KATALOG 2013 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 2013 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU"

Transkript

1 KATALOG 2013 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní servisní a záruční podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, dále jen předmětu plnění firmou ORBIT MERRET, spol. s r.o., (dále je dodavatel ) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk Signování právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit ve smyslu ustanovení 262 odst. 1 Obchodního zákoníku režimem citovaného zákona. Založení sjednaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem. 2. Cena předmětu plnění 2.1. Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů Pro upřesnění ceny je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen nabídka ), jejíž platnost je 21 kalendářních dnů ode dne vystavení, neníli uvedeno jinak Ceny předmětu plnění uváděné v nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba uvést v objednávce Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce. 3. Uzavření smlouvy 3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou nebo faxem, ve výjimečných případech též na základě ústní nebo telefonické objednávky Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: obchodní jméno a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení; osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČO a DIČ (jeli registrován jako plátce DPH); jednoznačné určení předmětu plnění dle technických podkladů firmy ORBIT MERRET, spol.s r.o., jeho množství, dodací podmínky (místo a termín) a případně další specifické požadavky na předmět plnění 3.3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli Potvrzení objednávky, a to písemně, faxem či em. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 3 pracovních dnů od dne doručení objednávky V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění nebo částka překračuje Kč, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednavatelem V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požadujeli to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek Dodatečné změny nebo doplňky smlouvy (objednávky) potřebují pro svou platnost písemné potvrzení. 4. Dodací podmínky 4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 21 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3 8 týdnů Předpokladem dodržení dodací lhůty dodavatele je splnění platebních závazků odběratele z dříve uskutečněných obchodních případů Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve vyjímečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele Prodlení v dodací lhůtě našich subdodavatelů, stávka, zákazy vývozu nebo dovozu, válka, jakož i jiné případy vyšší moci osvobozují dodavatele od povinnosti dodat ve lhůtě, aniž by tímto odběrateli příslušelo právo na odvolání objednávky nebo právo požadovat nějaké odškodnění (penále) Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele (osobní odběr), nebo předáním pověřeným pracovníkem dodavatele v místě plnění anebo předáním předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci Jeli sjednán osobní odběr odběratelem je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel Nepřevezmeli odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši Zjistíli odběratel rozpor s dodacím listem, rozdíl v množství a druhu plnění, zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručitelovi zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu popř. na dodacím listu spediční služby, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel. 5. Stornování objednávky odběratelem 5.1. V případě zrušení objednávky po jejím potvrzení na základě žádosti odběratele je dodavatel oprávněn vyfakturovat kupujícímu 20 % z ceny neodebraných výrobků Dojdeli k neoprávněnému vrácení dodaného předmětu plnění po řádném dohodnutém termínu, je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50 % celkové účtované ceny dodávky Uplatníli dodavatel nárok na odstupné nebo smluvní pokutu na neoprávněné vrácení dodávky dle ustanovení odst je potvrzení objednávky zrušeno po zaplacení stanovené částky. V případě prodlení při placení této částky je dodavatel oprávněn uplatnit sankce dle odst Platební podmínky 6.1. Pokud nebyly ujednány zvláštní platební podmínky, je splatnost našich faktur 14 dní Dodavateli vzniká právo fakturovat ihned po předání předmětu plnění prvnímu veřejnému přepravci, v případě sjednaného osobního odběru po jeho uskutečnění, nebo po dodání zboží dodavatelem Nedodržíli odběratel stanovený termín platby, je povinností odběratele uhradit prodávajícímu na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ze prodlení v úhradě dohodnuté kupní ceny ve výši 0,10 % z fakturované ceny ze každý den prodlení V případě prodlení odběratele v plnění závazků není dodavatel povinen plnit další dodávky do doby, než bude dluh vyrovnán. Odběratel v tomto případě není oprávněn požadovat pokutu za pozdní plnění vzniklé v této souvislosti. V případě dlouhodobého neplnění závazků ze strany odběratele lze potvrzené objednávky odběratele vyřadit z evidence bez náhrady Dnem splatnosti se rozumí den, do kterého musí být částka připsána na účet dodavatele nebo složena v pokladně dodavatele. 7. Vlastnictví předmětu plnění 7.7. Vlastnické právo k předmětu plnění dle těchto podmínek přechází na odběratele až zaplacením celé výše kupní ceny. 8. Záruční podmínky 8.1. Dodavatel poskytne na předmět plnění záruku bezchybné funkce po dobu 60 měsíců od jeho dodání, pokud není stanoveno jinak Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáž, chybným seřízením nebo nesprávnou obsluhou. 9. Ostatní ujednání 9.1. V případech, kdy se výše uvedené Všeobecné obchodní podmínky liší od podmínek uvedených v předložené objednávce odběratele, platí pro uzavření této smlouvy ustanovení obsažená v potvrzení objednávky. Případné doplnění ze strany odběratele musí být odsouhlaseno dodavatelem, jinak platí ustanovení dle odst Způsob přepravy předmětu plnění stanovuje dodavatel při respektování maximální hospodárnosti přepravy, nebyloli kupujícím výslovně požadováno jinak Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku Všechny spory související s aplikací, realizací nebo výkladem těchto podmínek budou řešeny před Obchodním soudem v Praze.

