VÁNOČNÍ ČAS JE V KAŢDÉM Z NÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁNOČNÍ ČAS JE V KAŢDÉM Z NÁS"

Transkript

1 08/11-12 LISTOPAD PROSINEC ČÍSLO 3 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Rozhovor s paní Václavou Sníţkovou Víte, co se slaví 17. listopadu? Návštěva ve třetí třídě a jejich slohové práce Reakce z druhé třídy Co píší druháci o dni otevřených dveří Návštěva v lesnické škole, názory z deváté třídy Sport, móda, zábava Nápady na vánoční cukroví Příběh na pokračování VÁNOČNÍ ČAS JE V KAŢDÉM Z NÁS Kaţdého z nás jiţ začíná prostupovat vánoční nálada. To, ţe se Vánoce opravdu kvapem blíţí, vnímáme na kaţdém kroku; ať uţ reklamou na coca-colu, nebo na jiné podobné výrobky, akcemi v obchodech či alespoň pro mě dotěrnými dotazy rodičů a příbuzných Co bych si přála k Vánocům. Letošní barvou štědrého dne je fialová, takţe někteří lidé dost šílí. Moje sestra například shání fialové podkolenky. Nevím, jestli je to za tímto účelem, ale je to první, co mě napadlo. Vánoce zná a slaví v podstatě kaţdý. Já přitom nechápu, jak je to moţné. Pokud vím, jsou to svátky, kterými si my křesťané připomínáme narození spasitele Jeţíše Krista. A tak trochu mi nejde na rozum, proč to slaví i nekřesťané. Ptala jsem se a jediné vysvětlení, které mi přišlo smysluplné bylo, ţe dříve byli skoro všichni věřící, z generace na generaci si předávali vánoční zvyky, a tak se v řadě rodin slaví Vánoce jako určitá lidová tradice. Vánoce jsou pro řadu z nás svátky, které se vyznačují dárky, výzdobou v oknech i na ulicích, vánočním cukrovím a s ním 1

2 spojeným i přibráním na váze. Patří k nim neodmyslitelně stromeček i kapr, i kdyţ ten zrovna nemusí být. Má moc kostí, například já bych byla nerada, kdyby právě kapr zapříčinil to, ţe by to byly moje poslední Vánoce. Asi všichni se těšíme, ţe nebudeme muset ráno z postele, ţe budeme moci lenošit, ţe bude doma sváteční nálada a všichni budou mít alespoň chvíli čas. Moţná jste shlédli jiţ upoutávky na filmy a pohádky, vysílané v dny okolo Já rozhodně. A i na ty pohádky se docela těším. Vy ne? Krásné Vánoce a počtení našeho čas(t)o( )pisu Vám za redakční radu přeje Pavla Hudcová ROZHOVOR Paní učitelka Václava Sníţková učí na naší škole jiţ dlouhá léta. Letos učí opět v první třídě. Rozhovor s paní Václavou Sníţkovou Když jste byla malá, chtěla jste být učitelkou, nebo něčím jiným? V první třídě jsem chtěla být horníkem. Po základce jsem chtěla jít na oděvní průmyslovku do Prahy a stát se módní návrhářkou. Zjistila jsem, ţe v té době škola přijímala ke studiu pouze ţáky vyučené v oboru švadlena či krejčí. Do učení se mi nechtělo. Skončila jsem nakonec na gymnáziu v Nymburce. Tehdy se ta škola jmenovala Střední všeobecně vzdělávací škola. Učila jste ještě na jiné škole (kromě naší)? Začínala jsem na ZŠ v Českém Brodě, kde jsem učila na druhém stupni VV a TV. To byly nejkrásnější roky mého učitelování. Na TV jsem měla pouze dívky od 6. do 9. třídy. Byla to veliká škola na náměstí. Kaţdý ročník měl dvě nebo tři třídy. Potom jsem přijala místo ředitelky ve Struhařově. Tam jsem se naučila učit. Do této školy chodili prvňáčci, druháci, třeťáci i čtvrťáci - všichni do jedné třídy. Organizace výuky byla velmi sloţitá a pro mě náročná. A příprava musela být rozsáhlá. Ţáci dosahovali výborných výsledků, protoţe vše slyšeli během čtyř let 4x. Kdyţ se mi narodil syn, škola byla zrušena. Máte nějaké vzpomínky, historky nebo něco,na co vzpomínáte se smíchem v duši? Vzpomínek a historek je mnoho. Hlavně z období na Střední odborné škole v Sázavě. Mohla bych z nich vydat knihu. Moţná, ţe v budoucnu tak učiním. Ale se smíchem v duši vzpomínám na tuto příhodu. Učila jsem ČJ ve 3. ročníku. Jednou si to takhle ţenu do třídy, papíry připravené, otázky na nich zadané. Prostě písemná práce z ČJ, předem ohlášená. Otevřu dveře do třídy a co nevidím! Ţáci seděli v řadách těsně vedle sebe. Na sobě měli pracovní tmavé montérkové blůzy, na nohou černé vysoké boty a na očích nevzhledné ochranné černé brýle. Kdyţ jsem vstoupila, všichni se zasmáli. 2

