Současný stav kriminality mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný stav kriminality mládeže"

Transkript

1 Současný stav kriminality mládeže PhDr. Alena Marešová, IKSP Praha Stav kriminality v určité době i jeho změny v porovnání s dobou minulou či prognózy změn v čase budoucím, jsou v naší době obvykle popisovány a dokladovány statistickými údaji a komentáři k těmto údajům. Nejčastěji to jsou údaje a komentáře orgánů činných v trestním řízení, především pak policie. Jsou tudíž údaji o skutcích těmto orgánům známým, údaji o evidované kriminalitě a o zjištěných pachatelích a to, co není evidováno pak jakoby neexistuje. A na to, co je evidováno má vliv množství dalších, často neuvědomovaných a nezdůrazňovaných faktorů. A tak, i když zcela pomineme existenci tzv. latentní kriminality, tj. kriminality, která nebyla zjištěna (krádeže doma, v bytech a obchodech, materiální škody na věcech které zdánlivě nikomu nepatří, skutky, které nejsou okolím nahlíženy jako kriminální), včetně kriminality zjištěné, ale patřičným orgánům neoznámené (např. také krádeže členům rodiny, v bytech známých a příbuzných, krádeže a podvody na pracovišti, domácí násilí apod.), zjistíme, že ani evidovaná kriminalita není pojmem se stejným obsahem v delším časovém období. A tak srovnání stavu kriminality v odlišných časových úsecích na stejném území se může stát, bez hlubšího a zasvěceného komentáře, spíše zavádějícím než dokumentujícím skutečné změny. Zásadním způsobem stav kriminality ovlivňuje trestní legislativa, na níž je vlastně statistika o kriminalitě vystavěna. Základním kamenem evidence kriminálních skutků a pachatelů je především definice co je trestným činem, včetně určení (u vybraných majetkových a hospodářských trestných činů) výše škody, která kriminální skutky dělí na přestupky a trestné činy, definice pokračujícího trestného činu, určení hranice trestné odpovědnosti pachatelů atd. Také samotný systém sběru a zpracování statistických dat (např., zda do počtu trestných činů započítávat i přípravu a pokus o trestný čin, jak zpracovávat data, kde je více pachatelů, včetně trestně neodpovědných, v jakém stadiu trestního řízení zahrnout skutek - trestný čin do evidence atd). Na stav ročních ukazatelů pak zásadní vliv může mít hromadná amnestie, zejména taková, která se vztahuje i na zahájená trestní řízení a v neposlední řadě politicky motivovaná dekriminalizace, příp. kriminalizace určitých způsobů jednání a chování anebo jen zvýšená pozornost (je to prokazatelné především u drogových deliktů, kuplířství, domácího násilí apod.) Samostatnou součástí hodnocení stavu kriminality jsou pak porovnání statistik o kriminalitě v čase s využitím tzv. indexů, koeficientů apod., jež umožňují také srovnání stavu kriminality 1