3 PANELOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE ORBIT MERRET cz

4 PŘEHLED PŘÍSTROJŮ Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana DC VAmetry *další viz. Monitory procesů AC VAmetry *další viz. Wattmetry Monitory procesů Integrátor Ohmmetry Wattmetry AC VAmetry Linearizátory OMM 323UNI ±1999 9,1 ±30/±60 mv/±1/±20/±40/±80 V ±90/±180 ma OMM 350DC ±1999 9,1 ±20/±40/±100/±200 V ±1/±5 A OM 36DC ± ±199,9 mv ±300 V ±199,9 A ±5 A OML 343UNI ± ±30/±60 mv/±1/±20/±40/±80 V ±90/±180 ma OML 343DC ± ±120 V/±240 V ±1/±5 A Přehled 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 48 x x ,2 10 ±0,1 24/110/230 VAC VDC 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OM 352UNI ± ±30/±60 mv/±1 V 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OM 352DC ± ±20/±40/±80/±200 V ±1/±5 A OM 45DC ± ±1,9999 V ±199,99 V ±199,99 A ±199,99 ma OM 47DC ± ±199,99 mv ±300 V ±199,99 A ±5 A OM 402UNI ± ±60 mv ±500 V ±0,1 A ±5 A OM 502DC ± ±99,999 mv ±300 V ±999,99 A ±5 A OM 36AC ,9 mv 300 V 199,9 ma 5 A OML 343AC ,06/0,3/24/50/120/ 250 V; 0 1 A/5 A OM 352AC ,06/0,3/24/50/90/120/ 250/450 V; 0 1 A/5 A OM 47AC ,99 mv 300 V 199,99 ma 5 A OMM 323UNI ±1999 9,1 ±2/±5/±10 V ±5/±20/4 20 ma OMM 350UNI ±1999 9,1 0 2/5/10 V 0 20/4 20 ma OM 36PM ± ±2 V; ±5 V, ±10 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma OML 343UNI ± ±2/±5/±10 V ±5/±20/4 20 ma OM 352UNI ± ±2/±5/±10 V ±5/±20/4 20 ma OM 45PM ± ±2 V; ±5 V, ±10 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma OM 47PM ± ±2 V; ±5 V, ±10 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma OM 402UNI ± vstupy ±2 V/±5 V/±10 V/±40 V ±5 ma/±20 ma/4 20 ma OM 502PM ± ±2 V/±5 V/±10 V ±5 ma/±20 ma/4 20 ma OM 502I ±2 V/±5 V/±10 V ±5 ma/±20 ma/4 20 ma 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 96 x x x ,2 10 ±0, VAC VDC 1,2 10 ±0,15 24/110/230 VAC VDC 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech 0,1 100 ±0,02 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech 1,2 10 ±0,3 24/110/230 VAC VDC 0,5 5 ±0,3 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 5 ±0,3 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 96 x x x x x x x x ,2 10 ±0,3 24/110/230 VAC VDC 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 96 x x x x ,2 10 ±0,1 24/110/230 VAC VDC 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech 96 x x ,2 10 ±0, VAC VDC 1,2 10 ±0,15 24/110/230 VAC VDC 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech Mat. operace mezi vstupy 0,1 100 ±0,02 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech 0,1 8 ±0,05 Tára, Hold, Lock, Min/Max, Okamž./Integr. hodnota Linearizace v 50 bodech OMM 323UNI ,1 0,3/3/30 kω 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OM 36OHM ,9 kω 19,99 kω Ω 96 x x x x x x x ,2 10 ±0,2 24/110/230 VAC VDC OML 343UNI ,3/1,5/3/30 kω 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OM 352UNI ,3/1,5/3/30 kω 0,5 20 ±0,2 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OM 47OHM ,99 kω 199,99 kω Ω 96 x x ,2 10 ±0,2 24/110/230 VAC VDC OM 402UNI ,1/1/10/100 kω/auto 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech OM 402PWR /120/250/450 V 0 60/150/300 mv, 1/2,5/5 A OM 402UNI ± ±2 V; ±5 V, ±10 V, ±40 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma OM 502LX ± ±2 V; ±5 V, ±10 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma 0,6 5 ±0,2 V RMS, A RMS, W, Hz, Q, S, cos Ω, Hold, Lock, Min/Max 0,2 40 ±0,1 50 bodů/1 tab., Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max Linearizace v 50 bodech ±0, bodů/16 tab., Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max 96 x x x x x x ORBIT MERRET cz

5 Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana OMM 323UNI ±1999 9,1 Pt 50/100/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L OMM 350UNI ±1999 9,1 Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L OM 36RTD ± Pt 100, 500, 1000 ±199,9 C, C OML 343UNI ± Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L OM 352UNI ± Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L OM 47RTD ± Pt 100, 500, 1000 ±199,9 C, C OM 402UNI ± Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L 0,5 20 ±0,15 Hold, Lock Aut. kompenzace CJC 0,5 10 ±0,2 Hold, Lock Aut. kompenzace CJC 48 x x ,2 10 ±0,2 24/110/230 VAC VDC 0,5 20 ±0,15 Hold, Lock Aut. kompenzace CJC 0,5 20 ±0,2 Hold, Lock Aut. kompenzace CJC 96 x x ,5 ±0,2 24/110/230 VAC VDC 0,1 40 ±0,15 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Aut. kompenzace CJC OMM 323UNI ±1999 9,1 Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OMM 350UNI ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OML 343UNI ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 20 ±0,15 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OM 352UNI ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 10 ±0,2 Hold/Lock, Tára, Linearizace v 25 bodech OM 402UNI ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech OM 502DU ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,1 100 ±0,05 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech OM 402LC ± /2 8/4 16 mv/v 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech OM 502T ± ; 2 8; 4 16 mv/v 0,1 100 ±0,05 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Vážní funkce Linearizace v 50 bodech OMM 323UQC ,1 TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, < 60 V čítač/frekvence OMM 650UC ,1 TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, <30/300 V čítač/frekvence/stopky OML 643UQC TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, <30 V čítač/frekvence/stopky OM 653UQC TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, <30/300 V čítač/frekvence/stopky OM 602UQC TTL, PNP/NPN, linkový, SSI 0,02 Hz 1 MHz, < 60 V (mv) 1 2 vstupy, stopky/hodiny, čítač/frekvence,up/dw, IRC OMM 323RS ,1 RS 232/RS 485 ASCII/MESSBUS/MODBUSRTU OML 643RS RS 232/RS 485 ASCII/MESSBUS/MODBUSRTU OM 602RS RS 232/RS 485 ASCII/MESSBUS/MODBUSRTU PROFIBUS OM 621BCD BCD, odbočky transformátoru BCD sériový BIN/BCD paralelní 0,5 50 s ±0,05 Hold/Lock, Preset, kalibrační konstanty 0,5 50 s ±0,05 Hold/Lock, Preset, kalibrační konstanty, zálohování času 0,5 50 s ±0,05 Hold/Lock, Preset, kalibrační konstanty, zálohování času 0,5 50 s ±0,05 Hold/Lock, Preset, kalibrační konstanty, zálohování času 0,2 50 s (100/500 s) ±0,01 Hold, Lock, Preset, Suma kalibrační a dělící konst. Mat. operace 96 x x x x x x x x x x x x x x x x Hold, Lock 48 x 24 8 Hold, Lock 96 x Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech 24 odboček signalizace 9 50 V AC/DC OM 602AV Pomocné vstupy (UP/DW) ±0,2 sinus/pila/trojúhelník/ obdélník/náhodná funkce Hold, Lock, MF, Min/Max, Linearizace v 50 bodech OM 402PID ±9999 2x ,1 ±60 mv 500 V/ 0 5 A 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω OMU 408UNI ± x/8x ±60 mv 40 V ±5/±20/4 20 ma/±2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000, Cu 50/100 Ni1 000/ J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Linearizace v 50 bodech Regulace: PID/PI nebo proporcionální 1,0 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Mat. operace mezi vstupy, Aut. kompenzace CJC Linearizace v 254 bodech V AC/DC 96 x x x x x Teploměry Zobrazovače pro lineární potenciometry Zobrazovače pro tenzometry Univerzální čítače Zobrazovače dat Programovatelný AV PID regulátor Měřicí ústředna výbava na přání standardní výbava nelze objednat ORBIT MERRET cz 3

