VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost Profimedia.CZ a.s., IČ: , se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Nerudova 1668, PSČ 53002, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19841, (dále jen Profimedia ), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům produkty, služby, internetové stránky a aplikace umístěné pod doménovým jménem profimedia.cz, profimedia.com, profimedia.sk, profimedia.hu a jiných doménách provozovaných společností Profimedia (dále jen Služby, jednotlivě také Služba ). 1.2 Vztah společnosti Profimedia s Uživatelem shora uvedených Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž VSP nebo Podmínky ). Součástí těchto Podmínek jsou Zvláštní podmínky Licence a Zvláštní podmínky Prodeje uvedené v příloze č. 1 a 2 k těmto Podmínkám. 2. Definice 2.1 Uživatel. Uživatelem je každá osoba, která používá jakoukoli Službu nebo která v souladu s těmito Podmínkami provedla registraci nebo každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby společnosti Profimedia. 2.2 Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od společnosti Profimedia a Uživatele. 2.3 Služby. Službami se rozumí poskytování licence k obrazovému materiálu, prodej obrazů a dalších služeb a poskytování přístupu k internetovým stránkám a aplikacím společnosti Profimedia umístěných na Webových stránkách. 2.4 Webové stránky (jednotlivě také Webová stránka ). Veřejné webové stránky umístěné pod doménou profimedia.cz, profimedia.com, profimedia.sk, profimedia.hu a jiných doménách provozovaných společností Profimedia. 2.5 Veřejné stránky. Znamenají Webové stránky obsahující chaty, blogy či diskusní fóra nebo jiné obdobné aplikace, do kterých může Uživatel zaslat svůj příspěvek (např. zprávu, fotografii, odkazy apod.). 2.6 Užívání Služeb. Užíváním Služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na Webových stránkách. 2.7 Obsah Služeb. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Profimedia, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob Obsah Profimedia. Obsahem Profimedia se rozumí zejména veškeré obrazové materiály - fotografie, videa a jiná autorská díla a související informační materiál a titulky a jiné materiály a informace předkládané společností Profimedia jako součást

2 Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah) Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) poskytnuté Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb (např. texty, obrázky, videa apod) Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služeb. 2.8 Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje parametry Užívání Služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou ovou adresu, nastavení Služeb apod.). 3. Užívání Služeb a registrace Uživatele 3.1 Registrace. Pro Užívání Služeb je nezbytné provedení registrace tam, kde pro takové užití Služeb je registrace na Webových stránkách společnosti Profimedia stanovena. 3.2 Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. 3.3 Registrační proces. Registrace se provádí na Webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat. 3.4 Registrační údaje. Při registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné dokončit registraci a Užívat Služby společnosti Profimedia. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. 5. níže. 3.5 Souhlas s VSP. Před dokončením registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami které je umístěno v registračním formuláři. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. 3.6 Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Profimedia, který se řídí těmito Podmínkami. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.

3 3.7 Uživatelský účet. Dokončením registrace je Uživateli založen Uživatelský účet. 3.8 Uživatelské jméno. Jméno, které Uživatel uvede při registraci jako své uživatelské jméno je společnost Profimedia oprávněna zveřejnit ve spojitosti s jakýmkoli Obsahem Uživatele poskytnutým příslušným Uživatelem. 3.9 Rozšíření údajů. Společnost Profimedia je oprávněna kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah pro registraci požadovaných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je společnost Profimedia oprávněna Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů Podmínky Užívání Služeb. V případě jakéhokoli Užívání Služeb, kdy se nevyžaduje provedení registrace, se Užívání Služeb řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas se zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb. Smluvní vztah vzniká okamžikem zahájení Užívání Služeb Veřejné stránky. Pro užití Veřejných stránek je společnost Profimedia oprávněna požadovat poskytnutí dalších údajů Uživatele. Společnost Profimedia může umožnit Uživateli vytvořit na Veřejných stránkách svůj profil. V případě odstranění uživatelského profilu Uživatelem je společnost Profimedia oprávněna odstranit z Veřejných stránek veškerý jím poskytnutý Obsah Uživatele. 4. Práva a povinnosti 4.1 Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči společnosti Profimedia prohlašuje a zaručuje, že: a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, b) nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, c) jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb, d) veškeré údaje, které o sobě při registraci či jiném užití Služeb poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, e) používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení aplikovatelných právních předpisů, f) se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi a g) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Profimedia, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob. 4.2 Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: a) neprovede registraci či nezahájí užívání jiných Služeb, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení aplikovatelných právních předpisů,

4 b) nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení aplikovatelných právních předpisů, c) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, d) používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny, e) pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem společností Profimedia, f) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě, g) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, neprodleně oznámí tuto skutečnost společnosti Profimedia, h) pokud zjistí zneužití svých autorských práv či jiných práv k jím poskytnutému Obsahu Uživatele, neprodleně oznámí tuto skutečnost společnosti Profimedia, i) nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání a j) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám). 4.3 Obecná oprávnění společnosti Profimedia. Společnost Profimedia je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněna: a) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele ukončit, pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele, b) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele, c) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele rozšířit, omezit či jinak změnit Obsah Profimedia, d) opatřit Obsah Profimedia za účelem jeho ochrany proti neoprávněnému užití vodoznakem, a to viditelně, neviditelně nebo elektronicky a e) opatřit Obsah Profimedia technologií řízení digitálních práv, která umožňuje vyhledávání nebo sledování Obsahu Profimedia, případně opatřit Obsah Profimedia dalšími způsoby ochrany, monitoringem nebo vyhledáváním neoprávněného obsahu (systém řízení práv - RMS). 4.4 Práva k ochranným známkám a duševnímu vlastnictví. Kromě případů výslovně uvedených ve Zvláštních podmínkách Licence a Zvláštních podmínkách Prodeje, nevznikají Uživateli k Obsahu Profimedia žádná autorská či jiná práva. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu společnosti Profimedia, její ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky společnosti Profimedia.

