VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní informace 2.Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření

2 1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny 1.2. Počet pracovníků 1.3. Základní statistické údaje 1.1. Pracoviště Městské knihovny - nám. T.G.Masaryka hlavní budova (půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna novina časopisů, odd. dětské literatury, administrativa) - nám. T.G.M. - zadní trakt (odd. regionálních služeb, nákup a zpracování knihovního fondu) - pobočka Lada (ul. Komenského 2989) - pobočka Holý vrch (ul. Jižní 1814) - pobočka Špičák (Červeného kříže 2563) - Místní knihovna Dobranov (Dobranov 14) 1.2. Počet pracovníků 23,5 přepočtených pracovníků z toho 2,5 prac. úvazku pro zajištění regionálních funkcí (hrazeno z dotace na regionální funkce)

3 1.3. Základní statistické údaje (k ) Knihovní fond k : celkem 129 knihovních jednotek v hodnotě ,-Kč z toho přírůstků v roce 2008: knihovních jednotek - z toho: k.j. bylo koupeno v nákladu ,-Kč (náklady jsou snížené o získané slevy, skutečná hodnota nakoupených knih činí ,-Kč) 690 k.j. bylo získáno darem 225 titulů periodik v hodnotě ,-Kč Počet čtenářů k : z toho 822 čtenářů do 15 let Počet výpůjček v roce 2008 : knihovních jednotek Návštěvnost knihovny v roce 2008: návštěvníků Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou : 335 Z toho Kulturní 264 (5042 účastníků) Vzdělávací 71 (1247 účastníků) Z toho Pro dospělé 83 (1345 účastníků) Pro děti 225 (4658 účastníků) Pro střední školy 6 (173 účastníků) Pro Ústav sociální péče 11 (113 účastníků)

4 2. Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok knihovnicko-informační služby 2.2. kulturně-výchovná a vzdělávací činnost 2.3. provozní a technická oblast 2.1.Knihovnicko informační služby Městská knihovna v České Lípě dlouhodobě usiluje o vysoký standard kvality služeb, a to jak po stránce odborné, knihovnicko-informační, tak i po stránce provozní. V tomto komplexu to znamená, že každým rokem obohacujeme naše odborné činnosti novými technologiemi, usilujeme o zavádění nových knihovnických programů, které přináší jednak prospěch našim uživatelům, jednak nás přibližují k celostátním databázím a umožňují kooperaci s ústředními institucemi. Na druhé straně směřujeme naše úsilí k vytvoření velmi přátelského, příjemného prostředí, které veřejnost ráda a pravidelně navštěvuje, kde se velmi dobře cítí všechny generace, různé sociální i etnické skupiny. Tento zdánlivě jednoduchý cíl je nakonec nejvíce obtížný, protože práce s různě orientovanou a věkově různorodou veřejností v poměrně stísněných prostorových podmínkách je velmi náročná a často svízelná. Bezchybné fungování technického zázemí, zajištění nepřetržitého provozu a konečně bezproblémové poskytování knihovních a informačních služeb je nepochybně výsledkem týmové spolupráce, odborného vzdělávání personálu a zaujetí pro obor i vlastní organizaci. V průběhu roku 2008 došlo k několika novinkám v oblasti knihovnických technologií. Pobočka Lada v ulici Komenského (jako další místo po pobočce na Špičáku) byla připojena ke knihovnímu systému v hlavní budově na nám. T.G.Masaryka, což znamená, že oba systémy pracují v on-line režimu. Všechny knihovnické procesy a činnosti probíhají v těchto zařízeních v jednom automatizovaném systému, díky tomu odpadá řada složitých dílčích postupů, sjednocuje se knihovní systém a hlavně se zkvalitňuje služba pro naše uživatele, zvyšuje se jejich informovanost o stavu knihovního fondu na všech pracovištích (hl. budova i 2 pobočky) a jeho aktuální dostupnosti (čtenáři mohou využívat tato zařízení s jedním čtenářským průkazem). Tato nová technologie byla pořízena z grantových prostředků Ministerstva kultury a díky projektu byla celá pobočka vybavena novým SW i HW. Dalším novinkou z oblasti knihovnických činností bylo zahájení kooperace s Národní knihovnou ČR v oblasti Národních autorit. Poté co naše knihovna zahájila a v roce 2008 úspěšně realizovala spolupráci se Souborným katalogem Národní knihovny ČR (MK Česká Lípa přispívá prostřednictvím automatizovaných procesů do Souborného katalogu ČR záznamy svého knihovního fondu a propojuje tak bázi Souborného

