C/C++ projekt v programu NetBeans

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C/C++ projekt v programu NetBeans"

Transkript

1 C/C++ projekt v programu NetBeans Tento manuál vznikl za pomocí sebraných lánk na internetu, zabývajících se problematikou nastavení programu NetBeans. Jako vzor poslouºila verze NetBeans 6.8, prakticky odzkou- ²eno na Windows 7 32bit. Instalace programu NetBeans 6.8 Ze zdroje nainstalujete platformu Java s podporou funkcí pro NetBeans dané verze (sta í za²krtnout souhlas se smluvními podmínkami pro stáhnutí exe instalátoru). Velikost instalátoru je okolo 135 MB, samotná instalace zabere asi 500 MB, na disk se uloºí Java RE a program NetBeans v základní verzi, tedy s pluginy pro Java projekty. Spus te NetBeans. V menu vyberte záloºku Tools a otev ete sekci Plugins. V záloºce Available plugins nalezn te kategorii C++, za²krtn te install a potvr te pod seznamem kliknutím na tla ítko install. Po potvrzení a souhlasu s podmínkami bude do NetBeans naistalovaná podpora pro projekty C/C++. Restart po instalaci je podmínkou. Instalace program pro kompilaci a debug mode Pro kompilaci a debug mode programu je nezbytné naistalovat do po íta e dal²í programy. Existuje celá ada podp rného softwaru, pro na²e ú ely poslouºí programy cygwin, mingw a MSYS [1]. Stáhn te program cygwin ze stránek do va²eho po íta e. Instalátor setup.exe naleznete v pati ce stránky. Jelikoº se jedná o program, jehoº ásti se spou²tí z p íkazového ádku, velmi doporu uji instalovat do doporu eného adresá e C:/cygwin. Spus te instalátor setup.exe. P i instalaci Vám vysko í chybová hlá²ka o tom, ºe pokud se instalace nepoda í, je pot eba si p e íst dokumentaci na stránkách a zkusit nainstalovat nov j²í verzi, toto hlá²ení ignorujte. P i výb ru Balík klikn te na Base a Devel tak, aby za poloºkou bylo slovo Install (pon kud zvlá²tn pojatý checkbox, nap. dal²ím kliknutím na Install se balí ky p ejmenují na Reinstall, pak na Uninstall a poté zp t na Default). Klikn te na next. Ignorujte chybové hlá²ení, neod²krtávejte doporu ení a klikn te na next, poté se Vám nainstalují p islu²né balíky programu cygwin (samotná instalace balík zabere na disku asi 1,7 GB). 1

2 Stáhn te program mingw ze stránek nebo rovnou z URL Spus te instalátor MinGW exe, na update instalátoru zadejte Ne. Odsouhlaste podmínky a nastavte instalaci pro Current package. P i výb ru komponent za²krtn te navíc g++ compiler, neza²krtávejte mingw make, bude se instalovat separátn v balíku MSYS, který nainstalujeme pozd ji. Op t potvr te cestu C:/MinGW, nem te ji, a nainstalujte MinGW do va²eho po íta e. Stáhn te MSYS z adresy Spus te instalátor MSYS , ponechte v²echna výchozí nastavení a spus te instalaci. Instalátor spustí p íkazový ádek, ve kterém potvr te písmenem y (Enter), ºe máte nainstalované MinGW. P i dotazu na cestu k programu zadejte C:/MinGW, je to výchozí cesta k programu, pokud jste jí osobn nep epsali, pak musíte zadat va²i cestu. Program make se úsp ²n doinstaluje do C:/MinGW. Naposled stáhn te balík pro instalaci dbg debuggeru z URL a nakopírujte (existující p epi²te) celý obsah archívu tak, jak je, do adresá e MinGW ve va²em po íta i (sloºka bin ve struktu e se musí nakopírovat do sloºky bin v MinGW atd.) Nastavte cesty do parametru PATH ve va²em po íta i Otev ete Start -> Control Panel -> System, klikn te v levém menu na Advanced system settings a po otev ení okna klikn te dole vpravo na Environment Variables. V System variables nalezn te parametr Path, ten editujte a na konec textového et zce p idejte za st edník dal²í cesty k soubor m: C:\cygwin\bin; C:\MinGW\bin; 2

3 Nastavení kompilace a debuggeru v NetBeans Po úsp ²ném nainstalování v²ech pot ebných balík m ºeme p istoupit k samotnému nastavení programu NetBeans. Spus te program NetBeans. Otev ete Tools -> Options a p ejd te na záloºku C/C++. Program automaticky rozpozná nainstalované balí ky a doplní je do p íslu²ných nastavení operací. Po autamatickém vypln ní údaj programem sta í kliknout na OK a informace se uloºí. Nyní je program NetBeans p ipraven pro projekty C/C++. V dal²í kapitole si ukáºeme vytvo ení jednoduchého projektu Hallo World a zkusíme si zkompilovat výstupní soubor. Poté m ºeme p ejít k samotnému debugování projektu. 3