2 v mezinárodním měřítku. Jsou to číselná vyjádření poměru sledovaných jevů (osob), k počtu trvale k pobytu hlášených obyvatel určitého regiónu, k počtu trestně odpovědných občanů konkrétního státu apod., kde kromě výše uvedených vlivů je nutno znát změny v zastoupení určitých kategorií skupin v populaci (v rozdělení podle věku, pohlaví, občanství aj.). Seriózní hodnocení stavu kriminality se v souvislosti s uvedenými vlivy tak stává dosti složitým úkolem. A proto jednoduchá a rychlá hodnocení základních statistických údajů v konkrétním roce jsou zpravidla jen laickým popisem čísel, vytržených z kontextu, maximálně srovnaných s čísly v roce předchozím viz většina komentářů v našich mediích, a mají mírně řečeno, nulovou hodnotu. Někdy s ohledem na dopad takových zkreslených hodnocení na širokou veřejnost a následně jejím prostřednictvím na politická rozhodnutí, jsou spíše omezujícím či škodícím prvkem, znesnadňujícím účinný zásah proti kriminalitě. S ohledem na tyto skutečnosti pak musíme pohlížet na zveřejňované statistiky o kriminalitě, statistiky o trestných činech, o tzv. známých pachatelích, o osobách trestně stíhaných, obžalovaných, odsouzených i vězněných. Dvojnásobně to platí o kriminalitě páchané osobami mladšími 18ti let tj. osobami, na které orgány činné v trestním řízení pohlížejí v mnoha ohledech jinak než na osoby dospělé a o které mezi širokou veřejností kolují dosti specifické názory a přístupy podle hesla, že když jsem rodič a vychoval jsem či vychovávám děti, tak o výchově, příčinách dětských prohřešků, jejich řešení a jejich správném trestání vím své a nenechám si to hned tak od každého vymluvit. Statistické údaje o kriminalitě mládeže jsou děleny do dvou kategorií. Na údaje o trestné činnosti dětí, nezletilých, nedospělců (jak jsou v různých resortech označovány), tj. osob mladších 15 let a údaje o trestné činnosti mladistvých (osob ve věku od 15 let do 18 let). U první kategorie jsou základním zdrojem statistiky Policie ČR a doplňkem statistiky Nejvyššího státního zastupitelství. U mladistvých (již trestně odpovědných osob) pak zdrojem jak údaje policie, tak i státních zastupitelství a soudů, nejčastěji ty údaje justiční statistiky, jež jsou publikovány v ročence kriminality MSp. Kriminalita mladistvých a trestní postih mladistvých jsou v materiálech obou resortů evidovány, zpracovávány, vyhodnocovány, komentovány a zveřejňovány vždy zvlášť. Především proto, že trestná činnost dětí a mladistvých se v mnoha ohledech od trestné činnosti starších věkových skupin výrazně liší, a to jak svojí strukturou, početností, způsoby provedení, motivací, tak i osobnostními charakteristikami pachatelů. Trestná činnost dětí a mladistvých se velmi těžko zjišťuje, prokazuje, vyšetřuje a postihuje. Latence u kriminality dětí a mladistvých se odhaduje jako větší než část evidované kriminality a její morální následky jsou považovány za společensky závažnější než u dospělých. 2

3 A nyní o konkrétní situaci. Následující graf, zpracovaný stejně jako všechny ostatní grafy zde uvedené ze statistik Policie ČR, která již publikovala údaje za rok 2004 ukazuje věkové složení policií stíhaných a vyšetřovaných pachatelů trestné činnosti v roce Graf 1 Věkové rozdělení stíhaných a vyšetřovaných osob v roce až 60 let 21% 60 let a více 2% do 15 let 4% 15 až 18 let 6% 18 až 24 let 22% 30 až 40 let 25% 24 až 30 let 20% Z grafu je patrno, že mezi známými pachateli objasněné kriminality nadpoloviční část (52 %) tvoří osoby ve věku do 30 let dříve to bylo cca 60 %, takže podíl mladších osob mezi známými pachateli mírně klesá. Mezi nimi pak dominují pachatelé ve věku od 18 do 24 let (někdy též označovaní jako mladí dospělí). Další graf znázorňuje vývoj kriminality dětí (do 15 let) v letech Křivky jak evidovaných trestných činů spáchaných dětmi, tak i počtu pachatelů této věkové kategorie se dynamicky vyvíjejí od zjevného vzestupu až k radikálnímu poklesu posledních tří let. 3

4 Graf č. 2 Vývoj kriminality nezletilých (do 15ti let) v letech počty tr.činů a osob tr.činy zn.nezl.pach roky tr.činy zn.nezl.pach. Struktura kriminality osob do 15 let v roce 2004 ukazuje (viz graf č.3), že se děti nejčastěji dopouštějí majetkové kriminality - konkrétně krádeží, které představují více než polovinu ze všech jimi spáchaných trestných činů. Spolu s ostatní majetkovou trestnou činností pak představují všechny majetkové trestné činy cca 60 % veškeré objasněné trestné činnosti nezletilých. Pod označením zbývající kriminalita převažují trestné činy sprejerství, výtržnictví, drogová trestná činnost, podílnictví, šíření poplašné zprávy a neoprávněné držení platební karty. 4

