další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude"

Transkript

1 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde bylo zjištìno splnìní zadaných úkolù, následovala zpráva o jednání rady obce, z které vyjímáme: S úèinností od 1. èervence 2012 došlo k novelizaci zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, která pøinesla pøedevším tyto základní zmìny: byl rozšíøen okruh poplatníkù, došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku, byla zavedená spoleèná odpovìdnost poplatníka a jeho zákonného zástupce a obcím bylo umožnìno èerpat nìkteré referenèní údaje ze základního registru obyvatel, údaje z informaèního systému cizincù a údaje z informaèního systému evidence obyvatel. Znìní nové obecnì závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù bylo jedním z hlavních témat posledního zasedání zastupitelstva obce v roce Sazba poplatku je dvousložková a tvoøí ji dle 10 b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích èástka se stanovenou horní hranicí 250 Kè za osobu a kalendáøní rok a dle 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích èástka, kterou zastupitelstvo obce stanoví ve výši naposledy známých nákladù obce na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu za pøedchozí kalendáøní rok (pro nás rok 2011), rozpoèítaný na všechny poplatníky. Skuteèné náklady na jednoho poplatníka èinili 566 Kè. Z toho vyplývá, že celková výše poplatku by pøesahovala osmisetkorunovou hranici. Zastupitelstvo rozhodlo, že pro Z obsahu: Zasedalo zastupitelstvo Víte, že... Ze školství Z matriky Sport Zima Z šedivých mraèen bílé vloèky krouží a zlehka na zem padají. Na stromech ptáci už po jaru touží a tiše v mrazu èekají. V zimních zahradách køiš ály støechýlù jak rozžaté lustry svítí. Jsou plné tajemna, nìhy a symbolù, barvami duhy se tøpytí. JF další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude dotovat rozdíl mezi vynaloženými náklady a pøíjmy za kalendáøní rok. Celé znìní obecnì závazné vyhlášky je možno shlédnout na úøední desce obecního úøadu, popø. na webových stránkách obce. S koncem roku 2012 došlo i k ukonèení akce rekonstrukce vodovodu v Ratiboøských Horách. Bylo požádáno o kolaudaèní souhlas a zároveò i o stanovení ochranného pásma 1. stupnì pro nový zdroj (vrt pod vodárnou v Rat. Horách). S rychlým nástupem zimního poèasí se pouze v oblasti obou vodáren nestihly dokonèit sadové úpravy s celkovým doèištìním ploch. Tyto nedodìlky budou odstranìny do konce mìsíce dubna. Podobná situace související s úpravou povrchù se týká také druhé stavby, která byla zapoèata v zimním období, a to rekonstrukce NN v místní èásti Ratiboøice. I když pracovníci firmy Intem s.r.o. stihly pøepojit vzdušné vedení s kabelovým, již nebylo termínovì možné ukonèit povrchové úpravy. Ty budou dokonèeny rovnìž v jarních mìsících. Zde si myslím, že je tento termínový posun na místì, protože po uložení kabelù do rýh dojde po zimì k lepšímu zhutnìní navršené zeminy. Celá akce mìla být ukonèena do , ale z dùvodu špatného poèasí investor tuto akci o jeden mìsíc prodloužil. V tomto období budou všechny staré betonové sloupy demontovány a bude provedena montáž nových pozinkovaných stožárù pro umístìní veøejného osvìtlení, potažmo bezdrátového rozhlasu. Náklady na nové veøejné osvìtlení, které obec plnì hradila ze svého rozpoètu, èinily Kè vèetnì DPH. V rámci pozemkových úprav došlo k dokonèení pøevodu katastrální mapy do formy digitální katastrální mapy se souèasným doplnìním parcel zjednodušené evidence a to v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor, v k.ú. Ratiboøice u Tábora a v k.ú. Ratiboøské Hory. Z dùvodu digitalizace map došlo u nìkterých parcel k opravì pùvodní výmìry. Oprava se týká pøevážnì parcel ve ZE (zjednodušená evidence). V novém roce nás èeká kompletní rekonstrukce støechy na budovì MŠ, kde již máme požádáno o dotaci z programu obnovy venkova jihoèeského kraje. Pùjde o další rozsáhlejší akci, kde dojde jak k výmìnì krovu tak i k osazení nových klempíøských prvkù vèetnì krytiny. V souèasné dobì se pracuje na projektu. /pokraèování na str. 2/

