Èíslo Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj."

Transkript

1 Roèník 17 Èíslo Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom ho nepokládali za vladaøe. Nepøišel vládnout,nýbrž povzbuzovat. Nepøišel odsuzovat,nýbrž odpouštìt. Nepøišel utiskovat,nýbrž osvobozovat. Nepøišel nás nutit,nýbrž nauèit nás pravé míøe nesobecké Lásky. E.B. Michaels Drazí, ze srdce Vám pøejeme, aby narozený Boží Syn vnesl do Vašich srdcí skuteèné svìtlo, které zapaluje plamen Boží lásky. Kéž Vás o Vánocích i ve všedních dnech nového roku naplní Pán svým pokojem, radostí, zdravím, spokojeností, prací, pravou mírou nesobecké lásky vším, co je pro život potøebné. K tomu Vám vyprošujeme Boží požehnání. P. Miroslav Strnad a redakce Pastýøe Vánoèní modlitba Drahý Pane, v tomto èase dávání a pøijímání snadno pøehlédneme dary, které nám dáváš Ty. Dìkujeme Ti za místo, kde mùžeme bydlet, za odìv, jídlo a všechny dobré vìci, které nám dennì opatøuješ. Dìkujeme Ti za lidi, které máme kolem sebe a kteøí nás milují. Dìkujeme Ti, že zùstáváš s námi v nesnázích života a táhneš nás blíž k sobì. Dìkujeme za pokoj, který dáváš jedinì Ty. Pane, nejvíc dìkujeme za to, že ses narodil pro naši záchranu. Dìkujeme také, že naše budoucnost je ve Tvých rukou. Dìkujeme Ti, že jsi nadìjí pro každého z nás. (èerpáno z BTM) Upozoròujeme farníky na zmìnu adresy webových stránek naší farnosti: - PASTÝØ strana 1-

