KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004"

Transkript

1

2

3 L E D E N G r a f i k a M a x Š v a b i n s k ý V ý s t a v n í s í ň M l s n á k o z a Z á v o d n í k l u b P e g a l o u t k o v á p o h á d k a V ý t v a r n á v ý s t a v a v r á m c i Č e s k o Z U Š s. r. o., K D Ú v a l n o - p o l s k é h o k u l t u r n í h o f e s t i v a l u H o o H o o C o c t a i l K o f o l a mu s i c cl u b I I. r e p r e z e n t a č n í p l e s K r n o v a P a l á c S i l e s i a P e r g u i n Q u a r t e t - k o n c e r t K o n c e r t n í s í ň S v. D u c h a F I L I P M - 1. n a r o z e n i n y K o f o l a c l u b u K o f o l a mu s i c cl u b K a r l o v a r s k ý s k ř i v a n - p ě v e c k á D D M M é ď a K r n o v s o u t ě ž Z Š N e t r a d i č n í b r u s l e n í - s o u t ě ž e p r o d ě t i? a r o d i č e O š t í t m ě s t a K r n o v a - š a c h o v ý t u r n a j D D M M é ď a K r n o v Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i Z á v o d n í k l u b P e g a l o u t k o v á p o h á d k a M á m o, t á t o b u d e m e s i h r á t - z á b a v n é o d p o l e d n e D D M M é ď a K r n o v

4 Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i - l o u t k o v á Z á v o d n í k l u b P e g a p o h á d k a K a r l o v a r s k ý s l a v í č e k - p ě v e c k á D D M M é ď a K r n o v s o u t ě ž M Š J u k e b o x p a r t y K o f o l a mu s i c cl u b Ú v a l n o r i n g v j í z d ě n a b o b e c h Úvalno d o p r o s i n c e P o k l a d y m i n u l o s t i - h i s t o r i e t e x t i l n i c - t v í v K r n o v ě V ý s t a v n í s í ň Ú N O R J a k č e r t i z p e k l a u t í k a l i - p o h á d k a M ě s t s k é d i v a d l o S D O p a v a p r o Z Š D r á t o v á n í - 1. l e k c e, u k á z k a t e c h n i - D D M M é ď a K r n o v k y, v e ř e j n o s t C o u n t r y s e m i n á ř - u č í m e s e t a n č i t D D M M é ď a K r n o v Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i - l o u t k o v á Z á v o d n í k l u b Pega p o h á d k a F u n k o v á b r i g á d a (V a l m e z ) - j a z z -f u n k K o f o l a mu s i c cl u b N e v i d í m t o č e r n ě (P r a h a ) M ě s t s k é d i v a d l o L e t y m i m o (P r a h a ) K o f o l a mu s i c cl u b

5 B u ď f i t - s p o r t o v n í k l á n í p r o d ě t i a D D M M é ď a K r n o v r o d i č e O k r e s n í r e c i t a č n í s o u t ě ž ( W o l k e r ů v K o n c e r t n í s í ň S v. D u c h a P r o s t ě j o v ) T h e B e a t l e s r e v i v a l P a n g e a K o f o l a m u s i c c l u b (Š u m p e r k ) S l a v n o s t n í o t e v ř e n í k a v á r n y - č a j o v n y Kavárna - čajovna Ninive N i n i v e S p o l e č e n s k ý p l e s s p o r t o v c ů K D Ú v a l n o K a r n e v a l p r o v š e c h n y d ě t i D D M M é ď a K r n o v Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i - l o u t k o v á p o h á d k a Z á v o d n í k l u b Pega B Ř E Z E N K u l h a v á n o h a Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e R e c i t a č n í s o u t ě ž M Š D D M M é ď a K r n o v K o s t e l e c k ý p l e s - P r o x i m a + G o g o K o f o l a m u s i c c l u b s h o w m a n S p ř í l e t e m š p a č k ů - v e r n i s á ž Z U Š O p a v a

6 H a d r i á n z Ř í m s ů - k o m e d i e s J o s e f e m M ě s t s k é d i v a d l o D v o ř á k e m J a r n í b e s í d k a s á l Z U Š V i e t n a m m ý m a o č i m a Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e M i m o s t o j í c í + V y p s a n á F i x a K o f o l a m u s i c c l u b O M é ď ů v m í č - v o l e j b a l c h l a p c i Z Š Z Š M ě s t o A l b r e c h t i c e P o p e l k a (L D K r n o v ) M ě s t s k é d i v a d l o K ř í d o v á n í - u b r o u s k o v á t e c h n i k a, D D M M é ď a K r n o v v e ř e j n o s t V e l i k o n o č n í k r á l í k - v ý t v a r n á s o u t ě ž D D M M é ď a K r n o v p r o v e ř e j n o s t C o n o s í m v h l a v ě Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i Z á v o d n í k l u b P E G Y l o u t k o v á p o h á d k a H u d e b n í f e s t i v a l s t ř e d n í c h p e d a g o g i c - K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a k ý c h š k o l a v y š š í c h o d b o r n ý c h š k o l R e c i t a č n í s o u t ě ž M Š - o k r e s n í k o l o D D M M é ď a K r n o v P í s n ě z m a p y s v ě t a I I I. M ě s t s k é d i v a d l o E C H T! + h o s t é K o f o l a m u s i c c l u b J o s e f o v s k á z á b a v a K D Ú v a l n o V í t á n í j a r a Ú v a l n o

7 Č a r o v á n í k o l e m m a l o v á n í - M. N e s v a d - M ě s t s k é d i v a d l o b a - p o ř a d p r o d ě t i M Š P r o c h á z k y s v ě t e m v ý t v a r n é h o u m ě n í Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e H r á t k y s v o d n í k e m - h r y v e v o d ě, M ě s t s k é l á z m ě K r n o v r o d i č e s d ě t m i P o z n e j k a m a r á d y ( p r o Ú S P ) - s o u t ě ž D D M M é ď a K r n o v d o p o l e d n e A b e c e d a h v ě z d I I. - V l a d i m í r H r o n M ě s t s k é d i v a d l o N a r v a n - h u d e b n í s k u p i n a K o f o l a m u s i c c l u b M l s n á k o z a - l o u t k o v á p o h á d k a D i v a d l o l o u t e k O p a v a K r a j s k á p ř e h l í d k a a m a t e r s k ý c h l o u t k o v ý c h s o u b o r ů K u f r o v á n í - o r i e n t a č n í b ě h, v e ř e j n o s t D D M M é ď a K r n o v M é ď a C u p - v o l e j b a l d í v k y Z Š 2. Z Š t ě l o c v i č n a D U B E N H o s p r o v á - v i o l a, S k o u m a l - k l a v í r K o n c e r t n í s í ň S v. D u c h a M o n k e y B u s i n e s s (P r a h a ) - R. H o l ý K o f o l a m u s i c c l u b a j e h o f u n k y c o m p a n y! V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - v e ř e j n o s t D D M M é ď a K r n o v

8

9 3. 4. V e l i k o n o č n í č a r o v á n í K D Ú v a l n o D e c h o v ý o r c h e s t r m l a d ý c h M ě s t s k é d i v a d l o V l a d i m í r O s s i f - o b r a z y - v e r n i s í á ž V ý s t a v n í s í ň v ý s t a v y B u d u l í n e k - Z á v o d n í k l u b Pega l o u t k o v á p o h á d k a J a n B a r t o š - k l a v í r K o n c e r t n í s í ň s v. D u c h a Z l a t o v l á s k a (O p a v a ) - pohádka M ě s t s k é d i v a d l o P r o d a n á n e v ě s t a (O p a v a ) M ě s t s k é d i v a d l o K r e a t i v n í a t e l i é r Ka v á r n a a č a j o v n a N i n i v e k r e a t i v n í m a l o v á n í n a t é m a S E N p o d v e d e n í m d o b r o v o l n í k ů z c e n t r a s t u d e n s k ý c h a k t i v i t B u m e r a n g N e t r a d i č n í v e l i k o n o c e - u k á z k a D D M M é ď a K r n o v č i n n o s t i B u d u l í n e k Z á v o d n í k l u b Pega l o u t k o v á p o h á d k a H o d y, h o d y d o p r o v o d y - u k á z k a r u č n í D D M M é ď a K r n o v p r á c e v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - p r o d e j n í v ý - s t a v a p r a c í C h r á n ě n é u m ě l e c k é d í l n y s t ř e d i s k a S l e z s k á d i a k o n i e, N i n i v e H y p e r n o v a K r n o v

