Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č , RevD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD"

Transkript

1 Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č , RevD

2

3 Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č RevD V 1.9 RevD, česky 05/2013 Uchovávejte tento návod vždy poblíž přístroje! Pečlivě pročtěte, než začnete s přístrojem pracovat.

4

5 UPOZORNĚNÍ Informace, číselné údaje, poznámky a hodnocení obsažená v tomto návodu odpovídají stávající úrovni vědeckého poznání a techniky, která je dána výsledky výzkumů v této oblasti. Nejsme povinni předložený návod aktualizovat podle nejnovějšího technického vývoje ani poskytovat zákazníkům další kopie, aktualizace atd. tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za chybná ustanovení, výkresy, technické ilustrace atd. obsažené v tomto návodu mimo závazků plynoucích z národní legislativy vztahující se na jednotlivé případy. Především neručí za finanční ztráty nebo následné škody, které vznikly dodržováním údajů nebo jiných informací uvedených v tomto návodu. Ustanovení, výkresy, ilustrace a další informace vztahující se k obsahu nebo technickým podrobnostem aktuálního návodu nejsou považovány za zaručené charakteristiky našich produktů. Tyto jsou stanoveny pouze na základě smluvních ustanovení dohodnutých mezi výrobcem a zákazníkem. Společnost Leica si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací a výrobních procesů bez předchozího upozornění. Pouze tímto způsobem je možné neustále rozvíjet technologii a výrobní postupy použité pro naše produkty. Tento dokument je chráněný autorskými právy. Vlastníkem autorských práv k tomuto dokumentu je společnost Leica Biosystems Nussloch GmbH. Reprodukce textu a vyobrazení (nebo také jejich částí) tiskem, kopírováním, převodem na mikrofilm, webovými kamerami nebo jinými postupy včetně veškerých elektronických systémů a médií je povolena pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Leica Biosystems Nussloch GmbH. Sériové číslo a datum výroby přístroje naleznete na typovém štítku umístěném na zadní straně přístroje. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Německo Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica IP S 3

6 Obsah 1. Důležité informace Symboly v textu a jejich význam Symboly na transportním obalu a jejich význam Kvalifikace pracovníků Použití přístroje v souladu se zamýšleným účelem Typ přístroje Bezpečnost Bezpečnostní pokyny Výstrahy Součásti přístroje a specifikace Jednotlivé části přístroje Technické údaje Specifikace tisku Požadavky na mikroskopická sklíčka Specifikace tisku Tisk čárových kódů Odolnost vůči reagenciím Příprava k provozu Požadavky na pracoviště Vybalení přístroje Instalace tiskárny Standardní dodávka balicí list Instalace manuálního výstupního odkladače Automatický výstupní odkladač (volitelný) Instalace/výměna zábleskové výbojky Plnění a vkládání zásobníků Elektrické zapojení Výměna kartridže Instalace ovladače tiskárny Obsluha Funkce ovládacího panelu Indikátory na displeji Funkce alarmu Nastavení ovladače tiskárny Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

7 Obsah 6. Čištění a údržba Čištění přístroje Čištění tiskové hlavy Obecná údržba Uložení tiskárny Odstraňování závad Chybná funkce Stavová hlášení Chybové zprávy Výměna zábleskové výbojky Výpadek napájení Výměna pojistek Záruka a servis Leica IP S 5

8 1. Důležité informace 1.1 Symboly v textu a jejich význam Výstrahy jsou na šedém pozadí a jsou označeny výstražným trojúhelníkem. Upozornění tj. důležité informace pro uživatele, zobrazují se v šedém poli a jsou označena symbolem informace. Hořlavá rozpouštědla a činidla jsou označena tímto symbolem. Povrchy přístroje, které se během provozu zahřívají, jsou označeny tímto symbolem. Zabraňte přímému kontaktu s těmito povrchy může dojít k popálení. Výstraha Nebezpečné elektrické napětí. SN REF Označuje sériové číslo daného přístroje. Objednací číslo pro standardní dodávku nebo příslušenství. Symbol pro střídavý proud Označení CE ukazuje, že produkt odpovídá platným evropským směrnicím. Symbol ochrany životního prostředí podle čínské směrnice o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS). Číslo v symbolu označuje "dobu používání produktu neškodnou pro životní prostředí". Tento symbol se používá, když je použita látka v Číně zakázaná o koncentraci překračující maximální povolenou mez. (5) LOAD Čísla v závorkách se vztahují k číslům položek na obrázcích. Funkční tlačítka, která se mají stisknout na dotykové obrazovce přístroje, jsou v textu psána velkými písmeny tučně. Symbol pro označení elektrického a elektronického zařízení podle článku 7 německého zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG). ElektroG je zákon o prodeji, vracení a ekologické likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Výrobce Řiďte se návodem k použití. 6 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

