NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus"

Transkript

1 NOTA BENE Łasopis sdruen Benediktus... v Łase adventn m 2007

2 NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus pøvodn Łtvrtletn k (dnes jednorołn k), OP T VYCH`Z! Do roka a do dne, jste se, nai mil pł znivci, dołkali. Zde je œvodn slovo Øfredaktorky a jej vysv tlen, proł se z naeho Ł sla stal jednorołn k... PreÚvodník Je podzim. Je listopad. Bezd èn vyvolává ve mn toto období otázku - jakou moc má šéfredaktor? Sama odpovím si ráda, hned a jednoduše. Pražádnou! (Prachžádnou!) Jó, ono se łekne šéfredaktor (=šéf reaktorø)... Vysv tlím vám, jak to funguje v èasopise... (následuje møj dlouhý monolog, łev a slzy, èímž bych vás nerada unavovala) Snažila jsem se já, samojmenovaný šéfredaktor, jsem se snažila. Už pro vás, moji drazí płedplatitelé, už kvøli vám. Leè... Víte, doby, kdy jeden èlov k psal, tiskl i distribuoval, jsou doby dávno již minulé a nevím, m lo-li by n jaký efekt práv k t mto tradicím se vracet. Co ovšem znamená møj názor? Jakou váhu má moje slovo? A (to není podcen ní naoko, jen...) kdo bude èíst dvacet èlánkø téhož autora? A proto, moji drazí płedplatitelé i vy, ktełí jste možná minulé èíslo èetli, ovšem (ze zcela pochopitelných døvodø) po letech zapomn li na n, omlouvám se.'omlouvám se, aè vinu necítím. Omlouvám se, nebo... je to moje práce, je to møj úd l asi navždy již. Proto èekejte. Až spadne listí płíšt znovu èerstv barevné, sv ží a krásné ozvu se. Omluvím se op t. Napíši úvodník a v n m... omluvím se! KT Nejen pro tyto næłky Øfredaktorky KT se, mil ŁtenÆłi, budeme snait, aby dal nepravidelnø Ł slo vylo dł ve ne za rok. :o) Y Co je Nota BENE? asopis pro næs, pro VÆs o næs, pro bl zkø i vzdælenø, pro kamarædy, zkrætka pro vechny, kteł maj otevłenø srdce pro dobrø v ci. Tedy Łasopis pro sebe navzæjem. asopis, kter næm dævæ v dom, e jsme spolu, e patł me k sob, e spolełn tvoł me v ŁnØ hodnoty.( Co je pro læsku, je pro v Łnost). Skrze tyto strænky møeme b t spolu, i kdy spolu præv nemøeme b t reæln. Tedy Łasopis, kter sbliuje a sd l se. asopis o spolełn ch oslavæch, slavnostech, koncertech, kulturn ch akc ch, setkæn ch,... Tedy Łasopis, kter informuje. Y Co se skr væ za næzvem Nota BENE? - vimni si na stran 6 Y Jak je na næs kontakt? NotaBene, o.s. Benediktus; KlÆtern 60, Chot boł; tel ; Ł.œŁtu: /0600; GE Money Bank Chot boł Na tuto adresu møete pos lat svø podn ty, pł sp vky, dotazy, takø objednævky Łasopisu.

3 Doma von pomeranłe a asi mandarinky. LampiŁka na stole mus sv tit u od tł. OblÆŁek, co se vyrob, kdy venku pomalu vydechujeme, je te v t. Płed Librexem stoj ozdoben stromełek. Vdycky jsem se t ila na tu chv li, kdy se ræno probud m a n co bude jinak. Pod væm se z okna a vechno je b lø. Prvn sn h, ten, kter najednou a hned zakryje vechno. Pak jsem ten sn h od næs a k silnici prolapævala jako bych byla obrovskæ pneumatika (mal mi krøłky paty k sob, piłky od sebe) a næramn se bavila płedstavou, jak se budou vichni stran divit, kde se tady ten traktor vzal. (NÆ soused sice tou dobou parkoval s bagrem pł mo u naeho plotu, ale traktoru se bezesporu divili vichni. Bez v jimky.) A pak jsme li sæ kovat na Palubu. A pak k tomu doubku, tam, kde je v t skokænek. Taky jsem prohledævala uhl. Co kdyby se v tø hromad ŁernØho prachu schovæval drahokam? To se płece stævæ! A tak jsem chodila do sklepa a płerovnævala uhel po uhlu. Nikdy jsem ten poklad nenala. Ale mysl m, e tam byl. Jen ta hromada byla moc velkæ a jæ moc malæ. Te jsem v t. Top me plynem a zima u m tak nebav. Ale stejn m trochu zklame, kdy płijdu o tu chv li płekvapen o tu chv li, kdy je v jednom okamiku vechno pod sn hem. U neprolapævæm sn h traktorov m vodn k krokem, protoe bych si jen promæłela boty. Ale stejn se mi l b, kdy mi Łerstv sn h vre pod nohama. SÆ kovæn na Palub se mi u jen rozpl væ ve vzpom nkæch. Asi tam letos zajdu. Jen hledæn pokladø v uhl u nejsp nedoenu. Vym nila jsem ho asi za kn ky. Tam te hledæm poklady. A vlastn połæd nachæz m. Jeden takov mæm u z doby, kdy jsem stav la iglœ, nosila Łepici s bambul a do sn hu malovala domełky: TvÆłe se bl k oknøm a pohled stoupæ v : Tam, kde se chv j hv zdy, tam je to nebe, v? And lø k oknøm se sløtli. PlÆ hv zd je mrazem zebe. Ta sv tla v lidsk ch oł ch, to, to je pravø nebe. MonÆ je advent ta pravæ doba pro hledæn pokladu. Toho pravøho Pokladu. HledÆn nebe. V sob navzæjem. Toho Nejv t ho Sv tla. KterØ se narodilo do tmy. Snad je advent ta pravæ doba pro hledæn Boha v næs.

