Druhy trestů podle trestního zákona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhy trestů podle trestního zákona"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo Druhy trestů podle trestního zákona (bakalářská práce) Autor: Dita Brennerová Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Žák Rok obhajoby: 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Druhy trestů podle trestního zákona vypracovala samostatně a vyznačila všechny citace z pramenů. V Praze dne podpis studenta

3 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce, Mgr. Květoslavu Žákovi, za laskavý přístup, odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi při zpracování tématu velmi pomohly.

4 OBSAH ÚVOD TRESTNÝ ČIN Trestněprávní odpovědnost Okolnosti vylučující trestní odpovědnost Znaky trestného činu Skutková podstata trestného činu Objekt Objektivní stránka Subjekt (pachatel) trestného činu Subjektivní stránka DRUHY TRESTŮ Pojem a účel trestu Systém trestů Trest odnětí svobody Domácí vězení Obecně prospěšné práce Trest propadnutí majetku Peněžitý trest Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty Trest zákazu činnosti Zákaz pobytu Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce Ztráta čestný titulů nebo vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti Vyhoštění Opatření ukládaná mladistvým osobám Výchovná opatření Ochranná opatření Trestní opatření STATISTIKA ZÁVĚR ZDROJE SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ

5 ÚVOD Jedním z důvodů, proč jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala téma druhy trestů podle trestního zákona, je, že mi toto téma připadá důležité, jelikož každý se může dostat ať již svým zaviněním nebo bez svého zavinění do situace, kdy může řešit právní problémy. V roce 2010 došlo k významné změně v trestním právu, kdy od nabyl účinnosti nový trestní zákoník. Tento nový zákoník přinesl v trestním právu mnoho změn. Cílem mé bakalářské práce je podat ucelený přehled o základních pojmech vyskytujících se v trestním právu hmotném a především o jednotlivých druzích trestů. Bakalářskou práci jsem rozdělila do několika kapitol. První kapitola Trestný čin se věnuje vysvětlení základních pojmů z oblasti trestněprávní činnosti. Druhá kapitola je jádrem celé bakalářské práce. Je věnována jednotlivým druhů trestů podle trestního zákona. První část se zabývá pojmem trestného činu a systému trestů. Druhá část již přímo popisuje jednotlivé tresty. Třetí kapitola zobrazuje základní statistiku udělených trestů v České republice za určitou dobu. A celkově shrnuje kriminalitu páchanou v České republice. Při zpracování své bakalářské práce vycházím především z odborných knižních publikací, kterých je k tomuto tématu dostupné velké množství. Dále jsem vycházela z internetových stránek, které mi pomohly především v utvoření základní statistiky trestů. 4

6 1 TRESTNÝ ČIN 1.1 Trestněprávní odpovědnost Trestněprávní odpovědnost velmi úzce souvisí s trestným činem. V obecném významu považujeme odpovědnost jako odpovědnost osoby za své jednání či chování. Obecně rozlišujeme tyto druhy odpovědností: mravní, morální, právní, společenskou, politickou, ekonomickou a další. Odpovědnost jako právní institut vyjadřuje vztah subjektu oprávněného tyto povinnosti kontrolovat, vyžadovat jejich plnění a vyvozovat důsledky za jejich porušení. 1 Základem trestní odpovědnosti je spáchání trestního činu. Definice trestného činu je uvedena v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku (dále jen trestní zákoník) 13, podle něhož je trestným činem protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačuje zavinění z nedbalosti. 2 Za trestný čin se též považuje příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákoníku nevyplývá něco jiného. O trestný čin se tedy jedná, pokud jsou splněny současně tyto podmínky: protiprávnost a znaky uvedené v trestním zákoníku, kterými se budu podrobněji zabývat níže. Trestný čin, který spáchal mladistvý, se označuje jako provinění Okolnosti vylučující trestní odpovědnost Je nutno podotknout, že v českém právním řádu existují i okolnosti vylučující trestní odpovědnost. V případě těchto zvláštních okolností, v jejichž důsledku jinak trestný čin nejen že není společensky škodlivý, ale je dokonce z pohledu společnosti užitečný (například 1 CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., 2009, 292 s. ISBN Kapitola 3. Trestný čin, 3.1. Pojem a znaky trestného činu, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník uvádí v 13 trestný čin 5

7 při obraně svého života napadený zraní útočníka). Jelikož pak takovému činu chybí zákonný znak protiprávnosti, o trestný čin se nejedná. Mezi okolnosti vylučující protiprávnost, které nejsou dosud upraveny trestním zákoníkem, patří: lékařský zákrok, beztrestnost agenta, výkon povolání a jiné dovolené činnosti, výkon práv a plnění povinností, plnění závazného rozkazu, riziko ve sportu. Trestní zákoník upravuje tyto okolnosti vylučující protiprávnost činu: a) krajní nouze ( 28), b) nutná obrana ( 29), c) svolení poškozeného ( 30), d) přípustné riziko ( 31), e) oprávnění použití zbraně ( 32). Krajní nouze Krajní nouzi definuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 28 následovně: čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Její podstatou je střet dvou právem chráněných zájmů, kdy ohrožený zájem je možno chránit jen tím způsobem, že porušíme nebo obětujeme jiný zájem. Krajní nouze se může vyskytovat i v podobě kolize právních povinností (například povinnost poskytnout první pomoc osobám zraněným při dopravní nehodě lze dostát jen tak, že dotyčný poruší např. zákaz stání). V krajní nouzi může jednat nejen ten, jehož zájmům hrozí nebezpečí, ale i jiné osoby (tzv. pomoc v krajní nouzi). Mezi základní podmínky krajní pouze patří: - nebezpečí 3 musí bezprostředně hrozit zájmu 4 chráněnému trestním zákonem (tj. zdraví, život, svoboda, důstojnost, čest, majetek atd.), - nebezpečí musí být skutečné 5 a musí hrozit přímo (= bezprostředně), - nebezpečí nebylo možné za daných okolností jinak odvrátit (= princip subsidiarity), - následek, který byl způsobený krajní nouzí, nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (=princip proporcionality), 3 Nebezpečí způsobené přírodními silami (požár, povodeň), zvířaty (nikoliv poštvaná člověkem), věcmi, biologickými a fyziologickými procesy (choroby, úrazy) 4 Jednáním v krajní nouzi nemohou být chráněny zájmy, které trestní zákoník nechrání. 5 Domnělá neboli putativní krajní nouze se posuzuje podle zásad o skutkového omylu. 6

