KATALOG 2013 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 2013 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU"

Transkript

1 KATALOG 2013 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní servisní a záruční podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, dále jen předmětu plnění firmou ORBIT MERRET, spol. s r.o., (dále je dodavatel ) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk Signování právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit ve smyslu ustanovení 262 odst. 1 Obchodního zákoníku režimem citovaného zákona. Založení sjednaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem. 2. Cena předmětu plnění 2.1. Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů Pro upřesnění ceny je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen nabídka ), jejíž platnost je 21 kalendářních dnů ode dne vystavení, neníli uvedeno jinak Ceny předmětu plnění uváděné v nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba uvést v objednávce Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce. 3. Uzavření smlouvy 3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou nebo faxem, ve výjimečných případech též na základě ústní nebo telefonické objednávky Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: obchodní jméno a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení; osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČO a DIČ (jeli registrován jako plátce DPH); jednoznačné určení předmětu plnění dle technických podkladů firmy ORBIT MERRET, spol.s r.o., jeho množství, dodací podmínky (místo a termín) a případně další specifické požadavky na předmět plnění 3.3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli Potvrzení objednávky, a to písemně, faxem či em. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 3 pracovních dnů od dne doručení objednávky V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění nebo částka překračuje Kč, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednavatelem V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požadujeli to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek Dodatečné změny nebo doplňky smlouvy (objednávky) potřebují pro svou platnost písemné potvrzení. 4. Dodací podmínky 4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 21 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3 8 týdnů Předpokladem dodržení dodací lhůty dodavatele je splnění platebních závazků odběratele z dříve uskutečněných obchodních případů Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve vyjímečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele Prodlení v dodací lhůtě našich subdodavatelů, stávka, zákazy vývozu nebo dovozu, válka, jakož i jiné případy vyšší moci osvobozují dodavatele od povinnosti dodat ve lhůtě, aniž by tímto odběrateli příslušelo právo na odvolání objednávky nebo právo požadovat nějaké odškodnění (penále) Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele (osobní odběr), nebo předáním pověřeným pracovníkem dodavatele v místě plnění anebo předáním předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci Jeli sjednán osobní odběr odběratelem je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel Nepřevezmeli odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši Zjistíli odběratel rozpor s dodacím listem, rozdíl v množství a druhu plnění, zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručitelovi zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu popř. na dodacím listu spediční služby, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel. 5. Stornování objednávky odběratelem 5.1. V případě zrušení objednávky po jejím potvrzení na základě žádosti odběratele je dodavatel oprávněn vyfakturovat kupujícímu 20 % z ceny neodebraných výrobků Dojdeli k neoprávněnému vrácení dodaného předmětu plnění po řádném dohodnutém termínu, je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50 % celkové účtované ceny dodávky Uplatníli dodavatel nárok na odstupné nebo smluvní pokutu na neoprávněné vrácení dodávky dle ustanovení odst je potvrzení objednávky zrušeno po zaplacení stanovené částky. V případě prodlení při placení této částky je dodavatel oprávněn uplatnit sankce dle odst Platební podmínky 6.1. Pokud nebyly ujednány zvláštní platební podmínky, je splatnost našich faktur 14 dní Dodavateli vzniká právo fakturovat ihned po předání předmětu plnění prvnímu veřejnému přepravci, v případě sjednaného osobního odběru po jeho uskutečnění, nebo po dodání zboží dodavatelem Nedodržíli odběratel stanovený termín platby, je povinností odběratele uhradit prodávajícímu na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ze prodlení v úhradě dohodnuté kupní ceny ve výši 0,10 % z fakturované ceny ze každý den prodlení V případě prodlení odběratele v plnění závazků není dodavatel povinen plnit další dodávky do doby, než bude dluh vyrovnán. Odběratel v tomto případě není oprávněn požadovat pokutu za pozdní plnění vzniklé v této souvislosti. V případě dlouhodobého neplnění závazků ze strany odběratele lze potvrzené objednávky odběratele vyřadit z evidence bez náhrady Dnem splatnosti se rozumí den, do kterého musí být částka připsána na účet dodavatele nebo složena v pokladně dodavatele. 7. Vlastnictví předmětu plnění 7.7. Vlastnické právo k předmětu plnění dle těchto podmínek přechází na odběratele až zaplacením celé výše kupní ceny. 8. Záruční podmínky 8.1. Dodavatel poskytne na předmět plnění záruku bezchybné funkce po dobu 60 měsíců od jeho dodání, pokud není stanoveno jinak Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáž, chybným seřízením nebo nesprávnou obsluhou. 9. Ostatní ujednání 9.1. V případech, kdy se výše uvedené Všeobecné obchodní podmínky liší od podmínek uvedených v předložené objednávce odběratele, platí pro uzavření této smlouvy ustanovení obsažená v potvrzení objednávky. Případné doplnění ze strany odběratele musí být odsouhlaseno dodavatelem, jinak platí ustanovení dle odst Způsob přepravy předmětu plnění stanovuje dodavatel při respektování maximální hospodárnosti přepravy, nebyloli kupujícím výslovně požadováno jinak Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku Všechny spory související s aplikací, realizací nebo výkladem těchto podmínek budou řešeny před Obchodním soudem v Praze.