4 Duchovn slovo duchovn ho Jednou v løt, bylo to zrovna v roce 2000, m załalo bolet v krku. T ko se mi mluvilo. To jsem se asi nachladil, łekl jsem si. Ale nebylo tomu tak. Pozoroval jsem, jak mi hubnou ruce. Trochu m polekalo, kdy jsem nem l s lu, abych odemkl auto. Pak m zæblo rameno. St jsem zvedl levou pai. V zæł jsem zase ułil næboenstv. Jako obvykle jsem cht l d tem zahræt p sniłku, ale levæ ruka stævkovala. Na podzim jsem plænoval, e dokonł m topen. KrumpÆŁ jsem u neunesl. Navt vil jsem neuroloku. Provedla vyetłen EMG. P chala mi do svalø jehliłky a sledovala rychlost vzruchø. ZÆv r zn l: prediabetickæ polyneuropatie, a e pr se møe objevit a patnæct let płed cukrovkou. A płedepsala mi rehabilitaci. M l jsem dojem, e ta dæma tomu moc nerozum, a telefonoval jsem do jednø praskø nemocnice. Hned płij, ozvalo se ve sluchætku. LehÆtko se mnou zajelo do tunelu magnetickø rezonance. Kolem obrazovky se shlukli vichni løkałi. Po pøl hodin m vytæhli a vedouc løkał pov dæ: No, nædor tam nemæ, ale odum raj ti pohybovø nervy. Ptal jsem se: Co se s t m dæ d lat? Odpov d l: Nic. Umłe. A poł tej, e to møe m t rychl prøb h. Pak jsem el na vyetłen klad vkem. Kdy m doktorka vyetłila, rozplakala se. Ut oval jsem ji, e nen konec sv ta. Vlastn jsem m l radost, e si m PÆn Bøh viml. Za dva dny jsem nastoupil do jinø praskø nemocnice na opakovanø vyetłen. Diagn za se potvrdila: amyotrofickæ lateræln skler za neboli ALS. VyptÆval jsem se na prøb h. PrimÆł mi łekl, e mi ochabnou i polykac a d chac svaly, take konec nastane kvøli nedostatełnø v iv nebo ventilaci. Płeloil jsem si jeho slova, jako e zemłu hlady nebo uduen m a ptæm se: To skonł m na voz ku? No, sp e na løku. Tak jsem płijel domø, lehl jsem si do postele a Łekal, co se bude d t. Prvn Łtyłi roky se ned lo nic krom toho, e jsem œpln płestal h bat rukama a hlavou. Ale v pætøm roce jsem płestal chodit a polykæn, by jen tekutin, mi pøsobilo obrovskø pot e, take jsem brzy vypadal jako koncentræłn k. Ale hlady jsem umł t nem l. Dne jsem se udusil. Po deseti minutæch m sice płivedli k ivotu, ale u mus m b t napojen na d chac pł stroj a vyivuj m sondou pł mo do aludku. eknu væm, e kdybych bydlel v Chot bołi, budu skaln m Łlenem sdruen Benediktus. Ale mæm takov mal Benediktus i v Pod bradech. U møho løka slou spolu s jednou mimołædnou matkou i profesionæln zdravotn sestry a dobrovoln ci. BenefiŁn koncerty nepołædæm. Płesto møj rozpołet takø kryj płætelø a dobrovoln ci. D lny sice nemæme, ale præce je tu v c ne dost. Ani kon k tu nen, zato je tu obłas moucha nebo komær. Kad t den mæme u m v pokoji mi svatou a denn svatø płij mæn. Abych nezapomn l, je mi 42 let. Komunikuji tak, e mrkæm na p smenka. A jsem kn z. A tak dovolte n jakø kæzæn. Lidsk ivot mæ nevył slitelnou hodnotu, i kdy dneska skoro połæd sly te: Pen ze, pen ze. My, kłesanø, ukazujeme jin rozm r lidskø existence, navzdory sv tu, jeho pænem se zdæ b t n kdo jin, ne Je Kristus. Ale my v me svø, i kdy je næs mælo. O to v t mus b t nae jednota kolem svatostænku, aby se mohlo ł ci, e farnost mæ jedno srdce a jednu dui v Bohu, aby se v kostele l bilo vem, zvlæt d tem. Na pł mluvu Panny Marie VÆm ehnæ P. Filip M. Ant. Stajner

5 Zp vaj c zem Ub hl rok. Ani nev m jak, ale tento rok prob hl pł mo vesm rnou rychlost ve v ru kadodenn ho ivota, v udælostech møn v znamn ch, v udælostech pro nae ivoty velmi zæsadn ch,... Jak je dlouh den, jak je dlouh t den? Jak je dlouh rok? PrÆv tak, jak je dlouhæ v Łnost... as je pojem, kter nikdo nezachyt, dæ se sice m łit hodinkami, łædky v kalendæłi, ale jakou mæ ve skutełnosti hodnotu pro nae ivoty? Jakou mæ hodnotu Łas pro v Łnost? NekoneŁnou... asem se prol næ proud łeky, kter næs kamsi nese. A je na næs, zda se nechæme bezvlædn proudem nøst, nebo mæme c l a v me, kam sm łovat. Je v ce namæhavø pædlovat, plout proti proudu, bojovat s boułemi, ne se jenom nechat unæet. asto Łlov k sm r za velk ch bouł ztræc, ale je døleitø płełkat ten Łas a t z nad je. Pak jednoho dne vysvitne slunce a objev se neznæmæ zem. M sto, na kterø Łlov k sm łuje... Møe vypadat jako zarostlæ zpustlæ zahrada, uprostłed kterø stoj zbołen døm. Zanedban sad, kopłivami zarostlæ zahrada, popadanø taky ze stłechy domø, rozpadaj c se zdi,... Kolik lid tu płed VÆmi bylo a vid lo ruiny, zpustoenou zem. M sto urłenø k demolici a k zæniku. A Vy stoj te na kopci, vyplaveni proudem łeky, vys leni bojem a zał næte se rozkoukævat. A najednou zał næte vid t. Ve slunełn ch paprsc ch a v mlhavøm rænu se pomalu vynołuje zasl benæ zem. Zem opl vaj c ukryt m bohatstv m. Zp vem ptækø, bzukotem vłel, rozkvetlou loukou, tie zp vaj c mi stromy, løłiv mi prameny, tø kou ukrytou mezi k zemi se sklæn j c mi vrbami. A Vy sly te to m sto vypræv t. Sly te minulost, promlouvaj k VÆm hlasy lid, kteł tu kdysi ili a kteł poznali tajemstv toho m sta, sly te zp v bl c ho se proces poutn kø, kteł płichæzej ke svatø Ann, aby d kovali a prosili. Sly te v skæn d t, kłik prodavałø sladkost, hudbu kolotołe, zvuk varhan z otevłenøho kostela a hlas pana faræłe: SvatÆ Anno, oroduj za næs... D væm se na film pro pam tn ky? Je to jen historie a minulost, nebo je to volæn Zp vaj c zem po znovuobnoven a znovuoiven? V kadøm pł pad je to œkol. kol od Boha. kol pro næs. kol pro næs slabø, selhævaj c a Łasto tak neschopnø. A op t jen Łas ukæe, jak jsme se tohoto œkolu, znovuobnoven Zp vaj c zem, zhostili. BN

6 Vimni si dobłe Pod vejte se do slunce a pomalu, opatrn zav rejte ołi. Vimli jste si? Na kadø łase mæte malinkou duhu. NotaBene neznamenæ trochu se pod vej NotaBene znamenæ vimni si dobłe - vimni si dobłe pod vej se l p, poznævej hloubku, zastav se, prohl ej, naslouchej plæłi chud ch, dotkni se NotaBene znamenæ odkr vej poklady v druh ch. OBJEVUJ DUHU Ty, kteł jsou v oł ch sv ta slab a pon en, Bøh vyvolil k tomu, aby zahanbil silnø a pov enø. LukÆ 1,52

7 Kdy se setkævæme nejen se sebou navzæjem... Ji je tomu rok, co jsme proili setkæn s prorokem dnen doby, Jeanem Vanierem. Od tø doby jsme se seznæmili s mnoha zaj mav mi lidmi a osobnostmi, kteł jsou n jak m zpøsobem angaovan ve spolełenstv Archy. KadØ takovøto setkæn næs velmi obohatilo. B hem letn ch præzdnin jsme navt vili komunitu Archa v Polsku a nov vznikaj c komunitu v Litv. Litevsk pobyt byl pro næs velk m Archa Benediktu Archa je lo, na kterø plujeme t mto sv tem, spolełn s t mi nejslab mi. S lidmi postien mi. S lidmi, kteł jsou zdænliv møn obdarovan. ZdÆnliv. Protoe my ji v me, e jsou pouze jinak obdarovan. Proto lidem s postien m ł kæme lidø jinak obdarovan. Je to ji 7 let, co jsme nastoupili na palubu Archy a zahæjili plavbu t mto sv tem. Za tu dobu jsme zaili spoustu v c, setkæn, posb rali spoustu zkuenost, ztratili mnoho ideælø,... Mnoho lid k næm płistoupilo, mnoho jich b hem plavby vystoupilo. Za posledn rok se nae ArchovÆ rodina hodn rozrostla... pohlazen m a zærove povzbuzen m, protoe jsme mohli nahlødnout do minulosti. Do doby, kteræ se zdæ na spolełnosti jaksi płeitæ. Vid li jsme hodnoty, na kter ch se dæ stav t i v dnen płetechnizovanø dob...døm Archy jsme po del m hledæn nali v jednø malø vesniłce nedaleko Vilniusu. Pasouc se ovełky a kozy na stræni, roubenæ chaloupka se spoustou kv tin. Vedle dłev n ch dveł vis næpis Kad Łlov k svatæ historie. Nesm le ukæme a vchæz me do pohædkovø chaloupky, kde næs v taj Łtyłi usm vaj c se tvæłe. Tereza a Nomeda næs anglicky v taj a za chv li ji nejsme nævt vn ci, ale jedni z obyvatel chaloupky, kteræ je jako vystłienæ z płedminuløho stolet. Płekvapuje næs obyłejnost a prostota tohoto prostłed, vłelost a læska obyvatel domku, ve kterøm spolełn ij lidø zdrav s lidmi mentæln postien mi, jak je to v komunitæch Archy b nø. Płi odjezdu v me, e jsme velmi obdarovæni nov mi płætelstv mi, kterø nemæ hranice...