9 1. Důležité informace Symboly na transportním obalu a jejich význam Obsah balení je křehký a je nutno s ním zacházet opatrně. Označuje správnou vzpřímenou polohu obalu. Balení musí být přechováváno v suchém prostředí. Příklad označení podle IPPC Symbol IPPC Kód země podle ISO 3166, např. DE pro Německo Identifikátor regionu, např. HE pro Hesensko Kód výrobce/dodavatele, přidělené jedinečné číslo začínající 49 Kód úpravy dřeva, např. HT (tepelné zpracování), MB (methylbromid), a případně DB (odkornění) Pro přepravu nebezpečného zboží označení na obalu v souladu s německým předpisem o přepravě nebezpečných nákladů po silnici a železnici (GGVSE) / evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Třída 3: "FLAMMABLE LIQUID" Hořlavá kapalina Indikátor naklopení ke sledování, zda zásilka byla přepravována a skladována ve vzpřímené poloze v souladu s vašimi požadavky. Při naklonění o 60 nebo více se modrý písek dostane do okna indikátoru ve tvaru šipky a trvale se zde nalepí. Je tak okamžitě zjistitelné a s konečnou platností dokazatelné nesprávné zacházení se zásilkou. Leica IP S 7

10 1. Důležité informace 1.2 Kvalifikace pracovníků Přístroj Leica IP S smí obsluhovat pouze vyškolený laboratorní personál. Všichni laboratorní pracovníci určení pro práci s tímto přístrojem si předem musí pečlivě pročíst tento návod k použití a dobře se seznámit se všemi technickými vlastnostmi přístroje. 1.4 Typ přístroje Veškeré informace obsažené v tomto návodu se týkají pouze typu přístroje uvedeného na titulní straně. Typový štítek s výrobním číslem je umístěn na zadní straně přístroje. 1.3 Použití přístroje v souladu se zamýšleným účelem Systém tiskárny Leica IP S pro standardní mikroskopická sklíčka. Tento přístroj je určen k použití v patologii, histologii, cytologii, toxikologii a v podobných laboratořích a pouze k tisku na mikroskopická podložní sklíčka. Potisky odpovídající kvality a odolnosti při následném zpracování v zařízeních na úpravu vzorku je možné zaručit pouze při použití sklíček a činidel uvedených v kapitole 3.3. Přístroj se musí používat výhradně v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Řádné používání přístroje v souladu se zamýšleným účelem zahrnuje také dodržování všech pokynů v návodu k použití a dodržování všech pokynů ohledně kontrol a údržby. Obr. 1 Obr. 1 je uveden pouze jako příklad a zobrazuje platný typový štítek pro tento přístroj s nezbytnými informacemi o typu přístroje a požadavcích na napájení. Přesné údaje o jednotlivých verzích se specifikují v kapitole 3.2 "Technické údaje". Jakékoliv jiné použití přístroje je považováno za nepatřičné! 8 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

