KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004"

Transkript

1

2

3 L E D E N G r a f i k a M a x Š v a b i n s k ý V ý s t a v n í s í ň M l s n á k o z a Z á v o d n í k l u b P e g a l o u t k o v á p o h á d k a V ý t v a r n á v ý s t a v a v r á m c i Č e s k o Z U Š s. r. o., K D Ú v a l n o - p o l s k é h o k u l t u r n í h o f e s t i v a l u H o o H o o C o c t a i l K o f o l a mu s i c cl u b I I. r e p r e z e n t a č n í p l e s K r n o v a P a l á c S i l e s i a P e r g u i n Q u a r t e t - k o n c e r t K o n c e r t n í s í ň S v. D u c h a F I L I P M - 1. n a r o z e n i n y K o f o l a c l u b u K o f o l a mu s i c cl u b K a r l o v a r s k ý s k ř i v a n - p ě v e c k á D D M M é ď a K r n o v s o u t ě ž Z Š N e t r a d i č n í b r u s l e n í - s o u t ě ž e p r o d ě t i? a r o d i č e O š t í t m ě s t a K r n o v a - š a c h o v ý t u r n a j D D M M é ď a K r n o v Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i Z á v o d n í k l u b P e g a l o u t k o v á p o h á d k a M á m o, t á t o b u d e m e s i h r á t - z á b a v n é o d p o l e d n e D D M M é ď a K r n o v

4 Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i - l o u t k o v á Z á v o d n í k l u b P e g a p o h á d k a K a r l o v a r s k ý s l a v í č e k - p ě v e c k á D D M M é ď a K r n o v s o u t ě ž M Š J u k e b o x p a r t y K o f o l a mu s i c cl u b Ú v a l n o r i n g v j í z d ě n a b o b e c h Úvalno d o p r o s i n c e P o k l a d y m i n u l o s t i - h i s t o r i e t e x t i l n i c - t v í v K r n o v ě V ý s t a v n í s í ň Ú N O R J a k č e r t i z p e k l a u t í k a l i - p o h á d k a M ě s t s k é d i v a d l o S D O p a v a p r o Z Š D r á t o v á n í - 1. l e k c e, u k á z k a t e c h n i - D D M M é ď a K r n o v k y, v e ř e j n o s t C o u n t r y s e m i n á ř - u č í m e s e t a n č i t D D M M é ď a K r n o v Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i - l o u t k o v á Z á v o d n í k l u b Pega p o h á d k a F u n k o v á b r i g á d a (V a l m e z ) - j a z z -f u n k K o f o l a mu s i c cl u b N e v i d í m t o č e r n ě (P r a h a ) M ě s t s k é d i v a d l o L e t y m i m o (P r a h a ) K o f o l a mu s i c cl u b

5 B u ď f i t - s p o r t o v n í k l á n í p r o d ě t i a D D M M é ď a K r n o v r o d i č e O k r e s n í r e c i t a č n í s o u t ě ž ( W o l k e r ů v K o n c e r t n í s í ň S v. D u c h a P r o s t ě j o v ) T h e B e a t l e s r e v i v a l P a n g e a K o f o l a m u s i c c l u b (Š u m p e r k ) S l a v n o s t n í o t e v ř e n í k a v á r n y - č a j o v n y Kavárna - čajovna Ninive N i n i v e S p o l e č e n s k ý p l e s s p o r t o v c ů K D Ú v a l n o K a r n e v a l p r o v š e c h n y d ě t i D D M M é ď a K r n o v Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i - l o u t k o v á p o h á d k a Z á v o d n í k l u b Pega B Ř E Z E N K u l h a v á n o h a Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e R e c i t a č n í s o u t ě ž M Š D D M M é ď a K r n o v K o s t e l e c k ý p l e s - P r o x i m a + G o g o K o f o l a m u s i c c l u b s h o w m a n S p ř í l e t e m š p a č k ů - v e r n i s á ž Z U Š O p a v a

6 H a d r i á n z Ř í m s ů - k o m e d i e s J o s e f e m M ě s t s k é d i v a d l o D v o ř á k e m J a r n í b e s í d k a s á l Z U Š V i e t n a m m ý m a o č i m a Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e M i m o s t o j í c í + V y p s a n á F i x a K o f o l a m u s i c c l u b O M é ď ů v m í č - v o l e j b a l c h l a p c i Z Š Z Š M ě s t o A l b r e c h t i c e P o p e l k a (L D K r n o v ) M ě s t s k é d i v a d l o K ř í d o v á n í - u b r o u s k o v á t e c h n i k a, D D M M é ď a K r n o v v e ř e j n o s t V e l i k o n o č n í k r á l í k - v ý t v a r n á s o u t ě ž D D M M é ď a K r n o v p r o v e ř e j n o s t C o n o s í m v h l a v ě Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e Z v í ř á t k a a l o u p e ž n í c i Z á v o d n í k l u b P E G Y l o u t k o v á p o h á d k a H u d e b n í f e s t i v a l s t ř e d n í c h p e d a g o g i c - K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a k ý c h š k o l a v y š š í c h o d b o r n ý c h š k o l R e c i t a č n í s o u t ě ž M Š - o k r e s n í k o l o D D M M é ď a K r n o v P í s n ě z m a p y s v ě t a I I I. M ě s t s k é d i v a d l o E C H T! + h o s t é K o f o l a m u s i c c l u b J o s e f o v s k á z á b a v a K D Ú v a l n o V í t á n í j a r a Ú v a l n o

7 Č a r o v á n í k o l e m m a l o v á n í - M. N e s v a d - M ě s t s k é d i v a d l o b a - p o ř a d p r o d ě t i M Š P r o c h á z k y s v ě t e m v ý t v a r n é h o u m ě n í Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e H r á t k y s v o d n í k e m - h r y v e v o d ě, M ě s t s k é l á z m ě K r n o v r o d i č e s d ě t m i P o z n e j k a m a r á d y ( p r o Ú S P ) - s o u t ě ž D D M M é ď a K r n o v d o p o l e d n e A b e c e d a h v ě z d I I. - V l a d i m í r H r o n M ě s t s k é d i v a d l o N a r v a n - h u d e b n í s k u p i n a K o f o l a m u s i c c l u b M l s n á k o z a - l o u t k o v á p o h á d k a D i v a d l o l o u t e k O p a v a K r a j s k á p ř e h l í d k a a m a t e r s k ý c h l o u t k o v ý c h s o u b o r ů K u f r o v á n í - o r i e n t a č n í b ě h, v e ř e j n o s t D D M M é ď a K r n o v M é ď a C u p - v o l e j b a l d í v k y Z Š 2. Z Š t ě l o c v i č n a D U B E N H o s p r o v á - v i o l a, S k o u m a l - k l a v í r K o n c e r t n í s í ň S v. D u c h a M o n k e y B u s i n e s s (P r a h a ) - R. H o l ý K o f o l a m u s i c c l u b a j e h o f u n k y c o m p a n y! V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - v e ř e j n o s t D D M M é ď a K r n o v

8

9 3. 4. V e l i k o n o č n í č a r o v á n í K D Ú v a l n o D e c h o v ý o r c h e s t r m l a d ý c h M ě s t s k é d i v a d l o V l a d i m í r O s s i f - o b r a z y - v e r n i s í á ž V ý s t a v n í s í ň v ý s t a v y B u d u l í n e k - Z á v o d n í k l u b Pega l o u t k o v á p o h á d k a J a n B a r t o š - k l a v í r K o n c e r t n í s í ň s v. D u c h a Z l a t o v l á s k a (O p a v a ) - pohádka M ě s t s k é d i v a d l o P r o d a n á n e v ě s t a (O p a v a ) M ě s t s k é d i v a d l o K r e a t i v n í a t e l i é r Ka v á r n a a č a j o v n a N i n i v e k r e a t i v n í m a l o v á n í n a t é m a S E N p o d v e d e n í m d o b r o v o l n í k ů z c e n t r a s t u d e n s k ý c h a k t i v i t B u m e r a n g N e t r a d i č n í v e l i k o n o c e - u k á z k a D D M M é ď a K r n o v č i n n o s t i B u d u l í n e k Z á v o d n í k l u b Pega l o u t k o v á p o h á d k a H o d y, h o d y d o p r o v o d y - u k á z k a r u č n í D D M M é ď a K r n o v p r á c e v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - p r o d e j n í v ý - s t a v a p r a c í C h r á n ě n é u m ě l e c k é d í l n y s t ř e d i s k a S l e z s k á d i a k o n i e, N i n i v e H y p e r n o v a K r n o v

