Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává aktuální informaci o vývoji na úseku veřejného pořádku, o realizovaných krocích směřujících k jejímu upevňování a navrhovaných opatřeních pro další období. Městská policie Hradec Králové jako orgán města zabezpečovala v roce 2010 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Hradec Králové a na základě uzavřených veřejnoprávních smluv plnila stanovené úkoly na území města Třebechovice pod Orebem a obcemi Předměřice nad Labem a Černilov. Rozsah činností byl vykonáván v souladu s novelou zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zejména v těchto základních oblastech ( 2) tak, aby : a) přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlížela nad dodržováním pravidel občanského soužití, c) dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d) podílela se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích e) podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činila opatření k jeho obnovení f) podílela se na prevenci kriminality v obci g) prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci h) odhalovala přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce i) přispívala v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích j) odhalovala přestupky a jiné správní delikty k) upozorňovala fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných předpisů a činila opatření k nápravě 1

2 Dalšími legislativními normami, kterými se řídila činnost městské policie, byly zejména zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 379/2000 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a dopravy plnili strážníci městské policie další dílčí úkoly: zajišťovali stálou službu pro příjem tísňového volání na linku 156 zabezpečovali společenské, kulturní a sportovní akce v rámci projektu Bezpečná cesta do školy vykonávali ranní dohled nad vybranými přechody pro chodce u škol podíleli se na ochraně před alkoholismem mladistvých odchytávali na žádost občanů volně se pohybujících živočichy, především psy, kočky a plazy prováděli preventivní kontroly chatových oblastí, okolí vodních ploch a městských lesů doručovali písemnosti dle správního řádu a trestního řádu zabezpečovali stanovené úkoly v souladu s usnesením Bezpečnostní rady města vyhledávali komunikační závady a činili opatření k jejich odstranění zpracovávali návrhy na změny dopravních systémů a dopravního značení Městská policie v uplynulém roce úspěšně prohlubovala spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií České republiky, a to i s jejími specializovanými útvary se Službou cizinecké policie České republiky a Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a Celní správou České republiky. Se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje pokračovala již dříve nastoupená oboustranně prospěšná činnost a výsledkem této kooperace bylo odborné vyškolení strážníků lékaři ZZS v poskytování první pomoci. Nejdůležitějšími partnery pro naplňování služby občanům města městskou policií byly v uplynulém roce již standardně komise místních samospráv. Jejich náměty, připomínky a žádosti byly vnímány jako základní podklad pro činnost městské policie v daných lokalitách. 2

3 Aktivní účast strážníků-okrskářů a velitelů obvodů na jednáních komisí a promptní plnění jejich úkolů a námětů bylo v loňském roce vnímáno za standardní prvek vzájemné spolupráce. V posledních letech nastal mírný posun k lepší spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové, především při řešení událostí spojených s překračováním povolených úrovní hluku. Dílčí úkoly byly plněny společně s Oblastním inspektorátem bezpečnosti práce a s některými odbory magistrátu města. Cíle a úkoly městské policie v roce 2010 V roce 2010 se městská policie při plnění svých úkolů zaměřila na další prohlubování důvěry občanů a zásadní ovlivnění jejich pocitu bezpečí ve městě. Důraz byl položen na zvýšení účinnosti práce strážníků za použití přiměřené a účelné represe k prosazování zákonů, obecně závazných vyhlášek a norem občanského soužití. Dříve nastoupený trend, posunout hlavní těžiště činnosti strážníků do oblasti ochrany bezpečnosti osob a majetku a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na úkor dopravy, se vzhledem k vysokému počtu páchaných přestupků na úseku dopravy a charakteru oznámení, podařilo splnit jen částečně. Z hlediska osvojení si nového typu organizace výkonu služby a zvýšeného čerpání kapacity městské policie bylo nutné se v minulém roce vyrovnat s opatřeními spojenými s fotbalovými utkáními, a to nejen v bezprostředním okolí fotbalového stadionu. Hlavním kriteriem hodnocení práce strážníků byl většinový názor občanů na jejich činnost a na kvalitu plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v celém rozsahu kompetencí městské policie. Stanovené cíle a úkoly většina strážníků městské policie v roce 2010 splnila velmi dobře. Svoji práci se naučili vnímat prioritně jako jednu z forem služby pro občany. Z hodnocení většiny komisí místních samospráv vyplynulo, že s činností městské policie, s prací konkrétních strážníků, či velitelů obvodů, byli v roce 2010 velmi spokojeni. 3