11 2. Bezpečnost Zajistěte dodržování bezpečnostních pokynů a dbejte výstrah uvedených v této kapitole. Pročtěte si tyto pokyny, i když jste již obeznámeni s obsluhou a používáním jiných přístrojů. 2.1 Bezpečnostní pokyny Tento návod k použití obsahuje důležité informace související s provozní bezpečností a údržbou přístroje. Návod k obsluze je důležitou součástí přístroje, kterou je nutno pečlivě pročíst před uvedením přístroje do provozu a jeho následným používáním, a musí být uchováván vždy u přístroje. Tento přístroj byl vyroben a testován v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje. Uživatel se musí řídit všemi pokyny a dbát všech varování obsažených v tomto návodu k použití, přístroj se tak udrží v tomto stavu a zajistí se jeho bezpečný provoz. Tento návod k použití musí být vhodným způsobem doplněn podle požadavků stávajících předpisů týkajících se prevence úrazů a bezpečnosti pro životní prostředí platných v zemi provozovatele. Ochranná zařízení na přístroji a příslušenství se nesmí odstraňovat ani modifikovat. Přístup k vnitřním součástem přístroje má a jejich opravy smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný servisní technik. Používejte pouze dodávanou síťovou šňůru ta nesmí být nahrazena jinou síťovou šňůrou. Jestliže se síťová zástrčka nehodí do elektrické zásuvky, kontaktuje náš servis. Reziduální rizika Přístroj byl navržen a vyroben podle nejmodernějších technologických poznatků a v souladu s uznávanými normami a předpisy ohledně bezpečnostních technologií. Nesprávná obsluha nebo zacházení s přístrojem může představovat pro uživatele nebo pro jiné osoby nebezpečí zranění, nebo může být příčinou poškození přístroje nebo jiného majetku. Přístroj smí být používán pouze k zamýšlenému účelu a pouze tehdy, jsou-li všechny jeho bezpečnostní prvky v provozuschopném stavu. Chybné funkce, které mají negativní vliv na bezpečnost, musí být neprodleně opraveny. Aktuální informace o příslušných standardech najdete v prohlášení o shodě CE na naší internetové stránce: Leica IP S 9

12 2. Bezpečnost 2.2 Výstrahy Bezpečnostní prvky instalované výrobcem na přístroji představují jen základní ochranu proti úrazům. Primární odpovědnost za bezpečné provozování přístroje má především organizace, která jej vlastní, a dále pracovníci pověření jeho provozováním, údržbou a opravami. Řiďte se následujícími pokyny a dbejte všech výstrah, aby se zajistil bezporuchový provoz přístroje. Výstrahy přeprava a instalace Po vybalení se přístroj smí přepravovat jen ve vzpřímené poloze. Nevystavujte přístroj přímému světlu (okna, osvětlovací tělesa se silným svitem)! Přístroj připojte pouze k uzemněné síťové zásuvce. Aby se nenarušila ochrana uzemněním, nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného vodiče. Nepoužívejte přístroj v prostorách s nebezpečím výbuchu. Při výrazných teplotních rozdílech mezi místem skladování a místem instalace přístroje a současně při vysoké vlhkosti vzduchu může docházet ke kondenzaci vody. V takovém případě vyčkejte před zapnutím přístroje alespoň dvě hodiny. Nedodržení čekací doby může vést k poškození přístroje. Výstrahy značení na samotném přístroji Značky na přístroji zobrazující výstražný trojúhelník označují, že při obsluze nebo výměně příslušného dílu se musí dodržovat provozní pokyny (definované v tomto návodu k použití). Nedodržení těchto pokynů by mohlo vést k nehodě s následkem zranění osob a/nebo poškození přístroje či příslušenství nebo ke zničení sklíček. Některé povrchy přístroje se během provozu zahřívají. Jsou označeny výstražným štítkem. Při dotyku těchto ploch může dojít k popálení. 10 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

13 2. Bezpečnost Výstrahy obsluha přístroje S přístrojem smějí pracovat jen vyškolení laboratorní pracovníci. Smí být provozován pouze k určenému účelu použití a podle pokynů v tomto návodu k použití. Přístroj bude zcela odpojený od napájení až po přerušení přívodu energie napájecí šňůrou (jističe) v nouzových situacích odpojte napájecí šňůru. Nedotýkejte se žlabu za provozu. Nebezpečí zranění. Neotevírejte kryt reflektoru zábleskového světla, když je přístroj zapnutý (ON) nebezpečí popálení a oslnění. Osoba obsluhující přístroj má povinnost dodržovat místní limitní hodnoty pro pracoviště a dokumentovat je. Výstrahy čistění a údržba Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přístroj a odpojte jej od zdroje napájení. K čištění vnějších ploch přístroje používejte neagresivní a ph neutrální čisticí prostředek pro domácnosti. NESMÍTE používat: Alkohol, čisticí prostředky s obsahem alkoholu (prostředky na sklo!), abrazivní prostředky nebo rozpouštědla s obsahem acetonu nebo xylenu! Lakované povrchy a ovládací panel přístroje nejsou odolné vůči xylenu nebo acetonu! Při práci a během čištění nesmí vniknout jakákoliv kapalina do vnitřku přístroje. Leica IP S 11

