BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR"

Transkript

1 MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2013 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost Personální a technické zajištění činnosti Personální stav Technické vybavení Vyhodnocení statistik v souvislosti s bezpečnostní situací a veřejným pořádkem Vyhodnocení evidovaných událostí Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti Podezření ze spáchání trestného činu Přestupky Řešení všech odhalených přestupků Statistika míst událostí na katastru města Spolupráce s Policií ČR Prevence kriminality Aktivity MPP související s prevencí kriminality Plán prevence kriminality na léta Skatepark Horolezecká stěna Veřejná finanční podpora Dětská hřiště Preventivní přednášky Schránky důvěry Spolupráce s organizacemi Kamerový systém Prezentace MPP a prevence kriminality Závěr Zpracoval : Libor BOLOM, vrchní strážník Městské policie Příbor 1

2 1 Ustanovení, činnost Městská policie Příbor (dále jen MPP ) byla zřízena (OZV č.2/1999), což znamená, že působí na území města již 22 rokem. Činnost městské policie a její povinnosti a oprávnění vyplývají ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. V loňském roce byla poslanecké sněmovně (dále jen PS) předložena Ministerstvem vnitra ČR rozsáhlá novela zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalších souvisejících předpisů, která měla nabýt účinnosti Tato připravovaná novela měla rozšířit úkoly městských policií, ale zároveň i jejich oprávnění, které by umožnily lepší vymahatelnost práva. Jelikož však novela zákona nebyla PS schválena a předkladatel již znovu návrh nepředložil, platí i nadále č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalších souvisejících předpisech. 2 Personální a technické zajištění činnosti 2.1 Personální stav Početní stav 8 zaměstnanců MPP je dlouhodobý, ale vzhledem k vzrůstajícím úkolům a špatné zastupitelnosti při čerpání řádných dovolených či pracovních neschopnostech strážníků již nedostačující. Z tohoto důvodu bylo na základě schváleného rozpočtu na rok 2014 rozhodnuto o přijetí nového zaměstnance v roce 2014, který by měl personální nedostatek vyřešit. V roce 2013 byli a jsou všichni zaměstnanci držiteli osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů a tudíž kvalifikovaní strážníci. Jelikož však strážníci musí osvědčení každé 3 roky obhajovat formou prolongací, absolvuje v letošním roce 6 strážníků kurz se závěrečnou zkouškou před komisí MVČR. Vrchní strážník absolvoval školení i úspěšnou zkoušku již v měsíci listopadu Technické vybavení osobní vozidlo Škoda - Yeti, v provozu od září 2010, k najeto km, 2 jízdní kola, v provozu 11 let, celkový stav spíše neuspokojivý, profesionální alkoholový detektor Dräger, pořízen v roce 2008, pravidelně co půl roku kalibrován a jednou ročně ověřován Českým metrologickým institutem, celkový stav dobrý, 7 ks radiostanic - 5 ks ručních a 2 ks pevných základnových radiostanic (služebna + vozidlo), prováděny pravidelné opravy a údržba, 1x ročně prováděna revize celé rádiové sítě, celkový stav uspokojivý (jedná se však o analogové zařízení, které již nevyhovuje současným normám), 10 ks pistolí - 8 ks pistolí CZ Compact 75, ráže 9 mm, pořízeny v roce 2012, 1 ks pistole ČZ 75. ráže 9 mm, v užívání 20 let (zachována jako rezerva a "historická" zbraň), 1 ks narkotizační pistole, 3 ks preventivních radarů k preventivnímu měření rychlosti, 1 ks v provozu 7 rokem, umístěn v současnosti na ul. Jičínské před ZŠ (stav uspokojivý), 1 ks v provozu 5 rokem, současně umístěn na ul. Nábřeží RA v blízkosti "Mockového splavu" (stav dobrý), 1 ks v provozu 3 rokem, umístěn na ul. Místecké u fy. Decplast (stav dobrý), laserový radar TruCam k měření rychlosti vozidel pořízen v roce 2012, užívaný dle avizované četnosti nepravidelně cca 1x týdně, u radaru nutná kalibrace 1x ročně (stav dobrý), 3 ks digitálních fotoaparátů - 2 ks Nikon v užívání 4 roky (stav dobrý), 1 ks Canon v užívání 9 let (stav uspokojivý), digitální videokamera, v užívání 6 rokem, stav dobrý, 3 PC + příslušenství, 1 ks stolní PC v užívaní 2 roky (stav dobrý), 1 ks notebook v užívaní 5 let (stav uspokojivý) a 1 ks stolní PC v užívání 1 rok (stav výborný), 3 ks mobilních telefonů, pevná telefonní linka se záznamníkem 3 ks svítilen profesionálních, ručních,halogenových, stav dobrý.. 2

