To strašné vedro! Evropská komise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "To strašné vedro! Evropská komise"

Transkript

1 To strašné vedro! Evropská komise

2 Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k dispozici na webových stránkách Generálního ředitelství pro životní prostředí nazvaných Životní prostředí pro mladé Evropany: Text: Benoît Coppée Ilustrace: Nicolas Viot Technická výroba: Qwentes KANTOR Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Nová bezplatná telefonní linka: Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na Internetu. Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru (http://europa.eu.int). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2005 ISBN Evropská společenství, 2005 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora. Printed in Belgium VYTIŠTĚNO NA NEBĚLENÉM PAPÍŘE

3 Pod žhavým sluncem hnĕdly stromy a stránĕ. Ve zprávách v televizi již předtím hlásili: Ve mĕstĕ Merlin je nezvyklé horko a vĕdci jsou znepokojeni! Domnívají se, že tuto vlnu horka způsobily změny podnebí. Pohotovostní služba vyzývá všechny ke zvýšené opatrnosti! V tomto extrémním suchu je nebezpečné rozdĕlávat oheň v lesních oblastech... 1

4 2 Tom byl venku a radoval se z přírody. Jak je tu krásnĕ a jaký klid! Najednou se do ticha ozval zvuk sirény. TÚ-TÚT! TÚ-TÚT! Kolem projelo požární auto: fííí! A další: fííí! A ještĕ jedno. Ne! Podívej tamhle! Vysoký sloup kouře stoupal k nebi. Nĕkde blízko mĕsta Merlin musel vypuknout lesní požár! To je katastrofa! Tom byl náhle zcela vydĕšený.

5 Myslel na Lilu, svou přítelkyni lišku. Z celého srdce doufal, že jí plameny neodřízly cestu. Rozbĕhl se smĕrem k ohni. Požárníci vypadali jako rytíři v brnĕní, kteří zápasí s oranžovou nestvůrou! Z dlouhých hadic stříkala do plamenů v proudech voda a všude kolem se šířil hustý černý kouř. Stoupal Tomovi do krku a dusil ho, proto si zakryl ústa tričkem. 3

6 Jeden z požárníků křičel: Oheň je příliš silný! Nebudeme mít ve vozech dost vody! Velitel požárníků se ohlédl smĕrem k řece. Tvářil se velmi vážně. Kvůli tomu suchému počasí není ani v řece dost vody, řekl. To je vážný problém! Tom se rychle rozhlédl. Lilo! Kde jsi? křičel z plna hrdla. Lilo! LILOOO! Právĕ v tu chvíli dobĕhla liška Lila k nĕmu a otřela se mu o nohy. Ach, Lilo! To jsem rád, že jsi v bezpečí! řekl Tom. 4

7 Ale Lila vypadala vydĕšenĕ. Stále se čumákem tiskla k jeho nohám a bĕhala kolem dokola. Pak se zakousla do nohavice jednoho z požárníků, který se jmenoval Max. Klekl si k ní. Copak, lištičko? zeptal se. Co nám chceš říct? 5

8 Lila zakňourala. Jakoby říkala: Pojďte se mnou! Následujte mĕ! Pak vyrazila kupředu rychle jako střela, smĕrem k ohni. Zmizela na úzké stezce mezi stromy a plameny se za ní zavřely. Max ji následoval a musel dĕlat dlouhé kroky, aby jí stačil. Když prorazil stĕnu plamenů, také zmizel z dohledu. Jediné, co Tom slyšel, byl hukot a praskot ohnĕ. LILO! křičel, BUĎ OPATRNÁ! 6

9 Velitel požárníků přišel k Tomovi. Neboj se, řekl: Max je nejlepší hasič v celé zemi! Lila je v dobrých rukou! Ale... ještĕ potřebujeme vodu, a to rychle! Tom mĕl nápad. Vím, kde je skrytý pramen! řekl. Tamhle v jeskyni! Víš to jistĕ? zeptal se velitel. Ano, vím! křičel Tom. 7

10 Velitel požárníků se usmál. Dobře! řekl. Vezmeme tam hadici. Doveď mne k pramenu, chlapče! Mimochodem, jak se jmenuješ? Tom, řekl Tom a oba se rozbĕhli k jeskyni. Proč je takové horko? zeptal se Tom v bĕhu. V televizi říkali... 8

