Komparativní analýza přístupů k domácímu násilí ve vybraných evropských zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparativní analýza přístupů k domácímu násilí ve vybraných evropských zemích"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Komparativní analýza přístupů k domácímu násilí ve vybraných evropských zemích Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala: Bc. Silvie Bindačová

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby byla práce uložena v knihovně Pedagogické fakulty MU a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně, dne 12. dubna Silvie Bindačová

3 Chci poděkovat vedoucímu mé diplomové práce PhDr. Mgr. Tomáši Čechovi, Ph.D. za užitečnou a odbornou pomoc, kterou mi poskytl. Dále chci poděkovat své rodině a snoubenci za jejich podporu, pomoc a trpělivost.

4 Úvod O domácím násilí obecně Definice souvisejících pojmů... 8 Násilí... 8 Týrání Co je domácí násilí? Domácí násilí má svůj cyklus Historie domácího násilí Druhy domácího násilí Fyzické násilí Psychické násilí Emocionální násilí Sociální násilí Sexuální zneužívání Ekonomické násilí Další formy domácího násilí Dílčí shrnutí Charakteristika aktérů domácího násilí Osobnost agresora Osobnost oběti Muž oběť Dílčí shrnutí Příčiny a následky domácího násilí Příčiny domácího násilí Následky domácího násilí Syndrom týrané ženy (battered woman syndrom) Stockholmský syndrom Děti jako svědci domácího násilí Dílčí shrnutí Intervence v rámci domácího násilí Cíle intervence v oblasti domácího násilí Ochrana oběti Práce s pachatelem Dílčí shrnutí Empirická část Cíle výzkumu... 40

5 5.2 Metody výzkumu Výsledky analýzy získaných dat Domácí násilí v České republice Intervence ze strany státu Nestátní organizace Statistiky Domácí násilí na Slovensku Intervence ze strany státu Nestátní organizace Statistiky Domácí násilí v Rakousku Intervence ze strany státu Neziskové organizace Statistiky Domácí násilí ve Velké Británii - Anglie a Wales Intervence ze strany státu Nestátní organizace Statistiky Závěr empirické části Česká republika Slovensko Rakousko Velká Británie Anglie a Wales Vyhodnocení výzkumné analýzy Zhodnocení Doporučení Ideální model Závěr Seznam zkratek Seznam použité literatury Resumé Summary Seznam příloh

6 Úvod Láska je někdy jenom proto stálá, že její trny pronikly příliš hluboko do živého a každý pohyb je bolestný. Hector Berlioz (Svoboda, Jako téma své diplomové práce jsem zvolila domácí násilí, neboť je to problém, proti kterému je nutné bojovat. Impulzem pro mne bylo zavedení nového zákona na ochranu před domácím násilím a zkušenosti dvou blízkých osob s tímto jevem, přičemž u každé probíhal zcela jiným způsobem. Alena žila s násilným partnerem závislým na alkoholu přes třicet let a vychovala s ním dvě děti. Její manžel byl agresivní i na veřejnosti a dělal Aleně ze života peklo. Jana žila s manželem tři roky, jejich manželství se jevilo jako bezproblémové, spokojené. Po určité době se ale Jana svěřila, že ji manžel ponižuje a kontroluje a několikrát už ji fyzicky napadl. Domácí násilí se vyskytuje v naší blízkosti a my si to často ani neuvědomujeme. Probíhá za zavřenými dveřmi rodiny, kterou můžeme považovat za spořádanou, nedokážeme si představit, že by se zrovna zde mohlo něco podobného odehrávat. Také obětí se může stát každý z nás, záleží jen na tom, jak se k prvním projevům násilí ze strany partnera postavíme. Bohužel i v této době, kdy vláda a další odborníci v oblasti domácího násilí usilují o zlepšení postavení a ochrany obětí, mnoho lidí považuje domácí násilí za věc čistě soukromou, do které se nemá nikdo vměšovat. Mnozí zastávají názor, že kdyby se obětem násilí nelíbilo, dávno by agresora opustily. Je nutné, aby lidé pochopili průběh domácího násilí, následky, které zanechává na oběti a důvody, pro které oběť zůstává s partnerem se sklony k násilí. Komu by se líbilo trýznění ze strany milované osoby, od které očekáváme lásku, něhu a podporu při cestě životem? Domácí násilí vychází z tradičního pojetí role ženy v manželství. Žena byla a stále je ještě někdy chápána jako osoba podřízená muži, která jej musí ve všem poslouchat, starat se o něj a na oplátku se muž smí k ženě chovat podle svého uvážení. V minulosti bylo domácí násilí považováno jako běžný jev, který je nezbytný k donucení ženy a dětí k poslušnosti. I dnes, v 21. století, existují země a kultury, které tímto způsobem stále smýšlejí. Jedná se zejména o arabské země a země Jižní Ameriky. 6

