ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. Restaurace s hotelem na Ještědu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. Restaurace s hotelem na Ještědu"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Červen 2015 Ženy a muži P. Ströhrová 6. A Největší předností některých mužů je jejich žena (G. Sandová) Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost víc než ženy (Konfucius) Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako překlad poezie. Překlad obyčejně není hezký, když je věrný, a není věrný, když je hezký (W. S. Maugham) Všichni muži hledají ideální ženu bohužel vždy až po svatbě (L. J. Rowlandová) Strašné je, že není možné žít ani s ženami, ani bez nich (G. G. Byron) Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě (M. Dietrichová) Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne, abychom je chápali (O. Wilde) Správný chlap se pozná především podle toho, že se přizná k tomu, co udělal (E. M. Remarque) Zbojníci od tebe chtějí peníze, nebo život, žena obojí (G. J. Butler) Restaurace s hotelem na Ještědu se nachází ve 3 nadzemních podlažích věže, v nadmořské výšce 1018 až 1025 metrů. Jsou otevřeny celoročně. Lanovka jezdí každý den, jen v pondělí pouze odpoledne. Při větším zájmu je možné dohodnout mimořádné jízdy. Otevírací doba: leden prosinec pondělí neděle 10:00 24: Z obsahu: Revitalizace centra města 5 Vyprošťovací zařízení 6 Rozhovor 7 Vernisáž SFD 9 Hasiči v Malschwitz 9 Sympozium Desná 11 14

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednala rada města Na svém 6. zasedání kromě jiného schválila bezúplatný pronájem pozemků pč. 27/11 a pč. 27/16, vše v k. ú. Desná II SDH za účelem pořádání hasičské soutěže dne vzala na vědomí dodatek č. 4 Smlouvy o dílo mezi fi rmou Window Holding a. s. a městem Desná týkající se osazení vstupní části vestibulu objektu čp. 630 v Desné II a pověřila odbor místního a bytového hospodářství zajistit nezbytné náležitosti. Doporučila zastupitelstvu města jej schválit a pověřila starostu města jeho podpisem projednala zpracovanou studii Co projednalo zastupitelstvo města Nové zázemí atletů Od června tohoto roku by již měl atletům sloužit nový objekt, který byl postaven firmou Termil na místě původního objektu u atletického oválu. Podařilo se zrealizovat to, po čem atleti volali několik let. Původní objekt již přestával vzhledem ke svému stáří plnit účel, pro který byl pořízen. Touto cestou chci poděkovat jak Mgr. Dagmar Michkové, která TJ Desná organizačně zaštiťovala tento projekt, tak i všem sponzorům, kteří přispěli na výstavbu tohoto objektu. Mezi největší sponzory patřila Nadace Preciosa, která přispěla částkou Kč. Ceníme si zejména toho, že při žádosti o tento příspěvek nás podpořil svým dopisem jak ředitel podniku Preciosa Ornela, tak i ředitel podniku Desko. Pozitivně se projevila úzká spolupráce těchto subjektů s naším městem. Dalším významným sponzorem byla firma pana Feixe, která práce elektro ve výši zhruba Kč provedla bezplatně, a také firma Termil, která projekt realizovala, ale zároveň na něj i sponzorsky přispěla. Zde si jistě zaslouží poděkování Na svém 3. zasedání kromě jiného schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015, kterým v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o Kč a ve výdajové části o Kč schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015, kterým v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové části o Kč. Výdaje budou pokryty zůstatkem fi nančních prostředků na bankovních účtech města ke dni schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které poskytne město Desná fi nanční příspěvek na činnost v roce 2015 TJ Desná a pověřilo starostu města jejím podpisem schválilo předloženou obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním pan Milota, majitel této firmy, která odvedla na tomto projektu kvalitní práci. Pan Milota je desenský patriot a podporuje již několik let obdobné projekty v Desné. Projekt byl bezproblémově realizován za velkého přispění Ing. Lukáše Michka, který zpracoval bezplatně celou projektovou dokumentaci, za což mu patří uznání a poděkování. TJ požádala v rámci krajských dotací o příspěvek a byla jim přidělena dotace Kč. Před výstavbou tohoto objektu došlo jak k vykácení stromů, které by při pádu mohly ohrozit nový objekt, tak i k vykácení stromů podél atletického oválu, které by mohly ohrozit při pádu zdraví a život sportovců. Těžba byla velice komplikovaná, neboť se nebylo možné při klasické těžbě vyhnout riziku pádu stromů na atletický ovál a následnému poškození povrchu sportoviště. Proto byly stromy uvazovány výkonným jeřábem a po uříznutí přeneseny na manipulační plochu, kde mohlo dojít k jejich rozřezání. Naše město přispělo z rozpočtu na tuto plánovanou akci částkou ve výši Kč. Optimalizace odpadového hospodářství v Desné a uložila rozpracovat tento plán do konkrétních úkolů schválila navržené doplnění stanovišť tříděného odpadu a pověřila starostu podpisem přílohy smlouvy se společností Severočeské komunální služby odpadem na území města Desná vzalo na vědomí informaci o současném stavu lesních pozemků ve vlastnictví města vzalo na vědomí informaci o výběru zpracovatele projektové dokumentace k projektu Vodovod Sedmidomky na základě nejnižší nabídky předložené Ing. Hudcem schválilo podání žádosti o fi nanční podporu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na zřízení bezpečnostních systémů v Základní škole Desná a ve Zdravé MŠ Desná Závěrem chci zdůraznit, že společné hodnoty vznikají pouze prací, aktivitou jednotlivců, kteří jsou ochotni udělat něco navíc pro ostatní. Stavba atletického objektu je toho příkladem. J. Müller Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 29. května Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 06/2015

3 Společenská kronika Poděkování vzorným Deseňákům paní Ladislavě Balcarové a panu Michalu Křemenovi Ladislava Balcarová pracuje jako sanitářka na oddělení CEDR (centrum doléčování a rehabilitace) na nemocničním oddělení v Jablonci nad Nisou. 15. května obdržela v jabloneckém divadle na Dni jabloneckých zdravotníků ocenění nejlepší pracovník v úseku ošetřovatelské péče. Michal Křemen pracuje jako strážník Městské policie Jablonec nad Nisou. 2. května svým duchapřítomným zásahem zachránil život člověku, který byl na ulici stižen infarktem. Oběma děkujeme za jejich příkladný přístup nejen ke své práci, ale hlavně k lidem, kteří potřebují pomoc. Za město Desná Jaroslav Kořínek, starosta města Gratulace červnovým jubilantům Marie Lhotská Zdeněk Nosál Aurelio Calvitti Jarmila Breuerová František Kuřina Anna Röslerová Amálie Menclová Svá životní jubilea v červnu oslaví: Zuzana Kerestéšová Marie Breuerová Emilie Kočová Ladislav Žák Božena Skálová Jana Martínková Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci červenci a srpnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. Připomenutí 70. výročí ukončení 2. světové války Ve středu 6. května proběhla vzpomínková akce u pomníku v Desné I. Pro žáky základní školy byl v kině Alfa připraven fi lm Atentát, po jehož zhlédnutí se shromáždili u pomníku. Tam byly zapáleny svíčky za každého účastníka jedna - a zástupci školy a města položili k pomníku květiny a věnec. Starosta města potom krátce a bez zbytečného patosu promluvil k přítomným žákům a připomněl, že život bez válečných hrůz není samozřejmostí ani v současné době. K přání, aby válečné konfl ikty a z nich plynoucí utrpení z naší planety zmizely, se připojujeme i my. Red Den matek neděle 10. května Den matek a Sklář, to je už letitá tradice v pořádání odpoledního posezení, které připravuje každoročně Klub důchodců pod vedením pana Štefana Pustaie a SPOZ ve spolupráci s městem a kulturním střediskem. Zahájení programu připravily učitelky a děti z mateřské školy v Desné II. Druhou část vyplnili žáci ZUŠ z Tanvaldu sborovým zpěvem, baletem, tanečním představením i instrumentálními skladbami. Z rukou místostarosty města Petra Šikoly a člena rady města Josefa Želinského pak přijaly přítomné ženy růži a přání k svátku matek. Nechybělo ani blahopřání k významnému životnímu jubileu paní Aleně Slámové a paní Gerlindě Žajdlíkové. Potom už se všichni přítomní mohli bavit a třeba si i zatančit. Desenské noviny 06/2015 3