2 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 2 V dalších bodech programu zastupitelstva byl odsouhlasen rozpoèet obce na rok 2013 spolu s návrhem rozpoètového výhledu obce pro rok zámìr na prodej obecního pozemku p.è. KN 460/10 (ostatní plocha) o výmìøe 65 m 2 v k.ú. Ratiboøské Hory, zámìr na prodej obecního pozemku p.è. KN 1143/7 (ostatní plocha) o výmìøe 3 m 2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora a zámìr na prodej èásti obecního pozemku p.è. KN 1145/2 (ostatní plocha) o výmìøe 27 m 2 a p.è. KN 1145/3 o výmìøe 22 m 2, oba v k.ú. Ratiboøice u Tábora. prodej èásti obecního pozemku p.è. KN 161/1 o výmìøe 523 m 2 v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor panu Andrei Štiakovi za cenu 30 Kè/m 2 a prodej èásti obecního pozemku p.è. KN 1144/1 o výmìøe 57 m 2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora p. Janì Pospíšilové za cenu 30 Kè/m 2. - sta Rozpoèet obce na r Kapitola pøíjmy Kè výdaje Kè Danì z pøíjmù Daò z nemovitostí Správní poplatky Za odpady Ze psù Z veøejných prostr Ze vstupného 500 Dotace od kraj. úøadu Od obcí na školství Z loterií a hracích aut Nájem obecních pozemkù Lesní hospodáøství Místní komunikace Dopravní obslužnost Pitná voda Stoèné, kanalizace Základní škola Knihovny Místní rozhlas Ozvìny Sál obce SPOZ Podpora sport.oddílù Bytové hospodáøství Nebytové hospodáøství Veøejné osvìtlení Høbitovy Místní hospodáøství Ekokom + odvoz odpadù Veøejná prostranství a zeleò Dobrovolní hasièi Zastupitelstvo Správa obce Danì za obec Úroky v KB Pojištìní majetku, poplatky Splátka úvìru Dar od FWE Celkem Financování pøebytek R o z p o è e t c e l k e m V í t e, ž e na zaèátku Ratiboøských Hor smìrem od Mladé Vožice je umístìn radar na mìøení rychlosti... n n n ledna bude v základní škole kurz vaøení s názvem houby v našem regionu - co s nimi ještì neumíte... Red. Kurzy vaøení, ukázka kulináøských specialit z Èech, Moravy i ze zahranièí pro Vás! MAS Krajina srdce pro Vás v rámci projektu Chu a vùnì domova pøipravila 30 kurzù, respektive ukázek vaøení tradièních i kulináøských specialit, které probìhnou v rùzných obcích na území MAS (více na nebo Kurzy povede zkušený lektor, mistr ve svém oboru, Karel Stuparin, který 36 let vaøil pro Ministerstvo zahranièí nejen v Èesku, ale i na ambasádách v Nìmecku, Švýcarsku, Anglii, Rusku nebo Itálii, kde strávil spoustu let. V zahranièí ho doprovázela i manželka s dvìma dcerami, které zde vystudovaly a dnes hovoøí nìkolika svìtovými jazyky. Bez rodiny bych do toho cestování nejspíš nešel, rozhodnì to byla pro nás všechny velká životní zkušenost, díky které máme všeobecný pøehled. Tìžké byly zaèátky v šedesátých letech, v té dobì jiná možnost výjezdu nebyla, hodnotí zpìtnì. Znal jsem se s celou øadou ministrù zahranièí, ta služba nebyla vždy jednoduchá, byl to velký nápor. Do penze mì pustit nechtìli, ale nakonec jsem odešel v dobì, kdy byl ministrem zahranièí Karel Schwarzenberg. Ta práce už byla skuteènì vyèerpávající, dìlal jsem rauty tøeba také pro 1500 lidí, tabule jsem pøipravoval napøíklad v Èernínském paláci, kde sídlí Ministerstvo zahranièí, také ale tøeba v budovì Parlamentu, Senátu, na Hradì, ve Valdštejnském paláci atd. Pan Stuparin, kterému je dnes 69 let, trávil svùj volný èas jako chalupáø v obci Øemíèov u Mladé Vožice už od roku 1986 a dnes je zde v podstatì na stálo. V Øemíèovì to mám rád. Líbí se mi, jak tu k sobì jsou lidé vstøícní, starosta je snaživý a sousedy mám prima. Pan Stuparin významnì pomáhá pøi místních akcích, napøíklad pøi výlovu místního rybníka pøedvedl rùzné techniky zpracování ryb, pro ženy zorganizoval kurzy vaøení s povídáním, díky kterému jsme ho vlastnì pro naše kurzy také objevili... Na co se mohou úèastníci kurzù tìšit? Lektor vždy pøedvede pøípravu dvou pøedkrmù a polévky dle zahranièní receptury, dále hlavní jídlo a mouèník dle tradièní receptury èeské nebo moravské kuchynì. Lektor také pohovoøí o etice stolování - pøedvede prostøení tabule a vysvìtlí správné použití všech prostøených sklenic, pøíborù apod. Na závìr kurzu úèastníci mohou pøipravené speciality také ochutnat, a proto doporuèujeme, aby si pøinesli vlastní talíøek a vidlièku. Pokud máte nìjaký osvìdèený rodinný recept po babièce, pøineste jej na kurz s sebou a odevzdejte lektorovi. Pøipravujeme regionální kuchaøku, ve které se právì Váš recept mùže objevit! Na spoleèný kulináøský zážitek s Vámi se tìší, Monika Hienlová, manažer projektu

