další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude"

Transkript

1 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde bylo zjištìno splnìní zadaných úkolù, následovala zpráva o jednání rady obce, z které vyjímáme: S úèinností od 1. èervence 2012 došlo k novelizaci zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, která pøinesla pøedevším tyto základní zmìny: byl rozšíøen okruh poplatníkù, došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku, byla zavedená spoleèná odpovìdnost poplatníka a jeho zákonného zástupce a obcím bylo umožnìno èerpat nìkteré referenèní údaje ze základního registru obyvatel, údaje z informaèního systému cizincù a údaje z informaèního systému evidence obyvatel. Znìní nové obecnì závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù bylo jedním z hlavních témat posledního zasedání zastupitelstva obce v roce Sazba poplatku je dvousložková a tvoøí ji dle 10 b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích èástka se stanovenou horní hranicí 250 Kè za osobu a kalendáøní rok a dle 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích èástka, kterou zastupitelstvo obce stanoví ve výši naposledy známých nákladù obce na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu za pøedchozí kalendáøní rok (pro nás rok 2011), rozpoèítaný na všechny poplatníky. Skuteèné náklady na jednoho poplatníka èinili 566 Kè. Z toho vyplývá, že celková výše poplatku by pøesahovala osmisetkorunovou hranici. Zastupitelstvo rozhodlo, že pro Z obsahu: Zasedalo zastupitelstvo Víte, že... Ze školství Z matriky Sport Zima Z šedivých mraèen bílé vloèky krouží a zlehka na zem padají. Na stromech ptáci už po jaru touží a tiše v mrazu èekají. V zimních zahradách køiš ály støechýlù jak rozžaté lustry svítí. Jsou plné tajemna, nìhy a symbolù, barvami duhy se tøpytí. JF další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude dotovat rozdíl mezi vynaloženými náklady a pøíjmy za kalendáøní rok. Celé znìní obecnì závazné vyhlášky je možno shlédnout na úøední desce obecního úøadu, popø. na webových stránkách obce. S koncem roku 2012 došlo i k ukonèení akce rekonstrukce vodovodu v Ratiboøských Horách. Bylo požádáno o kolaudaèní souhlas a zároveò i o stanovení ochranného pásma 1. stupnì pro nový zdroj (vrt pod vodárnou v Rat. Horách). S rychlým nástupem zimního poèasí se pouze v oblasti obou vodáren nestihly dokonèit sadové úpravy s celkovým doèištìním ploch. Tyto nedodìlky budou odstranìny do konce mìsíce dubna. Podobná situace související s úpravou povrchù se týká také druhé stavby, která byla zapoèata v zimním období, a to rekonstrukce NN v místní èásti Ratiboøice. I když pracovníci firmy Intem s.r.o. stihly pøepojit vzdušné vedení s kabelovým, již nebylo termínovì možné ukonèit povrchové úpravy. Ty budou dokonèeny rovnìž v jarních mìsících. Zde si myslím, že je tento termínový posun na místì, protože po uložení kabelù do rýh dojde po zimì k lepšímu zhutnìní navršené zeminy. Celá akce mìla být ukonèena do , ale z dùvodu špatného poèasí investor tuto akci o jeden mìsíc prodloužil. V tomto období budou všechny staré betonové sloupy demontovány a bude provedena montáž nových pozinkovaných stožárù pro umístìní veøejného osvìtlení, potažmo bezdrátového rozhlasu. Náklady na nové veøejné osvìtlení, které obec plnì hradila ze svého rozpoètu, èinily Kè vèetnì DPH. V rámci pozemkových úprav došlo k dokonèení pøevodu katastrální mapy do formy digitální katastrální mapy se souèasným doplnìním parcel zjednodušené evidence a to v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor, v k.ú. Ratiboøice u Tábora a v k.ú. Ratiboøské Hory. Z dùvodu digitalizace map došlo u nìkterých parcel k opravì pùvodní výmìry. Oprava se týká pøevážnì parcel ve ZE (zjednodušená evidence). V novém roce nás èeká kompletní rekonstrukce støechy na budovì MŠ, kde již máme požádáno o dotaci z programu obnovy venkova jihoèeského kraje. Pùjde o další rozsáhlejší akci, kde dojde jak k výmìnì krovu tak i k osazení nových klempíøských prvkù vèetnì krytiny. V souèasné dobì se pracuje na projektu. /pokraèování na str. 2/

