Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 13. února 2014 Strana 1 (celkem 17)

2 1. Úvodní informace Základní údaje o škole Název školy: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Sídlo: Husovo nám. 1218, Nové Město nad Metují Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, právní forma: kraj, IČO: , adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Přehled legislativy Školní preventivní strategie na roky vychází z této platné legislativy: - Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č. j / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci postihu záškoláctví, č. j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů - Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j / Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. Charakteristika školy Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují (dále jen škola) je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a v rámci svých organizačních úseků zajištuje tyto činnosti: - Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen ZŠ) - Střední škola (s výukou oborů středního odborného učiliště, odborného učiliště a praktické školy) dále jen SŠ - Mimoškolní výchova (internát pro žáky ZŠ, internát pro žáky SŠ, školní družina) Škola je umístěna ve více areálech v několika městech: - Nové Město nad Metují: budova Králíček (ZŠ, SŠ, internát, školní družina), Merkur (SŠ), Hradčany (SŠ, internát) - Opočno (SŠ, internát) - Broumov, areál ZŠ Kladská (SŠ) Strana 2 (celkem 17)

3 3. Charakteristika organizačních úseků školy z hlediska rizika sociálně patologických jevů 3.1 Základní škola ZŠ je organizačním útvarem školy, sídlícím v Novém Městě nad Metují, v budově Králíček, ul. Českých bratří Jedná se o ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pro žáky s poruchami chování, žáky s poruchami pozornosti a hyperkinetickými poruchami (především ADHD), dále také pro žáky s lehkým mentálním postižením. Maximální kapacita školy je 70 žáků. ZŠ využívá budovu společně s dalšími úseky. Nachází se v maloměstském prostředí se spíše nižší mírou anonymity. Zvýšené riziko představují následující skutečnosti: - skladba a dynamika pohybu žáků: Již ze samotného zaměření školy vyplývá vyšší koncentrace žáků se závažnými výchovnými problémy a z toho vyplývající vyšší riziko výskytu sociálně patologických jevů ve srovnání s běžnou ZŠ. Relativně vysoká je i obměna třídních kolektivů (nástupy a odchody žáků) v průběhu školního roku, což ztěžuje nastavení a udržení zdravého klimatu a vztahů v jednotlivých třídách. Více kolísající ve srovnání s běžnou ZŠ je i samotný počet žáků v jednotlivých třídách. Ve škole je také dlouhodobě nevyrovnaný poměr pohlaví žáků ve prospěch chlapců, a to především na 2. stupni. - velká spádová oblast (místa bydliště žáků): Žáci školy dojíždějí z různých obcí nacházejících se především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Tato skutečnost ztěžuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a dalšími odbornými organizacemi nacházejícími se v místech bydliště žáků (především OSPOD), zejména znesnadňuje možnost operativní spolupráce. Větší vzdálenost místa bydliště zároveň klade vyšší nároky na plánování a organizaci komunikace a kontaktů s rodiči a dalšími organizacemi. - sdílení některých prostor s úsekem SŠ: Žáci ZŠ během cesty do školy a ze školy a částečně i během vyučování přicházejí do styku se žáky SŠ, s některými žáky SŠ se znají z doby studia na ZŠ. Z toho vyplývá možné zvýšené riziko výskytu a šíření sociálně patologických jevů. Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku ZŠ Hodnocení rizik sociálně patologických jevů (dále také SPJ) je založeno na těchto prvcích: 1. Statistika projednávaných přestupků a porušení školního řádu za předchozí roky (návratky a záznamy o pohovoru) 2. Analýza situace prostřednictvím konzultací s pedagogy a členy poradenského týmu 3. Rozčlenění SPJ do 3 skupin podle závažnosti rizika. Hlavními hodnotícími kritérii byly: - závažnost daného sociálně patologického jevu - frekvence výskytu sociálně patologického jevu nebo pravděpodobnost výskytu SPJ, pokud se tento jev dosud ve škole neobjevil. Sociálně patologické jevy byly tímto způsobem rozděleny do následujících skupin: Závažné jevy - kouření - šikana - fyzické násilí - netolismus, kyberšikana a rizika spojená s využíváním informačních technologií Strana 3 (celkem 17)