5 4.5 Zakázané Užití Služeb. Uživatel nesmí poškodit nebo přerušit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných společností Profimedia, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny Obsahu Profimedia, jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných společností Profimedia. 4.6 Licence k Obsahu Uživatele. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služeb přenese na Veřejné stránky jakékoli texty, obrázky, videa, či jiná autorská díla (dále jen Předmět licence ), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje společnosti Profimedia nevýhradní celosvětovou a časově neomezenou licenci ke všem způsobům užití Předmětu Licence, zejména k oprávnění pozměnit, upravit, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět licence sdělovat veřejnosti, či jinak jej rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence či postoupit licenci k Předmětu licence Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla Uživatel vůči společnosti Profimedia prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn společnosti Profimedia poskytnout licenci k Předmětu Licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany společnosti Profimedia nedojde k porušení práv třetích osob Společnost Profimedia není povinna Předmětu licence jakkoli užívat a je oprávněna Předmět licence kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z Webových stránek provozovaných společností Profimedia. 4.7 Úplatnost. Některé Služby jsou společností Profimedia nabízeny jako služby zpoplatněné (např. poskytování licence a prodej obrazů). V případě zpoplatnění Služby je tato skutečnost u příslušné Služby uvedena, případně je u takové Služby stanovena výše ceny za tuto Službu. Výše ceny za Službu je platná v okamžiku uskutečnění objednávky této Služby vyplněním a odesláním objednávkové formuláře k takovéto Službě. 4.8 Zásady chování Uživatele Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb společnosti Profimedia a jejími oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet Uživatel je povinen vždy respektovat práva společnosti Profimedia a Třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví Uživatel zejména nesmí: a) užívat kteroukoli Službu společnosti Profimedia v rozporu s těmito Podmínkami,

6 b) odstraňovat či měnit oznámení o autorském právu nebo o vlastnictví či jiná oznámení a informace obsažené v Obsahu Profimedia a Obsahu Třetích osob, c) zneužívat Webové stránky pro prodej nebo koupi výrobků či služeb Uživatele nebo Třetích osob či jinak komerčně užívat jakékoli Služby způsobem způsobilým poškodit společnost Profimedia, d) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů či odstraňovat nebo měnit jakékoli identifikační údaje jiných Uživatelů Služeb, e) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb, f) vyvolat dojem, že Uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa ové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly, g) vědomě blokovat jakoukoli technologii nebo nástroj sloužící společnosti Profimedia k ochraně Obsahu Služeb (viz čl. 4.3, písm. e) a f) výše), h) používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Profimedia deep linking nebo jiný software či automatické zařízení, technologie nebo algoritmy ke crawlování, scrollování, vyhledávat nebo monitorovat webové stránky provozované společností Profimedia či neoprávněně získávat nebo kopírovat Obsah Profimedia a Obsah Třetích Osob, i) kopírovat, přesměrovávat nebo jinak zneužívat Webové stránky nebo jakýkoli Obsah Profimedia a Obsah Třetích osob, j) zkoumat, skenovat nebo testovat bezpečnost Webových stránek nebo podporující sítě, vyhledávat nebo shromažďovat informace o návštěvnících těchto Webových stránek nebo osobní údaje o Uživatelích či jiných zákaznících společnosti Profimedia, k) používat jakékoli zařízení, software nebo postup, který narušuje řádné fungování Webových stránek nebo jakékoli transakce prováděné prostřednictvím Webových stránek nebo který je způsobilý poškodit jiné Uživatele Služeb, l) porušovat práva společnosti Profimedia nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech, např. porušením práv k ochranné známce či jiných práv Třetích osob a společnosti Profimedia a m) pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat společnosti Profimedia (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:

7 a) porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, b) vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, c) obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné, d) obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují pro trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele, e) obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek, f) obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, g) obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, h) obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků, i) obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, j) obsahuje pornografická díla nebo umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům, k) obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost této osoby u spoluobčanů, zejména poškodit je v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu, l) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím, m) popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti a n) jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy. 4.9 Sankce. V případě, že uživatel užívá kteroukoli Službu v rozporu s těmito Podmínkami, má společnost Profimedia právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez

8 jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. 5. Ochrana osobních údajů 5.1 Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí osobní údaje Uživatele, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě Uživatele a genetický údaj Uživatele, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci Uživatele Účel shromáždění a zpracování osobních údajů. Společnost Profimedia shromažďuje, zpracovává a sleduje osobní údaje jednotlivých Uživatelů za účelem vytvoření a údržby Uživatelského účtu a profilu Uživatele, a dále za účelem poskytování Služeb a zasílání oznámení o změně Podmínek a pro účely statistické služby Rozsah informací. Společnost Profimedia je oprávněna požadovat poskytnutí osobních informací v souvislosti s registrací Uživatele a vytvořením Uživatelského účtu a profilu Uživatele a v souvislosti s poskytováním dalších Služeb Uživateli (např. pro účely vyřízení objednávky Služeb a vystavení faktur, zřízení přístupu k aplikacím umístěným na Webových stránkách apod.) Poskytnutí citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Společnost Profimedia po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení. 5.2 Ochrana Osobních údajů. Společnost Profimedia shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Společnost Profimedia chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Společnost Profimedia prohlašuje, že podnikla veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy Třetích osob Profimedia nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům či profilům a/nebo k příslušné databázi společnosti Profimedia a tyto údaje neoprávněně použijí nebo je zpřístupní Třetím osobám Profimedia nenese odpovědnost za osobní údaje Uživatele zpřístupněné Uživatelem naveřejných stránkách. Uživatel bere na vědomí, že k takto zpřístupněným údajům mají přístup Třetí osoby, které mohou použít tyto údaje např. pro zasílání nevyžádané pošty či jiným způsobem Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů Třetích osob.

9 5.3 Omezení nakládání s údaji. Společnost Profimedia nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat osobní údaje Uživatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami. 5.4 Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Provedením registrace (tj. Vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře), a/nebo vytvořením profilu, a/nebo objednáním zboží či služeb nabízených společností Profimedia na Webových stránkách (tj. vyplněním objednávkového formuláře) či zahájením užívání jiných Služeb, pro které společnost Profimedia vyžaduje poskytnutí osobních informací, uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ ), souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek společnosti Profimedia jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služeb. 5.5 Cookies. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě užití Webových stránek, zašle společnost Profimedia počítači Uživatele soubor - tzv. cookie, které umožňují uchovat informace o preferencích Uživatelů, a dále automaticky shromažduje určité informace a uchová je v souborech společnosti Profimedia. Tyto informace obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ vyhledávače, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výchozí stránky, operační systém, údaje o datu/času a clickstreamová data. Takto získané informace, které neidentifikují individuální Uživatele, je společnost Profimedia oprávněna použít pro správu Webových stránek, pro sledování pohybu Uživatelů po Webových stránkách a pro shromáždění demografických údajů o uživatelské základně. Společnost Profimedia je oprávněna přiřadit takto shromážděné údaje k osobně identifikovatelným údajům. IP adresy jsou spojeny s osobně identifikovatelnými údaji pro rozdělení typů zákazníků pro statistické účely. V případě tzv. cookie může Uživatel ve svém vyhledávači nastavit odmítnutí cookies s tím, že přístup na některé nebo všechny prvky Webových stránek může v takovémto případě být omezen nebo zastaven. 5.6 Předávání osobních údajů. Provedením registrace a/nebo vytvořením profilu, a/nebo objednáním zboží či služeb nabízených společností Profimedia na Webových stránkách či zahájením užívání jiných Služeb, pro které společnost Profimedia vyžaduje poskytnutí osobních informací, uděluje Uživatel společnosti Profimedia souhlas k předání osobních údajů Uživatele osobám tvořícím se společností Profimedia podnikatelské seskupení (např. mateřská společnost Profimedia) dle ustanovení 66 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (tzv. propojené osoby), a osobám, které pro společnost Profimedia zajišťují poskytování Služeb. Poskytnutí osobních údajů Uživatelů osobám, které zajišťují pro společnosti Profimedia poskytování Služeb, je společnost Profimedia oprávněna pouze za podmínky, že zajistí, aby tyto osoby zachovaly důvěrnost osobních údajů Uživatelů a nezneužily tyto údaje ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob. 5.7 Doba udělení souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. 5.8 Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

10 5.9 Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. 5. VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla společnosti Profimedia. Po odvolání souhlasu společnost Profimedia zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly vymazány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku provedení registrace a/nebo vytvoření profilu, a/nebo objednání zboží či služeb nabízených společností Profimedia na Webových stránkách a/nebo zahájení užívání jiných Služeb, pro které společnost Profimedia vyžaduje poskytnutí osobních informací, právo kdykoliv požádat společnost Profimedia o informaci týkající se zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě společnost Profimedia poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že společnost Profimedia zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat společnost Profimedia (nebo zpracovatele, jedná-i se o osobu odlišnou od Profimedia) o vysvětlení, nebo požadovat, aby společnost Profimedia (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo odstranění osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že společnost Profimedia může být povinna poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Společnost Profimedia je dále oprávněna, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv společnosti Profimedia či propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů či Třetích osob Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů společností Profimedia a propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Společnost Profimedia je oprávněna sdělovat propojeným osobám pro účely provozování serverů propojených osob statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat. 6. Obchodní sdělení 6.1 Obchodní sdělení v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen Reklama ). Tato Reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje společnost Profimedia a je oprávněna jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit Reklama představuje Obsah Třetích osob, a společnost Profimedia proto žádným způsobem neodpovídá za obsah Reklamy. Pro vyloučení pochybností strany