2 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 2 V dalších bodech programu zastupitelstva byl odsouhlasen rozpoèet obce na rok 2013 spolu s návrhem rozpoètového výhledu obce pro rok zámìr na prodej obecního pozemku p.è. KN 460/10 (ostatní plocha) o výmìøe 65 m 2 v k.ú. Ratiboøské Hory, zámìr na prodej obecního pozemku p.è. KN 1143/7 (ostatní plocha) o výmìøe 3 m 2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora a zámìr na prodej èásti obecního pozemku p.è. KN 1145/2 (ostatní plocha) o výmìøe 27 m 2 a p.è. KN 1145/3 o výmìøe 22 m 2, oba v k.ú. Ratiboøice u Tábora. prodej èásti obecního pozemku p.è. KN 161/1 o výmìøe 523 m 2 v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor panu Andrei Štiakovi za cenu 30 Kè/m 2 a prodej èásti obecního pozemku p.è. KN 1144/1 o výmìøe 57 m 2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora p. Janì Pospíšilové za cenu 30 Kè/m 2. - sta Rozpoèet obce na r Kapitola pøíjmy Kè výdaje Kè Danì z pøíjmù Daò z nemovitostí Správní poplatky Za odpady Ze psù Z veøejných prostr Ze vstupného 500 Dotace od kraj. úøadu Od obcí na školství Z loterií a hracích aut Nájem obecních pozemkù Lesní hospodáøství Místní komunikace Dopravní obslužnost Pitná voda Stoèné, kanalizace Základní škola Knihovny Místní rozhlas Ozvìny Sál obce SPOZ Podpora sport.oddílù Bytové hospodáøství Nebytové hospodáøství Veøejné osvìtlení Høbitovy Místní hospodáøství Ekokom + odvoz odpadù Veøejná prostranství a zeleò Dobrovolní hasièi Zastupitelstvo Správa obce Danì za obec Úroky v KB Pojištìní majetku, poplatky Splátka úvìru Dar od FWE Celkem Financování pøebytek R o z p o è e t c e l k e m V í t e, ž e na zaèátku Ratiboøských Hor smìrem od Mladé Vožice je umístìn radar na mìøení rychlosti... n n n ledna bude v základní škole kurz vaøení s názvem houby v našem regionu - co s nimi ještì neumíte... Red. Kurzy vaøení, ukázka kulináøských specialit z Èech, Moravy i ze zahranièí pro Vás! MAS Krajina srdce pro Vás v rámci projektu Chu a vùnì domova pøipravila 30 kurzù, respektive ukázek vaøení tradièních i kulináøských specialit, které probìhnou v rùzných obcích na území MAS (více na nebo Kurzy povede zkušený lektor, mistr ve svém oboru, Karel Stuparin, který 36 let vaøil pro Ministerstvo zahranièí nejen v Èesku, ale i na ambasádách v Nìmecku, Švýcarsku, Anglii, Rusku nebo Itálii, kde strávil spoustu let. V zahranièí ho doprovázela i manželka s dvìma dcerami, které zde vystudovaly a dnes hovoøí nìkolika svìtovými jazyky. Bez rodiny bych do toho cestování nejspíš nešel, rozhodnì to byla pro nás všechny velká životní zkušenost, díky které máme všeobecný pøehled. Tìžké byly zaèátky v šedesátých letech, v té dobì jiná možnost výjezdu nebyla, hodnotí zpìtnì. Znal jsem se s celou øadou ministrù zahranièí, ta služba nebyla vždy jednoduchá, byl to velký nápor. Do penze mì pustit nechtìli, ale nakonec jsem odešel v dobì, kdy byl ministrem zahranièí Karel Schwarzenberg. Ta práce už byla skuteènì vyèerpávající, dìlal jsem rauty tøeba také pro 1500 lidí, tabule jsem pøipravoval napøíklad v Èernínském paláci, kde sídlí Ministerstvo zahranièí, také ale tøeba v budovì Parlamentu, Senátu, na Hradì, ve Valdštejnském paláci atd. Pan Stuparin, kterému je dnes 69 let, trávil svùj volný èas jako chalupáø v obci Øemíèov u Mladé Vožice už od roku 1986 a dnes je zde v podstatì na stálo. V Øemíèovì to mám rád. Líbí se mi, jak tu k sobì jsou lidé vstøícní, starosta je snaživý a sousedy mám prima. Pan Stuparin významnì pomáhá pøi místních akcích, napøíklad pøi výlovu místního rybníka pøedvedl rùzné techniky zpracování ryb, pro ženy zorganizoval kurzy vaøení s povídáním, díky kterému jsme ho vlastnì pro naše kurzy také objevili... Na co se mohou úèastníci kurzù tìšit? Lektor vždy pøedvede pøípravu dvou pøedkrmù a polévky dle zahranièní receptury, dále hlavní jídlo a mouèník dle tradièní receptury èeské nebo moravské kuchynì. Lektor také pohovoøí o etice stolování - pøedvede prostøení tabule a vysvìtlí správné použití všech prostøených sklenic, pøíborù apod. Na závìr kurzu úèastníci mohou pøipravené speciality také ochutnat, a proto doporuèujeme, aby si pøinesli vlastní talíøek a vidlièku. Pokud máte nìjaký osvìdèený rodinný recept po babièce, pøineste jej na kurz s sebou a odevzdejte lektorovi. Pøipravujeme regionální kuchaøku, ve které se právì Váš recept mùže objevit! Na spoleèný kulináøský zážitek s Vámi se tìší, Monika Hienlová, manažer projektu