14 3. Součásti přístroje a specifikace 3.1 Jednotlivé části přístroje Základní přístroj 2 Zásobníky na sklíčka 2.1 Zásobník č. 1 3 Ovládací panel 4 Víko 5 Kryt otvor pro kartridž 6 Výstupní odkladač (manuální) 6 Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

15 3. Součásti přístroje a specifikace Pohled z přední strany na přístroj bez víka Zadní panel a elektrická zapojení Schránky pro zásobníky č Sušicí modul 8 - Kryt - záblesková výbojka 9 - Unašeč kazet 10 - Tisková hlava 11 - Držák zásobníků 12 - Podávací žlab s krytem 13 - Předávací místo: žlab --> unašeč kazet, se senzorem 14 - Polohovací deska 15 - Zdířka pro externí alarm 16 - Zdířka pro kabel tiskárny Leica IP S Obr Přepínače DIL 18 - Zdířka pro napájení 19 - Hlavní vypínač 20 - Čisticí kartridž 21 - Sekundární pojistky 22 - Zásuvka na střepy Obr. 4 Upozornění k položce 20. Přístroj se dodává s nainstalovanou skladovací kartridží! Před zahájením provozu se musí čisticí kartridž vyměnit za inkoustovou kartridž viz kapitolu 4.10, "Výměna kartridže". 13

16 3. Součásti přístroje a specifikace 3.2 Technické údaje Všeobecné Schválení: Schvalovací značky pro daný přístroj jsou na zadním panelu přístroje, vedle typového štítku. Jmenovitá napájecí napětí: 100 až 120 V ~ ±10 % 200 až 240 V ~ ±10 % Jmenovitý kmitočet: 50 až 60 Hz Pojistka: 2x T 3,15 A L250 V Maximální proud při V: 4,0 A Maximální proud při V: 2,8 A Svodový proud při 240 V / 50 Hz: cca 2,4 ma Jmenovitý příkon: 700 VA Klasifikace podle IEC 1010: Třída ochrany 1, stupeň znečištění prostředí 2 Kategorie přepětí II Provozní nadmořská výška: max m n. m. Hladina hluku váhový filtr A: < 70 db (A) Stupeň ochrany krytem (IEC 60529) IP20 Klimatické podmínky pro provoz přístroje: Teplota: +15 C až +30 C Relativní vlhkost vzduchu: %, nekondenzující Klimatické podmínky pro skladování a přepravu zabaleného přístroje: Rozsah skladovacích teplot : +5 C až +40 C Rozsah teplot při přepravě: 29 C až +40 C Relativní vlhkost vzduchu: %, nekondenzující Rozměry a hmotnost Rozměry základního přístroje Šířka x hloubka: 475 x 650 mm Výška se zásobníkem: 560 mm Rozměry s připojeným výstupním odkladačem Šířka x hloubka: 548 x 650 mm Výška se zásobníkem: 655 mm Vlastní hmotnost základního přístroje: asi 28 kg Hmotnost v obalu: asi 65 kg Vlastní hmotnost výstupního odkladače: asi 14 kg Hmotnost v obalu: asi 32 kg 14 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