4 Středně závažné jevy - vandalismus - záškoláctví - alkohol - drogy - majetková kriminalita - sebepoškozování Málo závažné jevy - rasismus a xenofobie - patologické hráčství - týrání a zneužívání dětí - domácí násilí - ohrožování mravní výchovy - poruchy příjmu potravy 3.2 Střední škola SŠ zahrnuje dva organizační útvary školy: SŠ Opočno a SŠ Nové Město nad Metují, pod který spadá také pracoviště Broumov. Střední škola sídlí v těchto areálech: - Nové Město nad Metují: budova Merkur, Husovo nám. 1228, budova Králíček, Českých bratří 1035 (společně s úsekem ZŠ a mimoškolní výchova), budova Hradčany, ul. Na Hradčanech 1135, 1137 (společně s úsekem mimoškolní výchova) - Broumov: budova ZŠ Kladská 164 (část budovy místní ZŠ) - Opočno: areál v ul. Nádražní 296 (společně s úsekem mimoškolní výchova) Střední škola zajišťuje především výuku oborů odborného učiliště, výuku oborů praktické školy a také oborů středního odborného učiliště. V úseku střední škola se ve školním roce 2013/2014 vzdělává okolo 300 žáků. Všechny budovy úseku SŠ se nacházejí v maloměstském prostředí s nízkou mírou anonymity. Zvýšené riziko představují následující skutečnosti: - skladba a dynamika pohybu žáků: Na většině pracovišť úseku SŠ dochází k vyšší koncentraci žáků, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Hlavními důvody tohoto ohrožení jsou především: - nepodnětné či přímo závadové rodinné prostředí žáka, ev. výchova žáka v pěstounské péči nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy - bydliště žáka v sociálně vyloučené lokalitě - nižší mentální úroveň žáků Ve srovnání s jinými SŠ lze konstatovat také vyšší míru obměny třídních kolektivů (nástupy a odchody žáků) v průběhu školního roku, což ztěžuje nastavení a udržení zdravého klimatu a vztahů v jednotlivých třídách. S tím souvisí také více kolísající počet žáků v jednotlivých třídách. - velká spádová oblast (místa bydliště žáků): Žáci školy dojíždějí z různých obcí nacházejících se především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Tato skutečnost ztěžuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a dalšími odbornými organizacemi nacházejícími se v místech bydliště žáků (především OSPOD), zejména znesnadňuje možnost operativní spolupráce. Větší vzdálenost místa bydliště zároveň klade vyšší nároky na plánování a organizaci komunikace a kontaktů s rodiči a dalšími organizacemi. Strana 4 (celkem 17)

5 - sdílení některých prostor s jinými úseky a organizacemi: Většina pracovišť úseku je užívána společně s dalšími úseky, případně i s jinými organizacemi (pracoviště Broumov). To přináší možné zvýšené riziko výskytu a šíření a vzájemného přejímání sociálně patologických jevů. Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku SŠ Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku je založeno na těchto prvcích: 1. Statistika projednávaných přestupků a porušení školního řádu za předchozí roky (návratky a záznamy o pohovoru) 2. Analýza situace prostřednictvím konzultací s pedagogy a členy poradenského týmu 3. Rozčlenění SPJ do 3 skupin podle závažnosti rizika. Hlavními hodnotícími kritérii byly: - závažnost daného sociálně patologického jevu - frekvence výskytu sociálně patologického jevu nebo pravděpodobnost výskytu SPJ, pokud se tento jev dosud ve škole neobjevil. Sociálně patologické jevy byly tímto způsobem rozděleny do následujících skupin: Závažné jevy - kouření - alkohol - šikana - fyzické násilí - záškoláctví - drogy - majetková kriminalita Středně závažné jevy - vandalismus - netolismus, kyberšikana a rizika spojená s využíváním informačních technologií - sebepoškozování Málo závažné jevy - rasismus a xenofobie - patologické hráčství - týrání a zneužívání dětí - domácí násilí - ohrožování mravní výchovy - poruchy příjmu potravy 3.3 Mimoškolní výchova Úsek mimoškolní výchova zahrnuje: školní družinu, internát pro ZŠ a internát pro SŠ. Úsek sídli v těchto budovách: - Nové Město nad Metují: budova Králíček, Českých bratří 1035 (společně s úsekem ZŠ a SŠ), budova Hradčany, ul. Na Hradčanech 1135, 1137 (společně s úsekem SŠ) - Opočno: areál v ul. Nádražní 296 (společně s úsekem SŠ) Úsek zajišťuje mimoškolní výchovu a ubytování žáků úseků SŠ a ZŠ. Zvýšené riziko představují následující skutečnosti: Strana 5 (celkem 17)

