Obtíže gastrointestinálního traktu v graviditě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obtíže gastrointestinálního traktu v graviditě"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obtíže gastrointestinálního traktu v graviditě bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Blahotová, DiS. Porodní asistence Porodní asistentka Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Filausová Datum odevzdání práce:

2 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá gastrointestinálními obtížemi v těhotenství. Teoretická část je zaměřena na nejčastější onemocnění, obtíže zažívacího traktu, jejich léčbu a prevenci v souvislosti s těhotenstvím. Jedná se především o pálení žáhy, nadměrné slinění, nauzeu, zvracení, nadýmání a zácpu. Většina žen se shodla, že pálení žáhy patří k nejnepříjemnějším obtížím trávicího traktu v těhotenství. Právě tento nepříjemný problém je snadno řešitelný. V současné době existuje velké množství preparátů, které jsou určeny k léčbě pálení žáhy v těhotenství. Dnes je již známo, jak těmto problémům předcházet, popřípadě je výrazně zmírnit. Praktická část obsahuje zpracování a vyhodnocování dat získaných během výzkumného šetření. Pro vypracování práce byly stanoveny dva cíle, dvě hypotézy a jedna výzkumná otázka. Prvním cílem bylo zjistit informovanost těhotných žen o možnostech terapie při obtížích gastrointestinálního traktu. Cílem dva bylo zmapovat, zda porodní asistentky edukují těhotné s obtížemi gastrointestinálního traktu. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že se těhotné ženy cítí být dostatečně informovány o léčbě gastrointestinálních obtíží. Řada z dotazovaných těhotných žen se v průběhu těhotenství obrací na svou porodní asistentku ohledně těchto problémů. Výzkum také ukázal, že pokud se těhotná žena na svou porodní asistentku obrátí, vždy se jí dostane požadovaného odborného poradenství. Pro výzkumné šetření byla zvolena kvantitativně-kvalitativní metoda. A to formou anonymního dotazníku (viz příloha 1) pro těhotné ženy a individuálního rozhovoru (viz příloha 2) s porodními asistentkami. Výzkumné šetření bylo prováděno po dobu pěti měsíců v okresu Teplice. Celkem bylo vyhodnoceno 103 dotazníků a 5 rozhovorů. Výzkumný soubor kvantitativního výzkumu tvořily těhotné ženy. Největší počet respondentek z řad těhotných žen byl získán v teplické nemocnici na oddělení rizikového těhotenství a v poradně pro těhotné při sepisování porodopisů a natáčení CTG záznamů. Dále v soukromých gynekologicko-porodnických ambulancích a ve dvou centrech zaměřených na cvičení pro těhotné. Hypotéza č. 1 Těhotné ženy dávají přednost samostatnému vyhledávání informací, před vyhledáním odborníků.

3 byla otestována pomocí Chí kvadrát testu. Dosažená hladina významnosti činila (p) % p<0,1 %. Hypotéza č. 2 Těhotné ženy jsou edukovány porodními asistentkami o možnostech úlevy od obtíží vztahujících se ke gastrointestinálnímu traktu. nemohla být Chí kvadrát testem ověřena pro jednostranný výsledek dotazníkového šetření. Výzkumný soubor kvalitativní části výzkumu tvořilo pět porodních asistentek, z nichž čtyři pracují v gynekologicko-porodnických ambulancích, a jedna porodní asistentka pracuje na lůžkovém oddělení pro riziková těhotenství. Ze čtyř ambulantních porodních asistentek pouze jedna pracuje v nemocničním zařízení, ostatní PA pracují v soukromých ambulancích mimo nemocniční zařízení. Na výzkumnou otázku Jaké ošetřovatelské intervence doporučují porodní asistentky k edukaci těhotných žen s gastrointestinálními obtížemi? byla porodními asistentkami navržena například dietní opatření, dostatečný pitný režim, pohybová aktivita. Po zmapování situace bylo zjištěno, že ženy vyhledávají odbornou pomoc jen velmi málo. Nejvyhledávanějším zdrojem pro získávání informací je s převahou internet. Ženy ho s velkou pravděpodobností upřednostňují z důvodu rychlé dostupnosti a v neposlední řadě z důvodu obav a ostychu před odborníky. Avšak po rozhovorech s porodními asistentkami bylo zřejmé, že tyto obavy jsou zcela zbytečné, neboť každá z dotazovaných porodních asistentek je erudovaná v dané problematice a přístupná veškeré informace všem těhotným ženám ochotně poskytnout. Pro zvýšení odborné informovanosti těhotných žen s gastrointestinálními obtížemi je použita informativně edukační brožura (viz příloha 3), která bude k dispozici ve vybraných gynekologicko-porodnických ambulancích. Text uvnitř je psán formou, která je pochopitelná širokou veřejností. V brožuře mohou těhotné ženy nalézt vhodné rady a ošetřovatelské intervence týkající se jejich obtíží se zažívacím traktem. Obsah je zaměřen na pálení žáhy, pocity na zvracení, zvracení a zácpu. Pro snadnou orientaci těhotných žen v dané problematice je brožura barevně a graficky zpracována. Bude vynaložena veškerá snaha a úsilí pro její distribuci do gynekologicko-porodnických ambulancí v teplickém okrese.

4 Abstract This bachelor thesis deals with gastrointestinal difficulties during pregnancy. The theoretical part is focused on the most common illnesses, the difficulties with alimentary canal, its treatment and prevention in connection with pregnancy. To the most common illnesses belong heartburn, excessive salivation, nausea, vomiting, flatulence and constipation. The majority of women agreed on the fact that the heartburn belongs to the most unpleasant difficulties during pregnancy. This unpleasant problem is fortunately easy to solve. Nowadays, there exist a huge variety of preparations, which are suitable for the heartburn treatment during pregnancy. It is well known, how to prevent such problems or else how to moderate them greatly. The practical part includes data processing as well as evaluating during the research work. After the processing two targets, two hypothesis and one research question were set of. For the first target it was important to find out the awareness of therapy possibilities with gastrointestinal difficulties of alimentary canal among pregnant women. For the second target it was important to map, if the midwives are able to educate pregnant women with the gastrointestinal difficulties. According to the questionnaire survey I found out that women feel to be informed sufficiently about the treatment of gastrointestinal difficulties. A number of respondent pregnant women discuss these problems with their midwife. The research has also proved that if a pregnant woman consults her midwife, she is given a requested professional counseling. The quantity-quality method was applied for this research work in the form of an anonymous questionnaire for pregnant women (see Anex 1) and of an individual dialogue with midwives (see Annex 2). The research work was carried out in Teplice district for five months. There were evaluated 103 questionnaires and 5 dialogues altogether. Pregnant women stood in the centre of the quantity research work. The largest number of respondent women was gained from the Teplice hospital at the high-risk pregnancy ward and in the pregnancy counseling during the collection

