VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní informace 2.Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření

2 1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny 1.2. Počet pracovníků 1.3. Základní statistické údaje 1.1. Pracoviště Městské knihovny - nám. T.G.Masaryka hlavní budova (půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna novina časopisů, odd. dětské literatury, administrativa) - nám. T.G.M. - zadní trakt (odd. regionálních služeb, nákup a zpracování knihovního fondu) - pobočka Lada (ul. Komenského 2989) - pobočka Holý vrch (ul. Jižní 1814) - pobočka Špičák (Červeného kříže 2563) - Místní knihovna Dobranov (Dobranov 14) 1.2. Počet pracovníků 23,5 přepočtených pracovníků z toho 2,5 prac. úvazku pro zajištění regionálních funkcí (hrazeno z dotace na regionální funkce)

3 1.3. Základní statistické údaje (k ) Knihovní fond k : celkem 129 knihovních jednotek v hodnotě ,-Kč z toho přírůstků v roce 2008: knihovních jednotek - z toho: k.j. bylo koupeno v nákladu ,-Kč (náklady jsou snížené o získané slevy, skutečná hodnota nakoupených knih činí ,-Kč) 690 k.j. bylo získáno darem 225 titulů periodik v hodnotě ,-Kč Počet čtenářů k : z toho 822 čtenářů do 15 let Počet výpůjček v roce 2008 : knihovních jednotek Návštěvnost knihovny v roce 2008: návštěvníků Vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou : 335 Z toho Kulturní 264 (5042 účastníků) Vzdělávací 71 (1247 účastníků) Z toho Pro dospělé 83 (1345 účastníků) Pro děti 225 (4658 účastníků) Pro střední školy 6 (173 účastníků) Pro Ústav sociální péče 11 (113 účastníků)

4 2. Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok knihovnicko-informační služby 2.2. kulturně-výchovná a vzdělávací činnost 2.3. provozní a technická oblast 2.1.Knihovnicko informační služby Městská knihovna v České Lípě dlouhodobě usiluje o vysoký standard kvality služeb, a to jak po stránce odborné, knihovnicko-informační, tak i po stránce provozní. V tomto komplexu to znamená, že každým rokem obohacujeme naše odborné činnosti novými technologiemi, usilujeme o zavádění nových knihovnických programů, které přináší jednak prospěch našim uživatelům, jednak nás přibližují k celostátním databázím a umožňují kooperaci s ústředními institucemi. Na druhé straně směřujeme naše úsilí k vytvoření velmi přátelského, příjemného prostředí, které veřejnost ráda a pravidelně navštěvuje, kde se velmi dobře cítí všechny generace, různé sociální i etnické skupiny. Tento zdánlivě jednoduchý cíl je nakonec nejvíce obtížný, protože práce s různě orientovanou a věkově různorodou veřejností v poměrně stísněných prostorových podmínkách je velmi náročná a často svízelná. Bezchybné fungování technického zázemí, zajištění nepřetržitého provozu a konečně bezproblémové poskytování knihovních a informačních služeb je nepochybně výsledkem týmové spolupráce, odborného vzdělávání personálu a zaujetí pro obor i vlastní organizaci. V průběhu roku 2008 došlo k několika novinkám v oblasti knihovnických technologií. Pobočka Lada v ulici Komenského (jako další místo po pobočce na Špičáku) byla připojena ke knihovnímu systému v hlavní budově na nám. T.G.Masaryka, což znamená, že oba systémy pracují v on-line režimu. Všechny knihovnické procesy a činnosti probíhají v těchto zařízeních v jednom automatizovaném systému, díky tomu odpadá řada složitých dílčích postupů, sjednocuje se knihovní systém a hlavně se zkvalitňuje služba pro naše uživatele, zvyšuje se jejich informovanost o stavu knihovního fondu na všech pracovištích (hl. budova i 2 pobočky) a jeho aktuální dostupnosti (čtenáři mohou využívat tato zařízení s jedním čtenářským průkazem). Tato nová technologie byla pořízena z grantových prostředků Ministerstva kultury a díky projektu byla celá pobočka vybavena novým SW i HW. Dalším novinkou z oblasti knihovnických činností bylo zahájení kooperace s Národní knihovnou ČR v oblasti Národních autorit. Poté co naše knihovna zahájila a v roce 2008 úspěšně realizovala spolupráci se Souborným katalogem Národní knihovny ČR (MK Česká Lípa přispívá prostřednictvím automatizovaných procesů do Souborného katalogu ČR záznamy svého knihovního fondu a propojuje tak bázi Souborného