6 PŘEHLED PŘÍSTROJŮ Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana Sloupcové zobrazovače Velkoplošné displeje OMB 402UNI OMB 412UNI OMB 402PWR OMB 412PWR OMB 402UQC OMB 412UQC OMB 451UNI OMB 452UNI OMB 451PWR OMB 452PWR OMB 451UQC OMB 452UQC 30 LED ± LED 99/ LED ± LED 99/ LED LED 99/ LED LCD 50 LED 9999 LCD 50 LED LCD 9,1 ±60 mv 500 V/ 0 5 A 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 9,1 0 10/120/250/450 V 0 60/150/300 mv, 1/2,5/5 A 9,1 TTL, PNP/NPN, linkový 0,02 Hz 1 MHz, < 60 V (mv) 1 2 vstupy, stopky/hodiny, čítač/frekvence,up/dw, IRC 9,1 14 9,1 14 9,1 14 ±60 mv 500 V/ 0 5 A 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0 10/120/250/450 V 0 60/150/300 mv, 1/2,5/5 A TTL, PNP/NPN, linkový 0,02 Hz 1 MHz, < 60 V (mv) 1 2 vstupy, stopky/hodiny, čítač/frekvence,up/dw, IRC OMB LED 0 2/5/10 V, 0 20/4 20 ma, Pt/Ni 1000, Lin. pot, kω OMB LED 0 2/5/10 V, 0 20/4 20 ma, Pt/Ni 1000, Lin. pot, kω OMB 500 (2x) 50 LED OMD 202UNI OMD 202PWR OMD 202UQC OMD 202RS /5/10 V, 0 20/4 20 ma, Pt/Ni 1000, Lin. pot, kω ±60 mv ±500 V ±0,1 A ±5 A 1 4 vstupy ±2 V/±5 V/±10 V/±40 V ±5 ma/±20 ma/4 20 ma 0,1/1/10/100 kωω Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Linearizace v 50 bodech 0,6 5 ±0,2 V RMS, A RMS, W, Hz, Q, S, cos Ω, Hold, Lock 0,2 50 s (100/500 s) ±0,01 Hold, Lock, Preset, Suma kalibrační a dělící konst. Mat. operace, zálohování času 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Linearizace v 50 bodech 0,6 5 ±0,2 V RMS, A RMS, W, Hz, Q, S, cos Ω, Hold, Lock 0,2 50 s (100/500 s) 0,5 10 ±0,5 dílku 0,5 10 ±0,5 dílku 0,5 10 ±0,5 dílku ±0,01 Hold, Lock, Preset, Suma kalibrační a dělící konst. Mat. operace, zálohování času Hold/Lock Linearizace v 25 bodech Hold/Lock Linearizace v 25 bodech Hold/Lock Linearizace v 25 bodech 1,3 40 ±0,15 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Aut. kompenzace CJC Linearizace v 50 bodech 0 5 A/0 450 V 0,5 5 ±0,15 V RMS, A RMS, W, Hz, Q, S, cos Ω, Hold, Lock TTL, PNP/NPN < 100 khz 2x čítač/frekvence, IRC, stopky/hodiny, fáze, střída RS 232/RS 485 ASCII/MESSBUS/MODBUS/ PROFIBUS 0,2 50 s ±0,01 Hold, Lock, Preset, Suma kalibrační a dělící konst. Mat. operace 96 x x x x60 160x80 160x60 160x80 160x60 160x x x x48 50 Hold, Lock výbava na přání standardní výbava nelze objednat 4 ORBIT MERRET cz

7 Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana OMX 39DC OMX 39PM OMX 39AC 60 mv 450 V 5 ma 5 A 0 2 V, 0 5, 0 10 V 0 20, 4 20 ma 60 mv 450 V 5 ma 5 A spojité ±0, V AC/DC spojité ±0, V AC/DC spojité ±0, V AC/DC OMX 39W 0 5 A/0 450 V spojité ±0, V AC/DC OMX 39RTD Pt 100/500/1000, Ni C spojité ±0, V AC/DC OMX 39DU 0,5 100 kω spojité ±0, V AC/DC OMX 39OHM 0,1 100 kω spojité ±0, V AC/DC OMX 102DC 33 LCD 5 ±0,4/4/40/400 V, ±1/5 A ±4/40 ma, ±60/300 mv OMX 102UNI 33 LCD 5 ±20/60/1000 mv 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0,3/1,5/3/30 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 80 ±0,2 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech 0,5 100 ±0,2 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OMX 102PWR 33 LCD A/0 450 V 0,5 10 ±0,3 Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech OMX 102UQC 33 LCD 5 TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, < 30/150/300 V 0,1 50 s ±0,1 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech OMX 102T 33 LCD 5 1 4/2 8/4 16 mv/v ±0,2 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech OMX 333DC OMX 333UNI ±25/±50/±100/±200/±400 V ±0,5/±1/±5 A ±20/60/1000 mv 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0,3/1,5/3/30 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 0,5 100 ±0,15 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech 0,5 100 ±0,15 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech OMX 333PWR 0 5 A/0 450 V 0,5 100 ±0,3 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech OMX 333UQC TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, < 30/150/300 V 0,1 50 s ±0,1 Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech 24/110/230 VAC VDC OMX 380DU Lin. potenciometr > 500 Ω ±0,01 Teachin VDC VDC OMX 380PM 0 10 V 0 20/4 20 ma ±0,01 Teachin VDC VDC 113x x x x x x x x x x x x x x x x79 58 OMX 380T 1 4/2 8/4 16 mv/v ±0,01 Teachin VDC VDC OMX Profibus PROFIBUS DP V AC/DC 90x x x79 60 Analogové převodníky na DIN lištu Digitální převodníky na DIN lištu 113x Převodník PROFIBUS OMP 38 ±0,2 Výstup 12/15/24 VDC 113x Stab. zdroje na DIN lištu OMA 10S 4x 10 poloh max. 30 VDC/100 ma Ruční otočným přepínačem 96 x48 66 Přepínač měřicích míst výbava na přání standardní výbava nelze objednat ORBIT MERRET cz 5