6 - skladba a dynamika pohybu žáků: Úsek pracuje se žáky úseků SŠ a ZŠ. Platí zde tedy obdobná rizika, jaká byla popsána u těchto úseků výše. - vycházky žáků bez dozoru pedagoga: kromě žáků I. stupně ZŠ mají se souhlasem zákonných zástupců všichni ubytovaní žáci možnost trávit část volného času samostatně mimo prostory školy. V této době trvá zvýšené riziko ohrožení SPJ a také riziko zvýšeného výskytu SPJ po návratu. - velká spádová oblast (místa bydliště žáků): Žáci školy dojíždějí z různých obcí nacházejících se především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Tato skutečnost ztěžuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a dalšími odbornými organizacemi nacházejícími se v místech bydliště žáků (především OSPOD), zejména znesnadňuje možnost operativní spolupráce. Větší vzdálenost místa bydliště zároveň klade vyšší nároky na plánování a organizaci komunikace a kontaktů s rodiči a dalšími organizacemi. - zvýšená tendence k patologickým formám trávení volného času: Žáci jsou ve zvýšené míře navyklí trávit volný čas aktivitami, které jsou z hlediska výchovy a rozvoje jejich osobnosti nepřínosné nebo přímo škodlivé (pasivní formy trávení volného času, internet a počítačové hry, užívání omamných látek, atd.) - sdílení některých prostor s jinými úseky: Všechna pracoviště úseku jsou využívána a sdílena s dalšími úseky. To přináší zvýšené riziko možného výskytu a šíření a vzájemného přejímání sociálně patologických jevů. Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku mimoškolní výchova Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku je založeno na těchto prvcích: 1. Statistika projednávaných přestupků a porušení školního řádu za předchozí roky (návratky a záznamy o pohovoru) 2. Analýza situace prostřednictvím konzultací s pedagogy a členy poradenského týmu 3. Rozčlenění SPJ do 3 skupin podle závažnosti rizika. Hlavními hodnotícími kritérii byly: - závažnost daného sociálně patologického jevu - frekvence výskytu sociálně patologického jevu nebo pravděpodobnost výskytu SPJ, pokud se tento jev dosud ve škole neobjevil. Sociálně patologické jevy byly tímto způsobem rozděleny do následujících skupin: Závažné jevy - kouření - alkohol - fyzické násilí - drogy Středně závažné jevy - šikana - vandalismus - majetková kriminalita - netolismus, kyberšikana a rizika spojená s využíváním informačních technologií - sebepoškozování Málo závažné jevy - rasismus a xenofobie - patologické hráčství - týrání a zneužívání dětí - domácí násilí Strana 6 (celkem 17)

