Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 13. února 2014 Strana 1 (celkem 17)

2 1. Úvodní informace Základní údaje o škole Název školy: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Sídlo: Husovo nám. 1218, Nové Město nad Metují Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, právní forma: kraj, IČO: , adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Přehled legislativy Školní preventivní strategie na roky vychází z této platné legislativy: - Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č. j / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci postihu záškoláctví, č. j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů - Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j / Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. Charakteristika školy Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují (dále jen škola) je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a v rámci svých organizačních úseků zajištuje tyto činnosti: - Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen ZŠ) - Střední škola (s výukou oborů středního odborného učiliště, odborného učiliště a praktické školy) dále jen SŠ - Mimoškolní výchova (internát pro žáky ZŠ, internát pro žáky SŠ, školní družina) Škola je umístěna ve více areálech v několika městech: - Nové Město nad Metují: budova Králíček (ZŠ, SŠ, internát, školní družina), Merkur (SŠ), Hradčany (SŠ, internát) - Opočno (SŠ, internát) - Broumov, areál ZŠ Kladská (SŠ) Strana 2 (celkem 17)

3 3. Charakteristika organizačních úseků školy z hlediska rizika sociálně patologických jevů 3.1 Základní škola ZŠ je organizačním útvarem školy, sídlícím v Novém Městě nad Metují, v budově Králíček, ul. Českých bratří Jedná se o ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pro žáky s poruchami chování, žáky s poruchami pozornosti a hyperkinetickými poruchami (především ADHD), dále také pro žáky s lehkým mentálním postižením. Maximální kapacita školy je 70 žáků. ZŠ využívá budovu společně s dalšími úseky. Nachází se v maloměstském prostředí se spíše nižší mírou anonymity. Zvýšené riziko představují následující skutečnosti: - skladba a dynamika pohybu žáků: Již ze samotného zaměření školy vyplývá vyšší koncentrace žáků se závažnými výchovnými problémy a z toho vyplývající vyšší riziko výskytu sociálně patologických jevů ve srovnání s běžnou ZŠ. Relativně vysoká je i obměna třídních kolektivů (nástupy a odchody žáků) v průběhu školního roku, což ztěžuje nastavení a udržení zdravého klimatu a vztahů v jednotlivých třídách. Více kolísající ve srovnání s běžnou ZŠ je i samotný počet žáků v jednotlivých třídách. Ve škole je také dlouhodobě nevyrovnaný poměr pohlaví žáků ve prospěch chlapců, a to především na 2. stupni. - velká spádová oblast (místa bydliště žáků): Žáci školy dojíždějí z různých obcí nacházejících se především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Tato skutečnost ztěžuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a dalšími odbornými organizacemi nacházejícími se v místech bydliště žáků (především OSPOD), zejména znesnadňuje možnost operativní spolupráce. Větší vzdálenost místa bydliště zároveň klade vyšší nároky na plánování a organizaci komunikace a kontaktů s rodiči a dalšími organizacemi. - sdílení některých prostor s úsekem SŠ: Žáci ZŠ během cesty do školy a ze školy a částečně i během vyučování přicházejí do styku se žáky SŠ, s některými žáky SŠ se znají z doby studia na ZŠ. Z toho vyplývá možné zvýšené riziko výskytu a šíření sociálně patologických jevů. Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku ZŠ Hodnocení rizik sociálně patologických jevů (dále také SPJ) je založeno na těchto prvcích: 1. Statistika projednávaných přestupků a porušení školního řádu za předchozí roky (návratky a záznamy o pohovoru) 2. Analýza situace prostřednictvím konzultací s pedagogy a členy poradenského týmu 3. Rozčlenění SPJ do 3 skupin podle závažnosti rizika. Hlavními hodnotícími kritérii byly: - závažnost daného sociálně patologického jevu - frekvence výskytu sociálně patologického jevu nebo pravděpodobnost výskytu SPJ, pokud se tento jev dosud ve škole neobjevil. Sociálně patologické jevy byly tímto způsobem rozděleny do následujících skupin: Závažné jevy - kouření - šikana - fyzické násilí - netolismus, kyberšikana a rizika spojená s využíváním informačních technologií Strana 3 (celkem 17)

