LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE"

Transkript

1 LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE Václav Cempírek Pavel Šaradín Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autoři: Recenzovali: prof. Ing. Václav CEMPÍREK, CSc. doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Ing. Vladimír DIVÍN Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Pojetí logistiky jako služby... 7 Cíl Základní pojetí sluţby pro zákazníka Základní charakteristiky sluţeb... 9 Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Logistické činnosti a logistické výkony Cíl Základní logistické činnosti Logistické výkony Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Systémový přístup k logistice Cíl Logistika jako systémová disciplína Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Služby logistiky jako hodnototvorný proces Cíl Charakteristika zákaznické hodnoty pro uţivatele logistických sluţeb Tvorba hodnoty pro zákazníka Způsoby zvyšování hodnoty logistické sluţby Návrh logistické sluţby z pohledu zákazníka Distribuce a komunikace logistické sluţby pro zákazníka Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Proces výzkumu a vývoje nových výrobků Cíl Inovační proces Řízení procesu vývoje: od konceptu ke strategii Logistické řízení ve fázi vývoje Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Proces inovace ve službách Cíl... 43

4 6.1 Typologie inovačních procesů sluţeb Základní charakteristiky logistických sluţeb Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Hodnocení kvality logistických služeb z pohledu zákazníka Cíl Základní pojetí kvality a poţadavky na kvalitu Základní ukazatelé kvality logistických sluţeb Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Koncepce komplexní logistické služby Cíl Vývojové typy logistických řetězců Základní charakteristiky SCM a jeho pouţitelnost Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Předpoklady a východiska pro úspěšné uplatnění logistiky v podniku vývoje Cíl Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam obrázků... 60

5 Úvod Logistika je jednou z posledních moţností a příleţitostí, kde mohou podniky zvýšit svoji efektivnost (P. Drucker) Teoretické pojetí logistiky není jednotné, představuje široký proud názorů. Tradiční chápání logistiky spočívá především v řízení materiálového, informačního a finančního toku s ohledem na splnění poţadavků zákazníka, které je neodmyslitelné od vztahu k vývoji výrobku, výběru dodavatele, vlastní realizace výrobků ve všech etapách ţivotního cyklu, vhodné distribuční cestě výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě ani od likvidace zastaralých výrobků. Sladit všechny uvedené činnosti v souladu s poţadavky zákazníků a tím zajistit konkurenční schopnost podniku lze integrací jejich plánování při rozhodujícím podílu logistiky. Tradiční chápání logistiky je spojeno především s oblastí její praktické aplikace, a to ve výrobních a obchodních společnostech. V tomto pojetí přetrvávají názory, ţe logistika je jen výkonná sloţka řízení, je redukována na problematiku dopravy, manipulace se zboţím, řízení skladů a na problematiku přepravních a manipulačních obalů. Netradiční pojetí logistiky vychází z jejího uplatnění i v oblastech mimo výrobu a obchod a její předmětem se stává řízení procesů poskytování sluţeb tok sluţeb (např. dopravní sluţby, zdravotnické sluţby). Pak mluvíme o logistice v dopravě, o nemocniční logistice. Uplatňováním logistiky v sektoru sluţeb vzniká další perspektivní oblast jejího rozvoje. K netradičnímu chápání logistiky přispívá i skutečnost, ţe logistiku chápeme jako sluţbu pro zákazníka a pak mluvíme o logistických sluţbách. Všichni ti, kdo se přímo nebo nepřímo podílejí na uspokojování logistických potřeb, jsou subjekty logistiky. Mohou jimi být zejména výrobci hmotného zboţí, obchodní společnosti, dodavatelé, poskytovatelé dopravních a logistických sluţeb, orgány státní správy činné v logistice, výzkumné a vývojové instituce, poradenské, inţenýrské a projektové organizace, vzdělávací a školící organizace. Subjekty logistiky chápeme jako účastníky procesních logistických řetězců. Z hlediska stanovené oblasti vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje jako subjekt logistiky vystupují výzkumné a vývojové organizace. Infrastruktura zařízení nebo podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací můţe zahrnovat i sluţby pro výzkum, vývoj a inovace. Jednou ze sluţeb, které instituce výzkumu a vývoje mohou vyuţívat, jsou sluţby logistiky. Jejich rozsah závisí od velikosti instituce, organizační struktuře a oblasti zaměření výzkumu a vývoje. Uplatnění logistiky ve sluţbách výzkumu a vývoje můţeme najít ve dvou oblastech: sluţby pro výzkum, vývoj a inovace a v řízení inovačního procesu. Inovace chápeme jako přeměnu znalostí, nápadů a podnětů v nové či vylepšené výrobky, sluţby nebo procesy, jejímţ hlavním cílem je získání konkurenční výhody. Pro efektivní průběh inovačního procesu potřebuje mít kaţdý podnik k dispozici řešení, které mu umoţní inovaci zvládnout objektivním způsobem. Kreativní inovace, která má zřetelně strukturovaný rámec, umoţní novým nápadům uspět a novým technologiím proniknout na trh. Kromě toho sleduje, jakým způsobem jsou znalosti a nové nápady pomocí procesu řízení inovace proměňovány ve vylepšené výrobky, sluţby či procesy. Inovační proces vyţaduje široké úsilí vědeckých, výzkumných, technických, organizačních, obchodních, výrobních a dalších činností. Logistické řízení ve fázi vývoje patří k novým oblastem uplatnění logistického managementu. U řady průmyslových oborů vlivem konkurence situace dospěla do stadia, ţe kritickým faktorem - 5 -

6 úspěšnosti je řízení zásobování, distribuce a servisní sluţby. Uvedená skutečnost se musí projevit ve vztahu výzkumu a vývoje a logistiky. To znamená, ţe souběţně s vývojem nových výrobků se musí připravovat integrované logistické řetězce. Jinak řečeno vývoj nových výrobků je třeba logisticky řídit. Odborníci doporučují tento proces realizovat dvěma způsoby: sekvenčním řazením činností a paralelním řazením činností. Z hlediska vyuţívání logistických sluţeb v oblasti inovací je potřebné rozlišovat oblast spotřebního a průmyslového zboţí a oblast inovace sluţeb. Proces inovace ve sluţbách se vyznačuje určitými specifiky, jako jsou vlastnosti sluţeb a způsob realizace inovačních aktivit. Cílem daného předmětu modulu Logistika je vypracovat učební text pro pracovníky výzkumu a vývoje, který by seznámil studující s logistikou jako sluţbou pro zákazníky a s moţnostmi vyuţití sluţeb logistiky v procesu výzkumu a vývoje

7 1 Pojetí logistiky jako služby CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: objasnit pojetí logistiky jako sluţby, charakterizovat specifika sluţeb, pochopit jednu z definic logistiky. KLÍČOVÁ SLOVA Logistika jako sluţba, nehmatatelnost sluţby, neskladovatelnost sluţby, nedělitelnost sluţby, variabilita sluţby. 1.1 Základní pojetí služby pro zákazníka Logistika je interdisciplinární disciplína s řadou různých definic. Pro oblast naší problematiky je to disciplína, která se zabývá koordinací, synchronizací a optimalizací materiálových toků, procesů poskytování sluţeb a s tím souvisejících informačních a finančních toků z hlediska uspokojování potřeb zákazníků a s optimálním vynaloţením nákladů. Úroveň logistického systému je zákazníky vnímána prostřednictvím rozsahu a kvality jim poskytovaných sluţeb. Spokojenost zákazníků je pro podnik a jeho logistický systém klíčovou oblastí. Sluţby pro zákazníka je moţno chápat různě. Nejčastěji se vyskytuje toto základní pojetí sluţby [1]: sluţba jako činnost, sluţba jako míra dosaţení výkonů, sluţba jako filozofie řízení. První pojetí sluţby představuje soubor aktivit, které musí být uskutečněny. Jde o proces, který je třeba řídit. Obsahová náplň logistické sluţby je prezentovaná nejznámějšími logistickými činnostmi, souvisejícími s realizací materiálových toků. Při realizaci procesu poskytování sluţby počet jednotlivých kroků (činností) závisí od konkrétní sluţby a technologie realizace sluţby. Tyto činnosti mohou být i jiného druhu neţ jsou uvedeny v kapitole 2. Mezi poţadavky na sluţby obecně patří: termínová spolehlivost dodání, úplnost dodávky, přiměřenost dodacích lhůt, předprodejní a poprodejní sluţby, kvalita distribuce, - 7 -