10 9. 4. E n d l e s s + I n s a n i a K o f o l a m u s i c c l u b S p o l e č e n s k ý v e č í r e k Z U Š K r n o v s á l v K O S M é ď a C u p - v o l e j b a l d í v k y Z Š 2. Z Š t ě l o c v i c n a S c r e a m e r s M ě s t s k é d i v a d l o B u d u l í n e k Z á v o d n í k l u b Pega l o u t k o v á p o h á d k a P o e t i c k ý p o d v e č e r u č a j e n e b o Ka v á r n a a č a j o v n a N i n i v e k á v y. D a n B a r t o š - h o u s l e, M a t ě j M u ž í k - r e c i t a c e Š v i h a d l o - R e g g a e t o n e j z P r a h y - K o f o l a m u s i c c l u b a k c e v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - p r o d e j n í v ý s t a v a G l o b u s O p a v a p r a c í C h r á n ě n é u m ě l e c k é d í l n y s t ř e - d i s k a S l e z s k á d i a k o n i e, N i n i v e T r a d i č n í E k o j a r m a r k - o s l a v y D n e H l a v n í n á m ě s t í Z e m ě - j a r m a r k, h r y, s o u t ě ž e, k u l t u r - n í p r o g r a m V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - p r o d e j n í v ý - E k o j a r m a r k K r n o v s t a v a p r a c í C h r á n ě n é u m ě l e c k é d í l n y s t ř e d i s k a S l e z s k á d i a k o n i e, N i n i v e M a l u j e m e p ř í r o d u K r n o v

11 O M é ď ů v m í č - v o l e j b a l c h l a p c i Z Š Z Š M ě s t o A l b r e c h t i c e V e l i k o n o č n í v ý s t a v a - p r o d e j n í v ý s t a v a p r a c í C h r á n ě n é u m ě l e c k é d í l n y s t ř e- Č eský T ě š í n - k o s t e l S C E a v d i s k a S l e z s k á d i a k o n i e, N i n i v e H u d e b n í p o d v e č e r u č a j e n e b o k á v y Ka v á r n a č a j o v n a N i n i v e. - h u d e b n í v y s t o u p e n í d ě t í Z U Š M ě s t o A l b r e c h t i c e D ě t i d ě t e m a n e b o d s r d c e k s r d c i M ě s t s k é d i v a d l o - u k á z k a Z Ú D ě t s k é s l y š e n í - s e t k á n í ž á k ů Z Š a K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a s t ř e d n í c h š k o l s p ř e d s t a v i t e l i m ě s t a. A k c e v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě V e r n i s á ž v ý s t a v y p r a c í Z U Š Ú v a l n o K D Ú v a l n o t r v á n í v ý s t a v y N e z n a l o s t z á k o n a n e o m l o u v á - I. J a h e l - K o n c e r t n í s í ň S v. D u c h a k a - h u d e b n ě z á b a v n ý p o ř a d K r n o v m é m ě s t o - v ý t v a r n á s o u t ě ž a K a f f e M e i n l v K r n o v ě v ý t v a r n á v ý s t a v a p r o v š e c h n y k r n o v - s k é š k o l y, v e r n i s á ž v í t ě z n ý c h p r a c í a p ř e d á n í c e n v p r o s t o r á c h K a f f e M e i n l v K r n o v ě B a b y l o n - v ý t v a r n á s o u t ě ž p r o v š e c h - n y d ě t i D D M M é ď a K r n o v

12 P ř í r o d o v ě d n á s t e z k a - h r y v p ř í r o d ě D D M M é ď a K r n o v J a z z o v ý f e s t i v a l V Ko f o l e j a z z! K o f o l a m u s i c c l u b a n e b k d y ž h o m i l u j e š n e n í c o ř e š i t : D i x i e l a n d ( ž á k o v s k ý Z U Š ), M l e t ý s t a n d a r d ( B r n o ), D i x i e l a n d ( š k o l n í Z U Š ) + D i x i e l a n d K i l l e r s : B r e t t G r a y ( K a n a d a ), S w i n g K v a r t e t J. B e - r a n a + G. K o č í B r n o, J a m s e s s i o n, B i g B a n d K r n o v, H o s p i t a l D i x i e B a n d K r - n o v, T h e R i v e r s i d e ( U S A, S L O, C Z ), E x p e d i c e A p a l u c h a ( O p a v a ) P o s e z e n í u c i m b á l u R e s t a u r a c e S t r á ž i š t ě V o ř í š k i á d a - p ř e h l í d k a a u k á z k y D D M M é ď a K r n o v p e j s k ů S l e t č a r o d e j n i c - s o u t ě ž n í d o p o l e d n e D D M M é ď a K r n o v p r o d ě t i v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě , K r á s k a a z v í ř e - p o h á d k a S M D Š u m - M ě s t s k é d i v a d l o p e r k p r o Z Š K l a d y a z á p o r y d i e t y p r o k r á s u Ka v á r n a a č a j o v n a N i n i v e p ř e d n á š k a M U D r. L u k á š e B u r d y P o u t n í c i (B r n o ) v ý c h o v n ý k o n c e r t k i n o M í r D e n E U H l a v n í n á m ě s t í P o u t n í c i (B r n o ) c o u n t r y b á l K o f o l a m u s i c c l u b

13 S t a v b a v ě ž e v B a b y l o n u - p o c h o d D D M M é ď a K r n o v B a b y l o ň a n ů n a B a b y l o n s k o u h o r u, m a l o v á n í k r a b i c, s t a v b a B a b y l o n s k é v ě ž e a k c e v r á m c i o s l a v D n e Z e m ě S t a v ě n í m á j e p r o s t r a n s t v í u O Ú Úvalno H o d y h o d y d o p r o v o d y - p o o b c i / k o l e d y / P ř e h l í d k a d ě t s k ý c h s o u b o r ů D D M M é ď a K r n o v K V Ě T E N H o r n o s l e z s k ý p ů l m a r a t ó n H l a v n í m á n ě s t í, Krnov Č e s k o - p o l s k ý s l e t č a r o d ě j n i c A r e á l P e n z i o n u K o l i b a R y b á ř s k á s o u t ě ž M ě s t o A l b r e c h t i c e P o s l e d n í v ý s t ř e l - I v a n G a j d o š a j e h o K o f o l a m u s i c c l u b s h o w b a n d ( K r n o v ) Č e c h - v a r h a n y, Č e c h o v á - h o u s l e K o n c e r t n í s í ň S v.d u c h a M a r y š a (O p a v a ) M ě s t s k é d i v a d l o M i s i e v I n d o n é s i i p o v o l á n í m a n ž e l ů P s z c z o l k o v ý c h K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e S p o l e č n ý k o n c e r t p o l s k é h u d e b n í š k o l y a Z U Š K r n o v K r n o v

14

15 7. 5. R o b s o n + S o u l I n v e n t i o n K o f o l a m u s i c c l u b V e r n i s á ž m e z i n á r odní v ý s t a v y d ě t í M i n s k M a z o w i e c k i V ý s t a v a M o r a v a - M a z o w i e c k o - Ž e - m a n t i e Z a h r a d n í s l a v n o s t D D M M é ď a K r n o v T a n e c j e n a š e r a d o s t - t a n e č n í v y s t o u - M ě s t s k é d i v a d l o p e n í p r o k r n o v s k é š k o l y a k r n o v s k o u v e ř e j n o s t D e n m a t e k tě l o c v i č n a Z Š P e t r o c e s t o p i s - t o u l k y R u s k e m a n e b v z p o m í n k a n a S o v ě t s k ý s v a z s p o s e z e - K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e n í m u s a m o v a r u s M g r. S v a t o p l u k e m C h l á p k e m A b s o l v e n t s k ý k o n c e r t I. s á l Z U Š K a b á t r e v i v a l + J o y s ( O s t r a v a ) K o f o l a m u s i c c l u b J a z z o v ý v e č e r s á l K O S S r a z m o t o r k á ř ů - k o n c e r t y k a p e l k e m p B o h u š o v O M é ď ů v m í č - v o l e j b a l c h l a p c i Z Š Z Š M ě s t o A l b r e c h t i c e S e t k á n í r o d á k ů, s p o l u ž á k ů, o b č a n ů a K D Ú v a l n o p ř í z n i v c ů Ú v a l n a N e b o j t e s e s t r a š i d e l - J Ů a H E L E M ě s t s k é d i v a d l o