11 výslovně prohlašují, že společnost Profimedia neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli Reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem Reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb. 6.2 Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění (dále jen Zákon o informační společnosti ), souhlasí s tím, že společnost Profimedia je oprávněna zasílat Uživateli na ovou adresu Uživatele uvedenou při registraci a/nebo při vytvoření profilu (či jejich změně), a/nebo při objednávce zboží či služeb společnost Profimedia na Webových stránkách (tj. vyplněním objednávkového formuláře) a/nebo při zahájení užívání jiných Služeb, pro které společnost Profimedia vyžaduje poskytnutí ové adresy Uživatele, obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách nabízených Služeb a propagačních a slevových či jiných akcí společnosti Profimedia, a dále o produktech a službách Třetích osob. 6.3 Reklamní patičky. Uživatel tímto v souladu se Zákonem o informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že společnost Profimedia je oprávněna zasílat Uživateli na e- mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci a/nebo při vytvoření profilu (či jejich změně), a/nebo při objednávce zboží či služeb společnost Profimedia na Webových stránkách (tj. Vyplněním objednávkového formuláře) a/nebo při zahájení užívání jiných Služeb, pro které společnost Profimedia vyžaduje poskytnutí ové adresy Uživatele, obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. 6.4 V případě, že Uživatel bude chtít odvolat svůj souhlas se zasíláním reklamy, informuje o tom společnost Profimedia prostřednictvím ové adresy: nebo prostřednictvím tel.: či prostřednictvím pokynů uvedených v ech obsahujících obchodní sdělení. 7. Vyloučení odpovědnosti 7.1 Vyloučení záruk. Služby poskytované společností Profimedia Uživateli jsou poskytovány tak jak jsou. Společnost Profimedia neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Profimedia a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli neodpovídá za to, že: a) Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, b) Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb, c) Služby budou poskytovány bez chyb, d) Obsah Profimedia či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob a e) jakákoli část Obsahu Profimedia licencovaná Uživatelem bude vždy umístěna a dostupná na Webových stránkách. 7.2 Odpovědnost za škodu. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že společnost Profimedia neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem; toto riziko Uživatel akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře

12 vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb K tomu se Uživatel zejména zavazuje a) pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý Obsah Uživatele a Uživatelem oprávněně licencovaný Obsah Profimedia a b) činit další vhodná opatření Společnost Profimedia Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Profimedia či Obsahu Třetích osob. Společnost Profimedia vůči Uživateli zejména neodpovídá za: a) nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby, b) ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Obsahu Uživatele a Uživatelem oprávněně licencovaného Obsahu Profimedia, c) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při zahájení poskytování Služeb (či jakékoli následné změně), d) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu nebo profilu, e) jakýkoliv následek používání Služeb a f) dostupnost a obsah webových stránek Třetích osob, na něž jsou na Webové stránce umístěny odkazy. Společnost Profimedia i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je, v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů, omezit odpovědnost společnosti Profimedia v souvislosti se Službami vůči Uživateli. 7.3 Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Společnost Profimedia v souladu s ustanovením 3, 4 a 5 Zákona o informační společnosti, zásadně neodpovídá za Obsah Uživatele. 7.4 Limitace škody. Strany se dohodly, že rozsah náhrady škody, která může vzniknout Uživateli v důsledku jednoho či více porušení povinností společnosti Profimedia vyplývajících z těchto Podmínek, se omezuje částkou Kč (slovy: sto tisíc korun českých), přičemž tato částka odpovídá výši škody, způsobené Uživateli, kterou strany mohou v této souvislosti rozumně předvídat s přihlédnutím ke všem skutečnostem, jež v době zahájení užívání Služeb Uživatelem strany mohou nebo mají znát. 7.5 Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit společnost Profimedia za veškerou újmu, která jí vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem, včetně újmy, která společnosti Profimedia vznikne v souvislosti s Obsahem, který Uživatel umístí na Webových stránkách. 7.6 Smluvní pokuta. V případě neoprávněného užití takové části Obsahu Profimedia (vyjma Děl, jak jsou definovány ve Zvláštních podmínkách Licence uvedených v Příloze č.1 těchto Podmínek), ke které lze v souladu s českým právním řádem a Webovými stránkami nabýt licenci, se Uživatel zavazuje zaplatit společnosti

13 Profimedia smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Profimedia požadovat příslušnou náhradu škody, včetně škody přesahující výši smluvní pokuty a uplatnění dalších práv, které české právní předpisy v této souvislosti společnosti Profimedia poskytují. Smluvní pokuta za neoprávněné užití Děl je obsažena ve Zvláštních podmínkách Licence. 8. Souhlas s Podmínkami 8.1 Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb. 8.2 Změny a účinnost změn Podmínek: Změny podmínek. Společnost Profimedia je oprávněna kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. O změně Podmínek bude společnost Profimedia Uživatele informovat alespoň 30 dnů před plánovaným dnem účinnosti nového znění Podmínek vyvěšením oznámení o novém znění Podmínek společně s novým zněním Podmínek a/nebo zasláním oznámení o změně Podmínek na ovou adresu Uživatele uvedenou při registraci a/nebo při vytvoření profilu (či jejich změně), a/nebo při objednávce zboží či služeb společnost Profimedia na Webových stránkách a/nebo při zahájení užívání jiných Služeb, pro které společnost Profimedia vyžaduje poskytnutí ové adresy Uživatele Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným společností Profimedia, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném společností Profimedia jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném společností Profimedia jako datum účinnosti změny Podmínek Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl registraci ve smyslu čl. 3. těchto Podmínek. 9. Různé 9.1 Porušování práv Uživatele. V případě, že Uživatel zjistí, že na Webových stránkách dochází k porušování jeho autorských práv, informuje společnost Profimedia o takovémto porušení oznámením obsahujícím: a) fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorského práva nebo osoby oprávněné jednat jako zástupce vlastníka