8 poskytování informací a další. Druhé pojetí sluţby jako nějaké veličiny, kterou je moţné měřit pomocí různých kritérií (ukazatelů). V podstatě se jedná o logistické výkony. S logistickými výkony souvisí logistické náklady. Aby bylo moţné stanovit potřebnou úroveň logistických sluţeb, je nutné jejich výši vhodným způsobem měřit. Jako vhodné míry můţeme pouţít: 1) míry rozsahu logistických sluţeb, o počet objednávek, o velikost prodeje, o přepravní výkon, o obrat skladu aj., 2) míry úrovně logistických sluţeb, o ukazatele úplnosti sluţeb (procento vyřízených objednávek, procento vyřízených poloţek, podíl hodnoty vyřízených objednávek, rozsah poprodejních sluţeb, dostupnost náhradních dílů), o ukazatele rychlosti a pruţnosti logistických sluţeb (délka dodacího cyklu, rychlost dopravy, rychlost záručních oprav, rychlost reakce na mimořádné poţadavky, schopnost poskytovat náhradní řešení aj. Třetí pojetí souvisí s nejvýše postaveným pojetím chápání sluţby jako filozofie řízení materiálového i nemateriálového toku, případně řízení procesu poskytování sluţeb. Takto pojatá sluţba se stává v současné době základním kamenem při tvorbě globální strategie výrobních a obchodních společností. Míra rozsahu logistických sluţeb patří do kategorie kvantitativních ukazatelů a jsou důleţité pro stanovení logistických výkonů a tím i pro stanovení výkonových parametrů logistického systému podniku. Ukazatelé úrovně logistických sluţeb patří k veličinám, které jsou nedílnou součástí logistických cílů podniku. Jsou důleţité při formulaci strategických záměrů podniku v oblasti nákupu, výroby a distribuce. Jejich vysoká úroveň můţe přinést konkurenční výhody pro podnik. Pro komplexní posouzení úrovně logistických sluţeb je třeba pouţívat více ukazatelů. Zákazníka zajímá nejen, kdy výrobek dostane, ale i s jakou úrovní servisních sluţeb. Ukazatelé mohou být buď okamţikové nebo úsekové, případně obojí. Logistické služby představují mnoho různých činností od jednoduchých procesů po sloţité počítači řízené operace. V sektoru logistických sluţeb působí různé typy poskytovatelů od malých firem aţ po nadnárodní společnosti. Logistické sluţby patří do skupiny trţně orientovaných sluţeb. Logistické služby Na základě vývoje vztahů poskytovatel logistických sluţeb a zákazník můţeme uvést několik důleţitých kroků [2]: sluţby zákazníkům měly na začátku charakter reakce na přání zákazníků později měly charakter vstřícné manaţerské aktivity - 8 -

9 očekávání v oblasti úrovně sluţeb zákazníkům se vyvíjí směrem k určitému rozsahu přijatelných výkonů poskytování účinných a efektivních sluţeb zákazníkům souvisí s rozvojem informačních systémů v poskytování logistických sluţeb převaţuje smluvní orientace nad orientací na jednotlivé transakce významná část změn v logistických systémech vychází z poţadavků zákazníků V současné době existují značné rozdíly v přístupu ke sluţbám zákazníkům obecně v jednotlivých odvětvích hospodářské činnosti. 1.2 Základní charakteristiky služeb Sektor sluţeb patří mezi rozvíjející se oblasti ekonomiky. Růst sektoru sluţeb je vyvolán mnoha faktory. Jsou to především vlivy demografické, sociální, ekonomické a politické. I kdyţ v současné době i tento sektor zasáhla recese, lze předpokládat, ţe tento rozvoj bude pokračovat, a to zejména vlivem prohlubující se globalizace a integračních procesů v Evropě. Globalizace zvýšila potřebu komunikačních, cestovních, informačních a obchodních sluţeb. Rostoucí specializace podniků vede k úzké spolupráci s externími dodavateli sluţeb. Současným jevem ekonomiky je snaha podniků nakupovat takové činnosti, které aţ dosud zabezpečovaly vlastními silami. Patří sem např. stravování, reklama, marketing, doprava, počítačové sluţby, poradenské i školící sluţby a logistika. Mnoho podniků si uţ uvědomilo, ţe je výhodnější specializovat se na určitou oblast a ostatní činnosti přenechat externím odborníkům. Je to logický důsledek rostoucí sloţitosti trhu a konkurence. Zájem o sféru sluţeb s sebou přinesl také rozdílné názory na povahu sluţeb a jejich třídění. Přestoţe se mnoho autorů snaţilo najít konečnou a jednoznačnou definici sluţeb, ţádná z nich dosud nebyla uznána za adekvátní. Z různých definic sluţeb je moţné vysledovat určité obecně společné znaky, které můţeme přenést i na logistické sluţby. Sluţba je činnost, která má v sobě určitý prvek nehmatatelnosti a vyţaduje určitou interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem sluţby není převod vlastnictví. Sluţba můţe vést ke změně podmínek a její produkce můţe či nemusí být úzce spojena s fyzickým produktem. Při poskytování sluţby je zákazník obyčejně v přímém kontaktu s poskytovatelem sluţby. Výsledek sluţby ovlivňuje nejen ten, kdo sluţbu poskytuje, ale také všechny procesy, které poskytování sluţby podporují (pomocné procesy). Mezi základní charakteristiky sluţeb patří [3]: nehmotnost na rozdíl od fyzických výrobků není moţné sluţbu před zakoupením prohlédnout, vyzkoušet. Abychom zmírnili neurčitost sluţby v souvislosti s jejím nehmotným charakterem, je důleţité přesvědčit zákazníka uţ dopředu o kvalitě poskytované sluţby. Toto je moţné různými způsoby profesionální vystupování pracovníků - 9 -

10 poskytující sluţbu, referencemi a výstiţným propagačním materiálem nedělitelnost pro sluţby je charakteristické, ţe se vytvářejí a spotřebovávají současně. Na rozdíl od fyzických výrobků, které jsou nejdříve vyrobeny a pak skladovány, distribuovány a pak spotřebovány. Vzhledem k uvedené skutečnosti, by měla být náročnost na kvalitu poskytované sluţby mnohem vyšší proměnlivost je to vlastnost sluţby vyjadřující její charakter, kvalitu, průběh a závislost na osobě i zařízení, pomocí kterých se sluţba poskytuje. To znamená, ţe proces a kvalita poskytované sluţby závisí na mnoha faktorech, které poskytovatel sluţby není vţdy schopen ovlivnit. Variabilitu sluţeb lze ovlivnit jejich standardizací neskladovatelnost sluţby nelze produkovat do zásoby. Tato vlastnost není aţ takový problém, pokud je poptávka i nabídka stálá. V tomto případě je moţné zabezpečit technické prostředky a personál v dostatečném předstihu a její vyuţití je relativně stálé. Jestliţe je poptávka proměnlivá, mají poskytovatelé sluţeb problémy s přiměřeností kapacit. SHRNUTÍ KAPITOLY Logistické sluţby představují mnoho různých činností od jednoduchých procesů po sloţité počítači řízené operace. Obsahová náplň logistiky jako sluţby pro zákazníka je prezentovaná logistickými činnostmi. Je to soubor činností, které je třeba řídit. Logistiku jako sluţbu chápeme v tomto pojetí: jako logistické činnosti, jako míra dosaţení logistických výkonů, jako filozofii řízení logistických procesů. Logistická sluţba je charakterizovaná těmito vlastnostmi: nehmotnost, proměnlivost, neskladovatelnost a nedělitelnost. ÚKOLY 1. Jaké základní logistické činnosti poznáte? 2. Které faktory ovlivňují rozvoj sektoru sluţeb? 3. Jaké společné charakteristiky mají sluţby?

11 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] GROS, I. Logistika. Praha: VŠCHT, s. ISBN [2] SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika, teorie a praxe. Brno: CP Books, s. ISBN Doporučená literatura: [3] VAŠÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

12 2 Logistické činnosti a logistické výkony CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: základní logistické činnosti a jejich charakteristiky, stanovit logistické výkony, skupiny logistických nákladů. KLÍČOVÁ SLOVA Základní logistické činnosti, logistický výkon, logistické náklady. 2.1 Základní logistické činnosti Klíčové logistické činnosti nezbytné pro realizaci hladkého materiálového toku z místa vzniku do místa jejich spotřeby zahrnují [1]: a) Zákaznický servis jeho vysoká úroveň podporuje spokojenost zákazníků. Orientace na zákazníka spojuje a řídí všechny sloţky v rámci stanoveného poměru nákladů a poskytovaných sluţeb. Je výstupem z logistického systému. Musí zprostředkovat přesun správného produktu: o na správné místo, o ke správnému zákazníkovi, o ve správném stavu, o ve správné době, o za přiměřené celkové náklady. b) Plánování poptávky prognózování poptávky. Marketing předpokládá poptávku na základě odhadu účinku podpory prodeje, cen, konkurence apod. Logistika je obvykle zapojována do procesu prognózování v tom směru, kolik čeho je nutno objednat od dodavatelů a kolik a jakých produktů bude nutno umístit na jednotlivé trhy. Logistika musí být v úzkém kontaktu s marketingovým prognózováním. c) Řízení stavu zásob udrţuje takovou úroveň (stav) zásob, aby byl dosaţen vysoký stupeň zákaznického servisu při současném dodrţení přijatelných nákladů na udrţování zásob, které váţou: o kapitálové prostředky, o variabilní skladovací náklady, o náklady na zastarávání zboţí. Tyto náklady se musí pohybovat na základě dlouhodobých analýz v rozmezí 14 aţ 50% hodnoty zásob v ročním vyjádření