4 Středně závažné jevy - vandalismus - záškoláctví - alkohol - drogy - majetková kriminalita - sebepoškozování Málo závažné jevy - rasismus a xenofobie - patologické hráčství - týrání a zneužívání dětí - domácí násilí - ohrožování mravní výchovy - poruchy příjmu potravy 3.2 Střední škola SŠ zahrnuje dva organizační útvary školy: SŠ Opočno a SŠ Nové Město nad Metují, pod který spadá také pracoviště Broumov. Střední škola sídlí v těchto areálech: - Nové Město nad Metují: budova Merkur, Husovo nám. 1228, budova Králíček, Českých bratří 1035 (společně s úsekem ZŠ a mimoškolní výchova), budova Hradčany, ul. Na Hradčanech 1135, 1137 (společně s úsekem mimoškolní výchova) - Broumov: budova ZŠ Kladská 164 (část budovy místní ZŠ) - Opočno: areál v ul. Nádražní 296 (společně s úsekem mimoškolní výchova) Střední škola zajišťuje především výuku oborů odborného učiliště, výuku oborů praktické školy a také oborů středního odborného učiliště. V úseku střední škola se ve školním roce 2013/2014 vzdělává okolo 300 žáků. Všechny budovy úseku SŠ se nacházejí v maloměstském prostředí s nízkou mírou anonymity. Zvýšené riziko představují následující skutečnosti: - skladba a dynamika pohybu žáků: Na většině pracovišť úseku SŠ dochází k vyšší koncentraci žáků, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Hlavními důvody tohoto ohrožení jsou především: - nepodnětné či přímo závadové rodinné prostředí žáka, ev. výchova žáka v pěstounské péči nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy - bydliště žáka v sociálně vyloučené lokalitě - nižší mentální úroveň žáků Ve srovnání s jinými SŠ lze konstatovat také vyšší míru obměny třídních kolektivů (nástupy a odchody žáků) v průběhu školního roku, což ztěžuje nastavení a udržení zdravého klimatu a vztahů v jednotlivých třídách. S tím souvisí také více kolísající počet žáků v jednotlivých třídách. - velká spádová oblast (místa bydliště žáků): Žáci školy dojíždějí z různých obcí nacházejících se především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Tato skutečnost ztěžuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a dalšími odbornými organizacemi nacházejícími se v místech bydliště žáků (především OSPOD), zejména znesnadňuje možnost operativní spolupráce. Větší vzdálenost místa bydliště zároveň klade vyšší nároky na plánování a organizaci komunikace a kontaktů s rodiči a dalšími organizacemi. Strana 4 (celkem 17)

5 - sdílení některých prostor s jinými úseky a organizacemi: Většina pracovišť úseku je užívána společně s dalšími úseky, případně i s jinými organizacemi (pracoviště Broumov). To přináší možné zvýšené riziko výskytu a šíření a vzájemného přejímání sociálně patologických jevů. Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku SŠ Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku je založeno na těchto prvcích: 1. Statistika projednávaných přestupků a porušení školního řádu za předchozí roky (návratky a záznamy o pohovoru) 2. Analýza situace prostřednictvím konzultací s pedagogy a členy poradenského týmu 3. Rozčlenění SPJ do 3 skupin podle závažnosti rizika. Hlavními hodnotícími kritérii byly: - závažnost daného sociálně patologického jevu - frekvence výskytu sociálně patologického jevu nebo pravděpodobnost výskytu SPJ, pokud se tento jev dosud ve škole neobjevil. Sociálně patologické jevy byly tímto způsobem rozděleny do následujících skupin: Závažné jevy - kouření - alkohol - šikana - fyzické násilí - záškoláctví - drogy - majetková kriminalita Středně závažné jevy - vandalismus - netolismus, kyberšikana a rizika spojená s využíváním informačních technologií - sebepoškozování Málo závažné jevy - rasismus a xenofobie - patologické hráčství - týrání a zneužívání dětí - domácí násilí - ohrožování mravní výchovy - poruchy příjmu potravy 3.3 Mimoškolní výchova Úsek mimoškolní výchova zahrnuje: školní družinu, internát pro ZŠ a internát pro SŠ. Úsek sídli v těchto budovách: - Nové Město nad Metují: budova Králíček, Českých bratří 1035 (společně s úsekem ZŠ a SŠ), budova Hradčany, ul. Na Hradčanech 1135, 1137 (společně s úsekem SŠ) - Opočno: areál v ul. Nádražní 296 (společně s úsekem SŠ) Úsek zajišťuje mimoškolní výchovu a ubytování žáků úseků SŠ a ZŠ. Zvýšené riziko představují následující skutečnosti: Strana 5 (celkem 17)