4 Informace z města Poděkování hasičům za zajištění čarodějnic Letos, tak jako i v letech předešlých, zajišťovali hasiči v Desné II, Desné III a na Pustinách čarodějnice. Chci jim poděkovat jménem města za organizaci těchto akcí - přípravu hranic, dohled nad bezpečností. Je potěšitelné, že si tyto akce naše dobrovolné hasičské jednotky vzaly za své a že dokáží tyto akce zrealizovat. Hranice v Desné II a III byly excelentní a hasiči v Desné III vylepšili tuto akci i následným ohňostrojem. Poděkování patří všem hasičům, kteří se na těchto akcích podíleli. Zároveň chci zdůraznit, že i díky aktivní činnosti hasičů je město Desná městem, které nabízí pestrou škálu společenských akcí. J. Müller, tajemník města Desenská pouť Ve dnech proběhla tradiční,,desenská pouť. Vzhledem k tomu, že ve stejném časovém období probíhalo v regionu několik obdobných akcí, nebylo tolik prodejních stánků jako v jiných letech. Rozmístění pouťových atrakcí bylo na stejných místech jako v předcházejících letech. Na pouť navazovalo i tradiční dřevosochání v areálu Riedlovy vily. Návštěvnost poutě byla vyšší v pátek a sobotu, v neděli se počet návštěvníků snížil. Bylo to způsobeno mírným ochlazením. Celá pouť proběhla bez jakýkoliv větších incidentů. Po celou dobu poutě se podařilo udržet pořádek na ulicích. Za pronájmy, které byly vybrány za instalaci prodejních stánků se podařilo vybrat částku Kč a za pronájmy pozemků pro účely atrakcí byla vybrána částka Kč. Z utržených částek je třeba odečíst náklady na elektrickou energii a vodu, která byla poskytnuta pro tyto dny majitelům atrakcí. Další náklady mělo město s instalací přenosných toalet, fi nancováním zaměstnancům, kteří prováděli úklid a zajišťovali celou organizaci. Organizačně se podařilo celou pouť zvládnout bez jakýkoliv problémů. Poděkování patří zejména zaměstnancům města, kteří celou akci zajišťovali, ať už se jedná o pracovníky odboru místního a bytového hospodářství, ekonomického odboru, odboru kultury či strážníkům městské policie. Na veřejný pořádek dohlížely i uniformované složky Policie ČR. Touto cestou chce město Desná poděkovat všem, kteří se organizačně podíleli na této akci. J. Müller, tajemník města Dům posledního rozloučení Zastupitelé města Desná rozhodli již na sklonku loňského roku o investičních akcích pro letošní rok. Jednou z těchto akcí je i rekonstrukce hřbitovního domku, na který byla zastupiteli vyčleněna částka ve výši Kč. Hřbitovní domek by měl být přebudován na místo důstojného posledního rozloučení se zesnulými. V současné době byli čtyři projektanti požádání o cenové nabídky na provedení projektové dokumentace. Po vyhodnocení nabídek bude rozhodnuto o výběru projektanta. Od počátku jsme se rozhodovali mezi dvěma variantami realizace. První, levnější varianta spočívala ve vybourání dvou příček, likvidaci současného prohnilého krovu a nahrazení novým, zpevnění stěn věncem, který v současné době na objektu není, podříznutím stěn a jejich odizolováním včetně podlah. Druhá, nákladnější varianta spočívala ve zbourání stávajícího objektu a výstavbě zcela nového. Vzhledem k doporučení 3 projektantů ze 4 byla zvolena levnější varianta. Dle předběžné kalkulace by uvedená fi nanční částka ve výši Kč mohla vystačit na výše uvedené práce včetně vnitřních stavebních úprav. Termín realizace nelze v současné době přesně stanovit. Předpokládáme, že by se mělo jednat o podzim tohoto roku, neboť v současné době nemáme ani projekt ani dohodnuté řemeslníky (např. tesaře a pokrývače) a víme, že tyto profese v jarním a letním období je nutné zamlouvat dlouho dopředu. V následujícím roce bychom chtěli upravit i okolí tohoto objektu (dlažba, lavičky). Cílem této investice je zajistit to, co ve městě chybí a co zejména starším občanům mnohokrát způsobuje problémy, pokud k pietním aktům dojíždějí do okolních měst a obcí. Pozvánka na besedu s občany Beseda se koná 22. června od 17 hodin na Pustinách v klubovně SDH Na dotazy občanů budou odpovídat zastupitelé města a pracovníci MěÚ Desná Srdečně zveme nejen obyvatele Pustin Za MěÚ Desná Jaroslav Kořínek, starosta města J. Müller 4 Desenské noviny 06/2015

5 Informace z města Revitalizace centra Několik let poté, co byly zpracovány alternativní plány revitalizace centra našeho města, konkrétně ul. Poštovní a ul. Krátká, se dostáváme k samotné, postupné realizaci tohoto plánu. Prvním krokem bude zbourání stávajícího výměníku, na jehož místě by měla být parkovací plocha pro motorová vozidla. Dalším krokem by mělo být přemístění dětského hřiště z prostoru za obytným domem č. p. 614 do prostoru mezi městský úřad a víceúčelový objekt. Posledním krokem pak je přemístění kadeřnictví a veřejných toalet do víceúčelového objektu a následné zbourání stávajících objektů. Nyní došlo k oslovení několika fi rem, které by mohly realizovat zbourání výměníku s tím, že na základě nejvýhodnější nabídky dojde k uzavření smlouvy se subjektem, který by toto zbourání provedl. Bourání výměníku může být provedeno, neboť již v tuto dobu máme zajištěno parkování vozidel osobních v budově místního hospodářství a skladování posypového materiálu v jedné ze zakoupených garáží v Desné I (bývalé garáže Jizerské porcelánky). Tento materiál nemůže totiž být v zimě vystavený vnějším klimatickým podmínkám, neboť je pak po zamrznutí nepoužitelný. Zbourání výměníku by mělo být uskutečněno do konce léta. Jsme si vědomi toho, jak v současné době vypadají chodníky a komunikace jak v ul. Poštovní, tak i v ul. Krátká. Víme, že tento stav budeme muset v blízké budoucnosti řešit. Aktuálně zatím nemáme fi nanční zdroje na to, abychom realizovali revitalizaci v plném rozsahu. Hledáme ale řešení, která by mohla v dohledné době zlepšit tento stav. J. Müller Informace k obsazení místa zubního lékaře Po výběrovém řízení na obsazení místa zubního lékaře v Desné se rozeběhl kolotoč povinností, které musí splnit jak nový lékař, tak i město Desná. Zubní lékař, vzhledem k tomu, že provozovna nebyla v provozu několik měsíců, musel zažádat o nový atest na rentgenové zařízení a v současné době čeká na odpověď příslušného orgánu. Odpověď očekáváme maximálně do doby 10 dnů. Teprve poté může být oslovena hygiena, která musí schválit celý provozní řád. Město se pokusí domluvit s hygienou na zkrácení lhůty, kterou na toto schválení mají, na minimum. V současné době došlo k zakoupení technického zařízení, které je nutné k činnosti zubního lékaře, a které musí být uvedeno v provozním řádu zubní ordinace před jejím schválením. Jedná se o parní sterilizátor, amalgátor, lednici na stomatologický odpad. Posledním úkolem, po zajištění těchto povinných kroků, je zakoupení speciálního programu, který používají zubní lékaři a který umožní návaznost na celý systém zdravotního pojištění a plateb. Tento program instalují pracovníci pověření stomatologickou komorou. Vzhledem k uvedenému výčtu je patrné, že nejsme schopni potvrdit termín jako termín, kdy lékař začne přijímat pacienty. O přesném termínu budeme občany neprodleně informovat. Případné zpoždění by ale mělo být pouze v řádu dnů. Děkuji všem, kteří oprávněně netrpělivě čekají na nástup nového lékaře, za trpělivost. J. Müller, tajemník města Vápnění Souše V pondělí 27. a v úterý 28. dubna létalo nad přehradou Souš letadlo, které rozprašovalo na hladinu mletý vápenec. Vápnění nádrže vylepšuje kvalitu vody. Naposledy probíhalo před dvěma lety. Pomocí vápnění se upravuje kyselost vody, která se zvyšuje sněhovým táním. Pokud není sněhu hodně, není třeba kyselost vody snižovat. Nad přehradou bylo rozprášeno zhruba sto tun vápence (přehrada má 70 ha). Rozprašování provádí letadlo Z-137T Turbo Čmelák. Veřejné projednání územního plánu Desné Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Desné se koná v pondělí 29. června v hodin v zasedací místnosti Riedelovy vily v Desné. Tento návrh je zveřejněn na MěÚ Desná (pro nahlédnutí je třeba předem domluvit termín) a na internetových stránkách města Desná (www.mesto-desna.cz odkaz nový územní plán). Připomínky lze uplatnit nejpozději do 6. června. Desenské noviny 06/2015 5