4 Projekt Hallo World v NetBeans Na p ikladu si ukáºeme jednoduché vytvo ení projektu v C/C++ a jeho zkompilování do výstupního souboru/programu. Otev eme nový projet File -> New Project, nastavíme kategorii C/C++ a projekt C/C++ Application a p ejdeme na dal²í okno Next. Nastavíme Název projektu HalloWorld a jako main le halloworld a dokon íme kliknutím na Finish. 4

5 Otev el se nám projekt HalloWorld, pokud otev ete podsloºku Source Files v projektu, m ºete otev ít zdrojový kód hlavního souboru halloworld.cpp, kde je p ednastavena kostra programu. Jako p iklad kódu Hallo World nám posta í tato ukázka: #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main(int argc, char** argv) { printf ("Hallo World!!!\n"); return (EXIT_SUCCESS); } Po spu²t ní programu klávesou F6 nebo Run -> Run Main Project se soubor zkompiluje, pod otev eným souborem halloworld.cpp m ºete vid t detaily probíhající kompilace s výsledkem úsp chu/neúsp chu. Po zkompilování se otev e p íkazový ádek a spustí se samotný program, v na²em p ípad se objeví spolu s varováním programu cygwin, ºe cesta k NetBeans není správn napsaná. To je záleºitost Windows a s kompilací nebo spu²t ním programu nemá nic spole ného. V na²em p ípad je správný výstup napsání textu Hallo World!!! spolu s hlá²kou, jak ukon it p íkazový ádek. 5

6 Práv jste úsp ²n zkompilovali sv j projekt HalloWorld v programu NetBeans. Nyní m ºeme p ejít k samotnému debugování programu. Debugování programu Hallo World v NetBeans Na p íkladu HalloWorld si ukáºeme debugování projektu v NetBeans. Pro vysv tlení jednotlivých úkon trochu roz²í íme základní program HalloWorld o pár instrukcí, abychom mohli ukázat jednotlivé kontrolní ásti debuggeru. Ná² kód m ºe vypadat nap. takto: #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main(int argc, char** argv) { int i = 5; // promenna i ma hodnotu 5 char * a = "Ahoj"; // ukazatel na string hodnotu Ahoj printf ("Startuji projekt Hallo World!!!\n"); for (int c = 0; c < i; c++) { printf ("Spoustim vnitrni cyklus s cislem %d a vypisuji %s\n", c + 1, a); } return (EXIT_SUCCESS); } Nyní m ºeme p ejít k samotnému debugování programu, na kterém si ukáºeme základní informace o probíhajícím procesu spu²t ného projektu. Nebudu zde popisovat jednotlivé kroky programu, jde o jednoduchý zápis a slouºí p edev²ím k ukázání a popsání základních prost edk debuggeru v programu NetBeans. P edpokládá se, ºe vyuºití debuggeru je pro uºivatele, kte í jiº n jakou zku²enost s kódem mají, takºe jednoduchému p íkladu více neº rozumí. 6

7 Pro zastavení debug módu je nutné v kódu nastavit tzv. breakpoint, jinak debug spustí program, který se po spu²t ní a vykonání jednotlivých p íkaz okamºit ukon í. V na²em p ípad dáme breakpoint na ádek, kde nastavujeme parametr i. Breakpoint nastavíme kliknutím na p íslu²né íslo ádku v programu (pravítko na levé stran zdrojového kódu, kliknutím se ádek za ervená, druhým kliknutím breakpoint odstraníte). Debugger spustíme kombinací kláves Ctrl + F5 nebo kliknutím na Debug -> Debug Main Project. Po spu²t ní by m lo vysko it prázdné okno p íkazového ádku, tentokrát bez ºádného hlá²ení cygwin, a debugger by se m l zastavit práv na námi zadaném breakpointu (nyní je obarven zelen ). 7

8 Nyní si vysv tlíme jednotlivé poloºky debuggeru pod kódem programu, jsou to: Watches: sledované prom nné. B hem debugování si m ºete nastavit prom nné, které chcete sledovat. Nemusíte potom procházet v²echny prom nné v seznamu a hledat tu správnou, sta í pravým tla ítkem my²i v poli Watches zadat New Watch a napsat do pole jméno parametru, který chceme sledovat. Ten se nám poté zapí²e do seznamu a b hem debugování bude ukazovat aktuální hodnotu t chto parametr. Variables: seznam v²ech prom nných, které se nastavují v programu. V²imn te si, ºe v tomto na²em p ípad se breakpoint zastavil na denování parametru i, který jiº debugger zaznamenal a má ho p i azený v seznamu. P i skoku na dal²í ádek se nám do seznamu p ipí²e i ná² druhý parametr a. Call Stack: tzv. zásobník volání, tj. udrºuje vºdy stálou cestu ve struktu e tak, jak jsme zrovna v programu zano ení. Výhodou je poté zpracování výjimek a error p i lad ní kódu, kde nám tato záloºka ukáºe, kde p esn a odkud byly zavolány jednotlivé funkce i procedury. V na²em p ípad tato záloºka pozbývá významu, ale ve sloºitých programech je nepostradatelným pomocníkem. Breakpoints: seznam na²ich breakpoint tak, jak jsme si je nastavili v programu. Zde je m ºeme i povypínat nebo jen schovat, abychom je mohli vyvolat op t v p ípad pot eby. Output: zde vidíte p esn to, co program práv d lá, zda je zastaven, kdy byl nalezen breakpoint, kdy se program op t rozb hl. Nehledejte zde výstup programu, ten je v ase zobrazován v p íkazovém ádku, který je spu²t n zárove s debuggerem. Zde spí²e naleznete výstupy chyb nebo systémová hlá²ení. Tasks: s debuggerem nemá prakticky nic spole ného, je to klasický TODO LIST, který vyuºijete pro své poznámky v kódu, ke kterým je pot eba se vrátit nebo je opravit. V debuggeru se pohybujeme pomocí tla ítek, která se nám objevila na hlavní li²t pod záloºkami. 8