8 SetkÆn płætel Archy v klætełe v Oseku v severn ch echæch. Dal døleitæ udælost na na cest. SpoleŁn s płæteli ze zahranił vytvæł me op t jedno spolełenstv, kterø ru hranice nærodnost, jazykov ch bariør, odlinost. SetkÆvÆme se na płednækæch o identit naeho næroda, abychom si uv domili nae kołeny a minulost. B hem płednæek se zab væme hlubok mi tømaty: Utrpen, Krize, Sm łen, Odput n, Objeven osobn ho ivotn ho pł b hu,...hluboce se næs dot kæ posledn płednæka: Naj t svou zemi a nechat rozkvøst pou. Je o Bo m volæn, kdy næs Bøh povolævæ jako Abrahama a ł kæ: Jdi do zem, kterou Ti ukæu. A Bøh næs bere za ruku a vyvæd z pout dnen ho sv ta, ve kterøm ijeme. Ze sv ta konzumu, ve kterøm chyb opravdovost vztahø, płætelstv, læsky. Na m œkolem je vytvæłet oæzy v pouti, oæzy płætelstv. Jak se takovæto oæza buduje? Je k tomu zapotłeb : 1. Budovat ji v Łase, aby mohla vzniknout. 2. VysÆzet palmy. NalØzt silnø lidi, palmovn ky, na kter ch møeme stav t. Palmovn k vytvæł potłebn st n pro zał naj c ivot. 3. B t tvołiv, kreativn, abychom dokæzali vybrat co nejv t mnostv rozmanit ch druhø travin, stromø, kv tin, Płijmout i nepołædek (nedokonalosti) a nechat płilet t ptæky, kteł jej nad laj. 5. Płijmout i hady, kteł płinæej zlo. Płijmout to, e budou hædky, nedorozum n. To ale to nen døvod k oput n oæzy. 6. NebÆt se v tru s p skem, kter œtoł odevad a chce ve udusit. V łit tomu, e ivæ voda je siln j, p sek si podman a umon v n m røst rostlinæm. 7. PołÆdat slavnosti, płi kter ch oslavujeme lidi a ivot ve spolełenstv. 8. ZøstÆvat ve vztahu s ostatn mi oæzami, udrovat kontakt s okoln m sv tem. 9. D lit se a obohacovat se navzæjem uvnitł oæzy, ale i ve vztahu k vn jku. 10. SpoleŁn chvælit Boha. 11. VychÆzet ze svø oæzy, aby o næs ostatn v d li. Sv dłit o milostech, kterø jsme dostali. 12. Um t odej t. Kdy je oæza rozkvetlæ, vyj t z n ven a zaloit novou oæzu. Posledn v znamnø setkæn jsme proili b hem duiłkov ch dnø, na załætku listopadu. Navt vila næs Marie Biedrawa. Marii jsme poprvø potkali v minuløm roce na Slovensku. Bylo to płi setkæn zdrav ch a jinak obdarovan ch lid - Katimavik. Toto slovo znamenæ v jazyce eskymækø SetkÆn... Marie byla na Katimaviku jako host. Dodnes næm v u ch zn j slova jej płednæky o biblick ch postavæch sester Marty a Marie. Marie Biedrawa je koordinætorkou pro nov vznikaj c Archy ve v chodn a stłedn Evrop. PochÆz z Rakouska, ale u 20 let ije v komunit Archy ve Francii. 10 let byla odpov dnæ za veden tøto komunity. B hem Katimaviku jsme m li monost s n poprvø hovołit o Benediktu a naem bl zkøm vztahu k Are. Nae druhø setkæn bylo v Oseku. Marii jsme pozvali k næm a 31. ł jna opravdu płijela do Benediktu... SetkÆn s n prob hlo v œasnø atmosføłe, hlubok ch rozhovorech a sd len se.

9 Poprosili jsme ji o rozhovor pro næ Łasopis: 1. Co VÆs nejv ce płitahuje na Are? Co m vdycky nejv c płitahovalo, a co m dodnes motivuje, je mylenka spolełnøho it lidsk ch bytost. Ne sice stejn ch, ale rovnocenn ch. lov k s postien m je v c ne jen jeho postien. Płedev m je lidskou bytost s touhou t, vystaven bolesti a radosti, s potłebou naløzt smysl a nad ji jako kad z næs. A jæ jsem v c ne jen ułitel, jsem takø lidskou bytost. V møm povolæn a v prøb hu møho ivota se chci pod let na tom, aby ostatn mohli røst do jejich plnøho lidstv. K tomu, abych to mohla d lat, je jedna podm nka: e jæ sama rostu do lidskosti. 2. Co jste v Are nalezla? Płedt m, ne jsem płila do Archy, jsem pracovala 10 let jako speciæln ułitel v røzn ch zał zen ch v Rakousku. Celkov vzato to byla velmi dobræ załzen. Ale v urłitøm obdob jsem cht la spojit dohromady moji profesi, moji duchovn cestu a mø hledæn komunity. Vzpomn la jsem si na toto m sto, kde jsem byla płed osmi lety na desetidenn nævt v, Archu, a płiel Łas se płipojit. 3. ZnÆte osobn Jeana Vaniera. Co byste næm o n m mohla ł ci? Jak byste ho charakterizovala? PoprvØ jsem se setkala s Jeanem Vanierem zhruba płed 30 lety. Dnes, kdy jsem soułæst zaklædaj c komunity Archy ve Francii, iji ve stejnø komunit jako on. Ze załætku jsem se c tila oslovena jasnost a hloubkou jeho charismatu v pohledu na slabø, jako na dar sv tu a jako na pomoc k na evangelizaci. Pozd ji se m dotkla jeho schopnost ł kat sloitø v ci jednoduch m zpøsobem, nicmøn bez jejich zjednoduovæn. Jeho pł stup k Łlov ku, jeho zpøsob porozum n a v klad evangelia. Nyn, kdy je Jean star, vid m jet jeho dal strænky: schopnost prob rat se minulost pł v tiv m zpøsobem, vytvæłej c m prostor pro zm nu; schopnost doprovæzet næs, mlad generaci, płi formovæn a bran zodpov dnosti za Archu, s hlubokou v rou ve vlastn Archu. 4. Co se VÆm l bilo v Benediktu a v eskø Republice? N kdo jednou łekl o Michelangelovi: DokÆete si płedstavit, kolik lid prochæzelo po stalet kolem stejnøho kamene? A byl to pouze on, kdo proel kolem a uvid l v n m Pietu, Moj e nebo jednu z jeho œasn ch soch. Kolik lid prochæzelo kolem zł cenin a vid lo v nich nov døm? Kolik lid prochæzelo kolem ostatn ch a dokæzali vid t bohatstv, kterø je v nich skrytø? To, co m zasæhlo v Benediktu, je tato schopnost vid t, co se skr væ pod zevn jkem a v łit v to. 5. Møete napsat n co pro nae postienø? Po stræven spolełnøho odpoledne, a potom, co jsme se spolu sd leli, VÆm płeji, abyste dokæzali v Benediktu naj t m sto, kde byste mohli røst jako osobnosti, kde byste mohli naj t svøj v znam a kde byste mohli sd let to, co pro væte, hlub m zpøsobem. Płeji VÆm, abyste objevili, e jste v ce ne jen jednotlivci a e jste v c ne jen lidø zævisl na druh ch. Ani Archa ani Benediktus VÆs nemohou zbavit Vaeho postien, ale møou b t m stem płætelstv, kde nejste sami!