6 Informace z Desné Den otevřených dveří v Jizerské porcelánce K 20. výročí privatizace podniku připravilo vedení Jizerské porcelánky Den otevřených dveří. Se stručnou historií podniku se mohli návštěvníci seznámit díky velmi vkusně a dobře udělaným letákům. Každý návštěvník jej při příchodu obdržel a mohl si v něm najít nejen již zmiňovanou historii, ale i stručný přehled současné výroby, kterou si přišel v rámci Dne otevřených dveří prohlédnout. A bylo opravdu na co se dívat. Návštěvníci měli možnost projít všemi provozy v doprovodu průvodců, kteří svým výkladem přiblížili práci v této porcelánce. Jak jsme již několikrát informovali, je naše jednotka dobrovolných hasičů na základě požadavku Hasičského záchranného sboru předurčena k zásahům u dopravních nehod. Kromě odborných školení zakončených zkouškou, která musí členové absolovovat, je třeba jednotku vybavit potřebnou technikou. Nejpodstatnější je vyprošťovací hydraulické zařízení, které slouží ke známému rozstříhání vozidla a vyproštění zaklíněných osob. Jedna sada tohoto zařízení je složena z motorové pohonné jednotky, dvou kusů hadic, hydraulických nůžek, rozpínacího nástroje, teleskopického rozpínacího válce a tažných řetezů. Součástí dodávky byl i zachytávač airbagů, pilka na lepené sklo či sada krytů ostrých hran. Zařízení bylo vybráno na základě výběrového řízení, do kterého se přihlásili 4 dodavetelé se 3 různými zařízeními. Výběrovým kritériem byla cena. Nejnižší Seznámili se tak s výrobou jak laboratorního, tak technického porcelánu. Zajímavostí zcela určitě je to, že tu lze stále vidět ruční výrobu. Zájem o možnost nahlédnout do tajů výroby porcelánu byl veliký překvapil i samotné organizátory. Je dobře, že se takové akce konají, lidé by přece měli vědět, co a jak se v jejich městě vyrábí. DNy Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si k nám v sobotu našli cestu. Josef Kabelka, ředitel společnosti Jizerská porcelánka s. r. o. Vyprošťovací zařízení pro hasičě cenu předložila fi rma Nordstahl se zařízením Lukaz. Konečná cena včetně DPH je Kč. Protože se jedná o drahé zařízení, byla podána žádost do Dotačního fondu Libereckého kraje. Žádost byla Libereckým krajem schválena a získali jsem dotaci 60 % nákladů v souladu s pravidly pro přidělování dotací Libereckého kraje. Přes vysokou cenu zařízení si všichni přejeme, aby byla využívána co nejméně. Ale pokud bude přesto potřeba, aby se stále spolehlivým pomocníkem při dopravních nehodách. Pálení čarodějnic Ve čtvrtek proběhlo na hřišti v Desné III tradiční pálení Čarodějnic, které zajišťuje SDH Desná III. Členové sdružení připravili pro velké i malé návštěvníky občerstvení s posezením, ale také doprovodný program v podobě ohňostroje. Přes počáteční obavy se nakonec i počasí umoudřilo a akce tak přilákala veliký počet dospělých i dětí. Děti si hlavně užívaly noční čarodějnické rejdění a dospělí zase vzájemná setkání se známými a přáteli při dobrém jídle a pití. Podle prvních ohlasů se celá akce opět vydařila a všichni věříme, že se zde zase příští rok setkáme v hojném počtu. Děkujeme tímto všem, kteří s touto časově náročnou akcí pomáhali. Hlavní sponzoři akce: Město Desná, p. Pavel Nový, p. Zdeněk Vedral TEXTIL-PAPÍR-HRAČKY. J. Z. 6 Desenské noviny 06/2015

7 Rozhovor, sport Rozhovor s Josefem Vokálem V dubnových a květnových novinách jsme přinesli rozhovory se dvěma absolventy naší desenské školy, kteří se dokázali prosadit a být výjimeční a úspěšní ve své zájmové činnosti (DN/4/2015 Michal Šenekel, DN/5/2015 Ladislav Koráb). Třídílný cyklus rozhovorů s úspěšnými absolventy ZŠ Desná uzavírá dnešní rozhovor s Josefem Vokálem, organizátorem hudebního festivalu Mezi kopci, který proběhne v červenci. 1. Jste původem Deseňák, ale nepůsobíte tady. Čím se zabýváte? Neutekl jsem z Desné příliš daleko jsem provozovatelem penzionu Sněženka v Jiřetíně pod Bukovou a rozhledny Tanvaldský Špičák, takže k Desné mám pořád blízko. 2. Jak jste přišel na nápad pořádat hudební festival? Hudbu mám rád od mládí, jsem festivalové dítě, fanda, býval jsem pravidelným návštěvníkem Benátské noci, dokud se pořádala na Malé Skále, a vždycky jsem si přál něco podobného realizovat. Když byla Benátská noc přemístěna do Vesce u Liberce, už to nějak nebylo ono. Přestal jsem na ni jezdit. A můj sen o realizaci podobné akce se vrátil, takže si ho teď vlastně plním. Organizuji podobný festival, v podobném prostředí, s podobnou atmosférou, jenom v menším rozsahu. Je první, tak uvidíme. 3. Proč dostal festival název Mezi kopci? Protože mezi kopci je. Pořádá se v krásném místě v údolí Kamenice mezi Tanvaldským Špičákem a Bukovou horou. 4. Co Vás vedlo k výběru právě tohoto míst? Jednak je to na pozemku penzionu Sněženka, jehož jsem provozovatelem, jednak je to nádherné, kouzelné místo mezi horami, lemované řekou. A v neposlední řadě je to vlastně podobné prostředí, jaké měla původní Benátská noc. 5. Na plakátech uvádíte, že je to rodinný festival. Znamená to, že je i pro děti? Ne tak docela. Rodinný je proto, že umožňuje přijít i rodičům s dětmi s tím, že za děti neplatí. Bude připraven i dětský koutek s atrakcemi a hrami, tedy místo, kde se děti zabaví, kam se s nimi rodiče mohou uchýlit. Hlídat si je ale musí sami, tahle služba tu není. 6. Kdo všechno vystoupí na Vašem festivalu? Hlavním tahákem je určitě vystoupení Michala Hrůzy, ale i ostatní stojí za to. Mňága a Žďorp, Laura a její tygři, regionální (liberecká) skupina Těla to jsou jistě skupiny, za kterými lidé přijdou. Bude tu řada dalších doprovodných kapel, ale všechny jmenovat nebudu. Přijďte se podívat. 7. Jak dlouho festival potrvá? Je to jednodenní festival proběhne 7. července od dopoledne a končit by měl hodinu po půlnoci. 8. Co festival nabídne samozřejmě kromě výborné hudby? Nabídne již zmíněné zázemí pro rodiče s dětmi, samozřejmě možnost občerstvení, grilování, v neposlední řadě doprovodný program připravený partnery festivalu, kterých je 10. Jako příklad mohu uvést Radio Beat, Ticketstream, Bacardi, Skiaréna Jizerky, Vedes, Auto Louda. Další skvělý výsledek našich nejmenších fotbalistů 8. května jsme se s našimi fotbalisty ročníku narození 2008 zúčastnili skvěle obsazeného turnaje v Kochánkách u Benátek nad Jizerou. V turnaji se představilo 20 týmů z celé České republiky a naši borci se vůbec neztratili. V základní skupině si dokázali postupně poradit s týmy 1FK Příbram 8:1, FK Kolín 9:0, remizovali s týmem FAPV Děčín 2:2. Dalším soupeřem v základní skupině byl tým Sparty Praha, největší favorit turnaje. Ani toto věhlasné jméno týmu však naše borce vůbec nezaskočilo a téměř polovinu utkání jsme soupeře nepustili na vlastní polovinu hřiště. Bohužel několik vyložených gólových situací jsme neproměnili, a tak soupeř trestal z rychlých protiútoků. Konečný výsledek tohoto krásného utkání vyzněl 1:5 pro soupeře, ale průběh utkání tomuto výsledku neodpovídal. Postupem z druhého místa v základní skupině se naši borci nominovali do skupiny o místo. V této skupině o celkové umístění si naši hráči postupně poradili s týmy Chrudimi 3:1, následně Pardubic 5:2 a v posledním zápase remizovali s týmem Mělníka 2:2. Tyto výsledky posadily náš tým na krásné páté místo celého turnaje. Odměnou pro kluky za toto umístění byl pohár, medaile a sladkosti, které dostali při společném vyhlášení výsledků. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům za doprovod svých potomků na turnaj, fandění a podporu. Samozřejmě nemohu zapomenout pochválit naše malé fotbalisty za skvělou reprezentaci našeho oddílu a města. Program je zajímavý, bohatý, pestrý, máme se tedy na co těšit. Přeji Vám, ať se festival vydaří ke spokojenosti Vaší i všech návštěvníků a děkuji za rozhovor. Desenské noviny 06/ DNy J. D.

