NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus"

Transkript

1 NOTA BENE Łasopis sdruen Benediktus... v Łase adventn m 2007

2 NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus pøvodn Łtvrtletn k (dnes jednorołn k), OP T VYCH`Z! Do roka a do dne, jste se, nai mil pł znivci, dołkali. Zde je œvodn slovo Øfredaktorky a jej vysv tlen, proł se z naeho Ł sla stal jednorołn k... PreÚvodník Je podzim. Je listopad. Bezd èn vyvolává ve mn toto období otázku - jakou moc má šéfredaktor? Sama odpovím si ráda, hned a jednoduše. Pražádnou! (Prachžádnou!) Jó, ono se łekne šéfredaktor (=šéf reaktorø)... Vysv tlím vám, jak to funguje v èasopise... (následuje møj dlouhý monolog, łev a slzy, èímž bych vás nerada unavovala) Snažila jsem se já, samojmenovaný šéfredaktor, jsem se snažila. Už pro vás, moji drazí płedplatitelé, už kvøli vám. Leè... Víte, doby, kdy jeden èlov k psal, tiskl i distribuoval, jsou doby dávno již minulé a nevím, m lo-li by n jaký efekt práv k t mto tradicím se vracet. Co ovšem znamená møj názor? Jakou váhu má moje slovo? A (to není podcen ní naoko, jen...) kdo bude èíst dvacet èlánkø téhož autora? A proto, moji drazí płedplatitelé i vy, ktełí jste možná minulé èíslo èetli, ovšem (ze zcela pochopitelných døvodø) po letech zapomn li na n, omlouvám se.'omlouvám se, aè vinu necítím. Omlouvám se, nebo... je to moje práce, je to møj úd l asi navždy již. Proto èekejte. Až spadne listí płíšt znovu èerstv barevné, sv ží a krásné ozvu se. Omluvím se op t. Napíši úvodník a v n m... omluvím se! KT Nejen pro tyto næłky Øfredaktorky KT se, mil ŁtenÆłi, budeme snait, aby dal nepravidelnø Ł slo vylo dł ve ne za rok. :o) Y Co je Nota BENE? asopis pro næs, pro VÆs o næs, pro bl zkø i vzdælenø, pro kamarædy, zkrætka pro vechny, kteł maj otevłenø srdce pro dobrø v ci. Tedy Łasopis pro sebe navzæjem. asopis, kter næm dævæ v dom, e jsme spolu, e patł me k sob, e spolełn tvoł me v ŁnØ hodnoty.( Co je pro læsku, je pro v Łnost). Skrze tyto strænky møeme b t spolu, i kdy spolu præv nemøeme b t reæln. Tedy Łasopis, kter sbliuje a sd l se. asopis o spolełn ch oslavæch, slavnostech, koncertech, kulturn ch akc ch, setkæn ch,... Tedy Łasopis, kter informuje. Y Co se skr væ za næzvem Nota BENE? - vimni si na stran 6 Y Jak je na næs kontakt? NotaBene, o.s. Benediktus; KlÆtern 60, Chot boł; tel ; Ł.œŁtu: /0600; GE Money Bank Chot boł Na tuto adresu møete pos lat svø podn ty, pł sp vky, dotazy, takø objednævky Łasopisu.

3 Doma von pomeranłe a asi mandarinky. LampiŁka na stole mus sv tit u od tł. OblÆŁek, co se vyrob, kdy venku pomalu vydechujeme, je te v t. Płed Librexem stoj ozdoben stromełek. Vdycky jsem se t ila na tu chv li, kdy se ræno probud m a n co bude jinak. Pod væm se z okna a vechno je b lø. Prvn sn h, ten, kter najednou a hned zakryje vechno. Pak jsem ten sn h od næs a k silnici prolapævala jako bych byla obrovskæ pneumatika (mal mi krøłky paty k sob, piłky od sebe) a næramn se bavila płedstavou, jak se budou vichni stran divit, kde se tady ten traktor vzal. (NÆ soused sice tou dobou parkoval s bagrem pł mo u naeho plotu, ale traktoru se bezesporu divili vichni. Bez v jimky.) A pak jsme li sæ kovat na Palubu. A pak k tomu doubku, tam, kde je v t skokænek. Taky jsem prohledævala uhl. Co kdyby se v tø hromad ŁernØho prachu schovæval drahokam? To se płece stævæ! A tak jsem chodila do sklepa a płerovnævala uhel po uhlu. Nikdy jsem ten poklad nenala. Ale mysl m, e tam byl. Jen ta hromada byla moc velkæ a jæ moc malæ. Te jsem v t. Top me plynem a zima u m tak nebav. Ale stejn m trochu zklame, kdy płijdu o tu chv li płekvapen o tu chv li, kdy je v jednom okamiku vechno pod sn hem. U neprolapævæm sn h traktorov m vodn k krokem, protoe bych si jen promæłela boty. Ale stejn se mi l b, kdy mi Łerstv sn h vre pod nohama. SÆ kovæn na Palub se mi u jen rozpl væ ve vzpom nkæch. Asi tam letos zajdu. Jen hledæn pokladø v uhl u nejsp nedoenu. Vym nila jsem ho asi za kn ky. Tam te hledæm poklady. A vlastn połæd nachæz m. Jeden takov mæm u z doby, kdy jsem stav la iglœ, nosila Łepici s bambul a do sn hu malovala domełky: TvÆłe se bl k oknøm a pohled stoupæ v : Tam, kde se chv j hv zdy, tam je to nebe, v? And lø k oknøm se sløtli. PlÆ hv zd je mrazem zebe. Ta sv tla v lidsk ch oł ch, to, to je pravø nebe. MonÆ je advent ta pravæ doba pro hledæn pokladu. Toho pravøho Pokladu. HledÆn nebe. V sob navzæjem. Toho Nejv t ho Sv tla. KterØ se narodilo do tmy. Snad je advent ta pravæ doba pro hledæn Boha v næs.