5 katalogu s vlastním on-line katalogem), přistoupila k realizaci ještě náročnějšího sběru a přenosu dat v oblasti autoritních záznamů. Za tímto účelem bylo pracoviště katalogizace vybaveno výkonným PC včetně speciálního knihovního SW, který umožňuje obousměrný přesun vybraných autorských údajů autoritních záznamů do celostátní databáze Národní knihovny ČR - Soubor národních autorit. Národní knihovna ČR zajistila proškolení odborných pracovnic knihovny, aby systém mohl fungovat a naše katalogy byly vybaveny dalšími informačními možnostmi. Veškeré náklady spojené s touto realizací byly hrazeny z projektu Ministerstva kultury (Veřejné informační služby knihoven). Přestože připojení k internetu je v naší knihovně samozřejmostí, resp. povinností danou zákonem (zákon č.257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovních a informačních služeb ), je třeba se zmínit o skutečnosti, že tato služba je veřejností neobyčejně vyhledávaná. Přístup k veřejnému internetu s možností tiskových i elektronických výstupů zajišťujeme na nám. T.G.Masaryka (celkem 8 stanic), na pobočce Špičák (5 stanic), pobočce Lada (2 stanice) a místní knihovně Dobranov (1 stanice). Za rok 2008 využilo této možnosti celkem uživatelů, což představuje téměř o 70% zvýšený zájem oproti roku 2007). Bohužel instalace dalších stanic s ohledem na prostorové možnosti všech našich zařízení není již možná. Významnou pozornost věnujeme samozřejmě péči o knihovní fond, jeho doplňování i aktualizaci. Stejně jako v roce předchozím, i v roce 2008 knihovna udržela navýšenou částku na nákup knih i periodik a mohla tak vcelku kvalitně doplňovat svůj knihovní fond. O novinkách v knihovně informujeme na našich webovských stránkách, tipy na četbu nebo studium přináší v atraktivní podobě informační panely v chodbách knihovny. Další informační servis je zaměřen na knižní novinky z oblasti regionální literatury, kterými přispíváme do regionálního informačního serveru i- noviny, novinky v knihovně jsou příležitostně zpřístupňovány i v městských novinách, kde hodláme spolupráci prohloubit. V roce 2008 nadále zajišťovala městská knihovna rozvoz knih do domácností seniorů nebo pohybově handicapovaných občanů. Výpůjční místa fungovala v Domě s pečovatelskou službou na Ladech a v Domě pro seniory v D.Libchavě. O svých aktivitách, novinkách v provozu i službách knihovna pravidelně informuje na stránkách regionálního i místního tisku, pravidelně přispívá do kulturních zpravodajů a přehledů i rozhlasových stanic. Stejně jako v předchozích letech městská knihovna dál pokračovala ve využívání moderních technologií a své informační i rešeršní služby poskytovala i prostřednictvím řady elektronických zdrojů a databází. Díky účasti v konsorciu knihoven měla Městská knihovna v České Lípě zajištěn výhodný přístup k velmi zajímavým a obsáhlým elektronickým zdrojům, jako je například databáze TAM- TAM (mediální databáze firmy Anopress, která obsahuje plné texty článků z celostátních i regionálních deníků a časopisů, přepisy zpravodajských a diskusních pořadů rozhlasu a televize, agenturní zprávy z internetu.ap.) nebo INFOBANKA ČTK. Dalším elektronickým zdrojem byla databáze EIFL Direct (cca 5000 titulů

