LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE"

Transkript

1 LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE Václav Cempírek Pavel Šaradín Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autoři: Recenzovali: prof. Ing. Václav CEMPÍREK, CSc. doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Ing. Vladimír DIVÍN Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Pojetí logistiky jako služby... 7 Cíl Základní pojetí sluţby pro zákazníka Základní charakteristiky sluţeb... 9 Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Logistické činnosti a logistické výkony Cíl Základní logistické činnosti Logistické výkony Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Systémový přístup k logistice Cíl Logistika jako systémová disciplína Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Služby logistiky jako hodnototvorný proces Cíl Charakteristika zákaznické hodnoty pro uţivatele logistických sluţeb Tvorba hodnoty pro zákazníka Způsoby zvyšování hodnoty logistické sluţby Návrh logistické sluţby z pohledu zákazníka Distribuce a komunikace logistické sluţby pro zákazníka Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Proces výzkumu a vývoje nových výrobků Cíl Inovační proces Řízení procesu vývoje: od konceptu ke strategii Logistické řízení ve fázi vývoje Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Proces inovace ve službách Cíl... 43

4 6.1 Typologie inovačních procesů sluţeb Základní charakteristiky logistických sluţeb Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Hodnocení kvality logistických služeb z pohledu zákazníka Cíl Základní pojetí kvality a poţadavky na kvalitu Základní ukazatelé kvality logistických sluţeb Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Koncepce komplexní logistické služby Cíl Vývojové typy logistických řetězců Základní charakteristiky SCM a jeho pouţitelnost Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Předpoklady a východiska pro úspěšné uplatnění logistiky v podniku vývoje Cíl Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam obrázků... 60

5 Úvod Logistika je jednou z posledních moţností a příleţitostí, kde mohou podniky zvýšit svoji efektivnost (P. Drucker) Teoretické pojetí logistiky není jednotné, představuje široký proud názorů. Tradiční chápání logistiky spočívá především v řízení materiálového, informačního a finančního toku s ohledem na splnění poţadavků zákazníka, které je neodmyslitelné od vztahu k vývoji výrobku, výběru dodavatele, vlastní realizace výrobků ve všech etapách ţivotního cyklu, vhodné distribuční cestě výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě ani od likvidace zastaralých výrobků. Sladit všechny uvedené činnosti v souladu s poţadavky zákazníků a tím zajistit konkurenční schopnost podniku lze integrací jejich plánování při rozhodujícím podílu logistiky. Tradiční chápání logistiky je spojeno především s oblastí její praktické aplikace, a to ve výrobních a obchodních společnostech. V tomto pojetí přetrvávají názory, ţe logistika je jen výkonná sloţka řízení, je redukována na problematiku dopravy, manipulace se zboţím, řízení skladů a na problematiku přepravních a manipulačních obalů. Netradiční pojetí logistiky vychází z jejího uplatnění i v oblastech mimo výrobu a obchod a její předmětem se stává řízení procesů poskytování sluţeb tok sluţeb (např. dopravní sluţby, zdravotnické sluţby). Pak mluvíme o logistice v dopravě, o nemocniční logistice. Uplatňováním logistiky v sektoru sluţeb vzniká další perspektivní oblast jejího rozvoje. K netradičnímu chápání logistiky přispívá i skutečnost, ţe logistiku chápeme jako sluţbu pro zákazníka a pak mluvíme o logistických sluţbách. Všichni ti, kdo se přímo nebo nepřímo podílejí na uspokojování logistických potřeb, jsou subjekty logistiky. Mohou jimi být zejména výrobci hmotného zboţí, obchodní společnosti, dodavatelé, poskytovatelé dopravních a logistických sluţeb, orgány státní správy činné v logistice, výzkumné a vývojové instituce, poradenské, inţenýrské a projektové organizace, vzdělávací a školící organizace. Subjekty logistiky chápeme jako účastníky procesních logistických řetězců. Z hlediska stanovené oblasti vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje jako subjekt logistiky vystupují výzkumné a vývojové organizace. Infrastruktura zařízení nebo podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací můţe zahrnovat i sluţby pro výzkum, vývoj a inovace. Jednou ze sluţeb, které instituce výzkumu a vývoje mohou vyuţívat, jsou sluţby logistiky. Jejich rozsah závisí od velikosti instituce, organizační struktuře a oblasti zaměření výzkumu a vývoje. Uplatnění logistiky ve sluţbách výzkumu a vývoje můţeme najít ve dvou oblastech: sluţby pro výzkum, vývoj a inovace a v řízení inovačního procesu. Inovace chápeme jako přeměnu znalostí, nápadů a podnětů v nové či vylepšené výrobky, sluţby nebo procesy, jejímţ hlavním cílem je získání konkurenční výhody. Pro efektivní průběh inovačního procesu potřebuje mít kaţdý podnik k dispozici řešení, které mu umoţní inovaci zvládnout objektivním způsobem. Kreativní inovace, která má zřetelně strukturovaný rámec, umoţní novým nápadům uspět a novým technologiím proniknout na trh. Kromě toho sleduje, jakým způsobem jsou znalosti a nové nápady pomocí procesu řízení inovace proměňovány ve vylepšené výrobky, sluţby či procesy. Inovační proces vyţaduje široké úsilí vědeckých, výzkumných, technických, organizačních, obchodních, výrobních a dalších činností. Logistické řízení ve fázi vývoje patří k novým oblastem uplatnění logistického managementu. U řady průmyslových oborů vlivem konkurence situace dospěla do stadia, ţe kritickým faktorem - 5 -

6 úspěšnosti je řízení zásobování, distribuce a servisní sluţby. Uvedená skutečnost se musí projevit ve vztahu výzkumu a vývoje a logistiky. To znamená, ţe souběţně s vývojem nových výrobků se musí připravovat integrované logistické řetězce. Jinak řečeno vývoj nových výrobků je třeba logisticky řídit. Odborníci doporučují tento proces realizovat dvěma způsoby: sekvenčním řazením činností a paralelním řazením činností. Z hlediska vyuţívání logistických sluţeb v oblasti inovací je potřebné rozlišovat oblast spotřebního a průmyslového zboţí a oblast inovace sluţeb. Proces inovace ve sluţbách se vyznačuje určitými specifiky, jako jsou vlastnosti sluţeb a způsob realizace inovačních aktivit. Cílem daného předmětu modulu Logistika je vypracovat učební text pro pracovníky výzkumu a vývoje, který by seznámil studující s logistikou jako sluţbou pro zákazníky a s moţnostmi vyuţití sluţeb logistiky v procesu výzkumu a vývoje

7 1 Pojetí logistiky jako služby CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: objasnit pojetí logistiky jako sluţby, charakterizovat specifika sluţeb, pochopit jednu z definic logistiky. KLÍČOVÁ SLOVA Logistika jako sluţba, nehmatatelnost sluţby, neskladovatelnost sluţby, nedělitelnost sluţby, variabilita sluţby. 1.1 Základní pojetí služby pro zákazníka Logistika je interdisciplinární disciplína s řadou různých definic. Pro oblast naší problematiky je to disciplína, která se zabývá koordinací, synchronizací a optimalizací materiálových toků, procesů poskytování sluţeb a s tím souvisejících informačních a finančních toků z hlediska uspokojování potřeb zákazníků a s optimálním vynaloţením nákladů. Úroveň logistického systému je zákazníky vnímána prostřednictvím rozsahu a kvality jim poskytovaných sluţeb. Spokojenost zákazníků je pro podnik a jeho logistický systém klíčovou oblastí. Sluţby pro zákazníka je moţno chápat různě. Nejčastěji se vyskytuje toto základní pojetí sluţby [1]: sluţba jako činnost, sluţba jako míra dosaţení výkonů, sluţba jako filozofie řízení. První pojetí sluţby představuje soubor aktivit, které musí být uskutečněny. Jde o proces, který je třeba řídit. Obsahová náplň logistické sluţby je prezentovaná nejznámějšími logistickými činnostmi, souvisejícími s realizací materiálových toků. Při realizaci procesu poskytování sluţby počet jednotlivých kroků (činností) závisí od konkrétní sluţby a technologie realizace sluţby. Tyto činnosti mohou být i jiného druhu neţ jsou uvedeny v kapitole 2. Mezi poţadavky na sluţby obecně patří: termínová spolehlivost dodání, úplnost dodávky, přiměřenost dodacích lhůt, předprodejní a poprodejní sluţby, kvalita distribuce, - 7 -