8 Informace z Desné Sportovní odpoledne pro děti V sobotu proběhla v městském sportovním areálu první akce pod záštitou nové sportovní komise. Akce byla pořádána pro děti ve věku od 5 10 let. Naši nejmenší účastníci si mohli vyzkoušet sportovní víceboj v tradičních i netradičních sportovích disciplínách. Jednalo se o sportovní osmiboj v těchto diciplínách překážková dráha,hod na cíl,hod oštěpem, chůze na chůdách, tenisové dovednosti, koloběžky, bungee run a golfové dovednosti. Cílem akce bylo přilákat děti do našeho překrásného sportovního areálu a ukázat, že lze volný čas využít i jiným způsobem, než jej trávit u počítačů,tabletů a televize. Přes obavy organizátorů z klimatických podmínek a zájmu o tuto akci dopadlo vše na výbornou. Již od ranních hodin bylo jasné, že počasí akci přeje a obavy o účast byly rozptýleny již před 13 hodinou, kdy se do sportovního areálu začali scházet v doprovodu rodičů první natěšení účastníci. K překvapení všech bylo aktivních účastníků 76. Již při vstupu do areálu byl každý účastník akce seznámen s pravidly a podmínkami účasti na této akci. U stolku pořadatelů proběhla prezentace jednotlivých sportovců, kteří obdrželi účastnickou kartu pro zaznamenání výkonů u jednotlivých disciplín. Po té se každý mohl rozhodnout o výběru a pořadí a disciplín. Za pomoci rodičů a pod odborným dohledem vedoucích jednotlivých diciplín si děti vyzkoušely celý osmiboj. Každý účastník po zvládnutí celého osmiboje s vyplněnou účastnickou kartou byl odměněn diplomem, sladkou odměnou a párkem v rohlíku v místním občerstvení. Pořadatelé byli odměněni rozzářenými dětskými tvářemi, které je utvrdily v tom, že akce splnila svůj účel a naši nejmenší sportovat chtějí. Po skončení a vyhodnocení akce sportovní komisí je zřejmé, že v nastoupené cestě má cenu pokračovat. Sportovní komise tímto děkuje všem, kteří se této akce zúčastnili (dětem i rodičům). Zvláštní uznání patří všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomohli tuto akci dotáhnout do úspěšného konce. LŽ Tato akce je velmi hezky zdokumentována Lukášem Müllerem na adrese: heslo: Lukáš Muller Fotografie z této akce pořízené panem Indráčkem najdete na adrese: https://www.fl ickr.com/ sets/ Velké poděkování patří těmto sponzorům: SKI BIŽU s. r. o pan Štěpán Juřík ZOOS Alena Borská Zdeněk Vedral papír, hračky, sport Miroslav Hollmann-Tonermankancelářské potřeby truhlářství Desná Reider a Mareš firma SILPE s. r. o. Želinský Josef, Žanta Vladimír, Hejnová Kateřina a Doubek Stanislav 8 Desenské noviny 06/2015

9 Informace z Desné, Kultura Naši hasiči nás reprezentovali v družebním městě Malschwitz Hasiči z Desné III nás reprezentovali, na základě pozvání zástupců našeho družebního města, v německém Malschwitz dne S družebním městem Malschwitz a zejména s představiteli města a různých spolků máme úzké přátelské vztahy již mnoho let. Spolupráce dobrovolných hasičů obou měst je příkladná. I v tomto roce se hasiči z družebního města budou účastnit závodů hasičských sborů O Jizerský pohár - Memoriál Jana Vedrala u nás v Desné dne 6. června. V rámci přátelské návštěvy dne se účastnili naši hasiči kulinářské soutěže o nejlepší guláš, kde v tvrdé konkurenci sice nebyli nejlepší, ale jejich guláš patřil k těm povedeným. Zároveň předali dar jednomu z dlouholetých členů hasičského sboru, který slavil 65. narozeniny a který se po mnoho let Návštěva družební oblasti očima účastníka: Dne jsme v podvečer vyrazili do naší družební oblasti Malschwiho guláše. Ze sedmi týmů jsme se nako- jsme se tam soutěže ve vaření kotlíkovétz. Ještě týž večer jsme předali našemu nec umístili na pěkném čtvrtém místě. kamarádovi, kolegovi hasiči Johanesu Po celý den byla pro účastníky zajištěna Spiegelovi společný dar od města Desná také zábava, například výstava historických vozidel nebo vystoupení němec- a SDH Desná III k jeho životnímu jubileu v podobě dřevěné sochy mořské panny. kých zpěvaček. V neděli odpoledne jsme Bylo to pro něho veliké překvapení, došlo také na nějakou tu slzu. Po přeno- Celý víkend se nám i našim německým se rozloučili a vyrazili zpět do Desné. cování v požární zbrojnici v Malschwitz kolegům hasičům velice líbil a těšíme se jsme ráno, společně s našimi německými kolegy hasiči odjeli do nedalekého do které se hasiči z Malschwitz také na soutěž O Jizerský pohár , města Baruth, kde místní hasiči slavili zapojí. 165 let od založení sboru. Zúčastnili Šikola Josef, SDH Desná III Vernisáž výstavy Sboru dobrovolných fotografů 19. května v Riedelově vile Letošní název byl zajímavý a neobvyklý Rána výstava, která nebouchá, stejně tak bylo vtipně a zajímavě připravené úvodní slovo: Pro důkaz, že rána inspiruje nebo inspirují umění od nepaměti, nemusíme chodit daleko. Stačí se zastavit u staré známé lidové písničky, kde synek málo orá na svém políčku. Komu to není dostatečně starý důkaz, může se vydat třeba až do sedmnáctého století ke Komenskému a jeho knize Brána jazyků otevřená. Částečnou inspiraci pak v sobě nezapře ani o dalších tisíc let starší Korán. Pojďme si však připomenout díla mladší, díla, která většina z vás jistě pamatuje z nočních stolků nebo alespoň školních lavic. Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana Betty Mc Donalds: Morová rána nebo český básník Svatopluk Machar: Za rána Zřejmým šampiónem mezi všemi, tím, u kterého najdeme rána na titulu každé jeho knihy, je samozřejmě autor Měsíce nad řekou nebo Stříbrného větru Fráňa Šrámek Z té čtivější literatury patří jistě na seznam James O Barr a jeho kultovní komiks The Crow, česky Vrána Přesuneme-li se z pohovky do koncertního sálu, první nás jistě napadne Carl Orff a jeho slavná Carmina Burana nebo nezapomenutelný valčík Johanna Strausse juniora Na krásném modrém Dunaji Ti mladší, ale zase ne nejmladší, si jistě vybaví Vodňanského a Skoumalův koncertně literární program Hurá na Bastilu! Při všem tom výčtu samozřejmě nesmíme zapomenout ani na Cyrana z Bergeracu nebo všechna ta Hvězdná, Devátá, Ztracená a další brána. Je nám všem ctí, že tento skvělý výčet dnešním dnem obohatí i naše výstava, která nebouchá." Nakonec ale bouchala, naštěstí jen pomocí papírových sáčků. aktivně podílí na těchto nadstandardních vztazích našich měst. Tímto darem byla jedna ze soch, která byla v uplynulých letech vytvořena v rámci sympozia dřevosochání v Desné. Jsme rádi, že se nám daří udržovat, a to i díky našim hasičům, tyto dobré vztahy s lidmi našeho družebního města Malschwitz. J.Müller, tajemník města Sportovní komise připravuje: Po zdařilé akci pro naše nejmenší sportovce pořádané sportovní komisí chceme tímto pozvat všechny na další akci Turnaj PETANQUE. Akce se uskuteční v neděli od hodin v Městském sportovním areálu u příležitosti ukončení školního roku. Turnaj je vypsán pro všechny bez rozdílu věku, družstva budou dvojčlenná. Zveme tímto všechny zájemce o účast. Všichni účastníci mladší 15 let obdrží sladkou odměnu, bude i možnost opéci si uzenku. Občerstvení v místním bufetu je zajištěno. Prezentace pro příchozí: od hodin na místě Možnost předběžné přihlášky na Nezůstávejte doma, přijďte si zahrát tuto nenáročnou hru nebo se alespoń pobavit. Desenské noviny 06/2015 9