3 kamerový systém - 4 kamery (2 vnitřní, 2 venkovní) v užívání od prosince Vyhodnocení statistik v souvislosti s bezpečnostní situací a veřejným pořádkem 3.1 Vyhodnocení evidovaných událostí Za rok 2013 je evidováno celkem událostí, které všechny souvisí s řešením místních záležitostí veřejného pořádku na území města. Při všech zaznamenaných událostech strážníci prováděli zákrok nebo úkon v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii. Tabulka 1: Rozložení evidovaných událostí (porovnání let 2011, 2012 a 2013) Podezření ze spáchání TČ Přestupky (bez dopravních a bodových) Dopravní přestupky zařazené do bodového hodnocení Dopravní přestupky ostatní Jiný správní delikt 1* Přijatá oznámení Přijatá oznámení prostřednictvím Kontroly osob Asistence na žádost První pomoc Doručení obsílek Vraky vozidel Nálezy Závady Odchyty zvířat Zadržení hledaných osob 3 3* - CELKEM UDÁLOSTÍ Poznámka: *) nově evidovaná událost Z tabulky je patrné, že počet událostí řešených MPP je stále vysoký, což není z hlediska bezpečnostní situace na území města zásadní, avšak ukazuje na vytíženost MPP při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. I přesto činí trestná a přestupková činnost cca 45% z celkově evidovaných událostí MPP. Tyto protiprávní jednání jsou významnějšími ukazateli pro vyhodnocení bezpečnostní situace a jsou proto vyhodnocena v samostatné kapitole Vysoký počet přijatých oznámení, který činí celkem 765, svědčí o vysoké důvěře občanů v MPP, Ta provádí bezodkladně prověřování oznámení a následně činí opatření k vyřešení oznámené události. U asistencí na žádost, jejichž počet činí 107, se jedná zejména o žádosti odborů MÚ, TS, Policie ČR či jiných orgánů či organizací, které žádají o součinnost při řešení konkrétních záležitostí. Závady fyzických a právnických osob, kterých je evidováno 255, jsou evidovány a i nadále řešeny v případech, kdy závada může ohrozit bezpečnost občanů (závady ve schůdnosti či sjízdnosti, závady na \VO, závady na dopravním značení, suché dřeviny apod.), narušit vzhled obce (odpad mimo určená místa, znečištěné veřejné prostranství atd.) či jiným způsobem ohrožuje či omezuje občany (závady na vodovodních řádech, výpadky elektřiny, poškozené jiná 3

4 obecně prospěšná zařízení a pod.). Všechny tyto závady jsou řešeny s právnickými či fyzickými osobami tak, aby došlo k jejich odstranění. Odchycených zvířat (99% psů), kterých bylo vloni 42, je stále velké množství. V loňském roce i v současnosti využíváme pro umisťování psů Útulek pro opuštěná zvířata v Kopřivnici - Vlčovicích, a to na základě smlouvy s městem Kopřivnice Graf 1: Rozložení evidovaných událostí (porovnání let 2011, 2012 a 2013) 4