7 Ale i navzdory tomu, že ve vyspělých zemích je domácí násilí odsuzováno a trestáno, stále se zde vyskytuje. V práci se věnuji násilí mezi dospělými osobami, konkrétně partnery v intimním vztahu. Nezabývám se zde problematikou dětí, které se velmi často stávají obětí domácího násilí, a jejich další život je tak ve většině případů negativně ovlivněn. V současné době se také stále více hovoří o problematice týrání seniorů. Tématika trýznění dětí a seniorů je ale specifická, proto se jí nezabývám a svou práci zaměřuji na hlubší pochopení násilí mezi partnery a manžely. Diplomová práce je členěna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části, která je rozdělena na čtyři kapitoly, se budu zabývat definicí domácího násilí, průběhem, podobami, kterých může násilí nabývat, a také vývojem. Druhá kapitola teoretické části bude pojednávat o charakteristikách osobnosti agresora i oběti domácího násilí. Třetí kapitola bude věnována příčinám domácího násilí, ale i jeho důsledkům, které mohou být pro oběť zničující. Ve čtvrté kapitole se pokusím přiblížit možnosti intervence v případech domácího násilí. V empirické části se zaměřím na způsoby potírání domácího násilí ve vybraných evropských zemích. Kromě České republiky, kde byl začátkem roku 2007 přijat nový zákon na ochranu před domácím násilím, se budu zabývat situací na Slovensku, ve Velké Británii (konkrétně Anglii a Walesu) a v Rakousku. Cílem této části bude rozpoznání dalších možností v boji s domácím násilím, zhodnocení kladů i záporů jednotlivých přístupů. Součástí jednotlivých kapitol nebude pouze popis legislativních úprav, ale také přiblížení statistických údajů a výsledků studií v oblasti domácího násilí v dané zemi. Také přiblížím činnost neziskových organizací poskytujících pomoc obětem domácího násilí. Konkrétně se budu věnovat činnostem dvou základních celostátních institucí v dané zemi. V závěru empirické části se pokusím shrnout své poznatky a přednést návrhy na přijetí dalších opatření v jednotlivých zemích. Předložím také svůj návrh na ideální model boje proti domácímu násilí na základě poznatků z průzkumu jednotlivých zemí. Prací bych chtěla poukázat na klady i zápory současného systému ochrany obětí domácího násilí ve zkoumaných zemích. Budu usilovat o to, abych přiměla sebe i čtenáře k zamyšlení se nad možnostmi dalšího postupu v této oblasti. Nyní jsem vás seznámila se záměrem, který budu ve své práci sledovat. Věřím, že má diplomová práce bude přínosem a inspirací nejen pro mě, ale i pro čtenáře. 7

8 1 O domácím násilí obecně 1.1 Definice souvisejících pojmů Dříve než se začnu zabývat samotným jevem domácího násilí, považuji za důležité vysvětlit pár základních pojmů, které s touto problematikou souvisejí. Násilí Pojetí násilí je mnoho, psychologický přístup jej charakterizuje jako patologický způsob interakce konkrétního jedince (skupiny) s okolím. Řadíme zde všechny aktivity, pomocí nichž si jedinec nebo skupina (subjekt, aktér) vytváří a reguluje vztahy vůči sociálnímu okolí způsobem, který je vnímán jako agresivní nebo manipulativní. (Spurný, s. 7). Světová zdravotnická organizace (Haškovcová, 2004, s. 13) definuje násilí jako: úmyslné použití či hrozbu použití fyzické síly nebo moci proti sobě, jiné osobě, proti skupině či komunitě, a to síly (moci), která má, nebo s vysokou pravděpodobností bude mít, za následek poranění, smrt, psychickou újmu, poruchu vývoje či osobnosti. Definice OSN zní takto: Za násilí se považuje jakýkoliv násilný čin, jehož důsledkem je možné nebo skutečné fyzické, sexuální nebo psychologické poškození, včetně zastrašování, zanedbávání, využívání, nátlaku, neoprávněného zbavení svobody v soukromém nebo veřejném životě. (http://www.nrzp.cz/userfiles/file/zahranici/ mladez%20a%20zp.doc) František Koukolík (Haškovcová, 2004, s. 13) chápe násilí jako takový druh lidského chování, které jiné lidi záměrně ohrožuje fyzickou újmou, pokouší se ji přivodit, nebo ji přivodí. Násilí může být rozděleno na násilí absolutní a kompulzivní. U absolutního násilí chybí vůle oběti, je vyloučeno její vlastní jednání. Kompulzivní násilí působí na psychickou složku člověka s cílem přimět ho k podrobení se nátlaku. Kompulzivní násilí trvá tak dlouho, dokud se oběť nepodvolí cílům násilníka. Další rozdělení násilí je podle délky trvání, můžeme tedy rozlišit dlouhodobé, situační násilí nebo incidenty. Dlouhodobé násilí je latentní, má své pokračování, tento typ násilí, společně se situačním násilím, se podle výzkumů vyskytuje nejčastěji. 8

9 Situační násilí znamená stupňující se násilí, incidenty jsou náhlé, krátkodobé a intenzivní projevy násilí. Násilí může mít formu fyzickou, psychickou, sociální, sexuální, ale také mediální či institucionální. Také způsoby páchání násilí můžeme rozdělit na agresi, manipulaci a kombinaci těchto dvou typů. Manipulace je způsob komunikace, kdy pod vlivem emocionálních argumentů rozhodujeme, měníme své postoje, jednáme v souladu s cíli manipulátora. (Spurný, s. 15). Může se jednat také o donucení k určité činnosti či nečinnosti, ať už přímé či nepřímé (výhrůžky, hrozby, zastrašování, psychický nátlak apod.). Manipulace většinou probíhá skrytě, člověk si neuvědomuje, že své názory nemění dobrovolně. Agrese znamená fyzický, verbální či symbolický (např. gesta) útok na jiného člověka. Cílem agrese je zastrašení či poškození druhé osoby, získání nebo odstranění určitého předmětu. Často také směřuje k dosažení určitých cílů, výhod. Do určité míry je agrese vrozená, člověk se během života ale učí způsoby, jak ji vyjádřit. Formy agrese i tolerance vůči ní se liší také v jednotlivých kulturách a společnostech. Agrese se dělí na přímou a nepřímou, přičemž přímá agrese směřuje proti konkrétnímu člověku. Nepřímá agrese vystupuje proti hodnotám, majetku druhé osoby, mohou to být pomluvy, ponižování, ironie apod. Nejčastější příčinou agrese jsou pocity, které člověk zažívá v případech frustrace. Frustrace je překážkou v dosahování vlastních cílů, přání, naplňování potřeb (lásky, bezpečí a materiálního zajištění, uznání, svobody atd.). Týrání Pojem týrání je většinou spojen s násilím páchaném na dětech. Týrání je zlé nakládání s druhou osobou, které se vyznačuje značným stupněm bezcitnosti a hrubosti, a které u oběti vyvolává pocity hlubokého příkoří. (Haškovcová, 2004, s ). Délka trvání může být různá, týrání může být ojedinělé, ale i opakované. Trvání je posuzováno na základě intenzity týrání. Trvalejší týrání se vyskytuje v uzavřených skupinách, jako jsou rodiny, týrání svěřených osob apod. Při týrání oběti nemusí vzniknout žádné škody na zdraví. Týrání může mít podobu fyzickou, psychickou, citovou či sexuální. K fyzickému týrání patří bití, pálení, kopání, škrcení a jiné tělesné poškozování. Citové týrání (vydírání) se většinou vyskytuje společně s týráním psychickým a je mnohem hůře odhalitelné než fyzické násilí. Technikami citového týrání může být agrese verbální (urážky, zesměšňování, ponižování, vyhrožování atd.) i neverbální (gesta apod.). 9