16 O b n o v e n á k r á s a - D e n o t e v ř e n ý c h K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a d v e ř í, v o l n á p r o h l í d k a k u l t u r n í p a m á t - k y a m u z e j n í e x p o z i c e, 2 x p r o h l í d k a k o n c e r t n í s í n ě s p r ů v o d c e m, k o n c e r t D i x i e l a n d u Z U Š K r n o v n a n á d v o ř í ( u p ř í l e ž i t o s t i D n e m u z e í ) D e c o u p a g e - 1. l e k c e - u b r o u s k o v á D D M M é ď a K r n o v m e t o d a A n d e r z K o š i c s d e c h o v o u h u d b o u M ě s t s k é d i v a d l o - z á b a v n ý p r o g r a m A b s o l v e n t s k ý k o n c e r t I I. s á l Z U Š H a s t a l u e g o - e x p e r i o m e n t á l n í m a k r o b i - Kavárna č a j o v n a N i n i v e o t i c k ý r o c k e n r o l S e t k á n í ž e n K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a ! N S T A N T! o o % K o f o l a M u s i c C l u b! n s t a n t n í h u d b a ( B r a t i s l a v a S K ) r o č n í k K r n o v s k á 5 0. p ě š í c y k l o t u - D D M M é ď a r i s t i k a V e r n i s á ž v ý s t a v y V O Z U Š K r n o v M u z e u m L a n š k r o u n H o r n o s l e z s k é s l a v n o s t i H l a v n í m á n ě s t í, K r n o v

17 S y n a g o g a - d e n o t e v ř e n ý c h d v e ř í u p ř í l e ž i t o s t i H o r n o s l e z s k ý c h s l a v - n o s t í O d p r a v ě k u a ž k n á m - v ý t v a r n á s o u t ě ž V I. b i o n á l e p r a c í ž á k ů v ý t v a r n é h o o b o r u Z U Š p r á c e d ě t í v p r o j e k t u S t a r é ř e c k é b á j e a p o v ě s t i l i n o r y t y, k r e s b y, m a l b y a k e r a m i k a d o b h r d i n ů r e k ů Ř e k ů a k r a s a v i c b a j n é H e l a d y B a m b i r i á d a - c e l o r e p u b l i k o v á a k c e p r o d ě t i D e c o u p a g e - 2. l e k c e u b r o u s k o v á m e t o d a Poutník v krajině - p ř e d n á š í E v a G a r g u l á - k o v á S y n a g o g a D D M M é ď a K r n o v M ě s t k é m u z e u m L a n - š k r o u n H l a v n í n á m ě s t í, K r n o v D D M M é ď a K r n o v K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e P r o x i m a + h o s t G o g o s h o w m a n K o f o l a m u s i c c l u b P r e m i é r a f i l m u S i l n ý k a f e z a ú č a s t i r e ž i s é r a G u n n a r s s o n a ( I s - l a n ď a n ), h e r c e H o f m a n n a a z á s t u p k y n i S P I I n t e r n a t i o n a l p a n í J i r a v o v é, a u t o g r a m i á d a, p o p ř e d s t a v e n í b e s e d a K i n o M í r 7 0

18 Č t y ř b o j p r o Ú S P - O H - a t l e t i c k ý S o k o l o v n a K r n o v z á v o d V ý t v a r n á v ý p o v ě ď d ě t í v ý t v a r - V ý s t a v n í s í ň n á v ý s t a v a - v e r n i s á ž K á c e n í m á j e ( d ě t s k ý d e n ) - o d p o l e d n e K o f o l a m u s i c c l u b p l n é z á b a v y p r o d ě t i K á c e n í m á j e ( d ě t s k ý d e n ) p ř e d O Ú Ú v a l n o D ě t s k ý d e n M ě s t s k é p o l i c i e - z á b a v n é letiště Krnov d o p o l e d n e p r o d ě t i r o č n í k K r n o v s k á p a d e s á t k a - p ě š í c y k l o t u r i s t i k a K o m e d i e o c h y t r o s t i ( L D K r n o v ) Ú s m ě v n á k o m e d i e, k t e r á z a m ě ř u j e n a v z t a h m u ž ů a ž e n. A u t o r I v a n T a l l e r. K o f o l a mu s i c cl u b Č E R V E N D ě t s k ý d e n D D M M é ď a K r n o v T e n s i n g K r n o v - h u d e b n í, t a n e č n í a K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e d r a m a t i c k é v y s t o u p e n í

19 2. 6. K o n c e r t n ě m e c k é h o s o u b o r u K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a S ü d m ä h r i s c h e S i n g - u n d S p i e l s c h a r s ž i d o v s k ý m i p í s n ě m i v č e š t i n ě a n ě m č i n ě B a y k o n u r ( O p a v a ) C o s m i c s h o w K o f o l a m u s i c c l u b D ě t i p r o v e ř e j n o s t - z á b a v n é d o p o l e d - z a h r a d a M é ď a K r n o v n e p r o d ě t i D ě t s k ý d e n h ř i š t ě T J S O K O L L i c h n o v B e t u l a p e n d u l a r o č n í k p ř í r o d o - S t a r é h l i n i š t ě v ě d n é s o u t ě ž e p r o ž á k y k r n o v s k ý c h š k o l V ý s t a v a v K a r b e n u - v r á m c i p a r t - K a r b e n n e r s k ý c h v z t a h ů m ě s t a K r n o v a m ě s t a K a r b e n P ř e h l í d k a m l a d é h o t a n c e K r n o v N a o k o - kr n o v s k o - b r u n t á l s k á p r o g r e - K o f o l a m u s i c c l u b s i v n í k a p e l a P ř e h l í d k a m l a d é h o t a n c e A f t e r p a r t y K o f o l a m u s i c c l u b Z á j e z d d o d o l n í h o R a k o u s k a p ř e s M i k u l o v, P o z s d o r f, V í d e ň, H e r r n - b a u r g a n t é n u K o n c e r t n a n á d v o ř í - K r n o v a n k a K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a

20

21 O H v l e h k é a t l e t i c e p r o M Š D D M M é ď a K r n o v H u d e b n í c h v i l k a - v y s t o u p e n í h u d e b - K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e n í s k u p i n k y s l o ž e n é z e s t u d e n t ů a m l a d ý c h l i d í s p o s t i ž e n í m z k l u b u B u m e r a n g S e t k á n í s M ú z o u - p ř e h l í d k a v š e c h M ě s t s k é d i v a d l o o b o r ů Z U Š K r n o v G L A Y Z Y - p o l o d í v č í m y s t i c k o - r o c k o - K o f o l a m u s i c c l u b v ý n á š u p z č e s k o - p o l s k é h o p o m e z í Ř e c k é d n y - K o n c e r t ř e c k é a b u l h a r - s k é l i d o v é h u d b y K o n c e r t n í s í ň, M U K r n o v V e r n i s á ž v ý s t a v y o ž i v o t ě ř e c k é k o m u n i t y v Č R - Z e ž i v o t a ř e c k é m e n š i n y F o t b a l o v ý t u r n a j a m a t é r s k ý c h t ý m ů z Č R, Ř e c k a, N ě m e c k a F o l k o v é o d p o l e d n e - ř e c k é t a n e č n í s o u b o r y z Č R a b u l h a r s k ý t a n e č n í s o u b o r Pirin z B r n a S p o l e č e n s k ý ve č e r s ř e c k o u t a n e č n í S t a d i o n v C h o m ý ž i H l a v n í n á m ě s t í, K r n o v P a l á c S i l e s i a z á b a v o u K o n c e r t ž i d o v s k é d u c h o v n í h u d b y - š u m p e r s k á s k u p i n a A v o n o t a j S y n a g o g a

22 K o n c e r t p o r o z u m ě n í S y n a g o g a NInive křesťanské chvály R omano jilo ( R o m s k é s r d c e ) m o d e r n í t a n e č n í h u d b a a r o m s k é a č a r d á š e D n y p i v a a p o h o d y n á d v o ř í p i v o v a r u H u r á p r á z d n i n y s e b l í ž í - z á b a v n ý K r n o v d e n p r o d ě t i s e s l o ž k a m i T e n i s o v ý t u r n a j p r o m l a d é i d o s p ě l é T e n i s o v ý k l u b K r n o v s k é f o l k l o r n í o d p o l e d n e H l a v n í n á m ěstí, K r n o v B ě h d o c v i l í n s k ý c h s c h o d ů Z Š, M Š, v e ř e j n o s t A utismus - t é m a, k t e r é m ě z a j í m á K a v á r n a č a j o v n a N i n i v e p r o b l e m a t i k a a u t i s m u o č i m a a b s o l - v e n t k y S P g Š v K r n o v ě, V e r o n i k y P e t ř e k o v é D o b r o d r u ž n á v ý p r a v a - v e ř e j n o s t Z O O O l o m o u c K o n c e r t n a n á d v o ř í - K r n o v s k á c i m b á - K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a l o v á m u z i k a S l a v n o s t n í r o z l o u č e n í s p á ť á k y O b ř a d n í s í ň O Ú Ú v a l n o H u r á p r á z d n i n y - z a h r a d n í s l a v n o s t z a h r a d a M I K S u

