Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č , RevD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD"

Transkript

1 Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č , RevD

2

3 Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č RevD V 1.9 RevD, česky 05/2013 Uchovávejte tento návod vždy poblíž přístroje! Pečlivě pročtěte, než začnete s přístrojem pracovat.

4

5 UPOZORNĚNÍ Informace, číselné údaje, poznámky a hodnocení obsažená v tomto návodu odpovídají stávající úrovni vědeckého poznání a techniky, která je dána výsledky výzkumů v této oblasti. Nejsme povinni předložený návod aktualizovat podle nejnovějšího technického vývoje ani poskytovat zákazníkům další kopie, aktualizace atd. tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za chybná ustanovení, výkresy, technické ilustrace atd. obsažené v tomto návodu mimo závazků plynoucích z národní legislativy vztahující se na jednotlivé případy. Především neručí za finanční ztráty nebo následné škody, které vznikly dodržováním údajů nebo jiných informací uvedených v tomto návodu. Ustanovení, výkresy, ilustrace a další informace vztahující se k obsahu nebo technickým podrobnostem aktuálního návodu nejsou považovány za zaručené charakteristiky našich produktů. Tyto jsou stanoveny pouze na základě smluvních ustanovení dohodnutých mezi výrobcem a zákazníkem. Společnost Leica si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací a výrobních procesů bez předchozího upozornění. Pouze tímto způsobem je možné neustále rozvíjet technologii a výrobní postupy použité pro naše produkty. Tento dokument je chráněný autorskými právy. Vlastníkem autorských práv k tomuto dokumentu je společnost Leica Biosystems Nussloch GmbH. Reprodukce textu a vyobrazení (nebo také jejich částí) tiskem, kopírováním, převodem na mikrofilm, webovými kamerami nebo jinými postupy včetně veškerých elektronických systémů a médií je povolena pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Leica Biosystems Nussloch GmbH. Sériové číslo a datum výroby přístroje naleznete na typovém štítku umístěném na zadní straně přístroje. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Německo Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica IP S 3

6 Obsah 1. Důležité informace Symboly v textu a jejich význam Symboly na transportním obalu a jejich význam Kvalifikace pracovníků Použití přístroje v souladu se zamýšleným účelem Typ přístroje Bezpečnost Bezpečnostní pokyny Výstrahy Součásti přístroje a specifikace Jednotlivé části přístroje Technické údaje Specifikace tisku Požadavky na mikroskopická sklíčka Specifikace tisku Tisk čárových kódů Odolnost vůči reagenciím Příprava k provozu Požadavky na pracoviště Vybalení přístroje Instalace tiskárny Standardní dodávka balicí list Instalace manuálního výstupního odkladače Automatický výstupní odkladač (volitelný) Instalace/výměna zábleskové výbojky Plnění a vkládání zásobníků Elektrické zapojení Výměna kartridže Instalace ovladače tiskárny Obsluha Funkce ovládacího panelu Indikátory na displeji Funkce alarmu Nastavení ovladače tiskárny Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

7 Obsah 6. Čištění a údržba Čištění přístroje Čištění tiskové hlavy Obecná údržba Uložení tiskárny Odstraňování závad Chybná funkce Stavová hlášení Chybové zprávy Výměna zábleskové výbojky Výpadek napájení Výměna pojistek Záruka a servis Leica IP S 5

8 1. Důležité informace 1.1 Symboly v textu a jejich význam Výstrahy jsou na šedém pozadí a jsou označeny výstražným trojúhelníkem. Upozornění tj. důležité informace pro uživatele, zobrazují se v šedém poli a jsou označena symbolem informace. Hořlavá rozpouštědla a činidla jsou označena tímto symbolem. Povrchy přístroje, které se během provozu zahřívají, jsou označeny tímto symbolem. Zabraňte přímému kontaktu s těmito povrchy může dojít k popálení. Výstraha Nebezpečné elektrické napětí. SN REF Označuje sériové číslo daného přístroje. Objednací číslo pro standardní dodávku nebo příslušenství. Symbol pro střídavý proud Označení CE ukazuje, že produkt odpovídá platným evropským směrnicím. Symbol ochrany životního prostředí podle čínské směrnice o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS). Číslo v symbolu označuje "dobu používání produktu neškodnou pro životní prostředí". Tento symbol se používá, když je použita látka v Číně zakázaná o koncentraci překračující maximální povolenou mez. (5) LOAD Čísla v závorkách se vztahují k číslům položek na obrázcích. Funkční tlačítka, která se mají stisknout na dotykové obrazovce přístroje, jsou v textu psána velkými písmeny tučně. Symbol pro označení elektrického a elektronického zařízení podle článku 7 německého zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG). ElektroG je zákon o prodeji, vracení a ekologické likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Výrobce Řiďte se návodem k použití. 6 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

