Obtíže gastrointestinálního traktu v graviditě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obtíže gastrointestinálního traktu v graviditě"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obtíže gastrointestinálního traktu v graviditě bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Blahotová, DiS. Porodní asistence Porodní asistentka Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Filausová Datum odevzdání práce:

2 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá gastrointestinálními obtížemi v těhotenství. Teoretická část je zaměřena na nejčastější onemocnění, obtíže zažívacího traktu, jejich léčbu a prevenci v souvislosti s těhotenstvím. Jedná se především o pálení žáhy, nadměrné slinění, nauzeu, zvracení, nadýmání a zácpu. Většina žen se shodla, že pálení žáhy patří k nejnepříjemnějším obtížím trávicího traktu v těhotenství. Právě tento nepříjemný problém je snadno řešitelný. V současné době existuje velké množství preparátů, které jsou určeny k léčbě pálení žáhy v těhotenství. Dnes je již známo, jak těmto problémům předcházet, popřípadě je výrazně zmírnit. Praktická část obsahuje zpracování a vyhodnocování dat získaných během výzkumného šetření. Pro vypracování práce byly stanoveny dva cíle, dvě hypotézy a jedna výzkumná otázka. Prvním cílem bylo zjistit informovanost těhotných žen o možnostech terapie při obtížích gastrointestinálního traktu. Cílem dva bylo zmapovat, zda porodní asistentky edukují těhotné s obtížemi gastrointestinálního traktu. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že se těhotné ženy cítí být dostatečně informovány o léčbě gastrointestinálních obtíží. Řada z dotazovaných těhotných žen se v průběhu těhotenství obrací na svou porodní asistentku ohledně těchto problémů. Výzkum také ukázal, že pokud se těhotná žena na svou porodní asistentku obrátí, vždy se jí dostane požadovaného odborného poradenství. Pro výzkumné šetření byla zvolena kvantitativně-kvalitativní metoda. A to formou anonymního dotazníku (viz příloha 1) pro těhotné ženy a individuálního rozhovoru (viz příloha 2) s porodními asistentkami. Výzkumné šetření bylo prováděno po dobu pěti měsíců v okresu Teplice. Celkem bylo vyhodnoceno 103 dotazníků a 5 rozhovorů. Výzkumný soubor kvantitativního výzkumu tvořily těhotné ženy. Největší počet respondentek z řad těhotných žen byl získán v teplické nemocnici na oddělení rizikového těhotenství a v poradně pro těhotné při sepisování porodopisů a natáčení CTG záznamů. Dále v soukromých gynekologicko-porodnických ambulancích a ve dvou centrech zaměřených na cvičení pro těhotné. Hypotéza č. 1 Těhotné ženy dávají přednost samostatnému vyhledávání informací, před vyhledáním odborníků.

3 byla otestována pomocí Chí kvadrát testu. Dosažená hladina významnosti činila (p) % p<0,1 %. Hypotéza č. 2 Těhotné ženy jsou edukovány porodními asistentkami o možnostech úlevy od obtíží vztahujících se ke gastrointestinálnímu traktu. nemohla být Chí kvadrát testem ověřena pro jednostranný výsledek dotazníkového šetření. Výzkumný soubor kvalitativní části výzkumu tvořilo pět porodních asistentek, z nichž čtyři pracují v gynekologicko-porodnických ambulancích, a jedna porodní asistentka pracuje na lůžkovém oddělení pro riziková těhotenství. Ze čtyř ambulantních porodních asistentek pouze jedna pracuje v nemocničním zařízení, ostatní PA pracují v soukromých ambulancích mimo nemocniční zařízení. Na výzkumnou otázku Jaké ošetřovatelské intervence doporučují porodní asistentky k edukaci těhotných žen s gastrointestinálními obtížemi? byla porodními asistentkami navržena například dietní opatření, dostatečný pitný režim, pohybová aktivita. Po zmapování situace bylo zjištěno, že ženy vyhledávají odbornou pomoc jen velmi málo. Nejvyhledávanějším zdrojem pro získávání informací je s převahou internet. Ženy ho s velkou pravděpodobností upřednostňují z důvodu rychlé dostupnosti a v neposlední řadě z důvodu obav a ostychu před odborníky. Avšak po rozhovorech s porodními asistentkami bylo zřejmé, že tyto obavy jsou zcela zbytečné, neboť každá z dotazovaných porodních asistentek je erudovaná v dané problematice a přístupná veškeré informace všem těhotným ženám ochotně poskytnout. Pro zvýšení odborné informovanosti těhotných žen s gastrointestinálními obtížemi je použita informativně edukační brožura (viz příloha 3), která bude k dispozici ve vybraných gynekologicko-porodnických ambulancích. Text uvnitř je psán formou, která je pochopitelná širokou veřejností. V brožuře mohou těhotné ženy nalézt vhodné rady a ošetřovatelské intervence týkající se jejich obtíží se zažívacím traktem. Obsah je zaměřen na pálení žáhy, pocity na zvracení, zvracení a zácpu. Pro snadnou orientaci těhotných žen v dané problematice je brožura barevně a graficky zpracována. Bude vynaložena veškerá snaha a úsilí pro její distribuci do gynekologicko-porodnických ambulancí v teplickém okrese.

4 Abstract This bachelor thesis deals with gastrointestinal difficulties during pregnancy. The theoretical part is focused on the most common illnesses, the difficulties with alimentary canal, its treatment and prevention in connection with pregnancy. To the most common illnesses belong heartburn, excessive salivation, nausea, vomiting, flatulence and constipation. The majority of women agreed on the fact that the heartburn belongs to the most unpleasant difficulties during pregnancy. This unpleasant problem is fortunately easy to solve. Nowadays, there exist a huge variety of preparations, which are suitable for the heartburn treatment during pregnancy. It is well known, how to prevent such problems or else how to moderate them greatly. The practical part includes data processing as well as evaluating during the research work. After the processing two targets, two hypothesis and one research question were set of. For the first target it was important to find out the awareness of therapy possibilities with gastrointestinal difficulties of alimentary canal among pregnant women. For the second target it was important to map, if the midwives are able to educate pregnant women with the gastrointestinal difficulties. According to the questionnaire survey I found out that women feel to be informed sufficiently about the treatment of gastrointestinal difficulties. A number of respondent pregnant women discuss these problems with their midwife. The research has also proved that if a pregnant woman consults her midwife, she is given a requested professional counseling. The quantity-quality method was applied for this research work in the form of an anonymous questionnaire for pregnant women (see Anex 1) and of an individual dialogue with midwives (see Annex 2). The research work was carried out in Teplice district for five months. There were evaluated 103 questionnaires and 5 dialogues altogether. Pregnant women stood in the centre of the quantity research work. The largest number of respondent women was gained from the Teplice hospital at the high-risk pregnancy ward and in the pregnancy counseling during the collection

