Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává aktuální informaci o vývoji na úseku veřejného pořádku, o realizovaných krocích směřujících k jejímu upevňování a navrhovaných opatřeních pro další období. Městská policie Hradec Králové jako orgán města zabezpečovala v roce 2010 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Hradec Králové a na základě uzavřených veřejnoprávních smluv plnila stanovené úkoly na území města Třebechovice pod Orebem a obcemi Předměřice nad Labem a Černilov. Rozsah činností byl vykonáván v souladu s novelou zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zejména v těchto základních oblastech ( 2) tak, aby : a) přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlížela nad dodržováním pravidel občanského soužití, c) dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d) podílela se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích e) podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činila opatření k jeho obnovení f) podílela se na prevenci kriminality v obci g) prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci h) odhalovala přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce i) přispívala v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích j) odhalovala přestupky a jiné správní delikty k) upozorňovala fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných předpisů a činila opatření k nápravě 1

2 Dalšími legislativními normami, kterými se řídila činnost městské policie, byly zejména zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 379/2000 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a dopravy plnili strážníci městské policie další dílčí úkoly: zajišťovali stálou službu pro příjem tísňového volání na linku 156 zabezpečovali společenské, kulturní a sportovní akce v rámci projektu Bezpečná cesta do školy vykonávali ranní dohled nad vybranými přechody pro chodce u škol podíleli se na ochraně před alkoholismem mladistvých odchytávali na žádost občanů volně se pohybujících živočichy, především psy, kočky a plazy prováděli preventivní kontroly chatových oblastí, okolí vodních ploch a městských lesů doručovali písemnosti dle správního řádu a trestního řádu zabezpečovali stanovené úkoly v souladu s usnesením Bezpečnostní rady města vyhledávali komunikační závady a činili opatření k jejich odstranění zpracovávali návrhy na změny dopravních systémů a dopravního značení Městská policie v uplynulém roce úspěšně prohlubovala spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií České republiky, a to i s jejími specializovanými útvary se Službou cizinecké policie České republiky a Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a Celní správou České republiky. Se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje pokračovala již dříve nastoupená oboustranně prospěšná činnost a výsledkem této kooperace bylo odborné vyškolení strážníků lékaři ZZS v poskytování první pomoci. Nejdůležitějšími partnery pro naplňování služby občanům města městskou policií byly v uplynulém roce již standardně komise místních samospráv. Jejich náměty, připomínky a žádosti byly vnímány jako základní podklad pro činnost městské policie v daných lokalitách. 2

3 Aktivní účast strážníků-okrskářů a velitelů obvodů na jednáních komisí a promptní plnění jejich úkolů a námětů bylo v loňském roce vnímáno za standardní prvek vzájemné spolupráce. V posledních letech nastal mírný posun k lepší spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové, především při řešení událostí spojených s překračováním povolených úrovní hluku. Dílčí úkoly byly plněny společně s Oblastním inspektorátem bezpečnosti práce a s některými odbory magistrátu města. Cíle a úkoly městské policie v roce 2010 V roce 2010 se městská policie při plnění svých úkolů zaměřila na další prohlubování důvěry občanů a zásadní ovlivnění jejich pocitu bezpečí ve městě. Důraz byl položen na zvýšení účinnosti práce strážníků za použití přiměřené a účelné represe k prosazování zákonů, obecně závazných vyhlášek a norem občanského soužití. Dříve nastoupený trend, posunout hlavní těžiště činnosti strážníků do oblasti ochrany bezpečnosti osob a majetku a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na úkor dopravy, se vzhledem k vysokému počtu páchaných přestupků na úseku dopravy a charakteru oznámení, podařilo splnit jen částečně. Z hlediska osvojení si nového typu organizace výkonu služby a zvýšeného čerpání kapacity městské policie bylo nutné se v minulém roce vyrovnat s opatřeními spojenými s fotbalovými utkáními, a to nejen v bezprostředním okolí fotbalového stadionu. Hlavním kriteriem hodnocení práce strážníků byl většinový názor občanů na jejich činnost a na kvalitu plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v celém rozsahu kompetencí městské policie. Stanovené cíle a úkoly většina strážníků městské policie v roce 2010 splnila velmi dobře. Svoji práci se naučili vnímat prioritně jako jednu z forem služby pro občany. Z hodnocení většiny komisí místních samospráv vyplynulo, že s činností městské policie, s prací konkrétních strážníků, či velitelů obvodů, byli v roce 2010 velmi spokojeni. 3