8 OM LINK Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu. U nových přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC je nutný kabel OML (verze USB nebo RS232). Program lze použít pro nastavování (1 přístroj) nebo sběr dat pomocí linky RS 232 a RS 485 vhodnějšího pro online připojení v provozu. OM LINK Správa připojení Hlavní menu: Program > Správa připojení Vytvoření nového připojení Hlavní menu: Připojení > Nové... Správa měření Hlavní menu: Program > Správa měření Otevření nového okna měření Hlavní menu: Měření > Nové okno Okno Měření Správa připojení Otevření uloženého souboru měření Hlavní menu: Měření > Otevřít Vytvoření nového připojení Hlavní menu: Připojení > Nové... Načtení/uložení konfigurace oken, připojení a měření Hlavní menu: Program > Načíst konfiguraci Program > Uložit konfiguraci.. Změna parametrů aktivního připojení Hlavní menu: Připojení > Upravit... Konfigurace připojení Nastavení aplikace Hlavní menu: Program > Nastavení... Ukončení připojení Hlavní menu: Připojení > Ukončit Protokol událostí Hlavní menu: Program > Protokol Ukončení všech připojení Hlavní menu: Připojení > Ukončit připojení Informace o aplikaci Hlavní menu: Nápověda > O programu... Zobrazení měření Hlavní menu: Měření > Nové okno/otevřít SPRÁVA PŘIPOJENÍ Správa připojení umožňuje vytváření a rušení připojení, poskytuje jejich seznam rozdělený dle typu, s uvedením základních parametrů a měřitelných hodnot (kanálů), a slouží jako výchozí místo pro spouštění měření, nastavení přístrojů OM, zobrazování jejich vlastností atd. Připojení je klíčovou entitou aplikace OM Link představuje fyzické nebo virtuální spojení s přístroji OM a je základním objektem většiny funkcí aplikace. Typy připojení: Online, představuje fyzické spojení s přístrojem OM Offline, slouží k zobrazení menu přístroje a jeho přednastavení pro pozdější použití v online režimu Matematické, představuje matematickou operaci nad měřenými hodnotami z jiných připojení (online) Pasivní odposlech, slouží pro analýzu komunikace probíhající v autonomních měřících systémech Načtení dat z paměti přístroje Hlavní menu: Přístroj > Načíst data... Vymazání obsahu paměti Hlavní menu: Přístroj > Vynulovat paměť Okno Měření Nastavení přístroje Hlavní menu: Přístroj > Nastavení Tabulka linearizace Hlavní menu: Přístroj > Tabulka linearizace Vlastnosti a servis přístroje Hlavní menu: Přístroj > Vlastnosti a servis... Spuštění skriptu Hlavní menu: Přístroj > Spusť skript Nahrání firmware do přístroje Hlavní menu: Přístroj > Firmware upload... 6 ORBIT MERRET cz

9 SPRÁVA MĚŘENÍ Správa měření umožňuje vytváření a rušení souborů měření, grafů a jednotlivých hodnot, poskytuje jejich strukturovaný přehled a umožňuje měnit parametry grafů a hodnot. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Jednou z hlavních vlastností programu OM Link je možnost pohodlného nastavování přístrojů přímo z Vašeho počítače. Okno Měření Otevření nového okna měření Hlavní menu: Měření > Nové okno Otevření uloženého souboru měření Hlavní menu: Měření > Otevřít Uložení souboru měření Hlavní menu: Měření ložit/uložit jako... Uzavření okna měření Hlavní menu: Měření > Zavřít Export souboru měření do CSV Hlavní menu: Měření > Exportovat soubor... Uložení snímku grafů do BMP Hlavní menu: Měření > Uložit snímek... nastavení hodnot a parametrů přístroje přehled celého nastavovacího menu (PROFI/LIGHT/USER) vlastní konfigurace celého menu export a import nastavení přístroje Nastavovat lze všechny existující položky, i ty které jsou v přístroji nepřístupné nebo blokované. U většiny položek v menu přístroje lze nastavit jejich atribut pro USER menu (vidět/měnit/skrýt) a navíc odstranit nebo přidat jakoukoliv položku z LIGHT menu. Tak lze případně sestavit zákaznické menu přístroje pro danou aplikaci a úroveň znalostí obsluhy, s tím že je navíc možné u max. 10 položek zvolit i jejich pořadí. Každé nastavení menu přístroje lze uložit do souboru a použít pro konfiguraci dalších přístrojů. Výhodou je i možnost poslání kompletního menu přes k technické pomoci přímo výrobci. OKNO MĚŘENÍ Okno Měření je pohledem na historický i aktuální průběh měření určitých veličin a jejich skupin. Okno poskytuje tři možné režimy pohledu na měřená data: 1) grafy zobrazují historický průběh měření ve volitelném časovém rozsahu. Pomocí ovládacího panelu v tomto režimu lze posouvat zobrazené časové období, měnit zobrazený časový rozsah (od 1 vteřiny do 15 dnů), a nastavovat další parametry zobrazení grafů (názvy, datum v časové ose). 2) ukazatele zobrazují aktuální hodnoty měřených veličin. 3) tabulka zobrazuje historický průběh měření v tabulkové číselné formě. Ve vlastnostech a servisu získáte kompletní informace o přístroji. Pomocí ovládacího panelu v tomto režimu lze přepínat mezi zobrazením interpolovaných hodnot v určitých časových krocích a zobrazením skutečně naměřených vzorků hodnot. V režimu grafů a tabulky lze dále pozastavovat běžící měření a znovu je spouštět. Přitom lze též specifikovat, zdali se při znovuspuštění měření zachová dřívější průběh (historie) a měření se naváže, nebo zda bude měření zahájeno znovu a historie zrušena. Hodnoty z přístroje lze do měření přidávat např. ze Správy připojení výběrem určitého kanálu přístroje z online připojení (příp. matematického, nebo připojení typu pasivní odposlech) a přetažením do okna měření. Tímto způsobem lze též nové hodnoty (veličiny) začleňovat do již existujících grafů (v případě režimu grafů), tzn. dvě veličiny v jednom grafu se společným měřítkem a časovou osou. Strukturalizaci veličin a grafů a změnu jejich parametrů (názvy, rozsahy, barvy) lze dále provádět ve Správě měření. ORBIT MERRET cz 7

10 OMM 323 OMM 323 Modelové řada OMM 323 jsou levné 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro jednoduché aplikace. V nabídce jsou verze UNI, RS a UQC. Typ OMM 323UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 3,5MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU) UNIVERÁLNÍ ČÍTAČ ZOBRAZOVAČ DAT DIGITÁLNÍ FILTRY, LINEARIZACE VELIKOST DIN 48 X 24 MM V AC/DC OMM 323UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OMM 323UQC UNIVERÁLNÍ ČÍTAČ OMM 323RS ZOBRAZOVAČ DAT RS 485 OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá čtyřmi tlačítky přístupnými zezadu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot i z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 19,99 V 0 150,0 Nastavení (UQC): měřicí mód čítač/frekvence/stopky/hodiny s nastavitelným kalibračním koeficientem, časovou základnou a zobrazením Měřicí módy (UQC): čítač/měřič kmitočtu/updw čítač/kmitočet/čítač pro IRC Měřicí kanály (UQC): A a B, z jednoho měřicího vstupu je možné vyhodnocovat dvě nezávislé funkce (počet/frekvence) Vstup (RS): RS 485, s protokolem ASCII meno MODBUS RTU Zobrazení: 9999 KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) NOVINKA LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Exponenciální průměr: z měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ* Hold: blokování displeje/přístroje Lock: blokování tlačítek Tára: nulování displeje při nenulovém vstupním signálu * jen pro vstupy ma a V 8 ORBIT MERRET cz