3 PANELOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE ORBIT MERRET cz

4 PŘEHLED PŘÍSTROJŮ Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana DC VAmetry *další viz. Monitory procesů AC VAmetry *další viz. Wattmetry Monitory procesů Integrátor Ohmmetry Wattmetry AC VAmetry Linearizátory OMM 323UNI ±1999 9,1 ±30/±60 mv/±1/±20/±40/±80 V ±90/±180 ma OMM 350DC ±1999 9,1 ±20/±40/±100/±200 V ±1/±5 A OM 36DC ± ±199,9 mv ±300 V ±199,9 A ±5 A OML 343UNI ± ±30/±60 mv/±1/±20/±40/±80 V ±90/±180 ma OML 343DC ± ±120 V/±240 V ±1/±5 A Přehled 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 48 x x ,2 10 ±0,1 24/110/230 VAC VDC 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OM 352UNI ± ±30/±60 mv/±1 V 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OM 352DC ± ±20/±40/±80/±200 V ±1/±5 A OM 45DC ± ±1,9999 V ±199,99 V ±199,99 A ±199,99 ma OM 47DC ± ±199,99 mv ±300 V ±199,99 A ±5 A OM 402UNI ± ±60 mv ±500 V ±0,1 A ±5 A OM 502DC ± ±99,999 mv ±300 V ±999,99 A ±5 A OM 36AC ,9 mv 300 V 199,9 ma 5 A OML 343AC ,06/0,3/24/50/120/ 250 V; 0 1 A/5 A OM 352AC ,06/0,3/24/50/90/120/ 250/450 V; 0 1 A/5 A OM 47AC ,99 mv 300 V 199,99 ma 5 A OMM 323UNI ±1999 9,1 ±2/±5/±10 V ±5/±20/4 20 ma OMM 350UNI ±1999 9,1 0 2/5/10 V 0 20/4 20 ma OM 36PM ± ±2 V; ±5 V, ±10 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma OML 343UNI ± ±2/±5/±10 V ±5/±20/4 20 ma OM 352UNI ± ±2/±5/±10 V ±5/±20/4 20 ma OM 45PM ± ±2 V; ±5 V, ±10 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma OM 47PM ± ±2 V; ±5 V, ±10 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma OM 402UNI ± vstupy ±2 V/±5 V/±10 V/±40 V ±5 ma/±20 ma/4 20 ma OM 502PM ± ±2 V/±5 V/±10 V ±5 ma/±20 ma/4 20 ma OM 502I ±2 V/±5 V/±10 V ±5 ma/±20 ma/4 20 ma 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 96 x x x ,2 10 ±0, VAC VDC 1,2 10 ±0,15 24/110/230 VAC VDC 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech 0,1 100 ±0,02 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech 1,2 10 ±0,3 24/110/230 VAC VDC 0,5 5 ±0,3 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 5 ±0,3 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 96 x x x x x x x x ,2 10 ±0,3 24/110/230 VAC VDC 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 96 x x x x ,2 10 ±0,1 24/110/230 VAC VDC 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 96 x x ,2 10 ±0, VAC VDC 1,2 10 ±0,15 24/110/230 VAC VDC 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech Mat. operace mezi vstupy 0,1 100 ±0,02 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech 0,1 8 ±0,05 Tára, Hold, Lock, Min/Max, Okamž./Integr. hodnota Linearizace v 50 bodech OMM 323UNI ,1 0,3/3/30 kω 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OM 36OHM ,9 kω 19,99 kω Ω 96 x x x x x x x ,2 10 ±0,2 24/110/230 VAC VDC OML 343UNI ,3/1,5/3/30 kω 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OM 352UNI ,3/1,5/3/30 kω 0,5 20 ±0,2 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OM 47OHM ,99 kω 199,99 kω Ω 96 x x ,2 10 ±0,2 24/110/230 VAC VDC OM 402UNI ,1/1/10/100 kω/auto 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech OM 402PWR /120/250/450 V 0 60/150/300 mv, 1/2,5/5 A OM 402UNI ± ±2 V; ±5 V, ±10 V, ±40 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma OM 502LX ± ±2 V; ±5 V, ±10 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma 0,6 5 ±0,2 V RMS, A RMS, W, Hz, Q, S, cos Ω, Hold, Lock, Min/Max 0,2 40 ±0,1 50 bodů/1 tab., Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max Linearizace v 50 bodech ±0, bodů/16 tab., Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max 96 x x x x x x ORBIT MERRET cz

5 Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana OMM 323UNI ±1999 9,1 Pt 50/100/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L OMM 350UNI ±1999 9,1 Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L OM 36RTD ± Pt 100, 500, 1000 ±199,9 C, C OML 343UNI ± Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L OM 352UNI ± Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L OM 47RTD ± Pt 100, 500, 1000 ±199,9 C, C OM 402UNI ± Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L 0,5 20 ±0,15 Hold, Lock Aut. kompenzace CJC 0,5 10 ±0,2 Hold, Lock Aut. kompenzace CJC 48 x x ,2 10 ±0,2 24/110/230 VAC VDC 0,5 20 ±0,15 Hold, Lock Aut. kompenzace CJC 0,5 20 ±0,2 Hold, Lock Aut. kompenzace CJC 96 x x ,5 ±0,2 24/110/230 VAC VDC 0,1 40 ±0,15 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Aut. kompenzace CJC OMM 323UNI ±1999 9,1 Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OMM 350UNI ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OML 343UNI ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OM 352UNI ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OM 402UNI ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech OM 502DU ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,1 100 ±0,05 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech OM 402LC ± /2 8/4 16 mv/v 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech OM 502T ± ; 2 8; 4 16 mv/v 0,1 100 ±0,05 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Vážní funkce Linearizace v 50 bodech OMM 323UQC ,1 TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, < 60 V čítač/frekvence OMM 650UC ,1 TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, <30/300 V čítač/frekvence/stopky OML 643UQC TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, <30 V čítač/frekvence/stopky OM 653UQC TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, <30/300 V čítač/frekvence/stopky OM 602UQC TTL, PNP/NPN, linkový, SSI 0,02 Hz 1 MHz, < 60 V (mv) 1 2 vstupy, stopky/hodiny, čítač/frekvence,up/dw, IRC OMM 323RS ,1 RS 232/RS 485 ASCII/MESSBUS/MODBUSRTU OML 643RS RS 232/RS 485 ASCII/MESSBUS/MODBUSRTU OM 602RS RS 232/RS 485 ASCII/MESSBUS/MODBUSRTU PROFIBUS OM 621BCD BCD, odbočky transformátoru BCD sériový BIN/BCD paralelní 0,5 50 s ±0,05 Hold/Lock, Preset, kalibrační konstanty 0,5 50 s ±0,05 Hold/Lock, Preset, kalibrační konstanty, zálohování času 0,5 50 s ±0,05 Hold/Lock, Preset, kalibrační konstanty, zálohování času 0,5 50 s ±0,05 Hold/Lock, Preset, kalibrační konstanty, zálohování času 0,2 50 s (100/500 s) ±0,01 Hold, Lock, Preset, Suma kalibrační a dělící konst. Mat. operace 96 x x x x x x x x x x x x x x x x Hold, Lock 48 x 24 8 Hold, Lock 96 x Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech 24 odboček signalizace 9 50 V AC/DC OM 602AV Pomocné vstupy (UP/DW) ±0,2 sinus/pila/trojúhelník/ obdélník/náhodná funkce Hold, Lock, MF, Min/Max, Linearizace v 50 bodech OM 402PID ±9999 2x ,1 ±60 mv 500 V/ 0 5 A 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω OMU 408UNI ± x/8x ±60 mv 40 V ±5/±20/4 20 ma/±2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000, Cu 50/100 Ni1 000/ J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Linearizace v 50 bodech Regulace: PID/PI nebo proporcionální 1,0 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Mat. operace mezi vstupy, Aut. kompenzace CJC Linearizace v 254 bodech V AC/DC 96 x x x x x Teploměry Zobrazovače pro lineární potenciometry Zobrazovače pro tenzometry Univerzální čítače Zobrazovače dat Programovatelný AV PID regulátor Měřicí ústředna výbava na přání standardní výbava nelze objednat ORBIT MERRET cz 3