10 9. 4. E n d l e s s + I n s a n i a K o f o l a m u s i c c l u b S p o l e č e n s k ý v e č í r e k Z U Š K r n o v s á l v K O S M é ď a C u p - v o l e j b a l d í v k y Z Š 2. Z Š t ě l o c v i c n a S c r e a m e r s M ě s t s k é d i v a d l o B u d u l í n e k Z á v o d n í k l u b Pega l o u t k o v á p o h á d k a P o e t i c k ý p o d v e č e r u č a j e n e b o Ka v á r n a a č a j o v n a N i n i v e k á v y. D a n B a r t o š - h o u s l e, M a t ě j M u ž í k - r e c i t a c e Š v i h a d l o - R e g g a e t o n e j z P r a h y - K o f o l a m u s i c c l u b a k c e v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - p r o d e j n í v ý s t a v a G l o b u s O p a v a p r a c í C h r á n ě n é u m ě l e c k é d í l n y s t ř e - d i s k a S l e z s k á d i a k o n i e, N i n i v e T r a d i č n í E k o j a r m a r k - o s l a v y D n e H l a v n í n á m ě s t í Z e m ě - j a r m a r k, h r y, s o u t ě ž e, k u l t u r - n í p r o g r a m V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - p r o d e j n í v ý - E k o j a r m a r k K r n o v s t a v a p r a c í C h r á n ě n é u m ě l e c k é d í l n y s t ř e d i s k a S l e z s k á d i a k o n i e, N i n i v e M a l u j e m e p ř í r o d u K r n o v

11 O M é ď ů v m í č - v o l e j b a l c h l a p c i Z Š Z Š M ě s t o A l b r e c h t i c e V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - p r o d e j n í v ý s t a v a p r a c í C h r á n ě n é u m ě l e c k é d í l n y s t ř e- Č eský T ě š í n - k o s t e l S C E a v d i s k a S l e z s k á d i a k o n i e, N i n i v e H u d e b n í p o d v e č e r u č a j e n e b o k á v y Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e. - h u d e b n í v y s t o u p e n í d ě t í Z U Š M ě s t o A l b r e c h t i c e D ě t i d ě t e m a n e b o d s r d c e k s r d c i M ě s t s k é d i v a d l o - u k á z k a Z Ú D ě t s k é s l y š e n í - s e t k á n í ž á k ů Z Š a K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a s t ř e d n í c h š k o l s p ř e d s t a v i t e l i m ě s t a. A k c e v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě V e r n i s á ž v ý s t a v y p r a c í Z U Š Ú v a l n o K D Ú v a l n o t r v á n í v ý s t a v y N e z n a l o s t z á k o n a n e o m l o u v á - I. J a h e l - K o n c e r t n í s í ň S v. D u c h a k a - h u d e b n ě z á b a v n ý p o ř a d K r n o v m é m ě s t o - v ý t v a r n á s o u t ě ž a K a f f e M e i n l v K r n o v ě v ý t v a r n á v ý s t a v a p r o v š e c h n y k r n o v - s k é š k o l y, v e r n i s á ž v í t ě z n ý c h p r a c í a p ř e d á n í c e n v p r o s t o r á c h K a f f e M e i n l v K r n o v ě B a b y l o n - v ý t v a r n á s o u t ě ž p r o v š e c h - n y d ě t i D D M M é ď a K r n o v

12 P ř í r o d o v ě d n á s t e z k a - h r y v p ř í r o d ě D D M M é ď a K r n o v J a z z o v ý f e s t i v a l V Ko f o l e j a z z! K o f o l a m u s i c c l u b a n e b k d y ž h o m i l u j e š n e n í c o ř e š i t : D i x i e l a n d ( ž á k o v s k ý Z U Š ), M l e t ý s t a n d a r d ( B r n o ), D i x i e l a n d ( š k o l n í Z U Š ) + D i x i e l a n d K i l l e r s : B r e t t G r a y ( K a n a d a ), S w i n g K v a r t e t J. B e - r a n a + G. K o č í B r n o, J a m s e s s i o n, B i g B a n d K r n o v, H o s p i t a l D i x i e B a n d K r - n o v, T h e R i v e r s i d e ( U S A, S L O, C Z ), E x p e d i c e A p a l u c h a ( O p a v a ) P o s e z e n í u c i m b á l u R e s t a u r a c e S t r á ž i š t ě V o ř í š k i á d a - p ř e h l í d k a a u k á z k y D D M M é ď a K r n o v p e j s k ů S l e t č a r o d e j n i c - s o u t ě ž n í d o p o l e d n e D D M M é ď a K r n o v p r o d ě t i v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě , K r á s k a a z v í ř e - p o h á d k a S M D Š u m - M ě s t s k é d i v a d l o p e r k p r o Z Š K l a d y a z á p o r y d i e t y p r o k r á s u Ka v á r n a a č a j o v n a N i n i v e p ř e d n á š k a M U D r. L u k á š e B u r d y P o u t n í c i (B r n o ) v ý c h o v n ý k o n c e r t k i n o M í r D e n E U H l a v n í n á m ě s t í P o u t n í c i (B r n o ) c o u n t r y b á l K o f o l a m u s i c c l u b

13 S t a v b a v ě ž e v B a b y l o n u - p o c h o d D D M M é ď a K r n o v B a b y l o ň a n ů n a B a b y l o n s k o u h o r u, m a l o v á n í k r a b i c, s t a v b a B a b y l o n s k é v ě ž e a k c e v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě S t a v ě n í m á j e p r o s t r a n s t v í u O Ú Úvalno H o d y h o d y d o p r o v o d y - p o o b c i / k o l e d y / P ř e h l í d k a d ě t s k ý c h s o u b o r ů D D M M é ď a K r n o v K V Ě T E N H o r n o s l e z s k ý p ů l m a r a t ó n H l a v n í m á n ě s t í, Krnov Č e s k o - p o l s k ý s l e t č a r o d ě j n i c A r e á l P e n z i o n u K o l i b a R y b á ř s k á s o u t ě ž M ě s t o A l b r e c h t i c e P o s l e d n í v ý s t ř e l - I v a n G a j d o š a j e h o K o f o l a m u s i c c l u b s h o w b a n d ( K r n o v ) Č e c h - v a r h a n y, Č e c h o v á - h o u s l e K o n c e r t n í s í ň S v.d u c h a M a r y š a (O p a v a ) M ě s t s k é d i v a d l o M i s i e v I n d o n é s i i p o v o l á n í m a n ž e l ů P s z c z o l k o v ý c h K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e S p o l e č n ý k o n c e r t p o l s k é h u d e b n í š k o l y a Z U Š K r n o v K r n o v

14

15 7. 5. R o b s o n + S o u l I n v e n t i o n K o f o l a m u s i c c l u b V e r n i s á ž m e z i n á r odní v ý s t a v y d ě t í M i n s k M a z o w i e c k i V ý s t a v a M o r a v a - M a z o w i e c k o - Ž e - m a n t i e Z a h r a d n í s l a v n o s t D D M M é ď a K r n o v T a n e c j e n a š e r a d o s t - t a n e č n í v y s t o u - M ě s t s k é d i v a d l o p e n í p r o k r n o v s k é š k o l y a k r n o v s k o u v e ř e j n o s t D e n m a t e k tě l o c v i č n a Z Š P e t r o c e s t o p i s - t o u l k y R u s k e m a n e b v z p o m í n k a n a S o v ě t s k ý s v a z s p o s e z e - K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e n í m u s a m o v a r u s M g r. S v a t o p l u k e m C h l á p k e m A b s o l v e n t s k ý k o n c e r t I. s á l Z U Š K a b á t r e v i v a l + J o y s ( O s t r a v a ) K o f o l a m u s i c c l u b J a z z o v ý v e č e r s á l K O S S r a z m o t o r k á ř ů - k o n c e r t y k a p e l k e m p B o h u š o v O M é ď ů v m í č - v o l e j b a l c h l a p c i Z Š Z Š M ě s t o A l b r e c h t i c e S e t k á n í r o d á k ů, s p o l u ž á k ů, o b č a n ů a K D Ú v a l n o p ř í z n i v c ů Ú v a l n a N e b o j t e s e s t r a š i d e l - J Ů a H E L E M ě s t s k é d i v a d l o