4 Duchovn slovo duchovn ho Jednou v løt, bylo to zrovna v roce 2000, m załalo bolet v krku. T ko se mi mluvilo. To jsem se asi nachladil, łekl jsem si. Ale nebylo tomu tak. Pozoroval jsem, jak mi hubnou ruce. Trochu m polekalo, kdy jsem nem l s lu, abych odemkl auto. Pak m zæblo rameno. St jsem zvedl levou pai. V zæł jsem zase ułil næboenstv. Jako obvykle jsem cht l d tem zahræt p sniłku, ale levæ ruka stævkovala. Na podzim jsem plænoval, e dokonł m topen. KrumpÆŁ jsem u neunesl. Navt vil jsem neuroloku. Provedla vyetłen EMG. P chala mi do svalø jehliłky a sledovala rychlost vzruchø. ZÆv r zn l: prediabetickæ polyneuropatie, a e pr se møe objevit a patnæct let płed cukrovkou. A płedepsala mi rehabilitaci. M l jsem dojem, e ta dæma tomu moc nerozum, a telefonoval jsem do jednø praskø nemocnice. Hned płij, ozvalo se ve sluchætku. LehÆtko se mnou zajelo do tunelu magnetickø rezonance. Kolem obrazovky se shlukli vichni løkałi. Po pøl hodin m vytæhli a vedouc løkał pov dæ: No, nædor tam nemæ, ale odum raj ti pohybovø nervy. Ptal jsem se: Co se s t m dæ d lat? Odpov d l: Nic. Umłe. A poł tej, e to møe m t rychl prøb h. Pak jsem el na vyetłen klad vkem. Kdy m doktorka vyetłila, rozplakala se. Ut oval jsem ji, e nen konec sv ta. Vlastn jsem m l radost, e si m PÆn Bøh viml. Za dva dny jsem nastoupil do jinø praskø nemocnice na opakovanø vyetłen. Diagn za se potvrdila: amyotrofickæ lateræln skler za neboli ALS. VyptÆval jsem se na prøb h. PrimÆł mi łekl, e mi ochabnou i polykac a d chac svaly, take konec nastane kvøli nedostatełnø v iv nebo ventilaci. Płeloil jsem si jeho slova, jako e zemłu hlady nebo uduen m a ptæm se: To skonł m na voz ku? No, sp e na løku. Tak jsem płijel domø, lehl jsem si do postele a Łekal, co se bude d t. Prvn Łtyłi roky se ned lo nic krom toho, e jsem œpln płestal h bat rukama a hlavou. Ale v pætøm roce jsem płestal chodit a polykæn, by jen tekutin, mi pøsobilo obrovskø pot e, take jsem brzy vypadal jako koncentræłn k. Ale hlady jsem umł t nem l. Dne jsem se udusil. Po deseti minutæch m sice płivedli k ivotu, ale u mus m b t napojen na d chac pł stroj a vyivuj m sondou pł mo do aludku. eknu væm, e kdybych bydlel v Chot bołi, budu skaln m Łlenem sdruen Benediktus. Ale mæm takov mal Benediktus i v Pod bradech. U møho løka slou spolu s jednou mimołædnou matkou i profesionæln zdravotn sestry a dobrovoln ci. BenefiŁn koncerty nepołædæm. Płesto møj rozpołet takø kryj płætelø a dobrovoln ci. D lny sice nemæme, ale præce je tu v c ne dost. Ani kon k tu nen, zato je tu obłas moucha nebo komær. Kad t den mæme u m v pokoji mi svatou a denn svatø płij mæn. Abych nezapomn l, je mi 42 let. Komunikuji tak, e mrkæm na p smenka. A jsem kn z. A tak dovolte n jakø kæzæn. Lidsk ivot mæ nevył slitelnou hodnotu, i kdy dneska skoro połæd sly te: Pen ze, pen ze. My, kłesanø, ukazujeme jin rozm r lidskø existence, navzdory sv tu, jeho pænem se zdæ b t n kdo jin, ne Je Kristus. Ale my v me svø, i kdy je næs mælo. O to v t mus b t nae jednota kolem svatostænku, aby se mohlo ł ci, e farnost mæ jedno srdce a jednu dui v Bohu, aby se v kostele l bilo vem, zvlæt d tem. Na pł mluvu Panny Marie VÆm ehnæ P. Filip M. Ant. Stajner

5 Zp vaj c zem Ub hl rok. Ani nev m jak, ale tento rok prob hl pł mo vesm rnou rychlost ve v ru kadodenn ho ivota, v udælostech møn v znamn ch, v udælostech pro nae ivoty velmi zæsadn ch,... Jak je dlouh den, jak je dlouh t den? Jak je dlouh rok? PrÆv tak, jak je dlouhæ v Łnost... as je pojem, kter nikdo nezachyt, dæ se sice m łit hodinkami, łædky v kalendæłi, ale jakou mæ ve skutełnosti hodnotu pro nae ivoty? Jakou mæ hodnotu Łas pro v Łnost? NekoneŁnou... asem se prol næ proud łeky, kter næs kamsi nese. A je na næs, zda se nechæme bezvlædn proudem nøst, nebo mæme c l a v me, kam sm łovat. Je v ce namæhavø pædlovat, plout proti proudu, bojovat s boułemi, ne se jenom nechat unæet. asto Łlov k sm r za velk ch bouł ztræc, ale je døleitø płełkat ten Łas a t z nad je. Pak jednoho dne vysvitne slunce a objev se neznæmæ zem. M sto, na kterø Łlov k sm łuje... Møe vypadat jako zarostlæ zpustlæ zahrada, uprostłed kterø stoj zbołen døm. Zanedban sad, kopłivami zarostlæ zahrada, popadanø taky ze stłechy domø, rozpadaj c se zdi,... Kolik lid tu płed VÆmi bylo a vid lo ruiny, zpustoenou zem. M sto urłenø k demolici a k zæniku. A Vy stoj te na kopci, vyplaveni proudem łeky, vys leni bojem a zał næte se rozkoukævat. A najednou zał næte vid t. Ve slunełn ch paprsc ch a v mlhavøm rænu se pomalu vynołuje zasl benæ zem. Zem opl vaj c ukryt m bohatstv m. Zp vem ptækø, bzukotem vłel, rozkvetlou loukou, tie zp vaj c mi stromy, løłiv mi prameny, tø kou ukrytou mezi k zemi se sklæn j c mi vrbami. A Vy sly te to m sto vypræv t. Sly te minulost, promlouvaj k VÆm hlasy lid, kteł tu kdysi ili a kteł poznali tajemstv toho m sta, sly te zp v bl c ho se proces poutn kø, kteł płichæzej ke svatø Ann, aby d kovali a prosili. Sly te v skæn d t, kłik prodavałø sladkost, hudbu kolotołe, zvuk varhan z otevłenøho kostela a hlas pana faræłe: SvatÆ Anno, oroduj za næs... D væm se na film pro pam tn ky? Je to jen historie a minulost, nebo je to volæn Zp vaj c zem po znovuobnoven a znovuoiven? V kadøm pł pad je to œkol. kol od Boha. kol pro næs. kol pro næs slabø, selhævaj c a Łasto tak neschopnø. A op t jen Łas ukæe, jak jsme se tohoto œkolu, znovuobnoven Zp vaj c zem, zhostili. BN