9 1. Důležité informace Symboly na transportním obalu a jejich význam Obsah balení je křehký a je nutno s ním zacházet opatrně. Označuje správnou vzpřímenou polohu obalu. Balení musí být přechováváno v suchém prostředí. Příklad označení podle IPPC Symbol IPPC Kód země podle ISO 3166, např. DE pro Německo Identifikátor regionu, např. HE pro Hesensko Kód výrobce/dodavatele, přidělené jedinečné číslo začínající 49 Kód úpravy dřeva, např. HT (tepelné zpracování), MB (methylbromid), a případně DB (odkornění) Pro přepravu nebezpečného zboží označení na obalu v souladu s německým předpisem o přepravě nebezpečných nákladů po silnici a železnici (GGVSE) / evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Třída 3: "FLAMMABLE LIQUID" Hořlavá kapalina Indikátor naklopení ke sledování, zda zásilka byla přepravována a skladována ve vzpřímené poloze v souladu s vašimi požadavky. Při naklonění o 60 nebo více se modrý písek dostane do okna indikátoru ve tvaru šipky a trvale se zde nalepí. Je tak okamžitě zjistitelné a s konečnou platností dokazatelné nesprávné zacházení se zásilkou. Leica IP S 7

10 1. Důležité informace 1.2 Kvalifikace pracovníků Přístroj Leica IP S smí obsluhovat pouze vyškolený laboratorní personál. Všichni laboratorní pracovníci určení pro práci s tímto přístrojem si předem musí pečlivě pročíst tento návod k použití a dobře se seznámit se všemi technickými vlastnostmi přístroje. 1.4 Typ přístroje Veškeré informace obsažené v tomto návodu se týkají pouze typu přístroje uvedeného na titulní straně. Typový štítek s výrobním číslem je umístěn na zadní straně přístroje. 1.3 Použití přístroje v souladu se zamýšleným účelem Systém tiskárny Leica IP S pro standardní mikroskopická sklíčka. Tento přístroj je určen k použití v patologii, histologii, cytologii, toxikologii a v podobných laboratořích a pouze k tisku na mikroskopická podložní sklíčka. Potisky odpovídající kvality a odolnosti při následném zpracování v zařízeních na úpravu vzorku je možné zaručit pouze při použití sklíček a činidel uvedených v kapitole 3.3. Přístroj se musí používat výhradně v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Řádné používání přístroje v souladu se zamýšleným účelem zahrnuje také dodržování všech pokynů v návodu k použití a dodržování všech pokynů ohledně kontrol a údržby. Obr. 1 Obr. 1 je uveden pouze jako příklad a zobrazuje platný typový štítek pro tento přístroj s nezbytnými informacemi o typu přístroje a požadavcích na napájení. Přesné údaje o jednotlivých verzích se specifikují v kapitole 3.2 "Technické údaje". Jakékoliv jiné použití přístroje je považováno za nepatřičné! 8 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