11 Ano, také jsem to slyšel, řekl velitel. Víš, Tome, problém je v tom, že na svĕtĕ je čím dál vĕtší teplo. Podnebí se mĕní, takže přicházejí vlny horka jako tahle. A vichřice a povodnĕ a všechny možné přírodní katastrofy! Tají ledy na severním a jižním pólu a také ledovce ve velehorách, třeba v Alpách. Voda z tajícího ledu stéká do řek a pak do moří, takže mořská hladina stoupá. Nĕkteré ostrovy a pobřežní oblasti zřejmĕ zmizí pod vodou! Zároveň se nĕkteré zemĕ promĕní v poušť, když se bude podnebí dál oteplovat. 9

12 Ale proč se to všechno dĕje? zeptal se Tom. Velitel požárníků lapal po dechu, jak současnĕ mluvil a utíkal, ale snažil se přesto všechno vysvĕtlit. Víš, Tome, že auta, letadla, továrny a podobná zařízení vypouštĕjí do vzduchu kouř a plyny? Ano, to vím, řekl Tom. No, a nĕkterým plynům říkáme skleníkové plyny. Stoupají do atmosféry, která tvoří průzračnou bublinu kolem Zemĕ. Nahoře v atmosféře zachycují skleníkové plyny sluneční teplo tak jako skleník zachycuje teplo a umožňuje tak rostlinám rychleji růst. Ale my produkujeme příliš mnoho skleníkových plynů, a tak je na Zemi čím dál vĕtší teplo, víš? Ano, řekl Tom. Chápu. Takže s počasím se dĕje nĕco opravdu zlého. Konečnĕ dorazili k jeskyni. Hurá! Jsme tady! volal Tom: Pomůžu vám s hadicí! 10

13 Tom popadl konec hadice a vešel do jeskynĕ. Za nĕkolik okamžiků nesla ozvĕna jeho hlas ze tmy: HO-TO-VO-o-o-o!! VO-DA-a-a-a!! Velitel požárníků rozumĕl. Zavolal na své muže: ZAČNĔTE PUMPOVAT!! 11

14 Hadice se nadouvala, jak do ní tekla voda z pramene. Dobrá práce, Tome! volal velitel. Máme dost vody k uhašení požáru! Hurá! Tom vyšel z jeskynĕ se zabláceným obličejem, ale šťastný. Přišel k veliteli a sedl si vedle nĕj. Podíval se mu do očí a zeptal se: Takže zmĕnu podnebí mají na svĕdomí lidé? 12

15 Velitel požárníků chvíli mlčel. Pak řekl: Ano, Tome, skleníkové plyny pocházejí z našich aut, letadel, továren, dokonce i z našich požárních vozů; takže za nĕ všichni musíme nést kus zodpovĕdnosti. Aha, řekl Tom, který usilovnĕ přemýšlel. Dobře. Takže... Jak můžu já zabránit tomu, aby se plyny dostávaly do atmosféry a Zemĕ se oteplovala? Co můžeš udĕlat ty, Tome? Požádej maminku a tatínka, aby nejezdili tak často autem. Místo aby tĕ vozili do školy, můžeš chodit pĕšky nebo jet veřejným dopravním prostředkem nebo na kole. Ano, budu jezdit do školy na kole! řekl Tom. 13

16 Dobře, řekl velitel. Dále se vždycky přesvĕdč, že okna v tvém pokoji jsou zavřená, když je puštĕné ústřední topení. Protože kotle ústředního topení také vypouštĕjí skleníkové plyny a protože musíme šetřit energií! Samozřejmĕ, řekl Tom. Vůbec bys nevěřil, pokračoval velitel, kolik tepla se zbytečnĕ vyplýtvá v domácnostech. Průvan vniká škvírami pod dveřmi a špatnĕ tĕsnícími okny. A to znamená, že musíme pustit topení naplno! A čím víc topíme, tím víc je skleníkových plynů! To mne nikdy nenapadlo, řekl Tom. To je opravdu zajímavé! A co mohu ještĕ udĕlat? 14