5 3.2 Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti Podezření ze spáchání trestného činu Zaznamenáno celkově 22 podezření ze spáchání TČ, což je o 6 více než v roce Všechny podezření byly bezprostředně předávány Policii ČR, která činila další opatření (městská policie k tomuto nemá zákonné zmocnění). Jednalo se zejména o majetkové trestné činy. Ve 14 případech MPP omezila pachatele trestného činu na osobní svobodě či sdělila totožnost podezřelého Policii ČR Přestupky Graf 2: Rozložení trestných činů 2013 Počet odhalených přestupků v roce 2013 činil 1614, což je v porovnání s rokem 2012, kdy bylo zaznamenáno 1725 přestupků, mírný pokles. Z tabulky je patrné, v jaké skutkové podstatě spočívají přestupkové jednání, a v kterých jednáních je zaznamenán nárůst či pokles. Tabulka 2: Rozložení přestupků 2013 Kvalifikace přestupků c, zák. 361/2000 Sb,.o provozu na pozemních komunikacích 30, zák.200/1990 Sb. o přestupcích (na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi)) 46/2, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (porušení OZV města) 47, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (proti veřejnému pořádku) 49, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (proti občanskému soužití) 50, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (proti majetku) Ostatní přestupky CELKEM Pokles je patrný v přestupcích dle ustanovení 125c, zák. 361/2000 Sb,. o silničním provozu, který spočívá zejména v protiprávním jednání řidičů na katastru města. U ostatních přestupků je 5

6 počet přibližně stejný nebo nižší než v roce 2012, zvýšení je zaznamenáno u majetkových přestupků, spáchaných zejména prostými krádežemi.či nižší. V souvislosti s pácháním přestupků pod vlivem alkoholu nebo z jiných zákonných důvodů bylo provedeno 5 převozů osob do protialkoholní záchytné stanice ve Frýdku-Místku (v roce 2012 to byly 2 převozy). Tyto osoby vážně narušovaly veřejný pořádek, ohrožovaly sebe, jiné osoby a byly ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení. Odvoz do záchytné stanice je jak finančně tak časově mimořádně náročný. Všichni strážníci jsou instruováni, aby k němu přistoupili skutečně pouze v krajním případě. Po provedeném převozu se následně přistupuje k vymáhaní nákladů vzniklých jejich dopravou, které je realizováno finančním odborem MÚ Příbor Přestupky dle 125c, zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Evidováno 1321 odhalených přestupků. Tyto přestupky byly páchány na území celého katastru, kdy největší počet, stejně jako v předchozích letech je zaznamenán v centrální části města. Mezi nejčastěji řešené přestupky patří nezaplacení parkovného či stání bez parkovacího kotouče na náměstí S. Freuda, porušování zákazových a příkazových značek a nedovolené stání či zastavení vozidel na katastru města, kde je to obecnou úpravou zakázáno (78%). Zbývajících 22% odhalených přestupků bylo spácháno překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel na úsecích katastru města STATISTIKA MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL LASEROVÝM RADAREM TruCam Celkový počet odhalených přestupků v souvislost s překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel na úsecích katastru města činil 287. Z grafu je patrný počet (i procentuální) naměřených vozidel dle rychlostí a způsobu řešení přestupků.u těchto přestupků nelze upustit od sankce tj. blokového či správního řízení. 13 přestupků 5% Správní řízení Blokové řízení na místě 274 přestupků 95% Graf 3: Řešení přestupků - rychlost vozidel Za přestupky v souvislosti s překročením rychlosti vozidel byly v roce 2013 MPP uděleny blokové pokuty v celkové výši ,- Kč. 6