2 Pastýøský list Vánoce 2011 Drazí bratøi a sestry, dnes máme dùvod se radovat, protože Bùh nám znovu ukazuje svùj zájem o nás. Mùžeme plesat, protože Bùh se stal jedním z nás, aby nás vykoupil. Mùžeme jásat, protože sám Bùh se postavil na naši stranu. On je dùvodem naší nadìje, On je naší jistotou. Pøeji a vyprošuji Vám, abyste vánoèní blízkost Ježíše zakoušeli trvale. On pøece slíbil, že bude mezi námi vždy, když budeme shromáždìni v jeho jménu, v jeho lásce. Pokusme se co nejèastìji o takový postoj, když se sejdeme doma v rodinì, nebo s vìøícími pøáteli. I ve škole èi na pracovišti snad objevíme vìøícího køes ana. Najdìme odvahu si mezi sebou øíct, že chceme jeden druhého mít kvùli Ježíši tak rád, aby se On mohl znovu narodit v našem støedu, abychom znovu mohli prožívat pravou vánoèní radost z Ježíšovy blízkosti. Chci podìkovat všem, kteøí se v uplynulém roce zapojili do spoleèného úsilí plnìji prožívat svùj køest. Z více míst slyším, že stoupl poèet tìch, kteøí požádali o svátost køtu, a nìkteøí rodièe se pøi pøíležitosti køtu svých dìtí teprve církevnì oddali a vrátili k pøijímání svátostí, nebo se teprve zaèali pøipravovat na svou první zpovìï a svaté pøijímání. Objevili Boží pøátelství a našli radost z Boha. Zaèali žít jako Boží dìti. Z toho plyne úkol pro ostatní vìøící, aby je laskavì pøijali a zapojili do svého spoleèenství. I dnešní oslava, kdy se radujeme z Božího zájmu o nás, z lásky Boha, který se stal jedním z nás, který se nám daroval, je pøíležitostí, abychom obnovili své rozhodnutí pro Boha, dùstojnì a velkoryse odpovìdìli na jeho lásku, abychom mu dali ve svém srdci více místa. Každý z nás má od køtu Boží život. V každém pokøtìném Bùh pøebývá. Nikdy nejsme sami. Jen zkusme s Bohem více poèítat, zkusme na nìho brát více ohled, snažme se mu více líbit. Tak vyrosteme ve víøe. Budeme vìdìt, komu jsme uvìøili, a budeme si jistí. Zvláštì prosím rodièe, aby mysleli na víru svých dìtí, které dali pokøtít. Pøi køtu slíbili, že je vychovají ve víøe v Pána Ježíše, že je nauèí milovat Boha a bližního. K tomu patøí nejen pøihlásit dìti do náboženství, vést je k modlitbì D Á R K Y Dárky nemusí být finanènì nákladné a nemusíte je kupovat každý týden. Nìkteøí za nimi vùbec nehledají peníze, ale lásku. Gary Chapman Vánoèní dárky lze hodnotit podle mnoha kriterií. Mùžeme je dìlit podle toho, jak dlouho nám pøipomínají Vánoce. Nìkteré dárky zazáøí jako prskavky a zhasnou. Potìší, možná pobaví, pak je nìkam uklidím a pøi pøíštím jarním úklidu vyhodím do koše. Jiné dárky spontánnì zaèlením do bìžného provozu, stanou se souèástí šatníku, vybavení domácnosti nebo knihovny a jejich souvislost s Vánocemi se vytratí. Pøíštì mì pøi ètení knížky už nenapadne, že byla pùvodnì vánoèním dárkem. Èastým zpùsobem hodnocení dárkù je porovnávání jejich finanèní hodnoty. Ti, kdo používají tohoto kritéria, jsou nejš astnìjší z dárkù nejdražších. Dobøe obstojí pravé perly, brilianty, zlato, klíèky od rychlých vozù, vzácné parfémy, pravé kožešiny èi umìlecká díla. Jsou ovšem lidé, kteøí ocení spíše originalitu a vtip darovaného pøedmìtu a na jeho hodnotì v penìzích jim a pravidelné úèasti aspoò na nedìlní bohoslužbì, ale také je nauèit žít jako Boží pøátelé. Vím, že náboženská výchova dìtí není v dnešním prostøedí lehká. Velmi dùležitým pøedpokladem úspìšné výchovy je však pøedevším Váš pøíklad køes anského života. Abych Vám usnadnil nároènou výchovu, nabízím Vašim dìtem církevní školy, které jsme pro nì vybudovali. Vím, že je jich zatím málo a že nejsou všude. Informujte se, prosím, o možnostech studia pro Vaše dìti na církevních školách. Mateøské a základní mohou využít jen ti, kteøí je mají blízko. Ty støední mají internáty, takže je možné dojíždìt i z vìtší dálky. Máme tøi gymnázia, jednu støední odbornou a jednu vyšší odbornou školu. Uèòovské školy nemáme, ale studentùm státních uèòovských škol v Kromìøíži nabízíme aspoò náš internát s výchovným programem. Všechny naše školy jsou po odborné stránce kvalitní. Navíc nabízejí náboženskou výchovu a názorové prostøedí, které pomùže studentùm nejen získat dobré informace a v diskusích si tøíbit názory, ale také se nauèit pracovat na sobì. Spolu s uèiteli se jim vìnují knìží a vychovatelé a pomáhají jim vyrùst v køes anské osobnosti. I v našich školách se vyskytují problémy, ale snažíme se je poctivì øešit, protože tito lidé mají Vaše dìti rádi a záleží jim na nich. Studentùm, pro které by jedinou pøekážkou studia byla finanèní otázka, se snažíme zajistit stipendium. Nepíši Vám o tom proto, že by školy potøebovaly reklamu, ale proto, že mi záleží na víøe Vašich dìtí a chci Vám v plnìní nároèného úkolu, který jste na sebe pøi køtu dìtí vzali, pomoci. V tyto dny jste vìnovali hodnì sil pøípravì dárkù. Udìlejme spoleènì nìco pro to, aby Vaše dìti mìly a v životì si uchovaly i nejcennìjší dar, dar víry. Svatý otec vyhlásil od pøíštího podzimu Rok víry, aby nás povzbudil ve víøe, o kterou je tøeba stále a vytrvale usilovat, aby se upevnil náš vztah s Kristem Pánem, abychom byli schopni vydávat dnešnímu svìtu vìrohodné svìdectví. Využijte vánoèní oslavu Boha, který pøišel v Ježíši Kristu mezi nás. Kéž tyto oslavy upevní vztah každého z Vás ke Kristu a dají Vám zakusit radost z Boha. Radost z Boha a je Vaší silou! Váš arcibiskup Jan vùbec nezáleží. Nejvìtší úspìch u nich mají dárky velmi osobní s hezkým nápadem nebo velmi humorné. Je docela lhostejné, jsou-li vyrobeny z pravého zlata èi z plastelíny. Objevila jsem, že se mohu na dárky dívat ještì z dalšího úhlu pohledu. Jejich hodnota roste množstvím vložené lásky. Napadlo mne to o loòských Vánocích, kdy jsem v hromadì dalších dárkù našla balíèek od kamarádky. Ukrýval mìkouèké bledì modré ruènì pletené vlnìné ponožky. Jak dobøe mì zná, napadlo mne. Ví, že když jsem unavená a smutná, je mi zima. A sama je vyrobila Nikdy jsem ponožky nepletla, ale moje babièka kdysi ano. Pamatuji si, že uplést jeden pár jí trvalo asi tak tøi dny. Pøedstavila jsem si, že moje kamarádka do dárku pro mne investovala tøi dny èasu. To je hodnì lásky tøi dny! A tak ty bledì modré ponožky patøí k loòským nejcennìjším vánoèním dárkùm. Vždycky mi pøi navlékání pøipomenou, že mì nìkdo mìl tolik rád, že na mne myslel tøi dny. Už jen ta vzpomínka je høejivá. O darech s Hanou Pinknerovou Osvìtlený vánoèní strom pøedstavuje svìtlo k osvícení našeho života. Znamená lásku, oèekávání a tesknou nìžnost. Bùh se chce ujmout èlovìka. Znamená proto soucítìní a ochotu. Najednou jsme ozáøeni svìtlem. Náš život se rozjasnil. Pro všechny pøišla ta záøe. Svatost Boží zazáøila nad námi. Nìkdo nás miluje a volá k lásce. Stojíme v tichu, mlèíme a chce se nám dìkovat. - PASTÝØ strana 2 -

