OPENING Modul 2: zdraví žen jako komunální úloha. Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem Workshop II, 16. června 2004, Brno, Stará radnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPENING Modul 2: zdraví žen jako komunální úloha. Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem Workshop II, 16. června 2004, Brno, Stará radnice"

Transkript

1 OPENING Modul 2: zdraví žen jako komunální úloha. Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem Workshop II, 16. června 2004, Brno, Stará radnice PROTOKOL hod zahájení a přivítání Vladimír Adam, vedoucí sociálního odboru a kultury, Magistrát Města Brna Zora Prosková, vedoucí oddělení zdravotního odboru, Magistrát Města Brna stav modulu OPENING: zdraví žen Siegrun Herzog, Europaforum Wien/ Evropské fórum Vídeň Adam: Do roku 1989 byl problém rodinného násilí ve veřejné diskusi zamlčován. Dnes jsme rádi, že se na toto důležité téma otevřeně diskutuje (a proto i tento projekt). Herzog: Opening: co předcházelo & aktuální stav ( viz. Power Point prezentace paní Herzog) Prosková: Již na prvním workshopu ve Vídni se ukázalo, že problémy i jejich řešení jsou jak ve Vídni tak i v Brně podobné. Ačkoliv je situace ve Vídni již jeden krok vpředu. Proto byl workshop ve Vídni především pro kolegy z Brna velmi užitečný. Produktem projektu by měla být realizace projektu, který je financován městem Brnem a měl by být i na jeho území proveden. Na realizaci projektu by se měli podílet v ideálním případě i nevládní organizace, policie atd hod právní rámcové podmínky v oblasti násilí vůči ženám a dětem úlohy a pravomoci policie Zdeněk Krejčí, Policie České republiky, správa Jihomoravského kraje Krejčí: ( viz. Dokument Krejčí) Úlohy policie a jejich úspěšné plnění souvisí úzce s kvalifikací policejních úředníků, kteří jsou s případy konfrontováni jako první. Novela zákonu o ochraně proti násilí nabyla v r platnosti. Úloha policie: Důležité je, aby bylo oznámení konkrétní a zároveň musí být oběť násilí připravena na účast v soudním jednání. Problémem je často, že policejní úředníci mají zájem pouze na řešení konkrétního napadení a ne na řešení celkové (rodinné) situace. Ustanovení zákona 215: při užití násilí až 3 roky odnětí svobody, v případě mimořádné surovosti a opakovaného použití násilí 2-8 let. Jelikož tento zákon platí teprve od 1. června, neexistují ještě žádné konkrétní zkušenosti s prováděním a uplatňováním těchto právních norem. Intepretace: jako trýznění se rozumí kterékoliv špatné nakládání s osobami, které toto jednání pociťují jako fyzické či psychické zranění. Aby došlo k odsouzení, není třeba dokazování následného poškození zdraví oběti. Podezdřelé osoby mohou být za účelem šetření zadrženy 48 hodin (aby pachatel oběť nemohl ovlivňovat). Důležité je, aby se policejní úředníci do situace vcítili, neboť oběti násilí mají strach z konsekvencí jejich výpovědi. Bohužel neexistuje v současné době žádná možnost, učinit účelně přítrž násilí vůči rodinným příslušníkům. Často je rodinné násilí hodnoceno jako něco, co by mělo být řešeno v rodině. Proto je žádost na uvalení vazby často odmítnuta, což vede k určité ztrátě důvěry vůči policii. V praxi je k výslechu zván psycholog. Nikdy nemůže být vyloučeno, že oběť násilí křivě vypovídá. Oběti mohou uplatňovat jejich práva nároky v rámci trestněprávního procesu. Jen zřídka oběti využijí právní normy 43 (právní zástupce v procesu) a proto pachatel často proces vyhraje. Z tohoto důvodu by bylo mimořádně důležité, aby oběti násilí byly o svých právech poučeny a tyto uplatňovaly (především). náhled do trestního aktu