5 of child-birth lists and during CTG recordings, furthermore in private clinics of Obstetrics and Gynecology and in two centers dealing with exercises for pregnant women. Hypotheses no. 1 Pregnant women prefer individual information search instead of specialists search. The importance level was tested and reached with help of Chi squared distribution p) % p<0,1 %. Hypothesis no.2 Pregnant women are educated in the way how to reduce difficulties with gastrointestinal tract by their midwives. This hypothesis couldn t be verified by the Chi squared distribution test because of the one-sided result of the questionare research. Five midwives stood in the centre of the quality research work, four of them have been working in private clinics of Obstetrics and Gynecology and one midwife has been working at the inpatient ward for high-risk pregnancy. Just one midwife has been working in the hospital; the other four midwives have been working in private clinics. For the research question What nursing interventions do midwives recommend to pregnant women with gastrointestinal difficulties? diet measurements, satisfactory fluid intake, movement activities were suggested by the midwives. After the survey it was found out that women are looking for professional help very occasionally. The most preferable source for collecting information is definitely the internet. It is probably because of the wide availability and last but not least due to fear and shyness before specialists. Nevertheless after the dialogues with the midwives it was evident that their fears are useless because each of the respondent midwives is knowledgeable in the stated issue and at the same time ready to provide all pregnant women with help and advice. An educative booklet (see Annex 3) is used for the increase of professional knowledge of pregnant women, which would be available in certain clinics of Obstetrics and Gynecology. This booklet is written in the way which would be understandable for the general public. Pregnant women could find suitable advice and nursing interventions dealing with their difficulties with indigestion. The booklet is focused on heartburn, vomiting disorders and constipation. The brochure is graphically structured and divided according to certain colors. Every possible effort will be make to distribute this educative booklet to the clinics of Obstetrics and Gynecology in the Teplice district.

6 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejich internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích dne Lucie Blahotová, DiS.

7 Poděkování Chtěla bych poděkovat PhDr. Drahomíře Filausové za trpělivost při konzultacích a za cenné rady a připomínky k mé bakalářské práci. Zvláštní dík patří všem respondentům, kteří ochotně vyplnili můj dotazník a všem zúčastněným porodním asistentkám, které mi odpovídaly na mé otázky v našich rozhovorech. Dále bych ráda poděkovala své rodině za podporu psychickou i finanční po celou dobu mého studia a především v jeho závěru.

8 OBSAH Seznam použitých zkratek 10 ÚVOD 11 1 SOUČASNÝ STAV Onemocnění gastrointestinálního traktu v graviditě, léčba a prevence Gastroenteritida Hyperemesis gravidarum Vředová choroba žaludku a duodena Žloutenky v těhotenství HELLP Morbus Crohn a Colitis Ulcerosa Hemoroidy Vzácná onemocnění v těhotenství Nejčastější obtíže trávicího traktu, léčba a prevence Pálení žáhy Nadměrné slinění Zvracení, nauzea Nadýmání Zácpa Ošetřovatelské domény Podpora zdraví Výživa Vyprazdňování Aktivita a odpočinek Percepce a kognice Sexualita Komfort Porodní asistentka

9 2 CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY A VÝZKUMNÁ OTÁZKA Cíle práce Hypotézy Výzkumná otázka 27 3 METODIKA Použité metody Metodika první části výzkumu Metodika druhé části výzkumu Charakteristika výzkumného souboru Charakteristika prvního výzkumného souboru Charakteristika druhého výzkumného souboru VÝSLEDKY Výsledky kvantitativního výzkumného šetření Výsledky kvalitativního výzkumného šetření Vyhodnocení rozhovorů - osobní otázky Vyhodnocení rozhovorů DISKUSE 45 6 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY Seznam příloh..53 9

10 Seznam použitých zkratek CN Crohnova nemoc CTG- Kardiotokograf DIC Diseminovaná intravaskulární koagulopatie FIGO Mezinárodní federace gynekologů a porodníků HCG Lidský choriový gonadotropin HELLP z anglického textu: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets (v překladu: hemolýza, elevace jaterních testů a trombocytopenie) ICM Mezinárodní konfederace porodních asistentek ISZ Idiopatické střevní záněty IT informační technologie PA Porodní asistentka PC Počítač UC Ulcerozní kolitida WHO Světová zdravotnická organizace 10

11 ÚVOD Těhotenství je bezesporu jedním z nejhezčích období většiny žen. Jen málo jich však, prožívá těhotenství bez gastrointestinálních obtíží, které jsou spíše nepříjemné než závažné. Gravidní žena by měla předem znát příčiny těchto obtíží a umět rozlišit jejich závažnost. Zároveň by si měla uvědomit, že tyto obtíže nepředstavují riziko pro plod a pokud ano, tak znát, které to jsou a jak jim předcházet, jak je léčit. K výběru tohoto tématu mě přiměla chuť přispět k větší informovanosti, a poskytnout tak těhotným klientkám snadnější průběh a řešení všech obtíží tohoto charakteru. Rozhodla jsem se spojit své zkušenosti z předchozího zaměstnání na gastroenterologickém oddělení se zkušenostmi porodní asistentky a vytvořit jakousi příručku pro těhotné, která by usnadnila orientaci v dané problematice. Tato odborná brožura by tak mohla pomoci ženám v období gravidity lépe porozumět obtížím, které je trápí. V dnešní době je péče v těhotenských poradnách na dobré úrovni a základní obtíže gastrointestinálního traktu jako je pálení žáhy, nevolnost, zvracení a zácpa jsou všeobecně známými tématy. Myslím si však, že v současné době těhotné ženy spíše preferují samostatné řešení obtíží prostřednictví rad např. z internetu před erudovanou a odbornou pomocí v těhotenských poradnách u lékařů nebo porodních asistentek. Věřím, že porodní asistentky jsou ochotné a umějí ženám poskytnout dostatečné a odborné rady. Ve své práci jsem se tedy zaměřila na zjištění informovanosti těhotných žen o možnostech terapie při obtížích gastrointestinálního traktu. Součástí výzkumu bylo také zjištění erudovanosti a zainteresovanosti porodních asistentek v práci s těhotenskými gastrointestinálními obtížemi. Výzkum výše uvedených obtíží byl proveden kvantitativně kvalitativní metodou anonymního dotazníku pro těhotné ženy a individuálního anonymního rozhovoru s vybranými porodními asistentkami. 11