3 VÁNOÈNÍ Je tu, pøátelé, opìt posvátný vánoèní èas a tak se spoleènì zamysleme nad historií a duchem tìchto svátkù. Nejstaršími pøedchùdci dnešních Vánoc byly pohanské oslavy zimního slunovratu. V nejdelších, nejstudenìjších a nejtemnìjších nocích roku slavili dávní pøedkové okamžik, kdy vláda zimy dostoupila vrcholu a zaèalo se znovu blížit jaro. Staøí Øímané pak dali oslavám zimního slunovratu nový nábožensko-politický smysl: øíšský svátek pøíchodu božského mìl sloužit kultu císaøe, pøipodobnìného k božskému slunci. K tomu øímskému státnímu svátku se køes ané, až do císaøe Konstantina disidenti øímské øíše, demonstrativnì obrátili zády a zaèali nìkdy ve ètvrtém století slavit pøíchod Pánì advent a Vánoce. Následující staletí pak obohacovala Vánoce jednotlivými prvky, bez nichž si je dnes stìží dovedeme pøedstavit. Františkáni ve støedovìku zaèali stavìt jeslièky, jejichž souèástí pak bývaly i stromy, i když ozdobený a rozsvícený vánoèní strom jako dominantní symbol Vánoc je mnohem pozdìjší, rozšíøil se ve støední Evropì až v devatenáctém století. Dárky dìtem patøily pùvodnì k svátku svatého Mikuláše, patrona školní mládeže. Až Martin Luther jakožto odpùrce kultu svatých pøesunul tento zvyk na pøedveèer slavnosti Kristova narození. Dárky a dobré jídlo jsou pro mnohé lidi dodnes tím nejnápadnìjším znakem Vánoc. Pùvodní duch Vánoc však nespoèívá v rovinì slov mít a užívat si, nýbrž být a stávat se. Slovo se stalo tìlem, to je vìta, obsahující køes anský smysl Vánoc. Pøi vánoèní pùlnoèní mši se pøedèítá známé vyprávìní z Lukášova evangelia. Onen text zaèíná v rovinì vysoké politiky: Celou øíši uvede do pohybu císaøské naøízení o sèítání obyvatel. Josef a Maria se musí vydat na cestu ze svého Nazareta a skonèit ji ve stáji na okraji pøeplnìného Betléma. Syn, který se jim tam narodil, jistì nebyl zahrnut do císaøských soupisù lidu. Ale my už èteme tento text s vìdomím, že i naøízení a propoèty mocnáøù nejsou to nejdùležitìjší: o císaøi Augustovi dnes vìtšina z nás ví jen to, že vládl v dobì, kdy se v Betlémì narodil Mariin syn. CO MÁ BÝT BEZVADNÉ Èlovìk, který si myslí,že má všechno, je vlastnì chudák. Nikdy nepozná, jaké to je toužit, doufat, živit svou duši snem o nìèem lepším. Také si jako každoroènì pøejete prožít bezvadné svátky? Vždycky si to lidé pøáli, nanejvýš nìkdo ze starších si postìžuje, že tøeba za války nebylo tolik materiálních požitkù jako dnes. Ale vesmìs vždy platila rovnice: Vánoce = láska = radost = pohoda. Jenže nìkdo mùže mít i jiné vzpomínky. Tøeba Maruška, jedináèek ctižádostivých rodièù, a hlavnì ctižádostivé mámy. Mámy, která tvrdí, že všechno bezvadnì stihne, že je dokonalost sama v práci i v domácnosti. A tahle Maruška na Štìdrý den, kdy v kuchyni je nejvíc ruchu, najednou upøe oèi na obraz nad pohovkou. Zdá se jí, že na skle je nìjaká èárka. A jen tak, aby nìco øekla, øekne o té èárce tátovi. Ten, netuše nic zlého, si øekne, že tam zùstala pøi úklidu asi šmouha, vyskoèí na pohovku a zaène pomyslnou èáru utírat. Tu se ve dveøích objeví máma. Uštvaná, protože všechno musí být bezvadné, a najednou si nìkdo dovoluje na jejím perfektním díle nìco opravovat! Zdìšený manžel couvá se slovy: Když ona Maruška øíkala A teï se nervozita pøedešlých dnù i týdnù vybíjí na malé školaèce. Na nevdìènici, která schválnì upozoròuje tátu na chyby, která má radost, když zkazí Štìdrý den! V kuchyni se zaèíná cosi pálit. I to zavinila Maruška! Všechno zavinila! A žádné dárky nebudou, žádný Ježíšek; dostane k veèeøi chleba a èaj, když je taková! Táta se pokouší vmísit do dìje, ale po nìkolika slovech se radìji stahuje do pozadí. Zná svou nejdražší. Maruška srdceryvnì pláèe, má v sobì také kus máminy povahy. Zmizí ve svém pokojíku a za chvíli v slzách hodí na stùl drobné balíèky dárky pøipravené pro rodièe. Øíká: Vy mi nedáte nic? Tak abyste vìdìli, tak já vám dárky dám, teï hned si je vezmìte! Rozlícená matka smete dárky se stolu, protože o její hlouposti nestojí; ta malá pøipravila tu scénu schválnì, aby zkazila Vánoce. Muž odchází, bouchne dveømi a máma zaène hystericky vykøikovat, že šel jistì na pivo. Na Štìdrý den! A tohle také zavinila ta protivná holka, která se poøád plete do nìèeho, po èem jí vùbec nic není. Pøíbìh, který zaèal v Betlémì, bude plný paradoxù; to nejvìtší je tam vždy ukryto v nepatrných vìcech. První, kdo o novorozeném uslyšeli, byli pastýøi. Pastýøi nacházejí znamení, které jim