Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Ústav práva a technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE. Aktuální judikatura v doménových sporech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Ústav práva a technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE. Aktuální judikatura v doménových sporech"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Ústav práva a technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Aktuální judikatura v doménových sporech Jiří Chomát 2014/2015

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Aktuální judikatura v doménových sporech zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Jiří Chomát. 1

3 Rád bych poděkoval doc. JUDr. Radimu Polčákovi, Ph.D. za vedení práce, odborné konzultace a připomínky k textu. Dále bych chtěl poděkovat partnerce a své rodině za podporu při psaní práce. 2

4 ABSTRAKT Diplomová práce Aktuální judikatura v doménových sporech se zabývá problematikou současných rozhodnutí v oblasti doménových jmen, a to se zaměřením na nedávné rozšíření doménových jmen o nové domény nejvyššího řádu. V práci tak rozebírám typově nová rozhodnutí v oblasti přidělování nových domén nejvyššího řádu a s tím spojené procesní otázky. Dále se zabývám rozborem rozhodnutí v případě doménových jmen druhého řádu a jejich komparací s rozhodnutími vydanými před rozšířením. ABSTRACT The thesis "Recent case-law in domain disputes" deals with recent decisions in domain name disputes in the light of current expansion of top-level domain names. In this thesis I analyze the new kind of decisions that deals with delegation of new top-level domain names and related procedural questions. Further I deal with analysis of cases concerning second-level domain names and their comparison with decisions before expansion. KLÍČOVÁ SLOVA Doménové jméno, doména, doménové spory, UDRP, gtld, ICANN, cybersquatting, Trademark Clearinghouse KEYWORDS Domain name, domain, domain name disputes, UDRP, gtld, ICANN, cybersquatting, Trademark Clearinghouse 3

5 Obsah Úvod Internet, DNS a doménová jména... 9 Historie doménového jména... 9 IP adresa a DNS... 9 ICANN Funkce doménového jména Doménová jména a jejich řády Správci domén, registrátoři a registrace domén Domény nejvyššího řádu Doména nejvyššího řádu.cz Doména nejvyššího řádu.eu Právní povaha doménových jmen Řešení sporů z.cz domén Spornost platnosti veřejné rozhodčí nabídky Řešení sporů z.eu domén Řešení sporů z generických domén Průběh UDRP řízení Precedenční povaha UDRP rozhodnutí Rozšíření generických domén nejvyššího řádu Žádosti o generické domény nejvyššího řádu Průběh řízení o přidělení nové domény nejvyššího řádu Opravné prostředky a přezkum rozhodnutí Ombudsman Přehodnocení Nezávislý přezkum Vybraná řízení o přidělení gtld AMAZON GAY Řešení sporů z gtld

6 Příslušnost soudů Mechanizmy ochrany práv v rámci nových gtld Legal Rights Objections Trademark Clearinghouse Uniform Rapid Suspension System -URS PDDRP - Post-Delegation Dispute Resolution Procedure Vztah ADR a obecných soudů ve věcech doménových sporů UDRP ve světle nových gtld Závěr Prameny

7 Úvod Doménová jména plní čím dál tím důležitější roli nejen v prostředí internetu, ale i mimo něj. Využívají je jednotlivci i společnosti, pro které je doménové jméno odpovídající jejich názvu nutností. Zde však často vzniká problém, protože doménové jméno musí být bezpodmínečně unikátní, a to nejen v rámci jedné jurisdikce, ale také v rámci celé sítě Internet. To se však nedá říct o jménech společností a dalších subjektů. Doménová jména jsou standardně přidělována tomu, kdo o ně jako první požádá, vztah žadatele k danému označení není při registraci zkoumán. To, ve spojení se stále se zvyšující hodnotou doménových jmen, má za následek rostoucí počet sporů, které je nutné v souvislosti s doménovými jmény řešit. V obecné části této práce se tak zabývám historií a vztahem internetu a doménových jmen, technickými aspekty doménových jmen a jejich druhy. Snažím se tak v rámci rozsahu práce uvést čtenáře do problematiky doménových jmen a poskytnout tak ucelený výklad, na který naváži ve zvláštní části. Zvýšenou pozornost přitom věnuji generickým doménovým jménům, kterým se dále podrobněji věnuji právě ve zvláštní části. Pro úvodní kapitoly čerpám z monografických a časopiseckých pramenů zabývajících se právem doménových jmen. Ve zvláštní části se zaměřím zejména na aktuální téma masivního rozšíření stávajících domén nejvyššího řádu a s tím související judikaturu. Zatímco řešení sporů u doménových jmen druhého řádu je relativně zažitým institutem a bylo o něm napsáno nespočet odborných prací, spory o domény nejvyššího řádu jsou zcela novou problematikou. Rozšíření doménových jmen o nové domény nejvyššího řádu probíhá od října 2013 a poprvé v historii umožňuje jakémukoliv subjektu splňujícímu podmínky zaregistrovat si vlastní doménu nejvyššího řádu. Domény prvního řádu nejsou přidělovány prvnímu žadateli jak je tomu o doménových jmen druhého řádu, ale o žádosti se vede schvalovací proces. V tomto procesu se vybírá 6

8 ten nejvhodnější kandidát s ohledem na relevanci a technické i finanční zázemí. Proces má několik fází a probíhá u neziskové organizace ICANN, která generická doménová jména nejvyššího řádu spravuje. Proces je velmi specifický a vznikají během něj typově nová rozhodnutí v oblasti doménových jmen, která ovlivní budoucí vývoj internetu, a to zejména proto, že přidělení domény nejvyššího řádu je nevratné. Poprvé v historii internetu tak vznikají spory o domény nejvyššího řádu, jejichž specifikem je to, že je neřeší soud nebo rozhodčí instituce, ale sama organizace ICANN, která zároveň pro podávání žádostí a řešení sporů sama vytvořila pravidla. V práci se zabývám jak analýzou jednotlivých rozhodnutí, tak i průběhem celého procesu schvalování žádostí, během kterého vznikají různá dílčí rozhodnutí. Rozšíření domén nejvyššího řádu má ale také přímý vliv na spory o doménová jména druhého řádu, kde kvůli mnohonásobnému zvýšení počtu domén prvního řádu již není vhodné řešit porušování ochranných známek individuálně v rámci jedné domény nejvyššího řádu, ale spíše plošně napříč všemi novými doménami. Proto bylo nutné zavést nové mechanizmy ochrany pro držitele ochranných známek, které tuto ochranu zajišťují. Cílem této práce je tedy analýzou procesu schvalování žádostí o novou doménu nejvyššího řádu a souvisejících rozhodnutí poukázat na problematiku nových domén nejvyššího řádu a jejich rozdílnost od doménových jmen druhého řádu a na vybraných rozhodnutích diskutovat vhodnost stávajícího řešení řízení o žádosti. Zabývám se také analýzou a diskuzí o vhodnosti zavedení nových ochranných mechanizmů pro držitele ochranných známek. Při analýze procesu schvalování žádostí jsem vzhledem k aktuálnosti vycházel zejména z dokumentů stanovujících pravidla pro různé části žádosti a také zahraniční časopisecké literatury, která se touto problematikou zabývá. Závěrem zhodnotím vhodnost rozšíření domén nejvyššího řádu, jakožto i vybraných rozhodnutí a zformuluji náměty k procesu schvalování žádostí o nová 7

9 doménová jména nejvyššího řádu i k novým ochranným mechanizmům určeným držitelům ochranných známek. Zhodnotím také celkový dopad rozšíření na právo doménových jmen a jeho vývoj. 8

10 1. Internet, DNS a doménová jména Historie doménového jména První doménové jméno bylo zaregistrováno v roce 1985 a od té doby se stalo symbolem internetu. Bez něj by byla orientace na světové síti velmi obtížná. Prvním rozšířeným způsobem vzájemného propojení počítačů byl ARPANET, který vznikl pod záštitou Defense Advanced Research Projects Agency, zkráceně DARPA. Vědci začali do této sítě připojovat univerzitní počítače. Postupně začali vznikat další sítě organizací jako NASA a NSF, proto byl vyvinut protokol TCP/IP, který propojil všechny tyto sítě. Tomuto propojení se začalo říkat internetworking, od čehož také vzniklo dnešní označení internet. Doménové jméno samo o sobě je však pouhým označením, které slouží člověku jako snadno zapamatovatelný řetězec. V raných dobách internetu neexistovaly internetové vyhledávače, které by umožnily najít cílový počítač, a tak jedním z hlavních cílů doménových jmen bylo umožnit uživatelům snadný přístup k ostatním počítačům v síti. Proto byl v síti centrálně dostupný soubor host.txt, který obsahoval překlady jmen počítačů na IP adresy 1. IP adresa a DNS IP adresa je unikátní označení počítače v síti internet, díky kterému spolu počítače komunikují. Důvodem pro zavedení jmen počítačů bylo kromě snadné zapamatovatelnosti také možnost změnit IP adresu počítače skrývajícího se pod daným jménem. Jak ale počet připojených počítačů rostl, správa domén v jednom souboru již přestala být efektivní. Proto vědci vyvinuli tzv. domain name system, zkráceně DNS, který zavedl strukturu doménových jmen tak, jak jsou známé dnes 2. V současné době se používá protokol IPv4 v číselném formátu X.X.X.X, kde X může být jakékoliv číslo od 0 do 255. Tento typ protokolu se používá již od 1 FEINLER, Elizabeth, Ken HARRENSTIEN, Zaw-Sing SU a Vic WHITE. DoD INTERNET HOST TABLE SPECIFICATION. RFC Editor [online] [cit ]. 2 MOCKAPETRIS, Paul. DOMAIN NAMES - CONCEPTS and FACILITIES. RFC Editor [online] [cit ]. 9

