Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává aktuální informaci o vývoji na úseku veřejného pořádku, o realizovaných krocích směřujících k jejímu upevňování a navrhovaných opatřeních pro další období. Městská policie Hradec Králové jako orgán města zabezpečovala v roce 2010 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Hradec Králové a na základě uzavřených veřejnoprávních smluv plnila stanovené úkoly na území města Třebechovice pod Orebem a obcemi Předměřice nad Labem a Černilov. Rozsah činností byl vykonáván v souladu s novelou zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zejména v těchto základních oblastech ( 2) tak, aby : a) přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlížela nad dodržováním pravidel občanského soužití, c) dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d) podílela se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích e) podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činila opatření k jeho obnovení f) podílela se na prevenci kriminality v obci g) prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci h) odhalovala přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce i) přispívala v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích j) odhalovala přestupky a jiné správní delikty k) upozorňovala fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných předpisů a činila opatření k nápravě 1

2 Dalšími legislativními normami, kterými se řídila činnost městské policie, byly zejména zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 379/2000 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a dopravy plnili strážníci městské policie další dílčí úkoly: zajišťovali stálou službu pro příjem tísňového volání na linku 156 zabezpečovali společenské, kulturní a sportovní akce v rámci projektu Bezpečná cesta do školy vykonávali ranní dohled nad vybranými přechody pro chodce u škol podíleli se na ochraně před alkoholismem mladistvých odchytávali na žádost občanů volně se pohybujících živočichy, především psy, kočky a plazy prováděli preventivní kontroly chatových oblastí, okolí vodních ploch a městských lesů doručovali písemnosti dle správního řádu a trestního řádu zabezpečovali stanovené úkoly v souladu s usnesením Bezpečnostní rady města vyhledávali komunikační závady a činili opatření k jejich odstranění zpracovávali návrhy na změny dopravních systémů a dopravního značení Městská policie v uplynulém roce úspěšně prohlubovala spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií České republiky, a to i s jejími specializovanými útvary se Službou cizinecké policie České republiky a Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a Celní správou České republiky. Se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje pokračovala již dříve nastoupená oboustranně prospěšná činnost a výsledkem této kooperace bylo odborné vyškolení strážníků lékaři ZZS v poskytování první pomoci. Nejdůležitějšími partnery pro naplňování služby občanům města městskou policií byly v uplynulém roce již standardně komise místních samospráv. Jejich náměty, připomínky a žádosti byly vnímány jako základní podklad pro činnost městské policie v daných lokalitách. 2

3 Aktivní účast strážníků-okrskářů a velitelů obvodů na jednáních komisí a promptní plnění jejich úkolů a námětů bylo v loňském roce vnímáno za standardní prvek vzájemné spolupráce. V posledních letech nastal mírný posun k lepší spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové, především při řešení událostí spojených s překračováním povolených úrovní hluku. Dílčí úkoly byly plněny společně s Oblastním inspektorátem bezpečnosti práce a s některými odbory magistrátu města. Cíle a úkoly městské policie v roce 2010 V roce 2010 se městská policie při plnění svých úkolů zaměřila na další prohlubování důvěry občanů a zásadní ovlivnění jejich pocitu bezpečí ve městě. Důraz byl položen na zvýšení účinnosti práce strážníků za použití přiměřené a účelné represe k prosazování zákonů, obecně závazných vyhlášek a norem občanského soužití. Dříve nastoupený trend, posunout hlavní těžiště činnosti strážníků do oblasti ochrany bezpečnosti osob a majetku a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na úkor dopravy, se vzhledem k vysokému počtu páchaných přestupků na úseku dopravy a charakteru oznámení, podařilo splnit jen částečně. Z hlediska osvojení si nového typu organizace výkonu služby a zvýšeného čerpání kapacity městské policie bylo nutné se v minulém roce vyrovnat s opatřeními spojenými s fotbalovými utkáními, a to nejen v bezprostředním okolí fotbalového stadionu. Hlavním kriteriem hodnocení práce strážníků byl většinový názor občanů na jejich činnost a na kvalitu plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v celém rozsahu kompetencí městské policie. Stanovené cíle a úkoly většina strážníků městské policie v roce 2010 splnila velmi dobře. Svoji práci se naučili vnímat prioritně jako jednu z forem služby pro občany. Z hodnocení většiny komisí místních samospráv vyplynulo, že s činností městské policie, s prací konkrétních strážníků, či velitelů obvodů, byli v roce 2010 velmi spokojeni. 3