8 - ten, kdo má povinnost nebezpečí snášet, nemůže jednat v krajní nouzi (např. hasiči, policisté, plavčíci, lékaři a zdravotní personál). Pokud nejsou splněny všechny podmínky krajní nouze, jedná se o vybočení z mezí a podmínek krajní nouze (= exces). Rozlišujeme případy, kdy: 6 - jednání v krajní nouzi bylo provedeno v době, kdy nebezpečí ještě bezprostředně nehrozilo nebo již pominulo (exces extenzivní), - následek způsobený jednáním v krajní nouzi byl zřejmě stejně závažný nebo dokonce závažnější v porovnání s následkem, který z nebezpečí hrozil (exces intenzivní), - hrozící nebezpečí bylo možno odvrátit jinak, - byla zde povinnost nebezpečí snášet. Nutná obrana Mezi další okolnosti vylučující trestní odpovědnost patří nutná obrana. Co se týče nutné obrany, jedná se o zvláštní případ krajní nouze. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v 29 formuluje nutnou obranu následovně: - čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem, - nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Mezi základní podmínky nutné obrany patří: - odvracení bezprostředně hrozícímu nebo trvajícímu útoku 7 na zájem chráněný trestním zákoníkem (zdraví, život, svoboda, čest, majetek). Chránit lze jak zájmy vlastní, tak i zájmy jiného (tzv. pomoc v nutné obraně), - útok musí být objektivně protiprávní (tedy nedovolený), - nutná obrana musí být zcela zjevně přiměřená způsobu útoku. Způsobem útoku se rozumí samotné okolnosti útoku, vlastnosti útočníka, škoda hrozící z útoku. 6 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 10. Okolnosti vylučující protiprávnost, 2 Krajní nouze, s Útokem se rozumí jak úmyslné, tak i nedbalostní jednání. 7

9 Vybočení z mezí nutné obrany (tzv. exces): 8 - exces extenzivní obranné jednání je provedeno v době, kdy útok buď ještě bezprostředně nehrozí, nebo již byl ukončen, - exces intenzivní obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Svolení poškozeného Jak uvádí zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v 30 trestní čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. Zákonné předpoklady právně platného svolení poškozeného jsou: - svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, - svolení může udělit pouze osoba způsobilá a oprávněná, - svolení musí obsahovat nejen souhlas s jednáním, ale i s jeho výsledkem, - svolení musí být dobrovolné, určité, vážné a srozumitelné a nesmí být dodatečně odvoláno (do doby spáchání činu), - svolení se týká zásahu do takových práv jednotlivce, o kterých může sám bez omezení rozhodovat a jejichž porušení se nedotkne zájmů společnosti. 9 Přípustné riziko Jednotlivé podmínky přípustného rizika stanovuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 31 podle kterého trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak. Jestliže uvedená činnost ohrožuje život nebo zdraví člověka, je potřebný souhlas k této činnosti podle zvláštního právního předpisu. 10 Výsledek činnosti musí odpovídat míře rizika 8 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 10. Okolnosti vylučující protiprávnost, 3 Nutná obrana, s NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 10. Okolnosti vylučující protiprávnost, 4 Svolení poškozeného, s Například tzv. informovaný souhlas s lékařským zákrokem. 8

10 a provádění činnosti musí odpovídat požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti a dobrým mravům. Oprávněné použití zbraně předpisem. 11 Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním Zvláštní oprávnění nosit a používat zbraň se týká těchto subjektů: 12 - příslušníci ozbrojených sil - 42 zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, 32 zák. č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, 5 zák. č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství, - policisté Policie ČR - 56 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, - strážníci obecní policie - 20 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, - pracovníci celních orgánů - 40 zák. č. 13/1393 Sb., celní zákon, - příslušníci vězeňské služby a justiční stráže - 18 zák. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, - příslušníci BIS - 5 zák. č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní a informační službě. 1.2 Znaky trestného činu Trestní zákoník z roku 1961, který platil do , rozlišoval mezi dvěma pojetími trestního činu: materiálním a formálním. Podle materiálního pojetí byl trestný čin definován jako pro společnost nebezpečný čin nebo jako ohrožení či porušení zájmů chráněných trestním zákonem. Nebezpečnost činu pro společnost (škodlivost trestného činu) měla v rámci materiálního pojetí trestného činu význam nejen pro právní posouzení skutku, ukládání sankcí (trestů a ochranných opatření), pro posouzení vývojových stádií trestné činnosti, ale též pro posuzování jednočinného souběhu. 13 Jednočinným souběhem se rozumí, že pachatel jedním skutkem spáchá několik trestných činů. 11 ZÁKON č. 40/2009 Sb., trestní zákoník uvádí v 32 oprávněné použití zbraně 12 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 10. Okolnosti vylučující protiprávnost, 7 Oprávněné použití zbraně, s NOVOTNÝ, František, SOUČEK, Josef a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., s. ISBN Hlava 2. Kapitola 1. Pojem trestného činu a jeho znaky, 1.4 Společenská škodlivost, s. 88 9

11 Spousta výhrad proti materiálnímu pojetí trestného činu mimo jiné z důvodu nerespektování základní zásady trestního práva nullum crimen sine lege (není trestného činu bez zákona) díky ideologizaci některých trestných činů - vedly k opuštění tohoto pojetí trestného činu a k přechodu na formální chápání trestného činu, o který se opírá nyní platný trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Každý trestný čin či každé provinění se tedy podle platného českého trestního zákoníku vyznačuje těmito znaky: a) protiprávnost, b) obecné znaky, c) typové znaky. Protiprávnost Protiprávnost je obligatorní (povinný) znak každého trestného činu. Protiprávnost posuzujeme z hlediska celého právního řádu, jelikož trestným činem může být pouze jednání zakázané a nedovolené právním řádem. Protiprávní jednání je tedy jednání, které je v rozporu s právním řádem. Obecné znaky Obecné znaky jsou společné pro všechny pachatele a pro všechny trestné činy. Mezi tyto znaky se například řadí věk a příčetnost. Trestného činu se dopustí pouze osoba fyzická, která je trestně odpovědná. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v 25 uvádí, že kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. Dále zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v 26 uvádí, že kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. Z těchto informací tedy vyplývá, že trestně odpovědná osoba musí být starší patnácti let a musí být v době činu příčetná. V případě mladistvých přibývá k výše uvedeným znakům dle Zákona o soudnictví ve věcech mládeže další znak - rozumová a mravní vyspělost. Znamená to, že mladistvý je trestně odpovědný pouze tehdy, pokud dosáhl takového stupně vývoje po stránce intelektuální (schopnost rozpoznávací) a po stránce mravní (schopnost určovací), jaký je obvyklý u jeho 10