6 Vimni si dobłe Pod vejte se do slunce a pomalu, opatrn zav rejte ołi. Vimli jste si? Na kadø łase mæte malinkou duhu. NotaBene neznamenæ trochu se pod vej NotaBene znamenæ vimni si dobłe - vimni si dobłe pod vej se l p, poznævej hloubku, zastav se, prohl ej, naslouchej plæłi chud ch, dotkni se NotaBene znamenæ odkr vej poklady v druh ch. OBJEVUJ DUHU Ty, kteł jsou v oł ch sv ta slab a pon en, Bøh vyvolil k tomu, aby zahanbil silnø a pov enø. LukÆ 1,52

7 Kdy se setkævæme nejen se sebou navzæjem... Ji je tomu rok, co jsme proili setkæn s prorokem dnen doby, Jeanem Vanierem. Od tø doby jsme se seznæmili s mnoha zaj mav mi lidmi a osobnostmi, kteł jsou n jak m zpøsobem angaovan ve spolełenstv Archy. KadØ takovøto setkæn næs velmi obohatilo. B hem letn ch præzdnin jsme navt vili komunitu Archa v Polsku a nov vznikaj c komunitu v Litv. Litevsk pobyt byl pro næs velk m Archa Benediktu Archa je lo, na kterø plujeme t mto sv tem, spolełn s t mi nejslab mi. S lidmi postien mi. S lidmi, kteł jsou zdænliv møn obdarovan. ZdÆnliv. Protoe my ji v me, e jsou pouze jinak obdarovan. Proto lidem s postien m ł kæme lidø jinak obdarovan. Je to ji 7 let, co jsme nastoupili na palubu Archy a zahæjili plavbu t mto sv tem. Za tu dobu jsme zaili spoustu v c, setkæn, posb rali spoustu zkuenost, ztratili mnoho ideælø,... Mnoho lid k næm płistoupilo, mnoho jich b hem plavby vystoupilo. Za posledn rok se nae ArchovÆ rodina hodn rozrostla... pohlazen m a zærove povzbuzen m, protoe jsme mohli nahlødnout do minulosti. Do doby, kteræ se zdæ na spolełnosti jaksi płeitæ. Vid li jsme hodnoty, na kter ch se dæ stav t i v dnen płetechnizovanø dob...døm Archy jsme po del m hledæn nali v jednø malø vesniłce nedaleko Vilniusu. Pasouc se ovełky a kozy na stræni, roubenæ chaloupka se spoustou kv tin. Vedle dłev n ch dveł vis næpis Kad Łlov k svatæ historie. Nesm le ukæme a vchæz me do pohædkovø chaloupky, kde næs v taj Łtyłi usm vaj c se tvæłe. Tereza a Nomeda næs anglicky v taj a za chv li ji nejsme nævt vn ci, ale jedni z obyvatel chaloupky, kteræ je jako vystłienæ z płedminuløho stolet. Płekvapuje næs obyłejnost a prostota tohoto prostłed, vłelost a læska obyvatel domku, ve kterøm spolełn ij lidø zdrav s lidmi mentæln postien mi, jak je to v komunitæch Archy b nø. Płi odjezdu v me, e jsme velmi obdarovæni nov mi płætelstv mi, kterø nemæ hranice...

8 SetkÆn płætel Archy v klætełe v Oseku v severn ch echæch. Dal døleitæ udælost na na cest. SpoleŁn s płæteli ze zahranił vytvæł me op t jedno spolełenstv, kterø ru hranice nærodnost, jazykov ch bariør, odlinost. SetkÆvÆme se na płednækæch o identit naeho næroda, abychom si uv domili nae kołeny a minulost. B hem płednæek se zab væme hlubok mi tømaty: Utrpen, Krize, Sm łen, Odput n, Objeven osobn ho ivotn ho pł b hu,...hluboce se næs dot kæ posledn płednæka: Naj t svou zemi a nechat rozkvøst pou. Je o Bo m volæn, kdy næs Bøh povolævæ jako Abrahama a ł kæ: Jdi do zem, kterou Ti ukæu. A Bøh næs bere za ruku a vyvæd z pout dnen ho sv ta, ve kterøm ijeme. Ze sv ta konzumu, ve kterøm chyb opravdovost vztahø, płætelstv, læsky. Na m œkolem je vytvæłet oæzy v pouti, oæzy płætelstv. Jak se takovæto oæza buduje? Je k tomu zapotłeb : 1. Budovat ji v Łase, aby mohla vzniknout. 2. VysÆzet palmy. NalØzt silnø lidi, palmovn ky, na kter ch møeme stav t. Palmovn k vytvæł potłebn st n pro zał naj c ivot. 3. B t tvołiv, kreativn, abychom dokæzali vybrat co nejv t mnostv rozmanit ch druhø travin, stromø, kv tin, Płijmout i nepołædek (nedokonalosti) a nechat płilet t ptæky, kteł jej nad laj. 5. Płijmout i hady, kteł płinæej zlo. Płijmout to, e budou hædky, nedorozum n. To ale to nen døvod k oput n oæzy. 6. NebÆt se v tru s p skem, kter œtoł odevad a chce ve udusit. V łit tomu, e ivæ voda je siln j, p sek si podman a umon v n m røst rostlinæm. 7. PołÆdat slavnosti, płi kter ch oslavujeme lidi a ivot ve spolełenstv. 8. ZøstÆvat ve vztahu s ostatn mi oæzami, udrovat kontakt s okoln m sv tem. 9. D lit se a obohacovat se navzæjem uvnitł oæzy, ale i ve vztahu k vn jku. 10. SpoleŁn chvælit Boha. 11. VychÆzet ze svø oæzy, aby o næs ostatn v d li. Sv dłit o milostech, kterø jsme dostali. 12. Um t odej t. Kdy je oæza rozkvetlæ, vyj t z n ven a zaloit novou oæzu. Posledn v znamnø setkæn jsme proili b hem duiłkov ch dnø, na załætku listopadu. Navt vila næs Marie Biedrawa. Marii jsme poprvø potkali v minuløm roce na Slovensku. Bylo to płi setkæn zdrav ch a jinak obdarovan ch lid - Katimavik. Toto slovo znamenæ v jazyce eskymækø SetkÆn... Marie byla na Katimaviku jako host. Dodnes næm v u ch zn j slova jej płednæky o biblick ch postavæch sester Marty a Marie. Marie Biedrawa je koordinætorkou pro nov vznikaj c Archy ve v chodn a stłedn Evrop. PochÆz z Rakouska, ale u 20 let ije v komunit Archy ve Francii. 10 let byla odpov dnæ za veden tøto komunity. B hem Katimaviku jsme m li monost s n poprvø hovołit o Benediktu a naem bl zkøm vztahu k Are. Nae druhø setkæn bylo v Oseku. Marii jsme pozvali k næm a 31. ł jna opravdu płijela do Benediktu... SetkÆn s n prob hlo v œasnø atmosføłe, hlubok ch rozhovorech a sd len se.