14 autorského práva, b) popis díla nebo děl, na které se tvrzená ochrana dle autorského práva vztahuje, a kterého se dle Uživatele porušení týká, stejně jako identifikaci materiálu, který toto porušení obsahuje, c) popis místa, kde je tento materiál umístěn na Webových stránkách, d) dostatečné informace umožňující společnosti Profimedia Uživatele kontaktovat (např. adresa bydliště, telefonní číslo a ová adresa) a e) další informace, o které Uživatele společnost Profimedia v této souvislosti požádá. V případě, že společnost Profimedia dojde k závěru, že na Webových stránkách dochází k porušování práv Uživatele, bude Uživatele kontaktovat se sdělením o dalším postupu společnosti Profimedia. 9.2 Vztah k Třetím osobám: Obsah Třetích osob. Společnost Profimedia není odpovědná za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb či poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služeb a software Třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb. Společnost Profimedia zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob Obsah serverů Třetích osob. Servery ani služby Třetích osob nejsou společností Profimedia kontrolovány a společnost Profimedia není odpovědná za obsah žádného ze serverů Třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích osob. Společnost Profimedia není odpovědná za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru Třetích osob. Propojení serverů Třetích osob se službami společnosti Profimedia neznamená, že by společnost Profimedia schvalovala obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli Zpřístupnění osobních údajů a Uživatelského účtu. Osobní údaje budou serveru Třetí osoby zpřístupněny pouze v případě, že se Uživatel na tomto serveru přihlásí k propojení se Službou a poskytne Třetí osobě souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile server Třetí osoby, jemuž byl udělen souhlas dle předcházející věty, požádá společnost Profimedia o zpřístupnění údajů Uživatele, budou tyto údaje zašifrovány a zabezpečeně odeslány na tento server pomocí moderní šifrovací technologie. Uživatel bere tímto na vědomí, že jakékoli zprávy či informace odeslané na Webové stránky mohou být prohlíženy či zachyceny Třetími osobami, i v případě zvláštního oznámení o kódování této informace (např. finanční informace) a že jakákoli osobně identifikovatelná informace, kterou poskytne v souvislosti s Veřejnými stránkami, může být přečtena, evidována či použita jinými uživateli Veřejných stránek a mohla by být použita k odesílání nevyžádaných zpráv Použití osobních údajů na serverech Třetích osob. Uživatel je odpovědný za to, že se seznámil s prohlášením o zásadách používání osobních údajů a podmínkami jejich použití na každém serveru Třetí osoby, který navštívil a ujistil se, že souhlasí se způsobem použití svých osobních údajů na příslušném serveru Třetí osoby. 9.3 Lightbox. Služba lightboxu je dostupná na Webových stránkách. Jakýkoli Obsah Profimedia poskytnutý Uživateli pro účely lightboxu zůstává ve vlastnictví společnosti Profimedia a Uživatelk němu nenabývá žádná autorská či jiná práva s výjimkou práva zpřístupnit obsah lightboxu Třetím osobám. Společnost Profimedia na žádost

15 Uživatele a na jeho odpovědnost kontaktuje Uživatelem určené Třetí osoby prostřednictvím ových adres poskytnutých Uživatelem. Uživatel ani Třetí osoby, kterým byl lightbox zpřístupněn nejsou zejména oprávněni kopírovat a rozšiřovat či sdělovat v lightboxu umístěný Obsah Profimedia. 9.4 Uzavírání smluv. V případě uzavření jakékoli smlouvy mezi Uživatelem fyzickou osobou jednající mimo rámec obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a společností Profimedia prostřednictvím elektronické komunikace (např. kupní smlouvy) nebude použití komunikačních prostředků zpoplatněno. 9.5 Důvěrnost. Veškeré informace, které byly Uživateli v souvislosti se Službami společnosti Profimedia poskytnuty a které společnost Profimedia označí jako důvěrné nebo jinak podobně označí či informace, které vzhledem ke svému obsahu lze považovat za důvěrné, není Uživatel oprávněn sdělovat nebo jinak zveřejnit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Profimedia, s výjimkou poskytnutí takovéto důvěrné informace zaměstnancům, dodavatelům či jiným osobám činných ve prospěch Uživatele, pokud je takováto znalost důvěrné informace potřebná pro realizaci Služeb. Tento zákaz se neuplatní v případě informací, které jsou veřejně přístupné či vůči kterým má Uživatel zákonnou informační povinnost. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností Profimedia. 10. Závěrečná ustanovení 10.1 Komunikace. Veškerá komunikace mezi společností Profimedia a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě společnosti Profimedia doručením na adresu jejího sídla a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou Uživatelem při užívání Služeb nebo na adresu, na které se Uživatel zdržuje), em (v případě společnosti Profimedia doručením na ovou adresu a v případě Uživatele na ovou adresu uvedenou při užívání Služeb). Komunikace ze strany společnosti Profimedia ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být společností Profimedia uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Webových stránek (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi společností Profimedia a Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě společnosti Profimedia zejména prostřednictvím telefonního čísla a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při užívání Služeb) Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi společností Profimedia na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.

