Zákon o minimální mzdě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o minimální mzdě"

Transkript

1 Souhrn nejdůležitějších informací k zákonu stanovujícímu všeobecnou minimální mzdu v Německu (MiLoG), který vešel v platnost AHK Services s.r.o. ist die Servicegesellschaft der Deutsch- Tschechischen Industrie- und Handelskammer. Unter der Marke DEinternational erbringt die AHK Services s.r.o. Beratungsdienstleistungen. AHK Services s.r.o. Václavské nám. 40 CZ Praha 1 Telefon: Telefax: Internet: IČO: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen beim Handelsregister des Stadtgerichts Prag, Rg. C, USt-ID-Nr. (DIČ): CZ

2 Vydavatel: AHK Services s.r.o. Poradenství pro investory & právo Václavské náměstí 40 CZ Praha 1 Česká republika Autor: Achim Jähnke, advokát Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. Pobřežní 394/12 CZ Praha 8 Copyright 2015 by AHK Services s.r.o. Tato informační brožura byla vypracována s veškerou pečlivostí. Přesto vydavatel ani autor neručí za správnost údajů, pokynů a rad a za možné tiskové chyby. Na všechny části této informační brožury se vztahují autorská práva. Jakékoliv použití mimo úzké hranice autorského práva je bez souhlasu vydavatele nepřípustné a trestné. To se vztahuje zejména na kopírování, překlady, pořizování kopií na mikrofilmy, ukládání a zpracovávání pomocí elektronických systémů AHK Services 2

3 Obsah 1. Zákon o minimální mzdě Platnost pro zahraniční podniky Ohlašovací, evidenční a archivační povinnost Pokuty Odpovědnost zadavatele zakázky Souhrn...7 Stav k dubnu AHK Services 3

4 1. Zákon o minimální mzdě 1. ledna 2015 vstoupil v Německu v platnost zákon stanovující všeobecnou minimální mzdu (Mindestlohngesetz - MiLoG). Zákonem o minimální mzdě byla pro celé spolkové území celoplošně zavedena zákonná minimální mzda pro všechny odvětví ve výši 8,50 EUR/hod. Během maximálně dvouletého přechodného období budou možná odlišná pravidla v kolektivních smlouvách v rámci jednotlivých odvětví. Od 1. ledna 2017 pak platí nejnižší úroveň zaručené mzdy pro celé spolkové území bez omezení. Zákonem stanovená minimální mzda platí bezpodmínečně ( 3 MiLoG), tj. nemůže být snížená na základě smlouvy. Odchylná smluvní ujednání jsou neplatná. Také vzdání se nároku na minimální mzdu je neplatné. I v případě, že byla zaměstnanci celkově vyplacena nejnižší úroveň zaručené mzdy, vyžaduje se podrobné posouzení, jelikož části mzdy, které nenavazují na pracovní čas, jako např. příplatky, odměny a jiné zvláštní platby, nebývají jako součást minimální mzdy zohledněny. To platí také u příplatků za práci v noci, v neděli a o svátcích, jelikož jsou tyto příplatky vyplácené jako kompenzace za zvláštní zátěž, nikoli jako úplata za vykonanou práci. Dle 2, odst. (1) MiLoG je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet minimální mzdu ke dni sjednané splatnosti, nejpozději však poslední pracovní den v měsíci v bance, následujícím po měsíci, ve kterém byla práce vykonána. Promlčecí lhůta nároku na minimální mzdu činí 3 roky. Zákon o minimální mzdě platí pouze pro zaměstnance, tj., samostatně výdělečně činný podnikatel nemá nárok na zákonem stanovenou minimální mzdu. 2. Platnost pro zahraniční podniky Zákonem stanovená minimální mzda platí taktéž pro zahraniční podniky, které v Německu zaměstnávají své zaměstnance. Dle 20 MiLoG jsou zaměstnavatelé se sídlem v tuzemsku nebo v zahraničí povinni, svým v tuzemsku zaměstnaným pracovníkům a pracovnicím vyplatit mzdu za vykonanou práci minimálně ve výši minimální mzdy dle 1 odst. 2 Podle toho platí minimální mzda také v případě, že zahraniční zaměstnanec vykonává práci v Německu pro zahraničního zaměstnavatele pouze dočasně. Dotčeny jsou zejména dopravní společnosti, které do Německa jezdí, nebo mají na území Německa vykládku nebo nakládku. Platnost je omezena pouze tím, že je činnost vykonávaná v tuzemsku, to znamená na území Spolkové republiky Německo. Při této dopravě je minimální mzda vyplácená pouze za úsek trasy na německém území. Pouze v případech tranzitní dopravy byla účinnost daných ustanovení vládou Spolkové repubiky Německo pozastavena až do vyřešění otázek v souvislosti s evropským právem (viz níže). V této souvislosti se klade otázka, jestli zákon o minimální mzdě (MiLoG) není v rozporu s evropským volným pohybem služeb. V mezinárodním pracovním právu v zásadě platí, že se uplatňuje právo státu, ve kterém se nachází místo výkonu práce nebo při měnících se mís AHK Services 4