13 d) Logistická komunikace poţadavky na komplexnost, automatizaci a rychlost (vyuţíváme EDI, GPS, apod.). Zejména se jedná o následující vztahy mezi: o podnikem a jeho zákazníky, o útvary podniku (logistika, technické útvary, účetnictví, marketing a výroba), o logistickými aktivitami mezi sebou a dále např. (koordinace skladování materiálu, zásob ve výrobě, hotových výrobků, ), o články logistického řetězce. e) Manipulace s materiálem cílem je minimalizovat manipulace s materiálem, tyto činnosti nepřidávají zboţí ţádnou přidanou hodnotu. Jedná se o minimalizaci přepravních vzdáleností, minimalizaci úzkých míst, minimalizaci stavu zásob, minimalizaci ztrát, maximalizaci obsluhy jednotlivých míst. f) Vyřizování objednávek jedná se o systém přijímání objednávek od zákazníků, kontrolu stavu objednávek a návaznou komunikaci se zákazníky, vyřizování objednávek a jejich dostupnost pro zákazníky. Součástí systému je: o kontrola stavu zásob, o kontrola kreditního limitu zákazníka, o fakturace a stavu pohledávek. Vzhledem k tomu, ţe doba cyklu objednávky je klíčovým styčným bodem zákazníků a daného podniku, můţe mít velký vliv na to, jak zákazníci vnímají úroveň kvality sluţeb podniku a tím je dána i spokojenost zákazníků. Úroveň činnosti zvyšuje zavedení např. EDI, elektronického převodu peněz, elektronických objednávek apod. g) Balení obal prodává i chrání. Balení má význam pro: o umístění reklamy, o ochranu zboţí, o snadnost uskladnění z logistického hlediska, o informační pro spotřebitele, o estetickou z pohledu marketingu, o ochrana zboţí během přepravy a uskladnění, o nesmí poškodit společně přepravované zboţí, o nesmí způsobit újmu na zdraví. h) Podpora servisu a náhradní díly logistika podporuje proces výroby tím, ţe zabezpečuje: pohyb materiálu, zásob ve výrobě, hotových výrobků. Logistika je odpovědná i za poskytování poprodejního servisu. Zde se jedná o: o dodávky náhradních dílů do servisních míst, dealerům, o uskladnění odpovídajícího mnoţství náhradních dílů, o vyzvednutí vadných nebo špatně fungujících produktů od zákazníků, o rychlou reakci na poţadavky na opravy. i) Stanovení místa výrobního závodu nebo skladu tato činnost ovlivní nejen: o náklady na dopravu surovin směrem dovnitř,

14 o náklady na přepravu hotových výrobků směrem ven, o úroveň zákaznického servisu, o rychlost odezvy. Rozhodující faktory, které musíme brát v úvahu: o rozmístění zákazníků, o rozmístění dodavatelů, o dostupnost dopravních sluţeb, o dostupnost kvalifikovaných pracovníků, o moţnosti spolupráce s úřady. j) Pořizování (nákup) plní významnou roli při zajišťování zboţí a sluţeb z externího prostředí. Z analýz vyplývá, ţe podniky vynakládají 40 60% příjmů na pořízení materiálů a sluţeb z cizích zdrojů. Tuto činnost lze definovat jako nákup materiálů a sluţeb od externích organizací s cílem podpory veškerých operací firmy od výroby po marketing, prodej a logistiku. Pořizování (nákup) zahrnuje: o výběr dodavatelů, o jednání o ceně, o jednání o dodacích podmínkách a mnoţství, o vyhodnocení kvality dodavatele. k) Manipulace s vráceným zbožím náklady na tyto operace jsou relativně vysoké, jedná se o návrat zboţí zpět k výrobci. Vracení zboţí je z důvodu: o nefunkčnosti výrobku, o zákazník nemá zájem o zboţí, o zboţí z výstavních a předváděcích akcí, o reklamace. l) Zpětná logistika řeší likvidaci odpadového materiálu, který vzniká v procesu výroby, distribuce a balení zboţí. Většinou se jedná o činnosti jako: o dočasné uskladnění těchto materiálů, o odvoz do místa likvidace, o zpracování, opětovné pouţití, recyklace. m) Doprava a přeprava klíčovou logistickou činností je vlastní provádění přesunů materiálů a zboţí z místa vzniku do místa spotřeby, případně aţ do konečného místa jejich likvidace. Zajištění přepravy zahrnuje: o výběr způsobu přepravy určitým druhem dopravy (silniční, ţelezniční, vodní, letecká, námořní nebo potrubní doprava), o výběr přepravní trasy, o zajištění dodrţení platných předpisů, o výběr dopravce. n) Skladování aktivity se skladováním se týkají projekce a dispozičního uspořádání skladů (pro všechny druhy zboţí), rozhodování o vlastnictví skladů, automatizace, školení personálu a dalších oblastí (napojení na infrastrukturu)

15 2.2 Logistické výkony Logistické výkony vznikají činností informačních, manipulačních, skladových, přepravních a dalších prvků v logistických řetězcích v souvislosti s dodáváním zboţí zákazníkům nebo v procesu poskytování logistické sluţby. Způsob kvantifikace a měření logistických činností můţe být u jednotlivých logistických činností různý. U některých činností to můţe být problematické (např. stanovení místa skladu), u některých relativně jednoduché (doprava a přeprava). Logistické výkony jsou spojeny s logistickými náklady. Vztah mezi nimi je cílevědomě ovlivňován pomocí logistických metod a logistických technologií tak, aby při předem dané úrovni logistických nákladů byla maximalizována výkonnost logistického systému podniku, nebo obráceně, aby logistický systém fungoval s co nejniţšími náklady při dosaţení poţadované výkonnosti. Logistické náklady se udávají jako náklady na jednotlivé logistické činnosti, případně skupinu logistických činností v rámci logistického řetězce (systému) podniku. Udávají se v absolutní výši nebo vztaţené na jednici logistických výkonů, na výrobek, zakázku, pracovníka v logistice apod. Logistické výkony výrazně ovlivňují logistické náklady, které lze rozdělit do pěti nákladových skupin [2]: náklady na řízení a systém zahrnují náklady na formování, plánování a kontrolu materiálových toků, náklady na plánování výroby, řízení výroby a dispoziční činnosti náklady na zásoby vznikají udrţováním zásob a vázáním kapitálových nákladů na jejich pořízení, pojištění a náklady na ztráty a škody. náklady na skladování jsou tvořeny fixní sloţkou určenou na udrţování skladových kapacit v pohotovosti a variabilní sloţkou na uskladňovací a vyskladňovací procesy. náklady na dopravu zahrnují náklady na vnitropodnikovou a mimopodnikovou dopravu. náklady na manipulaci zahrnují náklady na balení, manipulační operace a komisionářskou činnost. Pro zjištění efektivního řízení logistických výkonů je nezbytné definovat pro kaţdé místo určení materiálu (dodávky) odpovídající stupeň logistických sluţeb. Tím se dosáhne sladění pořadí vyčíslených hodnot s pořadím nejúčinnějších hodnot optimalizace, protoţe hmotné toky probíhají od míst, ve kterých produkty vykazují vysokou tvorbu hodnot, k místům s niţší tvorbou hodnot. Lze říci, ţe formulace logistických sluţeb vyţaduje zaměření na problémy spojené s definicí a rozsahem logistických sluţeb, definicí rozhodujících parametrů nákupu, identifikací účinků různých úrovní logistických sluţeb, se zjišťováním nákladů na kaţdou jejich úroveň, s významem logistických sluţeb jako součástí hodnototvorného procesu a s významem logistických sluţeb jako součástí odbytové politiky

16 SHRNUTÍ KAPITOLY Logistických činností je celá řada. V našem seznamu se nachází 14 nejběţnějších logistických činností. V zahraniční odborné literatuře je uvedeno 29 aţ 49 logistických činností. Ne všechny se v procesu inovací vyskytují. To znamená, ţe vědeckovýzkumná instituce nebo vysoká škola v procesu výzkumu a vývoje vyuţívá všechny sluţby logistiky. Mezi důleţité logistické činnosti lze zařadit zákaznický servis. Je to vlastně výsledek logistických sluţeb, které poskytovatel poskytuje zákazníkovi. Jeho vysoká úroveň podporuje spokojenost zákazníka. Logistické činnosti a logistické sluţby je třeba kvantitativně (kvalitativně) hodnotit. To je jeden z předpokladů, jak můţeme poskytování logistických sluţeb řídit. Výsledkem měření (hodnocení) rozsahu poskytované sluţby je logistický výkon. Logistický výkon je spojen s logistickými náklady. Výsledkem ekonomického hodnocení logistických výkonů jsou logistické sazby na jeden výrobek nebo pracovníka v logistice. ÚKOLY 1. Vyberte si vhodnou logistickou činnost a stanovte její logistický výkon. 2. Jakými logistickými výkony lze charakterizovat dopravní a přepravní výkony? 3. Které z uvedených logistických činností se mohou vyskytnout u vědeckovýzkumné instituce? LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] CEMPÍREK, V. a kol. Logistické a přepravní technologie. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, s. ISBN [2] CISKO, Š. a kol. Náklady v logistickom reťazci. Ţilina: Ţilinská univerzita, s. ISBN Doporučená literatura: [3] MATULEWSKI, M. a kol. Systemy logistyczne. 2. vyd. Poznaň: Instytut Logistyki i Magazynowania,