6 - skladba a dynamika pohybu žáků: Úsek pracuje se žáky úseků SŠ a ZŠ. Platí zde tedy obdobná rizika, jaká byla popsána u těchto úseků výše. - vycházky žáků bez dozoru pedagoga: kromě žáků I. stupně ZŠ mají se souhlasem zákonných zástupců všichni ubytovaní žáci možnost trávit část volného času samostatně mimo prostory školy. V této době trvá zvýšené riziko ohrožení SPJ a také riziko zvýšeného výskytu SPJ po návratu. - velká spádová oblast (místa bydliště žáků): Žáci školy dojíždějí z různých obcí nacházejících se především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Tato skutečnost ztěžuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a dalšími odbornými organizacemi nacházejícími se v místech bydliště žáků (především OSPOD), zejména znesnadňuje možnost operativní spolupráce. Větší vzdálenost místa bydliště zároveň klade vyšší nároky na plánování a organizaci komunikace a kontaktů s rodiči a dalšími organizacemi. - zvýšená tendence k patologickým formám trávení volného času: Žáci jsou ve zvýšené míře navyklí trávit volný čas aktivitami, které jsou z hlediska výchovy a rozvoje jejich osobnosti nepřínosné nebo přímo škodlivé (pasivní formy trávení volného času, internet a počítačové hry, užívání omamných látek, atd.) - sdílení některých prostor s jinými úseky: Všechna pracoviště úseku jsou využívána a sdílena s dalšími úseky. To přináší zvýšené riziko možného výskytu a šíření a vzájemného přejímání sociálně patologických jevů. Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku mimoškolní výchova Hodnocení rizik sociálně patologických jevů v úseku je založeno na těchto prvcích: 1. Statistika projednávaných přestupků a porušení školního řádu za předchozí roky (návratky a záznamy o pohovoru) 2. Analýza situace prostřednictvím konzultací s pedagogy a členy poradenského týmu 3. Rozčlenění SPJ do 3 skupin podle závažnosti rizika. Hlavními hodnotícími kritérii byly: - závažnost daného sociálně patologického jevu - frekvence výskytu sociálně patologického jevu nebo pravděpodobnost výskytu SPJ, pokud se tento jev dosud ve škole neobjevil. Sociálně patologické jevy byly tímto způsobem rozděleny do následujících skupin: Závažné jevy - kouření - alkohol - fyzické násilí - drogy Středně závažné jevy - šikana - vandalismus - majetková kriminalita - netolismus, kyberšikana a rizika spojená s využíváním informačních technologií - sebepoškozování Málo závažné jevy - rasismus a xenofobie - patologické hráčství - týrání a zneužívání dětí - domácí násilí Strana 6 (celkem 17)

7 - ohrožování mravní výchovy - poruchy příjmu potravy - záškoláctví 4. Cíle školní preventivní strategie pro roky Krátkodobé cíle (do června 2014) 1. Na jednotlivých úsecích školy zmapovat výskyt sociálně patologických jevů a vnímání ohrožení SPJ v prostředí školy žáky i pedagogy pomocí statistických metod poskytujících údaje využitelné ke zhodnocení vývoje v dalších letech. 2. Na všech úsecích školy preventivně působit proti výskytu SPJ, především závažných a středně závažných. V případě zjištění jejich výskytu účinně výchovně zasahovat za využití všech potřebných prostředků a metod ke snížení důsledků výskytu SPJ a snížení rizika dalšího výskytu zjištěných SPJ Dlouhodobé cíle (do června 2018) 1. Průběžně mapovat výskyt sociálně patologických jevů a vnímání ohrožení SPJ v prostředí školy žáky i pedagogy pomocí statistických metod umožňujících meziroční porovnání. 2. Snížit vnímání ohrožení SPJ v prostředí školy žáky i pedagogy především u závažných a středně závažných SPJ. 3. Průběžně zvyšovat odbornou způsobilost všech pedagogických pracovníků k zajišťování prevence SPJ ve školním prostředí. 5. Cílové skupiny prevence 5.1. Primární cílové skupiny - žáci školy - pedagogický sbor 5.2. Sekundární cílové skupiny - rodiče a zákonní zástupci žáků 6. Metody prevence SPJ 6.1. Nespecifická prevence Jedná se o veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, ke zdravému rozvoji osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Od dalších metod prevence SPJ se nespecifická prevence odlišuje tím, že má smysl i sama o sobě, hypoteticky i bez existence SPJ. Tedy že i bez existence SPJ má smysl vést žáky ke smysluplnému využití a organizaci volného času a ke zdravému životnímu stylu. Strana 7 (celkem 17)