6 PŘEHLED PŘÍSTROJŮ Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana Sloupcové zobrazovače Velkoplošné displeje OMB 402UNI OMB 412UNI OMB 402PWR OMB 412PWR OMB 402UQC OMB 412UQC OMB 451UNI OMB 452UNI OMB 451PWR OMB 452PWR OMB 451UQC OMB 452UQC 30 LED ± LED 99/ LED ± LED 99/ LED LED 99/ LED LCD 50 LED 9999 LCD 50 LED LCD 9,1 ±60 mv 500 V/ 0 5 A 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 9,1 0 10/120/250/450 V 0 60/150/300 mv, 1/2,5/5 A 9,1 TTL, PNP/NPN, linkový 0,02 Hz 1 MHz, < 60 V (mv) 1 2 vstupy, stopky/hodiny, čítač/frekvence,up/dw, IRC 9,1 14 9,1 14 9,1 14 ±60 mv 500 V/ 0 5 A 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0 10/120/250/450 V 0 60/150/300 mv, 1/2,5/5 A TTL, PNP/NPN, linkový 0,02 Hz 1 MHz, < 60 V (mv) 1 2 vstupy, stopky/hodiny, čítač/frekvence,up/dw, IRC OMB LED 0 2/5/10 V, 0 20/4 20 ma, Pt/Ni 1000, Lin. pot, kω OMB LED 0 2/5/10 V, 0 20/4 20 ma, Pt/Ni 1000, Lin. pot, kω OMB 500 (2x) 50 LED OMD 202UNI OMD 202PWR OMD 202UQC OMD 202RS /5/10 V, 0 20/4 20 ma, Pt/Ni 1000, Lin. pot, kω ±60 mv ±500 V ±0,1 A ±5 A 1 4 vstupy ±2 V/±5 V/±10 V/±40 V ±5 ma/±20 ma/4 20 ma 0,1/1/10/100 kωω Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Linearizace v 50 bodech 0,6 5 ±0,2 V RMS, A RMS, W, Hz, Q, S, cos Ω, Hold, Lock 0,2 50 s (100/500 s) ±0,01 Hold, Lock, Preset, Suma kalibrační a dělící konst. Mat. operace, zálohování času 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Linearizace v 50 bodech 0,6 5 ±0,2 V RMS, A RMS, W, Hz, Q, S, cos Ω, Hold, Lock 0,2 50 s (100/500 s) 0,5 10 ±0,5 dílku 0,5 10 ±0,5 dílku 0,5 10 ±0,5 dílku ±0,01 Hold, Lock, Preset, Suma kalibrační a dělící konst. Mat. operace, zálohování času Hold/Lock Linearizace v 25 bodech Hold/Lock Linearizace v 25 bodech Hold/Lock Linearizace v 25 bodech 1,3 40 ±0,15 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Aut. kompenzace CJC Linearizace v 50 bodech 0 5 A/0 450 V 0,5 5 ±0,15 V RMS, A RMS, W, Hz, Q, S, cos Ω, Hold, Lock TTL, PNP/NPN < 100 khz 2x čítač/frekvence, IRC, stopky/hodiny, fáze, střída RS 232/RS 485 ASCII/MESSBUS/MODBUS/ PROFIBUS 0,2 50 s ±0,01 Hold, Lock, Preset, Suma kalibrační a dělící konst. Mat. operace 96 x x x x60 160x80 160x60 160x80 160x60 160x x x x48 50 Hold, Lock výbava na přání standardní výbava nelze objednat 4 ORBIT MERRET cz

