BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR"

Transkript

1 MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2013 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost Personální a technické zajištění činnosti Personální stav Technické vybavení Vyhodnocení statistik v souvislosti s bezpečnostní situací a veřejným pořádkem Vyhodnocení evidovaných událostí Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti Podezření ze spáchání trestného činu Přestupky Řešení všech odhalených přestupků Statistika míst událostí na katastru města Spolupráce s Policií ČR Prevence kriminality Aktivity MPP související s prevencí kriminality Plán prevence kriminality na léta Skatepark Horolezecká stěna Veřejná finanční podpora Dětská hřiště Preventivní přednášky Schránky důvěry Spolupráce s organizacemi Kamerový systém Prezentace MPP a prevence kriminality Závěr Zpracoval : Libor BOLOM, vrchní strážník Městské policie Příbor 1

2 1 Ustanovení, činnost Městská policie Příbor (dále jen MPP ) byla zřízena (OZV č.2/1999), což znamená, že působí na území města již 22 rokem. Činnost městské policie a její povinnosti a oprávnění vyplývají ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. V loňském roce byla poslanecké sněmovně (dále jen PS) předložena Ministerstvem vnitra ČR rozsáhlá novela zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalších souvisejících předpisů, která měla nabýt účinnosti Tato připravovaná novela měla rozšířit úkoly městských policií, ale zároveň i jejich oprávnění, které by umožnily lepší vymahatelnost práva. Jelikož však novela zákona nebyla PS schválena a předkladatel již znovu návrh nepředložil, platí i nadále č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalších souvisejících předpisech. 2 Personální a technické zajištění činnosti 2.1 Personální stav Početní stav 8 zaměstnanců MPP je dlouhodobý, ale vzhledem k vzrůstajícím úkolům a špatné zastupitelnosti při čerpání řádných dovolených či pracovních neschopnostech strážníků již nedostačující. Z tohoto důvodu bylo na základě schváleného rozpočtu na rok 2014 rozhodnuto o přijetí nového zaměstnance v roce 2014, který by měl personální nedostatek vyřešit. V roce 2013 byli a jsou všichni zaměstnanci držiteli osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů a tudíž kvalifikovaní strážníci. Jelikož však strážníci musí osvědčení každé 3 roky obhajovat formou prolongací, absolvuje v letošním roce 6 strážníků kurz se závěrečnou zkouškou před komisí MVČR. Vrchní strážník absolvoval školení i úspěšnou zkoušku již v měsíci listopadu Technické vybavení osobní vozidlo Škoda - Yeti, v provozu od září 2010, k najeto km, 2 jízdní kola, v provozu 11 let, celkový stav spíše neuspokojivý, profesionální alkoholový detektor Dräger, pořízen v roce 2008, pravidelně co půl roku kalibrován a jednou ročně ověřován Českým metrologickým institutem, celkový stav dobrý, 7 ks radiostanic - 5 ks ručních a 2 ks pevných základnových radiostanic (služebna + vozidlo), prováděny pravidelné opravy a údržba, 1x ročně prováděna revize celé rádiové sítě, celkový stav uspokojivý (jedná se však o analogové zařízení, které již nevyhovuje současným normám), 10 ks pistolí - 8 ks pistolí CZ Compact 75, ráže 9 mm, pořízeny v roce 2012, 1 ks pistole ČZ 75. ráže 9 mm, v užívání 20 let (zachována jako rezerva a "historická" zbraň), 1 ks narkotizační pistole, 3 ks preventivních radarů k preventivnímu měření rychlosti, 1 ks v provozu 7 rokem, umístěn v současnosti na ul. Jičínské před ZŠ (stav uspokojivý), 1 ks v provozu 5 rokem, současně umístěn na ul. Nábřeží RA v blízkosti "Mockového splavu" (stav dobrý), 1 ks v provozu 3 rokem, umístěn na ul. Místecké u fy. Decplast (stav dobrý), laserový radar TruCam k měření rychlosti vozidel pořízen v roce 2012, užívaný dle avizované četnosti nepravidelně cca 1x týdně, u radaru nutná kalibrace 1x ročně (stav dobrý), 3 ks digitálních fotoaparátů - 2 ks Nikon v užívání 4 roky (stav dobrý), 1 ks Canon v užívání 9 let (stav uspokojivý), digitální videokamera, v užívání 6 rokem, stav dobrý, 3 PC + příslušenství, 1 ks stolní PC v užívaní 2 roky (stav dobrý), 1 ks notebook v užívaní 5 let (stav uspokojivý) a 1 ks stolní PC v užívání 1 rok (stav výborný), 3 ks mobilních telefonů, pevná telefonní linka se záznamníkem 3 ks svítilen profesionálních, ručních,halogenových, stav dobrý.. 2