3 Ta hrůza! Na zubech měli nalepené černé papíry a vypadalo to, ţe se na mě zubí 35 strašně starých bezzubých starců. Chytili se v řadách kolem ramen a kaţdá řada se kývala na jinou stranu. Při tomto kývání vyluzovali zvuky nějaké monotónní písně. Byl to pro mě šok. Co všechno mně přeběhlo hlavou! Hlavně, co dělat! Chtěli mě jasně naštvat a vyprovokovat k nějakému nepředloţenému jednání. Asi si nejspíš mysleli, ţe půjdu za ředitelem a budu si stěţovat. Ale nestalo se tak. Nedala jsem jim šanci k tomu, co zamýšleli. Rozesmála jsem se na celé kolo, aţ jsem se za břicho popadala. Musím se přiznat, ţe jsem to trochu brala. Smála jsem se stále víc a nutila je k opakování písně. Ocenila jsem originalitu nápadu a kolektivní provedení. Pochválila jsem třídu. Z písemné práce sice nebylo nic, ale záţitek zůstal mně i jim. Často jsme na toto jejich vystoupení vzpomínali. Naposledy před dvěma lety, kdyţ jako dospělí měli po letech sraz v Sázavě. Proč jste začala s tou novou metodou, myslím že se říká,,zpěvavou,,? Myslíte, že se tak děti naučí písmena snáz? Metodika čtení SFUMATO-splývavé čtení mě zaujala v roce O rok později jsem získala certifikát, který mě opravňuje k aplikaci metody v oboru elementární pedagogiky a je respektován v členských státech EU. Písmena se ţáci učí v trochu jiném pořadí. První písmeno je O, ale hned za ním těţké písmeno S, aby ţáci měli na jeho osvojení co nejvíce času. Často ho někteří kroutí na druhou stranu. Metodika je zaloţena na hlasitém projevu. Plynulé čtení vniká vázaným napojováním hlásky na hlásku. Zabraňuje vzniku tzv. dvojitého čtení. Dvojité čtení: Dítě slovo,,nakousne,, a pak ho celé zopakuje-předčítá si. Nedochází k zadrhávání při čtení těţších slov. Ţáci si nepřidávají písmena a ani je nevynechávají. V první fázi se uplatňuje hromadné čtení, kde se čtecí proces stále udrţuje v pomalejším tempu. Cílem je vypěstovat přesné technické základy čtení. Jednou z předností je to, ţe i ţáci s dyslektickými projevy se mohou plně začlenit do vyučovacího procesu s ostatními ţáky. Jaký předmět učíte nejraději? Všechny. Nejraději učím dramatickou výchovu, coţ je součástí ČJ. Mám radost, kdyţ se malí prvňáčci dokáţou v rámci své předváděné postavy rozčílit, rozesmát a hlasově vyjádřit své pocity. Je to velmi těţké naučit. To musí tak trochu v dítěti být a já to v nich jen probouzím. Co kdyţ z mého ţáka vyroste významný herec, moderátor, zpěvák? Je něco, co se Vám ve škole nelíbí, nebo co by bylo potřeba změnit? V Ondřejovské škole se mi velmi líbí. Změnit by se toho mělo hodně, ale je to otázka peněz. Na mysli mám materiální vybavení, prostorové zabezpečení, modernizaci pomůcek i nabídku atraktivních nepovinných předmětů. (ale kdo by je učil?) 3

4 Chtěla byste učit i starší žáky? Na této škole jsem je učila, ale uţ bych o to moc nestála. Jak se dnes máte? Výborně!!! Rozhovor vedly Tereza Kalibová a Petra Hudcová LISTOPAD 1989 Něco z minulosti, proč vstoupil do historie českého národa Událost, která vstoupila do naší historie, je připomínána 17. listopadem. Toto datum je bráno jako vzbouření vysokoškolských studentů za svobodu a demokracii. Byl to bouřlivý impulz, který vedl k rozpadu komunistického reţimu. Mluví se o něm jako o Sametové nebo studentské revoluci, kdy se občané dokázali postavit proti reţimu nenávistí, lţí a slídění. Celá demonstrace byla plánována z Albertova na Vyšehrad k hrobu K. H. Máchy v Praze, kde se měli účastníci rozejít. Akce začala podle plánu na Albertově a zúčastnilo se jí kolem studentů, někteří nesli nad hlavami nápisy o zrušení KSČ, nechceme vládu jedné strany atd. Organizátoři se snaţili dodrţet slovo a odvrátit ostatní od středu města a skutečně zamířit na Vyšehrad, jenţe průvod se obrátil a táhl po vltavském nábřeţí k Národnímu divadlu, zahnul na Národní třídu, kde mu však zahradili cestu pořádkové oddíly. Ozbrojenci postupovali s nepochopitelnou surovostí a brutalitou, do bezbranných studentů dokonce najíţděl obrněný transportér. Během krátké doby se podařilo dav rozptýlit, na chodnících zůstávali pouze zranění jednotlivci. Jiţ po devatenácté je den 17. listopadu volný. Děti nechodí do školy, někteří dospělí do zaměstnání. Jsou snad prázdniny, nebo prostě volno, dokonce vznik ČR? V následujícím odstavci jsme pár ţákům ondřejovské školy kladli otázky týkající se tohoto dne. Vybrali jsme pár nejzajímavějších, nejlahodnější odpovědí a vyhodnotily celkovou anketu, které se zúčastnilo 20 ţáků. Víš proč se v pondělí nejde do školy? Je státní svátek, den studentů za svobodu. Jirka R. Je státní svátek. Matyáš J. 4 Procentuální výsledky ankety