9 Poprosili jsme ji o rozhovor pro næ Łasopis: 1. Co VÆs nejv ce płitahuje na Are? Co m vdycky nejv c płitahovalo, a co m dodnes motivuje, je mylenka spolełnøho it lidsk ch bytost. Ne sice stejn ch, ale rovnocenn ch. lov k s postien m je v c ne jen jeho postien. Płedev m je lidskou bytost s touhou t, vystaven bolesti a radosti, s potłebou naløzt smysl a nad ji jako kad z næs. A jæ jsem v c ne jen ułitel, jsem takø lidskou bytost. V møm povolæn a v prøb hu møho ivota se chci pod let na tom, aby ostatn mohli røst do jejich plnøho lidstv. K tomu, abych to mohla d lat, je jedna podm nka: e jæ sama rostu do lidskosti. 2. Co jste v Are nalezla? Płedt m, ne jsem płila do Archy, jsem pracovala 10 let jako speciæln ułitel v røzn ch zał zen ch v Rakousku. Celkov vzato to byla velmi dobræ załzen. Ale v urłitøm obdob jsem cht la spojit dohromady moji profesi, moji duchovn cestu a mø hledæn komunity. Vzpomn la jsem si na toto m sto, kde jsem byla płed osmi lety na desetidenn nævt v, Archu, a płiel Łas se płipojit. 3. ZnÆte osobn Jeana Vaniera. Co byste næm o n m mohla ł ci? Jak byste ho charakterizovala? PoprvØ jsem se setkala s Jeanem Vanierem zhruba płed 30 lety. Dnes, kdy jsem soułæst zaklædaj c komunity Archy ve Francii, iji ve stejnø komunit jako on. Ze załætku jsem se c tila oslovena jasnost a hloubkou jeho charismatu v pohledu na slabø, jako na dar sv tu a jako na pomoc k na evangelizaci. Pozd ji se m dotkla jeho schopnost ł kat sloitø v ci jednoduch m zpøsobem, nicmøn bez jejich zjednoduovæn. Jeho pł stup k Łlov ku, jeho zpøsob porozum n a v klad evangelia. Nyn, kdy je Jean star, vid m jet jeho dal strænky: schopnost prob rat se minulost pł v tiv m zpøsobem, vytvæłej c m prostor pro zm nu; schopnost doprovæzet næs, mlad generaci, płi formovæn a bran zodpov dnosti za Archu, s hlubokou v rou ve vlastn Archu. 4. Co se VÆm l bilo v Benediktu a v eskø Republice? N kdo jednou łekl o Michelangelovi: DokÆete si płedstavit, kolik lid prochæzelo po stalet kolem stejnøho kamene? A byl to pouze on, kdo proel kolem a uvid l v n m Pietu, Moj e nebo jednu z jeho œasn ch soch. Kolik lid prochæzelo kolem zł cenin a vid lo v nich nov døm? Kolik lid prochæzelo kolem ostatn ch a dokæzali vid t bohatstv, kterø je v nich skrytø? To, co m zasæhlo v Benediktu, je tato schopnost vid t, co se skr væ pod zevn jkem a v łit v to. 5. Møete napsat n co pro nae postienø? Po stræven spolełnøho odpoledne, a potom, co jsme se spolu sd leli, VÆm płeji, abyste dokæzali v Benediktu naj t m sto, kde byste mohli røst jako osobnosti, kde byste mohli naj t svøj v znam a kde byste mohli sd let to, co pro væte, hlub m zpøsobem. Płeji VÆm, abyste objevili, e jste v ce ne jen jednotlivci a e jste v c ne jen lidø zævisl na druh ch. Ani Archa ani Benediktus VÆs nemohou zbavit Vaeho postien, ale møou b t m stem płætelstv, kde nejste sami!

10 Kulturn dv łka PoprvØ, zcela netradiłn, jsme m li tu Łest płiv tat b hem SvatovÆclavsk ch slavnost cirkus! A to ne ledajak! Cirkus Girold n, cirkus TulÆk. Girold n je nejmen m toulav m divadeln m cirkusem v Evrop. Alberto Foletti a Lenka Foletti- MachoninovÆ se u næs zastavili na svø cest mezi Ruskem a Slovinskem. Alberto je klaun a pochæz ze v carska a Lenka je divadeln herełka, pochæz z ech a mæ ruskø płedky... Oba jsou velmi kræsn lidø, kteł poctiv d laj svø łemeslo. Poznali jsme je na setkæn v Oseku a hned jsme se vzæjemn zamilovali adu let vystupuj v ArchÆch, hraj a uł hræt osøbky, jak naz vaj lidi s postien m. Pozvali jsme je do Chot bołe a oni pozvæn płijali Z jin ho podhøł Alp, kadorołn vyræej do evropsk ch zem. Vystupuj jakoby na zapłenou a po odlehl ch koutech, jak je vede næhoda, pozvæn płætel nebo komediantsk Łich, e præv tam je Łekaj spł zn nø due. V jimełnost, snad i v lułnost cirkusu Girold n svæd nazvat ho komorn m a rukod ln m. Komorn m je pro vytł benost sv ch zæm rø i zpøsob hry, a rukod ln m proto, e oba vyzræl um lci si sami vytvæłej jak scønæłe a dialogy, tak reii a choreografii sv ch płedstaven. Ale kdyby jen to: oni si takø sami sjednævaj vystoupen, sami se doprav na m sto, sami si postav apit, sami prodævaj vstupenky a uvæd j obecenstvo... Lenka a Alberto zøstævaj poctiv mi klauny, provozuj cirkus, jejich um n m je vyvolat sm ch, płekvapovat netuen mi zvraty, płevleky, vzbuzovat nap t odvæn mi Ł sly. Karel Kraus Z rozhovoru pro ruskø noviny. Jsme voln ptæci a płedem naplænovanø turnø nemæme rædi. VydÆme se nazdałbøh, płijedeme k radnici, obdr me souhlas a u ten vełer hrajeme. Ve m st se zdr me tak dlouho, dokud o næs bude publikum stæt a jak se zachce næm. RÆdi vystupujeme na vesnic ch. Tam lidø bu płijdou nebo nepłijdou. Nepotłebuj ani plakæty, ani televizn zprævy, ani kritiku. Projeli jsme p knou łædku m st a vesnic a za tu dobu jsme pochopili, e slovo prost ch lid je næm drahø nade ve. MÆme-li co j st, znamenæ to, e Girold n se lidem l b.