11 počátku internetu, proto je také značně zastaralý a nepočítal s dnešním masovým rozšířením internetu. To způsobilo, že v dnešním době IPv4 čelí nedostatku adres 3, kdy je již téměř všech 4,3 miliardy adres obsazeno 4. Tento starý protokol je tedy v současnosti nahrazován 128 bitovým protokolem IPv6 v hexadecimálním formátu, který má k dispozici IP adres. Překlad doménových jmen na IP adresy obstarávají DNS servery. DNS server vyhledá záznam doménového jména ve jmenných serverech, zjistí požadovanou IP adresu a uživatele na ni nasměruje. Pokud tedy uživatel do internetového prohlížeče zadá počítač odešle požadavek na DNS server, který ho přepošle na adresu IP adresu lze zadat i přímo, avšak doménová jména vznikla právě pro to, aby si uživatelé složité číselné kódy nemuseli zapamatovávat. Za správu kořenového DNS registru odpovídá nezisková organizace Internet Corporation for Names and Numbers ( ICANN ), která má svou legitimitu odvozenou od Memorandum of Understanding Ministerstva obchodu Spojených států amerických, vydaného roku Správa tohoto registru je velmi důležitá pokud se zde nějaká doména prvního řádu nenachází, nelze ji na internetu najít. ICANN tak má možnost rozhodnout o tom, jaké domény prvního řádu budou dostupné. ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers vzniklo na základě mnoha požadavků, které vyžadovaly zejména správu DNS nekomerčním a nevládním subjektem, a také internacionalizaci a profesionalizaci správy DNS, která je hodná mezinárodnímu rozsahu internetu 6. Ministerstvo obchodu USA 3 HOGG, Scott. ARIN Enters Phase 4 of IPv4 Exhaustion. NetworkWorld [online] [cit ]. 4 Will the Internet Run Out of Addresses, Again?. Discovery News [online] [cit ]. 5 WEINBERG, Jonathan, John KANE a Haig PATAPAN. ICANN and the Problem of Legitimacy. Duke Law Journal [online]. 2000, vol. 50, issue 1 [cit ]. 6 WILLOUGHBY, Tony, Sally M ABEL a Torsten BETTINGER. Domain name law and practice. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2005, cxlviii, s.8 10

12 vydalo tzv. White paper 7, ve kterém jsou stanoveny základní principy nové administrativní struktury, jako je stabilita internetu, konkurenční prostředí, preference administrace soukromého subjektu nad vládní organizací a reprezentace zájmů internetové komunity. ICANN oficiálně převzal správu registru doménových jmen na základě Memorandum of Understanding mezi Ministerstvem obchodu a ICANN 8. Ve svých stanovách je ICANN popsána jako nezisková veřejně prospěšná organizace, která není založena ku prospěchu žádné osoby. Jejím účelem je koordinace unikátních identifikátorů, kterými jsou doménová jména, IP adresy a porty protokolů a číselníky parametrů. Dále také Správa a rozvoj kořenového systému DNS a tvorba pravidel souvisejících s těmito technickými funkcemi 9. Rozhodnutí vydává představenstvo ( Board of directors ), které se skládá z 15 hlasujících a 6 nehlasujících členů. Osm z hlasujících členů je voleno z podporujících organizací, kterými jsou Address Supporting Organization, Generic Names Supporting Organization a Country code Names Supporting Organisation. Dále také patří do organizační struktury ICANN také 5 poradních výborů, ombudsman a prezident 10. Funkce doménového jména Doménové jméno kromě technicko-identifikační funkce, kterou se rozumí nalezení IP adresy, jakožto místa v síti právě prostřednictvím doménového jména, zastává také funkce informační, propagační a soutěžní. 11 Informační funkcí se rozumí schopnost informovat návštěvníka o obsahu webové stránky na dané adrese 7 UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE. Management of Internet Names and Addresses. In: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [online] [cit ]. 8 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE AND INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS. In: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [online] [cit ]. 9 BYLAWS FOR INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS. In: Internet corporation for assigned names and numbers [online] [cit ]. 10 ICANN Organizational Chart. In: Internet corporation for assigned names and numbers [online] [cit ]. 11 DISMAN, Marek. Právní úprava domény "EU". Praha: Linde, 2011, s

13 před návštěvou této stránky. Informační funkce tak připadá v úvahu jen u doménových jmen, jejichž název má v konkrétním jazyce nějaký význam. Propagační funkcí se rozumí šíření povědomí o jménu či značce držitele prostřednictvím doménového jména. Soutěžní funkcí je schopnost přímo ovlivnit soutěžitelovo postavení na trhu. Doménové jméno, ač z povahy nehmotné, je také hojně užíváno jako uchovatel hodnoty, a to hlavně kvůli možnosti jeho převodu na jiného držitele. Takový převod je zpravidla úplatný a prestižní doménová jména dosahují velmi vysokého finančního ohodnocení. Jako faktor pro hodnocení ceny domény slouží jak obchodní potenciál domény, tak i délka. Kratší doménová jména jsou tak často prodávána za vyšší ceny pro jejich vyšší prestiž a zapamatovatelnost. Příkladem mohou být například jednoznaková doménová jména, která jsou pod doménou.com jen tři. Jedno z těchto doménových jmen, Z.com, bylo prodáno v roce 2014 za více než 150 milionů Kč 12. Zajímavým je z hlediska doménových sporů také spor o doménové jméno FB.COM, o které usiloval majitel sociální sítě Facebook.com, který také požádal o stejnojmennou ochrannou známku. Spor nakonec skončil mimosoudním vyrovnáním s držitelem American Farm Bureau a odkoupením doménového jména ve výši přibližně 218 milionů Kč 13. Nejdražší prodej doménového jména proběhl v roce 2015, kdy byla doména 360.com prodána za 17 milionů USD 14. Doménová jména a jejich řády Doménové jméno má stromovou strukturu, která se čte odzadu a směrem vlevo je článek vždy podřazen článkům vpravo. Jednotlivé články jsou odděleny vždy tečkou. Tato struktura může mít až 127 článků, nesmí však přesáhnout maximum 12 SAKS-MCLEOD, Andrew. The $6.8 million single-letter domain name. GMO Click to become z.com. LeapRate [online] [cit ]. 13 TSOTSIS, Alexia. Facebook Paid Farm Bureau $8.5 Million To Acquire Fb.com. TechCrunch [online] [cit ] com update: Record-breaking domain sale was for $17 Million dollars. DomainGang [online] [cit ]. 12

14 255 znaků 15. Může obsahovat pouze číslice, pomlčku a ASCII znaky. Výjimkou jsou tzv. IDN domény, které byly představeny v roce 2003 a jejichž účelem je podporovat znaky specifické pro abecedy jednotlivých států. Pomlčky musí sloužit pouze pro spojení slov, nesmí být dvě za sebou a ani na začátku nebo na konci řetězce. Nejvyšší strukturou je tzv. root domain, kterou je tečka na konci doménového jména s prázdným identifikátorem. Protože je tato tečka pro všechny domény stejná, upustilo se od jejího používání u doménových jmen se tedy neuvádí. Pod touto kořenovou doménou se nachází tzv. TLD (top-level domain, doména nejvyššího řádu). Doménová jména jsou unikátní, nemohou existovat dvě stejná doménová jména pod jednou doménou nejvyššího řádu. Podmínky registrace domén druhého řádu určují jejich správci. Držitel doménového jména druhého řádu také může prohloubit strukturu doménového jména o subdomény. Správci domén, registrátoři a registrace domén Správcem domény je organizace, která má buď smluvní vztah s ICANN, nebo je organizací ICANN uznávána a zařazena v registru domén. V rámci zachování konkurenčního prostředí, které je pro ICANN jednou z hlavních hodnot pro zachování pokroku 16, se domény nekupují přímo u správců domén, ale u jednotlivých akreditovaných registrátorů. Správci domén pouze nastavují cenu, za kterou registrátoři domény od správců nakupují. Výsledkem je tak to, že často jsou domény prodávány levněji než za cenu nákupu od registrátora, protože uživatelé k provozu webových stránek potřebují kromě domény i webový server, na kterém bude web provozován, a nízká cena domény je tak marketingovým nástrojem registrátorů. Registrátoři v současné době nakupují například.cz doménová jména od správce domény za 125Kč 17, ale koncoví zákazníci ji mohou zakoupit za 99Kč DNS Explained. In: MediaTemple [online] [cit ]. 16 BYLAWS FOR INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS. In: Internet corporation for assigned names and numbers [online] [cit ]. čl CENÍK. CZ.NIC [online] [cit ]. 18 PILNÝ, Vladimír. Ceník domén. Monitoruju.net [online] [cit ]. 13