2 zastoupení zplnomocněnou osobou Požadování prokázání totožnosti: Oběť může požadovat, aby byla vyslýchána. V praxi chtějí policisté případ co možná nejrychleji vyřešit. Mnoho policistů hodnotí rodinné násilí jako přečin a ne jako pokus o trestný čin. O trestný čin se jedná např. pokud pachatel násilného činu použije předmětů nebo oběť vážně zraní. Oběť (popř. zplnomocněná osoba) mohou požadovat i další důkazy (např. tělesnou prohlídku pachatele a oběti). Toto šetření bohužel neprobíhá již při oznámení trestného činu a proto není následné šetření vyčerpávající/kompletní. Již před přelíčením se oběť musí rozhodnout, jestli bude nárokovat odškodnění. Často je oběť násilí již při podání oznámení trestního činu odkázána na jinou policejní stanici, ačkoliv je každý policista povinnen, oznámení přijmout a až potom akt zaslat místně příslušné policejní stanici. Oběť by měla tedy trvat na tom, aby mohla podat oznámení kdekoliv. Jistě by bylo dobré, když by byl již při podání oznámení zplnomocněnec přítomen. Spolupráce mezi policií a obětí je velmi důležitá. Když se policejní úředníci případu neujmou, jak by ze zákonu měli, ja možné, podat žalobu u kontrolního orgánu -> státní žalobce zahájí šetření hod Zákon o ochraně proti násilí Gerald Max, Prezidiální oddělení spolkového policejního ředitelství Vídeň diskuse Max: ( viz. Dokumente Max) Od r platí v Rakousku nový zákov o ochraně proti násilí. Typický průběh: telefonické oznámení; příjezd policie, zjištění skutkové podstaty, (že byla žena ohrožována nebo lehce zraněna). Pokud nebyla oběť těžce zraněna, může být podáno pouze oznámení trestného činu a být ohlášeno státnímu zastupitelství. Oběť a pachatel ale zůstanou ve společné domácnosti. Pachatel může být zadržen pouze v případě závažných výhružek a na žádost zraněné ženy. Aktuální situace: ochrana ohrožené osoby přímo na místě (jako doposud), zjištění skutkové podstaty a vyžádání informací od policie, zda již doposud proběhly zásahy policie / či prozatimní opatření. Zákon o ochraně proti násilí umožňuje nadále, agresivní osoby z bytu vykázat a po dobu 10 dní agresorovi zákazat styk s dětmi. Zákaz styku s dětmi se může vztahovat na celý dům (včetně schodiště) a na zahradu. Tím se signalizuje, že rodinné násilí není akceptováno a současně získá ohrožená žena určitý volný prostor. Následovně může být vydáno vykázání z bytu ve formě soudního rozhodnutí, které může trvat nejdéle 20 dní. Klíče od bytu jsou agersorovi odejmuty a on musí oznámit odresu pro doručení poštovních zásilek. Pachatel má možnost, si vzít s sebou nutné potřeby. Pachatel a oběť musí být informováni o jejich právech a povinnostech a kontaktních adresách ze zákona. Na kontaktní adresy se mohou obrátit za účelem hledání pomoci. Informační letáky jsou vícejazyčné. Jak se postupuje dále: informace jsou poskytovány intervenčním zařízením (dotyčným osobám je poskytnuta pomoc, poradenství atd.), jsou jim zprostředkovány údaje o ohrožených osobách. Tato intervenční zařízení navážou kontakt s dotyčnou osobou a nabízejí podporu a poradenství. Důležitá je dobrá dokumentace celého případu, výpovědí a předcházejícíhc událostí atd. K tomuto účelu byl vydán seznam aspektů a dotazů, které musí být dokumentovány. Další opatření staví na informacích z tohoto seznamu. Dodržování vykázání z bytu (během 48 hodin) je kontrolováno úřadem. Pokud bylo uvaleno neopodstatněně, je zrušeno (velmi řídké případy!). Pokud jsou do případu involvovány děti, je srozuměn úřad pro mladistvé. (Tomu je tak vždy, když jsou v rodině děti, neboť se jich násilí v rodině týče nepřímo).