3 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 3

4 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 4 Ze školství Advent ve škole S první adventní nedìlí jsme si opìt uvìdomili, že se blíží nejkrásnìjší svátky v roce - Vánoce. Svátky klidu, pohody a štìstí. Pøíroda se pøikryla snìhobílou peøinkou a stromy si poøídily kožíšky s ozdobnými rampouchy. Pøestali jsme se mraèit a pustili jsme se do pøípravy akcí, které nám každoroènì pøipomenou, že Vánoce jsou už skoro za dveømi. V úterý 4. prosince si dìti se svými rodièi mohly vyrobit ve škole vánoèní pøedmìty, kterými pak obdarovaly své blízké. Sváteèní náladu umocnilo i pohoštìní, jež pøipravili rodièe žákù. Hned ve støedu 5. prosince jsme si pøipomnìli, že za starých èasù, kdy byly Vánoce romantiètìjší, ale také chudší a prostší, chodily po vesnici postavy v pøevleku. Patøí mezi nì i Mikuláš v doprovodu andìlù a èertù. U nás navštívil dìtièky v mateøské škole a v družinì a obdaroval je cukrovím a ovocem. Potom se rozbìhly už naplno pøípravy na vánoèní setkání v kostele, které bylo i tentokrát plné poetické a kouzelné atmosféry. Všichni žáci zpívaly ve sboru koledy, nìkteøí recitovali a jiní hráli na hudební nástroje. Pøipomnìli jsme si též, že Vánoce jsou plné tradic a symbolù a pøíležitostí k obdarování svých blízkých. Milým pøekvapením byli letos žáci mateøské školy a vystoupení uèitelù základních škol, kteøí zazpívali vánoèní písnì v rytmu country. Tradiènì se na závìr konal vánoèní trh, kde si rodièe mohli vybrat nìkterý z výrobkù žákù a ochutnat chloubu paní kuchaøek - jableèný štrúdl. V posledním týdnu adventu jsme 19. prosince zhlédli v Mladé Vožici filmové pøedstavení a nakonec, tìsnì pøed vánoèními svátky, jsme si v Táboøe prohlédli výstavu betlémù a poté navštívili Muzeum èokolády. Mikulášská diskotéka Adventní èas spojený s oèekáváním a rozjímáním se naplnil. Vìøíme, že i vy, ètenáøi Ozvìn, jste prožili ty nejkrásnìjší chvíle se svými nejbližšími a obdarovali je dárky z lásky. A pokud jste dodrželi i nìkterých ze zvykù a symbolù, budete i v letošním roce mít štìstí, penízky a hlavnì pevné zdraví. Jana Filipová Mikulášská v Pastoušce Stejnì jako každý rok se na sklonku roku konala v Dubu v Pastoušce Mikulášská besídka. Letos se organizace pøíjemného odpoledne pro naše dìti ujalo obèanské sdružení Život v Dubu, které za pøispìní Obecního úøadu pøipravilo zábavný program, pøi kterém si dìti vyrobily vánoèní ozdoby z hlíny a rùzné papírové èertíky. Samozøejmì nechybìl ani pøíchod Mikuláše, andìla a èertù, kteøí si vyslechli krásné básnièky a dìtem nadìlili balíèky dobrot. Besídku zakonèila dìtská diskotéka, pøi které se bavili i dospìlí. Na závìr nutno dodat, že se nás v Pastoušce sešlo tolik, že praskala ve švech a všichni se už tìšíme na další pøíležitost ke spoleènému setkání. V sobotu 8. prosince se v sále obce konala mikulášská diskotéka.v mrazivé odpoledne se sešlo 50 dìtí se svými rodièi i prarodièi a všichni s napìtím oèekávali pøíchod Mikuláše, andìla a èertù. Èekání si zkrátili zhlédnutím ohnivé show v podání Martiny a Elišky Bøezinových.Poté vbìhli do sálu èerti a pøišel Mikuláš s andìlem a s nimi i sám Lucifer. Dìti za básnièku nebo písnièku dostaly od Mikuláše balíèek sladkostí a od Lucifera pekelné vysvìdèení.po èertovské písnièce a odchodu Mikuláše, andìla a Lucifera s èerty zaèala diskotéka. V 17 hodin byla diskotéka ukonèena a spokojené a unavené dìti se rozešly domù. Podìkování za pomoc a finanèní zajištìní této akce patøí Obecnímu úøadu v Ratiboøských Horách, Sokolu, SK Ratiboøské Hory, J. Daøílkovi, I. Kutnému, M. Nuhlíèkové a panu Filipovi. Mikulášská diskotéka by se nemohla konat bez Mikuláše, andìla, Lucifera a èertù, kterým tímto také dìkuji. Další dìtskou akcí bude karneval, který by se mìl konat v mìsíci bøeznu. Zdenka Marešová Mikuláš ve støedu 5. prosince také navštívil naši mateøskou školu