5 of child-birth lists and during CTG recordings, furthermore in private clinics of Obstetrics and Gynecology and in two centers dealing with exercises for pregnant women. Hypotheses no. 1 Pregnant women prefer individual information search instead of specialists search. The importance level was tested and reached with help of Chi squared distribution p) % p<0,1 %. Hypothesis no.2 Pregnant women are educated in the way how to reduce difficulties with gastrointestinal tract by their midwives. This hypothesis couldn t be verified by the Chi squared distribution test because of the one-sided result of the questionare research. Five midwives stood in the centre of the quality research work, four of them have been working in private clinics of Obstetrics and Gynecology and one midwife has been working at the inpatient ward for high-risk pregnancy. Just one midwife has been working in the hospital; the other four midwives have been working in private clinics. For the research question What nursing interventions do midwives recommend to pregnant women with gastrointestinal difficulties? diet measurements, satisfactory fluid intake, movement activities were suggested by the midwives. After the survey it was found out that women are looking for professional help very occasionally. The most preferable source for collecting information is definitely the internet. It is probably because of the wide availability and last but not least due to fear and shyness before specialists. Nevertheless after the dialogues with the midwives it was evident that their fears are useless because each of the respondent midwives is knowledgeable in the stated issue and at the same time ready to provide all pregnant women with help and advice. An educative booklet (see Annex 3) is used for the increase of professional knowledge of pregnant women, which would be available in certain clinics of Obstetrics and Gynecology. This booklet is written in the way which would be understandable for the general public. Pregnant women could find suitable advice and nursing interventions dealing with their difficulties with indigestion. The booklet is focused on heartburn, vomiting disorders and constipation. The brochure is graphically structured and divided according to certain colors. Every possible effort will be make to distribute this educative booklet to the clinics of Obstetrics and Gynecology in the Teplice district.

6 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejich internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích dne Lucie Blahotová, DiS.

7 Poděkování Chtěla bych poděkovat PhDr. Drahomíře Filausové za trpělivost při konzultacích a za cenné rady a připomínky k mé bakalářské práci. Zvláštní dík patří všem respondentům, kteří ochotně vyplnili můj dotazník a všem zúčastněným porodním asistentkám, které mi odpovídaly na mé otázky v našich rozhovorech. Dále bych ráda poděkovala své rodině za podporu psychickou i finanční po celou dobu mého studia a především v jeho závěru.

8 OBSAH Seznam použitých zkratek 10 ÚVOD 11 1 SOUČASNÝ STAV Onemocnění gastrointestinálního traktu v graviditě, léčba a prevence Gastroenteritida Hyperemesis gravidarum Vředová choroba žaludku a duodena Žloutenky v těhotenství HELLP Morbus Crohn a Colitis Ulcerosa Hemoroidy Vzácná onemocnění v těhotenství Nejčastější obtíže trávicího traktu, léčba a prevence Pálení žáhy Nadměrné slinění Zvracení, nauzea Nadýmání Zácpa Ošetřovatelské domény Podpora zdraví Výživa Vyprazdňování Aktivita a odpočinek Percepce a kognice Sexualita Komfort Porodní asistentka

9 2 CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY A VÝZKUMNÁ OTÁZKA Cíle práce Hypotézy Výzkumná otázka 27 3 METODIKA Použité metody Metodika první části výzkumu Metodika druhé části výzkumu Charakteristika výzkumného souboru Charakteristika prvního výzkumného souboru Charakteristika druhého výzkumného souboru VÝSLEDKY Výsledky kvantitativního výzkumného šetření Výsledky kvalitativního výzkumného šetření Vyhodnocení rozhovorů - osobní otázky Vyhodnocení rozhovorů DISKUSE 45 6 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY Seznam příloh..53 9

10 Seznam použitých zkratek CN Crohnova nemoc CTG- Kardiotokograf DIC Diseminovaná intravaskulární koagulopatie FIGO Mezinárodní federace gynekologů a porodníků HCG Lidský choriový gonadotropin HELLP z anglického textu: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets (v překladu: hemolýza, elevace jaterních testů a trombocytopenie) ICM Mezinárodní konfederace porodních asistentek ISZ Idiopatické střevní záněty IT informační technologie PA Porodní asistentka PC Počítač UC Ulcerozní kolitida WHO Světová zdravotnická organizace 10

11 ÚVOD Těhotenství je bezesporu jedním z nejhezčích období většiny žen. Jen málo jich však, prožívá těhotenství bez gastrointestinálních obtíží, které jsou spíše nepříjemné než závažné. Gravidní žena by měla předem znát příčiny těchto obtíží a umět rozlišit jejich závažnost. Zároveň by si měla uvědomit, že tyto obtíže nepředstavují riziko pro plod a pokud ano, tak znát, které to jsou a jak jim předcházet, jak je léčit. K výběru tohoto tématu mě přiměla chuť přispět k větší informovanosti, a poskytnout tak těhotným klientkám snadnější průběh a řešení všech obtíží tohoto charakteru. Rozhodla jsem se spojit své zkušenosti z předchozího zaměstnání na gastroenterologickém oddělení se zkušenostmi porodní asistentky a vytvořit jakousi příručku pro těhotné, která by usnadnila orientaci v dané problematice. Tato odborná brožura by tak mohla pomoci ženám v období gravidity lépe porozumět obtížím, které je trápí. V dnešní době je péče v těhotenských poradnách na dobré úrovni a základní obtíže gastrointestinálního traktu jako je pálení žáhy, nevolnost, zvracení a zácpa jsou všeobecně známými tématy. Myslím si však, že v současné době těhotné ženy spíše preferují samostatné řešení obtíží prostřednictví rad např. z internetu před erudovanou a odbornou pomocí v těhotenských poradnách u lékařů nebo porodních asistentek. Věřím, že porodní asistentky jsou ochotné a umějí ženám poskytnout dostatečné a odborné rady. Ve své práci jsem se tedy zaměřila na zjištění informovanosti těhotných žen o možnostech terapie při obtížích gastrointestinálního traktu. Součástí výzkumu bylo také zjištění erudovanosti a zainteresovanosti porodních asistentek v práci s těhotenskými gastrointestinálními obtížemi. Výzkum výše uvedených obtíží byl proveden kvantitativně kvalitativní metodou anonymního dotazníku pro těhotné ženy a individuálního anonymního rozhovoru s vybranými porodními asistentkami. 11