12 vrstevníků, a umožňoval mu rozpoznat protiprávnost svého jednání a podle toho toto jednání usměrnit. 14 Typové znaky Typové znaky tvoří skutkovou podstatu trestného činu. Tyto znaky charakterizují individuální objekt trestného činu (tj. chráněnou právní hodnotu), jeho objektivní stránku (zejména jednání, následek a kauzální vztah mezi nimi), pachatele (subjekt) a subjektivní stránku (zejména formu zavinění) Skutková podstata trestného činu Skutkovou podstatou určitého druhu trestného činu rozumíme souhrn jeho typových znaků, které na jedné straně vyjadřují typovou škodlivost daného druhu trestného činu pro společnost a na druhé straně odlišují tento druh trestného činu od jiných druhů trestných činů (tak známe například skutkovou podstatu zpronevěry, skutkovou podstatu znásilnění, skutkovou podstatu loupeže). 16 Nauka třídí skutkové podstaty trestných činů podle několika hledisek: 1) podle vyjádření v zákoně a) popisné, b) odkazovací, c) blanketní. 2) podle závažnosti trestných činů a) základní, b) kvalifikované, c) privilegované. 14 VEČERKA, Kazimír, HOLAS, Jakub, TOMÁŠEK, Jan, DIBLÍKOVÁ, Simona, BLATNÍKOVÁ Šárka: Mládež v kriminologické perspektivě, Praha: 2009: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, s. [online]. Dostupné z WWW: 15 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 5. Trestný čin, 2 Pojem trestného činu a jeho znaky, s NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 5. Trestný čin, 3 Skutková podstata trestného činu, s

13 3) podle struktury skutkové podstaty a) jednoduché, b) složité. Popisné skutkové podstaty Popisné skutkové podstaty podávají přímo samy legální definici pojmů. Příklad této skutkové podstaty můžeme nalézt v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku (dále jen trestní zákoník) 175 odst. 1, který udává, že kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem. Odkazovací skutkové podstaty Odkazovací skutkové podstaty odkazují na konkrétní právní formu. Příklad můžeme nalézt například v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku (dále jen trestní zákoník) 309 : občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky ( 310), teroristického útoku ( 311), teroru ( 312) nebo sabotáže ( 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem. Tento odstavec odkazuje přímo na další paragrafy trestního zákoníku. Blanketní skutkové podstaty Blanketní skutkové podstaty se obecně dovolávají jiných právních forem. Tento typ skutkové podstaty se nachází například v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku (dále jen trestní zákoník) 293 odst. 1: kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí tím, že poruší zákony o ochraně životního prostředí nebo jeho složek nebo zákony o ochraně a využívání přírodních zdrojů nebo zákony o chemických látkách nebo chemických přípravcích, za zvláště chráněném území, v evropsky významné lokalitě, v ptačí oblasti nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území mimo tyto lokality, a tím ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, nebo kdo úmyslně takové poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 293 se tedy dovolává dalších právních norem Zákona o ochraně životního prostředí a Zákona o chemických látkách nebo chemických přípravcích. 12

14 Základní skutková podstata Základní skutková podstata představuje základní formu daného typu trestných činů. Čin charakterizovaný základní skutkovou podstatou se postihuje podle základní trestní sazby. 17 Základní skutková podstata je převážně uvedena v prvním odstavci zákona, v některých zákonech je uvedena i v odstavci druhém. Kvalifikovaná skutková podstata Kvalifikovaná skutková podstata je tvořena znaky základní skutkové podstaty a dalšími znaky, mezi které patří kvalifikační okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby. Tato okolnost se také nazývá zvláště přitěžující okolnost. Privilegovaná skutková podstata Kvalifikovaná skutková podstata obsahuje znaky méně společensky škodlivé, než jsou u základní skutkové podstaty. Proto je určité jednání postiženo mírnějším trestem. Jedná se například o skutkovou podstatu podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 141: kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až osm let. Jednoduchá skutková podstata U jednoduchých skutkových podstat pouze jediný znak charakterizuje všechny příslušné prvky trestného činu. Tato skutková podstata je například obsažená v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku (dále jen trestní zákoník) 140 odst. 1: kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct měsíců. Složitá skutková podstata Složitá skutková podstata obsahuje mnoho znaků. Má například dvě formy zavinění nebo dva objekty. Složitá skutková podstata se dále dělí na alternativní skutkovou podstatu a na kumulativní skutkovou podstatu. V alternativní skutkové podstatě je vyjádřeno alternativně více znaků stejného druhu. K naplnění znaků skutkové podstaty ale pouze postačí, pokud je jednáním zasažen jeden z chráněných zájmů. Zatímco u kumulativní 17 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 5. Trestný čin, 3 Skutková podstata trestného činu, s