4 Za pozitivní jev lze vnímat i řadu došlých děkovných a pochvalných dopisů od občanů města za konkrétní činy a dlouhodobější spolupráci. Několik strážníků se v průběhu roku přímo podílelo na záchraně lidského života. Přes uvedené pozitivní momenty v činnosti městské policie brání dalšímu zefektivňování pracovní doby strážníků absence vhodně vybaveného centrálního objektu městské policie. Praxe znovu potvrdila, především v rušných měsících z hlediska veřejného života a dopravy ve městě, že časové ztráty způsobené přejezdy mezi služebnami, menší přehled o hlídkách a tím i složitá kontrola výkonu služby, negativně ovlivňují šanci pro spolehlivější a kvalitnější zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Především z těchto důvodů přemístila městská policie koncem minulého roku do objektu Delen v Resslově ulici technické a sociální zázemí dvou obvodů a dopravní skupiny. Tuto částečnou redislokaci v současné době lze považovat jako provizorní a z hlediska optimalizace organizace a řízení hlídek městské policie nevyřešila zásadní problém. Výkon služby V roce 2010 byl přímý výkon služby městské policie podřízen požadavkům města a jeho občanům. V rámci zákonem daných kompetencí a kapacitních možností městská policie plnila svoji roli orgánu města předurčeného pro zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jak činností preventivního charakteru, tak represí. Výchozími podklady pro plánování, organizaci a řízení přímého výkonu bylo vlastní vyhodnocení kriminality a trestní činnosti, pokyny vedení města, plán společenských, kulturních a sportovních akcí, žádosti o součinnost Policie ČR, Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce a odborů magistrátu, náměty a požadavky komisí místních samospráv a občanů. Další úkoly pro městskou policii vyplynuly z plánu krizového řízení jako ostatní složky IZS podle zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Řada úkolů vyplynula ze spolupráce s Policií ČR, s jejími specializovanými útvary se Službou cizinecké policie České republiky a Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu 4

5 služby kriminální policie a vyšetřování a Celní správou České republiky. Dále ze spolupráce s Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou a s městskými organizacemi. Dílčí úkoly plnila městská policie při doručování písemností dle správního a trestního řádu, při ostraze magistrátní budovy před agresivními návštěvníky a při prosazování integrovaného systému parkování. Značný podíl na zvýšeném rozsahu plněných úkolů vyplývá z rostoucího počtu oznámení na linku 156, což se projevovalo jednak jako další prověření kapacitních možností městské policie, ale zároveň vyjadřovalo upevňující si pozici a důvěru městské policie u svých občanů. Graf č. 1 vyjadřuje pouze počet oznámení, která byla spojena s výjezdem minimálně jedné hlídky městské policie a nezahrnuje oznámení na jiná telefonní čísla a osobní oznámení. Graf č. 1 Oznámení na tísňovou linku 156 Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Strážníci městské policie byli vedeni k uvážlivému rozhodování v přestupkovém řízení, především při stanovení finančních postihů. Pro ucelenější a objektivnější posuzování činu přestupce mohli strážníci využívat on-line přístup do databáze přestupků a k jednotlivým 5