23 K o n c e r t v r á m c i E v r o p ského s v á t k u h u d b y M e m o r i á l O l d ř i c h a M r á z k a - z á p a s Č E R V E N E C D D M M é ď a K r n o v J a k e b o x d a n c e p a r t y K o f o l a m u s i c c l u b N e c k i á d a - v e ř e j n o s t D D M M é ď a K r n o v K o n c e r t k l e z m e r o v é k a p e l y L é t a j í c í S y n a g o g a r a b í n - v e s e l á h u d b a b a l k á n s k é h o s t ř i h u u p ř í l e ž i t o s t i z a h á j e n í p r o j e k t u d o b r o v o l n é p r á c e m l a d ý c h l i d í z e z á p a d n í E v r o p y p ř i o p r a v á c h ž i d o v - s k é h o h ř b i t o v a v K r n o v ě K o n c e r t r u s k ý c h l i d o v ý c h a j i d i š p í s n í - p í s n ě b a r d s k é ( O k u d ž a v y, V y s o c k é h o ), p í s n ě b l a t n y j e ( z g u l a g ů a v ě z e n í ) M á š a K u b á t o v á - d i s k u s n í p ř e d n á š - k a d r. R i j k s e n o v é o v z t a z í c h ž i d ů a k ř e s ť a n ů v d ě j i n á c h, p r o m í t á n í f i l m u S c h i n d l e r ů v s e z n a m S y n a g o g a

24 V ý t v a r n ý k u r z - v r á m c i p r o j e k t u Č e s k o - p o l s k ý k u l t u r n í f e s t i v a l s k u p i n a W e y t o r a z B r n a - s t a r á h u d b a, v ě t š i n o u ž i d o v s k á, a l e i s t ř e - d o v ě k é a k e l t s k é i n p i r a c e, ž i d o v s k é p o h á d k y, k r e s l e n í p r o m l á d e ž, v ý u k a i z r a e l s k ý c h t a n c ů p ř e d n á š k a P. A. T e s a ř e o N o v é m z á k o n ě v k o n t e x t u d o b o v é h o ž i d o v s k é h o m y š l e n í V ý l e t d o O s o b l a h y - ž i d o v s k ý h ř i t o v s r a z n a ž e l e z n i č n í s t a n i c i K r n o v - C v i - l í n, v ý l e t v l a k e m d o O s o b l a h y, provází J a r o s l a v A c h a b H a i d l e r P ř e d n á š k a s p r o m í t á n í m o b r á z k y ž i d o v s k ý c h p a m á t e k S l e z - s k a - d r. W o d z i ň s k i z u n i v e r z i t y v e W r o c l a w i u P r o h l í d k a k r n o v s k é h o ž i d o v s k é h o h ř b i t o v a n a u l. V O s a d ě s e s p r á v c e m P. A. T e s a ř e m P ř e d n á š k a + f i l m - p ř e d n á š k a J. A. H a i d l e r a o k a b a l e a s y m b o l e c h j u d a i z - m u, p r o m í t á n í f i l m u Ž i v o t j e k r á s n ý Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S y n a g o g a K r n o v - O s o b l a h a S y n a g o g a ž i d o v s k ý h ř b i t o v K r n o v S y n a g o g a

25 P a n T h e o d o r M u n d s t o c k - d i v a d e l n í S y n a g o g a h r a p o d l e L. F u k s e, a b s u r d n í p ř í b ě h s t é m a t e m h o l o c a u s u v p o d á n í J. A. H a i d l e r a, ř e d i t e l e Č i n o h e r n í h o s t u d i a v Ú s t í n a d L a b e m a V ý s t a v a d r o b n é h o z v í ř e c t v a K r n o v F o t b a l o v é u t k á n í d o b r o v o l n í k ů s m l a - h ř i š t ě n a Ž i ž k o v ě u l. d ý m i R o m y, p ř e d s t a v e n í z e m í d o b r o v o l - n í k ů f o r m o u j í d l a, p í s n ě, t a n c e a t d M e z i n á r o d n í v ý t v a r n ý P L E N É R K r n o v S R P E N T a n e č n í s o u s t ř e d ě n í v r á m c i Č e s k o - p o l s k ého k u l t u r n í ho f e s t i v a l u v D l o u h é V o d ě, v y h o d - n o c e n í v Z U Š s. r. o. v K r n o v ě L i c h n o v s k é s l a v n o s t i h ř i š t ě T J S O K O L L i c h n o v T u r n a j m a l é k o p a n é š k o l n í h ř i š t ě C o u n t r y o d p o l e d n e a n e b z p í v e j s n á m i!, 2. r o č n í k o d p o l e d n e p r o d ě t i K o f o l a m u s i c c l u b

26

27 l e t n í t á b o r y S r a z h a r m o n i k á ř ů - z á b a v n é o d p o l e d n e r e s t a u r a c e S t r á ž i š t ě I. M r á z k o v á + P. Š m í d - o b r a z y - v e r n i s á ž v ý s t a v y V ý s t a v n í s í ň Z Á Ř Í J u k e b o x d a n c e p a r t y K o f o l a m u s i c c l u b M e z i n á r o d n í č e s k o - p o l s k á v ý t v arná Z U Š s. r. o., K D Ú v a l n o v ý s t a v a l e t h u d e b n í s k u p i n y P r o x i m a a 3 0 K o f o l a m u s i c c l u b l e t S e x t e t N o v a - v ý r o č í d v o u k r n o v - s k ý c h s t á l i c, v e l k á s h o w k r n o v s k ý c h k a p e l K o n c e r t s k u p i n a P o s l e d n í v ý s t ř e l z K o f o l a m u s i c c l u b K r n o v a - n a t á č e n í n a l i v e C D M e m o r i á l F r a n t i š k a H a l a š k y - s o u t ě ž fo t b a l o v é h ř i š t ě Ú v a l n o d o b r o v o l n ý c h h a s i č ů F u s i o n T r i o / K r n o v - B r u n t á l / P o s l e d n í v ý s t ř e l / l i v e C D / K u l i č k y š t ě s t í - f u n k y / O s t r a v a / K o f o l a m u s i c c l u b

28 K a r n e v a l M ě s t s k é d i v a d l o Z á j e z d p r o d ů c h o d c e Z i n a a S t e r e o p h o n i c p u n x K o f o l a m u s i c c l u b I v a n M l á d e k M ě s t s k é d i v a d l o S o u t ě ž o n e j l e p š í h o s t ř e l c e šk o l n í h ř i š t ě K r n o v s k é h u d e b n í s l a v n o s t i H l avní n á m ěstí, M ě s t s k é d i v a d l o, síň Sv. Ducha, K o f o l a m u s i c c l u b J i ř í K o r n, s k u p i n y T E P a 4 T E T M ě s t s k é d i v a d l o ( v r á m c i K H S ) K a t a p u l t - v y s t o u p e n í v r á m c i K r n o v - K o f o l a m u s i c c l u b s k ý c h h u d e b n í c h s l a v n o s t í Č e s k o - n ě m e c k é d n y K o n c e r t v r á m c i č e s k o - n ě m e c k ý c h d n ů V e l k á c e n a b o x u H r á t k y s M é ď o u D D M M é ď a K r n o v K y n o l o g i c k á s o u t ě ž D D M M é ď a K r n o v Ř Í J E N