15 skutkové podstaty se uplatní více znaků současně. (Například u trestného činu znásilnění 185 se požaduje kumulativně dvojí jednání: násilné jednání a pohlavní styk; první jednání tu je prostředkem k realizaci druhého.) 18 Znaky skutkových podstat se člení do čtyř skupin: a) objekt, b) objektivní stránka, c) subjekt (pachatel), d) subjektivní stránka Objekt Jedním ze znaků skutkové podstaty je objekt trestného činu. Objektem trestného činu rozumíme právní hodnoty a zájmy, na jejichž zachování má společnost zvláštní zájem, takže jim stát poskytuje trestněprávní ochranu. 19 Jedná se o abstraktní duchovní hodnoty společenského řádu, které jsou předmětem ochrany v trestním právu, a nikoli o konkrétní reálné předměty. 20 Od objektu trestného činu musíme odlišovat tzv. hmotný (konkrétní) předmět útoku. Předmětem útoku jsou lidé nebo věci, proti kterým směřuje trestný čin. Rozlišení objektu a předmětu útoku lze ukázat např. na skutkové podstatě trestného činu krádeže dle 205 odst. 1 je objektem vlastnické právo (majetek) a předmětem útoku pak cizí věc. 21 Pro právní kvalifikaci spáchaného trestného činu má však hlavní význam objekt trestného činu. Předmět útoku se může brát jako přitěžující okolnost, která hraje důležitou roli při ukládání trestu. Podle stupně obecnosti rozlišujeme tyto druhy objektů: - obecný (rodový) objekt, - druhový (skupinový) objekt, 18 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 6. Objekt trestného činu, 1 Pojem objektu trestného činu (předmětu ochrany), s NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 6. Objekt trestného činu, 1 Pojem objektu trestného činu (předmětu ochrany), s NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 6. Objekt trestného činu, 3Předmět útoku, s CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 5. Objekt trestného činu, 5.1 Pojem a základní charakteristika objektu trestného činu, s

16 - individuální objekt trestného činu. Obecný objekt Jde o souhrn všech společenských vztahů, zájmů a hodnot, které jsou trestním zákonem chráněny. 22 Jedná se tedy například o zájmy společnosti, ústavní zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Druhový objekt Druhový objekt je definován znaky společnými pro skupiny příbuzných trestných činů a je základem systematiky zvláštní části trestního zákoníku (tzv. hodnotový systém). Jako příklad druhového objektu lze uvést bezpečnost, lidskost, veřejný pořádek a zejména život a zdraví lidí. Individuální objekt Individuální objekt představuje právní hodnotu či zájem, jež jsou zabezpečeny jednotlivými ustanoveními zvláštními částmi o určitém trestném činu. Potom tedy mluvíme o individuálním objektu vraždy, krádeže, násilí proti úřední osobě aj. 23 Individuální objekt trestného činu je nezbytným znakem skutkové podstaty každého trestného činu, protože čin, který nezasahuje žádnou hodnotu chráněnou trestním právem, nemůže být trestným činem. Podle významu v rámci skutkové podstaty rozlišuje tyto druhy objektů: - objekt primární (hlavní), - objekt sekundární (vedlejší). Objekt primární Tento objekt je chráněn daným ustanovením zvláštní části prvotně. Jde tedy o právní statek, který je zásadní z hlediska skutkové podstaty. Aby byla skutková podstata trestného činu naplněna, musí být primární objekt vždy zasažen. Primárním objektem může být například vlastní život či vlastnické právo. 22 NOVOTNÝ, František, SOUČEK, Josef a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., s. ISBN Hlava 4. Kapitola 3. Znaky charakterizující objekt skutkové podstaty trestného činu, 3.2 Třídění objektů trestných činů, s NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 6. Objekt trestného činu, 2 Obecný, druhový a individuální objekt, s

17 Objekt sekundární Objekt sekundární je vedlejší zájem, který může být nepřímo zasažen vedle primárního objektu. V každém případě bude sekundární objekt hrát svou roli při posuzování závažnosti spáchaného činu, a to zejména za účelem uložení odpovídajícího trestu Objektivní stránka Objektivní stránka je vnější stránka trestného činu. Objektivní stránka je základem trestné činnosti, a proto se touto stránkou nejnápadněji a nejnázorněji trestné činy od sebe odlišují. 25 Objektivní stránka zahrnuje znaky obligatorní a znaky fakultativní. Mezi znaky obligatorní se řadí jednání, následek a příčinný vztah (tzv. kauzální průběh). Do fakultativních znaků patří doba spáchání činu, místo trestného činu, prostředky použité k trestnému činu, způsob spáchání činu a účinek. Nyní ale již konkrétně k jednotlivým obligatorním znakům. Jednání Jednání patří do základních pojmů trestního práva a je prvním základem trestní odpovědnosti. Jednáním projevuje pachatel svoji vůli navenek. Jednání je založeno na dvou složkách fyzické a psychické. Ve složce fyzické se pachatelova vůle se projevuje ve vnějším světě v podobě pohybu nebo zdržení se pohybu. Složka psychická obsahuje vůli člověka, jelikož jednání je aktem vůle. Pro lepší pochopení rozdílu mezi těmito dvěma složkami uvádím příklad, který dobře vysvětluje František Novotný: dva opilí muži A a B šli po chodníku a vzájemně do sebe strkali. Opilý A náhle úmyslně vrazil do B a ten v důsledku toho padl do výkladní skříně, rozbil sklo a poškodil vystavené zboží. Tak byla způsobena škoda Kč. Osoba A bude odpovídat za trestný čin poškození věci 24 CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 5. Objekt trestného činu, 5.2. Klasifikace objektů trestných činů, s NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 6. Objekt trestného činu, 2 Obecný, druhový a individuální objekt, s

18 podle 228 odst. 1 trestního zákoníku, osoba B nevykonala žádné jednání, byla pouze živým nástrojem v rukou osoby A, a proto neodpovídá za žádný trestný čin. 26 Následek Následek je dalším obligatorním znakem objektivní stránky. Následkem se rozumí ohrožení nebo porušení zájmů chráněných trestním zákonem (postižení individuálního objektu trestného činu). 27 Podle toho dělíme následky na ohrožovací a poruchové. Z hlediska závažnosti dělíme následky na: 28 - následek jako znak základní skutkové podstaty trestného činu, - těžší následek (závažnější poruchu nebo ohrožení individuálního objektu trestného činu), - zvlášť těžký a těžko napravitelný následek, - škodlivý následek. Příčinný vztah Příčinný vztah představuje poslední obligatorní znak objektivní stránky, který spojuje dohromady jednání a následek trestného činu. Pachatel může být trestně odpovědný pouze tehdy, pokud svým jednáním způsobil trestněprávní následek. Při posuzování příčinné souvislosti se používají dvě zásady zásada umělé izolace jevů a zásada gradace příčinné souvislosti. Zásada umělé izolace jevů spočívá v tom, že z příčin různého druhu vydělujeme trestněprávně relevantní příčinu, a z následků, k nimž došlo, pak vydělujeme trestněprávní relevantní následek. 29 Zásada gradace příčinné souvislosti uplatňuje pravidlo, že jednotlivé 26 NOVOTNÝ, František, SOUČEK, Josef a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., s. ISBN Hlava 4. Kapitola 4. Znaky charakterizující objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu. 4.1 Obligatorní znaky charakterizující objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu, s NOVOTNÝ, František, SOUČEK, Josef a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., s. ISBN Hlava 4. Kapitola 4. Znaky charakterizující objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu. 4.1 Obligatorní znaky charakterizující objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu, s NOVOTNÝ, František, SOUČEK, Josef a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., s. ISBN Hlava 4. Kapitola 4. Znaky charakterizující objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu. 4.1 Obligatorní znaky charakterizující objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu, s CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 6. Objektivní stránka trestného činu, 6.1. Pojem a znaky objektivní stránky trestného činu, s