4 Za pozitivní jev lze vnímat i řadu došlých děkovných a pochvalných dopisů od občanů města za konkrétní činy a dlouhodobější spolupráci. Několik strážníků se v průběhu roku přímo podílelo na záchraně lidského života. Přes uvedené pozitivní momenty v činnosti městské policie brání dalšímu zefektivňování pracovní doby strážníků absence vhodně vybaveného centrálního objektu městské policie. Praxe znovu potvrdila, především v rušných měsících z hlediska veřejného života a dopravy ve městě, že časové ztráty způsobené přejezdy mezi služebnami, menší přehled o hlídkách a tím i složitá kontrola výkonu služby, negativně ovlivňují šanci pro spolehlivější a kvalitnější zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Především z těchto důvodů přemístila městská policie koncem minulého roku do objektu Delen v Resslově ulici technické a sociální zázemí dvou obvodů a dopravní skupiny. Tuto částečnou redislokaci v současné době lze považovat jako provizorní a z hlediska optimalizace organizace a řízení hlídek městské policie nevyřešila zásadní problém. Výkon služby V roce 2010 byl přímý výkon služby městské policie podřízen požadavkům města a jeho občanům. V rámci zákonem daných kompetencí a kapacitních možností městská policie plnila svoji roli orgánu města předurčeného pro zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jak činností preventivního charakteru, tak represí. Výchozími podklady pro plánování, organizaci a řízení přímého výkonu bylo vlastní vyhodnocení kriminality a trestní činnosti, pokyny vedení města, plán společenských, kulturních a sportovních akcí, žádosti o součinnost Policie ČR, Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce a odborů magistrátu, náměty a požadavky komisí místních samospráv a občanů. Další úkoly pro městskou policii vyplynuly z plánu krizového řízení jako ostatní složky IZS podle zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Řada úkolů vyplynula ze spolupráce s Policií ČR, s jejími specializovanými útvary se Službou cizinecké policie České republiky a Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu 4

5 služby kriminální policie a vyšetřování a Celní správou České republiky. Dále ze spolupráce s Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou a s městskými organizacemi. Dílčí úkoly plnila městská policie při doručování písemností dle správního a trestního řádu, při ostraze magistrátní budovy před agresivními návštěvníky a při prosazování integrovaného systému parkování. Značný podíl na zvýšeném rozsahu plněných úkolů vyplývá z rostoucího počtu oznámení na linku 156, což se projevovalo jednak jako další prověření kapacitních možností městské policie, ale zároveň vyjadřovalo upevňující si pozici a důvěru městské policie u svých občanů. Graf č. 1 vyjadřuje pouze počet oznámení, která byla spojena s výjezdem minimálně jedné hlídky městské policie a nezahrnuje oznámení na jiná telefonní čísla a osobní oznámení. Graf č. 1 Oznámení na tísňovou linku 156 Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Strážníci městské policie byli vedeni k uvážlivému rozhodování v přestupkovém řízení, především při stanovení finančních postihů. Pro ucelenější a objektivnější posuzování činu přestupce mohli strážníci využívat on-line přístup do databáze přestupků a k jednotlivým 5

6 verdiktům přistupovali diferencovaně. Přesto se finanční objem uložených pokut v roce 2010 opět zvýšil, což je způsobeno jednak značným množstvím přestupků zaviněných průjezdem vozidla křižovatkou na červené světlo, ale i značnou recidivou skupiny přestupců (graf č. 2). Graf č. 2 Uložené pokuty v Kč za uvedené období Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Plánování, organizace a řízení výkonu služby probíhalo nadále v rámci tří obvodů, které korespondují s obvody Policie ČR, což je nezbytným předpokladem pro usnadnění vzájemné spolupráce. Početní stav strážníků na jednotlivých obvodech odpovídá rozdílné úrovni kriminality v jednotlivých lokalitách města. Nejproblémovější částí města, z hlediska množství zjištěných přestupků a počtu oznámení na linku 156 byla městská část Střed města historická část, Střed města (Eliščino nábřeží, Masarykovo náměstí apod.) a Moravské Předměstí (zejména Benešova třída). To se týká denních i nočních hodin. Časté problémy vznikaly v okolí obchodních center, vlakového nádraží a autobusového terminálu. Četnost řešení přestupků v rámci dopravy v klidu a zvýšené požadavky na měření rychlosti zejména komisemi místních samospráv si vyžádaly další navýšení počtu strážníků dopravní skupiny. 6