11 2. Bezpečnost Zajistěte dodržování bezpečnostních pokynů a dbejte výstrah uvedených v této kapitole. Pročtěte si tyto pokyny, i když jste již obeznámeni s obsluhou a používáním jiných přístrojů. 2.1 Bezpečnostní pokyny Tento návod k použití obsahuje důležité informace související s provozní bezpečností a údržbou přístroje. Návod k obsluze je důležitou součástí přístroje, kterou je nutno pečlivě pročíst před uvedením přístroje do provozu a jeho následným používáním, a musí být uchováván vždy u přístroje. Tento přístroj byl vyroben a testován v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje. Uživatel se musí řídit všemi pokyny a dbát všech varování obsažených v tomto návodu k použití, přístroj se tak udrží v tomto stavu a zajistí se jeho bezpečný provoz. Tento návod k použití musí být vhodným způsobem doplněn podle požadavků stávajících předpisů týkajících se prevence úrazů a bezpečnosti pro životní prostředí platných v zemi provozovatele. Ochranná zařízení na přístroji a příslušenství se nesmí odstraňovat ani modifikovat. Přístup k vnitřním součástem přístroje má a jejich opravy smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný servisní technik. Používejte pouze dodávanou síťovou šňůru ta nesmí být nahrazena jinou síťovou šňůrou. Jestliže se síťová zástrčka nehodí do elektrické zásuvky, kontaktuje náš servis. Reziduální rizika Přístroj byl navržen a vyroben podle nejmodernějších technologických poznatků a v souladu s uznávanými normami a předpisy ohledně bezpečnostních technologií. Nesprávná obsluha nebo zacházení s přístrojem může představovat pro uživatele nebo pro jiné osoby nebezpečí zranění, nebo může být příčinou poškození přístroje nebo jiného majetku. Přístroj smí být používán pouze k zamýšlenému účelu a pouze tehdy, jsou-li všechny jeho bezpečnostní prvky v provozuschopném stavu. Chybné funkce, které mají negativní vliv na bezpečnost, musí být neprodleně opraveny. Aktuální informace o příslušných standardech najdete v prohlášení o shodě CE na naší internetové stránce: Leica IP S 9

12 2. Bezpečnost 2.2 Výstrahy Bezpečnostní prvky instalované výrobcem na přístroji představují jen základní ochranu proti úrazům. Primární odpovědnost za bezpečné provozování přístroje má především organizace, která jej vlastní, a dále pracovníci pověření jeho provozováním, údržbou a opravami. Řiďte se následujícími pokyny a dbejte všech výstrah, aby se zajistil bezporuchový provoz přístroje. Výstrahy přeprava a instalace Po vybalení se přístroj smí přepravovat jen ve vzpřímené poloze. Nevystavujte přístroj přímému světlu (okna, osvětlovací tělesa se silným svitem)! Přístroj připojte pouze k uzemněné síťové zásuvce. Aby se nenarušila ochrana uzemněním, nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného vodiče. Nepoužívejte přístroj v prostorách s nebezpečím výbuchu. Při výrazných teplotních rozdílech mezi místem skladování a místem instalace přístroje a současně při vysoké vlhkosti vzduchu může docházet ke kondenzaci vody. V takovém případě vyčkejte před zapnutím přístroje alespoň dvě hodiny. Nedodržení čekací doby může vést k poškození přístroje. Výstrahy značení na samotném přístroji Značky na přístroji zobrazující výstražný trojúhelník označují, že při obsluze nebo výměně příslušného dílu se musí dodržovat provozní pokyny (definované v tomto návodu k použití). Nedodržení těchto pokynů by mohlo vést k nehodě s následkem zranění osob a/nebo poškození přístroje či příslušenství nebo ke zničení sklíček. Některé povrchy přístroje se během provozu zahřívají. Jsou označeny výstražným štítkem. Při dotyku těchto ploch může dojít k popálení. 10 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

13 2. Bezpečnost Výstrahy obsluha přístroje S přístrojem smějí pracovat jen vyškolení laboratorní pracovníci. Smí být provozován pouze k určenému účelu použití a podle pokynů v tomto návodu k použití. Přístroj bude zcela odpojený od napájení až po přerušení přívodu energie napájecí šňůrou (jističe) v nouzových situacích odpojte napájecí šňůru. Nedotýkejte se žlabu za provozu. Nebezpečí zranění. Neotevírejte kryt reflektoru zábleskového světla, když je přístroj zapnutý (ON) nebezpečí popálení a oslnění. Osoba obsluhující přístroj má povinnost dodržovat místní limitní hodnoty pro pracoviště a dokumentovat je. Výstrahy čistění a údržba Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přístroj a odpojte jej od zdroje napájení. K čištění vnějších ploch přístroje používejte neagresivní a ph neutrální čisticí prostředek pro domácnosti. NESMÍTE používat: Alkohol, čisticí prostředky s obsahem alkoholu (prostředky na sklo!), abrazivní prostředky nebo rozpouštědla s obsahem acetonu nebo xylenu! Lakované povrchy a ovládací panel přístroje nejsou odolné vůči xylenu nebo acetonu! Při práci a během čištění nesmí vniknout jakákoliv kapalina do vnitřku přístroje. Leica IP S 11