10 Kulturn dv łka PoprvØ, zcela netradiłn, jsme m li tu Łest płiv tat b hem SvatovÆclavsk ch slavnost cirkus! A to ne ledajak! Cirkus Girold n, cirkus TulÆk. Girold n je nejmen m toulav m divadeln m cirkusem v Evrop. Alberto Foletti a Lenka Foletti- MachoninovÆ se u næs zastavili na svø cest mezi Ruskem a Slovinskem. Alberto je klaun a pochæz ze v carska a Lenka je divadeln herełka, pochæz z ech a mæ ruskø płedky... Oba jsou velmi kræsn lidø, kteł poctiv d laj svø łemeslo. Poznali jsme je na setkæn v Oseku a hned jsme se vzæjemn zamilovali adu let vystupuj v ArchÆch, hraj a uł hræt osøbky, jak naz vaj lidi s postien m. Pozvali jsme je do Chot bołe a oni pozvæn płijali Z jin ho podhøł Alp, kadorołn vyræej do evropsk ch zem. Vystupuj jakoby na zapłenou a po odlehl ch koutech, jak je vede næhoda, pozvæn płætel nebo komediantsk Łich, e præv tam je Łekaj spł zn nø due. V jimełnost, snad i v lułnost cirkusu Girold n svæd nazvat ho komorn m a rukod ln m. Komorn m je pro vytł benost sv ch zæm rø i zpøsob hry, a rukod ln m proto, e oba vyzræl um lci si sami vytvæłej jak scønæłe a dialogy, tak reii a choreografii sv ch płedstaven. Ale kdyby jen to: oni si takø sami sjednævaj vystoupen, sami se doprav na m sto, sami si postav apit, sami prodævaj vstupenky a uvæd j obecenstvo... Lenka a Alberto zøstævaj poctiv mi klauny, provozuj cirkus, jejich um n m je vyvolat sm ch, płekvapovat netuen mi zvraty, płevleky, vzbuzovat nap t odvæn mi Ł sly. Karel Kraus Z rozhovoru pro ruskø noviny. Jsme voln ptæci a płedem naplænovanø turnø nemæme rædi. VydÆme se nazdałbøh, płijedeme k radnici, obdr me souhlas a u ten vełer hrajeme. Ve m st se zdr me tak dlouho, dokud o næs bude publikum stæt a jak se zachce næm. RÆdi vystupujeme na vesnic ch. Tam lidø bu płijdou nebo nepłijdou. Nepotłebuj ani plakæty, ani televizn zprævy, ani kritiku. Projeli jsme p knou łædku m st a vesnic a za tu dobu jsme pochopili, e slovo prost ch lid je næm drahø nade ve. MÆme-li co j st, znamenæ to, e Girold n se lidem l b.

11 Nemøeme odehræt n kolik płedstaven za den, kdy vid m sed t płed sebou divæka, je tak smutn, tak zran n, œpln se vydæm A potłebuju n jak Łas, aby se mi vrætila s la. Proto nemøeme sekat jedno płedstaven za druh m, ale zase Ł m m hrajeme, t m m si vyd læme na ivot. Vzpom næm si, e jeden herec łekl: Jsem pł li star na to, abych pracoval na ulici. A jæ zase ł kæm, jsem pł li staræ na to, abych hræla v kamennøm divadle. Ale płece, pov zte. Jste cirkus nebo divadlo? Vdy Lenka je herełka a Alberto je klaun. My jsme si dali næzev Girold n. Uvate, e Vivaldi je prost Vivaldi. Beethoven prost Beethoven. A my jsme my a załazovat næs do n jakø katulky nemæ smysl. PtÆte se, co d læme. HledÆme ztracen ræj. MonÆ, e v jinø dob i my bychom byli jin Budi, kdysi kdosi takø, pokud znæmo, chodil po sv t ani m l płedem naplænovanø turnø a shroma oval kolem sebe ty maliłkø. Ano, mæte pravdu. Julia Kvasok PlÆnujeme Y iv BetlØm v pætek v hodin za kostelem svatøho Jakuba (koledy, medovina, dobroty,...) Y Masopustn veselice pro d ti v sobotu ve 14 hodin v Motorestu u zæmku Y O N`S płedstaven Łinnosti Benediktu, kłest kn ky Jen tak mimochodem, v stava obræzkø, łemeslnø v robky, koncert duben 2008 Y Paije v sobotu u SvatØ Anny v Chot bołi Płipravili jsme pro væs e MaliŁkosti 2008 KalendÆł naeho sdruen e VÆnoŁn bal c pap r s motivy obræzkø malovan ch d tmi S Lenkou a Albertem jsme b hem jejich nævt vy proili kræsn Łas Jsou to lidø, kteł zaili, kteł v, kter m je tłeba naslouchat RJ e DrobnØ dærky z keramiky, sv Łky Tyto v robky najdete v Chot bołi v Bazaru u Moniky, na vænołn ch trz ch nebo pł mo v naem sdruen

12 19. kv tna jsme otevłeli næ DomeŁek... OhlØdnut za... Na tento den jsme se dlouho płipravovali a t ili. Byla k n mu dlouhæ a nesnadnæ cesta, kteræ vedla płes pronæjem DomeŁku, vyhlæen vełejnø sb rky, postupnø odkupovæn, podæn projektu na EU, a po vyb ræn dladiłek... KoneŁn nadeel den jeho otv ræn! Slun Łko od ræna pælilo, prase se peklo na roni, dobroty byly płipraveny, d ti jet ladily posledn pł pravy na divadlo, pan zvukał płipravoval ozvułen, ve bylo płipraveno. K tomu, aby mohl zał t takov to den, bylo zapotłeb bezpołet rukou, kterø pomæhaly, d ky væm vem, kteł jste se starali, pomæhali, byli s næmi...d ky! Slavnostn odpoledne załalo m svatou. PotØ næsledovalo odpoledne plnø jazzu, her pro d ti, keramiky, tkan, drætovæn, dobrøho j dla, zp væn u klav ru, um leck ch d l... V 17 hodin załal hlavn program. Odstartovala ho AniŁka DubnovÆ p sn SamotÆłka. D ti s postien m a jejich asistenti płedvedli divadlo Stvołen sv ta. B t sv dky stvołen sv ta se jen tak n komu nepovede..., uvedl divadlo David orm, moderætor celøho dne. A m l pravdu. D ti m ly nædhernø batikovanø kost my a cel zæitek, umoc ovala hudba Hradianu, kteræ divadlo podbarvovala. Divadlo vyœstilo v posv cen DomeŁku, kterøho se ujal P. Frantiek MrÆz. NÆsledovalo d kovæn... p tiletømu V tkovi, kter v noval postien m pen zky, kterø dostal za œraz. Lidem, kteł se hodn zaslouili o to, aby mohl b t DomeŁek zrekonstruovæn, um lcøm, kteł v novali svæ d la do tichø aukce. Prost vem, kteł jakkoliv Benediktus podpołili. Pov stnou tłeinkou na dortu byl nædhern koncert cimbælovø muziky Hradian v kostele, kde vlædla œasnæ atmosføra.. Po koncert pro ty, kteł jet vydreli, bylo płipraveno obłerstven v DomeŁku a pak u jen pł jemnæ œnava s pocitem d kø za vydałen den a vydałenø d lo.