8 poskytování informací a další. Druhé pojetí sluţby jako nějaké veličiny, kterou je moţné měřit pomocí různých kritérií (ukazatelů). V podstatě se jedná o logistické výkony. S logistickými výkony souvisí logistické náklady. Aby bylo moţné stanovit potřebnou úroveň logistických sluţeb, je nutné jejich výši vhodným způsobem měřit. Jako vhodné míry můţeme pouţít: 1) míry rozsahu logistických sluţeb, o počet objednávek, o velikost prodeje, o přepravní výkon, o obrat skladu aj., 2) míry úrovně logistických sluţeb, o ukazatele úplnosti sluţeb (procento vyřízených objednávek, procento vyřízených poloţek, podíl hodnoty vyřízených objednávek, rozsah poprodejních sluţeb, dostupnost náhradních dílů), o ukazatele rychlosti a pruţnosti logistických sluţeb (délka dodacího cyklu, rychlost dopravy, rychlost záručních oprav, rychlost reakce na mimořádné poţadavky, schopnost poskytovat náhradní řešení aj. Třetí pojetí souvisí s nejvýše postaveným pojetím chápání sluţby jako filozofie řízení materiálového i nemateriálového toku, případně řízení procesu poskytování sluţeb. Takto pojatá sluţba se stává v současné době základním kamenem při tvorbě globální strategie výrobních a obchodních společností. Míra rozsahu logistických sluţeb patří do kategorie kvantitativních ukazatelů a jsou důleţité pro stanovení logistických výkonů a tím i pro stanovení výkonových parametrů logistického systému podniku. Ukazatelé úrovně logistických sluţeb patří k veličinám, které jsou nedílnou součástí logistických cílů podniku. Jsou důleţité při formulaci strategických záměrů podniku v oblasti nákupu, výroby a distribuce. Jejich vysoká úroveň můţe přinést konkurenční výhody pro podnik. Pro komplexní posouzení úrovně logistických sluţeb je třeba pouţívat více ukazatelů. Zákazníka zajímá nejen, kdy výrobek dostane, ale i s jakou úrovní servisních sluţeb. Ukazatelé mohou být buď okamţikové nebo úsekové, případně obojí. Logistické služby představují mnoho různých činností od jednoduchých procesů po sloţité počítači řízené operace. V sektoru logistických sluţeb působí různé typy poskytovatelů od malých firem aţ po nadnárodní společnosti. Logistické sluţby patří do skupiny trţně orientovaných sluţeb. Logistické služby Na základě vývoje vztahů poskytovatel logistických sluţeb a zákazník můţeme uvést několik důleţitých kroků [2]: sluţby zákazníkům měly na začátku charakter reakce na přání zákazníků později měly charakter vstřícné manaţerské aktivity - 8 -

9 očekávání v oblasti úrovně sluţeb zákazníkům se vyvíjí směrem k určitému rozsahu přijatelných výkonů poskytování účinných a efektivních sluţeb zákazníkům souvisí s rozvojem informačních systémů v poskytování logistických sluţeb převaţuje smluvní orientace nad orientací na jednotlivé transakce významná část změn v logistických systémech vychází z poţadavků zákazníků V současné době existují značné rozdíly v přístupu ke sluţbám zákazníkům obecně v jednotlivých odvětvích hospodářské činnosti. 1.2 Základní charakteristiky služeb Sektor sluţeb patří mezi rozvíjející se oblasti ekonomiky. Růst sektoru sluţeb je vyvolán mnoha faktory. Jsou to především vlivy demografické, sociální, ekonomické a politické. I kdyţ v současné době i tento sektor zasáhla recese, lze předpokládat, ţe tento rozvoj bude pokračovat, a to zejména vlivem prohlubující se globalizace a integračních procesů v Evropě. Globalizace zvýšila potřebu komunikačních, cestovních, informačních a obchodních sluţeb. Rostoucí specializace podniků vede k úzké spolupráci s externími dodavateli sluţeb. Současným jevem ekonomiky je snaha podniků nakupovat takové činnosti, které aţ dosud zabezpečovaly vlastními silami. Patří sem např. stravování, reklama, marketing, doprava, počítačové sluţby, poradenské i školící sluţby a logistika. Mnoho podniků si uţ uvědomilo, ţe je výhodnější specializovat se na určitou oblast a ostatní činnosti přenechat externím odborníkům. Je to logický důsledek rostoucí sloţitosti trhu a konkurence. Zájem o sféru sluţeb s sebou přinesl také rozdílné názory na povahu sluţeb a jejich třídění. Přestoţe se mnoho autorů snaţilo najít konečnou a jednoznačnou definici sluţeb, ţádná z nich dosud nebyla uznána za adekvátní. Z různých definic sluţeb je moţné vysledovat určité obecně společné znaky, které můţeme přenést i na logistické sluţby. Sluţba je činnost, která má v sobě určitý prvek nehmatatelnosti a vyţaduje určitou interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem sluţby není převod vlastnictví. Sluţba můţe vést ke změně podmínek a její produkce můţe či nemusí být úzce spojena s fyzickým produktem. Při poskytování sluţby je zákazník obyčejně v přímém kontaktu s poskytovatelem sluţby. Výsledek sluţby ovlivňuje nejen ten, kdo sluţbu poskytuje, ale také všechny procesy, které poskytování sluţby podporují (pomocné procesy). Mezi základní charakteristiky sluţeb patří [3]: nehmotnost na rozdíl od fyzických výrobků není moţné sluţbu před zakoupením prohlédnout, vyzkoušet. Abychom zmírnili neurčitost sluţby v souvislosti s jejím nehmotným charakterem, je důleţité přesvědčit zákazníka uţ dopředu o kvalitě poskytované sluţby. Toto je moţné různými způsoby profesionální vystupování pracovníků - 9 -

10 poskytující sluţbu, referencemi a výstiţným propagačním materiálem nedělitelnost pro sluţby je charakteristické, ţe se vytvářejí a spotřebovávají současně. Na rozdíl od fyzických výrobků, které jsou nejdříve vyrobeny a pak skladovány, distribuovány a pak spotřebovány. Vzhledem k uvedené skutečnosti, by měla být náročnost na kvalitu poskytované sluţby mnohem vyšší proměnlivost je to vlastnost sluţby vyjadřující její charakter, kvalitu, průběh a závislost na osobě i zařízení, pomocí kterých se sluţba poskytuje. To znamená, ţe proces a kvalita poskytované sluţby závisí na mnoha faktorech, které poskytovatel sluţby není vţdy schopen ovlivnit. Variabilitu sluţeb lze ovlivnit jejich standardizací neskladovatelnost sluţby nelze produkovat do zásoby. Tato vlastnost není aţ takový problém, pokud je poptávka i nabídka stálá. V tomto případě je moţné zabezpečit technické prostředky a personál v dostatečném předstihu a její vyuţití je relativně stálé. Jestliţe je poptávka proměnlivá, mají poskytovatelé sluţeb problémy s přiměřeností kapacit. SHRNUTÍ KAPITOLY Logistické sluţby představují mnoho různých činností od jednoduchých procesů po sloţité počítači řízené operace. Obsahová náplň logistiky jako sluţby pro zákazníka je prezentovaná logistickými činnostmi. Je to soubor činností, které je třeba řídit. Logistiku jako sluţbu chápeme v tomto pojetí: jako logistické činnosti, jako míra dosaţení logistických výkonů, jako filozofii řízení logistických procesů. Logistická sluţba je charakterizovaná těmito vlastnostmi: nehmotnost, proměnlivost, neskladovatelnost a nedělitelnost. ÚKOLY 1. Jaké základní logistické činnosti poznáte? 2. Které faktory ovlivňují rozvoj sektoru sluţeb? 3. Jaké společné charakteristiky mají sluţby?

11 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] GROS, I. Logistika. Praha: VŠCHT, s. ISBN [2] SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika, teorie a praxe. Brno: CP Books, s. ISBN Doporučená literatura: [3] VAŠÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

12 2 Logistické činnosti a logistické výkony CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: základní logistické činnosti a jejich charakteristiky, stanovit logistické výkony, skupiny logistických nákladů. KLÍČOVÁ SLOVA Základní logistické činnosti, logistický výkon, logistické náklady. 2.1 Základní logistické činnosti Klíčové logistické činnosti nezbytné pro realizaci hladkého materiálového toku z místa vzniku do místa jejich spotřeby zahrnují [1]: a) Zákaznický servis jeho vysoká úroveň podporuje spokojenost zákazníků. Orientace na zákazníka spojuje a řídí všechny sloţky v rámci stanoveného poměru nákladů a poskytovaných sluţeb. Je výstupem z logistického systému. Musí zprostředkovat přesun správného produktu: o na správné místo, o ke správnému zákazníkovi, o ve správném stavu, o ve správné době, o za přiměřené celkové náklady. b) Plánování poptávky prognózování poptávky. Marketing předpokládá poptávku na základě odhadu účinku podpory prodeje, cen, konkurence apod. Logistika je obvykle zapojována do procesu prognózování v tom směru, kolik čeho je nutno objednat od dodavatelů a kolik a jakých produktů bude nutno umístit na jednotlivé trhy. Logistika musí být v úzkém kontaktu s marketingovým prognózováním. c) Řízení stavu zásob udrţuje takovou úroveň (stav) zásob, aby byl dosaţen vysoký stupeň zákaznického servisu při současném dodrţení přijatelných nákladů na udrţování zásob, které váţou: o kapitálové prostředky, o variabilní skladovací náklady, o náklady na zastarávání zboţí. Tyto náklady se musí pohybovat na základě dlouhodobých analýz v rozmezí 14 aţ 50% hodnoty zásob v ročním vyjádření

