Literatur- und Rechtsprechungsübersicht Tschechische Republik - Slowakische Republik eine Auswahl der aktuellen Eingänge

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatur- und Rechtsprechungsübersicht Tschechische Republik - Slowakische Republik eine Auswahl der aktuellen Eingänge"

Transkript

1 Literatur- und Rechtsprechungsübersicht Tschechische Republik - Slowakische Republik eine Auswahl der aktuellen Eingänge Beispiel für Suchschlüssel Schlüssel Nr. Quelle Zeitschrift/Ort Jahrgang Seite Verfasser Titel WiRO Bohata, P.: Zölle in der ČR SACHGEBIETE (Schlüsselnummer = erste dreistellige Nummer) Allgemeines: Lexika, Grundlagen und Hilfswissenschaften Staat und Recht, allgemein Öffentliches Recht Wirtschafts- und Handelsrecht Zivil-, Familien- und Zivilprozessrecht Internationales Privat- und Prozessrecht Straf- und Strafprozessrecht, Strafvollzugsrecht, Kriminologie Arbeits- und Sozialrecht Justiz, Rechtspflege Völkerrecht Anm.: Interlokales und Interzonales Recht = Internationales Recht Bedeutung der Quellennummern (zweite Ziffer hinter der Schlüsselnummer) 1. Monographien nur welche im IOR vorhanden sind 2. Aufsätze überwiegend nur aus Zeitschriften, die im IOR vorhanden sind 3. Chronik, WiRO-Berichte, Zeitungsartikel 4. Rechtsprechung ab Auswahl 5. Gutachten öffentlich nicht zugänglich!! 6. Normativakte und Übersetzungen G, VO, DVO, RegAO, 7. Statistiken 8. Sonstiges Abkürzungsverzeichnis AdN AUBI AUCI BA ČR ČNR EP Ad Notam (Publikationsorgan der Tschechischen Notarkammer) Acta Universitatis Brunnensis Iuridika (Jahrbuch Uni-Brno) Acta Universitatis Carolinae Iuridica (Jahrbuch Uni-Praha) Bulletin advokacie (Publikationsorgan der Tschechischen Anwaltskammer) Česká republika Česká národní rada (Tschechischer Nationalrat) Evropské právo (Beilage von Právní rozhledy) 1

2 IOR-S JOR KS NS OE OER OS P PaZ PO PP PR PRád PZ RIW ROW SlgGE SNR SP SoudR SZ ÚS VS WGO WiRO Studienreihe des IOR Jahrbuch fuer Ostrecht (Publikationsorgan des IOR) Krajský soud Nejvyšší soud Osteuropa Osteuropa-Recht Okresní soud Právník Právo a zákonnost Právný obzor Právní praxe Právní rozhledy Právní rádce Právní zpravodaj Recht der internationalen Wirtschaft Recht in Ost und West Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (Entscheidungssammlung ČR) Slovenská národní rada (Slowakischer Nationalrat) Správní právo Soudní rozhledy Socialistická zákonnost Ústavní soud Vrchní soud Wichtigste Gesetzgebungsakte Osteuropas (Zeitschrift) Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Handbuch und Zeitschrift) Übersicht der neuesten Literatur und Rechtsprechung 2002 und P Ličková, M., Dissent a Ústavní rada francouzské páté republiky PR Zima,R., K tzv. Hromadným žalobám P Havel, B., Poznámky k přípustnosti analogie ve veřejném právu P Kindl, M., Malá úvaha o analogii ve veřejném právu P Hajn, P.,Analogie jako právní institut a jako způsob usuzování P Eliáš, K., Obdoba (poznámky v analogii v právu) P Krecht, J., K časové podmíněnosti práva a právních vztahů jím zakládaných P Bejček, J., Přínosy a rizyka moderace veřejnoprávní sankce v rámci tzv. programu shovívavosti (Leniency programme) P Telec, I., Věc přirozenoprávní 2