10 Došlo do redakce Úspěšný závod Killturnier Eisenbach května 2015 Prestižní lukostřelecký turnaj Evropy, který se pyšní svojí extrémní náročností. Co je to za turnaj, který přiláká střelce z různých koutů Evropy, aby obětovali svůj čas i prostředky a vydali se na dlouhou cestu do údolí, ve kterém když neprší, tak leje? Na turnaj, který dává slovu lukostřelba úplně jiný význam, jiný stupeň, který přinutí střelce padnout na kolena do bahna či všudypřítomného vysokého mechu nasáklého vodou jako houba, předklonit tělo jen pár centimetrů nad zem a v krkolomné pozici se pokusit zasáhnout maskovaný 3D terč. Samotný zásah zvířete tu hraničí s nemožným, ale zde to nestačí. Tady jde pouze o komory. Zásah těla vám obtížně získané body pěkně ukrajuje. Co nutí pořadatele Henry Bodnika postavit takto obtížnou trať? Sami jsme si říkali, proč to pořádá zrovna tady, v údolí tak nevlídném na počasí, a přitom je tolik lepších míst. Už při pohledu na místní stromy, obrostlé téměř celé pořádným lišejníkem, půdu v lesích, pokrytou vysokým mechem, je jasné, že zde slunce moc nesvítí. O to tu zřejmě jde. Když extrém, tak v plné míře. No dobře, pořadatel může být blázen, to se dá ještě pochopit. Co tedy může lákat střelce takový turnaj absolvovat a to s takovým zájmem, že při dosažení 150 účastníků je turnaj dalším zájemcům uzavřen? Proč se člověk vydá na cestu 800 km od bydliště (v mém případě), aby se tu trápil v nesmyslných polohách, promočený a zaprasený" od bahna? Žádný lovec by nikdy z podobné pozice nestřílel, musel by to být šílenec, který by si dobrovolně výstřel natolik znemožnil. Už při zahájení Bodnik informoval účastníky, že jsou přichystané lahůdky, že to bude opět o něco těžší. V duchu jsem si říkal, po zkušenosti z loňska, co tam asi chce dělat ještě složitějšího, ale vždy se dá něco vymyslet. Jenže o to tu právě jde. Je to ta touha člověka posouvat hranice a překonávat nemožné. Letos se nás z Čech ty hranice posouvat vydalo sedm " bláznů", Katka, Ita, Robert, Ondra, Pavel, Petr a já. Turnaj probíhá v německém Schwarzwaldu, proslulém lukostřeleckém centru v Eisenbachu, poblíž hranic se Švýcarskem a Francií. Je vyhlášen ve třech kategoriích: longbow, lovecký refl ex a historický luk. Po prvním dnu, kdy k nám počasí bylo celkem vlídné, na rozdíl od stavitelů tratě, jsme si vedli velmi slušně. Kategorie ženy: Ita 2., Katka 7.; kategorie carbon šíp: Ondra fantasticky první a Robert 6.; kategorie dřevěný šíp: Petr 29., Pavel 9., a pro mě neskutečné první místo. Ráno jsme se probudili do deštivého dne. Nikomu se vůbec nechtělo na trať. Dokonce padaly návrhy, že to přeci nemáme zapotřebí a pojedeme domů. Nakonec v nás stejně převládla touha se tomu postavit a zbaběle neutíkat. Voda nás obklopovala ze všech stran, ale což, šli jsme do toho. Byl to opravdu náročný den a poté, co jsme trať obešli, jsme netrpělivě čekali na celkové výsledky. Ty byly za dva dny následující: Ita pátá, Ondra pátý, Pavel čtvrtý, Petr zůstal na devětadvacítce. Třem z nás se podařilo dosáhnout na stupně nejvyšší: Katka třetí, Robert druhý a já svoji kategorii longbow vyhrál. Jako družstvo jsme získali celkově za celý turnaj stříbro ze sedmi států. Nevím přesně, podle jakého klíče to bylo bráno, ale počítaly se tam výsledky mé, Roberta a Pavla. Tak toto je Eisenbach. Je to ještě lukostřelba, nebo již šílenství? Ladislav Koráb MeDiLa nový provozovatel biochemické laboratoře v Tanvaldu Od začátku roku 2015 převzala provoz laboratoře klinické biochemie v Nemocnici Tanvald po dohodě se společností VAMED pardubická společnost MeDiLa spol. s r.o.. Tato společnost provozuje síť laboratorních center - Turnov, Hradec Králové, Pardubice, Žamberk, Brno, Dačice. Zde provádí rutinní i speciální vyšetření v oborech klinická biochemie, hematologie a mikrobiologie. Svými službami tak pečuje o téměř tisícovku ambulancí především praktických lékařů pro dospělé i děti, diabetologů, endokrinologů, gynekologů a dalších specialistů. Speciální vyšetření zajišťuje také pro Nemocnice Pardubického kraje a řadu specializovaných center např. IVF, chirurgie a další. MeDiLa převzala provoz tanvaldské laboratoře se závazkem i nadále zajistit nepřetržitý provoz pro potřeby Nemocnice Tanvald. Velkou pozornost věnuje také zdejším ambulantním lékařům, kterým nabízí významné rozšíření jim dostupných služeb. To spočívá v nabídce širšího spektra vyšetření než doposud, rychlejším provedení analýz, v zajištění komfortních komunikačních prostředků pro elektronický přenos laboratorních výsledků, konzultační podporu specialistů k interpretaci výsledků, používání nejmodernějších pomůcek pro odběr krve, pořádání vzdělávacích akcí a další nové služby. Úvodní představení nového provozovatele laboratoře proběhlo 11. února 2015 v hotelu Bon za početné účasti lékařů i sester zdejší nemocnice i z ambulancí v Tanvaldu a okolí. Vedení společnosti MeDiLa je seznámilo se svými plány a harmonogramem jejich uskutečnění. Další akcí pro zdejší zdravotníky bylo školení sester i lékařů k používání moderního systému VACUTAINER k odběrům krve. Toto akreditované školení absolvovali opět v hotelu Bon dne 20. dubna 2015 tři desítky účastníků. V březnu byl podle plánu instalován moderní počítačový informační systém Open LIMS a významně tak zvýšil možnosti laboratoře zvýšit úroveň svých služeb pro zdejší lékaře. Obyvatelé Tanvaldu a okolí jistě zaznamenali pohyb zcela nového (a nápadného) svozového automobilu, jehož posádka má za úkol rychlý a bezpečný odvoz odebraného biologického materiálu z ambulancí do laboratoře. V nejbližší době představí společnost MeDiLa a její laboratorní pracovníci svoji práci i na veřejnosti při vybraných společenských a sportovních příležitostech v Tanvaldu a okolí. František Štumr obchodní ředitel, MeDiLa 10 Desenské noviny 06/2015