4 Za pozitivní jev lze vnímat i řadu došlých děkovných a pochvalných dopisů od občanů města za konkrétní činy a dlouhodobější spolupráci. Několik strážníků se v průběhu roku přímo podílelo na záchraně lidského života. Přes uvedené pozitivní momenty v činnosti městské policie brání dalšímu zefektivňování pracovní doby strážníků absence vhodně vybaveného centrálního objektu městské policie. Praxe znovu potvrdila, především v rušných měsících z hlediska veřejného života a dopravy ve městě, že časové ztráty způsobené přejezdy mezi služebnami, menší přehled o hlídkách a tím i složitá kontrola výkonu služby, negativně ovlivňují šanci pro spolehlivější a kvalitnější zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Především z těchto důvodů přemístila městská policie koncem minulého roku do objektu Delen v Resslově ulici technické a sociální zázemí dvou obvodů a dopravní skupiny. Tuto částečnou redislokaci v současné době lze považovat jako provizorní a z hlediska optimalizace organizace a řízení hlídek městské policie nevyřešila zásadní problém. Výkon služby V roce 2010 byl přímý výkon služby městské policie podřízen požadavkům města a jeho občanům. V rámci zákonem daných kompetencí a kapacitních možností městská policie plnila svoji roli orgánu města předurčeného pro zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jak činností preventivního charakteru, tak represí. Výchozími podklady pro plánování, organizaci a řízení přímého výkonu bylo vlastní vyhodnocení kriminality a trestní činnosti, pokyny vedení města, plán společenských, kulturních a sportovních akcí, žádosti o součinnost Policie ČR, Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce a odborů magistrátu, náměty a požadavky komisí místních samospráv a občanů. Další úkoly pro městskou policii vyplynuly z plánu krizového řízení jako ostatní složky IZS podle zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Řada úkolů vyplynula ze spolupráce s Policií ČR, s jejími specializovanými útvary se Službou cizinecké policie České republiky a Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu 4

5 služby kriminální policie a vyšetřování a Celní správou České republiky. Dále ze spolupráce s Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou a s městskými organizacemi. Dílčí úkoly plnila městská policie při doručování písemností dle správního a trestního řádu, při ostraze magistrátní budovy před agresivními návštěvníky a při prosazování integrovaného systému parkování. Značný podíl na zvýšeném rozsahu plněných úkolů vyplývá z rostoucího počtu oznámení na linku 156, což se projevovalo jednak jako další prověření kapacitních možností městské policie, ale zároveň vyjadřovalo upevňující si pozici a důvěru městské policie u svých občanů. Graf č. 1 vyjadřuje pouze počet oznámení, která byla spojena s výjezdem minimálně jedné hlídky městské policie a nezahrnuje oznámení na jiná telefonní čísla a osobní oznámení. Graf č. 1 Oznámení na tísňovou linku 156 Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Strážníci městské policie byli vedeni k uvážlivému rozhodování v přestupkovém řízení, především při stanovení finančních postihů. Pro ucelenější a objektivnější posuzování činu přestupce mohli strážníci využívat on-line přístup do databáze přestupků a k jednotlivým 5

6 verdiktům přistupovali diferencovaně. Přesto se finanční objem uložených pokut v roce 2010 opět zvýšil, což je způsobeno jednak značným množstvím přestupků zaviněných průjezdem vozidla křižovatkou na červené světlo, ale i značnou recidivou skupiny přestupců (graf č. 2). Graf č. 2 Uložené pokuty v Kč za uvedené období Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Plánování, organizace a řízení výkonu služby probíhalo nadále v rámci tří obvodů, které korespondují s obvody Policie ČR, což je nezbytným předpokladem pro usnadnění vzájemné spolupráce. Početní stav strážníků na jednotlivých obvodech odpovídá rozdílné úrovni kriminality v jednotlivých lokalitách města. Nejproblémovější částí města, z hlediska množství zjištěných přestupků a počtu oznámení na linku 156 byla městská část Střed města historická část, Střed města (Eliščino nábřeží, Masarykovo náměstí apod.) a Moravské Předměstí (zejména Benešova třída). To se týká denních i nočních hodin. Časté problémy vznikaly v okolí obchodních center, vlakového nádraží a autobusového terminálu. Četnost řešení přestupků v rámci dopravy v klidu a zvýšené požadavky na měření rychlosti zejména komisemi místních samospráv si vyžádaly další navýšení počtu strážníků dopravní skupiny. 6