7 - ohrožování mravní výchovy - poruchy příjmu potravy - záškoláctví 4. Cíle školní preventivní strategie pro roky Krátkodobé cíle (do června 2014) 1. Na jednotlivých úsecích školy zmapovat výskyt sociálně patologických jevů a vnímání ohrožení SPJ v prostředí školy žáky i pedagogy pomocí statistických metod poskytujících údaje využitelné ke zhodnocení vývoje v dalších letech. 2. Na všech úsecích školy preventivně působit proti výskytu SPJ, především závažných a středně závažných. V případě zjištění jejich výskytu účinně výchovně zasahovat za využití všech potřebných prostředků a metod ke snížení důsledků výskytu SPJ a snížení rizika dalšího výskytu zjištěných SPJ Dlouhodobé cíle (do června 2018) 1. Průběžně mapovat výskyt sociálně patologických jevů a vnímání ohrožení SPJ v prostředí školy žáky i pedagogy pomocí statistických metod umožňujících meziroční porovnání. 2. Snížit vnímání ohrožení SPJ v prostředí školy žáky i pedagogy především u závažných a středně závažných SPJ. 3. Průběžně zvyšovat odbornou způsobilost všech pedagogických pracovníků k zajišťování prevence SPJ ve školním prostředí. 5. Cílové skupiny prevence 5.1. Primární cílové skupiny - žáci školy - pedagogický sbor 5.2. Sekundární cílové skupiny - rodiče a zákonní zástupci žáků 6. Metody prevence SPJ 6.1. Nespecifická prevence Jedná se o veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, ke zdravému rozvoji osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Od dalších metod prevence SPJ se nespecifická prevence odlišuje tím, že má smysl i sama o sobě, hypoteticky i bez existence SPJ. Tedy že i bez existence SPJ má smysl vést žáky ke smysluplnému využití a organizaci volného času a ke zdravému životnímu stylu. Strana 7 (celkem 17)

8 6.2. Specifická prevence SPJ Jde o programy a aktivity směřující ke snížení výskytu konkrétních SPJ a k uspokojivému řešení těchto SPJ v případě jejich výskytu, zaměřenému zejména na minimalizaci škod způsobených těmito SPJ, a také na redukci jejich dalšího výskytu. 7. Formy prevence SPJ - prevence v rámci výuky - skupinové a třídní aktivity - individuální práce se žáky - spolupráce s rodiči žáků - besedy a přednášky - prožitkové a sebezkušenostní aktivity - spolupráce s odbornými organizacemi - vzdělávání členů pedagogického sboru 8. Tematické okruhy prevence SPJ 8.1. Kouření - prevence v rámci výuky (informace o škodlivosti kouření a možných důsledcích) - skupinové a třídní aktivity (motivace k nekuřáctví) - individuální práce se žáky (experimentátoři, kuřáci) - spolupráce s rodiči (informování rodičů o kouření žáka a možnostech dalšího řešení) - besedy a přednášky (informace o škodlivosti kouření, motivace k nekuřáctví) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informace o škodlivosti kouření, motivace k nekuřáctví, posilování zdravého sebevědomí a schopnosti kouření odmítnout) - spolupráce s odbornými organizacemi (zprostředkování odborné péče v případech, kdy 8.2. Šikana - prevence v rámci výuky (získávání informací o tom, co je šikana, jaké jsou druhy šikany a jaké jsou možné následky šikany, nabídka odborné pomoci) - skupinové a třídní aktivity (posilování zdravých vztahů mezi žáky, práce s třídními kolektivy postiženými šikanou, informace o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - individuální práce se žáky tříd postižených šikanou (informace o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - spolupráce s rodiči žáků (poskytování informací o šikaně a jejích možných projevech v domácím prostředí, a o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - besedy a přednášky (poskytování informací o šikaně a jejích možných projevech, o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (budování a udržování zdravých vztahů mezi žáky) - spolupráce s odbornými organizacemi (zprostředkování odborné péče v případech, kdy Strana 8 (celkem 17)

