D I P L O M O V Á P R Á C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D I P L O M O V Á P R Á C E"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra trestního práva D I P L O M O V Á P R Á C E Počítačová kriminalita Michal Jangl 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Počítačová kriminalita zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 Seznam použitých zkratek: LZPS Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů TrZ Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů TrŘ Zákon č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů BBS Bulletin Board System (předchůdce dnešního Internetu) WWW World Wide Web (označení pro celosvětovou síť) IT Informační technologie IP Internetový protokol PIN Personal Identification Number (osobní identifikační číslo) FTP File Transfer Protocol (protokol pro přenos souborů) P2P Peer-to-Peer (označení pro přímé propojení mezi uživateli) DNS Domain Name System URL Označení pro webovou/internetovou adresu GB Gigabyte (1000 Megabytů) IFPI Mezinárodní federace fonografického průmyslu BSA Business Software Alliance EU Evropská Únie

3 Děkuji tímto JUDr. Marku Fryštákovi, Ph.D, za vedení práce a podnětné informace. Dále děkuji Otu Uhlířovi za poskytnutí aktuálních materiálů ke zpracování této práce a v neposlední řadě celé katedře trestního práva, která mě teoreticky vybavila a tím mi umožnila tuto práci dokončit.

4 Obsah: 1. Úvod 1 2. Pojem a obsah počítačové kriminality Historický exkurz do počítačové kriminality Subjekty zúčastněné v rámci počítačové kriminality Osoba pachatele Osoba poškozeného 9 5. Nejvýznamnější projevy počítačové kriminality a jejich trestněprávní postih Trestné činy porušující soukromí Ilegální sbírání a zneužívání osobních údajů, nosičů informací a dat Pomluva a nepravdivé informace Trestné činy se vztahem k obsahu počítače Šíření pornografie Extremismus Hoax Trestné činy ekonomické Neoprávněný přístup k datům a službám (hacking) Tvorba programů s čistě destruktivním charakterem Zneužití platebních a úvěrových karet (carding) Počítačová (průmyslová) špionáž Padělání a podvody Další formy trestné činnosti Phreaking Phishing Pharming Neoprávněné monitorování elektronické komunikace (sniffing) Doménové pirátství (cybersquatting) Jednání porušující autorská práva Cracking Sdílení dat prostřednictvím p2p sítí Zpřístupňování dat prostřednictvím anonymních ftp/web hostingů Prevence před počítačovou kriminalitou.47

5 7. Problematika odhalování a dokazování počítačové kriminality Hackerský útok Porušování autorského práva Mezinárodní aktivity vyvíjené v rámci boje s počítačovou kriminalitou Organizace bojující s počítačovou kriminalitou Zapojení České republiky Výhled do budoucna a další možný vývoj Geneze počítačové kriminality Návrh nového trestního zákoníku Závěr Cizojazyčné resumé Použitá literatura. 67

6 1. Úvod S informačními technologiemi se v dnešní, uspěchané době, setkáváme téměř na každém kroku. Pro mnoho lidí se stal každodenní život protkaný sítí komunikačních kanálů samozřejmostí a svým způsobem i standardem doby, ve které žijeme. Pozitivní přínos nových technologií, které každoročně zaplavují světové trhy, je zcela neoddiskutovatelný, o čemž svědčí i neutuchající poptávka po nich. Avšak každá mince má svůj rub i líc a nic není pouze černé a bílé, což téměř stoprocentně platí i v této oblasti. Průnik nových, zcela revolučních technologií nacházejících své uplatnění ve všech sférách lidského bytí s sebou nutně přináší také své stinné stránky. Jednou z nich je počítačová kriminalita, fenomén dnešní doby, ukusujíc z pomyslného koláče páchané kriminality rok od roku větší část. Doba, kdy bylo esenciální páchat trestné činy fyzickou cestou materiálně, je díky neustále se rozšiřujícím informačním technologiím hudbou daleké a na míle vzdálené minulosti. Nové technologie totiž umožňují potencionálním pachatelům páchat propracovanou, předem promyšlenou a někdy téměř nevystopovatelnou trestnou činnost pomocí nástrojů, jimiž jsou v tomto případě počítače připojené do intranetové, či Internetové sítě a to zcela anonymně a na libovolně velkou vzdálenost. Tímto způsobem mohou páchat nemalou škálu trestných činů, majících pro cílové subjekty negativní ekonomický dopad odlišné intenzity. Výše zmíněný vývoj na jedné straně spektra zcela logicky predikuje kvalitativní posun i na straně druhé. Orgány činné v trestním řízení se musely adaptovat na tento úplně nový druh kriminality a to především invencí revolučních metod v kriminalistice dosud nepoužívaných. Ke své každodenní práci ovšem tyto složky potřebují kvalitní a bezesporu ucelenou právní úpravu, které se bohužel kvůli složité problematice dostává velice pomalu. Některé závažné instituty počítačové kriminality jsou upraveny nedostatečně, obsahujíce množství právních mezer, jež pachatelé dokáží bezezbytku využít, jiné pro změnu nejsou upraveny doposud vůbec. V teoretické části této práce se zaměřím na vysvětlení pojmu počítačové kriminality, za jakých podmínek a kdy tento fenomén vznikl, spolu s podáním základních informací o osobě pachatele a poškozeného. V hlavní, praktické části, se budu věnovat tématickému rozřazení nejvýznamnějších projevů počítačové kriminality, kde mým hlavním cílem bude podat čtenáři ucelený pohled na tuto oblast, nikoliv však proniknout hlouběji do detailů jednotlivých protiprávních činů.