17 Také, řekl velitel, se vždy přesvĕdč, že jsi zhasl všechna svĕtla, která nepotřebuješ, protože elektřina se vyrábí v elektrárnách, které také vypouštĕjí skleníkové plyny! Takže než odejdeš ráno do školy, přesvĕdč se, že jsi ve svém pokoji zhasl všechna svĕtla. To udĕlám! řekl Tom. A co dál? Můžeš požádat rodiče, aby kupovali elektřinu, která se vyrábí pomocí větru nebo slunce... Tomu říkáme obnovitelná energie, protože vítr vane a slunce svítí pořád, takže se jejich energie nevyčerpá. A vítr ani slunce nevypouštĕjí skleníkové plyny! 15

18 Najednou jejich rozhovor přerušil hlasitý výkřik. JSME ZPÁTKY! Byl to požárník Max a mĕl s sebou Lilu! Vrátili se živí a zdraví z hořícího lesa! Tom a velitel byli radostí bez sebe, že je zase vidí a také že se požárníkům konečnĕ podařilo uhasit oheň vodou ze skrytého pramene. Max, celý černý od sazí a vyčerpaný, mĕl slzy v očích. Ochraptĕlým hlasem řekl: Podívejte, co chtĕla Lila zachránit a ukázal jim, co nesl v náručí: čtyři malá liščátka! Lila se otřela Tomovi hlavou o nohy. Tak to jsi nám chtĕla říct, Lilo, pravil nĕžnĕ. Velitel pohladil Toma po hlavĕ. Ano, Tome, chtĕla, abychom zachránili její dĕti! A díky jí a tobĕ... Náhle jeho slova přerušil blesk fotoaparátu. Stál tam fotograf a hned za ním starosta Merlinu. Ten předstoupil před velitele požárníků a potřásl mu pravicí. BLESK! Další fotka. Vedro, že? řekl starosta. BLESK! Sklonil se a zvedl Toma. BLESK! Starosta si otřel zpocené čelo kapesníkem. BLESK! Dobrá práce, řekl starosta. Díky vám, vaší odvaze a tvrdé práci byl uhašen požár v Merlinu! Chci vám vyjádřit svou hlubokou vdĕčnost a udĕlit vám tyto medaile... 16

19 BLESK! Lila, Tom a Max který nesl čtyři liščátka přistoupili ke starostovi, aby ho pozdravili. Tom řekl: Pane starosto, podívejte se na ta ubohá liščátka. Málem dnes zemřela... A to vše jenom kvůli zmĕnám podnebí. Myslím, ze byste mĕl udĕlit ty medaile lidem, kteří se snaží zachránit zemĕkouli! 17

20 BLESK! Další fotka. Opravdu? řekl starosta překvapenĕ. Ale myslel jsem... Jenom jsem chtĕl... Pak promluvil velitel požárníků. Pane starosto, jsme požárníci. Dĕláme jen svou práci. Vidíme, že země se otepluje. Dnešní lesní požár nebyl náhoda. My, lidé, jsme jej asi způsobili. Podnebí se mění! 18

21 Když velitel domluvil, vzal liščátka do náručí a nĕžnĕ je objal. Vypadala tak roztomile! BLESK! Další fotka. Mám nápad, řekl Tom: Proč neudĕlit medaile každému, kdo dennĕ jezdí na kole, kdo používá sluneční a vĕtrnou energii a kdo nechá auto doma a jede místo toho autobusem... Dejte medaile všem, kdo se snaží zabránit vzniku skleníkových plynů! Ti lidé jsou opravdoví hrdinové! Starosta se usmál na Toma. To je výborný nápad! řekl. Hned s tím nĕco udĕlám! 19

22 20 Požár byl uhašen. Ráno přinesly všechny merlinské noviny fotografie. Byl na nich starosta s velitelem. Byl tam usmĕvavý Max vedle požárního vozu. Byl tam unavený Tom. Ale nejoblíbenĕjší fotkou všech byl obrázek Lily, jak krmí svá mláďata. Všechna byla živá a zdravá. Ale vyvázla jen o vlásek...