5 tech výkonu práce právo státu, ve kterém se nachází sídlo provozovny, se kterou byla uzavřena pracovní smlouva. U zákona o minimální mzdě MiLoG se však jedná o imperativní ustanovení ve smyslu čl. 9, Nařízení Řím I- ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, jako např. jeho politického, společenského a hospodářského uspořádaní zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití pro jakoukoli situaci, která spadá do jejích oblastí působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu podle tohoto nařízení použilo. To znamená, že ustanovení zákona o minimální mzdě (Mi- LoG) má přednost před zahraničními pracovními předpisy. Taktéž na základě aktuálního rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 1 je možno vycházet z toho, že MiLoG neporušuje evropské právo. Podle tohoto rozhodnutí můžou národní opatření zasahující zahraniční podniky odůvodňovat zásahy do volného pohybu služeb, pokud slouží za účelem vyplácení přiměřené mzdy pracovníkům. Má se tedy za to, že MiLoG je v souladu s evropským právem. Jedině jednotlivá opatření, která se zakládají na zákoně o minimální mzdě (MiLoG), by mohly znamenat zásah do volného pohybu služeb, pokud, jak aktuální rozhodnutí Evropského soudu zdůrazňuje, by byli zahraniční zaměstnavatelé zatížení poplatky, u kterých by ekonomický dopad přesahoval to, co je ke splnění účelu ochrany zaměstnance nutné. To by mohlo nastat i v případě tranzitní dopravy, což je důvodem pro víše uvedené pozastavení platnosti. 3. Ohlašovací, evidenční a archivační povinnost a) Ohlašovací povinnost dle 16 MiLoG Podle ustanovení zákona MiLoG jsou zahraniční zaměstnavatelé určitých odvětví, kromě jiného v odvětví dopravy a spedice ( 17 MiLoG odkazuje na 2a SchwarzArbG 2 ) povinni, před začátkem poskytování služeb, písemně v německém jazyce nahlásit zahájení činnosti v tuzemsku, poštou nebo faxem, centrále celního úřadu v Kolíně nad Rýnem (www.zoll.de formulář ). Zjednodušené ohlášení ve formě zaslání plánu nasazení ( Einsatzplanung formulář ) podávají zahraniční zaměstnavatelé za zaměstnance, kteří vykonávají výlučně činnost nevázanou na pracovní místo. U této činnosti se jedná o činnost, která není vázaná na jednotlivá pracoviště, a výkon které nelze přiřadit k určité adrese, patří sem zejména přeprava zboží a osob. Dle informací celního úřadu je dostačující zaslání všeobecného plánu nasazení pro období až do 6 měsíců (např. opakovaný výkon činnosti v období od do ), který lze později blíže specifikovat. b) Evidenční povinnost dle 17 MiLoG Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pracovníky v daných odvětvích, jsou povinni dle 17 MiLoG zaznamenávat počátek, konec a délku denní pracovní doby nejpozději do 7 pracovních dnů. Evidenční povinnost zahrnuje následující údaje: - příjmení, jméno a datum narození zaměstnance, - počátek a předpokládanou dobu trvání zaměstnání, - místo zaměstnání, 1 EuGH, rozhodnutí z , C-549/13 2 Veletržní a vystavovatelská činnost, stavebnictví, masný průmysl, lesnictví, restaurační a ubytovací činnost, úklid budov, přeprava osob, výstavní činnost, spediční, přepravní a logistické odvětví 2015 AHK Services 5