16 10.3 Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení před obecnými soudy České republiky Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí Podmínek, platí ustanovení české verze Přílohy. Nedílnou součástí Podmínek jsou Přílohy č. 1 a 2, upravující podmínky služby poskytování licence a prodeje obrazů Smlouva o poskytování fotografických záběrů. Nestanovuje-li smlouva o poskytování fotografických záběrů uzavřená mezi společností Profimedia a Uživatelem jinak, použije se na práva a povinnosti stran této smlouvy ustanovení těchto Podmínek Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část a je oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv jiných ustanovení těchto Podmínek. Společnosti Profimedia v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení Nástupnictví. Uživatel je oprávněn postoupit nebo převést svá práva vyplývající z Užívání Služeb pouze se souhlasem společnosti Profimedia, přičemž právní nástupce Uživatele je vázán těmito Podmínkami Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Podmínek, může Uživatel kontaktovat společnost Profimedia na ové adrese:

17 Příloha č. 1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO LICENČNÍ SMLOUVY K DÍLŮM 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost Profimedia.CZ a.s., IČ: , se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Nerudova 1668, PSČ 53002, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19841, (dále jen Profimedia ), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům produkty, služby, software, internetové stránky a aplikace umístěné pod doménovým jménem profimedia.cz, profimedia.com, profimedia.sk, profimedia.hu a jiných doménách provozovaných společností Profimedia (dále jen Služby, jednotlivě také Služba ). 1.2 Součástí nabízených Služeb společnosti Profimedia je poskytování licencí k Obsahu Profimedia, a to k obrazovému materiálu fotografiím, ilustracím, grafickým logům a video nahrávkám (dále jen Klip ) či jiným dílům, včetně souvisejících metadat, textů, záběrů a informací, umístěných na Webových stránkách (dále jen Díla ). 1.3 Vztah společnosti Profimedia a Uživatele při uzavírání licenční smlouvy na poskytnutí licence k Dílům se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami dostupnými na adrese a těmito zvláštními podmínkami pro poskytování licence (dále jen Zvláštní podmínky Licence ), které jsou součástí Všeobecných smluvních podmínek. Nestanoví-li tyto Zvláštní podmínky Licence jinak, použijí se na práva a povinnosti společnosti Profimedia a Uživatele Všeobecné smluvní podmínky. Rozsah licence k Dílům, kterou společnost Profimedia poskytuje Uživatelům (dále jen Licence ) je stanoven v těchto Zvláštních podmínkách Licence, na Webových stránkách vztahujících se k jednotlivým Dílům a na daňovém dokladu vystaveném společností Profimedia Uživateli ve vztahu k ceně Licence, jenž potvrzuje Uživatelem objednaný rozsah Licence (dále jen Faktura ). 1.4 Každý Uživatel je povinen se před uzavřením licenční smlouvy na poskytnutí Licence k Dílům seznámit s Všeobecnými smluvními podmínkami, včetně těchto Zvláštních podmínek Licence. Objednáním Licence Uživatel souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami a těmito Zvláštními podmínkami Licence a zavazuje se jimi řídit. Pokud Uživatel s těmito Zvláštními podmínkami Licence nebo Všeobecnými smluvními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se objednávání Licence. 1.5 Uživatel kromě Licence nenabývá žádná další práva k licencovaným Dílům. Veškerá Licencí poskytnutá práva zůstávají vlastnictvím společnosti Profimedia. Uživatel není oprávněn užít Dílo jako ochrannou známku, obchodní firmu či jiné obchodní označení. 1.6 Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy používané v těchto Zvláštních podmínkách Licence význam definovaný ve Všeobecných smluvních podmínkách. Pro vyloučení pochybností se v případě Služby poskytování Licence k Dílům za Uživatele považují zejména objednatelé Licence k Dílům. Nevyplývá-li ze Zvláštních podmínek Licence jinak, Díly se rozumí jak RM Díla, tak RF Díla a Klip (jak jsou definovány níže).

18 2. Pravidla poskytování Licence k Dílům 2.1 Díla. Jednotlivá Díla, k nimž Uživatel může od společnosti Profimedia nabýt Licenci, jsou umístěny v katalozích na Webových stránkách. Uživatel bere na vědomí, že společnost Profimedia je oprávněna měnit tyto katalogy (např. vyřazením nebo přidáním položek katalogu) a neručí Uživateli za to, že jím licencovaná Díla budou na Webových stránkách vždy dostupná. Uživatel bere na vědomí, že Díla jsou společností Profimedia licencována tak, jak jsou, tj. v takové formě a v takovém rozsahu (tj. jednotlivým způsobům užití, územnímu a časovému rozsahu práv k Dílům), jak je uvedeno na Webových stránkách vztahujících se k jednotlivým Dílům. V případě, že Uživatel bude mít zájem o nabytí práv k Dílům v jiném rozsahu než nabízením společností Profimedia, odpovídá za nabytí takových práv od Třetích osob. 2.2 Objednávka. Licence k Dílu je objednána Uživatelem vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Odeslaná objednávka Licence je návrhem na uzavření licenční smlouvy. Licenční smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky Uživatele společností Profimedia. Společnost Profimedia potvrdí objednávku Uživatele prostřednictvím ové adresy Uživatele uvedené v objednávce, případně jiným způsobem dle dohody stran. 2.3 Zrušení objednávky. Uživatel je oprávněn zrušit svou objednávku bez udání důvodu až do okamžiku doručení potvrzení objednávky Uživatele společností Profimedia. 2.4 Ceny a způsob platby a kontrola plnění. Cena Licence k jednotlivým Dílům, mimo RM Děl (jak jsou definovány níže), je uvedena na Webové stránce vztahující se k jednotlivému Dílu. Cena Licence k Dílu je platná v okamžiku uskutečnění objednávky vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Cena za Díla RM bude stanovena dohodou stran v závislosti na Uživatelem objednaných způsobech užití Díla RM, časovém a teritoriálním rozsahu užití RM Díla a délce požadovaného Klipu. Platbu ceny za Licenci může Uživatel uskutečnit způsobem uvedeným v objednávkovém formuláři či jiným způsobem, který bude mezi stranami dohodnut. Cena za Licenci je splatná do 30 dnů od data vystavení Faktury nebo do data splatnosti uvedeného na Faktuře podle toho, které datum splatnosti nastane dříve. 2.5 Opožděná platba ceny Licence. V případě, že Uživatel nezaplatí cenu nebo její část za Licenci ve lhůtě uvedené v čl. 2.4 výše, je Uživatel povinen zaplatit společnosti Profimedia úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. V případě, že Uživatelem je fyzická osoba-spotřebitel, bude výše úroků stanovena v souladu s platným právními předpisy. Není-li cena Licence řádně splacena, je společnost Profimedia oprávněna účtovat Uživateli k dlužné částce a úrokům z prodlení také smluvní pokutu ve výši 1,5% z dlužné částky měsíčně. 2.6 Účinnost Licence a zpřístupnění Díla. Není-li ujednáno jinak, společnost Profimedia zašle bezprostředně po zaplacení ceny Licence Uživateli URL odkaz na Dílo. Prostřednictvím tohoto odkazu bude licencované Dílo přístupné Uživateli po dobu trvání Licence, ne však déle než 90 dnů ode dne zaslání odkazu. V případě, že takto zpřístupněná digitální kopie Díla bude obsahovat vady (vyjma takových vad, které jsou nedílnou součástí Díla) poskytne společnost Profimedia dle svého uvážení Uživateli opravenou kopii Díla nebo náhradní kopii Díla, a to za podmínky, že Uživatel uplatní toto své právo do 10 dnů od doručení