3 kamerový systém - 4 kamery (2 vnitřní, 2 venkovní) v užívání od prosince Vyhodnocení statistik v souvislosti s bezpečnostní situací a veřejným pořádkem 3.1 Vyhodnocení evidovaných událostí Za rok 2013 je evidováno celkem událostí, které všechny souvisí s řešením místních záležitostí veřejného pořádku na území města. Při všech zaznamenaných událostech strážníci prováděli zákrok nebo úkon v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii. Tabulka 1: Rozložení evidovaných událostí (porovnání let 2011, 2012 a 2013) Podezření ze spáchání TČ Přestupky (bez dopravních a bodových) Dopravní přestupky zařazené do bodového hodnocení Dopravní přestupky ostatní Jiný správní delikt 1* Přijatá oznámení Přijatá oznámení prostřednictvím Kontroly osob Asistence na žádost První pomoc Doručení obsílek Vraky vozidel Nálezy Závady Odchyty zvířat Zadržení hledaných osob 3 3* - CELKEM UDÁLOSTÍ Poznámka: *) nově evidovaná událost Z tabulky je patrné, že počet událostí řešených MPP je stále vysoký, což není z hlediska bezpečnostní situace na území města zásadní, avšak ukazuje na vytíženost MPP při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. I přesto činí trestná a přestupková činnost cca 45% z celkově evidovaných událostí MPP. Tyto protiprávní jednání jsou významnějšími ukazateli pro vyhodnocení bezpečnostní situace a jsou proto vyhodnocena v samostatné kapitole Vysoký počet přijatých oznámení, který činí celkem 765, svědčí o vysoké důvěře občanů v MPP, Ta provádí bezodkladně prověřování oznámení a následně činí opatření k vyřešení oznámené události. U asistencí na žádost, jejichž počet činí 107, se jedná zejména o žádosti odborů MÚ, TS, Policie ČR či jiných orgánů či organizací, které žádají o součinnost při řešení konkrétních záležitostí. Závady fyzických a právnických osob, kterých je evidováno 255, jsou evidovány a i nadále řešeny v případech, kdy závada může ohrozit bezpečnost občanů (závady ve schůdnosti či sjízdnosti, závady na \VO, závady na dopravním značení, suché dřeviny apod.), narušit vzhled obce (odpad mimo určená místa, znečištěné veřejné prostranství atd.) či jiným způsobem ohrožuje či omezuje občany (závady na vodovodních řádech, výpadky elektřiny, poškozené jiná 3

4 obecně prospěšná zařízení a pod.). Všechny tyto závady jsou řešeny s právnickými či fyzickými osobami tak, aby došlo k jejich odstranění. Odchycených zvířat (99% psů), kterých bylo vloni 42, je stále velké množství. V loňském roce i v současnosti využíváme pro umisťování psů Útulek pro opuštěná zvířata v Kopřivnici - Vlčovicích, a to na základě smlouvy s městem Kopřivnice Graf 1: Rozložení evidovaných událostí (porovnání let 2011, 2012 a 2013) 4