12 Motto: Život je plamen, který stále dohořívá, ale pokaždé vzplane, když se narodí dítě. (George Bernard Shaw) 1 SOUČASNÝ STAV 1.1 Onemocnění gastrointestinálního traktu v graviditě, léčba a prevence Onemocnění trávicího ústrojí v těhotenství se dělí na několik základních skupin. V první skupině jsou nemoci, které se během gravidity vyskytnou poprvé, jsou pro graviditu normální a po skončení těhotenství opět odezní. Další jsou chronická onemocnění, která se vlivem gravidity zhoršují, nebo se zhoršují kvůli vysazení léčby z důvodu těhotenství. Třetí skupinou jsou chronická onemocnění, která se naopak během těhotenství zlepšují. Do poslední skupiny patří ta onemocnění, na která nemá gravidita jednoznačný vliv. V těhotenství se tato onemocnění objevují i nezávisle na sobě. Můžeme se setkat i s chorobami, které jsou v graviditě neobvyklé spíše vzácné (1, 2, 3) Gastroenteritida Zánět trávicího traktu může být způsoben infekcí nebo toxickým poškozením. Projevuje se pocity na zvracení a nechutenstvím, které nemusí být jen fyziologickou známkou těhotenství, ale i příznakem závažnějšího bakteriálního či virového onemocněním horní části trávicího traktu. Průjem je pak projevem onemocnění jeho dolní části. Průběh tohoto onemocnění se liší podle typu nákazy, jeho začátek je vždy náhlý. 12

13 Léčba se odvíjí od průběhu, počínaje dietním režimem, klidem na lůžku až antibiotickou léčbou konče. Při průjmu mohou těhotné užívat přípravky typu Carbosorb - obsahující aktivní uhlí, Smectu, Hylak a Lacidofil - laktobacily pro úpravu střevní mikroflory. Obzvláště v těhotenství se musí dbát na dostatečnou hydrataci a normotermii. Doprovází-li onemocnění vysoké teploty, tak by žena měla vždy vyhledat lékařskou pomoc a užívat léky předepsané lékařem (1, 2, 3, 16) Hyperemesis gravidarum Silné zvracení v těhotenství, které ženu vyčerpává, dehydratuje, až imobilizuje, se neobejde bez hospitalizace. Běžná léčba a preventivní opatření proti zvracení nezabírají. Zvracení je časté a úporné, způsobuje úbytek na váze, ketonurii, minerálový rozvrat a zvýšení jaterních testů až u poloviny těhotných s tímto onemocněním. Může ohrozit i zdravý průběh těhotenství. Vyskytuje se u 0,3-2 % těhotných v prvním trimestru těhotenství. Vzácně přetrvává až do trimestru druhého. Příčina vzniku není jednotná. Nedá se vyloučit vliv hormonální a psychogenní. Léčba je během hospitalizace zaměřena na návrat dostatečné hydratace a podávání léků proti zvracení. To vše parenterální cestou, když je přísun tekutin perorálně nemožný. Pokud je zvracení spojeno s bolestmi břicha, musí se vyloučit možnost vzniku náhlé příhody břišní, přítomnost vředu a dále jaterní, ledvinná a urogenitální onemocnění (1, 3, 4, 7) Vředová choroba žaludku a duodena V literatuře je všeobecně popisován snížený výskyt vředové choroby během těhotenství. Kment (1) popisuje čtyři studie, které zahrnuly více jak 13

14 porodů s výskytem vředové choroby pouze u 11 z nich. Zároveň však poukazuje na nízkou frekvenci vyšetřování těhotných. Rentgen je v těhotenství kontraindikován a gastroskopie se provádí většinou jen při krvácení z horního trávicího traktu. Nízký výskyt, respektive diagnostika vředové choroby je způsobena také dobrým účinkem antacid, které pozitivně působí i na vředovou chorobu (1, 2, 5) Žloutenky v těhotenství Při výskytu ikteru je nutná mezioborová spolupráce gynekologaporodníka, hepatologa a infektologa. Příčin může být několik. Akutní hepatitida, chronické hepatální onemocnění, specifické těhotenské žloutenky, obstrukční ikterus při cholelitiáze a v poslední řadě benigní cholestáza. Při některých je třeba akutní řešení, invazivní endoskopické vyšetření, farmaceutická terapie. Jindy stačí dietní opatření a obtíže po porodu ustoupí. Důležitá je kontrola krevních testů a respektování nařízení od lékaře (1, 3, 5, 7) HELLP Etiologie tohoto onemocnění není známa. Vyskytuje se více u žen po 25 roce života, u vícerodiček a často v kombinaci s preeklampsií a eklampsií. Může vyústit až v diseminovanou intravaskulární koagulopatii DIC. Incidence HELLP je udávána mezi 0,2 a 0,6 %. Název je složen anglickým názvoslovím typických příznaků. Hemolýza, ELevace jaterních testů a LowPlates trombocytopenie. Nejčastějšími příznaky jsou bolesti 14

15 břicha, přesněji nadbřišku, nauzea, zvracení, bolesti hlavy, otoky, dále pak hypertenze a změněné laboratorní výsledky. U pacientek se hlídá krevní obraz, jaterní testy a koagulační faktory. Vzhledem k závažnosti onemocnění je nutná spolupráce porodníka, hematologa a anesteziologa. Pokud k tomu onemocnění došlo v pokročilé fázi těhotenství, je indikována indukce porodu a většinou ukončení těhotenství císařským řezem. Pokud je plod na hranici životaschopnosti a není akutně ohrožen život matky, může se přistoupit ke konzervativní léčbě a podávání kortikoidů k dozrávání plic plodu (3, 4, 6, 9, 10) Morbus Crohn a Colitis Ulcerosa Crohnova choroba (CN) a Ulcerózní kolitida (UC) jsou chronická zánětlivá onemocnění patřící do skupiny idiopatických střevních zánětů (ISZ). V současné době je díky řadě klinických pozorování a studií prokázána dědičnost především u CN. Kment (1) popisuje vypočtené riziko vzniku ISZ u pokrevních příbuzných oproti běžné populaci deseti až patnáctinásobně zvýšené. Dále poukazuje na data z dánského registru pacientů s ISZ. Byly sledovány stovky těhotných žen s CN a zjištěn u nich častější předčasný porod i více narozených dětí s nižší porodní hmotností (o 200g v průměru u prvorodiček a o 150g u vícerodiček než u žen zdravých). Gastroenterologové poukazují na velkou chybu vysazení veškeré medikace u pacientek s ISZ, kde pak progrese onemocnění negativně ovlivňuje průběh těhotenství. Například první výskyt UC až v těhotenství, nebo její aktivní stádium v době koncepce mnohonásobně zvyšuje počty potratů. U pacientek v remisi bez medikace již před těhotenstvím není třeba léčbu nasazovat, pokud jsou však na léčbě udržovací, je třeba v ní pokračovat. Některou medikaci je nutno upravit, některou vysadit 15