bylo ohlášeno hlasem z výsosti: je jím dítì položené v jeslích. Vyprávìjí o tom, co jim bylo povìdìno o tom dítìti, a vzbuzují údiv Maria však to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Nejlépe zachází s tajemstvím ten, kdo je uchovává v srdci. Pro biblické chápání není srdce pouhé sídlo citu. Je to hlubinné jádro naší bytosti, kde zrají nejhlubší motivy našeho pøesvìdèení i konání. Je to hloubka, kterou sami nemáme ve vlastní režii, místo kde pøekraèujeme sebe samotné. Místo, kde nás oslovuje Bùh. Naše názory a ideologie bydlí v našich hlavách, tam, kde øešíme problémy a dìláme plány. Avšak víra podobnì jako láska a nadìje-, to je nìco docela jiného. Víra se dotýká tajemství a na tajemství je rozum krátký: tajemství je tøeba trpìlivì uchovávat v srdci. Nechat ho tam rùst, jako pod matèiným srdcem roste plod. Na Boží hod se ète hymnus, uvádìjící ještì hloubìji do centra vánoèního tajemství: zaèátek evangelia podle Jana. Tento text byl hlavním mostem, po nìmž køes anství vešlo do center antické vzdìlanosti. Došlo sluchu u mudrcù, kteøí si kladli otázku po pùvodu a urèujícím principu všech vìcí. Tím je podle Jana Logos, Slovo což mùžeme pøeložit také jako smysl a božský øád. Ale pak pøichází výrok, který šokuje antickou duši: Slovo se stalo tìlem. Právì tato vìta je však srdcem køes anské zvìsti: Chtìl-li se Bùh vyslovit naplno, chtìl-li dát lidem své Slovo, které nikdy nevezme zpìt, pak tvarem tohoto Slova je lidství. Èlovìèenství je most, po kterém kráèí Bùh øíká vánoèná zvìst. Avšak toto poselství mùžeme ještì rozvinout dále, vidìt tuto skuteènost také z druhé strany: pøijmout svùj lidský údìl, peèovat o lidskost a rozvíjet ji, to je cesta, kterou èlovìk kráèí k Bohu. A to i tehdy, když o Bohu neví nebo se domnívá, že v nìj nemùže vìøit, - dodává jeden z nejvýznamnìjších teologù dvacátého století, Karl Rahner. Z vánoèní víry v tajemství Vtìlení vyplývá, že každý èlovìk, který bere vážnì a vìrnì své lidství (své stávání se èlovìkem ) a stejnì chápe i lidství druhých, je už tím na cestì k Bohu. Kéž na této cestì udìláte o tìchto Vánocích alespoò krùèek dopøedu. Tomáš Halík, Úvahy na prahu tisíciletí Ponechám na vaší fantazii dokonèení pøíbìhu: zda stromeèek a dárky byly, nebo ne, jak se celá vìc vyøešila a co bylo dál. Možná vám to nìco pøipomnìlo Maminka malé Marušky nebyla zlá. Jen pøíliš ctižádostivá. Když nemohla mít všechno perfektní, nemìla radìji nic. Zapomnìla, že perfektní musí být o každých svátcích pøedevším láska! Ranní zamyšlení s Prokopem Siostrzonkem Vánoèní velepíseò lásky pro hospodynì Kdybych svùj dùm perfektnì ozdobila svìtelnými øetìzy, jedlovými vìtvièkami a cinkajícími zvoneèky, ale nemìla lásku ke své rodinì, nejsem nic víc než dekoratérka. Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánoèního cukroví, navaøila labužnické pokrmy a pøipravila vzorovì prostøený stùl, ale nemìla lásku ke své rodinì, nejsem nic víc než kuchaøka. Kdybych pomáhala vaøit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v domovì pro seniory a všechen svùj majetek darovala pro dobroèinnost, ale nemìla lásku ke své rodinì, nic by mi to neprospìlo. Kdybych ovìšela vánoèní stromeèek tøpytivými baòkami a vánoèními hvìzdami, zúèastnila se úchvatných slavností, zpívala sóla v kostelním sboru, ale zapomnìla na Ježíše, potom jsem nepochopila, oè o Vánocích bìží. Láska pøeruší peèení, aby mohla vzít dítì do náruèe. Láska zanechá zdobení a políbí manžela. Láska je pøátelská a trpìlivá navzdory chvatu a stresu. Láska druhým nezávidí jejich dùm s vzácnými vánoèními porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy. Láska neokøikuje dìti, ale je vdìèná za to, že jsou. Láska nedává jen tìm, od kterých mùže nìco oèekávat, ale ráda obdarovává právì ty, kteøí to nemohou oplácet. Láska všechno vydrží, všemu vìøí, vždy doufá, všechno snáší. Láska nikdy nepøestává. Mobilní telefony špièkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí, golfové hole zrezaví. Ale darovaná láska zùstane. (Katolický týdeník è.49/2011) Pøi narození Ježíše Krista pøišlo na svìt svìtlo. Ani temná doba, ba ani smrt nemùže to svìtlo zhasnout. Naopak, Ježíš Kristus postavil všechno do toho nového svìtla, utrpení, smrt, radost i štìstí. On øíká: Já jsem to svìtlo svìta, které umožòuje výhled a mùže dát nadìji pro všechny budoucí dny. Každý, kdo s radostí prožívá Kristovo narození, je blízko tomu svìtlu. - PASTÝØ strana 3 -