13 SvatovÆclavskØ slavnosti 2007 Leton slavnosti byly na prvn pohled podobnø t m płedchozm. Płesto byly jinø, v jimełnø... Byly to slavnosti o setkæn ch, o spolełenstv, a vlastn hlavn o Are... Archa je lo, kterou Bøh płikæzal postavit Noemu, aby zachrænil jeho rodinu płed potopou, kterou seslal na zkaen sv t. A v dnen m sv t je Archa takø jednou velkou rodinou, ve kterø spolełn ij lidø zdrav s lidmi s jin m obdarovæn m (s lidmi mentæln postien mi). My jsme m li letos monost uv domit si, e takø patł me do tø velkø ArchovØ rodiny a mohli jsme zakusit s lu spolełenstv, kteræ neznæ hranice. CelØ dopoledne doslova lilo. Kalue vody byly stæle v t a v t a vypadalo to, e ÆdnØ slavnosti nebudou. Jako zæzrakem se chvilku płed załætkem slavnost mraky rozestoupily a vykouklo slun Łko. Tak mohl prob hnout hlavn program pro vełejnost. Ve chv li, kdy tento program skonłil, se op t zatæhlo a załalo hust pret. A tak jsme mohli zakouet, o Łem vlastn ta Archa je. O spolełenstv, nad ji a beznad ji, chaosu i radosti, setkæn ch a vztaz ch, o v łe a płætelstv...uzavłeni na nædvoł zæmku a schovan v cirkusæckøm stanu płed det m, jsme mohli za vat hlubokø chv le setkæn. SetkÆn sami se sebou, s Bohem a s płæteli, kteł k næm płijeli pod lit se o svø dary. Mohli jsme b t soułæst cirkusovøho płedstaven Lenky a Alberta Folettiov ch, plnøho lidskosti, œsm vu a vnitłn jistoty. Na zæmeck ch schodech jsme do hloubi due pro vali setkæn s mladou slovenskou zp vałkou JuliÆnou Sarsenovou, kteræ dokæzala rozehræt srdce kadøho posluchałe. I vełern płedstaven Łernosko-ŁeskØ skupiny Nsango Malamu bylo provæzeno pokojem, radost a bezprostłednost. A tak nakonec jsme si uv domili, e jsme proili nejhezł svatovæclavsk den, protoe jsme m li monost b t "uv zn ni na Are" - lodi, kteræ chræn płed nepohodou okoln ho sv ta. V noci se næm Archou stal takø næ DomeŁek, kde jsme po pln proitøm dnu, mohli spolełn zakouet jednotu a hlubokø souzn n s naimi zahraniłn mi płæteli. NehrÆlo roli, e n kdo ije na Slovensku, jin ve v carsku, jin mæ domov v dalekø Africe. DøleitØ bylo, e jsme na jednø lodi a spolełn jsme v modlitb a zp vu mohli pro t chv le, kterø se stævaj v Łnost...

14 Nemøeme vdycky vyspravit to, co je rozbitø, ale møeme dovolit tomu, co je rozbitø, aby zp valo. J. Vanier

15 (Duben 2006) NesnÆim vlaky, kter stojej. Æk se mi zdæ, e takovej dopravn prostłedek postrædæ smyslu a m płivæd k lenstv. NesnÆim nædra v Płerov. Odjakiva. Nikdy jsem ho nevid la zbl zka, neznæm ani nædran halu. Vdycky jen proj dim. A płesto pokad m n co nut zvednout na to nædra prostłedn Łek. NÆ vlak stoj. V Płerov. Nic hor ho se mi nemohlo stæt. Ale mohlo Łørat. NÆ vlak stoj. V Płerov. Chce se mi Łørat. K dokonalosti połæd n co chyb hmm.. to, e sedim v kułæckym kupø, je nutnost. Jasn, jinde neni m sto, protoe i kułæci si radi sednou do vag nu, kde se płi tłetim nadechnut neudusej, a sem, k næm nekułækøm, si jen obłas odskoł zapælit. NÆ vlak stoj. V Płerov. Chce se mi Łørat. Sedim v kułæckym kupø. Leje jako z konve. A pan naproti si m, co tłi minuty, m ł soucitnym pohledem (s næzvem) chudinka, ta ale vypadæ. P e MarkØta coe? Narodil se j MatyÆ? Najednou m Æk pælej ołi (e by ten cigaretovej kouł?) MatyÆ To nædra płece nakonec nen tak stran. Kdy se pod væm døkladn, monæ je dokonce rozkon A e stoj me? No co? Aspo si odpołineme dlouhæ j zda vlakem je płece tak œnavnæ KT Hospodsk pł b h Jen tak NedÆvno jsme li do hospody. Nic zvlætn ho, jen tak popov dat, dæt si pivko, prost za Ædn m zvlætn m œłelem. Kdy si tak sed me a pov dæme, najednou k næm nełekan płisedne n jak Łlov k. ObŁas jsme ho tu u vid li, ale vlastn o n m nic nev me. Pov dæ: Nezlobte se, pros m væs, mohl bych væm n co ukæzat? Uf, lekl jsem se, to je urłit n jak pojiovæk. Ale m lil jsem se. VytÆhl z desek n kolik œasn ch fotografi. Byly opravdu moc kræsnø, vlastn - vechny byly z pł rody. A pak kł e, kræsnø, starø kł e. Najednou u to nebyl jen ciz Łlov k, kter si obłas zajde na pivo, najednou je to Łlov k kter se koukæ na sv t skrz kukætko fotoaparætu a um s n m neuv łitelnø v ci. ProŁ væm to vlastn p u - napadla m płitom takovæ mylenka - kolik darø kadømu z næs Bøh nad lil a jak œasnø v ci dokæeme ud lat, kdy se trochu sna me je vyu t. Tehdy jsme li domø nadeni vichni. On z toho, e næm ud lal radost a ukæzal næm n co tak kræsnøho. My s nad j, e tłeba præv skrze ten kł dojde ke spasen. Tak se m jte kræsn a doufæm, e se budeme vdycky na lidi d vat tak, jak chce Bøh - s læskou a porozum n m. ZV

16 AutoportrØt osobn asistence odlehłovac sluba doprava klientø hippoterapie sd len se płi canisterapii mæme røznø stavy to je hl na! Nae sdruen poskytuje osobn asistenci a nov od leton ho roku takø odlehłovac slubu zdravotn postien m lidem a jejich rodinæm. V ræmci tøto sluby mohou lidø s postien m u næs v DomeŁku d lat rozmanitø Łinnosti: łemeslnø d lny tkan, keramika, v roba sv Łek a smaltø, trønink b n ch Łinnost (vałen, œklid, œdrba zahrady), rehabilitaci, hippoterapii,... Tento projekt naz væme Integrace sociæln znev hodn n ch obłanø mikroregionu Podoubrav. Je spolufinancovæn Evropskou uni, stætn m rozpołtem eskø republiky a krajem VysoŁina.