5 Jaký svátek oslavujeme v pondělí 17.11? Nemám ponětí. Veronika D. Asi podzimních prázdnin. Anonym Pondělí, obyčejný všední den. Víš čím je pondělí výjimečné? Státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii. Martina K. Je státní svátek, něco o studentech. Zděnek K. Zpracovaly Monika Jordánová, Bára Povýšilová NA NÁVŠTĚVĚ VE TŘETÍ TŘÍDĚ Kdo si kupuje pravidelně školní časopis ví, ţe jsme se tentokrát vydali na návštěvu do třetí třídy. Jejich třídní učitelkou je paní Solarová, která nás po příchodu dětem představila. Posadili jsme se do zadních lavic, odkud jsme měli rozhled do celé třídy. Naši mladší spoluţáci nám zatancovali a zazpívali píseň Holka modrooká. Účastnili jsme se hodiny českého jazyka, byli jsme svědky zkoušení, psaní diktátu, práce s kartičkami a mnoha jiných zajímavostí, ale to na popsání tak široké činností by nám nestačily řádky. Vybíráme alespoň nějaké záţitky. Z předchozích dnů měly děti za úkol si zjistit, co je to babyka, coţ snad kaţdý z nás víme. (nebo,ţe by ne?...). Článek, podle kterého děti měly moţnost si úkol zkontrolovat, byl o dívce, která dostala ve škole podobnou úlohu, jako naši třeťáčci. Ale dost o babyce, přejdeme k vyjmenovaným slovům po B, které (si myslím) se třeťáčci začali učit teprve nedávno. Zmíněný diktát byl také z vyjmenovaných slov po B. Po návštěvě první a druhé třídy, o kterých jsme se zmínili v předchozích číslech, jsme mohli porovnat, jak je učení v jednotlivých ročnících odlišné a náročné. Hodně nás zaujala hymna, kterou nám ţáci zazpívali aţ po hodině, ale psssst...je to jejich malé tajemství ;-), tudíţ o ní ani my nic nevíme a kdo nic neví, nic nepoví. Třeťáčci se mají sice ještě hodně co učit, ale jsou to šikovní ţáčci, takţe jsme si jisté, ţe to bez problémů zvládnou (sem tam nějaké té pětce neříkám problém, určitě kaţdý z nás nějakou pětku dostal a ne jednu:-d ). A proto přejeme paní učitelce Solarové a třetí třídě hodně úspěchů, nezapomenutelných záţitků a pohodových dnů na naší škole. Co odpovídali třeťáci Po skončení hodiny jsme ţáčkům poloţili pár otázek. Odpovědi shrnujeme v následujícím příspěvku. Jak se vám líbí ve škole? Mě se tu líbí, hlavně kdyţ hrajeme hry:-) Kristýna Bosáková Dostali jste již někdo pětku? Nikdo konkrétní se nám nesvěřil, ale pod podmínkou zachování anonimity se jich pár přiznalo. 5

6 Těšíte se na druhý stupeń? A na co? Většina dětí řekla ano. Já se těším na chemii (aţ budu moct něco vyhodit do vzduchu). Standa Varga Chtěli byste nějak vylepšit školu? Ano, chtěli bychom mít tělocvičnu ve třídě a více hodin tělesné výchovy. Kterého učitele máte nejraději? Máme rádi všechny, ale nejvíce máme rádi p.uč. Solarovou, p.uč. Sníţkovou, p.uč. Modráčkovou a p.uč. Vomáčkovou. A jak se vám líbí náš školní časopis Vzhůru ke hvězdám? Časopis se nám moc líbí:-) Zpracovaly Lenka Toťová a Jana Modráčková Z HODIN SLOHU VE 3. TŘÍDĚ Co napsali o prázdninách Svatba mojí sestřenice Letos 7. srpna se konala svatba mojí sestřenice. My jsme tam byli taky s celou rodinou. Svatba trvala dva dny a já jsem tam byla druţičkou. Ráno měli obřad v kostele a pak všechna mládeţ jela do ateliéru na focení. Pak jsme jeli na zmrzlinový pohár. Odpoledne jsme se přidali k ostatním hostům a začala pravá hostina. O půlnoci se konal ohňostroj a krájení velkého svatebního dortu. Byla jsem uţ unavená a tak nás děti strýc odvezl k babičce domů. Druhý den byla legrace. Pán se převlékl za nevěstu a my jsme s ním tancovali jako s opravdovou nevěstou. Pak všechny druţičky sloţily ze svíček velké srdce a v něm tancovali ţenich a nevěsta. Byla to pěkná svatba. Rebeka Tovtová Aqua palác O prázdninách jsme jeli s maminkou na výlet do Česlic u Prahy. Je to Aqua palác. Kdyţ jsme vešli dovnitř, koupili jsme si lístky. Pak jsme šli do šaten a tam jsme si vzali plavky. Šli jsme do vody. Hledali jsme tobogány a také jsme jeli řekou. Já jsem si vzal kruh, ale teď uţ plavat umím. Aţ tam zase pojedeme, tak uţ na řeku kruh nebudu potřebovat. Je tam i palác pokladů, ve kterém jsou dva spojené mělké bazény. V jednom je vlnobití, které mě odhazovalo aţ na břeh. Pak jsme konečně našli palác dobrodruţství, ve kterém byly tobogány. Byl tam takový tobogán s trychtýřem, na který jsem nešel, protoţe byl aţ od 12 let. Bylo tam dalších 5 tobogánů. Venku byla také řeka, ale byla o moc rychlejší a vedla přímo dovnitř. Byl to hezký výlet a těším se na další. Stanislav Varga 6