11 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: 9999, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 9,1 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,15 % z rozsahu 1 digit ±0,3 % z rozsahu 1 digit T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,5 20 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms); 2x Rozlišení: 0,1 C (RTD), 1 C (T/C) Watchdog: reset po 500 ms Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF 0,4, I STP < 45 A/1,1 ms VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF 0,4, I STP < 45 A/1,1 ms, izolované MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 48 x 24 x 72 mm Otvor do panelu: 43,5 x 22,5 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP42 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 2,5 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 300 V (ZI) EMC: ČSN EN ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OMM 323 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI DC: ±90/±180 ma, ±30/±60 mv/±1/±20/±40/±80 V PM: ±20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V OHM: Ω/300 Ω/0 3 kω/0 24 kω/0 30 kω RTD: Pt 50/100/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 DC ±20/±40/±80 V ±30/60 mv/±1 V ±90/±180 ma PM ±2/±5/±10 V ±5/20 ma, 4 20 ma T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L typ UQC UQC: typ RS RS 0 30 V, komparační úrovně jsou nastavitelné v menu vstupní kmitočet 0,1 Hz 50 khz (20 khz pro QUADR a UP/DW, 10 khz pro QUADR čítač) RS 485, s protokolem ASCII nebo MODBUS RTU PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD OMM 323 Typ U N I 1 U Q C* R S* CJC DC, PM Napájení V AC/DC V AC/DC, izolované 1 Barva displeje červená 0 zelená 1 Specifikace standardně se neuvádí 00 OMM 323UQC EXT. 1 L L VSTUP B VSTUP A OMM 323RS ZAKONČENÍ Napájení VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 E S E ES S E ES ES VSTUP 3 RTD, OHM, Ni T/C DU EXT. 1 Pouze pro I a U > 2 V Základní provedení přístroje je označeno tučně * Uvedení do prodeje není stanoveno ORBIT MERRET cz 9

12 OMM 350 OMM 350 Modelové řada OMM 350 jsou malé 6místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. V nabídce jsou dvě verze UNI a DC. Typ OMM 350UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Pro měření větších rozsahů DC napětí a proudu je vhodná verze OMM 350DC. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 6MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, LINEARIZACE VELIKOST DIN 72 X 24 MM V AC/DC Rozšíření Komparátory OMM 350DC DC VOLTMETR A AMPÉRMETR OMM 350UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá čtyřmi tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání dvou mezních hodnot s reléovým výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje i volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 19,99 V 0 150,0 Zobrazení: KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Exponenciální průměr: z měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Hold: blokování displeje/přístroje Lock: blokování tlačítek 10 ORBIT MERRET cz

13 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: , červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 9,1 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,2 % z rozsahu 1 digit (pro zobrazení ±1999) ±0,3 % z rozsahu 1 digit T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,5 10 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro 200 V a 5A; 2x Rozlišení: 0,1 C (RTD), 1 C (T/C) Watchdog: reset po 500 ms Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 72 x 24 x 106 mm Otvor do panelu: 68 x 22,5 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP42 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 2,5 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. Napájení přístroje, vstup > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6 KOMPARÁTORY Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 50 ms Limity : Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 2x relé s bistabilním kontaktem (48 VAC/30 VDC, 3 A) VDC/24 VAC, max. 4 VA, PF 0,4, I STP < 45 A/1,1 ms, izolované ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OMM 350 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI DC: ±20/±60/±1 000 mv PM: 0 20 ma/4 20 ma/0 2 V/ 0 5 V /0 10 V OHM: Ω/0 1,5 kω/0 3 kω/0 30 kω RTD: Pt 50/100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/ T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 ΩΩ) typ DC DC Hi: ±1 A/±5 A/±20 V/±40 V/±100 V/±200 V ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 DC 0 1 V 0 60 mv 0 20 mv PM 0 5/10 V 0 2 V 0 20 ma, 4 20 ma T/C J/K/E/N/L B/S/R/T DC/Hi ±100/±200 V ±20/40 V ±1/±5 A UPŘESNĚNÍ ROZSAHU V OBJEDNACÍM KÓDU UNI A Pt 100/0 300 Ω B Pt 500/ Ω C Pt 1 000/Ni 1 000/0 3 kω D Ni /0 30 kω Z na přání upřesňují se jen odporové rozsahy (OHM, RTD, Ni), ostatní rozsahy (DC, PM, T/C, DU) jsou osazeny vždy PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD OMM Typ U N I Obj. kód se o nevyužité pozice zkracuje! D C CJC DC, PM Napájení V AC/DC, izolované 0 Měřicí rozsah, viz tabulka Upřesnění? Komparátory ne 0 1x relé (spínací) 1 2x relé (spínací) 2 1x otevřený kolektor 3 2x otevřený kolektor 4 Barva displeje červená 1 zelená 2 Specifikace standardně se neuvádí 00 L N L1 L2 Hold/Lock VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 E S S E E S ES ES ES RTD, OHM, Ni *U typu UNI se v objednacím kódu volí měřicí rozsah pouze pro RTD, NI, OHM, pro ostatní je tato položka bez významu se standardním přednastavením A! VSTUP 2 VSTUP 3 T/C DU Základní provedení přístroje je označeno tučně ORBIT MERRET cz 11

14 OM 36 OM 36 Modelová řada OM 36 jsou levné 3,5místné panelové přístroje s dobrou přesností a stabilitou. OM 36DC DC VOLTMETR A AMPÉRMETR OM 36AC AC VOLTMETR A AMPÉRMETR 3,5MÍSTNÉ ZOBRAZENÍ VELIKOST DIN 96 X 48 MM 230 VAC Rozšíření Pomocné napětí Napájení 24/110 VAC, VDC, OM 36PM MONITOR PROCESŮ OM 36OHM OHMMETR OM 36RTD TEPLOMĚR PRO Pt/Ni OVLÁDÁNÍ Přístroj je určený pro prosté měření bez dalšího ovládání. Umístění desetinné tečky je volitelné zkratovací propojkou pod předním panelem. KALIBRACE Případné korekce zobrazení displeje pro obě krajní hodnoty vstupního signálu lze provést trimry, pod předním panelem (±10 %). ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je izolované s plynule nastavitelnou hodnotou v rozsahu 2 24 VDC. 12 ORBIT MERRET cz