7 Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana OMX 39DC OMX 39PM OMX 39AC 60 mv 450 V 5 ma 5 A 0 2 V, 0 5, 0 10 V 0 20, 4 20 ma 60 mv 450 V 5 ma 5 A spojité ±0, V AC/DC spojité ±0, V AC/DC spojité ±0, V AC/DC OMX 39W 0 5 A/0 450 V spojité ±0, V AC/DC OMX 39RTD Pt 100/500/1000, Ni C spojité ±0, V AC/DC OMX 39DU 0,5 100 kω spojité ±0, V AC/DC OMX 39OHM 0,1 100 kω spojité ±0, V AC/DC OMX 102DC 33 LCD 5 ±0,4/4/40/400 V, ±1/5 A ±4/40 ma, ±60/300 mv OMX 102UNI 33 LCD 5 ±20/60/1000 mv 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0,3/1,5/3/30 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 80 ±0,2 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech 0,5 100 ±0,2 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OMX 102PWR 33 LCD A/0 450 V 0,5 10 ±0,3 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OMX 102UQC 33 LCD 5 TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, < 30/150/300 V 0,1 50 s ±0,1 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech OMX 102T 33 LCD 5 1 4/2 8/4 16 mv/v ±0,2 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech OMX 333DC OMX 333UNI ±25/±50/±100/±200/±400 V ±0,5/±1/±5 A ±20/60/1000 mv 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0,3/1,5/3/30 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 100 ±0,15 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech 0,5 100 ±0,15 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech OMX 333PWR 0 5 A/0 450 V 0,5 100 ±0,3 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech OMX 333UQC TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, < 30/150/300 V 0,1 50 s ±0,1 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech 24/110/230 VAC VDC OMX 380DU Lin. potenciometr > 500 Ω ±0,01 Teachin VDC VDC OMX 380PM 0 10 V 0 20/4 20 ma ±0,01 Teachin VDC VDC 113x x x x x x x x x x x x x x x x79 58 OMX 380T 1 4/2 8/4 16 mv/v ±0,01 Teachin VDC VDC OMX Profibus PROFIBUS DP V AC/DC 90x x x79 60 Analogové převodníky na DIN lištu Digitální převodníky na DIN lištu 113x Převodník PROFIBUS OMP 38 ±0,2 Výstup 12/15/24 VDC 113x Stab. zdroje na DIN lištu OMA 10S 4x 10 poloh max. 30 VDC/100 ma Ruční otočným přepínačem 96 x48 66 Přepínač měřicích míst výbava na přání standardní výbava nelze objednat ORBIT MERRET cz 5

8 OM LINK Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu. U nových přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC je nutný kabel OML (verze USB nebo RS232). Program lze použít pro nastavování (1 přístroj) nebo sběr dat pomocí linky RS 232 a RS 485 vhodnějšího pro online připojení v provozu. OM LINK Správa připojení Hlavní menu: Program > Správa připojení Vytvoření nového připojení Hlavní menu: Připojení > Nové... Správa měření Hlavní menu: Program > Správa měření Otevření nového okna měření Hlavní menu: Měření > Nové okno Okno Měření Správa připojení Otevření uloženého souboru měření Hlavní menu: Měření > Otevřít Vytvoření nového připojení Hlavní menu: Připojení > Nové... Načtení/uložení konfigurace oken, připojení a měření Hlavní menu: Program > Načíst konfiguraci Program > Uložit konfiguraci.. Změna parametrů aktivního připojení Hlavní menu: Připojení > Upravit... Konfigurace připojení Nastavení aplikace Hlavní menu: Program > Nastavení... Ukončení připojení Hlavní menu: Připojení > Ukončit Protokol událostí Hlavní menu: Program > Protokol Ukončení všech připojení Hlavní menu: Připojení > Ukončit připojení Informace o aplikaci Hlavní menu: Nápověda > O programu... Zobrazení měření Hlavní menu: Měření > Nové okno/otevřít SPRÁVA PŘIPOJENÍ Správa připojení umožňuje vytváření a rušení připojení, poskytuje jejich seznam rozdělený dle typu, s uvedením základních parametrů a měřitelných hodnot (kanálů), a slouží jako výchozí místo pro spouštění měření, nastavení přístrojů OM, zobrazování jejich vlastností atd. Připojení je klíčovou entitou aplikace OM Link představuje fyzické nebo virtuální spojení s přístroji OM a je základním objektem většiny funkcí aplikace. Typy připojení: Online, představuje fyzické spojení s přístrojem OM Offline, slouží k zobrazení menu přístroje a jeho přednastavení pro pozdější použití v online režimu Matematické, představuje matematickou operaci nad měřenými hodnotami z jiných připojení (online) Pasivní odposlech, slouží pro analýzu komunikace probíhající v autonomních měřících systémech Načtení dat z paměti přístroje Hlavní menu: Přístroj > Načíst data... Vymazání obsahu paměti Hlavní menu: Přístroj > Vynulovat paměť Okno Měření Nastavení přístroje Hlavní menu: Přístroj > Nastavení Tabulka linearizace Hlavní menu: Přístroj > Tabulka linearizace Vlastnosti a servis přístroje Hlavní menu: Přístroj > Vlastnosti a servis... Spuštění skriptu Hlavní menu: Přístroj > Spusť skript Nahrání firmware do přístroje Hlavní menu: Přístroj > Firmware upload... 6 ORBIT MERRET cz