7 Graf č. 3 Rozdělení přestupků v dopravě 2010 Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Graf č. 4 Rozdělení přestupků - veřejný pořádek 2010 Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 7

8 Z celkového počtu evidovaných událostí v průběhu roku 2010 bylo událostí kvalifikováno jako přestupkové jednání. Z tohoto počtu bylo strážníky řešeno přestupků domluvou, přestupků blokovou pokutou a přestupků blokovou pokutou na místě neuhrazenou. Dalších 58 přestupků bylo předáno PČR k dořešení, 525 správním orgánům a 462 přestupků bylo řešeno v souvislosti s odvozem psů do městského útulku. Celkem 479 přestupků bylo k v řízení nebo v prekluzi. Z celkového množství přestupků se podařilo přestupků vyřešit strážníky přímo na místě nebo následně na přestupkovém oddělení městské policie. Správním orgánům města bylo předáno k dořešení celkem 525 případů. Ze souhrnných údajů vyplývá, že objasněnost přestupků je stále na vysoké úrovni. Trvalou snahou městské policie je co největší počet přestupkového jednání vyřešit přímo na místě a tím dále nezatěžovat přestupkové oddělení a ostatní správní orgány. Graf č. 5 Poměr řešených přestupků na místě a výzvami k dostavení se k dořešení přestupku Zdroj: Souhrnná statistika Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst 8

9 Největší podíl ze zjištěných a řešených přestupků tvoří přestupky v oblasti dopravy, a to především zakázaný způsob parkování vozidla, průjezdy křižovatkami a přes přechody pro chodce na červené světlo a překročení rychlosti vozidla. Ostatních přestupků, jedná se převážně o přestupky proti veřejnému pořádku, bylo v roce 2010 řešeno Přes dílčí kapacitní problémy městské policie je možné hodnotit stav ve veřejném pořádku za stabilizovaný, pokud ve městě nedochází k souběhu událostí nebo se do pouliční kriminality se nezapojí větší počet pachatelů. Vzhledem ke značnému odčerpávání strážníků výjezdy spojenými s oznámeními na linku 156 nezbývala často potřebná kapacita strážníků pro preventivní charakter činnosti hlídkové a pořádkové služby běžnou pochůzkovou činností. Struktura přestupků vyřešených strážníky městské policie koresponduje s množstvím přestupků v jednotlivých kategoriích ve městě zjištěných. Odpovídá i reálným možnostem jednotlivá přestupková řízení ukončit a je ovlivněna také individuálními schopnostmi strážníků přestupky dořešit. Z těchto důvodů většinu z celkového počtu zjištěných a řešených přestupků strážníky městské policie tvoří přestupky v dopravě. Již druhým rokem zaznamenala městská policie významný posun v ovlivňování veřejného pořádku v oblasti provozování předzahrádek. Osvědčil se nastavený systém jejich povolování, stanovení doby provozu a uvedení odpovědných osob. To spolu s permanentním dohledem strážníků městské policie způsobilo, že stížnosti občanů, především v souvislosti s hlukem z předzahrádek, se minimalizovaly. V roce 2010 bylo zaznamenáno 53 stížností na provoz předzahrádek a u žádné stížnosti se nejednalo o závažná porušení obecně závazných právních předpisů. Městská policie dále zajišťovala předávání informací dopravně správním orgánům v rámci celé ČR ve věci evidencí bodů za příslušná protiprávní jednání zjištěných strážníky naší městské policie. V této souvislosti bylo předáno hlášení o přestupcích v dopravě zařazených do bodového systému mimo překročení maximálně povolené rychlosti a hlášení o přestupcích v dopravě zařazených do bodového systému, kdy došlo k překročení maximálně povolené rychlosti. 9

