PRÁVA DĚTÍ POHLED A ZKUŠENOSTI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVA DĚTÍ POHLED A ZKUŠENOSTI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA"

Transkript

1 PRÁVA DĚTÍ POHLED A ZKUŠENOSTI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA Mgr. Zora Dušková ředitelka Dětského krizového centra Dětské krizové centrum V Zápolí 1250, Praha 4

2 Úmluva o právech dítěte ZÁJEM DÍTĚTE musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečněné veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Otázka, zda je správně posuzován skutečný zájem dítěte tedy takový, který dítě pocítí - či jde o mylnou představu o tom, co je v zájmu dítěte. Zájem dítěte lze objektivněji nahlížet především v rámci interdisciplinární spolupráce.

3 1. Právo dětí na ochranu před týráním a zneužíváním Odhady počtu fyzicky týraných dětí v ČR = v tisících až v desítkách tisíc Odhady počtu sexuálně zneužitých dětí = až každá 4. dívka a každý 7.chlapec zažili během dětství alespoň jednu ataku sexuálního zneužití Rozvodový spor o dítě: v Praze se v současné době rozvádí každé 2. manželství kolik je v nich dětí?

4 STATISTIKA DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA V letech vstoupilo do péče ohrožených dětí z toho v 80 % podezření na syn CAN Fyzické týrání % Psychické týrání 88 2 % Sexuální zneužívání % Zanedbávání péče % Ohrožující prostředí % závislosti, psychická a somatická onem. v rodině, domácí násilí Rozvodové spory % Jiná problematika % výchovné problémy, neurotické symptomy, vývojové krize, šikana

5 Statistika DKC - klientela v letech Sex. zneužívání: 29 % dětí bylo mladší 6ti let + 20 % mladší 9ti let 86 % dětí bylo zneužito kontaktní formou a 66% dětí bylo zneužito opakovaně zneuživatelem byla v 61% případů příbuzná osoba + ve 25% osoba nepříbuzná, ale dítěti dobře známá. Pouze ve 14 % případů se jednalo o osobu zcela cizí rodiče podali trestní oznámení ve 37%, ve 23% tak učinila nepříbuzná osoba komerční zneužívání dětí se týkalo 2 % případů. v 79 % případů se jednalo o zneužívání dívek, ve 21% o zneužité chlapce cca v 6ti % případů se jednalo o podezření z účelově nahlášených případů, většinou rodičem

6 Fyzické týrání: 23% dětí bylo mladší 6ti let + 23% mladší 9 ti let, ohroženi jsou i kojenci 52 % fyzicky týraných dětí představovali chlapci, 48 % dívky formy týrání dětí: surové bití, kopání, pálení, topení, údery o zem, stěnu, nejvážnější zranění způsobující smrt trestní oznámení bylo podáno ve 40% případů a přímo rodiče tak učinili pouze v 7% = nutná aktivní ochrana dětí zvnějšku odlišení nepřiměřeného potrestání Nositelé traumatizace dětí jsou nejednou lidé vzdělaní, s nadprůměrnými příjmy, prestižních profesí!

7 Ochrana dětí před týráním a zneužíváním nástin okruhů, kde ochrana dětí selhává: sdělení dítěte o týrání či zneužívání je velmi často označeno za výmysl, a to i na OSPODech, PČR, soudech přitom odhady počtu falešných sdělení na straně dítěte = do 5 % případů odvolá-li dítě výpověď, je tato verze často vzata jako konečně ta pravdivá, nejsou analyzovány možné motivy dítěte k odvolání výpovědi (pocity viny, strach ze ztráty lásky v rodině, zastrašování či vyhrožování dítěti apod). Nejeden případ tímto odvoláním výpovědi končí a orgány tak nenaplňují ochranu dítěte před týráním a zneužíváním, naopak ho uvrhávají do ještě větší bezmoci (v 95% týrají děti jejich rodiče či partneři rodičů) nedostatečná ochrana dětí před jedinci se sexuálními delikty vedoucí zájmové činnosti, minimum zákazů činnosti či jen na krátkou dobu domácí výuka = ztráta důležité obecné kontroly nad dítětem. Škola nejsou jen vědomosti, ale také trénink sociálního chování, vztahů všestranný rozvoj dítěte častým stěhováním vypadávají rodiny z kontroly OSPODů otázka místní příslušnosti je někdy stavěna na první místo před ochranu dítěte rozmělněna pod více rezortů jedná se spíše o sled kroků než souběžné hledání optimálního řešení absence systematické primární a sekundární prevence od nejútlejšího věku