6 plnotextových časopisů, novin a zpráv informačníchagentur a přes 1300 příručních publikací především z oblasti společenských a humanitních věd a medicíny). K nejužívanějším elektronickým zdrojům však bezkonkurenčně patřila databáze LexDATA (elektronická sbírka zákonů, kterou knihovna získává i v tištěné podobě nepřetržitě od roku 1972). Nedílnou součástí našeho informačního servisu bylo poskytování informací o Evropské unii pro tento účel využíváme nejen tradiční knižní populárně naučné produkce, ale také nabídky tištěných letáků a informačních materiálů z produkce MZV a ICEU Praha, které pravidelně doplňujeme, a jsou k dispozici k volnému odběru. Stejně jako v předchozích letech spolupracovala knihovna s Informačním centrem neziskových organizací a zajišťovala informační servis pro neziskové organizace regionu. Rovněž pokračovala v získávání kontaktů na neziskové subjekty a vytvářela tak Regionální databázi neziskových organizací okresu. Databáze čítající 110 subjektů je vystavena na webovských stránkách Městské knihovny (on-line katalog vyhledávat pouze neziskové organizace). Vedle databáze neziskových organizací knihovna nadále pokračovala v utváření vlastní speciální Databáze regionálních osobností (je tvořena a excerpována z fondu regionální literatury i dalších dostupných materiálů a obsahuje již 300 záznamů významných osobností působících v regionu Česká Lípa) a Databáze regionálních událostí (obsahuje 491 záznamů - popisů významných událostí souvisejících s regionem). Databázi Analytický popis tvoří rozpis zajímavých článků z odebíraných novin, časopisů a sborníků, které přinášejí informace z regionu (v současnosti již záznamů). Stejně jako v minulých letech, usilovala knihovna i v roce 2008 o vícezdrojové financování své činnosti prostřednictvím grantů. Celkově se knihovna ucházela o finanční prostředky 2 institucí a předložila dohromady 9 úspěšných projektů : Projekty Ministerstva kultury ČR : - Česká knihovna (nákup české literatury ve stanovené hodnotě 5000,-Kč) - VISK8 (Veřejné informační služby knihoven) - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicence zvýhodněný přístup do databází ČTK a Anopress - VISK3 Informační centra veřejných knihoven ,-Kč (Automatizace pobočky Lada a její on-line připojení) - VISK9 Informační centra veřejných knihoven ,-Kč (Kooperativní tvorba a využívání souborů autorit v MK Česká Lípa) - Knihovna 21. století kulturní, výchovná a vzděl. činnost 8000,-Kč (Podpora dětského čtenářství prostřednictvím dramatizace pohádek-nákup loutek) - Knihovna 21. století nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny 5000,- (Nákup ruskojazyčné literatury) - Knihovna 21. století kulturní, výchovná a vzděl. činnost 8000,-Kč (přednáškový cyklus Literární Českolipsko-lektorské honoráře)

7 Granty města Česká Lípa: Sociální grant města Česká Lípa 2x aktivizační program pro seniory ,-Kč Celkově získala Městská knihovna v České Lípě na realizaci různých projektů ,-Kč Město Česká Lípa na základě úspěšných výsledků projektů zajistilo městské knihovně povinnou finanční spoluúčast na některých projektech a celkově na tuto spoluúčast přispělo částkou ,-Kč. Vedle těchto grantových prostředků a mimořádných finančních příspěvků získala městská knihovna ,-Kč jako účelovou dotaci Libereckého kraje na zajištění tzv. regionálních funkcí (podrobněji viz níže). V průběhu roku městská knihovna vyhověla požadavkům některých základních škol a poskytla metodickou i osobní pomoc při budování školních knihoven. Tato iniciativa městské knihovny, přestože je nabízena zdarma, není dle našeho názoru dostatečně vyhledávaná jednotlivými školami. Městská knihovna přesto bude v těchto aktivitách pokračovat a jednotlivá školská zařízení hodlá oslovit s další nabídkou knihovnického servisu i služeb. Vedení městské knihovny se v průběhu roku účastnilo jednání pracovní skupiny knihoven Euroregionu Nisa, která připravuje několik společných přeshraničních projektů mezi jinými i společné konference, která se bude konat v Liberci na jaře roku Městská knihovna je rovněž distribučním místem nového měsíčníku Biblio (časopis o literatuře, knihách, knihovnách i čtenářství), který získává zcela zdarma a kromě půjčoven knihovny a jejích poboček jej distribuuje do veřejných knihoven Českolipska. V závěru roku probíhaly velmi intenzívní práce na přípravě nových webovských stránek knihovny Kulturně výchovná a vzdělávací činnost Už v úvodu této zprávy bylo zmíněno, že v roce 2008 městská knihovna realizovala 335 kulturních a vzdělávacích akcí. Takové číslo jsme dosud v historii knihovny nezaznamenali a po vyhodnocení statistických ukazatelů nás velmi příjemně překvapilo. Vzhledem k počtu dní v roce připadá už skoro na každý den nějaká akce v knihovně, což si myslíme, že je skutečně už mimořádný výkon. Prvenství v počtu akcí jednoznačně drží v tomto směru dětské oddělení na nám. T.G.Masaryka (166 akcí s účastníky) a následuje pobočka Špičák (110 akcí s účastníky). Z uvedeného vyplývá, že knihovna se intenzivně věnuje práci s dětským uživatelem, kterou z hlediska budování vztahu k četbě a budoucím čtenářským návykům považujeme za zcela zásadní a nenahraditelnou.