5 3.2 Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti Podezření ze spáchání trestného činu Zaznamenáno celkově 22 podezření ze spáchání TČ, což je o 6 více než v roce Všechny podezření byly bezprostředně předávány Policii ČR, která činila další opatření (městská policie k tomuto nemá zákonné zmocnění). Jednalo se zejména o majetkové trestné činy. Ve 14 případech MPP omezila pachatele trestného činu na osobní svobodě či sdělila totožnost podezřelého Policii ČR Přestupky Graf 2: Rozložení trestných činů 2013 Počet odhalených přestupků v roce 2013 činil 1614, což je v porovnání s rokem 2012, kdy bylo zaznamenáno 1725 přestupků, mírný pokles. Z tabulky je patrné, v jaké skutkové podstatě spočívají přestupkové jednání, a v kterých jednáních je zaznamenán nárůst či pokles. Tabulka 2: Rozložení přestupků 2013 Kvalifikace přestupků c, zák. 361/2000 Sb,.o provozu na pozemních komunikacích 30, zák.200/1990 Sb. o přestupcích (na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi)) 46/2, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (porušení OZV města) 47, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (proti veřejnému pořádku) 49, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (proti občanskému soužití) 50, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (proti majetku) Ostatní přestupky CELKEM Pokles je patrný v přestupcích dle ustanovení 125c, zák. 361/2000 Sb,. o silničním provozu, který spočívá zejména v protiprávním jednání řidičů na katastru města. U ostatních přestupků je 5

6 počet přibližně stejný nebo nižší než v roce 2012, zvýšení je zaznamenáno u majetkových přestupků, spáchaných zejména prostými krádežemi.či nižší. V souvislosti s pácháním přestupků pod vlivem alkoholu nebo z jiných zákonných důvodů bylo provedeno 5 převozů osob do protialkoholní záchytné stanice ve Frýdku-Místku (v roce 2012 to byly 2 převozy). Tyto osoby vážně narušovaly veřejný pořádek, ohrožovaly sebe, jiné osoby a byly ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení. Odvoz do záchytné stanice je jak finančně tak časově mimořádně náročný. Všichni strážníci jsou instruováni, aby k němu přistoupili skutečně pouze v krajním případě. Po provedeném převozu se následně přistupuje k vymáhaní nákladů vzniklých jejich dopravou, které je realizováno finančním odborem MÚ Příbor Přestupky dle 125c, zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Evidováno 1321 odhalených přestupků. Tyto přestupky byly páchány na území celého katastru, kdy největší počet, stejně jako v předchozích letech je zaznamenán v centrální části města. Mezi nejčastěji řešené přestupky patří nezaplacení parkovného či stání bez parkovacího kotouče na náměstí S. Freuda, porušování zákazových a příkazových značek a nedovolené stání či zastavení vozidel na katastru města, kde je to obecnou úpravou zakázáno (78%). Zbývajících 22% odhalených přestupků bylo spácháno překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel na úsecích katastru města STATISTIKA MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL LASEROVÝM RADAREM TruCam Celkový počet odhalených přestupků v souvislost s překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel na úsecích katastru města činil 287. Z grafu je patrný počet (i procentuální) naměřených vozidel dle rychlostí a způsobu řešení přestupků.u těchto přestupků nelze upustit od sankce tj. blokového či správního řízení. 13 přestupků 5% Správní řízení Blokové řízení na místě 274 přestupků 95% Graf 3: Řešení přestupků - rychlost vozidel Za přestupky v souvislosti s překročením rychlosti vozidel byly v roce 2013 MPP uděleny blokové pokuty v celkové výši ,- Kč. 6