5 Graf č. 3 Struktura kriminality dětí do 15 let v roce 2004 ostat.majetk. 5% zbývající 17% násilná 21% mravnostní 3% krádeže prosté 30% krádeže vloupáním 24% Také podle údajů Nejvyššího státního zastupitelství ČR, které se však týkají roku 2003 pokračuje trend z předcházejících let spočívající ve snižování trestné činnosti (činnosti jinak trestné) spáchané dětmi do 15 let. V roce 2002 byl ve statistikách Nejvyššího státního zastupitelství ČR zaznamenán extrémní pokles trestné činnosti dětí, a to o cca 40 %, kdežto v roce 2003 se jednalo o pokles 8 %. Vývoj v obvodech jednotlivých územních celků byl přitom různý: na jedné straně osciloval od nárůstu o cca 20 % (v působnosti Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem), resp. o 16 % (Městské státní zastupitelství v Praze), přes pokles jen o 1,5 % (Krajské státní zastupitelství v Brně) až po pokles o 17,5 % (Krajské státní zastupitelství v Plzni) a o 33 % (Krajské státní zastupitelství v Praze). Státní zastupitelství uvádějí, že takový výrazný pokles nebyl způsoben pouze zvýšením věku delikventů, ale že se zde zřejmě projevila i opatření na úrovni kontrol prováděných policií a na ně navazující zvýšený dozor státních zástupců při přezkoumávaní případů podezření z trestného činu dětí do 15 let. Jde o to, aby nebyly formálně postupem podle 159a odst.. 2 tr.ř., kdy státní zástupce nebo policejní orgán před zahájením trestního stíhání odloží usnesením věc, je-li trestní stíhání nepřípustné z důvodů uvedených v 11 odst. 5

6 1 písm. d) tr.ř odkládány věci, ve kterých se s ohledem na 3 odst. 2, 4 tr. zák. vůbec nejednalo o podezření z trestného činu. Když rozšifrujeme právní označení, zjistíme že 11 odst. 1, písm. d) tr. řádu hovoří o nepřípustnosti trestního stíhání jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná a 3 odst. 2 a 4 tr. zákona pak hovoří o činech, jejichž stupeň nebezpečnosti je nepatrný a nejsou trestnými činy, i když jinak vykazují znaky trestného činu, přičemž stupeň nebezpečnosti je určován zejména významem chráněného zájmu, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho motivem trestný čin spáchat. Pachatelé mladší 15 let se objevují v policejních statistikách v případě, kdy je policejním orgánem zhotoven (by měl být) záznam o zahájení úkonů trestního řízení ( 158, odst. 3 tr.řádu), příp. usnesení o odložení věci, protože trestní stíhání je nepřípustné (z důvodu věku). V roce 2003 bylo dle statistik státních zastupitelství odloženy věc s uvedením tohoto důvodu u dětí do 15 let. Policejní statistiky vykázaly v tomtéž roce pachatelů ve věku mladším 15 let. Jako psychologovi se mi tento způsob dekriminalizace uplatňovaný vůči pachatelůmdětem jeví jako dosti nešťastný. Zvlášť, když uvážím, že dalším momentem, který zkreslil statistiky o kriminalitě mládeže, se stalo uplatnění novelizace ustanovení 89 odst. 11 tr.zák. ohledně stanovení výše škody, především škody tzv. nikoliv nepatrné, jež diferencuje u většiny majetkové kriminality mezi trestným činem a přestupkem. Zvýšení hranice škody nikoli nepatrné na Kč znamenalo, dle mínění státních zastupitelství i mého osobního, dekriminalizaci nemalého počtu útoků proti majetku páchaných nezletilci, u kterých byla a je nadále méně rozsáhlá majetková kriminalita nejčetnějším případem trestné činnosti. Posledně uváděný závěr se vztahuje plně i na trestnou činnost mladistvých. V roce 2003 připadalo v přepočtu na dětí v ČR 30 policií objasněných trestných činů spáchaných nezletilým pachatelem (v roce a v roce ). V přepočtu na mladistvých v ČR připadalo 247 objasněných trestných činů spáchaných mladistvým pachatelem (v roce a v roce ). Analýzy kriminality dětí a mladistvých provedené IKSP pro potřebu resortu a zpracované do tabulek potvrzují názor, že kriminalita mládeže (alespoň podle počtu evidovaných trestných činů) narůstá s věkem. (Kulminuje pak ve věku tzv. mladých dospělých.) Rozdíl v absolutních počtech dvanáctiletých delikventů je zhruba dvojnásobně nižší než počet delikventů čtrnáctiletých. Z celkového nápadu nezletilců je každoročně v době 6