3 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 3

4 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 4 Ze školství Advent ve škole S první adventní nedìlí jsme si opìt uvìdomili, že se blíží nejkrásnìjší svátky v roce - Vánoce. Svátky klidu, pohody a štìstí. Pøíroda se pøikryla snìhobílou peøinkou a stromy si poøídily kožíšky s ozdobnými rampouchy. Pøestali jsme se mraèit a pustili jsme se do pøípravy akcí, které nám každoroènì pøipomenou, že Vánoce jsou už skoro za dveømi. V úterý 4. prosince si dìti se svými rodièi mohly vyrobit ve škole vánoèní pøedmìty, kterými pak obdarovaly své blízké. Sváteèní náladu umocnilo i pohoštìní, jež pøipravili rodièe žákù. Hned ve støedu 5. prosince jsme si pøipomnìli, že za starých èasù, kdy byly Vánoce romantiètìjší, ale také chudší a prostší, chodily po vesnici postavy v pøevleku. Patøí mezi nì i Mikuláš v doprovodu andìlù a èertù. U nás navštívil dìtièky v mateøské škole a v družinì a obdaroval je cukrovím a ovocem. Potom se rozbìhly už naplno pøípravy na vánoèní setkání v kostele, které bylo i tentokrát plné poetické a kouzelné atmosféry. Všichni žáci zpívaly ve sboru koledy, nìkteøí recitovali a jiní hráli na hudební nástroje. Pøipomnìli jsme si též, že Vánoce jsou plné tradic a symbolù a pøíležitostí k obdarování svých blízkých. Milým pøekvapením byli letos žáci mateøské školy a vystoupení uèitelù základních škol, kteøí zazpívali vánoèní písnì v rytmu country. Tradiènì se na závìr konal vánoèní trh, kde si rodièe mohli vybrat nìkterý z výrobkù žákù a ochutnat chloubu paní kuchaøek - jableèný štrúdl. V posledním týdnu adventu jsme 19. prosince zhlédli v Mladé Vožici filmové pøedstavení a nakonec, tìsnì pøed vánoèními svátky, jsme si v Táboøe prohlédli výstavu betlémù a poté navštívili Muzeum èokolády. Mikulášská diskotéka Adventní èas spojený s oèekáváním a rozjímáním se naplnil. Vìøíme, že i vy, ètenáøi Ozvìn, jste prožili ty nejkrásnìjší chvíle se svými nejbližšími a obdarovali je dárky z lásky. A pokud jste dodrželi i nìkterých ze zvykù a symbolù, budete i v letošním roce mít štìstí, penízky a hlavnì pevné zdraví. Jana Filipová Mikulášská v Pastoušce Stejnì jako každý rok se na sklonku roku konala v Dubu v Pastoušce Mikulášská besídka. Letos se organizace pøíjemného odpoledne pro naše dìti ujalo obèanské sdružení Život v Dubu, které za pøispìní Obecního úøadu pøipravilo zábavný program, pøi kterém si dìti vyrobily vánoèní ozdoby z hlíny a rùzné papírové èertíky. Samozøejmì nechybìl ani pøíchod Mikuláše, andìla a èertù, kteøí si vyslechli krásné básnièky a dìtem nadìlili balíèky dobrot. Besídku zakonèila dìtská diskotéka, pøi které se bavili i dospìlí. Na závìr nutno dodat, že se nás v Pastoušce sešlo tolik, že praskala ve švech a všichni se už tìšíme na další pøíležitost ke spoleènému setkání. V sobotu 8. prosince se v sále obce konala mikulášská diskotéka.v mrazivé odpoledne se sešlo 50 dìtí se svými rodièi i prarodièi a všichni s napìtím oèekávali pøíchod Mikuláše, andìla a èertù. Èekání si zkrátili zhlédnutím ohnivé show v podání Martiny a Elišky Bøezinových.Poté vbìhli do sálu èerti a pøišel Mikuláš s andìlem a s nimi i sám Lucifer. Dìti za básnièku nebo písnièku dostaly od Mikuláše balíèek sladkostí a od Lucifera pekelné vysvìdèení.po èertovské písnièce a odchodu Mikuláše, andìla a Lucifera s èerty zaèala diskotéka. V 17 hodin byla diskotéka ukonèena a spokojené a unavené dìti se rozešly domù. Podìkování za pomoc a finanèní zajištìní této akce patøí Obecnímu úøadu v Ratiboøských Horách, Sokolu, SK Ratiboøské Hory, J. Daøílkovi, I. Kutnému, M. Nuhlíèkové a panu Filipovi. Mikulášská diskotéka by se nemohla konat bez Mikuláše, andìla, Lucifera a èertù, kterým tímto také dìkuji. Další dìtskou akcí bude karneval, který by se mìl konat v mìsíci bøeznu. Zdenka Marešová Mikuláš ve støedu 5. prosince také navštívil naši mateøskou školu