8 Systémové týrání zásadní, běžný a neřešený problém, vysoce tolerováno měly by tak být označovány všechny případy, kdy je dítě nadbytečně stresováno! nešetrné, opakované, nadbytečné výslechy dítěte o traumatizujících okolnostech (nejednou schované pod označením vytěžení ). Dítě je bráno spíše jako objekt než jako prožívající a zranitelný subjekt (v roce 2006 šetřila PČR trestných činů spáchaných na dětech). ponižování dítěte, otevřené obviňování dítěte, jeho rodiny nízká míra informovanosti těch odborníků, kteří v rámci řešení situace s dítětem přichází do kontaktu, absolutní neznalost mechanizmů vzniku, rozvoje a udržování syn CAN = zásadní pochybení v přístupu (to, jak je s dítětem zacházeno během šetření a řešení situace je jedním ze základních faktorů ovlivňujících hloubku a šíři následků) minimální využívání možností, které zmírňují stres dítěte možnost vyloučení veřejnosti, pachatele při výpovědi dítěte; neopakovatelné úkony apod. Minimálně zautomatizované hledání postupů realizovaných v zájmu dítěte

9 nerovné postavení dítěte oběti a pachatele v rámci trestního řízení - otázka obhajoby advokát pachatele má vždy právní vzdělání, zejména u intrafamiliárního zneužívání jde povětšinou o tvrzení proti tvrzení; otázka ochrany osobních údajů a identifikace dětské oběti malý důraz na skutečně interdisciplinární posuzování případů a těsnou spolupráci (případové konference) s cílem hledání optimálního řešení

10 2. Právo dítěte udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte Nástin problematických okruhů: vynucované styky dítěte s druhým rodičem, nerespektování vyjádření dítěte v otázce styků, a to v podstatě v každém jeho věku nesplnitelné požadavky na děti, aby své rodiče milovaly lckdy zcela bez ohledu na negativní zkušenosti (dítě svědek domácího násilí; roky se nezajímající rodič; přetrvávající nevraživost, konflikty a nenávist mezi rodiči, vzájemná trestní oznámení, ale dítě musí rodiče milovat, má se chovat zraleji než sami dospělí a má prolamovat vztahové bariéry v rodině. Soudy nevyužívají zákonné možnosti ochrany dětí. dojde-li k rozvoji syndromu zavrženého rodiče, nejde o pózu dítěte, ale o skutečně autenticky prožívané odmítání rodiče, které nelze změnit silou a příkazem zesilují opoziční tendence dítěte exekuce na děti, zavírání dětí v neutrálním prostředí dětské domovy, psychiatrie = trestání dětí namísto rodičů (exekuce - opodstatnělé pouze v případech ohrožení zdraví či života dítěte)

11 často se právo dítěte na oba rodiče mění na povinnost = práva rodičů jsou bez ohledu na děti nadřazena nad práva dětí, při střetu zájmů bývají v praxi naplněna práva rodičů na úkor práv dítěte rozsudky a soudně znalecké posudky, bez jednoznačných závěrů a doporučení či doporučující postupy, pro které nejsou kapacity (řízený asistovaný styk) soudy rozhodují o dětech, které vůbec neznají; nerespektují doporučení soc. pracovnic OSPODů, ačkoliv ty konkrétní rodiny znají předběžná opatření a rozsudky do rozvodu pomáhají nastolit žádoucí režim bez prodlevy, která dává prostor pro zpřetrhání vztahů = jsou nedostatečně využívané

12 3. Právo dítěte formovat své vlastní názory, právo tyto názory vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž názorům dítěte musí být věnovaná patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni, a zejména možnost aby bylo dítě vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká Upraveno ve vícero zákonech a dokumentech (Zákon o rodině, Zákon o sociálně právní ochraně, Úmluva o právech dítěte), ale v praxi nedostatečně uplatňováno. Přináší výhody i přehlížená rizika: naopak někdy chybně uplatňováno jako povinnost dítěte sdělovat své postoje, často chybně ve formě přímých otázek typu s kým chceš být, které nejsnáze podléhají ovlivňování a nátlaku. Na straně dítěte povinnost sdělit své postoje může vyvolávat silné pocity viny, pocit zrady vůči rodiči, de facto se tím přenáší zodpovědnost na dítě pracovníci OSPODů a soudů nejsou dostatečně vyškoleni pro vedení rozhovorů s dětmi a pro interpretaci výstupů pohovorů