6 verdiktům přistupovali diferencovaně. Přesto se finanční objem uložených pokut v roce 2010 opět zvýšil, což je způsobeno jednak značným množstvím přestupků zaviněných průjezdem vozidla křižovatkou na červené světlo, ale i značnou recidivou skupiny přestupců (graf č. 2). Graf č. 2 Uložené pokuty v Kč za uvedené období Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Plánování, organizace a řízení výkonu služby probíhalo nadále v rámci tří obvodů, které korespondují s obvody Policie ČR, což je nezbytným předpokladem pro usnadnění vzájemné spolupráce. Početní stav strážníků na jednotlivých obvodech odpovídá rozdílné úrovni kriminality v jednotlivých lokalitách města. Nejproblémovější částí města, z hlediska množství zjištěných přestupků a počtu oznámení na linku 156 byla městská část Střed města historická část, Střed města (Eliščino nábřeží, Masarykovo náměstí apod.) a Moravské Předměstí (zejména Benešova třída). To se týká denních i nočních hodin. Časté problémy vznikaly v okolí obchodních center, vlakového nádraží a autobusového terminálu. Četnost řešení přestupků v rámci dopravy v klidu a zvýšené požadavky na měření rychlosti zejména komisemi místních samospráv si vyžádaly další navýšení počtu strážníků dopravní skupiny. 6

7 Graf č. 3 Rozdělení přestupků v dopravě 2010 Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Graf č. 4 Rozdělení přestupků - veřejný pořádek 2010 Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 7

8 Z celkového počtu evidovaných událostí v průběhu roku 2010 bylo událostí kvalifikováno jako přestupkové jednání. Z tohoto počtu bylo strážníky řešeno přestupků domluvou, přestupků blokovou pokutou a přestupků blokovou pokutou na místě neuhrazenou. Dalších 58 přestupků bylo předáno PČR k dořešení, 525 správním orgánům a 462 přestupků bylo řešeno v souvislosti s odvozem psů do městského útulku. Celkem 479 přestupků bylo k v řízení nebo v prekluzi. Z celkového množství přestupků se podařilo přestupků vyřešit strážníky přímo na místě nebo následně na přestupkovém oddělení městské policie. Správním orgánům města bylo předáno k dořešení celkem 525 případů. Ze souhrnných údajů vyplývá, že objasněnost přestupků je stále na vysoké úrovni. Trvalou snahou městské policie je co největší počet přestupkového jednání vyřešit přímo na místě a tím dále nezatěžovat přestupkové oddělení a ostatní správní orgány. Graf č. 5 Poměr řešených přestupků na místě a výzvami k dostavení se k dořešení přestupku Zdroj: Souhrnná statistika Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst 8

9 Největší podíl ze zjištěných a řešených přestupků tvoří přestupky v oblasti dopravy, a to především zakázaný způsob parkování vozidla, průjezdy křižovatkami a přes přechody pro chodce na červené světlo a překročení rychlosti vozidla. Ostatních přestupků, jedná se převážně o přestupky proti veřejnému pořádku, bylo v roce 2010 řešeno Přes dílčí kapacitní problémy městské policie je možné hodnotit stav ve veřejném pořádku za stabilizovaný, pokud ve městě nedochází k souběhu událostí nebo se do pouliční kriminality se nezapojí větší počet pachatelů. Vzhledem ke značnému odčerpávání strážníků výjezdy spojenými s oznámeními na linku 156 nezbývala často potřebná kapacita strážníků pro preventivní charakter činnosti hlídkové a pořádkové služby běžnou pochůzkovou činností. Struktura přestupků vyřešených strážníky městské policie koresponduje s množstvím přestupků v jednotlivých kategoriích ve městě zjištěných. Odpovídá i reálným možnostem jednotlivá přestupková řízení ukončit a je ovlivněna také individuálními schopnostmi strážníků přestupky dořešit. Z těchto důvodů většinu z celkového počtu zjištěných a řešených přestupků strážníky městské policie tvoří přestupky v dopravě. Již druhým rokem zaznamenala městská policie významný posun v ovlivňování veřejného pořádku v oblasti provozování předzahrádek. Osvědčil se nastavený systém jejich povolování, stanovení doby provozu a uvedení odpovědných osob. To spolu s permanentním dohledem strážníků městské policie způsobilo, že stížnosti občanů, především v souvislosti s hlukem z předzahrádek, se minimalizovaly. V roce 2010 bylo zaznamenáno 53 stížností na provoz předzahrádek a u žádné stížnosti se nejednalo o závažná porušení obecně závazných právních předpisů. Městská policie dále zajišťovala předávání informací dopravně správním orgánům v rámci celé ČR ve věci evidencí bodů za příslušná protiprávní jednání zjištěných strážníky naší městské policie. V této souvislosti bylo předáno hlášení o přestupcích v dopravě zařazených do bodového systému mimo překročení maximálně povolené rychlosti a hlášení o přestupcích v dopravě zařazených do bodového systému, kdy došlo k překročení maximálně povolené rychlosti. 9