7 65-74 km/h.; 95 vozidel 33% km/h.; 17 vozidel 6% 85 km/h. a více; 4 vozidla 1% do 64 km/h.; 171 vozidel 60% Graf 4: Rychlosti naměřených vozidel Přestupky dle 30, zák.200/1990 Sb (na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi) Evidováno 13 odhalených přestupků. Tyto přestupky byly páchány osobami, které podají, prodají či jinak umožní požití alkoholického nápoje nebo prodají tabákové výrobky osobám mladším 18ti let. MPP pořádala akce v restauračních zařízeních se zaměřením na požívání alkoholických nápojů v mnoha případech i s účastí Policie ČR. Většina přestupků nebyla odhalena při těchto kontrolách, ale při namátkových kontrolách na dětských a sportovních hřištích či jiných prostranstvích na katastru města. Stejně jako v roce 2012 platí, že alkohol byl zjištěn i u dětí a mládeže zejména ve věku let. Vzhledem k těmto zjištěním se MPP na tuto oblast i nadále bude zaměřovat s cílem eliminovat tyto sociálně patologické jevy Přestupky dle 46/2, zák.200/1990 Sb. (porušení OZV města) Evidováno 146 odhalených přestupků, kdy nejčastěji byly řešeny stejně jako v minulých letech OZV č. 5/2008, o záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích, OZV č.3/08, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů Přestupky dle 47, zák.200/1990 Sb. (proti veřejnému pořádku) Evidováno 83 odhalených přestupků, což je mírný pokles ve srovnání s rokem Zaznamenána jsou zejména protiprávní jednání spočívající obdobně jako v předchozích letech v neoprávněných záborech veřejného prostranství, veřejném pohoršení (nejčastěji odhalený přestupek ve většině případů pod vlivem alkoholu), ukládání odpadu mimo určená místa, znečištění veřejného prostranství, rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy úřední osoby apod Přestupky dle 49, zák.200/1990 Sb. (proti občanskému soužití) Evidováno 12 odhalených přestupků, kdy se opětovně jedná o přestupky způsobené úmyslným narušením občanského soužití, urážkou na cti, vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví nebo nedbalostním ublížením na zdraví. Těchto přestupků není mnoho i vzhledem k tomu, že v mnoha případech jsou latentní tj. skryté (páchány mezi osobami blízkými a neoznámené). 7

8 Přestupky dle 50, zák.200/1990 Sb. (přestupky proti majetku) Evidováno 38 odhalených přestupků, kdy protiprávní jednání spočívala v úmyslném způsobení škody na cizím majetku zejména krádeží, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se jednalo o jednání ve fázi pokusu, které je stejně postižitelné. Ve většině případů byly zaznamenány prosté krádeže v prodejnách potravin (především supermarketů), kdy nárůst byl zaznamenán v prodejně Penny market a naopak pokles v prodejně Tesco Express. V pachatelích těchto přestupků byli zjištěni cca z 50% místní občané a z 50% občané jiných měst v různých věkových kategoriích (13-80 let). Ve většině případů se jedná o místní spoluobčany i občany jiných měst závislé na alkoholu či jiných návykových látkách, ale také se jedná o krádeže páchané, ať již cíleně či nikoliv, osobami pouze projíždějícími našim městem Řešení všech odhalených přestupků Tabulka 3: Způsob řešení odhalených přestupků ROK Počet odhalených přestupků Postoupeno správním orgánům (počet) Řešeno domluvou (počet) Z toho Řešeno v blokovém řízení Počet , , ,00 Z výše uvedeného vyplývá, že strážníci městské policie kladou i nadále důraz zejména na preventivní řešení zjištěných přestupků a u méně závažných jednání projednávají přestupky domluvou. Průměrná výše pokuty se zvyšuje, což je zapříčiněno udělováním vyšších blokových pokut za překročení rychlosti vozidel. 3.3 Statistika míst událostí na katastru města Kč Graf 5: Vyhodnocení míst událostí 8