13 4. Právo dítěte na spravedlivý proces vleklost soudních sporů - nerespektování časového rozměru dětství, nejeden rozvodový spor o dítě zasahuje více než 1/3 až 1/2 dětství! letité, protrahované procesy, nedostatečný důraz na vymáhání výkonu soudních rozhodnutí zavčasu, tedy ihned po jejich vynesení - důraz na plnění rozsudků uplatňován až po letech, kdy jsou vztahy již tak hluboce rozvrácené, že je lze jen těžko rekonstruovat není označován viník rozpadu manželství, ani vzat v úvahu důvod rozvodu soudně znalecké posudky na děti dělávají i znalci pracující ve svých praxích jen s dospělými

V ý r o č n í z p r á V a

V ý r o č n í z p r á V a Výroční zpráva Dětské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 Michle tel., fax: 2 41 48 05 11 Linka důvěry: 2 41 48 41 49 Internetová linka důvěry: problem@ditekrize.cz e-mail: dkc@ditekrize.cz

Více

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb POSLÁNÍM SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných,

Více

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Práci vypracovala: Ivana Procházková Čelákovice

Více

Děti svědci domácího násilí svěřování do výchovy a úprava styku s násilným rodičem Právní analýza problematiky a výstupy monitoringu jednotlivých případů Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha.

Více

Rodina, děti a domácí násilí. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci rodině a dětem

Rodina, děti a domácí násilí. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci rodině a dětem Rodina, děti a domácí násilí Příklady dobré praxe a nabídka pomoci rodině a dětem Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 DKC-VZ_2014-kor.indd obii 11.05.15 11:09 Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. DKC-VZ_2014-kor.indd

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í D o m á c í n á s i l í p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í profem, o. p. s. konzultační středisko pro ženské projekty Tato publikace vychází za podpory

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

Dítě ohrožené domácím násilím

Dítě ohrožené domácím násilím Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Dítě ohrožené domácím násilím Denisa Fikrlová 2011/2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Dítě ohrožené domácím

Více

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování nepřetržité odborné distanční krizové pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku

Více

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Vláda vzala strategii na vědomí usnesením vlády ze dne 3. září 2008 č. 1139. OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD 3 2. SVĚTOVÁ ZPRÁVA O NÁSILÍ NA DĚTECH

Více

III. Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018

III. Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 III. Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. SVĚTOVÁ ZPRÁVA O NÁSILÍ NA DĚTECH... 3 3. POPIS SITUACE V ČR... 4 4. TEORETICKÁ VÝCHODISKA...

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Domácí násilí Sociální práce Vedoucí práce: Petra Kešnerová, DiS Vypracovala: Lucie Hrušková Čelákovice 2013 Čestné

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita a dostupnost sociálních služeb pro oběti násilí v regionu, kde žiji DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti.

Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. Vážení, Výroční zpráva je pro mě mimořádnou příležitostí veřejně znovu poděkovat všem, kdo spolu

Více

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN)

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN) Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální

Více

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová

Více

Stop znásilnění. Persefona o. s. Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice. zpracovala

Stop znásilnění. Persefona o. s. Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice. zpracovala Stop znásilnění Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice zpracovala Persefona o. s. Autorky textů: Mgr. Jitka Čechová Mgr. Hana Jandová Dále se podílely: Mgr. Kristýna Ciprová Bc. Eva Portlíková

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Tolstého 15, Jihlava Význam funkce kolizního opatrovníka v soudním řízení o úpravě výchovy a výživy

Více

Legislativní ochrana obětí trestných činů před druhotnou viktimizací a práva obětí na soukromí během trestního řízení

Legislativní ochrana obětí trestných činů před druhotnou viktimizací a práva obětí na soukromí během trestního řízení Legislativní ochrana obětí trestných činů před druhotnou viktimizací a práva obětí na soukromí během trestního řízení Právní analýza a návrhy systémových změn Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ Dva příspěvky k problematice domácího násilí v České republice (empirické poznatky a rozbor vybrané

Více

Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu. domácího násilí v Jihomoravském kraji.

Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu. domácího násilí v Jihomoravském kraji. Bílá místa v péči o oběti domácího násilí Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu domácího násilí v Jihomoravském kraji. Mgr. Madla Čechová Bc. Jitka Čechová Mgr. Anna Hořínová

Více

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi. Bc. Pavlína Bušinová

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi. Bc. Pavlína Bušinová Sociálně-právní ochrana dětí v praxi Bc. Pavlína Bušinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je Sociálně-právní ochrana dětí v praxi. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou

Více

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Projekt profem o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, tel. 02/2491 7224, e-mail: info@profem.cz Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Praha, březen 2002 Autorky: JUDr. Jiřina Voňková,

Více