13 d) Logistická komunikace poţadavky na komplexnost, automatizaci a rychlost (vyuţíváme EDI, GPS, apod.). Zejména se jedná o následující vztahy mezi: o podnikem a jeho zákazníky, o útvary podniku (logistika, technické útvary, účetnictví, marketing a výroba), o logistickými aktivitami mezi sebou a dále např. (koordinace skladování materiálu, zásob ve výrobě, hotových výrobků, ), o články logistického řetězce. e) Manipulace s materiálem cílem je minimalizovat manipulace s materiálem, tyto činnosti nepřidávají zboţí ţádnou přidanou hodnotu. Jedná se o minimalizaci přepravních vzdáleností, minimalizaci úzkých míst, minimalizaci stavu zásob, minimalizaci ztrát, maximalizaci obsluhy jednotlivých míst. f) Vyřizování objednávek jedná se o systém přijímání objednávek od zákazníků, kontrolu stavu objednávek a návaznou komunikaci se zákazníky, vyřizování objednávek a jejich dostupnost pro zákazníky. Součástí systému je: o kontrola stavu zásob, o kontrola kreditního limitu zákazníka, o fakturace a stavu pohledávek. Vzhledem k tomu, ţe doba cyklu objednávky je klíčovým styčným bodem zákazníků a daného podniku, můţe mít velký vliv na to, jak zákazníci vnímají úroveň kvality sluţeb podniku a tím je dána i spokojenost zákazníků. Úroveň činnosti zvyšuje zavedení např. EDI, elektronického převodu peněz, elektronických objednávek apod. g) Balení obal prodává i chrání. Balení má význam pro: o umístění reklamy, o ochranu zboţí, o snadnost uskladnění z logistického hlediska, o informační pro spotřebitele, o estetickou z pohledu marketingu, o ochrana zboţí během přepravy a uskladnění, o nesmí poškodit společně přepravované zboţí, o nesmí způsobit újmu na zdraví. h) Podpora servisu a náhradní díly logistika podporuje proces výroby tím, ţe zabezpečuje: pohyb materiálu, zásob ve výrobě, hotových výrobků. Logistika je odpovědná i za poskytování poprodejního servisu. Zde se jedná o: o dodávky náhradních dílů do servisních míst, dealerům, o uskladnění odpovídajícího mnoţství náhradních dílů, o vyzvednutí vadných nebo špatně fungujících produktů od zákazníků, o rychlou reakci na poţadavky na opravy. i) Stanovení místa výrobního závodu nebo skladu tato činnost ovlivní nejen: o náklady na dopravu surovin směrem dovnitř,

14 o náklady na přepravu hotových výrobků směrem ven, o úroveň zákaznického servisu, o rychlost odezvy. Rozhodující faktory, které musíme brát v úvahu: o rozmístění zákazníků, o rozmístění dodavatelů, o dostupnost dopravních sluţeb, o dostupnost kvalifikovaných pracovníků, o moţnosti spolupráce s úřady. j) Pořizování (nákup) plní významnou roli při zajišťování zboţí a sluţeb z externího prostředí. Z analýz vyplývá, ţe podniky vynakládají 40 60% příjmů na pořízení materiálů a sluţeb z cizích zdrojů. Tuto činnost lze definovat jako nákup materiálů a sluţeb od externích organizací s cílem podpory veškerých operací firmy od výroby po marketing, prodej a logistiku. Pořizování (nákup) zahrnuje: o výběr dodavatelů, o jednání o ceně, o jednání o dodacích podmínkách a mnoţství, o vyhodnocení kvality dodavatele. k) Manipulace s vráceným zbožím náklady na tyto operace jsou relativně vysoké, jedná se o návrat zboţí zpět k výrobci. Vracení zboţí je z důvodu: o nefunkčnosti výrobku, o zákazník nemá zájem o zboţí, o zboţí z výstavních a předváděcích akcí, o reklamace. l) Zpětná logistika řeší likvidaci odpadového materiálu, který vzniká v procesu výroby, distribuce a balení zboţí. Většinou se jedná o činnosti jako: o dočasné uskladnění těchto materiálů, o odvoz do místa likvidace, o zpracování, opětovné pouţití, recyklace. m) Doprava a přeprava klíčovou logistickou činností je vlastní provádění přesunů materiálů a zboţí z místa vzniku do místa spotřeby, případně aţ do konečného místa jejich likvidace. Zajištění přepravy zahrnuje: o výběr způsobu přepravy určitým druhem dopravy (silniční, ţelezniční, vodní, letecká, námořní nebo potrubní doprava), o výběr přepravní trasy, o zajištění dodrţení platných předpisů, o výběr dopravce. n) Skladování aktivity se skladováním se týkají projekce a dispozičního uspořádání skladů (pro všechny druhy zboţí), rozhodování o vlastnictví skladů, automatizace, školení personálu a dalších oblastí (napojení na infrastrukturu)

15 2.2 Logistické výkony Logistické výkony vznikají činností informačních, manipulačních, skladových, přepravních a dalších prvků v logistických řetězcích v souvislosti s dodáváním zboţí zákazníkům nebo v procesu poskytování logistické sluţby. Způsob kvantifikace a měření logistických činností můţe být u jednotlivých logistických činností různý. U některých činností to můţe být problematické (např. stanovení místa skladu), u některých relativně jednoduché (doprava a přeprava). Logistické výkony jsou spojeny s logistickými náklady. Vztah mezi nimi je cílevědomě ovlivňován pomocí logistických metod a logistických technologií tak, aby při předem dané úrovni logistických nákladů byla maximalizována výkonnost logistického systému podniku, nebo obráceně, aby logistický systém fungoval s co nejniţšími náklady při dosaţení poţadované výkonnosti. Logistické náklady se udávají jako náklady na jednotlivé logistické činnosti, případně skupinu logistických činností v rámci logistického řetězce (systému) podniku. Udávají se v absolutní výši nebo vztaţené na jednici logistických výkonů, na výrobek, zakázku, pracovníka v logistice apod. Logistické výkony výrazně ovlivňují logistické náklady, které lze rozdělit do pěti nákladových skupin [2]: náklady na řízení a systém zahrnují náklady na formování, plánování a kontrolu materiálových toků, náklady na plánování výroby, řízení výroby a dispoziční činnosti náklady na zásoby vznikají udrţováním zásob a vázáním kapitálových nákladů na jejich pořízení, pojištění a náklady na ztráty a škody. náklady na skladování jsou tvořeny fixní sloţkou určenou na udrţování skladových kapacit v pohotovosti a variabilní sloţkou na uskladňovací a vyskladňovací procesy. náklady na dopravu zahrnují náklady na vnitropodnikovou a mimopodnikovou dopravu. náklady na manipulaci zahrnují náklady na balení, manipulační operace a komisionářskou činnost. Pro zjištění efektivního řízení logistických výkonů je nezbytné definovat pro kaţdé místo určení materiálu (dodávky) odpovídající stupeň logistických sluţeb. Tím se dosáhne sladění pořadí vyčíslených hodnot s pořadím nejúčinnějších hodnot optimalizace, protoţe hmotné toky probíhají od míst, ve kterých produkty vykazují vysokou tvorbu hodnot, k místům s niţší tvorbou hodnot. Lze říci, ţe formulace logistických sluţeb vyţaduje zaměření na problémy spojené s definicí a rozsahem logistických sluţeb, definicí rozhodujících parametrů nákupu, identifikací účinků různých úrovní logistických sluţeb, se zjišťováním nákladů na kaţdou jejich úroveň, s významem logistických sluţeb jako součástí hodnototvorného procesu a s významem logistických sluţeb jako součástí odbytové politiky

16 SHRNUTÍ KAPITOLY Logistických činností je celá řada. V našem seznamu se nachází 14 nejběţnějších logistických činností. V zahraniční odborné literatuře je uvedeno 29 aţ 49 logistických činností. Ne všechny se v procesu inovací vyskytují. To znamená, ţe vědeckovýzkumná instituce nebo vysoká škola v procesu výzkumu a vývoje vyuţívá všechny sluţby logistiky. Mezi důleţité logistické činnosti lze zařadit zákaznický servis. Je to vlastně výsledek logistických sluţeb, které poskytovatel poskytuje zákazníkovi. Jeho vysoká úroveň podporuje spokojenost zákazníka. Logistické činnosti a logistické sluţby je třeba kvantitativně (kvalitativně) hodnotit. To je jeden z předpokladů, jak můţeme poskytování logistických sluţeb řídit. Výsledkem měření (hodnocení) rozsahu poskytované sluţby je logistický výkon. Logistický výkon je spojen s logistickými náklady. Výsledkem ekonomického hodnocení logistických výkonů jsou logistické sazby na jeden výrobek nebo pracovníka v logistice. ÚKOLY 1. Vyberte si vhodnou logistickou činnost a stanovte její logistický výkon. 2. Jakými logistickými výkony lze charakterizovat dopravní a přepravní výkony? 3. Které z uvedených logistických činností se mohou vyskytnout u vědeckovýzkumné instituce? LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] CEMPÍREK, V. a kol. Logistické a přepravní technologie. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, s. ISBN [2] CISKO, Š. a kol. Náklady v logistickom reťazci. Ţilina: Ţilinská univerzita, s. ISBN Doporučená literatura: [3] MATULEWSKI, M. a kol. Systemy logistyczne. 2. vyd. Poznaň: Instytut Logistyki i Magazynowania,