8 6.2. Specifická prevence SPJ Jde o programy a aktivity směřující ke snížení výskytu konkrétních SPJ a k uspokojivému řešení těchto SPJ v případě jejich výskytu, zaměřenému zejména na minimalizaci škod způsobených těmito SPJ, a také na redukci jejich dalšího výskytu. 7. Formy prevence SPJ - prevence v rámci výuky - skupinové a třídní aktivity - individuální práce se žáky - spolupráce s rodiči žáků - besedy a přednášky - prožitkové a sebezkušenostní aktivity - spolupráce s odbornými organizacemi - vzdělávání členů pedagogického sboru 8. Tematické okruhy prevence SPJ 8.1. Kouření - prevence v rámci výuky (informace o škodlivosti kouření a možných důsledcích) - skupinové a třídní aktivity (motivace k nekuřáctví) - individuální práce se žáky (experimentátoři, kuřáci) - spolupráce s rodiči (informování rodičů o kouření žáka a možnostech dalšího řešení) - besedy a přednášky (informace o škodlivosti kouření, motivace k nekuřáctví) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informace o škodlivosti kouření, motivace k nekuřáctví, posilování zdravého sebevědomí a schopnosti kouření odmítnout) - spolupráce s odbornými organizacemi (zprostředkování odborné péče v případech, kdy 8.2. Šikana - prevence v rámci výuky (získávání informací o tom, co je šikana, jaké jsou druhy šikany a jaké jsou možné následky šikany, nabídka odborné pomoci) - skupinové a třídní aktivity (posilování zdravých vztahů mezi žáky, práce s třídními kolektivy postiženými šikanou, informace o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - individuální práce se žáky tříd postižených šikanou (informace o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - spolupráce s rodiči žáků (poskytování informací o šikaně a jejích možných projevech v domácím prostředí, a o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - besedy a přednášky (poskytování informací o šikaně a jejích možných projevech, o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (budování a udržování zdravých vztahů mezi žáky) - spolupráce s odbornými organizacemi (zprostředkování odborné péče v případech, kdy Strana 8 (celkem 17)