7 65-74 km/h.; 95 vozidel 33% km/h.; 17 vozidel 6% 85 km/h. a více; 4 vozidla 1% do 64 km/h.; 171 vozidel 60% Graf 4: Rychlosti naměřených vozidel Přestupky dle 30, zák.200/1990 Sb (na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi) Evidováno 13 odhalených přestupků. Tyto přestupky byly páchány osobami, které podají, prodají či jinak umožní požití alkoholického nápoje nebo prodají tabákové výrobky osobám mladším 18ti let. MPP pořádala akce v restauračních zařízeních se zaměřením na požívání alkoholických nápojů v mnoha případech i s účastí Policie ČR. Většina přestupků nebyla odhalena při těchto kontrolách, ale při namátkových kontrolách na dětských a sportovních hřištích či jiných prostranstvích na katastru města. Stejně jako v roce 2012 platí, že alkohol byl zjištěn i u dětí a mládeže zejména ve věku let. Vzhledem k těmto zjištěním se MPP na tuto oblast i nadále bude zaměřovat s cílem eliminovat tyto sociálně patologické jevy Přestupky dle 46/2, zák.200/1990 Sb. (porušení OZV města) Evidováno 146 odhalených přestupků, kdy nejčastěji byly řešeny stejně jako v minulých letech OZV č. 5/2008, o záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích, OZV č.3/08, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů Přestupky dle 47, zák.200/1990 Sb. (proti veřejnému pořádku) Evidováno 83 odhalených přestupků, což je mírný pokles ve srovnání s rokem Zaznamenána jsou zejména protiprávní jednání spočívající obdobně jako v předchozích letech v neoprávněných záborech veřejného prostranství, veřejném pohoršení (nejčastěji odhalený přestupek ve většině případů pod vlivem alkoholu), ukládání odpadu mimo určená místa, znečištění veřejného prostranství, rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy úřední osoby apod Přestupky dle 49, zák.200/1990 Sb. (proti občanskému soužití) Evidováno 12 odhalených přestupků, kdy se opětovně jedná o přestupky způsobené úmyslným narušením občanského soužití, urážkou na cti, vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví nebo nedbalostním ublížením na zdraví. Těchto přestupků není mnoho i vzhledem k tomu, že v mnoha případech jsou latentní tj. skryté (páchány mezi osobami blízkými a neoznámené). 7

8 Přestupky dle 50, zák.200/1990 Sb. (přestupky proti majetku) Evidováno 38 odhalených přestupků, kdy protiprávní jednání spočívala v úmyslném způsobení škody na cizím majetku zejména krádeží, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se jednalo o jednání ve fázi pokusu, které je stejně postižitelné. Ve většině případů byly zaznamenány prosté krádeže v prodejnách potravin (především supermarketů), kdy nárůst byl zaznamenán v prodejně Penny market a naopak pokles v prodejně Tesco Express. V pachatelích těchto přestupků byli zjištěni cca z 50% místní občané a z 50% občané jiných měst v různých věkových kategoriích (13-80 let). Ve většině případů se jedná o místní spoluobčany i občany jiných měst závislé na alkoholu či jiných návykových látkách, ale také se jedná o krádeže páchané, ať již cíleně či nikoliv, osobami pouze projíždějícími našim městem Řešení všech odhalených přestupků Tabulka 3: Způsob řešení odhalených přestupků ROK Počet odhalených přestupků Postoupeno správním orgánům (počet) Řešeno domluvou (počet) Z toho Řešeno v blokovém řízení Počet , , ,00 Z výše uvedeného vyplývá, že strážníci městské policie kladou i nadále důraz zejména na preventivní řešení zjištěných přestupků a u méně závažných jednání projednávají přestupky domluvou. Průměrná výše pokuty se zvyšuje, což je zapříčiněno udělováním vyšších blokových pokut za překročení rychlosti vozidel. 3.3 Statistika míst událostí na katastru města Kč Graf 5: Vyhodnocení míst událostí 8