16 a změnit na jinou. Všechny ženy s onemocněním ISZ by měly přistoupit k plánovanému rodičovství vzhledem ke komplikovanosti léčby jejich základního onemocnění. Co se týče samotného porodu, není císařský řez plně indikován, je však větší počet žen s CN nebo UC, které porodily tímto způsobem. To je pravděpodobně způsobeno vyšším rizikem vzniku rektovaginálních píštělí po epiziotomii při spontánním porodu a tím větší ostražitostí porodníků, ne přímo fyzickým stavem takto nemocných těhotných žen (1, 4, 5, 8) Hemoroidy Toto onemocnění konečníku se vyskytuje především ve druhém a třetím trimestru těhotenství. V důsledku časté zácpy a tlaku zvětšené dělohy hemoroidy v těhotenství buďto prvotně vznikají, nebo se obtíže s již dříve vzniklými hemoroidy zhoršují. Zevní hemoroidy jsou viditelné jako modře prosvítající žíly až vyčnívající uzlíky naplněné krví. Hemoroidy většinou nezpůsobují žádné větší komplikace. Závažnými se stávají až při jejich akutní trombóze. Do 48 hodin po výskytu je možno provést chirurgický zákrok bez nutnosti hospitalizace těhotné. Dále se preferuje léčba konzervativní, symptomatická. Sedací koupele, ledové obklady, dostatečná hydratace organismu a úprava životosprávy jsou léčbou první volby. Podávání mírných laxativ při zácpě musí být vždy s ohledem na těhotenství, např. Duphalak, který je možno užívat dlouhodobě. Jestliže podáváme Glycerinové čípky, tak by jejich užívání nemělo překročit jeden týden. Vnitřní hemoroidy se léčí konzervativně, lokálním podáváním mastí a čípků vhodných pro použití v těhotenství, kterých je na našem trhu několikero druhů, např. Faktu mast i čípky. Při komplikacích jako je krvácení či akutní trombóza je nutno přistoupit k jejich radikálnímu řešení i v těhotenství pro riziko výskytu dalších komplikací tromboflebitida, 16

17 absces. Nejčastějším výkonem je ligace krvácejících uzlů a při trombóze preferovanější chirurgické řešení oproti dlouhodobé a rizikové konzervativní léčbě (1, 3, 11) Vzácná onemocnění v těhotenství Některá další onemocnění, která se mohou vyskytnout, jsou Glutenová enteropatie, maligní nádory trávicího traktu, pankreatitida, cystická fibróza, ruptura jater, náhlé příhody břišní a mnoho dalších onemocnění. Některé ženy postižené takto vzácnými a někdy chronickými onemocněními by měly být vždy během těhotenství sledovány ve specializovaných centrech a klinikách. Pokud je to stav náhle vzniklý, musí se akutně řešit v danou chvíli za multioborové spolupráce (1, 3). 1.2 Nejčastější obtíže trávicího traktu, léčba a prevence V průběhu těhotenství dochází v ženském organismu k řadě změn, které se více či méně projeví, ať už dystopií orgánů nebo vlivem změněných hladin hormonů progesteronu, estrogenů, choriového gonadotropinu. Hormony je v trávicím traktu ovlivňována především hladká svalovina, která jej z velké části tvoří (12, 13, 14, 15) Pálení žáhy Příčinou pyrózy je návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, tzv. gastroezofageální reflux. Těhotenstvím je ovlivněn tonus a motilita žaludku povolení svěrače kardie a s rostoucím plodem zvyšující 17

18 se nitrobřišní tlak. Projevuje se tak nejčastěji ve třetím trimestru těhotenství pálením v nadbřišku a za hrudní kostí, které může trvat i několik hodin až u 50% a samotný reflux u 45-85% těhotných žen. Kment (1) uvádí, že 25 % těhotných žen pálí žáha denně. Nejlepší prevencí je vyvarování se sladkých, kyselých a příliš mastných, kořeněných jídel, kávy a již tak v těhotenství nevhodnému alkoholu. Doporučuje se zůstat po každém jídle ve vzpřímené poloze nebo v polosedě, protože se pálení žáhy může v leže zhoršovat. Gravidní ženy by měly upřednostňovat malé porce jídla několikrát denně, před jednorázovým příjmem velké porce. Při léčbě pálení žáhy se užívá Rennie, Talcid a Maalox (1, 4, 16, 18) Nadměrné slinění Zvýšená sekrece slin se vyskytuje nejčastěji od prvních týdnů do čtvrtého měsíce těhotenství. Tento nepříjemný jev může být úvodním příznakem k nadměrnému zvracení a většinou se projevuje společně s ostatními obtížemi, jako je nauzea a zvracení. Příčina je psychogenního charakteru (v noci slinění ustává). Je udáváno, že sliněním může z těla odejít až jeden litr tekutin za den. Pro zmírnění obtíží se doporučují výplachy dutiny ústní např. Myrhovou tinkturou, bohužel však bez valného efektu. Pařízek (13) popisuje i případy, kdy nadměrná sekrece slin těhotnou tak psychicky i fyzicky vyčerpávala, že bylo nutné těhotenství ukončit (1, 13). 18