7 Z důvodu nadstátního, mezinárodněprávního rozměru této problematiky, se vedle vnitrostátní prevence před tímto druhem protiprávní činnosti, zaměřím i na mezinárodní aktivity namířené proti počítačové kriminalitě, včetně zapojení České republiky do těchto složek. Poslední část nazvaná cizojazyčné resumé shrne celou práci v anglickém jazyce.

8 2. Pojem a obsah K běžně používaným výrazům pro tento segment trestné činnosti řadíme vedle již zmíněné počítačové kriminality kriminalitu informačních technologií a kriminalitu elektronickou. V mediích, či v zahraničních pramenech se můžeme setkat s anglickým ekvivalentem tohoto pojmu cybercrime, hightech-crime, IT crime, či v neposlední řadě computer crime. V současné době nemá pojem počítačová kriminalita ustálený a pregnantně vykrystalizovaný obsah, který by ho jednoznačně definoval. Na druhou stranu zde existuje celá řada odlišných pojetí podle toho, z jakého úhlu, či hlediska na něj odborná veřejnost pohlíží. S pomocí většího zobecnění dojdeme k závěru, že tuto kriminalitu je třeba chápat jako zcela specifickou trestnou činnost, kterou je možno spáchat pouze s pomocí výpočetní techniky, a kde je výpočetní technika předmětem trestného činu nebo pachatelovým nástrojem ke spáchání trestného činu. 1 Dále pod tímto pojmem můžeme chápat páchání trestné činnosti, v níž figuruje počítač jako souhrn hardwarového a softwarového vybavení včetně dat, případně některá z komponent počítače nebo většího množství počítačů samostatných, či propojených do počítačové sítě, a to buď jako předmět trestné činnosti nebo jako nástroj trestné činnosti. 2 Abychom v tomto případě mohli hovořit o počítačové kriminalitě, musí být bezvyjímečně splněny další náležitosti. Pachatel musí vedle užití informačních technologií svým jednáním naplnit jednu ze skutkových podstat trestného činu uvedené v TrZ a zároveň nebezpečnost takového jednání musí dosahovat požadovaného stupně nebezpečnosti pro společnost. Převážná část definic se v zásadě shoduje na faktu, že je zcela nezbytné rozlišit dvě základní kategorie počítačové kriminality. První z nich je protiprávní jednání směřující proti počítači, pří němž je počítač (nejčastěji server) přímým terčem útoku. Hlavním cílem těchto protiprávních ataků povětšinou bývají průniky do systémů za účelem krádeže dat, průmyslové špionáže, zneužití osobních údajů z elektronické databáze, či bankovního podvodu. Druhou kategorii reprezentují protiprávní jednání spáchaná s využitím informačních technologií, při kterých počítače slouží pouze jako nástroj trestné činnosti porušujíce především autorská práva. 1 Látal, I. Počítačová (informační) kriminalita a úloha policisty při jejím řešení [citováno 12. dubna 2007]. Dostupný z: 2 Smejkal, V. Internet a. Praha: Grada Publishing, 2001, s

9 Zajímavé a zcela odlišné členění počítačové kriminality přijala Rada Evropy. 3 Hlavním smyslem tohoto počinu byla především snaha o sjednocení roztříštěné a nekompatibilní legislativy evropských států čelících neustále rostoucímu zájmu potencionálních pachatelů o tento druh protiprávní činnosti. Trestné činy ve svém dokumentu podřadila pod dva seznamy, majíce odlišnou důležitost. Minimální seznam obsahuje taková jednání, která by měla být jako skutkové podstaty trestných činů zapracovány do právních řádů jednotlivých zemí, aby bylo možné vést účinný boj proti počítačové kriminalitě. Do volitelného seznamu byla zahrnuta jednání, která by bylo vhodné kvalifikovat jako trestné činy, ale není to nezbytné. Do minimálního seznamu trestných činů byly zahrnuty: 4 a) počítačové podvody, b) počítačové falzifikace, c) poškozování počítačových dat a programů, d) počítačová sabotáž, e) neoprávněný přístup, f) neoprávněné kopírování autorsky chráněného programu, g) neoprávněné kopírování fotografie. Do volitelného seznamu trestných činů Rada podřadila: a) změnu v datech nebo počítačových programech, b) počítačovou špionáž, c) neoprávněné užívání počítače, d) neoprávněné užívání autorsky chráněného programu. 3 Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě, Budapešť, 23. listopadu 2001, Convention on Cybercrime - ETS no Látal, I. Počítačová (informační) kriminalita a úloha policisty při jejím řešení [citováno 15. dubna 2007]. Dostupný z:

10 3. Historický exkurz do počítačové kriminality Originální a výstižný vývoj počítačové kriminality podává ve své knize Michal Matějka, který s jistou mírou zjednodušení člení historii počítačového zločinu do tří hlavních etap. Za pravěk označuje dobu od vynalezení telefonu do uvedení prvního stolního počítače IBM s typovým označením 5150 na trh v roce 1981 a musíme připustit, že i přes určitou tvrdost tohoto pojmu, je toto označení pro naše účely více než přesné. Do této doby totiž existovaly pouze extrémně drahé, elektronické počítače, které zabíraly celou větší místnost a navíc z důvodu nedostatečného samochlazení musely být umístěny v klimatizovaných prostorách. Vzhledem k jejich vysoké ceně byly vysoce chráněné a přístup k nim měli pouze vyvolení programátoři dané společnosti nebo university, jež tento stroj vlastnila. Z těchto indicií můžeme vyvodit, že možnost jakéhokoli kriminálního využití byla v této době mizivá, ba dokonce nulová. Nicméně i v této době se objevují ojedinělé trestné činy v podobě sabotáží podnikových záznamů. U nás se pravděpodobně první čistě počítačový zločin odehrál v sedmdesátých letech, kdy nespokojený pracovník Úřadu důchodového zabezpečení poškozoval magnetem záznamy na magnetických páskách. Podobný, tak trochu kuriosní případ se stal v letech , kdy pracovníci výpočetního střediska záměrně poškozovali počítač SMEP sovětské výroby, s cílem zrušení jeho instalace a následné výměny za systém západní. 5 Následující etapa, kterou můžeme nazvat středověkem započala v již zmíněném roce 1981 a skončila případem Citibank v roce Startovním můstkem, díky němuž tato nová epocha započala, se stal masový nástup klasických, cenově relativně dostupných počítačů, tak jak je známe dnes spolu s možností jejich připojení k telefonní lince. Prostřednictvím modemů se stále více počítačů začalo připojovat do sítí, čímž došlo k vytvoření předchůdce dnešního Internetu zvaného BBS. Zajímavým případem, který stojí za zmínku, se stal Floridský skandál z roku 1989, kdy volající do úřadu kurátora Palm Beach Country v Delray Beach na Floridě, k jejich překvapení zjistili, že mluví se sexuální pracovnicí ve státě New York. Došlo tedy k záhadnému přesměrování hovoru, bez přirážky pro volajícího, na horkou linku vzdálenou stovky mil. 7 Tento skandál byl velkým impulsem pro policejní složky, které si uvědomily 5 Smejkal, V. Internet a. Praha: Grada Publishing, 2001, s Matějka, M. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002, str Matějka, M. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002, str. 24.

11 vážnost a nebezpečnost nastalé situace a začaly se tímto problémem ihned zabývat. Snaha Policie v roce 1990 vyvrcholila ve známý, systematický zátah, pod krycím názvem Sundevil, při kterém byl vedle jiných dopaden i pachatel onoho žertu. Do této chvíle byla drtivá většina hackerů 8, počítačovými nadšenci, pro které představoval průnik do vzdálených systémů intelektuální výzvu, nikoliv majetkový prospěch, či obohacení. Na přelomu devadesátých let ovšem došlo k velice důležité změně v osobě pachatele počítačového zločinu. Z fandů se stávají chladní profesionálové, jejichž hlavním cílem již není zisk slávy a uznání v amatérsko-hackerských kruzích, nýbrž ekonomická stimulace a majetkový prospěch. Touto transformací pachatele dochází ke konci období středověku a počátku údobí nového, současného, zvaného informační novověk. Hlavní příčinou kvalitativního posunu v osobě pachatele bylo především masové rozšíření osobních počítačů s operačním systémem Microsoft Windows, jež nahradily starší, osmibitové. Ruku v ruce s nástupem nových technologií dochází k rozšíření a komercializaci sítě Internet, podpořené přehledným grafickým rozhraním WWW, do které se připojuje stále více obchodních a podnikatelských serverů. Skrze tyto subjekty do počítačové sítě přitékají finanční prostředky nezanedbatelného rozsahu, což predikuje rostoucí zájem potencionálních pachatelů o tento sektor. Případ, který upozornil na nebezpečnost novodobých počítačových pirátů, formujících se ve skupiny, se odehrál v roce 1994, kdy ruská hackerská skupina vedená Vladimírem Levinem pronikla do počítačové sítě Citibank a na své účty převedla částku deset miliónů dolarů. 9 Přestože byl Levin záhy odhalen a dopaden, můžeme tento čin považovat za skutečný milník v počítačové kriminalitě, který odstartoval novou éru počítačového zločinu. O skladbě jednotlivých trestných činů spolu s příklady páchané trestné činnosti u nás i v zahraničí bude pojednáno v kapitole páté. 8 Ten, kdo neoprávněně vnikne do počítačového systému. 9 Matějka, M. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002, str. 27.