19 příslušného URL odkazu Pokud společnost Profimedia usoudí, že není možné poskytnout náhradní kopii Díla, vrátí Uživateli cenu za Licenci, a to za předpokladu, že ze strany Uživatele nedošlo k užití licencovaného Díla. Okamžikem doručení odkazu nabývá Licence účinnost (tj. Uživatel je oprávněn užívat Dílo ve stanoveném rozsahu). 3. Rozsah licence. 3.1 Prohlášení Profimedia. Společnost Profimedia prohlašuje, že je oprávněna poskytnout Uživateli Licenci v rozsahu stanoveném těmito Zvláštními podmínkami Licence a/nebo Webovými stránkami vztahující se k jednotlivým Dílům a Fakturou (dále jen Rozsah licence ), a že použitím Díla v Rozsahu Licence nebudou porušena žádná autorská, vlastnická či jiná práva Třetích osob. 3.2 Rozsah Licence. Rozsah Licence nezahrnuje, není-li stanoveno jinak, svolení osob k užití jejich obrazových snímků či jiných záznamů a oprávnění k užití jiných autorských děl (např. hudebních či výtvarných děl) zachycených na obrazovém materiálu (případně jiných movitých nebo nemovitých věcí zaznamenaných na obrazovém materiálu). Uživatel odpovídá za posouzení, zda k platnému užití Děl s takovýmto obsahem je potřeba získat další svolení či oprávnění, a za získání příslušných oprávnění. 3.3 Díla Rights-managed (RM). K Dílům označeným na Webových stránkách jako Rightsmanaged a/nebo RM poskytuje společnost Profimedia nevýhradní omezenou licenci, a to pro způsoby užití a v územním a časovém rozsahu dohodnutém stranami na základě objednávky Uživatele. Cena za Licenci k RM Dílu je stanovena v závislosti na rozsahu užití Díla v Licenci a v případě Klipu také na délce tohoto Klipu. V případě dohody mezi společností Profimedia a Uživatelem, poskytne společnost Profimedia Uživateli Licenci k RM Dílu jako výhradní, a to pro neomezený či omezený způsob užití. 3.4 Díla Royalty-free (RF). K Dílům označeným na Webových stránkách jako Royaltyfree a/nebo RF poskytuje společnost Profimedia, není-li stanoveno jinak, nevýhradní celosvětovou licenci bez časového omezení a pro všechny v době objednávky známé způsoby užití Díla, včetně oprávnění ke spojení Díla beze změny nebo po zpracování či jiné změně s jinými díly a užití takto vzniklého díla (dále jen Konečné dílo ) v rozsahu a způsoby stanovenými pro užití Díla. Cena za Licenci k RF Dílům je stanovena jako jednorázový paušální poplatek. 3.5 Omezená licence pro použití Comp. Společnost Profimedia uděluje tímto Uživatelům bezplatně licenci po dobu 60 dnů pro účely stažení rozmnoženiny Díla a posouzení, zda má Uživatel zájem o koupi Licence k danému Dílu (dále jen Comp Dílo ). V případě neregistrovaného Uživatele, je Uživatel oprávněn stahovat Comp Dílo pouze s viditelným vodoznakem. Společnost Profimedia je oprávněna zpřístupnit obrazový materiál Comp Díla bez viditelného vodoznaku pouze registrovaným Uživatelům. Obrazový materiál Comp Díla není Uživatel oprávněn užít v žádných veřejně distribuovaných materiálech (a to ani případně v rámci společnosti Uživatele). Nezakoupí-li si Uživatel Licenci k obrazovému materiálu Comp