16 O b n o v e n á k r á s a - D e n o t e v ř e n ý c h K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a d v e ř í, v o l n á p r o h l í d k a k u l t u r n í p a m á t - k y a m u z e j n í e x p o z i c e, 2 x p r o h l í d k a k o n c e r t n í s í n ě s p r ů v o d c e m, k o n c e r t D i x i e l a n d u Z U Š K r n o v n a n á d v o ř í ( u p ř í l e ž i t o s t i D n e m u z e í ) D e c o u p a g e - 1. l e k c e - u b r o u s k o v á D D M M é ď a K r n o v m e t o d a A n d e r z K o š i c s d e c h o v o u h u d b o u M ě s t s k é d i v a d l o - z á b a v n ý p r o g r a m A b s o l v e n t s k ý k o n c e r t I I. s á l Z U Š H a s t a l u e g o - e x p e r i o m e n t á l n í m a k r o b i - Kavárna č a j o v n a N i n i v e o t i c k ý r o c k e n r o l S e t k á n í ž e n K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a ! N S T A N T! o o % K o f o l a M u s i c C l u b! n s t a n t n í h u d b a ( B r a t i s l a v a S K ) r o č n í k K r n o v s k á 5 0. p ě š í c y k l o t u - D D M M é ď a r i s t i k a V e r n i s á ž v ý s t a v y V O Z U Š K r n o v M u z e u m L a n š k r o u n H o r n o s l e z s k é s l a v n o s t i H l a v n í m á n ě s t í, K r n o v

17 S y n a g o g a - d e n o t e v ř e n ý c h d v e ř í u p ř í l e ž i t o s t i H o r n o s l e z s k ý c h s l a v - n o s t í O d p r a v ě k u a ž k n á m - v ý t v a r n á s o u t ě ž V I. b i o n á l e p r a c í ž á k ů v ý t v a r n é h o o b o r u Z U Š p r á c e d ě t í v p r o j e k t u S t a r é ř e c k é b á j e a p o v ě s t i l i n o r y t y, k r e s b y, m a l b y a k e r a m i k a d o b h r d i n ů r e k ů Ř e k ů a k r a s a v i c b a j n é H e l a d y B a m b i r i á d a - c e l o r e p u b l i k o v á a k c e p r o d ě t i D e c o u p a g e - 2. l e k c e u b r o u s k o v á m e t o d a Poutník v krajině - p ř e d n á š í E v a G a r g u l á - k o v á S y n a g o g a D D M M é ď a K r n o v M ě s t k é m u z e u m L a n - š k r o u n H l a v n í n á m ě s t í, K r n o v D D M M é ď a K r n o v K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e P r o x i m a + h o s t G o g o s h o w m a n K o f o l a m u s i c c l u b P r e m i é r a f i l m u S i l n ý k a f e z a ú č a s t i r e ž i s é r a G u n n a r s s o n a ( I s - l a n ď a n ), h e r c e H o f m a n n a a z á s t u p k y n i S P I I n t e r n a t i o n a l p a n í J i r a v o v é, a u t o g r a m i á d a, p o p ř e d s t a v e n í b e s e d a K i n o M í r 7 0

18 Č t y ř b o j p r o Ú S P - O H - a t l e t i c k ý S o k o l o v n a K r n o v z á v o d V ý t v a r n á v ý p o v ě ď d ě t í v ý t v a r - V ý s t a v n í s í ň n á v ý s t a v a - v e r n i s á ž K á c e n í m á j e ( d ě t s k ý d e n ) - o d p o l e d n e K o f o l a m u s i c c l u b p l n é z á b a v y p r o d ě t i K á c e n í m á j e ( d ě t s k ý d e n ) p ř e d O Ú Ú v a l n o D ě t s k ý d e n M ě s t s k é p o l i c i e - z á b a v n é letiště Krnov d o p o l e d n e p r o d ě t i r o č n í k K r n o v s k á p a d e s á t k a - p ě š í c y k l o t u r i s t i k a K o m e d i e o c h y t r o s t i ( L D K r n o v ) Ú s m ě v n á k o m e d i e, k t e r á z a m ě ř u j e n a v z t a h m u ž ů a ž e n. A u t o r I v a n T a l l e r. K o f o l a mu s i c cl u b Č E R V E N D ě t s k ý d e n D D M M é ď a K r n o v T e n s i n g K r n o v - h u d e b n í, t a n e č n í a K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e d r a m a t i c k é v y s t o u p e n í

19 2. 6. K o n c e r t n ě m e c k é h o s o u b o r u K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a S ü d m ä h r i s c h e S i n g - u n d S p i e l s c h a r s ž i d o v s k ý m i p í s n ě m i v č e š t i n ě a n ě m č i n ě B a y k o n u r ( O p a v a ) C o s m i c s h o w K o f o l a m u s i c c l u b D ě t i p r o v e ř e j n o s t - z á b a v n é d o p o l e d - z a h r a d a M é ď a K r n o v n e p r o d ě t i D ě t s k ý d e n h ř i š t ě T J S O K O L L i c h n o v B e t u l a p e n d u l a r o č n í k p ř í r o d o - S t a r é h l i n i š t ě v ě d n é s o u t ě ž e p r o ž á k y k r n o v s k ý c h š k o l V ý s t a v a v K a r b e n u - v r á m c i p a r t - K a r b e n n e r s k ý c h v z t a h ů m ě s t a K r n o v a m ě s t a K a r b e n P ř e h l í d k a m l a d é h o t a n c e K r n o v N a o k o - kr n o v s k o - b r u n t á l s k á p r o g r e - K o f o l a m u s i c c l u b s i v n í k a p e l a P ř e h l í d k a m l a d é h o t a n c e A f t e r p a r t y K o f o l a m u s i c c l u b Z á j e z d d o d o l n í h o R a k o u s k a p ř e s M i k u l o v, P o z s d o r f, V í d e ň, H e r r n - b a u r g a n t é n u K o n c e r t n a n á d v o ř í - K r n o v a n k a K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a

20

21 O H v l e h k é a t l e t i c e p r o M Š D D M M é ď a K r n o v H u d e b n í c h v i l k a - v y s t o u p e n í h u d e b - K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e n í s k u p i n k y s l o ž e n é z e s t u d e n t ů a m l a d ý c h l i d í s p o s t i ž e n í m z k l u b u B u m e r a n g S e t k á n í s M ú z o u - p ř e h l í d k a v š e c h M ě s t s k é d i v a d l o o b o r ů Z U Š K r n o v G L A Y Z Y - p o l o d í v č í m y s t i c k o - r o c k o - K o f o l a m u s i c c l u b v ý n á š u p z č e s k o - p o l s k é h o p o m e z í Ř e c k é d n y - K o n c e r t ř e c k é a b u l h a r - s k é l i d o v é h u d b y K o n c e r t n í s í ň, M U K r n o v V e r n i s á ž v ý s t a v y o ž i v o t ě ř e c k é k o m u n i t y v Č R - Z e ž i v o t a ř e c k é m e n š i n y F o t b a l o v ý t u r n a j a m a t é r s k ý c h t ý m ů z Č R, Ř e c k a, N ě m e c k a F o l k o v é o d p o l e d n e - ř e c k é t a n e č n í s o u b o r y z Č R a b u l h a r s k ý t a n e č n í s o u b o r Pirin z B r n a S p o l e č e n s k ý ve č e r s ř e c k o u t a n e č n í S t a d i o n v C h o m ý ž i H l a v n í n á m ě s t í, K r n o v P a l á c S i l e s i a z á b a v o u K o n c e r t ž i d o v s k é d u c h o v n í h u d b y - š u m p e r s k á s k u p i n a A v o n o t a j S y n a g o g a

22 K o n c e r t p o r o z u m ě n í S y n a g o g a NInive křesťanské chvály R omano jilo ( R o m s k é s r d c e ) m o d e r n í t a n e č n í h u d b a a r o m s k é a č a r d á š e D n y p i v a a p o h o d y n á d v o ř í p i v o v a r u H u r á p r á z d n i n y s e b l í ž í - z á b a v n ý K r n o v d e n p r o d ě t i s e s l o ž k a m i T e n i s o v ý t u r n a j p r o m l a d é i d o s p ě l é T e n i s o v ý k l u b K r n o v s k é f o l k l o r n í o d p o l e d n e H l a v n í n á m ěstí, K r n o v B ě h d o c v i l í n s k ý c h s c h o d ů Z Š, M Š, v e ř e j n o s t A utismus - t é m a, k t e r é m ě z a j í m á K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e p r o b l e m a t i k a a u t i s m u o č i m a a b s o l - v e n t k y S P g Š v K r n o v ě, V e r o n i k y P e t ř e k o v é D o b r o d r u ž n á v ý p r a v a - v e ř e j n o s t Z O O O l o m o u c K o n c e r t n a n á d v o ř í - K r n o v s k á c i m b á - K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a l o v á m u z i k a S l a v n o s t n í r o z l o u č e n í s p á ť á k y O b ř a d n í s í ň O Ú Ú v a l n o H u r á p r á z d n i n y - z a h r a d n í s l a v n o s t z a h r a d a M I K S u