10 U tohoto druhu násilí je důležitá agresorova znalost osobnosti a zranitelnosti oběti, zneužívání lásky a slabšího postavení oběti. 1.2 Co je domácí násilí? Domácí násilí je nejčastější formou násilí v ČR. Je to negativní společenský jev, který způsobuje fyzickou i psychickou újmu členům rodiny, a to nejen obětem, ale také svědkům a samotným pachatelům. Domácí násilí je popřením toho, co rodina znamená, relativizuje základní lidské hodnoty a ponižuje základní lidská práva. (Voňková, Huňková, 2004, s. 20). Násilí se v určité míře a podobě vyskytuje v každé rodině, a to zejména při výchově dětí. Rodiče se snaží zajistit bezpečnost dítěte a způsoby, které k tomu volí, mohou být jinými osobami považovány za nepřiměřené. V některých rodinách a kulturách je násilí ze strany muže dokonce považováno za běžné či za projev lásky. V některých zemích Blízkého Východu a Jižní Ameriky je zabití ženy ospravedlňováno v zájmu vyšších hodnot, a to zejména hodnoty mužské cti. Hlavně ve státech islámského světa (Írán, Egypt, Jordánsko, Bangladéš, Libanon, Irák, Turecko apod.) má rodina právo zabít ženu, která byla znásilněna či jiným způsobem pošpinila čest rodiny (např. odmítla sňatek s vybraným mužem, chce se rozvést), aby byla uchráněna mužská a rodinná čest. Takové trestání žen je ale Koránem zakázáno a také ve většině islámských států je tento způsob ochrany cti považován za trestný. Ve skutečnosti je ale postih za takovéto jednání pouze symbolický. Například dvanáct států Latinské Ameriky umožňuje pachatelům znásilnění nabídnout své oběti sňatek, pokud tak učiní, jsou omilostněni. Nezáleží na tom, zda žena jeho nabídku přijme či nikoli. 2007, files/nasilinazenach.html) V roce 1997 provedl Van Dijk v Holandsku studii, do které bylo zahrnuto respondentů. Tento celkový počet tvořilo 516 mužů a 489 žen. Výzkum zjišťoval údaje o výskytu, povaze a důsledcích domácího násilí v Nizozemsku, domácí násilí bylo chápáno jako násilí nejen ze strany partnera, ale kteréhokoli člena rodiny. Byly rozlišeny tzv. incidenty, které nezpůsobují žádnou či jen nepatrnou újmu a opakují se minimálně, a skutečné domácí násilí. Celkem 45 % respondentů uvedlo, že se stali někdy v životě obětí domácího násilí. Obětí fyzického násilí se stalo 25 % respondentů. 35 % mužů a 34 % žen se cítilo být obětí fyzického násilí, 26 % mužů a 30 % žen uvedlo, že jsou týráni psychicky. K sexuálnímu násilí se přiznalo 30 % dotázaných žen 10

11 a 13 % mužů. U 61 % mužských obětí se jednalo o útoky nízké intenzity, zatímco ženy byly z 60 % obětí závažných útoků. Pachateli násilí byli v převážné většině muži (Čírtková, 2006, s , Neexistuje jednotná definice domácího násilí, můžeme jej charakterizovat jako ovládání nebo podmanění si jiné lidské bytosti ponížením a chováním zaměřeným na vyvolání strachu, jako je fyzické a citové zneužívání (Dufková, Zlámal, 2005, s. 4). Německy kriminolog Schneider (Matoušek, Koláčková, Kodymová, 2005, s. 227) tento pojem chápe takto: Domácí násilí je nerozšířenější formou násilí vůbec, přičemž je současně formou nejméně kontrolovanou a co do své frekvence a závažnosti nejvíce podceňovanou. OSN (http://www.rosa-os.cz/index.php?id=14) chápe domácí násilí jako každý projev rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tělesnou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení žen, včetně hrozby takovými činy, zastrašování a úmyslného omezování svobody a to jak ve veřejném či soukromém životě. Rada Evropy (Voňková, Huňková, 2004, s. 14) formulovala domácí násilí takto: Násilné chování v rodině zahrnuje jakýkoli čin, nebo opomenutí, spáchané v rámci rodiny některým z jejich členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti. Nadace ROSA (Vargová, et al, 2006, s. 5, popisuje domácí násilí tímto způsobem: K domácímu násilí dochází na základě zneužívání moci a kontroly jednou osobou (nejčastěji mužem) nad jinou osobou (obvykle ženou) v kontextu intimního vztahu. Násilí může nabývat mnoha podob, např. fyzické násilí, psychické násilí a citové vydírání, ekonomickou kontrolu a izolaci oběti, případně omezování jejího pohybu. Marie Vágnerová (2004, s. 633) definuje domácí násilí jako zneužití postavení a moci, kterou pachatel v rodině má. Projevuje se nepřiměřenými požadavky, vynucováním podřízenosti oběti a kontroly nad jejím životem. Agresor využívá přísné kontroly nad každodenním životem oběti, a to zejména v oblasti ekonomické a společenské. 11