9 SPRÁVA MĚŘENÍ Správa měření umožňuje vytváření a rušení souborů měření, grafů a jednotlivých hodnot, poskytuje jejich strukturovaný přehled a umožňuje měnit parametry grafů a hodnot. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Jednou z hlavních vlastností programu OM Link je možnost pohodlného nastavování přístrojů přímo z Vašeho počítače. Okno Měření Otevření nového okna měření Hlavní menu: Měření > Nové okno Otevření uloženého souboru měření Hlavní menu: Měření > Otevřít Uložení souboru měření Hlavní menu: Měření ložit/uložit jako... Uzavření okna měření Hlavní menu: Měření > Zavřít Export souboru měření do CSV Hlavní menu: Měření > Exportovat soubor... Uložení snímku grafů do BMP Hlavní menu: Měření > Uložit snímek... nastavení hodnot a parametrů přístroje přehled celého nastavovacího menu (PROFI/LIGHT/USER) vlastní konfigurace celého menu export a import nastavení přístroje Nastavovat lze všechny existující položky, i ty které jsou v přístroji nepřístupné nebo blokované. U většiny položek v menu přístroje lze nastavit jejich atribut pro USER menu (vidět/měnit/skrýt) a navíc odstranit nebo přidat jakoukoliv položku z LIGHT menu. Tak lze případně sestavit zákaznické menu přístroje pro danou aplikaci a úroveň znalostí obsluhy, s tím že je navíc možné u max. 10 položek zvolit i jejich pořadí. Každé nastavení menu přístroje lze uložit do souboru a použít pro konfiguraci dalších přístrojů. Výhodou je i možnost poslání kompletního menu přes k technické pomoci přímo výrobci. OKNO MĚŘENÍ Okno Měření je pohledem na historický i aktuální průběh měření určitých veličin a jejich skupin. Okno poskytuje tři možné režimy pohledu na měřená data: 1) grafy zobrazují historický průběh měření ve volitelném časovém rozsahu. Pomocí ovládacího panelu v tomto režimu lze posouvat zobrazené časové období, měnit zobrazený časový rozsah (od 1 vteřiny do 15 dnů), a nastavovat další parametry zobrazení grafů (názvy, datum v časové ose). 2) ukazatele zobrazují aktuální hodnoty měřených veličin. 3) tabulka zobrazuje historický průběh měření v tabulkové číselné formě. Ve vlastnostech a servisu získáte kompletní informace o přístroji. Pomocí ovládacího panelu v tomto režimu lze přepínat mezi zobrazením interpolovaných hodnot v určitých časových krocích a zobrazením skutečně naměřených vzorků hodnot. V režimu grafů a tabulky lze dále pozastavovat běžící měření a znovu je spouštět. Přitom lze též specifikovat, zdali se při znovuspuštění měření zachová dřívější průběh (historie) a měření se naváže, nebo zda bude měření zahájeno znovu a historie zrušena. Hodnoty z přístroje lze do měření přidávat např. ze Správy připojení výběrem určitého kanálu přístroje z online připojení (příp. matematického, nebo připojení typu pasivní odposlech) a přetažením do okna měření. Tímto způsobem lze též nové hodnoty (veličiny) začleňovat do již existujících grafů (v případě režimu grafů), tzn. dvě veličiny v jednom grafu se společným měřítkem a časovou osou. Strukturalizaci veličin a grafů a změnu jejich parametrů (názvy, rozsahy, barvy) lze dále provádět ve Správě měření. ORBIT MERRET cz 7

10 OMM 323 OMM 323 Modelové řada OMM 323 jsou levné 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro jednoduché aplikace. V nabídce jsou verze UNI, RS a UQC. Typ OMM 323UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 3,5MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU) UNIVERÁLNÍ ČÍTAČ ZOBRAZOVAČ DAT DIGITÁLNÍ FILTRY, LINEARIZACE VELIKOST DIN 48 X 24 MM V AC/DC OMM 323UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OMM 323UQC UNIVERÁLNÍ ČÍTAČ OMM 323RS ZOBRAZOVAČ DAT RS 485 OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá čtyřmi tlačítky přístupnými zezadu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot i z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 19,99 V 0 150,0 Nastavení (UQC): měřicí mód čítač/frekvence/stopky/hodiny s nastavitelným kalibračním koeficientem, časovou základnou a zobrazením Měřicí módy (UQC): čítač/měřič kmitočtu/updw čítač/kmitočet/čítač pro IRC Měřicí kanály (UQC): A a B, z jednoho měřicího vstupu je možné vyhodnocovat dvě nezávislé funkce (počet/frekvence) Vstup (RS): RS 485, s protokolem ASCII meno MODBUS RTU Zobrazení: 9999 KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) NOVINKA LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Exponenciální průměr: z měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ* Hold: blokování displeje/přístroje Lock: blokování tlačítek Tára: nulování displeje při nenulovém vstupním signálu * jen pro vstupy ma a V 8 ORBIT MERRET cz

11 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: 9999, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 9,1 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,15 % z rozsahu 1 digit ±0,3 % z rozsahu 1 digit T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,5 20 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms); 2x Rozlišení: 0,1 C (RTD), 1 C (T/C) Watchdog: reset po 500 ms Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF 0,4, I STP < 45 A/1,1 ms VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF 0,4, I STP < 45 A/1,1 ms, izolované MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 48 x 24 x 72 mm Otvor do panelu: 43,5 x 22,5 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP42 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 2,5 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 300 V (ZI) EMC: ČSN EN ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OMM 323 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI DC: ±90/±180 ma, ±30/±60 mv/±1/±20/±40/±80 V PM: ±20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V OHM: Ω/300 Ω/0 3 kω/0 24 kω/0 30 kω RTD: Pt 50/100/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 DC ±20/±40/±80 V ±30/60 mv/±1 V ±90/±180 ma PM ±2/±5/±10 V ±5/20 ma, 4 20 ma T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L typ UQC UQC: typ RS RS 0 30 V, komparační úrovně jsou nastavitelné v menu vstupní kmitočet 0,1 Hz 50 khz (20 khz pro QUADR a UP/DW, 10 khz pro QUADR čítač) RS 485, s protokolem ASCII nebo MODBUS RTU PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD OMM 323 Typ U N I 1 U Q C* R S* CJC DC, PM Napájení V AC/DC V AC/DC, izolované 1 Barva displeje červená 0 zelená 1 Specifikace standardně se neuvádí 00 OMM 323UQC EXT. 1 L L VSTUP B VSTUP A OMM 323RS ZAKONČENÍ Napájení VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 E S E ES S E ES ES VSTUP 3 RTD, OHM, Ni T/C DU EXT. 1 Pouze pro I a U > 2 V Základní provedení přístroje je označeno tučně * Uvedení do prodeje není stanoveno ORBIT MERRET cz 9

12 OMM 350 OMM 350 Modelové řada OMM 350 jsou malé 6místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. V nabídce jsou dvě verze UNI a DC. Typ OMM 350UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Pro měření větších rozsahů DC napětí a proudu je vhodná verze OMM 350DC. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 6MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, LINEARIZACE VELIKOST DIN 72 X 24 MM V AC/DC Rozšíření Komparátory OMM 350DC DC VOLTMETR A AMPÉRMETR OMM 350UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá čtyřmi tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání dvou mezních hodnot s reléovým výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje i volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 19,99 V 0 150,0 Zobrazení: KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Exponenciální průměr: z měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Hold: blokování displeje/přístroje Lock: blokování tlačítek 10 ORBIT MERRET cz