9 8.3. Fyzické násilí - prevence v rámci výuky (informování o možných následcích, o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - skupinové a třídní aktivity (budování a udržování zdravých vztahů mezi žáky, osvojení sebeúcty a úcty ke zdraví, nácvik zdravých způsobů sebeprosazení) - individuální práce se žáky (práce se žáky tříd, kde se fyzické násilí vyskytlo) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů žáků) - besedy a přednášky (informace o možných důsledcích, způsobech řešení a možnostech vyhledání odborné péče) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity ((budování a udržování zdravých vztahů mezi žáky, osvojení sebeúcty a úcty ke zdraví, nácvik zdravých způsobů sebeprosazení) 8.4. Netolismus, kyberšikana a rizika spojená s využíváním informačních technologií - prevence v rámci výuky (poskytování informací o možných rizicích práce s počítači a internetem, informování o pravidlech psychohygieny a bezpečnosti práce s internetem a dalšími elektronickými komunikačními prostředky, nabídka odborné pomoci) - skupinové a třídní aktivity (výměna zkušeností z práce s internetem, informování o pravidlech bezpečné práce s internetem a dalšími elektronickými komunikačními prostředky, nabídka odborné pomoci) - individuální práce se žáky (individuální práce se žáky, kteří mají některý z problémů v této oblasti) - spolupráce s rodiči žáků (poskytování informací o možných rizicích práce s počítači a internetem, informování o pravidlech psychohygieny a bezpečnosti práce s internetem a dalšími elektronickými komunikačními prostředky, spolupráce s rodiči žáků trpících některým z problémů v této oblasti, nabídka odborné pomoci) - besedy a přednášky (poskytování informací o možných rizicích práce s počítači a internetem, informování o pravidlech psychohygieny a bezpečnosti práce s internetem a dalšími elektronickými komunikačními prostředky, nabídka odborné pomoci) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (získávání znalostí, dovedností a zkušeností potřebných k eliminaci rizik v této oblasti) 8.5. Vandalismus - prevence v rámci výuky (poskytování informací o možných důsledcích vandalství) - skupinové a třídní aktivity (poskytování informací o možných důsledcích vandalství, podpora smysluplného využití volného času) - individuální práce se žáky (individuální práce se žáky, kteří mají problém s vandalismem) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů žáků, kteří mají problém s vandalstvím, a o možných způsobech řešení, nabídka odborné pomoci) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (poskytování informací o možných důsledcích vandalství, podpora smysluplného využití volného času) Strana 9 (celkem 17)

10 8.6. Záškoláctví - prevence v rámci výuky: (budování a udržování motivace žáků k docházce do školy, informování o důsledcích záškoláctví a možných způsobech řešení problémů se záškoláctvím) - skupinové a třídní aktivity (budování a udržování motivace žáků k docházce do školy) - individuální práce se žáky (práce se žáky, kteří mají problém se záškoláctvím) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech a důsledcích záškoláctví, informování rodičů o zjištěném záškoláctví žáků - besedy a přednášky - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (budování a udržení zdravých vztahů mezi žáky) 8.7. Alkohol - prevence v rámci výuky (informování o možných škodlivých důsledcích konzumace alkoholu) - skupinové a třídní aktivity (posilování motivace k abstinenci a posilování schopnosti žáků odmítat nabízený alkohol) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých byla zjištěna konzumace alkoholu) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o vhodných metodách prevence konzumace alkoholu v dětském věku, informování rodičů o zjištěném požívání alkoholu žákem) - besedy a přednášky (informování o možných škodlivých důsledcích konzumace alkoholu) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (posilování motivace k abstinenci a posilování schopnosti žáků odmítat nabízený alkohol) 8.8. Drogy - prevence v rámci výuky (informování o možných škodlivých důsledcích užívání drog) - skupinové a třídní aktivity (posilování motivace k neužívání drog a posilování schopnosti a motivace žáků odmítat nabízené drogy) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých bylo zjištěno užívání drog) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o vhodných metodách prevence užívání drog v dětském věku, informování rodičů o zjištěném užití drog žákem) - besedy a přednášky (informování o možných škodlivých důsledcích užívání drog) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (posilování motivace k neužívání drog a posilování schopnosti a motivace žáků odmítat nabízené drogy) 8.9. Majetková kriminalita - prevence v rámci výuky (informování o možných důsledcích kriminálního chování a možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity (posilování pozitivních vzorců chování) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u nichž byla zjištěna majetková kriminalita) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech majetkové kriminality, jejích důsledcích a možných způsobech řešení, informování rodičů žáků, u kterých byla zjištěna majetková kriminalita) Strana 10 (celkem 17)