10 V uplynulém roce 2010 byl nařízen a proveden odtah v 769 případech. Jednalo se především o vozidla tvořící překážky v silničním provozu, neoprávněně stojících na vyhrazených místech nebo místech pro invalidy (graf. 6). Graf č. 6 Počet nařízených odtahů za uvedená období Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 10

11 V roce 2010 bylo ve případech užito technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla nasazených samostatně městskou policií (mimo zónu ISP). Ve spolupráci s firmou Atol a.s. v zóně ISP bylo dále nasazeno blokovacích zařízení. Další kvalitativní skok byl učiněn při řešení dopravních přestupků, kdy řidič neuhradí parkovné na parkovišti s parkovacím automatem. Veškeré zjištěné přestupky jsou řešeny přímo na místě a k předání správnímu orgánu dochází pouze v případech, kdy podezřelá osoba svoje protiprávní jednání neuznává (graf č. 7) Graf č. 7 Použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 11

12 Problematika autovraků je občany města v souvislosti se zavedením integrovaného systému parkování v posledních letech velmi sledována. Komise místní samosprávy, ale i samotní občané, upozorňovali městskou policii na jakékoliv déle stojící vozidlo i s nepatrnými znaky autovraku. Podezření se potvrdila zejména mimo zóny ISP, a to ve 135 případech. Ve spolupráci s odbory samosprávních činností a životního prostředí došlo k jejich odstranění, pokud tak neučinil sám majitel (graf č. 8). Graf č. 8 Počty zjištěných vraků v katastrálním území Hradec Králové Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 12

13 Za rok 2010 městská policie registrovala mírný nárůst počtu odvozů toulavých zvířat (především psů) do městského útulku. Hlavní příčinou byla ovšem ta skutečnost, že strážníci odchytáři využívali on-line přístup do registru psů a předávali psa přímo jeho majiteli. Větším problémem se jeví zvýšený výskyt toulavých koček, především ve vnitroblocích, pro jejichž odchyt musela městská policie přizpůsobit odchytové pomůcky. V roce 2010 městská policie zaznamenala nárůst odchytů plazů na území města, a to nejen tuzemských, ale i exotických jedovatých hadů a škrtičů (graf č. 9). Graf č. 9 Odvozy toulavých zvířat do útulku Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 13

14 V roce 2010 z 91 případů zjištěného podezření ze spáchání trestných činů bylo strážníky omezeno na svobodě a předáno Policii ČR 74 podezřelých osob a 11 osob v pátrání. Graf č. 10 Počet zjištěných podezření ze spáchání trestného činu Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Personální oblast V roce 2010 se fluktuace pracovníků městské policie značně omezila. Odchody strážníků k jiným zaměstnavatelům, zejména k PČR, byly v minulosti způsobeny výrazně lepšími podmínkami v oblasti sociální vyplývající ze služebního poměru policistů. Důvodem jednoho rozvázání pracovního vztahu ze strany zaměstnance byl jeho zdravotní stav a nesplnění periodických fyzických testů. Novelou zákona o obecní policii vzrostly nároky na uchazeče o práci u městské policie z hlediska vzdělání. Vzhledem k tomu, že tento požadavek zákonem stanoveného maturitního vzdělání byl na uchazeče na pozici strážník městské policie v Hradci Králové kladen již několik let, k , dle novely zákona o obecní policii, bude mít MPHK pouze 1 strážníka ze stávající personální sestavy, který tuto podmínku nebude splňovat (graf č. 12). 14

15 V průběhu roku 2010 potvrdilo úspěšně vykonanou zkouškou před komisí MV ČR osvědčení o odborné způsobilosti 46 strážníků. Graf č. 11 Počty strážníků v letech Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Graf č. 12 Vzdělanostní struktura zaměstnanců MPHK Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 15