7 IQ park O prázdninách jsme byli v Jizerských horách a jeli jsme se podívat do Liberce do IQ parku. IQ park je pro děti i dospělé. Je v něm spoustu atrakcí, u kterých se musí přemýšlet. Vysvětlují různé jevy a naše činnosti. Viděla jsem, jak voda roztáčí vodní mlýnek, jak funguje pumpa, kterou má strejda na zahradě. Zkoušela jsem si, jak se řídí invalidní vozík, jak sjíţdějí hasiči po tyči, jak se šíří zvuk. Navíc se mi líbilo dělat velké mýdlové bubliny. Maminka mne do jedné schovala. Je tam bludiště a malý tunel pro děti. Vše co je v IQ parku si kaţdý můţe vyzkoušet. O kaţdé atrakci si můţeme přečíst něco zajímavého nebo k čemu slouţí. Moc se mi tam líbilo a chtěla bych tam jet ještě jednou. Veronika Jankovská Co napsali o zvířátkách Nejrychlejší běžec A nyní Vám budu vyprávět o nejrychlejším běţci na světě, gepardovi. Gepard dokáţe běhat stokilometrovou rychlostí. Potom si ale musí odpočinout, aby znovu nabral sílu. Hyeny a supi z dálky gepardy pozorují. Čekají na příleţitost, jak jim ukrást kořist. I kdyţ gepardi vypadají hrozivě, nejsou moc divocí. Dají se ochočit jako domácí zvíře. Ale opravdu to není kočka, kterou byste mohly mít děti doma v pokoji! Ke své obţivě potřebuje spoustu masa. Jak jistě víte, maminky se dětem moc věnují. Starají se o jejich čistotu a také dávají pozor, aby je neohrozil nějaký lovec nebo zvířecí nepřítel. Kristina Bosáková Moji domácí mazlíčci Doma mám dvě krásná morčata. Jsou moc hodná a mám je moc ráda. Jedno z nich je stříbrobílé, krátkosrsté a jmenuje se Ţofka. Je starší neţ moje druhé morče, které je černohnědobílé, dlouhosrsté a jmenuje se Zuzka. Kaţdý den musím morčatům vyměnit vodu, dát čerstvé jídlo, seno a natrhat listy z pampelišek. Kaţdý druhý den měním hobliny za nové. Přes léto jsou morčata venku a na podzim je máme doma v akváriu. Jsou to moc hezká a milá morčátka. Miroslava Kandová 7

8 Pejsek Mám krásného a hodného pejska. Jmenuje se Kevík. Mám ho moc rád a jsem s ním šťastný. Kdyţ jsem doma je u mě, hraji si s ním, chodím s ním ven. Kdyţ jdu do školy a pak se vracím čeká na mě, potom jsme oba šťastní, ţe se vidíme. Je poslušný, přítulný a rozumí mi. Kdyţ jdeme ven na zahradu tak běhá, nosí mi balónek a chce si hrát. Má hračky, myšku a kočičku, začne si s nimi hrát a to já uţ vím, ţe si mám jít hrát také. Tak to bylo vyprávění o mém pejskovi. Lukáš Kušta Žába Ţába je obojţivelník. Na světě je mnoho druhů. Některé z nich jsou i velmi jedovaté. Bohuţel, některé nalezneme v červené knize ohroţených zvířat. U nás se nejvíce vyskytuje ţába obecná, rosnička, ropucha Vývoj ţáby: ţába naklade oplodněná vajíčka do vody. Z vajíčka se vytvoří pulec. Pulec ţije ve vodě, kde se vytvoří tělo ţáby. Která vyleze z vody a většinu ţivota ţije na suchu. Ţába se ţivý dotěrným hmyzem, a proto bychom jí měli chránit. Nikola Bajcurová Kůň Kůň je velmi krásné a ušlechtilé zvíře. Je velký a silný. Na světě existuje mnoho plemen a druhů koní. Jeho sil se dříve vyuţívalo v lese na stahování dřeva, v zemědělství na tahání provozů a obdělávání půdy. Dříve se hodně vyuţívalo taţných koní na práci v lese a zemědělství. Dnes se koně chovají hlavně pro vyuţití ve sportu dostihy, přeskakování přes překáţky (parkur). V současné době je velmi oblíbené rekreační a westernové jeţdění. V našem okolí je mnoho stájí a westernových rančů, kde máme moţnost se s koňmi seznámit a naučit se, jak jezdit, a hlavně, jak se o koně starat. Na koni se pouze nejezdí, ale o koně se také musíme starat, hřebelcovat, uklízet stáj a krmit. Kateřina Eliášová Další zajímavé práce Můj zážitek z rybaření Od šesti let chodím s tatínkem rybařit. V létě jsme u vody byli několik dní. Dokonce jsme tam i spali venku pod širákem. Večer jsme s tatínkem seděli u vody a hlídali pruty, jestli nezabere ryba. Tatínek měl několik záběrů od candáta. Kdyţ konečně začala brát ryba i mně, 8