9 Je zřejmé, že místa s nejvyšším počtem událostí se oproti předchozím letům opět výrazně nemění, pouze se mění jejich pořadí. Stále je největší počet událostí zaznamenán v centrální části města tj. náměstí S. Freuda, ul. Jičínská, Lidická a dále pak ul. Štramberská a Frenštátská. U všech těchto lokalit je zaznamenán počet převyšující 200 událostí za rok. Největší vzestup v počtu řešených událostí byl zaznamenán na ul. Frenštátská o 137 událostí, způsobený zejména častým překračováním povolené rychlosti vozidel. Největší poklesy pak byly zaznamenány na náměstí S. Freuda o 170 událostí, ul. Jíčínská o 61 událostí. Místa s počtem menším než 28 událostí nejsou v grafu zaznamenána. Stejně jako v minulých letech strážníci MPP vykonávají pravidelně svou činnost i ve svěřených rajonech, kde pravidelně působí a vykonávají činnost související s bezpečností a místními záležitostmi veřejného pořádku. Hlavní činnost strážníků je situována zejména do míst, kde je největší nápad trestné a přestupkové činnosti vycházejících ze statistik. Již pouhá přítomnost strážníků MPP na těchto místech působí preventivně, snižuje rizika páchání trestné činnosti a zvyšuje tak bezpečí občanů na rizikových místech. Podle aktuálních potřeb je však mnohdy nutné činnost strážníků operativně směrovat i do jiných míst, kde vznikly aktuální problémy, které je potřeba bezodkladně řešit. 4 Spolupráce s Policií ČR Spolupráce s Policií ČR Obvodním oddělením Příbor je velice dobrá. V roce 2013 byla městská policie ze strany Policie ČR požádána o součinnost ve 49 případech, jako například: pomoc MPP při prověřování oznámení, kdy hlídka Policie ČR se nacházela ve vzdálenějších místech obvodu či řešila jiné oznámení, součinnost při řešení protiprávních jednání, součinnost při usměrňování provozu na pozemních komunikacích v mimořádných situacích (dopravní nehody, závady ve sjízdnosti a pod.) akce na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým a dodržování zákazu hry těchto osob na výherních hracích přístrojích, pomoc při odchytech či umisťování toulavých psů, montáže TPZOV ("botiček") na odcizená vozidla jako donucovací prostředek, Ze strany MPP byla Policie ČR žádána o součinnost například v případech mimořádných opatření při pořádání některých kulturních, sportovních či společenských akcí, Památky zesnulých, při mimořádných událostech, účasti na preventivních či represivních akcích pořádaných MPP na katastru města. Pozitivně lze hodnotit zejména to, že ve všech případech bylo z obou stran žádostem vyhověno a v rámci součinnosti tak mohly být provedeny úkony, úkoly či zákroky, které nebyla některá strana schopná z různých důvodů sama zajistit. Bez vzájemné pomoci si již lze některé činnosti jen těžko představit. Mimo Obvodní oddělení PČR Příbor spolupracovala MPP i se Službou kriminální policie a vyšetřování PČR (poskytování informací důležitých pro objasňování trestné činnosti), Dopravním inspektorátem PČR Nový Jičín (akce na měření rychlosti). Celkově tak lze hodnotit spolupráci s Policií ČR na vysokou úroveň. 5 Prevence kriminality Mezi úkoly městské policie, podle zákona o obecní policii, patří mj. podílet se i na prevenci kriminality ve městě. Proto i MPP v roce 2013 prováděla preventivní činnost na katastru města. Organizací této činnosti se u MPP v roce 2013 zabývala strážnice Městské policie Příbor Eva Durčeková. Činnost MPP v oblasti prevence kriminality je zaměřena zejména na působení v oblasti sociální a situační prevence na místní úrovni, kdy hlavním cílem je nejen snižování rozsahu a závažnosti kriminality, ale také zvyšování pocitu bezpečí a jistoty občanů prostřednictvím opatření, pomocí kterých můžeme bezpečnostním rizikům předcházet. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Cíle prevence byly a v roce 9