3 130 2PO Beňa, J., proces ustanovovania slovenského právneho poriadku v rokoch PO Zavacká, K., K tradicii nariaďovacej právomoci na Slovensku P Bertlmann, K., Útěk od praporů (Pražské jaro 1968) EP Whelanová, M., problémy harmonizace českého práva s právem EU PO ColotkaP., Hlavné inštitucie EU PO Sedláková, B., Niektoré problemy aproximacie práva v SR PO Pikna, B., Charakteristika acquis communautaire justice a vnitřních věcí z pohledu asociovaných zemí P Kohout, A., Některé poznatky z uplatňování legislativních metod a technik k harmonizaci práva ČR s právem EU BA Langová, V., Revoluce v klasických komunitárních řízeních? P Pítrová, L., Úloha národních parlamentú v legislativním procesu EU EP Pauknerová, M., Právo Světové obchodní organizace, právo ES a vnitrostátní právo OEW Franzen, W., Tschechien vor dem EU-Beitritt; Empirische Ergebnisse zu Einstellungen und Erwartungen der Bevölkerung P Král, R., Nařízení ES WiRO Bohata Verfassungsnovelle (Nr. 448/2001 Sb.) WiRO Bohata Verfassungsnovelle sog. Europäische Novelle Bratislava 2002 Posluch, M./Cibulka, L./Kroupa, J., Státní právo P Bejček, J., Vlastnictví státu, Masarykova univerzita Brno 2000, 230s P Holub, J., Nástin polemiky o možnosti a znacích evropské ústavy P Tóthová, M., Vzřah hlavy štátu k zákonodárnej moci JP Mikule, V., Proměny české Ústavy PO Řehůřek, M., Štvrtá hlava Ústavy Slovenskej republiky v spoločenskoprávnej realite PO Chovanec, J., Vznik samostatnej Slovenskej Republiky z hľadiska legitimity (Inagruačná prednáška) 3

4 202 2 P Pikna, B., Charta základních práv EU a její právní a věcná dimenze P Šišková, N., Problematika možného přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve světle aktuálního vývoje EP Zemánek, J., Zákaz diskriminace z důvodů státní příslušnosti v EP P Šišková, N., Vývoj doktríny základních práv v judikatuře Evropského soudního dvora P Blahož, J., Rovnoprávnost mužů a žen ve sjednocující se Evropě se zvláštním zřetelem na tuto otázku v České republice BA /17 Repík, B,. Svoboda projevu advokáta při výkonu obhajoby v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva P Šišková, N., Formální základy evropského unijního práva lidských práv P Hanuš, L., Několik glos k ochraně nabytých práv a judikatura ÚS PO Šmihula, D., Univerzalizmus ako základ modernej koncepcie ľudských práv a priznanie schopnosti preživať utrpenie ako predpoklad ich uznania PO Pikna, B., Obecné právní zásady Společenství v relaci k ochraně základních práv PO Šišková, N., Úprava lidských práv v primárním s sekundárním právu ES/EU JP Petrová, E., Stížnost na ČR před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku JP Pikna, B., Evropská unie systém a prameny ochrany základních práv PO Čeplíková, M., Náboženské organizace na Slovensku a pramene práva PO Mazák, J. / Gajdošíková, Ľ., Ochrana základných práv a svobod na základe sťažnosti podľa článku 127 Ústavy SR PO Svák, J. / Kuteničová, E., Vzájomné vzťahy a persektivy ochrany ľudských práv v rámci Rady EU PO Šmihula, D., Oprávnenie štátu obmedziť ľudské práva PO Wildhaber, L., Posolstvo o európskom práve ľudských práv PO Šišková, N., Aktuální otázky ochrany lidských práv v EU PZ Pipková, H., Volný pohyb studentů v právu Evropských společenství PO Nemčeková, R., Vzťah lekár pacient z pohľadu právnej úpravy PO Šmihuľa, D., Oprávnenie štátu obmedziť ľudské práva PO Svák, J., Kuteničová, E., Vzájomné vzťahy a perspektívy ochrany ľudských práv v Rámci Rady Európy a Európskej únie PO Mazák, J., Gajdošíková, Ľ., Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažnosti podľa článku 127 Ústavy Slovenskej Republiky 202 ě P Pikna, B., Systém ochrany základních práv v EU P Lisse, L., Způsobilost mít práva jako esence právního státu P Malenovský, J., Postavení mezinárodních smluv o lidských právech v českém právu po PZ 8 I Schorm, V., Stížnosti na ČR před ESD pro lidská práva PR Langášek, T., Principy dobré správy v praxi evropských ombudsmanů PR Telec, I., Lidská práva a duševní vlastnictví P Blahož, J., Evropská unijní ochrana lidských práv, Linde, Praha s P Svák, J., Sloboda prejavu v retrospektive rozhodnutí orgánov Rady Európy WiRO Bohata, P., Neues gesetz der SR über Datenschutz (Nr. 428/ Z.z.) WiRO Bohata, P., VerfG-Urteil zum kleinen Lustrationsgesetz (35/2002