12 4. Subjekty zúčastněné v rámci počítačové kriminality 4.1 Osoba pachatele Pachatelé informační kriminality se generálně rekrutují z osob dosud trestně nestíhaných, nadprůměrně intelektuálně vybavených, kreativních, požívajících nemalé důvěry svého dosavadního zaměstnavatele, který v drtivé většině působí v oboru informačních technologií. Nezřídka působí v podniku, či instituci na vedoucích postech, disponujíce tomu odpovídajícími pravomocemi. Díky tomuto spojení mají potencionální pachatelé přístup k nejnovějším prostředkům, kódům, či přístupovým heslům, jež mohou následně využít ke své protiprávní činnosti. Bez povšimnutí nesmíme ponechat ani problematiku mladistvých pachatelů, jelikož se trendem dnešní doby stává neustále narůstající podíl tohoto věkového spektra v rámci odvětví počítačové kriminality. Děje se tak hlavně z těch důvodů, že dnešní mladiství mají na rozdíl od předchozích generací poměrně snadný přístup k informačním technologiím a to jak doma, tak i v základních či středních školách. Vzhledem k této skutečnosti jsou jejich znalosti v počítačovém odvětví již od útlého věku nezanedbatelné a v některých případech dokonce převyšují standardní vědomosti dospělé populace. Na Internetu jsou dostupné velice podrobné návody jak začít s jednoduchými formami protiprávní činnosti páchané prostřednictvím počítače, stejně tak jako extrémně rozsáhlá kompendia zabývající se sofistikovanou trestnou činností. Pokud se k těmto faktorům přidá také neúspěšnost mladistvého v reálném životě a to především při navazování sociálních vztahů se svými vrstevníky, může dojít k situaci, kdy se takový pachatel svým protiprávním jednáním snaží zviditelnit alespoň u počitačové komunity. V mnoha případech si vlastně ani neuvědomuje vážnost svého jednání, možná také proto, že své počínání považuje za jakousi formu složitější hry. Ze statistik je patrné, že nejčastějšími pachateli počítačové kriminality jsou poměrně mladí lidé s příslušným středoškolským, vyšším nebo vysokoškolským vzděláním v technických oborech, zejména v oboru informačních technologií a vyvinutým smyslem pro abstraktní a logické uvažování. Velice frekventovaným jevem bývá organizování těchto potencionálních pachatelů do skupin, ve kterých většinou nefunguje klasická vertikální organizační struktura řízení, nýbrž struktura horizontální s možným dělením funkcí. V těchto jednotkách jsou potom schopni lépe prosazovat a uskutečňovat své zájmy namířené proti finančním institucím či jednotlivým, přesně vytipovaným subjektům.

13 Převažujícím motivem pachatelů této trestné činnosti je jednoznačně osobní obohacení, které je ve srovnání s materializovanou, klasickou kriminalitou tisíckrát i vícekrát výnosnější. Najdou se zde ale i motivy jiné, případně jejich kombinace: 10 a) pocit převahy nad zaměstnavatelem, policií, či veřejností, b) pocit beztrestnosti a neodhalitelnosti, c) názor, že firmě nemohou uškodit malé ztráty, d) snaha kompenzovat svoji nespokojenost s prací, e) touha po dobrodružství, riziku. Zajímavým se jeví psychologický profil pachatelů velkých bankovních počítačových podvodů, který u velkého počtu z nich vykazuje jistou míru podobnosti, zahrnujíce nedocenění vlastní osoby zaměstnavatelem nebo dokonce celým okolím mísící se s nenaplněnými, či málo intenzivními vztahy k opačnému pohlaví. Pachatele počítačové kriminality můžeme z kriminologického hlediska rozdělit na osobnosti cílevědomé - kriminogenní a příležitostné typy, které z rozboru trestných činů počítačové kriminality převažují a které se dále člení na osoby kořistnicky zaměřené charakterizované jako podvodníci, či nenasytové. Druhá skupina je tvořena osobami plánovitými, které se převážně zaměřují na překonání překážek ochrany systémů nebo na vlastní uspokojení z utajování vlastní činnosti. Poslední skupina pachatelů je nazývána situační, snažící se využít příhodných podmínek k uskutečnění jakékoli motivace. 11 Z hlediska vztahu pachatelů k informacím je můžeme dělit na amatéry, mezi které řadíme například hackery, crackery, mstitele nebo neúspěšné kritiky pronikající náhodně nebo cílevědomě do informačních systémů tím způsobem, že vyhledávají jejich zranitelná místa. A na profesionály, pod které můžeme podřadit pracovníky tajných služeb, detektivy, informační specialisty a potažmo také teroristy, jež jsou považováni za zvláštní skupinu organizovaného zločinu. Hackery obecně rozumíme osoby, které pronikají nebo se snaží proniknout do chráněných informačních systémů s cílem prokázat své vlastní schopnosti, aniž by měly zájem získat informace nebo systém narušit. Zcela zásadní věcí se stává překonávání bezpečnostních bariér, což považují za zábavu a dobrodružství. Pojem hacking označuje činnosti, které pravý hacker provádí a kterými získává uznání a respekt. Může jím být získání a zpřístupnění zdrojového kódu programů, odhalení slabin informačního systému a 10 Smejkal, V. Počítačové právo. Praha: C.H. BECK, 1995, str Látal, I. Počítačová (informační) kriminalita a úloha policisty při jejím řešení [citováno 15. dubna 2007]. Dostupný z:

14 zpřístupnění příslušných informací, či publikování užitečných informací na Internetu. Pro zajímavost můžeme zmínit, že hacking, který není prováděn tak, aby způsobil někomu jinému škodu či jinou újmu nebo sobě či jinému neoprávněný prospěch, není kvalifikován jako trestný čin, a tudíž není postižitelný. 12 Neúspěšní kritikové poukazují na závady a nedostatky v informačních systémech, zejména v jejich ochraně. Svým průnikem do systému chtějí upozornit dotčené instituce na naléhavost situace a nutnost jejího řešení. Ve většině případů nesledují svojí činností zištný cíl, pouze se snaží odpovědné osoby přimět k ráznému jednání, jež by daný problém vyřešilo. Činnost mstitelů je motivována faktem, že byly z nějakého, pro ně krajně nespravedlivého důvodu propuštěni ze zaměstnání, ztratili svou dlouhodobou pozici v dané společnosti nebo byl místo nich povýšen služebně mladší a méně zkušený zaměstnanec. Za crackery můžeme označit patogenní osobnosti, jejichž hlavním cílem je narušení zabezpečení ochrany a integrity programu, či systému. Tyto osoby jsou schopny rozluštit kód, registrační klíč nebo heslo určitého softwarového produktu a tím umožnit jeho nelegální kopírování. Jejich úmyslem může být i průnik do informačního systému zvenčí s cílem jeho následného poškození. Profesionálové shromažďují, analyzují a získávají informace pro své zaměstnavatele, díky kterým mají téměř neomezené prostředky. Jejich činnost není protiprávní do té chvíle, než začnou informace, ke kterým se prostřednictvím náplně své práce dostali, zprostředkovávat třetí straně, která jim za tuto službu poskytne úplatu. Může se například jednat o průmyslovou špionáž. 4.2 Osoba poškozeného Poškozeným subjektem obětí počítačové kriminality se může stát jakákoli fyzická, či právnická osoba, stát nevyjímaje. Specifikem této dematerializované trestné činnosti se stala možnost zásahu pachatelem do práv nebo chráněných zájmů subjektu, jež může být vzdálen tisíce kilometrů. Hranice států v tomto smyslu nemají žádný význam, stejně tak jako je irelevantní vzdálenost mezi poškozeným a pachatelem. Proto je velice důležitá mezinárodní spolupráce při potírání těchto zločinů spolu s kvalitní, unifikovanou mezinárodní právní úpravou. 12 Paukertová, V. Elektronická informační kriminalita [citováno 15. dubna 2007]. Dostupný z:

15 Konkrétně se může jednat o průnik do zabezpečeného bankovního systému, následné odčerpání aktiv a jejich převedení na účet pachatele. V tomto případě mohou být všechny tři zúčastněné subjekty v odlišných státech. Stejně tak může být naplněna skutková podstata trestného činu, pokud se pachatel nabourá do vzdáleného serveru instituce, či soukromého podniku, kde zcizí určité know-how nebo jiné materiály podléhající utajení, které následně poskytne třetí straně. Fyzická osoba se může stát terčem útoku prostřednictvím svého špatně zabezpečeného osobního počítače připojeného do sítě Internet. Pachatel může díky této skutečnosti tohoto faktu využít, nabourat se do počítače a zkopírovat osobní či firemní korespondenci, či kterékoli jiné údaje, jež jsou uloženy na pevném disku.

16 5. Nejvýznamnější projevy počítačové kriminality a jejich trestněprávní postih 5.1 Trestné činy porušující soukromí Ilegální sbírání a zneužívání osobních údajů, nosičů informací a dat Klíčovým pojmem této sekce se stává pojem osobní údaj, kterým dle zákona o ochraně osobních údajů 13 rozumíme jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 14 Setkáváme se s ním i v předpisu disponující nejvyšší právní silou, listině základních práv a svobod, která v jednom ze svých článků říká, že každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 15 Zákonodárce si byl při formulování tohoto ústavně zaručeného práva dobře vědom nutnosti implementace a ochrany tohoto institutu z důvodu uchovávání mnohdy extrémně citlivých údajů, jež při neoprávněné manipulaci mohou způsobit poškozenému subjektu nemalé imateriální, ba dokonce materiální škody. Druhým, stěžejním pojmem, jsou nosiče informací (dat), jimiž rozumíme snadno přenosná média, která slouží jako prostředek k záznamu dat, přičemž je pojem nosič informací totožný s pojmem nosič dat. 16 Pod tyto nosiče můžeme podřadit jak jednotky do počítače pevně zabudované (operační paměti nebo pevné disky) tak přenosné (diskety, paměťové karty či výměnné disky). Generálně je podstatou tohoto počítačového deliktu získání osobních údajů, dat, či jiných, pro oběť esenciálních hodnot, průnikem do systému oběti za cílem jejich následného využití k poškození napadeného subjektu nebo k prospěchu pachatele, či třetí osoby. Ne vždy má však pachatel v úmyslu získané informace dále uchovávat, či jinak s nimi disponovat. K naplnění účelu jeho chování může sloužit pouhé zničení těchto dat jejich vymazáním nebo zformátováním média, na němž byla konkrétní data uložena, 17 což naplňuje skutkovou podstatu trestného činu poškození, či zneužití záznamu na nosiči informací dle 257a TrZ. Závažnější manipulace s daty, kdy pachatel destruuje nebo 13 Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 14 4a tamtéž. 15 Článek 10 odst. 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. 16 Smejkal, V. Počítačové právo. Praha: C.H. BECK, 1995, str Matějka, M. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002, str. 59.