10 2014 budou naplňovány prostřednictvím vhodných preventivních aktivit a opatření a zapojením občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti. Strážnice městské policie také zpracovávala návrhy na projekty v rámci prevence kriminality, které jsou následně využívány pro podání žádostí o dotace v roce Aktivity MPP související s prevencí kriminality Plán prevence kriminality na léta Plán na léta 2013 až 2016 byl zpracován v souladu s dokumentem Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne Zaměřuje se na koncepční řešení bezpečnostní situace a místních problémů spojených s pácháním trestné činnosti, přestupků či jiných protiprávních jednáních. Jeho úkolem je analýza situace, stanovení strategických cílů, priorit a vymezení cílových skupin. Pracovní skupina prevence kriminality, jejímiž členy jsou Libor Bolom, vrchní strážník MP Příbor, Ing. Milan Strakoš, starosta města, npor. Bc. Petr Tůma, vedoucí obvodního oddělení Příbor Policie ČR; Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, Naděžda Střelková, referent odboru rozvoje města, Eva Durčeková DiS., strážnice Městské policie Příbor, Lenka Nenutilová, ředitelka LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace, se pravidelně v průběhu roku schází a zabývá se prevencí kriminality, podněty a návrhy svých členů, zpracovává akční plán minimálních preventivních aktivit a projektů, které jsou následně v daném roce realizovány. Tak tomu bylo i v roce Skatepark Provoz skateparku byl v roce 2013 zajištěn finančními prostředky PK, kdy z rozpočtu bylo vyčleněno na jeho provoz, údržbu a mzdy správců celkem Kč. Provozní doba byla prodloužena o jeden měsíc, kdy skatepark byl otevřen od začátku dubna do konce měsíce listopadu, přičemž jeho otevření se samozřejmě odvíjelo od vhodných klimatických podmínek. Koncem roku 2013 byl do areálu skateparku umístěn přístřešek, který budou moci v roce 2014 využívat jak návštěvníci, tak správci. Každý návštěvník se musel řídit provozním řádem, který byl schválen Radou města v roce Na dodržování tohoto řádu v roce 2013 dohlíželi 4 správci Horolezecká stěna Městská policie prevence kriminality pravidelně přispívá z rozpočtu na provoz horolezecké stěny umístěné v tělocvičně bývalé ZŠ na ul. Dukelské částkou Kč na pronájem, revizi a pojištění stěny pořízené z dotace MVČR. Tak tomu bylo i v roce Veřejná finanční podpora V roce 2013 bylo na veřejnou finanční podporu z celkového rozpočtu PK vyčleněno Kč. Z této částky bylo podpořeno RM celkem 9 předkladatelů projektů v celkové částce Kč Dětská hřiště Tak jak v předešlých letech i v roce 2013 byla část finančních prostředků PK použita na pořízení nových herních dětských prvků. V tomto roce byl i za finanční spoluúčasti Osadního výboru Prchalov pořízen herní prvek (šplhadlo Pavouk), který byl umístěn v areálu výletiště na Prchalově Preventivní přednášky Městská policie v loňském roce v rámci prevence pořádala řadu přednášek, které byly organizovány jak z vlastního podnětu městské policie, tak byla snaha vyhovět požadavkům oslovených škol, školek a klubů. Přednášky a divadelní představní proběhly v základních školách a na gymnáziu, kde byla řešena zejména problematika alkoholu, tabákových výrobků, internetové kriminality, šikany, vandalství, dále byly přednášky a divadelní představení 10