5 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 5 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Anna Folbergerová, Josefa Komínková, Ratiboøské Hory 75 let Dub 90 let Z matriky Blahopøejeme František Macek, Dub Antonín Fišer, Ratiboøské Hory 70 let 70 let Jan Buøiè, Ratiboøské Hory Václav Truhláø, Vøesce Helena Klímová, Podolí 81 let 75 let 87 let Libuše Jiøíková, Ratiboøské Hory Josef Hrstka, Vøesce Jaroslav Malenický, Ratiboøice 82 let 83 let 70 let red. Pan František Macek pøi podpisu pamìtní knihy Paní Anna Folbergerová pøi podpisu pamìtní knihy jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj KRASEC co pro nás mùže udìlat? KRASEC je nezisková organizace zastøešující a propojující v Jihoèeském kraji ty organizace, které se vìnují ekologické výchovì, poradenství a práci s veøejností v oblastech souvisejících s péèí o životní prostøedí. Na KRASEC se mùžete obrátit o odbornou radu, chcete-li vìdìt, jak napøíklad naložit s nalezeným zranìným divokým zvíøetem, jak nejlépe zaizolovat dùm, šetøit energii, a tím také vlastní kapsu, nebo kam pro místní zdravé biopotraviny. Odborní poradci vám pomohou s mnoha dalšími otázkami, které souvisejí s lepší kvalitou života a s péèí o životní prostøedí. Organizace sdružené v KRASCI se vìnují také ekologické výchovì dìtí. Pomáhají uèitelùm uèit dìti o pøírodì a souvislostech souèasného svìta. Programy èi exkurze, které nabízíme školám a školkám, jsou zamìøené na rùzná témata a pøizpùsobené vìku dìtí. Další oblastí služeb pro veøejnost je poøádání semináøù, exkurzí a vzdìlávacích akcí s environmentální tematikou pro veøejnost i odborníky. Chcete se podívat, jak se dá ekologicky bydlet? Jak vypadá pøírodní zahrada? Nebo koøenová èistírna odpadních vod? Staèí se podívat na stránky kde naleznete pozvánky na øadu zajímavých akcí. Krasec i èlenské organizace disponují množstvím publikací k rozdání, èi zakoupení a tematicky zamìøených výstav, které si mùžete zapùjèit (napøíklad Jak nakládat s odpady?, Stopy v krajinì, nebo na mládež zamìøenou výstavu Èus vydrus. Organizace sdružené v KRASCI, které Vám pomohou: Calla - Sdružení pro záchranu prostøedí, Cassiopeia, Èeský nadaè- ní fond pro vydru, ÈSOP Šumava, Daphne, Ekocentrum - Elektrárna královského