11 - besedy a přednášky (informování o možných důsledcích kriminálního chování a možných způsobech řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (posilování pozitivních vzorců chování, posilování motivace ke společensky žádoucímu postoji k majetkové kriminalitě) Sebepoškozování - prevence v rámci výuky (informování o možných důsledcích sebepoškozování a možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity (informování o možných důsledcích sebepoškozování a možných způsobech řešení) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých bylo zjištěno sebepoškozování) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech sebepoškozování a možných způsobech řešení, informování žáků, u kterých bylo zjištěno sebepoškozování) - besedy a přednášky (informování o možných důsledcích sebepoškozování a možných způsobech řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (posilování pozitivních vzorců chování a zdravé sebedůvěry žáků, informování o možných důsledcích sebepoškozování a možných způsobech řešení) Rasismus a xenofobie - prevence v rámci výuky (informace o negativních důsledcích rasismu a xenofobie, informace o možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity (informace o negativních důsledcích rasismu a xenofobie, informace o možných způsobech řešení) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých byly zjištěny projevy rasismu a xenofobie) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů žáků o projevech a negativních důsledcích rasismu a xenofobie, informování rodičů žáků, u kterých byly zjištěny projevy rasismu a xenofobie) - besedy a přednášky (informace o negativních důsledcích rasismu a xenofobie, informace o možných způsobech řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity ((informace o negativních důsledcích rasismu a xenofobie, získávání pozitivních zkušeností s lidmi jiné národnosti a příslušníky menšin, informace o možných způsobech řešení problémů s rasismem a xenofobií) Patologické hráčství - prevence v rámci výuky (informace o negativních důsledcích patologického hráčství, informace o možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity (informace o negativních důsledcích patologického hráčství, informace o možných způsobech řešení) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u nichž se objevil problém s patologickým hráčstvím) Strana 11 (celkem 17)

12 - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů žáků o projevech a negativních důsledcích patologického hráčství, informování rodičů žáků, u kterých byly zjištěny projevy patologického hráčství) - besedy a přednášky (informace o negativních důsledcích patologického hráčství, informace o možných způsobech řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informace o negativních důsledcích patologického hráčství, zvyšování motivace k odmítání hazardních her, informace o možných způsobech řešení problémů spojených s patologickým hráčstvím) Týrání a zneužívání dětí - prevence v rámci výuky (informování o tom, co je týrání a zneužívání, informování o možných způsobech řešení problémů s týráním a zneužíváním) - skupinové a třídní aktivity (informování o tom, co je týrání a zneužívání, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých je podezření na jejich týrání nebo zneužívání) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech týrání a zneužívání a možných způsobech řešení, informování rodičů žáka o zjištěném problému s týráním nebo zneužíváním žáka) - besedy a přednášky (informování o tom, co je týrání a zneužívání, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informování o tom, co je týrání a zneužívání, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) Domácí násilí - prevence v rámci výuky (informování o tom, co je domácí násilí, informování o možných způsobech řešení problémů s domácím násilím) - skupinové a třídní aktivity (informování o tom, co je domácí násilí, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých je podezření na výskyt problémů s domácím násilím) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o tom, co je domácí násilí, možných projevech domácího násilí a možných způsobech řešení, informování rodičů žáka o zjištěném problému s domácím násilím) - besedy a přednášky (informování o tom, co je domácí násilí, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informování o tom, co je domácí násilí, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) Strana 12 (celkem 17)

13 8.15. Ohrožování mravní výchovy - prevence v rámci výuky (informování o tom, co je ohrožování mravní výchovy, informování o možných způsobech řešení) - skupinové a třídní aktivity skupinové a třídní aktivity (informování o tom, co je ohrožování mravní výchovy, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - individuální práce se žáky - spolupráce s rodiči žáků ((informování rodičů o tom, co je ohrožování mravní výchovy, možných projevech a možnostech řešení problémů, informování rodičů žáka o zjištěném problému s ohrožováním mravní výchovy) - besedy a přednášky (informování o tom, co je ohrožování mravní výchovy, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informování o tom, co je ohrožování mravní výchovy, zvyšování schopnosti žáků chránit žádoucím způsobem vlastní tělesnou i duševní integritu) Poruchy příjmu potravy - prevence v rámci výuky (informování o tom, co jsou poruchy příjmu potravy, informování o možných způsobech pomoci a řešení) - skupinové a třídní aktivity (informování o tom, co jsou poruchy příjmu potravy, zvyšování zdravého sebevědomí žáků a motivace žáků ke zdravému životnímu stylu, informování o možných způsobech pomoci a řešení) - individuální práce se žáky (práce se žáky, u kterých je podezření na výskyt poruch příjmu potravy) - spolupráce s rodiči žáků (informování rodičů o možných projevech a příznacích poruch příjmu potravy a možných způsobech pomoci a řešení, informování rodičů žáka o zjištěném problému s poruchou příjmu potravy) - besedy a přednášky (informování o tom, co jsou poruchy příjmu potravy, zvyšování zdravého sebevědomí žáků a motivace žáků ke zdravému životnímu stylu, informování o možných způsobech pomoci a řešení) - prožitkové a sebezkušenostní aktivity (informování o tom, co jsou poruchy příjmu potravy, zvyšování zdravého sebevědomí žáků a motivace žáků ke zdravému životnímu stylu, informování o možných způsobech pomoci a řešení) 9. Personální zajištění prevence 9.1. Učitelé a asistenti pedagoga Ve výuce předmětů provádějí primární prevenci. Při výuce provádějí monitoring výskytu sociálně patologických jevů a o zjištěných skutečnostech průběžně informují třídní učitele, případně vychovatele, členy poradenského týmu a zástupce ředitelky školy pro daný úsek. Spolupracují s třídními učiteli a metodikem prevence pro daný úsek na plánování primární prevence v předmětech, které vyučují. Strana 13 (celkem 17)