17 3 Systémový přístup k logistice CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat základní pojmy logistický řetězec a logistický systém podniku, pochopíte strukturu logistického systému, specifikovat vlastnosti logistického systému. KLÍČOVÁ SLOVA Logistický systém, logistický řetězec, struktura logistického systému, vlastnosti logistického systému. 3.1 Logistika jako systémová disciplína Systém (obecně) chápeme jako provázané posloupnosti všech činností (aktivit), jejichţ uskutečňování je nutnou podmínkou k dosaţení daného konečného synergického efektu. Systémový přístup se zakládá na celistvém vidění a na principu neustálého pohybu a přeměn. Je to způsob myšlení, spočívající v komplexním chápání jevů v jejich vnitřních a vnějších souvislostech. Systémovým přístupem lze v logistice řešit v zásadě dva typy úloh: úlohy analytické, při nichţ je dána struktura systému a zkoumá se chování prvků systému (např. skladové technologie pro distribuční sklad), úlohy syntetické, kdy je dáno (předem stanoveno) chování systému a hledá se taková struktura systému, která bude pro toto chování adekvátní. Logistika jako systémová disciplína vyuţívá poznatky těchto disciplín: obecná teorie systémů, kybernetika, operační výzkum, systémová analýza, systémové inţenýrství, morfologický výzkum a inţenýrská psychologie. Klíčovým pojmem logistiky je logistický řetězec. Je to soubor hmotných a nehmotných toků probíhajících v řadě navazujících (dodávajících a odebírajících) článků (podsystémů), jejichţ struktura a chování jsou odvozeny od poţadavku pruţně a hospodárně uspokojit potřeby zákazníka. Procesy poskytování sluţeb rovněţ chápeme jako logistický proces. Procesy v článcích logistického řetězce by měly být plánovány a řízeny podle celkových hledisek, tj. integrálně. Logistický výkon řetězce je určován výkonem jeho nejslabšího článku. Podnikové či nadpodnikové logistické řetězce jsou součástí logistických systémů podniku

18 Logistický systém podniku chápeme jako účelně spořádanou mnoţinu technických prostředků, zařízení, budov, cest a pracovníků a vazeb mezi nimi, kooperujících při plánování a realizaci logistických řetězců vyvolávaných podnikem. Zahrnuje všechny logistické řetězce podniku vytvářené pro jednotlivé výrobky či sluţby. Dodavatelé, výrobní, distribuční a obchodní články řetězce mají v něm postavení podsystému. Logistický systém podniku lze posuzovat i z pohledu infrastruktury. Logistická infrastruktura můţe mít charakter: materiální - představuje systém dopravních, skladových, balících a komunikačních sítí, pomocných prostředků a zařízení nacházející se na určitém území, nemateriální znalostní a dovednostní předpoklady pro budování a vyuţívání logistické infrastruktury materiální. Logistický systém povaţujeme z praktických důvodů za zvláštní druh systému multisystém ve smyslu mnoţiny systémů. Vymezujeme ho takto[1]: systém technicko-technologický (je tvořen mnoţinou technických prostředků a zařízení, budov, dopravními prostředky, dopravními komunikacemi, plochami). Má postavení bazického systému se vstupy a výstupy hmotné, energetické a informační povahy, systém řízení, který uskutečňuje proces logistického řízení formou účelného působení řídícího subjektu na systém technickotechnologický s cílem dosaţení cílového efektu s minimalizací času a s co nejvyšší hospodárností, systém informační, jehoţ posláním je pořízení, zpracování, uchování, přenos informací pro systém řízení. Jeho prvky tvoří technické a pomocné prostředky, zařízení a lidé, systém komunikační představuje soustava technických prostředků, a zařízení a lidí, slouţící potřebám informačního systému. Logistický systém chápeme jako systém dynamický (měnící se v čase), učící se (na základě zpětných vazeb se snaţí dosáhnout účelnějšího chování), samoorganizující (schopnost zlepšovat vlastní strukturu a organizaci), a samoupravující (schopnost nahradit své nevyhovující prvky). Další vlastnosti systému: kompatibilita schopnost propojení nebo sjednocení systému do logistického multisystému při zajištění konzistence, homogenity a soudrţnosti, konzistence vlastnost spočívající v plném kvantitativním a kvalitativním sladění prvků, vazeb, cílů a funkcí systému, homogenita vlastnost spočívající v účelovém odstranění různorodosti, neadekvátních prvků, vazeb, cílů a funkcí systému, soudrţnost vlastnost systému, kdy kaţdá část systému má k ostatním částem tak silný vztah, ţe změna v jedné části má za následek změnu ve všech ostatních částech i v celém systému, ale

19 nevede k úpadku nebo zániku systému, integrace je to proces, v němţ spojováním (sdruţováním) prvků a vazeb systému dochází ke zlepšení (zvýšení) konzistence a homogenity, cíle (hlavní, dílčí) zpravidla je to posílení pozice podniku jako ekonomického subjektu na trhu, dosaţení většího trţního podílu, dlouhodobé přeţití na trhu, organizovanost stupeň místní, časové a funkční uspořádanosti struktury systému, struktura mnoţina prvků systému a mnoţina vazeb mezi nimi chování způsob realizace cílů logistického systému, způsob reakce na podněty spolehlivost vlastnost systému, která mu umoţňuje po stanovenou dobu plnit ţádoucí a předem definovanou funkci stabilita vlastnost systému spočívající ve schopnosti systému po vychýlení z rovnováţného stavu se opětovně vrátit do rovnováţného stavu. Logistický systém rovněţ povaţujeme za systém otevřený (moţnost vstupu a výstupu do systému). Pro systémový přístup je charakteristická orientovanost na synergetické efekty, které jsou dosahovány koordinací a synchronizací procesní a strukturní stránky systému. SHRNUTÍ KAPITOLY Při řešení logistických problémů musíme uplatňovat systémový přístup, Je to způsob myšlení, spočívající v komplexním chápání jevů v jejich vnitřních a vnějších souvislostech. Logistiku chápeme jako systémovou disciplínu, která vyuţívá poznatky řady vědních disciplín. Základními pojmy v logistice je logistický systém a logistický řetězec. Logistický systém pojímáme jako multisystém definovaný podle různých hledisek, a to systém technicko technologický, systém řízení, systém informační a systém komunikační. Logistický systém je charakterizovaný několika základními charakteristikami. ÚKOLY 1. Definujte pojem logistický řetězec a logistický systém podniku. 2. Které vědní disciplíny vyuţívá logistika? 3. Charakterizujte vlastnost logistického systému: dynamický, učící se, samoorganizující a samooupravující se

20 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Díl 1-3, 1. vyd. Praha: Radix, ISBN [2] CEMPÍREK, V. a kol. Logistické a přepravní technologie. Pardubice: Institut Jana Pernera, s. ISBN Doporučená literatura: [3] GROS, I. Logistika. Praha: VŠCHT, s. ISBN

21 4 Služby logistiky jako hodnototvorný proces CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: popsat logistické sluţby jako hodnototvorný proces, porozumět procesu tvorby hodnoty pro zákazníka a způsobu stanovení strategie tvorby hodnoty pro zákazníka, popsat návrh tvorby logistické sluţby z pohledu zákazníka a zohlednění hodnotových rovin logistické sluţby, popsat způsoby distribuce logistické sluţby zákazníkům. KLÍČOVÁ SLOVA Zákaznická hodnota, hodnotové roviny, distribuce, proces tvorby hodnoty, hodnototvorný proces. 4.1 Charakteristika zákaznické hodnoty pro uživatele logistických služeb Sektor sluţeb v České republice prošel v minulých letech výraznými změnami. Platí to i pro oblast logistických sluţeb. Vývoj trhu poskytovatelů logistických sluţeb je poznamenaný růstem a intenzitou konkurence, která významně ovlivnila vývoj v dané oblasti. Změny na trhu logistických sluţeb se výrazně promítají i do chování zákazníků. Ti jsou náročnější, vybíravější a rychle se orientují v nabídce sluţeb. Podstatné změny v chování zákazníků logistických sluţeb způsobily vnější integraci logistického řetězce. Pro firmy působící v oblasti logistických sluţeb se stává sloţitější nejen získávat nové zákazníky, ale udrţet si stávající. Poznat a porozumět potřebám zákazníků, jejich postoje a hodnoty patří mezi základní podnikatelské povinnosti. To znamená, ţe management dopravních a logistických firem musí poznat a respektovat proces vnímání a hodnocení toho, co zákazníci povaţují za hodnotné. Jinými slovy poznat hodnotu pro zákazníka a proces řízení vztahů se zákazníkem. Zákazník klíčový pojem prodeje, marketingu i logistiky. Je to koncový článek logistického řetězce s agresivním chováním v tom smyslu, ţe poskytovatel logistické sluţby se musí přizpůsobit jeho potřebám. Konečnému zákazníkovi, který má rozhodující postavení, se přizpůsobuje pokud moţno celý logistický řetězec. Tento vztah vzniká působením vysoce konkurenčního prostředí, kde při nabídce převyšující poptávku kupující svým výběrem různých druhů logistických sluţeb rozhodují o trţní úspěšnosti poskytovatele logistické sluţby. Pojem hodnota patří mezi frekventované a mnohoznačné pojmy. Můţe být

