O nás 10/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O nás 10/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře"

Transkript

1 O nás 10/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, každá Neděle díkůvzdání nám připomíná divy, které se dějí v Božím stvoření. Zaseté obilí v zemi vyklíčí, vyroste a nasadí klasy plné zrní. Z jiných semen vyroste zelenina. Z jiných zase ovocné stromy, ze kterých pak můžeme česat ovoce. Všechen ten růst je velkým a tajemným Božím divem. Náš svět je vlastně plný Božích divů, jen mít pro ně otevřené oči. Pán Ježíš přirovnal Boží království k tomu, co se děje v zemi se zasetým zrnem: Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, (Mk 4.28a EP) Slova sama od sebe jsou překladem řeckého slova AUTOMATÉ. Klidně bychom tedy mohli říci, že země plodí automaticky. Stejné řecké slovo je použito ve vyprávění o zázračném vysvobození Petra z vězení. Když společně s andělem přišel k železné bráně ta se jim sama od sebe (řecky AUTOMATÉ) otevřela. (Sk EP) Slova sama od sebe zde znamenají bez účasti člověka. Tato slova 1

2 vlastně vyjadřují, že něco dělá Bůh. Popisují působení Ducha svatého, které nikdy plně nepochopíme a nikdy je nebudeme mít pod kontrolou. Zemědělec musí na svém poli udělat mnoho práce. Například zorat půdu, zasít zrno. Musí si také počínat moudře. Například zasít správné zrno ve správnou roční dobu. Když ale udělá vše potřebné, nezbývá mu, než čekat, co země sama od sebe zplodí. Samotný růst už probíhá bez účasti člověka. S růstem Božího království je to podobné. Například věřící rodiče si obvykle přejí, aby jejich děti opravdově uvěřily v Krista. Žádný rodič ale nemůže způsobit, aby se jeho dítě narodilo znovu. To se děje automaticky, člověk ani neví jak. Věřící rodiče však mohou spolupracovat s Duchem svatým. Mohou se za své děti modlit. Mohou zápasit o to, aby sami byli opravdovými následovníky Krista. Mohou se svými dětmi mluvit o Kristu. Mohou své děti všelijak usměrňovat. Nemohou ovšem nijak zařídit, že se jejich děti skutečně obrátí ke Kristu. To už je ta Boží automatika, čili práce Ducha svatého. Za ni se můžeme jen modlit. Když uděláme vše, co je naším úkolem, nezbývá nám než čekat. Čekat na Boží jednání. Je to totiž Bůh, kdo způsobuje vznik a růst duchovního života. Duch svatý způsobuje, že někdo uvěří v Krista. Duch svatý působí, že v našich životech roste jeho ovoce. My s ním jen můžeme a máme spolupracovat. Vždycky se tedy snažme co nejméně Duchu překážet a co nejvíce mu jít na ruku. Plody spolupráce jistě potěší jeho i nás. Petr 2

3 Milá Boží rodino! Na začátku července se u nás uskutečnil učednický pobyt Víra v Akci, ve kterém se spojili především mladí lidé z Tábora, Opavy a dalších moravských měst. Tuto akci jsem organizovala společně s Jirkou Foltou z Církve bratr ské v Opavě a cílem tohoto pobytu bylo vzbudit touhu v srdcích účastníků po Pánu Bohu. Touhu následovat Ježíše Krista, stát se opravdu Jeho učedníkem, uvádět v praxi Boží slovo, sloužit. Během deseti dnů jsme nasbírali spoustu skvělých zážitků (rafty, akrobacie, pěvecký sbor, apod.), měli jsme semináře na různá duchovní témata (modlitba, evangelium, duchovní boj). Každý den jsme začínali zamyšlením na určitý text z Bible a měli jsme také čas na modlitby a osobní ztišení s Bohem. Přesto ty největší a nejhlubší zážitky nevznikly z těchto námi naplánovaných akcí, ale byly připraveny přímo od Pána, který se během našeho společného času dotýkal našich srdcí a ukazoval nám, jak spolu můžeme žít jako Boží rodina a být světlem ostatním lidem. Ukazoval nám, co znamená žít evangelium např. odpouštět si. V druhé polovině týdne nám s Jirkou došlo, že máme před sebou skupinu výjimečných lidí, jejichž srdce začínají hořet pro Pána. Opravdu chtějí být učedníky Ježíše Krista, chtějí sloužit, ale nevědí přesně jak. Tak jsme se rozhodli složit Pánu Bohu v modlitbě myšlenku, že bychom s nimi pokračovali dál a věnovali jim jeden rok, aby se mohli upevnit ve svém osobním vztahu s Pánem, rostli v poznání Božího slova a jeho aplikování v životě a učili se dalším 3