14 3. Součásti přístroje a specifikace 3.1 Jednotlivé části přístroje Základní přístroj 2 Zásobníky na sklíčka 2.1 Zásobník č. 1 3 Ovládací panel 4 Víko 5 Kryt otvor pro kartridž 6 Výstupní odkladač (manuální) 6 Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

15 3. Součásti přístroje a specifikace Pohled z přední strany na přístroj bez víka Zadní panel a elektrická zapojení Schránky pro zásobníky č Sušicí modul 8 - Kryt - záblesková výbojka 9 - Unašeč kazet 10 - Tisková hlava 11 - Držák zásobníků 12 - Podávací žlab s krytem 13 - Předávací místo: žlab --> unašeč kazet, se senzorem 14 - Polohovací deska 15 - Zdířka pro externí alarm 16 - Zdířka pro kabel tiskárny Leica IP S Obr Přepínače DIL 18 - Zdířka pro napájení 19 - Hlavní vypínač 20 - Čisticí kartridž 21 - Sekundární pojistky 22 - Zásuvka na střepy Obr. 4 Upozornění k položce 20. Přístroj se dodává s nainstalovanou skladovací kartridží! Před zahájením provozu se musí čisticí kartridž vyměnit za inkoustovou kartridž viz kapitolu 4.10, "Výměna kartridže". 13

16 3. Součásti přístroje a specifikace 3.2 Technické údaje Všeobecné Schválení: Schvalovací značky pro daný přístroj jsou na zadním panelu přístroje, vedle typového štítku. Jmenovitá napájecí napětí: 100 až 120 V ~ ±10 % 200 až 240 V ~ ±10 % Jmenovitý kmitočet: 50 až 60 Hz Pojistka: 2x T 3,15 A L250 V Maximální proud při V: 4,0 A Maximální proud při V: 2,8 A Svodový proud při 240 V / 50 Hz: cca 2,4 ma Jmenovitý příkon: 700 VA Klasifikace podle IEC 1010: Třída ochrany 1, stupeň znečištění prostředí 2 Kategorie přepětí II Provozní nadmořská výška: max m n. m. Hladina hluku váhový filtr A: < 70 db (A) Stupeň ochrany krytem (IEC 60529) IP20 Klimatické podmínky pro provoz přístroje: Teplota: +15 C až +30 C Relativní vlhkost vzduchu: %, nekondenzující Klimatické podmínky pro skladování a přepravu zabaleného přístroje: Rozsah skladovacích teplot : +5 C až +40 C Rozsah teplot při přepravě: 29 C až +40 C Relativní vlhkost vzduchu: %, nekondenzující Rozměry a hmotnost Rozměry základního přístroje Šířka x hloubka: 475 x 650 mm Výška se zásobníkem: 560 mm Rozměry s připojeným výstupním odkladačem Šířka x hloubka: 548 x 650 mm Výška se zásobníkem: 655 mm Vlastní hmotnost základního přístroje: asi 28 kg Hmotnost v obalu: asi 65 kg Vlastní hmotnost výstupního odkladače: asi 14 kg Hmotnost v obalu: asi 32 kg 14 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

17 3. Součásti přístroje a specifikace Výkonnost Kapacita: Rychlost tisku 1 : Tisk v dávkách: Tisk s jednou kazetou: Kapacita inkoustové kartridže 2 : Životnost zábleskové výbojky: Tisk Rozlišení tisku 3 : Tiskové médium: Formát tisku: Plocha k potisku: Požadavky na systém PC Počítač IBM kompatibilní Frekvence procesoru: Hlavní paměť (RAM): Pevný disk: Jednotka CD ROM 1 volný sériový port Operační systém: až 3 zásobníky, až 150 sklíček na zásobník 14 sklíček/minutu (dvouřádkový tisk) 10 s na sklíčko cca potisků nebo 3,5 měsíce cca záblesků 360 x 360 dpi / 180 x 180 dpi, nastavitelné Skleněné mikroskopické sklíčko s popisovacím polem 76 x 26 mm, tloušťka max. 1,2 mm Sklíčko max. 25,4 x 18,0 mm min. 800 MHz min. 256 MB min. 6 GB Windows NT, Windows 2000, Windows XP Windows VISTA, Windows 7 (32 bit a 64 bit) 1 ) Průměrná hodnota přesná rychlost v jednotlivých případech záleží na konfiguraci systému a použitém softwaru. 2 ) Průměrná hodnota přesný počet kazet v jednotlivých případech záleží na počtu a hustotě potisků. 3 ) Vyjádřeno v adresovatelných bodech na palec. Leica IP S 15