9 Je zřejmé, že místa s nejvyšším počtem událostí se oproti předchozím letům opět výrazně nemění, pouze se mění jejich pořadí. Stále je největší počet událostí zaznamenán v centrální části města tj. náměstí S. Freuda, ul. Jičínská, Lidická a dále pak ul. Štramberská a Frenštátská. U všech těchto lokalit je zaznamenán počet převyšující 200 událostí za rok. Největší vzestup v počtu řešených událostí byl zaznamenán na ul. Frenštátská o 137 událostí, způsobený zejména častým překračováním povolené rychlosti vozidel. Největší poklesy pak byly zaznamenány na náměstí S. Freuda o 170 událostí, ul. Jíčínská o 61 událostí. Místa s počtem menším než 28 událostí nejsou v grafu zaznamenána. Stejně jako v minulých letech strážníci MPP vykonávají pravidelně svou činnost i ve svěřených rajonech, kde pravidelně působí a vykonávají činnost související s bezpečností a místními záležitostmi veřejného pořádku. Hlavní činnost strážníků je situována zejména do míst, kde je největší nápad trestné a přestupkové činnosti vycházejících ze statistik. Již pouhá přítomnost strážníků MPP na těchto místech působí preventivně, snižuje rizika páchání trestné činnosti a zvyšuje tak bezpečí občanů na rizikových místech. Podle aktuálních potřeb je však mnohdy nutné činnost strážníků operativně směrovat i do jiných míst, kde vznikly aktuální problémy, které je potřeba bezodkladně řešit. 4 Spolupráce s Policií ČR Spolupráce s Policií ČR Obvodním oddělením Příbor je velice dobrá. V roce 2013 byla městská policie ze strany Policie ČR požádána o součinnost ve 49 případech, jako například: pomoc MPP při prověřování oznámení, kdy hlídka Policie ČR se nacházela ve vzdálenějších místech obvodu či řešila jiné oznámení, součinnost při řešení protiprávních jednání, součinnost při usměrňování provozu na pozemních komunikacích v mimořádných situacích (dopravní nehody, závady ve sjízdnosti a pod.) akce na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým a dodržování zákazu hry těchto osob na výherních hracích přístrojích, pomoc při odchytech či umisťování toulavých psů, montáže TPZOV ("botiček") na odcizená vozidla jako donucovací prostředek, Ze strany MPP byla Policie ČR žádána o součinnost například v případech mimořádných opatření při pořádání některých kulturních, sportovních či společenských akcí, Památky zesnulých, při mimořádných událostech, účasti na preventivních či represivních akcích pořádaných MPP na katastru města. Pozitivně lze hodnotit zejména to, že ve všech případech bylo z obou stran žádostem vyhověno a v rámci součinnosti tak mohly být provedeny úkony, úkoly či zákroky, které nebyla některá strana schopná z různých důvodů sama zajistit. Bez vzájemné pomoci si již lze některé činnosti jen těžko představit. Mimo Obvodní oddělení PČR Příbor spolupracovala MPP i se Službou kriminální policie a vyšetřování PČR (poskytování informací důležitých pro objasňování trestné činnosti), Dopravním inspektorátem PČR Nový Jičín (akce na měření rychlosti). Celkově tak lze hodnotit spolupráci s Policií ČR na vysokou úroveň. 5 Prevence kriminality Mezi úkoly městské policie, podle zákona o obecní policii, patří mj. podílet se i na prevenci kriminality ve městě. Proto i MPP v roce 2013 prováděla preventivní činnost na katastru města. Organizací této činnosti se u MPP v roce 2013 zabývala strážnice Městské policie Příbor Eva Durčeková. Činnost MPP v oblasti prevence kriminality je zaměřena zejména na působení v oblasti sociální a situační prevence na místní úrovni, kdy hlavním cílem je nejen snižování rozsahu a závažnosti kriminality, ale také zvyšování pocitu bezpečí a jistoty občanů prostřednictvím opatření, pomocí kterých můžeme bezpečnostním rizikům předcházet. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Cíle prevence byly a v roce 9