16 Novela zákona o obecní policii nově rozlišuje zaměstnance obecních a městských policí na strážníky, strážníky čekatele a další zaměstnance. Trvalou snahou je početně minimalizovat kategorii další zaměstnanci, protože plní funkci obslužného personálu městské policie. Graf č. 13 Počet civilních zaměstnanců obslužný personál v % z celkového počtu zaměstnanců městské policie Zdroj: Souhrnná statistika Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst Prevence kriminality Prevence kriminality prolíná všemi činnostmi městské policie. V průběhu samotné existence městské policie v Hradci Králové se stala prioritou při ovlivňování místních záležitostí veřejného pořádku a dopravy a předcházení přestupkové a trestné činnosti tak, aby k opatřením represivního charakteru bylo přistupováno až sekundárně. 16

17 Do působnosti obecních a městských policií byla prevence kriminality zahrnuta až v roce 2009 novelou zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ačkoliv se činností preventivního charakteru museli zabývat strážníci již v minulých letech. Hlavní snahou bylo obsáhnout pokud možno všechny oblasti prevence kriminality, ať již se jednalo o oblast bezpečnosti silničního provozu, kriminality nebo ochrany zdraví, života a majetku. Bylo sice cílem zařadit do jednotlivých programů co možná nejširší veřejnost, ale z hlediska personálních možností městské policie byly vytipovány především nejohroženější kategorie občanů: děti, senioři a zdravotně postižení. S těmi jsme aktivně pracovali, přičemž se výrazně osvědčilo jít za nimi do ulic, lokalit, objektů a zařízení města. Do prevence kriminality byli aktivně zapojeni všichni strážníci městské policie, a to nejen svojí samotnou přítomností v ulicích města, ale především akcemi zaměřenými na předcházení protiprávní činnosti. V rámci primární prevence kriminality standardně odvádělo kvalitní práci oddělení prevence kriminality (OPK), které bylo zaměřeno v rámci aktivního kontaktu s občany zejména na přednášky a besedy na mateřských, základních a středních školách, dále mezi seniory a zdravotně postiženými. Nejfrekventovanějšími tematickými okruhy prevence bylo chování účastníků silničního provozu, přístup k neznámým lidem, přestupky a trestné činy, šikana, domácí násilí, svědecká výpověď, kompetence městské policie, apod. Oddělení prevence kriminality sehrálo v rámci městské policie důležitou roli při zapojení činnosti strážníků do této problematiky. V průběhu roku 2010 zrealizovali strážníci zařazeni do OPK celkem 261 přednášek pro cca žáků mateřských, základních a středních škol. Dále provedli na dopravním hřišti 82 praktických nácviků pro cca žáků královéhradeckých škol. V rámci výchovy dětí v oblasti dopravy byla zorganizována výtvarná soutěž pro školáky 1. stupně základních škol na téma Hradec Králové bezpečné město S velkým zájmem se setkaly výcviky v sebeobraně pro základní a střední školy (pro žáků a studentů). 17

18 Prováděním opakovaných kontrol pískovišť a jejich okolí se předcházelo nebezpečí infikování dětí injekčním materiálem. Jako nejohroženější místa z tohoto pohledu byly vytipovány lokality na Moravském Předměstí. Celkově bylo v roce 2010 předáno pracovníkům občanského sdružení Laxus 263 injekčních stříkaček nebo jehel k likvidaci. Velmi pozitivní byla reakce na zahájení Akademie seniorů, kde se v 6 přednáškách probrala aktuální témata z oblasti bezpečného chování a předcházení rizik, domácího násilí a mimo jiné i z pravidel silničního provozu. Tímto způsobem byly proškoleny desítky seniorů. Nejvyhledávanějšími se staly akce organizované městskou policií pro širokou veřejnost. Dětského dne připraveného v Šimkových sadech pod tématickým námětem Hradec Králové bezpečné město se v roce 2010 zúčastnilo cca dětí. Tato akce byla provedena ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a svým obsahem byla zaměřena na děti předškolního věku a první stupeň základních škol. Pro děti druhého stupně základních škol (58 družstev) byl připraven v okolí rybníku Biřička Sportovní den s Městskou policií Hradec Králové, jehož cílem bylo prověřit především fyzickou kondici a motorické schopnosti soutěžících dětí. Na méně odpovědné a roztržité řidiče byla zaměřena akce Auto není trezor. Během několika týdnů bylo kolem 200 řidičů upozorněno na nedostatečné zabezpečení (neuzamčení) vozidla nebo ponechání cenností ve vozidle na parkovišti. Poslední akce preventivního charakteru směřovaly k cyklistům a k povinné výbavě jejich jízdních kol. Tyto akce byly realizovány ve všech ročních období. Největší důraz byl kladen zejména na dodržování pravidel silničního provozu a osvětlení kol. Ve spolupráci s okrskáři městské policie OPK průběžně provádělo monitorování osob bez přístřeší a squoterů na území města. Bylo ověřeno, že většina těchto osob odmítá nabízené zázemí v azylových domech, že je o nich přehled a že jejich případná protiprávní činnost je sledována a řešena. Ačkoliv jsou některé osoby z řad squoterů šetřeny PČR v souvislosti s požíváním nebo eventuálně s distribucí drog, nepředstavují pro město prozatím větší nebezpečí. V minulém roce bylo na území města monitorováno strážníky městské policie cca 50 bezdomovců (squoterů), a to včetně těch, kteří využívali služeb azylových domů a v ulicích města byli vidět pouze v denní době. 18