3 Ze zákona je povinná alespoň jedna kontrola dodržování vykázání z bytu během následujících tří dnů od vykázání( také žena je dotazována, jestli je vykázání z bytu dodržováno). Žena má právo v rámci civilněprávního soudního rozhodnutí požadovat vydání prozatimního nařízení o dalším vykázání, zakázání styku s dětmi atd. Soud si pro rozhodování v této záležitosti vyžádá dokumentaci policie čim přesnější tato dokumentace je, tím dříve k rozhodnutí o prozatimním nařízení dojde. Od r mohou prozatimní nařízení provádět i policisté (na místo soudního vykonavatele). Dodatečné pravomoci policie v obzvláště kritických případech: Dozor přímo v bytě popř. osobní ochrana ohrožené ženy, aby bylo dalším násilným činům zamezeno (pouze zřídka). Také podle trestního práva je policie oprávněna k zásahu: např..zadržení v případě těžké újmy na zdraví. Policie se snaží také o urovnání hádky (v případech, které nespadají do trestního práva, nýbrž se jedná pouze o napjatou situaci) a přesnou dokumentaci případu, aby si mohla vytvořit celkový obraz (pro eventuelní další pozdější trestní oznámení). Intervenční organizace je informována také v těchto případech. důležité: vyvinutí senzibilního přístupu policejních úředníků, kteří příjímají nouzová volání. Byla provedena školení. Protože se (často traumatizované oběti ) v mnoha případech neumí nebo nemohou artikulovat, vznikne dojem, že se nejedná o závažnou situaci. Před nabytí platnosti zákona o ochraně proti násilí bylo pochybováno o tom, zda-li se zákon v praxi dobře ověří. Praxe dokázala, že se nový zákon ověřil jako dobrý. Ustanovení tohoto zákonu nebyla tak často zneužívána, jak se zpočátku předpokládalo (např. v rámci rozvodového řízení), téměř žádné eskalace násilí z bytu vykázaných agresorů. Statistika Ohroženými osobymi jsou převážně ženy. Nepřímo jsou oběti násilí i děti. Zákaz péče o děti je udělen většinou mužům. Zvláštní situace v rodinách migrantů, kde často hraje roli povolení k pobytu. 2003: 150 zákazů péče o děti za měsíc, celkem ve Vídni; v celém Rakousku: Diskuse 2003 bylo ve Vídni urovnáno 1300 hádek a 1700 osob bylo vykázáno z bytu. Nejsou dokumentovány zásahy, při kterých došlo k zadržení z trestněprávních důvodů. T. zn. asi ve třetině případů je rozhodnuto o vykázání z bytu. Oběti násilí musí lépe využívat svých práv a právních nároků; což je ovšem často obtížné. Zplnomocnění zástupce je spojeno s náklady. Zvýšení kvalifikace policejních úředníků by bylo každopádně velmi důležité. Viktimisace: Pachatelé domácího násilí ovlivňují i po oznámení oběti násilí. (ovlivnění výpovědi atd.) V Brně je mnoho případů, které nejsou vážně šetřeny a sledovány (policie atd.) Vídeň: Senzibilita a cit pro toto téma stoupají. Policie může využít mnoho možností, obzvláště ve spolupráci s policií a jinými organizacemi. Domácí násilí je ve Vídni již tématizováno i v rámci vzdělávání policejních úředníků i dalšího vzdělávání při výkonu činnosti. Neexistují předpisy, podle kterých by měl přijet k zásahu jak policista tak i policistka. Brno: Jednotky specializované na rodinné násilí jsou zatím ještě vizí budoucnosti. V současné době se ještě rozhoduje o tom, zda-li by měly výt zavedeny specializované jednotky, nebo zda-li je spíše specializace jednotlivých policistů stávajících oddělení smysluplnější. Vykázání z bytu v takové formě, jak platí v Rakousku, v Česku ještě není právně upraveno.