5 katalogu s vlastním on-line katalogem), přistoupila k realizaci ještě náročnějšího sběru a přenosu dat v oblasti autoritních záznamů. Za tímto účelem bylo pracoviště katalogizace vybaveno výkonným PC včetně speciálního knihovního SW, který umožňuje obousměrný přesun vybraných autorských údajů autoritních záznamů do celostátní databáze Národní knihovny ČR - Soubor národních autorit. Národní knihovna ČR zajistila proškolení odborných pracovnic knihovny, aby systém mohl fungovat a naše katalogy byly vybaveny dalšími informačními možnostmi. Veškeré náklady spojené s touto realizací byly hrazeny z projektu Ministerstva kultury (Veřejné informační služby knihoven). Přestože připojení k internetu je v naší knihovně samozřejmostí, resp. povinností danou zákonem (zákon č.257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovních a informačních služeb ), je třeba se zmínit o skutečnosti, že tato služba je veřejností neobyčejně vyhledávaná. Přístup k veřejnému internetu s možností tiskových i elektronických výstupů zajišťujeme na nám. T.G.Masaryka (celkem 8 stanic), na pobočce Špičák (5 stanic), pobočce Lada (2 stanice) a místní knihovně Dobranov (1 stanice). Za rok 2008 využilo této možnosti celkem uživatelů, což představuje téměř o 70% zvýšený zájem oproti roku 2007). Bohužel instalace dalších stanic s ohledem na prostorové možnosti všech našich zařízení není již možná. Významnou pozornost věnujeme samozřejmě péči o knihovní fond, jeho doplňování i aktualizaci. Stejně jako v roce předchozím, i v roce 2008 knihovna udržela navýšenou částku na nákup knih i periodik a mohla tak vcelku kvalitně doplňovat svůj knihovní fond. O novinkách v knihovně informujeme na našich webovských stránkách, tipy na četbu nebo studium přináší v atraktivní podobě informační panely v chodbách knihovny. Další informační servis je zaměřen na knižní novinky z oblasti regionální literatury, kterými přispíváme do regionálního informačního serveru i- noviny, novinky v knihovně jsou příležitostně zpřístupňovány i v městských novinách, kde hodláme spolupráci prohloubit. V roce 2008 nadále zajišťovala městská knihovna rozvoz knih do domácností seniorů nebo pohybově handicapovaných občanů. Výpůjční místa fungovala v Domě s pečovatelskou službou na Ladech a v Domě pro seniory v D.Libchavě. O svých aktivitách, novinkách v provozu i službách knihovna pravidelně informuje na stránkách regionálního i místního tisku, pravidelně přispívá do kulturních zpravodajů a přehledů i rozhlasových stanic. Stejně jako v předchozích letech městská knihovna dál pokračovala ve využívání moderních technologií a své informační i rešeršní služby poskytovala i prostřednictvím řady elektronických zdrojů a databází. Díky účasti v konsorciu knihoven měla Městská knihovna v České Lípě zajištěn výhodný přístup k velmi zajímavým a obsáhlým elektronickým zdrojům, jako je například databáze TAM- TAM (mediální databáze firmy Anopress, která obsahuje plné texty článků z celostátních i regionálních deníků a časopisů, přepisy zpravodajských a diskusních pořadů rozhlasu a televize, agenturní zprávy z internetu.ap.) nebo INFOBANKA ČTK. Dalším elektronickým zdrojem byla databáze EIFL Direct (cca 5000 titulů