17 poškozuje data v počítačích řídících činností, při kterých jsou ohroženy životy a zdraví lidí, dopravní systémy nebo letecký provoz, může být kvalifikována pomocí TrZ také jako obecné ohrožení při jednočinném souběhu s již zmíněným 257a TrZ. Konkrétním příkladem protiprávního jednání může být získání podnikového knowhow, či obchodního tajemství a jejich následné nabídnutí konkurenci za finanční obnos, což řadíme pod obecný pojem průmyslové špionáže. Za jednání, které vykazuje daleko vetší míru společenské nebezpečnosti považujeme zcizení informací o klientech, či zaměstnancích oběti, při kterém se již může jednat o zneužití osobních údajů. V tomto případě lze již toto jednání charakterizovat jako trestný čin s vysokou mírou společenské nebezpečnosti, jelikož neoprávněné nabytí údajů z bankovních nebo zdravotnických záznamů může vést ke krajně negativním důsledkům pro subjekty údajů. Pachatel pomocí získaných dat může následně svou vytipovanou oběť obtěžovat nebo dokonce vydírat, aby dosáhl jím požadovaného prospěchu. Tuto činnost můžeme při naplnění skutkové podstaty subsumovat pod 178 TrZ upravující problematiku neoprávněného nakládání s osobními údaji. V krajních případech, kdy se terčem útoku stávají státní informační systémy včetně systémů armádních, může taková protiprávní činnost dokonce znamenat ohrožení bezpečnosti státu a její následnou kvalifikaci prostřednictvím 106 TrZ definující skutkovou podstatu trestného činu ohrožení utajované skutečnosti. Vedle již výše zmíněných trestných činů mohou být těmito jednáními naplněny i jiné skutkové podstaty jako například trestný čin vyzvědačství ( 105 TrZ), ohrožení státního tajemství ( 106 TrZ), vyzrazení státního tajemství ( 107 TrZ), ohrožení hospodářského tajemství ( 122 TrZ) nebo nekalá soutěž ( 149 TrZ) Pomluva a nepravdivé informace Šíření pomluv, či nepravdivých informací dostalo v křemíkovém věku zcela nový, daleko dynamičtější rozměr. Téměř každý, kdo má přístup k Internetové síti může prostřednictvím diskusních fór, hromadných ů, internetových stránek, či online chatů páchat trestnou činnost založenou na šíření nepravdivých a zavádějících informací naplňující skutkovou podstatu pomluvy. Co se efektivity tohoto prostředku týká, je publikace informací schopných oběť poškodit srovnatelná s klasickým médiem jako je tisk. Na to také pamatuje TrZ, který stanoví, že se kvalifikovaná trestní sazba použije i v tom