12 Motto: Život je plamen, který stále dohořívá, ale pokaždé vzplane, když se narodí dítě. (George Bernard Shaw) 1 SOUČASNÝ STAV 1.1 Onemocnění gastrointestinálního traktu v graviditě, léčba a prevence Onemocnění trávicího ústrojí v těhotenství se dělí na několik základních skupin. V první skupině jsou nemoci, které se během gravidity vyskytnou poprvé, jsou pro graviditu normální a po skončení těhotenství opět odezní. Další jsou chronická onemocnění, která se vlivem gravidity zhoršují, nebo se zhoršují kvůli vysazení léčby z důvodu těhotenství. Třetí skupinou jsou chronická onemocnění, která se naopak během těhotenství zlepšují. Do poslední skupiny patří ta onemocnění, na která nemá gravidita jednoznačný vliv. V těhotenství se tato onemocnění objevují i nezávisle na sobě. Můžeme se setkat i s chorobami, které jsou v graviditě neobvyklé spíše vzácné (1, 2, 3) Gastroenteritida Zánět trávicího traktu může být způsoben infekcí nebo toxickým poškozením. Projevuje se pocity na zvracení a nechutenstvím, které nemusí být jen fyziologickou známkou těhotenství, ale i příznakem závažnějšího bakteriálního či virového onemocněním horní části trávicího traktu. Průjem je pak projevem onemocnění jeho dolní části. Průběh tohoto onemocnění se liší podle typu nákazy, jeho začátek je vždy náhlý. 12

13 Léčba se odvíjí od průběhu, počínaje dietním režimem, klidem na lůžku až antibiotickou léčbou konče. Při průjmu mohou těhotné užívat přípravky typu Carbosorb - obsahující aktivní uhlí, Smectu, Hylak a Lacidofil - laktobacily pro úpravu střevní mikroflory. Obzvláště v těhotenství se musí dbát na dostatečnou hydrataci a normotermii. Doprovází-li onemocnění vysoké teploty, tak by žena měla vždy vyhledat lékařskou pomoc a užívat léky předepsané lékařem (1, 2, 3, 16) Hyperemesis gravidarum Silné zvracení v těhotenství, které ženu vyčerpává, dehydratuje, až imobilizuje, se neobejde bez hospitalizace. Běžná léčba a preventivní opatření proti zvracení nezabírají. Zvracení je časté a úporné, způsobuje úbytek na váze, ketonurii, minerálový rozvrat a zvýšení jaterních testů až u poloviny těhotných s tímto onemocněním. Může ohrozit i zdravý průběh těhotenství. Vyskytuje se u 0,3-2 % těhotných v prvním trimestru těhotenství. Vzácně přetrvává až do trimestru druhého. Příčina vzniku není jednotná. Nedá se vyloučit vliv hormonální a psychogenní. Léčba je během hospitalizace zaměřena na návrat dostatečné hydratace a podávání léků proti zvracení. To vše parenterální cestou, když je přísun tekutin perorálně nemožný. Pokud je zvracení spojeno s bolestmi břicha, musí se vyloučit možnost vzniku náhlé příhody břišní, přítomnost vředu a dále jaterní, ledvinná a urogenitální onemocnění (1, 3, 4, 7) Vředová choroba žaludku a duodena V literatuře je všeobecně popisován snížený výskyt vředové choroby během těhotenství. Kment (1) popisuje čtyři studie, které zahrnuly více jak 13

14 porodů s výskytem vředové choroby pouze u 11 z nich. Zároveň však poukazuje na nízkou frekvenci vyšetřování těhotných. Rentgen je v těhotenství kontraindikován a gastroskopie se provádí většinou jen při krvácení z horního trávicího traktu. Nízký výskyt, respektive diagnostika vředové choroby je způsobena také dobrým účinkem antacid, které pozitivně působí i na vředovou chorobu (1, 2, 5) Žloutenky v těhotenství Při výskytu ikteru je nutná mezioborová spolupráce gynekologaporodníka, hepatologa a infektologa. Příčin může být několik. Akutní hepatitida, chronické hepatální onemocnění, specifické těhotenské žloutenky, obstrukční ikterus při cholelitiáze a v poslední řadě benigní cholestáza. Při některých je třeba akutní řešení, invazivní endoskopické vyšetření, farmaceutická terapie. Jindy stačí dietní opatření a obtíže po porodu ustoupí. Důležitá je kontrola krevních testů a respektování nařízení od lékaře (1, 3, 5, 7) HELLP Etiologie tohoto onemocnění není známa. Vyskytuje se více u žen po 25 roce života, u vícerodiček a často v kombinaci s preeklampsií a eklampsií. Může vyústit až v diseminovanou intravaskulární koagulopatii DIC. Incidence HELLP je udávána mezi 0,2 a 0,6 %. Název je složen anglickým názvoslovím typických příznaků. Hemolýza, ELevace jaterních testů a LowPlates trombocytopenie. Nejčastějšími příznaky jsou bolesti 14

15 břicha, přesněji nadbřišku, nauzea, zvracení, bolesti hlavy, otoky, dále pak hypertenze a změněné laboratorní výsledky. U pacientek se hlídá krevní obraz, jaterní testy a koagulační faktory. Vzhledem k závažnosti onemocnění je nutná spolupráce porodníka, hematologa a anesteziologa. Pokud k tomu onemocnění došlo v pokročilé fázi těhotenství, je indikována indukce porodu a většinou ukončení těhotenství císařským řezem. Pokud je plod na hranici životaschopnosti a není akutně ohrožen život matky, může se přistoupit ke konzervativní léčbě a podávání kortikoidů k dozrávání plic plodu (3, 4, 6, 9, 10) Morbus Crohn a Colitis Ulcerosa Crohnova choroba (CN) a Ulcerózní kolitida (UC) jsou chronická zánětlivá onemocnění patřící do skupiny idiopatických střevních zánětů (ISZ). V současné době je díky řadě klinických pozorování a studií prokázána dědičnost především u CN. Kment (1) popisuje vypočtené riziko vzniku ISZ u pokrevních příbuzných oproti běžné populaci deseti až patnáctinásobně zvýšené. Dále poukazuje na data z dánského registru pacientů s ISZ. Byly sledovány stovky těhotných žen s CN a zjištěn u nich častější předčasný porod i více narozených dětí s nižší porodní hmotností (o 200g v průměru u prvorodiček a o 150g u vícerodiček než u žen zdravých). Gastroenterologové poukazují na velkou chybu vysazení veškeré medikace u pacientek s ISZ, kde pak progrese onemocnění negativně ovlivňuje průběh těhotenství. Například první výskyt UC až v těhotenství, nebo její aktivní stádium v době koncepce mnohonásobně zvyšuje počty potratů. U pacientek v remisi bez medikace již před těhotenstvím není třeba léčbu nasazovat, pokud jsou však na léčbě udržovací, je třeba v ní pokračovat. Některou medikaci je nutno upravit, některou vysadit 15