7 Graf č. 3 Rozdělení přestupků v dopravě 2010 Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Graf č. 4 Rozdělení přestupků - veřejný pořádek 2010 Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 7

8 Z celkového počtu evidovaných událostí v průběhu roku 2010 bylo událostí kvalifikováno jako přestupkové jednání. Z tohoto počtu bylo strážníky řešeno přestupků domluvou, přestupků blokovou pokutou a přestupků blokovou pokutou na místě neuhrazenou. Dalších 58 přestupků bylo předáno PČR k dořešení, 525 správním orgánům a 462 přestupků bylo řešeno v souvislosti s odvozem psů do městského útulku. Celkem 479 přestupků bylo k v řízení nebo v prekluzi. Z celkového množství přestupků se podařilo přestupků vyřešit strážníky přímo na místě nebo následně na přestupkovém oddělení městské policie. Správním orgánům města bylo předáno k dořešení celkem 525 případů. Ze souhrnných údajů vyplývá, že objasněnost přestupků je stále na vysoké úrovni. Trvalou snahou městské policie je co největší počet přestupkového jednání vyřešit přímo na místě a tím dále nezatěžovat přestupkové oddělení a ostatní správní orgány. Graf č. 5 Poměr řešených přestupků na místě a výzvami k dostavení se k dořešení přestupku Zdroj: Souhrnná statistika Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst 8

9 Největší podíl ze zjištěných a řešených přestupků tvoří přestupky v oblasti dopravy, a to především zakázaný způsob parkování vozidla, průjezdy křižovatkami a přes přechody pro chodce na červené světlo a překročení rychlosti vozidla. Ostatních přestupků, jedná se převážně o přestupky proti veřejnému pořádku, bylo v roce 2010 řešeno Přes dílčí kapacitní problémy městské policie je možné hodnotit stav ve veřejném pořádku za stabilizovaný, pokud ve městě nedochází k souběhu událostí nebo se do pouliční kriminality se nezapojí větší počet pachatelů. Vzhledem ke značnému odčerpávání strážníků výjezdy spojenými s oznámeními na linku 156 nezbývala často potřebná kapacita strážníků pro preventivní charakter činnosti hlídkové a pořádkové služby běžnou pochůzkovou činností. Struktura přestupků vyřešených strážníky městské policie koresponduje s množstvím přestupků v jednotlivých kategoriích ve městě zjištěných. Odpovídá i reálným možnostem jednotlivá přestupková řízení ukončit a je ovlivněna také individuálními schopnostmi strážníků přestupky dořešit. Z těchto důvodů většinu z celkového počtu zjištěných a řešených přestupků strážníky městské policie tvoří přestupky v dopravě. Již druhým rokem zaznamenala městská policie významný posun v ovlivňování veřejného pořádku v oblasti provozování předzahrádek. Osvědčil se nastavený systém jejich povolování, stanovení doby provozu a uvedení odpovědných osob. To spolu s permanentním dohledem strážníků městské policie způsobilo, že stížnosti občanů, především v souvislosti s hlukem z předzahrádek, se minimalizovaly. V roce 2010 bylo zaznamenáno 53 stížností na provoz předzahrádek a u žádné stížnosti se nejednalo o závažná porušení obecně závazných právních předpisů. Městská policie dále zajišťovala předávání informací dopravně správním orgánům v rámci celé ČR ve věci evidencí bodů za příslušná protiprávní jednání zjištěných strážníky naší městské policie. V této souvislosti bylo předáno hlášení o přestupcích v dopravě zařazených do bodového systému mimo překročení maximálně povolené rychlosti a hlášení o přestupcích v dopravě zařazených do bodového systému, kdy došlo k překročení maximálně povolené rychlosti. 9

10 V uplynulém roce 2010 byl nařízen a proveden odtah v 769 případech. Jednalo se především o vozidla tvořící překážky v silničním provozu, neoprávněně stojících na vyhrazených místech nebo místech pro invalidy (graf. 6). Graf č. 6 Počet nařízených odtahů za uvedená období Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 10