4 Přestávka hod stav dat zjišťování násilných činů vůči řenám a dětem Záková Centrum pro ochranu práv dětí Ochrana pro oběti domácího násilí statistická data a aktivity nevládních organizací Martina Žáková, Liga lidských práv Lenka Hybnerová, občanské sdružení Magdalenium 95-97% obětí domácího násilí tvoří ženy. Liga lidských práv nabízí telefonické poradenství 24 hodin denně (24-hodin nouzové volání), ale žádný osobní kontakt. Po celém Brně byly rozeslány letáky. Pokud zavolají traumatizované oběti, jsou jim oznámeny kontaktní adresy (lékař, centra pro děti, právní zástupce atd.). Dodatečně je nabízeno poradenství psychologické a právní na internetových stránkách. Nejprve zjištění potřeb dotyčné ženy, návrh akčního plánu, odhad skutečného ohrožení agresivním partnerem a možnosti klientky. Pomoc při překonání traumatického zážitku eventuelně doporučení psychologické terapie, obnova sebedůvěry. Právní poradenství; azyl; pomoc při hledání bytu; svépomocné skupiny. V poradenském středisku pracují 2 advokátky + 1 psycholožka. Násilí vůči ženám nezávisí jak nám statistika ukazuje na stupni vzdělání obětí a pachatelů; čím vzdělanější pachatel je, tím je použití násilí často rafinovanější. Hybnerová: ( viz. dokument Hybnerova) Magdalenium /Helena: Azylní dům pro oběti domácího násilí, následně zřízení domu HELENA. max. délka pobytu šest měsíců, prodloužení je možné v krizovém domě. Pro klientky je nejprve obzvláště důležité, aby cítily jistotu. Pomoc při překonání traumatu Doporučení lékařské pomoci Bezplatné právní poradenství, pomoc při podání oznámení. Doprovod k lékařské prohlídce, k soudu Pokud klientka souhlasí, jednání s její plnomocí Vytýčení cíle na rok 2004: poradenství a training v oblasti komunikace Domácí násilí má ve společnosti hlubokou tradici a bylo do nedávna hodnoceno jako soukromá záležitost. (2003 kampaň organizovaná nevládními organizacemi.) Dobrá spolupráce s azylovými domy

5 Přehled o údajích ve Vídni Karin Spacek, 24-hodin nouzové volání Města Vídeň pro ženy diskuse Spacek ( viz. dokument Spacek) 24-hodin nouzové volání pro ženy: poradenství, doprovod k podání oznámení nebo k prohlídce v nemocnici 24 hodin. denně Každé zavolání a jeho důvod jsou dokumentovány. Ve statistice je velmi zřetelný rozdíl mezi počtem odsouzení a počtem oznámení popř.i počtem objasněných případů! Ve většině případů ženy pachatele znají. Zákonná ustannovení ovlivní posunutí na úrovni statistické popř. k posunutí násilí. (zatím co např. Zákon o ochraně proti násilí je instrumentem proti tělesnému násilí, rozšiřuje se fenomén duševního násilí.) hod diskuse na téma odtabuizování domácího násilí a výhled na následující workshopy Pavel Hanák, Psychiatrická klinika Univerzitní nemocnice Brno Zora Prosková, Magistrát Brno Hanák Bílý kruh jistoty, založen 1991 jako zařízení pro psychologickou a právní bezplatnou pomoc pro oběti násilí, (ne pouze domácí násilí). Poradci jsou většinou studenti práv nebo psychologie, musí absolvovat kurzy. Prosková: Opening jako počátek lepší spolupráce nejen s městem Vídní, nýbrž především i mezi jednotlivými zařízeními ve městě Brno. Diskuse Vytváření povědomí nejen o existenci domácího násilí, nýbrž i o aktivitách proti násilí. Skutečně zakročit, je ochotná pouze drtivá menšina občanů. Akce v univerzitní nemocnici jako prototyp: Už nebudeme dělat, že nic nevidíme! veřejná akce+ vzdělávací aktivity po celý rok Také odtabuisovat násilí vůči starým osobám. Zapojit média do dalších workshopů. Školení pro všechny osoby, které se domácím násilím zabývají. Podporovat odvahu, oznámit, co se děje u sousedů v tomto případě by musela být zaručena anonymita hod oběd Exkurze do krizového centra Bohunice návrat do Vídně