12 Domácí násilí je dlouhodobé, opakované týrání ze strany blízké osoby, partnera, rodiče, jehož intenzita a krutost postupem času zesiluje a ztrácí se tak schopnost partnerů konflikty včas zastavit a narušený vztah napravit. Dlouhodobost týrání (v mnoha případech trvá i mnoho let) vytváří z domácího násilí součást běžného života. Domácí násilí se odehrává v soukromí uzavřené skupiny, jejíž členové jsou citově, sociálně i ekonomicky spjatí. Znalost osobnosti a slabostí partnera je při konfliktní situaci zneužitelná. Skrytost domácího násilí znemožňuje přesně určit, v kolika rodinách se odehrává. Za domácí násilí nemůžeme považovat hádky, rodinné spory a další situace, kdy sice dochází ke konfliktu, ale postavení obou stran je rovnocenné. Naopak, při domácím násilí agresor využívá svého silnějšího postavení k podmanění si, ovládnutí a zastrašení oběti s cílem upevnit svou moc a dominantní postavení. Oběť není schopna se útočníkovi bránit, sdělit svůj názor, protože ví, že by následoval trest. První příznaky domácího násilí si oběť ani nemusí uvědomit, neboť jsou velmi nenápadné a projevují se jako nadměrná péče, žárlivost či pozornost, kterou oběť chápe jako projevy lásky, ty se ale postupně mění v domácí násilí. Na počátku stojí útoky proti lidské důstojnosti, verbální agrese, urážky, ke kterým se dále přidávají útoky proti lidskému zdraví a často nakonec i útoky proti lidskému životu. Kromě fyzického a psychického týrání dochází postupně k omezování styku oběti s rodinou, přáteli a okolím. Po prvním útoku se agresor snaží všemi možnými způsoby oběti zdůvodnit svůj útok, omluvit se a získat zpět její důvěru. Oběť je nezvyklým chováním partnera zaskočena, omlouvá jeho jednání a utěšuje se, že jindy je přece velmi milý, hodný a starostlivý. Mezi agresorem a obětí tak vzniká pouto závislosti, které jim brání intimní vztah ukončit. Záleží na osobnosti týraného člověka, zda se pachateli brání nebo pasivně jeho útoky snáší. Pokud oběť násilníkovi odpustí a vrátí se k němu, pouze v něm utvrdí jeho nadvládu a odstraňuje zábrany k násilnému chování. Další útoky bývají ve většině případů krutější a postupně se také vytrácí důvod k násilí. Domácí násilí se nevyskytuje pouze u nižších sociálních skupin, jak se mnoho lidí stále domnívá, ale výjimkou nejsou rodiny, kde oba partneři jsou vysokoškolsky vzdělaní, rodiny s dostatečně silným materiálním zázemím, rodiny různých ras a etnik, homosexuální páry apod. Podle odhadů se až 70 % domácího násilí děje v rodinách středních a vyšších vrstev (2007, je zde ale mnohem obtížnější tento problém odhalit. Dalším omylem, který se 12

13 ve společnosti šíří, je, že agresory domácího násilí jsou pouze muži. Také ženy často páchají násilí na členech své rodiny, nejčastěji ale využívají psychické násilí, zatímco muži preferují fyzické týrání. Nové studie přinášejí poznatky, že poměry týraných žen a mužů jsou vyrovnané (Čírtková, Oběťmi domácího násilí se také stávají senioři a děti. Nicméně faktem zůstává, že ženy jsou oběťmi domácího násilí z 95 % (Vargová, 2006, Dalším společenským mýtem je, že domácí násilí páchají pouze alkoholici, alkohol může být pouze spouštěcím prvkem domácího násilí, ale také nemusí. Opilost se stává častým ospravedlňováním agresorova chování a samotné oběti se snaží partnera obhajovat tím, že kdyby se neopil, k žádnému násilí by nedošlo. Ani představa, že domácího násilí se dopouštějí psychopati a sadisté není zcela pravdivá. Násilníky se sice často stávají jedinci s poruchami osobnosti, ale také vnitřně nejisté, silně závislé osoby, lidé s potřebou někoho ovládat, kontrolovat, převychovávat. Někteří lidé zastávají názor, že oběti mají násilí rády, protože by jinak od pachatele odešly. Situace je ale často natolik složitá, že není možné, aby opustily společnou domácnost. Většinou nemají kam odejít, nemají peníze, bojí se samoty, selhání v partnerském vztahu, odpovědnosti za rozpad rodiny, reakce okolí, dalšího intenzivnějšího násilného činu partnera. Podle některých studií hrozí obětem domácího násilí po odchodu od partnera mnohem vyšší riziko zabití než těm, které v násilném vztahu zůstávají. Často agresoři vyhrožují, že v případě odchodu oběti použijí násilí vůči sobě nebo i dětem. V mnoha případech se oběti také obávají, že nebudou schopny se postarat o sebe a své děti. K setrvání ve vztahu s partnerem se sklony k násilí mohou mít také náboženské či kulturní důvody. Výzkumy potvrdily, že nejčastějším důvodem pro setrvávání oběti ve společné domácnosti s agresorem je bydlení, finanční zdroje a snaha zachovat rodinu pohromadě. S postupným nárůstem intenzity násilných aktů oběti navíc ztrácejí povědomí o tom, co je pro ně již nebezpečné a incidenty podceňují. V průměru odejdou ženy jako oběti domácího násilí dočasně celkem šestkrát, než jsou schopny agresivního partnera opustit definitivně (Buriánek, Kovařík, Zimmelová, et al., 2006). 13