17 3 Systémový přístup k logistice CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat základní pojmy logistický řetězec a logistický systém podniku, pochopíte strukturu logistického systému, specifikovat vlastnosti logistického systému. KLÍČOVÁ SLOVA Logistický systém, logistický řetězec, struktura logistického systému, vlastnosti logistického systému. 3.1 Logistika jako systémová disciplína Systém (obecně) chápeme jako provázané posloupnosti všech činností (aktivit), jejichţ uskutečňování je nutnou podmínkou k dosaţení daného konečného synergického efektu. Systémový přístup se zakládá na celistvém vidění a na principu neustálého pohybu a přeměn. Je to způsob myšlení, spočívající v komplexním chápání jevů v jejich vnitřních a vnějších souvislostech. Systémovým přístupem lze v logistice řešit v zásadě dva typy úloh: úlohy analytické, při nichţ je dána struktura systému a zkoumá se chování prvků systému (např. skladové technologie pro distribuční sklad), úlohy syntetické, kdy je dáno (předem stanoveno) chování systému a hledá se taková struktura systému, která bude pro toto chování adekvátní. Logistika jako systémová disciplína vyuţívá poznatky těchto disciplín: obecná teorie systémů, kybernetika, operační výzkum, systémová analýza, systémové inţenýrství, morfologický výzkum a inţenýrská psychologie. Klíčovým pojmem logistiky je logistický řetězec. Je to soubor hmotných a nehmotných toků probíhajících v řadě navazujících (dodávajících a odebírajících) článků (podsystémů), jejichţ struktura a chování jsou odvozeny od poţadavku pruţně a hospodárně uspokojit potřeby zákazníka. Procesy poskytování sluţeb rovněţ chápeme jako logistický proces. Procesy v článcích logistického řetězce by měly být plánovány a řízeny podle celkových hledisek, tj. integrálně. Logistický výkon řetězce je určován výkonem jeho nejslabšího článku. Podnikové či nadpodnikové logistické řetězce jsou součástí logistických systémů podniku

18 Logistický systém podniku chápeme jako účelně spořádanou mnoţinu technických prostředků, zařízení, budov, cest a pracovníků a vazeb mezi nimi, kooperujících při plánování a realizaci logistických řetězců vyvolávaných podnikem. Zahrnuje všechny logistické řetězce podniku vytvářené pro jednotlivé výrobky či sluţby. Dodavatelé, výrobní, distribuční a obchodní články řetězce mají v něm postavení podsystému. Logistický systém podniku lze posuzovat i z pohledu infrastruktury. Logistická infrastruktura můţe mít charakter: materiální - představuje systém dopravních, skladových, balících a komunikačních sítí, pomocných prostředků a zařízení nacházející se na určitém území, nemateriální znalostní a dovednostní předpoklady pro budování a vyuţívání logistické infrastruktury materiální. Logistický systém povaţujeme z praktických důvodů za zvláštní druh systému multisystém ve smyslu mnoţiny systémů. Vymezujeme ho takto[1]: systém technicko-technologický (je tvořen mnoţinou technických prostředků a zařízení, budov, dopravními prostředky, dopravními komunikacemi, plochami). Má postavení bazického systému se vstupy a výstupy hmotné, energetické a informační povahy, systém řízení, který uskutečňuje proces logistického řízení formou účelného působení řídícího subjektu na systém technickotechnologický s cílem dosaţení cílového efektu s minimalizací času a s co nejvyšší hospodárností, systém informační, jehoţ posláním je pořízení, zpracování, uchování, přenos informací pro systém řízení. Jeho prvky tvoří technické a pomocné prostředky, zařízení a lidé, systém komunikační představuje soustava technických prostředků, a zařízení a lidí, slouţící potřebám informačního systému. Logistický systém chápeme jako systém dynamický (měnící se v čase), učící se (na základě zpětných vazeb se snaţí dosáhnout účelnějšího chování), samoorganizující (schopnost zlepšovat vlastní strukturu a organizaci), a samoupravující (schopnost nahradit své nevyhovující prvky). Další vlastnosti systému: kompatibilita schopnost propojení nebo sjednocení systému do logistického multisystému při zajištění konzistence, homogenity a soudrţnosti, konzistence vlastnost spočívající v plném kvantitativním a kvalitativním sladění prvků, vazeb, cílů a funkcí systému, homogenita vlastnost spočívající v účelovém odstranění různorodosti, neadekvátních prvků, vazeb, cílů a funkcí systému, soudrţnost vlastnost systému, kdy kaţdá část systému má k ostatním částem tak silný vztah, ţe změna v jedné části má za následek změnu ve všech ostatních částech i v celém systému, ale

19 nevede k úpadku nebo zániku systému, integrace je to proces, v němţ spojováním (sdruţováním) prvků a vazeb systému dochází ke zlepšení (zvýšení) konzistence a homogenity, cíle (hlavní, dílčí) zpravidla je to posílení pozice podniku jako ekonomického subjektu na trhu, dosaţení většího trţního podílu, dlouhodobé přeţití na trhu, organizovanost stupeň místní, časové a funkční uspořádanosti struktury systému, struktura mnoţina prvků systému a mnoţina vazeb mezi nimi chování způsob realizace cílů logistického systému, způsob reakce na podněty spolehlivost vlastnost systému, která mu umoţňuje po stanovenou dobu plnit ţádoucí a předem definovanou funkci stabilita vlastnost systému spočívající ve schopnosti systému po vychýlení z rovnováţného stavu se opětovně vrátit do rovnováţného stavu. Logistický systém rovněţ povaţujeme za systém otevřený (moţnost vstupu a výstupu do systému). Pro systémový přístup je charakteristická orientovanost na synergetické efekty, které jsou dosahovány koordinací a synchronizací procesní a strukturní stránky systému. SHRNUTÍ KAPITOLY Při řešení logistických problémů musíme uplatňovat systémový přístup, Je to způsob myšlení, spočívající v komplexním chápání jevů v jejich vnitřních a vnějších souvislostech. Logistiku chápeme jako systémovou disciplínu, která vyuţívá poznatky řady vědních disciplín. Základními pojmy v logistice je logistický systém a logistický řetězec. Logistický systém pojímáme jako multisystém definovaný podle různých hledisek, a to systém technicko technologický, systém řízení, systém informační a systém komunikační. Logistický systém je charakterizovaný několika základními charakteristikami. ÚKOLY 1. Definujte pojem logistický řetězec a logistický systém podniku. 2. Které vědní disciplíny vyuţívá logistika? 3. Charakterizujte vlastnost logistického systému: dynamický, učící se, samoorganizující a samooupravující se

20 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Díl 1-3, 1. vyd. Praha: Radix, ISBN [2] CEMPÍREK, V. a kol. Logistické a přepravní technologie. Pardubice: Institut Jana Pernera, s. ISBN Doporučená literatura: [3] GROS, I. Logistika. Praha: VŠCHT, s. ISBN

21 4 Služby logistiky jako hodnototvorný proces CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: popsat logistické sluţby jako hodnototvorný proces, porozumět procesu tvorby hodnoty pro zákazníka a způsobu stanovení strategie tvorby hodnoty pro zákazníka, popsat návrh tvorby logistické sluţby z pohledu zákazníka a zohlednění hodnotových rovin logistické sluţby, popsat způsoby distribuce logistické sluţby zákazníkům. KLÍČOVÁ SLOVA Zákaznická hodnota, hodnotové roviny, distribuce, proces tvorby hodnoty, hodnototvorný proces. 4.1 Charakteristika zákaznické hodnoty pro uživatele logistických služeb Sektor sluţeb v České republice prošel v minulých letech výraznými změnami. Platí to i pro oblast logistických sluţeb. Vývoj trhu poskytovatelů logistických sluţeb je poznamenaný růstem a intenzitou konkurence, která významně ovlivnila vývoj v dané oblasti. Změny na trhu logistických sluţeb se výrazně promítají i do chování zákazníků. Ti jsou náročnější, vybíravější a rychle se orientují v nabídce sluţeb. Podstatné změny v chování zákazníků logistických sluţeb způsobily vnější integraci logistického řetězce. Pro firmy působící v oblasti logistických sluţeb se stává sloţitější nejen získávat nové zákazníky, ale udrţet si stávající. Poznat a porozumět potřebám zákazníků, jejich postoje a hodnoty patří mezi základní podnikatelské povinnosti. To znamená, ţe management dopravních a logistických firem musí poznat a respektovat proces vnímání a hodnocení toho, co zákazníci povaţují za hodnotné. Jinými slovy poznat hodnotu pro zákazníka a proces řízení vztahů se zákazníkem. Zákazník klíčový pojem prodeje, marketingu i logistiky. Je to koncový článek logistického řetězce s agresivním chováním v tom smyslu, ţe poskytovatel logistické sluţby se musí přizpůsobit jeho potřebám. Konečnému zákazníkovi, který má rozhodující postavení, se přizpůsobuje pokud moţno celý logistický řetězec. Tento vztah vzniká působením vysoce konkurenčního prostředí, kde při nabídce převyšující poptávku kupující svým výběrem různých druhů logistických sluţeb rozhodují o trţní úspěšnosti poskytovatele logistické sluţby. Pojem hodnota patří mezi frekventované a mnohoznačné pojmy. Můţe být