20 Díla, je povinen po uplynutí 60 dnů od stažení Comp Díla, Comp Dílo vymazat nebo jinak odstranit veškeré kopie Comp Díla. 3.6 Podlicence. Není-li ujednáno jinak, není Uživatel oprávněn poskytnutou Licenci či jakoukoli její část k Dílům převést nebo postoupit na Třetí osobu. Uživatel je oprávněn pověřit k zpracování Díla v souladu s Licencí své zaměstnance nebo dodavatele za předpokladu, že zajistí dodržení Podmínek a Zvláštních podmínek Licence takovýmito osobami. Uživatel odpovídá společnosti Profimedia za porušení Licence svými zaměstnanci či dodavateli. 3.7 Změna Rozsahu Licence. Strany se mohou dohodnout na rozšíření Rozsahu Licence. Cena za rozšířený Rozsah Licence k Dílu bude stanovena dohodou stran. 3.8 Licence ke Konečnému dílu. Uživatel tímto poskytuje společnosti Profimedia bezplatnou nevýhradní a časově neomezenou licenci ke Konečnému dílu za účelem užití Konečného díla v ukázkách a prezentacích pro marketingové účely společnosti Profimedia, s účinností od okamžiku vytvoření Konečného díla. Uživatel se zavazuje poskytnout či jinak zpřístupnit Konečné dílo společnosti Profimedia bezprodleně poté, co bude Konečné dílo vytvořeno. Konečným dílem se pro účely Zvláštních podmínek Licence článku rozumí i dílo vytvořené Uživatelem na základě RM Díla, je-li Uživatel k takovému užití RM Díla v Licenci oprávněn. 4. Povinnosti Uživatele 4.1 Informace o autorském právu. Bude-li Dílo užito v souladu s Licencí k publikaci v médiích či k jinému zveřejnění a/nebo rozšiřování, je Uživatel povinen označit toto Dílo informací týkající se autora tohoto Díla a společnosti Profimedia, ve formátu: jméno autora/název kolekce/profimedia nebo v jiném formátu uvedeném na Webových stránkách vztahujících se ke konkrétnímu Dílu, a dále viditelně připojit toto oznámení k licencovanému Dílu. V případě Klipu je Uživatel povinen připojit takovéto oznámení v produkci a v titulcích Klipu či jiného díla, ve kterém byl Klip použit, a to ve formátu srovnatelném pro jakékoli jiné obdobné oznámení. Poruší-li Uživatel toto ustanovení, je povinen zaplatit společnosti Profimedia za každé takovéto porušení smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny Licence konkrétního Díla, k němuž nebylo řádně připojeno výše uvedené oznámení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Profimedia požadovat příslušnou náhradu škody, včetně škody přesahující výši smluvní pokuty, a uplatnění dalších práv, které české právní předpisy v této souvislosti společnosti Profimedia poskytují. 4.2 Zakázané užití Děl. Uživatel není oprávněn užít Díla v jiném rozsahu než v rozsahu uvedeném v Licenci. Není-li v Licenci stanoveno jinak, není Uživatel oprávněn upravovat nebo měnit licencované Dílo, s výjimkou standardní úpravy barvy nebo drobného oříznutí z důvodu omezeného prostoru. Uživatel se zavazuje, že Konečným dílem nebudou porušena autorská práva či jiná práva Třetích osob. V případě spojení Díla s jiným autorským dílem či jiným materiálem nebo informacemi či jiným zpracováním Díla, odpovídá Uživatel za jakékoli porušení práv Třetích osob vzniklých z takového zpracování Díla. Dílo ani Konečné dílo nesmí být užito pro nezákonné účely či účely v rozporu s dobrými mravy. Uživatel není zejména oprávněn užít Dílo nebo Konečné dílo v pornografickém díle, pro hanobení jiné osoby nebo národa,

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pan Michal Lukáš, IČ: 71395695, místem podnikání Milánská 465, Praha 10 109 00 (dále jen cardbook ), poskytuje za níže uvedených

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb webového portálu wikireality.cz

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb webového portálu wikireality.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb webového portálu wikireality.cz 1.1 Internetový portál wikireality.cz, který je provozován společností Pricetown.s.r.o, IČ: 279 17 223, se

Více

Smlouva o poskytování služby Smartemailing

Smlouva o poskytování služby Smartemailing Smlouva o poskytování služby Smartemailing uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Firma 2.0 s.r.o., IČ 292 10 372 se sídlem: Krakovská 583/9, 110 00 Praha

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o poskytování služby AutoMail

Smlouva o poskytování služby AutoMail Smlouva o poskytování služby AutoMail Uzavřená na základě paragrafu 269 odst. 2 zákona č. 513 / 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění ROUCEK Group s.r.o., IČ: 01451561 Se sídlem: Rvačov 154, 413

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Provozovatelem internetové služby Grups provozované na adrese grups.eu (dále jen služba Grups ) je společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz)

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů 1.1 Služba DirectMailer spočívá v sadě on-line prostředků a nástrojů

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky Posílejte newslettery profesionálně Smluvní podmínky 1 Smluvní podmínky poskytování služby Email kampaně (Dále jen Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender. (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender. (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender (dále jen Podmínky ) Následující text je smluvním ujednáním jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedené služby FileSender zavazuje dodržovat pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty.

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty. Všeobecné podmínky použití aplikace Jana Šimka Místo podnikání: Dlouhá 71, 363 01 Ostrov Identifikační číslo: 87247054 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Ostrov (dále jen Provozovatel

Více

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni Smluvní podmínky Smluvní podmínky pro poskytování marketingových služeb v oblasti PPC reklamy. Služeb MarketingForYou.cz, Tomáš Čisárik, 17.listopadu 242, Domažlice, IČO: 74443003, DIČ: 8703051896, platné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více