11 Nemøeme odehræt n kolik płedstaven za den, kdy vid m sed t płed sebou divæka, je tak smutn, tak zran n, œpln se vydæm A potłebuju n jak Łas, aby se mi vrætila s la. Proto nemøeme sekat jedno płedstaven za druh m, ale zase Ł m m hrajeme, t m m si vyd læme na ivot. Vzpom næm si, e jeden herec łekl: Jsem pł li star na to, abych pracoval na ulici. A jæ zase ł kæm, jsem pł li staræ na to, abych hræla v kamennøm divadle. Ale płece, pov zte. Jste cirkus nebo divadlo? Vdy Lenka je herełka a Alberto je klaun. My jsme si dali næzev Girold n. Uvate, e Vivaldi je prost Vivaldi. Beethoven prost Beethoven. A my jsme my a załazovat næs do n jakø katulky nemæ smysl. PtÆte se, co d læme. HledÆme ztracen ræj. MonÆ, e v jinø dob i my bychom byli jin Budi, kdysi kdosi takø, pokud znæmo, chodil po sv t ani m l płedem naplænovanø turnø a shroma oval kolem sebe ty maliłkø. Ano, mæte pravdu. Julia Kvasok PlÆnujeme Y iv BetlØm v pætek v hodin za kostelem svatøho Jakuba (koledy, medovina, dobroty,...) Y Masopustn veselice pro d ti v sobotu ve 14 hodin v Motorestu u zæmku Y O N`S płedstaven Łinnosti Benediktu, kłest kn ky Jen tak mimochodem, v stava obræzkø, łemeslnø v robky, koncert duben 2008 Y Paije v sobotu u SvatØ Anny v Chot bołi Płipravili jsme pro væs e MaliŁkosti 2008 KalendÆł naeho sdruen e VÆnoŁn bal c pap r s motivy obræzkø malovan ch d tmi S Lenkou a Albertem jsme b hem jejich nævt vy proili kræsn Łas Jsou to lidø, kteł zaili, kteł v, kter m je tłeba naslouchat RJ e DrobnØ dærky z keramiky, sv Łky Tyto v robky najdete v Chot bołi v Bazaru u Moniky, na vænołn ch trz ch nebo pł mo v naem sdruen

12 19. kv tna jsme otevłeli næ DomeŁek... OhlØdnut za... Na tento den jsme se dlouho płipravovali a t ili. Byla k n mu dlouhæ a nesnadnæ cesta, kteræ vedla płes pronæjem DomeŁku, vyhlæen vełejnø sb rky, postupnø odkupovæn, podæn projektu na EU, a po vyb ræn dladiłek... KoneŁn nadeel den jeho otv ræn! Slun Łko od ræna pælilo, prase se peklo na roni, dobroty byly płipraveny, d ti jet ladily posledn pł pravy na divadlo, pan zvukał płipravoval ozvułen, ve bylo płipraveno. K tomu, aby mohl zał t takov to den, bylo zapotłeb bezpołet rukou, kterø pomæhaly, d ky væm vem, kteł jste se starali, pomæhali, byli s næmi...d ky! Slavnostn odpoledne załalo m svatou. PotØ næsledovalo odpoledne plnø jazzu, her pro d ti, keramiky, tkan, drætovæn, dobrøho j dla, zp væn u klav ru, um leck ch d l... V 17 hodin załal hlavn program. Odstartovala ho AniŁka DubnovÆ p sn SamotÆłka. D ti s postien m a jejich asistenti płedvedli divadlo Stvołen sv ta. B t sv dky stvołen sv ta se jen tak n komu nepovede..., uvedl divadlo David orm, moderætor celøho dne. A m l pravdu. D ti m ly nædhernø batikovanø kost my a cel zæitek, umoc ovala hudba Hradianu, kteræ divadlo podbarvovala. Divadlo vyœstilo v posv cen DomeŁku, kterøho se ujal P. Frantiek MrÆz. NÆsledovalo d kovæn... p tiletømu V tkovi, kter v noval postien m pen zky, kterø dostal za œraz. Lidem, kteł se hodn zaslouili o to, aby mohl b t DomeŁek zrekonstruovæn, um lcøm, kteł v novali svæ d la do tichø aukce. Prost vem, kteł jakkoliv Benediktus podpołili. Pov stnou tłeinkou na dortu byl nædhern koncert cimbælovø muziky Hradian v kostele, kde vlædla œasnæ atmosføra.. Po koncert pro ty, kteł jet vydreli, bylo płipraveno obłerstven v DomeŁku a pak u jen pł jemnæ œnava s pocitem d kø za vydałen den a vydałenø d lo.

13 SvatovÆclavskØ slavnosti 2007 Leton slavnosti byly na prvn pohled podobnø t m płedchozm. Płesto byly jinø, v jimełnø... Byly to slavnosti o setkæn ch, o spolełenstv, a vlastn hlavn o Are... Archa je lo, kterou Bøh płikæzal postavit Noemu, aby zachrænil jeho rodinu płed potopou, kterou seslal na zkaen sv t. A v dnen m sv t je Archa takø jednou velkou rodinou, ve kterø spolełn ij lidø zdrav s lidmi s jin m obdarovæn m (s lidmi mentæln postien mi). My jsme m li letos monost uv domit si, e takø patł me do tø velkø ArchovØ rodiny a mohli jsme zakusit s lu spolełenstv, kteræ neznæ hranice. CelØ dopoledne doslova lilo. Kalue vody byly stæle v t a v t a vypadalo to, e ÆdnØ slavnosti nebudou. Jako zæzrakem se chvilku płed załætkem slavnost mraky rozestoupily a vykouklo slun Łko. Tak mohl prob hnout hlavn program pro vełejnost. Ve chv li, kdy tento program skonłil, se op t zatæhlo a załalo hust pret. A tak jsme mohli zakouet, o Łem vlastn ta Archa je. O spolełenstv, nad ji a beznad ji, chaosu i radosti, setkæn ch a vztaz ch, o v łe a płætelstv...uzavłeni na nædvoł zæmku a schovan v cirkusæckøm stanu płed det m, jsme mohli za vat hlubokø chv le setkæn. SetkÆn sami se sebou, s Bohem a s płæteli, kteł k næm płijeli pod lit se o svø dary. Mohli jsme b t soułæst cirkusovøho płedstaven Lenky a Alberta Folettiov ch, plnøho lidskosti, œsm vu a vnitłn jistoty. Na zæmeck ch schodech jsme do hloubi due pro vali setkæn s mladou slovenskou zp vałkou JuliÆnou Sarsenovou, kteræ dokæzala rozehræt srdce kadøho posluchałe. I vełern płedstaven Łernosko-ŁeskØ skupiny Nsango Malamu bylo provæzeno pokojem, radost a bezprostłednost. A tak nakonec jsme si uv domili, e jsme proili nejhezł svatovæclavsk den, protoe jsme m li monost b t "uv zn ni na Are" - lodi, kteræ chræn płed nepohodou okoln ho sv ta. V noci se næm Archou stal takø næ DomeŁek, kde jsme po pln proitøm dnu, mohli spolełn zakouet jednotu a hlubokø souzn n s naimi zahraniłn mi płæteli. NehrÆlo roli, e n kdo ije na Slovensku, jin ve v carsku, jin mæ domov v dalekø Africe. DøleitØ bylo, e jsme na jednø lodi a spolełn jsme v modlitb a zp vu mohli pro t chv le, kterø se stævaj v Łnost...