29 V ý s t a v a ú č a s t n í k ů m e z i n á r o d n í h o K D Ú v a l n o k u r z u v Ú v a l n ě J. A. R. k o n c e r t K o f o l a m u s i c c l u b D. L y s á č k o v á - t e x t i l n í t v o r b a - v e r - V ý s t a v n í s í ň n i s á ž v ý s t a v y P s y c h o n a u t + h o s t é k o n c e r t u ( O p a - K o f o l a m u s i c c l u b v a ) M e z i n á r o d n í č e s k o - p o l s k á v ý t v a r n á? v ý s t a v a D r a k i á d a f o t b a l o v é h ř i š t ě Ú v a l n o K o n c e r t k r n o v s k é l e g e n d y F l o w e r s K o f o l a m u s i c c l u b C i m e n t f o l k l o r n í r o c k o v á s k u p i n a K o f o l a m u s i c c l u b S p o l e č e n s k ý v e č í r e k p ř á t e l š k o l y K D Ú v a l n o 3. s p o l e č n ý k o n c e r t h u d e b n í š k o l a z Z U Š K r n o v P o l s k a a Z U Š - H u d e b n í š k o l a z K o z l í / P o l s k o / a Z U Š K r n o v D r a k i á d a - z á b a v n é o d p o l e d n e p r o d ě t i D D M M é ď a K r n o v Š í p + N á h l o v s k ý M ě s t s k é d i v a d l o D r o b e č k y z p e r n í k u M ě s t s k é d i v a d l o k o n c e r t s k u p i n y P r i e s s n i t z - j e s e n i c - k á h u d e b n í s k u p i n a K o f o l a M u s i c C l u b

30 L I S T O P A D S e b e v r á n y ( P a r d u b i c e ) + P a p i l l i o K o f o l a m u s i c c l u b ( B r u n t á l ) H a l i n a F l e g e r + Z b i g n i e w N e t k a n i e c V ý s t a v n í s í ň o b r a z y, o b j e k t y ( P o l s k o ) v e r n i s á ž v ý s t a v y F i l i p M ( O s t r a v a ) - k o n c e r t K o f o l a m u s i c c l u b A d v e n t n í č a r o v á n í K D Ú v a l n o P o d z i m n í b e s í d k a s á l Z U Š K o n c e r t J a n á č k o v y f i l h a r m o n i e O s - M ě s t s k é d i v a d l o t r a v a v r á m c i p r o j e k t u k R o k u č e s k é h u d b y H r o u z o v k a - o r i e n t a č n í b ě h D D M M é ď a K r n o v D i v a d l o S k l e p ( P r a h a ) K o f o l a m u s i c c l u b P R O S I N E C M i k u l á š s k á b e s í d k a K o n c e r t n í s í ń Sv. D u c h a

31 V I. V á n o č n í f e s t i v a l k r n o v s k é k u l - M ě s t s k é d i v a d l o t u r y R o m a n D r a g o u n - z p ě v, k l á v e s y K o f o l a m u s i c c l u b R o z s v í c e n í v á n o č n í c h s t r o m ů p ř e d O Ú Ú v a l n o Z U Š - d ě t s k á t v o r b a, v e r n i s á ž V ý s t a v n í s í ň K r n o v s k é m a l o v á n í - v e r n i s á ž v ý t v a r - Č S O B p o b o č k a K r n o v n é s o u t ě ž e p r o k r n o v s k é š k o l y P r o x i m a + h o s t é K o f o l a m u s i c c l u b V á n o č n í k o n c e r t s á l Z U Š n e b o K S V á n o č n í k o n c e r t D O M M ě s t s k é d i v a d l o V á n o č n í j a z z o v ý v e č e r D a n a V r c h o v - K o f o l a m u s i c c l u b s k á a J i ř í U r b á n e k B a n d V á n o č n í b e s í d k a v K o f o l e K o f o l a m u s i c c l u b V á n o č n í j a r m a r k H l a v n í n á m ě s t í P o u t ě V á n o č n í v ý s t a v a D D M M é ď a K r n o v M i k u l á š D D M M é ď a K r n o v Š a c h o v ý t u r n a j D D M M é ď a K r n o v V á n o č n í z a s t a v e n í K o n c e r t n í s í ň Sv. D u c h a S i l v e s t r v Ko f o l e K o f o l a m u s i c c l u b

Ř Ř š Ú Á ť Ř ň š ň č ť č ň ť č Ř š ň š Č Ě š š Č Ú č č ň č Ů Í š š ť ň č Ě č ť č ť š Ě č Ě ť Ě č č č Š ť ť š č Ě ň Ř Ů Ř š ť ň č š č č š Ú č č č č Ť č č ň š Ú č š č ť Í Ř š Í š ť Ř Ť Č Č Č č ň Ě č Ř Ř

Více

Rozměry (cm) cena Počet Kód výrobku. 01 1 9 01 01 čepice hladká 35x35x9 ks 163 10 20. 01 1 9 01 02 čepice hladká 41x41x8 ks 168 13 20

Rozměry (cm) cena Počet Kód výrobku. 01 1 9 01 01 čepice hladká 35x35x9 ks 163 10 20. 01 1 9 01 02 čepice hladká 41x41x8 ks 168 13 20 Rozměry (cm) cena Počet Kód výrobku Výrobek Provedení délka x šířka x výška Kč váha ks na A B C D E F (D-průměr, U-uhlopříčka) bez DPH 20% kg paletě ČEPICE 01 1 9 01 01 čepice hladká 35x35x9 ks 163 10

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (1/2)

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (1/2) Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a

Více

É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č

Více

E X T E R N Í H L I N Í K O V Ý S T Í N Í C Í S Y S T É M S U N C L I P S

E X T E R N Í H L I N Í K O V Ý S T Í N Í C Í S Y S T É M S U N C L I P S SUNCLIPS - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - SC.096.01 SE.096.01 / SE.096.02 SE.130.01 SE.176.01-7 - SC.096.01 SE.096.01 / SE.096.02 SE.130.01 SE.176.01-8 - - 9 - SE.096.01 / SE.096.02-10 - - 11 - - 12 - - 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. za školní rok 2013/2014 Název školy: Základní umělecká škola s.r.o. 1) Sídlo školy: Dvořákův okruh 21, 794 01 Krnov Detašovaná pracoviště školy : 1) 793 93 Brantice 252

Více

Typový plán. K08 80x130x40. 80x130x40. 2 police. Skříňka prosklená pol. K13 K14 K15 80x80x40 1 police, 2 zásuvky 5 zásuvek. skleněné dveře 2992009.

Typový plán. K08 80x130x40. 80x130x40. 2 police. Skříňka prosklená pol. K13 K14 K15 80x80x40 1 police, 2 zásuvky 5 zásuvek. skleněné dveře 2992009. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. K01 K02 K03 8013050 8013050 8013040 šatní tyč 2992001.00 2992002.00 2992003.00 Skříňka uzavřená pol. K04 8013040 3 police 2992003.01

Více

Typový plán 2992003.00 9 999,- 7 799,- K08 80x130x40. 80x130x40 2992004.01 6 999,- 2 police. Skříňka prosklená pol.

Typový plán 2992003.00 9 999,- 7 799,- K08 80x130x40. 80x130x40 2992004.01 6 999,- 2 police. Skříňka prosklená pol. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. K01 K02 K03 8013050 8013050 8013040 šatní tyč 2992001.00 2992002.00 2992003.00 9 999,- 7 799,- 7 Skříňka uzavřená pol. K04 8013040 3

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Jídelní stoly a židle

Jídelní stoly a židle Jídelní stoly a židle 1 DELD-8005 deska obdélníkové lamino, 80 x 120 /150 cm židle DELD-8104, potahová látka 1B funkční a moderní design www.delcon-nabytek.cz DELD-8004 barva olše židle DELD-8103 látka

Více

č Ž Ř ž ž ž č č Í č ž č ž Í ž č č Č č Š Č č ú ž č Ž Ž Ž č č č Ž Žš č š š Ž Žš šť š č š Ž Ůž č š šš š Ž š šš Í Ž Ž Ž Ž Č Ž č č Ž č Ž ň Ž Ž č Č č č č č Ž š š Ž šš šč Ž š Č Ó č Č č Š Č č Ž Ž Í š č č ó Ž č

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 23. - 29. 7. 2012 týden 30

JÍDELNÍ LÍS TEK 23. - 29. 7. 2012 týden 30 JÍDELNÍ LÍS TEK 23. - 29. 7. 2012 týden 30 Dietní pokrmy jsou p ipravovány dle p íslu ných dietních receptur Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Po 23.7.12 Bílá káva s meltou, Sýrová pomazánka,

Více

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy ZRAK U c B ř c z c zř č jš c ch ř P! j Z j h K č j j ř c zř z M j? z N hžjc? j h 42 Ex_001_073 42 752014 14:47:46 P jc 1 Vz c ž j ř h 2 P z c c j z ř S c? Szřj ž! C j? N j c c P c šj č z j z ř 4 Lž ř!