17 3. Součásti přístroje a specifikace Výkonnost Kapacita: Rychlost tisku 1 : Tisk v dávkách: Tisk s jednou kazetou: Kapacita inkoustové kartridže 2 : Životnost zábleskové výbojky: Tisk Rozlišení tisku 3 : Tiskové médium: Formát tisku: Plocha k potisku: Požadavky na systém PC Počítač IBM kompatibilní Frekvence procesoru: Hlavní paměť (RAM): Pevný disk: Jednotka CD ROM 1 volný sériový port Operační systém: až 3 zásobníky, až 150 sklíček na zásobník 14 sklíček/minutu (dvouřádkový tisk) 10 s na sklíčko cca potisků nebo 3,5 měsíce cca záblesků 360 x 360 dpi / 180 x 180 dpi, nastavitelné Skleněné mikroskopické sklíčko s popisovacím polem 76 x 26 mm, tloušťka max. 1,2 mm Sklíčko max. 25,4 x 18,0 mm min. 800 MHz min. 256 MB min. 6 GB Windows NT, Windows 2000, Windows XP Windows VISTA, Windows 7 (32 bit a 64 bit) 1 ) Průměrná hodnota přesná rychlost v jednotlivých případech záleží na konfiguraci systému a použitém softwaru. 2 ) Průměrná hodnota přesný počet kazet v jednotlivých případech záleží na počtu a hustotě potisků. 3 ) Vyjádřeno v adresovatelných bodech na palec. Leica IP S 15

18 3. Součásti přístroje a specifikace 3.3 Specifikace tisku Pouze na standardní mikroskopická sklíčka s potiskovatelným zabarveným okrajem (23) lze tisknout pomocí přístroje Leica IP S (viz obr. 5). Tisk přímo na sklo není možný. Lze zpracovávat podložní sklíčka s těmito rozměry: 76 x 26 mm, tloušťka max. 1,2 mm. U podložních sklíček s bílým místem pro potisk by se měla před jejich nákupem zkontrolovat kvalita tisku a odolnost inkoustu. Některá skla mají povlak na skle i na místě k potisku, což může způsobit problémy s přilnavostí inkoustu. U těchto sklíček by se před nákupem měla rovněž otestovat kvalita tisku a přilnavost inkoustu. 23 Obr. 5 Pro optimální kvalitu a trvanlivost tisku je mimořádně důležitá textura povrchu sklíčka v místě potisku. Povrch v místě potisku se značně liší podle výrobce, výběru zabarvení a povlaku (kladný náboj) ve srovnání s povrchy bez povlaku. Velmi odlišná mohou být i jednotlivá sklíčka v jedné šarži. Povrch v místě potisku s jiným než bílým zabarvením obsahuje pigmenty, které pomáhají rovnoměrnému rozptýlení a silnému přilnutí inkoustu Požadavky na mikroskopická sklíčka Aby se snížilo množství skelného prachu a riziko mechanických závad, používejte pouze sklíčka se seříznutými rohy (v úhlu 45 v každém rohu, obr. 5). Sklíčka pro použití v tiskárně se musejí řádně skladovat v těsně uzavřených obalech a je nutné je chránit před prachem a vlhkostí. Sklíčka s kladným nábojem se přirozeně přichytávají, takže vyžadují speciální zacházení, aby bylo zajištěno jejich spolehlivé mechanické zpracování v přístroji. Po dokončení tisku se může s potisknutým sklíčkem okamžitě manipulovat. Mějte ale na paměti, že speciální inkoust je na alkoholovém základě a styk s alkoholem v kombinaci s fyzickým kontaktem (otěr) by mohl vést ke značnému zhoršení kvality tisku. 16 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

19 Testovaná a doporučená tisková média pro inkoustovou tiskárnu Leica IP S 3. Součásti přístroje a specifikace Důležité! Použití jiného tiskového média může být příčinou neuspokojivé kvality tisku a/nebo zasekávání sklíček/kazet během procesu tisku! Pokud podložní sklíčka, která aktuálně používáte, nejsou v uvedeném seznamu, obraťte se na místního zástupce Leica Biosystems. Podložní skla doporučená společností Leica: Leica Snowcoat sklíčka se seříznutými rohy Leica Clipped Corner X-tra adhezivní sklíčka Pozor! Sklíčka od jiných výrobců je nutné před použitím vyzkoušet. Testování musí obsahovat následující kroky: Mechanická kompatibilita se zařízením. Kvalita potisku. Chemická a mechanická odolnost potisků vůči reagenciím, kterým budou sklíčka vystavena během následného zpracování (viz také kapitolu 3.3.4). Důležité! Společnost Leica Biosystems nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé následkem potisku nedostatečné kvality nebo potisku provedeného inkoustem, který není odolný vůči reagenciím. Leica IP S 17