9 8.3. Fyzické násilí - prevence v rámci výuky (informování o možných následcích, o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - skupinové a třídní aktivity (budování a udržování zdravých vztahů mezi žáky, osvojení sebeúcty a úcty ke zdraví, nácvik zdravých způsobů sebeprosazení) - individuální práce se žáky (práce se žáky tříd, kde se fyzické násilí vyskytlo) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů žáků) - besedy a přednášky (informace o možných důsledcích, způsobech řešení a možnostech vyhledání odborné péče) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity ((budování a udržování zdravých vztahů mezi žáky, osvojení sebeúcty a úcty ke zdraví, nácvik zdravých způsobů sebeprosazení) 8.4. Netolismus, kyberšikana a rizika spojená s využíváním informačních technologií - prevence v rámci výuky (poskytování informací o možných rizicích práce s počítači a internetem, informování o pravidlech psychohygieny a bezpečnosti práce s internetem a dalšími elektronickými komunikačními prostředky, nabídka odborné pomoci) - skupinové a třídní aktivity (výměna zkušeností z práce s internetem, informování o pravidlech bezpečné práce s internetem a dalšími elektronickými komunikačními prostředky, nabídka odborné pomoci) - individuální práce se žáky (individuální práce se žáky, kteří mají některý z problémů v této oblasti) - spolupráce s rodiči žáků (poskytování informací o možných rizicích práce s počítači a internetem, informování o pravidlech psychohygieny a bezpečnosti práce s internetem a dalšími elektronickými komunikačními prostředky, spolupráce s rodiči žáků trpících některým z problémů v této oblasti, nabídka odborné pomoci) - besedy a přednášky (poskytování informací o možných rizicích práce s počítači a internetem, informování o pravidlech psychohygieny a bezpečnosti práce s internetem a dalšími elektronickými komunikačními prostředky, nabídka odborné pomoci) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (získávání znalostí, dovedností a zkušeností potřebných k eliminaci rizik v této oblasti) 8.5. Vandalismus - prevence v rámci výuky (poskytování informací o možných důsledcích vandalství) - skupinové a třídní aktivity (poskytování informací o možných důsledcích vandalství, podpora smysluplného využití volného času) - individuální práce se žáky (individuální práce se žáky, kteří mají problém s vandalismem) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů žáků, kteří mají problém s vandalstvím, a o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (poskytování informací o možných důsledcích vandalství, podpora smysluplného využití volného času) Strana 9 (celkem 17)

10 8.6. Záškoláctví - prevence v rámci výuky: (budování a udržování motivace žáků k docházce do školy, informování o důsledcích záškoláctví a možných způsobech řešení problémů se záškoláctvím) - skupinové a třídní aktivity (budování a udržování motivace žáků k docházce do školy) - individuální práce se žáky (práce se žáky, kteří mají problém se záškoláctvím) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech a důsledcích záškoláctví, informování rodičů o zjištěném záškoláctví žáků - besedy a přednášky - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (budování a udržení zdravých vztahů mezi žáky) 8.7. Alkohol - prevence v rámci výuky (informování o možných škodlivých důsledcích konzumace alkoholu) - skupinové a třídní aktivity (posilování motivace k abstinenci a posilování schopnosti žáků odmítat nabízený alkohol) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých byla zjištěna konzumace alkoholu) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o vhodných metodách prevence konzumace alkoholu v dětském věku, informování rodičů o zjištěném požívání alkoholu žákem) - besedy a přednášky (informování o možných škodlivých důsledcích konzumace alkoholu) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (posilování motivace k abstinenci a posilování schopnosti žáků odmítat nabízený alkohol) 8.8. Drogy - prevence v rámci výuky (informování o možných škodlivých důsledcích užívání drog) - skupinové a třídní aktivity (posilování motivace k neužívání drog a posilování schopnosti a motivace žáků odmítat nabízené drogy) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých bylo zjištěno užívání drog) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o vhodných metodách prevence užívání drog v dětském věku, informování rodičů o zjištěném užití drog žákem) - besedy a přednášky (informování o možných škodlivých důsledcích užívání drog) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (posilování motivace k neužívání drog a posilování schopnosti a motivace žáků odmítat nabízené drogy) 8.9. Majetková kriminalita - prevence v rámci výuky (informování o možných důsledcích kriminálního chování a možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity (posilování pozitivních vzorců chování) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u nichž byla zjištěna majetková kriminalita) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech majetkové kriminality, jejích důsledcích a možných způsobech řešení, informování rodičů žáků, u kterých byla zjištěna majetková kriminalita) Strana 10 (celkem 17)