8 Proto základním pilířem práce s dětmi jsou tzv. knihovnické lekce pro žáky l. stupně základních škol, kdy v každém školním roce navštíví knihovnu všechny 1.,3. a 5. třídy všech ZŠ v České Lípě. Prostřednictvím těchto knihovnicko informačních lekcí děti seznamujeme s prostředím knihovny, učíme vyhledávat knihy pomocí počítače apod. Těchto knihovnických lekcí bylo v roce 2008 realizováno 49 za účasti žáků. Vedle knihovnicko informačních lekcí má knihovna připraveny i tématické besedy (například roční období tradice a zvyky, pověsti Českolipska, EU, Literární směry, Enviromentální výchova, a řada dalších.). Pověsti Českolipska patří k vyhledávaným tématickým přednáškám,které knihovna pořádá pro školská zařízení. Zajímavostí však je, že toto téma je zpracované i pro předškolní a nižší školní věk v podobě loutkového představení. Knihovna vlastní loutkové divadlo, které knihovna pořídila z grantových programů Ministerstva kultury a kromě představení v knihovně pravidelně účinkuje i ve Vlastivědném muzeu a galerii při příležitosti Muzejní noci. Už samozřejmou součástí doplňkového programu městské knihovny se stala divadelní představení pro předškolní a nižší školní věk. Téměř každý měsíc bylo v odpoledních hodinách pořádáno v dětském odd. knihovny představení pro nejmenší diváky a jejich rodiče a zájem daleko předčil nejen naše očekávání, ale i prostorové možnosti knihovny. Kromě profesionálních produkcí, bylo připraveno 5 pohádek vlastní produkce (s účastí 173 diváků), které připravily a sehrály samy knihovnice! Cílem těchto jednoduchých dramatizací pohádek podle známých literárních předloh je vytvořit u další dětské věkové kategorie kladný vztah ke knihovně, ke knihám a spolu s rodiči prohlubovat zájem o čtenářství. Podobně orientovaným pořadem (výtvarné dílny, divadélka, hry, říkadla, tipy na první čtení, apod.) bylo Dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let, které pravidelně každý měsíc probíhalo na pobočce Špičák a postupně si získalo svou popularitu a zájem. Tento otevřený klub pro maminky s dětmi na mateřské dovolené využívá pro tento účel velmi vhodný prostor dětského oddělení na pobočce Špičák. Naším cílem je nabídnout maminkám a jejich dětem 1x do měsíce příjemně strávený čas v prostorách knihovny a připravit pro obě skupiny zajímavý program hry, vyprávění, zpívání, čtení. V roce 2008 se uskutečnilo celkem 10 pořadů pro maminky s dětmi s účastí 224 dětí a maminek. Další dětské věkové kategorii prvním čtenářům bylo již potřetí určeno slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. V závěru školního roku byly žáci 1. tříd vybraných základních škol pozváni do knihovny, kde pomocí zábavných zkoušek a testů byly prověřeny jejich čtenářské dovednosti a znalosti. Na jejich základě byly děti slavnostně pasováni na čtenáře knihovny a získali pamětní medaili, pamětní list (glejt) a čtenářskou legitimaci. V dětských odděleních knihovny a jejích poboček probíhaly průběžně i různé soutěže. Jen v roce 2008 bylo připraveno 17 literárních kvízů, jichž se zúčastnilo 564 dětí. Celoročně probíhala soutěž i na stránkách městských novin, každý měsíc