11 V roce 2010 bylo ve případech užito technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla nasazených samostatně městskou policií (mimo zónu ISP). Ve spolupráci s firmou Atol a.s. v zóně ISP bylo dále nasazeno blokovacích zařízení. Další kvalitativní skok byl učiněn při řešení dopravních přestupků, kdy řidič neuhradí parkovné na parkovišti s parkovacím automatem. Veškeré zjištěné přestupky jsou řešeny přímo na místě a k předání správnímu orgánu dochází pouze v případech, kdy podezřelá osoba svoje protiprávní jednání neuznává (graf č. 7) Graf č. 7 Použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 11

12 Problematika autovraků je občany města v souvislosti se zavedením integrovaného systému parkování v posledních letech velmi sledována. Komise místní samosprávy, ale i samotní občané, upozorňovali městskou policii na jakékoliv déle stojící vozidlo i s nepatrnými znaky autovraku. Podezření se potvrdila zejména mimo zóny ISP, a to ve 135 případech. Ve spolupráci s odbory samosprávních činností a životního prostředí došlo k jejich odstranění, pokud tak neučinil sám majitel (graf č. 8). Graf č. 8 Počty zjištěných vraků v katastrálním území Hradec Králové Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 12

13 Za rok 2010 městská policie registrovala mírný nárůst počtu odvozů toulavých zvířat (především psů) do městského útulku. Hlavní příčinou byla ovšem ta skutečnost, že strážníci odchytáři využívali on-line přístup do registru psů a předávali psa přímo jeho majiteli. Větším problémem se jeví zvýšený výskyt toulavých koček, především ve vnitroblocích, pro jejichž odchyt musela městská policie přizpůsobit odchytové pomůcky. V roce 2010 městská policie zaznamenala nárůst odchytů plazů na území města, a to nejen tuzemských, ale i exotických jedovatých hadů a škrtičů (graf č. 9). Graf č. 9 Odvozy toulavých zvířat do útulku Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 13

14 V roce 2010 z 91 případů zjištěného podezření ze spáchání trestných činů bylo strážníky omezeno na svobodě a předáno Policii ČR 74 podezřelých osob a 11 osob v pátrání. Graf č. 10 Počet zjištěných podezření ze spáchání trestného činu Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Personální oblast V roce 2010 se fluktuace pracovníků městské policie značně omezila. Odchody strážníků k jiným zaměstnavatelům, zejména k PČR, byly v minulosti způsobeny výrazně lepšími podmínkami v oblasti sociální vyplývající ze služebního poměru policistů. Důvodem jednoho rozvázání pracovního vztahu ze strany zaměstnance byl jeho zdravotní stav a nesplnění periodických fyzických testů. Novelou zákona o obecní policii vzrostly nároky na uchazeče o práci u městské policie z hlediska vzdělání. Vzhledem k tomu, že tento požadavek zákonem stanoveného maturitního vzdělání byl na uchazeče na pozici strážník městské policie v Hradci Králové kladen již několik let, k , dle novely zákona o obecní policii, bude mít MPHK pouze 1 strážníka ze stávající personální sestavy, který tuto podmínku nebude splňovat (graf č. 12). 14

15 V průběhu roku 2010 potvrdilo úspěšně vykonanou zkouškou před komisí MV ČR osvědčení o odborné způsobilosti 46 strážníků. Graf č. 11 Počty strážníků v letech Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové Graf č. 12 Vzdělanostní struktura zaměstnanců MPHK Zdroj: Statistika Městské policie Hradec Králové 15

16 Novela zákona o obecní policii nově rozlišuje zaměstnance obecních a městských policí na strážníky, strážníky čekatele a další zaměstnance. Trvalou snahou je početně minimalizovat kategorii další zaměstnanci, protože plní funkci obslužného personálu městské policie. Graf č. 13 Počet civilních zaměstnanců obslužný personál v % z celkového počtu zaměstnanců městské policie Zdroj: Souhrnná statistika Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst Prevence kriminality Prevence kriminality prolíná všemi činnostmi městské policie. V průběhu samotné existence městské policie v Hradci Králové se stala prioritou při ovlivňování místních záležitostí veřejného pořádku a dopravy a předcházení přestupkové a trestné činnosti tak, aby k opatřením represivního charakteru bylo přistupováno až sekundárně. 16