18 případě, kdy byl trestní čin pomluvy spáchán jiným, obdobně účinným způsobem na úrovni tisku, rozhlasu nebo televize. 18 Velice zajímavý, kontroverzní i tak trochu hořce kuriosní případ pomluvy, který se následně dostal před obvodní soud pro Prahu 7 se odehrál v roce Petr Partyk, občan Prahy 7, si na oficiálním diskusním fóru Pražské radnice několikrát pod svým jménem, nepřihlášený a nezaregistrovaný, stěžoval na městské úředníky. Zhruba rok bydlel v posledním patře domu bez střechy. Majitel domu prodal půdu zájemcům o stavbu nových bytových prostor, se kterými se údajně domluvil, že střechu zrekonstruují na své náklady. Rekonstrukce doopravdy započala, záhy však narazila na odpor místních památkářů. Stavební úřad zareagoval a probíhající úpravy nejprve zastavil, aby je zase poté znovu povolil. Nicméně rozestavěný dům zůstal tak, jak jej stavbaři po zákazu zanechali. Dne 17. října téhož roku se na stejném diskusním fóru objevil inkriminovaný příspěvek, pod kterým byl podepsaný Petr Partyk, jež spekuluje o možném jednání majitele domu Dr. Šťastného se zájemci o koupi domu a šéfem stavebního úřadu Ing. Jiřím Chourem: Dobře věděli, že od většinového spoluvlastníka dr. Šťastného kupují ideální části domu se stavebním povolením na půdní VESTAVBU. Někým (dr. Šťastným) však byli,poučeni, že to není problém, Česká republika je banánová republika, stačí podplatit příslušného úředníka (Ing. Chour?), ten za porušení stavebního povolení vyměří směšně nízkou pokutu a nepovolenou stavbu dvoupodlažní NÁSTAVBY dodatečně schválí. 19 Následná diskuze se zvrhla v ohnivou debatu, při níž padala ostrá slova a kde se diskutující navzájem obviňovali. Výše zmíněný příspěvek, jak se později ukázalo, se stal předmětem doličným. Jeden z aktérů diskuze, vedoucí stavebního úřadu Ing. Chour, podal dne 20. října 2000 trestní oznámení na neznámého pachatele, nikoliv však z důvodu oné internetové diskuze, ale kvůli tomu, že si někdo pod jeho jménem otevřel ovou schránku, skrz kterou rozesílal pornografický obsah starostovi, tiskovému mluvčímu a dalším. V trestním oznámení nebyla žádná zmínka o diskuzi, jež proběhla v nedávné době, pouze konstatování, že si není vědom toho, kdo by za hanlivými y mohl stát. Policie se začala tímto případem ihned zabývat a došla k překvapivému závěru. Elektronická pošta, rozesílaná neznámým vtipálkem, byla dle provedeného vyšetřování odeslána z kancelářského počítače Petra Partyka. A i když si Jiří Chour na internetovou diskuzi v trestním oznámení vůbec nestěžoval, hyperaktivní policisté ji do obvinění odst. 2 TrZ. 19 Ambrož, J. Vězení za diskusi na webu! [citováno 17. dubna 2007]. Dostupný z:

19 zanesli. Petr Partyk byl obviněn z trestných činů ohrožování mravnosti, pomluvy a následně státním zástupcem obžalován. Soudce obvodního soudu pro Prahu 7, JUDr. Rudolf Šídlo shledal Petra Partyka vinného v plném rozsahu a odsoudil ho k jednomu roku odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let a to i přes posudek soudního znalce Doc. Ing. Zdeňka Pastorála, který prohlásil, že nelze jednoznačně stanovit, že pro přístup k uvedeným adresám byl použit počítač používaný obviněným. Soudce tento posudek vůbec nevzal na vědomí a v odůvodnění rozsudku došel k tomuto závěru: Ze znaleckého posudku vyplývá (...). Z výpovědi svědků však jednoznačně vyplývá, že tento počítač byl používán obžalovaným. Byl umístěn v jeho kanceláři a i když nelze vyloučit jeho občasné použití některým z kolegů, je tato okolnost vysoce nepravděpodobná (...). Obžalovaný měl neshody s ing. J. Chourem a tímto způsobem se mu chtěl pomstít. 20 Mně osobně z tohoto odůvodnění běhá mráz po zádech, jelikož z něj můžeme vyvodit, že v podstatě nezáleží na tom, kdo z Vašeho počítače odesílá data, i když k němu má přístup více lidí. Toto jednání bude vždy přičteno hlavnímu uživateli, čili Vám. Rozhodující soudce zřejmě nebyl zcela seznámen s problematikou internetové identity, stejně tak jako s možnostmi zneužití této identity k nekalým účelům. Snad jen pro dokreslení ještě zmíním, že se Petr Partyk odvolal k Městskému soudu v Praze, kde ho soud zprostil obžaloby ve věci ohrožování mravnosti a trest za pomluvu mu snížil na 150 hodin obecně prospěšných prací. Odvolal se také k Nejvyššímu soudu, který ovšem předchozí rozsudek pouze potvrdil. 5.2 Trestné činy se vztahem k obsahu počítače Šíření pornografie Snad žádná z nelegálních aktivit, jež lze pomocí nebo skrz celosvětovou síť provozovat nezažila v posledních deseti letech takový boom jako právě šíření pornografie. Propojením Internetu a počítače vznikla téměř dokonalá živná půda pro tuto činnost, jelikož relativní záruka anonymity spolu s obrovskou a okamžitou dostupností vystavovaných materiálů skýtá ve srovnání s časopiseckým šířením jednodušší a zároveň efektivnější způsob jak oslovit zákazníka. 20 Ambrož, J. Vězení za diskusi na webu! [citováno 17. dubna 2007]. Dostupný z:

20 Nárůst nabídky by samozřejmě nebyl možný bez adekvátně se zvyšující poptávky, která v dnešní době narůstá do enormních rozměrů, což také dokazují statistiky prováděné jak ve světovém a evropském, tak i tuzemském měřítku. Je to především dáno tím, že potencionální zákazník již nemusí čelit řadě, pro něj nepříjemných překážek jak tomu bylo v dobách minulých. Odpadá nutnost složitého vyhledávání prodejce, jež nabízí typově správnou odnož pornografie zákazníkem vyhledávanou, následná kontaktáž a placení v hotovosti většinou na odlehlých místech. V tomto případě mám na mysli pornografii, jejíž šíření je dle 205 TrZ zakázáno a postihováno, nikoli běžnou, nezávadnou pornografii, která je běžně k dostání v časopiseckých vydáních, či v digitální formě na Internetu. Výše zmíněné ustanovení TrZ je pro postih šíření pornografie zcela esenciální a zásadní. Pornografii jako takovou sice vůbec nedefinuje, což bývá někdy považováno za nemalý problém z důvodu kvalifikace zda-li se již jedná o mravně závadný pornografický materiál, či pouze o nezávadné umění, ale na druhou stranu zcela jasně identifikuje pornografická díla ohrožující mravnost. Absence jasné definice pojmu pornografie může být daleko větším problémem, než-li se na první pohled může zdát. Hranice mezi erotikou a pornografií může být totiž velice mizivá a materiály, které někdo kvalifikuje jako umění s nádechem erotična, může druhý považovat za pornografii. Konkrétním příkladem může být fotka nahého, nezletilého dítěte v přirozené poloze ve stoje, která bývá konzervativněji založenými lidmi označována za pornografii, přičemž druhý, liberálně smýšlející tábor, subsumuje tuto fotografii pod umění. V tomto případě naše právní úprava ve srovnání s například americkou trochu pokulhává, což se snad s připravovanou novelizací TrZ změní. Pokud se podíváme blíže na skutkovou podstatu ohrožování mravnosti 21 zjistíme, že ji naplní ten, kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí, dováží, prováží nebo vyváží, anebo za tím účelem přechovává pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty 22 zobrazující dítě, projevující neúctu k člověku a násilí nebo zobrazující pohlavní styk se zvířetem. Z tohoto výčtu se v dnešní době jeví jako nejvíce nebezpečnou dětská pornografie, zaznamenávající v posledních několika letech rostoucí poptávku právě díky internetovému médiu. Tomuto smutnému trendu se nevyhnula ani Česká republika, která díky absolutně chybějící legislativě, jež by upravila stíhání těch, kteří pouze dětskou pornografii drží pro TrZ odst. 1 tamtéž.

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze 1 Úvodem Obsah pojem a členění kybernetické kriminality statistiky kriminality Problematika

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Stát v kyberprostoru I

Stát v kyberprostoru I Ing. Mgr. Michaela Stonová, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologiíí České vysoké učení technické v Praze Kybernalita ZS 2011/12, Přednáška 11 https://edux.fit.cvut.cz/courses/mi-kyb/start

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender. (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender. (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender (dále jen Podmínky ) Následující text je smluvním ujednáním jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedené služby FileSender zavazuje dodržovat pravidla

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Kybernetická kriminalita páchaná na dětech Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. Tato prezentace byla zpracována v rámci Projektu vědeckovýzkumného

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty 11. TRESTNÍ SAZBY Zdroj: Jan Zouhar Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty Metodické poznámky

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Bezpečnost intranetových aplikací

Bezpečnost intranetových aplikací Bezpečnost intranetových aplikací Karel Miko (miko@dcit.cz) DCIT, s.r.o. (www.dcit.cz) Hlavní body prezentace Obsah příspěvku Fakta: historie a současnost Bezpečnost uvnitř podniku Kde jsou slabá místa

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Řešení pro vaše e technologie, technologie pro vaše řešení Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Skupina PCS Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Marek Fryšták KEY Publishing s.r.o. Ostrava VIP Books s.r.o. Praha 2007 Recenzent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno

Více

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: E-mail I víme o něm vše?

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: E-mail I víme o něm vše? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází)

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází) Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Tomáš Pecina, nar. 21. 4. 1966 Slezská 1668/56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Zastoupen: JUDr. Petrem Kočím,

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Metodický plán workshopu pro zaměstnance. Jak se (ne)chovat ve firemní síti. SHIFTCOM s.r.o. Prokopova 498, Louny, 440 01 www.shiftcom.

Metodický plán workshopu pro zaměstnance. Jak se (ne)chovat ve firemní síti. SHIFTCOM s.r.o. Prokopova 498, Louny, 440 01 www.shiftcom. Metodický plán workshopu pro zaměstnance Jak se (ne)chovat ve firemní síti [1] Obsah: Strana: 1. Úvod. 3 2. Metodický plán workshopu.... 4 2.1 Co se událo v poslední době... 5 2.2 Počátky škodlivých sw

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

V PRAZE DNE 26. DUBNA 2006

V PRAZE DNE 26. DUBNA 2006 ZADAVATEL: RYANT, s.r.o., IČ: 262 49 871, SPOLEČNOST SE SÍDLEM KOTKOVA 20, 670 25 ZNOJMO V PRAZE DNE 26. DUBNA 2006 ANALÝZA DOPADŮ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 624/2001 A DALŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera Výroční zpráva 2012 Obsah O Horké lince 4 Spolupráce v ČR 5 Horká linka mezinárodní spolupráce 6 Zpracování hlášení 8 Statistiky Horké linky za rok 2012 10 Ohlédnutí za rokem 2012 11 Horká linka v médiích

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více