4 NEBOJTE SE, ZVÌSTUJI VÁM VELIKOU RADOST, KTERÁ BUDE PRO VŠECHEN LID V té krajinì byli pastýøi pod širým nebem a v noci se støídali v hlídkách u svého stáda. Náhle pøi nich stál andìl Pánì a sláva Pánì se rozzáøila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeò. Andìl jim øekl: Nebojte se, hle, zvìstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán, v mìstì Davidovì. Toto vám bude znamením: Naleznete dì átko v plénkách, položené do jeslí. Když jsme byli v Betlémì, navštívili jsme Kostel Pastýøù. Jsou v nìm tøi obrazy, které zobrazují tuto událost. Na prvním obraze jsou udivení a vydìšení pastýøi, když se jim zjevil andìl a kolem se rozzáøila Boží sláva. Druhý obraz znázoròuje, jak pøišli do Betléma a klanìjí se narozenému dítìti, Spasiteli svìta. Na tøetím obraze je návrat pastýøù zpìt ke svému stádu, je na nich vidìt, jak je setkání s Ježíšem promìnilo. Vracejí se plni radosti, chválí a oslavují Boha. Je na nich vidìt, jak je setkání s Ježíšem opravdu promìnilo. Pøeji i vám, aby vás setkání s Ježíšem promìnilo, naplnilo vás radostí a láskou. Protože Bùh je láska, a když se s ním setkáme, musíme být promìnìni a naplnìni láskou. Proè se Bùh rozhodl pro pastýøe? Andìlskou zvìst o pøevratné události dìjin, kterou je narození Ježíše, které si pøipomínáme o Vánocích, jako první slyší pastýøi na betlémských pláních. Je pozoruhodné, že si Bùh k tomuto vrcholu dìjin povolal právì ty opovrhované, pøehlížené a nedocenìné v lidské spoleènosti. Proè jsou to právì oni, kdo se první dovídají tuto radostnou zprávu. Proè právì oni? Vyprávìní mladé maminky nám pomùže najít správnou odpovìï. V dobì adventu jsme šli do restaurace, byli jsme jedinou rodinou, která pøišla do restaurace s malým dítìtem. Posadila jsem malého Jeníèka na vysokou dìtskou židlièku, kolem nás se všichni tiše bavili a pøitom jedli své oblíbené jídlo. Najednou Jeníèek vykøikl s velkou radostí: Ahoj, ty! zavrtìl se a zaèal se smát s pozorností upøenou na muže v roztrhaném a špinavém kabátì. Jeho kalhoty byly hodnì plandavé kalhoty se zipem do poloviny. To, co zakrývalo prsty na nohou, mìly být boty. Jeho košile byla špinavá, vlasy rozcuchané a neumyté, vousy jako strništì. Byla jsem ve vzdálenosti, ve které nebylo možné cítit jeho zápach, ale byla jsem si jistá tím, že zapáchá. Najednou vidím, jak mává na mého vyfintìného syna. Nazdar chlapèe! Vidím tì! volal tento muž smìrem k Jeníèkovi. Mùj manžel a já jsme nevìdìli, jak se v té chvíli zachovat. Neunikly nám zvìdavé pohledy lidí sedících u vedlejších stolù. Jeníèek se však velice smál a opìtoval pozdravy otrhaného muže: Ahoj, pane! Koneènì donesli naše oblíbené jídlo. Starý zarostlý chlápek si objednal topinku s pivem. Pøitom volal na Jeníèka: Byl Ježíš bílý, nebo èerný Jeden muž mìl dva syny. Ten z prvního manželství mìl po matce bílou ple, ten druhý zase zdìdil èernou po své matce. Sourozenci byli skoro stejnì staøí, ale lišili se snad ve všem: povahou, sklony, zálibami. Jeden mìl rád spoleènost, druhý byl samotáø; jednomu se líbily koèky, druhému psi; jeden lezl po stromech, druhý lovil ryby v potoce. A právì proto se mìli doopravdy rádi. Pochopili v tom byli dospìlejší než mnozí dospìlí velice prostou vìc. Láska spoèívá v respektování toho druhého a respektovat èlovìka znamená ponechat mu svobodu. Právì proto všude nechodili spolu jako dvojèata, nikdy se nesrovnávali, nikdy se nad sebe nevyvyšovali. Byli svobodní ve svém nitru a svobodnì se mìli rádi. A když láska mùže svobodnì pùsobit, je neomezená. Rychle dospívali. Pohledem na toho druhého chápali vìci, na které by sami nikdy nepøišli. V jedné vìci se shodli Znáš nìjaké lepší jídlo? Všichni d á v a l i n a j e v o, ž e t a h l e komunikace s našim synem jim není zrovna pøíjemná. Mùj manžel a já jsme se