15 L S E TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: ±1999, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 14 mm Desetinná tečka: nastavitelná zkratovací propojkou Jas: nastavitelný trimrem pod předním panelem PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 100 ppm/ C Přesnost: ±0,1 % z rozsahu 1 digit ±0,2 % z rozsahu 1 digit RTD, OHM ±0,3 % z rozsahu 1 digit AC Rychlost: 1,2 10 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro 300 V a 5 A; 2x Rozlišení: 0,1 /1 C (RTD) Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. POMOCNÉ NAPĚTÍ Nastavitelné: 2 24 VDC/50 ma, izolované 24; 110; 230 VAC, 50/60 Hz, ±10 %, 5 VA VDC/max. 150 ma (bez pomocného napětí) VDC/max. 300 ma, PF 0,4, I STP < 40 A/1 ms, izolované, PF 0,4, I STP < 40 A/1 ms, izolované Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 96 x 48 x 110 mm Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: 0 60 C Skladovací teplota: C Krytí: IP42, na přání IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. AC napájení přístroje > 600 V (ZI), 300 V (DI) DC napájení přístroje, vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY DC AC PM OHM RTD A ±199,9 mv 0 199,9 mv 0 5 ma 0 199,9 Ω Pt 100 B ±1,999 V 0 1,999 V 0 20 ma 0 1,999 kω Pt 500 C ±19,99 V 0 19,99 V 4 20 ma 0 19,99 kω Pt D ±199,9 V 0 199,9 V ±2 V E ±300 V V ±5 V F ±10 V H Ω J ±199,9 μa K ±1,999 ma 0 1,999 ma L ±19,99 ma 0 19,99 ma M ±199,9 ma 0 199,9 ma N ±1,999 A 0 1,999 A P ±5,00 A 0 5,00 A Z na přání na přání na přání na přání PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD OM 36 0 Typ D C A C P M O H M Obj. kód se o nevyužité pozice zkracuje! R T D N E 4 5 Pomocné napětí VSTUP 2 VSTUP 1 OM 36DC Napájení 24 VAC/50 Hz VAC/50 Hz VDC VAC/50 Hz VDC, izolované 4, izolované 5 Měřicí rozsah, viz tabulka Měřicí rozsahy? Analogový výstup žádný 0 Pomocné napětí ne 0 ano 1 Připojení 2drátové 1 *3drátové 2 *jen pro typ RTD 4drátové 3 Barva displeje červená 1 zelená 2 Požadované zobrazení pro vybraný rozsah vstupu uveďte prosím v objednávce (PM, OHM)! (např.: vstup 0 20 ma > zobrazení ) OM 36AC OM 36PM OM 36OHM OM 36RTD VSTUP 2 VSTUP 1 VSTUP S E E S ES ES S E E S ES ES ES Základní provedení přístroje je označeno tučně ORBIT MERRET cz 13

16 OML 343 OML 343 Modelové řada OML 343 jsou levné 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro jednoduché aplikace. V nabídce jsou verze UNI, DC a AC. Typ OML 343UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Pro měření větších rozsahů DC a AC napětí a proudů jsou určené verze OML 343DC a OML 343AC. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 3,5MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, LINEARIZACE VELIKOST DIN 96 X 48 MM V AC/DC Rozšíření Komparátor OML 343DC DC VOLTMETR A AMPÉRMETR OML 343AC AC VOLTMETR A AMPÉRMETR OML 343UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky přístupnými zezadu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot i z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ KOMPARÁTOR je určený pro hlídání jedné mezní hodnoty s reléovým výstupem. Limita má nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje i volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavené meze je signalizováno LED a zároveň sepnutím relé. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 19,99 V 0 150,0 Zobrazení: ±1999 KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Exponenciální průměr: z měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej FUNKCE Tára: nulování displeje při nenulovém vstupním signálu EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Hold: blokování displeje/přístroje Lock: blokování tlačítek Tára: aktivace táry 14 ORBIT MERRET cz

17 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: ±1999, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 14 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný nebo automaticky regulovatelný PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,15 % z rozsahu 1 digit ±0,3 % z rozsahu 1 digit AC, T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,5 20 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro > 200 V a 5 A; 2x Rozlišení: 0,1 C (RTD), 1 C (T/C) Watchdog: reset po 500 ms Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 50 ms Limita: ±1999 Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 1x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A) VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF 0,4, I STP < 45 A/1,1 ms, izolované MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Polykarbonát, nehořlavý UL 94 V0 Rozměry: 96 x 48 x 30 mm Otvor do panelu: 92 x 44 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP65 (pouze čelní panel a s těsněním), zadní strana je otevřená El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 2,5 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 300 V (ZI) vstup, výstup > 300 V (DI) EMC: ČSN EN ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OML 343 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI DC: ±90/±180 ma, ±30/±60 mv/±1/±20/±40/±80 V PM: ±20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V OHM: Ω/300 Ω/0 1,5 kω/0 3 kω/0 24 kω/0 30 kω RTD: Pt 50/100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 DC ±1/±20/±40/±80 V ±30/60 mv ±80/±180 ma PM ±2/±5/±10 V ±5/20 ma, 4 20 ma T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L DC/Hi ±120/±200 V ±1/±5 A AC 0 50/250 V 0 24/120 V 0 60/300 mv 0 0,5/1/5 A typ DC DC Hi: typ AC AC: ±1 A/±5 A, ±120/240 V 0 1 A/0 5 A 0 60 mv/0 300 mv/0 24 V/0 50 V/0 120 V/0 250 V PŘIPOJENÍ tlačítka OBJEDNACÍ KÓD OML 343 Typ U N I D C A C Komparátor ne 0 1x relé (spínací) 1 Barva displeje červená 1 zelená 2 Těsnění ne 0 Těsnící vložka mezi přístroj a panel ano 1 Specifikace standardně se neuvádí CJC DC, PM L1 EXT. 1 VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 RTD, OHM, Ni E S S E ES S E ES ES T/C VSTUP 3 DU Základní provedení přístroje je označeno tučně ORBIT MERRET cz 15

18 OM 352 OM 352 Modelové řada OM 352 jsou jednoduché 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. V nabídce jsou verze UNI, DC a AC. Typ OM 352UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Pro měření větších rozsahů DC a AC napětí a proudů jsou určené verze OM 352DC a OM 352AC. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 3,5MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, LINEARIZACE VELIKOST DIN 96 X 48 MM Rozšíření Pomocné napětí Komparátory Datový výstup Analogový výstup Napájení V AC/DC Tříbarevný displej 20 mm OM 352DC DC VOLTMETR A AMPÉRMETR OM 352AC AC VOLTMETR A AMPÉRMETR OM 352UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot i z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je galvanicky oddělené s plynule nastavitelnou hodnotou. KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání dvou mezních hodnot s reléovým výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje i volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/PROFIBUS protokolem. ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu napětí/ proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 19,99 V 0 150,0 Zobrazení: ±1999 KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Exponenciální průměr: z měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej FUNKCE Tára: nulování displeje při nenulovém vstupním signálu EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Hold: blokování displeje/přístroje Lock: blokování tlačítek Tára: aktivace táry 16 ORBIT MERRET cz