5 203d 2 JP Pipková, H., Kroky nutné k europeizaci českého azylového práva 203d 3 WiRO Bohata, P., Änderung des Ausländergesetzes (217/2002 Sb.) 203d 3 WiRO Bohata, P., Eine Novelle des Asylgesetzes (WiRO 2000, 190) (Nr. 2/2002 Sb.) 204a 2 P Kysela, I., Spory mezi komorami v dvoukomorových parlamentech a způsoby jejich řešení 204a 2 P Šmidmayer, J a kol., Potřebujeme nový shromažďovací zákon? 204a 2 P Kysela, J., Bikameralismus a demokracie 204c 2 P Šín, Z., Historie legislativních pravidel v naších zemích 204c 2 P Krsková, A., O normách a chaose (Opatrný chválospev na povinnosť) 204c 2 P Běhan, P., Princip subsidiarity a proporcionality v tvorbě komunitárního práva 204c 2 P Šín, Z., Tvorba práva, její regulace, zkušenosti a problémy 204c 2 PVP Vojáček, J, Dekrety presidenta republiky a jejich uplatnění na Slovensku PR Dvořák, J., Vyřizování stížností státními orgány Bratislava 2002 Šveda, D./ Petrlová, M./ Kriška, P., Referendum (Zákon 564/1992 Zb.) PO Nikodým, D., Referendum PVP Kysela, J., Referendum opět na scéně WiRO Bohata, P., Ein neues Komunalwahlgesetz (Nr. 491/2001 Sb.) SoudR NS ČR: K důvodnosti návrhu na rozpuštění politické strany. K běhu lhůty pro dodatečné splnění povinnosti odstranit nedostatky výroční finanční zprávy SoudR NS ČR: K požadaku na konkrétnost důvodu odmítnutí registrace politické strany SoudR NS ČR: K postupu Ministerstva vnitra při odstraňovaní vad návrhu na registraci polit. Strany. Důvodnost odmítnutí registrace politické strany SoudR NS ČR: K řízení o opravném prostředku ve věci návrhu na registrací politické strany SoudR NS ČR: Příslušnost Nejvyšího soudu k řízení ve věcech voleb SoudR NS ČR: Důsledky rozdilných rozhodnutí krajskych soudů o registraci kandidátní listiny pro mřízení o neplatnosti volby kandidáta do Poslanecké sněmovny. Rozsah přezkumného oprávnění Nejvyššího soudu v řízení ve věcech voleb SoudR NS ČR: K přípustnosti opravného prostředku ve věci zaregistrovaní kandidátní listiny SoudR NS ČR: Důsledky nedostatku aktivní legitimace navrhovatele v řízení ve věcech voleb BA NS ČR: Pravdivost údajů o kandidátovi a neplatnost voleb PO Čeplíková, M., Náboženské organizácie na Slovensku a pramene práva PO Kanárik, I., Bujňáková, M., Národná banka Slovenska právna úprava jej postavenia a tvorby práva 5

6 208b 2 P Malenovský, J., Právo na restituci ve státech střední a východní Evropy ve světle judikatury Evropské komise a ESLP 208b 2 BSA Drgonec, J., Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom 208b 4 PR NS ČR: K posouzení slučitelnosti trestného činu vyhýbání se služební povinnosti podle 270 odst. 1 TrZ (1950) s demokratickými a právnímy principy. K povaze informace předsedy soudu týkající se rehabilitačního řízení 208b 4 SoudR KS Ústí nad Labem: Poskytnutí náhradních pozemků podle restitučních zákonů PO Chovanec, J., Vznik samostatnej Slovenskej republiky z hľadiska legitimity PR Kysela, J./ Kühn, Z.: Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR WiRO Bohata, P., Gründung des Amts für die Vertretung des Staates in Vermögensangelegenheiten (201/2002 Sb.) PR Kolman, P., Reforma veřejné správy a správní dozor nad obcemi 211a 2 PO Řehůřek, M., Racionálnosť verejnej správy 211a 2 PR Mates, P., Zjišťování totožnosti ve správním právu 211a 2 PZ I Východiska reformy správního trestání 211b 1 Bratislava 2002 Škultéty, P., Správné právo hmotné všeobecná čásť 211b 1 UK Praha 2001 Čebišová T.: Vybrané otázky správního práva 211b 2 BA Matejka, J./Chum, V., Obecnost neznamená nejednoznačnost, aneb ještě malá poznámka k některým nedostatkům zákona o elektronickém podpisupřed jeho novelizací 211b 3 WiRO Bohata, P., RegierungsAO über Milcherzeugungsquoten (Nr. 410/2001 Sb.) Bratislava 2002 Kučerová, E., Správné konanie komentár, 2. vydanie PZ /1 Parlament ČR schválil novou úpravu správního soudnictví PR Smékal, R., Správní soudnictví v rozhodovací praxi Ustavního soudu SoudR Pomahač, B., Plná jurisdicke správních soudů WiRO Mates, P., Haftung der Unternehmer für Vewaltungsdelikte im tschechischen Recht 212a 2 PR Mazanec, M., Rozhodování soukomoprávních věcí správnímy orgány 212a 2 PrZ Kaucký, J / Ondráčková, V., Návrh nového správního řádu 212a 2 SoudR Derka, L. Námitka promlčení vznesená v odvolacím řízení 212a 2 PR Hansel, M., K otázce počítání lhůty pro uložení pokuty za správní delikt 212a 2 JP Pomahač, R., Modality obecné správní žaloby 212a 2 PR Mates, P., K některým otázkám ochrany soukromí ve správním právu 212a 2 PR Hansel, M., Možnosti nápravy nicotného správního aktu z pohledu 59 platného správního řádu 212a 3 WiRO Bohata, P.: Gesetz über die Entscheidung von Kompetenzstreitigkeiten (Nr. 131/2002 Sb.) 212a 4 SoudR NS ČR: Překážka věci pravomocně rozhodnuté jako neodstranitelný nedostatek podmínek řízení 212a 4 SoudR KS Ostrava: Rozporné posouzení jednání policisty v kázeňském řízení a v řízení ve věci služebního poměru 6