19 1.2.3 Zvracení, nauzea Příčina těchto v těhotenství fyziologických obtíží se připisuje hormonálním změnám. Podle Hájka (4) se nauzea vyskytuje u % těhotných v začátku těhotenství a zvracení ve %. Do čtvrtého měsíce obvykle vymizí. Příčina dyspeptických obtíží je připisována zvýšené sekreci hcg a zvýšené citlivosti až přecitlivosti na okolní pachy a chutě. V léčbě se uplatňují režimová opatření jako je požití malého množství jídla, např. piškotů, sucharů s čajem hned ráno, ještě před vertikalizací těla a vyvarování se chutí a vůní, které v ženě nevolnosti vyvolávají. A naopak vhodná aromaterapie může pocity nevolnosti snížit. Ženy mohou popíjet mátový a heřmánkový čaj. Doporučuje se dostatek spánku a pohyb na čerstvém vzduchu. Pokud těhotná pracuje, měl by zaměstnavatel brát ohledy na její aktuální stav a omluvit náhlé návaly nevolnosti. Z medikamentů a potravinových doplňků jsou pak vhodná lízátka Gravipop, zázvorový čaj a zázvorový sirup, Avioplant tbl., bonbony Gin Gins original a vitamín B6 Pyridoxin (4, 15, 16, 18, 22) Nadýmání Vznik plynů ve střevech jako vedlejších produktů při zpracování potravy je v těhotenství umocněn zpomalenou střevní peristaltikou. Pití kmínového nebo fenyklového čaje může pocity nadmutosti zmírnit. Pro rychlou léčbu nadýmání se užívají kapky Sab simplex, Pulvis a kapsle Espumisan, Degasin a Noball. Doporučuje se omezit nadýmavé potraviny a úplně se vyvarovat syceným vodám. Vhodný je dostatek pohybu, procházky, rekreační jízda na kole, plavání a břišní tance, které podporují střevní peristaltiku (1, 16, 20, 21). 19

20 1.2.5 Zácpa Stav, kdy je frekvence vyprazdňování stolice nižší než 3x týdně, nebo je vyprazdňování obtížné, je považován za zácpu. Společně se zácpou se mohou vyskytovat bolesti břicha a hlavy, pocity únavy a zvýšená flatulence. Stolice v těhotenství je většinou vyprazdňována méně často s prodlouženým časem samotného vyprazdňování. Někdy se mohou těhotné vyprazdňovat obtížně a bolestivě, ale čas, tzv. transit time je normální. V těhotenství se většinou vyskytuje zácpa s prodlouženým orocekálním transit timem. V prvním a třetím trimestru trpí zácpou až 40 % těhotných. Příčin vzniku zácpy je hned několik. Již dříve zmiňovaná změna hladin hormonů ovlivňující i motilitu střev. Nedostatek pohybu, špatná hydratace a tlak zvětšující se dělohy na střevo patří k dalším vlivům, které nepříznivě ovlivňují vyprazdňování stolice. Pro prevenci zácpy je vhodný dostatek pohybu několikrát do týdne a dostatečná hydratace. Masáže břicha pomáhají ke zlepšení střevní peristaltiky. Těhotné by se měly soustředit na vhodnou techniku masáže. Začíná se v oblasti pravého podbřišku směrem vzhůru, poté vodorovně k levému podžebří a pak zpět dolů až do levého podbřišku, ve směru hodinových ručiček (1, 18, 19, 20) 1.3 Ošetřovatelské domény Podpora zdraví Chtěné těhotenství donutí většinu žen zamyslet se nad svou životosprávou. Když je žena těhotná, často si začne uvědomovat, že se její zdraví přenáší na zdraví budoucího dítěte, snaží se zlepšit výživu a více o sebe 20

21 dbát. Pokud je těhotenství dlouho plánované, pravděpodobně se žena zaměřila na svou životosprávu již dříve. Během prvních týdnů ji příjemné myšlenky z hlavy často vyženou nauzea a zvracení spolu s náhlou únavou. V důsledku těchto náhlých a nepříjemných projevů těhotenství může žena přestat pečovat o domácnost a někdy i o sebe sama. Pokud je těhotenství nechtěné, ženy pravděpodobně neřeší podstatu správného životního stylu (15, 17, 23) Výživa Zažívací systém každého člověka reaguje na vnější signály a pocity, které prožívá. Tvorba slin, žaludek i střevní peristaltika reagují na psychiku ženy a její emoce. Přísun energie je pro funkci lidského organismu nepostradatelnou a nezbytnou součástí života člověka. Příjem organických živin cukrů, tuků a bílkovin, dále vody, vitaminů a iontů je zpracováván řadou systémů uvnitř lidského těla. Tyto systémy jsou ovlivňovány zvenčí stravovacími zvyklostmi i socio-kulturním a ekonomickým zázemím daného člověka. Obtěžuje-li ženu v těhotenství nauzea či zvracení je vhodné, aby žena své výživě a dostatečné hydrataci věnovala větší pozornost. Obecně se doporučují malé porce několikrát za den a vhodný pitný režim. Nevyvážená výživa je v období těhotenství, kdy si plod z matčina těla odebírá spoustu potřebných látek a vitamínů, velkou chybou. (3, 12, 23, 26) Vyprazdňování Vyprazdňování moči i stolice patří ke každodenním fyzikálním potřebám. V průběhu těhotenství mohou být tyto běžné aktivity ovlivněny nepříjemnými pocity, nebo změnou intenzity a frekvence ve vyprazdňování. Ze začátku těhotenství a opět kolem 30. týdne ženy pociťují častější pocit nucení 21

22 na močení. Zpočátku je tento pocit způsoben stoupající hladinou HCG a prokrvením orgánů v malé pánvi, ke konci maximální velikostí dělohy a tím utlačováním močového měchýře. Postupy k lepšímu vyprazdňování byly již popsány v kapitole číslo Riziko zácpy je u žen neaktivních, se špatným pitným režimem a nevhodnými stravovacími návyky (1, 21, 23) Aktivita a odpočinek Přiměřená aktivita i dostatečný odpočinek jsou nedílnou součástí života každé těhotné ženy, nebo by alespoň měli být. Stadelmannová (21) ve své knize všem těhotným s fyziologickým průběhem gravidity u kterých nehrozí například krvácení, doporučuje aktivní pohyb. Těhotenské cvičení je prevencí velké řady obtíží a zlepšuje psychickou pohodu každé těhotné. Dobrý psychický stav do jisté míry ovlivňuje i tělesnou schránku. Dostatečnou fyzickou aktivitou se dá částečně předcházet zácpě a v jejím důsledku vzniklými hemoroidy. Je to prevence křečových žil, a i když cvičení v těhotenství není tak intenzivní jako mimo těhotný stav, je i stálou prevencí obezity. Na druhé straně dostatečný spánek a zasloužený odpočinek má též na ženskou psychiku blahodárné účinky. Pociťuje-li žena nedostatek spánku, únavu měla by se snažit spánkový deficit dohnat i na úkor svého zaměstnání. Ženy workoholičky často neumějí dostatečně odpočívat. V závěru těhotenství, kdy je narostlé bříško spíše přítěží než ozdobou, dochází k deficitu sebepéče při rutinních činnostech, jako je například holení se (15, 21, 23). 22