10 V uplynulém roce 2010 byl nařízen a proveden odtah v 769 případech. Jednalo se především o vozidla tvořící překážky v silničním provozu, neoprávněně stojících na vyhrazených místech nebo místech pro invalidy (graf. 6). Graf č. 6 Počet nařízených odtahů za uvedená období Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 10

11 V roce 2010 bylo ve případech užito technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla nasazených samostatně městskou policií (mimo zónu ISP). Ve spolupráci s firmou Atol a.s. v zóně ISP bylo dále nasazeno blokovacích zařízení. Další kvalitativní skok byl učiněn při řešení dopravních přestupků, kdy řidič neuhradí parkovné na parkovišti s parkovacím automatem. Veškeré zjištěné přestupky jsou řešeny přímo na místě a k předání správnímu orgánu dochází pouze v případech, kdy podezřelá osoba svoje protiprávní jednání neuznává (graf č. 7) Graf č. 7 Použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 11

12 Problematika autovraků je občany města v souvislosti se zavedením integrovaného systému parkování v posledních letech velmi sledována. Komise místní samosprávy, ale i samotní občané, upozorňovali městskou policii na jakékoliv déle stojící vozidlo i s nepatrnými znaky autovraku. Podezření se potvrdila zejména mimo zóny ISP, a to ve 135 případech. Ve spolupráci s odbory samosprávních činností a životního prostředí došlo k jejich odstranění, pokud tak neučinil sám majitel (graf č. 8). Graf č. 8 Počty zjištěných vraků v katastrálním území Hradec Králové Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 12

13 Za rok 2010 městská policie registrovala mírný nárůst počtu odvozů toulavých zvířat (především psů) do městského útulku. Hlavní příčinou byla ovšem ta skutečnost, že strážníci odchytáři využívali on-line přístup do registru psů a předávali psa přímo jeho majiteli. Větším problémem se jeví zvýšený výskyt toulavých koček, především ve vnitroblocích, pro jejichž odchyt musela městská policie přizpůsobit odchytové pomůcky. V roce 2010 městská policie zaznamenala nárůst odchytů plazů na území města, a to nejen tuzemských, ale i exotických jedovatých hadů a škrtičů (graf č. 9). Graf č. 9 Odvozy toulavých zvířat do útulku Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 13

14 V roce 2010 z 91 případů zjištěného podezření ze spáchání trestných činů bylo strážníky omezeno na svobodě a předáno Policii ČR 74 podezřelých osob a 11 osob v pátrání. Graf č. 10 Počet zjištěných podezření ze spáchání trestného činu Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Personální oblast V roce 2010 se fluktuace pracovníků městské policie značně omezila. Odchody strážníků k jiným zaměstnavatelům, zejména k PČR, byly v minulosti způsobeny výrazně lepšími podmínkami v oblasti sociální vyplývající ze služebního poměru policistů. Důvodem jednoho rozvázání pracovního vztahu ze strany zaměstnance byl jeho zdravotní stav a nesplnění periodických fyzických testů. Novelou zákona o obecní policii vzrostly nároky na uchazeče o práci u městské policie z hlediska vzdělání. Vzhledem k tomu, že tento požadavek zákonem stanoveného maturitního vzdělání byl na uchazeče na pozici strážník městské policie v Hradci Králové kladen již několik let, k , dle novely zákona o obecní policii, bude mít MPHK pouze 1 strážníka ze stávající personální sestavy, který tuto podmínku nebude splňovat (graf č. 12). 14