23 K o n c e r t v r á m c i E v r o p ského s v á t k u h u d b y M e m o r i á l O l d ř i c h a M r á z k a - z á p a s Č E R V E N E C D D M M é ď a K r n o v J a k e b o x d a n c e p a r t y K o f o l a m u s i c c l u b N e c k i á d a - v e ř e j n o s t D D M M é ď a K r n o v K o n c e r t k l e z m e r o v é k a p e l y L é t a j í c í S y n a g o g a r a b í n - v e s e l á h u d b a b a l k á n s k é h o s t ř i h u u p ř í l e ž i t o s t i z a h á j e n í p r o j e k t u d o b r o v o l n é p r á c e m l a d ý c h l i d í z e z á p a d n í E v r o p y p ř i o p r a v á c h ž i d o v - s k é h o h ř b i t o v a v K r n o v ě K o n c e r t r u s k ý c h l i d o v ý c h a j i d i š p í s n í - p í s n ě b a r d s k é ( O k u d ž a v y, V y s o c k é h o ), p í s n ě b l a t n y j e ( z g u l a g ů a v ě z e n í ) M á š a K u b á t o v á - d i s k u s n í p ř e d n á š - k a d r. R i j k s e n o v é o v z t a z í c h ž i d ů a k ř e s ť a n ů v d ě j i n á c h, p r o m í t á n í f i l m u S c h i n d l e r ů v s e z n a m S y n a g o g a

24 V ý t v a r n ý k u r z - v r á m c i p r o j e k t u Č e s k o - p o l s k ý k u l t u r n í f e s t i v a l s k u p i n a W e y t o r a z B r n a - s t a r á h u d b a, v ě t š i n o u ž i d o v s k á, a l e i s t ř e - d o v ě k é a k e l t s k é i n p i r a c e, ž i d o v s k é p o h á d k y, k r e s l e n í p r o m l á d e ž, v ý u k a i z r a e l s k ý c h t a n c ů p ř e d n á š k a P. A. T e s a ř e o N o v é m z á k o n ě v k o n t e x t u d o b o v é h o ž i d o v s k é h o m y š l e n í V ý l e t d o O s o b l a h y - ž i d o v s k ý h ř i t o v s r a z n a ž e l e z n i č n í s t a n i c i K r n o v - C v i - l í n, v ý l e t v l a k e m d o O s o b l a h y, provází J a r o s l a v A c h a b H a i d l e r P ř e d n á š k a s p r o m í t á n í m o b r á z k y ž i d o v s k ý c h p a m á t e k S l e z - s k a - d r. W o d z i ň s k i z u n i v e r z i t y v e W r o c l a w i u P r o h l í d k a k r n o v s k é h o ž i d o v s k é h o h ř b i t o v a n a u l. V O s a d ě s e s p r á v c e m P. A. T e s a ř e m P ř e d n á š k a + f i l m - p ř e d n á š k a J. A. H a i d l e r a o k a b a l e a s y m b o l e c h j u d a i z - m u, p r o m í t á n í f i l m u Ž i v o t j e k r á s n ý Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S y n a g o g a K r n o v - O s o b l a h a S y n a g o g a ž i d o v s k ý h ř b i t o v K r n o v S y n a g o g a

25 P a n T h e o d o r M u n d s t o c k - d i v a d e l n í S y n a g o g a h r a p o d l e L. F u k s e, a b s u r d n í p ř í b ě h s t é m a t e m h o l o c a u s u v p o d á n í J. A. H a i d l e r a, ř e d i t e l e Č i n o h e r n í h o s t u d i a v Ú s t í n a d L a b e m a V ý s t a v a d r o b n é h o z v í ř e c t v a K r n o v F o t b a l o v é u t k á n í d o b r o v o l n í k ů s m l a - h ř i š t ě n a Ž i ž k o v ě u l. d ý m i R o m y, p ř e d s t a v e n í z e m í d o b r o v o l - n í k ů f o r m o u j í d l a, p í s n ě, t a n c e a t d M e z i n á r o d n í v ý t v a r n ý P L E N É R K r n o v S R P E N T a n e č n í s o u s t ř e d ě n í v r á m c i Č e s k o - p o l s k ého k u l t u r n í ho f e s t i v a l u v D l o u h é V o d ě, v y h o d - n o c e n í v Z U Š s. r. o. v K r n o v ě L i c h n o v s k é s l a v n o s t i h ř i š t ě T J S O K O L L i c h n o v T u r n a j m a l é k o p a n é š k o l n í h ř i š t ě C o u n t r y o d p o l e d n e a n e b z p í v e j s n á m i!, 2. r o č n í k o d p o l e d n e p r o d ě t i K o f o l a m u s i c c l u b

26

27 l e t n í t á b o r y S r a z h a r m o n i k á ř ů - z á b a v n é o d p o l e d n e r e s t a u r a c e S t r á ž i š t ě I. M r á z k o v á + P. Š m í d - o b r a z y - v e r n i s á ž v ý s t a v y V ý s t a v n í s í ň Z Á Ř Í J u k e b o x d a n c e p a r t y K o f o l a m u s i c c l u b M e z i n á r o d n í č e s k o - p o l s k á v ý t v arná Z U Š s. r. o., K D Ú v a l n o v ý s t a v a l e t h u d e b n í s k u p i n y P r o x i m a a 3 0 K o f o l a m u s i c c l u b l e t S e x t e t N o v a - v ý r o č í d v o u k r n o v - s k ý c h s t á l i c, v e l k á s h o w k r n o v s k ý c h k a p e l K o n c e r t s k u p i n a P o s l e d n í v ý s t ř e l z K o f o l a m u s i c c l u b K r n o v a - n a t á č e n í n a l i v e C D M e m o r i á l F r a n t i š k a H a l a š k y - s o u t ě ž fo t b a l o v é h ř i š t ě Ú v a l n o d o b r o v o l n ý c h h a s i č ů F u s i o n T r i o / K r n o v - B r u n t á l / P o s l e d n í v ý s t ř e l / l i v e C D / K u l i č k y š t ě s t í - f u n k y / O s t r a v a / K o f o l a m u s i c c l u b

28 K a r n e v a l M ě s t s k é d i v a d l o Z á j e z d p r o d ů c h o d c e Z i n a a S t e r e o p h o n i c p u n x K o f o l a m u s i c c l u b I v a n M l á d e k M ě s t s k é d i v a d l o S o u t ě ž o n e j l e p š í h o s t ř e l c e šk o l n í h ř i š t ě K r n o v s k é h u d e b n í s l a v n o s t i H l avní n á m ěstí, M ě s t s k é d i v a d l o, síň Sv. Ducha, K o f o l a m u s i c c l u b J i ř í K o r n, s k u p i n y T E P a 4 T E T M ě s t s k é d i v a d l o ( v r á m c i K H S ) K a t a p u l t - v y s t o u p e n í v r á m c i K r n o v - K o f o l a m u s i c c l u b s k ý c h h u d e b n í c h s l a v n o s t í Č e s k o - n ě m e c k é d n y K o n c e r t v r á m c i č e s k o - n ě m e c k ý c h d n ů V e l k á c e n a b o x u H r á t k y s M é ď o u D D M M é ď a K r n o v K y n o l o g i c k á s o u t ě ž D D M M é ď a K r n o v Ř Í J E N

29 V ý s t a v a ú č a s t n í k ů m e z i n á r o d n í h o K D Ú v a l n o k u r z u v Ú v a l n ě J. A. R. k o n c e r t K o f o l a m u s i c c l u b D. L y s á č k o v á - t e x t i l n í t v o r b a - v e r - V ý s t a v n í s í ň n i s á ž v ý s t a v y P s y c h o n a u t + h o s t é k o n c e r t u ( O p a - K o f o l a m u s i c c l u b v a ) M e z i n á r o d n í č e s k o - p o l s k á v ý t v a r n á? v ý s t a v a D r a k i á d a f o t b a l o v é h ř i š t ě Ú v a l n o K o n c e r t k r n o v s k é l e g e n d y F l o w e r s K o f o l a m u s i c c l u b C i m e n t f o l k l o r n í r o c k o v á s k u p i n a K o f o l a m u s i c c l u b S p o l e č e n s k ý v e č í r e k p ř á t e l š k o l y K D Ú v a l n o 3. s p o l e č n ý k o n c e r t h u d e b n í š k o l a z Z U Š K r n o v P o l s k a a Z U Š - H u d e b n í š k o l a z K o z l í / P o l s k o / a Z U Š K r n o v D r a k i á d a - z á b a v n é o d p o l e d n e p r o d ě t i D D M M é ď a K r n o v Š í p + N á h l o v s k ý M ě s t s k é d i v a d l o D r o b e č k y z p e r n í k u M ě s t s k é d i v a d l o k o n c e r t s k u p i n y P r i e s s n i t z - j e s e n i c - k á h u d e b n í s k u p i n a K o f o l a M u s i c C l u b