15 Jak již bylo popsáno výše, doménové jméno je vždy unikátní řetězec znaků, který slouží k identifikaci objektu v síti. Pokud tedy doménové jméno má někdo zaregistrováno, tak si jej po dobu platnosti registrace nemůže zaregistrovat nikdo jiný. U doménových jmen druhého řádu se uplatňuje pravidlo first come, first served (přeloženo do češtiny podle nařízení EU jako kdo dříve příjde, je dříve na řadě 19 ), doménové jméno tak náleží tomu, kdo jej registroval jako první. Často pak vzniká situace, kdy držitelem doménového jména je jedna osoba, avšak právní nárok, například z titulu ochranné známky, má jiná osoba. Jiný subjekt se však k doménovému jménu dostane pouze uplynutím či zrušením registrace nebo převodem domény. Proto jsou spory o doménová jména častým jevem. Doménová jména se registrují zpravidla na období 1 a více let. 2. Domény nejvyššího řádu Doménová jména nejvyššího řádu mohou být buď generická (gtld), nebo národní (cctld). Generické domény jsou například.com,.net,.org,.biz nebo.travel. Mají 3 a více znaků. Prvními doménami nejvyššího řádu byly.gov,.edu,. com,.mil a.org 20, které jsou definované v RFC 920 z roku První doménové jméno pak bylo registrováno v roce Pro každou doménu je definován účel, pro jaký byla zřízena, např..gov pro vládní organizace,.edu pro školské organizace a.com pro komerční subjekty. Od počátku vzniku doménových jmen do ledna 2012 vzniklo pouze 22 generických domén prvního řádu. 12. ledna 2012 však ICANN začal přijímat přihlášky pro nové generické domény, které mohl podat kdokoliv 22. K je tak aktivních 558 generických domén nejvyššího řádu Čl. 2 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. In: EUR-Lex POSTEL, Jon. Domain Requirements. In: RFC Editor [online] [cit ]. 21 FLINDERS, Karl. The first ever 20 domain names registered. ComputerWeekly.com [online] [cit ]. 22 About the program. ICANN New gtlds [online] [cit ]. 23 Podle TLDs alpha by domain. IANA [online] [cit ]. je aktivních 857 domén, výsledné číslo je po odečtení 299 cctld podle Root Zone Database. IANA [online] [cit ]. 14

16 Generické domény prvního řádu lze dělit na sponzorované a nesponzorované. Sponzorovanými doménami jsou ty, které mají sloužit užší komunitě lidí. Sponzor je tak organizace, na kterou ICANN delegoval autoritu a má na starosti tvorbu pravidel a dohled nad registrem. Sponzor má také kontrolu nad tím, komu doménové jméno poskytne 24. Sponzorovanou doménou je například.aero, spravovaná společností SITA Information Networking Computing USA, Inc. Tuto doménu si však na rozdíl od nesponzorovaných domén mohou zaregistrovat pouze osoby a společnosti působící v leteckém průmyslu. Nesponzorované domény taková omezení nemají a nejsou takto delegovány. Druhým typem domén jsou dvouznakové národní domény nejvyššího řádu, které jsou přidělovány zemím, státům a autonomním územím pro účely využití jejich obyvateli 25. Jejich podoba je dána standardem pro mezinárodní označení ISO 3166, který jednotlivé kódy pro státy určuje. Výjimkou z tohoto standardu je však například Velká Británie, jejíž doména.co.uk byla vytvořena ještě před touto standardizací. Doména podle standardu.gb tak sice vznikla, ale nikdy nebyla zcela využívána a nyní ji nelze ani zaregistrovat. Mimo standardy je také doména.eu, která nepatří státu, tudíž v standardu není uvedena. Často tak národní doména může být zaregistrována pouze fyzickými nebo právnickými osobami mající sídlo na území daného státu. Takovou doménou je například slovenská doména. sk nebo doména. eu, kdy si mohou tuto doménu druhého řádu registrovat pouze jednotlivci a společnosti sídlící v EU 26. Existují ale také otevřené národní domény, které nejenže nebrání zahraničním subjektům registraci, ale jsou často využívány nikoli kvůli zaměření na daný stát, ale kvůli významu, který koncovka má. To je případ domén.cc (doména Cocos islands, užívaná jako zkratka pro consulting companies),.tv (doména Tuvalu, zkratka pro television),.ws (Western Samoa, zkratka pro website) a.co (doména Kolumbie, využívaná jako alternativa.com). Ty jsou tak 24 Top-Level Domains (gtlds). Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [online] [cit ] 25 CcTLD. In: ICANN Wiki [online] [cit ]. 26 EURid. Pravidla registrace doménového jména.eu. [cit ]. 15

17 používány de facto jako generické domény a obchází tak požadavky ICANN pro generické domény 27. Tyto národní domény používají i některé české společnosti, například televizní stanice Óčko, provozující webové stránky na ocko.tv. Dále také existují domény, které i přes to, že se jedná o generické domény, se vztahují k určité lokalitě. Jedná se například o.cat, určenou pro Katalánsko, resp. pro katalánský jazyk a kulturu. V této doméně mohou být pouze prezentace v katalánštině. 28 Po rozšíření domén o nové generické domény vzniklo velké množství geograficky cílených domén, které jsou vlastněné komerčními subjekty. Vzniklo tak např..nyc,.berlin nebo.london. Kromě generických a národním domén je zde také.arpa, která nespadá ani pod jednu kategorii. Slouží pouze pro účely internetové infrastruktury. I když v původním RFC 920 byla uvedena jako dočasná, stále je funkční a lze se přes ní dostat na různé webové prezentace 29. Některé národní a generické domény také podporují režim IDN, které umožňují registrovat domény mimo ASCII sadu znaků. Nejvíce je používají státy, v nichž není primárním písmem latinka. Registraci IDN domén umožňuje ale například i doména.eu. U české národní domény.cz se podpora IDN nechystá, důvodem je vysoké riziko zneužívání překlepových výrazů a větší riziko sporů 30. Doména nejvyššího řádu.cz Česká doména.cz vznikla 13. ledna 1993 (do té doby fungovala společná československá doména.cs). Doménu od počátku spravoval komerční subjekt, což vedlo k tomu, že byla zpochybňována jeho nezávislost. V roce 1997 byla uvolněna pravidla registrace a bylo tak umožněno při splnění technických podmínek registrovat téměř jakoukoliv doménu. Zejména kvůli potřebě nezávislosti bylo pak v roce 1998 založeno sdružení CZ.NIC, které následně správu domény převzalo. 27 EDELMAN, Ben. Registrations in Open cctlds. In: Harvard Law School [online] [cit ]. 28 About.cat. In: Fundació PuntCAT [online] [cit ]. 29 Site:.arpa - Hledat Googlem. Google [online] [cit ]. 30 CZ.NIC. IDN - internationalized domain names [online] [cit ]. 16

18 CZ.NIC byl správcem registru a zároveň registrátorem, což jej však činilo komerčním subjektem, a to není v rámci zachování nezávislosti žádoucí. Proto v roce 2003 CZ.NIC převedl prodej domén na nové registrátory a zároveň stanovil velkoobchodní ceny, za které domény registrátorům prodává. Díky technologickým inovacím se také podařilo razantně snížit cenu registrace, což pomohlo registraci již milionu domén, dosažené v roce S rostoucím počtem domén však také přicházelo více doménových sporů, které bylo potřeba řešit a obecné soudnictví neodpovídalo svou pružností rychlosti vývoje internetu. Proto byla do pravidel registrace domén zakomponována rozhodčí doložka, která stanovuje pravomoc Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky při řešení sporů. Ta byla od nahrazena ADR řízením, viz. kapitola Řešení sporů z cz domén. Doména nejvyššího řádu.eu Doména.eu je doménou nejvyššího řádu, kterou zavádí nařízení EP a Rady (ES) 733/2002. Důvodem zavedení je podpora používání internetových sítí a elektronického virtuálního tržiště. Jedná se o zvláštní druh domény 32, která by neměla konkurovat národním doménám, ale doplnit je a napomoci ke zlepšení výběru a posílení hospodářské soutěže. EURID je neziskové sdružení, které bylo v roce 2003 zvoleno Evropskou komisí jako rejstřík. Rejstřík je pověřený vytvářením, přidělováním a správou této domény prvního řádu, včetně udržování příslušných databází a s tím spojených veřejných informačních služeb, registrací doménových jmen, provozováním rejstříku jmen domény, provozování serverů adresářových služeb rejstříku pro TLD a šíření residenčních souborů TLD KRČMÁŘ, Petr. CZ.NIC: patnáctiletý (nejen) správce domény. In: Root.cz [online] [cit ]. 32 EU doména vykazuje znaky jak gtld, tak cctld, proto bývá označována za doménu sui generis. ICANN ji však považuje za cctld, jak napovídá například název dohody o správě registru srov..eu cctld Registry Agreement. In: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [online] [cit ]. 33 Čl. 2 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 733/2002. In: Eurid