7 212a 4 SoudR KS Hradec Králové: Náklady na přiložení a odstranění technických prostředků 212b 2 PR Hansel, M., Zákon č. 3/1918 Sb. o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů v posledním roce své existence 212b 2 PR Sládeček, V., Může nové správní soudnictví nahradit Veřejného ochrance práv? 212b 3 WiRO Bohata, P.: Gesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Nr. 150/2002 Sb.) 212c 3 WiRO Bohata, P., Gesetz über die Lösung von Kompetenzstreitigkeiten (131/2002 Sb.) PZ Mikule, V., Výkon a reforma státní správy PZ Vedral, J., Poznámk k novele zákona o obcích PZ Havlan, P., Český stát si zřídil Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Soud R Kovařík, Z., Nález Ustavního soudu a rozhodování ve směnečných věcech obcí 213a 2 PZ Mates, P., Co je obecní policie? 213b 2 PR Kadečka, S., Nařízení obcí s rozšířenou působností nový pramen českého práva 213b 2 PR Kovařík, Z., Obce a směnky po novele obecního zákona 213b 2 PO Kukliš, P., Medziobecná spolupráca 213b 2 PR Přibyl, T., Obecně závazné vyhlášky obcí, kterými se stanoví systém komunálních odpadů 213b 2 PR Havlan, P., Územní samosprávné celky jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv PVP Koudelka, Z., Střet zájmů WiRO Bohata, P., Gesetz über den Dienst in der öffentlichen Verwaltung der CR (218/2002 Sb.) 215a 2 TrpR Solotář, A./Púry, F., Skrytá reakce policie na již páchanou trestnou činnost 215b 3 WiRO Bohata, P., Gesetz der CR über Maßnahmen zusammenhängend mit dem Verbot von toxischen Waffen, Nr. 281/2002 Sb. 215b 3 WiRO Kosová, H., Gesetz der SR über Finanzbeitrag für die Angehörigen der tschechoslow. Auslandsarmee (105/2002 Z.z.) 215b 3 WiRO Bohata, P., Verteidigungsgesetz der SR (319/2002 Z.z.) 215b 3 WiRO Bohata, P., Neues Gesetz über Sicherheit des Staates im Kriegsfall und im Not- oder Ausnahmezustand (227/2002 Z.z.) 215c 2 BA Marek, T., Držení a nošení palných zbraní podle nové právní úpravy 216a 2 PZ /V Nový školský zákon 216c 2 PO Čeplíková, M., Náboženské organizácie na Slovensku a pramene práva 216c 2 PVP Šimáčková, K., Církev postrach státu 216c 3 WiRO Kosová, H., Gesetz über freie Religionsausübung und Stellung der Kirchen (3/2002 Sb.) 7