13 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: , červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 9,1 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,2 % z rozsahu 1 digit (pro zobrazení ±1999) ±0,3 % z rozsahu 1 digit T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,5 10 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro 200 V a 5A; 2x Rozlišení: 0,1 C (RTD), 1 C (T/C) Watchdog: reset po 500 ms Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 72 x 24 x 106 mm Otvor do panelu: 68 x 22,5 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP42 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 2,5 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. Napájení přístroje, vstup > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6 KOMPARÁTORY Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 50 ms Limity : Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 2x relé s bistabilním kontaktem (48 VAC/30 VDC, 3 A) VDC/24 VAC, max. 4 VA, PF 0,4, I STP < 45 A/1,1 ms, izolované ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OMM 350 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI DC: ±20/±60/±1 000 mv PM: 0 20 ma/4 20 ma/0 2 V/ 0 5 V /0 10 V OHM: Ω/0 1,5 kω/0 3 kω/0 30 kω RTD: Pt 50/100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/ T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 ΩΩ) typ DC DC Hi: ±1 A/±5 A/±20 V/±40 V/±100 V/±200 V ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 DC 0 1 V 0 60 mv 0 20 mv PM 0 5/10 V 0 2 V 0 20 ma, 4 20 ma T/C J/K/E/N/L B/S/R/T DC/Hi ±100/±200 V ±20/40 V ±1/±5 A UPŘESNĚNÍ ROZSAHU V OBJEDNACÍM KÓDU UNI A Pt 100/0 300 Ω B Pt 500/ Ω C Pt 1 000/Ni 1 000/0 3 kω D Ni /0 30 kω Z na přání upřesňují se jen odporové rozsahy (OHM, RTD, Ni), ostatní rozsahy (DC, PM, T/C, DU) jsou osazeny vždy PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD OMM Typ U N I Obj. kód se o nevyužité pozice zkracuje! D C CJC DC, PM Napájení V AC/DC, izolované 0 Měřicí rozsah, viz tabulka Upřesnění? Komparátory ne 0 1x relé (spínací) 1 2x relé (spínací) 2 1x otevřený kolektor 3 2x otevřený kolektor 4 Barva displeje červená 1 zelená 2 Specifikace standardně se neuvádí 00 L N L1 L2 Hold/Lock VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 E S S E E S ES ES ES RTD, OHM, Ni *U typu UNI se v objednacím kódu volí měřicí rozsah pouze pro RTD, NI, OHM, pro ostatní je tato položka bez významu se standardním přednastavením A! VSTUP 2 VSTUP 3 T/C DU Základní provedení přístroje je označeno tučně ORBIT MERRET cz 11

14 OM 36 OM 36 Modelová řada OM 36 jsou levné 3,5místné panelové přístroje s dobrou přesností a stabilitou. OM 36DC DC VOLTMETR A AMPÉRMETR OM 36AC AC VOLTMETR A AMPÉRMETR 3,5MÍSTNÉ ZOBRAZENÍ VELIKOST DIN 96 X 48 MM 230 VAC Rozšíření Pomocné napětí Napájení 24/110 VAC, VDC, OM 36PM MONITOR PROCESŮ OM 36OHM OHMMETR OM 36RTD TEPLOMĚR PRO Pt/Ni OVLÁDÁNÍ Přístroj je určený pro prosté měření bez dalšího ovládání. Umístění desetinné tečky je volitelné zkratovací propojkou pod předním panelem. KALIBRACE Případné korekce zobrazení displeje pro obě krajní hodnoty vstupního signálu lze provést trimry, pod předním panelem (±10 %). ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je izolované s plynule nastavitelnou hodnotou v rozsahu 2 24 VDC. 12 ORBIT MERRET cz

15 L S E TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: ±1999, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 14 mm Desetinná tečka: nastavitelná zkratovací propojkou Jas: nastavitelný trimrem pod předním panelem PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 100 ppm/ C Přesnost: ±0,1 % z rozsahu 1 digit ±0,2 % z rozsahu 1 digit RTD, OHM ±0,3 % z rozsahu 1 digit AC Rychlost: 1,2 10 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro 300 V a 5 A; 2x Rozlišení: 0,1 /1 C (RTD) Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. POMOCNÉ NAPĚTÍ Nastavitelné: 2 24 VDC/50 ma, izolované 24; 110; 230 VAC, 50/60 Hz, ±10 %, 5 VA VDC/max. 150 ma (bez pomocného napětí) VDC/max. 300 ma, PF 0,4, I STP < 40 A/1 ms, izolované, PF 0,4, I STP < 40 A/1 ms, izolované Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 96 x 48 x 110 mm Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: 0 60 C Skladovací teplota: C Krytí: IP42, na přání IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. AC napájení přístroje > 600 V (ZI), 300 V (DI) DC napájení přístroje, vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY DC AC PM OHM RTD A ±199,9 mv 0 199,9 mv 0 5 ma 0 199,9 Ω Pt 100 B ±1,999 V 0 1,999 V 0 20 ma 0 1,999 kω Pt 500 C ±19,99 V 0 19,99 V 4 20 ma 0 19,99 kω Pt D ±199,9 V 0 199,9 V ±2 V E ±300 V V ±5 V F ±10 V H Ω J ±199,9 μa K ±1,999 ma 0 1,999 ma L ±19,99 ma 0 19,99 ma M ±199,9 ma 0 199,9 ma N ±1,999 A 0 1,999 A P ±5,00 A 0 5,00 A Z na přání na přání na přání na přání PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD OM 36 0 Typ D C A C P M O H M Obj. kód se o nevyužité pozice zkracuje! R T D N E 4 5 Pomocné napětí VSTUP 2 VSTUP 1 OM 36DC Napájení 24 VAC/50 Hz VAC/50 Hz VDC VAC/50 Hz VDC, izolované 4, izolované 5 Měřicí rozsah, viz tabulka Měřicí rozsahy? Analogový výstup žádný 0 Pomocné napětí ne 0 ano 1 Připojení 2drátové 1 *3drátové 2 *jen pro typ RTD 4drátové 3 Barva displeje červená 1 zelená 2 Požadované zobrazení pro vybraný rozsah vstupu uveďte prosím v objednávce (PM, OHM)! (např.: vstup 0 20 ma > zobrazení ) OM 36AC OM 36PM OM 36OHM OM 36RTD VSTUP 2 VSTUP 1 VSTUP S E E S ES ES S E E S ES ES ES Základní provedení přístroje je označeno tučně ORBIT MERRET cz 13