22 interpretovaná z různých pohledů. Mezi nejčastější přístup k posuzování hodnoty patří přístup filozofický, procesní, ekonomický a marketingově logistický. Z hlediska potřeb řešení dané problematiky nás bude zajímat chápání hodnoty z pohledu zákazníka. Je to hodnota zákazníkem vnímaná a jim definovaná úroveň kvality, jeţ byla na trhu získána za přiměřenou cenu. To znamená, ţe se jedná o marketingové pojetí hodnoty. Hodnota vystupuje jako trţní kategorie, tj. jako pojítko ekonomických zájmů zákazníka jako představitele strany poptávky a poskytovatelů logistických sluţeb jako představitelů strany nabídky. V našem pojetí chápeme zákazníka jako uţivatele logistických sluţeb, kterým můţe být buď fyzická, nebo právnická osoba. K pojetí hodnoty pro zákazníka můţeme vyuţít například normu ČSN EN Hodnotový management, kde je hodnota pro zákazníka chápána jako vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji pouţitými pro dosaţení tohoto uspokojení. Z hlediska ekonomického je hodnota pro zákazníka dána vztahem mezi velikostí užitku a celkovými náklady související se získáním služby. Hodnota není kategorii absolutního významu, ale je veličinou relativní, protoţe se vztahuje ke konkrétnímu zákazníkovi a ti jsou odlišní ve svých nárocích a finančních moţnostech nákupu sluţby. Hodnocení hodnoty pro zákazníka z pohledu marketingového najdeme v publikacích Ph. Kotlera, který hodnotu pro zákazníka chápe jako nabízenou sumu uţitečnosti výrobku nebo sluţby uspokojovat jeho potřeby [1]. Existuje však několik dalších variant marketingového pojetí hodnoty pro zákazníka, které z matematického principu jejich měření lze členit na dvě skupiny. První přístup vychází z toho, ţe hodnotu chápeme jako součtovou funkci dvou základních parametrů hodnoty uţitek a cena [2]. Tento přístup se nazývá sčítací (aditivní) přístup. Základním rysem tohoto přístupu je skutečnost, ţe hodnota pro zákazníka vyplývá z procesu porovnávání kvality logistické sluţby a její ceny s porovnatelnou sluţbou konkurence. Druhý způsob vychází z rozdílu těchto parametrů a nazývá se odčítací (substrakční) přístup. Odčítací přístup marketingového pojetí hodnoty pro zákazníka umoţňuje zjišťovat a měřit zákazníkovy profity ve smyslu uţitku logistické sluţby, které zákazník nákupem sluţby získává. Zákazník má snahu přisuzovat vyšší kvalitě vyšší cenu a naopak. Transformace uţitku logistické sluţby v jeho peněţní vyjádření provádějí zákazníci sami. Zákazníci tak určují krajní akceptovatelnou cenu, která podle zákazníka odpovídá jeho maximální ochotě za uţitek zaplatit. Rovněţ zkoumají a oceňují hodnoty, které představují jednotlivé nabídky poskytovatelů logistických sluţeb. Jestliţe skutečná hodnota logistické sluţby je vyšší neţ očekávaná, vzniká pocit uspokojení zákazníka a roste pravděpodobnost opakovaného nákupu. Očekáváním se obecně rozumí soubor představ zákazníka o spektru výkonů firmy souvisejících s procesem poskytování sluţby. Očekávání vznikají působením těchto faktorů: vlastní zkušenosti zákazníka, zkušenosti jiných zákazníků,

23 individuální náročnost zákazníka, vlivy marketingové komunikace na zákazníka, image poskytovatele sluţby. Očekávání můţe být odlišné i podle toho, zda logistickou sluţbu od konkrétního poskytovatele pouţíváme poprvé anebo se jedná o opakovaný nákup. Vytváření vyšší hodnoty pro zákazníka je základním úkolem především marketingových pracovníků. Poskytování vyšší hodnoty logistické sluţby je zdrojem konkurenční výhody. Existuje celá řada autorů, kteří se problematikou hodnoty pro zákazníka zabývají [2]. Všichni autoři se shodují v tom, ţe jde o subjektivní koncept, který je zaloţený na osobním porovnání toho, co zákazník získá a co pro to musí vynaloţit. To znamená stanovit, jaké jednotlivé dílčí sloţky lze mezi vnímané uţitky zahrnout a jaké prvky tvoří zákazníkem vnímané náklady. Jedna skupina odborníků doporučuje stanovit hodnotu pro zákazníka logistické sluţby jako vzájemný poměr níţe uvedených veličin, tj. poměr mezi vnímanými přínosy a vnímanými náklady vynaloţenými na dosaţení těchto přínosů. Druhá skupina odborníků doporučuje, ţe je vhodnější pouţívat rozdílový ukazatel uvedených veličin. Poznání atributů hodnoty pro uţivatele logistiky a jejich úrovně v porovnání s konkurencí umoţňuje tvořit nabídku logistických sluţeb tak, abychom se odlišili od konkurence. Tento proces se nazývá umísťování. Vnímání uţitné hodnoty logistických sluţeb uţivatelem logistiky je nejvhodnější zjistit pomocí cíleného marketingového výzkumu. Pro zpracování jeho výsledků můţeme pouţít scoring mapy, případně road mapy. Poznání hodnoty pro uţivatele logistických sluţeb je východiskem pro jeho nákupní chování. Kromě toho existuje celá řada dalších faktorů, které nejsou zpravidla přímo měřitelné. Nákupní chování je ovlivňováno faktory, které členíme na psychické, sociální, ekonomické a technologické. Specifickou problematikou je nákupní chování samotných pracovníků nákupu; v našem případě nákupu logistických sluţeb. Jejich chování je racionálnější a je dáno jasně definovanými poţadavky na zajištění logistických sluţeb. Tento nákup se provádí přímo u poskytovatele logistických sluţeb. Poskytovatelé logistických sluţeb jsou specializované firmy zapojující se do logistických řetězců, zpravidla do dodavatelských (výrobních) nebo distribučních částí řetězce jako externí partneři, které poskytují individuální sluţby přepravu, skladování, třídění a kompletaci aţ po přebírání plné odpovědnosti za logistické uspokojování potřeb zákazníka. Mezi nejvýznamnější poskytovatelé logistických sluţeb patří: dopravci provozovatelé dopravy, dopravních prostředků (vlastník, nájemce) uskutečňující vlastní přemísťovací činnost v prostoru a čase po dopravní síti. Rozdělujeme je podle jednotlivých druhů dopravy silniční, ţelezniční, letecká vodní a kombinovaná, zasílatelé významní partneři poskytující sluţby prodávajícím

24 Obstarávají přepravu vlastním jménem v zájmu příkazce a na jeho účet. Rozsah činnosti zasílatele vymezuje směrnice FIATA (Mezinárodní federace národních spedičních svazů), poskytovatelé kurýrních, expresních a balíkových služeb (KEB). Jejich postavení na trhu je dáno dlouhodobou tendencí ke zmenšování velikosti zásilek, ke zkracování doby dodání a růstem mezinárodní přepravy zásilek. Poskytovatelé KEB působí buď regionálně, celostátně nebo mezinárodně. Logistické podniky - poskytují úplné logistické sluţby včetně řízení logistického řetězce logistickým podnikem a další sluţby (informační, poradenské, projektové) 4.2 Tvorba hodnoty pro zákazníka Proces tvorby hodnoty pro zákazníka musí vycházet ze spolupráce mezi marketingovým managementem a managementem kvality při tvorbě a procesu poskytování logistických sluţeb. Tyto vazby jsou jednou z důleţitých podmínek budoucí spokojenosti a loajality zákazníků. Tohoto stavu bude dosaţeno pouze za předpokladu, ţe poskytovatel logistických sluţeb nabídne zákazníkům hodnoty převyšující nabídky konkurence. Celá problematika hodnoty logistické sluţby vnímané zákazníkem je nedílně spjata s cenou. Protoţe cena je podstatnou sloţkou celkových nákladů, musí existovat vztah mezi cenou a názorem zákazníka na přijímanou hodnotu. Čím vyšší je hodnota vnímaná zákazníkem, tím vyšší by měla být hodnota sluţby. Na druhé straně, pokud cena převyšuje vnímanou hodnotu, je pravděpodobné, ţe dojde k poklesu prodeje sluţby. Management firmy by měl mít představu o tom, co od logistické sluţby zákazník očekává. Aplikace teorie vnímané hodnoty logistické sluţby by měla patřit mezi priority marketingového útvaru logistického podniku. Jestliţe marketingoví pracovníci dokáţou dobře popsat hodnotové portfolio zákazníků, můţe to velice usnadnit formulování marketingové strategie orientované na segmenty zákazníků. Kdyţ se poskytovatel logistických sluţeb zaměří na ty vlastnosti sluţby, které zákazník pokládá za nejdůleţitější, vytvoří tím předpoklady pro získání nových zákazníků a také pro jejich udrţení. Nejčastěji se pouţívají následující způsoby jak zvyšovat hodnotu logistické sluţby pro zákazníka: sniţování ceny pro zákazníka, pomoc zákazníkovi při sniţování jeho nákladů, doplnění základní nabídky sluţby dalšími doplňkovými sluţbami. V oblasti logistiky existuje malý prostor pro sniţování cen za poskytované sluţby. Např. cena za přepravu jako logistickou sluţbu je ovlivňována řadou faktorů, které dopravní firmy nemohou ovlivnit (např. ceny pohonných hmot). Vlivem ostré konkurence na dopravním trhu se ceny v dopravě udrţují spíše na nízké úrovni. Je zřejmé, ţe udrţet si dlouhodobě postavení nízkých nákladů v dopravě není vůbec