19 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: ±1999, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 14 mm, , červená/zelené 7segmentové LED, výška 20 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný nebo automaticky regulovatelný PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,2 % z rozsahu 1 digit (pro zobrazení ±1999) ±0,3 % z rozsahu 1 digit AC, T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,5 10 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro > 200 V a 5 A; 2x Rozlišení: 0,1 C (RTD), 1 C (T/C) Watchdog: reset po 500 ms Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 50 ms Limity: ±1999; Hystereze: ; Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 2x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A), 2x otevřený kolektor (30 VDC/100 ma) DATOVÉ VÝSTUPY Protokol: ASCII, PROFIBUS Formát dat: 8 bitů bez parity 1 stop bit (ASCII) Rychlost: Baud Baud 12 Mbaud (PROFIBUS) RS 232: izolovaná RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů) ANALOGOVÉ VÝSTUPY Typ: izolovaný, programovatelný s rozlišením max dílků, analogový výstup odpovídá údaji na displeji, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu Nelinearita: 0,2 % z rozsahu TK: 100 ppm/ C Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 250 ms Rozsahy: 0 2/5/10 V, 0/4 20 ma (komp. < 500 Ω/12 V) POMOCNÉ NAPĚTÍ Nastavitelné: 5 24 VDC/max. 1,2 W V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4 I STP < 40 A/1 ms, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP < 40 A/1 ms Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 96 x 48 x 120 mm Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OM 352 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI DC: ±20/±60 mv/±1 V PM: 0 20 ma/4 20 ma/±2/±5/±10 V OHM: Ω/0 1,5 kω/0 3 kω/0 30 kω RTD: Pt 50/100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 DC ±1 V ±60 mv ±20 mv PM ±5/±10 V 0 20 ma, 4 20 ma T/C J, K, E, N, L B, S, R, T DC/Hi ±100/±200 V ±20/±40 V ±1/±5 A AC 0 90/450 V 0 50/250 V 0 24/120 V 0 60/300 mv 0 0,5/1/5 A UPŘESNĚNÍ ROZSAHU V OBJEDNACÍM KÓDU typ DC DC Hi: typ AC AC: ±1 A/±5 A/±20 V/±40 V/±80 V/±200 V 0 1 A/0 5 A 0 60 mv/0 300 mv/0 24 V/0 50 V/0 90 V/0 120 V/0 250 V/0 450 V A B C D UNI Pt 100/0 300 Ohm Pt 500/ Ohm Pt 1 000/Ni 1 000/0 3 kohm Ni / 0 30 kohm Z na přání upřesňují se jen odporové rozsahy (OHM, RTD, Ni), ostatní rozsahy (DC, PM, T/C, DU) jsou osazeny vždy PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD OM 352 Typ U N I D C A C L N E L2 L RxD TxD 232 E S S E E S ES ES ES Rx/Tx Rx/Tx Hold/Lock VSTUP 1 VSTUP 2 VSTUP 3 VSTUP 4 VSTUP 5 CJC DC, PM RTD, OHM, Ni Napájení V AC/DC 0 1 Měřicí rozsah, viz tabulka Upřesnění? Komparátory ne 0 1x relé (spínací) 1 2x relé (spínací) 2 1x otevřený kolektor 3 2x otevřený kolektor 4 Výstup žádný 0 Pomocné napět 1 Analogový výstup 2 RS RS PROFIBUS* 7 Barva displeje červená (14 mm) 1 zelená (14 mm) 2 červená/zelená (20 mm) 3 Specifikace standardně se neuvádí 00 AV U AV I Pomocné napětí VSTUP 3 VSTUP 4 T/C DU Základní provedení přístroje je označeno tučně * Uvedení do prodeje není stanoveno ORBIT MERRET cz 17

20 OM 402 OM 402 Modelová řada OM 402 jsou 4místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. V nabídce jsou dvě verze UNI, LC a PWR. Typ OM 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Dalším rozšířením vstupních modulů lze měřit větší rozsahy DC napětí a proudu nebo rozšířit počet vstupů až na 4 (platí pro PM). Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigmadelta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 4MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE VELIKOST DIN 96 X 48 MM Rozšíření Pomocné napětí Komparátory Datový výstup Analogový výstup Záznam naměřených hodnot Napájení V AC/DC Tříbarevný displej 20 mm OM 402UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OM 402LC ZOBRAZOVAČ PRO TENZOMETRY OM 402PWR AC VOLTMETR A AMPÉRMETR AC ANALYZÁTOR SÍTĚ OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky. ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule nastavitelné v rozsahu 5 24 VDC. KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/ODDO. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného výstupu. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem. ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu napětí/ proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu. ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) všech naměřených hodnot až do záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje je možné uložit až hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní RS232/485 a OM Link. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřicího rozsahu Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM) Měřicí módy (PWR): napětí (V RMS ), proud (A RMS ), výkon (W), kmitočet (Hz) a s výpočtem Q, S, cos fi Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 39,99 V > Zobrazení: KOMPENZACE Vedení (RTD, OHM): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automat. (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2 30/100/100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej MATEMATICKÉ FUNKCE Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x a matematické funkce mezi vstupy EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Lock: blokování tlačítek Hold: blokování displeje/přístroje Tára: aktivace táry Nulování MM: nulování min/max hodnot 18 ORBIT MERRET cz

KATALOG PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

KATALOG PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU KATALOG PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

KATALOG PŘÍSTROJŮ S CERTIFIKACÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 2014 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

KATALOG PŘÍSTROJŮ S CERTIFIKACÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 2014 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU KATALOG PŘÍSTROJŮ S CERTIFIKACÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 2014 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

OMB 500UNI OMB 502UNI

OMB 500UNI OMB 502UNI OMB 500UNI OMB 502UNI 50-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

OMB 200UNI. 20-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN.

OMB 200UNI. 20-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. OMB 200UNI 20-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené

Více

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 M-371811-A PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 Uživatelský manuál typ 505, 506 OBSAH 1. NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘ ÍSTROJE... 2 1.1. SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU... 3 1.2. SYMBOLY

Více

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 TP 371800/a PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU typ 505, 506 POUŽITÍ - DC voltmetr/ampérmetr - monitor procesů - ohmmetr - teploměr pro Pt 50/100/500/1 000 - teploměr

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

CENÍK. Platnost od 1. ledna 2014

CENÍK. Platnost od 1. ledna 2014 CENÍK Platnost od 1. ledna 2014 Panelové měřicí přístroje Sloupcové zobrazovače Velkoplošné displeje Převodníky na DIN lištu Bezpapírové zapisovače PLC ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100

OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

CENÍK. Platnost od 1. dubna 2014

CENÍK. Platnost od 1. dubna 2014 CENÍK Platnost od 1. dubna 2014 Panelové měřicí přístroje Sloupcové zobrazovače Velkoplošné displeje Převodníky na DIN lištu Bezpapírové zapisovače PLC ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

OM /2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100

OM /2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 36 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

OMB 451UNI OMB 452UNI

OMB 451UNI OMB 452UNI OMB 451UNI OMB 452UNI 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,-

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,- název strana 501 ZEPAX 01 - Přístroj ukazovací číslicový volně programovatelný 1 502 ZEPAX 02 - Přístroj ukazovací číslicový 1 504 ZEPAX 04 - Přístroj ukazovací číslicový se signalizací 1 510 ZEPAX 10

Více

Přístroje řady OM 402 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Přístroje řady OM 402 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OM 402UNI 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda Česká republika Slovenská republika

Více

OM 602UQC 6 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ DVOJITÝ ČÍTAČ IMPULZŮ/MĚŘIČ KMITOČTU STOPKY/HODINY

OM 602UQC 6 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ DVOJITÝ ČÍTAČ IMPULZŮ/MĚŘIČ KMITOČTU STOPKY/HODINY OM 602UQC 6 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ DVOJITÝ ČÍTAČ IMPULZŮ/MĚŘIČ KMITOČTU STOPKY/HODINY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly

Více

OM 402PID. 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTOR Vstup DC/PM/OHM/Pt/Ni/TC/LIN. POT.