23 1.3.5 Percepce a kognice V průběhu těhotenství ženy často pociťují nedostatečné znalosti v oblasti těhotenství, porodu, šestinedělí a následně i péče o dítě. Pomocí různých zdrojů se snaží své znalosti zlepšit. Pokud je těhotenství zcela bez obtíží, hledá gravidní žena informace o vývojových stádiích plodu a nejvhodnějších pomůckách pro novorozence. Pokud ovšem ženu sužují obtíže, je dobře, když se snaží vyhledávat informace o příčinách vzniku, prevenci a léčbě daných obtíží. Měla by však myslet na to, že by měla informace čerpat pouze z důvěryhodných zdrojů a od odborníků (23, 26, 29) Sexualita V těhotenství, stejně jako mimo něj je sexuální potřeba naprosto individuální. V průběhu těhotenství chuť na sex kolísá. U většiny žen je sestupná tendence sexuální apetence zpočátku těhotenství, v druhém trimestru dosahuje nejvyššího vrcholu a v třetím trimestru opět klesá. Tato křivka je ve spojitosti s prožíváním těhotenských obtíží. Negativní vliv na sexuální apetenci žen mohou mít i častá nauzea a zvracení, ke konci těhotenství i potíže s hemoroidy, které ovlivňují těhotné nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Někdy dochází naopak k větší apetenci díky vylučování vysokých hladin hormonů a překrvení pánevních orgánů. Některé ženy prožijí orgasmus právě až v době gravidity úplně poprvé. Není-li žádný medicínský důvod k omezení pohlavního styku, může žena praktikovat milostný akt po celou dobu těhotenství, podle své chuti. Při přenášení se doporučuje i dokončený pohlavní akt z partnerovy strany, a to kvůli obsahu prostaglandinů ve spermatu, které pomáhají zahájení porodu (15, 23, 28, 29). 23

24 1.3.7 Komfort Těhotné ženy mohou často pociťovat snížený až nedostatečný komfort během devítiměsíčního období plného střídajících se obtíží nejen zažívacích. Celé toto období je Roztočilem (3) popisováno jako jedna vývojová krize, kdy se žena musí sžít s tím, že je ve fázi mezi tím, co bylo před otěhotněním a tím, co ji čeká po porodu. Nedostatečný pocit jistého pohodlí, dokáže v ženě vyvolat neklid, podrážděnost, strach, úzkost až pláč. Těhotné uvádí střídající se pocity horka a chladu, hlad i časté chutě, pocity svědění, bolest a všeobecný diskomfort. Ze začátku a ke konci těhotenství se objevuje nadměrná únavnost. Zpravidla vymizí se závěrem prvního trimestru a znovu se objeví až ke konci těhotenství v souvislosti s nárůstem objemu a hmotnosti ženy. Podle Stadelmannové (21), se se zažívacími obtížemi setkávají spíše druho- a vícerodičky. Není však dokázáno, jestli je tyto obtíže trápí při dalších těhotenstvích více, nebo se jen nebojí poprosit o radu a obrátit se na svoji porodní asistentku. Pocity diskomfortu, které jsou ženami negativně vnímány hned z kraje těhotenství, nejsou však vždy okolím pochopeny a pro těhotnou ženu to tak může být období o to náročnější. (3, 21, 23) 1.4 Porodní asistentka Osoba ženského pohlaví vystudovaná ve zdravotnickém oboru porodní asistence zaměřená na péči o ženu během fyziologického těhotenství porodu a šestinedělí schopná pečovat o novorozence a kojence je dle ICM porodní asistentka. Přesný dokument s názvem Definice porodní asistentky (Definition Of The Midwife) vytvořili WHO, ICM a FIGO již roku Doplněná a upravená do současného znění (viz příloha 4) byla přijata roku 2005 na mezinárodním 24

25 kongresu ICM v Austrálii. PA se drží předepsaného etického kodexu (viz příloha 5). Úlohou porodní asistentky je pečovat o ženu s fyziologickým těhotenstvím, ale důležitou roli zastává i v péči o ženu s gastrointestinálními obtížemi. Protože některé z těchto obtíží jsou psychosomatického charakteru, je psychická podpora, komunikace a empatický přístup nepostradatelnou součástí správného postoje PA k ženě s GIT obtížemi. Během studia PA načerpá dostatek informací k edukaci těhotných žen a měla by znát vhodné ošetřovatelské intervence pro předcházení a zmírnění GIT obtíží v těhotenství. Role PA v komunikaci s těhotnou ženou je nezastupitelná, protože právě ona je v tak častém a těsném kontaktu s těhotnou klientkou. Nikdy však PA nesmí zapomínat na to, že veškerá rozhodnutí jsou na samotné klientce a PA musí ošetřovatelské intervence nabízet vhodným způsobem. Ratislavová (15) píše: Mám dojem, že v naší společnosti na jedné straně přeceňujeme touhu pacientů po pomoci a na druhé straně pomoc ani nenabízíme. PA má být ženě oporou a zároveň odborným rádcem, u kterého najde žena plánující těhotenství i těhotná odpovědi na své otázky. Pro fyziologický průběh těhotenství je důležitá podpora zdraví již před početím, kdy se žena může vyhnout veškerým rizikům, které sama dokáže ovlivnit. Jsou tím myšlena rizika zdravotní i sociální. Sama porodní asistentka by měla ženu edukovat o tom, jak se má na své těhotenství připravit a jak ho prožít co nejlépe ve výborném fyzickém i psychickém stavu. Edukovat ji o zdravé a správné životosprávě, vhodných a nevhodných potravinách během těhotenství a kojení, o vyskytujících se obtížích v těhotenství i o možných rizicích a důsledcích rizikového chování a o jejich předcházení, eventuální úlevě i léčbě daných obtíží. Ve spolupráci s fyzioterapeuty, nebo po dalším vzdělávání by PA měla být schopná vést cvičení pro těhotné a ženy podporovat v jejich aktivitě i během těhotenství. Dále se aktivně snažit eventuálně narušený zdravotní stav ženy zlepšit tak, aby byl pro ženu co nejlepší. U rizikových žen, které trpí nějakým závažným onemocněním již před početím, PA informuje o možných komplikacích, ke kterým může během těhotenství dojít. Upozorňuje 25

26 na možnost nutnosti změny medikace u některých léků nevhodných v těhotenství. PA může hodnotit celkový stav ženy a doporučit tak další odbornou zdravotní péči (10, 15, 24, 25, 26). 26