17 SleŁna Lucie vypræv... Se slełnou Luci jsme se seli u vełełe nad Ælkem kævy, a tak jsme m li pł leitost j poloit n kolik otæzek: SleŁno Lucie, chcete nap t? (zæchvat sm chu). SleŁna do sebe vyklop Ælek kævy i s l grem. (ji chæpeme, proł slełna obvykle nepije kævu). Kolik je VÆm let? (tleskæ a poskakuje). KterØ zv łe mæte nejrad ji? Ukazuje svou znakovou łeł kołka (hlad jednu ruku płed druhou) Ukate, slełno, kde je v tøto m stnosti kołka? SleŁna se bije pravou rukou do hrudi. Ale krom VÆs? SleŁna ukazuje na kołku za kamnama. SleŁno, nekousejte si prst a nedloubejte se płi rozhovoru v nose. SleŁno, ut ræte ræda nædob? K ve hlavou. Kdo VÆm dal tu tyłinku? Teta ŁumÆŁkovÆ. Od koho mæte ty p knø næunice? SleŁna se zam l, drbe se v uchu a nemøe si vzpomenout (dostala je od mæmy). SleŁna se b hem pauzy v rozhovoru napila ze sklenice, pak se na vyzvæn zvedla ze idle a tanł. Na otæzku: chce se VÆm spæt, hluboce vzdychæ a ukazuje sm rem k posteli, małkæ si pod bradou (co znamenæ, e v posteli ŁekÆ kozenka). O lidech s jin m obdarovæn m SleŁn na dobrou noc vyłizujeme pozdraven od jej ho pł tele z ma, od IvÆnka. Mailovou potou j pos læ letmø pol ben na ruku. SleŁna Lucie se zard væ, płes tvæł j płeløtæ temn rum nec. Płij mæ tento kompliment s nadhledem pravø DÆmy. Rozhovor se slełnou Luci mus b t płedłasn ukonłen. SleŁna dostævæ op t zæchvat sm chu. Jet płed ulehnut m do postele vedle kozenky slełna cvił zvedæ nohy a ruce. Po skonłen płedstaven vyzve obecenstvo, aby j zatleskalo, hlad se po hlav a chvæl se. klona. Dobrou noc, slełno Lucie. D kujeme za rozhovor. Ptala se: teta ŁumÆŁkovÆ

18 Jirkova maminka Pov dæn s... Pan Hejkalovou znæme jako milou a usm vavou. Pan HejkalovÆ je v jimełnæ. V jimełnæ t m, e mæ v jimełnøho syna Jirku. Jirka je jedn m z næs v Benediktu. Pan HejkalovÆ bydl se dv ma syny v Jilemn ku. Jilemn k je docela malæ vesniłka, jak se VÆm tady ije? Liky tady dævaj dobrou noc! V zim nevid m cel den ivæłka. Je tady patnø spojen, nemæm łidiłæk, tak se nikam nedostanu. Nikdy jsem tady nebyla spokojenæ. Vy odtud pochæz te? Narodila jsem se v eskø B lø. Jilemn k byl pøvodn n meckou vesnic, kdy byli po vælce N mci odsunuti, płila sem babiłka. My jsme se pozd ji s rodiłi nast hovali k n. Kdy jsem byla malæ, musela jsem chodit p ky daleko do koly a do kostela, bylo to dost nærołnø. Kam jste chodila do koly? Do zækladn do d rce, pak jsem 2 roky d lala zem d lku v Brod. Podle tehdej ch nał zen, n kdo z rodiny, kde m li hospodæłstv, musel zøstat v zem d lstv. ZaŁala jsem pracovat v JZD. Bylo mi 17, bylo to t kø. Moc jsem si nevyd lala. Pak jsem odela do pekæren do Brodu. Kde jste se poznala s manelem? Manel pochæz ze Simtan, seznæmili jsme se u zæbavy. Po svatb jsme se nast hovali k m m rodiłøm a pak płily d ti. Nejstar je dcera, od n u mæm dv velkø vnułky. Druh byl syn a nejmlad Jirka. Kolik je Jirkovi let a jakou mæ diagn zu? Je mu tłiatłicet, mæ Downøv syndrom. Kdy jste se dozv d la, e bude jin? V porodnici mi nic nełekli, i kdy to v d li. Nesla jsem si domø zdravø d t. Za t den jsme museli znovu do nemocnice a primæł mi łekl, e Jirka nebude mluvit, mentæln na tom bude patn, a ŁekÆm to nejhor. V prvn chv li jsem cht la skołit z okna. Odpoledne za mnou płiel manel a sestra a uklidnili m. Manel to vzal dobłe, moji rodiłe z toho byli patn. kala jsem si, e to tłeba bude jin, e se tłeba spletli V tø dob, kdy byl Jirka malej, takovøhle lidi nebylo vid t. Nikdy m nenapadlo, e by se mi n co takovøho mohlo stæt. Ptala jsem se, proł jæ? Jak jste to s Jirkou zvlædali? Byla jsem s n m 6 let doma, pak jsem cht la j t do præce. Nastoupila jsem do krav na a stł dala jsem se v præci a pøłi o Jirku s manelem. Bylo to stresuj c, t ko to lo skloubit. Kdy byl malej, nebyl toti k uhl dæn. Vzpom næm si, jak jsem chodila na Łtvrtou hodinu do præce, v osm jsem płila domø, usnula na minutku u sn dan, probudila jsem se a Jirka nikde. Museli jsme ho Łasto hledat, połæd næm ut kal. Byl hyperaktivn, naułil se dokonce jezdit na kole. Jak vztah m l s tat nkem? M li hezkej vztah, połæd spolu jezdili autem. Kdy manel zemłel, Jirka se hrozn nabrełel, ut kal do garæe, sedl si do

19 auta, pustil si rædio a brełel V posledn ch t dnech, kdy manel um ral a m l velkø bolesti, Jirka u n j sed l do noci, kdy jæ u jsem nemohla, a mazal mu zæda. Chodil Jirka do koly? Ne, nikdy do ÆdnØ koly nechodil. A po tom, co manel zemłel, hledala jsem n co, kam by mohl chodit. Nala jsem svit. Tam chodil asi tłi roky, byl tam spokojenej, ale potom se tam n co stalo a u tam necht l. Jak jste poznala Benediktus? Płes naeho poæka! ZaŁali jsme s væmi jezdit na letn tæbory, te k væm Jirka chod tłikræt t dn a je spokojen. PomÆhÆ mi to. MÆm klid, møu zamknout baræk a klidn odej t a zał dit si, co potłebuju, to jsem dł v neznala. Odkud mæ Jirka vztah k v łe? Chodili jsme do kostela o pout ch a tłeba płi kłtinæch. Kostel mu ułaroval. ZaŁalo se to v n m rozv jet. L bily se mu svatø obræzky, tak jsem mu je obłas koupila. MÆ ræd varhany a kosteln p sn. MÆ doma takovou malou kapliłku, dal si tam obræzky z pødy a sochu Panny Marie. Płed næmi se nemodl, jen kdy je sæm, tak ho sly m, jak si drmol a zp væ svoje modlitby. Jak te vn mæte Jirku? Jsem ræda, e je połæd se mnou, te u s n m nejsou problømy (a na stł hæn vousø a vlasø, na ty si nedæ Æhnout). Kdy tu nen, tak mi chyb. Zvykli jsme si na sebe. Co ræd d læ? Je takovej pełlivej, mus m t vechno na svøm m st, mæ ræd rituæly. PołÆd si dokola prohl fotky, co mæ od væs. MÆ ræd mal d ti. MÆme dv holłiłky v pł buzenstvu, ty si moc obl bil. S k m tady Jirka kamaræd? MÆme tady pær płætel, Jirka mæ nejradi Standu, kterej mæ vousy! Ten sem s manelkou jezd na chalupu, Jirka si nepamatuje jej jmøno, tak j ł kæ taky Stando. Co byste si płæla? No, je mi u dvaaedesæt a zał næm se bæt, co s Jirkou bude. Boj m se, aby neskonłil v œstavu. PłÆla bych si n jak døm, kde by Jirka mohl t.. Rozhovor s pan Hejkalovou m zasæhl tak, jak jsem nełekala. ZasÆhl m svoj podobnost s ivotn m træpen m, kterø jsem pro vala v tu stejnou dobu, jako Jirka. Uv domila jsem si, e ve smutku a utrpen jsme si tak podobn. Najednou nezæle na tom, jestli n kdo mæ Downøv syndrom, nebo ne slzy a bolest jsou stejnø. RJ