25 snadné a vítězná strategie nízkých cen se v dlouhodobé perspektivě stává méně spolehlivým nástrojem. Dopravní a logistické společnosti pouţívají několik způsobů jak pomáhat zákazníkovi při sniţování jeho nákladů. Můţe to být např. pomoc při sniţování administrativních nákladů při objednávání přepravy, pomoc při sniţování skladovacích nákladů, pomoc při sniţování nákladů na zásoby, poskytování dopravních a logistických sluţeb v rámci outsourcingu apod. Jednou z nejznámějších logistických technologií, na které lze dokumentovat hodnotu logistické sluţby je metoda Just in Time (JIT). Cíl strategie JIT spočívá v tom, ţe se má vyrábět v co největším časovém souladu s poptávkou prostřednictvím zjednodušení a racionalizace vnitropodnikových a mimopodnikových informačních a hmotných toků a podle toho pořizovat potřebné materiály prostřednictvím zásobování synchronizované s výrobou [4]. Ideálním stavem je zde výroba bez udrţování zásob. JIT však znamená zásadně více neţ jen pouhá minimalizace stavu zásob. Uvedená koncepce zahrnuje rovněţ metody zjišťování kvality, plánování výrobních a hmotných toků, zejména volbu dopravních prostředků, rozhodování o výběru umístění a vztahy s dodavateli. Uplatněním metody JIT podnik učiní první krok k dosaţení dlouhodobého cíle, kterým je celková úspora času. Skutečné výhody pramení ze zkrácení celkového výrobního cyklu. Úspora času výrobního cyklu vede ke zrychlení obratu kapitálu, zvyšuje flexibilitu a spokojenost zákazníků. 4.3 Způsoby zvyšování hodnoty logistické služby Poskytovatelé logistických sluţeb znají různé způsoby jak předkládat hodnotnější nabídky sluţeb nebo soubory přínosů pro zákazníka a tak získat jeho zájem nebo náklonnost. Mohou to být zejména tyto přínosy: nabídka individuálních sluţeb, komplexnější sluţby, programy věrným zákazníkům, rychlejší a flexibilní sluţby. Problematika odlišení poskytovaných sluţeb je v logistice značně sloţitá. Zvláště v logistice je obtíţné nějakým originálním způsobem se dlouhodobě odlišit od konkurence. Ţádný komplex přidané hodnoty pro zákazníka sice nevydrţí věčně, pohotové společnosti však nepřetrţitě sledují a zkoumají všechny moţnosti a investují do nových dopravních a logistických technologií, které jejich zákazníci ocení. Mezi další způsoby jak zvyšovat hodnotu logistické sluţby můţeme zahrnout: a) Strategie vyšší hodnoty Strategie vyšší hodnoty pro zákazníka znamená dosáhnout toho, ţe firma bude logistické potřeby zákazníka uspokojovat lépe neţ konkurence. Strategie zaloţená Strategie vyšší hodnoty

26 na hodnotě je klíčem ke stabilitě a oboustrannému prospěchu vztahů se zákazníky. Pro její uplatnění je nutno nejprve kvantifikovat, jakou cenu má naše logistická sluţba pro konkrétního zákazníka. Přesněji řečeno jakou hodnotu dopravní sluţby dostává nad cenu, kterou za sluţbu platí. Cena totiţ představuje tu část zákaznické hodnoty, kterou lze relativně jednoduše stanovit a od zákazníka získat. U některých přeprav není těţké propočítat, jak se můţe jejich kvalitnější provedení (přesnost, spolehlivost) u zákazníka promítnout do určitých finančních ukazatelů. To znamená kvantifikovat v číslech přínosy z kvality. Cílem strategie vyšší hodnoty je organizovat poskytovatelem logistických sluţeb takové aktivity, které budou generovat trvalé výhody oproti konkurenci. Tato strategie můţe mít i několik potenciálních hrozeb, se kterými musíme v podnikatelské praxi počítat: při odlišení se klade důraz pouze na základní logistické sluţby (opomíjejí se doplňkové sluţby), vytváří se odlišnosti, které zákazník neakceptuje, problémy mohou být s přesností kalkulace nákladů na odlišení, odlišení se vlivem konkurence stává samozřejmostí. b) Vytvoření hodnototvorného řetězce Přijetí marketingové podnikatelské koncepce managementem té které podnikatelské jednotky znamená zcela nové pojetí integrovaného myšlení a práce firmy. Tento způsob myšlení se právě vyţaduje v logistice. Logistický řetězec chápeme jako hodnototvorný řetězec. Vytvoření hodnototvorného řetězce Hodnototvorný řetězec chápeme jako nástroj identifikování zdrojů pro tvorbu větší hodnoty pro zákazníka. Pomocí hodnototvorného řetězce je moţné identifikovat hlavní (klíčové) a podpůrné (pomocné) podnikatelské procesy. Hlavní procesy se podílejí na tvorbě hodnoty pro zákazníka bezprostředně. Podpůrné procesy přispívají k zdárnému průběhu hlavních procesů. Pozitivní role dopravy se můţe projevit jak v oblasti klíčových, tak v oblasti podpůrných procesů. Tím, ţe přispívá k tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka. Silné společnosti se vyznačují tím, ţe nepřetrţitě rozvíjejí a zdokonalují řízení klíčových procesů. Zásadním řešením uvedeného problému je kladen důraz na efektivní řízení těchto procesů. Efektivní řízení vyţaduje vytváření marketingové a logistické sítě, která umoţňuje firmě těsné sepětí se všemi, kdo ovlivňují její efektivitu: se zákazníky, se zaměstnanci, dodavateli a distributory. c) Doprava jako součást logistických systémů Doprava významným způsobem ovlivňuje správné fungování celého logistického systému podniku, resp. konkrétního logistického řetězce. Je jedním z klíčových prvků distribuční sítě. Efektivní organizace dopravních procesů v podniku má bezprostřední vliv na sníţení logistických nákladů a také na zvýšení úrovně obsluhy zákazníka. Doprava jako součást logistických systémů Logistický systém chápeme jako uspořádanou mnoţinu prvků definovaných

27 na jednom logistickém objektu podle různých hledisek. Tímto objektem bývá nejčastěji podnik. Mnoţinu prvků tvoří technické a lidské prvky a vazby mezi nimi, které souvisejí s plánováním a realizaci logistických řetězců vyvolávaných podnikem. Úlohou dopravy je řešit rozpor mezi místem existence vyrobeného hmotného statku a místem jeho spotřeby. Tento rozpor má charakter místa a času. V tom vlastně spočívá přínos dopravy pro jeho uţivatele. Doprava, která je součástí logistického řetězce má charakter logistické dopravy. Logistická doprava má určité specifické rysy: zajišťuje potřebu přemístění v logistickém systému tak, aby byl v nákladové oblasti vytvářen synergický efekt sama sebe optimalizuje vytvářením funkčních modelů obsluhy na základě optimalizačních metod Doprava jako součást logistického řetězce má silný iniciační účinek na integrovaně řízený logistický systém. Vyplývá to z toho, ţe dopravou lze optimalizovat: řadu činností na logistickém řetězci navázaných celkové náklady logistického systému v synergetickém efektu. Tyto účinky lze označit jako utvářecí sílu dopravy v logistickém systému a stejné projevy logistickému systému jako národohospodářská utvářecí síla dopravy. d) Vytvoření hodnotově-distribuční sítě Hodnotový řetězec je v tomto případě tvořen systémem dodavatelů, distributorů a zákazníků. V souvislosti s rostoucí konkurencí se řada podniků snaţí uzavřít partnerství s vhodnými dodavateli a distributory a vytvářet tak dokonalou hodnotově distribuční síť. Konkurence probíhá mezi sítěmi, ne mezi společnostmi. Výhodu má společnost, která má dokonalejší síť. V tomto hodnotovém řetězci má nezastupitelnou úlohu doprava. Vytvoření hodnotovědistribuční sítě 4.4 Návrh logistické služby z pohledu zákazníka Užitná hodnota logistické služby Na úvod této problematiky je potřebné definovat několik základních pojmů, se kterými budeme pracovat. Jsou to pojmy funkce, uţitek, účelnost a kvalita [2]. Funkce v obecném pojetí je chápána jako oboustranný vztah mezi potřebou zákazníka a vlastnostmi logistické sluţby (obrázek 4.1). Určujícím prvkem v tomto vztahu jsou potřeby zákazníků. Touto potřebou je dostat správné zboží (službu) na požadované místo, v správný čas a za správnou cenu. Z tohoto hlediska lze konstatovat, ţe funkce logistiky se nemění, ale realizace jednotlivých logistických činností můţe mít různou podobu. Z oboustranného vztahu vyplývá skutečnost, ţe vlastnosti logistické sluţby působí na uţivatele a ten její projevy ovlivňuje. K charakteristice funkce logistiky můţeme dále uvést: funkci logistiky nelze zkoumat izolovaně, ale vţdy ve vztahu k jejímu