8 216d 3 WiRO Bohata, P., Gesetz der CR über die Ausfuhr von Kulturgütern (216/2002 Sb.) PZ /I Novela zákona o civilním letectví WiRO Bohata, P.: Das neue Wassergesetz (Nr. 184/2002 Z. z.) WiRO Bohata, P., Änderung des Strassengesetzes (Nr. 489/2001 Sb.) WiRO Bohata, P., Novelle der Strassenverkehrszulassungsordnung (Nr. 439/2001 Z.z.) SoudR K povaze pozemní komunikace 218b 2 PR Spáčil, J., K projednávání námitek účastníků územního nebo stavebního řízení, týkajících se budoucích imisí, soudem 218b 4 PR NS ČR: Rozhodování o námitce zastínění vznesené ve stavebním řízení a pravomoc soudu přípustná míra působení stavby na okolí zřízení stavby a rušení vlastníků sousendí nemovitosti 218c 2 PZ Filip, J., Regulace nájemného před Ústavním soudem ČR pouze další dějství 218c 3 WiRO , Bohata, P., Eine Novelle des Gesetzes über Wohnungseigentum (Nr. 451/2001 Sb.) 218c 3 WiRO Bohata, P., Gesetzes über Wohnungseigentum (Nr. 72/1994 Sb.) 219a 2 PO Nemčeková, R., Vzťah lekár-pacient z pohľadu právnej úpravy 219a 2 PVP Putz, G., Normování a diskriminace 219a 3 WiRO Protz, B., Neues Transplantationsgesetz der CR, Nr. 285/2002 Sb. 219a 3 WiRO Bohata, P., Apothekengesetz der SR (216/2002 Z.z.) 219a 3 WiRO Bohata, P., Ärztegesetz der SR (216/2002 Z.z.) 219a 3 WiRO Bohata, P., Gesetz über Krankenschwestern und Hebammen der SR (311/2002 Z.z.) 219b 1 Bratislava 2002 Košičiarová, S., Právo životného prostredia 219b 2 PO Sedláková, B., Zákon o odpadov z hľadiska apoximácie práva 219b 2 P Blahož, J., Základní lidské a občanské právo na zdravé životní prostředí 219b 3 WiRO Bohata, P., Gesetz der CR über Verpackungen (477/2001 Sb.) 219b 3 WiRO Kosová, H., Gesetz der CR über die Luftreihaltung (86/2002 Sb.) 219b 3 WiRO Bohata, P., Gesetz über Vorbeugung von Industriehavarien (261/2002 Z.z.) 219c 3 WiRO Bohata, P., Ein neues Gesetz über die Statistik (Nr. 540/2001 Z.z.) 219d 2 PZ Legislativa II K novele zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolaní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 219d 3 WiRO Bohata, P., Gesetz der SR über elektronische Unterschriften (215/2002 Z.z.) 219d 3 WiRO Bohata, P., Ein neues Gesetz über Verpackungen (Nr. 477/2001 Sb.) 219d 3 WiRO Bohata, P., Jagdgesetz (Nr. 449/2001 Sb.) PZ Legislativa I Návrh novely zákona o dani z nemovitostí PZ Legislativa I Návrh novely zákona o dani z příjmů P Tomášek, M., Nové otázky měnové suverenity PVP Mrkývka, P., Finanční právo v právním řádu 8

9 222 2 WiRO Podlesak, T./Lindig, S.: Staatliche Beihilfen in der Tschechischen Republik aus wettbewerbsrechtlicher Sicht PR-DS Nesrovnal, J., Nesrovnalová, I., Co je a co není dańově relevantním nákladem PR-DS Nesrovnal, J., Langerová, I., Nad kontrolním záveřem NKÚ PR Vašíček, M., Chobola, T., Dodatečné daňové přiznání a nadmérná délka soudního řízení PR Chmelík, M., Dokazovaní v daňovém řízení P Pauličková, A., Daňová problematika trochu jinak P Pauličková, A., Majetkové priznanie fyzických a právnických osob a zdaňovanie majetkového prirastku v SR PR Kindl, M.: Teoretické (a z nich plynoucí velmi praktické) problémy daňové kontroly PR Taranda, P.,Nad některými aspekty vypořádání daňových povinností úpadce P Pauličková, A., Optimální daňový systém a integračné perspektívy Slovenskej republiky PR Baudyš, P., K daňovému zástavnímu právu WiRO Kosová, H., Änderung des slow. Erbschafts-, Schenkungs- und Grunderwerbsteuer (107/2002 Z.z.) WiRO Kosová, H., Gesetz der SR über Aufsicht über den Finanzmarkt (96/2002 Z.z.) WiRO Bohata, P., Änderungen und Ergänzungen des Mehrwertsteuergesetzes (Nr. 524/2001 und 555/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Senkungen im Bereich Einkommensteuer (Nr. 561/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Neues Gesetz über Finanzkontrolle und interne Prüfung in der SR (Nr. 502/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Novelle des slowakischen Devisengesetzes (Nr. 456/2002 Z.z.) WiRO Bohata, P., Novelle des CR-Devisengesetzes (482/2001 Sb.) TrpR Mates, P., Nad některými ustanoveními novely celního zákona PZ Dombrowski, J., Globální zajištní celního dluhu ru?itelem SoudR Krajský soud Ostrava: K dodatečnému vyměření cla na základě výsledků následné kontroly po propuštění zboží 9