10 2014 budou naplňovány prostřednictvím vhodných preventivních aktivit a opatření a zapojením občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti. Strážnice městské policie také zpracovávala návrhy na projekty v rámci prevence kriminality, které jsou následně využívány pro podání žádostí o dotace v roce Aktivity MPP související s prevencí kriminality Plán prevence kriminality na léta Plán na léta 2013 až 2016 byl zpracován v souladu s dokumentem Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne Zaměřuje se na koncepční řešení bezpečnostní situace a místních problémů spojených s pácháním trestné činnosti, přestupků či jiných protiprávních jednáních. Jeho úkolem je analýza situace, stanovení strategických cílů, priorit a vymezení cílových skupin. Pracovní skupina prevence kriminality, jejímiž členy jsou Libor Bolom, vrchní strážník MP Příbor, Ing. Milan Strakoš, starosta města, npor. Bc. Petr Tůma, vedoucí obvodního oddělení Příbor Policie ČR; Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, Naděžda Střelková, referent odboru rozvoje města, Eva Durčeková DiS., strážnice Městské policie Příbor, Lenka Nenutilová, ředitelka LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace, se pravidelně v průběhu roku schází a zabývá se prevencí kriminality, podněty a návrhy svých členů, zpracovává akční plán minimálních preventivních aktivit a projektů, které jsou následně v daném roce realizovány. Tak tomu bylo i v roce Skatepark Provoz skateparku byl v roce 2013 zajištěn finančními prostředky PK, kdy z rozpočtu bylo vyčleněno na jeho provoz, údržbu a mzdy správců celkem Kč. Provozní doba byla prodloužena o jeden měsíc, kdy skatepark byl otevřen od začátku dubna do konce měsíce listopadu, přičemž jeho otevření se samozřejmě odvíjelo od vhodných klimatických podmínek. Koncem roku 2013 byl do areálu skateparku umístěn přístřešek, který budou moci v roce 2014 využívat jak návštěvníci, tak správci. Každý návštěvník se musel řídit provozním řádem, který byl schválen Radou města v roce Na dodržování tohoto řádu v roce 2013 dohlíželi 4 správci Horolezecká stěna Městská policie prevence kriminality pravidelně přispívá z rozpočtu na provoz horolezecké stěny umístěné v tělocvičně bývalé ZŠ na ul. Dukelské částkou Kč na pronájem, revizi a pojištění stěny pořízené z dotace MVČR. Tak tomu bylo i v roce Veřejná finanční podpora V roce 2013 bylo na veřejnou finanční podporu z celkového rozpočtu PK vyčleněno Kč. Z této částky bylo podpořeno RM celkem 9 předkladatelů projektů v celkové částce Kč Dětská hřiště Tak jak v předešlých letech i v roce 2013 byla část finančních prostředků PK použita na pořízení nových herních dětských prvků. V tomto roce byl i za finanční spoluúčasti Osadního výboru Prchalov pořízen herní prvek (šplhadlo Pavouk), který byl umístěn v areálu výletiště na Prchalově Preventivní přednášky Městská policie v loňském roce v rámci prevence pořádala řadu přednášek, které byly organizovány jak z vlastního podnětu městské policie, tak byla snaha vyhovět požadavkům oslovených škol, školek a klubů. Přednášky a divadelní představní proběhly v základních školách a na gymnáziu, kde byla řešena zejména problematika alkoholu, tabákových výrobků, internetové kriminality, šikany, vandalství, dále byly přednášky a divadelní představení 10