mìsta Písek, EkoWatt, Hnutí DUHA, Jihoèeské matky, O. s. Vespolek, Ochrana fauny ÈR, Regio Písek, ROSA o.p.s., Slavonická renesanèní o.p.s., ZO ÈSOP Šípek, ZOO Ohrada. Kontakty na nì najdete na Lucie Èernická, Krasec o. s. Krasec o.s. - krajská sí environmentálních center v jižních Èechách Senovážné nám. 9; Èeské Budìjovice tel.: , l

6 prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 6 SK Ratiboøské Hory Výsledky PODZIM 2012 Okresní pøebor muži SK Ratiboøské Hory - Sokol Košice 3 : 1 Lokomotiva Veselí n/l B - SK Ratiboøské Hory 0 : 4 SK Ratiboøské Hory - FK Meteor Tábor B 3 : 3 FK Øepeè-Opaøany B - SK Ratiboøské Hory 2 : 0 SK Ratiboøské Hory - Sokol Lom 3 : 0 ZD Vlastiboø - SK Ratiboøské Hory 4 : 2 SK Ratiboøské Hory - SK Tuèapy 7 : 1 FK Rašelina Sobìslav B - SK Ratiboøské Hory 1 : 0 SK Ratiboøské Hory - Olympie Mìšice 12 : 1 FC Chýnov B - SK Ratiboøské Hory 3 : 1 SK Ratiboøské Hory - TJ Dražice B 4 : 0 Tabulka po podzimu 1. FK Rašelina Sobìslav B : SK Ratiboøské Hory : Sokol Košice : ZD Vlastiboø : Loko Veselí n/l. B : Sokol Lom : FC Chýnov B : FK Øepeè-Opaøany B : SK Tuèapy : TJ Dražice B : FK Meteor Tábor B : Olympie Mìšice :44 7 (utkání Sobìslav B - Veselí B odloženo na jaro) Luštìní pro dìti Dìti, které pøinesou tajenky doplòovaèek na obecní úøad do konce ledna, dostanou sladkou odmìnu. Okresní pøebor - dorost SK Ratiboøské Hory - Sokol Chotoviny 2 : 2 SK Ratiboøské Hory - 1. FC Jistebnice 1 : 3 FK Øepeè-Opaøany - SK Ratiboøské Hory 2 : 0 SK Ratiboøské Hory - TJ Bøeznice 1 : 4 SK Kavas Vìtrovy - SK Ratiboøské Hory 5 : 1 SK Ratiboøské Hory - FK Rašelina Sobìslav B 3 : 3 SK Tuèapy - SK Ratiboøské Hory 0 : 0 SK Ratiboøské Hory - FK Meteor Tábor B 2 : 1 TJ Malšice - SK Ratiboøské Hory 3 : 1 Tabulka po podzimu 1. SK Kavas Vìtrovy : FC Jistebnice : TJ Malšice : FK Meteor Tábor B : FK Øepeè-Opaøany : SK Tuèapy : TJ Bøeznice : SK Ratiboøské Hory : Sokol Chotoviny : FK Rašelina Sobìslav B :38 4 Vydává Obecní úøad v Ratiboøských Horách pod registraèním èíslem MK ÈR E Adresa redakce: Obecní úøad, Ratiboøské Hory telefon Vychází ètvrtletnì. Šéfredaktor: Radek Lamboj Redakèní rada ve složení: Hana Váchová, Marie Kimlová, Vladimír Vácha. Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