18 3. Součásti přístroje a specifikace 3.3 Specifikace tisku Pouze na standardní mikroskopická sklíčka s potiskovatelným zabarveným okrajem (23) lze tisknout pomocí přístroje Leica IP S (viz obr. 5). Tisk přímo na sklo není možný. Lze zpracovávat podložní sklíčka s těmito rozměry: 76 x 26 mm, tloušťka max. 1,2 mm. U podložních sklíček s bílým místem pro potisk by se měla před jejich nákupem zkontrolovat kvalita tisku a odolnost inkoustu. Některá skla mají povlak na skle i na místě k potisku, což může způsobit problémy s přilnavostí inkoustu. U těchto sklíček by se před nákupem měla rovněž otestovat kvalita tisku a přilnavost inkoustu. 23 Obr. 5 Pro optimální kvalitu a trvanlivost tisku je mimořádně důležitá textura povrchu sklíčka v místě potisku. Povrch v místě potisku se značně liší podle výrobce, výběru zabarvení a povlaku (kladný náboj) ve srovnání s povrchy bez povlaku. Velmi odlišná mohou být i jednotlivá sklíčka v jedné šarži. Povrch v místě potisku s jiným než bílým zabarvením obsahuje pigmenty, které pomáhají rovnoměrnému rozptýlení a silnému přilnutí inkoustu Požadavky na mikroskopická sklíčka Aby se snížilo množství skelného prachu a riziko mechanických závad, používejte pouze sklíčka se seříznutými rohy (v úhlu 45 v každém rohu, obr. 5). Sklíčka pro použití v tiskárně se musejí řádně skladovat v těsně uzavřených obalech a je nutné je chránit před prachem a vlhkostí. Sklíčka s kladným nábojem se přirozeně přichytávají, takže vyžadují speciální zacházení, aby bylo zajištěno jejich spolehlivé mechanické zpracování v přístroji. Po dokončení tisku se může s potisknutým sklíčkem okamžitě manipulovat. Mějte ale na paměti, že speciální inkoust je na alkoholovém základě a styk s alkoholem v kombinaci s fyzickým kontaktem (otěr) by mohl vést ke značnému zhoršení kvality tisku. 16 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

19 Testovaná a doporučená tisková média pro inkoustovou tiskárnu Leica IP S 3. Součásti přístroje a specifikace Důležité! Použití jiného tiskového média může být příčinou neuspokojivé kvality tisku a/nebo zasekávání sklíček/kazet během procesu tisku! Pokud podložní sklíčka, která aktuálně používáte, nejsou v uvedeném seznamu, obraťte se na místního zástupce Leica Biosystems. Podložní skla doporučená společností Leica: Leica Snowcoat sklíčka se seříznutými rohy Leica Clipped Corner X-tra adhezivní sklíčka Pozor! Sklíčka od jiných výrobců je nutné před použitím vyzkoušet. Testování musí obsahovat následující kroky: Mechanická kompatibilita se zařízením. Kvalita potisku. Chemická a mechanická odolnost potisků vůči reagenciím, kterým budou sklíčka vystavena během následného zpracování (viz také kapitolu 3.3.4). Důležité! Společnost Leica Biosystems nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé následkem potisku nedostatečné kvality nebo potisku provedeného inkoustem, který není odolný vůči reagenciím. Leica IP S 17

20 3. Součásti přístroje a specifikace Specifikace tisku 24 Obr. 6 Rozlišení tisku Tisková hlava přístroje má nastavené rozlišení na 360 dpi v obou směrech (vertikálně i horizontálně). Každá řádka tisku má maximální výšku 128 bodů. To odpovídá hodnotě 9,03 mm. Proto lze na sklíčka natisknout maximálně 2 řádky. V horizontálním směru je potisknutelná plocha limitována pouze velikostí předmětu, na který se má tisknout (obr. 6). Výše uvedené hodnoty je nutné brát v úvahu při definování oblasti tisku ("rozměr papíru") v aplikaci, ze které se chystáte tisknout. Oblast tisku Parametry oblasti tisku uvedené v tabulce níže jsou definovány v ovladači tiskárny. Šířka Výška Formát Body mm Body mm Sklíčko , ,0 Kvalita tisku Kvalita a rozlišení potisků záleží na: materiálu povrchu určeného k potisku barviva použitá k obarvení povrchu určeného k potisku; struktuře povrchu určeného k potisku (24). Finální rozlišení potisku není určeno pouze rozlišením tiskové hlavy. Jestliže povrch sklíčka není schopný pojmout rozlišení 360 dpi, "rozpíjející se" inkoust povede k nevalným výsledkům tisku. V takových případech je lepší pracovat s nižším rozlišením. Ovladač tiskárny umožňuje změnit rozlišení z hodnoty 360 dpi na 180 dpi. (Další informace viz kapitolu 5.4.) 18 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