16 a změnit na jinou. Všechny ženy s onemocněním ISZ by měly přistoupit k plánovanému rodičovství vzhledem ke komplikovanosti léčby jejich základního onemocnění. Co se týče samotného porodu, není císařský řez plně indikován, je však větší počet žen s CN nebo UC, které porodily tímto způsobem. To je pravděpodobně způsobeno vyšším rizikem vzniku rektovaginálních píštělí po epiziotomii při spontánním porodu a tím větší ostražitostí porodníků, ne přímo fyzickým stavem takto nemocných těhotných žen (1, 4, 5, 8) Hemoroidy Toto onemocnění konečníku se vyskytuje především ve druhém a třetím trimestru těhotenství. V důsledku časté zácpy a tlaku zvětšené dělohy hemoroidy v těhotenství buďto prvotně vznikají, nebo se obtíže s již dříve vzniklými hemoroidy zhoršují. Zevní hemoroidy jsou viditelné jako modře prosvítající žíly až vyčnívající uzlíky naplněné krví. Hemoroidy většinou nezpůsobují žádné větší komplikace. Závažnými se stávají až při jejich akutní trombóze. Do 48 hodin po výskytu je možno provést chirurgický zákrok bez nutnosti hospitalizace těhotné. Dále se preferuje léčba konzervativní, symptomatická. Sedací koupele, ledové obklady, dostatečná hydratace organismu a úprava životosprávy jsou léčbou první volby. Podávání mírných laxativ při zácpě musí být vždy s ohledem na těhotenství, např. Duphalak, který je možno užívat dlouhodobě. Jestliže podáváme Glycerinové čípky, tak by jejich užívání nemělo překročit jeden týden. Vnitřní hemoroidy se léčí konzervativně, lokálním podáváním mastí a čípků vhodných pro použití v těhotenství, kterých je na našem trhu několikero druhů, např. Faktu mast i čípky. Při komplikacích jako je krvácení či akutní trombóza je nutno přistoupit k jejich radikálnímu řešení i v těhotenství pro riziko výskytu dalších komplikací tromboflebitida, 16

17 absces. Nejčastějším výkonem je ligace krvácejících uzlů a při trombóze preferovanější chirurgické řešení oproti dlouhodobé a rizikové konzervativní léčbě (1, 3, 11) Vzácná onemocnění v těhotenství Některá další onemocnění, která se mohou vyskytnout, jsou Glutenová enteropatie, maligní nádory trávicího traktu, pankreatitida, cystická fibróza, ruptura jater, náhlé příhody břišní a mnoho dalších onemocnění. Některé ženy postižené takto vzácnými a někdy chronickými onemocněními by měly být vždy během těhotenství sledovány ve specializovaných centrech a klinikách. Pokud je to stav náhle vzniklý, musí se akutně řešit v danou chvíli za multioborové spolupráce (1, 3). 1.2 Nejčastější obtíže trávicího traktu, léčba a prevence V průběhu těhotenství dochází v ženském organismu k řadě změn, které se více či méně projeví, ať už dystopií orgánů nebo vlivem změněných hladin hormonů progesteronu, estrogenů, choriového gonadotropinu. Hormony je v trávicím traktu ovlivňována především hladká svalovina, která jej z velké části tvoří (12, 13, 14, 15) Pálení žáhy Příčinou pyrózy je návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, tzv. gastroezofageální reflux. Těhotenstvím je ovlivněn tonus a motilita žaludku povolení svěrače kardie a s rostoucím plodem zvyšující 17

18 se nitrobřišní tlak. Projevuje se tak nejčastěji ve třetím trimestru těhotenství pálením v nadbřišku a za hrudní kostí, které může trvat i několik hodin až u 50% a samotný reflux u 45-85% těhotných žen. Kment (1) uvádí, že 25 % těhotných žen pálí žáha denně. Nejlepší prevencí je vyvarování se sladkých, kyselých a příliš mastných, kořeněných jídel, kávy a již tak v těhotenství nevhodnému alkoholu. Doporučuje se zůstat po každém jídle ve vzpřímené poloze nebo v polosedě, protože se pálení žáhy může v leže zhoršovat. Gravidní ženy by měly upřednostňovat malé porce jídla několikrát denně, před jednorázovým příjmem velké porce. Při léčbě pálení žáhy se užívá Rennie, Talcid a Maalox (1, 4, 16, 18) Nadměrné slinění Zvýšená sekrece slin se vyskytuje nejčastěji od prvních týdnů do čtvrtého měsíce těhotenství. Tento nepříjemný jev může být úvodním příznakem k nadměrnému zvracení a většinou se projevuje společně s ostatními obtížemi, jako je nauzea a zvracení. Příčina je psychogenního charakteru (v noci slinění ustává). Je udáváno, že sliněním může z těla odejít až jeden litr tekutin za den. Pro zmírnění obtíží se doporučují výplachy dutiny ústní např. Myrhovou tinkturou, bohužel však bez valného efektu. Pařízek (13) popisuje i případy, kdy nadměrná sekrece slin těhotnou tak psychicky i fyzicky vyčerpávala, že bylo nutné těhotenství ukončit (1, 13). 18

19 1.2.3 Zvracení, nauzea Příčina těchto v těhotenství fyziologických obtíží se připisuje hormonálním změnám. Podle Hájka (4) se nauzea vyskytuje u % těhotných v začátku těhotenství a zvracení ve %. Do čtvrtého měsíce obvykle vymizí. Příčina dyspeptických obtíží je připisována zvýšené sekreci hcg a zvýšené citlivosti až přecitlivosti na okolní pachy a chutě. V léčbě se uplatňují režimová opatření jako je požití malého množství jídla, např. piškotů, sucharů s čajem hned ráno, ještě před vertikalizací těla a vyvarování se chutí a vůní, které v ženě nevolnosti vyvolávají. A naopak vhodná aromaterapie může pocity nevolnosti snížit. Ženy mohou popíjet mátový a heřmánkový čaj. Doporučuje se dostatek spánku a pohyb na čerstvém vzduchu. Pokud těhotná pracuje, měl by zaměstnavatel brát ohledy na její aktuální stav a omluvit náhlé návaly nevolnosti. Z medikamentů a potravinových doplňků jsou pak vhodná lízátka Gravipop, zázvorový čaj a zázvorový sirup, Avioplant tbl., bonbony Gin Gins original a vitamín B6 Pyridoxin (4, 15, 16, 18, 22) Nadýmání Vznik plynů ve střevech jako vedlejších produktů při zpracování potravy je v těhotenství umocněn zpomalenou střevní peristaltikou. Pití kmínového nebo fenyklového čaje může pocity nadmutosti zmírnit. Pro rychlou léčbu nadýmání se užívají kapky Sab simplex, Pulvis a kapsle Espumisan, Degasin a Noball. Doporučuje se omezit nadýmavé potraviny a úplně se vyvarovat syceným vodám. Vhodný je dostatek pohybu, procházky, rekreační jízda na kole, plavání a břišní tance, které podporují střevní peristaltiku (1, 16, 20, 21). 19