17 Do působnosti obecních a městských policií byla prevence kriminality zahrnuta až v roce 2009 novelou zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ačkoliv se činností preventivního charakteru museli zabývat strážníci již v minulých letech. Hlavní snahou bylo obsáhnout pokud možno všechny oblasti prevence kriminality, ať již se jednalo o oblast bezpečnosti silničního provozu, kriminality nebo ochrany zdraví, života a majetku. Bylo sice cílem zařadit do jednotlivých programů co možná nejširší veřejnost, ale z hlediska personálních možností městské policie byly vytipovány především nejohroženější kategorie občanů: děti, senioři a zdravotně postižení. S těmi jsme aktivně pracovali, přičemž se výrazně osvědčilo jít za nimi do ulic, lokalit, objektů a zařízení města. Do prevence kriminality byli aktivně zapojeni všichni strážníci městské policie, a to nejen svojí samotnou přítomností v ulicích města, ale především akcemi zaměřenými na předcházení protiprávní činnosti. V rámci primární prevence kriminality standardně odvádělo kvalitní práci oddělení prevence kriminality (OPK), které bylo zaměřeno v rámci aktivního kontaktu s občany zejména na přednášky a besedy na mateřských, základních a středních školách, dále mezi seniory a zdravotně postiženými. Nejfrekventovanějšími tematickými okruhy prevence bylo chování účastníků silničního provozu, přístup k neznámým lidem, přestupky a trestné činy, šikana, domácí násilí, svědecká výpověď, kompetence městské policie, apod. Oddělení prevence kriminality sehrálo v rámci městské policie důležitou roli při zapojení činnosti strážníků do této problematiky. V průběhu roku 2010 zrealizovali strážníci zařazeni do OPK celkem 261 přednášek pro cca žáků mateřských, základních a středních škol. Dále provedli na dopravním hřišti 82 praktických nácviků pro cca žáků královéhradeckých škol. V rámci výchovy dětí v oblasti dopravy byla zorganizována výtvarná soutěž pro školáky 1. stupně základních škol na téma Hradec Králové bezpečné město S velkým zájmem se setkaly výcviky v sebeobraně pro základní a střední školy (pro žáků a studentů). 17

18 Prováděním opakovaných kontrol pískovišť a jejich okolí se předcházelo nebezpečí infikování dětí injekčním materiálem. Jako nejohroženější místa z tohoto pohledu byly vytipovány lokality na Moravském Předměstí. Celkově bylo v roce 2010 předáno pracovníkům občanského sdružení Laxus 263 injekčních stříkaček nebo jehel k likvidaci. Velmi pozitivní byla reakce na zahájení Akademie seniorů, kde se v 6 přednáškách probrala aktuální témata z oblasti bezpečného chování a předcházení rizik, domácího násilí a mimo jiné i z pravidel silničního provozu. Tímto způsobem byly proškoleny desítky seniorů. Nejvyhledávanějšími se staly akce organizované městskou policií pro širokou veřejnost. Dětského dne připraveného v Šimkových sadech pod tématickým námětem Hradec Králové bezpečné město se v roce 2010 zúčastnilo cca dětí. Tato akce byla provedena ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a svým obsahem byla zaměřena na děti předškolního věku a první stupeň základních škol. Pro děti druhého stupně základních škol (58 družstev) byl připraven v okolí rybníku Biřička Sportovní den s Městskou policií Hradec Králové, jehož cílem bylo prověřit především fyzickou kondici a motorické schopnosti soutěžících dětí. Na méně odpovědné a roztržité řidiče byla zaměřena akce Auto není trezor. Během několika týdnů bylo kolem 200 řidičů upozorněno na nedostatečné zabezpečení (neuzamčení) vozidla nebo ponechání cenností ve vozidle na parkovišti. Poslední akce preventivního charakteru směřovaly k cyklistům a k povinné výbavě jejich jízdních kol. Tyto akce byly realizovány ve všech ročních období. Největší důraz byl kladen zejména na dodržování pravidel silničního provozu a osvětlení kol. Ve spolupráci s okrskáři městské policie OPK průběžně provádělo monitorování osob bez přístřeší a squoterů na území města. Bylo ověřeno, že většina těchto osob odmítá nabízené zázemí v azylových domech, že je o nich přehled a že jejich případná protiprávní činnost je sledována a řešena. Ačkoliv jsou některé osoby z řad squoterů šetřeny PČR v souvislosti s požíváním nebo eventuálně s distribucí drog, nepředstavují pro město prozatím větší nebezpečí. V minulém roce bylo na území města monitorováno strážníky městské policie cca 50 bezdomovců (squoterů), a to včetně těch, kteří využívali služeb azylových domů a v ulicích města byli vidět pouze v denní době. 18