10 226 2 PrZ Marek, K., Nová úprava smlouvy o vkladovém účtu PO Kanárik, I. / Bujňáková M., Národná banka SR právná úprava jej postavenia a tvorby práva P Grúň, L., Finančné právo a banky na Slovensku PR Farská, P.7Novotný, M., Je finanční leasing spotřebitelským úvěrem? PR Liška, P., Zánik vkladů na vkladních knížkách na doručitele PZ /4 Harmonizační novela zákona o bankách PR Ševců, R., Právní povaha platebních karet PR Lisse, L., Jednání jménem družstevní záložny za nucené správy WiRO Bohata, P., Neues tschech. Gesetz über Finanzschlichter (229/2002 Sb.) WiRO Bohata, P., Änderung des Bankgesetzes (483/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Änderung des Gesetzes über die Genossenschaftsbanken und Sparkassen (406/2001 Sb.) PO Svák, J., Kuteničová, E., Vzájomné vzťahy a perspektívy ochrany ľudských práv v Rámci Rady Európy a Európskej únie PZ Dědič, J.,, Úvahy nad důsledky zrušení tzv. Technické novely ObchZ Ústavnímsoudem ČR WiRO Bohata, P., Tschechisches HGB und kein Ende WiRO Humlová Ueltzhöffer O./D. Kořínková Grosse Novelle des tschechischen Handelsgesetzbuches PrZ Dědič, J., Tzv. technická novela ObchZ přináší pozitiva i problémy WiRO Bohata, P., Neues Gesetz über die Mobilisierung der Wirtschaft der SR (Nr. 414/2002 Z.z.) WiRO Bohata, P., Große HGB-Novelle der SR (WiRO 2001, 26) (Nr. 500/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Ergänzung der Großen HGB-Novelle der ČR (370/2000 Sb.) (Nr. 501/2001 Sb.) P Pitschas, R., Vliv vládních a správních reforem na přechod od direktivní ekonomiky k tržní ekonomice PZ /VII Motiv strachu v reklamě PR Hansel, M.,,K pojmu zadavatel podle zákona o zadávání veřejných zakázek PR Horník, J., Naléhavá potřeba, rozhodnutí vlády a zadávání veřejných zakázek WiRO Bohata, P., Änderung und Ergänzung des Investitionsförderungsgesetzes (WiRO 2000, 259 (Nr. 453/2001 Sb.) 307b 4 SoudR NS ČR: K úpravě prodeje podniku nebo jeho části v rámci tzv. velké privatizace 307b 4 SoudR NS ČR: K vypořádání majetkového podílu z transformace WiRO Kosová, H./Bohata P.: Gesetz über die Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen 10

11 310 2 PR Eliáš, K.,/Havel, B., Zpráva o stavu prací nad novým obchodním zákoníkem PZ /I Návrh věcného záměru obchodního zákona SudR Dvořák, T., Tři úvahy k judikatuře v oblasti bytových družstev BA Dvořák, T., K Dvě otázky souvisejíci s převody bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstev PR Dvořák, T., Některé otázky převodú bytů a nebytových prostor do vlastnictví jejich nájemců-členů bytových družstev PR Dvořák, T., Neplatnost usnesení členské schůze družstva BA Dvořák, T., K některým otázkám právní úpravy bytových družstev (část II - dokončení) BA Dvořák, T., K některým otázkám právní úpravy bytových družstev (část I) SoudR NS ČR: K nároku oprávněné osoby na vydání majetkového podílu z transformace družstva SoudR NS ČR: K přeměně majetkového podílu z transformace družstva na členský vklad. K vypořádacímu podílu člena družstva po transformaci družtsva PR NS ČR: K důsledkům dohody o převodu členských práv a povinností SoudR NS?R: K tzv. personifikaci majetku družstva PR Glückselig, R., Průlom do právní autonomie obchodních společností PR Doležil, T., K některým důvodům neplatnosti společnosti BA NS ČR: Menšinovému spoluvlastníku věci musí být dána příležitost vyjádřit se k investici myšlené většinovými spoluvlastníky 314a 2 PR Doležal, T./Salač, J., Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních společností 314b 2 PR Švehlík, M., K pojmu vlastního kapitálu v obchodním právu 314b 2 PR Rada, I., Tři zákazy uložené členům statuárních orgánů 314b 2 AdN Medunová, R., Vznik a zánik funkce člena statuárního orgánu obchodní společnosti 314b 2 PR Němečková, O., Představenstvo vs dozorčí rada 314b 2 BA /68 Pokorná, J. Dozorčí rada akciové společnosti a ochrana menšinových aktionářů 314b 2 PR Rada, I., Tři zákazy uložené členům statutárních orgánů 314b 2 PR Rámiš, V., Povinnost zahraniční právnické osoby jmenovat vedoucího organizační složky podniku nachádzající se na území České Republiky 314b 2 PVP Dvořák, T., Usnesení valných hromad kapitálových obchodních společností 314b 4 SoudR NS ČR: K právu akcionáře na výplatu podílu na čistém obchodním jmění zaniklé společnosti 314b 4 SoudR NS ČR: K náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu 314c 2 PrZ Čech, P., Další poznámky k návrhu směrnice ES o nabídkách převzetí 314c 2 PrZ Salač, J., Nabídky převzetí v EU a české právo 314c 2 WiRO Schwarz, A./Pálinkás, Z.: Neue Regelung der Übernahmeangebote im tschechischen Gesellschaftsrecht 11