28 působení v místě a čase, funkce logistiky můţe vyjadřovat skutečné i očekávané momenty uţití. Obecně lze funkce logistiky členit na kvalitativně a účelově vymezené. Funkce logistiky Obrázek 4.1 Logistická sluţba funkce Potřeby zákazníků Užitek logistiky chápeme jako uţitečné působení uţitných vlastností sluţeb logistiky. Uţitek vnímá zákazník jako určitou míru uspokojení svých potřeb. Takto vnímaný uţitek se nazývá funkčnost. Logistická sluţba sama o sobě není uţitečná. Aby měla reálný uţitek, musí být uţitečná pro konkrétního uţivatele, který touţí prostřednictvím konkrétní logistické činnosti uspokojit svoji potřebu. Uţitek neexistuje sám o sobě. Jeho existence se osvědčuje při výskytu jeho potřeby. Velikost uţitku nelze měřit samotným uţitkem, ale jen prostřednictvím potřeby. Uţitek logistiky se skládá z účelnosti a kvality. Účelnost logistiky je vlastně její potřebnost, opodstatněnost. Bez sluţeb logistiky by v současné době nemohla existovat lidská společnost. Je to pro uţivatele vyjadřovaná důleţitost uţitku logistiky, schopného uspokojovat jeho potřeby. Kvalitu v našem pojetí chápeme nejen jako vnímanou kvalitu provozního provedení uţitkových vlastností logistické sluţby, ale i jako jejich technickou úroveň. Kvalita musí být posuzována z pohledu zákazníka. Kvalita logistické sluţby je to, co za kvalitu povaţuje zákazník. Kvalita souvisí s uţitkem a hodnotou logistické sluţby. Prvky spokojenosti zákazníka se sluţbou vznikají v jednotlivých článcích logistického řetězce.ovlivňování spokojenosti zákazníka vzniká uţ ve fázi výzkumu zákaznických poţadavků. Čím lépe jsou tyto poţadavky pochopené a v návrhu sluţby prosazené, tím existuje větší pravděpodobnost, ţe vznikne sluţba, která zákazníka uspokojí. V souvislosti s tím musíme mít jasno, zda je zákazník ochoten zaplatit za určitou výkonovou úroveň logistické sluţby. Hodnotové roviny logistické služby Logistické sluţby představují mnoho různých logistických činností od jednoduchých procesů po sloţité počítači řízené operace. V logistickém řetězci můţe být logistická sluţba spotřebována jako celek nebo po částech. Realizace logistické sluţby se děje prostřednictvím dopravních, přepravních, manipulačních a skladových prostředků a zařízení. Hodnotové roviny logistické služby Z pohledu marketingového přístupu uţivatelé logistiky ve skutečnosti kupují (vyuţívají) konkrétní uţitek logistické sluţby a celkovou spotřební hodnotu nabídky. Nabídka představuje uţitek, který plyne zákazníkům z nákupu logistické sluţby

29 Logistika plní svou funkci tehdy, pokud její sluţby uspokojují konkrétní poţadavky uţivatelů (zákazníků). V tomto případě můţe logistická sluţba představovat i soubor uţitků. Aby byl zákazník spokojen s logistickou sluţbou je třeba [3]: vytvořit nabídku na základě potřeb cílových zákazníků, stanovit uţitkové parametry logistické sluţby, aby odpovídaly potřebám zákazníků, určit technologii poskytované sluţby, navrhnout její název, příp. značku, stanovit podmínky jejího poskytování, komunikovat s potenciálními zákazníky. Logistická sluţba představuje soubor hodnot uspokojujících potřeby zákazníků. Její hodnotu určuje zákazník podle uţitku, který mu přinese. Rozšiřování hodnoty logistických sluţeb je nástrojem diferenciace a umísťování v zákaznickém segmentu. Při rozhodování o té které logistické sluţbě, se zákazník řídí jednou nebo několika vlastnostmi sluţby, které tvoří tzv. hodnotové roviny sluţby. Tyto úrovně mají následující charakteristiky (obrázek 4.2): základní úroveň (funkčnost a účelnost logistické sluţby), očekávaná úroveň (další očekávané přínosy jako je kvalita, značka, rychlost realizace objednávky), rozšířená úroveň (doplňkové sluţby, které uspokojují dodatečné potřeby zákazníků nebo odlišují předmětné sluţby od konkurence, např. platební a dodací podmínky, způsob přijímání objednávek apod.). Hodnotové roviny logistické služby Obrázek základní úroveň 2 očekávaná úroveň 3 rozšířená úroveň Hodnotu logistické sluţby můţe zákazník posuzovat i z pohledu její komplexnosti a rozmanitosti. Komplexnost logistické sluţby vyjadřuje sloţitou povahu kroků a sekvencí, které proces poskytování logistické sluţby utvářejí. Rozmanitost odráţí funkční rozsah a variabilitu procesů poskytování logistické sluţby. Např. přeprava nadrozměrných nákladů je sluţba málo rozmanitá, ale značně komplexní, protoţe vyţaduje celou řadu logistických činností na její zabezpečení a realizaci. Poskytovatelé logistických sluţeb často stojí před rozhodnutím, s jakými z moţných aplikací inovovaných sluţeb by měli vstupovat na trh logistiky. Uvedená činnost patří především do oblasti marketingových strategií (rozhodnutí), které se

30 vztahují k základním nástrojům marketingového mixu. 4.5 Distribuce a komunikace logistické služby pro zákazníka Dalším krokem, jak vytvořenou logistickou sluţbu dostat k zákazníkovi je najít způsob její distribuce a vhodné komunikace se zákazníkem. Tímto krokem lze zajistit to, ţe logistická sluţba bude nabízena na správném místě a ve správný čas. Marketingová podnikatelská koncepce vyţaduje komunikovat se současnými i potenciálními zákazníky. Firmy potřebují informovat zákazníky o vniku nové sluţby, o tom jaké jsou její vlastnosti, její technologie, cena a kde je její místo poskytování. Hlavním cílem distribuce logistické sluţby je uspokojit potřeby zákazníka optimálním způsobem, který je označován jako uţitečnost místa a času. Rozhodnutí o způsobu prodeje logistických sluţeb bezprostředně ovlivňuje všechna další marketingová rozhodnutí. Za nejvýhodnější způsob prodeje sluţeb je povaţován přímý prodej. Přestoţe se tento způsob povaţuje za běţný, řada poskytovatelů logistických sluţeb hledá nové cesty (např. internet) za účelem rychlejšího a efektivnějšího prodeje. Prodejní cesta musí fungovat jako systém. Členové distribučních cest se podílejí nejen na prodeji logistických sluţeb, ale i na informačních a finančních tocích, stimulování prodeje, komunikaci se zákazníky a přebírání rizika. Čím více činností zabezpečuje poskytovatel logistických sluţeb, tím mohou být jeho ceny vyšší. Komunikace není samoúčelná činnost. Hlavním cílem komunikace je zkrácení vzdálenosti mezi poskytovatelem logistické sluţby a zákazníkem. Toho lze dosáhnout: informováním zákazníků o druzích poskytovaných sluţeb, informováním o místě a čase prodeje sluţeb, informováním o formách prodeje, lepším poznáním nákupního chování zákazníků. Mezi hlavní komunikační cesty v logistice lze zahrnout: reklamu, podporu prodeje, osobní prodej, public relations, internet. Soubor jednotlivých komunikačních nástrojů tvoří komunikační mix. Kaţdá z uvedených cest má své výhody a nevýhody. Vzhledem k proměnlivé povaze logistických sluţeb je potřebné se v marketingové komunikaci řídit určitými zásady, např.: Poskytovat hmatatelné prvky. Logistická sluţba je nehmatatelná. Zákazník kupuje určitý logistický výkon firmy. Hmatatelné prvky

31 poskytované sluţby mohou tvořit např. reklamní materiály o poskytovateli logistické sluţby. Kontinuita komunikace. Je důleţitá pro dosaţení diferenciace a konzistence po celou dobu propagace logistické sluţby (jednotné firemní značky, symboly). Přímá komunikace se zaměstnanci. Při poskytování logistické sluţby dochází k přímému kontaktu některých zaměstnanců se zákazníky. Proto je důleţité zaměřit reklamu i na zaměstnance a tím zvýšit jejich motivaci. Vyuţívat referenční zákazníky. Tato forma reklamy můţe být významným nástrojem. Vlastní tvorba komunikačního programu musí vycházet z poznání logistických potřeb zákazníků. Nejvhodnější je situace, kdy zákazník dlouhodobě vyuţívá sluţeb jednoho poskytovatele sluţby. Stálost zákazníků můţe oběma stranám přinést řadu výhod. Poskytovatel sluţby, který má stálé zákazníky, můţe počítat s: lepším vyuţitím kapacity např. dopravních prostředků, určitou úrovní stálých trţeb za poskytované sluţby, časově vhodnějším rozloţením procesu poskytování sluţby, určitou specializací dopravních, přepravních a manipulačních prostředků. Naproti tomu stálí zákazníci určitých dopravních a logistických firem mohou počítat s (se): lepšími smluvními podmínkami (slevy, rabaty), stálostí a spolehlivostí logistických sluţeb, vytvářením podmínek pro dodávání v reţimu JIT, spolehlivostí a solidností poskytování těch sluţeb, na kterých zákazníkovi nejvíce záleţí. SHRNUTÍ KAPITOLY Pojem hodnota patří mezi frekventované a mnohoznačné pojmy. Můţe být interpretovaná z různých pohledů. Mezi nejčastější přístup k posuzování hodnoty patří přístup filozofický, procesní, ekonomický a marketingově logistický. Z hlediska potřeb řešení dané problematiky nás bude zajímat chápání hodnoty z pohledu zákazníka. Je to hodnota zákazníkem vnímaná a jim definovaná úroveň kvality, jeţ byla na trhu získána za přiměřenou cenu. To znamená, ţe se jedná o marketingové pojetí hodnoty. Hodnota vystupuje jako trţní kategorie, tj. jako pojítko ekonomických zájmů zákazníka jako představitele strany poptávky a poskytovatelů logistických sluţeb jako představitelů strany nabídky. Z hlediska ekonomického je hodnota pro zákazníka dána vztahem mezi velikostí uţitku a celkovými náklady související se získáním sluţby. Vytváření vyšší hodnoty logistické sluţby pro zákazníka je úkolem nejen logistiků, ale i marketérů. Nejčastěji se pouţívají následující způsoby: sniţování ceny za sluţbu, pomoc zákazníkovi při sniţování vlastních nákladů, poskytování komplexní sluţby