19 Doména.eu byla zavedena do root zóny organizace ICANN v březnu V prosinci téhož roku také byla spuštěna první vlna registrací, tzv. sunrise period. Sunrise period je část dvoukolové registrace, jejíž úkolem je zamezit spekulativním registracím doménových jmen. Samotná sunrise period se dále členila na dvě kola. V prvním kole si doménové jméno mohli žadatelé zaregistrovat pouze na základě obchodních a ochranných známek, na základě zeměpisného označení nebo označení původu. Možnost registrace měli také státní instituce (plné jméno nebo akronym, pod kterým je známa). V druhém kola pak všichni z prvního kola a ti, kteří v rámci právního řádu členského státu disponují uznávaným názvem společnosti 34. Dále pak od dubna 2006 si již tuto doménu mohl zaregistrovat každý, kdo splnil podmínky čl. 4 nařízení 733/ : podniky musí mít sídlo na území Společenství, organizace musí být usazené na území společenství a fyzické osoby musí mít na území bydliště. V souladu s směrnicemi společnosti ICANN lze.eu doménu zaregistrovat pouze pomocí registrátorů. Za účelem zamezení sporů také byla stanovena chráněná označení, která byla z registrace vyloučena. Zaregistrovat také nelze národní kódy označující státy a názvy označující provozní funkce rejstříku 36. Nařízení o zavádění domény nejvyššího řádu.eu 733/2002 upravuje zejména důvody zavedení nové domény prvního řádu, politický rámec a charakteristiku a povinnosti rejstříku. Stanovuje tak půdu pro druhé nařízení Komise 874/2004, které stanoví zásady a pravidla pro registraci doménových jmen v této doméně, jazyky a chráněné zeměpisné pojmy, etapy registrace, databázi WHOIS a řešení sporů z doménových jmen.eu. 34.eu Registration Policy and Terms and Conditions for Domain Name Applications made during the Phased Registration Period Sunrise Rules. In: EurID [online] [cit ]. 35 Čl. 2 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 733/2002. In: Eurid Blocked and reserved names. In: EURid [online] [cit ]. 18

20 3. Právní povaha doménových jmen Doménové jméno jako takové není v českém právním řádu konkrétně definováno. Právní řád jej zmiňuje v souvislosti s obchodním sdělením podle zákona o některých službách informační společnosti, nicméně se pouze omezuje na to, že doménové jméno se nepovažuje za údaj umožňující přímý přístup k informacím. Ani evropské právo, které reguluje vlastní doménu.eu, pojem doménové jméno nezmiňuje. V tomto ohledu má unikátní povahu finské právo, které doménová jména.fi a.ax reguluje vlastním zákonem 228/2003. Je zde tak uvedena i definice doménového jména adresa druhého řádu na internetu pod národní cctld.fi nebo.ax, skládající se z písmen, čísel nebo jiných znaků a jejich kombinací ve formě jména 37. Náš právní řád však doménové jméno nijak neupravuje, proto je k jeho povaze nutné dojít jiným způsobem. Podle stavu před účinností současného občanského zákoníku byla situace taková, že doménová jména nemohou být předmětem vlastnického práva, protože se nejedná o věci v právním smyslu 38. To je však nutné posuzovat ve světle nové právní úpravy. V občanském zákoníku 39 je věc definována jako vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Doménové jméno jistě potřebě lidí slouží a od osoby je také rozdílné, a to i v případě, že bude doménové jméno totožné se jménem osoby, protože i tak se stále jedná o označení počítače v síti. Pod tuto definici bychom tak mohli doménové jméno podřadit. Dále je třeba rozhodnout, zda se jedná o věc hmotnou či nehmotnou. Hmotnou věcí je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. U doménového jména nelze hovořit o samostatném předmětu, jedná se pouze o zápis v DNS registru. I kdyby se považovalo paměťové médium, na kterém musí být záznam o doméně uložen za hmotnou věc, jednotlivý zápis by nesplňoval podmínku 37 Domain Name Act. 228/ PELIKÁNOVÁ, Radka a Karel ČERMÁK. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s zákona 89/2012 Sb. 19

21 samostatnosti. V případě doménového jména se tak jedná o nehmotnou věc, kterou jsou práva, jejichž povaha to připouští a jiné věci bez hmotné podstaty. Dále občanský zákoník dělí věci na movité a nemovité zde je jasné, že v případě doménového jména se nejedná o pozemek ani podzemní stavbu, tudíž je doménové jméno movitou nehmotnou věcí. I při pojetí doménového jména jako věci však nelze přemýšlet o doménovém jménu jako o absolutním majetkovém právu OZ totiž v 977 říká, že jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní. I přes povahu věci tak občanský zákoník ponechává jen nepřímou soukromoprávní ochranu prostřednictvím ochrany před nekalou soutěží. 40 Nutno však podotknout, že pojetí věci ve smyslu občanského zákoníku je velmi široké. Nic tak nebrání chápat věc jako právo, v tomto případě právě jako právo k doménovému jménu. To také nejvíce odpovídá povaze doménového jména, které se ze své povahy vlastnit nedá, protože se jedná pouze o záznam na primárním jmenném serveru provozovatele registru, tedy společnosti CZ.NIC, a držitel k němu nemůže vykonávat vlastnické právo. Věcí je tak pouze právo k tomuto záznamu a nakládáním s ním v mezích smlouvy, na základě které tento vztah vznikl, v případě cz domény tedy zejména Pravidel registrace doménových jmen v cctld.cz a dalších smluv mezi registrátory, správci domén a držiteli. 4. Řešení sporů z cz domén Spory z doménových jmen lze řešit jak před obecnými soudy, tak také alternativně před rozhodčím soudem podle Pravidel registrace doménových jmen v cctld.cz platné od Volba typu řízení je na žalující straně a žalovaná strana je nucena se této volbě podřídit. Jakákoliv třetí osoba tak může vyvolat řízení před rozhodčím soudem proti držiteli cz domény. 40 TELEC, Ivo. Nový občanský zákoník ve společnosti sítí. Právní rozhledy. 2012, roč. 2012, 23-24, s Čl pravidel registrace doménových jmen v cctld.cz. In: CZ.NIC [online] [cit ]. 20

22 Možnost řešení sporů před rozhodčím soudem je součástí pravidel pro alternativní řešení sporů, se kterými držitel souhlasí pří registraci domény. Držitel domény podle pravidel pro alternativní řešení sporů CZ.NIC tyto pravidla nemůže odmítnout, odmítnout lze pouze změny v podmínkách, a to zrušením registrace veškerých doménových jmen. Veřejná rozhodčí nabídka stanovuje pravomoc rozhodovat tyto spory rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je stálým rozhodčím soudem ve smyslu zákona 216/1994 Sb. Rozhodčí soud má pro tyto doménové spory zřízenou zvláštní online platformu. Celé řízení tak probíhá v elektronické formě na adrese domeny.soud.cz, místem konání rozhodčího řízení je Praha. Výhodou rozhodčího řízení je rychlost řízení oproti běžným soudům, kdy řízení trvá nejen kvůli víceinstančnosti déle. Jistou výhodou může být i odbornost, a to zejména protože se soudci tohoto soudu na doménová jména specializují. Před rozhodčím soudem při HK a AK ČR se řeší také spory z domény.eu a některých gtld, ty ale mají rozdílný režim. Zatímco ve sporu z domény.cz může rozhodce rozhodnout jakkoliv podle právního řádu ČR, tedy i v otázkách peněžité satisfakce, u ostatním domén tomu tak není. Žalobní návrh v pravidlech ADR 42 podle 11 b) je omezen na zrušení sporného(ých) doménového(ých) jména(jmen) nebo, pokud Žalující strana splňuje všeobecná kritéria způsobilosti k registraci dle odst. 4(2)(b) Nařízení (ES) č. 733/2002, převod sporného doménového jména na žalující stranu 43. Navrhovatel má tak v případě sporu o cz doménu lepší postavení, a to včetně toho, že výsledkem řízení je vykonatelný rozhodčí nález. To však již neplatí po změně pravidel alternativního řešení sporů od , viz níže. Spornost platnosti veřejné rozhodčí nabídky Nejvyšší soud řešil ve věci doménového jména suzuki.cz 44 platnost veřejné rozhodčí nabídky. Důvodem byla namítaná neexistence rozhodčí smlouvy mezi 42 ADR zde znamená Alternative dispute resolution, tedy alternativní řešení sporů. 43 Pravidla pro řešení sporů o domény.eu ("Pravidla ADR "). In: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky [cit ]. 44 Rozsudek NS ČR, sp. Zn. 23 Cdo 3895/

23 účastníky. Veřejná rozhodčí nabídka je veřejným návrhem v té době účinného obchodního zákoníku 45, který říká, že veřejným návrhem na uzavření smlouvy je projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy. Cílem rozhodčí smlouvy je pak přenést pravomoc rozhodovat vzniklý spor mezi konkrétními subjekty. Obě strany pak musí v rozhodčí smlouvě vyjádřit souhlas, což se dle Nejvyššího soudu v případě veřejné nabídky neurčitým osobám neděje. Další nesoulad spatřil Nejvyšší soud v tom, že veřejná obchodní nabídka byla stanovena jako neodvolatelná. Taktéž podle soudu nedošlo k potvrzení veřejné nabídky ze strany navrhovatele. Pokud tedy třetí osoba napadne jméno držitele před rozhodčím soudem a tím projeví písemný souhlas podrobit se pravomoci tohoto RS a držitel se zavázal v podmínkách řešení sporů se neodvolatelně veřejně podrobit pravomoci RS, tak rozhodčí smlouva nevznikla. To se však stahuje jen na cz doménu, nikoliv na další domény, které tento RS řeší. Ke své jurisdikci se staví rozhodčí soud v pozdějším nálezu 46 tak, že toto rozhodnutí Nejvyššího soudu je třeba chápat jen v konkrétním případě mezi konkrétními subjekty. Senát rozhodčího soudu také upozorňuje na fakt, že oba subjekty byly podnikateli, což jej liší od sporů, kde alespoň jeden ze subjektů není podnikatelem. Taktéž argumentuje tím, že se od rozhodnutí zásadně změnil právní stav, kdy je potřeba vzít v potaz zejména rekodifikaci soukromého práva. K otázce závaznosti pouze na konkrétní případ se soud výslovně nevyjádřil, avšak rozhodnutí Nejvyššího soudu je formulováno tak, že z něj vyplývá, že Nejvyšší soud zamýšlel dosah i na ostatní soudní spory. Soudím tak z alternativní formulace však i v případě, že by bylo zjištěno. Taktéž soud výslovně doplnil, že jeho závěry v projednávané věci nemají dopad na způsoby řešení sporů v případě jiných domén. Z této formulace lze usuzovat, že Nejvyšší soud zamýšlel celkový dopad na způsob řešení sporů z cz domény, nikoliv pouze pro tento spor. Úkolem zákona č. 513/1991 Sb. 46 Nález RS HK a AK ČR č