15 V průběhu roku 2010 potvrdilo úspěšně vykonanou zkouškou před komisí MV ČR osvědčení o odborné způsobilosti 46 strážníků. Graf č. 11 Počty strážníků v letech Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Graf č. 12 Vzdělanostní struktura zaměstnanců MPHK Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 15

16 Novela zákona o obecní policii nově rozlišuje zaměstnance obecních a městských policí na strážníky, strážníky čekatele a další zaměstnance. Trvalou snahou je početně minimalizovat kategorii další zaměstnanci, protože plní funkci obslužného personálu městské policie. Graf č. 13 Počet civilních zaměstnanců obslužný personál v % z celkového počtu zaměstnanců městské policie Zdroj: Souhrnná statistika Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst Prevence kriminality Prevence kriminality prolíná všemi činnostmi městské policie. V průběhu samotné existence městské policie v Hradci Králové se stala prioritou při ovlivňování místních záležitostí veřejného pořádku a dopravy a předcházení přestupkové a trestné činnosti tak, aby k opatřením represivního charakteru bylo přistupováno až sekundárně. 16

17 Do působnosti obecních a městských policií byla prevence kriminality zahrnuta až v roce 2009 novelou zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ačkoliv se činností preventivního charakteru museli zabývat strážníci již v minulých letech. Hlavní snahou bylo obsáhnout pokud možno všechny oblasti prevence kriminality, ať již se jednalo o oblast bezpečnosti silničního provozu, kriminality nebo ochrany zdraví, života a majetku. Bylo sice cílem zařadit do jednotlivých programů co možná nejširší veřejnost, ale z hlediska personálních možností městské policie byly vytipovány především nejohroženější kategorie občanů: děti, senioři a zdravotně postižení. S těmi jsme aktivně pracovali, přičemž se výrazně osvědčilo jít za nimi do ulic, lokalit, objektů a zařízení města. Do prevence kriminality byli aktivně zapojeni všichni strážníci městské policie, a to nejen svojí samotnou přítomností v ulicích města, ale především akcemi zaměřenými na předcházení protiprávní činnosti. V rámci primární prevence kriminality standardně odvádělo kvalitní práci oddělení prevence kriminality (OPK), které bylo zaměřeno v rámci aktivního kontaktu s občany zejména na přednášky a besedy na mateřských, základních a středních školách, dále mezi seniory a zdravotně postiženými. Nejfrekventovanějšími tematickými okruhy prevence bylo chování účastníků silničního provozu, přístup k neznámým lidem, přestupky a trestné činy, šikana, domácí násilí, svědecká výpověď, kompetence městské policie, apod. Oddělení prevence kriminality sehrálo v rámci městské policie důležitou roli při zapojení činnosti strážníků do této problematiky. V průběhu roku 2010 zrealizovali strážníci zařazeni do OPK celkem 261 přednášek pro cca žáků mateřských, základních a středních škol. Dále provedli na dopravním hřišti 82 praktických nácviků pro cca žáků královéhradeckých škol. V rámci výchovy dětí v oblasti dopravy byla zorganizována výtvarná soutěž pro školáky 1. stupně základních škol na téma Hradec Králové bezpečné město S velkým zájmem se setkaly výcviky v sebeobraně pro základní a střední školy (pro žáků a studentů). 17