11 SYMPOZIUM DESNÁ 2015 Spojme svá srdce pro nemocné ruce Sympozium V Desné se konal tradiční již XIV. ročník dřevosochařského Sympozia Desná 2015, který nesl podtitul Spojme svá srdce pro nemocné ruce aneb Uměním chceme podat pomocnou ruku. Sympozium bylo věnováno Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Po sobotní aukci 16. května bylo nemocnici připsáno na účet Kč. Za město Desná děkuji všem účastníkům a partnerům SYMPOZIA DESNÁ 2015, jehož smyslem bylo fi nančně přispět Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou na nákup narkotizačního přístroje a současně přiblížit práci lékařů, zdravotníků a ostatního personálu u příležitosti 40. výročí nemocnice. Celá akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Marka Pietera. Patronem dřevosochání bylo vokální trio Sestry Havelkovy. L. Neumannová Sochaři: Milena Bauerová, Jaromír Bernart, Zdeněk Franz, Vlastimil Franz, Ivan Šmilauer, Václav Křížek, Filip Kubeš, Lukáš Róka, Lenka Severová, David Smrčka, Pavel Vávra, Tibor Matúz. Další zúčastnění: Myslivecký spolek Kořenov Desná, Šindeláři od Jilemnice, Vladimír Pokorný mince, Julie Vošvrdová perník, Občerstvení Laňkovi, Blanka Staňková bižuterie, Lucie Slabschová koláče, Chráněná dílna Kordulka, Lucie Halamová výrobky z látky, Sklárna a Minipivovar Novosad a syn Harrachov, Petr Šikola a Jaroslav Brynda DEKOR SPECIAL, Aleš Kulhánek dráteník, Jaroslav Zíval umělecký kovář, Zdeněk Vodrážka zpracování kovu, Jolana Wagnerová malování skla a porcelánu, Preciosa Ornela a. s. skleněná bižuterie, Martina Podaná korálky, Keramický ateliér Na Bidýlku Frýdlant, Tým pracovníků Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou. Partneři akce: Lesy ČR s. p., Preciosa Ornela a. s., Jizerská porcelánka s. r. o., Teplárenství Tanvald s. r. o., Desko a. s., ELSKLO s. r. o., Detoa Albrechtice a. s., Petr Kolovratník PRIMA, Termil s. r. o., Lékárna Desná, Desenská teplárenská s. r. o., Kitl s. r..o., Pekařství Šumava a. s., Dekor Special, MUDr. Anežka Neumannová, Zdeněk Vedral papír, hračky, sport, textil, MaM Trade s. r. o., EMBA s. r. o., EPRONA a. s. Rokytnice nad Jizerou, Sklárna a Minipivovar Novosad a syn Harrachov, Panský dům a Pyramida, Bedřich Čech Odborný lesní hospodář Vysoké nad Jizerou, Městský úřad Vysoké nad Jizerou. Desenské noviny 06/

12 SYMPOZIUM DESNÁ 2015 Mediální partneři akce: Jablonecký deník, Český rozhlas Sever, TV RTM, Naše Jablonecko, MF DNES, 5 PLUS 2, Smržovský zpravodaj, Tanvaldský zpravodaj, Harrachovský zpravodaj. Dále děkuji všem, kteří se na celém průběhu a realizaci SYMPOZIA DESNÁ 2015 podíleli. Pracovnicím kulturního a informačního střediska Kateřině Strnadové, Ingrid Milerové, Věře Schwarzové, Jaroslavě Krieglerové, Janě Žákové, Daně Nývltové, Karolíně Štěpánkové a Veronice Kinzelové. Dále pracovníkům místního hospodářství pod vedením Jaroslava Žáka, kteří se podíleli na přípravách celé akce, zaměstnancům MěÚ. Za fotodokumentaci a celkovou pomoc patří velké díky Ivanu Indráčkovi, Antonínu Bělonožníkovi, Petru Šikolovi. Za zpracování filmového dokumentu z celého týdne tvorby děkuji Lukáši Müllerovi. Svým dílem přispěli také pan František Soldát, manželé Šindelářovi a všichni, kdo se podíleli na bezproblémovém chodu celé akce. Největší dík patří všem návštěvníkům, kteří přišli podpořit umělce i organizátory, a především úspěšným vydražitelům a partnerům akce Sympozium Desná 2015 L. Neumannová 12 Desenské noviny 06/2015

13 Spojme svá srdce pro nemocné ruce Desenské noviny 06/

14 SYMPOZIUM DESNÁ 2015 Spojme svá srdce pro nemocné ruce Rozhovor s Ing. Marcelou Škodovou, ředitelkou Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 1. Před Vaším jménem je titul Ing. a jste ředitelkou nemocnice. Čekala bych spíš MUDr. Jak jste se k této funkci dostala? Ředitel nemocnice nemusí být lékař, vedení nemocnice je řízení provozu jako v kterémkoli jiném podniku. Měla jsem to štěstí, že v době mého návratu z mateřské dovolené nemocnice hledala správce s vysokoškolským vzděláním. V té době byl primář zároveň ředitelem. 1. ledna 1998 jsem tedy nastoupila jako správce vysocké nemocnice. V roce 2002 končily okresní úřady, nemocnice přestala být státní a jejím zřizovatelem se stalo město. Zároveň tehdejší primářka a ředitelka MUDr. Blanka Šinkorová přišla s myšlenkou na rozdělení funkcí, aby se primář mohl plně věnovat lékařským záležitostem a vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů, které u nás dlouhodobě probíhá, a otázky ekonomické a správní by řešil ředitel. V roce 2003 k tomuto rozdělení skutečně došlo, a tak jsem se stala po řádném konkurzu ředitelkou. Primariát převzala MUDr. Alena Schmoranzová. 2. V povědomí lidí je vysocká nemocnice jako ústav, který spravuje ruce. Vy ale máte v názvu i plastická chirurgie. Jak to tedy vlastně je? Chirurgie ruky není samostatným oborem, patří pod plastickou chirurgii. Základem naší práce jsou skutečně ruce, příjmy z kosmetických operací tvoří asi 3% výnosů. Máme na několik měsíců dopředu přesně plánovanou optativu. Léčíme všechna onemocnění ruky včetně poúrazových stavů, revmatická postižení, nemoci z přetížení ruky, defekty tkání ruky, ošetření úrazů (pro těžké úrazy je tu 24 hodinový operační servis). Nemáme jenom dospělé pacienty, věnujeme se také dětem a to často od jejich narození. Jedná se o vrozené vývojové vady či následky dětské obrny. Péče o dětské pacienty je hodně náročná a vyžaduje speciální vybavení, proto jsme se rozhodli pro zakoupení moderního anesteziologického přístroje. Ten je sice poměrně nákladný, ale našim malým pacientům pomůže k bezbolestné léčbě. Jsme rádi, že se Vaše Sympozium 2015 bude fi - nančně podílet na realizaci tohoto záměru. Plastiku provádíme po celém těle, upravujeme např. jizvy po operacích, úrazech, ale také operujeme v ostatních nemocnicích proleženiny a tkáňové defekty u pacientů, kterým ulevujeme od bolesti. 3. A teď už k našemu sympoziu. V čem je pro Vás zajímavá účast na této akci? V letošním roce máme 40. výročí naší nemocnice, a tak využíváme různých akcí po okolí k prezentaci naší činnosti. 4. Letošní program je vlastně Váš. Jak se ho dařilo připravovat? Máme velmi tvůrčí kolektiv, proto jsme chtěli naši činnost prezentovat i jinak. Připravili jsme pro děti soutěže, tvůrčí dílničky, vyrábění většinou se točí kolem zaměření našeho ústavu. Budeme pomocí testů a praktických ukázek zkoušet zdravotnické dovednosti, děti to hodně baví a může to pro ně být užitečné i pro život. Protože ve znaku nemocnice je ruka, mohou si děti namalovat ruku na tričko, hrneček nebo tašku, nebo si odlít ručičku do sádry. Součástí našeho programu je i loutková pohádka, bude tu i loutková dílna. Pro dospělé vystoupí skupina Satori, se kterou máme dlouhodobě přátelské vztahy. Stejnou vazbu máme na vokální trio Sestry Havelkovy, které převzaly patronát nad dřevosocháním. 5. Zamýšleli jste koupit nějakou sochu z letošního dřevosochání? Máme představu, že si nějakou sochu pořídíme. Pokud nás nějaká zaujme, koupíme ji, nebo oslovíme sochaře, aby nám udělali sochu na přání. Máme už i vymyšlené místo, kde bude stát. 6. Účastnili jste se už někdy touto formou podobné akce? Ne, toto je naše první. Máme svoje vlastní adventní koncerty v kostele sv. Kateřiny, plesy (Bál postaru, Ručičkový bál), hodně našich lidí hraje v Divadelním spolku Krakonoš. Jsme školicí středisko, takže pořádáme i velké akce pro odborníky. Toto vystoupení je ale naše premiéra. Přeji Vám i nám, aby Vaše premiéra dopadla co nejlépe. K Vašim čtyřicátinám chci vyjádřit poděkování za Vaši dosavadní práci a popřát hodně úspěchů do dalších let. Děkuji za rozhovor. DNy 14 Desenské noviny 06/2015