16 OML 343 OML 343 Modelové řada OML 343 jsou levné 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro jednoduché aplikace. V nabídce jsou verze UNI, DC a AC. Typ OML 343UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Pro měření větších rozsahů DC a AC napětí a proudů jsou určené verze OML 343DC a OML 343AC. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 3,5MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, LINEARIZACE VELIKOST DIN 96 X 48 MM V AC/DC Rozšíření Komparátor OML 343DC DC VOLTMETR A AMPÉRMETR OML 343AC AC VOLTMETR A AMPÉRMETR OML 343UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky přístupnými zezadu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot i z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ KOMPARÁTOR je určený pro hlídání jedné mezní hodnoty s reléovým výstupem. Limita má nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje i volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavené meze je signalizováno LED a zároveň sepnutím relé. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 19,99 V 0 150,0 Zobrazení: ±1999 KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Exponenciální průměr: z měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej FUNKCE Tára: nulování displeje při nenulovém vstupním signálu EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Hold: blokování displeje/přístroje Lock: blokování tlačítek Tára: aktivace táry 14 ORBIT MERRET cz

17 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: ±1999, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 14 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný nebo automaticky regulovatelný PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,15 % z rozsahu 1 digit ±0,3 % z rozsahu 1 digit AC, T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,5 20 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro > 200 V a 5 A; 2x Rozlišení: 0,1 C (RTD), 1 C (T/C) Watchdog: reset po 500 ms Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 50 ms Limita: ±1999 Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 1x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A) VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF 0,4, I STP < 45 A/1,1 ms, izolované MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Polykarbonát, nehořlavý UL 94 V0 Rozměry: 96 x 48 x 30 mm Otvor do panelu: 92 x 44 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP65 (pouze čelní panel a s těsněním), zadní strana je otevřená El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 2,5 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 300 V (ZI) vstup, výstup > 300 V (DI) EMC: ČSN EN ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OML 343 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI DC: ±90/±180 ma, ±30/±60 mv/±1/±20/±40/±80 V PM: ±20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V OHM: Ω/300 Ω/0 1,5 kω/0 3 kω/0 24 kω/0 30 kω RTD: Pt 50/100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 DC ±1/±20/±40/±80 V ±30/60 mv ±80/±180 ma PM ±2/±5/±10 V ±5/20 ma, 4 20 ma T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L DC/Hi ±120/±200 V ±1/±5 A AC 0 50/250 V 0 24/120 V 0 60/300 mv 0 0,5/1/5 A typ DC DC Hi: typ AC AC: ±1 A/±5 A, ±120/240 V 0 1 A/0 5 A 0 60 mv/0 300 mv/0 24 V/0 50 V/0 120 V/0 250 V PŘIPOJENÍ tlačítka OBJEDNACÍ KÓD OML 343 Typ U N I D C A C Komparátor ne 0 1x relé (spínací) 1 Barva displeje červená 1 zelená 2 Těsnění ne 0 Těsnící vložka mezi přístroj a panel ano 1 Specifikace standardně se neuvádí CJC DC, PM L1 EXT. 1 VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 RTD, OHM, Ni E S S E ES S E ES ES T/C VSTUP 3 DU Základní provedení přístroje je označeno tučně ORBIT MERRET cz 15

18 OM 352 OM 352 Modelové řada OM 352 jsou jednoduché 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. V nabídce jsou verze UNI, DC a AC. Typ OM 352UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Pro měření větších rozsahů DC a AC napětí a proudů jsou určené verze OM 352DC a OM 352AC. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 3,5MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, LINEARIZACE VELIKOST DIN 96 X 48 MM Rozšíření Pomocné napětí Komparátory Datový výstup Analogový výstup Napájení V AC/DC Tříbarevný displej 20 mm OM 352DC DC VOLTMETR A AMPÉRMETR OM 352AC AC VOLTMETR A AMPÉRMETR OM 352UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot i z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je galvanicky oddělené s plynule nastavitelnou hodnotou. KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání dvou mezních hodnot s reléovým výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje i volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/PROFIBUS protokolem. ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu napětí/ proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 19,99 V 0 150,0 Zobrazení: ±1999 KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Exponenciální průměr: z měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej FUNKCE Tára: nulování displeje při nenulovém vstupním signálu EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Hold: blokování displeje/přístroje Lock: blokování tlačítek Tára: aktivace táry 16 ORBIT MERRET cz