4 dovednostem potřebným pro službu Pánu Ježíš přece také nevzal své učedníky jen na jeden výlet :). Na konci první Víry v Akci jsme tedy všem navrhli pokračovat s námi dále tímto směrem, a tak vznikl jednoletý učednický program, který pokračuje dále pod názvem Víra v Akci. Teď máme za sebou již druhý výjezd, který se uskutečnil v srpnu v Opavě a nedaleké Slezské Hartě a o víkendu nás čeká Lokální sraz v táboře a v Opavě. Chceme se s touto skupinou skvělých mladých lidí pravidelně scházet během příštího školního roku a vést je dál k Pánu Bohu, aby na konci naší společné cesty byli upevněni ve vztahu s Pánem, připraveni pro službu Pánu ve vedoucích pozicích a předávali dál, co se naučili. Zde si můžete prohlédnout fotky z prvních dvou výjezdů v Táboře a v Opavě. S přáním Božího pokoje Zuzka Richterová PS: Prosíme moc o modlitby! 4

5 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Mt VÍRA V AKCI Víra v Akci je jednoletý učednický program pro mladé křesťany ve věku 15 až 25 let, kteří uvěřili v Pána Ježíše, odevzdali Mu svůj život a chtějí ve svém životě naplnit Velké poslání, které nám dal Pán Ježíš, když opouštěl tuto Zemi: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Mt Pán Ježíš nás zve k tomu, abychom nejen Jeho učedníky byli, ale abychom Mu také další učedníky vychovávali. To je poslání dané každému z nás, kdo následujeme ve svém životě Ježíše Krista. Jak to ale dělat? Jak začít žít svůj nový život v Kristu a naplnit Boží povolání ve svém životě? Hlavním cílem Víry v Akci je se skrze různé aktivity učit, co to prakticky znamená v našich životech být učedníkem Ježíše Krista, a zároveň se naučit jak činit další učedníky jak zvěstovat evangelium, jak vést druhé v jejich vztahu s Bohem. 5

6 Průběh Víry v Akci Víra v Akci se skládá ze společných vícedenních výjezdů mladých křesťanů z Čech a Moravy, dále z lokálních víkendových srazů (jeden v Čechách, druhý na Moravě) a v neposlední řadě ze služby ve svém sboru, samostudia a osobních konzultací se zkušenějšími vedoucími a kouči. Výjezdy Výjezdy se konají většinou jednou za dva měsíce a trvají kolem jednoho týdne. Vždy v době školních prázdnin nebo státních svátků. Během roku navštěvujeme různé sbory a církevní organizace. To pomáhá k navázání kontaktů, poznání různých církví, služeb, stylů vedení, apod. Také to díky pohostinnosti a podpoře těchto církví dovoluje nízkou finanční náročnost těchto akcí. Během výjezdů mají účastníci šanci začínat den společným zamyšlením nad určitým textem z Bible a poté mají čas na modlitby, osobní čas s Pánem Bohem. V programu jsou vždy vyučování na důležitá duchovní témata (modlitba, duchovní boj, apologetika, apod.). Součástí programu Víry v Akci jsou však také konkrétní výzvy a možnost praktického využití nabytých znalostí (evangelizace ve městě, modlitby za lidi, možnost vyučovat ve sborech, vést chvály, apod.). Lokální srazy Lokální srazy probíhají vždy v období mezi jednotlivými výjezdy a slouží především ke konzultaci 6