6 plnotextových časopisů, novin a zpráv informačníchagentur a přes 1300 příručních publikací především z oblasti společenských a humanitních věd a medicíny). K nejužívanějším elektronickým zdrojům však bezkonkurenčně patřila databáze LexDATA (elektronická sbírka zákonů, kterou knihovna získává i v tištěné podobě nepřetržitě od roku 1972). Nedílnou součástí našeho informačního servisu bylo poskytování informací o Evropské unii pro tento účel využíváme nejen tradiční knižní populárně naučné produkce, ale také nabídky tištěných letáků a informačních materiálů z produkce MZV a ICEU Praha, které pravidelně doplňujeme, a jsou k dispozici k volnému odběru. Stejně jako v předchozích letech spolupracovala knihovna s Informačním centrem neziskových organizací a zajišťovala informační servis pro neziskové organizace regionu. Rovněž pokračovala v získávání kontaktů na neziskové subjekty a vytvářela tak Regionální databázi neziskových organizací okresu. Databáze čítající 110 subjektů je vystavena na webovských stránkách Městské knihovny (on-line katalog vyhledávat pouze neziskové organizace). Vedle databáze neziskových organizací knihovna nadále pokračovala v utváření vlastní speciální Databáze regionálních osobností (je tvořena a excerpována z fondu regionální literatury i dalších dostupných materiálů a obsahuje již 300 záznamů významných osobností působících v regionu Česká Lípa) a Databáze regionálních událostí (obsahuje 491 záznamů - popisů významných událostí souvisejících s regionem). Databázi Analytický popis tvoří rozpis zajímavých článků z odebíraných novin, časopisů a sborníků, které přinášejí informace z regionu (v současnosti již záznamů). Stejně jako v minulých letech, usilovala knihovna i v roce 2008 o vícezdrojové financování své činnosti prostřednictvím grantů. Celkově se knihovna ucházela o finanční prostředky 2 institucí a předložila dohromady 9 úspěšných projektů : Projekty Ministerstva kultury ČR : - Česká knihovna (nákup české literatury ve stanovené hodnotě 5000,-Kč) - VISK8 (Veřejné informační služby knihoven) - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicence zvýhodněný přístup do databází ČTK a Anopress - VISK3 Informační centra veřejných knihoven ,-Kč (Automatizace pobočky Lada a její on-line připojení) - VISK9 Informační centra veřejných knihoven ,-Kč (Kooperativní tvorba a využívání souborů autorit v MK Česká Lípa) - Knihovna 21. století kulturní, výchovná a vzděl. činnost 8000,-Kč (Podpora dětského čtenářství prostřednictvím dramatizace pohádek-nákup loutek) - Knihovna 21. století nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny 5000,- (Nákup ruskojazyčné literatury) - Knihovna 21. století kulturní, výchovná a vzděl. činnost 8000,-Kč (přednáškový cyklus Literární Českolipsko-lektorské honoráře)

7 Granty města Česká Lípa: Sociální grant města Česká Lípa 2x aktivizační program pro seniory ,-Kč Celkově získala Městská knihovna v České Lípě na realizaci různých projektů ,-Kč Město Česká Lípa na základě úspěšných výsledků projektů zajistilo městské knihovně povinnou finanční spoluúčast na některých projektech a celkově na tuto spoluúčast přispělo částkou ,-Kč. Vedle těchto grantových prostředků a mimořádných finančních příspěvků získala městská knihovna ,-Kč jako účelovou dotaci Libereckého kraje na zajištění tzv. regionálních funkcí (podrobněji viz níže). V průběhu roku městská knihovna vyhověla požadavkům některých základních škol a poskytla metodickou i osobní pomoc při budování školních knihoven. Tato iniciativa městské knihovny, přestože je nabízena zdarma, není dle našeho názoru dostatečně vyhledávaná jednotlivými školami. Městská knihovna přesto bude v těchto aktivitách pokračovat a jednotlivá školská zařízení hodlá oslovit s další nabídkou knihovnického servisu i služeb. Vedení městské knihovny se v průběhu roku účastnilo jednání pracovní skupiny knihoven Euroregionu Nisa, která připravuje několik společných přeshraničních projektů mezi jinými i společné konference, která se bude konat v Liberci na jaře roku Městská knihovna je rovněž distribučním místem nového měsíčníku Biblio (časopis o literatuře, knihách, knihovnách i čtenářství), který získává zcela zdarma a kromě půjčoven knihovny a jejích poboček jej distribuuje do veřejných knihoven Českolipska. V závěru roku probíhaly velmi intenzívní práce na přípravě nových webovských stránek knihovny Kulturně výchovná a vzdělávací činnost Už v úvodu této zprávy bylo zmíněno, že v roce 2008 městská knihovna realizovala 335 kulturních a vzdělávacích akcí. Takové číslo jsme dosud v historii knihovny nezaznamenali a po vyhodnocení statistických ukazatelů nás velmi příjemně překvapilo. Vzhledem k počtu dní v roce připadá už skoro na každý den nějaká akce v knihovně, což si myslíme, že je skutečně už mimořádný výkon. Prvenství v počtu akcí jednoznačně drží v tomto směru dětské oddělení na nám. T.G.Masaryka (166 akcí s účastníky) a následuje pobočka Špičák (110 akcí s účastníky). Z uvedeného vyplývá, že knihovna se intenzivně věnuje práci s dětským uživatelem, kterou z hlediska budování vztahu k četbě a budoucím čtenářským návykům považujeme za zcela zásadní a nenahraditelnou.