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. za školní rok 2012/2013 20 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Název školy : Základní umělecká škola s.r.o. Sídlo školy : Dvořákův okruh 21, 794 01 Krnov Část I. Základní

Více

Triatlon Plzeň 11/06/2016 Plzeň, Bolevecký rybník a okolí Oficiální výsledková listina Muži 1500m - 38km - 10km

Triatlon Plzeň 11/06/2016 Plzeň, Bolevecký rybník a okolí Oficiální výsledková listina Muži 1500m - 38km - 10km Triatlon Plzeň 11/06/2016 Plzeň, Bolevecký rybník a okolí Oficiální výsledková listina Muži 1500m - 38km - 10km 1. 1./M20 2 LINDUŠKA František 1994 CZE TCV Jindřichův Hradec, z.s. TCV PRO TEAM 01:54:35.3

Více

KATALOG ANDĚLŮ AUKCE V DIVADLE KAMPA, 16. 4. 2016

KATALOG ANDĚLŮ AUKCE V DIVADLE KAMPA, 16. 4. 2016 KATALOG ANDĚLŮ AUKCE V DIVADLE KAMPA, 16. 4. 2016 Anděl č. 1 Olga Sommerová: filmová dokumentaristka, VŠ pedagožka, Praha Olga Špátová: filmová dokumentaristka, Praha Anděl maminčin a dceřin: formát A4,

Více

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, Trutnov ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dne 8. června 2010 v sídle společnosti Valná hromada byla svolána oznámením

Více

Příloha č. 9: Rovnovážná cvičení: chůze po balančních kostkách a po provaze

Příloha č. 9: Rovnovážná cvičení: chůze po balančních kostkách a po provaze Seznam příloh: Příloha č. 1: Obrázková básnička: Oči, oči, očička Příloha č. 2: Obrázková básnička: Kočka leze dírou Příloha č. 3: Výroba hodin: tvorba z papíru Příloha č. 4: Řecké moře: práce s modelovací

Více

cookingagent Strana 2 3 Výsuv 15 cm Strana 2 5 Výsuv 30 cm Strana 2 9 Výsuvné police cleaningagent

cookingagent Strana 2 3 Výsuv 15 cm Strana 2 5 Výsuv 30 cm Strana 2 9 Výsuvné police cleaningagent přehled cookingagent Strana 2 3 Pro vše potřebné, co musí být v kuchyni po ruce Spodní Skříňky Výsuv 15 cm Strana 2 5 Rozmanité možnosti použití Výsuv 30 cm Strana 2 9 Klasika pro spodní skříňku Výsuvné

Více

ř ě ě é ů ů ě ř ě ě ý ž ř č ě š ž ě é ů ů ř é ě ž ř š é ž é é é č ě ě ě ě ž ý é ě č ň š ě é ě é ř ř č ý ř č ž š ě š č ý ě ů š ě ř ů ý ů ě é é é ě š é é š é é č ý ý ů š č ý ý ě é é ý ů é ůž č ě ř é ž Í

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma!

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Pondělí 20. června Hovězí polévka s krupicí a zapuštěným vejcem 20,- Čočková polévka s opečeným párkem 20,- Pečený pstruh na roštu s bylinkovým máslem podávaný s vařeným a citrónem Smažený kuřecí řízek

Více

VOLNÝ ČAS A ČINNOST HALAHOJE. Odpovědi studentů KG Třebíč (263 respondentů)

VOLNÝ ČAS A ČINNOST HALAHOJE. Odpovědi studentů KG Třebíč (263 respondentů) VOLNÝ ČAS A ČINNOST HALAHOJE Odpovědi studentů KG Třebíč (263 respondentů) Když se řekne Halahoj, tak tě jako první napadne... Vítek Oplatek (a spousta superlativů k němu), Domeček - nepočítaně Akce,

Více

Místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase

Místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase 1. strana z 5 Místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase Městská část Místa Čas Brno střed Anenská, Antonínská, Arne

Více

DUM 13 téma: Kreslení valivých ložisek

DUM 13 téma: Kreslení valivých ložisek DUM 13 téma: Kreslení valivých ložisek ze sady: 01 tematický okruh sady: Kreslení výkres sestavení ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Při objednávce se skládá záloha ve výši 50% z ceny. strana č. 1 z 5

Při objednávce se skládá záloha ve výši 50% z ceny. strana č. 1 z 5 CENÍK PLOTOVÝCH DÍLŮ Z UMĚLÉHO KAMENE A OSTATNÍCH DOPLŇKŮ UMĚLÝ KÁMEN - HAVLÍKOVI Tel/Fax : 384 322 624 Belgická 1247/II, 377 01 Jindřichův Hradec platnost od 1. dub 2014 Rozměry (cm) Zčení ČEPICE 01 1

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Úhlová překlopná kotoučová pila Marke und Typ / Značka a typ: UP700 Baujahr / Rok výroby: 2009 Hersteller / Výrobce: StrojCad DEMATECH s.r.o. Kubelíkova

Více

Ceník ostření nástrojů

Ceník ostření nástrojů Ceník ostření nástrojů 2014 Leitz - nástroje spol. s r.o. Česká republika - ceník broušení PRAHA BRNO / servis HW/DIA Leitzova 1 Podnásepní 1 150 06 Praha 5 - Košíře 602 00 Brno Prodej tel.: +420 241 482

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA 0 0.0.0-0..0 0 0 0 0 0 Volný zp sob HAVRÁNEK Tomáš MEDO Martin NOVÁK Petr DRAGÚ Marián 0 CAGA Št pán KU ERA Petr 0 KOZUBEK Mat j NAMYSLOV Ji í ILLNAR

Více

é é Ý š ě ě é Č Ě ě š é é ě ě é é ě ě ě ě é Ť ě ě ě ě é ě é é ě é é Ť ě ě š ě ě ěšé é Ť ě š ě é ě ě ě é é Ť ě ě ě ě Ť é é ě é éť é ěť é ě é š Ť é š é ě é ě é ě é ě ě Ť é ě é ě ě é ě é ě ě ě š ě é š ěšť

Více

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DUBEN 2009. VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ, VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, pro oblast TURNOV

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DUBEN 2009. VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ, VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, pro oblast TURNOV Krajský úřad Libereckého kraje Odbor zdravotnictví Zpracoval: Růžena Krupičková E-mail: ruzena.krupickova @kraj-lbc.cz Tel.: 485 226 546 VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DUBEN 2009 V Liberci dne 8. dubna 2009

Více

SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU MĚŘÍCÍM PAPRSKEM SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ) PŘÍRUČKA MODEL: CR-LIM02

SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU MĚŘÍCÍM PAPRSKEM SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ) PŘÍRUČKA MODEL: CR-LIM02 GIANT SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU MĚŘÍCÍM PAPRSKEM SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ) PŘÍRUČKA MODEL: CR-LIM02 Děkujeme Vám za Váš nákup! Přečtěte si pečlivě

Více

Platný od 24.3.2014. Hydrantová skříň nástěnná plná - HS DN 25 hadice DN 25-20 m, 30m

Platný od 24.3.2014. Hydrantová skříň nástěnná plná - HS DN 25 hadice DN 25-20 m, 30m Cena A HYDRANTY DN 25 Barva bez DPH vč. DPH Hydrantová skříň nástěnná plná - DN 25 DN25/20 Č, B 20m červená, bílá 3 850,00 4 892,00 250 mm DN25/20 N 20m nerez 8 663,00 11 006,00 hmotnost 29 kg - 20m DN25/30

Více

Technický dotazník Letectva Spojených Států Amerických

Technický dotazník Letectva Spojených Států Amerických Technický dotazník Letectva Spojených Států Amerických Tento dotazník byl sestaven tak, aby jste mohli poskytnout Letectvu Spojených Států Amerických co nejvíce informací týkajících se neidentifikovatelného

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Zpěvník 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

: Frýdek Místek - Zelinkovice

: Frýdek Místek - Zelinkovice 8600272 - Zelinkovice tah Frýdek Místek - Nový Jičín 8600278 - Zelinkovice směr Frýdek Místek od Nového Jičína 8600279 - Zelinkovice směr Nový Jičín od Frýdku Místku 8600366 - Chlebovice tah Frýdek Místek

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9

Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9 Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9 ROZDĚLENÍ DECÉNIÍ (LHC Hořice): Současné decénium: 1.1.2008-31.12.2017(2013-2017) Následující decénium: 1.1.2018-31.12.2027 Lesní správa: Hořice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 3 4 U k á z k a k n i h

Více

2013/3350/V/CHRM 28034/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz OZNÁMENÍ

2013/3350/V/CHRM 28034/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Edita Havránková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Edita Havránková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, Start : 1) Děti si nejdříve dobře prohlédnou obrázek a vzápětí doplňují správná čísla do vět, které předčítá paní učitelka: V jednom starém strašidelném mlýně bydlely... čarodějnice Elvíra a Xyloféna.