21 3. Součásti přístroje a specifikace Tisk čárových kódů Technologie tiskárny Vytváření čárových kódů Tisk čitelných čárových kódů záleží na různých faktorech, které je nutné vzít v úvahu kvůli dosažení výsledků vhodných pro spolehlivé a trvanlivé archivování. Mezi hlavní faktory ovlivňující výsledné čárové kódy patří: technologie tiskárny jak je kód vytvořen druh předmětu, na který se tiskne typ skeneru použitého ke čtení čárového kódu Zařízení IP S může jako maticová tiskárna zpracovávat informace pouze ve formě natisknutých nebo nenatisknutých bodů. Není možné přenášet data čárových kódů nebo vybírat konkrétní typy čárových kódů nebo používat tiskárnu k vytváření a tisku potřebných čárových kódů. Jelikož na sklíčkách je pouze omezený prostor pro tisk, čárový kód by neměl obsahovat více informací, než je nezbytné. Měli byste používat kód s kontrolou chyb, který usnadňuje rozpoznání možných chyb ve skeneru. Některé kódy dokonce podporují opravu chyb. Při výpočtu a vytváření čárového kódu mějte vždy na paměti rozlišení tiskárny. Velikostí modulu je šířka nejmenšího prvku čárového kódu. Širší čáry a mezery jsou vypočítávány v násobcích velikosti modulu. Velikost modulu vždy musí být celočíselný dělitel rozlišení tiskárny, jelikož lze kvůli použité technologii tisknout pouze "celistvé" body. K chybám ve čtení může docházet (i když tisk vypadá správně), jestliže přestane kvůli konverzi odpovídat vztah šířky modulu a rozlišení. Data by se nikdy neměla tisknout pouze jako čárový kód, ale také jako text (řádka znaků nad nebo pod čárovým kódem), aby se zajistilo, že nedojde ke ztrátě informací z důvodů uvedených výše. Leica IP S 19

22 3. Součásti přístroje a specifikace Požadavky na tisk čárových kódů Kvalita a spolehlivost natisknutých čárových kódů bude záviset na několika faktorech, mezi něž patří: textura a kvalita povrchu určeného k tisku na vybraném sklíčku barva popisového pole styl čárového kódu (1D nebo 2D) počet a typy znaků požadovaných v čárovém kódu kvalita a rozlišovací schopnost čtečky čárového kódu Nejvyšší kvality tisku se dosáhne, jako vždy, při používání tiskových médií doporučovaných společností Leica. Nicméně se důrazně doporučuje, aby se každé řešení čárových kódů před nasazením vyzkoušelo. Podrobnosti ohledně dosahování maximálního počtu znaků s čárovými kódy 2D konzultujte s místním zástupcem. Skenery čárových kódů Dosahované výsledky skenování nezávisí pouze na správném vytvoření čárového kódu a na kvalitě podložních sklíček, ale také na vlastnostech použitého skeneru čárových kódů. Mezi vlastnosti, které je nutné brát v úvahu, patří: Tolerance čtení: Rozdíl mezi skutečnou šířkou čáry a jmenovitou velikostí modulu. Barva světla: Kvůli dosažení vysokého kontrastu vůči použitým podložním sklíčkům. Optické rozlišení: Musí být lepší než velikost modulu. V závislosti na aplikaci by se měly brát v úvahu také následující vlastnosti: maximální vzdálenost snímání maximální úhel sklonu Společnost Leica úspěšně otestovala následující čtečky: Skener čárových kódů Symbol DS 6707 Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