20 1.2.5 Zácpa Stav, kdy je frekvence vyprazdňování stolice nižší než 3x týdně, nebo je vyprazdňování obtížné, je považován za zácpu. Společně se zácpou se mohou vyskytovat bolesti břicha a hlavy, pocity únavy a zvýšená flatulence. Stolice v těhotenství je většinou vyprazdňována méně často s prodlouženým časem samotného vyprazdňování. Někdy se mohou těhotné vyprazdňovat obtížně a bolestivě, ale čas, tzv. transit time je normální. V těhotenství se většinou vyskytuje zácpa s prodlouženým orocekálním transit timem. V prvním a třetím trimestru trpí zácpou až 40 % těhotných. Příčin vzniku zácpy je hned několik. Již dříve zmiňovaná změna hladin hormonů ovlivňující i motilitu střev. Nedostatek pohybu, špatná hydratace a tlak zvětšující se dělohy na střevo patří k dalším vlivům, které nepříznivě ovlivňují vyprazdňování stolice. Pro prevenci zácpy je vhodný dostatek pohybu několikrát do týdne a dostatečná hydratace. Masáže břicha pomáhají ke zlepšení střevní peristaltiky. Těhotné by se měly soustředit na vhodnou techniku masáže. Začíná se v oblasti pravého podbřišku směrem vzhůru, poté vodorovně k levému podžebří a pak zpět dolů až do levého podbřišku, ve směru hodinových ručiček (1, 18, 19, 20) 1.3 Ošetřovatelské domény Podpora zdraví Chtěné těhotenství donutí většinu žen zamyslet se nad svou životosprávou. Když je žena těhotná, často si začne uvědomovat, že se její zdraví přenáší na zdraví budoucího dítěte, snaží se zlepšit výživu a více o sebe 20

21 dbát. Pokud je těhotenství dlouho plánované, pravděpodobně se žena zaměřila na svou životosprávu již dříve. Během prvních týdnů ji příjemné myšlenky z hlavy často vyženou nauzea a zvracení spolu s náhlou únavou. V důsledku těchto náhlých a nepříjemných projevů těhotenství může žena přestat pečovat o domácnost a někdy i o sebe sama. Pokud je těhotenství nechtěné, ženy pravděpodobně neřeší podstatu správného životního stylu (15, 17, 23) Výživa Zažívací systém každého člověka reaguje na vnější signály a pocity, které prožívá. Tvorba slin, žaludek i střevní peristaltika reagují na psychiku ženy a její emoce. Přísun energie je pro funkci lidského organismu nepostradatelnou a nezbytnou součástí života člověka. Příjem organických živin cukrů, tuků a bílkovin, dále vody, vitaminů a iontů je zpracováván řadou systémů uvnitř lidského těla. Tyto systémy jsou ovlivňovány zvenčí stravovacími zvyklostmi i socio-kulturním a ekonomickým zázemím daného člověka. Obtěžuje-li ženu v těhotenství nauzea či zvracení je vhodné, aby žena své výživě a dostatečné hydrataci věnovala větší pozornost. Obecně se doporučují malé porce několikrát za den a vhodný pitný režim. Nevyvážená výživa je v období těhotenství, kdy si plod z matčina těla odebírá spoustu potřebných látek a vitamínů, velkou chybou. (3, 12, 23, 26) Vyprazdňování Vyprazdňování moči i stolice patří ke každodenním fyzikálním potřebám. V průběhu těhotenství mohou být tyto běžné aktivity ovlivněny nepříjemnými pocity, nebo změnou intenzity a frekvence ve vyprazdňování. Ze začátku těhotenství a opět kolem 30. týdne ženy pociťují častější pocit nucení 21

22 na močení. Zpočátku je tento pocit způsoben stoupající hladinou HCG a prokrvením orgánů v malé pánvi, ke konci maximální velikostí dělohy a tím utlačováním močového měchýře. Postupy k lepšímu vyprazdňování byly již popsány v kapitole číslo Riziko zácpy je u žen neaktivních, se špatným pitným režimem a nevhodnými stravovacími návyky (1, 21, 23) Aktivita a odpočinek Přiměřená aktivita i dostatečný odpočinek jsou nedílnou součástí života každé těhotné ženy, nebo by alespoň měli být. Stadelmannová (21) ve své knize všem těhotným s fyziologickým průběhem gravidity u kterých nehrozí například krvácení, doporučuje aktivní pohyb. Těhotenské cvičení je prevencí velké řady obtíží a zlepšuje psychickou pohodu každé těhotné. Dobrý psychický stav do jisté míry ovlivňuje i tělesnou schránku. Dostatečnou fyzickou aktivitou se dá částečně předcházet zácpě a v jejím důsledku vzniklými hemoroidy. Je to prevence křečových žil, a i když cvičení v těhotenství není tak intenzivní jako mimo těhotný stav, je i stálou prevencí obezity. Na druhé straně dostatečný spánek a zasloužený odpočinek má též na ženskou psychiku blahodárné účinky. Pociťuje-li žena nedostatek spánku, únavu měla by se snažit spánkový deficit dohnat i na úkor svého zaměstnání. Ženy workoholičky často neumějí dostatečně odpočívat. V závěru těhotenství, kdy je narostlé bříško spíše přítěží než ozdobou, dochází k deficitu sebepéče při rutinních činnostech, jako je například holení se (15, 21, 23). 22