11 - besedy a přednášky (informování o možných důsledcích kriminálního chování a možných způsobech řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (posilování pozitivních vzorců chování, posilování motivace ke společensky žádoucímu postoji k majetkové kriminalitě) Sebepoškozování - prevence v rámci výuky (informování o možných důsledcích sebepoškozování a možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity (informování o možných důsledcích sebepoškozování a možných způsobech řešení) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých bylo zjištěno sebepoškozování) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech sebepoškozování a možných způsobech řešení, informování žáků, u kterých bylo zjištěno sebepoškozování) - besedy a přednášky (informování o možných důsledcích sebepoškozování a možných způsobech řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (posilování pozitivních vzorců chování a zdravé sebedůvěry žáků, informování o možných důsledcích sebepoškozování a možných způsobech řešení) Rasismus a xenofobie - prevence v rámci výuky (informace o negativních důsledcích rasismu a xenofobie, informace o možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity (informace o negativních důsledcích rasismu a xenofobie, informace o možných způsobech řešení) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých byly zjištěny projevy rasismu a xenofobie) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů žáků o projevech a negativních důsledcích rasismu a xenofobie, informování rodičů žáků, u kterých byly zjištěny projevy rasismu a xenofobie) - besedy a přednášky (informace o negativních důsledcích rasismu a xenofobie, informace o možných způsobech řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity ((informace o negativních důsledcích rasismu a xenofobie, získávání pozitivních zkušeností s lidmi jiné národnosti a příslušníky menšin, informace o možných způsobech řešení problémů s rasismem a xenofobií) Patologické hráčství - prevence v rámci výuky (informace o negativních důsledcích patologického hráčství, informace o možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity (informace o negativních důsledcích patologického hráčství, informace o možných způsobech řešení) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u nichž se objevil problém s patologickým hráčstvím) Strana 11 (celkem 17)

12 - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů žáků o projevech a negativních důsledcích patologického hráčství, informování rodičů žáků, u kterých byly zjištěny projevy patologického hráčství) - besedy a přednášky (informace o negativních důsledcích patologického hráčství, informace o možných způsobech řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informace o negativních důsledcích patologického hráčství, zvyšování motivace k odmítání hazardních her, informace o možných způsobech řešení problémů spojených s patologickým hráčstvím) Týrání a zneužívání dětí - prevence v rámci výuky (informování o tom, co je týrání a zneužívání, informování o možných způsobech řešení problémů s týráním a zneužíváním) - skupinové a třídní aktivity (informování o tom, co je týrání a zneužívání, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých je podezření na jejich týrání nebo zneužívání) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech týrání a zneužívání a možných způsobech řešení, informování rodičů žáka o zjištěném problému s týráním nebo zneužíváním žáka) - besedy a přednášky (informování o tom, co je týrání a zneužívání, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informování o tom, co je týrání a zneužívání, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) Domácí násilí - prevence v rámci výuky (informování o tom, co je domácí násilí, informování o možných způsobech řešení problémů s domácím násilím) - skupinové a třídní aktivity (informování o tom, co je domácí násilí, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých je podezření na výskyt problémů s domácím násilím) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o tom, co je domácí násilí, možných projevech domácího násilí a možných způsobech řešení, informování rodičů žáka o zjištěném problému s domácím násilím) - besedy a přednášky (informování o tom, co je domácí násilí, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informování o tom, co je domácí násilí, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) Strana 12 (celkem 17)

13 8.15. Ohrožování mravní výchovy - prevence v rámci výuky (informování o tom, co je ohrožování mravní výchovy, informování o možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity skupinové a třídní aktivity (informování o tom, co je ohrožování mravní výchovy, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - individuální práce se žáky - spolupráce s rodiči žáků ((informování rodičů o tom, co je ohrožování mravní výchovy, možných projevech a možnostech řešení problémů, informování rodičů žáka o zjištěném problému s ohrožováním mravní výchovy) - besedy a přednášky (informování o tom, co je ohrožování mravní výchovy, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informování o tom, co je ohrožování mravní výchovy, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) Poruchy příjmu potravy - prevence v rámci výuky (informování o tom, co jsou poruchy příjmu potravy, informování o možných způsobech pomoci a řešení) - skupinové a třídní aktivity (informování o tom, co jsou poruchy příjmu potravy, zvyšování zdravého sebevědomí žáků a motivace žáků ke zdravému životnímu stylu, informování o možných způsobech pomoci a řešení) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých je podezření na výskyt poruch příjmu potravy) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech a příznacích poruch příjmu potravy a možných způsobech pomoci a řešení, informování rodičů žáka o zjištěném problému s poruchou příjmu potravy) - besedy a přednášky (informování o tom, co jsou poruchy příjmu potravy, zvyšování zdravého sebevědomí žáků a motivace žáků ke zdravému životnímu stylu, informování o možných způsobech pomoci a řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informování o tom, co jsou poruchy příjmu potravy, zvyšování zdravého sebevědomí žáků a motivace žáků ke zdravému životnímu stylu, informování o možných způsobech pomoci a řešení) 9. Personální zajištění prevence 9.1. Učitelé a asistenti pedagoga Ve výuce předmětů provádějí primární prevenci. Při výuce provádějí monitoring výskytu sociálně patologických jevů a o zjištěných skutečnostech průběžně informují třídní učitele, případně vychovatele, členy poradenského týmu a zástupce ředitelky školy pro daný úsek. Spolupracují s třídními učiteli a metodikem prevence pro daný úsek na plánování primární prevence v předmětech, které vyučují. Strana 13 (celkem 17)