18 Prováděním opakovaných kontrol pískovišť a jejich okolí se předcházelo nebezpečí infikování dětí injekčním materiálem. Jako nejohroženější místa z tohoto pohledu byly vytipovány lokality na Moravském Předměstí. Celkově bylo v roce 2010 předáno pracovníkům občanského sdružení Laxus 263 injekčních stříkaček nebo jehel k likvidaci. Velmi pozitivní byla reakce na zahájení Akademie seniorů, kde se v 6 přednáškách probrala aktuální témata z oblasti bezpečného chování a předcházení rizik, domácího násilí a mimo jiné i z pravidel silničního provozu. Tímto způsobem byly proškoleny desítky seniorů. Nejvyhledávanějšími se staly akce organizované městskou policií pro širokou veřejnost. Dětského dne připraveného v Šimkových sadech pod tématickým námětem Hradec Králové bezpečné město se v roce 2010 zúčastnilo cca dětí. Tato akce byla provedena ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a svým obsahem byla zaměřena na děti předškolního věku a první stupeň základních škol. Pro děti druhého stupně základních škol (58 družstev) byl připraven v okolí rybníku Biřička Sportovní den s Městskou policií Hradec Králové, jehož cílem bylo prověřit především fyzickou kondici a motorické schopnosti soutěžících dětí. Na méně odpovědné a roztržité řidiče byla zaměřena akce Auto není trezor. Během několika týdnů bylo kolem 200 řidičů upozorněno na nedostatečné zabezpečení (neuzamčení) vozidla nebo ponechání cenností ve vozidle na parkovišti. Poslední akce preventivního charakteru směřovaly k cyklistům a k povinné výbavě jejich jízdních kol. Tyto akce byly realizovány ve všech ročních období. Největší důraz byl kladen zejména na dodržování pravidel silničního provozu a osvětlení kol. Ve spolupráci s okrskáři městské policie OPK průběžně provádělo monitorování osob bez přístřeší a squoterů na území města. Bylo ověřeno, že většina těchto osob odmítá nabízené zázemí v azylových domech, že je o nich přehled a že jejich případná protiprávní činnost je sledována a řešena. Ačkoliv jsou některé osoby z řad squoterů šetřeny PČR v souvislosti s požíváním nebo eventuálně s distribucí drog, nepředstavují pro město prozatím větší nebezpečí. V minulém roce bylo na území města monitorováno strážníky městské policie cca 50 bezdomovců (squoterů), a to včetně těch, kteří využívali služeb azylových domů a v ulicích města byli vidět pouze v denní době. 18

19 V oblasti problematiky domácího násilí, které bylo oznámeno na linku 156, zaregistrovala městská policie meziroční pokles. Oproti roku 2008, kdy strážníci řešili 24 událostí, a v roce 2009 se setkali se 6 událostmi, byl registrován v roce 2010 výjezd pouze ke 3 událostem. Opačný trend byl zaznamenán v událostech týkajících se osob mladších 18 let. Na rozdíl od roku 2008, kdy strážníci předávali Odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) oznámení na 73 událostí, v roce 2010 bylo registrováno již 92 událostí týkajících se 148 osob (76 osob v souvislosti s alkoholem, 42 v souvislosti s krádežemi a 30 z jiných důvodů). V 8 případech byly události postoupeny k dořešení PČR s podezřením ze spáchání trestného činu a ve dvou případech s podezřením na domácí násilí. Z uvedených počtů lze odlišit kategorie nezletilí a mladiství: nezletilí 54 osob (z toho: 7 alkohol, 25 krádež, 2 domácí násilí, 3 podezření ze spáchání TČ) mladiství 94 osob (z toho: 69 alkohol, 17 krádež, 5 podezření ze spáchání TČ) Sedm událostí bylo postupováno místně příslušným oddělením (OSPOD) mimo Hradec Králové a jedna byla současně postoupena Službě cizinecké policie PČR. Oddělení prevence kriminality zastupovalo v uplynulém roce městskou policii v těchto pracovních skupinách: v rámci komunitního plánování ve skupině Etnik při řešení sociálně nepřizpůsobivých osob v nouzi v Týmu pro mládež v Komisi sociálně právní ochrany dětí v interdisciplinárním týmu pro řešení problematiky domácího násilí Někteří strážníci městské policie s vyšší mírou sociálního cítění finančně podporují v rámci adopce na dálku studium indické dívky. Tento závazek přetrvává do dalších let. Značná část strážníků městské policie byla v uplynulém roce registrována jako bezplatní dárci krve nebo krevní plazmy. 19