7 spáchání kriminálního činu více jak jedna čtvrtina pachatelů mladší 12 let a tři čtvrtiny starší 12 let. Vrchol policií evidované kriminality dětí do 15 let byl ve statistice vykázán v roce 1999 a Počty pachatelů- dětí byly nejvyšší v roce V tomto roce byly evidovány nejvyšší počty pachatelů mladších 15 let, ať již v kategorii dvanáctiletých či třináctiletých, u čtrnáctiletých pak byly absolutní počty pachatelů na druhé nejvyšší úrovni za posledních 10 let (nejvyšší počty byly u této věkové kategorie v roce 2001). Pro tyto kategorie spočítané indexy (vyjadřují poměr nezletilých známých pachatelů k dětí stejné věkové kategorie v určitém roce) ukazují, že i relativní zastoupení delikventů v jednotlivých věkových skupinách nedelikventních vrstevníků bylo v roce 1996 v zásadě nejvyšší, přičemž i zde je zjevná závislost nárůstu zastoupení delikventů mezi vrstevníky se zvyšujícím se věkem mladých lidí. Od roku 2002, kdy po výrazné novelizaci trestní legislativy, nastal výrazný pokles počtu známých delikventů do 15 let, se radikálně snižuje i index vyjadřující podíl dětských delikventů mezi vrstevníky. Nejvíce mezi dvanáctiletými delikventy - zhruba na polovinu. Pořadí jednotlivých trestných činů nejčastěji páchaných nezletilými potvrzuje, že majetková kriminalita je u nich základní trestnou činností. Krádeže jsou doménou nezletilých bez ohledu na věk. Přesto, že v posledních dvou letech počet evidovaných krádeží spáchaných dětmi též zhruba dvojnásobně poklesl, stále zůstává násobkem evidovaných jimi spáchaných násilných trestných. Současně je nutno podotknout, že krádeže spáchané dětmi mají nejvyšší míru latence. Kvalifikované odhady drobných krádeží (které nejsou trestnými činy) spáchaných dětmi v obchodních domech, v rodinách, školách atd. jsou uváděny v tisících ročně. Problémem poslední doby u kriminality dětí se stále častěji stávají násilné trestné činy, především jinak trestné činy loupeže. Bez ohledu na to, že objasněnost loupeží (tj. loupeží, u kterých je znám pachatel) je jedna z nejnižších, počty známých dětských pachatelů loupeží se, na rozdíl od skutků majetkové povahy, nesnižují, ale naopak zvyšují. Např. v roce 2001 bylo odloženo kvůli věku pachatele 285 loupeží, v roce a v roce 2003 již 364 loupeží. Po několika letech, kdy se děti nedopustily žádných vražd, v roce 2004 jsou evidovány čtyři vraždy spáchané delikventy do 15 let. Obdobná situace jako u delikventů mladších 15 let je u mladistvých delikventů. Budou-li vzaty v úvahu i údaje ze zkráceného přípravného řízení, v roce 2003 byla, podloženo statistikami trestní justice, částečně přerušena předchozí tendence projevující se prakticky již 7

8 od roku 1996 nepřetržitým poklesem počtu stíhaných a obžalovaných mladistvých delikventů (v roce 1996 tento ukazatel dosáhl svého absolutního vrcholu jednalo se o mladistvých stíhaných, resp mladistvých obžalovaných). V roce 2003 byla tedy poprvé zaznamenána tendence opačná nárůst počtu mladistvých obžalovaných (včetně mladistvých, na něž byl podán návrh na potrestání. Faktem ovšem zůstává, že se jedná o nárůst nepříliš výrazný. Pokud jde o stíhané mladistvé a mladistvé, ohledně nichž bylo konáno zkrácené přípravné řízení, zde byl charakteristický naopak nepatrný pokles. Graf č. 4 znázorňuje vývoj kriminality mladistvých podle statistik policie. Od obdobného grafu vývoje kriminality dětí se liší tím, že od roku 1996 křivky počtu evidovaných trestných činů spáchaných mladistvými a počtu trestně stíhaným mladistvých vytrvale jen klesají. Také zde nedošlo, ve srovnání s justiční statistkou z roku 2003 k žádné změně trendu v počtu stíhaných mladistvých delikventů. Naopak, potvrzeno údaji z roku 2004, výrazný pokles pokračoval. Graf č. 4 Vývoj kriminality mladistvých v letech počty tr.činů a osob tr.činy zn.mlad.pach roky tr.činy zn.mlad.pach. Další graf. ukazuje strukturu kriminality mladistvých v roce Při srovnání s obdobným grafem znázorňujícím strukturu kriminality dětí nenajdeme příliš odlišností. Tyto odlišnosti jsou jen v absolutních číslech, rozdíl v zastoupení jednotlivých druhů trestných činů je jen plus-mínus 1 %. 8