19 příčiny a podmínky nemají pro způsobení následku stejný význam Subjekt (pachatel) trestného činu Pachatelem trestného činu je tedy fyzická osoba (vyplývá ze zásady individuální odpovědnosti fyzických osob), která dovršila patnáctý rok svého věku, je v době činu příčetná a svým jednáním naplnila všechny znaky trestného činu či jeho pokusu nebo přípravy. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník vymezuje pojem pachatele v ustanovení 22 takto: pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. Dále trestní zákoník uvádí, že pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala. Trestní zákoník také rozlišuje případy spolupachatelství ( 23 spolupachatel) a účastnictví ( 24 účastník). Mezi důležitou podmínku trestné odpovědnosti pachatele patří příčetnost. Příčetnost je v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku (dále jen trestní zákoník) vyjádřena negativně, tedy jako pojem nepříčetnosti 26: kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. Pro konstatování, že pachatel byl tedy v době činu nepříčetný, stačí nedostatek jedné ze schopnosti rozpoznávací nebo ovládací. Znaky nepříčetnosti lze vymezit následovně: 30 - duševní porucha, - nedostatek schopnosti rozpoznávací nebo ovládací, 30 CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 7. Subjekt trestného činu (pachatel), 7.4. Příčetnost, s

20 - příčinný vztah mezi duševní poruchou a absencí rozpoznávací nebo ovládací schopnosti, - duševní porucha a z ní vyplývající nedostatek rozpoznávací nebo ovládací schopnosti jsou dány v době spáchaní činu. Duševní porucha je v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku (dále jen trestní zákoník) definována v 123: duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka. Mezi znaky skutkové podstaty trestného činu charakterizující pachatele patří obecný a konkrétní či speciální subjekt. V případě obecného subjektu se pachatelem trestného činu může stát kdokoliv, kdo v době činu dovršil patnáctý rok svého věku a je příčetný. Konkrétní subjekt definuje trestní zákoník v 114. Podle tohoto ustanovení a s ohledem na teorii trestního práva je konkrétním subjektem pachatel, u kterého skutková podstata trestného činu požaduje, aby měl zvláštní vlastnost. 31 Speciálním subjektem se zvláštní způsobilostí nebo postavením je např. úřední osoba, voják, příslušník bezpečnostního sboru atd. Nyní bych ráda krátce vysvětlila problematiku trestní odpovědnosti právnických osob. Od 1. Ledna 2012 nabyl účinnosti zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Před nabytím účinnosti tohoto zákona byla trestně odpovědná pouze fyzická osoba. Nabytím účinnosti výše jmenovaného zákona však mohou být trestně stíhány i právnické osoby (tedy například obchodní společnosti, spolky, nadace, politické strany apod.) Subjektivní stránka Subjektivní stránka je další důležitou součástí skutkové podstaty trestného činu, která se týká vnitřních vztahů pachatele k jednání, jeho následkům a ostatním okolnostem svého činu. 31 CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 7. Subjekt trestného činu (pachatel), 7.5. Znaky skutkové podstaty trestného činu, s

21 Subjektivní stránka má obligatorní a fakultativní znaky. Mezi obligatorní znaky patří zavinění, do fakultativních znaků se řadí zejména pohnutka (motiv), cíl a záměr. Zavinění V trestním právu platí zásada bez zavinění není trestný čin ani trest. V nauce je zavinění chápáno jako vnitřní (psychický) vztah pachatele trestného činu k porušení nebo ohrožení zájmu chráněnému trestním zákonem, který je vyvolaný způsobem uvedeným v trestním zákoně. 32 Mezi základní komponenty zavinění patří prvek vědění a prvek vůle. Složka vědění nazývaná také intelektuální složkou zahrnuje pachatelovo vědomí o předmětech a jevech. Složka vůle je založena, jak vyplývá již z názvu, na vůli pachatele. Trestní zákoník rozlišuje v 15 a 16 dvě formy zavinění úmysl a nedbalost: 33 - pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), - pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý), - pachatel věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (nedbalost přímá), - pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nedbalost nepřímá). K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 34 Jedná-li se o úmyslný trestný čin, pak ke vzniku trestní odpovědnosti za něj zásadně postačuje zavinění spočívající v nepřímém úmyslu, pokud ze skutkové podstaty výslovně nevyplývá, že se vyžaduje úmysl přímý NOVOTNÝ, František, SOUČEK, Josef a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., s. ISBN Hlava 4.Kapitola 6. Znaky charakterizující subjektivní stránku skutkové podstaty trestného činu, 6.1 Obligatorní znaky charakterizující subjektivní stránku skutkové podstaty trestného činu zavinění, s ZÁKON č. 40/2009 Sb., trestní zákoník uvádí v 15 úmysl, 16 nedbalost 34 CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 8. Subjektivní stránka trestného činu Zavinění, s CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 8. Subjektivní stránka trestného činu Zavinění, s