lùžkovou èást od herní nebo oddìlit prostorách lze vyhovìt i souèasné

lùžkovou èást od herní nebo oddìlit prostorách lze vyhovìt i souèasné øíjen 2013 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo dne 25. 9. 2013. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde bylo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 10. 12. 2014.

Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 10. 12. 2014. prosinec 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 10. 12. 2014. Po zahájení starostou obce následovala zpráva o jednání rady obce, ze které

Více

Výsledky činnosti Krasce

Výsledky činnosti Krasce Výsledky činnosti Krasce za období 2007 2009 Krasec, o.s. krajská síť environmentálních center v jižních Čechách Senovážné nám. 9 (Dům služeb, 3. patro) 370 01 České Budějovice IČO: 270 56 538 číslo účtu:

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

roce 2013-2014 bude zaplnìn 1. stupeò podlimit bude obec pøispívat èástkou kolem 770 000 Kè. Po nìkolika neúspìšných pokusech

roce 2013-2014 bude zaplnìn 1. stupeò podlimit bude obec pøispívat èástkou kolem 770 000 Kè. Po nìkolika neúspìšných pokusech bøezen 2013 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 21. 3. 2013. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

z programu obnovy venkova Jihoèeského kraje, ve výši 170 000 Kè, které budou použity na dofinancování akce na výmìnu krovu a støechy na budovì

z programu obnovy venkova Jihoèeského kraje, ve výši 170 000 Kè, které budou použity na dofinancování akce na výmìnu krovu a støechy na budovì èervenec 2013 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 5. 6., 19. 6. a 3. 7. 2013. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

vody. V roce 2013 byla spotøeba 16 500 m 3 /rok, plánovaná spotøeba na následné období roku 2014 je o 500 m 3 /rok

vody. V roce 2013 byla spotøeba 16 500 m 3 /rok, plánovaná spotøeba na následné období roku 2014 je o 500 m 3 /rok bøezen 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 5. 3. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kde

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Výmìnu oken v tìlocviènì provede v èervenci firma Oknotherm. Celková cena 16 ks plastových oken a 1 ks vchodových

Výmìnu oken v tìlocviènì provede v èervenci firma Oknotherm. Celková cena 16 ks plastových oken a 1 ks vchodových èerven 2015 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve ètvrtek 18. 6. 2015. Po zahájení starostou obce následovalo složení slibu nového èlena zastupitelstva

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Panicová Romana Datum zpracování: 03.02.2015 Èas zpracování: 14h40m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více