20 Čerpání rozpočtu městské policie Pro kalendářní rok 2010 byl městské policii schválen rozpočet ve výši 60,5 mil. Kč v provozní části a v průběhu roku byl upraven v kapitálových výdajích na hodnotu 880 tisíc Kč na pořízení nového prostředku na měření rychlosti vozidel. Finanční prostředky běžných výdajů rozpočtu městské policie byly navýšeny o výnosy z naplňování veřejnoprávních smluv ve výši cca 650 tisíc Kč. Veškeré investiční akce, na něž byly přiděleny finanční prostředky, byly v průběhu roku splněny. Rozpočtovaným nákladem na jednoho strážníka za kalendářní rok je městská policie v Hradci Králové ze statutárních měst jedna z nejúspornějších (graf č. 14). Graf č. 14 Poměrné náklady na strážníka za 1 rok Zdroj: Souhrnná statistika Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst 20

21 Technická podpora výkonu služby Technická podpora výkonu služby zařazena do výstroje a výzbroje strážníků (radiostanice, audiovizuální prostředky, komunikátory, prostředky první pomoci, odchytové pomůcky, radar na měření rychlosti, prostředky na zjišťování alkoholu v dechu) nadále procházela inovací a průběžnou reprodukcí podle rozpočtových možností městské policie. Na zásadnější reprodukci nebo technické zhodnocení prvků technické podpory výkonu služby (vozidla, městský kamerový monitorovací systém, radiosystém), kromě zařízení na měření rychlosti vozidel, nebyly městské policii přiděleny finanční prostředky. Z tohoto důvodu, aby byl zachován provoz městské policie, byla zařízení udržována i za cenu vyšších nákladů na opravy. Zejména se jednalo o městský kamerový monitorovací systém a vozový park, přičemž značná část vykazuje proběh výrazně nad 300 tisíc kilometrů v městském provozu. Městský kamerový monitorovací systém byl naposledy rozšířen v roce 2009 o jeden kamerový uzel. Tato investiční akce byla zrealizována jako reakce na stížnost občanů z lokality Okružní z důvodu stoupající kriminality v této části města. V současné době je na 16 kamerových bodech o dvaceti kamerách, na záznamovém zařízení a vyhodnocovacím monitorovacím zařízení městské policie. Nízká kvalita videozáznamu z některých kamer je způsobena zastaralými přenosovými trasami, což by mělo být perspektivně napraveno využitím budované metropolitní sítě optického kabelu. Hlavní příčinou omezené možnosti průběžně vyhodnocovat záběry z jednotlivých kamer je technicky zastaralé operační a monitorovací pracoviště městské policie, které je nutné celkově ergonomicky změnit, vybavit progresivnější technologií a informačními systémy. Vzhledem ke značnému souběhu úkolů do tohoto pracoviště bude nezbytné v budoucnu personál o jednoho pracovníka posílit. Všechny tyto podmínky a předpoklady pro zvýšení využitelnosti MKMS a zefektivnění práce operačního pracoviště městské policie jsou obsahem zadávací dokumentace rekonstrukce objektu Delen. Administrativně technické zázemí městské policie Administrativně technické zázemí městské policie svým stavebně technickým stavem, nedostatečným prostorem a vybaveností spolu se sociálním zázemím nadále neumožňovalo optimálněji řídit a organizovat práci strážníků. Důsledkem toho jsou nepřiměřeně vyšší 21

22 provozní náklady. Provizorní řešení přemístění dvou obvodů městské policie a dopravní skupiny do objektu Delen bohužel nezlepšilo možnosti operačních pracovníků pružně a efektivně řídit hlídky městské policie. Smyslem plánované rekonstrukce tohoto objektu by mělo být vytvoření komplexních podmínek pro soustředění celé městské policie tak, aby její pracoviště měla provozní a logistickou návaznost. Zároveň je nutné zde vytvořit podmínky pro všeobecnou přípravu strážníků, která se zajišťuje v současné době mnohdy v privátních zařízeních, což zbytečně zatěžuje rozpočet městské policie. Na takto provedenou centralizaci městské policie podle usnesení zastupitelstva města ZM/2006/1951 bude nutné reagovat celkovou změnou systému hlídek ve městě s konkrétní místní odpovědností a zcela jiným způsobem rozmisťování hlídek tak, aby místní záležitosti veřejného pořádku byly v rozsahu kompetencí městské policie lépe zabezpečeny na celém území města. 22