30 L I S T O P A D S e b e v r á n y ( P a r d u b i c e ) + P a p i l l i o K o f o l a m u s i c c l u b ( B r u n t á l ) H a l i n a F l e g e r + Z b i g n i e w N e t k a n i e c V ý s t a v n í s í ň o b r a z y, o b j e k t y ( P o l s k o ) v e r n i s á ž v ý s t a v y F i l i p M ( O s t r a v a ) - k o n c e r t K o f o l a m u s i c c l u b A d v e n t n í č a r o v á n í K D Ú v a l n o P o d z i m n í b e s í d k a s á l Z U Š K o n c e r t J a n á č k o v y f i l h a r m o n i e O s - M ě s t s k é d i v a d l o t r a v a v r á m c i p r o j e k t u k R o k u č e s k é h u d b y H r o u z o v k a - o r i e n t a č n í b ě h D D M M é ď a K r n o v D i v a d l o S k l e p ( P r a h a ) K o f o l a m u s i c c l u b P R O S I N E C M i k u l á š s k á b e s í d k a K o n c e r t n í s í ń Sv. D u c h a

31 V I. V á n o č n í f e s t i v a l k r n o v s k é k u l - M ě s t s k é d i v a d l o t u r y R o m a n D r a g o u n - z p ě v, k l á v e s y K o f o l a m u s i c c l u b R o z s v í c e n í v á n o č n í c h s t r o m ů p ř e d O Ú Ú v a l n o Z U Š - d ě t s k á t v o r b a, v e r n i s á ž V ý s t a v n í s í ň K r n o v s k é m a l o v á n í - v e r n i s á ž v ý t v a r - Č S O B p o b o č k a K r n o v n é s o u t ě ž e p r o k r n o v s k é š k o l y P r o x i m a + h o s t é K o f o l a m u s i c c l u b V á n o č n í k o n c e r t s á l Z U Š n e b o K S V á n o č n í k o n c e r t D O M M ě s t s k é d i v a d l o V á n o č n í j a z z o v ý v e č e r D a n a V r c h o v - K o f o l a m u s i c c l u b s k á a J i ř í U r b á n e k B a n d V á n o č n í b e s í d k a v K o f o l e K o f o l a m u s i c c l u b V á n o č n í j a r m a r k H l a v n í n á m ě s t í P o u t ě V á n o č n í v ý s t a v a D D M M é ď a K r n o v M i k u l á š D D M M é ď a K r n o v Š a c h o v ý t u r n a j D D M M é ď a K r n o v V á n o č n í z a s t a v e n í K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a S i l v e s t r v Ko f o l e K o f o l a m u s i c c l u b

Ř Ř š Ú Á ť Ř ň š ň č ť č ň ť č Ř š ň š Č Ě š š Č Ú č č ň č Ů Í š š ť ň č Ě č ť č ť š Ě č Ě ť Ě č č č Š ť ť š č Ě ň Ř Ů Ř š ť ň č š č č š Ú č č č č Ť č č ň š Ú č š č ť Í Ř š Í š ť Ř Ť Č Č Č č ň Ě č Ř Ř

Více

Rozměry (cm) cena Počet Kód výrobku. 01 1 9 01 01 čepice hladká 35x35x9 ks 163 10 20. 01 1 9 01 02 čepice hladká 41x41x8 ks 168 13 20

Rozměry (cm) cena Počet Kód výrobku. 01 1 9 01 01 čepice hladká 35x35x9 ks 163 10 20. 01 1 9 01 02 čepice hladká 41x41x8 ks 168 13 20 Rozměry (cm) cena Počet Kód výrobku Výrobek Provedení délka x šířka x výška Kč váha ks na A B C D E F (D-průměr, U-uhlopříčka) bez DPH 20% kg paletě ČEPICE 01 1 9 01 01 čepice hladká 35x35x9 ks 163 10

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (1/2)

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (1/2) Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 23. - 29. 7. 2012 týden 30

JÍDELNÍ LÍS TEK 23. - 29. 7. 2012 týden 30 JÍDELNÍ LÍS TEK 23. - 29. 7. 2012 týden 30 Dietní pokrmy jsou p ipravovány dle p íslu ných dietních receptur Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Po 23.7.12 Bílá káva s meltou, Sýrová pomazánka,

Více

É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č

Více

E X T E R N Í H L I N Í K O V Ý S T Í N Í C Í S Y S T É M S U N C L I P S

E X T E R N Í H L I N Í K O V Ý S T Í N Í C Í S Y S T É M S U N C L I P S SUNCLIPS - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - SC.096.01 SE.096.01 / SE.096.02 SE.130.01 SE.176.01-7 - SC.096.01 SE.096.01 / SE.096.02 SE.130.01 SE.176.01-8 - - 9 - SE.096.01 / SE.096.02-10 - - 11 - - 12 - - 13

Více

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma!

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Pondělí 20. června Hovězí polévka s krupicí a zapuštěným vejcem 20,- Čočková polévka s opečeným párkem 20,- Pečený pstruh na roštu s bylinkovým máslem podávaný s vařeným a citrónem Smažený kuřecí řízek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. za školní rok 2013/2014 Název školy: Základní umělecká škola s.r.o. 1) Sídlo školy: Dvořákův okruh 21, 794 01 Krnov Detašovaná pracoviště školy : 1) 793 93 Brantice 252

Více

Typový plán. K08 80x130x40. 80x130x40. 2 police. Skříňka prosklená pol. K13 K14 K15 80x80x40 1 police, 2 zásuvky 5 zásuvek. skleněné dveře 2992009.

Typový plán. K08 80x130x40. 80x130x40. 2 police. Skříňka prosklená pol. K13 K14 K15 80x80x40 1 police, 2 zásuvky 5 zásuvek. skleněné dveře 2992009. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. K01 K02 K03 8013050 8013050 8013040 šatní tyč 2992001.00 2992002.00 2992003.00 Skříňka uzavřená pol. K04 8013040 3 police 2992003.01

Více

Typový plán 2992003.00 9 999,- 7 799,- K08 80x130x40. 80x130x40 2992004.01 6 999,- 2 police. Skříňka prosklená pol.

Typový plán 2992003.00 9 999,- 7 799,- K08 80x130x40. 80x130x40 2992004.01 6 999,- 2 police. Skříňka prosklená pol. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. K01 K02 K03 8013050 8013050 8013040 šatní tyč 2992001.00 2992002.00 2992003.00 9 999,- 7 799,- 7 Skříňka uzavřená pol. K04 8013040 3

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KULTURNÍ SPOLEČNOST KRNOVSKO za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KULTURNÍ SPOLEČNOST KRNOVSKO za rok 2006 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KULTURNÍ SPOLEČNOST KRNOVSKO za rok 2006 13.ročník Slet čarodějnic v areálu Koliba v Krnově. Pěvecký sbor Čirikle v Synagoze v Krnově. I. Základní charakteristika

Více

Komponenty pro síťový profil ISSO OV 19x8

Komponenty pro síťový profil ISSO OV 19x8 Komponenty pro síťový profil ISSO OV 19x8 901 002 Profil 19x8 válcovaný s límcem 200 bm 901 052 902 002 902 052 Roh pro profil ISSO OV 19x8 s límcem 903 002 Obrtlík 1 mm 500 ks 903 052 904 008 Síťovina

Více

Technický dotazník Letectva Spojených Států Amerických

Technický dotazník Letectva Spojených Států Amerických Technický dotazník Letectva Spojených Států Amerických Tento dotazník byl sestaven tak, aby jste mohli poskytnout Letectvu Spojených Států Amerických co nejvíce informací týkajících se neidentifikovatelného

Více

Obývací stěny Dětské pokoje Ložnice

Obývací stěny Dětské pokoje Ložnice www.delcon-nabytek.cz OPAVA-Kateřinky OD KATKA Ratibořská 1475 T 553 662 152 M 777 332 740 KRNOV OD PRIOR Zámecké nám. 4 T 554 610 307 M 777 332 739 NOVÝ JIČÍN OD GALERIE gen. Hlaďo 2 T 556 706 122 M 777

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

Jídelní stoly a židle

Jídelní stoly a židle Jídelní stoly a židle 1 DELD-8005 deska obdélníkové lamino, 80 x 120 /150 cm židle DELD-8104, potahová látka 1B funkční a moderní design www.delcon-nabytek.cz DELD-8004 barva olše židle DELD-8103 látka

Více

č Ž Ř ž ž ž č č Í č ž č ž Í ž č č Č č Š Č č ú ž č Ž Ž Ž č č č Ž Žš č š š Ž Žš šť š č š Ž Ůž č š šš š Ž š šš Í Ž Ž Ž Ž Č Ž č č Ž č Ž ň Ž Ž č Č č č č č Ž š š Ž šš šč Ž š Č Ó č Č č Š Č č Ž Ž Í š č č ó Ž č

Více

NOVĚ DIGITALIZOVANÉ MATRIKY (22. ledna 2011)

NOVĚ DIGITALIZOVANÉ MATRIKY (22. ledna 2011) Archvní 6, Praha 4-149 00 NOVĚ DIGITALIZOVANÉ MATRIKY (22. ledna 2011) FARNOST KOSTELA SV. APOLINÁŘE NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM AP Z4 AP Z5 FARNOST KOSTELA SV. MARKÉTY NA BŘEVNOVĚ BŘV 3 FARNOST KOSTELA SV.