14 1.3 Domácí násilí má svůj cyklus O cykličnosti domácího násilí (spirála domácího násilí) se poprvé zmínila L. Walker v roce Domácí násilí má tři opakující se části, které tvoří fáze klidu, fáze agrese a fáze usmiřování. Právě střídání jednotlivých fází je důvodem, proč oběti často v intimním vztahu s násilníkem setrvávají. Čím déle a více se násilí v rodině rozvíjí, tím kratší jsou fáze klidu a usmiřování a postupně dokonce mohou zmizet. Agresor si je totiž jistý svou mocí nad partnerem, je přesvědčen, že jeho jednání je oprávněné nebo zcela ztratil kontrolu nad svým chováním. Násilí se stupňuje zejména tehdy, když se oběť snaží od násilného partnera odpoutat. Ve fázi klidu se oběť nechová příliš podřízeně a vlídně vůči násilníkovi, kterého toto jednání znejišťuje. Dochází k nárůstu napětí a menším incidentům, násilník je podrážděný, vznětlivý, žárlivý, kritický. Oběť se snaží, aby nedošlo k útoku, je poslušná a pečlivá, snaží se vyhnout konfliktu. V druhé fázi se agresor snaží upevnit své oslabující postavení, a to pomocí násilí. Spouštěčem násilí může být cokoli, co podle názoru agresora není správné, například spálená večeře, nepořádek, zapnutá televize, podezření z nevěry. Oběť se tedy může snažit, aby vše dělala podle přání násilníka, ale ten si vždy vhodný důvod najde. V této fázi prožívá oběť pocit bezmoci, viny, strachu z agresora a zároveň zloby na něj. Fáze usmiřování, nebo také líbánková fáze, je obdobím klidu, kdy se muž snaží ženě omluvit a přesvědčit ji, že už se podobná situace nebude opakovat. Nastává dočasné období harmonie, lásky a štěstí. Někteří násilníci se ale místo slibů snaží vysvětlit, co je vedlo k násilnému chování, často se snaží převést vinu za své chování na někoho či něco jiného, vysvětluje oběti, čím ho vyprovokovala, a tím jí dává celý incident za vinu. Více než polovina žen zůstává z počátku s agresorem díky jejich důvěře v partnerovy sliby, že už se situace nebude opakovat. Tato víra je označována jako naučená naděje. 1.4 Historie domácího násilí Násilí v rodině se ve společnosti vyskytovalo vždy, a to v různé intenzitě i podobě, bylo ale chápáno jako běžná součást rodinného života. V minulosti byly ženy i děti považovány za majetek muže hlavy rodiny, ten byl oprávněn využít jakéhokoli trestu vůči členu své rodiny. Tělesné trestání žen a dětí bylo společností tolerováno, neboť poslušnost ženy vůči muži byla formulována již v Novém zákoně, konkrétně 14

15 v Pavlově listu Efezským: Muž je hlavou ženy, a proto ať je mu žena ve všem podřízena. Ve středověku tak bylo podřízené postavení ženy vůči muži kodifikováno církevním i občanským právem. Sňatkem přebíral manžel poručnictví otce nevěsty a práva ženu vychovávat, tedy i fyzicky trestat. V novověku byl rozdíl ve společenském postavení mužů a žen mnohem menší, ale manžel byl stále osobou, která řídí život všech členů rodiny. Domácí násilí bylo považováno za věc soukromou a zřídka se vyskytující. Až do počátku 20. století platila v Londýně vyhláška, která zakazovala mužům bít své ženy po desáté hodině večerní. V 60. letech 20. století přestalo být násilí v rodinném prostředí považováno za ojedinělý jev. Povědomí o vysokém počtu případů domácího násilí se přes velké prvotní obtíže rozšířilo nejdříve v USA a v západní Evropě. Nutností bylo změnit přístup k této problematice na úrovni mediální, legislativní, rodinné i individuální a zamezit toleranci vůči domácímu násilí. V 70. letech se díky feministkám z USA a západní Evropy tato problematika dostala do popředí veřejného zájmu a postoje vůči rodinnému násilí se začaly měnit. Otevřeně se mluvilo o týrání, zneužívání a znásilňování v rodině, vznikaly azylové domy pro ženy a krizová centra. V USA vzniklo hnutí týraných žen, jejich heslem bylo: Domácí násilí je kriminální, nikoli privátní záležitost. Smysl tkvěl v tom, aby domácí násilí bylo stíháno jako trestný čin, a to i v případech, kdy nedojde k těžké újmě na zdraví. Snahy zmíněného hnutí byly úspěšné, domácí násilí začalo být chápáno jako netolerovatelné a postižitelné. Byl kladen důraz na represi, což ale mělo za následek, že obětem domácího násilí nebyla věnována pozornost a zůstávaly tak bez další pomoci. V 70. letech ještě panoval názor, že domácí násilí představuje krizi partnerského vztahu a komunikace. Domácí násilí bylo považováno za jev, který lze odstranit psychologickým rozborem incidentů, které se mezi partnery udály, a také motivů chování pachatele i oběti. Využívala se párová psychoterapie či mediování, ty ale nevedly ke snížení či odstranění domácího násilí ve vztahu. V 80. letech byla vyslovena potřeba, aby k domácímu násilí bylo přistupováno specifickým způsobem oproti jiným trestným činům. Zatímco v 80. letech byli agresoři stíháni za kriminální čin a zatýkáni, později byla preferována opatření, která kombinovala právní a sociální opatření. Hledaly se způsoby, jak reagovat na počátky násilí v rodině a jak zacházet s agresory i oběťmi. Důvodem změny tohoto přístupu k agresorům byly rozpady rodin, sekundární poškození obětí a krátkodobý účinek takového opatření. 15