8 Proto základním pilířem práce s dětmi jsou tzv. knihovnické lekce pro žáky l. stupně základních škol, kdy v každém školním roce navštíví knihovnu všechny 1.,3. a 5. třídy všech ZŠ v České Lípě. Prostřednictvím těchto knihovnicko informačních lekcí děti seznamujeme s prostředím knihovny, učíme vyhledávat knihy pomocí počítače apod. Těchto knihovnických lekcí bylo v roce 2008 realizováno 49 za účasti žáků. Vedle knihovnicko informačních lekcí má knihovna připraveny i tématické besedy (například roční období tradice a zvyky, pověsti Českolipska, EU, Literární směry, Enviromentální výchova, a řada dalších.). Pověsti Českolipska patří k vyhledávaným tématickým přednáškám,které knihovna pořádá pro školská zařízení. Zajímavostí však je, že toto téma je zpracované i pro předškolní a nižší školní věk v podobě loutkového představení. Knihovna vlastní loutkové divadlo, které knihovna pořídila z grantových programů Ministerstva kultury a kromě představení v knihovně pravidelně účinkuje i ve Vlastivědném muzeu a galerii při příležitosti Muzejní noci. Už samozřejmou součástí doplňkového programu městské knihovny se stala divadelní představení pro předškolní a nižší školní věk. Téměř každý měsíc bylo v odpoledních hodinách pořádáno v dětském odd. knihovny představení pro nejmenší diváky a jejich rodiče a zájem daleko předčil nejen naše očekávání, ale i prostorové možnosti knihovny. Kromě profesionálních produkcí, bylo připraveno 5 pohádek vlastní produkce (s účastí 173 diváků), které připravily a sehrály samy knihovnice! Cílem těchto jednoduchých dramatizací pohádek podle známých literárních předloh je vytvořit u další dětské věkové kategorie kladný vztah ke knihovně, ke knihám a spolu s rodiči prohlubovat zájem o čtenářství. Podobně orientovaným pořadem (výtvarné dílny, divadélka, hry, říkadla, tipy na první čtení, apod.) bylo Dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let, které pravidelně každý měsíc probíhalo na pobočce Špičák a postupně si získalo svou popularitu a zájem. Tento otevřený klub pro maminky s dětmi na mateřské dovolené využívá pro tento účel velmi vhodný prostor dětského oddělení na pobočce Špičák. Naším cílem je nabídnout maminkám a jejich dětem 1x do měsíce příjemně strávený čas v prostorách knihovny a připravit pro obě skupiny zajímavý program hry, vyprávění, zpívání, čtení. V roce 2008 se uskutečnilo celkem 10 pořadů pro maminky s dětmi s účastí 224 dětí a maminek. Další dětské věkové kategorii prvním čtenářům bylo již potřetí určeno slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. V závěru školního roku byly žáci 1. tříd vybraných základních škol pozváni do knihovny, kde pomocí zábavných zkoušek a testů byly prověřeny jejich čtenářské dovednosti a znalosti. Na jejich základě byly děti slavnostně pasováni na čtenáře knihovny a získali pamětní medaili, pamětní list (glejt) a čtenářskou legitimaci. V dětských odděleních knihovny a jejích poboček probíhaly průběžně i různé soutěže. Jen v roce 2008 bylo připraveno 17 literárních kvízů, jichž se zúčastnilo 564 dětí. Celoročně probíhala soutěž i na stránkách městských novin, každý měsíc