19 V oblasti problematiky domácího násilí, které bylo oznámeno na linku 156, zaregistrovala městská policie meziroční pokles. Oproti roku 2008, kdy strážníci řešili 24 událostí, a v roce 2009 se setkali se 6 událostmi, byl registrován v roce 2010 výjezd pouze ke 3 událostem. Opačný trend byl zaznamenán v událostech týkajících se osob mladších 18 let. Na rozdíl od roku 2008, kdy strážníci předávali Odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) oznámení na 73 událostí, v roce 2010 bylo registrováno již 92 událostí týkajících se 148 osob (76 osob v souvislosti s alkoholem, 42 v souvislosti s krádežemi a 30 z jiných důvodů). V 8 případech byly události postoupeny k dořešení PČR s podezřením ze spáchání trestného činu a ve dvou případech s podezřením na domácí násilí. Z uvedených počtů lze odlišit kategorie nezletilí a mladiství: nezletilí 54 osob (z toho: 7 alkohol, 25 krádež, 2 domácí násilí, 3 podezření ze spáchání TČ) mladiství 94 osob (z toho: 69 alkohol, 17 krádež, 5 podezření ze spáchání TČ) Sedm událostí bylo postupováno místně příslušným oddělením (OSPOD) mimo Hradec Králové a jedna byla současně postoupena Službě cizinecké policie PČR. Oddělení prevence kriminality zastupovalo v uplynulém roce městskou policii v těchto pracovních skupinách: v rámci komunitního plánování ve skupině Etnik při řešení sociálně nepřizpůsobivých osob v nouzi v Týmu pro mládež v Komisi sociálně právní ochrany dětí v interdisciplinárním týmu pro řešení problematiky domácího násilí Někteří strážníci městské policie s vyšší mírou sociálního cítění finančně podporují v rámci adopce na dálku studium indické dívky. Tento závazek přetrvává do dalších let. Značná část strážníků městské policie byla v uplynulém roce registrována jako bezplatní dárci krve nebo krevní plazmy. 19

20 Čerpání rozpočtu městské policie Pro kalendářní rok 2010 byl městské policii schválen rozpočet ve výši 60,5 mil. Kč v provozní části a v průběhu roku byl upraven v kapitálových výdajích na hodnotu 880 tisíc Kč na pořízení nového prostředku na měření rychlosti vozidel. Finanční prostředky běžných výdajů rozpočtu městské policie byly navýšeny o výnosy z naplňování veřejnoprávních smluv ve výši cca 650 tisíc Kč. Veškeré investiční akce, na něž byly přiděleny finanční prostředky, byly v průběhu roku splněny. Rozpočtovaným nákladem na jednoho strážníka za kalendářní rok je městská policie v Hradci Králové ze statutárních měst jedna z nejúspornějších (graf č. 14). Graf č. 14 Poměrné náklady na strážníka za 1 rok Zdroj: Souhrnná statistika Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst 20