Více

KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ

KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ Í ť í ť ě á á í á ý á í á Í č Č é á ř á Í ů á ří ňáč ů á í ýř á ý ý á á í š ů ý KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ Podpůrná příprava prvňáčků Pracovní listy 1 10 Náplň: ROZHOVOŘENÍ ŽÁKŮ, ZBAVENÍ OSTYCHU A STRACHU

Více

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy ZRAK U c B ř c z c zř č jš c ch ř P! j Z j h K č j j ř c zř z M j? z N hžjc? j h 42 Ex_001_073 42 752014 14:47:46 P jc 1 Vz c ž j ř h 2 P z c c j z ř S c? Szřj ž! C j? N j c c P c šj č z j z ř 4 Lž ř!

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. za školní rok 2012/2013 20 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Název školy : Základní umělecká škola s.r.o. Sídlo školy : Dvořákův okruh 21, 794 01 Krnov Část I. Základní

Více

Výprodej skladových zásob. PERIFERIE (podzim 2009) - 1 -

Výprodej skladových zásob. PERIFERIE (podzim 2009) - 1 - Výprodej skladových zásob PERIFERIE (podzim 2009) - 1 - RAPID, pomaloběžné mlýny, zubové drtiče, předdrtiče, granulátory 1. Rapid 15021 SOLO - vstupní otvor 220 x 150 mm - motor 2,2 kw Seriové číslo: 109605-10-1,

Více

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009 Perspektivy teplárenství Praha 10.11.2009 V ČR je teplem dálkově zásobováno přes 1,6 mil. bytů. Členové TS ČR zajišťují tepelnou pohodu a teplou vodu pro více než 1,195 miliónu domácností u nás. 21 našich

Více

Triatlon Plzeň 11/06/2016 Plzeň, Bolevecký rybník a okolí Oficiální výsledková listina Muži 1500m - 38km - 10km

Triatlon Plzeň 11/06/2016 Plzeň, Bolevecký rybník a okolí Oficiální výsledková listina Muži 1500m - 38km - 10km Triatlon Plzeň 11/06/2016 Plzeň, Bolevecký rybník a okolí Oficiální výsledková listina Muži 1500m - 38km - 10km 1. 1./M20 2 LINDUŠKA František 1994 CZE TCV Jindřichův Hradec, z.s. TCV PRO TEAM 01:54:35.3

Více

Věta jednoduchá v češtině

Věta jednoduchá v češtině Věta jednoduchá v češtině 16. Cvičení na větné členy - souhrn Mgr. Jana Zemanová 2. pololetí školního roku 2012 / 2013 Český jazyk 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška768 1. Zapište do tabulky

Více

Maloobchodní ceník pískovcového materiálu Strana 1

Maloobchodní ceník pískovcového materiálu Strana 1 Maloobchodní ceník pískovcového materiálu Strana 1 K497891 Břidlicové plátky, grafit-černá 30-60mm kg 8,51 21% 10,30 K497853 Břidlicové plátky, grafit-černá 30-60mm, 20kg bal 207,44 21% 251,00 K457895

Více

KATALOG ANDĚLŮ AUKCE V DIVADLE KAMPA, 16. 4. 2016

KATALOG ANDĚLŮ AUKCE V DIVADLE KAMPA, 16. 4. 2016 KATALOG ANDĚLŮ AUKCE V DIVADLE KAMPA, 16. 4. 2016 Anděl č. 1 Olga Sommerová: filmová dokumentaristka, VŠ pedagožka, Praha Olga Špátová: filmová dokumentaristka, Praha Anděl maminčin a dceřin: formát A4,

Více

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 131 DR OD FIRMY PIKO 06.05.2015

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 131 DR OD FIRMY PIKO 06.05.2015 Po modelu od BTTB, později od Tilliga, a v 90. letech od Roco se na trh dostal nový model lokomotivy BR 130 (a jejích odvozenin) od firmy Piko. Člověk by si pomyslel, že většina modelářů, kteří model chtěli,

Více

KOVMAT. web: Dekorácie Cena DR03 32,00 KH08 1,50 EL39P 6,40

KOVMAT.   web:  Dekorácie Cena DR03 32,00 KH08 1,50 EL39P 6,40 Čísla do domu Cena Držiaky na dvere Cena Elementy Cena Elementy Cena CD 0-10 8,00 DR01 28,00 KH06 0,86 EL38P 15,75 DR02 49,00 KH07 1,28 EL39L 6,40 Dekorácie Cena DR03 32,00 KH08 1,50 EL39P 6,40 DC01 149,00

Více

Příloha č. 9: Rovnovážná cvičení: chůze po balančních kostkách a po provaze

Příloha č. 9: Rovnovážná cvičení: chůze po balančních kostkách a po provaze Seznam příloh: Příloha č. 1: Obrázková básnička: Oči, oči, očička Příloha č. 2: Obrázková básnička: Kočka leze dírou Příloha č. 3: Výroba hodin: tvorba z papíru Příloha č. 4: Řecké moře: práce s modelovací

Více

ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní.

ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní. VÝST AVY AVY ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní. 7. 3.? 28. 4. 2014 Vernisáž 6. 3. v 17 hodin DÙM UMÌNÍ, Kabinet architektury, Jureèkova 9, Ostrava ZVI

Více

výška bočnic šířka l.p. délka l.p. hmotnost PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (bočnice z tvarovaného pozink. plechu, "V" oje)

výška bočnic šířka l.p. délka l.p. hmotnost PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (bočnice z tvarovaného pozink. plechu, V oje) AGADOS s.r.o. tel. 566 653 311 CENÍK PŘÍVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ AGADOS Průmyslová 2081 fax. 566 653 368 Platný od 15.02.2010 59401 Velké Mezříčí obchod@agados.cz název. PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (e z tvarovaného

Více

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, Trutnov ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dne 8. června 2010 v sídle společnosti Valná hromada byla svolána oznámením

Více

ř ě ě é ů ů ě ř ě ě ý ž ř č ě š ž ě é ů ů ř é ě ž ř š é ž é é é č ě ě ě ě ž ý é ě č ň š ě é ě é ř ř č ý ř č ž š ě š č ý ě ů š ě ř ů ý ů ě é é é ě š é é š é é č ý ý ů š č ý ý ě é é ý ů é ůž č ě ř é ž Í

Více

Ceník maloobchodní řeznictví a uzenářství Klouček 1 Gothaj 93 Kč Měkké salámy 2 Gothaj zauzený 99 Kč 3 Junior 89 Kč 4 Pikant,žampionový,Olivový 97 Kč

Ceník maloobchodní řeznictví a uzenářství Klouček 1 Gothaj 93 Kč Měkké salámy 2 Gothaj zauzený 99 Kč 3 Junior 89 Kč 4 Pikant,žampionový,Olivový 97 Kč Ceník maloobchodní řeznictví a uzenářství Klouček 1 Gothaj 93 Kč Měkké salámy 2 Gothaj zauzený 99 Kč 3 Junior 89 Kč 4 Pikant,žampionový,Olivový 97 Kč 5 Turista II 162 Kč 6 Šunkový obyčejný 139 Kč 7 Šunkový

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

cookingagent Strana 2 3 Výsuv 15 cm Strana 2 5 Výsuv 30 cm Strana 2 9 Výsuvné police cleaningagent

cookingagent Strana 2 3 Výsuv 15 cm Strana 2 5 Výsuv 30 cm Strana 2 9 Výsuvné police cleaningagent přehled cookingagent Strana 2 3 Pro vše potřebné, co musí být v kuchyni po ruce Spodní Skříňky Výsuv 15 cm Strana 2 5 Rozmanité možnosti použití Výsuv 30 cm Strana 2 9 Klasika pro spodní skříňku Výsuvné

Více

Zahorčice. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Zahorčice. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Zahorčice seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v Zahorčicích je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí

Více

346 01 Horšovský Týn Pondělí: 7:00 12:00 tel.: 379 422 417 Úterý : 13:00 18:00 Středa: 7:00 12:00 Čtvrtek: 7:00 12:00 Pátek: 7:00-12:00