22 interpretovaná z různých pohledů. Mezi nejčastější přístup k posuzování hodnoty patří přístup filozofický, procesní, ekonomický a marketingově logistický. Z hlediska potřeb řešení dané problematiky nás bude zajímat chápání hodnoty z pohledu zákazníka. Je to hodnota zákazníkem vnímaná a jim definovaná úroveň kvality, jeţ byla na trhu získána za přiměřenou cenu. To znamená, ţe se jedná o marketingové pojetí hodnoty. Hodnota vystupuje jako trţní kategorie, tj. jako pojítko ekonomických zájmů zákazníka jako představitele strany poptávky a poskytovatelů logistických sluţeb jako představitelů strany nabídky. V našem pojetí chápeme zákazníka jako uţivatele logistických sluţeb, kterým můţe být buď fyzická, nebo právnická osoba. K pojetí hodnoty pro zákazníka můţeme vyuţít například normu ČSN EN Hodnotový management, kde je hodnota pro zákazníka chápána jako vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji pouţitými pro dosaţení tohoto uspokojení. Z hlediska ekonomického je hodnota pro zákazníka dána vztahem mezi velikostí užitku a celkovými náklady související se získáním služby. Hodnota není kategorii absolutního významu, ale je veličinou relativní, protoţe se vztahuje ke konkrétnímu zákazníkovi a ti jsou odlišní ve svých nárocích a finančních moţnostech nákupu sluţby. Hodnocení hodnoty pro zákazníka z pohledu marketingového najdeme v publikacích Ph. Kotlera, který hodnotu pro zákazníka chápe jako nabízenou sumu uţitečnosti výrobku nebo sluţby uspokojovat jeho potřeby [1]. Existuje však několik dalších variant marketingového pojetí hodnoty pro zákazníka, které z matematického principu jejich měření lze členit na dvě skupiny. První přístup vychází z toho, ţe hodnotu chápeme jako součtovou funkci dvou základních parametrů hodnoty uţitek a cena [2]. Tento přístup se nazývá sčítací (aditivní) přístup. Základním rysem tohoto přístupu je skutečnost, ţe hodnota pro zákazníka vyplývá z procesu porovnávání kvality logistické sluţby a její ceny s porovnatelnou sluţbou konkurence. Druhý způsob vychází z rozdílu těchto parametrů a nazývá se odčítací (substrakční) přístup. Odčítací přístup marketingového pojetí hodnoty pro zákazníka umoţňuje zjišťovat a měřit zákazníkovy profity ve smyslu uţitku logistické sluţby, které zákazník nákupem sluţby získává. Zákazník má snahu přisuzovat vyšší kvalitě vyšší cenu a naopak. Transformace uţitku logistické sluţby v jeho peněţní vyjádření provádějí zákazníci sami. Zákazníci tak určují krajní akceptovatelnou cenu, která podle zákazníka odpovídá jeho maximální ochotě za uţitek zaplatit. Rovněţ zkoumají a oceňují hodnoty, které představují jednotlivé nabídky poskytovatelů logistických sluţeb. Jestliţe skutečná hodnota logistické sluţby je vyšší neţ očekávaná, vzniká pocit uspokojení zákazníka a roste pravděpodobnost opakovaného nákupu. Očekáváním se obecně rozumí soubor představ zákazníka o spektru výkonů firmy souvisejících s procesem poskytování sluţby. Očekávání vznikají působením těchto faktorů: vlastní zkušenosti zákazníka, zkušenosti jiných zákazníků,

23 individuální náročnost zákazníka, vlivy marketingové komunikace na zákazníka, image poskytovatele sluţby. Očekávání můţe být odlišné i podle toho, zda logistickou sluţbu od konkrétního poskytovatele pouţíváme poprvé anebo se jedná o opakovaný nákup. Vytváření vyšší hodnoty pro zákazníka je základním úkolem především marketingových pracovníků. Poskytování vyšší hodnoty logistické sluţby je zdrojem konkurenční výhody. Existuje celá řada autorů, kteří se problematikou hodnoty pro zákazníka zabývají [2]. Všichni autoři se shodují v tom, ţe jde o subjektivní koncept, který je zaloţený na osobním porovnání toho, co zákazník získá a co pro to musí vynaloţit. To znamená stanovit, jaké jednotlivé dílčí sloţky lze mezi vnímané uţitky zahrnout a jaké prvky tvoří zákazníkem vnímané náklady. Jedna skupina odborníků doporučuje stanovit hodnotu pro zákazníka logistické sluţby jako vzájemný poměr níţe uvedených veličin, tj. poměr mezi vnímanými přínosy a vnímanými náklady vynaloţenými na dosaţení těchto přínosů. Druhá skupina odborníků doporučuje, ţe je vhodnější pouţívat rozdílový ukazatel uvedených veličin. Poznání atributů hodnoty pro uţivatele logistiky a jejich úrovně v porovnání s konkurencí umoţňuje tvořit nabídku logistických sluţeb tak, abychom se odlišili od konkurence. Tento proces se nazývá umísťování. Vnímání uţitné hodnoty logistických sluţeb uţivatelem logistiky je nejvhodnější zjistit pomocí cíleného marketingového výzkumu. Pro zpracování jeho výsledků můţeme pouţít scoring mapy, případně road mapy. Poznání hodnoty pro uţivatele logistických sluţeb je východiskem pro jeho nákupní chování. Kromě toho existuje celá řada dalších faktorů, které nejsou zpravidla přímo měřitelné. Nákupní chování je ovlivňováno faktory, které členíme na psychické, sociální, ekonomické a technologické. Specifickou problematikou je nákupní chování samotných pracovníků nákupu; v našem případě nákupu logistických sluţeb. Jejich chování je racionálnější a je dáno jasně definovanými poţadavky na zajištění logistických sluţeb. Tento nákup se provádí přímo u poskytovatele logistických sluţeb. Poskytovatelé logistických sluţeb jsou specializované firmy zapojující se do logistických řetězců, zpravidla do dodavatelských (výrobních) nebo distribučních částí řetězce jako externí partneři, které poskytují individuální sluţby přepravu, skladování, třídění a kompletaci aţ po přebírání plné odpovědnosti za logistické uspokojování potřeb zákazníka. Mezi nejvýznamnější poskytovatelé logistických sluţeb patří: dopravci provozovatelé dopravy, dopravních prostředků (vlastník, nájemce) uskutečňující vlastní přemísťovací činnost v prostoru a čase po dopravní síti. Rozdělujeme je podle jednotlivých druhů dopravy silniční, ţelezniční, letecká vodní a kombinovaná, zasílatelé významní partneři poskytující sluţby prodávajícím

24 Obstarávají přepravu vlastním jménem v zájmu příkazce a na jeho účet. Rozsah činnosti zasílatele vymezuje směrnice FIATA (Mezinárodní federace národních spedičních svazů), poskytovatelé kurýrních, expresních a balíkových služeb (KEB). Jejich postavení na trhu je dáno dlouhodobou tendencí ke zmenšování velikosti zásilek, ke zkracování doby dodání a růstem mezinárodní přepravy zásilek. Poskytovatelé KEB působí buď regionálně, celostátně nebo mezinárodně. Logistické podniky - poskytují úplné logistické sluţby včetně řízení logistického řetězce logistickým podnikem a další sluţby (informační, poradenské, projektové) 4.2 Tvorba hodnoty pro zákazníka Proces tvorby hodnoty pro zákazníka musí vycházet ze spolupráce mezi marketingovým managementem a managementem kvality při tvorbě a procesu poskytování logistických sluţeb. Tyto vazby jsou jednou z důleţitých podmínek budoucí spokojenosti a loajality zákazníků. Tohoto stavu bude dosaţeno pouze za předpokladu, ţe poskytovatel logistických sluţeb nabídne zákazníkům hodnoty převyšující nabídky konkurence. Celá problematika hodnoty logistické sluţby vnímané zákazníkem je nedílně spjata s cenou. Protoţe cena je podstatnou sloţkou celkových nákladů, musí existovat vztah mezi cenou a názorem zákazníka na přijímanou hodnotu. Čím vyšší je hodnota vnímaná zákazníkem, tím vyšší by měla být hodnota sluţby. Na druhé straně, pokud cena převyšuje vnímanou hodnotu, je pravděpodobné, ţe dojde k poklesu prodeje sluţby. Management firmy by měl mít představu o tom, co od logistické sluţby zákazník očekává. Aplikace teorie vnímané hodnoty logistické sluţby by měla patřit mezi priority marketingového útvaru logistického podniku. Jestliţe marketingoví pracovníci dokáţou dobře popsat hodnotové portfolio zákazníků, můţe to velice usnadnit formulování marketingové strategie orientované na segmenty zákazníků. Kdyţ se poskytovatel logistických sluţeb zaměří na ty vlastnosti sluţby, které zákazník pokládá za nejdůleţitější, vytvoří tím předpoklady pro získání nových zákazníků a také pro jejich udrţení. Nejčastěji se pouţívají následující způsoby jak zvyšovat hodnotu logistické sluţby pro zákazníka: sniţování ceny pro zákazníka, pomoc zákazníkovi při sniţování jeho nákladů, doplnění základní nabídky sluţby dalšími doplňkovými sluţbami. V oblasti logistiky existuje malý prostor pro sniţování cen za poskytované sluţby. Např. cena za přepravu jako logistickou sluţbu je ovlivňována řadou faktorů, které dopravní firmy nemohou ovlivnit (např. ceny pohonných hmot). Vlivem ostré konkurence na dopravním trhu se ceny v dopravě udrţují spíše na nízké úrovni. Je zřejmé, ţe udrţet si dlouhodobě postavení nízkých nákladů v dopravě není vůbec