Více

Ceník 2015. odběr PLASTOVÉ BOČNICE EASY CLICK RÁMKY EASY CLICK ADAMEC

Ceník 2015. odběr PLASTOVÉ BOČNICE EASY CLICK RÁMKY EASY CLICK ADAMEC RÁMKY EASY CLICK ADAMEC PLASTOVÉ BOČNICE EASY CLICK 1000 11 90 Plastová spona na rámky s horními pololoučkami 0,21 Kč 0,25 Kč 100 1123 10 10 Plastová bočnice rámku Langstroth 2/3 7,60 Kč 9,20 Kč 1123 10

Více

HISTORIE SUKNĚ. Když se pravěcí lidé začali odívat do zvířecích kůží, jejich prvním kusem oblečení byla sukně. Za celá staletí

HISTORIE SUKNĚ. Když se pravěcí lidé začali odívat do zvířecích kůží, jejich prvním kusem oblečení byla sukně. Za celá staletí HISTORIE SUKNĚ Když se pravěcí lidé začali odívat do zvířecích kůží, jejich prvním kusem oblečení byla sukně. Za celá staletí se u sukní neměnila ani tak délka, jako spíše střih a způsob nošení. A to jak

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více

Mezinárodn marketingu náhradn

Mezinárodn marketingu náhradn Mezinárodn rodní kodex marketingu náhradn mate sk ského mléka S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila Mamila, Pavlína Kallusová Pro Katedru porodní asistence

Více

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3.

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3. 1.A (1.ABC), Mgr. Vrtělková Petra řední odborná škola, říbro, Benešova 508 (1) (1) BE sl. ZM BE FY Hr 1.ABC Sm Sm (1) (1) Hr Sm 2 Sm 2 ZM ZE Bo 3.B 1.ABC PK 1 BE Sh (1) (1) FY Hr 2.B Hr 2.B ZE Bo 3.B Hr

Více

Obývací stěny Dětské pokoje Ložnice

Obývací stěny Dětské pokoje Ložnice www.delcon-nabytek.cz OPAVA-Kateřinky OD KATKA Ratibořská 1475 T 553 662 152 M 777 332 740 KRNOV OD PRIOR Zámecké nám. 4 T 554 610 307 M 777 332 739 NOVÝ JIČÍN OD GALERIE gen. Hlaďo 2 T 556 706 122 M 777

Více

ž ů Ž ž ž Ž Ž š ř Ž ž ď ř ó š ž š Ž ž ď ž š ď Ž ů ř ž ž ř Š ž ř ř š ň ůž ž ř ý ř š ď š ů ž ý ž š Ž ř ř ř ř ž š š ř ž ř ř š ó ř ž š ž ž ž ý ú ú ž ž ó ó ď ť ž š ž š ý ž ý ď ž ř ž ž ž ý ř ž Ť ž ž ž ž ý ř

Více

č. 02 / 2013 Č E R V E N E C

č. 02 / 2013 Č E R V E N E C ČESKÁ BOXERSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100 / 2 160 17 PRAHA 6 tel., fax 242 429 235 e-mail : box@cstv.cz www.czechboxing.cz č. 02 / 2013 Č E R V E N E C obsah : 1. Konečná tabulka EXTRALIGY 2012-2013 2. Konećná

Více

Výhradní výrobce a dodavatel: DOG production s. r. o. Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ info: 774 056 415 prodej: 775 372 680 info@psizachody.

Výhradní výrobce a dodavatel: DOG production s. r. o. Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ info: 774 056 415 prodej: 775 372 680 info@psizachody. DP121011 PSÍ plastový + plastová patka 1 ks Psí, 1 ks horní víčko, 1 ks spodní víčko, 1 ks patka, montážní sada (3 ks hřebíků, 3 ks hmož- dinek, 3 ks vrutů, 1 ks samořezného vrutu). 0,3 kg. Cena: 330 Kč

Více

OBSAH: SEŘÍZENÍ VÝCHYLEK KORMIDEL... 41 TĚŽIŠTĚ MODELU... 41 SESTAVY... 43 OBSAH:... 1 ÚVOD...2 PŘEDŘEZANÉ DÍLY... 48 OCASNÍ PLOCHY...

OBSAH: SEŘÍZENÍ VÝCHYLEK KORMIDEL... 41 TĚŽIŠTĚ MODELU... 41 SESTAVY... 43 OBSAH:... 1 ÚVOD...2 PŘEDŘEZANÉ DÍLY... 48 OCASNÍ PLOCHY... OBSAH: OBSAH:... 1 ÚVOD...2 Pár slov o předloze...2 Co stavebnice neobsahuje...2 Potřebné nářadí...3 Obecné pokyny ke stavbě...3 Lepení balsových potahů...3 Zpracování předřezaných dílů...4 Příprava k

Více

Rozpis HN na školní rok 2015/2016

Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Třída: PHV A Učitel: R. Hubálková-Bártová Středa: 15:00-15:45, č. 417 Filipová Bára Hejduková Kamilla Ella Hekš Prokop Kafka Vojtěch Komárek Matěj Kuchárová Lucie Lusk

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009 Perspektivy teplárenství Praha 10.11.2009 V ČR je teplem dálkově zásobováno přes 1,6 mil. bytů. Členové TS ČR zajišťují tepelnou pohodu a teplou vodu pro více než 1,195 miliónu domácností u nás. 21 našich

Více

Fügnerova - Ulice 28. října - Tipsport arena

Fügnerova - Ulice 28. října - Tipsport arena 2 5 6 8 LIB na tel.:9 ( Kč/6 min) Zóna 1 = zóna Liberec () Zóna 2 = zóna Jablonec n/n ().. v. hod. 31.. ve. hod. 25.. a 1.1. v 7. hod. Tel:485 344 1, e-mail: dpml@dpml.cz. Informace tel: 485 344..6. Linka

Více

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Slavie ožije! / 27. a 28. 9. 2011 / České Budějovice Jednoapůldenní kulturně zábavné setkání pro celou

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 131 DR OD FIRMY PIKO 06.05.2015

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 131 DR OD FIRMY PIKO 06.05.2015 Po modelu od BTTB, později od Tilliga, a v 90. letech od Roco se na trh dostal nový model lokomotivy BR 130 (a jejích odvozenin) od firmy Piko. Člověk by si pomyslel, že většina modelářů, kteří model chtěli,

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Výsledková listina 46. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 46. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 46. ročníku FO kategorie A - jihočeský region Jméno Ročník Škola 1.ú 2.ú 3.ú 4.ú Celkem 1. Vladimír Čunát 4. A G Jírovcova 8 ČB 10 5 2 0 17 ÚSPĚŠNÝ 2. Karel Vácha oktáva G Český Krumlov

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

UMBAU DES MVZ ZU EINEM GEBAUDE MIT SERVIS-WOHNEN,TAGESPFLEGE UND PRAXEN, MAGDEBURGER STRASSE 3,01587 RIESA D.1.4.

UMBAU DES MVZ ZU EINEM GEBAUDE MIT SERVIS-WOHNEN,TAGESPFLEGE UND PRAXEN, MAGDEBURGER STRASSE 3,01587 RIESA D.1.4. REKAPITULACE Kabely Svítidla Hromosvody, uzemnění HZS Součet 0,00 Uložný materiál Ovladače, tlačítka Rozvaděče Součet 0,00 Stránka 1 p.č. Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusový původní

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

SKLA. Sklo zcela čiré či pro Váš pocit intimity opatřené dekorem zvolte si pro Vás optimální variantu.