16 V roce 1985 byla na VII. Kongresu OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli v Miláně vydána rezoluce o potírání domácího násilí, dále bylo přijato Doporučení výboru ministrů Rady Evropy R85(4) o násilí v rodině. Toto Doporučení nechává na jednotlivých státech, aby samy uvážily, zda do svého právního řádu začlení postih domácího násilí. Navíc vyjadřuje preferenci neformálních způsobů řešení případů domácího násilí, ale pouze za předpokladu, že je aplikováno včas a v kombinaci s právními a sociálními opatřeními. V červnu 1993 byla přijata na Světové konferenci o lidských právech Vídeňská deklarace, která požaduje odpovědnost jednotlivých států za strukturální podmínky, které mohou násilí v rodině podporovat či omezit. V prosinci 1993 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o odstranění násilí na ženách, která se stala východiskem pro ostatní orgány a instituce a jejich aktivity. V roce 1999 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 25. listopad jako Mezinárodní den proti násilí na ženách a vyzvalo mezinárodní organizace, vlády a neziskové organizace jednotlivých států, aby v tento den pořádaly akce pro zvýšení povědomí veřejnosti o této problematice. Tento den byl slaven již dříve neoficiálně, a to od roku 1981, v České republice až od roku 1995 díky aktivitě Koordinačního kruhu prevence násilí na ženách. 1.5 Druhy domácího násilí Domácí násilí nabývá mnoha podob. Jeho nejčastější formou je fyzické týrání v kombinaci s psychickým násilím. Dále je zde zahrnuto násilí sexuální, sociální či ekonomické. Fyzické násilí Fyzické násilí může být namířeno přímo proti oběti, proti blízkým osobám či zvířeti. Následkem je drobné či větší poranění, těžké ublížení na zdraví, ale dokonce i smrt oběti. Jako příklady bych uvedla fackování, kopání, škrcení, bití pěstí, strkání, mrzačení, tahání za vlasy, kousání, štípání, pálení cigaretou, svazování, přinucení k užití drog, ohrožování zbraní, nožem, nadměrné vystavování oběti chladu či extrémnímu teplu, vědomé vytváření nebezpečných situací (rychlá jízda apod.) a jiné útoky. Psychické násilí Prostřednictvím psychického násilí agresor obětí manipuluje nebo kontroluje její pocity a chování, tato forma násilí má za následek strach oběti, snížení jejího 16

17 sebevědomí. K psychickému násilí řadíme citové a slovní týrání, jako je zastrašování, vyhrožování, zesměšňování, ponižování, podceňování, moralizování, obviňování, nadávky, vydírání, odepírání spánku či stravy, ničení majetku a věcí oběti, odpírání oblíbené činnosti, přehlížení emocí, potřeb a přání oběti, vyhrožování pobytem v psychiatrické léčebně apod. Emocionální násilí Zde se uvádí jako příklad soustavná kontrola činnosti, kontaktů oběti, zesměšňování, neustálá kritika, prohlašování oběti za blázna či nejhoršího člověka, citové vydírání, lhaní, manipulace s emocemi a pocity aj. Emocionální násilí se také obrací proti osobám, zvířatům a věcem, které jsou oběti blízké. Může se jednat o nátlak prostřednictvím dětí, ovlivňování dětí, vyhrožování odebráním dětí, napadání blízkých osob a zvířat, ničení osobních věcí a vyhrožování takovým jednáním. Sociální násilí Cílem sociálního násilí je posílit závislost oběti na partnerovi. Patří zde zejména společenská izolace, tedy bránění styku se společností, s rodinou, přáteli, pronásledování, omezování pohybu po bytě, zamykání, neustálé kontroly činnosti oběti náhodnými návštěvami či telefonáty, kontrola chování oběti, oblékání, rozhodování za oběť, určování či zákaz literatury, sledování televize, poslouchání rádia, omezování či zákaz zájmů oběti a další. Za první důležitý krok oběti k tomu, aby přispěla k ukončení domácího násilí, je považováno právě vymanění se ze sociálního násilí a nalezení emocionální podpory u blízkých lidí. Sexuální zneužívání Zde je možné uvést znásilnění, donucení k sexuálním praktikám, které oběť odmítá, ponižování či fyzické ubližování během intimního styku, nezájem o souhlas partnera při sexuálním styku, vydírání ke styku, bránění používání prostředků proti početí či k ochraně před pohlavními chorobami, nucení k prostituci. K sexuálnímu násilí patří také situace, kdy partner dává oběti najevo, že ho vzrušuje představa znásilnění, dále případy, kdy intimní styk získá podobu sexuálního útoku (bití, házení o zeď apod.). Sexuální násilí se vyskytuje velmi často a jsou to činy s nejvyšší latencí, neboť se ženy bojí, stydí se. Celkem 45,9 % obětí domácího násilí v USA uvedlo, že 17