5 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 5 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Anna Folbergerová, Josefa Komínková, Ratiboøské Hory 75 let Dub 90 let Z matriky Blahopøejeme František Macek, Dub Antonín Fišer, Ratiboøské Hory 70 let 70 let Jan Buøiè, Ratiboøské Hory Václav Truhláø, Vøesce Helena Klímová, Podolí 81 let 75 let 87 let Libuše Jiøíková, Ratiboøské Hory Josef Hrstka, Vøesce Jaroslav Malenický, Ratiboøice 82 let 83 let 70 let red. Pan František Macek pøi podpisu pamìtní knihy Paní Anna Folbergerová pøi podpisu pamìtní knihy jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj KRASEC co pro nás mùže udìlat? KRASEC je nezisková organizace zastøešující a propojující v Jihoèeském kraji ty organizace, které se vìnují ekologické výchovì, poradenství a práci s veøejností v oblastech souvisejících s péèí o životní prostøedí. Na KRASEC se mùžete obrátit o odbornou radu, chcete-li vìdìt, jak napøíklad naložit s nalezeným zranìným divokým zvíøetem, jak nejlépe zaizolovat dùm, šetøit energii, a tím také vlastní kapsu, nebo kam pro místní zdravé biopotraviny. Odborní poradci vám pomohou s mnoha dalšími otázkami, které souvisejí s lepší kvalitou života a s péèí o životní prostøedí. Organizace sdružené v KRASCI se vìnují také ekologické výchovì dìtí. Pomáhají uèitelùm uèit dìti o pøírodì a souvislostech souèasného svìta. Programy èi exkurze, které nabízíme školám a školkám, jsou zamìøené na rùzná témata a pøizpùsobené vìku dìtí. Další oblastí služeb pro veøejnost je poøádání semináøù, exkurzí a vzdìlávacích akcí s environmentální tematikou pro veøejnost i odborníky. Chcete se podívat, jak se dá ekologicky bydlet? Jak vypadá pøírodní zahrada? Nebo koøenová èistírna odpadních vod? Staèí se podívat na stránky kde naleznete pozvánky na øadu zajímavých akcí. Krasec i èlenské organizace disponují množstvím publikací k rozdání, èi zakoupení a tematicky zamìøených výstav, které si mùžete zapùjèit (napøíklad Jak nakládat s odpady?, Stopy v krajinì, nebo na mládež zamìøenou výstavu Èus vydrus. Organizace sdružené v KRASCI, které Vám pomohou: Calla - Sdružení pro záchranu prostøedí, Cassiopeia, Èeský nadaè- ní fond pro vydru, ÈSOP Šumava, Daphne, Ekocentrum - Elektrárna královského mìsta Písek, EkoWatt, Hnutí DUHA, Jihoèeské matky, O. s. Vespolek, Ochrana fauny ÈR, Regio Písek, ROSA o.p.s., Slavonická renesanèní o.p.s., ZO ÈSOP Šípek, ZOO Ohrada. Kontakty na nì najdete na Lucie Èernická, Krasec o. s. Krasec o.s. - krajská sí environmentálních center v jižních Èechách Senovážné nám. 9; Èeské Budìjovice tel.: , l