6 návrhy bodů pro následující workshop na téma veřejnost, tvorba povědomí, vývoj senzibility Problematika v Brně: špatná spolupráce/ špatné propojení aktérů v oblasti násilí (nemocnice, policie, krizové centrum, NGO Liga lidských práv, Helena, Ženy v nouzi atd, magistrát); aktéři se z části vůbec neznají Význam spolupráce jednotlivých institucí zdůrazňuje i Gerald Max (policie, nouzové volání, intervenční zařízení, státní zastupitelství atd.) Česká policie není ochotna, zabývat se obětmi násilných činnů (obzvláště obětmi znásilnění) věnují pozornost pouze pachatelům (podle Karin Spacek tomu bylo ve Vídni ještě před osmi lety také) Krizové centrum psychyatrické kliniky nabízí také struktury k provádění poradenství a pomoci obětem násilí doposud: chybějící specializace popř. chybí kooperace s policií Příklad pro Vídeň: Glasgow (město uskutečnilo 1-roční prvotní projekt, v rámci kterého byla propojena všechny oddělení v oblasti zdravotnických služeb pro ženy) K dalšímu workshopu bezpodmínečně pozvat zástupce sdělovacích prostředků (kontakt na žurnalisty MA 11, práce s veřejností; kancelář městské rady Brauner, Pittermann) idea Wimmer-Puchinger: za účelem vytvoření citlivého přístupu nemocničního personálu v Česku, exportovat Vídeňské Curriculum (zájem projevila paní Dr. Rut Svobodová, z ředitelství brněnské nemocnice) eventuelně při dalším workshopu představit: školící opatření pro policii, osnovy pro žurnalisty (MA 57), Curriculum k vytvoření senzibility nemocničního personálu; kampaně (např. každá pátá žena) K odtabuizování: Prosková: Veřejnost je s problematikou násilí obeznámena, ale není předmětem rozhovorů, práce s veřejností je nutná; domácí násilí je v CZ tématem teprve od r Bezpodmínečně opět pozvat: zástupce nevládních organizací z Brna, policejní úřednici, ředitelku nemocnice

Modul 2. Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Modul 2. Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 2 Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

výstupy z I. kulatého stolu Stop znásilnění

výstupy z I. kulatého stolu Stop znásilnění výstupy z I. kulatého stolu Stop znásilnění zpracovala Persefona o. s. a Gender Studies o. p. s. 28. ledna 2010 se konal v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně kulatý stůl s názvem Stop znásilnění,

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Práci vypracovala: Ivana Procházková Čelákovice

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

Děti svědci domácího násilí svěřování do výchovy a úprava styku s násilným rodičem Právní analýza problematiky a výstupy monitoringu jednotlivých případů Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha.

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Práva dětí pro všechny: hodnocení dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte u dětí s mentálním postižením. Národní zpráva České republiky

Práva dětí pro všechny: hodnocení dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte u dětí s mentálním postižením. Národní zpráva České republiky Práva dětí pro všechny: hodnocení dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte u dětí s mentálním postižením Národní zpráva České republiky Autoři: Doc. PhDr. Jan Šiška, PhD. Camille Latimier Praha, Leden 2011

Více

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Projekt profem o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, tel. 02/2491 7224, e-mail: info@profem.cz Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Praha, březen 2002 Autorky: JUDr. Jiřina Voňková,

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy.

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy. II. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte v rámci projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/3-4)

Více

Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze

Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 1 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím, pololetně vydává Centrum sociálních služeb Praha,

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Stop znásilnění. Persefona o. s. Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice. zpracovala

Stop znásilnění. Persefona o. s. Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice. zpracovala Stop znásilnění Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice zpracovala Persefona o. s. Autorky textů: Mgr. Jitka Čechová Mgr. Hana Jandová Dále se podílely: Mgr. Kristýna Ciprová Bc. Eva Portlíková

Více

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi. Bc. Pavlína Bušinová

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi. Bc. Pavlína Bušinová Sociálně-právní ochrana dětí v praxi Bc. Pavlína Bušinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je Sociálně-právní ochrana dětí v praxi. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Oběti trestné činnosti

Oběti trestné činnosti Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Oběti trestné činnosti Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Tereza Dleštíková, 3. ročník 2012 Konzultant: JUDr. Lukáš

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice V zájmu dítěte, o.s. ve spolupráci s: Amalthea, o.s., Středisko náhradní rodinné péče, o.s., Člověk hledá člověka červen 2010 Úvod O autorech

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více