14 9.2. Třídní učitelé Spolupracují na organizaci a realizaci preventivních aktivit. Provádějí monitoring výskytu sociálně patologických jevů a shromažďují informace o výskytu SPJ v dané třídě. Tyto informace předávají členům poradenského týmu a zástupci ředitelky školy pro daný úsek Vychovatelé a asistenti pedagoga Při výchovné činnosti s žáky provádějí primární prevenci. Provádějí monitoring výskytu sociálně patologických jevů a o zjištěných skutečnostech informují členy poradenského týmu, učitele a zástupce ředitelky školy pro mimoškolní činnost Metodici prevence jednotlivých úseků Jsou členy poradenského týmu školy. Ve spolupráci s dalšími členy poradenského týmu metodicky vedou a koordinují provádění prevence ve škole. Ve spolupráci se členy poradenského týmu a pedagogickými pracovníky školy připravují návrh minimálního preventivního program školy. V součinnosti s ostatními členy poradenského týmu realizují preventivní aktivity, zajišťují školení pedagogických pracovníků, komunikují s rodiči a vedou aktuální seznam odborných organizací spolupracujících se školou při realizaci prevence SPJ Výchovní poradci jednotlivých úseků Jsou členy poradenského týmu školy. Ve spolupráci s ostatními členy poradenského týmu se podílejí na realizaci preventivních aktivit, řešení aktuálních výchovných problémů a komunikaci s rodiči žáků. Vedou evidenci projednávaných přestupků proti školnímu řádu na daném úseku a zajišťují dokumentaci potřebnou k preventivní práci se žáky. Spolupracují s ostatními členy poradenského týmu. Koordinují tvorbu individuálních vzdělávacích plánů žáků. Zajišťují realizaci setkání výchovných komisí při řešení absencí žáků Školní psycholog Je členem poradenského týmu školy. Ve spolupráci s ostatními členy poradenského týmu se podílí na realizaci preventivních aktivit, řešení aktuálních výchovných problémů a komunikaci s rodiči žáků. V rámci své profesní specializace provádí odborné činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů Speciální pedagog - etoped Je členem poradenského týmu školy. Ve spolupráci s ostatními členy poradenského týmu se podílí na realizaci preventivních aktivit, řešení aktuálních výchovných problémů a komunikaci s rodiči žáků. V rámci své profesní specializace provádí odborné činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Koordinuje ukládání informací o chování žáků do IS FOSTER, včetně informací o výskytu sociálně patologických jevů Zástupci ředitelky školy pro jednotlivé úseky Spolupracují s pedagogickými pracovníky a členy poradenského týmu školy při realizaci a organizačním zajištění preventivních aktivit školy, zejména vytváří vhodné organizační podmínky pro realizaci preventivních aktivit školy. Ve spolupráci se členy poradenského týmu se podílí na řešení aktuálních výchovných problémů a komunikaci s rodiči žáků. Připomínkují školní preventivní strategii a minimální preventivní program daného úseku. Strana 14 (celkem 17)