9 uslyšel jsem bzučení. Byl to sršeň. Kdyţ jsem zahlédl, ţe se ke mně blíţí, tak jsem začal utíkat. Snaţil jsem se ukrýt v autě, ale bylo zamčeno a tak jsem si vlezl pod něj. Po chvilce mě začalo něco štípat na břiše, lehl jsem si přímo do mraveniště. Začal jsem křičet, tak mi tatínek pomohl vylézt a očistit od mravenců. Kdyţ jsem si konečně myslel, ţe je po všem, ozvalo se opět bzučení. Tentokrát kolem poletovalo hned sršňů několik. Rychle jsme zabalili pruty, všechno jsme naloţili do auta a odjeli jsme domů. Ten den naše rybaření skončilo předčasně. Mě to, ale neodradilo. - Na ryby chodíme s tatínkem dál. Jiří Kubíček Co mě baví Baví mě číst knihy. První kniha se jmenuje První školní encyklopedie. Je to dětská encyklopedie pro zvídavé děti. Jsou tam odpovědi na nejčastější dětské otázky. Srozumitelný a čtivý text. Návody k ověřujícím pokusům. Více neţ 3000 barevných ilustrací a fotografií a obsaţený slovník, například návod na výrobu váţky a sopky. Další kniha, kterou čtu je Světové rekordy. Jsou tam informace, které zvíře je největší, kolik astronautů se vydalo na první let do vesmíru, kolik vesmírných sond bylo vysláno do kosmu. Je tam také jestli existuje automobil, který se rychlostí vyrovnává tryskovému letadlu. Jsou tam také texty, které jsou jednoduché a zajímavé. Poslední knihou jsou Fakta a rekordy. Jsou tam otázky: proč je moře modré, kdy vznikla planeta Země, a které vodopády jsou nejvyšší. Přináší obrovské mnoţství pozoruhodných faktů, ohromující čísla, neuvěřitelné rekordy a napínavé podrobnosti o světě, který nás obklopuje. Stanislav Varga Kopaná Kopaná neboli fotbal se hraje na celém světě. Hrají proti sobě dvě druţstva. V kaţdém muţstvu je 11 hráčů. Jeden z nich je brankář, 3 v obraně, 3 ve střední záloze, 2 záloţníci a 2 útočníci. Pravidla jsou sloţitá, například ofsajd, aut, roh, penalta, trestný kop a vhazování. Hráč můţe dostat kartu ţlutou a červenou. Kopanou můţou hrát muţi i ţeny. První fotbalové míče byly vyrobené z prasečího měchýře potaţeného kůţí. Hry zaloţené na kopání míče se hrají od starověku. První pravidla moderní kopané vznikla v 19. století v Londýně ve Velké Británii. Děti po celém světě rády hrají fotbal na ulici. Nejvýznamnější fotbalovou soutěţí je Světový pohár FIFA, mistrovství světa se hraje jednou za čtyři roky a mistrovství Evropy jednou za dva roky. Jaroslav Šticha 9

10 10

11 11

12 12

13 REAKCE DRUHÁKŮ Ţáci druhé třídy by rádi doplnili a upřesnili některé své odpovědi uveřejněné v minulém čísle časopisu My ţáci druhé třídy nesouhlasíme s odpovědí na některé otázky, některé také chceme doplnit. Mimoškolní aktivity: chyběl rybářský krouţek u dvou chlapců. Oblíbený předmět: chybí tělocvik a český jazyk. Jaký předmět nemáme rádi: psaní jen tři ţáci a desetiminutovky nemáme máme pětiminutovky. Jste spokojeni se svou učitelkou? Jeden ţák ne, ostatní ano. Děkujeme Gábině a Báře za návštěvu ve druhé třídě. Ţáci 2. třídy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Co o tomto dni napsali ţáci druhé třídy Karinka Šafrová: Maminka byla ráda, ţe se na mě přišla podívat, jak pracuji při hodinách ve třídě. Říkala, ţe je to moc dobrý nápad. Teď ví, jak se má se mnou doma učit. Vašek Sadílek: Den otevřených dveří se mamince moc líbil. Byla spokojená. Máme pěknou nástěnku vedle tabule. Velice chválí zpěv na klávesy a rozcvičku s dětmi. Moc se jí líbilo, ţe se paní učitelka jednotlivě věnuje ţákům a také říká, ţe máte moc hezky upravené vlasy, paní učitelko. Jakub Červenka: Mamce se líbilo, ţe se učíme zábavnou formou. Také se jí líbilo, jak se procvičujeme a zpíváme. Mamka se myslí, ţe bychom měli více poslouchat a já se víc soustředit. Marcelka Šeblová: Mamince se líbilo, jak děti hezky poslouchaly. Pracovaly ve skupinkách samostatně. Všichni se stále pěkně hlásili. A jak se děti snaţily na všechno odpovídat. Maruška Šebelová: Mamince i babičce se den otevřených dveří moc líbil. Říkaly, ţe paní učitelka má s námi dětmi velkou trpělivost. Líbilo se jim, ţe se hodně věcí dělá takovým hravým způsobem a ţe děti stále jenom nesedí. Jenom mě napomínaly, ţe si nemám stále hrát s průkazkou. Sam Lanţhotský: Mojí mamce se líbilo prostředí naší třídy. Zajímavý byl způsob výuky. Byla mile překvapená, s jakým nadšením se děti zapojily do vyučování. Anička Kieferová: Maminka byla s vyučováním spokojená. Líbí se jí, ţe se učíme hrou. Pro odpočinek zpíváme a cvičíme. Bylo vidět, ţe se děti s paní učitelkou rády učí. 13