9 knihovna vyhlásila otázky týkající se regionální historie i zajímavostí a každý měsíc vylosovala jednoho výherce, který získal knižní odměnu. Vítěz celého ročníku (vylosovaný ze všech správných odpovědí) obdrží digitální fotoaparát, který do soutěže věnovala firma Access IT Česká Lípa. Především dospělým návštěvníkům je určena velmi rozsáhlá nabídka, přednášek, autorských setkání, tématických besed a pořadů. V podstatě každé úterý se čítárna knihovny mění na přednáškový sálek, kde se odehrávají zajímavé, podnětné i zábavné pořady velmi širokého obsahového spektra. Některé pořady probíhají dokonce v rámci celých cyklů, k těm nejvýznamnějším patřil mimořádný projekt Literární Českolipsko zajišťovaný lektorem Mgr. L.Smejkalem, který si i v roce 2008 získal si obdivuhodnou přízeň i oblibu stálých návštěvníků. K dalším přednáškovým cyklům patřila Psychologie pro život cyklus zaměřený za vztahy mezi lidmi a v rodině, lektorsky zajištěný Mgr. Alenou Zemanovou nebo naopak pro děti a jejich rodiče byl připraven cyklus Chovatelská poradna přednášky a poradenství o chovu domácích mazlíčků, apod. Řada přednášek, autorských besed a setkání se stala mimořádným uměleckým zážitkem nebo výraznou vzdělávací hodnotou: o Cestopisná přednáška Grónsko a Island o Domácí násilí přednáška odborníků z Domu Jonáš o Útěk z Afrického pekla-autorská přednáška, beseda o Cestopis.přednáška, autorská beseda Amerikou cestou necestou Špillarovi o Podzemní prostory Šluknovska a Lužických hor autorská přednáška o Jak se žije v ZOO pro děti a mládež vyprávění pracovníků ZOO Liberec o Čtení Vás změní prezentace knižních novinek knihovny o Cestopisná přednáška Lucie+Michal na kole národními parky USA o Trénink paměti (seminář při příležitosti dne tréninku paměti) o Zábavné čtení pro děti s poruchami učení-cyklus přednášek a cvičení o Chovatelská poradna cyklus pro děti a mládež, teorie, praxe, literatura o Cyklus přednášek Literární Českolipsko o Houby v přírodě i na talíři mykologická přednáška s ukázkami o Literární odkaz B.Němcové přednáška prof. Jaroslavy Janáčkové o Láska ctná a nectná-beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, křest knihy, hudební doprovod P.Traxlera o Řekla jsem ne tyranovi beseda s Evou Hurychovou o domácím násilí a její knize Knihovna pokračovala i v příležitostném pořádání výstav: o hmatová výstava archeologických reprodukcí Doteky věčné krásy o EKOFÓR 2008 aneb s humorem na přírodu o Soutěžní výstava o nejkrásnější adventní věnec o Menší výstavy fotografiií amatérských fotografů z Českolipska Pro dospělé uživatele knihovny byla určena speciální občasná prezentace SEZNAMKA, kdy zájemcům představujeme klasické i elektronické služby knihovny, vyhledávání literatury, využívání webu knihovny, seznamujeme se službami knihovny, které dosud nevyužívali, neznali, apod.

10 V průběhu roku byly již tradičně uspořádány tradiční akce a kampaně. V rámci kampaně Březen - měsíc internetu připravila knihovna různé aktivity pro čtenáře i odbornou knihovnickou veřejnost. Součástí BMI se stala tradičně NOC S Andersenem. Celostátní kampaň Týden knihoven se společným mottem Knihovny rodinné stříbro byla vyhlášena již podesáté, v tradičním říjnovém termínu. Knihovna se i nadále účastnila Komunitního plánování (zastoupení hned ve dvou pracovních skupinách Děti a mládež a skupině Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi. Knihovna připravuje speciální pořady pro Ústav sociální péče. V roce 2008 navštívil tento denní stacionář pro mentálně postižené naši pobočku na Špičáku celkem 11x. Těsná spolupráce pokračovala i s okresní odbočkou Svazu nevidomých a slabozrakých. Nadále pokračovalo půjčování zvukových knih jak z vlastního fondu, tak zvukových knih z Ústřední slepecké knihovny v Praze. V roce 2008 pokračoval velmi úspěšně speciální program pro seniory. Na pobočce Špičák bylo pravidelně probíhalo cvičení (při hudbě a v sedě) pro seniory, které je vždy jednou za 14 dní doplňováno Tréninkem paměti. Tento program byl finančně podpořen sociálním grantem města Česká Lípa v obou vyhlášených termínech. Součástí činnosti městské knihovny bylo rovněž vyhledávání příležitostí k prohlubování odbornosti, získávání zkušeností a nových poznatků pro každodenní praxi. Pracovnice městské knihovny se v průběhu roku účastnily celé řady seminářů, vzdělávání a konferencí pořádaných Národní knihovnou ČR, Krajskou knihovnou v Liberci nebo Svazem knihovníků a informačních pracovníků, jako například: - Celostátní konference Knihovny současnosti (vedení knihovny) - Rekvalifikační knihovnický kurs NK ČR (pracovnice služeb) - Jičín-město pohádky knihovnická dílna pro pracovníky dětských odd. (pracovnice odd. pro děti a mládež) - Katalogizace - věcné zpracování školení NK ČR pro katalogizátory knihoven - Národní autority školení Národní knihovnou za účelem zahájení spolupráce -Cyklus školení v oblasti ICT a VT v KVK Liberec (pracovníci knihovny dle potřeb) - Veletrh dětské knihy v Liberci - Knižní veletrh Praha - Ekonomika, účetnictví, řízení, personalistika výběr dle potřeby ekonoma organizace vedení organizace Ředitelka knihovny je členkou pracovní skupiny knihoven Euroregionu Nisa, dále členkou Regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků a členkou ředitelské rady NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro místní kulturu MK ČR). V průběhu roku 2008 se v městské knihovně uvolnilo 1 pracovní místo (mateřská dovolená), na jehož obsazení proběhlo výběrové řízení.