21 Technická podpora výkonu služby Technická podpora výkonu služby zařazena do výstroje a výzbroje strážníků (radiostanice, audiovizuální prostředky, komunikátory, prostředky první pomoci, odchytové pomůcky, radar na měření rychlosti, prostředky na zjišťování alkoholu v dechu) nadále procházela inovací a průběžnou reprodukcí podle rozpočtových možností městské policie. Na zásadnější reprodukci nebo technické zhodnocení prvků technické podpory výkonu služby (vozidla, městský kamerový monitorovací systém, radiosystém), kromě zařízení na měření rychlosti vozidel, nebyly městské policii přiděleny finanční prostředky. Z tohoto důvodu, aby byl zachován provoz městské policie, byla zařízení udržována i za cenu vyšších nákladů na opravy. Zejména se jednalo o městský kamerový monitorovací systém a vozový park, přičemž značná část vykazuje proběh výrazně nad 300 tisíc kilometrů v městském provozu. Městský kamerový monitorovací systém byl naposledy rozšířen v roce 2009 o jeden kamerový uzel. Tato investiční akce byla zrealizována jako reakce na stížnost občanů z lokality Okružní z důvodu stoupající kriminality v této části města. V současné době je na 16 kamerových bodech o dvaceti kamerách, na záznamovém zařízení a vyhodnocovacím monitorovacím zařízení městské policie. Nízká kvalita videozáznamu z některých kamer je způsobena zastaralými přenosovými trasami, což by mělo být perspektivně napraveno využitím budované metropolitní sítě optického kabelu. Hlavní příčinou omezené možnosti průběžně vyhodnocovat záběry z jednotlivých kamer je technicky zastaralé operační a monitorovací pracoviště městské policie, které je nutné celkově ergonomicky změnit, vybavit progresivnější technologií a informačními systémy. Vzhledem ke značnému souběhu úkolů do tohoto pracoviště bude nezbytné v budoucnu personál o jednoho pracovníka posílit. Všechny tyto podmínky a předpoklady pro zvýšení využitelnosti MKMS a zefektivnění práce operačního pracoviště městské policie jsou obsahem zadávací dokumentace rekonstrukce objektu Delen. Administrativně technické zázemí městské policie Administrativně technické zázemí městské policie svým stavebně technickým stavem, nedostatečným prostorem a vybaveností spolu se sociálním zázemím nadále neumožňovalo optimálněji řídit a organizovat práci strážníků. Důsledkem toho jsou nepřiměřeně vyšší 21

22 provozní náklady. Provizorní řešení přemístění dvou obvodů městské policie a dopravní skupiny do objektu Delen bohužel nezlepšilo možnosti operačních pracovníků pružně a efektivně řídit hlídky městské policie. Smyslem plánované rekonstrukce tohoto objektu by mělo být vytvoření komplexních podmínek pro soustředění celé městské policie tak, aby její pracoviště měla provozní a logistickou návaznost. Zároveň je nutné zde vytvořit podmínky pro všeobecnou přípravu strážníků, která se zajišťuje v současné době mnohdy v privátních zařízeních, což zbytečně zatěžuje rozpočet městské policie. Na takto provedenou centralizaci městské policie podle usnesení zastupitelstva města ZM/2006/1951 bude nutné reagovat celkovou změnou systému hlídek ve městě s konkrétní místní odpovědností a zcela jiným způsobem rozmisťování hlídek tak, aby místní záležitosti veřejného pořádku byly v rozsahu kompetencí městské policie lépe zabezpečeny na celém území města. 22

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m.

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m. Č.j.: MPPH 97859/2013 Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za I. pololetí 2013 ve srovnání se shodným obdobím 2012 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl.

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Úvod 2 1. Personální oblast a vzdělávání 2 2. Činnost Městské policie Pardubice 4 2.1. Prevence kriminality, dopravní výchova 5 2.2. Signál

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 Městská policie pod vedením velitele Ing. Jana Řeháka, náměstka primátora, a ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala místní záležitosti

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 V Karlových Varech 10. února 2014 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků... 4 II. VÝKON

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín 2015 1) Český Těšín - Rozšíření městského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011 Obsah 1 ÚVOD:... 4 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA... 4 2.1 MIGRACE... 5 2.2 NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI... 6 2.3 NEZAMĚSTNANOST...

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více