9 knihovna vyhlásila otázky týkající se regionální historie i zajímavostí a každý měsíc vylosovala jednoho výherce, který získal knižní odměnu. Vítěz celého ročníku (vylosovaný ze všech správných odpovědí) obdrží digitální fotoaparát, který do soutěže věnovala firma Access IT Česká Lípa. Především dospělým návštěvníkům je určena velmi rozsáhlá nabídka, přednášek, autorských setkání, tématických besed a pořadů. V podstatě každé úterý se čítárna knihovny mění na přednáškový sálek, kde se odehrávají zajímavé, podnětné i zábavné pořady velmi širokého obsahového spektra. Některé pořady probíhají dokonce v rámci celých cyklů, k těm nejvýznamnějším patřil mimořádný projekt Literární Českolipsko zajišťovaný lektorem Mgr. L.Smejkalem, který si i v roce 2008 získal si obdivuhodnou přízeň i oblibu stálých návštěvníků. K dalším přednáškovým cyklům patřila Psychologie pro život cyklus zaměřený za vztahy mezi lidmi a v rodině, lektorsky zajištěný Mgr. Alenou Zemanovou nebo naopak pro děti a jejich rodiče byl připraven cyklus Chovatelská poradna přednášky a poradenství o chovu domácích mazlíčků, apod. Řada přednášek, autorských besed a setkání se stala mimořádným uměleckým zážitkem nebo výraznou vzdělávací hodnotou: o Cestopisná přednáška Grónsko a Island o Domácí násilí přednáška odborníků z Domu Jonáš o Útěk z Afrického pekla-autorská přednáška, beseda o Cestopis.přednáška, autorská beseda Amerikou cestou necestou Špillarovi o Podzemní prostory Šluknovska a Lužických hor autorská přednáška o Jak se žije v ZOO pro děti a mládež vyprávění pracovníků ZOO Liberec o Čtení Vás změní prezentace knižních novinek knihovny o Cestopisná přednáška Lucie+Michal na kole národními parky USA o Trénink paměti (seminář při příležitosti dne tréninku paměti) o Zábavné čtení pro děti s poruchami učení-cyklus přednášek a cvičení o Chovatelská poradna cyklus pro děti a mládež, teorie, praxe, literatura o Cyklus přednášek Literární Českolipsko o Houby v přírodě i na talíři mykologická přednáška s ukázkami o Literární odkaz B.Němcové přednáška prof. Jaroslavy Janáčkové o Láska ctná a nectná-beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, křest knihy, hudební doprovod P.Traxlera o Řekla jsem ne tyranovi beseda s Evou Hurychovou o domácím násilí a její knize Knihovna pokračovala i v příležitostném pořádání výstav: o hmatová výstava archeologických reprodukcí Doteky věčné krásy o EKOFÓR 2008 aneb s humorem na přírodu o Soutěžní výstava o nejkrásnější adventní věnec o Menší výstavy fotografiií amatérských fotografů z Českolipska Pro dospělé uživatele knihovny byla určena speciální občasná prezentace SEZNAMKA, kdy zájemcům představujeme klasické i elektronické služby knihovny, vyhledávání literatury, využívání webu knihovny, seznamujeme se službami knihovny, které dosud nevyužívali, neznali, apod.