11 zorganizovány pro seniory na téma domácí násilí a důvěřivost k cizím lidem. Nebylo zapomenuto ani na mateřské školky, kde byla přednášková činnost zaměřena na celkovou bezpečnost dětí a byla také zorganizována přednáška pro II. stupeň základní školy na téma finanční gramotnost Schránky důvěry V roce 2008 bylo pořízeno z finančních prostředků PK 6 ks schránek důvěry, které byly rozmístěny do vybraných lokalit katastru města. Cílem jejich pořízení bylo umožnit i těm občanům, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí sdělovat různé připomínky, informace či podněty osobně, aby se tak mohli vyjádřit prostřednictvím schránek důvěry. V současné době, ale spíše tyto schránky důvěry slouží jako sběrné místo různých nalezených dokladů, věcí a podněty a různé připomínky jsou v nich nalezeny ojediněle Spolupráce s organizacemi Městská policie v rámci prevence kriminality spolupracuje při své činnosti s orgány státní správy, samosprávy, Policií ČR, se školskými zařízeními, s kluby seniorů, s Renarkonem, Besipem a s jinými zájmovými organizacemi působícími na katastru města Příbor. Tato spolupráce je využívána zejména při získávání potřebných informací, studií, při pořádání a organizování různých přednášek, akcí pro širokou veřejnost, při žádostech o dotaci, při poskytování příspěvků aj. potřebných úkonech Kamerový systém V roce 2013 byl pořízen z finančních prostředků PK kamerový systém, jehož součástí jsou 4 kamery (drátové), záznamové zařízení s úložištěm dat na cca 3 týdny a možností napojení až 8 kamer. Kamery jsou umístěny tak, aby monitorovaly jednak vstupní dveře MP, a dále prostory náměstí (bohužel v současnosti nepokryjí celé náměstí). Cílem jejich pořízení bylo jednak působit preventivně (zveřejnění o užívání kamerového systému může odradit řadu pachatelů) a také k tomu vedly represivní důvody (dohledávání pachatelů či nezbytných informací z kamerových záznamů). Za dobu užívání tj. 3 měsíce, byly pomocí kamerového systému zjištěni ve 2 případech pachatelé TČ a ve 2 případech řidiči, kteří zavinili dopravní nehodu.mimo tyto případy kamerový systém napomohl i k odhalení a prokázání několika přestupků či byl zdrojem informací (časových, o pohybu osob apod.). Vzhledem k tomuto pozitivnímu zjištění budeme požadovat postupně do dalších rozpočtů navyšování počtu kamer. 5.2 Prezentace MPP a prevence kriminality Propagace a činnost Městské policie Příbor a prevence kriminality je realizována pravidelným přispíváním do měsíčníku města Příbor, lokální televize a na webových stránkách města Příbor. Zde jsou přinášeny čerstvé informace o akcích a činnosti městské policie a jsou zde k nalezení také různé rady a užitečné informace. 6 Závěr Jak je z uvedených statistik patrné, počet protiprávních jednání (1636) v roce 2013 mírně klesl v porovnání s rokem 2012 (1741), což je pozitivní zjištění. Protiprávních jednání je stále nejvíce zaznamenáno v dopravě, což má příčinnou souvislost s užíváním laserového radaru k měření rychlosti vozidel. V protiprávních jednáních naplňujících skutkovou podstatu přestupku je zaznamenán spíše mírný pokles, pouze v případě přestupku proti majetku, kde je zaznamenán mírný nárůst. V případě podezření ze spáchání trestného činu je však zaznamenán nárůst, kdy zejména vzrostl počet prostých krádeží a krádeží vloupáním. Nejhorší je zjištění, že jsme zaznamenali i dvě loupežná přepadení, která v minulých letech nebyla námi zaznamenána. Lze tak konstatovat, že z pohledu MPP je současný stav co do počtu protiprávních jednání stabilizovaný, avšak je nutné konstatovat, že vzrůstá závažnost trestné činnosti a také 11

12 agresivita pachatelů, kteří poškozují cizí majetek a v některých případech i ohrožují zdraví občanů. Největším problémem na území města z našeho pohledu zůstávají sociálně patologické jevy, které jsem již uvedl ve zprávě za rok 2012: alkoholová a drogová závislost - dle statistik Renarkonu je město Příbor druhým městem (po Kopřivnici) co do počtu drogově závislých na Novojičínsku. Také alkoholová závislost je dle našeho názoru v našem městě ve značném počtu. páchání trestné činnosti pod vlivem návykových látek - spojené zejména se závislostí (krádeže prosté, vloupání, podvody přestupky proti veřejnému pořádku či občanskému soužití, násilná trestná činnost apod.), požívání alkoholických nápojů nezletilými a mladistvými - stejně jako v roce 2012 byla MPP i v roce 2013 zjištěna přítomnost alkoholu v dechu i u nezletilých ve věku 13ti let. Požívání není realizováno v restauračních zařízeních, ale na dětských či sportovních hřištích či jiných veřejných prostranstvích. bezdomovectví - spojené také se závislostí, kdy tyto osoby veškeré finanční prostředky investují do nákupu návykové látky a nezbývá jim tak na bydlení. Tyto osoby jsou vlivem návykových látek v tak špatném psychickém a fyzickém stavu, že nejsou schopni zajistit si bydlení prostřednictvím sociálních služeb. Nutno však konstatovat, že se podařilo za pomoci sociálního odboru počet bezdomovců v našem městě redukovat na minimum. sprejerství - trendová záležitost, páchána zejména teenagery na fasádách budov či jiných vhodných plochách na katastru s potřebou se nějakým způsobem zviditelnit (exhibice). Problémem je, že sprejerství je ve většině případů spojeno se škodou na cizím majetku, což si pachatelé ne vždy uvědomují. Graffiti v našem městě je pácháno zejména na nádraží, v parku, na pilířích mostů, garážích. V ojedinělých případech se objevují v MPR. vandalství - páchána taktéž zejména teenagery, kdy pod vlivem alkoholu či z nudy poškozují dopravní značky, vyvracejí popelnice či jinak poškozují obecní či soukromý majetek. Vzhledem k tomu, že MPP o těchto negativních jevech ví, provádí a bude i nadále provádět preventivní i represivní činnost tak, aby co možná nejvíce eliminovala tyto jevy a přispěla tak ke klidnému žití v našem městě a co největší bezpečnosti našich občanů. 12