cítili velmi trapnì a rozpaèitì. Jeníèek, náš milý synek, naopak pøedvádìl všechny svoje dìtské blbinky, kterými chtìl upoutat pozornost onoho muže. Koneènì jsme dojedli, manžel odešel zaplatit, já jsem vzala Jeníèka a šla pomalu ke dveøím. Onen starý muž zaujal postavení mezi mnou a dveømi. V té chvíli jsem vyslala k Bohu velice upøímnou, i když letmou modlitbu: Pane Bože, dovol mi projít tak rychle, aby se ten muž nemohl zaèít bavit se mnou a s Jeníèkem. Když jsem se blížila k onomu muži, zaèala jsem se toèit zády ve snaze nezachytit ani slabý závan jeho dechu. Jak jsem to udìlala, objal mì Jenièek kolem ramen obìma rukama a zaujal pozici dítìte plnì oddaného své mámì. Ve chvíli, když jsme se míjeli, døíve než jsem staèila zareagovat a zabránit mu v tom, Jeníèek se doslova vyšrouboval z mého objetí a skoèil do mužovy náruèe. Udìlal to s naprostou dùvìrou, láskou a oddaností. Položil svoji malou hlavièku na mužovo rámì. Mužovi oèi se zavøely a já vidìla proud slz stékajících po jeho tváøi. Jeho staré ruce, plné bolesti a celoživotní døiny, jemnì, velice jemnì hladily jeho zádíèka. Kolébal jej ve svém náruèí. Potom se jeho oèi otevøely a zpøíma se zadívaly do mých. Muž mi najednou øíká jasným hlasem: Starej se s láskou o toto dítì! Ani nevím, jakým zpùsobem jsem byla schopna øíci z hrdla, ve kterém mi ležel balvan: Ano, budu se starat potom mi muž pøedal Jeníèka a s hlubokým dojetím mi øekl: Bùh vám žehnej, maminko, dala jste mi ten nejkrásnìjší vánoèní dárek. Nevìdìla jsem, co se to se mnou dìje. Bìžela jsem rychle k autu, kde èekal na nás manžel. Nevìdìl, co se stalo, když mì vidìl plaèící a volající: Bože, mùj Bože, odpus mi to Ten otrhaný starý muž mi bezdìènì a pøece tak výmluvnì pøipomnìl slovo: Nebudete-li jako dìti, nevejdete do království Božího. Pohrdaní, opovrhovaní pastýøi na lukách kolem Betléma nám o Vánocích pøipomínají, že nikdo z nás lidí nebyl pro své kvality hoden Boží lásky. Událost Vánoc je tu pro všechny bez rozdílu. V Božích oèích jsme všichni stejní, bez ohledu na sociální vrstvu, ke které podle spoleèenských mìøítek patøíme. Všichni potøebujeme Spasitele. A Bùh nás každé Vánoce volá k tomu, abychom se s láskou snížili právì k tìm pøehlíženým kolem nás. Abychom k nim umìli nacházet cestu, cestu k jejich srdci. Pokusme se o to i o tìchto Vánocích. Dát jim takový dar pak bude neklamným znamením, že jsme sami pøijali ten nejvzácnìjší vánoèní dar do svého srdce - JEŽÍŠE KRISTA. Ludmila Dulíková dokonale: v barvì pleti. Nevidìli toho druhého jako bílého nebo èerného. Podle nich mìli oba stejnou barvu. Urèitì se divíte, jak je to možné. To je prosté. Když se dva lidé liší úplnì ve všem, barva pleti je pro nì nepodstatná. Té si ani nevšimnou. Barva pleti se stala pøedmìtem diskuze poprvé, když se v noci dojatì vraceli od jeskynì. Alef, èerný chlapec, øekl bílému Malebovi: Vidìl jsi, jakou barvu pleti má to dítì? Je tmavé jako ty. Maleb nesouhlasil: Chceš øíct, že je svìtlý jako ty. Proè? Myslíš, že jsem svìtlejší než ty? Copak nejsme oba stejní? Možná jsem byl dlouho na sluníèku, uzavøel debatu Alef. Proto nikdy nezjistíme, zda se Ježíš narodil jako bílý, nebo èerný. Dva chlapci, kteøí ho vidìli a mohli nám podat zprávu, se mìli pøíliš rádi na to, aby dìlali rozdíly mezi barvou pleti. Piero Gribaudi - Pøíbìhy vánoèní noci Nová ratolest, která vyrazí z koøene Jesse, je Mesiáš. Jako nová ratolest, která raší ze suchého kmene, znamená obnovený život, tak pøíchod Mesiáše pøipomíná, že Bùh zùstává vìrný svým zaslíbením a obnovuje èlovìka skrze Ducha Svatého. Ježíši, oèekávaný Mesiáši, vylij na mì dary Ducha Svatého a naplò mì jeho útìchou. Prosím tì, osvìcuj svìtlem svého Ducha všechny lidi, aby dospìli k poznání víry a stali se tvými služebníky. - PASTÝØ strana 4 -