7 v duchovních i v praktických otázkách účastníků týkající se jejich osobního života, duchovního růstu a jejich služby. Zároveň se zapojujeme do života místního sboru skrze vyučování, svědectví, fyzickou pomoc, apod. Služba Každý účastník také slouží ve svém sboru podle svého obdarování a povolání nebo se zaučuje s někým zkušenějším, pokud ještě není připraven vést nějakou službu sám. Někteří se stávají vedoucími chval, někteří vedou skupinky čtení Bible, modlitební skupinky, zapojují se do vedení mládeže, apod. Samostudium V rámci samostudia je každý povzbuzován k pravidel nému čtení Bible, a zároveň k následné aplikaci Božího Slova ve svém životě. Účastníci se učí verše nazpaměť, aby mohli mimo jiné používat Boží Slovo v duchovním boji, v modlitbě, v boji s pokušením, apod. Každý se také věnuje navíc studiu témat, která se vztahují k jeho povolání, službě nebo ho zajímají, pokud své povolání teprve hledá. Osobní vedení Skrze osobní setkání či setkání po Skypu má každý účastník možnost konzultovat otázky ohledně svého života, vztahu s Bohem i své služby se zkušenějšími vedoucími nebo se svým koučem, který je mu po vzájemné konzultaci přidělen a se kterým většinou i vede nějakou službu. 7

8 Pohled účastníků Toto jsou odpovědi některých účastníků po zkuše nostech ve Víře v Akci: Co se změnilo nebo si myslíš, že se teď změní ve Tvém životě? Chtěl bych být více komunikativní a nyní konečně vím, jak překonat strach s rozhovoru s cizími lidmi a jak vést rozhovor. Myslím, že více budu s Bohem ve všechních dnech. Nakazilo mě nadšení vedoucích pro Ježíše. Celkový přístup k sobě samé. Chci Ježíšovi opravdu činit učedníky. Modlila jsem se za to, aby Pán Bůh roztrhl mé srdce pro Něj. POŘÁDNĚ jsem uvěřila (před tím jsem to nevěděla na sto procent). Má modlitba začíná být více rozhovor než jako nechávání vzkazu na záznamníku. Snažím se vidět zájmy a potřeby ostatních. Mám větší nadšení do něčeho se nechat povolat od Boha a sloužit mu. Během ranních ztišení jsem se opravdu mohla ztišit, na což jsem si doma neuměla najít čas. Co nového jsi se naučil(a)? Jak vést diskusi a dělat zamyšlení. Dostal jsem inspiraci a povzbuzení, jak svědčit svým kamarádům a umět jim vysvětlit srozumitelně evangelium. Uvědomila jsem si, jaké to je opravdu něčeho litovat. Jak rozpoznat, kdy k nám mluví Duch svatý, kdy Satan a kdy jsme to my sami. 8

9 Došlo mi, že mezi Bohem a mnou jde o vztah že mu jde o mě s emocema a se vším. Kontakt: Jiří Folta: , Zuzana Richterová: , ÚČASTNÍCI VÍRY V AKCI Vedoucí: Jirka Folta Opava Zuzka Richterová Tábor 1. David Macek Tábor 2. Jakub Cimbulka Tábor 3. Štěpán Pospíchal Tábor 4. Filip Kotouček Tábor 5. Jana Richterová Tábor 6. Maruška Hladíková Pelhřimov / Tábor 7. Ivča Cílková Tábor 8. Markétka Janoušková Tábor 9. Tamarka Vaňková Tábor 10. Barča Kolářová Tábor 11. Katka Princová Tábor 12. Lucka Poutníková Tábor 13. Michal Šamaj Praha 14. Lenka Kurková Opava 15. Radka Hadámková Opava 16. Jirka Hoffmann Opava 17. Tomáš Bartoš Opava 18. Vojta Javornický Opava 9