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2012 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 5.4.2013 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2013 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 14.4.2014 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2014 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Městská policie Zábřeh Počet stran: 12. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 19.1.2008 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní přestupky

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 1 Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Zpracoval: str. Petr Hörbe V Klášterci nad Ohří dne: 20. 01. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Personální stav... 2 1.2 Systém služeb...

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku.

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku. Městská policie v Nymburce oslavila v roce 2006 desáté výročí své činnosti. Z tohoto důvodu připravili strážníci pro občany akce, které by činnost městské policie přiblížili veřejnosti. Nejvíce zájemců

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města, které

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Okresníředitelstv editelstvíliberec Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Program příspěvku Trestná činnost za rok 26 a vývojové trendy kriminality Projekt

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Výroční zpráva Městská policie Český Brod

Výroční zpráva Městská policie Český Brod Výroční zpráva Městská policie Český Brod 2014 Zpracoval: Jan Svoboda pověřený strážník vedením MP Schváleno radou města dne: starosta Obsah 1) Základní identifikační údaje 2) Úvod 3) Zřízení a působnost

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000.

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000. Na činnosti Městské policie v Novém Městě na Moravě se v roce 2000 podílelo celkem 9 strážníků ( včetně velitele ). Každý ze

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2005 ve srovnání s rokem 2004 Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov.

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Zpráva o činnosti MP Šluknov za rok 2012 Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Obsah: 1. Obecné Personální změny, hlídková činnost, výcvik, vybavení...1, 2 2. Činnost městské policie

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil Magistrát města Ústí nad Labem Odbor kontroly Manuál pro pracovníky škol V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil 1) žák, který nedovršil 15. rok věku

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

I. Celostátní konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v České republice Brno 20. 2. 2007 Prezentace plk. JUDr. Jaroslav VANĚK ředitel MŘ PČR Brno Opatření Policie ČR - dopravně-bezpečností akce

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Městská policie SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 26. 1. 2011 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009 PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD.. 2009 22 zákona č. 200/990 Sb. o přestupcích v tabulce a související bodové hodnocení přestupků Od st. Pís m. a Bo d Skutková podstata přestupku Přestupku se dopustí ten,

Více

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 V Karlových Varech 18. února 2005 1 OBSAH Kapitola / podkapitola strana I. PERSONALISTIKA 3 I.I. Výběrová řízení 4 I.II. Vzdělávání strážníků

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Městská policie Hradec Králové v roce 2008 plnila úkoly v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8.

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8. novela z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1. 8. 2011 Hlavní změny Povinnost řidiče mít na sobě reflexní vestu. Povinnost řidiče mot. vozidla zajet k zařízení technické

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY 1. Q 2009 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body...2 Bodované přestupky a trestné činy podle jednotlivých zákonů...3

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

Aby se u vás jezdilo bezpečněji. Milan Bednář, Czech Radar 14. září 2006

Aby se u vás jezdilo bezpečněji. Milan Bednář, Czech Radar 14. září 2006 Aby se u vás jezdilo bezpečněji Milan Bednář, Czech Radar 14. září 2006 Statistiky dopravních nehod hovoří Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel 2005 Hlavní příčina Počet v % Počet nehody nehod

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle společnosti GEMOS CZ Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení bezpečnosti

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014 Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Město Prostějov. Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2014 2015. V Prostějově dne 24. ledna 2014

Město Prostějov. Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2014 2015. V Prostějově dne 24. ledna 2014 Město Prostějov Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2014 2015 V Prostějově dne 24. ledna 2014 Vypracovali: Bc. Gabriela Petrželová, Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová, PhDr. Libor Šebestík a

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více