11 2.3. Provozní a technická oblast V roce 2008 proběhly v organizaci kontroly nadřízených orgánů: 1. veřejnosprávní kontrola Města Česká Lípa zaměřená na hospodaření s příspěvkem města na rok 2007, jeho čerpání, správu svěřeného majetku (audit neshledal závažná pochybení). 2. Veřejnoprávní kontrola OSSZ Česká Lípa kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění (kontrola bez zásadních připomínek a opatření k nápravě). Na přelomu roku byly vyměněny hlavní vstupní dveře v objektu čp. 170 na nám. T.G.Masaryka, na kterou jsme získali mimořádnou investiční dotaci od zřizovatele. V důsledku havárie rozvodů tepla v objektu čp v ul. Komenského, kde je umístěna naše pobočka Lada, byla provedena rekonstrukce těchto rozvodů a s ohledem na charakter poškození prostor byla zajištěna následná výměna podlahové krytiny a vymalováno. Vymalována byla rovněž část pobočky na Špičáku oddělení pro děti a mládež. S ohledem na značnou devastaci oplocení kolem naší pobočky na Špičáku a narušování pořádku v bezprostřední blízkosti objektu knihovny, bylo přistoupeno k opravě rekonstrukci plotu. Vzhledem ke značným finančním nákladům na tuto akci byla opravena pouze část a dokončení předpokládáme v roce2009. Na pobočce Špičák byly zajištěny prostory pro 2 volební okrsky při volbách do Senátu a zastupitelstev krajů. V průběhu roku 2008 proběhlo výběrové řízení na pronájem nebytových prostor na pobočce Špičák. Rada města schválila pronájem O.Brandlerovi za účelem provozování zámečnictví a klíčové služby. V závěru roku vedení knihovny intenzivně spolupracovalo s Odborem rozvoje města Městského úřadu Česká Lípa na přípravě podkladů pro architektonické posouzení rekonstrukce KD Crystal pro účely městské knihovny. Další aktivity v této oblasti budou pokračovat i v roce 2009 v součinnosti s příslušnými odbory městské úřadu a především s vedením města Česká Lípa. V polovině roku proběhlo výběrové řízení na zaměstnance městské knihovny na pozici knihovnice (zástup za mateřskou dovolenou).