18 v manželství byly nuceny k intimnímu styku (http://www.domacinasili.info/cze/ vzdelavaci_aplikace/sexualni%20nasili%20.htm). Někteří lidé toto nepovažují za násilí, ale žena prožívá stejné utrpení při útoku i po něm, jako by byla znásilněna cizím mužem. Ekonomické násilí K ekonomickému násilí se řadí zadržování peněz, omezování přístupu k rodinným financím, snaha zakázat chodit do práce, ničení majetku oběti, vystavování rodině hladu, chladu, nedostatečné ošacení a hygiena, rozprodávání zařízení domácnosti, neplacení nákladů spojených s bydlením, absolutní kontrola nad příjmy rodiny či zatajování skutečné ekonomické situace rodiny. Další formy domácího násilí K dalším podobám domácího násilí můžeme přiřadit spirituální násilí, při kterém agresor brání oběti vyjadřovat své náboženské a spirituální pocity, zakazuje navštěvovat obřady a zesměšňuje víru, tradice, kulturu oběti. Homofobní násilí znamená zesměšňování homosexuality oběti, vyhrožování prozrazením tohoto tajemství. Imigračního násilí se pachatel dopouští tehdy, kdy ztěžuje situaci imigrantovi, např. ničí dokumenty potřebné k imigračnímu řízení, vyhrožuje udáním, zesměšňuje postavení oběti, odmítá jí poskytnout pomoc. 1.6 Dílčí shrnutí Pojetí domácího násilí je mnoho, neexistuje žádná jednotná definice. Domácí násilí je jev, který způsobuje negativní následky nejen u obětí, ale také svědků domácího násilí, kterými se velmi často stávají děti. Oběťmi nejsou pouze ženy, ale také děti, senioři a muži. Nejnovější výzkumy přinášejí poznatky, že muži se stávají obětí domácího násilí téměř stejně tak často jako ženy, jedná se ale zejména o násilí psychické a sociální. Domácí násilí je dlouhodobé, opakované a skryté násilí probíhající uvnitř uzavřené skupiny. Pachatelem se stává partner, rodič, dítě či jiná blízká osoba, se kterou jsme spjati emocionálně, ekonomicky a sociálně. Domácí násilí je založeno na posilování moci agresora, kontrole a zastrašení oběti. Nerovné postavení obou účastníků domácího násilí je to, čím se liší od běžných domácích hádek. Domácí násilí probíhá v cyklu, který se neustále opakuje. Na počátku je napětí mezi agresorem a obětí, 18

19 kdy násilník pociťuje oslabování své silné pozice v intimním vztahu. Musí tedy opět získat nad partnerem moc a kontrolu, k čemuž využívá násilí. Ve třetí fázi se agresor snaží oběti omluvit, slibuje, že už to nikdy neudělá, nebo naopak svaluje vinu na oběť. Čím déle oběť ve vztahu s násilným partnerem zůstává, tím více se zkracují fáze klidu a usmiřování. Také formy, jak agresoři trápí své oběti, jsou rozličné. Nejrozšířenější je fyzické trýznění, které je ve většině případů doprovázeno psychickým násilím. Jedná se zejména o ponižování, zesměšňování, vyjadřování neúcty, pomlouvání, citové vydírání a mnoho dalších. Psychické násilí je mnohem nebezpečnější, neboť fyzické rány se zahojí, ale narušená psychika oběti se léčí dlouho a často s malými úspěchy. Velká část lidí se domnívá, že domácí násilí se týká jen několika málo lidí, výzkumy bohužel ukazují opak. Domácí násilí se vyskytuje u rodin všech sociálních vrstev, národností, etnik, vzdělání, sexuální orientace apod. Přetrvává lhostejný postoj veřejnosti vůči této problematice, což posiluje povědomí násilníka o přijatelnosti jeho chování. Je tedy jistě potřeba tento problém zveřejnit, upozornit, že bez zásahu společnosti si oběť nedokáže sama pomoci, i když to potřebuje. Dlouhou dobu bylo násilí v rodině chápáno jako běžná součást života a bohužel i v dnešní společnosti se ještě setkáváme s názory, že muž je nadřazen své ženě a může s ní nakládat podle svého uvážení. Jako netolerovatelné a postižitelné chování začalo být vnímáno až v 70. letech 20. století, a to díky feministkám z USA a západní Evropy. 19