10 V průběhu roku byly již tradičně uspořádány tradiční akce a kampaně. V rámci kampaně Březen - měsíc internetu připravila knihovna různé aktivity pro čtenáře i odbornou knihovnickou veřejnost. Součástí BMI se stala tradičně NOC S Andersenem. Celostátní kampaň Týden knihoven se společným mottem Knihovny rodinné stříbro byla vyhlášena již podesáté, v tradičním říjnovém termínu. Knihovna se i nadále účastnila Komunitního plánování (zastoupení hned ve dvou pracovních skupinách Děti a mládež a skupině Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi. Knihovna připravuje speciální pořady pro Ústav sociální péče. V roce 2008 navštívil tento denní stacionář pro mentálně postižené naši pobočku na Špičáku celkem 11x. Těsná spolupráce pokračovala i s okresní odbočkou Svazu nevidomých a slabozrakých. Nadále pokračovalo půjčování zvukových knih jak z vlastního fondu, tak zvukových knih z Ústřední slepecké knihovny v Praze. V roce 2008 pokračoval velmi úspěšně speciální program pro seniory. Na pobočce Špičák bylo pravidelně probíhalo cvičení (při hudbě a v sedě) pro seniory, které je vždy jednou za 14 dní doplňováno Tréninkem paměti. Tento program byl finančně podpořen sociálním grantem města Česká Lípa v obou vyhlášených termínech. Součástí činnosti městské knihovny bylo rovněž vyhledávání příležitostí k prohlubování odbornosti, získávání zkušeností a nových poznatků pro každodenní praxi. Pracovnice městské knihovny se v průběhu roku účastnily celé řady seminářů, vzdělávání a konferencí pořádaných Národní knihovnou ČR, Krajskou knihovnou v Liberci nebo Svazem knihovníků a informačních pracovníků, jako například: - Celostátní konference Knihovny současnosti (vedení knihovny) - Rekvalifikační knihovnický kurs NK ČR (pracovnice služeb) - Jičín-město pohádky knihovnická dílna pro pracovníky dětských odd. (pracovnice odd. pro děti a mládež) - Katalogizace - věcné zpracování školení NK ČR pro katalogizátory knihoven - Národní autority školení Národní knihovnou za účelem zahájení spolupráce -Cyklus školení v oblasti ICT a VT v KVK Liberec (pracovníci knihovny dle potřeb) - Veletrh dětské knihy v Liberci - Knižní veletrh Praha - Ekonomika, účetnictví, řízení, personalistika výběr dle potřeby ekonoma organizace vedení organizace Ředitelka knihovny je členkou pracovní skupiny knihoven Euroregionu Nisa, dále členkou Regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků a členkou ředitelské rady NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro místní kulturu MK ČR). V průběhu roku 2008 se v městské knihovně uvolnilo 1 pracovní místo (mateřská dovolená), na jehož obsazení proběhlo výběrové řízení.

11 2.3. Provozní a technická oblast V roce 2008 proběhly v organizaci kontroly nadřízených orgánů: 1. veřejnosprávní kontrola Města Česká Lípa zaměřená na hospodaření s příspěvkem města na rok 2007, jeho čerpání, správu svěřeného majetku (audit neshledal závažná pochybení). 2. Veřejnoprávní kontrola OSSZ Česká Lípa kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění (kontrola bez zásadních připomínek a opatření k nápravě). Na přelomu roku byly vyměněny hlavní vstupní dveře v objektu čp. 170 na nám. T.G.Masaryka, na kterou jsme získali mimořádnou investiční dotaci od zřizovatele. V důsledku havárie rozvodů tepla v objektu čp v ul. Komenského, kde je umístěna naše pobočka Lada, byla provedena rekonstrukce těchto rozvodů a s ohledem na charakter poškození prostor byla zajištěna následná výměna podlahové krytiny a vymalováno. Vymalována byla rovněž část pobočky na Špičáku oddělení pro děti a mládež. S ohledem na značnou devastaci oplocení kolem naší pobočky na Špičáku a narušování pořádku v bezprostřední blízkosti objektu knihovny, bylo přistoupeno k opravě rekonstrukci plotu. Vzhledem ke značným finančním nákladům na tuto akci byla opravena pouze část a dokončení předpokládáme v roce2009. Na pobočce Špičák byly zajištěny prostory pro 2 volební okrsky při volbách do Senátu a zastupitelstev krajů. V průběhu roku 2008 proběhlo výběrové řízení na pronájem nebytových prostor na pobočce Špičák. Rada města schválila pronájem O.Brandlerovi za účelem provozování zámečnictví a klíčové služby. V závěru roku vedení knihovny intenzivně spolupracovalo s Odborem rozvoje města Městského úřadu Česká Lípa na přípravě podkladů pro architektonické posouzení rekonstrukce KD Crystal pro účely městské knihovny. Další aktivity v této oblasti budou pokračovat i v roce 2009 v součinnosti s příslušnými odbory městské úřadu a především s vedením města Česká Lípa. V polovině roku proběhlo výběrové řízení na zaměstnance městské knihovny na pozici knihovnice (zástup za mateřskou dovolenou).