24 Nejvyššího soudu je sjednocovat rozhodovací praxi soudů, i proto by nezávaznost tohoto rozhodnutí pro ostatní soudy byla nevhodná. K otázce závaznosti na spory pouze mezi podnikateli. Pokud by byl držitelem doménového jména spotřebitel, na daný právní vztah by se vztahovala ochranná opatření OZ pro spotřebitele. Ochranná opatření jsou zde mimo jiné proto, aby zjemnila dopad vztahů, kde jednou ze stran je spotřebitel, který je dle zákona slabší smluvní stranou a je potřeba jej chránit. Z ochranné povahy těchto ustanovení tak usuzuji, že pokud je rozhodčí doložka neplatná pro vztahy mezi podnikateli, měla by být neplatná i pro vztahy, kde jedním ze subjektů je spotřebitel. K otázce změny právního stavu. Je pravda, že právní stav se po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku výrazně změnil. Ustanovení 276 obchodního zákoníku o veřejném návrhu bylo zrušeno a nahradilo jej ustanovení o veřejné nabídce 47. Úprava byla v tomto směru značně zjednodušena a vznik smlouvy již není podmíněn potvrzením přijetí nabídky navrhovatelem. V tomto se tedy právní stav změnil, stále je ale třeba vyřešit další argumenty, kterými se NS zabýval. V nové právní úpravě zůstalo ustanovení o odvolatelnosti veřejné nabídky téměř nezměněno, tudíž je stále v rozporu s ustanovením 2.1. Pravidel alternativního řešení sporů CZ.NIC 48. Argument NS, vztahující se na to, že v případě veřejného návrhu, resp. veřejné nabídky se navrhovatel obrací na neurčité osoby, kdežto povaha rozhodčí smlouvy je taková, že zavazuje konkrétní subjekty, zůstává v nové právní úpravě řešena stejně. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že i přes změnu právního stavu by při možném sporu před obecnými soudy rozhodčí veřejná nabídka neobstála. Změna se dotkla nutnosti oznámení přijetí, což však byl jen jeden z dílčích argumentů Nejvyššího soudu. CZ.NIC také z tohoto důvodu od změnil pravidla a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 48 Pravidla alternativního řešení sporů v platnosti od In: CZ.NIC [online] [cit ]. 23

25 registrace a pravidla alternativního řešení sporů 49 tak, že nově ve věcech doménových jmen s TLD.cz neprobíhá rozhodčí řízení, ale pouze ADR velmi podobné UDRP. V pravidlech jsou tak taxativně stanoveny podmínky, za nichž je možné si nárokovat doménové jméno pomocí ADR. Taktéž je možné žádat pouze zrušení nebo převod doménového jména, nikoliv však další nároky, jako je náhrada škody. Zásadním rozdílem oproti UDRP je však to, že navrhovatel k danému označení nemusí držet ochrannou známku, aby byl ve sporu úspěšný. Nově také rozhodnutí v rámci ADR nezakládá překážku věci rozsouzené ve smyslu 159a OSŘ. Jedná se tak o reakci na rozsudek NS, kvůli kterému byl dosavadní stav jen velmi obtížně udržitelný. Podobné řešení tak bylo z dlouhodobého hlediska jediným možným. 5. Řešení sporů z EU domén Spory z domény.eu lze řešit jak soudně, tak i mimosoudně v rámci ADR. Tato možnost je zakotvena v nařízení 874/ Postup mimosoudního řešení sporů je možné vyvolat jen tehdy, pokud je registrace spekulativní nebo zneužívající ve smyslu tohoto nařízení 51. Oproti sporům v generických a cctld doménách lze vést řízení také proti rejstříku, a to v případě, je-li rozhodnutí přijaté rejstříkem v rozporu s tímto nařízením nebo nařízením 733/2002. V ostatních případech je třeba zvolit spor před obecnými soudy. V tom je také rozdíl oproti rozhodčímu řízení, které bylo před 1. březnem 2015 vedené v případě.cz domény, které je plnohodnotnou alternativou řízení před obecnými soudy. Poskytovatele mimosoudního řešení sporů vybírá rejstřík, může jím být pouze renomovaný subjekt s vhodnou kvalifikací vybraný na základě objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií. Na základě toho byl vybrán Rozhodčí 49 Pravidla alternativního řešení sporů v platnosti od In: CZ.NIC [online] [cit ]. 50 Čl. 22 a násl. Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. In: EUR-Lex Čl. 21 tamtéž 24

26 soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je tak současně jediným poskytovatelem rozhodování sporů z domén.eu. Řešení sporů se řídí jak nařízeními 733/2002 a 874/2004, tak i Pravidly pro řešení sporů o domény.eu, doplňujícími pravidly ADR vydávaných rozhodčím soudem a řádem rozhodčího soudu 52. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu na zahájení ADR řízení, podávaného rozhodčímu soudu výhradně elektronicky, a to prostřednictvím online platformy za tím účelem vytvořené. Žalobní návrh může mít pouze jednoho odporovatele, avšak se může týkat více doménových jmen. Jazykem řízení je jazyk registrační smlouvy mezi registrátorem a držitelem, rozhodčí orgán však může na základě mimořádných okolností případu zvolit jiný jazyk 53. Doménové jméno je před oznámením návrhu odporovateli zablokováno tak, že s ním nemůže odporovatel nakládat. Následně má odporovatel 30 dní na vyjádření k návrhu 54. Poté je ustanoven senát, který je standardně tvořen jedním rozhodcem, pokud některá ze stran nezažádá o rozhodování třemi rozhodci. V prvním případě je rozhodce vybrán ze seznamu rozhodců rozhodčího soudu, v druhém případě je vybrán vždy jeden rozhodce ze seznamu rozhodců každé strany a jednoho rozhodce vybere rozhodčí soud z vlastního seznamu. V řízení musí navrhovatel prokázat, že doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, jež uznává právní řád EU či členského státu, a zároveň že doménové jméno bylo zaregistrováno bez oprávněného zájmu nebo že doménové jméno bylo zaregistrované ve zlé víře. Pravidla pro řešení sporů uvádějí demonstrativní výčet toho, co je považováno za oprávněný zájem a dobrou víru. Těmi jsou užití doménového jména v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo její příprava, obecná známost žalovaného pod doménovým jménem i přes neexistenci práva k označení uznávaného EU a oprávněné užití doménového jména k nekomerčním poctivým účelům 55. Naopak zlou víru nasvědčuje to, pokud je 52 DISMAN, Marek. Právní úprava domény "EU". Praha: Linde, 2011, s Čl. A-3 a) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu. ADR.EU. [online] [cit ]. 54 Čl. B-3 a) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu. ADR.EU. [online] [cit ]. 55 Čl. B-11 e) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu. ADR.EU. [online] [cit ]. 25

27 doménové jméno drženo primárně za účelem prodeje, pronájmu nebo jiného převodu držiteli určitého uznávaného označení nebo pokud je účelem držby snaha zabránit registraci držiteli takového označení. Dále se také za zlou víru považuje registrace za účelem narušení hospodářské činnosti soutěžitele, získávání uživatelů za účelem zisku s pomocí vytvoření záměny s uznávaným označením a zvláštní režim mají také doménová jména tvořená osobním jménem 56 pokud není mezi žalovanou stranou a drženým doménovým jménem žádná souvislost, také je to považováno za okolnost, která může prokazovat zlou víru. Rozhodnutí senátu jsou konečná a nelze se proti nim odvolat, jsou závazná pro obě strany a také pro rejstřík 57, který má v případě změny u doménového jména povinnost taková rozhodnutí vykonat. V tom je také rozdíl oproti ADR v případě generických domén, které je závazné pouze pro registrátory 58. Rozhodnutí v ADR řízení však nebrání stranám podat návrh na zahájení řízení u příslušného soudního orgánu v takovém případě se výkon rozhodnutí pozastavuje. 6. Řešení sporů z generických domén Řešení sporů z generických doménových jmen a některých národních doménových jmen je možné jak před příslušnými soudy země držitele doménového jména, tak také prostřednictvím arbitráže před poskytovatelem řešení sporů, který je pro takové případy zmocněný ICANN. Takové řešení sporů se musí řídit UDRP( Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy ), tedy stanovenými pravidly pro řešení takových sporů 59. Jedná se o alternativní řešení sporů, které není pro stěžovatele povinné. Pokud však stěžovatel zahájí řízení v režimu UDRP, je odpůrce povinen se takovému řízeni podřídit, a to na základě smlouvy, kterou 56 Čl. B-11 f) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu. ADR.EU. [online] [cit ]. 57 Čl. B-12 a) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu. ADR.EU. [online] [cit ]. 58 Frequently Asked Questions: Internet Domain Names: What are the results of the procedures, and are they binding?. In: World Intellectual Property Organization [online] [cit ]. 59 Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules"). In: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [online] [cit ]. 26