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2014 1 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává informaci o vývoji v oblasti veřejného pořádku a dopravy v roce 2014,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2011

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2011 1 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2011 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává aktuální informaci o vývoji na úseku veřejného pořádku a dopravy v roce

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Městská policie Hradec Králové v roce 2008 plnila úkoly v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Městská policie Zábřeh Počet stran: 12. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 19.1.2008 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní přestupky

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 5.4.2013 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2013 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku.

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku. Městská policie v Nymburce oslavila v roce 2006 desáté výročí své činnosti. Z tohoto důvodu připravili strážníci pro občany akce, které by činnost městské policie přiblížili veřejnosti. Nejvíce zájemců

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2005 ve srovnání s rokem 2004 Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 14.4.2014 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2014 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 1 Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Zpracoval: str. Petr Hörbe V Klášterci nad Ohří dne: 20. 01. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Personální stav... 2 1.2 Systém služeb...

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 26. 1. 2011 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25. Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.

Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25. Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. leden březen 2011 Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25 Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. V tomto období se stráţníci ve zvýšené míře zaměřili na kontrolu dodrţování vyhlášky

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 08. 01. 2014 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 V Karlových Varech 18. února 2005 1 OBSAH Kapitola / podkapitola strana I. PERSONALISTIKA 3 I.I. Výběrová řízení 4 I.II. Vzdělávání strážníků

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města, které

Více

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací Veřejný pořádek a právo shromažďovací Spravované území Obvodních oddělení PČR 2014 OOP Litvínov Hamr (PS Nová Ves v Horách) OOP Litvínov (PS Lom, PS Meziboří) OOP Obrnice OOP PS (policejní stanice) OOP

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000.

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000. Na činnosti Městské policie v Novém Městě na Moravě se v roce 2000 podílelo celkem 9 strážníků ( včetně velitele ). Každý ze

Více

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE ROČENKA 2004 VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE V čele Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie, kterého jmenuje ministr obrany. Vojenskou policii tvoří útvary Vojenské policie v přímé

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Městská policie SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 Městská policie pod vedením velitele Ing. Jana Řeháka, náměstka primátora, a ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala místní záležitosti

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2012 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov.

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Zpráva o činnosti MP Šluknov za rok 2012 Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Obsah: 1. Obecné Personální změny, hlídková činnost, výcvik, vybavení...1, 2 2. Činnost městské policie

Více

Výroční zpráva Městská policie Český Brod

Výroční zpráva Městská policie Český Brod Výroční zpráva Městská policie Český Brod 2014 Zpracoval: Jan Svoboda pověřený strážník vedením MP Schváleno radou města dne: starosta Obsah 1) Základní identifikační údaje 2) Úvod 3) Zřízení a působnost

Více

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku:

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku: Nulová tolerance Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 29. Důvody vzniku: vysoká míra kriminality páchané na osobách soustavné narušování veřejného pořádku údajná fáma o migraci nepřizpůsobivých

Více

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009 Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz V Litovli 1. 3. 2010 Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2.1 Přestupky na úseku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 Vypracoval : Stanislav Procházka ředitel Městské policie KLADNO Obsah : 1. Úvod 2. Personální zajištění 2.1. Vzdělávání a příprava strážníků 3. MKS,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010 Městská policie Nymburk zajišťovala v roce 2010 místní záležitosti veřejného pořádku na území města Nymburk převážně v sedmičlenném kolektivu strážníků.

Více

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství www.cdv. Měsíc co měsíc stejný rozdíl? Madrid

Více

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011 Vypracoval : Stanislav Procházka ředitel Městské policie KLADNO Obsah : 1. Úvod 2. Oblast personální práce a vzdělávání 3. Činnost městské policie 3.1

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více