23 Evropská komise TO STRAŠNÉ VEDRO! Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství stran 16,2 x 22,9 cm ISBN Výtisky této publikace jsou k dispozici zdarma, dokud nebudou rozebrány, na adrese: Evropská Komise Generální direktorát pro životní prostředí Informační středisko (BU-9 0/11) B-1049 Brusel Fax:

24 KH CS-C

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Seminární práce z anglického jazyka wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

Vyškovský cedník 2014

Vyškovský cedník 2014 Vyškovský cedník 2014 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Klub přátel KKD Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní

Více

Jak vám říkám prodejnost! sděloval právě Jake ostatním. Na mojí starý škole holky na zápasech prodávaly popkorn a sušenky a pečený brambory, co

Jak vám říkám prodejnost! sděloval právě Jake ostatním. Na mojí starý škole holky na zápasech prodávaly popkorn a sušenky a pečený brambory, co 1. KAPITOLA KROUPY VAŠE MATKA NA VÁS KŘIČÍ, ŽE NESTIHNETE AUTOBUS. VIDÍ, JAK SE blíží ulicí. Nezastavíte se a neobejmete ji, neřeknete jí, že ji máte rádi. Nepoděkujete jí, že je hodná, laskavá a trpělivá

Více

Jan B. Hurych. Ilustrace jsou též od autora..

Jan B. Hurych. Ilustrace jsou též od autora.. Jan B. Hurych OBSAH Úvod Kapitán Nemo Podivná kremace Dívka z jezera Ozvěna z hor Zuzana z Maratónu Tulák od Niagáry Tajemný ostrov Návštěva Double erable Vypravěč Mr. Hurontario Bilance Záložka Ilustrace

Více

Hasiči hrdinové všedních dnů

Hasiči hrdinové všedních dnů Hasiči hrdinové všedních dnů Opava 2009 Opavský Hasík Kdysi dávno se nedaleko Opavy objevilo dračí vejce. Nikdo neví, odkud se vzalo a kdy se tam vzalo. A jednoho dne se vylíhl malý dráček. Byl smutný,

Více

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Tygr a Tom a jiné povídky pro chlapce Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Copy: by NewStarCenter Copy: by Duotisk Překlad: Jurica Jaroslav Jazyková úprava: Novotná Ida

Více

KITO A JÁ, aneb PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO PŘÁTELSTVÍ

KITO A JÁ, aneb PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO PŘÁTELSTVÍ KITO A JÁ, aneb PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO PŘÁTELSTVÍ Bylo mi 14, když jsme se stěhovali do Prahy, nechtěla jsem, ale musela. Tatínek pracoval jako veterinář a dostal nabídku do Prahy. Měli jsme koupený i dům

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Janet Chapmanová. Pokušení. Přeložila Jana Rýbová

Janet Chapmanová. Pokušení. Přeložila Jana Rýbová Janet Chapmanová Pokušení Přeložila Jana Rýbová Copyright 2004 by Janet Chapman Translation Jana Rybová, 2009 Cover Franco Accornéro via Agentur Schluck GmbH, 2009 Copyright Levné knihy, a s., 2009 ISBN

Více

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Projekt byl podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního

Více

Mary Kay McComas Co sudičky netušily

Mary Kay McComas Co sudičky netušily Mary Kay McComas Co sudičky netušily WIST Tak co?" ozval se Gil. Snažil se, aby jeho hlas zněl klidně. Nesměle ji chytil za ruce. Budeš dnes večer zase koukat na hvězdy?" Ano. Možná. Pravděpodobně. Myslím,

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY duben 2013 květen 2013 WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, Máme tu květen máj, lásky čas, ale i předzvěst blížícího se školního roku.

Více

O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková

O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková O Honzově štěstí Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA ilustrace: Sandra Hrachová jazyková korektura: Monika Košťáková Pro čtenáře všech věků a velikostí. David Zonyga, 2014 www.pohadkynovyvek.cz

Více

Úvod do literárně-výtvarného soutěžení

Úvod do literárně-výtvarného soutěžení Úvod do literárně-výtvarného soutěžení Důvod, proč psát úvod, může být dvojí: chválit vás a ponoukat k další tvorbě a doufat, že nezpychnete a nezakrníte; anebo kritizovat vás a zasypávat radami a doufat,

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník šestý 2013 Před devíti lety jsme sem nastoupili jako malé děti, které se uměly sotva podepsat. Dostali jsme na krk šňůrku s beruškou, a i po ní jsme byli pojmenovaní. Přišli jsme

Více

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách.