9 Graf č.5 Struktura kriminality mladistvých pachatelů v roce 2004 ostat.maj. 3% zbývající 21% násilná 17% mravnostní 2% krádeže vl. 23% krádeže pr. 34% Výrazně převažuje majetková trestná činnost, následuje tzv. zbývající, ve které je zastoupeno, obdobně jako u dětí, především: sprejerství, výtržnictví, drogové delikty, maření úředního rozhodnutí, podílnictví a dopravní nedbalostní trestné činy. Za majetkovou a zbývající trestnou činností následuje násilná trestná činnost a podíl mravnostní kriminality činí 2 %. Komentáře policejní statistiky za rok 2003 (ve srovnání s rokem 2002) uvádějí ohledně trestné činnosti mladistvých snížení počtu pachatelů trestné činnosti z řad mladistvých (o 1,8%) i počtu trestných činů spáchaných mladistvými (dokonce o 10,3%). Skladba trestné činnosti z hlediska zastoupení jednotlivých trestných činů páchaných mladistvými ve srovnání s předchozími roky zůstává neměnná, stále dominují krádeže, konkrétně tzv. krádeže prosté a krádeže vloupáním. Jak je zřejmé z tabulek IKSP, mladiství se stále nejvíce mimo krádeže dopouštěli trestných činů loupeže podle 234 tr.zák. Varující je poměrně výrazný vzestup počtu policií evidovaných trestných činů loupeže spáchaných mladistvými ( z 481 v roce 2002 na 539 v roce 2003 a na 611 v roce 2004), ale i určité zvýšení počtu znásilnění (z 18 v roce 2003 na 24 v roce 2004). Počet vražd spáchaných mladistvými činil v letech 2002 a vražd ročně, v roce 2004 mimořádných 12 vražd. 9

10 Pokud jde o trestný čin krádeže dle 247 tr.zák., mladiství se ho většinou dopouštějí ve skupinách a často ve spojení s osobami mladšími 15 let, přičemž v Praze jde často o cizí státní příslušníky (Rumunsko), či o osoby romského etnika. Obvykle se jedná o kapesní krádeže, ke kterým dochází v městské hromadné dopravě a na tržištích. Dále dochází ke krádežím v obchodních domech, přičemž zde odcizené věci jsou zpravidla určeny k prodeji a za utržené peníze mladiství si kupují drogy. Dalšími nejfrekventovaněji páchanými trestnými činy mladistvými jsou tradiční trestné činy poškozování cizí věci podle 257 a nově kriminalizované poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle 257 b) tr.zák., dále neoprávněné užívání cizí věci podle 249 tr.zák. a ublížení na zdraví podle 221 a 222 tr.zák. Pokud jde o sankcionování mladistvých, tak nejčastěji jsou mladiství delikventi odsouzeni za majetkové trestné činy. V roce 2003 bylo z celkového počtu odsouzených mladistvých delikventů (včetně 258 dívek) odsouzeno za majetkové trestné činy osob, tj. téměř polovina. Celkem mladistvých bylo odsouzeno k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem a pouze 213 mladistvých k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Obecně lze předpokládat, že případné snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let by nijak nezvýšilo počty vězněných mladistvých a že nárůst by bylo možno očekávat pouze v řádu desítek chlapců. Ke statistikami prezentovanému trendu vývoje kriminality mladistvých je třeba ještě dodat, že již v předcházejícím období nastal výrazný populační pokles u věkové kategorie v rozmezí od 14 do 18 let (asi o 20 %), takže i když je evidován pokles ukazatelů o kriminalitě, nadále lze spíše vycházet z toho, že fakticky jde spíše o relativní vzestup. Tento jev má-li být náležitě zhodnocen tedy ve svých důsledcích znamená, že nárůst zejména trestné činnosti mladistvých je fakticky vyšší, než by to odpovídalo příslušným statistickým podkladům. Z trendu poklesu stíhaných osob se vymyká nejvýrazněji území Severních Čech, kde došlo k faktickému nárůstu stíhaných mladistvých téměř o 13%. Shrnutí: Počet evidovaných (objasněných) trestných činů spáchaných nezletilými pachateli každoročně klesá. Klesají i počty nezletilých známých delikventů. Celkový pokles kriminality nezletilých je ovlivněn především poklesem evidované jimi spáchané majetkové kriminality, konkrétně krádeží. K největšímu poklesu došlo v roce 2002 po výrazné novelizaci trestního zákona. Přetrvávajícím problémem posledních letech je skutečnost, že nedochází k poklesu 10