32 Další formy zvyšování hodnoty sluţby pro zákazníka mají spíše strategický charakter. Patří zde strategie vyšší hodnoty, tvorba hodnototvorného řetězce a tvorba hodnotově distribuční sítě. Z hlediska teorie tvorby hodnoty pro zákazníka je důleţité vycházet z tzv. hodnotových rovin logistické sluţby. Podle počtu hodnotových rovin posuzuje zákazník, ale i poskytovatel sluţby její hodnotu. Rozlišujeme tři hodnotové roviny: základní, očekávaná a rozšířená hodnotová rovina. Hodnotu logistické sluţby můţe zákazník posuzovat i z pohledu její komplexnosti a rozmanitosti. Mezi další významné kroky, které ovlivňují spokojenost zákazníka, patří distribuce logistické sluţby k zákazníkovi a komunikace s ním. Tím lze dosáhnout toho, ţe logistická sluţba bude nabízena na správném místě a ve správný čas. Hlavním cílem distribuce logistické sluţby je uspokojit potřeby zákazníka optimálním způsobem, který je označován jako uţitečnost místa a času. Marketingová podnikatelská koncepce vyţaduje komunikaci se současnými i potenciálními zákazníky. Poskytovatelé logistických sluţeb potřebují informovat zákazníky o vzniku nové sluţby, o tom jaké jsou její charakteristiky, technologie, cena a kde je místo a způsob poskytování. ÚKOLY 1. Charakterizujte pojem hodnota pro zákazníka. 2. Uveďte příklady významných poskytovatelů logistických sluţeb v ČR podle kategorie poskytovatelů (dopravci, zasílatelé, logistické podniky, kurýrní, expresní a balíkové sluţby). 3. Popište fungování metody JIT, výhody a nevýhody. 4. Co jsou to hodnotové roviny logistické sluţby a jaký je jejich význam? 5. Jaké poznáte způsoby zvyšování hodnoty logistické sluţby? 6. Jaké poznáte způsoby distribuce a komunikace logistické sluţby pro zákazníka? LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] KOTLER, Ph. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [2] VLČEK, R. Management hodnotových inovací. Praha: Management Press, s. ISBN [3] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Díl 1-3, 1. vyd. Praha: Radix, ISBN

33 Doporučená literatura: [4] ŘEZNÍČEK, B.; ŠARADÍN, P. Marketing v dopravě. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

34 5 Proces výzkumu a vývoje nových výrobků CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat základní pojmy: výzkum, vývoj a inovace, charakterizovat současné programové zajištění procesu inovace, poznat vybrané metodiky procesu inovace, charakterizovat úlohu logistiky v procesu výzkumu a vývoji. KLÍČOVÁ SLOVA Základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj, inovace, inovační proces, řízení inovací. 5.1 Inovační proces Zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací ve své úvodní části uvádí vymezení pojmů: základní výzkum je teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovaných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo vyuţití v praxi, aplikovaný výzkum je teoretická a experimentální práce zaměřena na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo sluţeb, vývoj je získávání, spojování, formování a pouţívání stávajících vědeckých, technických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo sluţeb, inovace je zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo sluţeb do praxe. Rozlišujeme inovace postupů nebo organizační inovace. Infrastruktura zařízení nebo podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací můţe zahrnovat: sluţby pro výzkum, vývoj a inovace, speciální výzkumná zařízení, která jsou nezbytná pro výzkumnou a vývojovou činnost, systémy pořizování a uchování dat, činnost právnických osob zajišťujících administrativu a financování výzkumu, vývoje a inovací,

35 ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv k nim a jejich rozšiřování. Uplatnění logistiky ve sluţbách výzkumu a vývoje můţeme najít ve dvou oblastech: sluţby pro výzkum, vývoj a inovace, v řízení inovačního procesu. Inovace je přeměna znalostí, nápadů a podnětů v nové či vylepšené výrobky, sluţby nebo procesy, jejímţ hlavním cílem je získání konkurenční výhody. Pro efektivní průběh inovačního procesu potřebuje mít kaţdý podnik k dispozici řešení, které mu umoţní inovaci zvládnout objektivním způsobem. Kreativní inovace, která má zřetelně strukturovaný rámec, umoţní novým nápadům uspět a novým technologiím proniknout na trh. Kromě toho sleduje, jakým způsobem jsou znalosti a nové nápady pomocí procesu řízení inovace proměňovány ve vylepšené výrobky, sluţby či procesy. Snaha o udrţení se na trhu vyţaduje od podniku vhodnou inovační politiku odlišnou od konkurence. Z hlediska výrobkové politiky jde o hledání nových vyspělejších výrobků, které více odpovídají potřebám zákazníků. Inovační proces vyţaduje široké úsilí vědeckých, výzkumných, technických, organizačních, obchodních, výrobních a dalších činností. Proces tvorby nového výrobku představuje komplexní proces, jehoţ sloţitost a náročnost je úměrná tomu, jak vlivem technického rozvoje a růstem konkurence při obsazování trhu dochází k relativnímu úbytku nových nápadů vzhledem k realizovaným výrobkům. I v samotném podniku inovační proces zahrnuje širokou škálu aktivit realizovaných od samotného prvotního nápadu aţ po jeho uvedení v ţivot. Zahrnuje tedy výzkum a vývoj, průmyslově právní ochranu, zavedení do výroby i konečné uplatnění inovací v praxi. Jednoduché znázornění včetně zaměření jednotlivých programů podpory inovačního procesu představuje následující schéma

36 Současné programové zajištění procesu inovace Obrázek 5.1 Vývojové fáze inovačního procesu jsou v současné době podporovány v rámci programů výzkumu a vývoje a rovněţ v rámci nového programu Potenciál. Program Potenciál je zaměřen na podporu zakládání a rozvoje vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje. V rámci programu jsou podporovány projekty zaměřené na budování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, včetně specifického softwaru a aplikací, které jsou jejich součástí. Program firmám zejména umoţní pořízení vybavení slouţícího pro účely výzkumu a vývoje, tedy například laboratoří, zkušebních zařízení apod. Ţadatelé musí prokázat, ţe existuje předpoklad přenesení výsledků výzkumu a vývoje do výroby. Výrobní fázi inovačního procesu a ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje program Inovace. Program je určen k podpoře zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh, ať uţ se jedná o výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo získané transferem technologií. Transfer technologie představuje situaci, kdy podniky neprovádí vlastní výzkum a vývoj, ale nakupují výsledky výzkumu a vývoje na trhu a zavádí je přímo do výroby. Program bude podporovat zavádění nových nebo významně zlepšených produktů, efektivnějších procesů výroby a poskytování sluţeb, nových organizačních metod nebo prodejních kanálů. Firmy si budou moci v rámci programu pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovací. Budou také podporovány projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví vedoucí k získání patentů, ochranných známek, uţitných a průmyslových vzorů. Základním krokem inovace je prvý krok získání výrobkové idey, tj. vymyslet námět, nápad. Tato fáze je pro celý proces vývoje nových výrobků, příp. pro úspěch v podnikání, klíčová. Pokud chce být podnik dlouhodobě úspěšný na trhu, musí kontinuálně zjišťovat potřeby zákazníků a připravovat také výrobky, které budou zjištěné potřeby uspokojovat co nejlépe. Jestliţe podnik nemá vytvořený systém, který sbírá či vytváří náměty na nové výrobky, nemá moţnost dlouhodobě drţet krok s konkurencí. V dnešní době jsou obory podnikání, v jejichţ rámci není třeba

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kalkulace nákladů a jejich

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 2: Moţnosti uplatnění zásady hodnoty za peníze při nakupování veřejného sektoru Základní přístupy

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM Vladimíra Vlčková Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu. Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Abstract This

Více

Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu

Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu Truck Forum 2007 Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu Jaroslav Kuchař, Managing Partner, INCOMA Consult INCOMAConsult(1) Obsah 1. Potřebujeme strategii? 2. Základní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více