14 9.2. Třídní učitelé Spolupracují na organizaci a realizaci preventivních aktivit. Provádějí monitoring výskytu sociálně patologických jevů a shromažďují informace o výskytu SPJ v dané třídě. Tyto informace předávají členům poradenského týmu a zástupci ředitelky školy pro daný úsek Vychovatelé a asistenti pedagoga Při výchovné činnosti s žáky provádějí primární prevenci. Provádějí monitoring výskytu sociálně patologických jevů a o zjištěných skutečnostech informují členy poradenského týmu, učitele a zástupce ředitelky školy pro mimoškolní činnost Metodici prevence jednotlivých úseků Jsou členy poradenského týmu školy. Ve spolupráci s dalšími členy poradenského týmu metodicky vedou a koordinují provádění prevence ve škole. Ve spolupráci se členy poradenského týmu a pedagogickými pracovníky školy připravují návrh minimálního preventivního program školy. V součinnosti s ostatními členy poradenského týmu realizují preventivní aktivity, zajišťují školení pedagogických pracovníků, komunikují s rodiči a vedou aktuální seznam odborných organizací spolupracujících se školou při realizaci prevence SPJ Výchovní poradci jednotlivých úseků Jsou členy poradenského týmu školy. Ve spolupráci s ostatními členy poradenského týmu se podílejí na realizaci preventivních aktivit, řešení aktuálních výchovných problémů a komunikaci s rodiči žáků. Vedou evidenci projednávaných přestupků proti školnímu řádu na daném úseku a zajišťují dokumentaci potřebnou k preventivní práci se žáky. Spolupracují s ostatními členy poradenského týmu. Koordinují tvorbu individuálních vzdělávacích plánů žáků. Zajišťují realizaci setkání výchovných komisí při řešení absencí žáků Školní psycholog Je členem poradenského týmu školy. Ve spolupráci s ostatními členy poradenského týmu se podílí na realizaci preventivních aktivit, řešení aktuálních výchovných problémů a komunikaci s rodiči žáků. V rámci své profesní specializace provádí odborné činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů Speciální pedagog - etoped Je členem poradenského týmu školy. Ve spolupráci s ostatními členy poradenského týmu se podílí na realizaci preventivních aktivit, řešení aktuálních výchovných problémů a komunikaci s rodiči žáků. V rámci své profesní specializace provádí odborné činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Koordinuje ukládání informací o chování žáků do IS FOSTER, včetně informací o výskytu sociálně patologických jevů Zástupci ředitelky školy pro jednotlivé úseky Spolupracují s pedagogickými pracovníky a členy poradenského týmu školy při realizaci a organizačním zajištění preventivních aktivit školy, zejména vytváří vhodné organizační podmínky pro realizaci preventivních aktivit školy. Ve spolupráci se členy poradenského týmu se podílí na řešení aktuálních výchovných problémů a komunikaci s rodiči žáků. Připomínkují školní preventivní strategii a minimální preventivní program daného úseku. Strana 14 (celkem 17)

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Oblasti rizikového chování ve škole 3. Organizace a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. ÚVOD Prevence rizikových

Více