11 zorganizovány pro seniory na téma domácí násilí a důvěřivost k cizím lidem. Nebylo zapomenuto ani na mateřské školky, kde byla přednášková činnost zaměřena na celkovou bezpečnost dětí a byla také zorganizována přednáška pro II. stupeň základní školy na téma finanční gramotnost Schránky důvěry V roce 2008 bylo pořízeno z finančních prostředků PK 6 ks schránek důvěry, které byly rozmístěny do vybraných lokalit katastru města. Cílem jejich pořízení bylo umožnit i těm občanům, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí sdělovat různé připomínky, informace či podněty osobně, aby se tak mohli vyjádřit prostřednictvím schránek důvěry. V současné době, ale spíše tyto schránky důvěry slouží jako sběrné místo různých nalezených dokladů, věcí a podněty a různé připomínky jsou v nich nalezeny ojediněle Spolupráce s organizacemi Městská policie v rámci prevence kriminality spolupracuje při své činnosti s orgány státní správy, samosprávy, Policií ČR, se školskými zařízeními, s kluby seniorů, s Renarkonem, Besipem a s jinými zájmovými organizacemi působícími na katastru města Příbor. Tato spolupráce je využívána zejména při získávání potřebných informací, studií, při pořádání a organizování různých přednášek, akcí pro širokou veřejnost, při žádostech o dotaci, při poskytování příspěvků aj. potřebných úkonech Kamerový systém V roce 2013 byl pořízen z finančních prostředků PK kamerový systém, jehož součástí jsou 4 kamery (drátové), záznamové zařízení s úložištěm dat na cca 3 týdny a možností napojení až 8 kamer. Kamery jsou umístěny tak, aby monitorovaly jednak vstupní dveře MP, a dále prostory náměstí (bohužel v současnosti nepokryjí celé náměstí). Cílem jejich pořízení bylo jednak působit preventivně (zveřejnění o užívání kamerového systému může odradit řadu pachatelů) a také k tomu vedly represivní důvody (dohledávání pachatelů či nezbytných informací z kamerových záznamů). Za dobu užívání tj. 3 měsíce, byly pomocí kamerového systému zjištěni ve 2 případech pachatelé TČ a ve 2 případech řidiči, kteří zavinili dopravní nehodu.mimo tyto případy kamerový systém napomohl i k odhalení a prokázání několika přestupků či byl zdrojem informací (časových, o pohybu osob apod.). Vzhledem k tomuto pozitivnímu zjištění budeme požadovat postupně do dalších rozpočtů navyšování počtu kamer. 5.2 Prezentace MPP a prevence kriminality Propagace a činnost Městské policie Příbor a prevence kriminality je realizována pravidelným přispíváním do měsíčníku města Příbor, lokální televize a na webových stránkách města Příbor. Zde jsou přinášeny čerstvé informace o akcích a činnosti městské policie a jsou zde k nalezení také různé rady a užitečné informace. 6 Závěr Jak je z uvedených statistik patrné, počet protiprávních jednání (1636) v roce 2013 mírně klesl v porovnání s rokem 2012 (1741), což je pozitivní zjištění. Protiprávních jednání je stále nejvíce zaznamenáno v dopravě, což má příčinnou souvislost s užíváním laserového radaru k měření rychlosti vozidel. V protiprávních jednáních naplňujících skutkovou podstatu přestupku je zaznamenán spíše mírný pokles, pouze v případě přestupku proti majetku, kde je zaznamenán mírný nárůst. V případě podezření ze spáchání trestného činu je však zaznamenán nárůst, kdy zejména vzrostl počet prostých krádeží a krádeží vloupáním. Nejhorší je zjištění, že jsme zaznamenali i dvě loupežná přepadení, která v minulých letech nebyla námi zaznamenána. Lze tak konstatovat, že z pohledu MPP je současný stav co do počtu protiprávních jednání stabilizovaný, avšak je nutné konstatovat, že vzrůstá závažnost trestné činnosti a také 11