14 Nemøeme vdycky vyspravit to, co je rozbitø, ale møeme dovolit tomu, co je rozbitø, aby zp valo. J. Vanier

15 (Duben 2006) NesnÆim vlaky, kter stojej. Æk se mi zdæ, e takovej dopravn prostłedek postrædæ smyslu a m płivæd k lenstv. NesnÆim nædra v Płerov. Odjakiva. Nikdy jsem ho nevid la zbl zka, neznæm ani nædran halu. Vdycky jen proj dim. A płesto pokad m n co nut zvednout na to nædra prostłedn Łek. NÆ vlak stoj. V Płerov. Nic hor ho se mi nemohlo stæt. Ale mohlo Łørat. NÆ vlak stoj. V Płerov. Chce se mi Łørat. K dokonalosti połæd n co chyb hmm.. to, e sedim v kułæckym kupø, je nutnost. Jasn, jinde neni m sto, protoe i kułæci si radi sednou do vag nu, kde se płi tłetim nadechnut neudusej, a sem, k næm nekułækøm, si jen obłas odskoł zapælit. NÆ vlak stoj. V Płerov. Chce se mi Łørat. Sedim v kułæckym kupø. Leje jako z konve. A pan naproti si m, co tłi minuty, m ł soucitnym pohledem (s næzvem) chudinka, ta ale vypadæ. P e MarkØta coe? Narodil se j MatyÆ? Najednou m Æk pælej ołi (e by ten cigaretovej kouł?) MatyÆ To nædra płece nakonec nen tak stran. Kdy se pod væm døkladn, monæ je dokonce rozkon A e stoj me? No co? Aspo si odpołineme dlouhæ j zda vlakem je płece tak œnavnæ KT Hospodsk pł b h Jen tak NedÆvno jsme li do hospody. Nic zvlætn ho, jen tak popov dat, dæt si pivko, prost za Ædn m zvlætn m œłelem. Kdy si tak sed me a pov dæme, najednou k næm nełekan płisedne n jak Łlov k. ObŁas jsme ho tu u vid li, ale vlastn o n m nic nev me. Pov dæ: Nezlobte se, pros m væs, mohl bych væm n co ukæzat? Uf, lekl jsem se, to je urłit n jak pojiovæk. Ale m lil jsem se. VytÆhl z desek n kolik œasn ch fotografi. Byly opravdu moc kræsnø, vlastn - vechny byly z pł rody. A pak kł e, kræsnø, starø kł e. Najednou u to nebyl jen ciz Łlov k, kter si obłas zajde na pivo, najednou je to Łlov k kter se koukæ na sv t skrz kukætko fotoaparætu a um s n m neuv łitelnø v ci. ProŁ væm to vlastn p u - napadla m płitom takovæ mylenka - kolik darø kadømu z næs Bøh nad lil a jak œasnø v ci dokæeme ud lat, kdy se trochu sna me je vyu t. Tehdy jsme li domø nadeni vichni. On z toho, e næm ud lal radost a ukæzal næm n co tak kræsnøho. My s nad j, e tłeba præv skrze ten kł dojde ke spasen. Tak se m jte kræsn a doufæm, e se budeme vdycky na lidi d vat tak, jak chce Bøh - s læskou a porozum n m. ZV

16 AutoportrØt osobn asistence odlehłovac sluba doprava klientø hippoterapie sd len se płi canisterapii mæme røznø stavy to je hl na! Nae sdruen poskytuje osobn asistenci a nov od leton ho roku takø odlehłovac slubu zdravotn postien m lidem a jejich rodinæm. V ræmci tøto sluby mohou lidø s postien m u næs v DomeŁku d lat rozmanitø Łinnosti: łemeslnø d lny tkan, keramika, v roba sv Łek a smaltø, trønink b n ch Łinnost (vałen, œklid, œdrba zahrady), rehabilitaci, hippoterapii,... Tento projekt naz væme Integrace sociæln znev hodn n ch obłanø mikroregionu Podoubrav. Je spolufinancovæn Evropskou uni, stætn m rozpołtem eskø republiky a krajem VysoŁina.

17 SleŁna Lucie vypræv... Se slełnou Luci jsme se seli u vełełe nad Ælkem kævy, a tak jsme m li pł leitost j poloit n kolik otæzek: SleŁno Lucie, chcete nap t? (zæchvat sm chu). SleŁna do sebe vyklop Ælek kævy i s l grem. (ji chæpeme, proł slełna obvykle nepije kævu). Kolik je VÆm let? (tleskæ a poskakuje). KterØ zv łe mæte nejrad ji? Ukazuje svou znakovou łeł kołka (hlad jednu ruku płed druhou) Ukate, slełno, kde je v tøto m stnosti kołka? SleŁna se bije pravou rukou do hrudi. Ale krom VÆs? SleŁna ukazuje na kołku za kamnama. SleŁno, nekousejte si prst a nedloubejte se płi rozhovoru v nose. SleŁno, ut ræte ræda nædob? K ve hlavou. Kdo VÆm dal tu tyłinku? Teta ŁumÆŁkovÆ. Od koho mæte ty p knø næunice? SleŁna se zam l, drbe se v uchu a nemøe si vzpomenout (dostala je od mæmy). SleŁna se b hem pauzy v rozhovoru napila ze sklenice, pak se na vyzvæn zvedla ze idle a tanł. Na otæzku: chce se VÆm spæt, hluboce vzdychæ a ukazuje sm rem k posteli, małkæ si pod bradou (co znamenæ, e v posteli ŁekÆ kozenka). O lidech s jin m obdarovæn m SleŁn na dobrou noc vyłizujeme pozdraven od jej ho pł tele z ma, od IvÆnka. Mailovou potou j pos læ letmø pol ben na ruku. SleŁna Lucie se zard væ, płes tvæł j płeløtæ temn rum nec. Płij mæ tento kompliment s nadhledem pravø DÆmy. Rozhovor se slełnou Luci mus b t płedłasn ukonłen. SleŁna dostævæ op t zæchvat sm chu. Jet płed ulehnut m do postele vedle kozenky slełna cvił zvedæ nohy a ruce. Po skonłen płedstaven vyzve obecenstvo, aby j zatleskalo, hlad se po hlav a chvæl se. klona. Dobrou noc, slełno Lucie. D kujeme za rozhovor. Ptala se: teta ŁumÆŁkovÆ