346 01 Horšovský Týn Pondělí: 7:00 12:00 tel.: 379 422 417 Úterý : 13:00 18:00 Středa: 7:00 12:00 Čtvrtek: 7:00 12:00 Pátek: 7:00-12:00 OBVODNÍ LÉKAŘI MUDr. Jaroslava Seibtová praktický lékař pro dosplělé tel.: 379 422 417 Úterý : 13:00 18:00 Čtvrtek: 7:00 12:00 Pátek: 7:00-12:00 MUDr. Luboš Kolář praktický lékař pro dosplělé, RTG pracoviště

Více

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz Domovní čísla Cena Držáky na dveře Cena Elementy Cena Elementy Cena CD 0-10 221 Kč DR01 771 Kč KH06 24 Kč EL38P 435 Kč DR02 1350 Kč KH07 36 Kč EL39L 177 Kč Dekorace Cena DR03 882 Kč KH08 42 Kč EL39P 177

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Označení a technické údaje

Označení a technické údaje Strana: 1 / 9 Název: topení naftové X7 1M 24V SKP: 4435220300 Obch.číslo: Hmotn.: Kód Skarab: 457 341971020 443522756704 22 372,00 1 2 3 4 5 6 Název: topení naftové X7 ZVS SKP: 4435220320 Obch.číslo: Hmotn.:

Více

Místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase

Místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase 1. strana z 5 Místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase Městská část Místa Čas Brno střed Anenská, Antonínská, Arne

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

DUM 13 téma: Kreslení valivých ložisek

DUM 13 téma: Kreslení valivých ložisek DUM 13 téma: Kreslení valivých ložisek ze sady: 01 tematický okruh sady: Kreslení výkres sestavení ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

é é Ý š ě ě é Č Ě ě š é é ě ě é é ě ě ě ě é Ť ě ě ě ě é ě é é ě é é Ť ě ě š ě ě ěšé é Ť ě š ě é ě ě ě é é Ť ě ě ě ě Ť é é ě é éť é ěť é ě é š Ť é š é ě é ě é ě é ě ě Ť é ě é ě ě é ě é ě ě ě š ě é š ěšť

Více

Ů Č Č Ě Í š í í ě í í Ťí í ě í ňí í Ť ě ě Ť í ě í í ě ě ě í š í Ťí ě í ě ší Ó Č š í í í š í ě í í ě í Ť ší í í ě ě í Ť í í ě í š š ě ě ě í ě ě í í š ě

Ů Č Č Ě Í š í í ě í í Ťí í ě í ňí í Ť ě ě Ť í ě í í ě ě ě í š í Ťí ě í ě ší Ó Č š í í í š í ě í í ě í Ť ší í í ě ě í Ť í í ě í š š ě ě ě í ě ě í í š ě ě ě í í Ú ě Ú Ť š íš ě í í ň Í É š Č ě ě šší ě Ť ě š ň í ě ší ě ší ě í í š Ť í í í Ť š ě ě ší ě Ť í íš ě í ě ě í Ť í í í í ší ě Ď ě ě ší Ď í ě í í ě í š ěí ě ě ší ě í í í Ó í í í í š í í ě í ě ě í í ň

Více

Překližková skříň s dvoukřídlými dveřmi

Překližková skříň s dvoukřídlými dveřmi Vezeko Velké Meziříčí Ceník přívěsů platný od 1.4.2012 (bez DPH) Překližková skříň s dvoukřídlými dveřmi Ložná HNĚDÁ BÍLÁ Základní vybavení : Příplatek Boční Před. čelo plocha/ Boční náprav/ zadní dvoukřídlé

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Úhlová překlopná kotoučová pila Marke und Typ / Značka a typ: UP700 Baujahr / Rok výroby: 2009 Hersteller / Výrobce: StrojCad DEMATECH s.r.o. Kubelíkova

Více

Při objednávce se skládá záloha ve výši 50% z ceny. strana č. 1 z 5

Při objednávce se skládá záloha ve výši 50% z ceny. strana č. 1 z 5 CENÍK PLOTOVÝCH DÍLŮ Z UMĚLÉHO KAMENE A OSTATNÍCH DOPLŇKŮ UMĚLÝ KÁMEN - HAVLÍKOVI Tel/Fax : 384 322 624 Belgická 1247/II, 377 01 Jindřichův Hradec platnost od 1. dub 2014 Rozměry (cm) Zčení ČEPICE 01 1

Více

Bytový dům Bohdalec přehled a ceny sklepů

Bytový dům Bohdalec přehled a ceny sklepů dům A 1 BOHDALEC, 02. patro, sklep S 01 S 01 A 2 2,89 57 800 Kč prodáno 19% 2 BOHDALEC, 02. patro, sklep S 02 S 02 A 2 2,76 55 200 Kč k dispozici 19% 3 BOHDALEC, 02. patro, sklep S 03 S 03 A 2 2,76 55

Více

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů Kniha receptur OBSAH Úvod Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina 1. jídlo výběr (minutka) 2. cenová hladina 2. a 3. jídlo

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA 0 0.0.0-0..0 0 0 0 0 0 Volný zp sob HAVRÁNEK Tomáš MEDO Martin NOVÁK Petr DRAGÚ Marián 0 CAGA Št pán KU ERA Petr 0 KOZUBEK Mat j NAMYSLOV Ji í ILLNAR

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, BOSONOŽSKÉ NÁM. 1, 642 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: SZ - MČBBOS 0616/14/3 VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Kopecký TEL.: 547 422 714 FAX: 547 422 719 E-MAIL: lukas.kopecky@bosonohy.cz

Více

Ceník ostření nástrojů

Ceník ostření nástrojů Ceník ostření nástrojů 2014 Leitz - nástroje spol. s r.o. Česká republika - ceník broušení PRAHA BRNO / servis HW/DIA Leitzova 1 Podnásepní 1 150 06 Praha 5 - Košíře 602 00 Brno Prodej tel.: +420 241 482

Více

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DUBEN 2009. VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ, VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, pro oblast TURNOV

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DUBEN 2009. VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ, VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, pro oblast TURNOV Krajský úřad Libereckého kraje Odbor zdravotnictví Zpracoval: Růžena Krupičková E-mail: ruzena.krupickova @kraj-lbc.cz Tel.: 485 226 546 VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DUBEN 2009 V Liberci dne 8. dubna 2009

Více

VOLNÝ ČAS A ČINNOST HALAHOJE. Odpovědi studentů KG Třebíč (263 respondentů)

VOLNÝ ČAS A ČINNOST HALAHOJE. Odpovědi studentů KG Třebíč (263 respondentů) VOLNÝ ČAS A ČINNOST HALAHOJE Odpovědi studentů KG Třebíč (263 respondentů) Když se řekne Halahoj, tak tě jako první napadne... Vítek Oplatek (a spousta superlativů k němu), Domeček - nepočítaně Akce,

Více

Platný od 24.3.2014. Hydrantová skříň nástěnná plná - HS DN 25 hadice DN 25-20 m, 30m

Platný od 24.3.2014. Hydrantová skříň nástěnná plná - HS DN 25 hadice DN 25-20 m, 30m Cena A HYDRANTY DN 25 Barva bez DPH vč. DPH Hydrantová skříň nástěnná plná - DN 25 DN25/20 Č, B 20m červená, bílá 3 850,00 4 892,00 250 mm DN25/20 N 20m nerez 8 663,00 11 006,00 hmotnost 29 kg - 20m DN25/30

Více

r-l~ verejného Z!'.",,'.' \::fctva

r-l~ verejného Z!'.,,'.' \::fctva r-l~ verejného Z!'.",,'.' \::fctva Slovenske te- ~.:;,.:' +, -:- ~nčné čisto; Doälo: 2 9-12- 2010 CESTNÉ PREHLÁSENIE. ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTV A SLOVENSKEJ REPUBLIKY / f(fij;)" I1IJ O;. JI}N H/tIJS

Více

V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. : (+420) 602 834 227 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.