9 Základní pohyby v programu jsou: Krok dovnit F7: p ejde na dal²í p íkaz, pokud se jedná o volání funkce, p esune se dovnit dané funkce, kde se zastaví na dal²ím kroku. Tento krok se pouºívá nej ast ji k odlad ní problém v programu. Krok p es F8: p ejde na dal²í p íkaz v po adí, pokud je ale p íkazem volání funkce, funkci automaticky zavolá a vrátí její výsledek. Tento krok je vlastn krok v kódu po jednotlivých ádcích bez procházení vno ených funkcí a metod. Krok ven F7: vystoupí z vno eného objektu do objektu nad azeného, tzn. pokud jsme ve funkci, ukon í jí a p esune nás na místo, odkud byla funkce zavolána. Znovurozb hnutí debuggeru F5: ukon í zastavení programu breakpointem a pokra uje dále, dokud nebude op t zastaven. Pokud nemáme ºádný dal²í breakpoint v po adí, program vede k jeho dokon ení a ukon ení debuggeru. Ukon ení debuggeru Shift + F5: zastavení debuggeru spolu se zastavením programu, program se ukon í, aniº by do²lo k jeho dokon ení. Procházení programu v debug módu, který máme spu²t ný, klávesou F7 se p esuneme na ádek 20. Jsme uvnit cyklu a vypisujeme na výstup p íkazové konzole text. V²imn me si výpisu na seznamu Variables jednotlivých prom nných. Prom nná i typu int má hodnotu 5, prom nná a, která je ukazatel typu char, ukazuje na místo v pam ti 0x4020a0, kde za íná námi uloºený et zec Ahoj. Následuje prom nná, která byla nastavena v cyklu for, s názvem c a po áte ní hodnotou 0. 9

10 Výstup programu si m ºeme postupn kontrolovat v p íkazovém ádku. Pokud jsme se zastavili na ádku 20, máme na výstupu po áte ní v tu Startuji projekt Hallo World!!!. Pokud klávesou F7 sko íme na dal²í ádek, vypí²e se hlá²ení Spoustim vnitrni cyklus s cislem 1 a vypisuji Ahoj. Na konci tohoto lánku umíme nainstalovat program NetBeans a jeho podp rné balí ky, nastavit kompilátory pro projekty C/C++ a základní ovládání debuggeru NetBeans pro projekty C/C++. NetBeans umí nejen pracovat s tímto programovacím jazykem, jeho domácí p dou je jazyk JAVA, ale také PHP i Ruby. Reference [1] Popis instalace podp rných balík a program byl zpracován podle internetového lánku Conguring the NetBeans IDE for C/C++/Fortran na 10

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj aplikací na platformě Android Application development for the Android platform Vojtěch Sázel Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco Stanislav ehák Vedoucí práce: Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. Studijní program:

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Replikace uºivatelských dat Bc. Jan Vo avka Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program:

Více

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R I. DEN p o n d l í 2 4. 4. 2 0 0 6 P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201 Mobilní WiFi Vodafone Vodafone Obsah Vítejte...3 1. Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení...4 1.1 Mobilní WiFi Vodafone p ehled...5 1.1.1 Systémové po adavky...5 1.1.2 P ístroj p ehled...5 1.1.3

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk Musilova 2, 614 00 rno Tel.: 545 576 759 ax: 545 241 174 e-mail: info@mtj.cz www.mtj.cz PARAMETRY: Sekce: ((NotList=X;;W;V*, Kategorie chyby: ((Notlist=D;N*, Dokon eno od: 09.06.2005, Dokon ené ANO!, Ve

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce

ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce Praha 2004 Pavel Jisl Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatn a pouºil

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

XML technologie. Edice Management v informa ní spole nosti

XML technologie. Edice Management v informa ní spole nosti Edce Management v nforma ní spole nost Ed ní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká ²kola ekonomcká v Praze p edseda Ing. Kate na Drongová Grada Publshng, a.s. místop edseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc.

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth MultiPhone 5453 DUO Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth Obchod Mapy a navigace Pomocné Utilities programy Technické parametry ešení problém Na za ízení

Více