20 O płætel ch a kamarædech JedinÆ vzpom nka na to m sto vyvolæ blæzniv tlukot møho srdce. A jæ stæle hledæm cestu, jak se vrætit zpætky tam, kde jsem proila vechno, o Łem jsem snila płed span m, na cest v autobuse... Prelo, byl vełer, pølnoc Krøp je kapek støkaly po malinkøm okønku letadla. Letit v Dublinu v talo novø nævt vn ky i mou maliłkost. Pomalu jsem schæzela po schødkæch, a konełn... vkrołila jsem na irskou pødu! Bylo to jako v pohædce. Bydlela jsem v dom, kter je nejstar v Are. SpoleŁn tady ij lidø s mentæln m znev hodn n m a asistenti z celøho sv ta. V zelenø zemiłce VÆs v tinou ræno m sto slunełn ch paprskø v tal dø, to ale nemohlo zm nit œsm v na Vaich rtech.vlastn... nic nemohlo ten œsm v ohrozit. Uprostłed veho d n, uprostłed vech mil ch lid kolem VÆs. Neijete jste tu sami pro sebe, ale ijete pro ostatn. Spolu s Roisien, kteræ miluje svø knihy. S Johnem, se kter m træv te dlouhø hodiny na prochæzce, kochæte se pł rodou, vn mæte byt a prost jen ijete pł tomnost a nevad VÆm, e ve v tinou prob hæ mlłky. Kadodenn fotbalovø zæpasy s Paddym. Pick clup for Ivaaan, potlesk pro Ivanu, tak zn lo jeho povzbuzen, kdy se mi podałilo dæt g l. K osadn køm naeho domu neodmysliteln patł Damian. Miluje hodinky na Va ruce, jakøkoli hodiny na st n i ty, kterø sæm vyrobil. Moc ræd si pov dæ, take se sna te pou vat svou angliłtinu, abyste se do rozhovoru zapojili. Ale niłeho se nebojte, protoe i kdy mluvit neum te, vichni si s VÆmi pov daj. Vechny bariøry padaj a Vy zał næte komunikovat Ł m dæl løpe. Tak, to jsou oni, ŁlenovØ domu - coremembłi - m kamarædi s velk m obdarovæn m, kteł m naułili mnohømu - toleranci, it pł tomnost, podnikæn spontænn ch dobrodrustv... ale hlavn - płijali m mezi sebe i s moj nedokonalost. Pomohli mi otevł t se druh m, płij mat læsku od vech kolem a dævat ji ostatn m. TakØ møj t m, Asistenti, m naułili mnoha v cem. Asistenti jsou tu pro coremembry a coremembłi pro n. V tina asistentø ije v Are jeden rok, krat Łas tu møete pob t na præzdniny. Coremembłi tu ij n kolik let, n kteł płes dvacet. Archa je jejich domovem. V Are se sna te t spolu, vychæzet spolu, naslouchat si, pomæhat si a podporovat se, ułit se nov m v cem, klidn i pomalu, nejste tu sami. KrøŁek po krøłku se VÆm dał dokæzat mnohø, ani byste si to kdysi płedt m dokæzali płedstavit. Døv ra, pocit bezpeł, pomocnæ ruka, blæznovstv, sd len se navzæjem. Nejen toto jsem zde nalezla. Komunita, kteræ dr spolu a ije s Tebou, je tu pro Tebe. Protoe to, Ł m jsi jedinełn, pro ni znamenæ s lu j t dæl, væ si T a bez Tebe by nemohla b t. Neboj te se ł ct n jak næpad, i kdy je blæzniv. Pomysl te si, e byste se za n j mohli styd t, ale to vøbec nemus te, Vaemu JÆ je Archa otevłena. Komunikace a upł mnost je tu velice otevłenæ, rovnocennost a pomoc druhømu je tu na prvn m m st. KrÆsu ve Vaem srdci otev raj lidiłky kolem VÆs, pomalu vstupuj do Va jemnosti, a pokud jim nezavłete dv łka, møete spolu vytvołit domov læsky, tolerance a œsm vu. Ale ani v pohædce neb vaj jen klidnø chv le. Potłebujete hodn s ly, abyste vykrołili dæl. PołÆdn se nadechn te a zvedn te ruku... my VÆm podæme svou. dobrovolnice Iva vadlenovæ

Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m

Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m Petr alud vod Pro næ stæt je charakteristickø, e pevnø odpady se a na v jimky prozat m płed znekodn n m netł d. Ve spalovnæch a na sklædkæch pak dochæz ke ztræt

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros

Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros Petra JedliŁkovÆ, Ikaros I. Co se rozum pod pojmem elektronickø publikovæn S v vojem technologi a

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 4 jen 1998 Slovo płedsedy V`EN LENOV A P ZNIVCI CZ BIOM. V ł m, e jste b hem løta zregenerovali svø s ly a schopnosti a møete

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 5 Leden 1999

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 5 Leden 1999 Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 5 Leden 1999 Ve nejlep do novøho roku płeje Łlenøm i pł znivcøm CZ BIOMu sekretariæt svazu. V rołn zpræva 1998 CZ Biom 1. ORGANIZA

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013 v malém nákladu Číslo 2 Duben 2014 Milí čtenáři, přinášíme vám aprílové vydání školního časopisu, v němž vám chceme představit

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU 1. Zopakujte si vyjmenovaná slova. Doplňte y,ý/i,í. Pak si práci zkontrolujte a zapište počet získaných bodů. Skl zeň ob lí se v dařila.

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

NÆ nov byt. V r a vydra. V zim. Napsali: I.Šarišský, T. Zamrazil, M. Kheková, 5.tø. V let

NÆ nov byt. V r a vydra. V zim. Napsali: I.Šarišský, T. Zamrazil, M. Kheková, 5.tø. V let NÆ nov byt V Płibyslavi byl hezk byt za næ zbytek pen z. A byl tam hezk pł bytek pro krævy a b ky. Byl tam i hezk næbytek. P stovali jsme byliny a krævy. Taky tam byl obyłejn zæchod. Slyel jsem pov st,

Více

Po jezeře jsme se mohli projet i lodí. Na okraji jednoho jezera byl vidět potopený člun. Že by památka na Vinetoua?

Po jezeře jsme se mohli projet i lodí. Na okraji jednoho jezera byl vidět potopený člun. Že by památka na Vinetoua? Již po několikáté se pár lidí z našich farností vydalo na mariánské poutní místo Medugorje v Bosně. Letos nás jelo 7, plus naši známí z Prahy. Po překonání Alp jsme dojeli k Plitvickým jezerům, známým

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L Malujeme jaro Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, zapojení jemné

Více

Ekonomika a financovæn procesu v roby bioplynu.