12 3.Regionální funkce zpráva o činnosti 3.1. Síť knihoven a personální zajištění 3.2.Přehled činnosti oddělení regionálních služeb 3.1. Síť knihoven a personální zajištění Počet pracovníků zajišťujících výkon regionálních funkcí Za okres Česká Lípa tento počet činil stejně jako v minulých obdobích 2,5 přepočteného pracovníka. Z toho 2 úvazky byly využity na odbornou knihovnickou činnost a 0,5 úvazku pak na činnost řidiče. Síť knihoven a počet obsluhovaných knihoven K síť veřejných knihoven okresu Česká Lípa byla tvořena 7 profesionálními knihovnami s jednou pobočkou, 37 neprofesionálními knihovnami se dvěma pobočkami a 1 knihovnou s regionálními funkcemi se čtyřmi pobočkami. Regionální služby byly poskytovány 49 veřejným knihovnám 3.2.Přehled činnosti oddělení regionálních služeb Statistika knihovnických činností Statistické výkazy byly zpracovány pro 47 veřejných knihoven okresu Česká Lípa. Všechny výkazy o činnosti knihoven byly elektronicky zaslány do NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) a do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Vzdělávání knihovníků, semináře, poradenská a konzultační činnost Během roku jsme připravili dvě akce pro pracovníky profesionálních knihoven a dvě akce pro pracovníky knihoven neprofesionálních. Pracovnice profesionálních knihoven velmi zaujala přednáška Mgr. Marty Ljubkové na téma Současná česká literatura a to do té míry, že bychom v MěK Česká Lípa v roce 2009 chtěli uspořádat pro knihovnice celý cyklus na toto téma. Vedoucí městské knihovny ve Cvikově, p. PhDr. Sýkorová se zúčastnila zahraničního zájezdu pořádaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků do knihoven v Německu a Holandsku a připravila nám o této cestě velmi zdařilou prezentaci. S pracovníky neprofesionálních knihoven jsme navštívili Okresní archiv Česká Lípa a jeho knihovnu, další akce se pak týkala automatizace neprofesionálních knihoven. Knihovníci veřejných knihoven Českolipska se pravidelně účastnili i četných konferencí, seminářů a školení pořádaných Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

13 V roce 2008 bylo vydána dvě čísla metodického listu Knihovna, v nichž jsme se věnovali odborným knihovnickým problémům, novinkám v oboru, různým zajímavostem a doporučení. Pro všechny knihovny regionu bylo také připraveno Kalendárium výročí roku 2009, jehož zajímavostí je, že neobsahuje pouze světová nebo česká výročí a památné dny, ale snaží se také připomínat zajímavé místní události a osobnosti českolipského regionu. Pro veřejné knihovny Českolipska připravujeme pravidelně také projekty do grantového programu Ministerstva kultury ČR. V roce 2008 získaly z těchto projektů finanční prostředky na začátek automatizace nebo na její pokračování knihovny v Zákupech, Břevništi, Provodíně, Stráži pod Ralskem a Kamenickém Šenově. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu Aktualizaci a odpisy fondu jsme zajišťovali v knihovně v Deštné, Kuřívodech, Mařenicích, Pertolticích, Svojkově, Tachově, Žandově, Jablonném a Kunraticích u Cvikova, Břevništi a také ve školní knihovně při ZŠ Partyzánská a ZŠ Antonína Sovy v České Lípě. Revizi knihovního fondu jsme pak provedli v knihovně v Mařenicích, Svojkově a Tachově. Nákup knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí) Pomoc při nákupu nových knih z prostředků obcí představuje tradiční službu našim knihovnám. Poskytujeme ji většině neprofesionálních knihoven, z profesionálních knihoven pak MěK Jablonné v Podještědí, MěK Kamenický Šenov a MěK Stráž pod Ralskem, celkově 38 knihovnám. Za rok 2008 tak přešlo přes hospodaření MěK Česká Lípa Kč, za něž bylo nakoupeno svazků. Podstatnou část knih nakupujeme se slevami, které dosáhly Kč.. Bohužel navyšování finančních prostředků na nákup nových knih není u obcí a měst odpovídající zvyšujícím se cenám knih, některé malé knihovny využívají například pouze oběžné soubory a žádné přírůstky nemají. Zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí) 38 knihovnám jsme zpracovali svazků a to různým způsobem dle dohody s knihovnou. Přesto většině knihoven svazky zpracováváme tak, že je mohou okamžitě půjčovat, jednotlivé dodávky pak doprovázejí také dodací listy a příslušné části přírůstkového seznamu. Knihovnám, které mají knihovnický program Clavius, nahráváme nová data přímo do jejich počítačů. Výměnný fond (v knihovních jednotkách) Výměnný fond Městské knihovny v České Lípě má nyní svazků, toto ne příliš vysoké číslo vyplývá z toho, že původní cirkulační soubory bývalé okresní knihovny byly v důsledku její transformace na knihovnu městskou rozděleny jednotlivým spolupracujícím knihovnám. Přírůstek za rok 2008 činil 1617 svazků, z toho bylo 1288 nakoupeno z prostředků kraje na regionální funkce a 329 svazků byly dary. V roce 2008 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 37 knihoven a dále pak Penzion pro seniory v České Lípě. Celkem regionální oddělení distribuovalo 165 souborů, které obsahovaly svazků. Oběh knih v našem regionu rok co rok vzrůstá s tím, jak také vzrůstá počet knih ve výměnném fondu. Některé malé neprofesionální knihovny mají nové knihy jen díky výměnným souborům. Na evidenci oběhu knih využíváme jeden z modulů knihovního systému Clavius. Knihovny dostávají knihy zcela zpracované a zabalené, kompletně připravené pro půjčování.