12 3.Regionální funkce zpráva o činnosti 3.1. Síť knihoven a personální zajištění 3.2.Přehled činnosti oddělení regionálních služeb 3.1. Síť knihoven a personální zajištění Počet pracovníků zajišťujících výkon regionálních funkcí Za okres Česká Lípa tento počet činil stejně jako v minulých obdobích 2,5 přepočteného pracovníka. Z toho 2 úvazky byly využity na odbornou knihovnickou činnost a 0,5 úvazku pak na činnost řidiče. Síť knihoven a počet obsluhovaných knihoven K síť veřejných knihoven okresu Česká Lípa byla tvořena 7 profesionálními knihovnami s jednou pobočkou, 37 neprofesionálními knihovnami se dvěma pobočkami a 1 knihovnou s regionálními funkcemi se čtyřmi pobočkami. Regionální služby byly poskytovány 49 veřejným knihovnám 3.2.Přehled činnosti oddělení regionálních služeb Statistika knihovnických činností Statistické výkazy byly zpracovány pro 47 veřejných knihoven okresu Česká Lípa. Všechny výkazy o činnosti knihoven byly elektronicky zaslány do NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) a do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Vzdělávání knihovníků, semináře, poradenská a konzultační činnost Během roku jsme připravili dvě akce pro pracovníky profesionálních knihoven a dvě akce pro pracovníky knihoven neprofesionálních. Pracovnice profesionálních knihoven velmi zaujala přednáška Mgr. Marty Ljubkové na téma Současná česká literatura a to do té míry, že bychom v MěK Česká Lípa v roce 2009 chtěli uspořádat pro knihovnice celý cyklus na toto téma. Vedoucí městské knihovny ve Cvikově, p. PhDr. Sýkorová se zúčastnila zahraničního zájezdu pořádaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků do knihoven v Německu a Holandsku a připravila nám o této cestě velmi zdařilou prezentaci. S pracovníky neprofesionálních knihoven jsme navštívili Okresní archiv Česká Lípa a jeho knihovnu, další akce se pak týkala automatizace neprofesionálních knihoven. Knihovníci veřejných knihoven Českolipska se pravidelně účastnili i četných konferencí, seminářů a školení pořádaných Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

13 V roce 2008 bylo vydána dvě čísla metodického listu Knihovna, v nichž jsme se věnovali odborným knihovnickým problémům, novinkám v oboru, různým zajímavostem a doporučení. Pro všechny knihovny regionu bylo také připraveno Kalendárium výročí roku 2009, jehož zajímavostí je, že neobsahuje pouze světová nebo česká výročí a památné dny, ale snaží se také připomínat zajímavé místní události a osobnosti českolipského regionu. Pro veřejné knihovny Českolipska připravujeme pravidelně také projekty do grantového programu Ministerstva kultury ČR. V roce 2008 získaly z těchto projektů finanční prostředky na začátek automatizace nebo na její pokračování knihovny v Zákupech, Břevništi, Provodíně, Stráži pod Ralskem a Kamenickém Šenově. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu Aktualizaci a odpisy fondu jsme zajišťovali v knihovně v Deštné, Kuřívodech, Mařenicích, Pertolticích, Svojkově, Tachově, Žandově, Jablonném a Kunraticích u Cvikova, Břevništi a také ve školní knihovně při ZŠ Partyzánská a ZŠ Antonína Sovy v České Lípě. Revizi knihovního fondu jsme pak provedli v knihovně v Mařenicích, Svojkově a Tachově. Nákup knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí) Pomoc při nákupu nových knih z prostředků obcí představuje tradiční službu našim knihovnám. Poskytujeme ji většině neprofesionálních knihoven, z profesionálních knihoven pak MěK Jablonné v Podještědí, MěK Kamenický Šenov a MěK Stráž pod Ralskem, celkově 38 knihovnám. Za rok 2008 tak přešlo přes hospodaření MěK Česká Lípa Kč, za něž bylo nakoupeno svazků. Podstatnou část knih nakupujeme se slevami, které dosáhly Kč.. Bohužel navyšování finančních prostředků na nákup nových knih není u obcí a měst odpovídající zvyšujícím se cenám knih, některé malé knihovny využívají například pouze oběžné soubory a žádné přírůstky nemají. Zpracování knihovního fondu z prostředků provozovatelů (obcí) 38 knihovnám jsme zpracovali svazků a to různým způsobem dle dohody s knihovnou. Přesto většině knihoven svazky zpracováváme tak, že je mohou okamžitě půjčovat, jednotlivé dodávky pak doprovázejí také dodací listy a příslušné části přírůstkového seznamu. Knihovnám, které mají knihovnický program Clavius, nahráváme nová data přímo do jejich počítačů. Výměnný fond (v knihovních jednotkách) Výměnný fond Městské knihovny v České Lípě má nyní svazků, toto ne příliš vysoké číslo vyplývá z toho, že původní cirkulační soubory bývalé okresní knihovny byly v důsledku její transformace na knihovnu městskou rozděleny jednotlivým spolupracujícím knihovnám. Přírůstek za rok 2008 činil 1617 svazků, z toho bylo 1288 nakoupeno z prostředků kraje na regionální funkce a 329 svazků byly dary. V roce 2008 výměnné soubory na okrese Česká Lípa využívalo 37 knihoven a dále pak Penzion pro seniory v České Lípě. Celkem regionální oddělení distribuovalo 165 souborů, které obsahovaly svazků. Oběh knih v našem regionu rok co rok vzrůstá s tím, jak také vzrůstá počet knih ve výměnném fondu. Některé malé neprofesionální knihovny mají nové knihy jen díky výměnným souborům. Na evidenci oběhu knih využíváme jeden z modulů knihovního systému Clavius. Knihovny dostávají knihy zcela zpracované a zabalené, kompletně připravené pro půjčování.