22 Pohnutka Pohnutka se dá definovat jako vnitřní příčina jednání pachatele. Jedná se tedy o vnitřní podnět, na základě kterého se pachatel rozhodl spáchat trestný čin. Pohnutkou se může stát například žárlivost, touha po pomstě, nenávist, strach. Tyto konkrétní pohnutky pak spoluurčují celkovou povahu a závažnost trestného činu. Cíl Cíl jednání pachatele představuje účel, za kterým pachatel trestný čin páchá. 36 Je to účel, k němuž je zaměřená motivace pachatele. 37 Záměr Záměr pachatele je významný zejména v případě spáchání trestného činu v pokračování, kdy jednotný záměr spojuje z hlediska subjektivní stránky jednotlivé jeho dílčí útoky a je tedy jedním z podstatných znaků pokračování. Společný záměr je dále znakem trestných činů hromadných CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 8. Subjektivní stránka trestného činu, 8.3. Fakultativní znaky subjektivní stránky, s CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 8. Subjektivní stránka trestného činu, 8.3. Fakultativní znaky subjektivní stránky, s CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 8. Subjektivní stránka trestného činu, 8.3. Fakultativní znaky subjektivní stránky, s

23 V následující tabulce je zachycena skutková podstata trestného činu a její znaky. Skupiny znaků Podskupiny znaků Jednotlivé znaky Příklady Individuální objekt trestného činu Obligatorní znaky Fakultativní znaky Primární objekt Sekundární objekt domovní svoboda osobní svoboda a majetek 173/2 b) - zdraví Konání zmocní se Jednání Opomenutí nepřekazí Obligatorní porušení domovní znaky Následek svobody Příčinný vztah mezi jednáním a následkem Objektivní stránka 205- cizí věc trestného činu Hmotný předmět toku 348- veřejná listina Účinek smrt Fakultativní znaky Příčinný vztah mezi jednáním a následkem místo veřejnosti Místo či doba činu přístupné Prostředek 175/2 c) - se zbraní Speciální subjekt (zvláštní Speciální či Trestné činy vojenské - voják Fakultativní postavení) konkrétní subjekt znaky Konkrétní subjekt (zvláštní trestného činu matka dítěte vlastnost) Obligatorní 145, úmyslně Zavinění úmyslné či nedbalostní znaky 147, z nedbalosti s cílem vyzradit cizí Subjektivní stránka Cíl moci trestného činu Fakultativní 355/1 b) - pro jejich politické znaky Pohnutka (motiv) přesvědčení, národnost aj. Rozrušení způsobené porodem 142 Tabulka č. 1 Skutková podstata trestného činu a její znaky NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 5. Trestný čin, Skutková podstata trestného činu, s

24 2 DRUHY TRESTŮ 2.1 Pojem a účel trestu Trest je jedním ze způsobů, jak zajistit stanovený pořádek ve společnosti. Trest lze obecně definovat jako zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání (trestný čin), který je ukládán k tomu povolanými soudy v trestním řízení a je státem vynutitelný. 40 František Novotný popisuje podstatu trestu jako: újmu ukládanou pachateli trestného činu. Tato újma umožňuje zásahy do občanských práv zaručených Ústavou (Listinou), do svobod občanů, jejich cti a majetku. Jde o újmu záměrnou, jejíž uložení a výkon má odsouzeného i veřejnost (ostatní osoby) vychovávat k zachovávání zákonů a vyvolávat varovné představy odvracející od páchání trestné činnosti. 41 Ukládání trestních sankcí se řídí následujícími základními zásadami trestání i ukládání ochranných opatření: 42 - zásada zákonnosti (tresty je možno ukládat jen na základě zákona) - zásada přiměřenosti (trest musí být adekvátní k spáchanému trestnému činu) - zásada individualizace použitých sankcí (druh i případně výměra sankce soudem musí být ukládány s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem vztahujícím se jak k závažnosti trestného činu, tak k možnostem sociální integrace pachatele a jeho osobním, rodinným a majetkovým poměrům) - zásada personality sankce (sankce by měla postihovat zásadně jen pachatele trestného činu a vliv na jeho okolí zejména jeho rodinné zázemí by měl být minimalizován) - zásada neslučitelnosti určitých druhů sankcí (u téhož pachatele, která je vyjádřena zákazem ukládat sankce shodné věcné povahy u jednoho pachatele) - zásada humanity sankcí (zákaz kruté a nepřiměřené sankce ve vztahu ke konkrétnímu pachateli a současný zákaz ponížení lidské důstojnosti výkonem trestní sankce) 40 CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 15. Trestní sankce, Pojem trestní sankce a jejich druhy, s NOVOTNÝ, František, SOUČEK, Josef a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., s. ISBN Hlava 10. Kapitola Pojem a druhy trestních sankcí, s CHMELÍK, Jan a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Praha Linde a.s., s. ISBN Kapitola 15. Trestní sankce, Pojem trestní sankce a jejich druhy, s

25 V průběhu historie vznikaly nejrůznější teoretické koncepce o důvodu a účelu trestu. Tyto koncepce se vyvíjely v závislosti na čase a místě. Způsob trestání je odrazem celkové ekonomické a kulturní úrovně společnosti. Současný trestní zákoník popisuje účel trestu takto: - ochránit společnost před pachateli trestných činů - zabránit odsouzenému pachateli v dalším páchání trestných činů - vychovat pachatele k tomu, aby vedl řádný život - výchovně působit i na ostatní členy společnosti 2.2 Systém trestů Systémem trestů se rozumí výčet jednotlivých druhů trestů, jejich uspořádání (podle závažnosti, podle zájmů, které trest postihuje) a vzájemné vztahy mezi nimi. 43 Tresty se teoreticky mohou dělit například na tresty hlavní a vedlejší; s náhradou a bez náhrady; majetkové a nemajetkové; tresty dospělých a mladistvých apod. Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty: 44 - odnětí svobody, - domácí vězení, - obecně prospěšné práce, - propadnutí majetku, - peněžitý trest, - propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, - zákaz činnosti, - zákaz pobytu, - zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, - ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, - ztrátu vojenské hodnosti, - vyhoštění. 43 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 15. Druhy trestů, 1 Systém trestů, s ZÁKON č. 40/2009 Sb., trestní zákoník uvádí v 52 druhy trestů 24