15 Informace ze školy a školky Ukázka dravců V pondělí 11. května k nám až z Lednického parku zavítala společnost na ochranu dravých ptáků- Zayferus. Žáci měli v rámci bohatého programu možnost seznámit se s našimi dravci, poučit se ze zajímavého výkladu odborníků, zahrát si o ceny a samozřejmě vidět ukázky jejich lovu. Tato společnost jezdí na naši školu pravidelně a vždy má u žáků pozitivní ohlasy. Hodnocení žáků: Bylo tu mnoho dravců velkých i malých. Orli byli velcí a krásní. Zjistila jsem, že orel skalní je silnější než orel bělohlavý. Ale oba byli úplně stejně krásný. Výr se dokáže hodně dobře maskovat a dozvěděla jsem se, že výr chytá a jí ostatní sovy a drobné ptáky. Bylo to pěkné, poučné a zajímavé. Kristýna Molitóriszová 6. A Anežka Indráčková 3. A Překvapila mě váha dravce! A vyhrála jsem pěkné pexeso! Už se těším, až přijedou znovu, bylo to SUPR! Nikolas Varady 6. A Strašně se mi líbilo, jak tam draví ptáci byli na volno a lítali tam na falešná zvířata. Filip Rychtařík 6. A Emma Hrubá 1. A Besídka ke Dni matek Ve středu 13. května připravily děti z mateřské školy v Riedelově vile se svými učitelkami hezké odpoledne pro maminky. Ke Dni matek proběhla od 15 hodin v kině Alfa besídka. Hodinové pásmo složené z tanečků, cvičení a pohádky určitě potěšilo všechny přítomné, a to nejen maminky. Zhruba stovka rodičů sledovala výkony všech školčátek. Na závěr předaly děti maminkám přáníčko s malým dárečkem. Filmové představení pro žáky ZŠ k 70. výročí osvobození V letošním květnu si žáci základní školy připomněli 70 let od ukončení 2. světové války zhlédnutím filmu Atentát. Po jeho skončení se shromáždili u pomníku, kde za každého účastníka hořela 1 svíčka. Reakce dětí byly velice pěkné. Film byl docela náročný na pochopení, ale zase to mělo i své plus. Film byl velmi poučný o tom, co bylo, je a bude. Eliška Pavlů, 7.A Film byl zajímavý, ale bylo to smutné Tento film na mě zapůsobil. Zjistil jsem spoustu zajímavých informací, hlavně o životě v té době. Jan Kopal, 7.A Kateřina Nesvadbová, 7.A Zdravá mateřská škola Desná stravovací návyky V našem programu na podporu zdraví se řídíme 12 zásadami. Jedna z nich je zdravá výživa, kterou si více rozebereme. Je to právě pestrá výživa a vyvážená strava, která vede k tělesnému a duševnímu zdraví či pohodě. Jídelníček je sestavován s přihlédnutím k racionální výživě. Každodenní ovoce nebo zelenina je pravidlem. V jídelníčku se pravidelně objevují ryby. Výrazně motivujeme děti k jídlu, které nemají rády, nebo ho neznají (dítě ochutná a postupně se naučí jíst). Dodržuje pitný režim, k pití je po celý den k dispozici voda, bylinný čaj. Dochází k samostatnosti dětí (při obsluhování a určování velikosti při jídle, prostíraní stolů a určování volby lžíce nebo příboru). Dbáme na správnou kulturu u stolování (při jídle mluvíme tiše, na jídlo máme dostatek času). Desenské noviny 06/

16 Inzerce, informace ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁLIÍ ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ MULČOVÁNÍ TRÁVY TEL.: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V DESNÉ Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeníchodin Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Očkování psůproti vzteklině Očkování proti vzteklině proběhne letos 8. července Očkování si lze zajistit i individuálně u svého veterinárního lékaře. Podrobnější informace budou uveřejněny v letním dvojčísle (DN červenec/srpen) Přijďte se podívat do Českého rozhlasu Sever do Liberce! Den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever se uskuteční v neděli 14. června a všichni jste srdečně zváni. Dopoledne v 10 hodin otevřeme dveře liberecké redakce v Modré ulici 1048 v Liberci (zastávka Krejčího směr benzínová pumpa Kontakt). Na zahradě budeme grilovat, ukážeme vám, jak se dělá rozhlas, uvidíte všechny prostory a hlavní vysílací studio, odkud pro vás denně vysíláme. Odpoledne se přesouváme do libereckých Lidových sadů na zahradu, kde pro vás chystáme Gody festival, tedy příjemně strávené odpoledne pro celou rodinu. Hrát vám bude skupina Poutníci, Monogram a další. Pro děti chystáme projížďky na ponících, můžete si opéct buřtíka na ohni, v místě budou stylové stánky a bohaté občerstvení. Odpoledním programem vás bude provázet Iveta Kalátová z rozhlasu a Zbyšek Sadílek. Odpoledne v Lidových sadech na zahradě odvysíláme přímý přenos (14 15 h), přijďte se podívat, jak moderuje Tomáš Beneš s Honzou Žílou (ranní moderátoři Severu). Na slyšenou a v neděli 14. června na viděnou v libereckém rozhlase. 16 Desenské noviny 06/2015

17 Škola, inzerce ZŠ Desná trénovala s olympioničkou Do naší školy zavítala další sportovní hvězda! Tentokrát jsme měli tu čest přivítat zlatou medailistku z LOH v Londýně - veslařku Mirku Knapkovou. ( k nám přijela Denisa Rosolová-pozn. red.) Trénink s olympioničkou proběhl v pátek 15. května v prostoru atletického areálu. Moderovaný program byl odměnou pro žáky naší školy, neboť jsme se již podruhé stali jednou z nejaktivnějších škol Libereckého kraje v rámci projektu Česko sportuje. Tomuto úspěchu předcházelo plnění 8 disciplín. Cílem projektu nejsou nejlepší výkony, ale zapojení co největšího počtu žáků. V rámci pátečního programu si žáci zacvičili rozcvičku s Mirkou Knapkovou a vybrané smíšené týmy ze žáků tříd si vyzkoušely prvky tréninku olympioniků pod dohledem profesionálních trenérů. Pro nejmenší žáky byla připravena opičí dráha a zábava s postavou z legendárního Čtyřlístku. Sazka Olympijský víceboj se snaží přitáhnout děti ke sportu. Hlavním cílem je probudit v dětech sportovního ducha a ukázat jim, že každý má nějaký talent a může najít sport, který ho bude bavit. A naši žáci jsou toho rozhodně důkazem, sportují rádi a s chutí. Projekt stále pokračuje a my už teď pracujeme na dalších úkolech. Tak nám držte palce, ať další trénink se sportovcem opět vyhrajeme! MHr Desenské noviny 06/

18 Okénko zajímavostí Ještěd Ještěd byl v popředí turistického zájmu už v polovině 19. století. Manželé Haslerovi z Hanychova začali na vrcholu prodávat občerstvení, které denně vynášeli nahoru na zádech. Začaliv roce 1884 a měli úspěch. O několik let později tedy vystavěli na Ještědu malou dřevěnou boudu a rostoucímu počtu turistů začali nabízet i nocleh. V roce 1868 postavili nový objekt, zčásti kamenný. V toce 1876 byla na Ještědu vybudována dřevěná vyhlídková věž. Měřila sice pouze 5 metrů, ale byla to první rozhledna v celém širokém okolí. V roce 1889 musela být odstraněna, hrozilo nebezpečí jejího zřícení. Ve stejném roce byla postavena nová, ta byla vysoká 8 metrů a byla šestiboká. Vydržela do roku 1902, pak musela být opět pro špatný stav odstraněna. A pak byl na Ještědu vystavěn horský hotel. Základní kámen byl položen v červnu 1906 a v lednu 1907 se už hotel slavnostně otvíral. Fungoval přes 50 let. 31. ledna 1963 vyhořel. V roce 1966 se začalo s budováním dnešní stavby. Jednalo se o moderní objekt s hotelem a restaurací. Navrhl jej liberecký architekt Karel Hubáček. Od roku 1973 je tato originální konstrukce ve tvaru rotačního hyperboloidu dominantou Ještědu a stavba vysoká 93 m je symbolem Liberce. 18 Desenské noviny 06/2015