6 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 6 SK Ratiboøské Hory Výsledky PODZIM 2012 Okresní pøebor muži SK Ratiboøské Hory - Sokol Košice 3 : 1 Lokomotiva Veselí n/l B - SK Ratiboøské Hory 0 : 4 SK Ratiboøské Hory - FK Meteor Tábor B 3 : 3 FK Øepeè-Opaøany B - SK Ratiboøské Hory 2 : 0 SK Ratiboøské Hory - Sokol Lom 3 : 0 ZD Vlastiboø - SK Ratiboøské Hory 4 : 2 SK Ratiboøské Hory - SK Tuèapy 7 : 1 FK Rašelina Sobìslav B - SK Ratiboøské Hory 1 : 0 SK Ratiboøské Hory - Olympie Mìšice 12 : 1 FC Chýnov B - SK Ratiboøské Hory 3 : 1 SK Ratiboøské Hory - TJ Dražice B 4 : 0 Tabulka po podzimu 1. FK Rašelina Sobìslav B : SK Ratiboøské Hory : Sokol Košice : ZD Vlastiboø : Loko Veselí n/l. B : Sokol Lom : FC Chýnov B : FK Øepeè-Opaøany B : SK Tuèapy : TJ Dražice B : FK Meteor Tábor B : Olympie Mìšice :44 7 (utkání Sobìslav B - Veselí B odloženo na jaro) Luštìní pro dìti Dìti, které pøinesou tajenky doplòovaèek na obecní úøad do konce ledna, dostanou sladkou odmìnu. Okresní pøebor - dorost SK Ratiboøské Hory - Sokol Chotoviny 2 : 2 SK Ratiboøské Hory - 1. FC Jistebnice 1 : 3 FK Øepeè-Opaøany - SK Ratiboøské Hory 2 : 0 SK Ratiboøské Hory - TJ Bøeznice 1 : 4 SK Kavas Vìtrovy - SK Ratiboøské Hory 5 : 1 SK Ratiboøské Hory - FK Rašelina Sobìslav B 3 : 3 SK Tuèapy - SK Ratiboøské Hory 0 : 0 SK Ratiboøské Hory - FK Meteor Tábor B 2 : 1 TJ Malšice - SK Ratiboøské Hory 3 : 1 Tabulka po podzimu 1. SK Kavas Vìtrovy : FC Jistebnice : TJ Malšice : FK Meteor Tábor B : FK Øepeè-Opaøany : SK Tuèapy : TJ Bøeznice : SK Ratiboøské Hory : Sokol Chotoviny : FK Rašelina Sobìslav B :38 4 Vydává Obecní úøad v Ratiboøských Horách pod registraèním èíslem MK ÈR E Adresa redakce: Obecní úøad, Ratiboøské Hory telefon Vychází ètvrtletnì. Šéfredaktor: Radek Lamboj Redakèní rada ve složení: Hana Váchová, Marie Kimlová, Vladimír Vácha. Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin Èeský zahrádkáøský svaz Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádal ve dnech

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA ŠKOLNÍ SLAVNOST OSLAVA NAŠICH DÌTÍ Každoroèní spoleènou akcí základní školy a rodièù je Školní slavnost. Ta letošní probìhla 17. bøezna.

Více

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

DolnÌ LutynÏ je atraktivnì lokalitou pro bydlenì

DolnÌ LutynÏ je atraktivnì lokalitou pro bydlenì Za svoz odpadu zaplatíme více - ètìte na stranì 2. DOLNOLUTY SK NOVINY listopad 2007 Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì ZDARMA DolnÌ LutynÏ je atraktivnì lokalitou

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více