23 1.3.5 Percepce a kognice V průběhu těhotenství ženy často pociťují nedostatečné znalosti v oblasti těhotenství, porodu, šestinedělí a následně i péče o dítě. Pomocí různých zdrojů se snaží své znalosti zlepšit. Pokud je těhotenství zcela bez obtíží, hledá gravidní žena informace o vývojových stádiích plodu a nejvhodnějších pomůckách pro novorozence. Pokud ovšem ženu sužují obtíže, je dobře, když se snaží vyhledávat informace o příčinách vzniku, prevenci a léčbě daných obtíží. Měla by však myslet na to, že by měla informace čerpat pouze z důvěryhodných zdrojů a od odborníků (23, 26, 29) Sexualita V těhotenství, stejně jako mimo něj je sexuální potřeba naprosto individuální. V průběhu těhotenství chuť na sex kolísá. U většiny žen je sestupná tendence sexuální apetence zpočátku těhotenství, v druhém trimestru dosahuje nejvyššího vrcholu a v třetím trimestru opět klesá. Tato křivka je ve spojitosti s prožíváním těhotenských obtíží. Negativní vliv na sexuální apetenci žen mohou mít i častá nauzea a zvracení, ke konci těhotenství i potíže s hemoroidy, které ovlivňují těhotné nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Někdy dochází naopak k větší apetenci díky vylučování vysokých hladin hormonů a překrvení pánevních orgánů. Některé ženy prožijí orgasmus právě až v době gravidity úplně poprvé. Není-li žádný medicínský důvod k omezení pohlavního styku, může žena praktikovat milostný akt po celou dobu těhotenství, podle své chuti. Při přenášení se doporučuje i dokončený pohlavní akt z partnerovy strany, a to kvůli obsahu prostaglandinů ve spermatu, které pomáhají zahájení porodu (15, 23, 28, 29). 23

24 1.3.7 Komfort Těhotné ženy mohou často pociťovat snížený až nedostatečný komfort během devítiměsíčního období plného střídajících se obtíží nejen zažívacích. Celé toto období je Roztočilem (3) popisováno jako jedna vývojová krize, kdy se žena musí sžít s tím, že je ve fázi mezi tím, co bylo před otěhotněním a tím, co ji čeká po porodu. Nedostatečný pocit jistého pohodlí, dokáže v ženě vyvolat neklid, podrážděnost, strach, úzkost až pláč. Těhotné uvádí střídající se pocity horka a chladu, hlad i časté chutě, pocity svědění, bolest a všeobecný diskomfort. Ze začátku a ke konci těhotenství se objevuje nadměrná únavnost. Zpravidla vymizí se závěrem prvního trimestru a znovu se objeví až ke konci těhotenství v souvislosti s nárůstem objemu a hmotnosti ženy. Podle Stadelmannové (21), se se zažívacími obtížemi setkávají spíše druho- a vícerodičky. Není však dokázáno, jestli je tyto obtíže trápí při dalších těhotenstvích více, nebo se jen nebojí poprosit o radu a obrátit se na svoji porodní asistentku. Pocity diskomfortu, které jsou ženami negativně vnímány hned z kraje těhotenství, nejsou však vždy okolím pochopeny a pro těhotnou ženu to tak může být období o to náročnější. (3, 21, 23) 1.4 Porodní asistentka Osoba ženského pohlaví vystudovaná ve zdravotnickém oboru porodní asistence zaměřená na péči o ženu během fyziologického těhotenství porodu a šestinedělí schopná pečovat o novorozence a kojence je dle ICM porodní asistentka. Přesný dokument s názvem Definice porodní asistentky (Definition Of The Midwife) vytvořili WHO, ICM a FIGO již roku Doplněná a upravená do současného znění (viz příloha 4) byla přijata roku 2005 na mezinárodním 24

25 kongresu ICM v Austrálii. PA se drží předepsaného etického kodexu (viz příloha 5). Úlohou porodní asistentky je pečovat o ženu s fyziologickým těhotenstvím, ale důležitou roli zastává i v péči o ženu s gastrointestinálními obtížemi. Protože některé z těchto obtíží jsou psychosomatického charakteru, je psychická podpora, komunikace a empatický přístup nepostradatelnou součástí správného postoje PA k ženě s GIT obtížemi. Během studia PA načerpá dostatek informací k edukaci těhotných žen a měla by znát vhodné ošetřovatelské intervence pro předcházení a zmírnění GIT obtíží v těhotenství. Role PA v komunikaci s těhotnou ženou je nezastupitelná, protože právě ona je v tak častém a těsném kontaktu s těhotnou klientkou. Nikdy však PA nesmí zapomínat na to, že veškerá rozhodnutí jsou na samotné klientce a PA musí ošetřovatelské intervence nabízet vhodným způsobem. Ratislavová (15) píše: Mám dojem, že v naší společnosti na jedné straně přeceňujeme touhu pacientů po pomoci a na druhé straně pomoc ani nenabízíme. PA má být ženě oporou a zároveň odborným rádcem, u kterého najde žena plánující těhotenství i těhotná odpovědi na své otázky. Pro fyziologický průběh těhotenství je důležitá podpora zdraví již před početím, kdy se žena může vyhnout veškerým rizikům, které sama dokáže ovlivnit. Jsou tím myšlena rizika zdravotní i sociální. Sama porodní asistentka by měla ženu edukovat o tom, jak se má na své těhotenství připravit a jak ho prožít co nejlépe ve výborném fyzickém i psychickém stavu. Edukovat ji o zdravé a správné životosprávě, vhodných a nevhodných potravinách během těhotenství a kojení, o vyskytujících se obtížích v těhotenství i o možných rizicích a důsledcích rizikového chování a o jejich předcházení, eventuální úlevě i léčbě daných obtíží. Ve spolupráci s fyzioterapeuty, nebo po dalším vzdělávání by PA měla být schopná vést cvičení pro těhotné a ženy podporovat v jejich aktivitě i během těhotenství. Dále se aktivně snažit eventuálně narušený zdravotní stav ženy zlepšit tak, aby byl pro ženu co nejlepší. U rizikových žen, které trpí nějakým závažným onemocněním již před početím, PA informuje o možných komplikacích, ke kterým může během těhotenství dojít. Upozorňuje 25

26 na možnost nutnosti změny medikace u některých léků nevhodných v těhotenství. PA může hodnotit celkový stav ženy a doporučit tak další odbornou zdravotní péči (10, 15, 24, 25, 26). 26

27 2 CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY A VÝZKUMNÁ OTÁZKA 2.1 Cíle práce Cíl 1: Zjistit informovanost těhotných žen o možnostech terapie při obtížích gastrointestinálního traktu. Cíl 2: Zmapovat, zda porodní asistentky edukují těhotné s obtížemi gastrointestinálního traktu. 2.2 Hypotézy Hypotéza 1: Těhotné ženy dávají přednost samostatnému vyhledávání informací, před vyhledáním odborníků. Hypotéza 2: Těhotné ženy jsou edukovány porodními asistentkami o možnostech úlevy od obtíží vztahujících se ke gastrointestinálnímu traktu. 2.3 Výzkumná otázka VO: Jaké ošetřovatelské intervence doporučují porodní asistentky k edukaci těhotných žen s gastrointestinálními obtížemi? 27