18 Jirkova maminka Pov dæn s... Pan Hejkalovou znæme jako milou a usm vavou. Pan HejkalovÆ je v jimełnæ. V jimełnæ t m, e mæ v jimełnøho syna Jirku. Jirka je jedn m z næs v Benediktu. Pan HejkalovÆ bydl se dv ma syny v Jilemn ku. Jilemn k je docela malæ vesniłka, jak se VÆm tady ije? Liky tady dævaj dobrou noc! V zim nevid m cel den ivæłka. Je tady patnø spojen, nemæm łidiłæk, tak se nikam nedostanu. Nikdy jsem tady nebyla spokojenæ. Vy odtud pochæz te? Narodila jsem se v eskø B lø. Jilemn k byl pøvodn n meckou vesnic, kdy byli po vælce N mci odsunuti, płila sem babiłka. My jsme se pozd ji s rodiłi nast hovali k n. Kdy jsem byla malæ, musela jsem chodit p ky daleko do koly a do kostela, bylo to dost nærołnø. Kam jste chodila do koly? Do zækladn do d rce, pak jsem 2 roky d lala zem d lku v Brod. Podle tehdej ch nał zen, n kdo z rodiny, kde m li hospodæłstv, musel zøstat v zem d lstv. ZaŁala jsem pracovat v JZD. Bylo mi 17, bylo to t kø. Moc jsem si nevyd lala. Pak jsem odela do pekæren do Brodu. Kde jste se poznala s manelem? Manel pochæz ze Simtan, seznæmili jsme se u zæbavy. Po svatb jsme se nast hovali k m m rodiłøm a pak płily d ti. Nejstar je dcera, od n u mæm dv velkø vnułky. Druh byl syn a nejmlad Jirka. Kolik je Jirkovi let a jakou mæ diagn zu? Je mu tłiatłicet, mæ Downøv syndrom. Kdy jste se dozv d la, e bude jin? V porodnici mi nic nełekli, i kdy to v d li. Nesla jsem si domø zdravø d t. Za t den jsme museli znovu do nemocnice a primæł mi łekl, e Jirka nebude mluvit, mentæln na tom bude patn, a ŁekÆm to nejhor. V prvn chv li jsem cht la skołit z okna. Odpoledne za mnou płiel manel a sestra a uklidnili m. Manel to vzal dobłe, moji rodiłe z toho byli patn. kala jsem si, e to tłeba bude jin, e se tłeba spletli V tø dob, kdy byl Jirka malej, takovøhle lidi nebylo vid t. Nikdy m nenapadlo, e by se mi n co takovøho mohlo stæt. Ptala jsem se, proł jæ? Jak jste to s Jirkou zvlædali? Byla jsem s n m 6 let doma, pak jsem cht la j t do præce. Nastoupila jsem do krav na a stł dala jsem se v præci a pøłi o Jirku s manelem. Bylo to stresuj c, t ko to lo skloubit. Kdy byl malej, nebyl toti k uhl dæn. Vzpom næm si, jak jsem chodila na Łtvrtou hodinu do præce, v osm jsem płila domø, usnula na minutku u sn dan, probudila jsem se a Jirka nikde. Museli jsme ho Łasto hledat, połæd næm ut kal. Byl hyperaktivn, naułil se dokonce jezdit na kole. Jak vztah m l s tat nkem? M li hezkej vztah, połæd spolu jezdili autem. Kdy manel zemłel, Jirka se hrozn nabrełel, ut kal do garæe, sedl si do

19 auta, pustil si rædio a brełel V posledn ch t dnech, kdy manel um ral a m l velkø bolesti, Jirka u n j sed l do noci, kdy jæ u jsem nemohla, a mazal mu zæda. Chodil Jirka do koly? Ne, nikdy do ÆdnØ koly nechodil. A po tom, co manel zemłel, hledala jsem n co, kam by mohl chodit. Nala jsem svit. Tam chodil asi tłi roky, byl tam spokojenej, ale potom se tam n co stalo a u tam necht l. Jak jste poznala Benediktus? Płes naeho poæka! ZaŁali jsme s væmi jezdit na letn tæbory, te k væm Jirka chod tłikræt t dn a je spokojen. PomÆhÆ mi to. MÆm klid, møu zamknout baræk a klidn odej t a zał dit si, co potłebuju, to jsem dł v neznala. Odkud mæ Jirka vztah k v łe? Chodili jsme do kostela o pout ch a tłeba płi kłtinæch. Kostel mu ułaroval. ZaŁalo se to v n m rozv jet. L bily se mu svatø obræzky, tak jsem mu je obłas koupila. MÆ ræd varhany a kosteln p sn. MÆ doma takovou malou kapliłku, dal si tam obræzky z pødy a sochu Panny Marie. Płed næmi se nemodl, jen kdy je sæm, tak ho sly m, jak si drmol a zp væ svoje modlitby. Jak te vn mæte Jirku? Jsem ræda, e je połæd se mnou, te u s n m nejsou problømy (a na stł hæn vousø a vlasø, na ty si nedæ Æhnout). Kdy tu nen, tak mi chyb. Zvykli jsme si na sebe. Co ræd d læ? Je takovej pełlivej, mus m t vechno na svøm m st, mæ ræd rituæly. PołÆd si dokola prohl fotky, co mæ od væs. MÆ ræd mal d ti. MÆme dv holłiłky v pł buzenstvu, ty si moc obl bil. S k m tady Jirka kamaræd? MÆme tady pær płætel, Jirka mæ nejradi Standu, kterej mæ vousy! Ten sem s manelkou jezd na chalupu, Jirka si nepamatuje jej jmøno, tak j ł kæ taky Stando. Co byste si płæla? No, je mi u dvaaedesæt a zał næm se bæt, co s Jirkou bude. Boj m se, aby neskonłil v œstavu. PłÆla bych si n jak døm, kde by Jirka mohl t.. Rozhovor s pan Hejkalovou m zasæhl tak, jak jsem nełekala. ZasÆhl m svoj podobnost s ivotn m træpen m, kterø jsem pro vala v tu stejnou dobu, jako Jirka. Uv domila jsem si, e ve smutku a utrpen jsme si tak podobn. Najednou nezæle na tom, jestli n kdo mæ Downøv syndrom, nebo ne slzy a bolest jsou stejnø. RJ