12 314e 2 WiRO Holler M./Wesbuer S.: Die tschechische GmbH nach dem neuen Handelsrecht 314e 2 PR Švehlík, M.: Vklad společníka společnosti s ručením omezeným mimo základní kapitál 314e 2 WiRO Winkelmann, F., Die Schadenersatzhaftung des Geschäftsführers einer tschechischen GmbH 314e 4 PR NS ČR: Ke snížení počtu jednatelů s.r.o. 314e 4 PR NS ČR: K možnosti přezkoumat rozhodnutí správce nucené správy o snížení základního jmění 314e 4 PR NS ČR: K omezení jednatelského oprávnění v s.r.o. 314e 4 PR NS ČR: K aktivní věcné legitimaci v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s.r.o. 314e 4 SoudR VS Praha: K věcné legitimaci u prvozápisu společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku 314e 4 SoudR VS Praha: K výkladu lhůty pro svolání valné hromady s.r.o. ze žádosti společníků 314e 4 PR VS Praha: K převodu obchodního podílu společnosti s ručením omezeným v likvidaci 314f 2 PR Gartršík, T., K některým otázkám spojeným s hromadnými akciemi 314f 2 PR Borkovec, A., Ochrana akcionářských práv v zemích s common law a v zemích s civil law 314f 2 PR Pihera, V., K pojmu podíl na hlasovacích právech 314f 2 BA Koranda, M., Způsoby vyčlenění (převodu) výrobního programu akciové společnosti a právní rizika s nimi spojená 314f 4 PR NS ČR: Ke stanovení lhůty splatnosti plnění akcionářům při snížení základního kapitálu podle ě+ša ObchZ 314f 4 SoudR NS ČR: K rozhodování o zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady akciové společnosti 314f 4 PR NS ČR: K uveřejnění oznámení o konání valné hromady akciové společnosti. K rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií. ke schválení účetní závěrky valnou hromadou akciové společnosti. K formě rozhodnutí soudu. 314f 4 SoudR NS ČR: K převodu akcií jediným akcionářem 314f 4 PR NS ČR: K obsahu návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti a jeho doplnění o nové skutečnosti 12

13 315 2 PR Kremerová, P., České koncernové právo de lege ferenda v kontextu současné praxe a evropské harmonizace JP Šebestová, L./Krof, M., Několik postřehů k úpravě koncernového práva BA Doležil, T., K určení rozsahu údajů ve zprávě o ovládacích vztazích BA Marek, K., K podnikatelským seskupením BA Tomaštík, P., Koncernové právo PR Logesová, J., Pojem jednotné řízení v koncernu PVP Kotásek, J., K (dočasnému) neúspěchu evropské úpravy nabídek převzetí RIW Sparfeld, S., Der Abhängigkeitsbericht nach tschechischem und deutschem Recht PR Říha, P., K některým problémům nového koncerního práva MPR Buder, J., Analýza problematiky franšízingu z hlediska antitrustového federálního práva Spojených států a evropského práva o hospodářské soutěži PR Braun, A / Maurer, R., Problémy nového koncernového práva BA Myslil, Z., Právní úprava obchodního rejstříku MPR Ratka, T., Změna sídla společnosti v Evropě současný stav a vývéj do budoucna PR-DS Žárová, M., Jednotné účetní výkaznictví v Evropě PR-DS Bučková, A., Nájemné, technické zhodnocení a opravy najatého majetku PR-DS Žárová, M., Reformní kroky v účetnictví v ČR PR-DS DiPiazza, S., Jak upevnit důveru veřejnosti: Budoucnost podnikového výkaznictví PR Huleš, J., K některým otázkám účetnictví, auditu a ochrany osobních údajů WiRO Bohata, P., Neues Gesetz der SR über Buchführung (Nr. 431/2002 Z.z.) PR Dvořák, T., Dispozice s podnikem WiRO Bohata, P., Neues Versicherungsgesetz der SR (95/2002 Z.z.) 13