SKLA. Sklo zcela čiré či pro Váš pocit intimity opatřené dekorem zvolte si pro Vás optimální variantu. Sklo zcela čiré či pro Váš pocit intimity opatřené dekorem zvolte si pro Vás optimální variantu. SKLA Bezpečnostní kalené sklo ESG a syntetické sklo (plast). Bezp.sklo se serigrafií Cada 08 vč. CadaClean

Více

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace 1 1 listo Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ě vková organiz ace 1 listo 1 Za átek listou se v mate ské kole nesl je t ve znamení podzimu. D ti na vycházkách pozorovaly pestré barvy podzimní

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Krajské zprávy STK č. 7/2013-2014

Krajské zprávy STK č. 7/2013-2014 PTU - PBS StČ BaS www.badmintonpraha.eu www.stredoceskybadminton.webnode.cz Krajské zprávy STK č. 7/2013-2014 SOUTĚŽE DRUŽSTEV SKP žáků U15 4. kolo 9.3.2014 Benátky (skupina o 1.-6. místo) Kladno A Benátky

Více

Copyright c R.Fučík FJFI ČVUT Praha, 2008

Copyright c R.Fučík FJFI ČVUT Praha, 2008 funkcí funkcí funkce Copyright c R.Fučík FJFI ČVUT Praha, 2008 funkcí Polynom p(x) = x 4 10x 3 + 35x 2 50x + 24 funkce funkcí Polynom p(x) = x 4 10x 3 + 35x 2 50x + 24 T 0 (x) = 24 funkce funkcí Polynom

Více

5. VZORKY. Obsah. 5.1 Vzorky 5. VZORKY 52

5. VZORKY. Obsah. 5.1 Vzorky 5. VZORKY 52 5. VZORKY Obsah 5. VZORKY 52 OBSAH 52 5.1 VZORKY 52 5.1.1 ZVĚTŠENÍ A ZMENŠENÍ ROZLIŠENÍ 54 5.1.2 TISK GRAFU 54 5.1.3 PŘIDÁNÍ HODNOTY DO GRAFU 55 5.1.4 ODSTRANĚNÍ HODNOTY Z GRAFU 55 5.1.5 NASTAVENÍ ROZSAHU

Více

HALLO WEEN SPE CIAL. Platnost do konce listopadu 2013 Do vyprodání zásob

HALLO WEEN SPE CIAL. Platnost do konce listopadu 2013 Do vyprodání zásob HALLO WEEN SPE CIAL 2013 Platnost do konce listopadu 2013 Do vyprodání zásob 210CM 175CM 162CM 70,69 48,99 52,89 NOČNÍ ČARODĚJNICE Obj.č. 83314608 Stojící figurína čarodějnice Oči svítí ve třech barvách

Více

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977. Číslo šablony VY_32_inovace_ZZV14

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977. Číslo šablony VY_32_inovace_ZZV14 Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZV14 Číslo materiálu 17 Autor Bc. Lenka

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

Rozlosování soutěží. OFS Bruntál. jaro 2014/2015

Rozlosování soutěží. OFS Bruntál. jaro 2014/2015 Rozlosování soutěží OFS Bruntál jaro 2014/2015 Okresní přebor [muži] Los.č. Mužstvo Den Hřiště (náhr.hř.) barva dr.,tr.,st. 1 TJ Horní Benešov ÚZM tráva 2 TJ Světlá Hora ÚZM tráva 3 SK Zátor "A" ÚZM tráva

Více

doprava v klidu DHV CR spol. s r. o. Konzultační a inženýrské služby Václav Starý, Jan Kovařík Říjen 2010

doprava v klidu DHV CR spol. s r. o. Konzultační a inženýrské služby Václav Starý, Jan Kovařík Říjen 2010 DHV CR spol. s r. o. Konzultační a inženýrské služby Václav Starý, Jan Kovařík Říjen 2010 Obsah prezentace 1) představení společnosti DHV, oblasti působnosti 2) problematika dopravy v klidu obecně 3) postup

Více

Název Lineární pohon vřetenem s trapézovým závitem 902) OSP-E..ST

Název Lineární pohon vřetenem s trapézovým závitem 902) OSP-E..ST Veličiny Veličiny Všeobecně Znača Jednota Poznáma Název ineární pohon vřetenem s trapézovým závitem 902) Typ OSP-E..ST Upevnění viz výresy Rozsah teplot ϑ min C -20 ϑ max C +70 Materiál Hmotnost g viz

Více

ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní.

ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní. VÝST AVY AVY ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní. 7. 3.? 28. 4. 2014 Vernisáž 6. 3. v 17 hodin DÙM UMÌNÍ, Kabinet architektury, Jureèkova 9, Ostrava ZVI

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu PROVOZNÍ ŘÁD školní tělocvičny v Okříškách Článek I. Základní ustanovení Školní tělocvična je součástí Základní školy Okříšky, která je současně provozovatelem a pronajímatelem. stanovuje pravidla pro

Více

Propozice. Mercedes-Benz Bike Cup Lipno - 18. 6. 2016

Propozice. Mercedes-Benz Bike Cup Lipno - 18. 6. 2016 Pořadatel: Proxima Sport s.r.o., info@bikecup.cz, Propozice Mercedes-enz ike Cup Lipno - 18. 6. 2016 Jiří Mánek +420 731 530 475, Marek Vařenka +420 777 717 080 Místo: Horní Planá u Letního kina, GPS souřadnice

Více

Ě Ý Č ě ř ěšť é é ěš é ř ě é ě ě ř ý š čý ě č é é ů ň ů ý ř ě ě š ý šé Ž č ú Ž ř ž ú ů ř ů ů ý ř š č ě ě ě ě ů č č ěž ý Ž é ě ě ě ě ý ř ý ý ů ě č ř ř ě č ě Ž Ž ý ý ů ř ů č ř ý č ě č ř é ů é ě ě š é ě č

Více

Zdroj financování programu a role Zlínského kraje

Zdroj financování programu a role Zlínského kraje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Příprava programu Ing. Petr Valášek Zlín vedoucí oddělení dotačních programů 1. 10. 2015 Zdroj financování programu a role

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Věra Jeřábková, Mgr. Marie Chadimová. Matematika, Mnohoúhelníky, pokračování

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Věra Jeřábková, Mgr. Marie Chadimová. Matematika, Mnohoúhelníky, pokračování Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Mgr. Věra Jeřábková, Mgr. Marie Chadimová Tematická oblast Matematika, Mnohoúhelníky, pokračování Ročník 2. Datum

Více

č ť č ň Í Ó š č š č Í Í ď š ď č ň č č š Ť č ď ť Í ň č Í š č š čů Í č č š š č č š š č č č š č š š ú Í š Ó ň š š ú š č Ó č Ó č Í č š š š č Ó č č č č č č č ď č č š Í Ů ť č č č Č Í Í č Ů š š Í Í ď Ť č Ý č

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - VÝKAZ VÝMĚR

PŘÍLOHA Č. 3 - VÝKAZ VÝMĚR PŘÍLOHA Č. 3 - VÝKAZ VÝMĚR CENA CELKEM ZA STAVBU Základ pro DPH DPH 20% CENA CELKEM 0 Kč 0 Kč 0 Kč Číslo a objektu / provozního souboru Základ pro DPH DPH 20% Cena celkem Skříně S stoly T stoly Ostatní

Více

STUDIE INTERIÉRU RD VACENOVICE MANŽELÉ SVITKOVI 30.3.2015 ING. ARCH. TOMÁŠ PAVLOVSKÝ TEL. +420 732 739 181

STUDIE INTERIÉRU RD VACENOVICE MANŽELÉ SVITKOVI 30.3.2015 ING. ARCH. TOMÁŠ PAVLOVSKÝ TEL. +420 732 739 181 STUDIE INTERIÉRU MANŽELÉ SVITKOVI L POHLED NA STĚNU Zádveří 4,57 m 2 Ložnice 17,98 m 2 Koupelna 7,01 m 2 Hala 10,58 m 2 Filtr 5,55 m 2 Spíž 4,09 m 2 Ob. pokoj Jídelna 18,46 m 2 14,45 m 2 4 610 Kuchyň 8,73

Více

dobroãinná aukce aukãní katalog

dobroãinná aukce aukãní katalog D o m o v s v. K a r l a B o r o m e j s k é h o dobroãinná aukce aukãní katalog ãtvrtek 14. 11. 2013 U D R U H D É M Ò M J E D E N D A R E M â T Y Ò S V ù T 1. Paspartovaná podobizna T. G. Masaryka hodnota

Více

Obsah: zpracoval: Tomáš F R A N K; 20. 2. 2005 Bezpečnostní komise ČHS. Zpráva BK ČHS Text neprošel jazykovou redakcí. 1

Obsah: zpracoval: Tomáš F R A N K; 20. 2. 2005 Bezpečnostní komise ČHS. Zpráva BK ČHS Text neprošel jazykovou redakcí. 1 Smrtelné úrazy českých občanů v horách SR Srovnání úrazovosti ve Vysokých a Západních Tatrách za poslední desetiletí (od r. 1995 do r. 2004) a smrtelné úrazy v ostatních pohořích SR Obsah: 1. Úvodní poznámky

Více