19 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: ±1999, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 14 mm, , červená/zelené 7segmentové LED, výška 20 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný nebo automaticky regulovatelný PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,2 % z rozsahu 1 digit (pro zobrazení ±1999) ±0,3 % z rozsahu 1 digit AC, T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,5 10 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro > 200 V a 5 A; 2x Rozlišení: 0,1 C (RTD), 1 C (T/C) Watchdog: reset po 500 ms Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 50 ms Limity: ±1999; Hystereze: ; Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 2x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A), 2x otevřený kolektor (30 VDC/100 ma) DATOVÉ VÝSTUPY Protokol: ASCII, PROFIBUS Formát dat: 8 bitů bez parity 1 stop bit (ASCII) Rychlost: Baud Baud 12 Mbaud (PROFIBUS) RS 232: izolovaná RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů) ANALOGOVÉ VÝSTUPY Typ: izolovaný, programovatelný s rozlišením max dílků, analogový výstup odpovídá údaji na displeji, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu Nelinearita: 0,2 % z rozsahu TK: 100 ppm/ C Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 250 ms Rozsahy: 0 2/5/10 V, 0/4 20 ma (komp. < 500 Ω/12 V) POMOCNÉ NAPĚTÍ Nastavitelné: 5 24 VDC/max. 1,2 W V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4 I STP < 40 A/1 ms, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP < 40 A/1 ms Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 96 x 48 x 120 mm Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OM 352 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI DC: ±20/±60 mv/±1 V PM: 0 20 ma/4 20 ma/±2/±5/±10 V OHM: Ω/0 1,5 kω/0 3 kω/0 30 kω RTD: Pt 50/100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 DC ±1 V ±60 mv ±20 mv PM ±5/±10 V 0 20 ma, 4 20 ma T/C J, K, E, N, L B, S, R, T DC/Hi ±100/±200 V ±20/±40 V ±1/±5 A AC 0 90/450 V 0 50/250 V 0 24/120 V 0 60/300 mv 0 0,5/1/5 A UPŘESNĚNÍ ROZSAHU V OBJEDNACÍM KÓDU typ DC DC Hi: typ AC AC: ±1 A/±5 A/±20 V/±40 V/±80 V/±200 V 0 1 A/0 5 A 0 60 mv/0 300 mv/0 24 V/0 50 V/0 90 V/0 120 V/0 250 V/0 450 V A B C D UNI Pt 100/0 300 Ohm Pt 500/ Ohm Pt 1 000/Ni 1 000/0 3 kohm Ni / 0 30 kohm Z na přání upřesňují se jen odporové rozsahy (OHM, RTD, Ni), ostatní rozsahy (DC, PM, T/C, DU) jsou osazeny vždy PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD OM 352 Typ U N I D C A C L N E L2 L RxD TxD 232 E S S E E S ES ES ES Rx/Tx Rx/Tx Hold/Lock VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 CJC DC, PM RTD, OHM, Ni Napájení V AC/DC 0 1 Měřicí rozsah, viz tabulka Upřesnění? Komparátory ne 0 1x relé (spínací) 1 2x relé (spínací) 2 1x otevřený kolektor 3 2x otevřený kolektor 4 Výstup žádný 0 Pomocné napět 1 Analogový výstup 2 RS RS PROFIBUS* 7 Barva displeje červená (14 mm) 1 zelená (14 mm) 2 červená/zelená (20 mm) 3 Specifikace standardně se neuvádí 00 AV U AV I Pomocné napětí VSTUP 3 VSTUP 4 T/C DU Základní provedení přístroje je označeno tučně * Uvedení do prodeje není stanoveno ORBIT MERRET cz 17

20 OM 402 OM 402 Modelová řada OM 402 jsou 4místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. V nabídce jsou dvě verze UNI, LC a PWR. Typ OM 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Dalším rozšířením vstupních modulů lze měřit větší rozsahy DC napětí a proudu nebo rozšířit počet vstupů až na 4 (platí pro PM). Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigmadelta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 4MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE VELIKOST DIN 96 X 48 MM Rozšíření Pomocné napětí Komparátory Datový výstup Analogový výstup Záznam naměřených hodnot Napájení V AC/DC Tříbarevný displej 20 mm OM 402UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OM 402LC ZOBRAZOVAČ PRO TENZOMETRY OM 402PWR AC VOLTMETR A AMPÉRMETR AC ANALYZÁTOR SÍTĚ OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky. ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule nastavitelné v rozsahu 5 24 VDC. KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/ODDO. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného výstupu. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem. ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu napětí/ proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu. ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) všech naměřených hodnot až do záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje je možné uložit až hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní RS232/485 a OM Link. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřicího rozsahu Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM) Měřicí módy (PWR): napětí (V RMS ), proud (A RMS ), výkon (W), kmitočet (Hz) a s výpočtem Q, S, cos fi Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 39,99 V > Zobrazení: KOMPENZACE Vedení (RTD, OHM): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automat. (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2 30/100/100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej MATEMATICKÉ FUNKCE Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x a matematické funkce mezi vstupy EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Lock: blokování tlačítek Hold: blokování displeje/přístroje Tára: aktivace táry Nulování MM: nulování min/max hodnot 18 ORBIT MERRET cz

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu PMA a Company of WEST Control Solutions TB 45 Omezovač teploty / monitor Kompaktní konstrukce Použití pro topení i chlazení Pro všechny typy termočlánků a odporových teploměrů Displej, ovládání a komunikace

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

1 Připojení 2 Možnosti fyzického... připojení přístrojů. 4 Databáze přístrojů... OM 5 Funkční rozsah... aplikace. Nástrojová lišta...

1 Připojení 2 Možnosti fyzického... připojení přístrojů. 4 Databáze přístrojů... OM 5 Funkční rozsah... aplikace. Nástrojová lišta... Contents I Table of Contents Foreword 0 Part I Úvod 3 Part II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2 Možnosti fyzického... připojení přístrojů 4 3 Adresa přístroje... 4 4 Databáze přístrojů...

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Univerzální monitorovací systém

Univerzální monitorovací systém Nové! Univerzální monitorovací systém KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČIN NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl (HACCP) farmaceutický průmysl transfúzní stanice,

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty www.jsp.cz Programovatelné převodníky pro snímače teploty Programovatelné převodníky pro odporové a termoelektrické snímače teploty

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen "předmětu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 JSP Měření a regulace NB0325-2011/08 NÁVOD NJ-14 Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 Slouží ke změně nastavení rozsahu, tlumení a mezí komparátorů převodníků P5102 a P5201. Napájení z připojeného

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Měření teploty a odporu

Měření teploty a odporu AP0015 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Měření teploty a odporu Abstrakt Aplikační poznámka řeší způsoby měření teploty a odporu pomocí analogových vstupů řídicích systémů firmy AMiT. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0015_cz_01.pdf

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky platné od 24.8.2011 pro www.sportfotbal.cz provozovaný firmou David Hrubý, IČ 67790909, Farského 1/1385, 170 00 Praha 7, registrováno pod spisovnou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOMFY, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOMFY, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOMFY, spol. s r.o. 1 Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb (materiál, výrobky, náhradní

Více