20 3. Součásti přístroje a specifikace Specifikace tisku 24 Obr. 6 Rozlišení tisku Tisková hlava přístroje má nastavené rozlišení na 360 dpi v obou směrech (vertikálně i horizontálně). Každá řádka tisku má maximální výšku 128 bodů. To odpovídá hodnotě 9,03 mm. Proto lze na sklíčka natisknout maximálně 2 řádky. V horizontálním směru je potisknutelná plocha limitována pouze velikostí předmětu, na který se má tisknout (obr. 6). Výše uvedené hodnoty je nutné brát v úvahu při definování oblasti tisku ("rozměr papíru") v aplikaci, ze které se chystáte tisknout. Oblast tisku Parametry oblasti tisku uvedené v tabulce níže jsou definovány v ovladači tiskárny. Šířka Výška Formát Body mm Body mm Sklíčko , ,0 Kvalita tisku Kvalita a rozlišení potisků záleží na: materiálu povrchu určeného k potisku barviva použitá k obarvení povrchu určeného k potisku; struktuře povrchu určeného k potisku (24). Finální rozlišení potisku není určeno pouze rozlišením tiskové hlavy. Jestliže povrch sklíčka není schopný pojmout rozlišení 360 dpi, "rozpíjející se" inkoust povede k nevalným výsledkům tisku. V takových případech je lepší pracovat s nižším rozlišením. Ovladač tiskárny umožňuje změnit rozlišení z hodnoty 360 dpi na 180 dpi. (Další informace viz kapitolu 5.4.) 18 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

21 3. Součásti přístroje a specifikace Tisk čárových kódů Technologie tiskárny Vytváření čárových kódů Tisk čitelných čárových kódů záleží na různých faktorech, které je nutné vzít v úvahu kvůli dosažení výsledků vhodných pro spolehlivé a trvanlivé archivování. Mezi hlavní faktory ovlivňující výsledné čárové kódy patří: technologie tiskárny jak je kód vytvořen druh předmětu, na který se tiskne typ skeneru použitého ke čtení čárového kódu Zařízení IP S může jako maticová tiskárna zpracovávat informace pouze ve formě natisknutých nebo nenatisknutých bodů. Není možné přenášet data čárových kódů nebo vybírat konkrétní typy čárových kódů nebo používat tiskárnu k vytváření a tisku potřebných čárových kódů. Jelikož na sklíčkách je pouze omezený prostor pro tisk, čárový kód by neměl obsahovat více informací, než je nezbytné. Měli byste používat kód s kontrolou chyb, který usnadňuje rozpoznání možných chyb ve skeneru. Některé kódy dokonce podporují opravu chyb. Při výpočtu a vytváření čárového kódu mějte vždy na paměti rozlišení tiskárny. Velikostí modulu je šířka nejmenšího prvku čárového kódu. Širší čáry a mezery jsou vypočítávány v násobcích velikosti modulu. Velikost modulu vždy musí být celočíselný dělitel rozlišení tiskárny, jelikož lze kvůli použité technologii tisknout pouze "celistvé" body. K chybám ve čtení může docházet (i když tisk vypadá správně), jestliže přestane kvůli konverzi odpovídat vztah šířky modulu a rozlišení. Data by se nikdy neměla tisknout pouze jako čárový kód, ale také jako text (řádka znaků nad nebo pod čárovým kódem), aby se zajistilo, že nedojde ke ztrátě informací z důvodů uvedených výše. Leica IP S 19