14 Regionální oddělení expedovalo do knihoven regionu 165 výměnných souborů, které obsahovaly svazků. Pracovnice regionálního oddělení uskutečnily v průběhu 57 výjezdových dnů 303 návštěv knihoven. Města a obce Českolipska poskytly na nákup knih do vlastních fondů Kč, z těchto prostředků byly nakoupeno svazků v celkové hodnotě ,- Kč. Na výměnný fond bylo z dotace Libereckého kraje věnováno pro rok Kč, z čehož bylo nakoupeno 1617 svazků v hodnotě ,- Kč. Celkem bylo pro knihovny okresu v regionálním oddělení MěK Česká Lípa nakoupeno, zpracováno a rozvezeno svazků nových knih za ,- Kč. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST Náklady čerpání k /30 Materiál /31 Knihy,časopisy /32 DHIM 502 plyn,el.energie,benzin /31 Cestovné /31 poplatky poštovní /33 Ostatní služby /36 poplatky telekomunikační /34 Stravné /32 Mzdové náklady /31 osobní náklady 524/31,32 Náklady na ZP a SP /30 Jiné ost.náklady /32 Příděly do FKSP CELKEM

15 4. Přehled hospodaření PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K PŘÍSPĚVEK MĚSTA Výdaje čerpání k /30 Materiál /31 Knihy,časopisy /32 DHIM /31 el.energie /32 plyn /33 voda /34 benzin /35 teplo pob.špičák /31 Opravy strojů /32 Opravy budov /31 Cestovné /31 Výkony spojů+telekomunikační /33 Ostatní služby /34 Stravné /31 Osobní náklady /32 Mzdové náklady /31 Náklady na ZP /32 Náklady na SP /30 Jiné ost.náklady /31 Pojistné /31 Příděly do FKSP /31 Repr. fond /31 Odpisy Investice CELKEM Příjmy: 602/31 Od čtenářů /34 Ostatní příjmy /30 Úroky přijaté /35 Pronájem /30 Získané granty Rezervní fond /30 Provoz.dotace MěÚ CELKEM Zlepšený hospodářský výsledek V České Lípě PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka Městská knihovna Česká Lípa,p.o

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2001 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 Rok 2010 byl pro Městskou knihovnu Břeclav velmi náročný. Kromě pravidelné knihovnické činnosti nás

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Výroční zpráva příspěvkové organizace

Výroční zpráva příspěvkové organizace Výroční zpráva příspěvkové organizace Knihovny Petra Bezruče v Opavě za rok 2013 OBSAH 1. Úvod základní údaje za rok 2013 4 1.1 Počet poboček KPBO 4 2 Služby čtenářům 4 2.1 Rozbor statistických ukazatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Předkládá: Mgr. Marta Bauerová, ředitelka Obsah: I. Úloha a cíle knihovny str. 3 II. Knihovní fondy str. 3 III. Čtenáři a návštěvníci knihovny..str.

Více

Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost.

Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost. Klienti! % # # " # $ Výroční zpráva knihovny patří mezi ty dokumenty, které mají mezi jinými materiály výlučnou a nezastupitelnou roli. Výroční zpráva je obrazem 365 dnů v životě instituce i jejího každého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Předkládá: Milada Vacková, ředitelka Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003. V souladu se

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Šmidingerova knihovna Strakonice Název organizace: Šmidingerova knihovna Strakonice Adresa: Zámek 1, 386 11 Strakonice Kontaktní údaje: www.knih-st.cz, e-mail: knihovna@knih-st.cz,

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2012 Valašské Meziříčí 2013 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Adresa: Městská knihovna Horažďovice Mírové nám. 11 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 591-4 e mail: knihovna@horazdovice.cz www stránky:www.knihovna.horazdovice.cz

Více

Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2012 Moravská zemská knihovna v Brně 2013 Obsah 1 Úvod... 4 2 Finanční zabezpečení

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více