10 19. Hanka Juchelková Opava / Žilina 20. Zuzka Svrčková Žilina / Opava 21. Zuzka Drábková Frýdek Místek 22. Lucka Chvostová Frýdek Místek 23. Marťa Chovancová Havířov 31. srpna uzavřeli v Táborské modlitebně manželství Ivana Janáková a Aleš Pospíchal 10

11 Křest Támarky Vaňkové ve Valchaři 8. září Křest Ivy Janákové 24. srpna tamtéž 11

12 Ze staršovstva Za přípravné členky sboru byly přijaty Támar Vaňková a Markéta Janoušková. Jejich křest proběhl v neděli 8. září 2013 v rybníku Valchář. Za přípravného člena sboru byl přijat také Štěpán Pospíchal. Zároveň zahájil svoji přípravu ke křtu. Od září 2013 se opět začínají konat pravidelná páteční setkání mládeže, a to od 19 hod. První z těchto nově zahájených setkání proběhlo v pátek V neděli po shromáždění proběhne v Táboře členská schůze zejména za účelem schválení delegátů na mimořádnou konferenci ( v Praze). Následně proběhne i společný oběd ve sborovém domě. Petr Narozeniny Petr Chrášťanský Šimon Kotouček Karel Svoboda Pavel Svoboda ml. Alena Kopelentová Jan Hladík ml Bohumila Laurynová Pavel Roob Kristián Žiga Ester Cimbůrková Bohuslava Nováková Iveta Nováková Věra Pospíchalová Jiří Vaněk Tadeáš Žiga Magda Dohnalová Oskar Jan Tichý Matouš Čmelík Slavomír Kadlec Jana Richterová Dana Gondová Jana Koubová Miriam ová Jana Šimková Jana Štědrá Hana Kubů

13 Skupinky Buchtíkovi: lichá středa 19.30, Dukelských bojovníků 1770, Tábor, tel.: Hrazánkovi: lichá sobota 20.00, Ke hvězdárně 476, Sezimovo Ústí 2, tel.: Ježkovi: lichý pátek 20.00, Za rybníkem 790, Planá nad Lužnicí, tel.: Marie Králová: středa 17.45, Smolínova 1163, Tábor, tel.: Kubů / Jurovi: pátek 20.30, Mládeže 434 nebo Za školkou 444, Chýnov, tel. - O. Kubů: (je lepší se domluvit, kde zrovna jsme) skupinka sester Tábor: každé druhé úterý 20.30, Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2, Tábor, tel.: (je lepší se vždy domluvit) Smrčinovi: sudý pátek 19.00, Luční 731, Soběslav tel.: Kurzy Alfa neděle Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2, Tábor, tel.: Kurzy Beta čtvrtek Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2, Tábor 13

14 CÍRKEV BRATRSKÁ Mgr. Petr Grulich tajemník Rady Církve bratrské Soukenická 15, Praha 1 tel.: ; cb.cz Praha Vážení přátelé, bratři a sestry, Rada Církve bratrské předkládá veřejnou výzvu k vytvoření nového loga Církve bratrské. Fantazii se meze nekladou. Návrh může vycházet ze současné podoby, může však být zpracován úplně nově. Prosíme specialisty, ale i laickou veřejnost, aby své grafické návrhy na nové logo CB zaslali ve formátu *.jpg nebo *.pdf nejpozději do 30. listopadu 2013 na mailovou adresu Ze zaslaných návrhů vybere Rada CB dva až tři, které v prosinci 2013 ocení mobilním telefonem (příp. tabletem nebo notebookem) v rozmezí cca tis. Kč a spolu s několika dalšími zpracovanými návrhy je za předpokladu darování autorských práv Církvi bratrské předloží staršovstvům k diskusi. Pokud některý ze zveřejněných návrhů získá na sborech CB všeobecnou podporu, Rada Církve bratrské následně požádá Konferenci o hlasování jako o oficiálním návrhu na změnu loga Církve bratrské. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na zaslané materiály. Petr Grulich tajemník Rady CB 14