14 NÁVŠTĚVA V TRUTNOVĚ Město Trutnov, rozkládající se podél říčky Úpy, se nachází v Královéhradeckém kraji, svojí velikostí by se dalo přirovnat k nám známému Benešovu. Dne se na zdejší České lesnické akademii uskutečnil den otevřených dveří,jenţ měl ukázat zájemcům o studium v tomto odvětví kvalitu a vybavenost školy. Po třech hodinách cesty autem jsme dorazili do areálu školy, která se nachází na okraji města ale přesto blízko centra. Program trval tři hodiny v nově zřízené a prostorné aule. Kaţdou celou hodinu se zde pro nově příchozí návštěvníky podávaly informace, týkající se studia na škole či o ubytování v internátě. Dozvěděli jsme se, ţe mechanizační obory sídlí ve Svobodě nad Úpou. A zde fungují obory Lesnictví, Ochrana přírody a prostředí a nově zřízené Přírodovědné lyceum. O volný čas studentů je postaráno vskutku báječně, neboť zde existují zájmové činnosti: např. trubačský, jezdecký či sokolnický krouţek a mnoho dalších. Některé z těchto aktivit si vedou studenti sami. Dále pak nám byla předloţena zpráva o tom, ţe škola spolupracuje s mnoha zahraničními školami např. z Francie, Polska, Švédska nebo Rakouska. Při individuální prohlídce školy jsem měl moţnost popovídat si s profesory i se studenty, nahlédnout do tříd a přesvědčit se na vlastní oči o její vybavenosti. Po té jsem usoudil, ţe vztahy mezi studenty a jejich profesory jsou takové, jaké mají být a škola je opravdu na vysoké úrovni. Kaţdému, komu tepe srdce pro přírodu a někdy by snad uvaţoval o studiu na lesnické škole, by se měl do Trutnova podívat. Odkazy:www.clatrutnov.cz, Jan Pangrác NÁZORY Z DEVÁTÉ TŘÍDY Další rozhovory s našimi deváťáky. Rozhovor s Veronikou Hanuškovou Co si myslíš, že tě základka naučila? Mluvit sprostě, nadávat a být drzá. Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Pan učitel Řezba a paní učitelka Hudcová. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Matematika pana Řezby Co ti bude na další škole chybět? Kamarádi. Jsi rád, že už letos končíš? Ano i ne 14

15 Na jakou školu bys chtěl dále jít? Zatím přesně nevím, ale zřejmě na Obchodku. Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Osmička Která zatím nejlepší? Zatím to je devítka Rozhovor se Šárkou Salaiovou Co si myslíš, že tě základka naučila? Zbavila mě zábran a zničila poslední zbytky rozumu. Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Pan Řezba a paní Hudcová. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Já nemám ţádný oblíbený předmět. Co ti bude na další škole chybět? Vyspávání o dějepisu. Jsi rád, že už letos končíš? Jo i ne. Na jakou školu bys chtěl dále jít? Těţko říct. Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Sedmá třída. Která zatím nejlepší? Osmička. zpracoval Jan Pangrác FOTBAL Fotbal je stručně řečeno kolektivní hra, ve které se utkávají vţdy jen dvě druţstva. Na trávník se nastupuje v počtu 10 hráčů a 1 brankáře. Jsou i náhradníci, kteří sedí ne lavičce. Fotbal se hraje v různých soutěţích zvané ligy. Nejznámější liga je bezesporu anglická Barclays premier ship. Z ostatních jmenujme například naší Gambrinus ligu, německou Budesligu, italskou Serii A nebo francouzskou Ligue 1. Druţstva z jiných lig se střetávají v soutěţích jako je Liga Mistrů nebo Pohár UEFA. Kaţdý zápas v lize musí mít nějaká pravidla, na jejich dodrţování dohlíţí rozhodčí se svými asistenty. Jakub Vaněk 15