19 V oblasti problematiky domácího násilí, které bylo oznámeno na linku 156, zaregistrovala městská policie meziroční pokles. Oproti roku 2008, kdy strážníci řešili 24 událostí, a v roce 2009 se setkali se 6 událostmi, byl registrován v roce 2010 výjezd pouze ke 3 událostem. Opačný trend byl zaznamenán v událostech týkajících se osob mladších 18 let. Na rozdíl od roku 2008, kdy strážníci předávali Odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) oznámení na 73 událostí, v roce 2010 bylo registrováno již 92 událostí týkajících se 148 osob (76 osob v souvislosti s alkoholem, 42 v souvislosti s krádežemi a 30 z jiných důvodů). V 8 případech byly události postoupeny k dořešení PČR s podezřením ze spáchání trestného činu a ve dvou případech s podezřením na domácí násilí. Z uvedených počtů lze odlišit kategorie nezletilí a mladiství: nezletilí 54 osob (z toho: 7 alkohol, 25 krádež, 2 domácí násilí, 3 podezření ze spáchání TČ) mladiství 94 osob (z toho: 69 alkohol, 17 krádež, 5 podezření ze spáchání TČ) Sedm událostí bylo postupováno místně příslušným oddělením (OSPOD) mimo Hradec Králové a jedna byla současně postoupena Službě cizinecké policie PČR. Oddělení prevence kriminality zastupovalo v uplynulém roce městskou policii v těchto pracovních skupinách: v rámci komunitního plánování ve skupině Etnik při řešení sociálně nepřizpůsobivých osob v nouzi v Týmu pro mládež v Komisi sociálně právní ochrany dětí v interdisciplinárním týmu pro řešení problematiky domácího násilí Někteří strážníci městské policie s vyšší mírou sociálního cítění finančně podporují v rámci adopce na dálku studium indické dívky. Tento závazek přetrvává do dalších let. Značná část strážníků městské policie byla v uplynulém roce registrována jako bezplatní dárci krve nebo krevní plazmy. 19

20 Čerpání rozpočtu městské policie Pro kalendářní rok 2010 byl městské policii schválen rozpočet ve výši 60,5 mil. Kč v provozní části a v průběhu roku byl upraven v kapitálových výdajích na hodnotu 880 tisíc Kč na pořízení nového prostředku na měření rychlosti vozidel. Finanční prostředky běžných výdajů rozpočtu městské policie byly navýšeny o výnosy z naplňování veřejnoprávních smluv ve výši cca 650 tisíc Kč. Veškeré investiční akce, na něž byly přiděleny finanční prostředky, byly v průběhu roku splněny. Rozpočtovaným nákladem na jednoho strážníka za kalendářní rok je městská policie v Hradci Králové ze statutárních měst jedna z nejúspornějších (graf č. 14). Graf č. 14 Poměrné náklady na strážníka za 1 rok Zdroj: Souhrnná statistika Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst 20