14 Regionální oddělení expedovalo do knihoven regionu 165 výměnných souborů, které obsahovaly svazků. Pracovnice regionálního oddělení uskutečnily v průběhu 57 výjezdových dnů 303 návštěv knihoven. Města a obce Českolipska poskytly na nákup knih do vlastních fondů Kč, z těchto prostředků byly nakoupeno svazků v celkové hodnotě ,- Kč. Na výměnný fond bylo z dotace Libereckého kraje věnováno pro rok Kč, z čehož bylo nakoupeno 1617 svazků v hodnotě ,- Kč. Celkem bylo pro knihovny okresu v regionálním oddělení MěK Česká Lípa nakoupeno, zpracováno a rozvezeno svazků nových knih za ,- Kč. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST Náklady čerpání k /30 Materiál /31 Knihy,časopisy /32 DHIM 502 plyn,el.energie,benzin /31 Cestovné /31 poplatky poštovní /33 Ostatní služby /36 poplatky telekomunikační /34 Stravné /32 Mzdové náklady /31 osobní náklady 524/31,32 Náklady na ZP a SP /30 Jiné ost.náklady /32 Příděly do FKSP CELKEM

15 4. Přehled hospodaření PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K PŘÍSPĚVEK MĚSTA Výdaje čerpání k /30 Materiál /31 Knihy,časopisy /32 DHIM /31 el.energie /32 plyn /33 voda /34 benzin /35 teplo pob.špičák /31 Opravy strojů /32 Opravy budov /31 Cestovné /31 Výkony spojů+telekomunikační /33 Ostatní služby /34 Stravné /31 Osobní náklady /32 Mzdové náklady /31 Náklady na ZP /32 Náklady na SP /30 Jiné ost.náklady /31 Pojistné /31 Příděly do FKSP /31 Repr. fond /31 Odpisy Investice CELKEM Příjmy: 602/31 Od čtenářů /34 Ostatní příjmy /30 Úroky přijaté /35 Pronájem /30 Získané granty Rezervní fond /30 Provoz.dotace MěÚ CELKEM Zlepšený hospodářský výsledek V České Lípě PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka Městská knihovna Česká Lípa,p.o

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření 1.

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2001 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2006 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2002 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2000 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2005 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2004 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002 K 31.12.2002 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2002 za rok 2002 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.353 čtenářů

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová

Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová za rok 2009 Město Česká Třebová spolu s integrovanými obcemi (Kozlov, Skuhrov, Svinná) a městskými částmi (Parník, Lhotka) má ke konci roku 2009 celkem 16273

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428 č.j. MUCL/.. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace Zastupitelstvo města

Více

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady pro neškolské PO Strana č. 1/4 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 2. verze (9/2014) název příjmů Městská knihovna Česká Lípa, p.o.

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1998

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1998 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1998 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 1999 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově 1 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2002 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR VISK 3 (pro některé obecní knihovny metodického obvodu podle zájmu příslušných

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín Zápis z porady regionu, konané dne 7.12.2016 v Městské knihovně Hodonín Program: 1. Zahájení 2. Odborný seminář na téma Bezpečnost na internetu praktická ukázka čtenářské lekce, přednášející Alena Přikrylová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více