26 2.2.1 Trest odnětí svobody Trest odnětí svobody je trestem univerzálním, protože tímto trestem může být postižen pachatel každého trestného činu, jelikož je trest odnětí svobody v každé zákonné trestní sankci. Tento trest je nejpřísnější sankcí za trestnou činnost, neboť nejcitelněji zasahuje do pachatelových osobních práv tím, že ho zbavuje osobní svobody a také narušuje jeho vztahy s rodinou. Uložení tohoto trestu připadá v úvahu pouze tehdy, pokud k dosažení účelu trestu nestačí některý z trestů, které se vykonávají na svobodě. Trvání trestu odnětí svobody je stanoveno zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku (dále jen trestní zákoník) 55 následovně: - nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody ( 59) nebo o výjimečný trest ( 54), - za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje tři léta, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Uložení trestu odnětí svobody nad obecnou horní hranici dvaceti let je naším trestním zákoníkem připuštěno pouze výjimečně. 45 Uložit trest odnětí svobody nad obecnou hranici dvaceti let lze pouze ve třech případech: 46 - u zvlášť závažných zločinů lze uložit trest jednak odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, jednak odnětí svobody na doživotí, - pokud pachatel znovu spáchal zvlášť závažný zločin, ač byl pro takový nebo jiný zvlášť závazný zločin potrestán, a jde tedy o zvlášť závažný případ recidivy (mimořádné zvýšení trestu), - při ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny; nebo pokud byl pachatel postupně odsouzen více rozsudky k více trestům odnětí svobody (pak se neodpykané tresty sčítají). 45 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 15. Druhy trestů, 13 Nepodmíněný trest odnětí svobody, s NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 15. Druhy trestů, 13 Nepodmíněný trest odnětí svobody, s

27 Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal zvlášť závažný zločin vraždy podle 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle 272 odst. 3, vlastizrady ( 309), teroristického útoku podle 311 odst. 3, teroru ( 312), genocidia ( 400), útoku proti lidskosti ( 401), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle 411 odst. 3, válečné krutosti podle 412 odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle 413 odst. 3 nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného člověka, a to za podmínek, že: a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let. 47 Dolní hranice trestu odnětí svobody není v trestním zákoníku obecně ustanovena. Pod dolní hranici trestní sazby může soud snížit trest odnětí svobody v šesti případech: 48 - použití trestní sazby odnětí svobody by bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání, - jestliže se odsuzuje pachatel, který napomohl zabránit v trestném činu, jenž jiný připravoval či se o trestný čin pokusil, pokud lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání, - v případě tzv. spolupracujícího obviněného, při čemž vezme v úvahu povahu trestného činu uvedeného v jeho doznání v porovnání se zvlášť závažný zločinem spáchaným členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jehož dokonání pomohl zabránit anebo k jehož objasnění přispěl, - v případě, kdy soud odsuzuje pachatele za přípravu k trestnému činu, za pokus trestného činu nebo za pomoc k trestnému činu a má za to, že použití zákonné trestní sazby by bylo pro pachatele vzhledem k závažnosti jeho jednání nepřiměřeně přísně a že lze jeho nápravy dosáhnout i trestem kratšího trvání, 47 ZÁKON č. 40/2009 Sb., trestní zákoník uvádí v 54 výjimečný trest 48 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 15. Druhy trestů, 13 Nepodmíněný trest odnětí svobody, s

28 - jestliže pachatel jednal v právním omylu, kterého se mohl vyvarovat, nebo spáchal trestný čin tím, že překročil meze některé okolnosti vylučující protiprávnost, - má-li soud za to, že u pachatele, který spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti, lze vzhledem k jeho zdravotnímu stavu za současného uložení ochranného léčení dosáhnout možnosti jeho nápravy i trestem kratšího trvání. U každého odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody je možnost podmíněného propuštění. Aby se mohl odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propustit, musí splňovat některých z pěti podmínek: - soud může podmíněně propustit odsouzeného po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta ČR zmírněného trestu odnětí svobody, pokud odsouzený ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, - odsouzeného za přečin lze podmíněně propustit i předtím, než vykonal polovinu uloženého nebo prezidentem ČR zmírněného trestu odnětí svobody, jestliže prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, - po výkonu dvou třetin uloženého trestu lze podmíněně propustit odsouzené za zvlášť závažný zločin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví a dalších zločinů ustanovených v 88 odst. 4, pokud nehrozí s ohledem na okolnosti činu, za který byli odsouzeni, opakování spáchaného či jiného obdobného zvlášť závažného činu, - po nejméně dvaceti letech výkonu trestu odnětí svobody na doživotí lze propustit odsouzené, pokud nehrozí s ohledem na okolnosti činu, za který byli odsouzeni, opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu, - v případě, že se jedná o podmíněné propuštění mladistvého, jehož lze na návrh státního zástupce či ředitele věznice propustit i dříve než vykoná jednu polovinu či dvě třetiny trestu NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv: Trestní právo hmotné: obecná část. 6.vyd. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s., s. ISBN Kapitola 15. Druhy trestů, 13 Nepodmíněný trest odnětí svobody, s

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Okolnosti vylučující protiprávnost. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Okolnosti vylučující protiprávnost. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestný čin vůbec nebyl spáchán - od samého počátku chybí znak protiprávnosti (liší se od důvodů zániku trestnosti) I) výslovně uvedené v TZ 1) Krajní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Hosted by www.ijjo.org. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Hosted by www.ijjo.org. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ z hlediska závažnosti přečiny zločiny zvlášť závažné zločiny horní hranice trestní sazby maximálně 5 let odnětí svobody maximálně 10 let odnětí svobody nad 10 let

Více

Trestními sankcemi se rozumějí tresty a ochranná opatření. Ty mohou být uloženy pouze na základě zákona a pachateli nelze uložit takový trest, jenž

Trestními sankcemi se rozumějí tresty a ochranná opatření. Ty mohou být uloženy pouze na základě zákona a pachateli nelze uložit takový trest, jenž Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU JUDr. Pavel Hájek DOBRÝ DEN! JUDr. Pavel Hájek DOPORUČENÁ LITERATURA 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 2. Josef Kuchta a kolektiv:

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Mnohost trestných činů téhož pachatele 1) Souběh pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen odsuzující

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST TRESTY

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST TRESTY TRESTNÍ ODPOVĚDNOST TRESTY Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - RA121 Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník

Více

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Nová zákonná úprava - přehled zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Více

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi Otázka: Trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mikomi = souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění proti společnosti nebo jednotlivcům - společnost je tak chráněná

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad Závazky z protiprávních jednání Obecný výklad Pojem Závazky z protiprávních jednání (někdy též civilní delikty) Vedle smluv velmi častým důvodem vzniku závaz.vztahů Porušením jedné primární povinnosti

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

Zákon č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 40/2009 Sb. Zákon č. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Parlament

Více

Souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost 1. JUDr. Miroslav. Mitlöhner, CSc.

Souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost 1. JUDr. Miroslav. Mitlöhner, CSc. Souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost 1 JUDr. Miroslav. Mitlöhner, CSc. Po opuštění materiálního pojetí skutkové podstaty trestného činu a nahrazení pojetím formálním či pojetím formálním

Více

1. Historický vývoj trestného činu

1. Historický vývoj trestného činu 1. Historický vývoj trestného činu Při tvorbě této bakalářské práce, která se zabývá postavením trestného činu ve společnosti je nutné ohlédnout se do historie, jakým vývojem trestný čin prošel v různých

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Originál dokumentuword 97 (2.4MB) Následující text je vygenerován z orginálního dokumentu pomocí HTML konvertoru a nemusí být věrnou podobou originálního textu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 40/2009 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 40/2009 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník Ze dne 08.01.2009 Částka 11/2009 Účinnost od 01.01.2010 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 Aktuální znění (aktualizováno 27.02.2013) 40

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Hlava V. Trestní sankce obecná část (změny a související ustanovení ve znění zák. č. 306/2009 Sb.)

Hlava V. Trestní sankce obecná část (změny a související ustanovení ve znění zák. č. 306/2009 Sb.) Hlava V. Trestní sankce obecná část (změny 36-104 a související ustanovení ve znění zák. č. 306/2009 Sb.) Struktura: Díl 1 - Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání ( 36 38) druhy trestních

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 19. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G společná

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Působnost trestních zákonů Díl 1 Ţádný trestný čin bez zákona 1 Zákaz retroaktivity

Více

Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán.

Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto

Více

Ručíme za aktuálnost tohoto znění trestního zákoníku. Trestní zákoník v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Ručíme za aktuálnost tohoto znění trestního zákoníku. Trestní zákoník v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Trestní zákoník v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2017) 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního zákoníku. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního zákoníku. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Působnost trestních zákonů. Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona

Vládní návrh. ZÁKON ze dne trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Působnost trestních zákonů. Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2008 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Působnost trestních zákonů Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona 1 Zákaz

Více

ZÁKON ze dne trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Působnost trestních zákonů. Díl 1 Rozsah působnosti. Žádný trestný čin bez zákona

ZÁKON ze dne trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Působnost trestních zákonů. Díl 1 Rozsah působnosti. Žádný trestný čin bez zákona N á v r h ZÁKON ze dne. 2007 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Působnost trestních zákonů Díl 1 Rozsah působnosti 1 Žádný trestný čin bez

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Znaky skutkové podstaty trestného činu podle nového trestního zákoníku Bohumír

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Miroslav Antl

TRESTNÍ PRÁVO. Miroslav Antl TRESTNÍ PRÁVO Miroslav Antl Trestní právo. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační

Více

Odpovědnost za disciplinární správní delikty Pojem disciplinárního správního deliktu disciplinární (kázeňský delikt)=porušení disciplíny kázně disciplína (kázeň)= stanovený řád činnosti nějakého organizovaného

Více

ZÁKLADY PRÁVA (nejen) pro školy

ZÁKLADY PRÁVA (nejen) pro školy JUDR. JAROSLAVA TOMANCOVÁ a kol. ZÁKLADY PRÁVA (nejen) pro školy 10. TRESTNÍ PRÁVO Kapitola Trestní právo reaguje na aktuální legislativní stav nový trestní zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2010. 10.

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 297 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 297 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 178 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ZÁKON č. 40/2009 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I (III) Působnost trestních zákonů Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona 1 Zákaz retroaktivity

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ Trestní právo je odvětvím veřejného práva. Rozlišujeme: - Trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jakou sankci za něj uložit - Trestní právo procesní

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa a samospráva Veřejná správa účelově zaměřený systém, vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě, zabezpečení veřejné správy Veřejnou správu pak můžeme dělit na: státní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání. trestní zákoník

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání. trestní zákoník PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 744 Vládní návrh na vydání trestní zákoník - 2 - Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2004 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 7110 Sbírka zákonů č. 455 / 2016 Částka 183 455 ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Národní kongres - Dopravní úrazy 2. 3. června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Trestné činy v dopravě Trestná činnost v silniční dopravě se vyznačuje některými charakteristickými

Více

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu Právo na osobní svobodu JUDr. Tomáš Pezl Čl.8 1) Osobní svoboda je zaručena. 2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody

Více

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva:

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva: Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního

Více

N á v r h. Rozhodnutí prezidenta republiky. a m n e s t i i

N á v r h. Rozhodnutí prezidenta republiky. a m n e s t i i - 1 - Pavel Hasenkopf, 12. listopadu 2012 N á v r h Rozhodnutí prezidenta republiky o a m n e s t i i Při příležitosti 20. výročí obnovy samostatného českého státu,... (nějaké další úvodní sdělení s politickým

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 348 10. funkční období 348 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 886 ze 7. volebního

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb.

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. 140/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. Změna: 148/1969 Sb. Změna: 45/1973 Sb. Změna: 43/1980 Sb. Změna:

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Trestné činy. proti vojenské podřízenosti a vojenské cti ve spolku A.S. Ghost Czech Force

Trestné činy. proti vojenské podřízenosti a vojenské cti ve spolku A.S. Ghost Czech Force Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti ve spolku A.S. Ghost Czech Force Obsah Článek I. Neuposlechnutí rozkazu... 2 Článek II. Porušení vojenské povinnosti... 2 Článek III. Urážka mezi

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r 'V "'V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava Č. j.: 13953-2/2013-ERU V Jihlavě dne ll. listopadu 2013 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle

Více