20 2 Charakteristika aktérů domácího násilí 2.1 Osobnost agresora Není možné přesně určit charakteristické rysy osobnosti agresora domácího násilí. V minulosti byly prováděny výzkumy, jejichž cílem bylo zjistit, které osobnostní rysy jsou pro násilníky typické, ale výsledkem byly pouze vlastnosti, které se mohou, ale také nemusí, u agresorů vyskytovat. Mezi zkoumanými pachateli totiž byli často lidé s navzájem protichůdnou osobností, např. násilníci agresivní, dominantní, impulzivní, ale také slabí, úzkostní, podezíraví. K násilí se ve většině případů přiklánějí proto, že si jsou vědomi, že tak mohou činit, a nikoli kvůli své duševní poruše či kvůli tomu, že jsou emocionálně rozrušeni, stresováni, cítí nespokojenost a chtějí ji vyjádřit. L. W. Sherman (Hrdá, 2007, rozdělil na základě amerického kriminologického výzkumu agresory na dvě skupiny, a to pachatele s dvojí tváří a sociálně problémové pachatele. V zásadě se jedná o rozlišení agresorů z nižších a vyšších vrstev. Pro pachatele dvojí tváře je užíván také pojem tzv. fenoménu Jekylla a Hyda, jsou pro ně typické dva střídající se způsoby chování. Násilník má jiné vystupování ve společnosti a jiné v soukromí rodiny. Na veřejnosti se jeví jako řádný a slušný člověk, ale v soukromí se stává agresivním. Proto mnozí lidé po odhalení domácího násilí nevěří, že daný člověk by byl schopen tak hrubého jednání. Také oběti často neví, jak se mají k partnerovi zachovat a nejčastěji volí popírání negativního chování. Pat Cravenová (Matoušek, Koláčková, Kodymová, et al, 2005) vytvořila na základě informací od samotných obětí typologii pachatelů domácího násilí, ti jsou rozděleni podle způsobu týrání. Rozlišila celkem osm typů, které se mohou kombinovat: surovec, žárlivec, špatný otec, lhář, vyděrač, sexuální násilní, pán domu a psychický utlačovatel. Podle získaných údajů v České republice převládá typ vyděračského surovce, který využívá fyzické i psychické násilí. Na základě psychologicky zaměřených výzkumů, které se zaměřují na psychiku agresora a zkoumání typických rysů jeho osobnosti, bylo definováno několik typů pachatelů domácího násilí. Jedná se o tzv. specialistu ( čistý domácí agresor ), což je v podstatě agresor s dvojí tváří, dále generalistu, který se chová násilně nejen doma, ale i na veřejnosti. Dalším typem je situační domácí agresor, který je k násilí v intimním 20

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Informační a poradenské centrum ROSA ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Sociologická sonda klientek o.s. ROSA, rok 2004 Praha, 24.1.2005 Mgr.Martina Hronová Domácí násilí bývá ukryté za zdmi domova. Jeho oběťmi

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat.

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat. Otázka: Šikana Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Nemoc sociálních vztahů, úmyslné ubližování. Šikanování je projev sociální patologie. Šikana není občasná rvačka nebo hádka.

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Nezavírejte oči před domácím násilím konference k 10. výročí vzniku azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži Mgr. Jitka Čechová

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 11. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel čelící domácímu násilí Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného postupu je poskytnout

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Ženy a jejich děti - oběti domácího násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2005

Ženy a jejich děti - oběti domácího násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2005 Informační a poradenské centrum ROSA Ženy a jejich děti - oběti domácího násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2005 Praha, 20.2.2006 Mgr.Martina Hronová, o.s. ROSA 1 1. Domácí

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Česlav Řehák. Šikana ve škole. Předmět: Pedagogika II

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Česlav Řehák. Šikana ve škole. Předmět: Pedagogika II Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Česlav Řehák Šikana ve škole Předmět: Pedagogika II Studijní program: Fyzika Studijní obor: FMUSSS Praha 2015 Úvod V úvodu bych

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek Š I K A N A nprap. Bc. David Chládek Šikana Úmyslné a opakované ubližování slabšímu jedincem nebo skupinou Fyzická Psychická Ponižování lidské důstojnosti Porucha vztahů ve skupině Šikana Je problémem

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí

Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí ROSA CENTRUM PRO TÝRANÉ A OSAMĚLÉ ŽENY Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí Statistická data z údajů klientek za rok 2013 Marie Vavroňová, Mgr. Martina Hronová 14.4.2014 Ženy, které přicházejí řešit

Více

STATISTICKÁ SONDA OBĚTÍ

STATISTICKÁ SONDA OBĚTÍ STATISTICKÁ SONDA OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ ZA ROK 2012 ROSA, 2013 Text, zpracování dat : Marie Vavroňová, Mgr. Martina Hronová, Sběr dat a práce se ženami oběťmi domácího násilí : pracovnice o.s. ROSA : Bc.

Více

Co víme o násilí na ženách?

Co víme o násilí na ženách? Co víme o násilí na ženách? Ludmila Kopecká (Kashpurova) 25. listopad je mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách. Podle statistik se 95 % násilí děje právě na ženách a způsobují ho muži. Ženy, které

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Domácí násilí a děti

Domácí násilí a děti Domácí násilí a děti Přítomnost dětí při domácím násilí má podle odborných poznatků zhoubný vliv na jejich psychický a sociální rozvoj. Jsou vystaveny psychickému týrání jako svědci útrap týrané osoby

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

PRÁVA DĚTÍ POHLED A ZKUŠENOSTI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

PRÁVA DĚTÍ POHLED A ZKUŠENOSTI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA PRÁVA DĚTÍ POHLED A ZKUŠENOSTI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA Mgr. Zora Dušková ředitelka Dětského krizového centra Dětské krizové centrum V Zápolí 1250, Praha 4 www.ditekrize.cz Úmluva o právech dítěte ZÁJEM

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ Co se týká vzniku šikany, dalo by se říci, že existuje od počátků lidstva. Poprvé se o ní veřejně začalo mluvit v roce 1969 ve Skandinávii, kdy byla šikana chápána nejprve jako

Více

Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy. Domácí násilí. Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2007

Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy. Domácí násilí. Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2007 Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Domácí násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2007 ROSA, 2008, Mgr. Martina Hronová, Marie Vavroňová Praha, 29.7.2008

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka

Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka Násilí ásilípáchané páchanéna na seniorech Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka Trestné činy - zákon č. 40/2009 Sb. 13 (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI Klára Nováková Lukáš Ouzký OBSAH Co je to skupina Malá sociální skupina rodina, škola, vrstevníci Velká sociální skupina Masa x dav Skupinová dynamika Struktura skupiny dělení

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Irena Sobotková Veronika Očenášková Katedra psychologie FF UP, Olomouc II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Dítě mezi dvěma

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více