25 snadné a vítězná strategie nízkých cen se v dlouhodobé perspektivě stává méně spolehlivým nástrojem. Dopravní a logistické společnosti pouţívají několik způsobů jak pomáhat zákazníkovi při sniţování jeho nákladů. Můţe to být např. pomoc při sniţování administrativních nákladů při objednávání přepravy, pomoc při sniţování skladovacích nákladů, pomoc při sniţování nákladů na zásoby, poskytování dopravních a logistických sluţeb v rámci outsourcingu apod. Jednou z nejznámějších logistických technologií, na které lze dokumentovat hodnotu logistické sluţby je metoda Just in Time (JIT). Cíl strategie JIT spočívá v tom, ţe se má vyrábět v co největším časovém souladu s poptávkou prostřednictvím zjednodušení a racionalizace vnitropodnikových a mimopodnikových informačních a hmotných toků a podle toho pořizovat potřebné materiály prostřednictvím zásobování synchronizované s výrobou [4]. Ideálním stavem je zde výroba bez udrţování zásob. JIT však znamená zásadně více neţ jen pouhá minimalizace stavu zásob. Uvedená koncepce zahrnuje rovněţ metody zjišťování kvality, plánování výrobních a hmotných toků, zejména volbu dopravních prostředků, rozhodování o výběru umístění a vztahy s dodavateli. Uplatněním metody JIT podnik učiní první krok k dosaţení dlouhodobého cíle, kterým je celková úspora času. Skutečné výhody pramení ze zkrácení celkového výrobního cyklu. Úspora času výrobního cyklu vede ke zrychlení obratu kapitálu, zvyšuje flexibilitu a spokojenost zákazníků. 4.3 Způsoby zvyšování hodnoty logistické služby Poskytovatelé logistických sluţeb znají různé způsoby jak předkládat hodnotnější nabídky sluţeb nebo soubory přínosů pro zákazníka a tak získat jeho zájem nebo náklonnost. Mohou to být zejména tyto přínosy: nabídka individuálních sluţeb, komplexnější sluţby, programy věrným zákazníkům, rychlejší a flexibilní sluţby. Problematika odlišení poskytovaných sluţeb je v logistice značně sloţitá. Zvláště v logistice je obtíţné nějakým originálním způsobem se dlouhodobě odlišit od konkurence. Ţádný komplex přidané hodnoty pro zákazníka sice nevydrţí věčně, pohotové společnosti však nepřetrţitě sledují a zkoumají všechny moţnosti a investují do nových dopravních a logistických technologií, které jejich zákazníci ocení. Mezi další způsoby jak zvyšovat hodnotu logistické sluţby můţeme zahrnout: a) Strategie vyšší hodnoty Strategie vyšší hodnoty pro zákazníka znamená dosáhnout toho, ţe firma bude logistické potřeby zákazníka uspokojovat lépe neţ konkurence. Strategie zaloţená Strategie vyšší hodnoty

26 na hodnotě je klíčem ke stabilitě a oboustrannému prospěchu vztahů se zákazníky. Pro její uplatnění je nutno nejprve kvantifikovat, jakou cenu má naše logistická sluţba pro konkrétního zákazníka. Přesněji řečeno jakou hodnotu dopravní sluţby dostává nad cenu, kterou za sluţbu platí. Cena totiţ představuje tu část zákaznické hodnoty, kterou lze relativně jednoduše stanovit a od zákazníka získat. U některých přeprav není těţké propočítat, jak se můţe jejich kvalitnější provedení (přesnost, spolehlivost) u zákazníka promítnout do určitých finančních ukazatelů. To znamená kvantifikovat v číslech přínosy z kvality. Cílem strategie vyšší hodnoty je organizovat poskytovatelem logistických sluţeb takové aktivity, které budou generovat trvalé výhody oproti konkurenci. Tato strategie můţe mít i několik potenciálních hrozeb, se kterými musíme v podnikatelské praxi počítat: při odlišení se klade důraz pouze na základní logistické sluţby (opomíjejí se doplňkové sluţby), vytváří se odlišnosti, které zákazník neakceptuje, problémy mohou být s přesností kalkulace nákladů na odlišení, odlišení se vlivem konkurence stává samozřejmostí. b) Vytvoření hodnototvorného řetězce Přijetí marketingové podnikatelské koncepce managementem té které podnikatelské jednotky znamená zcela nové pojetí integrovaného myšlení a práce firmy. Tento způsob myšlení se právě vyţaduje v logistice. Logistický řetězec chápeme jako hodnototvorný řetězec. Vytvoření hodnototvorného řetězce Hodnototvorný řetězec chápeme jako nástroj identifikování zdrojů pro tvorbu větší hodnoty pro zákazníka. Pomocí hodnototvorného řetězce je moţné identifikovat hlavní (klíčové) a podpůrné (pomocné) podnikatelské procesy. Hlavní procesy se podílejí na tvorbě hodnoty pro zákazníka bezprostředně. Podpůrné procesy přispívají k zdárnému průběhu hlavních procesů. Pozitivní role dopravy se můţe projevit jak v oblasti klíčových, tak v oblasti podpůrných procesů. Tím, ţe přispívá k tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka. Silné společnosti se vyznačují tím, ţe nepřetrţitě rozvíjejí a zdokonalují řízení klíčových procesů. Zásadním řešením uvedeného problému je kladen důraz na efektivní řízení těchto procesů. Efektivní řízení vyţaduje vytváření marketingové a logistické sítě, která umoţňuje firmě těsné sepětí se všemi, kdo ovlivňují její efektivitu: se zákazníky, se zaměstnanci, dodavateli a distributory. c) Doprava jako součást logistických systémů Doprava významným způsobem ovlivňuje správné fungování celého logistického systému podniku, resp. konkrétního logistického řetězce. Je jedním z klíčových prvků distribuční sítě. Efektivní organizace dopravních procesů v podniku má bezprostřední vliv na sníţení logistických nákladů a také na zvýšení úrovně obsluhy zákazníka. Doprava jako součást logistických systémů Logistický systém chápeme jako uspořádanou mnoţinu prvků definovaných

27 na jednom logistickém objektu podle různých hledisek. Tímto objektem bývá nejčastěji podnik. Mnoţinu prvků tvoří technické a lidské prvky a vazby mezi nimi, které souvisejí s plánováním a realizaci logistických řetězců vyvolávaných podnikem. Úlohou dopravy je řešit rozpor mezi místem existence vyrobeného hmotného statku a místem jeho spotřeby. Tento rozpor má charakter místa a času. V tom vlastně spočívá přínos dopravy pro jeho uţivatele. Doprava, která je součástí logistického řetězce má charakter logistické dopravy. Logistická doprava má určité specifické rysy: zajišťuje potřebu přemístění v logistickém systému tak, aby byl v nákladové oblasti vytvářen synergický efekt sama sebe optimalizuje vytvářením funkčních modelů obsluhy na základě optimalizačních metod Doprava jako součást logistického řetězce má silný iniciační účinek na integrovaně řízený logistický systém. Vyplývá to z toho, ţe dopravou lze optimalizovat: řadu činností na logistickém řetězci navázaných celkové náklady logistického systému v synergetickém efektu. Tyto účinky lze označit jako utvářecí sílu dopravy v logistickém systému a stejné projevy logistickému systému jako národohospodářská utvářecí síla dopravy. d) Vytvoření hodnotově-distribuční sítě Hodnotový řetězec je v tomto případě tvořen systémem dodavatelů, distributorů a zákazníků. V souvislosti s rostoucí konkurencí se řada podniků snaţí uzavřít partnerství s vhodnými dodavateli a distributory a vytvářet tak dokonalou hodnotově distribuční síť. Konkurence probíhá mezi sítěmi, ne mezi společnostmi. Výhodu má společnost, která má dokonalejší síť. V tomto hodnotovém řetězci má nezastupitelnou úlohu doprava. Vytvoření hodnotovědistribuční sítě 4.4 Návrh logistické služby z pohledu zákazníka Užitná hodnota logistické služby Na úvod této problematiky je potřebné definovat několik základních pojmů, se kterými budeme pracovat. Jsou to pojmy funkce, uţitek, účelnost a kvalita [2]. Funkce v obecném pojetí je chápána jako oboustranný vztah mezi potřebou zákazníka a vlastnostmi logistické sluţby (obrázek 4.1). Určujícím prvkem v tomto vztahu jsou potřeby zákazníků. Touto potřebou je dostat správné zboží (službu) na požadované místo, v správný čas a za správnou cenu. Z tohoto hlediska lze konstatovat, ţe funkce logistiky se nemění, ale realizace jednotlivých logistických činností můţe mít různou podobu. Z oboustranného vztahu vyplývá skutečnost, ţe vlastnosti logistické sluţby působí na uţivatele a ten její projevy ovlivňuje. K charakteristice funkce logistiky můţeme dále uvést: funkci logistiky nelze zkoumat izolovaně, ale vţdy ve vztahu k jejímu