14 320 1 Bratislava 2002 EPP Obchodný zákonník s výkladom a judikátmi Bratislava 2002 ÚZZ Obchodný zákonník 513/1991 Zb Bratislava 2002 NN, Obchodný zákonník komentár IV vydanie PR Havel, B., Nový obchodní zákon a doktrína PR Polčák, R., Sponsalia pro futuro v obchodních vztazích PrZ Pelikávová, I., Několik poznámek k návrhu prvních ustanovení nového obchodního zákoníku BA Matějka, J., K užití analogie v obchodním právu BA Pelikánová, I., Kodifikace českého soukromého práva, zejména ve vztahu k úpravě obchodních vztahů JP Marek, K., Prameny a pravidla obchodního práva PR Raban, P., Obchodní zastoupení PR Marek, K. Obchodněprávní smlouvy JP Eliáš, K / Havel, B., Pojetí rekodifikace obchodního práva (Věcný záměr ObchZ je otištěn od str. I na konci sešitu č. 1/2002) JP Ovečková, O., Stanovisko k návrhu vecného zámeru Obchodného zákona JR Pelikánová, I., Oponentský posudek na pracovní verzi záměru obchodního zákoníku JR Dědič, J., Posouzení pracovního materiálu označeného jako návrh věcného záměru obchodního zákona JP Hajn, P., Poznámky k návrhu obchodního zákona SoudR VS Praha: Počítaní lhůt směnečného promlčení PR Vozáb,J./Slavíček, J. Vyžaduje právo ES při prodeji spotřebního zboží skutečně dvouletou obecnou záruční dobu? EP Rakovský, A., ES a nepřímá ochrana spotřebitele PrZ Fiala, J., Důsledky z. č. 136/2002 Sb. pro určení odpovědnosti za vady věci při prodeji v obchodě EP Rakovský, A., Spotřebitel v občanském zákonníku ve světle judikatury ESD BSA Dauses, M., Právné základy ochrany sprotrebiteľa na vnútornom trhu Evropskej únie PZ Hartlová, V., Finanční arbitr nový prvek v ochraně spotřebitele WiRO Bohata, P., Neues SR-Gesetz über die staatliche Kontrolle des inländischen Markts in Verbraucherschutzangelegenheiten (128/2002 Z.z.) 14

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Sestavila IVANA TENGLOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů SLovo o AUToRcE: Doc. JUDr. Ivana Štenglová patří

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Právo pro právníky i neprávníky

Právo pro právníky i neprávníky V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Právo pro právníky i neprávníky kurzy a semináře leden červen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

PŘEHLED TÉMATU OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU 1. ČÁST PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VŠEOBECNĚ

PŘEHLED TÉMATU OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU 1. ČÁST PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VŠEOBECNĚ PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2008 2 PŘEHLED TÉMATU 1. Všeobecně

Více

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY 1. Vymezení pojmu právo Právo upravuje vztahy mezi lidmi a působí na jejich vědomé a volní chování. Právo je soubor pravidel, podle kterých se odedávna

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

LEGAL UPDATE SRPEN 2011

LEGAL UPDATE SRPEN 2011 LEGAL UPDATE SRPEN 2011 Připravované právní předpisy (autor: JTA) Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními změnami v České republice a na Slovensku v období od 182011 ke dni 3182011 Do přehledu

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech majetkových vztahů mezi manžely 2., aktualizované

Více

Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce)

Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce) Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce) 1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu 2. Prameny obchodního práva 3. Obchodní zákoník - předmět úpravy a struktura 4. Věcná,

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Rozhodčí řízení v praxi

Rozhodčí řízení v praxi Rozhodčí řízení v praxi Vypracoval: Vladimír Syruček Duben 2006 OBSAH 1) Úvod 6 2) Historie 7 3) Právní úprava mezinárodní arbitráže 8 4) Tuzemské rozhodčí řízení po roce 1948 16 5) Současná právní úprava

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter SP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje SP ČLENĚNÍ

Více

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK...6 I. OBECNÁ ČÁST...7 1. ÚVOD...7 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV...8 3. MEZINÁRODNÍ

Více