15 9.9. Ředitelka školy Vytváří vhodné organizační podmínky pro realizaci preventivních aktivit školy. Spolupracuje s pedagogickými pracovníky a členy poradenského týmu školy při realizaci a organizačním zajištění preventivních aktivit školy. Schvaluje školní preventivní strategii a minimální preventivní programy jednotlivých úseků. 10. Poradenský tým školy Poradenský tým tvoří tito pracovníci školy: zástupce ředitelky školy pro mimoškolní činnost, výchovní poradci a metodici prevence všech úseků školy, etoped speciální pedagog, školní psycholožka a sociální pracovnice. Poradenský tým zajišťuje výkon těchto činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů: - metodická a koncepční činnost při plánování a realizaci preventivních aktivit na všech úsecích školy - odborná podpora a pomoc pedagogickým pracovníkům při prevenci a řešení výskytu sociálně patologických jevů - příprava a tvorba školní preventivní strategie, kontrola a vyhodnocování úspěšnosti školní preventivní strategie - odborná podpora a pomoc při tvorbě Minimálních preventivních programů na jednotlivých úsecích školy - plánování, organizace a realizace preventivních činností zajišťovaných spolupracujícími odbornými organizacemi 11. Vzdělávání a posilování kompetencí pracovníků v oblasti prevence SPJ Vzdělávání a posilování kompetencí pracovníků školy v oblasti prevence se zahrnuje především vzdělávání pedagogických pracovníků, v přiměřené míře pak vzdělávání všech pracovníků školy. Vzdělávání a posilování kompetencí v oblasti prevence je zajišťováno těmito formami: - školení BOZP - provozní porady - metodická sdružení - supervize - školení, semináře a další vzdělávací činnost organizovaná školou - průběžná školení a vzdělávací činnost zaměřená na efektivní využití IS FOSTER při prevenci sociálně patologických jevů - školení, semináře a další vzdělávací činnost zajišťovaná spolupracujícími odbornými organizacemi Strana 15 (celkem 17)

16 12. Finanční zajištění prevence SPJ Financování prevence SPJ bude zajištěno z těchto finančních zdrojů: - rozpočet školy - příspěvky rodičů ve formě příspěvků na úhradu nákladů na preventivní aktivity - granty a dotace 13. Odborné organizace a osoby spolupracující se školou při realizaci prevence SPJ Na realizaci prevence sociálně patologických jevů spolupracují se školou tyto organizace: - Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje - další pedagogicko-psychologické poradny působící v místech bydliště žáků - DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové a jeho detašovaná pracoviště (toto zahrnuje střediska výchovné péče Návrat v Hradci Králové, Mimóza v Ústí nad Orlicí, Varianta v Trutnově a Kompas v Náchodě) - Policie ČR, Městská policie Nové Město nad Metují - Městský úřad Nové Město nad Metují a další obecní a městské úřady, v jejichž územní působnosti se nacházejí bydliště žáků - MUDr. Václav Hanka, lékař, Nové Město nad Metují - Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje - Probační a mediační služba ČR - ACET ČR o. s., Chrudim - v případě potřeby další organizace a osoby 14. Hodnocení školní preventivní strategie Průběžné hodnocení Počínaje rokem 2014 proběhne každý rok v měsících květnu a červnu vyhodnocení situace v oblasti sociálně patologických jevů. Toto hodnocení bude provedeno metodami umožňujícími meziroční srovnání situace a bude obsahovat: - hodnocení situace žáky, zejména hodnocení pocitu ohrožení jednotlivými SPJ - hodnocení situace pedagogickými pracovníky, zejména hodnocení výskytu a závažnosti SPJ ve škole, hodnocení účinnosti dosavadních preventivních aktivit a návrhy opatření ke zvýšení účinnosti preventivních aktivit Celkové hodnocení V měsících květnu a červnu 2018 proběhne kromě průběžného hodnocení také celkové hodnocení školní preventivní strategie. Toto hodnocení bude jedním ze zásadních podkladů pro tvorbu školní preventivní strategie na další období. V Novém Městě nad Metují dne 13. února 2014 Strana 16 (celkem 17) PaedDr. Olga Talášková ředitelka školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Čj.: SŠNM/2303/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více