28 působení v místě a čase, funkce logistiky můţe vyjadřovat skutečné i očekávané momenty uţití. Obecně lze funkce logistiky členit na kvalitativně a účelově vymezené. Funkce logistiky Obrázek 4.1 Logistická sluţba funkce Potřeby zákazníků Užitek logistiky chápeme jako uţitečné působení uţitných vlastností sluţeb logistiky. Uţitek vnímá zákazník jako určitou míru uspokojení svých potřeb. Takto vnímaný uţitek se nazývá funkčnost. Logistická sluţba sama o sobě není uţitečná. Aby měla reálný uţitek, musí být uţitečná pro konkrétního uţivatele, který touţí prostřednictvím konkrétní logistické činnosti uspokojit svoji potřebu. Uţitek neexistuje sám o sobě. Jeho existence se osvědčuje při výskytu jeho potřeby. Velikost uţitku nelze měřit samotným uţitkem, ale jen prostřednictvím potřeby. Uţitek logistiky se skládá z účelnosti a kvality. Účelnost logistiky je vlastně její potřebnost, opodstatněnost. Bez sluţeb logistiky by v současné době nemohla existovat lidská společnost. Je to pro uţivatele vyjadřovaná důleţitost uţitku logistiky, schopného uspokojovat jeho potřeby. Kvalitu v našem pojetí chápeme nejen jako vnímanou kvalitu provozního provedení uţitkových vlastností logistické sluţby, ale i jako jejich technickou úroveň. Kvalita musí být posuzována z pohledu zákazníka. Kvalita logistické sluţby je to, co za kvalitu povaţuje zákazník. Kvalita souvisí s uţitkem a hodnotou logistické sluţby. Prvky spokojenosti zákazníka se sluţbou vznikají v jednotlivých článcích logistického řetězce.ovlivňování spokojenosti zákazníka vzniká uţ ve fázi výzkumu zákaznických poţadavků. Čím lépe jsou tyto poţadavky pochopené a v návrhu sluţby prosazené, tím existuje větší pravděpodobnost, ţe vznikne sluţba, která zákazníka uspokojí. V souvislosti s tím musíme mít jasno, zda je zákazník ochoten zaplatit za určitou výkonovou úroveň logistické sluţby. Hodnotové roviny logistické služby Logistické sluţby představují mnoho různých logistických činností od jednoduchých procesů po sloţité počítači řízené operace. V logistickém řetězci můţe být logistická sluţba spotřebována jako celek nebo po částech. Realizace logistické sluţby se děje prostřednictvím dopravních, přepravních, manipulačních a skladových prostředků a zařízení. Hodnotové roviny logistické služby Z pohledu marketingového přístupu uţivatelé logistiky ve skutečnosti kupují (vyuţívají) konkrétní uţitek logistické sluţby a celkovou spotřební hodnotu nabídky. Nabídka představuje uţitek, který plyne zákazníkům z nákupu logistické sluţby

29 Logistika plní svou funkci tehdy, pokud její sluţby uspokojují konkrétní poţadavky uţivatelů (zákazníků). V tomto případě můţe logistická sluţba představovat i soubor uţitků. Aby byl zákazník spokojen s logistickou sluţbou je třeba [3]: vytvořit nabídku na základě potřeb cílových zákazníků, stanovit uţitkové parametry logistické sluţby, aby odpovídaly potřebám zákazníků, určit technologii poskytované sluţby, navrhnout její název, příp. značku, stanovit podmínky jejího poskytování, komunikovat s potenciálními zákazníky. Logistická sluţba představuje soubor hodnot uspokojujících potřeby zákazníků. Její hodnotu určuje zákazník podle uţitku, který mu přinese. Rozšiřování hodnoty logistických sluţeb je nástrojem diferenciace a umísťování v zákaznickém segmentu. Při rozhodování o té které logistické sluţbě, se zákazník řídí jednou nebo několika vlastnostmi sluţby, které tvoří tzv. hodnotové roviny sluţby. Tyto úrovně mají následující charakteristiky (obrázek 4.2): základní úroveň (funkčnost a účelnost logistické sluţby), očekávaná úroveň (další očekávané přínosy jako je kvalita, značka, rychlost realizace objednávky), rozšířená úroveň (doplňkové sluţby, které uspokojují dodatečné potřeby zákazníků nebo odlišují předmětné sluţby od konkurence, např. platební a dodací podmínky, způsob přijímání objednávek apod.). Hodnotové roviny logistické služby Obrázek základní úroveň 2 očekávaná úroveň 3 rozšířená úroveň Hodnotu logistické sluţby můţe zákazník posuzovat i z pohledu její komplexnosti a rozmanitosti. Komplexnost logistické sluţby vyjadřuje sloţitou povahu kroků a sekvencí, které proces poskytování logistické sluţby utvářejí. Rozmanitost odráţí funkční rozsah a variabilitu procesů poskytování logistické sluţby. Např. přeprava nadrozměrných nákladů je sluţba málo rozmanitá, ale značně komplexní, protoţe vyţaduje celou řadu logistických činností na její zabezpečení a realizaci. Poskytovatelé logistických sluţeb často stojí před rozhodnutím, s jakými z moţných aplikací inovovaných sluţeb by měli vstupovat na trh logistiky. Uvedená činnost patří především do oblasti marketingových strategií (rozhodnutí), které se

30 vztahují k základním nástrojům marketingového mixu. 4.5 Distribuce a komunikace logistické služby pro zákazníka Dalším krokem, jak vytvořenou logistickou sluţbu dostat k zákazníkovi je najít způsob její distribuce a vhodné komunikace se zákazníkem. Tímto krokem lze zajistit to, ţe logistická sluţba bude nabízena na správném místě a ve správný čas. Marketingová podnikatelská koncepce vyţaduje komunikovat se současnými i potenciálními zákazníky. Firmy potřebují informovat zákazníky o vniku nové sluţby, o tom jaké jsou její vlastnosti, její technologie, cena a kde je její místo poskytování. Hlavním cílem distribuce logistické sluţby je uspokojit potřeby zákazníka optimálním způsobem, který je označován jako uţitečnost místa a času. Rozhodnutí o způsobu prodeje logistických sluţeb bezprostředně ovlivňuje všechna další marketingová rozhodnutí. Za nejvýhodnější způsob prodeje sluţeb je povaţován přímý prodej. Přestoţe se tento způsob povaţuje za běţný, řada poskytovatelů logistických sluţeb hledá nové cesty (např. internet) za účelem rychlejšího a efektivnějšího prodeje. Prodejní cesta musí fungovat jako systém. Členové distribučních cest se podílejí nejen na prodeji logistických sluţeb, ale i na informačních a finančních tocích, stimulování prodeje, komunikaci se zákazníky a přebírání rizika. Čím více činností zabezpečuje poskytovatel logistických sluţeb, tím mohou být jeho ceny vyšší. Komunikace není samoúčelná činnost. Hlavním cílem komunikace je zkrácení vzdálenosti mezi poskytovatelem logistické sluţby a zákazníkem. Toho lze dosáhnout: informováním zákazníků o druzích poskytovaných sluţeb, informováním o místě a čase prodeje sluţeb, informováním o formách prodeje, lepším poznáním nákupního chování zákazníků. Mezi hlavní komunikační cesty v logistice lze zahrnout: reklamu, podporu prodeje, osobní prodej, public relations, internet. Soubor jednotlivých komunikačních nástrojů tvoří komunikační mix. Kaţdá z uvedených cest má své výhody a nevýhody. Vzhledem k proměnlivé povaze logistických sluţeb je potřebné se v marketingové komunikaci řídit určitými zásady, např.: Poskytovat hmatatelné prvky. Logistická sluţba je nehmatatelná. Zákazník kupuje určitý logistický výkon firmy. Hmatatelné prvky

31 poskytované sluţby mohou tvořit např. reklamní materiály o poskytovateli logistické sluţby. Kontinuita komunikace. Je důleţitá pro dosaţení diferenciace a konzistence po celou dobu propagace logistické sluţby (jednotné firemní značky, symboly). Přímá komunikace se zaměstnanci. Při poskytování logistické sluţby dochází k přímému kontaktu některých zaměstnanců se zákazníky. Proto je důleţité zaměřit reklamu i na zaměstnance a tím zvýšit jejich motivaci. Vyuţívat referenční zákazníky. Tato forma reklamy můţe být významným nástrojem. Vlastní tvorba komunikačního programu musí vycházet z poznání logistických potřeb zákazníků. Nejvhodnější je situace, kdy zákazník dlouhodobě vyuţívá sluţeb jednoho poskytovatele sluţby. Stálost zákazníků můţe oběma stranám přinést řadu výhod. Poskytovatel sluţby, který má stálé zákazníky, můţe počítat s: lepším vyuţitím kapacity např. dopravních prostředků, určitou úrovní stálých trţeb za poskytované sluţby, časově vhodnějším rozloţením procesu poskytování sluţby, určitou specializací dopravních, přepravních a manipulačních prostředků. Naproti tomu stálí zákazníci určitých dopravních a logistických firem mohou počítat s (se): lepšími smluvními podmínkami (slevy, rabaty), stálostí a spolehlivostí logistických sluţeb, vytvářením podmínek pro dodávání v reţimu JIT, spolehlivostí a solidností poskytování těch sluţeb, na kterých zákazníkovi nejvíce záleţí. SHRNUTÍ KAPITOLY Pojem hodnota patří mezi frekventované a mnohoznačné pojmy. Můţe být interpretovaná z různých pohledů. Mezi nejčastější přístup k posuzování hodnoty patří přístup filozofický, procesní, ekonomický a marketingově logistický. Z hlediska potřeb řešení dané problematiky nás bude zajímat chápání hodnoty z pohledu zákazníka. Je to hodnota zákazníkem vnímaná a jim definovaná úroveň kvality, jeţ byla na trhu získána za přiměřenou cenu. To znamená, ţe se jedná o marketingové pojetí hodnoty. Hodnota vystupuje jako trţní kategorie, tj. jako pojítko ekonomických zájmů zákazníka jako představitele strany poptávky a poskytovatelů logistických sluţeb jako představitelů strany nabídky. Z hlediska ekonomického je hodnota pro zákazníka dána vztahem mezi velikostí uţitku a celkovými náklady související se získáním sluţby. Vytváření vyšší hodnoty logistické sluţby pro zákazníka je úkolem nejen logistiků, ale i marketérů. Nejčastěji se pouţívají následující způsoby: sniţování ceny za sluţbu, pomoc zákazníkovi při sniţování vlastních nákladů, poskytování komplexní sluţby