23 3. Součásti přístroje a specifikace Odolnost vůči reagenciím Pozor! Všechny laboratoře musejí provádět vlastní testy kvůli ujištění, že inkoust je rezistentní vůči různým reagenciím, kterým budou sklíčka následně vystavena. Na výsledky může mít vliv široká škála faktorů, které nemůže společnost Leica ovlivnit. Podmínky testování uvedené níže mohou proto sloužit pouze jako vodítko pro individuální specifikace testování. Za čitelnost potisku po zpracování pomocí reagencií nese plnou odpovědnost laboratoř, ve které se přístroj používá. Podmínky testování Potisknutá sklíčka byla testována s nejrůznějšími reagenciemi v prostředí simulujícím podmínky během zpracování vzorku. Byly testovány tyto typy sklíček: Leica Snowcoat sklíčka se seříznutými rohy Leica Clipped Corner X-tra adhezivní sklíčka Erie Scientific Superfrost (typ Plain a Plus) Knittel GmbH Sklíčka pro potisk, adhezivní Marienfeld Unimark Menzel Superfrost, Superfrost Plus Thermo Colorfrost Plus Byla testována sklíčka všech výše uvedených typů různého zbarvení (nikoli však všechna zbarvení dostupná pro každý typ sklíčka). Vliv zbarvení sklíčka na odolnost potisku nemohl být ověřen. Nelze zaručit, že inkoust bude absolutně odolný vůči rozmazávání za všech předvídatelných laboratorních podmínek, jelikož stabilita inkoustu vůči stírání záleží do velké míry na struktuře povrchu oblasti sklíčka určené k potisku. Důležité! Mělo by se zabránit dotyku nebo otírání potisknuté oblasti sklíčka ve vlhkém stavu. Leica IP S 21

24 4. Příprava k provozu 4.1 Požadavky na pracoviště Přístroj se nesmí provozovat v místech s nebezpečím výbuchu. Aby byla zajištěna správná funkčnost přístroje, je nutné jej umístit tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost 10 cm od stěn a nábytku. Pro instalaci přístroje je zapotřebí plocha asi 650 x 550 mm. Relativní vlhkost maximálně 80 % nekondenzující Pokojová teplota trvale mezi +15 C a +35 C Nadmořská výška: max m n. m. Přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Síťová zástrčka/jistič musí být volně a snadno přístupné. Síťová zásuvka ve vzdálenosti ne větší, než je délka síťové šňůry prodlužovací kabel se NESMÍ použít. Podklad musí mít dostatečnou únosnost a tuhost s ohledem na hmotnost přístroje. Zamezte vibracím, působení přímého slunečního světla a velkému kolísání teplot. Pracoviště musí být dobře větráno; nesmí tam být žádné hořlavé látky, ať již jakéhokoliv druhu. Přístroj musí být zapojen do uzemněné síťové zásuvky. Smí se použít pouze dodávaná síťová šňůra, která je určená pro místní elektrickou síť. Místo instalace musí být chráněno proti elektrostatickým výbojům. 4.2 Vybalení přístroje Při přebírání přístroje zkontrolujte indikátor náklonu na obalu (1, obr. 8). Pokud je hrot šipky modrý, zásilka byla přepravována na plocho, byla nakloněna v příliš velkém úhlu nebo během přepravy spadla. Tuto skutečnost zaznamenejte do přepravních dokladů a zkontrolujte zásilku, zda není poškozena. Rozbalovat a instalovat přístroj smí pouze autorizovaný technik společnosti Leica Obr Návod k použití V /2012

25 4. Příprava k provozu Odšroubujte 8 šroubů (2, obr. 8) na stranách dřevěné bedny a odstraňte víko. Odeberte krabici na příslušenství (7, obr. 9) s příslušenstvím a obalovým materiálem) přímo pod víkem. Odšroubujte 8 šroubů (3, obr. 8) u dna na vnější straně dřevěné bedny. Odstraňte vnitřní karton okolo přístroje. Opatrně sejměte dřevěnou bednu z podstavce. Tiskárna je uchycena 4 deskami (5) k dřevěné podlaze vnější bedny. Povolte dva šrouby (4, obr. 10) na základně přístroje. Odstraňte desku ze dna. Postavte tiskárnu z podstavce na stabilní laboratorní stůl nebo, případně, na automatický výstupní odkladač. Ujistěte se, že podložka je vodorovná! Obr. 10 Při rozbalování tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby (jedna po každé straně tiskárny) k vyzvednutí tiskárny z krabice a umístění na laboratorní stůl. 6 7 Obr. 9 Obr. 11 Po umístění přístroje na konečnou pozici, kde se bude používat, odstraňte modrou pěnovou transportní pojistku (6, obr. 11) (vytažením nahoru). Leica IP S 23