15 Dětský odbor CB pořádá RODINNOU KONFERENCI SOUŽITÍ GENERACÍ V RODINĚ (DĚTI, RODIČE, PRARODIČE) s možností paralelního programu pro děti od 4 do 12 let Řečník konference PAVEL RAUS fundovaný psychologický poradce program, přihlášky, informace o cenách a platbě na sobota 19. října 2013 CB Pardubice Archa Lonkova 512 termín uzavření přihlášek do středy od 9 do 15 hodin

16 Tábor út st čt ne út čt ne út čt ne út čt ne út čt ne Veselí Chýnov Strměchy Douša Cimbulka Cimbulka Valenta SVP Cimbulka SVP Hrdlička Cimbulka Vaněk DN Petr Svoboda Žiga Cimbulka SVP Cimbulka Pavel Svoboda SVP 17. října shromáždění ve Vožici a v Čekanicích Kazatelé Petr mail: tel.: Roman Cimbulka mail: tel.: ; Časy shromáždění Tábor: neděle 9.30; čtvrtek (biblická hodina) Chýnov (u Čmelíkových): ne 9.00; út (biblická hodina) Veselí nad Lužnicí: neděle 9.00; 1. st v měsíci biblická h., další středy modlit. h Strměchy: 1., 3. a 5. neděle v měsíci 15.00, tel.: Redakce Zdeněk Holcman mail: Vydává Sbor Církve bratrské v Táboře, Bechyňská ulice 1636/2, Tábor Číslo bankovního účtu: /

O nás 11/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, letos už podruhé píši tyto řádky před volbami, avšak vy je čtete až po volbách. Vzpomínáte na vzrušenou atmosféru lednových

Více

O nás 3/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.

O nás 3/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57. O nás 3/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.18) Milí čtenáři, bratři a sestry, rok se s rokem sešel a opět se blíží Výroční členské shromáždění,

Více

O nás 5/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.

O nás 5/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57. O nás 5/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.18) Milí enáři, bratři a sestry, mnohem dříve než vznikl Svátek práce a začaly prvomájové průvody,

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

O nás 1/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 1/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 1/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, před několika dny opět začal nový rok. Připadá na něj kulaté výročí smrti Mistra Jana Husa. V pondělí 6. července 2015

Více

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/06 CO JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 9/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK CÍTÍM SE ŠPATNĚ Byla mi dána veškerá pravomoc... Jděte a čiňte učedníky ze všech národů... učte je zachovávat všechno, co jsem vám

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč ÚVODNÍK DO NOVÉHO ROKU ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU PROSINCOVÁ FOTOGALERIE

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 2 Úvodník Žák a učitel. Dítě a rodič. Teenager a důchodce. Dva různé světy. Odlišné jazyky, jiné starosti, rozdílná perspektiva, různé

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 6 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Růst a proměněné životy Když jsem nedávno dostal zadání napsat něco na téma páté hodnoty

Více

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 TŘANOVICE 2014 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 Moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73, 28 PŘEHLED BOHOSLUŽEB - TŘANOVICE 2014

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 TAJNOSTI film, který zaujal Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo (Ef 5,13n) Pozoruhodný zážitek skýtá film

Více

Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému

Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/08 SMĚLE HŘEŠ SMĚLE VĚŘ Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. (Ř 3,28) Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2012/2013. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2012/2013. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2012/2013 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 2/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK KAM JDEME? Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych

Více