32 Další formy zvyšování hodnoty sluţby pro zákazníka mají spíše strategický charakter. Patří zde strategie vyšší hodnoty, tvorba hodnototvorného řetězce a tvorba hodnotově distribuční sítě. Z hlediska teorie tvorby hodnoty pro zákazníka je důleţité vycházet z tzv. hodnotových rovin logistické sluţby. Podle počtu hodnotových rovin posuzuje zákazník, ale i poskytovatel sluţby její hodnotu. Rozlišujeme tři hodnotové roviny: základní, očekávaná a rozšířená hodnotová rovina. Hodnotu logistické sluţby můţe zákazník posuzovat i z pohledu její komplexnosti a rozmanitosti. Mezi další významné kroky, které ovlivňují spokojenost zákazníka, patří distribuce logistické sluţby k zákazníkovi a komunikace s ním. Tím lze dosáhnout toho, ţe logistická sluţba bude nabízena na správném místě a ve správný čas. Hlavním cílem distribuce logistické sluţby je uspokojit potřeby zákazníka optimálním způsobem, který je označován jako uţitečnost místa a času. Marketingová podnikatelská koncepce vyţaduje komunikaci se současnými i potenciálními zákazníky. Poskytovatelé logistických sluţeb potřebují informovat zákazníky o vzniku nové sluţby, o tom jaké jsou její charakteristiky, technologie, cena a kde je místo a způsob poskytování. ÚKOLY 1. Charakterizujte pojem hodnota pro zákazníka. 2. Uveďte příklady významných poskytovatelů logistických sluţeb v ČR podle kategorie poskytovatelů (dopravci, zasílatelé, logistické podniky, kurýrní, expresní a balíkové sluţby). 3. Popište fungování metody JIT, výhody a nevýhody. 4. Co jsou to hodnotové roviny logistické sluţby a jaký je jejich význam? 5. Jaké poznáte způsoby zvyšování hodnoty logistické sluţby? 6. Jaké poznáte způsoby distribuce a komunikace logistické sluţby pro zákazníka? LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] KOTLER, Ph. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [2] VLČEK, R. Management hodnotových inovací. Praha: Management Press, s. ISBN [3] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Díl 1-3, 1. vyd. Praha: Radix, ISBN

33 Doporučená literatura: [4] ŘEZNÍČEK, B.; ŠARADÍN, P. Marketing v dopravě. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

34 5 Proces výzkumu a vývoje nových výrobků CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat základní pojmy: výzkum, vývoj a inovace, charakterizovat současné programové zajištění procesu inovace, poznat vybrané metodiky procesu inovace, charakterizovat úlohu logistiky v procesu výzkumu a vývoji. KLÍČOVÁ SLOVA Základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj, inovace, inovační proces, řízení inovací. 5.1 Inovační proces Zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací ve své úvodní části uvádí vymezení pojmů: základní výzkum je teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovaných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo vyuţití v praxi, aplikovaný výzkum je teoretická a experimentální práce zaměřena na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo sluţeb, vývoj je získávání, spojování, formování a pouţívání stávajících vědeckých, technických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo sluţeb, inovace je zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo sluţeb do praxe. Rozlišujeme inovace postupů nebo organizační inovace. Infrastruktura zařízení nebo podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací můţe zahrnovat: sluţby pro výzkum, vývoj a inovace, speciální výzkumná zařízení, která jsou nezbytná pro výzkumnou a vývojovou činnost, systémy pořizování a uchování dat, činnost právnických osob zajišťujících administrativu a financování výzkumu, vývoje a inovací,

35 ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv k nim a jejich rozšiřování. Uplatnění logistiky ve sluţbách výzkumu a vývoje můţeme najít ve dvou oblastech: sluţby pro výzkum, vývoj a inovace, v řízení inovačního procesu. Inovace je přeměna znalostí, nápadů a podnětů v nové či vylepšené výrobky, sluţby nebo procesy, jejímţ hlavním cílem je získání konkurenční výhody. Pro efektivní průběh inovačního procesu potřebuje mít kaţdý podnik k dispozici řešení, které mu umoţní inovaci zvládnout objektivním způsobem. Kreativní inovace, která má zřetelně strukturovaný rámec, umoţní novým nápadům uspět a novým technologiím proniknout na trh. Kromě toho sleduje, jakým způsobem jsou znalosti a nové nápady pomocí procesu řízení inovace proměňovány ve vylepšené výrobky, sluţby či procesy. Snaha o udrţení se na trhu vyţaduje od podniku vhodnou inovační politiku odlišnou od konkurence. Z hlediska výrobkové politiky jde o hledání nových vyspělejších výrobků, které více odpovídají potřebám zákazníků. Inovační proces vyţaduje široké úsilí vědeckých, výzkumných, technických, organizačních, obchodních, výrobních a dalších činností. Proces tvorby nového výrobku představuje komplexní proces, jehoţ sloţitost a náročnost je úměrná tomu, jak vlivem technického rozvoje a růstem konkurence při obsazování trhu dochází k relativnímu úbytku nových nápadů vzhledem k realizovaným výrobkům. I v samotném podniku inovační proces zahrnuje širokou škálu aktivit realizovaných od samotného prvotního nápadu aţ po jeho uvedení v ţivot. Zahrnuje tedy výzkum a vývoj, průmyslově právní ochranu, zavedení do výroby i konečné uplatnění inovací v praxi. Jednoduché znázornění včetně zaměření jednotlivých programů podpory inovačního procesu představuje následující schéma

36 Současné programové zajištění procesu inovace Obrázek 5.1 Vývojové fáze inovačního procesu jsou v současné době podporovány v rámci programů výzkumu a vývoje a rovněţ v rámci nového programu Potenciál. Program Potenciál je zaměřen na podporu zakládání a rozvoje vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje. V rámci programu jsou podporovány projekty zaměřené na budování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, včetně specifického softwaru a aplikací, které jsou jejich součástí. Program firmám zejména umoţní pořízení vybavení slouţícího pro účely výzkumu a vývoje, tedy například laboratoří, zkušebních zařízení apod. Ţadatelé musí prokázat, ţe existuje předpoklad přenesení výsledků výzkumu a vývoje do výroby. Výrobní fázi inovačního procesu a ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje program Inovace. Program je určen k podpoře zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh, ať uţ se jedná o výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo získané transferem technologií. Transfer technologie představuje situaci, kdy podniky neprovádí vlastní výzkum a vývoj, ale nakupují výsledky výzkumu a vývoje na trhu a zavádí je přímo do výroby. Program bude podporovat zavádění nových nebo významně zlepšených produktů, efektivnějších procesů výroby a poskytování sluţeb, nových organizačních metod nebo prodejních kanálů. Firmy si budou moci v rámci programu pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovací. Budou také podporovány projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví vedoucí k získání patentů, ochranných známek, uţitných a průmyslových vzorů. Základním krokem inovace je prvý krok získání výrobkové idey, tj. vymyslet námět, nápad. Tato fáze je pro celý proces vývoje nových výrobků, příp. pro úspěch v podnikání, klíčová. Pokud chce být podnik dlouhodobě úspěšný na trhu, musí kontinuálně zjišťovat potřeby zákazníků a připravovat také výrobky, které budou zjištěné potřeby uspokojovat co nejlépe. Jestliţe podnik nemá vytvořený systém, který sbírá či vytváří náměty na nové výrobky, nemá moţnost dlouhodobě drţet krok s konkurencí. V dnešní době jsou obory podnikání, v jejichţ rámci není třeba

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Nástroje řízení podnikové logistiky

Nástroje řízení podnikové logistiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Nástroje řízení podnikové logistiky Bakalářská práce Autor: Michaela Kirchová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaromír

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování Novák Tomáš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a moţnost jejich sniţování se skládá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

přepracovaný materiál Ing. Pinkasové

přepracovaný materiál Ing. Pinkasové 1 PODSTATA A ČLENĚNÍ VÝROBNÍHO PROCESU... 3 Řízení výroby... 3 Pravidla trţní ekonomiky... 3 Výroba... 3 Výrobní proces... 3 Věcná struktura výrobního procesu... 3 Výrobní proces z technického hlediska...

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Analýza organizační struktury vybrané firmy

Analýza organizační struktury vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza organizační struktury vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Irina Tarasova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt

Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt Bakalářská práce Autor: Simona Lacinová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Václav

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Řízení zásob ve společnosti Seco GROUP, a. s. Michaela Kosová Diplomová práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku)

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) Zpracovatel: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Pracoviště zpracovatele: Vysoká škola ekonomie a managementu,

Více

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s.

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s. Návrh projektu implementace personálního controllingu a jeho nástrojů ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. Bc. Radka Juřenová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zavedení

Více

konkurence, zde je nutné vybrat podniky, které opravdu naši konkurenty, a to právě z podstaty našeho zacílení. Hodnocení těchto vybraných

konkurence, zde je nutné vybrat podniky, které opravdu naši konkurenty, a to právě z podstaty našeho zacílení. Hodnocení těchto vybraných ÚVOD Téma diplomové práce Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace byla vybrána z důvodu blízkého vztahu ke restaurace Foodbar & Lounge Café a opravdové touze tento projekt realizovat. Byla jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o. Petra Vašicová

Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o. Petra Vašicová Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o. Petra Vašicová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o. se zabývá obecnou charakteristikou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů zavedením

Více

Procesně řízený podnik

Procesně řízený podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Procesně řízený podnik Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Klíma, DiS. Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing.

Více