21 Technická podpora výkonu služby Technická podpora výkonu služby zařazena do výstroje a výzbroje strážníků (radiostanice, audiovizuální prostředky, komunikátory, prostředky první pomoci, odchytové pomůcky, radar na měření rychlosti, prostředky na zjišťování alkoholu v dechu) nadále procházela inovací a průběžnou reprodukcí podle rozpočtových možností městské policie. Na zásadnější reprodukci nebo technické zhodnocení prvků technické podpory výkonu služby (vozidla, městský kamerový monitorovací systém, radiosystém), kromě zařízení na měření rychlosti vozidel, nebyly městské policii přiděleny finanční prostředky. Z tohoto důvodu, aby byl zachován provoz městské policie, byla zařízení udržována i za cenu vyšších nákladů na opravy. Zejména se jednalo o městský kamerový monitorovací systém a vozový park, přičemž značná část vykazuje proběh výrazně nad 300 tisíc kilometrů v městském provozu. Městský kamerový monitorovací systém byl naposledy rozšířen v roce 2009 o jeden kamerový uzel. Tato investiční akce byla zrealizována jako reakce na stížnost občanů z lokality Okružní z důvodu stoupající kriminality v této části města. V současné době je na 16 kamerových bodech o dvaceti kamerách, na záznamovém zařízení a vyhodnocovacím monitorovacím zařízení městské policie. Nízká kvalita videozáznamu z některých kamer je způsobena zastaralými přenosovými trasami, což by mělo být perspektivně napraveno využitím budované metropolitní sítě optického kabelu. Hlavní příčinou omezené možnosti průběžně vyhodnocovat záběry z jednotlivých kamer je technicky zastaralé operační a monitorovací pracoviště městské policie, které je nutné celkově ergonomicky změnit, vybavit progresivnější technologií a informačními systémy. Vzhledem ke značnému souběhu úkolů do tohoto pracoviště bude nezbytné v budoucnu personál o jednoho pracovníka posílit. Všechny tyto podmínky a předpoklady pro zvýšení využitelnosti MKMS a zefektivnění práce operačního pracoviště městské policie jsou obsahem zadávací dokumentace rekonstrukce objektu Delen. Administrativně technické zázemí městské policie Administrativně technické zázemí městské policie svým stavebně technickým stavem, nedostatečným prostorem a vybaveností spolu se sociálním zázemím nadále neumožňovalo optimálněji řídit a organizovat práci strážníků. Důsledkem toho jsou nepřiměřeně vyšší 21

22 provozní náklady. Provizorní řešení přemístění dvou obvodů městské policie a dopravní skupiny do objektu Delen bohužel nezlepšilo možnosti operačních pracovníků pružně a efektivně řídit hlídky městské policie. Smyslem plánované rekonstrukce tohoto objektu by mělo být vytvoření komplexních podmínek pro soustředění celé městské policie tak, aby její pracoviště měla provozní a logistickou návaznost. Zároveň je nutné zde vytvořit podmínky pro všeobecnou přípravu strážníků, která se zajišťuje v současné době mnohdy v privátních zařízeních, což zbytečně zatěžuje rozpočet městské policie. Na takto provedenou centralizaci městské policie podle usnesení zastupitelstva města ZM/2006/1951 bude nutné reagovat celkovou změnou systému hlídek ve městě s konkrétní místní odpovědností a zcela jiným způsobem rozmisťování hlídek tak, aby místní záležitosti veřejného pořádku byly v rozsahu kompetencí městské policie lépe zabezpečeny na celém území města. 22

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Městská policie Hradec Králové v roce 2008 plnila úkoly v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 Městská policie pod vedením velitele Ing. Jana Řeháka, náměstka primátora, a ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala místní záležitosti

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2012

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2012 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Bezpečnostní situace z pohledu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ Mgr. Jan KUBATA V roce 1998 se stalo statutární město Ústí nad Labem díky kauze Matiční ulice symbolem diskriminace, rasové nesnášenlivosti, neschopných komunálních politiků,

Více

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová Od roku 2010 Městská policie v Sokolově spolupracuje s Policií ČR a společně realizují 4 projekty prevence kriminality,

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Pravidelné činnosti městské policie

Pravidelné činnosti městské policie Činnost městské policie za rok 2014 Činnost MP je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím MP město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném konkrétním

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 strážníky odhaleno celkem 826 746 přestupků.

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 strážníky odhaleno celkem 826 746 přestupků. Bezpečnost Statistika přestupků a údaje z činnosti MP V roce 2008 zabezpečovala Městská policie hl. m. Prahy (dále jen MP) prioritně úkoly, vyplývající ze zákona o obecní policii. Pozornost byla zaměřena

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 MĚSTSKÁ POLICIE CHABAŘOVICE Husovo náměstí 17, mobil : 725 062 547 V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 Činnost MěP Chabařovice za 1. pololetí 2007. Cílem zprávy je předložit radě města ve stručné podobě

Více

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Z podkladů Policie ČR - Obvodní ředitelství Praha I a Městské

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více