12 agresivita pachatelů, kteří poškozují cizí majetek a v některých případech i ohrožují zdraví občanů. Největším problémem na území města z našeho pohledu zůstávají sociálně patologické jevy, které jsem již uvedl ve zprávě za rok 2012: alkoholová a drogová závislost - dle statistik Renarkonu je město Příbor druhým městem (po Kopřivnici) co do počtu drogově závislých na Novojičínsku. Také alkoholová závislost je dle našeho názoru v našem městě ve značném počtu. páchání trestné činnosti pod vlivem návykových látek - spojené zejména se závislostí (krádeže prosté, vloupání, podvody přestupky proti veřejnému pořádku či občanskému soužití, násilná trestná činnost apod.), požívání alkoholických nápojů nezletilými a mladistvými - stejně jako v roce 2012 byla MPP i v roce 2013 zjištěna přítomnost alkoholu v dechu i u nezletilých ve věku 13ti let. Požívání není realizováno v restauračních zařízeních, ale na dětských či sportovních hřištích či jiných veřejných prostranstvích. bezdomovectví - spojené také se závislostí, kdy tyto osoby veškeré finanční prostředky investují do nákupu návykové látky a nezbývá jim tak na bydlení. Tyto osoby jsou vlivem návykových látek v tak špatném psychickém a fyzickém stavu, že nejsou schopni zajistit si bydlení prostřednictvím sociálních služeb. Nutno však konstatovat, že se podařilo za pomoci sociálního odboru počet bezdomovců v našem městě redukovat na minimum. sprejerství - trendová záležitost, páchána zejména teenagery na fasádách budov či jiných vhodných plochách na katastru s potřebou se nějakým způsobem zviditelnit (exhibice). Problémem je, že sprejerství je ve většině případů spojeno se škodou na cizím majetku, což si pachatelé ne vždy uvědomují. Graffiti v našem městě je pácháno zejména na nádraží, v parku, na pilířích mostů, garážích. V ojedinělých případech se objevují v MPR. vandalství - páchána taktéž zejména teenagery, kdy pod vlivem alkoholu či z nudy poškozují dopravní značky, vyvracejí popelnice či jinak poškozují obecní či soukromý majetek. Vzhledem k tomu, že MPP o těchto negativních jevech ví, provádí a bude i nadále provádět preventivní i represivní činnost tak, aby co možná nejvíce eliminovala tyto jevy a přispěla tak ke klidnému žití v našem městě a co největší bezpečnosti našich občanů. 12

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m.

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m. Č.j.: MPPH 97859/2013 Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za I. pololetí 2013 ve srovnání se shodným obdobím 2012 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl.

Více

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Z podkladů Policie ČR - Obvodní ředitelství Praha I a Městské

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Úvod 2 1. Personální oblast a vzdělávání 2 2. Činnost Městské policie Pardubice 4 2.1. Prevence kriminality, dopravní výchova 5 2.2. Signál

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava 30. dubna 24 729 21 Ostrava Č.j.: KRPT-73084-1/ČJ-2015-0707KR Ostrava 31. března 2015 Počet listů: 57 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín 2015 1) Český Těšín - Rozšíření městského

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková.

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková. (Steno záznam + přílohy DVD, MP3, tabulka hlasování s usneseními ) 10. zasedání ZMČ Praha 5 21. 2. 2008 Vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte, abych zahájil dnešní 10. ZMČ a konstatoval, že na dnešním

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

Koncepce prevence kriminality města na léta 2013 až 2014

Koncepce prevence kriminality města na léta 2013 až 2014 Město Uherský Brod Koncepce prevence kriminality města na léta 2013 až 2014 Zpracovala: Manažerka prevence kriminality města Uherský Brod Jana Buráňová a pracovní skupina programu prevence kriminality

Více

HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE

HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE M Ě S T O HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE KRIMINALITY 2014-2015 Obsah: ÚVOD 4 1. PREVENCE KRIMINALITY. 5 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE HOLEŠOV. 7 3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA. 8 3.1 Právní analýza. 8 3.2 Sociálně demografická

Více

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 OBSAH: I. Úvod, popis správního území 1 II. Bezpečnostní analýza - Analýza kriminality 5 - Protiprávní přečiny, zločiny, přestupky

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA města Přeštice za roky 2013-2014 Obsah: 1. Úvod 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Právní analýza

Více

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 1 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA LÉTA 2005-2007 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní informace - členění Zlínského kraje 4

Více