28 3 METODIKA 3.1 Použité metody Výzkum k této bakalářské práci byl proveden kvalitativně-kvantitativní metodou. Formou anonymního dotazníku pro těhotné ženy a individuálního rozhovoru s porodními asistentkami. Dotazníky byly rozdávány po písemném potvrzení žádosti o souhlas (viz příloha č. 6) vedení daného pracoviště, rozhovory probíhaly pouze po ústním souhlasu (30, 31) Metodika první části výzkumu Dotazník (viz příloha č. 1) je složen z 15 otázek. Z toho jsou čtyři otázky identifikační, zaměřené na věk, paritu, stáří těhotenství a vzdělání respondentek, zbylých jedenáct se týká gastrointestinálních obtíží. Pro pilotní průzkum bylo rozdáno 10 dotazníků a po jejich překontrolování byla upravena otázka č. 14., kde se místo dotazování na stáří těhotenství, dotazovalo na to, v jakém týdnu těhotenství ženy pociťovaly těhotenské obtíže a byla doplněna o možnost odpovědi nemám obtíže. Po úpravě bylo rozdáno celkem 140 dotazníků, vráceno jich bylo 112 a z toho 9 vyřazeno pro nesprávné vyplnění. Pro výzkum tedy bylo na závěr použito 103 správně vyplněných dotazníků. Pro testování hypotéz bylo použito třídění druhého stupně, testování Chí kvadrát testem. Dosažená hladina významnosti (p) 0,0001 % p<0,1 %. Dotazníky byly sečteny a data byla přepsána do PC, kde byly vytvořeny grafy v programu Excel (32) Metodika druhé části výzkumu K rozhovoru (viz příloha č. 2) bylo vybráno pět porodních asistentek. Rozhovory probíhaly na jejich pracovištích po pracovní době, kdy byl v ambulancích prostor pro klidné dotazování. Rozhovory byly zaznamenávány 28

29 pomocí mobilního telefonu s funkcí diktafonu, poté přepisovány do PC, rozděleny do kategorií a dále analyzovány (33). 3.2 Charakteristika výzkumného souboru Charakteristika prvního výzkumného souboru Základní soubor kvantitativního výzkumu tvořily těhotné ženy z okresu Teplice. Největší počet respondentek z řad těhotných žen byl získán v teplické nemocnici na oddělení rizikového těhotenství, v poradně pro těhotné, při sepisování porodopisů a natáčení CTG záznamů, dále v soukromých gynekologicko porodnických ambulancích a nakonec ve dvou centrech zaměřených na cvičení pro těhotné. Jediným kritériem pro oslovení žen bylo těhotenství Charakteristika druhého výzkumného souboru Pro kvalitativní výzkum bylo osloveno a vybráno celkem pět porodních asistentek. Čtyři pracující v gynekologicko - porodnických ambulancích a jedna z lůžkového oddělení pro riziková těhotenství. Z toho jedna z ambulantních PA pracuje v nemocničním zařízení a tři v soukromé ambulanci mimo nemocniční zařízení. PA byly záměrně vybrány především z ambulantních složek, pro jejich častý a pravidelný kontakt s ženami v těhotenských poradnách. 29

30 4 VÝSLEDKY 4.1 Výsledky kvantitativního výzkumného šetření Graf 1 Vnímání gastrointestinálních obtíží Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jich 69 (67 %) odpovědělo, že zažívací obtíže vnímají, 32 (31,1 %) odpovědělo že ne a 2 (1,9 %) neví. Graf 2 Nejvíce obtěžující GIT příznaky Při výběru z několika možností obtíží GIT bylo z celkových 215 (100 %) odpovědí v největším počtu a to v 52 případech (24,2 %) vybráno pálení žáhy, v 50 (23,3 %) pocit na zvracení ve 36 (16,7 %) zvracení. V nejmenším zastoupení u 11 respondentek (5,1 %) pak bolest při vyprazdňování. 30

31 Graf 3 Fyziologičnost výskytu GIT obtíží Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jich 58 (56,3 %) odpovědělo Spíše ano a 43 (41,7 %) Rozhodně ano, na otázku jestli GIT obtíže k těhotenství patří. 1 % uvedlo, že Ne a Nevím. Možnost Ne, nikdy nevybral nikdo. Graf 4 Výskyt onemocnění GIT již před graviditou Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jich 88 (85,4 %) netrpělo žádným GIT onemocněním již před graviditou, 11 (10,7 %) uvedlo možnost Ano a 4 (3,9 %) z dotazovaných vybraly možnost Nevím. 31

32 Graf 5 Uvedené obtíže GIT před těhotenstvím Graf znázorňuje zastoupení jednotlivých obtíží vyskytujících se u respondentek již před graviditou. Z 11 (100 %) dotazovaných nejvíce volily možnost zácpa a to v 7 (63,6 %) případech. Shodně pak po jedné (9,1 %) odpovědi vybíraly možnost nauzea, pyroza, ulcerosní kolitida a zvracení. Graf 6 Preferovaný zdroj pro vyhledávání informcí o GIT obtížích a jejich léčbě Nejvyhledávanějším zdrojem všech respondentek byl vybrán internet, v 57 případech (49,1 %), následoval ústní dotaz v ordinaci ve 40 případech (34,5 %), dále literatura v 9 (7,8 %), shodně po čtyřech letáčky a žádný ve (3,4 %) a 2 (1,7 %) nevím, z celkových 116 (100 %) odpovědí. 32

33 Tabulka 1 Počty respondentek vyhledávající informace o GIT obtížích sami a počty těch, které oslovují odborníky informace od odborníků informace sami ano ne celkem ano ne celkem ano 49% 51% 100% informace od odborníků ne 90% 10% 100% celkem 68% 32% 100% informace od odborníků ano 39% 85% 53% ne 61% 15% 47% celkem 100% 100% 100% Z celkového počtu 103 (100 %) respondentů jich 70 (68 %) vyhledává informace samo a 33 (32 %) nevyhledává a oproti tomu využvá rady od odborníků 55 (53 %) a 48 (47 %) je nevyužívá (když internet a letáčky jsou samostatné vyhledávání a literatura a ordinace jsou informace od odborníků). Tabulka 2 Výpočet Chí kvadrát testu informace sami ano ne celkem informace od odborníků ano ne celkem Dosažená hladina významnosti pomocí Chí kvadrát testu (p) % p<0,1% Zamítáme H0: všichni se chovají stejně. Platí Ha: nechovají se stejně. 33