22 3. Součásti přístroje a specifikace Požadavky na tisk čárových kódů Kvalita a spolehlivost natisknutých čárových kódů bude záviset na několika faktorech, mezi něž patří: textura a kvalita povrchu určeného k tisku na vybraném sklíčku barva popisového pole styl čárového kódu (1D nebo 2D) počet a typy znaků požadovaných v čárovém kódu kvalita a rozlišovací schopnost čtečky čárového kódu Nejvyšší kvality tisku se dosáhne, jako vždy, při používání tiskových médií doporučovaných společností Leica. Nicméně se důrazně doporučuje, aby se každé řešení čárových kódů před nasazením vyzkoušelo. Podrobnosti ohledně dosahování maximálního počtu znaků s čárovými kódy 2D konzultujte s místním zástupcem. Skenery čárových kódů Dosahované výsledky skenování nezávisí pouze na správném vytvoření čárového kódu a na kvalitě podložních sklíček, ale také na vlastnostech použitého skeneru čárových kódů. Mezi vlastnosti, které je nutné brát v úvahu, patří: Tolerance čtení: Rozdíl mezi skutečnou šířkou čáry a jmenovitou velikostí modulu. Barva světla: Kvůli dosažení vysokého kontrastu vůči použitým podložním sklíčkům. Optické rozlišení: Musí být lepší než velikost modulu. V závislosti na aplikaci by se měly brát v úvahu také následující vlastnosti: maximální vzdálenost snímání maximální úhel sklonu Společnost Leica úspěšně otestovala následující čtečky: Skener čárových kódů Symbol DS 6707 Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

23 3. Součásti přístroje a specifikace Odolnost vůči reagenciím Pozor! Všechny laboratoře musejí provádět vlastní testy kvůli ujištění, že inkoust je rezistentní vůči různým reagenciím, kterým budou sklíčka následně vystavena. Na výsledky může mít vliv široká škála faktorů, které nemůže společnost Leica ovlivnit. Podmínky testování uvedené níže mohou proto sloužit pouze jako vodítko pro individuální specifikace testování. Za čitelnost potisku po zpracování pomocí reagencií nese plnou odpovědnost laboratoř, ve které se přístroj používá. Podmínky testování Potisknutá sklíčka byla testována s nejrůznějšími reagenciemi v prostředí simulujícím podmínky během zpracování vzorku. Byly testovány tyto typy sklíček: Leica Snowcoat sklíčka se seříznutými rohy Leica Clipped Corner X-tra adhezivní sklíčka Erie Scientific Superfrost (typ Plain a Plus) Knittel GmbH Sklíčka pro potisk, adhezivní Marienfeld Unimark Menzel Superfrost, Superfrost Plus Thermo Colorfrost Plus Byla testována sklíčka všech výše uvedených typů různého zbarvení (nikoli však všechna zbarvení dostupná pro každý typ sklíčka). Vliv zbarvení sklíčka na odolnost potisku nemohl být ověřen. Nelze zaručit, že inkoust bude absolutně odolný vůči rozmazávání za všech předvídatelných laboratorních podmínek, jelikož stabilita inkoustu vůči stírání záleží do velké míry na struktuře povrchu oblasti sklíčka určené k potisku. Důležité! Mělo by se zabránit dotyku nebo otírání potisknuté oblasti sklíčka ve vlhkém stavu. Leica IP S 21

24 4. Příprava k provozu 4.1 Požadavky na pracoviště Přístroj se nesmí provozovat v místech s nebezpečím výbuchu. Aby byla zajištěna správná funkčnost přístroje, je nutné jej umístit tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost 10 cm od stěn a nábytku. Pro instalaci přístroje je zapotřebí plocha asi 650 x 550 mm. Relativní vlhkost maximálně 80 % nekondenzující Pokojová teplota trvale mezi +15 C a +35 C Nadmořská výška: max m n. m. Přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Síťová zástrčka/jistič musí být volně a snadno přístupné. Síťová zásuvka ve vzdálenosti ne větší, než je délka síťové šňůry prodlužovací kabel se NESMÍ použít. Podklad musí mít dostatečnou únosnost a tuhost s ohledem na hmotnost přístroje. Zamezte vibracím, působení přímého slunečního světla a velkému kolísání teplot. Pracoviště musí být dobře větráno; nesmí tam být žádné hořlavé látky, ať již jakéhokoliv druhu. Přístroj musí být zapojen do uzemněné síťové zásuvky. Smí se použít pouze dodávaná síťová šňůra, která je určená pro místní elektrickou síť. Místo instalace musí být chráněno proti elektrostatickým výbojům. 4.2 Vybalení přístroje Při přebírání přístroje zkontrolujte indikátor náklonu na obalu (1, obr. 8). Pokud je hrot šipky modrý, zásilka byla přepravována na plocho, byla nakloněna v příliš velkém úhlu nebo během přepravy spadla. Tuto skutečnost zaznamenejte do přepravních dokladů a zkontrolujte zásilku, zda není poškozena. Rozbalovat a instalovat přístroj smí pouze autorizovaný technik společnosti Leica Obr Návod k použití V /2012