5 Vánoèní dárek Tento pøíbìh jsem si nevymyslel, je to pøíbìh skuteèný. V plném znìní si jej mùžete pøeèíst v Cyrilometodìjském kalendáøi. Budeme ji nazývat tøeba Ilona. Byl to pøedvánoèní shon. V rukou držela krabici s peèivem a shánìla vázání na lyže pro Petra. Krabice jí klouzala z ruky. Pøekážela jí. V tom shonu vùbec žádné vánoèní nálady nebylo. Tramvaj zastavila pøed domem, kde mìla èekat na další. Pohlédla na dùm a zjistila, že stojí pøed domovem dùchodcù. Øíká si: Tahle krabice mnì jenom pøekáží. Rozhodla se ji dát do domova. Ilona dále vypráví svùj pøíbìh: Zazvonila. Snad bude mít u vás nìkdo chu na domácí peèivo, øekla sestøe, která jí pøišla otevøít. Setra na ni chvíli pohlížela a pak øekla, aby šla dál a tu krabici sama jedné babièce pøedala. Bude mít z toho radost, øekla. Ale já strašnì pospíchám, namítla jsem. Pak jste se nemusela namáhat, stroze odpovìdìla sestra. Peèiva, i toho domácího, tu máme víc než dost. Zarazila jsem se pøed jejím tvrdým pohledem a vešla do chodby. Vybavila se mi nedodìlaná vánoèka, neuklizený byt, nezabalené dárky a všechno, co mne doma èeká. Pøesto jsem šla dlouhou chodbou dál. Sestra otevøela jedny dveøe a tam na posteli ležela drobná babièka, docela taková, jakou jsem mìla já. Nìkdo vám pøišel popøát hezké Vánoce, bábinko, øekla sestra tak laskavì, jak mluvíme s dítìtem, a pøinesla vám peèivo. Stála jsem u dveøí a držela krabici. Sestra mne postrèila a já øekla: Dobrý veèer. Že je to Anièka! ozvala se žena hlasem plným radostného pøekvapení. I když skoro nevidím, po hlase tì poznám. Mìla jsem dnes sen, já vìdìla, já vìdìla, že mì nìco hezkého èeká. Dìvenko, tos mi udìlala radost, ani nevíš jakou. Ztuhla jsem a hledìla na sestru. Ta však mlèela a pomáhala babièce rozbalovat krabici. Už jsi tu nebyla dva roky. Já vím, nemáš èas. Malé dìti, to je samá práce a starosti. Já ti to nevyèítám. Povídej, co je nového? Co Frantík, podniká a má moc práce, viï? A taky si stavíte domek. Byla jsi v létì s dìtmi u nás na vsi? Co je tam nového a proè za mnou nikdo nepøijede? Sedìla jsem na židli tìsnì u postele a ani nevím, jak jsem dokázala odpovídat. Máš hlas jako tvoje matka, Anièko. To byla moc hodná a pracovitá žena. Snad jsi po ní. Bez matky je to tìžké, viï? Dívala jsem se na babièku, na tichý pokojík, na pelargónie na stolku a èím dál víc se mi vracela moje babièka a její svìtnièka. Vidìla jsem zamrzlé okno domku a v nìm teplo, vùni, klid, a hlavnì lásku. Kam jsem došla? Na jakou špatnou cestu jsem to vykroèila, že nemám èas na zastavení, na žití, na nic? Proè jsem musela shánìt zrovna tohle vázání pro Petøíka a proè vùbec dìlám tolik zbyteèných vìcí, které vlastnì ani dìlat nechci? Co mne žene? Kam a proè? Pøitom toho není moc potøeba, aby èlovìk dokázal být š astný. Babièka vzpomíná na dìtství a mládí. V jejím vyprávìní bylo tolik moudrých, laskavých a chápavých slov a ani stopy po hoøkosti a smutku. Dívala jsem se pøi tom na postel, na kterou byla upoutána nìkolik let. Když jsem odcházela, zeptala se mne, zda zase pøijdu. Slíbila jsem jí to. Slíbila jsem jí to jako Anièka. Sestra mne vedla k domovním dveøím. Èekala stále na svoji vnuèku, jedinou žijící pøíbuznou. Psala jsem jí, vzkazovala, ale marnì. V poslední dobì rychle schází, tak promiòte, že jsem vás zdržela. Øekla jsem jí, že to nevadí. Dívala jsem se pøímo do jejích oèí a hledala v nich tvrdost, které jsem se zpoèátku lekla. Nebyla tam, byly tam slzy. Jsem ráda, že jsem zazvonila. A brzy zazvoním zase. A tak mám bábinku, dodala Ilona a vstala. Jak málo je potøeba udìlat èlovìka š astným. Pøinést mu radost. Žádný drahý dar štìstí nepøinese, není-li v nìm srdce. Jen láska mùže udìlat èlovìka š astným. Jedna píseò øíká: Každý to dobøe ví, že i ten nejmenší dáreèek z lásky je nejmilejší. Pak-li byl ztracený, nikdy více není zlatem ani støíbrem k zaplacení. Hle, jak snadno je pøinést a dát vánoèní radost! Jak snadno lze udìlat èlovìka š astným! Ne darem, ale srdcem a láskou. Naopak, tvrdé srdce, nezájem, zpùsobí jen smutek. Na Vánoce pøinesl listonoš dìdeèkovi balíèek. Vánoèní dárek od syna, hlásil hned ode dveøí. Dìdeèek se ani neohlédl. Ukázal na dveøe komory a listonošovi øekl: Dejte to tam do komory. Listonoš otevøel komoru bylo tam víc takových balíèkù a zaváhal: Ani se nepodíváte, co v nìm je? A dìdeèek odpovídá: Papuèe, jako ve všech ostatních. Ale není v nich srdce. Nemusí to být vždy dárek k vánoèní radosti a štìstí. I radost a štìstí druhých pøinese radost a štìstí také nám. Jako malé dìti jsme se tìšívali na Ježíška. Ježíšek byl dobrý a vždycky nìco pøinesl: pøedevším krásný vánoèní stromek a pak také øadu dárkù. Pøi té chudobì to byly dárky jednoduché a levné a ne mnoho. Ale nám to staèilo k radosti. Tak jsme byli Ježíškovi za to vdìèní. A vyrùstali jsme a pøišla doba, kdy mnì rodièe prozradili, jak to s tím Ježíškem je. Jménem Ježíška toto všechno nám pøipravují rodièe. Bylo to pro mne urèité zklamání. Zeptal jsem se maminky: Máš ještì z toho radost, když už víš, že nám to nenosí Ježíšek, ale že to pøipravujete vy sami? A maminka mnì øekla nezapomenutelná slova: Jsem velice š astná a prožívám velkou radost a štìstí, když vidím, jakou radost pøinesly ty dárky vám dìtem. Jsem š astná a raduji se s vámi z vaší radosti. Nìkteøí protestanté a vesmìs nevìøící nám vyèítají: Vy slavíte narozeniny Ježíše, Vánoce, 25. prosince. A pøitom vùbec nevíte, v který den se Ježíš skuteènì narodil. Je velmi nepravdìpodobné, že se narodil právì na Vánoce. A vy Vánocùm pøikládáte tak velký význam. Co je známo, je to, že pohanské národy slavily tuto dobu jako radost z rodícího se nového slunce. Radost ze slunovratu. Slavili jej jako svátek slunce. Svým zpùsobem mají pravdu. Skuteènì datum Ježíšova narození neznáme. Podle astronomických studií pana ing. Josefa Šuránì je pravdìpodobné datum Ježíšova narození konec listopadu. A slavnost slunce, slunovratu, ve vánoèní dobu pohanské kmeny skuteènì slavily. Jaké stanovisko k tomu máme zaujmout my, katolíci? Pro nás zrození Ježíše Krista, Vykupitele, je jedna z nejvìtších událostí v životì lidstva. Kdo jiný, než Ježíš, si zaslouží více oslavy jeho narození? Velmi významné osoby v životì køes ana jsou rovnìž matka Ježíšova Maria a pìstoun Ježíšùv Josef. Ale u nich také neznáme ani datum jejich narození, ani datum smrti.. A pøece jejich svátky slavíme. U Ježíšovy matky Marie slavíme nejen den narození, ale i den poèetí (Neposkvrnìné Poèetí). U Josefa slavíme alespoò jeho jméno. A v obèanském životì slavíme napøíklad svátek Vratislava Nikdo nám nemùže dát lepší výzvu, jak prožít Vánoce, než to zvolání pastýøù ve svaté noci: Vstaòme a pojïme do Betléma! Tak vyzývají pastýøi také nás, abychom se vydali na cestu. Je to výzva, abychom se stali pastýøi a slyšeli hlas andìla, který oznamuje radost svìtu. - PASTÝØ strana 5 -

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Ba³wochwalstwo Salomona

Ba³wochwalstwo Salomona Èíslo 218/roèník XIX. únor 2012 Proti dobrovolnému daru Ba³wochwalstwo Salomona Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu siê ukaza³

Více

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Kalendáø 1.4.2010 2.nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA.

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA. H LU B O C KÝ Z P RA VO D A J Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. čísl o 1 1 - l i stopa d 2 0 1 0 - cen a 1 0 Kč Putování za zvony Po

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 číslo 12 - prosinec 2010 - cena 10 Kč H LUBOCKÝ ZPRAVODAJ Kouzl o betl émů Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 Pøiznám se rovnou, že vánoènì

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Hlubocký pěvecký sbor Záviš po koncertu v AJG. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký pěvecký sbor Záviš po koncertu v AJG. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 1 - leden 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J V á n o č n í k o n c e r t y Hlubocký pěvecký sbor Záviš po koncertu v AJG. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 Doufám,

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince.

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince. ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO23 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Redakce ZRCADLA pøeje všem svým ètenáøùm a inzerentùm krásné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štìstí a spoustu optimismu.

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 8. 6. 2008 10. nedìle v mezidobí Èíslo: 7 Roèník: 13 Kalendáø Celý mìsíc èerven

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více