6 - místo v Německu, kde budou k dispozici doklady za účelem splnění archivační povinnosti (viz bod 3.c)) - příjmení, jméno, datum narození a adresa na území Německa odpovědné osoby a - příjmení, jméno a adresa na území Německa zmocněnce pro doručování. Také v souvislosti s evidenční povinností existují zjednodušení při zaměstnávání pracovníků, kteří nejsou vázaní na jedno pracovní místo (uvedeno výše). Zde stačí evidence denní pracovní doby. c) Archivační povinnost dle 17 MiLoG Údaje uvedené v bodě 3. b) musí být dle 17, odst. 2 MiLoG za účelem kontroly k dispozici v německém jazyce na území Německa a minimálně po dobu 2 let archivovány. Při zaměstnávání pracovníků, kteří nejsou vázání na jedno pracovní místo (uvedeno výše), existuje dle informací celních úřadů možnost mít dokumenty k dispozici v zahraničí. 4. Pokuty V případě, že nebude vyplácena minimální mzda, může být mimo občanskoprávní povinnosti zaměstnavatele doplatit minimální mzdu - zaměstnavateli udělena pokuta až do výše ,- EUR. Avšak již porušení povinností uvedených v bodě 3 se postihuje jako přestupek. Za porušení oznamovací nebo evidenční povinnosti, nebo povinnosti poskytnout k dispozici dokumenty, hrozí pokuta až do výše ,- EUR. Zaměstnavatel, kterému byla udělena pokuta vyšší než 2.500,- EUR, může být kromě toho na určitou dobu vyloučen z účasti na veřejných zakázkách. 5. Odpovědnost zadavatele zakázky Kromě zaměstnavatelů nesou dle zákona MiLoG také jejich zadavatelé odpovědnost za vyplácení minimální mzdy. Podle ustanovení 13 MiLoG se aplikuje ustanovení 14 zákona o vysílání pracovníků (Arbeitnehmer-Entsendegesetz), dle kterého nese odpovědnost také zadavatel zakázky, jelikož dle tohoto ustanovení zadavatel ručí jako ručitel, který se vzdal práva námitky vůči věřiteli. To v praxi znamená, že zaměstnanec, kterému nebyla vyplacena minimální mzda, se může se svým požadavkem obrátit přímo na zadavatele svého zaměstnavatele (a také na jakéhokoli zadavatele v řetězci). Odpovědnost zadavatele nelze vyloučit. Jelikož se ale jedná o ručení na základě záruky, je zadavatel oprávněn v případě, že poskytne plnění, požadovat od svých subdodavatelů náhradu za plnění. Kromě výše uvedené občanskoprávní odpovědnosti umožňuje 21 odst. 2 MiLoG udělení pokuty zadavateli i v případě, že ví, nebo z nedbalosti neví, že jeho subdodavatel minimální mzdu nevyplácí, nebo vyplácí s opožděním, nebo že také on využívá subdodavatele, kteří minimální mzdu nevyplácejí nebo vyplácejí s opožděním. To bude platit v takových případech, když z výše částky úplaty vyplývá, že daná práce nemůže být při dodržení minimální mzdy za danou cenu vykonaná ekonomicky výhodně. Za účelem vyloučení rizika udělení pokuty musí zadavatel každou nabídku posoudit z hlediska důvěryhodnosti. I v tomhle případě může být udělena pokuta až do výše ,- EUR AHK Services 6