28 uzavřeli během registrace daného doménového jména. Někdy bývá UDRP považováno za právo nezávislé na státní suverenitě, lex informatica 60. V současné době existuje 5 poskytovatelů řešení sporů 61, a to Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě, Národní arbitrážní fórum (NAF) v USA, Asijské centrum pro rozhodování sporů o doménová jména (ADNDRC) s pobočkami v Pekingu, Hongkongu a Soulu, Rozhodčí soud při HS a AK ČR, a Arabské centrum pro rozhodování doménových sporů (ACDR). Stěžovatel má ve výběru svobodnou volbu. Každý poskytovatel má svá doplňující pravidla, která se mohou lišit, avšak mají nižší právní sílu než hlavní pravidla stanovená ICANN. Musí tak být s nimi v souladu, hlavní náplní doplňujících pravidel by proto měly být zejména poplatky, omezení rozsahu žádostí, přijímané formáty souborů apod. Drobné rozdíly tak v praxi mezi poskytovateli existují 62, jedná se například o přípustnou délku podání, cenu nebo počítání lhůt. UDRP je povinen se podřídit každý držitel na základě pravidel, se kterými souhlasil při registraci doménového jména. Řízení je omezeno na zrušení, převod nebo změnu doménového jména, tím se také liší od rozhodčího řízení i soudního řízení. Celé řízení probíhá záměrně elektronicky za účelem co nejnižších nákladů a rychlého vyřešení sporu. UDRP také eliminuje problém, který může nastat u výkonu soudního rozhodnutí v případě účastníků řízení z různých jurisdikcí, kde může dojít k tomu, že se povinný nebude ochoten podřídit rozhodnutí, případně doménové jméno převede na jinou osobu. V UDRP řízení je doménové jméno zablokováno, během sporu jej tak nelze převést. 60 DIÉGUEZ, Juan Pablo Cortés. An analysis of the UDRP experience Is it time for reform?. Computer Law. 2008, vol. 24, issue 4, s List of Approved Dispute Resolution Service Providers. In: The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers[online] [cit ]. 62 ISENBERG, Doug. 10 Differences Between WIPO and NAF. In: Isenberg On Domains [online] [cit ]. 27

29 Spor v rámci UDRP je možné zahájit pouze na základě cybersquattingu, což ICANN definuje jako zneužívající registraci doménového jména ve zlé víře za účelem obohatit se z ochranné známky třetí osoby 63. Ostatní spory zůstávají na obecném, případně rozhodčím soudnictví. Pro úspěch ve sporu v rámci UDRP je třeba prokázat, že doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s ochrannou známkou stěžovatele, držitel na něj nemá žádná práva nebo oprávněný zájem a bylo zaregistrováno a je používáno ve zlé víře. Naplněny musí být všechny tři elementy a důkazní břemeno leží na stěžovateli. Možné je tak zahájit spor pouze na základě ochranné známky. V souvislosti s chápáním ochranné známky je vhodné zmínit rozhodnutí WIPO D , které se zabývá povahou ochranné známky ve smyslu pravidel UDRP. Podle tohoto rozhodnutí se nemusí jednat o registrovanou ochrannou známku, ale postačí i nezaregistrovaná známka, tzv. common law trademark 65, která je založena na faktickém užívání značky. Pro účely posouzení, zda se jedná o uznávanou nezaregistrovanou známku, se pak použijí principy národního práva stěžovatele 66. Pravidla dále demonstrují typ jednání, který lze považovat za zlou víru. Jsou jimi okolnosti ukazující, že byla doména registrována za účelem dalšího prodeje, pronájmu nebo převodu držiteli práv k ochranné známce nebo jeho konkurentovi za úplatu vyšší než jsou registrační náklady nebo registrace doménového jména za účelem zamezení registrace doménového jména držitelem práv k ochranné známce nebo registrace doménového jména za účelem narušení podnikání konkurenta nebo používáním dotčeného doménového jména k získání internetových uživatelů na své či jiné webové stránky za účelem zisku prostřednictvím vytvoření možnosti záměny 63 Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy. In: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [online] [cit ]. 64 Hero Honda Motors Limited v. Rao Tella, Inc: Case No. D WIPO Arbitration and Mediation Center. 65 KIRK, Megan a Amy BENDER. UDRP DIVISION 1: PROCEDURES & RULES. In: Berkman center for internet & society at Harvard University [online] [cit ]. 66 LINDSAY, David. International domain name law: ICANN and the UDRP. Oxford: Hart publishing, 2007, lxvi, 489 s. ISBN

30 s ochrannou známkou stěžovatele 67. Za zlou víru naopak není považováno, pokud bylo doménové jméno zaregistrováno před ochrannou známkou 68. Průběh UDRP řízení Řízení je zahájeno odesláním stížnosti poskytovateli řešení sporu. Tu je možné od změny pravidel, která nabyla účinnosti v roce 2010, podávat jen elektronicky 69. Prvním provozovatelem, který tzv. eudrp zavedl, byl Rozhodčí soud při HK a AK ČR 70. Ten potvrdí přijetí a vyzve navrhovatele k poskytnutí specifických detailů ohledně dotčeného doménového jména. Následně poskytovatel zkontroluje dodržení všech náležitostí stížnosti a platby, a pokud je vše v pořádku, uvědomí o stížnosti odpůrce. Ten má 20 dní na vyjádření se k stížnosti, jejíž přijetí či nepřijetí mu poskytovatel potvrdí. Následně se přistoupí k jmenování rozhodců. Rozhoduje buď jeden, nebo tři rozhodci, pokud si to některá ze stran přeje. Pokud rozhodují tři rozhodci, tak poskytovatel řešení sporů vybere jednoho z nominovaných rozhodců od každé strany. Třetí rozhodce je pak nominován podle preferencí stran. Rozhodnutí musí být vyhotoveno do 14 dní od jmenování. Poskytovatel sporu o výsledku uvědomí dotčené strany, ICANN a registrátory a zároveň stanoví datum, kdy bude rozhodnutí implementováno. Samo rozhodnuti je závazné pouze v tom smyslu, že akreditovaní registrátoři mají povinnost provést požadované změny, například převést doménové jméno 71. V rozhodnutí proto nelze přiznat náhradu škody nebo přikázat straně určité chování. Lhůta nesmí být kratší než 10 dní a jejím účelem je umožnění odporovateli podat žalobu v rámci obecného soudnictví a 67 Čl 4 b) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. 68 ZAINOL, Zinatul A., Wan M.H.W. HUSSAIN a Noor Inayah YAAKUB. WIPO Panels interpretation of the Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) three-prong test. World Patent Information. 2011, vol. 33, issue 3, s Announcement Regarding Implementation of Modification to Implementation Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. In: The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [online] [cit ]. 70 NURTON, James. UDRP cases set to go electronic. Managing intellectual property. 2009, č Frequently Asked Questions: Internet Domain Names: What are the results of the procedures, and are they binding?. In: World Intellectual Property Organization [online] [cit ]. 29

31 dokázání této skutečnosti poskytovateli sporů. Pokud se tomu tak stane, je implementace rozhodnutí pozastavena do doby, než soud rozhodne. Sporné je to, zda rozhodci, kteří působí u poskytovatele sporů, mohou zároveň vykonávat v jiném sporu roli zástupce stran, resp. jestli v tomto případě nejde o střet zájmů. Tento problém řešil panel v případu D Newman/Haas Racing v. Virtual Agents, Inc 72. Rozhodce zde dovodil, že se nejedná o střet zájmů a bylo by velmi neobvyklé, kdyby poskytovatel sporu zakazoval rozhodcům těchto sporů, kteří jsou experti v oboru, zastupovat klienty v doménových sporech. Řízení lze vést pouze proti jednomu odporovateli, avšak je možné napadnout i více doménových jmen, a to za předpokladu, že je držitelem ten stejný subjekt 73. Výkladem tohoto ustanovení se zabýval panel v případě D Kimberly-Clark Corporation v. N/A, Po Ser and N/A, Hu Lim 74. Spor se vedl o dvě doménová jména, konkrétně kleenexcube.com a mykleenexcube.com, která sice formálně patřila rozdílným subjektům, avšak stěžovatel se domnívá vzhledem k totožné adrese, telefonnímu číslu a velmi podobným dotčeným doménovým jménům, že se jedná o totožnou nebo blízkou osobu. Panel tedy řešil otázku, zda pro to, aby byla věc řešena v jednom řízení, stačí aby zde byl zřejmý vztah mezi subjekty, nebo je třeba vyžadovat formální shodu informací uvedených držitelem. Panel se tak uchýlil k zjišťování účelu čl. 3c), kdy dovodil, že účelem tohoto ustanovení je zamezit nespravedlnosti, která by vznikla, pokud by mezi odporovateli nebyl žádný zřejmý vztah. Na základě toho je třeba vykládat pojem "držitel" rozdílně od pojmu "žadatel o registraci", což podporuje i čl. 1 pravidel, který upřednostňuje pojem "držitel" právě proto, že držitelem může být jiný subjekt, než který doménu registroval a je formálně uveden v registru. Držitel tak na rozdíl od žadatele o registraci vykonává faktickou kontrolu. Případem, kdy se tyto subjekty liší, může být i anonymní registrace, 72 Newman/Haas Racing v. Virtual Agents, Inc: Case No. D WIPO Arbitration and Mediation Center. 73 čl. 3 c) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. 74 Kimberly-Clark Corporation v. N/A, Po Ser and N/A, Hu Lim: Case No. D WIPO Arbitration and Mediation Center. 30