16 Úspěch v sálové kopané V pondělí vyrazila naše škola do Benešova na turnaj v sálové kopané. Na reprezentaci byli vybráni: Horáček L., Jordán P., Vosátka P., Polesný M., Jordán M., Toťová L., Dyškant M., Šála J., Hrubí L., Řehák P., Manhart J. a Calta J. v doprodu paní učitelky Nataši Škardové. Tito hráči měli postupně nastoupit proti ZŠ Čerčany, ZŠ Načeradec, ZŠ Neveklov, ZŠ Vrchotovy Janovice. První zápas proti ZŠ Čerčany jsme vyhráli 2:1 a dostali zaslouţeně 3 body. Další zápas proti ZŠ Načeradec skončil 5:1 a znovu jsme získali 3 body. Nyní jsme jich měli na kontě 6, ale přišla ZŠ Neveklov, se kterou jsme prohráli 3:2, ale ještě jsme mohli doufat v první místo, protoţe zatím kaţdá škola jednou prohrála dvakrát vyhrála, ale byl tu problém s tím, ţe pokud mají dvě muţstva stejný počet bodů, tak rozhoduje vzájamný zápas a ten měl Neveklov lepší. Po tomto zápasu jsme hráli proti ZŠ Vrchotovy Janovice, kterou jsme,,rozdrtili 7:2. Nyní jsme měli 9 bodů a Neveklov 6, ale hrál poslední zápas proti Čeranům a kdyby vyhráli, tak jsou první, ale oni remízovali 2:2 a tím přenechali ŢŠ Ondřejov 1.místo. Petr Jordán MÓDA Od do proběhne anketa NEJOBLÍBENĚJSÍ MÓDNÍ ZNAČKA NA ŠKOLE. Před jídelnu dáme anketní schránku do které můţete hodit papírek s vaší nej módní značkou.v lednovém vydání našeho časopisu se dozvíte, která značka to vyhrála. Tak hlasujte, ať máme co vyhodnocovat! ROZHOVOR Ahojky, máme pro Vás první rozhovor do naší módy, vybrali jsme Gabču Wustingerovou. tak pozorně čtěte, moţná se u toho i pobavíte:d. 1) Gábi, jaký máš ráda módní styl? Mám hodně ráda barvy, takţe barevný a hlavně podle nálady. 2)Upřednostňuješ oblečení, ve kterém se cítíš pohodlně, nebo spíš podle vzhledu? Já osobně upřednostňuji pohodlí. 3)Chodíš ráda nakupovat oblečení? Pokud ano, co tě na tom nejvíce baví? Ani ne. 4)Jak často si vyměňuješ ponožky?:d Samozřejmě kaţdý den. 16

17 5)Jak často děláš pořádek ve své skříni s oblečením? Asi tak jednou za měsíc:d 6)Dokázala bys vymyslet nějaký módní hit? Nejspíš bych nedokázala nic vymyslet. Připravily Kristýna Budská a Patricie Hejmová ZÁBAVA POJĎ SI ZALUŠTIT A TROCHU SE POBAVIT 17

18 Procvič si anglická slovíčka tentokrát zvířata: VÁNOCE A CUKROVÍ Připravuje Jana Modráčková Kokosové kuličky Ingredience: 250g kokosu, 120g moučkového cukru, 100g vlašských ořechů, 4 lţíce slazeného kondenzovaného mléka, šťáva z 1 pomeranče, 100g piškotů, 1 lţíce vody. Postup: Cukr zalijte mlékem a vodou a po rozpuštění povařte 3 minuty. Pak přidejte rozemleté piškoty, kokos, mleté ořechy a šťávu z pomeranče. Vše dobře promíchejte, není-li hmota dost tuhá, přidejte piškoty nebo kokos. Tvořte malé kuličky, které jiţ neobalujte. Ořechové rohlíčky Ingredience: 90g lískových oříšků, 90g vlašských ořechů, 140g cukru moučka, strouhanka, 1 vejce, kakaový krém, čokoládová poleva. Postup: Ze všech ingrediencí udělejte těsto a vyválejte je ve strouhance. Z těsta vytvořte malé rohlíčky. Pečte je v mírně vyhřáté troubě. Vychladlé rohlíčky spojte kakaovým krémem a konce rohlíčků namáčejte v čokoládové polevě. Skořicové placičky Ingredience: 125g másla, 100g cukru, 4 ţloutky, 1 lţička skořice, 50g hladké mouky, 40g Maizeny, 50g mletých lískových oříšků, hrubá mouka, čokoládová poleva. 18

19 Postup: Máslo utřete do pěny s cukrem a ţloutky. Vmíchejte skořici, hladkou mouku, Maizenu a mleté lískové oříšky. Na máslem potřený a moukou vysypaný plech nanášejte lţičkou kousky těsta a zvolna je upečte dorůţova. Vychladlé placičky namáčejte v čokoládové polevě. Mandlové jednohubky Ingredience: 220g mandlí + 24 spařených, oloupaných a mírně opraţených mandlí na ozdobu, 220g moučkového cukru, 4 lţíce zakysané smetany Rama Cremefine, 1 lţíci oleje. Postup: 1. Mandle spařte horkou vodou, oloupejte a najemno namelte. Pak je nasypte do mísy a vmíchejte k nim cukr. Přidejte zakysanou smetanu i olej a postupně promíchejte, aţ vznikne pasta podobná marcipánu. Z té pak vyvalujte kuličky; aby se hmota nelepila, namáčejte si prsty ve studené vodě. 2. Kaţdou kuličku dlaní zlehka zploštěte, zapíchněte do ní opraţenou mandli a vloţte do papírového košíčku. Cukroví připravujte aţ těsně před Vánoci; uchovejte ho přikryté, nejlépe v ledničce nebo na balkoně. Čokoládové kostky Ingredience: 250g hořké čokolády, 250ml neslazeného kondenzovaného mléka, 100g loupaných nahrubo sekaných mandlí. Postup: Hořkou čokoládu rozehřejte ve vodní lázni. Vmíchejte neslazené kondenzované mléko a ručním elektrickým šlehačem šlehejte tak dlouho aţ vznikne hladká hmota. Potom vmíchejte loupané nahrubo sekané mandle a hmotu stejnoměrně rozetřete na alobal. Povrch posypte loupanými sekanými mandlemi a dejte vychladit. Vychladlou hmotu rozkrájejte na kostky. Připravila Gabriela Wustingerová Další z optických klamů Jednotlivé vodorovné pruhy se vám zdají zdeformované. Je tomu tak i ve skutečnosti? 19