V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. : (+420) 602 834 227 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech. Katalog 2015-2016 listopad 2015 V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 602 834 227 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, web: http://www.revatech.cz

Více

Termín Akce Třídy Učitelé Místnosti. CELOŠKOLNÍ PROJEKT Deváťáci vítají prvňáčky a prvňáčci se loučí s deváťáky

Termín Akce Třídy Učitelé Místnosti. CELOŠKOLNÍ PROJEKT Deváťáci vítají prvňáčky a prvňáčci se loučí s deváťáky Přehled akcí: září 2011 Termín Akce Třídy Učitelé Místnosti 1.9. Linda, Samuel - Tagwerkerová Linda 7:45-8:45 9:30-11:00 11:00-12:30 18:00-20:00 Deváťáci vítají prvňáčky a prvňáčci se loučí s deváťáky

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 01.09.2015 do 04.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Sýrová pomazánka, chléb, čaj(1,7) 01.09 Polévka z červené čočky(1) 1.Drůbeží rizoto sypané sýrem, sirup, voda(1,7), okurkový salát Ovocná přesnídávka, piškoty, sirup(1,3) Vaječná

Více

SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU MĚŘÍCÍM PAPRSKEM SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ) PŘÍRUČKA MODEL: CR-LIM02

SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU MĚŘÍCÍM PAPRSKEM SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ) PŘÍRUČKA MODEL: CR-LIM02 GIANT SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU MĚŘÍCÍM PAPRSKEM SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ) PŘÍRUČKA MODEL: CR-LIM02 Děkujeme Vám za Váš nákup! Přečtěte si pečlivě

Více

Ceník nářadí KRAFTWERK 2016

Ceník nářadí KRAFTWERK 2016 cenik Stránka 1 KR-1000 Ráčna 1/4" 45 zubů KWJ 638,00 772,00 KW2 KR-100035 Nástavec 1/4" 3,5mm 83,00 101,00 KW1 KR-100040 Nástavec 1/4" 4,0mm 83,00 101,00 KW1 KR-100045 Nástavec 1/4" 4,5mm 83,00 101,00

Více

Zpěvník 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Výměnný pobyt studentů Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: čte nahlas, plynule a foneticky správně texty libovolného rozsahu rozumí

Více

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU byt č. 36, Albrechtická 37, vel. 1+1, 50,02 m 2 vč. sklepa, 4. podlaží 1.961,-- Kč 1.480,-- Kč (+ 390,-- Kč každá další osoba) 3.441,-- Kč//1 osoba nebo zaměstnání ve městě Krnově nepřetržitě minimálně

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Kombinovaný stroj pro přípravu seťového lože SATURN III. Servisní katalog náhradních dílů

Kombinovaný stroj pro přípravu seťového lože SATURN III. Servisní katalog náhradních dílů Kombinovaný stroj pro přípravu seťového lože SATURN III Servisní katalog náhradních dílů 2013 Servisní katalog náhradních dílů Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Kombinovaný stroj pro

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9

Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9 Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9 ROZDĚLENÍ DECÉNIÍ (LHC Hořice): Současné decénium: 1.1.2008-31.12.2017(2013-2017) Následující decénium: 1.1.2018-31.12.2027 Lesní správa: Hořice

Více

Obj. č. EAN-kód Popis1 Popis 2 cena bez DPH

Obj. č. EAN-kód Popis1 Popis 2 cena bez DPH 600890000 4007430143396 Stojan na vrtačku 2 695 Kč 616105000 4007430431721 Řezný kotouč - ocel. plech profily 115x2,0x22,23 mm rov. 34 Kč 616107000 4007430431745 Řezný kotouč - ocel. plech 125x2,0x22,23

Více

Rozmanitost modelů OBO. Přehled odbočných krabic

Rozmanitost modelů OBO. Přehled odbočných krabic Rozmanitost modelů OBO Přehled odbočných krabic Rozmanitost modelů Odbočné krabice OBO elké nebo malé, klasické nebo moderní, pro standardní nebo speciální použití v říši odbočných krabic OBO panuje nekonečná

Více

: Frýdek Místek - Zelinkovice

: Frýdek Místek - Zelinkovice 8600272 - Zelinkovice tah Frýdek Místek - Nový Jičín 8600278 - Zelinkovice směr Frýdek Místek od Nového Jičína 8600279 - Zelinkovice směr Nový Jičín od Frýdku Místku 8600366 - Chlebovice tah Frýdek Místek

Více

2013/3350/V/CHRM 28034/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz OZNÁMENÍ

2013/3350/V/CHRM 28034/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

- Poštovní schránky v hnědé či bílé barvě model A model B model C model TS

- Poštovní schránky v hnědé či bílé barvě model A model B model C model TS Průběžná 8, České Budějovice 370 04 tel.+ fax: 387 313 928, 777 183 755 Nabídka výbavy pro bytové domy České Budějovice 26.8.2012 Vážení, nabízíme vybavení bytových domů, a to: - poštovní schránky, - vnitřní

Více

200 g Biftek se šunkou a vejcem, obloha. 200 g Biftek na zeleném pepři, obloha. 200 g Biftek s fazolkami a smetanovou omáčkou

200 g Biftek se šunkou a vejcem, obloha. 200 g Biftek na zeleném pepři, obloha. 200 g Biftek s fazolkami a smetanovou omáčkou HOVĚZÍ MASO 200 g Biftek se šunkou a vejcem, obloha ( Hovězí svíčková,šunka,smažené vejce,bylinkové máslo) 235,- 200 g Biftek na zeleném pepři, obloha ( Hovězí svíčková,zelený pepř,myslivecké koření) 218,-

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Ceník 2015. odběr PLASTOVÉ BOČNICE EASY CLICK RÁMKY EASY CLICK ADAMEC

Ceník 2015. odběr PLASTOVÉ BOČNICE EASY CLICK RÁMKY EASY CLICK ADAMEC RÁMKY EASY CLICK ADAMEC PLASTOVÉ BOČNICE EASY CLICK 1000 11 90 Plastová spona na rámky s horními pololoučkami 0,21 Kč 0,25 Kč 100 1123 10 10 Plastová bočnice rámku Langstroth 2/3 7,60 Kč 9,20 Kč 1123 10

Více

uvádí představení pro děti:

uvádí představení pro děti: uvádí představení pro děti: (V Á) N O Č N Í S K Ř Í T E K aneb Pohádka o hračkách a statečné mamince Když se Jirka včetně Honzy Když se večer mámě vzpouzí Když si Věrky rovněž Kačky Když si nepoklízí hračky

Více

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3.

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3. 1.A (1.ABC), Mgr. Vrtělková Petra řední odborná škola, říbro, Benešova 508 (1) (1) BE sl. ZM BE FY Hr 1.ABC Sm Sm (1) (1) Hr Sm 2 Sm 2 ZM ZE Bo 3.B 1.ABC PK 1 BE Sh (1) (1) FY Hr 2.B Hr 2.B ZE Bo 3.B Hr

Více

HISTORIE SUKNĚ. Když se pravěcí lidé začali odívat do zvířecích kůží, jejich prvním kusem oblečení byla sukně. Za celá staletí

HISTORIE SUKNĚ. Když se pravěcí lidé začali odívat do zvířecích kůží, jejich prvním kusem oblečení byla sukně. Za celá staletí HISTORIE SUKNĚ Když se pravěcí lidé začali odívat do zvířecích kůží, jejich prvním kusem oblečení byla sukně. Za celá staletí se u sukní neměnila ani tak délka, jako spíše střih a způsob nošení. A to jak

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Edita Havránková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Edita Havránková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, Start : 1) Děti si nejdříve dobře prohlédnou obrázek a vzápětí doplňují správná čísla do vět, které předčítá paní učitelka: V jednom starém strašidelném mlýně bydlely... čarodějnice Elvíra a Xyloféna.

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Edice Siena. Keramické urny z edice Siena mají sametový povrch a ručně malovaný zlatý reliéf.

Edice Siena. Keramické urny z edice Siena mají sametový povrch a ručně malovaný zlatý reliéf. Zvířecí urny Edice Siena Edice Siena Keramické urny z edice Siena mají sametový povrch a ručně malovaný zlatý reliéf. Modely s objemem 0,5 litru (65-500) jsou k dostání také s památeční svíčkou ve víčku.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 3 4 U k á z k a k n i h

Více

Výhradní výrobce a dodavatel: DOG production s. r. o. Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ info: 774 056 415 prodej: 775 372 680 info@psizachody.

Výhradní výrobce a dodavatel: DOG production s. r. o. Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ info: 774 056 415 prodej: 775 372 680 info@psizachody. DP121011 PSÍ plastový + plastová patka 1 ks Psí, 1 ks horní víčko, 1 ks spodní víčko, 1 ks patka, montážní sada (3 ks hřebíků, 3 ks hmož- dinek, 3 ks vrutů, 1 ks samořezného vrutu). 0,3 kg. Cena: 330 Kč

Více

58, 90 VÁNOCE S VAŠÍ MAKRO KARTOU. Mikulášské čokolády. 22 Platnost: 10. 10. 23. 10. 2012 zásob. www.makro.cz. Osobní odběr

58, 90 VÁNOCE S VAŠÍ MAKRO KARTOU. Mikulášské čokolády. 22 Platnost: 10. 10. 23. 10. 2012 zásob. www.makro.cz. Osobní odběr VÁNOCE S VAŠÍ MAKRO KARTOU PARTNER PROFESIONÁLŮ Mikulášské čokolády Osobní odběr MIKULÁŠ NAPS bal.: 115 g 58, 90 67,15* Do vyprodání 22 Platnost: 10. 10. 23. 10. 2012 zásob www.makro.cz MIKULÁŠ kakaová

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více