34 Graf 7 Další vyhledávané zdroje Z celkového počtu 103 (100 %) dotazovaných, jich 76 (73,8 %) nevyužívá další zdroje hledání, 27 (26,2 %) využívá jiné - viz graf 8 Graf 8 Využívané zdroje Z celkových 27 (100 %) respondentek, 17 (63 %) uvedlo samostatné vyhledávání informací [10 (37 %) internet, 5 (18,5%) kamarádka, 2 (7,4 % rodina)], 10 respondentek (37 %) pak upřednosťuje oslovení odborníků [1 (3,7 %) lékárna, 8 (29,6 %) lékař, 1 (3,7 %) odborná literatura] 34

35 Graf 9 Preference osob při vyhledávání informací o GIT obtížích Z celkových 107 (100 %) odpovědí je nejvyhledávanější osobou gynekolog, ve 45 (42,1 %) případech, PA v 18 (16,8 %), praktický lékař v 15 (12,6 %) a gastroenterolog ve 12 (11,6 %). 8 (7,5 %) respondentek uvedlo kamarádku, 5 (4,7 %) nikoho a 4 (3,7 %) neví. Graf 10 Umí PA poradit s obtížemi GIT Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek se na PA 49 (47,6 %) neobrátilo. Možnost Spíše ano vybralo 25 (24,3 %) dotazovaných. Možnost ano, vždy odpovědělo 22 (21,4 %). 5 (4,9 %) respondentek nevědělo a 2 (1,9 %) odpověděly, že jim PA spíše neporadila. Možnost Ne, nikdy nebyla vybrána nikým. 35

36 Graf 11 Srovnání respondentek s obtížemi a bez obtíží GIT, v poměru k vyhledání pomoci u PA Ze všech respondentek, které obtíže GIT nepociťovaly tj. 30 (100 %) se jich 12 (40 %) na PA obrátilo a 18 (60 %) neobrátilo a ze všech respondentek, které obtíže GIT pociťovaly tj. 66 (100 %) se 37 (56 %) na PA obrátilo a 29 (44 %) neobrátilo. Graf 12 Aktivní zájem PA při zjišťování GIT obtíží u těhotných Z celkového počtu 103 (100 %), 35 (34 %) respondentek uvedlo, že se PA sama aktivně zajímá o jejich GIT obtíže Ano, vždy. 25 (24,3 %) odpovědělo Spíše ano. Oproti tomu 18 (17,5 %) Někdy a 16 (15,5 %) Ne, nikdy. Možnost Spíše ne označilo 9 (8,7 %) respondentek. 36

37 Graf 13 Návštěvnost gastroenterologie během těhotenství Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jen jedna (1,0 %) odpověděla, že navštívila gastroenterologii během těhotenství. 96 (93,2 %) odpovědělo Ne, nikdy a 6 (5,8 %) Spíše ne. Možnost Ano, vždy a Někdy nevybral nikdo. Graf 14 Informovanost žen o léčbě GIT obtíží Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jich 60 (58,3 %) odpovědělo Spíše ano, 19 (18,4 %) se cítí dostatečně informováno Ano, vždy, 11 (10,7 %) Někdy, 10 (9,7 %) Spíše ne a 3 (2,9 %) Ne, nikdy. 37

38 Graf 15 Věk respondentek Z celkového počtu 103 (100 %), bylo 69 (67 %) dotazovaných ve věku od 26 do 35 let. 29 (28,2 %) ve věku od 18 do 25 let. 4 (3,9 %) ve věku 36 až 45 a jen 1 (1 %) dotazovaná mladší 18 let. Žádná z respondentek nebyla staší 45 let věku. Graf 16 Parita respondentek Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek byly 55x (53,4 %) zastoupeny prvorodičky, 33x (32 %) druhorodičky, ženy rodící po třetí 13x (12,6 %) a po čtvrté a více krát rodící 2x (1,9 %). 38

39 Graf 17 Stádium gravidity při pociťování obtíží Obtíže GIT během těhotenství respondentky uváděly shodně nejvíce v prvním a posledním trimestru, 33 (28,4 %) z celkových 116 (100 %) odpovědí. Ve druhém trimestru 15 (12,9 %). 3 (2,6 %) uvedly možnost nevím, 32 (27,6 %) obtíže nemělo. Graf 18 Vzdělání respondenetek Z celkového počtu 103 (100 %), uvedlo 51 (49,5 %) možnost středoškolského vzdělání. 21 (20,4 %) vysokoškolské a 11 (10,7 %) základní vzdělání. Stejným počtem a to 10 (9,7 %) se na výzkumu podílely ženy vyučené a s vyšším odborným vzděláním. 39

Informovanost mužů o problematice rakoviny varlat

Informovanost mužů o problematice rakoviny varlat Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra Ošetřovatelství a porodní asistence Bakalářská Práce Informovanost mužů o problematice rakoviny varlat Vypracoval: Markéta

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Judita Soukupová

Více

Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním věku. Iveta Junghansová

Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním věku. Iveta Junghansová Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním věku Iveta Junghansová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem mé práce je Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE Komplementární postupy v praxi porodní asistentky a jejich využití ve fyziologickém těhotenství Bakalářská práce Autor práce: Monika Chytilová

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím bakalářská práce

Více

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Bakalářská práce Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Vypracovala: Klára Řádková Vedoucí

Více

Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných nemocnicích

Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných nemocnicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra sociální práce Diplomová práce Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

Chronicky nemocné dítě na základní škole

Chronicky nemocné dítě na základní škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Chronicky nemocné dítě na základní škole Vypracovala: Pavla Haršániová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Lucie Husárková Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Problematika dárcovství kostní dřeně Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana

Více

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění Romana Mauričová Bakalářská práce 2013/2014 * ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na matky pečující o dítě s cystickou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Alice Kolaříková Trendy v dietologii Bakalářská práce 2015 Trendy v dietologii Bakalářská práce Alice Kolaříková, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje

Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Věra Tisoňová Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Více

Význam pohybové aktivity v šestinedělí. Eva Steinerová

Význam pohybové aktivity v šestinedělí. Eva Steinerová Význam pohybové aktivity v šestinedělí Eva Steinerová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma Význam pohybové aktivity v šestinedělí je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Liběna Tvrdíková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Liběna Tvrdíková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 212 Liběna Tvrdíková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Liběna Tvrdíková Studijní obor:

Více

Psychosociální aspekt onkologicky nemocné ženy karcinom prsu. Martina Juráková

Psychosociální aspekt onkologicky nemocné ženy karcinom prsu. Martina Juráková Psychosociální aspekt onkologicky nemocné ženy karcinom prsu Martina Juráková Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více