20 PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ??? Část druhá: Sára a Klára spolu strávily mnoho krásných dní. Společně chodily do školy i blbnout ven. Jednou, kdyţ Sára snídala, uslyšela zvonek u dveří. Popadla svou svačinu a tašku a běţela ke dveřím. Kdyţ otevřela, neuviděla Kláru, jak se domnívala, ale nějakého pána s poštou. Poštu převzala a koukla na hodinky. Bylo spoustu hodin. Uţ takhle by přišla do školy pozdě. Rozhodla se, ţe dnes na Kláru čekat nebude a půjde sama. Po cestě přemýšlela, co Kláře můţe být, jestli je třeba nemocná nebo něco podobného. Ale to by ji přece dala vědět. Dny ubíhaly a Sára chodila stále do školy sama. Kdyţ své kamarádce volala, vţdy se jí dostalo odpovědi: Uţivatel je dočasně nedostupný. Opakujte volání později. Po týdnu se to Sáře nezdálo a tak se jednou po škole vypravila k domu, kde Klára bydlela. Zazvonila na zvonek.ve dveřích se objevila nějaká paní, mohlo jí být tak maximálně 30. Co tu chceš, holčičko? zeptala se. Dobrý den. Já hledám Kláru Solánskou. Bydlí tu odpověděla ji Sára. Jo ty myslíš tu hnědovlasou děvenku, co tu bydlela s rodinou před námi? zeptala se jí ta paní. Sára na ní nechápavě pohlédla a to paní stačilo aby spustila: Víš, uţ tu týden nebydlí. Odstěhovali se a prodali nám tenhle domek. A kam se odstěhovala? Zeptala se s nadějí v hlase Sára. To opravdu nevím a teď mě omluv. Mám v troubě bábovku. Řekla a zmizela stejně rychle jako se objevila za dřevěnými dveřmi. Sára šla smutně domů. Bylo jí do pláče. Vţdyť znovu ztratila to nejcennější opravdové přátelství. Nedokázala uvěřit tomu, ţe jí Klára nic neřekla, ani se s ní nerozloučila Pokračování příště =D Pavla Hudcová Redakční rada časopisu: Kristýna Budská, Patricie Hejmová, Pavla Hudcová, Petr Jordán, Monika Jordánová, Tereza Kalibová, Jana Modráčková, Jan Pangrác, Barbora Povýšilová, Lenka Toťová, Jakub Vaněk, Gabriela Wustingerová pod vedením Věry Hudcové. Uzávěrka čísla 3 - říjen: 30. listopadu 2008 Uzávěrka čísla 4 leden: Plánujeme na 20. ledna Budeme rádi, pokud nám dáte nějaké své příspěvky. Stačí kontaktovat libovolného člena redakční rady.

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

INZERCE VÝLET DO PÍSECKÉ SLADOVNY. (Bára a Terka)

INZERCE VÝLET DO PÍSECKÉ SLADOVNY. (Bára a Terka) INZERCE Jednou z nových rubrik je inzerce. Máme dvě rubriky: Sháním a Nabízím. Na můj speciální e-mail inzerce.kovadlina@seznam.cz můžete posílat Vaše inzeráty, které následně zveřejníme v následujícím

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku dětská tvorba, vyhodnocení sběru Září 2009 TOCHOVICE 76 262 81

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort.

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o zkušenosti z mé felinoterapeutické praxe. Pracuji pod sdružením Auracanis a začala jsem navštěvovat

Více

Chotíkováček Jaro 2015

Chotíkováček Jaro 2015 Chotíkováček Jaro 2015 Ahoj kamarádi! Máme tady jaro. Příroda se začala probouzet po zimním spánku. Brzy nás čekají Velikonoce. Velikonoce navazují na tradici původně pohanského svátku jara. Nyní jsou

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Jsme si opravdu rovni? Metodický list

Jsme si opravdu rovni? Metodický list Jsme si opravdu rovni? Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - v čem se lišíme, sociální a osobnostní nerovnost práce s textem - příběhy, vnímání a hodnocení odlišností druhých skupinová

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA. Marie Tetourová

JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA. Marie Tetourová JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA Marie Tetourová Zvědavá, všetečná a mlsná myš Mišpulka jednou, když sháněla něco na zub, zabloudila až do hájovny. Ze spíže slyšela, co si v kuchyni lidé povídají. Maminka právě četla

Více

Divadelní představení

Divadelní představení Vánoční besídka Dne 20. 12. 2013 se konala vánoční besídka. Na dopoledne si každá třída připravila nějaký program. Každá třída zazpívala jednu ze známých koled. Žáci z dramatického kroužku si připravili

Více

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 63,4 19,4 6,9 7,7 2,7 83,3 % Lidé 66,1 19,7

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více