25 4. Příprava k provozu Odšroubujte 8 šroubů (2, obr. 8) na stranách dřevěné bedny a odstraňte víko. Odeberte krabici na příslušenství (7, obr. 9) s příslušenstvím a obalovým materiálem) přímo pod víkem. Odšroubujte 8 šroubů (3, obr. 8) u dna na vnější straně dřevěné bedny. Odstraňte vnitřní karton okolo přístroje. Opatrně sejměte dřevěnou bednu z podstavce. Tiskárna je uchycena 4 deskami (5) k dřevěné podlaze vnější bedny. Povolte dva šrouby (4, obr. 10) na základně přístroje. Odstraňte desku ze dna. Postavte tiskárnu z podstavce na stabilní laboratorní stůl nebo, případně, na automatický výstupní odkladač. Ujistěte se, že podložka je vodorovná! Obr. 10 Při rozbalování tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby (jedna po každé straně tiskárny) k vyzvednutí tiskárny z krabice a umístění na laboratorní stůl. 6 7 Obr. 9 Obr. 11 Po umístění přístroje na konečnou pozici, kde se bude používat, odstraňte modrou pěnovou transportní pojistku (6, obr. 11) (vytažením nahoru). Leica IP S 23

26 4. Příprava k provozu 4.3 Instalace tiskárny 27 Obr. 12 Opatrně vytáhněte směrem doprava pěnovou transportní pojistku (27), která chrání tiskovou hlavu. Pečlivě odstraňte všechny zbytky lepicí pásky. Při rozbalování tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby (jedna po každé straně tiskárny) k vyzvednutí tiskárny z krabice a umístění na laboratorní stůl. Zkontrolujte, zda není přístroj poškozený. (V případě poškození jej nezapínejte!) Zkontrolujte kompletnost příslušenství podle objednávky. Odstraňte transportní pojistku (27, obr. 12). Proveďte následující instalační kroky: Nainstalujte příslušenství. Vložte ochranné stínicí sklo (obr. 19). Vložte zábleskovou výbojku. Připojte do síťové zásuvky. Vyměňte kartridže. Zařiďte datové spojení s PC. Instalujte ovladač tiskárny. Naplňte zásobníky podložními sklíčky. Spusťte zkušební tisk. 24 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

27 4. Příprava k provozu 4.4 Standardní dodávka balicí list Standardní výbava přístroje Leica IP S zahrnuje následující součásti: 1 základní přístroj Leica IP S bez výstupního odkladače čisticí kartridž (v přístroji) kartridž Leica s UV inkoustem výstupní odkladač S (manuální), kompletní souprava příslušenství obsahující tyto součásti: záblesková výbojka zásobníky na sklíčka (1 balení 3 kusy) sada napájecích kabelů: 1 napájecí kabel UK ST/BU F-5A napájecí kabel pro Německo napájecí kabel pro USA/Kanada/Japonsko kabel tiskárny, sériový souprava nástrojů obsahující tyto součásti: plochý šroubovák 4 x inbusový klíč, velikost 2, štětec Leica sada náhradních pojistek: 2 pojistky 3,15 A T (5 x 20 mm) ochranná vložka (v přístroji) ochranné stínicí skla polohovací desky transportní desky balení čisticích tamponů po 25 ks návod k použití, česky jazykové CD (+ ovladač tiskárny s dokumentací) Volitelné příslušenství: Automatický víceúrovňový výstupní odkladač kazet (pro Leica IP S) Sada přihrádek na sklíčka pro výstupní odkladač S (balení 10 ks) Držák zásobníků "S" pro 6 zásobníků Pomůcka pro plnění zásobníků Souprava kartridží, 310 ml Leica IP S 25

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k použití Leica IP C - Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Leica IP C, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č.: 14 0602 80117, RevD

Návod k použití Leica IP C - Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Leica IP C, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č.: 14 0602 80117, RevD Návod k použití Leica IP C - Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Leica IP C, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č.: 14 0602 80117, RevD Leica IP C Automatizovaný tiskový systém pro histologické

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více