11 počtu násilných trestných činů páchaných nezletilými, především loupeží, ale naopak k jejich trvalému nárůstu. Závěr: Musí být optimistický. V mém případě se do optimismu toho času nemusím příliš nutit. Jednak mohu navázat na úvod svého referátu, tj. že stejný pohled na mládež a její budoucnost jako nyní platí v naší civilizaci již tisíciletí, a to bez větších výkyvů Jednak, kdysi v 80. letech mi byl odmítnut článek o delikvenci mládeže, protože prý vyzněl příliš pesimisticky a nebyl v něm zdůrazněn fakt, že rozhodující část mládeže tvoří zdravé jádro společnosti. Další vývoj potvrdil, že tehdejší mládež opravdu tvořila zdravé jádro společnosti. Dnes je tato mládež v tzv. nejlepším věku a pohoršuje se nad další generací mladých lidí. Musíme se smířit s faktem, že kriminalita ještě dlouho zůstane součástí našeho běžného života a že kriminalita mládeže nemůže být výjimkou. Lze ji však ovlivňovat jako co do rozsahu, tak i co do závažnosti. Jak jsem již uvedla ve své starší publikaci: Tam, kde značná část obyvatel vynakládá nemalé prostředky na různé typy her s naivní nadějí, že právě z nich se díky výhře stanou milionáři. Kde se uživí tisíce prostitutek, četní provozovatelé erotických salónů, heren a výherních automatů, kde prosperuje pornografie i prodej alkoholu a drog. Tam, kde snaha zbohatnou nebo alespoň vydělat, vede k uskutečňování množství drobných i velkých podvodů a dalších kriminální činů, které nejen, že často nejsou postihovány, ale není příliš velký zájem je zjišťovat a ani odsuzovat. Tam, kde přestupky proti zákonu lze počítat na milióny a pro osoby, které se jich dopouštějí jsou stereotypním způsobem chování, nelze očekávat, že výskyt sociálně patologických jevů a jejich negativní vliv na děti a mládež lze nějak radikálně snížit. Avšak můžeme doufat, že naší mládež pohled na námi páchané nepravosti tak zhnusí, že odsoudí náš způsob života a pokusí se svůj způsob života změnit k lepšímu. 11

VÝZKUM PRVOVĚZNĚNÝCH ŽEN

VÝZKUM PRVOVĚZNĚNÝCH ŽEN INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VÝZKUM PRVOVĚZNĚNÝCH ŽEN Sonda do problematiky žen v ČR v posledních cca 10 letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných Autoři: PhDr. Alena Marešová

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003)

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Praha 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava 30. dubna 24 729 21 Ostrava Č.j.: KRPT-73084-1/ČJ-2015-0707KR Ostrava 31. března 2015 Počet listů: 57 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2013 Zpracoval: únor 2014 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Více

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH PhDr. Alena Marešová, PhDr. Jan Sochůrek a PhDr. Jana Válková Tento text neprošel jazykovou

Více

KRIMINÁLNÍ RECIDIVA A RECIDIVISTÉ

KRIMINÁLNÍ RECIDIVA A RECIDIVISTÉ INSTITUT PRO KROMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI KRIMINÁLNÍ RECIDIVA A RECIDIVISTÉ (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice) Alena Marešová Šárka Blatníková Petr Kotulan Milada Martinková Markéta

Více

Kriminalita národnostních menšin a jejich prevence z hlediska práce Policie ČR

Kriminalita národnostních menšin a jejich prevence z hlediska práce Policie ČR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kriminalita národnostních menšin a jejich prevence z hlediska práce Policie ČR Bakalářská práce Vypracoval:

Více

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ Zpráva z výzkumu Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. Řešitelé: Mgr.