26 4. Příprava k provozu 4.3 Instalace tiskárny 27 Obr. 12 Opatrně vytáhněte směrem doprava pěnovou transportní pojistku (27), která chrání tiskovou hlavu. Pečlivě odstraňte všechny zbytky lepicí pásky. Při rozbalování tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby (jedna po každé straně tiskárny) k vyzvednutí tiskárny z krabice a umístění na laboratorní stůl. Zkontrolujte, zda není přístroj poškozený. (V případě poškození jej nezapínejte!) Zkontrolujte kompletnost příslušenství podle objednávky. Odstraňte transportní pojistku (27, obr. 12). Proveďte následující instalační kroky: Nainstalujte příslušenství. Vložte ochranné stínicí sklo (obr. 19). Vložte zábleskovou výbojku. Připojte do síťové zásuvky. Vyměňte kartridže. Zařiďte datové spojení s PC. Instalujte ovladač tiskárny. Naplňte zásobníky podložními sklíčky. Spusťte zkušební tisk. 24 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

27 4. Příprava k provozu 4.4 Standardní dodávka balicí list Standardní výbava přístroje Leica IP S zahrnuje následující součásti: 1 základní přístroj Leica IP S bez výstupního odkladače čisticí kartridž (v přístroji) kartridž Leica s UV inkoustem výstupní odkladač S (manuální), kompletní souprava příslušenství obsahující tyto součásti: záblesková výbojka zásobníky na sklíčka (1 balení 3 kusy) sada napájecích kabelů: 1 napájecí kabel UK ST/BU F-5A napájecí kabel pro Německo napájecí kabel pro USA/Kanada/Japonsko kabel tiskárny, sériový souprava nástrojů obsahující tyto součásti: plochý šroubovák 4 x inbusový klíč, velikost 2, štětec Leica sada náhradních pojistek: 2 pojistky 3,15 A T (5 x 20 mm) ochranná vložka (v přístroji) ochranné stínicí skla polohovací desky transportní desky balení čisticích tamponů po 25 ks návod k použití, česky jazykové CD (+ ovladač tiskárny s dokumentací) Volitelné příslušenství: Automatický víceúrovňový výstupní odkladač kazet (pro Leica IP S) Sada přihrádek na sklíčka pro výstupní odkladač S (balení 10 ks) Držák zásobníků "S" pro 6 zásobníků Pomůcka pro plnění zásobníků Souprava kartridží, 310 ml Leica IP S 25

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Návod k použití Leica IP C - Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Leica IP C, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č.: 14 0602 80117, RevD

Návod k použití Leica IP C - Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Leica IP C, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č.: 14 0602 80117, RevD Návod k použití Leica IP C - Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Leica IP C, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č.: 14 0602 80117, RevD Leica IP C Automatizovaný tiskový systém pro histologické

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

SA765_d-01 strana 1 z 6. Návod k obsluze USB 100 SL. konvertor rozhraní

SA765_d-01 strana 1 z 6. Návod k obsluze USB 100 SL. konvertor rozhraní SA765_d-01 strana 1 z 6 Návod k obsluze USB 100 SL konvertor rozhraní 1 Všeobecně Konvertor rozhraní USB 100 SL umožňuje připojení loggeru T-Logg k USB rozhraní Vašeho PC. GREISINGER electronic GmbH SA765_d-01

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Termostatická vodní lázeň

Termostatická vodní lázeň Termostatická vodní lázeň TVL 004 D Návod k obsluze Výrobce: INGOS s.r.o. K Nouzovu 2090 143 00 Praha 4 Modřany e-mail: pristroje@ingos.cz www: ingos.cz - 1 - Obsah 0. Úvod... 2 1. Technický popis... 2

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

Uživatelská příručka k zařízení PointWrite

Uživatelská příručka k zařízení PointWrite Uživatelská příručka k zařízení PointWrite Obsah Obsah balení... 3 Příprava pro nastavení... 4 Okolní prostředí...4 Pokyny týkající se povrchu...5 Instalace kamery na projektor... 7 Informace o peru PointWrite...

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači paralelní

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Zebra QLn-Series - stručný návod k použití

Zebra QLn-Series - stručný návod k použití Zebra QLn-Series - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více