20 O płætel ch a kamarædech JedinÆ vzpom nka na to m sto vyvolæ blæzniv tlukot møho srdce. A jæ stæle hledæm cestu, jak se vrætit zpætky tam, kde jsem proila vechno, o Łem jsem snila płed span m, na cest v autobuse... Prelo, byl vełer, pølnoc Krøp je kapek støkaly po malinkøm okønku letadla. Letit v Dublinu v talo novø nævt vn ky i mou maliłkost. Pomalu jsem schæzela po schødkæch, a konełn... vkrołila jsem na irskou pødu! Bylo to jako v pohædce. Bydlela jsem v dom, kter je nejstar v Are. SpoleŁn tady ij lidø s mentæln m znev hodn n m a asistenti z celøho sv ta. V zelenø zemiłce VÆs v tinou ræno m sto slunełn ch paprskø v tal dø, to ale nemohlo zm nit œsm v na Vaich rtech.vlastn... nic nemohlo ten œsm v ohrozit. Uprostłed veho d n, uprostłed vech mil ch lid kolem VÆs. Neijete jste tu sami pro sebe, ale ijete pro ostatn. Spolu s Roisien, kteræ miluje svø knihy. S Johnem, se kter m træv te dlouhø hodiny na prochæzce, kochæte se pł rodou, vn mæte byt a prost jen ijete pł tomnost a nevad VÆm, e ve v tinou prob hæ mlłky. Kadodenn fotbalovø zæpasy s Paddym. Pick clup for Ivaaan, potlesk pro Ivanu, tak zn lo jeho povzbuzen, kdy se mi podałilo dæt g l. K osadn køm naeho domu neodmysliteln patł Damian. Miluje hodinky na Va ruce, jakøkoli hodiny na st n i ty, kterø sæm vyrobil. Moc ræd si pov dæ, take se sna te pou vat svou angliłtinu, abyste se do rozhovoru zapojili. Ale niłeho se nebojte, protoe i kdy mluvit neum te, vichni si s VÆmi pov daj. Vechny bariøry padaj a Vy zał næte komunikovat Ł m dæl løpe. Tak, to jsou oni, ŁlenovØ domu - coremembłi - m kamarædi s velk m obdarovæn m, kteł m naułili mnohømu - toleranci, it pł tomnost, podnikæn spontænn ch dobrodrustv... ale hlavn - płijali m mezi sebe i s moj nedokonalost. Pomohli mi otevł t se druh m, płij mat læsku od vech kolem a dævat ji ostatn m. TakØ møj t m, Asistenti, m naułili mnoha v cem. Asistenti jsou tu pro coremembry a coremembłi pro n. V tina asistentø ije v Are jeden rok, krat Łas tu møete pob t na præzdniny. Coremembłi tu ij n kolik let, n kteł płes dvacet. Archa je jejich domovem. V Are se sna te t spolu, vychæzet spolu, naslouchat si, pomæhat si a podporovat se, ułit se nov m v cem, klidn i pomalu, nejste tu sami. KrøŁek po krøłku se VÆm dał dokæzat mnohø, ani byste si to kdysi płedt m dokæzali płedstavit. Døv ra, pocit bezpeł, pomocnæ ruka, blæznovstv, sd len se navzæjem. Nejen toto jsem zde nalezla. Komunita, kteræ dr spolu a ije s Tebou, je tu pro Tebe. Protoe to, Ł m jsi jedinełn, pro ni znamenæ s lu j t dæl, væ si T a bez Tebe by nemohla b t. Neboj te se ł ct n jak næpad, i kdy je blæzniv. Pomysl te si, e byste se za n j mohli styd t, ale to vøbec nemus te, Vaemu JÆ je Archa otevłena. Komunikace a upł mnost je tu velice otevłenæ, rovnocennost a pomoc druhømu je tu na prvn m m st. KrÆsu ve Vaem srdci otev raj lidiłky kolem VÆs, pomalu vstupuj do Va jemnosti, a pokud jim nezavłete dv łka, møete spolu vytvołit domov læsky, tolerance a œsm vu. Ale ani v pohædce neb vaj jen klidnø chv le. Potłebujete hodn s ly, abyste vykrołili dæl. PołÆdn se nadechn te a zvedn te ruku... my VÆm podæme svou. dobrovolnice Iva vadlenovæ

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody!

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Víte...vš e o panelove m dome?...jak ude lat bubny?...vš e o tanec ním šouboru?...jak to vypada ve vešnici Nova Farma?...jake fotky nafotili vaš i kamara

Více

COM MUNIO Laienforum 2007 2007

COM MUNIO Laienforum 2007 2007 COM MUNIO Laienforum 2007 2007 ...nech sv j dar p ed oltá em a jdi se nejprve smí it se svým bratrem... ( Mt 5, 24a) slovo na cestu Milé sestry a milí brat i, jsou slova, která jako by asem ztratila sv

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX EDITORIAL OBSAH Mám radost. Z eho? Nejen z toho, že mohlo vyjít další íslo, ale p edevším z toho, že jeho nápl tvo í lánky o prob hlých akcích, p i kterých

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN 1 Prolog Za alo to vše velkým t eskem. Nebo si to alespo v tšina v dc myslí. A už to bylo jakkoliv, o n jaký as pozd ji se

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

INFORMATIKA Dokazov n a objevov n v t v geometrii pomoc metod po ta ov algebry PAVEL PECH Pedagogick fakulta JU, esk Bud jovice 1. vod V posledn t etin dvac t ho stolet byly vyvinuty inn metody v automatick

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

John Sack: Bez pravdy není nic

John Sack: Bez pravdy není nic AAARGH esky a Slovensky John Sack: Bez pravdy není nic John Sack (1930) - americk noviná, autor desítky reportá ních knih, p edev ím z míst r zn ch vále n ch konflikt. Jako reportér byl v Koreji, Vietnamu,

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 DOMOV Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 Má to smysl! Druhé místo ve t íd ní odpadu. M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži obcí Vyso iny My t ídíme nejlépe za rok 2006. Papír, sklo, plast

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Vlastimil Marek. Kusanec št stí. Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení

Vlastimil Marek. Kusanec št stí. Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení Vlastimil Marek Kusanec št stí Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení Vlastimil Marek Vydáno vlastním nákladem Praha 2010 Fotografie: Václav Adámek (p ední strana obálky) a Milan

Více

Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., 19.8. Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky. 4. 9. Rybá ské závody. 11. 9. Posvícenský nohejbal

Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., 19.8. Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky. 4. 9. Rybá ské závody. 11. 9. Posvícenský nohejbal Ro ník VIII íslo 2 www.kostenice.xf.cz duben - erven 2010 Podzimní akce Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky 4. 9. Rybá ské závody 11. 9. Posvícenský nohejbal Výlet s Jitkou. (více str. 4) Prázdninové

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA

Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA Kdo by se divil? Kdo by ekal? Kdo je nadšený? Nebo jsou všichni zklamaní? Kde je sníh? Už jsou zase Vánoce? A kde? Bez sn hu? Jen s blátem? Nezapomene na m Ježíšek? Jaké dostanu dáre ky? Je to v bec o

Více