27 2 CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY A VÝZKUMNÁ OTÁZKA 2.1 Cíle práce Cíl 1: Zjistit informovanost těhotných žen o možnostech terapie při obtížích gastrointestinálního traktu. Cíl 2: Zmapovat, zda porodní asistentky edukují těhotné s obtížemi gastrointestinálního traktu. 2.2 Hypotézy Hypotéza 1: Těhotné ženy dávají přednost samostatnému vyhledávání informací, před vyhledáním odborníků. Hypotéza 2: Těhotné ženy jsou edukovány porodními asistentkami o možnostech úlevy od obtíží vztahujících se ke gastrointestinálnímu traktu. 2.3 Výzkumná otázka VO: Jaké ošetřovatelské intervence doporučují porodní asistentky k edukaci těhotných žen s gastrointestinálními obtížemi? 27

28 3 METODIKA 3.1 Použité metody Výzkum k této bakalářské práci byl proveden kvalitativně-kvantitativní metodou. Formou anonymního dotazníku pro těhotné ženy a individuálního rozhovoru s porodními asistentkami. Dotazníky byly rozdávány po písemném potvrzení žádosti o souhlas (viz příloha č. 6) vedení daného pracoviště, rozhovory probíhaly pouze po ústním souhlasu (30, 31) Metodika první části výzkumu Dotazník (viz příloha č. 1) je složen z 15 otázek. Z toho jsou čtyři otázky identifikační, zaměřené na věk, paritu, stáří těhotenství a vzdělání respondentek, zbylých jedenáct se týká gastrointestinálních obtíží. Pro pilotní průzkum bylo rozdáno 10 dotazníků a po jejich překontrolování byla upravena otázka č. 14., kde se místo dotazování na stáří těhotenství, dotazovalo na to, v jakém týdnu těhotenství ženy pociťovaly těhotenské obtíže a byla doplněna o možnost odpovědi nemám obtíže. Po úpravě bylo rozdáno celkem 140 dotazníků, vráceno jich bylo 112 a z toho 9 vyřazeno pro nesprávné vyplnění. Pro výzkum tedy bylo na závěr použito 103 správně vyplněných dotazníků. Pro testování hypotéz bylo použito třídění druhého stupně, testování Chí kvadrát testem. Dosažená hladina významnosti (p) 0,0001 % p<0,1 %. Dotazníky byly sečteny a data byla přepsána do PC, kde byly vytvořeny grafy v programu Excel (32) Metodika druhé části výzkumu K rozhovoru (viz příloha č. 2) bylo vybráno pět porodních asistentek. Rozhovory probíhaly na jejich pracovištích po pracovní době, kdy byl v ambulancích prostor pro klidné dotazování. Rozhovory byly zaznamenávány 28

29 pomocí mobilního telefonu s funkcí diktafonu, poté přepisovány do PC, rozděleny do kategorií a dále analyzovány (33). 3.2 Charakteristika výzkumného souboru Charakteristika prvního výzkumného souboru Základní soubor kvantitativního výzkumu tvořily těhotné ženy z okresu Teplice. Největší počet respondentek z řad těhotných žen byl získán v teplické nemocnici na oddělení rizikového těhotenství, v poradně pro těhotné, při sepisování porodopisů a natáčení CTG záznamů, dále v soukromých gynekologicko porodnických ambulancích a nakonec ve dvou centrech zaměřených na cvičení pro těhotné. Jediným kritériem pro oslovení žen bylo těhotenství Charakteristika druhého výzkumného souboru Pro kvalitativní výzkum bylo osloveno a vybráno celkem pět porodních asistentek. Čtyři pracující v gynekologicko - porodnických ambulancích a jedna z lůžkového oddělení pro riziková těhotenství. Z toho jedna z ambulantních PA pracuje v nemocničním zařízení a tři v soukromé ambulanci mimo nemocniční zařízení. PA byly záměrně vybrány především z ambulantních složek, pro jejich častý a pravidelný kontakt s ženami v těhotenských poradnách. 29

30 4 VÝSLEDKY 4.1 Výsledky kvantitativního výzkumného šetření Graf 1 Vnímání gastrointestinálních obtíží Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jich 69 (67 %) odpovědělo, že zažívací obtíže vnímají, 32 (31,1 %) odpovědělo že ne a 2 (1,9 %) neví. Graf 2 Nejvíce obtěžující GIT příznaky Při výběru z několika možností obtíží GIT bylo z celkových 215 (100 %) odpovědí v největším počtu a to v 52 případech (24,2 %) vybráno pálení žáhy, v 50 (23,3 %) pocit na zvracení ve 36 (16,7 %) zvracení. V nejmenším zastoupení u 11 respondentek (5,1 %) pak bolest při vyprazdňování. 30

31 Graf 3 Fyziologičnost výskytu GIT obtíží Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jich 58 (56,3 %) odpovědělo Spíše ano a 43 (41,7 %) Rozhodně ano, na otázku jestli GIT obtíže k těhotenství patří. 1 % uvedlo, že Ne a Nevím. Možnost Ne, nikdy nevybral nikdo. Graf 4 Výskyt onemocnění GIT již před graviditou Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jich 88 (85,4 %) netrpělo žádným GIT onemocněním již před graviditou, 11 (10,7 %) uvedlo možnost Ano a 4 (3,9 %) z dotazovaných vybraly možnost Nevím. 31

32 Graf 5 Uvedené obtíže GIT před těhotenstvím Graf znázorňuje zastoupení jednotlivých obtíží vyskytujících se u respondentek již před graviditou. Z 11 (100 %) dotazovaných nejvíce volily možnost zácpa a to v 7 (63,6 %) případech. Shodně pak po jedné (9,1 %) odpovědi vybíraly možnost nauzea, pyroza, ulcerosní kolitida a zvracení. Graf 6 Preferovaný zdroj pro vyhledávání informcí o GIT obtížích a jejich léčbě Nejvyhledávanějším zdrojem všech respondentek byl vybrán internet, v 57 případech (49,1 %), následoval ústní dotaz v ordinaci ve 40 případech (34,5 %), dále literatura v 9 (7,8 %), shodně po čtyřech letáčky a žádný ve (3,4 %) a 2 (1,7 %) nevím, z celkových 116 (100 %) odpovědí. 32