32 kterou někteří registrátoři poskytují, případně poskytování tzv. proxy registrace 75. Panel tak dovodil, že rozhodná není uvedená informace o držiteli, ale faktická kontrola nad doménovým jménem. Pokud je tedy název subjektu u různých domén rozdílný, avšak z ostatním informací lze dovodit, že se jedná faktickou kontrolu jednoho subjektu, lze v takové věci vést jedno řízení. Panel toto zjištění následně aplikoval na rozhodovaný případ a dovodil, že podle kontaktních informací a podobnosti doménových jmen lze určit, že se jedná o alias pro jednu osobu, která má faktickou kontrolu nad doménovým jménem a v řízení je možné pokračovat. Doménová jména vykazovala znaky cybersquattingu, proto jej panel převedl na stěžovatele. Tímto rozhodnutím tak ustoupil od formálního zjišťování držitele doménového jména prostřednictvím registru, které může být nepřesné a přistoupil k zjišťování skutečného držitele. Důvodem takového rozhodnutí je pravděpodobně to, že podávat pro každé doménové jméno, které je podle registru držené jiným držitelem, avšak vykazuje identické rysy, by bylo při ceně UDRP řízení velmi nákladné a stěžovateli by se to příliš nevyplatilo, protože náklady na UDRP řízení vysoce převyšují náklady na registraci dalšího doménového jména. Neumožnění spojení takového řízení by tak vedlo k nadměrným nákladům na straně stěžovatele, což je v rozporu s principy UDRP, jehož účelem je rychlost a hospodárnost. Jazykem řízení je jazyk registrační smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak nebo pokud Panel nevybere jiný jazyk vzhledem ke zvláštnostem řízení. Zvláštnosti řízení řešil panel v rozhodnutí D minnetonka-boots.com. Minetonnka je společnost vyrábějící boty a sídlící v USA. Tato společnost podala žádost o zahájení UDRP proti 22 různým odporovatelům, kteří jsou držiteli domén porušující ochranné známky společnosti. Na těchto stránkách nabízeli padělané zboží. Domény byly zaregistrovány pouze u dvou různých registrátorů, používali stejné dns servery, byly zaregistrovány velmi krátce po sobě a kromě jednoho doménového jména, které bylo neaktivní, obsahovali webové stránky identické padělané produkty a y odpůrců byly na stejných doménách. I obsah webových prezentací umístěných na těchto doménách byl vizuálně identický. Jazykem registrace doménových jmen byla čínština. 75 Registrování doménového jména prostřednictvím prostředníka, tzv. Domains By Proxy. 31

33 Panel v tomto ohledu rozhodl, že je možné řízení spojit, s výjimkou dvou doménových jmen, které se od ostatních lišili ( minnetonkamoccasinboots.com a minnetonkaboots.com), které nesdílely s ostatními napadenými doménami identický vzhled, byly umístěny na rozdílných DNS serverech a pro registraci byly použity y na rozdílných doménových jménech oproti ostatním napadeným doménovým jménům. Proto nelze o těchto doménových jménech rozhodnout v jednom řízení. Dále se zabýval jazykem řízení. Ten se podle článku 11 UDRP pravidel řídí jazykem registrace doménového jména, pokud se strany nedohodnou jinak nebo panel na základě uvážení okolností případu nerozhodne pro jiný jazyk. Panel navázal na rozhodnutí Auchan 76, kde panel uvedl, že v případech, kdy je to vhodné, je třeba pro zachování spravedlnosti vzít v úvahu také znalost jazyka, čas a náklady, které s daným jazykem pro strany vznikají. Vybraný jazyk nesmí být některému z účastníků k újmě ani mu bránit v argumentaci v daném případu. Na základě toho panel vzal ve věci Minnetonka jako rozhodné pro určení jazyku řízení následující skutečnosti. Některá z doménových jmen měla v sobě anglické názvy, jako je "discount", "sale", nebo "boots", doménová jména vedla na anglicky psané webové stránky (žádná z cílových webových stránek nebyla v čínštině), které uváděly cenu zboží převážně v dolarech, librách a eurech, odpůrce nevznesl k návrhu na řízení v angličtině žádné námitky a veškerá komunikace ohledně řízení probíhala jak v čínštině, tak i angličtině. Vzhledem k tomu, že navrhovatel měl k daným doménovým jménům platné ochranné známky tak panel rozhodl, že doménová jména budou převedena na navrhovatele. To neplatilo o doménových jménech, která panel z rozhodování vyřadil. U nich se však vyjádřil v tom smyslu, že pokud o nich bude zahájeno samostatné řízení, tak také budou převedena. Zvláštností řízení se tak podle rozhodnutí Minnetonka rozumí například anglický název v doménovém jménu, anglicky psaný obsah na webových stránkách nebo uvádění měn typických pro jiné státy než je stát odporovatele. Pokud se tedy odporovatel takto zaměřuje na jiné státy než je stát registrace, může panel rozhodnout o tom, že se řízení povede v jiném jazyce. Tímto rozhodnutím tak bylo zamezeno úmyslným použitím jiného jazyka registrační smlouvy za účelem znesnadnění řízení pro stěžovatele. 76 Groupe Auchan v. xmxzl: Case No. DCC WIPO Arbitration and Mediation Center. 32

34 Precedenční povaha UDRP rozhodnutí Pravidla UDRP nestanovují precedenční povahu jednotlivých rozhodnutí, v praxi k tomu však velmi často dochází. V jednotlivých rozhodnutích je argumentováno předchozími případy a WIPO dokonce vytvořilo rozsáhlý seznam judikatury a stanovisek k vybraným otázkám, označený jako "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions" (dále Přehled rozhodnutí ). Přehled rozhodnutí umožňuje navrhovatelům odhadnout, jak panel v jejich případě rozhodne. Účelem je předvídatelnost a stálost rozhodovací praxe v rámci UDRP. V jednotlivých rozhodnutích pak bývá na tento dokument často odkazováno a na základě informací v něm uvedených rozhodováno. I přes to, že je výslovně uvedeno, že panel rozhoduje vždy individuálně pro konkrétní případ, předešlá rozhodnutí však mají velký vliv, což zmiňuje WIPO i v přehledu rozhodnutí 77. Problémem precedenčního rozhodování je to, že panel bere v úvahu pouze podobný skutkový stav, nikoliv pak původ stran a právní řád, podle kterého bylo rozhodováno, což může být problémové například v případě prokazování oprávněného užití 78. Jedním z případů, kdy na tento přehled rozhodnutí odkazuje, je případ D Ryanair Limited v. Michael Coulston 79 o doménové jméno ryanaircampaign.org, na jehož adrese se nacházela stránka kritizující aerolinky Ryanair. Panel dospěl k tomu, že vzhledem k absenci jiného kontrolního orgánu je nutná analýza Přehledu rozhodnutí. Podle Přehledu rozhodnutí se rozhodovací praxe v otázkách kritizujících stránek liší, a to zejména v otázce, zda lze za oprávněné užití považovat umístění takové stránky na doménovém jménu 77 The UDRP does not operate on a strict doctrine of precedent. However, panels consider it desirable that their decisions are consistent with prior panel decisions dealing with similar fact situations. This ensures that the UDRP system operates in a fair, effective and predictable manner for all parties, viz. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"). In: World Intellectual Property Organization [online] [cit ]. 78 A. SIMON, David. AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FAIR USE DECISIONS UNDER THE UNIFORM DOMAIN-NAME DISPUTE-RESOLUTION POLICY. Boston College law review. Newton Centre, Mass.: Boston College Law School, 2012, č Ryanair Limited v. Michael Coulston: Case No. D WIPO Arbitration and Mediation Center. 33