Více

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 1 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA LÉTA 2005-2007 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní informace - členění Zlínského kraje 4

Více

VÝZKUM TRESTNÉHO ČINU LOUPEŽE V PRAZE

VÝZKUM TRESTNÉHO ČINU LOUPEŽE V PRAZE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VÝZKUM TRESTNÉHO ČINU LOUPEŽE V PRAZE Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Mgr. Jan Rozum Mgr. Petr Kotulan Mgr. Lucie Háková Mgr. Jan Tomášek Technická spolupráce:

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí

Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí Autoři: PhDr. Kazimír VEČERKA, CSc. Mgr. Jakub HOLAS PhDr. Markéta ŠTĚCHOVÁ JUDr. Simona DIBLÍKOVÁ PhDr. ing. Jan NEUMANN,

Více

VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ Dva příspěvky k problematice domácího násilí v České republice (empirické poznatky a rozbor vybrané

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Názory mládeže ve věku 15-20 let na kriminalitu a některé další sociálněpatologické jevy v jejich okolí Zpracoval: PhDr. František Pelka Únor 1998 Obsah:

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Stop znásilnění. Persefona o. s. Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice. zpracovala

Stop znásilnění. Persefona o. s. Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice. zpracovala Stop znásilnění Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice zpracovala Persefona o. s. Autorky textů: Mgr. Jitka Čechová Mgr. Hana Jandová Dále se podílely: Mgr. Kristýna Ciprová Bc. Eva Portlíková

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Veronika Štepanovská, DiS.

Veronika Štepanovská, DiS. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra trestního práva Bakalářská práce Prostituce z hlediska juristického a kriminologického Veronika Štepanovská, DiS. 2007 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 172 s.

Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 172 s. Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 172 s. JUDr. Eva Janečková, 2015 ISBN 978-80-7478-760-7 (brož.) ISBN 978-80-7478-761-4 (e-pub) Seznam zkratek

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ

ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ Odpovědná řešitelka: PhDr. Milada Martinková, CSc. Spoluřešitelé: Mgr.

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 2015 ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBSAH I. ÚVOD KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A VAZBA NA POTŘEBY AKTÉRŮ... 4 II. VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Mgr. Martin Mazanec absolvent sociologie a filmové vědy na FF UP v Olomouci.

Mgr. Martin Mazanec absolvent sociologie a filmové vědy na FF UP v Olomouci. Sociodemografická analýza spádové oblasti města Moravský Krumlov (obce s rozšířenou působností) byla zpracována obecně prospěšnou společností Komunitní plánování. Autoři textu: Mgr. Martin Mazanec absolvent

Více

TRESTNÍ SANKCE A JEJICH ODRAZ V PRAXI, TISKU A V NÁZORECH VEŘEJNOSTI

TRESTNÍ SANKCE A JEJICH ODRAZ V PRAXI, TISKU A V NÁZORECH VEŘEJNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI TEORETICKÉ A TRESTNĚPOLITICKÉ ASPEKTY REFORMY TRESTNÍHO PRÁVA V OBLASTI TRESTNÍCH SANKCÍ I. TRESTNÍ SANKCE A JEJICH ODRAZ V PRAXI, TISKU A V NÁZORECH VEŘEJNOSTI

Více

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze 1. Vliv zvyšování informační gramotnosti uživatelů vědeckých informací na zkvalitnění činnosti policejních manažerů

Více

SOUČASNÁ DROGOVÁ SCÉNA MLADISTVÝCH KRIMINÁLNÍCH PACHATELŮ

SOUČASNÁ DROGOVÁ SCÉNA MLADISTVÝCH KRIMINÁLNÍCH PACHATELŮ SOUČASNÁ DROGOVÁ SCÉNA MLADISTVÝCH KRIMINÁLNÍCH PACHATELŮ Jan Sochůrek Anotace: Drogy se z delikventní subkultury posunuly do dosud jimi nezasažených vrstev společnosti, zejména mezi mládež. Návykové látky

Více