7 6. Souhrn Zákon o minimální mzdě, který vstoupil v platnost v Německu 1. ledna 2015, přináší pro české zaměstnavatele, kteří zaměstnávají pracovníky v Německu, podstatná rizika zejména tím, že oblast působnosti zákona je velice široká a zahrnuje také zaměstnance, kteří vykonávají svojí činnost na území Německa pouze dočasně. To se týká zejména zaměstnavatelů v oblasti spedice a dopravy, kde i nejkratší vzdálenosti na území Německa spadají pod tento zákon. Pouze tranzitní doprava je prozatím z působnosti zákona vyjmuta. V důsledku odpovědnosti zadavatelů se budou muset i oni více zajímat o to, zdali jejich subdodavatelé svým zaměstnancům vyplácí minimální mzdu. V současné době existuje spousta nejasností, např., podle kterých právních předpisů se definuje pracovní čas, které dokumenty musí mít zaměstnanci s sebou apod. Jelikož ale německé celní úřady již provádí zvýšené kontroly, důrazně se doporučuje, ohlašovací, evidenční a archivační povinnosti dodržovat. Ohlašovací, evidenční a archivační povinnosti, u kterých musí být dokumenty k dispozici v německém jazyce, sice znamenají pro české podniky zvýšené náklady, avšak jejich nedodržení má za následek radikální postihy. Další informace a poradenství Vám poskytne: AHK Services Poradenství pro investory & právo Vedoucí oddělení Peter Hrbik Tel: Internet: Informujte se o službách Česko-německé obchodní a průmyslové komory na internetu: AHK Services AHK Services s.r.o. je 100% dceřinou společností Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Česko-německá obchodní a průmyslová komora je svými asi 600 členy největší bilaterální zahraniční obchodní komorou v Česku. Podporuje tvorbu a rozvoj obchodních vztahů mezi českými a německými firmami a podílí se na zkvalitňování podmínek pro podnikání v Česku. Česko-německá obchodní a průmyslová komora patří do sítě německých zahraničních komor a obchodních a průmyslových komor v Německu. Zastřešující organizací je Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) v Berlíně AHK Services 7

Zákon o minimální mzdě

Zákon o minimální mzdě Souhrn nejdůležitějších informací k zákonu stanovujícímu všeobecnou minimální mzdu v Německu (MiLoG), který vešel v platnost 1.1.2015. AHK Services s.r.o. ist die Servicegesellschaft der Deutsch- Tschechischen

Více

Jak podnikat ve službách na území Německa?

Jak podnikat ve službách na území Německa? Jak podnikat ve službách na území Německa? Obsah Obsah...1 Seznam zkratek...4 Úvod...5 1. Pobyt a pracovní povolení...6 1.1 Pobyt...6 1.2 Pracovní povolení...8 2. Volný pohyb služeb...14 2.1 Přenechání

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V NĚMECKU

MINIMÁLNÍ MZDA V NĚMECKU Nově od roku 2015 ŽÁDNÁ MZDA NIŽŠĺ NEŽ 8,50 e u r z a h o d i n u MINIMÁLNÍ MZDA V NĚMECKU Informace pro zaměstnance z České republiky Upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato brožura obsahuje všeobecné

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice SACHSEN Přeshraniční pracovníci v česko-německo-polském- příhraničních Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice Ochrana před výpovědí Příspěvky na sociální

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ V NĚMECKU

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ V NĚMECKU DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ V NĚMECKU srpen 2013 I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daň z příjmů je ve Spolkové republice Německo upravena zákonem Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ V ČR, stejně jako v celé EU, se v současné době cizinecký režim rozděluje podle toho, zda osoba je občanem EU nebo občanem státu mimo EU (občané tzv. třetích zemí). Základní

Více

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI 3. JAK A KDE OZNÁMIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI 3. JAK A KDE OZNÁMIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů www.koop.cz Vítejte v Kooperativě platné od 1. ledna 2014 Vážená paní, vážený pane, předvídat budoucnost nikdo neumí a nikdo ji nemá úplně ve

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

FIREMNÍ FINANCE PRO S.R.O.

FIREMNÍ FINANCE PRO S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY FIREMNÍ FINANCE PRO s.r.o. 1 1 OBECNÁ ČÁST 1.1 Poskytované služby 1.1.1 Rozsah služeb Tyto obchodní podmínky ( OP ) a na ně odkazující jednotlivé uzavřené smlouvy ( Smlouvy ) tvoří mezi

Více

Bezirk Sachsen. Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském trojzemí

Bezirk Sachsen. Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském trojzemí Bezirk Sachsen Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském trojzemí Do 1. května 2011 se v Německu uplatňují přechodná opatření v oblasti volného pohybu pracovníků z ČR a Polska. S dotazy

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Obsah 2 1. Oblast působnosti a změny těchto obchodních podmínek a zvláštních podmínek pro jednotlivé obchodní vztahy 2 2. Bankovní tajemství a bankovní informace 2-3 3. Odpovědnost

Více