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson 1963 by David Wilkerson Titul amerického originálu,,the

Více

Voda pro potraviny. Důležitost vody

Voda pro potraviny. Důležitost vody Důležitost vody Voda je důležitá říká maminka, ale jak moc důležitá, jsem se dozvěděla až nedávno. Byla jsem v létě o prázdninách u babičky a venku byl krásný den, tak jsem se šla na chvíli projít ven.

Více

V balkánských roklinách

V balkánských roklinách ČTVRTÝ SVAZEK CYKLU VE STÍNU PADIŠÁHA KAREL MAY V balkánských roklinách PRONÁSLEDOVÁNÍ ZAČÍNÁ Halef, Omar, Osko a já jsme v doprovodu tří policistů opustili Drinopol (Edirne). Nejeli jsme dlouho, když

Více

HARRY POTTER a kámen mudrců. Albatros Praha

HARRY POTTER a kámen mudrců. Albatros Praha HARRY POTTER a kámen mudrců Albatros Praha Joanne K. Rowlingová ALBATROS PRAHA Přeložil Pavel Medek Text copyright 2001 by J. K. Rowling Cover illustration by Mary GrandPré Cover artwork Warner Bros.

Více

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS WIST 2000 LSCS 165 B Damaronové: MILENCI Original title THE DA MA RON MARK: THE LOVERS Loveswept #908 Copyright Fayrene Preston, 1998 Published by arrangement with Bantam Books, a division of Bantam Doubleday

Více

Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem.

Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem. Svítání nad Tamwôlem Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem. Při přepisování jsem zjistila, že tato směs volných asociací a symbolů není kniha, ale sen. Věřte

Více

(Tato stránka patří z druhé strany obálky a je zcela záměrně prázdná.)

(Tato stránka patří z druhé strany obálky a je zcela záměrně prázdná.) (Tato stránka patří z druhé strany obálky a je zcela záměrně prázdná.) Na Drakkaru spolupracují: Šéfredaktor: Roman RomiK Hora Redakce: Dalibor Dalcor Zeman Petr Acidburn Bouda Vítězslav Vitus Pilmaier

Více

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví)

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) JAMES REDFIELD Tuto knihu věnuji Megan d Ielly, jejichž generace se musí rozvíjet vědomě. PODĚKOVÁNÍ V historii evoluce duchovního vědomí se setkáváme

Více

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011 ČALAMÁDA - SPECIÁLNÍ LITERÁRNÍ ČÍSLO - ZLATÁ SLOVA Č A L A M Á D A S m ě s z a j í m a v é h o č t e n í v e v y s m á t é m n á l e v u Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Více

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..?

KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..? KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..? Co pro mne znamená slovo kniha? Kniha je K jako kouzlo, N jako nápad, I jako inspirace, H jako humor a A jako autor. Knížka je pro mě branou k mé fantazii. Ničím mě nesvazuje,

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více

Jak opička Charlie a malá Karolínka pomohli lednímu medvědovi najít cestu domů Gary Rostock Published by Gary Rostock at Smashwords Copyright 2011

Jak opička Charlie a malá Karolínka pomohli lednímu medvědovi najít cestu domů Gary Rostock Published by Gary Rostock at Smashwords Copyright 2011 Jak opička Charlie a malá Karolínka pomohli lednímu medvědovi najít cestu domů Gary Rostock Published by Gary Rostock at Smashwords Copyright 2011 Gary Rostock Jednoho dne se Charlie vracel ze školy a

Více

Poznámka: Tyto texty neprošly redakční úpravou a korekturou. Příběhy. Tomáš Otisk

Poznámka: Tyto texty neprošly redakční úpravou a korekturou. Příběhy. Tomáš Otisk Poznámka: Tyto texty neprošly redakční úpravou a korekturou. Příběhy Tomáš Otisk 2011 Úvod: Těchto deset příběhů na dalších stránkách vzniklo pro potřeby celodenního projektu napříč školou, při kterém

Více