35 shodující se s ochrannou známkou navrhovatele. Také není zřejmé, zda se praxe použije i na rozhodnutí, ve kterých k ochranné známce je přidáno další slovo, v tomto případě campaign. Vzhledem k rozdílné rozhodovací praxi panel vybral jako podklad pro své rozhodnutí spor, který je řešenému sporu nejpodobnější, a to Covance, Inc. v. Covance Campaign, WIPO Case No. D ve věci covancecampaign.com. Ten pak následně analyzoval vzhledem k projednávanému sporu a dospěl k závěru, že se v obou případech jedná o legitimní zájem, protože se zcela neshoduje s ochrannou známkou stěžovatele a je třeba hledat proporcionalitu mezi nebezpečím záměny a právem odpůrce vyjadřovat svou kritiku. Protože odpůrcův web obsahoval výrazné upozornění, že se nejedná o web stěžovatele a byla na něm umístěna pouze kritika, tak panel dospěl k závěru, že se jedná o oprávněné nekomerční nebo spravedlivé použití a stěžovateli se nepovedlo prokázat opak. Panel tak omezil rozhodování na analýzu Přehledu rozhodnutí, na základě kterého vybral případ, který se řešenému nejvíce podobá. Předchozí rozhodnutí zmíněná v Přehledu rozhodnutí tak určitou precedenční povahu mají a panel na ni velmi často při svém rozhodování odkazuje. 7. Rozšíření generických domén nejvyššího řádu V roce 2011 rada ICANN schválila zásadní rozšíření generických domén. Ze stávajících 22 se tak pravděpodobně stane velké množství nových generických domén nejvyššího řádu (dále jen nové gtlds), o které za splnění podmínek, které jsou zejména kapitálového rázu, mohl zažádat kdokoli. Účelem tohoto rozšíření je respektovat práva skupin a umožnit jim vytvářet nová TLD v jakémkoli jazyce a písmu. Kritizováno bývá rozšíření zejména z hlediska počtu defenzivních registrací, které budou muset společnosti provést, aby ochránili vlastní značku 80. To však není problémem pouze rozšíření nových gtld již dnes existuje neurčitá množina doménových jmen, která mohou porušovat jednu ochrannou známku, a to navíc pod 80 V.B. PARTRIDGE, Mark a Jordan A. ARNOT. Expansion of the domain name system: advantages, objections and contentions. Depaul J. Art, Tech. & IP Law , č

36 různými doménami nejvyššího řádu. 81 Zajištění všech dotčených doménových jmen držitelem ochranné známky je tak téměř nemožné a snaha o něj nebývá pro společnost výhodná z hlediska finančních nákladů. Jako výhody rozšíření gtld bývají často zmiňovány: větší výběr doménových jmen pro zákazníky, lepší kontrola značek nad její přítomností na internetu a také větší důvěryhodnost oproti SLD 82. Žádosti o registraci bylo možné podávat od 12. ledna do 29. března Žádostí bylo podáno celkem 1930, a to z 60 zemí. Nejvíce žádostí bylo podáno z USA (884), dále pak Kajmanské ostrovy (91), Lucembursko (85) a Panenské ostrovy (72). V zmiňovaných státech mimo USA však vždy podala většinu žádostí jedna společnost, v případě Kajmanských ostrovů to byla Uniregistry (54 žádostí), u Lucemburska Amazon (76 žádostí), u Panenských ostrovů Top Level Domain Holding (70 žádostí) 83. Mezi žádostmi je i jedna z ČR, a to od žadatele Unicorn a.s. o TLD.unicorn. Momentálně se nachází ve fázi aukce s čínským žadatelem o.unicom, kterou ICANN shledal ve fázi string contention jako zaměnitelnou s žádanou TLD českým subjektem. Aukce je naplánována na 29. dubna CHEN, Wei-erh. Optimizing Online Trademark Protections Given the Proliferation of Generic Top Level Domains. The Journal of corporation law. [Iowa City: University of Iowa, College of Law], 2013, č V.B. PARTRIDGE, Mark a Jordan A. ARNOT. Expansion of the domain name system: advantages, objections and contentions. Depaul J. Art, Tech. & IP Law , č Program Statistics. In: ICANN New gtlds [online] [cit ]. 35

37 Spojené Arabské Emiráty 2% Velká Británie 2% Austrálie Hong 2% Kong 2% Francie 3% ŽÁDOSTI O REGISTRACE GTLD PODLE SÍDLA ŽADATELE Indie 1% Holandsko 1% Kanada 1% Irsko 2% Čína 2% Švýcarsko 3% Gibraltar 3% Německo 4% Japonsko 4% Panenské ostrovy 4% Ostatní 10% Lucembursko 4% Kajmanské ostrovy 5% USA 46% Příloha 1: Žádosti o registrace gtld podle sídla žadatele, zpracováno autorem podle https://gtldresult.icann.org/applicationstatus Žádosti musí projít složitým procesem schvalování, který kvůli vysokému počtu žádostí probíhá na etapy. K bylo delegováno 547 nových gtlds, 471 přihlášek bylo staženo a 70 zamítnuto. V procesu schvalování je tak 842 žádostí 84. Rozšíření je velmi zásadní a přináší sebou nové otázky, které je třeba řešit. Předně se systém rozdělování odlišuje od doménových jmen druhého řádu, kde platí pravidlo "first come, first served". Možnost podat žádost o nové gtld byla časově 84 Program Statistics. In: ICANN New gtlds [online] [cit ]. 36

Právní aspekty problematiky doménových jmen

Právní aspekty problematiky doménových jmen Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní aspekty problematiky doménových jmen Bakalářská práce Autor: Robin Habáň Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš

Více

Spory o doménová jména právní úprava a rozhodovací praxe českých soudních i mimosoudních orgánů

Spory o doménová jména právní úprava a rozhodovací praxe českých soudních i mimosoudních orgánů Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Spory o doménová jména právní úprava a rozhodovací praxe českých soudních i mimosoudních orgánů Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Internetové domény a jejich institucionální rámec. Studentská vědecká a odborná činnost

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Internetové domény a jejich institucionální rámec. Studentská vědecká a odborná činnost Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Internetové domény a jejich institucionální rámec Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2014 Autor: Pavel Brabec VII. ročník SVOČ

Více

V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA

V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA Jak kamenné tak elektronické obchody, ke svému úspěchu potřebují dobrou adresu. Zatímco v prvním případě je takovou adresou rušná ulice uprostřed města, tak v případě druhém

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Lucie Hanušová Právo informačních technologií Problematika doménových jmen, jejich ochrany ve vzájemných vztazích se souvisejícími oblastmi Diplomová práce

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1. 3. 2015 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace... 3 4. Registrace Doménového

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany...

Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany... Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany... 5 1.2.3 Vznik, trvání a zánik ochrany... 6 1.2.4 Účinky patentu...

Více

ROZHODČÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA JAKO NOVÝ INSTRUMENT PRO ŘEŠENÍ DOMÉNOVÝCH SPORŮ V ČESKÉ REPUBLICE ANEB PROBLÉMY AUTONOMIE VŮLE V KYBERPROSTORU

ROZHODČÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA JAKO NOVÝ INSTRUMENT PRO ŘEŠENÍ DOMÉNOVÝCH SPORŮ V ČESKÉ REPUBLICE ANEB PROBLÉMY AUTONOMIE VŮLE V KYBERPROSTORU ROZHODČÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA JAKO NOVÝ INSTRUMENT PRO ŘEŠENÍ DOMÉNOVÝCH SPORŮ V ČESKÉ REPUBLICE ANEB PROBLÉMY AUTONOMIE VŮLE V KYBERPROSTORU TOMÁŠ HÜLLE Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract The

Více

Nadační právo dnes a zítra

Nadační právo dnes a zítra Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Nadační právo dnes a zítra Alžběta Zýková 2012/2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA

POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA AKADEMIE STING, o.p.s. soukromá vysoká škola v Brně POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE ING. LUDĚK MIKULECKÝ, LL.M. JUDR. PETRA ADÁMKOVÁ, PH.D.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Vybrané problémy veřejných licencí

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Vybrané problémy veřejných licencí UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Právnická fakulta Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Vybrané problémy veřejných licencí Diplomová práce Miroslav Beneš Vedoucí diplomové práce: JUDr.

Více

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku Bankovní institut vysoká škola Praha Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku Bakalářská práce Jiří Makalouš Červen 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Kupní smlouva v mezinárodním

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Inzertní společnosti, které zveřejňují osobní údaje na svých internetových stránkách, mají postavení správců údajů ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně fyzických

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní licenční smlouvy

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní licenční smlouvy ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mezinárodní licenční smlouvy PLZEŇ 2012 Marie Štruncová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ STUDIJNÍ PROGRAM PRÁVO A PRÁVNÍ

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku

Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku Martin Frank Plzeň 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Zavedení a využití fomulářů při vedení obchodního rejstříku Bc. Michal Ahne Plzeň 2012 Západočeská

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARTINA ZEDNÍČKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARTINA ZEDNÍČKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARTINA ZEDNÍČKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Obchodní společnosti, zájmová sdružení a družstva evropského typu

Více

Právní postavení minoritních společníků v akciové společnosti

Právní postavení minoritních společníků v akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní postavení minoritních společníků v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Luděk Kortus Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

Právní úprava počítačových programů

Právní úprava počítačových programů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANA SPOTŘEBITELE A DOMÉNOVÁ JMÉNA NA INTERNETU

OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANA SPOTŘEBITELE A DOMÉNOVÁ JMÉNA NA INTERNETU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 10 Číslo 6, 2007 OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANA SPOTŘEBITELE A DOMÉNOVÁ

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

.eu Alternativní řešení sporů Pravidla pro řešení sporů o domény.eu ("Pravidla ADR ")

.eu Alternativní řešení sporů Pravidla pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR ) Pravidla pro řešení sporů o domény.eu ("Pravidla ADR ") A OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice...3 2 Komunikace a lhůty...4 3 Jazyk řízení...5 4 Smír a jiné důvody pro ukončení řízení...6 5 Soudní řízení...6

Více

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková Soudní exekutor a výkon exekuce Veronika Bublíková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně

Více