OM 402PID. 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTOR Vstup DC/PM/OHM/Pt/Ni/TC/LIN. POT. OM 402PID 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTOR Vstup DC/PM/OHM/Pt/Ni/TC/LIN. POT. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

OM 352 3,5MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ

OM 352 3,5MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ OM 352 3,5MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ DC/AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO Ni 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Převodníky řady OMX 100 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Převodníky řady OMX 100 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OMX 100 PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY

Více

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00 Praha 9 Tel: +420-281 040 200 Fax: +420-281 040 299 e-mail: orbit@merret.cz www.orbit.merret.cz 2 POPIS KOMUNIKACE/PROTOKOLU

Více

přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu komunikace FIELDBUS

přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu komunikace FIELDBUS Výrobky A.P.O. - ELMOS VÝROBKY A.P.O. ELMOS Regulátory Ukazovací přístroje Snímače Převodníky, moduly přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu stanovená měřidla komunikace HART komunikace FIELDBUS Uvedení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

DINALOG A 144 x 36 Sloupcový indikátor

DINALOG A 144 x 36 Sloupcový indikátor DINALOG A x 6 Rozměry průčelí x 6 mm Indikační sloupec je tvořen 7 kontrastními LED diodami Formát na výšku je k dispozici navíc i s displejem Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku

Více

Přístroje řady OM 502 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Přístroje řady OM 502 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OM 502 5 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ PŘÍSTROJ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ INTEGRÁTOR LINEARIZÁTOR ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY ZOBRAZOVAČ PRO TENZOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5%

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% DINALOG A 96 x 24 programovatelné kvazianalogové měřicí přístroje

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

SensoTrans DMS A 20220

SensoTrans DMS A 20220 Převodník SensoTrans DMS A 20220 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1. Základní

Více

OMX 102UNI. JSP Měření a regulace DVOUKANÁLOVÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘEVODNÍK. Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova Jičín

OMX 102UNI. JSP Měření a regulace  DVOUKANÁLOVÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘEVODNÍK. Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova Jičín OMX 102UNI DVOUKANÁLOVÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘEVODNÍK DC/AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/NI/CU TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY Váš dodavatel:

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19 Panelmetr AP 02 Technická dokumentace U-19 AP02-05-x-... AP02-06-x-... AP02-07-x-... APO2-08-x-... AP02-09-x-... AP02-10-x-... AP02-11-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 červenec 2009, TD-U-19-16 Obsah 1 Úvod...4

Více

VÝROBKY A.P.O. ELMOS. Regulátory Ukazovací p ístroje Sníma e P evodníky Moduly. Výrobky A.P.O. - ELMOS - 331 - Vlastní výrobky

VÝROBKY A.P.O. ELMOS. Regulátory Ukazovací p ístroje Sníma e P evodníky Moduly. Výrobky A.P.O. - ELMOS - 331 - Vlastní výrobky Výrobky A.P.O. - ELMOS VÝROBKY A.P.O. ELMOS Regulátory Ukazovací pístroje Snímae Pevodníky Moduly pístroje do prostedí s nebezpeím výbuchu stanovená midla komunikace HART komunikace FIELDBUS Vlastní výrobky

Více

Panelmetr AP 02. Technická dokumentace U-19. AP02-01-x-... AP02-02-x-... AP02-03-x-... APO2-04-x-... ISO 9001

Panelmetr AP 02.  Technická dokumentace U-19. AP02-01-x-... AP02-02-x-... AP02-03-x-... APO2-04-x-... ISO 9001 Panelmetr AP 02 Technická dokumentace U-19 AP02-01-x-... AP02-02-x-... AP02-03-x-... APO2-04-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 leden 2015, TD-U-19-15 Obsah 1 Úvod...4 1.1 Objednací kód...4 2 Technická data...

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Část I Úvod 3. Část II Základní pojmy a informace 3. 1 Připojení 2 Možnosti fyzického... připojení přístrojů

Část I Úvod 3. Část II Základní pojmy a informace 3. 1 Připojení 2 Možnosti fyzického... připojení přístrojů Obsah I Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2 Možnosti fyzického... připojení přístrojů 4 3 Adresa přístroje... 4 4 Databáze přístrojů... OM 5 5 Funkční rozsah...

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Panelmetr AP 02. Technická dokumentace U-19. AP02-12-x-... AP02-13-x-... AP02-14-x-... ISO 9001

Panelmetr AP 02.  Technická dokumentace U-19. AP02-12-x-... AP02-13-x-... AP02-14-x-... ISO 9001 Panelmetr AP 02 Technická dokumentace U-19 AP02-12-x-... AP02-13-x-... AP02-14-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 leden 2015, TD-U-19-17 Obsah 1 Úvod...4 1.1 Objednací kód...4 2 Technická data... 5 3 Popis

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

hotcontrol Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu

hotcontrol Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu Jednokanálový regulátor teploty pro oblast: - regulace teploty horkých vtoků - stroje pro zpracování plastů - obalové stroje - pece - zpracování potravin

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem DS 00 s analogovým výstupem Piezoresistivní nerezový sensor analogový výstup a až spínací výstupy Otočný displej i pouzdro Jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 600 bar DS 00 je zdařilou kombinací: -

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Multimetry DIRIS A20 Univerzální napájecí napětí AC/DC Hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů Hodnoty

Více

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením Převodníky - KB0288-2009/03 P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Výstupní signál dle provedení 4

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Regulátor teploty 48x24 mm C1

Regulátor teploty 48x24 mm C1 Products Elektrické stroje Regulátory teploty Regulátory teploty Regulátor teploty 48x24 mm C1 Dvoupolohová nebo PID regulace Indikátor se dvěma alarmy Regulátor s jedním nezávislým alarmem Možnost doplnění

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Měřicí přístroje řady OM 501 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Měřicí přístroje řady OM 501 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OM 501 5 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ INTEGRÁTOR LINEARIZÁTOR ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY ZOBRAZOVAČ PRO TENZOMETRY 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 501 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012 TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT-1651 2. vydání - říjen 2012 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Lankové snímače AMPÉR 2008. novinky. Univerzální sloupcové zobrazovače OMB 451/452. 96 W zdroj na DIN lištu. ORBIT MERRET, spol. s r. o.

Lankové snímače AMPÉR 2008. novinky. Univerzální sloupcové zobrazovače OMB 451/452. 96 W zdroj na DIN lištu. ORBIT MERRET, spol. s r. o. ORBIT MERRET, spol. s r. o. Lankové snímače Univerzální sloupcové zobrazovače OMB 451/452 96 W zdroj na DIN lištu AMPÉR 2008 SENSOR+TEST 2008 08 www.orbit.merret.cz ...NOVINKY v současné době dokončujeme

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Tenzometrické měřidlo

Tenzometrické měřidlo Tenzometrické měřidlo typ Tenz2345 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7 6. TECHNICKÉ PARAMETRY...

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více