19 Okénko zajímavostí, informace z Desné Zpětný odběr elektrozařízení Poslední významnou skupinou odpadů jsou vysloužilá elektrozařízení. Od roku 2005 se setkáváme s pojmem zpětný odběr elektrozařízení. Smyslem tohoto je samostatně sbírat veškerá vysloužilá elektrozařízení, a to jak bateriová, tak napájená ze sítě. Toto zařízení je tzv. kolektivními systémy z míst zpětného odběru sváženo do míst, dílen, kde jsou zařízení demontovaná na jednotlivé komponenty. Ze zařízení se odstraní součásti, které obsahují nebezpečné látky. Ostatní komponenty jsou roztříděny podle jednotlivých druhů a materiálů tak, aby mohly být použity pro recyklaci výrobků. Odevzdáním spotřebiče na správné místo lze znovu využít až 90% materiálů. Výroba nových spotřebičů či dalších výrobků je pak mnohem efektivnější a přívětivější k životnímu prostředí. Kromě opětovného použití materiálů je třeba zdůraznit, že výroba z recyklovaných materiálů je energeticky méně náročná než výroba nových materiálů, a mnohdy velmi výrazně. Když to shrnu, je recyklace opětovné využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje, snižovat spotřebu ropy a energie ve výrobě, snížit množství vyprodukovaných emisí CO2, a tím snižuje zátěž životního prostředí. Výše jsem se zmínila o kolektivních systémech. Jsou to společnosti, které zajišťují sběr, přepravu i demontáž elektrozařízení, často prostřednictvím dalších subjektů. Existují různé kolektivní systémy v různých částech republiky. Město Desná spolupracuje se systémem Elektrowin, Asekol a Ekolamp. Na jejich webových stránkách najdete další zajímavé informace kolem zpětného odběru výrobků, včetně údajů o počtu sebraných elektrozařízení v rámci ČR. Pro zpětný odběr elektrozařízení je podstatné, aby výrobek byl kompletní, bez jakékoliv úpravy či demontovaných součástek. Při každé neodborné manipulaci může dojít k úniku nebezpečných látek do životního prostředí. Navíc nekompletní výrobek nebude kolektivním systémem likvidován zdarma, ale město musí tuto likvidaci zaplatit. Místo zpětného odběru v Desné je samozřejmě sběrný dvůr. Zde můžete odevzdat velké domácí spotřebiče, jako jsou pračky, sušičky, sporáky, myčky, ledničky, dále můžete odevzdat malé domácí spotřebiče jako rychlovarné konvice, mixéry, kuchyňské roboty, domácí pekárny, žehličky, vysavače, fény, holicí strojky apod. Další sbíranou skupinou jsou televize, monitory, počítače, notebooky, tiskárny, telefony, faxy, různé rekordéry, ale i nářadí a hračky. Elektrozařízení je poslední skupinou odpadu. V uplynulém půl roce jsem s snažila Vás seznámit s tím nejpodstatnějším z oblasti odpadového hospodářství. Postupně jsem psala o odpadu tříděném, nebezpečném, objemném, biologickém, směsném komunálním a elektroodpadu, který má z pohledu zákona zvláštní postavení. Příští číslo Desenských novin přinese přehled odpadového hospodářství města za rok 2014 v číslech. Z pohledu životního prostředí nejde o jednu moji popelnici, ale o produkci odpadu v ulici, ve městě, v celé republice. I malé město jako je Desná dohromady a za rok vyprodukuje dost odpadu, ale o tom až příště. - RV - Co to znamená, když se řekne Pénelopé Jméno této ženy, manželky ithackého krále Odyssea, je symbolem věrnosti. A právem. Na svého muže čekala plných 20 let. Deset let trvala trojská válka, jíž se účastnil, a dalších deset let trvala strastiplná cesta domů na rodnou Ithaku. Odysseovy osudy dobře známe z Homérových eposů Ilias a Odyssea, které velice poutavě a srozumitelně převyprávěl Eduard Petiška ve svých Starých řeckých bájích a pověstech. Hrdinného Odyssea, čelícího svou chytrostí jak válečným útrapám, tak i pastem a nástrahám, které na něj číhaly na cestě zpět domů, tedy známe. A jeho žena Pénelopé? Ani ona to neměla lehké. Neustále jí totiž nadbíhali nápadníci a zahrnovali ji nabídkami k sňatku. Pénelopé byla hezká a navíc bohatá, takže není divu, že počet nápadníků se vyšplhal až na číslo 120. Ale Pénelopé tvrdošíjně odmítala. Nápadníci však byli stále dotěrnější, a tak nakonec svolila, že si jednoho z nich vezme, ale až utká látku na rubáš pro svého tchána. Ve dne pak tkala a v noci to zase párala a ráno začínala znovu. To jí procházelo celé 3 roky. Pak ale nápadníci pochopili, že je tahá za nos, a bůhví, jak by to s ní dopadlo, kdyby se Odysseus právě včas nevrátil. Pénelopinu věrnost totiž ocenili i bohové a umožnili oběma manželům být opět spolu. Desenské noviny 06/ DNy TEXTIL*PAPÍR*HRAČKY*SPORT Akce na měsíc červen Pracovní ponožky 1 pár za 11 Kč Akce platí od do vyprodání zásob S námi ušetříte čas i peníze! tel.: Kulturní a společenské centrum Alfa má Zahrádku Příjemné posezení venku Dětské hřiště s pískovištěm za hezkého počasí bazének Sluneční lázně Ohniště za poplatek Stojany na kola Vstup budovou kina Alfa. Kola hlaste u obsluhy.

20 Informace z knihovny Policie Jo Nesbø 10. díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi. Na místech, kde bylo v minulosti spácháno několik vražd, jež nebyly objasněny, jsou nalezeni mrtví policisté, kteří tyto zločiny tehdy vyšetřovali. Všichni byli rovněž zavražděni, a to nanejvýš brutálním způsobem. Policie postrádá jakoukoli stopu, a navíc se musí obejít bez svého nejlepšího vyšetřovatele. V nemocnici mezitím leží v kómatu těžce zraněný muž. Jeho pokoj střeží policisté a nikdo se nesmí dozvědět, jak se tajemný pacient jmenuje. Husitská epopej II. Vlastimil Vondruška Druhý díl se odehrává vletech 1416 až Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník hledá štěstí jinde; nacházíme je v Táboře, mezi umírněnými pražany, na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných řeholníků. Kniha popisuje růst revolučních nálad v zemi, budování Tábora, první křižácká tažení do země, zápas o čtyři artikuly pražské a smrt Jana Žižky. Modrá krev Thomas Brezina Viktorie odjíždí na jazykový prázdninový pobyt do Anglie. Snobská dcera jejích hostitelů se na první pohled tváří mile, ale svým přátelům ji líčí jako husičku, které čouhá sláma z bot. Viktorie se cítí osamělá a nešťastná. Vidí, že okolí o ni nestojí a dává jí to najevo. Když se jí do ruky dostane starý deník, který si před více než sto lety psala princezna Philippa, vše se změní. Viktorie se ocitá v její kůži a začíná odhalovat strašlivé tajemství, které je v deníku ukryto. Zdá se jí to, nebo se skutečně přenesla do minulosti a stala se součástí jakéhosi ďábelského plánu? Kouzlo všednosti Táňa Keleová-Vasilková Komorní příběh mladých manželů Magdy a Adama. I když oba dva byli kdysi přesvědčení, že jim dvěma se to nestane, čas ukázal, jak se mýlili. Všednost, jednotvárnost, nekonečný a opakující se koloběh stejných rán a stejných večerů postupně změní jejich společný život. Ani si nestihli všimnout, kdy to vlastně začalo, no najednou jakoby v něm bylo něco mrtvé. Když se Magda rozhodne, že půjde do práce, jejich vztah se ještě zhorší. Může mít i všednost svoje kouzlo...? Bílá žena Barbara Wood Emily se neváhá provdat, jenom aby mohla odplout na Havajské ostrovy a stát se misionářkou. Tamější divoká příroda, lidé a odlišný způsob života ji fascinují i děsí. Vinou misionářů Havajané přestávají věřit ve své dávné bohy a jejich tradice upadají v zapomnění. Velekněžka Pua je odhodlána udělat pro spásu svého lidu vše - a v Emily vidí strůjkyni zla, která zaslouží neilosrdný trest. O létajících strojích Jiří Kahoun Člověk a létací stroj! Přečtěte si o létání od jeho počátků. Lidé odnepaměti snili o létání. O tom, že se jako ptáci vznesou k nebi a budou moct svět pod sebou pozorovat z výšky. Po mnoha neúspěších a někdy i pořádně bolestivých pokusech se jim to podařilo. A tak si přečtěte, jaké to bylo, když Louis Blériot přeletěl Lamanšský průliv nebo když stanul první člověk na Měsíci. Info z knihovny Od proběhne v knihovně INVENTURA. Knihovna bude zavřena. Znovu se na čtenáře budeme těšit v pondělí Desenské noviny 06/2015

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller Omluveni:

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

Projektový management-mp. Pořádání poutě. Mužáková Gabriela. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Projektový management-mp. Pořádání poutě. Mužáková Gabriela. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management-mp Pořádání poutě Mužáková Gabriela Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Úvod...2 Současný stav...2 Stanovený cíl...2 Časová náročnost...4 Časový

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více