Ekonomika a financovæn procesu v roby bioplynu. Ekonomika a financovæn procesu v roby bioplynu. Jaime Munoz vod. Ekonomika jako v znamn prvek ovliv uj c spolełenskø hodnoty velmi podmi uje Łinnost v robn ch faktorø a stævæ se pro n a rozhoduj c. VhodnØ

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa.

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa. BUBLINKOVAČ 5 Přivítání rituál. Místnost je zatemněna, hraje relaxační hudba, světelné efekty jsou zapnuty dle výběru učitele. Žáci se po příchodu zezují. Přičichnutí k vonné esenci ( čichová stimulace

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace 1 1 listo Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ě vková organiz ace 1 listo 1 Za átek listou se v mate ské kole nesl je t ve znamení podzimu. D ti na vycházkách pozorovaly pestré barvy podzimní

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Eva Svobodová PF JČU České Budějovice Proč prosociální činnosti Prosociálnost se vyznačuje pozitivním sociálním chováním, které vede k pomoci druhému člověku či lidem.

Více

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování)

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Holčička a její oblíbená čokoláda Jednoho krásného dne si malá holčička Martinka rozbalila svojí oblíbenou čokoládu

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Myšlenkové mapy pro děti

Myšlenkové mapy pro děti Zamysli se nad tím, o kolik jednodušší a zábavnější bude tvůj život: můžeš ohromovat kamarády tím, že budeš vědět, kdo vstřelil který gól v jakémkoli zápase tvého oblíbeného týmu; nezůstaneš na holičkách,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Malé epigramy a meditace

Malé epigramy a meditace ***************************** Malé epigramy a meditace Václav Dobiáš ***************************** Za vrátky mladosti byl celý širý svět. Vyšli jsme, viděli, poznali, teď vracíme se zpět. Už nechodí se

Více

Miki Volek. Divadlo SEMAFOR SEdm MAlých FORem

Miki Volek. Divadlo SEMAFOR SEdm MAlých FORem Miki Volek král českého rock'n'rollu, populární asi od roku 1960 působil s kapelou Olympic když přestal být rock'n'roll moderní, Olympic změnil styl rock Volek odešel z Olympiku o jeho životě a kariéře

Více

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ POBAVENÍ Tato příručka byla vytvořena pouze pro pobavení účastníků kurzů IT. Ovšem čtěte v ní pozorně mezi řádky, i zde lze totiž najít ponaučení. I. Firmy prodávající automobily nemají telefonní linku

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Projekt týmu ze ZŠ Nad Plovárnou 5 Tým: Beránková Kateřina, Cahová Zuzana, Smazalová Tereza, Štefková Kristýna, Zachová Adéla Vedení týmu: p. uč. Korbelová Jitka Příběh Hany Noskové

Více

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová 1. číslo 2013/2014 (Anna Větrovská) Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová Petr Pšeničný Lucie Straková Kateřina Trejlová Matěj Vála Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři,

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

PARK U E KU - IHADLA analytickæ ŁÆst

PARK U E KU - IHADLA analytickæ ŁÆst Pod bradskæ ChlumeckÆ Prask okruh Prøm yslovæ eskobrodskæ t rboholskæ spojka Jin spojka POLOHA VZHLEDEM K CELOM STSK DOPRAVN INFRASTRUKTU E analytickæ ŁÆst Z hlediska individuæln dopravy jsou podstatnø

Více

Sb r a tł d n bioodpadø - zkuenosti firmy SSI SCH FER.

Sb r a tł d n bioodpadø - zkuenosti firmy SSI SCH FER. Sb r a tł d n bioodpadø - zkuenosti firmy SSI SCH FER. Jił N mec Podle statistick ch zdrojø obsahuj domovn odpady v N mecku tøm ł 40% bioodpadø. Płi rołn m v skytu 29 mili nø tun domovn ch odpadø (rok

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Léto je v plném proudu, rostliny všude kvetou a včely nosí do úlu plné košíčky úrody. Holčičky s Dorotkou zrovna mají chvilku odpočinku a vyprávějí Jarmilce

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII PhDr. Jitka H r a d i l o v Æ PoslÆn EDS EDS vzniklo v roce 1990 z iniciativy EvropskØ komise a rozhodnut m rektora Univerzity

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti,

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti, 1. číslo 2013/2014 Milé děti, velmi jsem se na Vás těšil a konečně se spolu setkáváme. Opět na vás v tomto školním roce čeká časopis, který připravují žáci naší školy. Jsem přesvědčený, že se vám bude

Více

jen vézt Nechci se ROZHOVOR Zlata Adamovská

jen vézt Nechci se ROZHOVOR Zlata Adamovská jen ROZHOVOR Zlata Adamovská Nechci se vézt Boří klišé, že ženy nerady řadí. Zlata Adamovská totiž nemá ráda auta s automatem a nechce se nechat připravit o možnost mít nad vozem kontrolu. Možná proto,

Více

Festival Evolution: Štafeta úspěchu.

Festival Evolution: Štafeta úspěchu. www.jogadnes.cz Festival Evolution: Štafeta úspěchu. Zkusíte ji přebrat i vy? Festival, který vám nasadí brouka do hlavy, prezentuje se tahle výjimečná akce. Dlužno říct, že výstižně. Spojuje spirituální

Více

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.)

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Zdeněk Kocián Čistej vzduch I. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Muž: To je počasí, že by psa nevyhnal. (Zvuk zavření okna. Vítr i déšť zeslábne.) Muž: Uf,

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Příloha 1) Pohybové hry

Příloha 1) Pohybové hry Příloha 1) Pohybové hry Had leze z díry Chůze ve vázaném zástupu v rytmu říkadla: Had leze z díry, vystrkuje kníry, Bába se ho lekla, na kolena klekla. Sledujeme, zda si děti pamatují říkanku, jaká je

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Co se děje v trávě? Zuzana Musilová Cíl: vnímat živou i neživou přírodu všemi smysly, rozvíjet v dětech schopnost chránit ji a učit se ji chápat, položit základy k celoživotnímu vzdělávání, umět pomoci

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 1. září jsme se netradičně sešli před školou a zahájili jsme nový školní rok 2014/2015. Představili se nám noví žáci první třídy, které pan starosta pasoval na PRVħÁČKY.

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo 3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo O prvním červnovém víkendu Miletín opět hostil již třetí Národní oldskautské jamboree. Sešli se tu skauti

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Stezka písmáků ročník 2012

Stezka písmáků ročník 2012 Výsledky soutěže ve znalosti Bible Stezka písmáků ročník 2012 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví adventistů sedmého dne. * 1. kolo se

Více

Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu

Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu Anton n Slejka vod V soułasnø dob płevauje v R likvidace odpadø nad jejich vyu væn m. Tento zpøsob zachæzen s odpady nen dlouhodob tolerovateln. Nejroz łen j metodou

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal.

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal. Pan Stanisla Hlava V rámci projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů, jsme se 10. ledna 2015 setkali v Bozkově s panem Stanislavem Hlavou, který nám převyprávěl svůj životní příběh. Pan Stanislav Hlava

Více

5.2.2 Rovinné zrcadlo

5.2.2 Rovinné zrcadlo 5.2.2 Rovinné zrcadlo ředpoklady: 5101, 5102, 5201 Terminologie pro přijímačky z fyziky Optická soustava = soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných paprsků. Optické

Více