33 Tabulka 1 Počty respondentek vyhledávající informace o GIT obtížích sami a počty těch, které oslovují odborníky informace od odborníků informace sami ano ne celkem ano ne celkem ano 49% 51% 100% informace od odborníků ne 90% 10% 100% celkem 68% 32% 100% informace od odborníků ano 39% 85% 53% ne 61% 15% 47% celkem 100% 100% 100% Z celkového počtu 103 (100 %) respondentů jich 70 (68 %) vyhledává informace samo a 33 (32 %) nevyhledává a oproti tomu využvá rady od odborníků 55 (53 %) a 48 (47 %) je nevyužívá (když internet a letáčky jsou samostatné vyhledávání a literatura a ordinace jsou informace od odborníků). Tabulka 2 Výpočet Chí kvadrát testu informace sami ano ne celkem informace od odborníků ano ne celkem Dosažená hladina významnosti pomocí Chí kvadrát testu (p) % p<0,1% Zamítáme H0: všichni se chovají stejně. Platí Ha: nechovají se stejně. 33

34 Graf 7 Další vyhledávané zdroje Z celkového počtu 103 (100 %) dotazovaných, jich 76 (73,8 %) nevyužívá další zdroje hledání, 27 (26,2 %) využívá jiné - viz graf 8 Graf 8 Využívané zdroje Z celkových 27 (100 %) respondentek, 17 (63 %) uvedlo samostatné vyhledávání informací [10 (37 %) internet, 5 (18,5%) kamarádka, 2 (7,4 % rodina)], 10 respondentek (37 %) pak upřednosťuje oslovení odborníků [1 (3,7 %) lékárna, 8 (29,6 %) lékař, 1 (3,7 %) odborná literatura] 34

35 Graf 9 Preference osob při vyhledávání informací o GIT obtížích Z celkových 107 (100 %) odpovědí je nejvyhledávanější osobou gynekolog, ve 45 (42,1 %) případech, PA v 18 (16,8 %), praktický lékař v 15 (12,6 %) a gastroenterolog ve 12 (11,6 %). 8 (7,5 %) respondentek uvedlo kamarádku, 5 (4,7 %) nikoho a 4 (3,7 %) neví. Graf 10 Umí PA poradit s obtížemi GIT Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek se na PA 49 (47,6 %) neobrátilo. Možnost Spíše ano vybralo 25 (24,3 %) dotazovaných. Možnost ano, vždy odpovědělo 22 (21,4 %). 5 (4,9 %) respondentek nevědělo a 2 (1,9 %) odpověděly, že jim PA spíše neporadila. Možnost Ne, nikdy nebyla vybrána nikým. 35

36 Graf 11 Srovnání respondentek s obtížemi a bez obtíží GIT, v poměru k vyhledání pomoci u PA Ze všech respondentek, které obtíže GIT nepociťovaly tj. 30 (100 %) se jich 12 (40 %) na PA obrátilo a 18 (60 %) neobrátilo a ze všech respondentek, které obtíže GIT pociťovaly tj. 66 (100 %) se 37 (56 %) na PA obrátilo a 29 (44 %) neobrátilo. Graf 12 Aktivní zájem PA při zjišťování GIT obtíží u těhotných Z celkového počtu 103 (100 %), 35 (34 %) respondentek uvedlo, že se PA sama aktivně zajímá o jejich GIT obtíže Ano, vždy. 25 (24,3 %) odpovědělo Spíše ano. Oproti tomu 18 (17,5 %) Někdy a 16 (15,5 %) Ne, nikdy. Možnost Spíše ne označilo 9 (8,7 %) respondentek. 36

37 Graf 13 Návštěvnost gastroenterologie během těhotenství Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jen jedna (1,0 %) odpověděla, že navštívila gastroenterologii během těhotenství. 96 (93,2 %) odpovědělo Ne, nikdy a 6 (5,8 %) Spíše ne. Možnost Ano, vždy a Někdy nevybral nikdo. Graf 14 Informovanost žen o léčbě GIT obtíží Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek jich 60 (58,3 %) odpovědělo Spíše ano, 19 (18,4 %) se cítí dostatečně informováno Ano, vždy, 11 (10,7 %) Někdy, 10 (9,7 %) Spíše ne a 3 (2,9 %) Ne, nikdy. 37

38 Graf 15 Věk respondentek Z celkového počtu 103 (100 %), bylo 69 (67 %) dotazovaných ve věku od 26 do 35 let. 29 (28,2 %) ve věku od 18 do 25 let. 4 (3,9 %) ve věku 36 až 45 a jen 1 (1 %) dotazovaná mladší 18 let. Žádná z respondentek nebyla staší 45 let věku. Graf 16 Parita respondentek Z celkového počtu 103 (100 %) respondentek byly 55x (53,4 %) zastoupeny prvorodičky, 33x (32 %) druhorodičky, ženy rodící po třetí 13x (12,6 %) a po čtvrté a více krát rodící 2x (1,9 %). 38

39 Graf 17 Stádium gravidity při pociťování obtíží Obtíže GIT během těhotenství respondentky uváděly shodně nejvíce v prvním a posledním trimestru, 33 (28,4 %) z celkových 116 (100 %) odpovědí. Ve druhém trimestru 15 (12,9 %). 3 (2,6 %) uvedly možnost nevím, 32 (27,6 %) obtíže nemělo. Graf 18 Vzdělání respondenetek Z celkového počtu 103 (100 %), uvedlo 51 (49,5 %) možnost středoškolského vzdělání. 21 (20,4 %) vysokoškolské a 11 (10,7 %) základní vzdělání. Stejným počtem a to 10 (9,7 %) se na výzkumu podílely ženy vyučené a s vyšším odborným vzděláním. 39

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno L.Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno udání hlášení INFORMACE vědomosti znalosti poučení sdělení LÉKAŘ x NEMOCNÝ IBD INFORMACE LIMITOVÁNY SOUČASNÝM

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy. Lenka Smutná

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy. Lenka Smutná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy Lenka Smutná Bakalářská práce 2009 1 2 3 ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006 PROSTATA konec potíží s prostatou VGR-2012.01.006 Máte problémy při močení? konec potíží s prostatou Musíte během noci častěji vstávat a jít na záchod? Přidávají se další problémy i během dne - častější

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

ve sledovaném m souboru ostravské populace.

ve sledovaném m souboru ostravské populace. Krajská hygienická stanice Ostrava Hodnocení zdravotního stavu a subjektivního přístupu p ke zdraví ve sledovaném m souboru ostravské populace. Předběžné výsledky grantového úkolu IGA MZ ČR č. NJ/6139-3.

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Potraty v roce 2013. Abortions in year 2013

Potraty v roce 2013. Abortions in year 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 4. 2014 9 Potraty v roce 2013 Abortions in year 2013 Souhrn Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2013 došlo

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více