BIOLUMINISCENČNÍ TEST PRO RYCHLÉ VYHODNOCOVÁNÍ TOXICITY ODPADNÍCH VOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLUMINISCENČNÍ TEST PRO RYCHLÉ VYHODNOCOVÁNÍ TOXICITY ODPADNÍCH VOD"

Transkript

1 BIOLUMINISCENČNÍ TEST PRO RYCHLÉ VYHODNOCOVÁNÍ TOXICITY ODPADNÍCH VOD Summary. A bacterial bioluminescence test of aquatic toxicity (the Microtox test) and its use for monitoring environmental contamination is described. The potential of the method as an express bioanalytical technique is discussed. Examples of assays of substances barely soluble in water but exhibiting considerable acute toxicity under certain conditions, such as aromatic and halogenated hydrocarbons, PCB, and commonly used pesticides, are given. The test is recommended as a method of choice for routine determination of waste water toxicity since it yields results showing good correlation with data from ordinary bioassays but within up to 100-fold shorter assay times. ÚVOD Biotesty Současný stav přístrojové techniky umožňuje s vysokou přesností stanovit ve vzorcích z životního prostředí velmi malá množství znečisťujících látek. Metody chemické i fyzikální analýzy, byť sebecitlivější, však nemohou zodpovědět všechny toxikologické otázky z těchto důvodů: 1. Četné chemické a biologické reakce probíhající např. v odpadních vodách nejsou dosud dostatečně známé. Detailně je prozkoumána jen malá část látek figurujících jako polutanty v životním prostředí a ne všechny jsou měřitelné chemickou či fyzikální analýzou. 2. Jen na základě znalosti složení a koncentrace jednotlivých sloučenin není možno spolehlivě předpovědět jejich toxický vliv na různé formy života. 3. U směsí toxikantů nebývá vždy výsledný účinek prostým součtem toxických účinků jednotlivých složek; nelze předem určit, jestli toxikanty ve směsi nebudou vykazovat synergický nebo naopak antagonistický efekt. Tyto mezery je obvykle možno překlenout použitím biotestů. Biotest (bioesej, angl. bioassay) je biologická analytická metoda využívající určitého počtu jedinců vhodného druhu indikátorových organismů, které se vystaví působení testovaného vzorku (např. odpadní vody), a po vhodné době expozice se posuzuje některý životní projev těchto organismů. Moderní biotesty jsou obvykle koncipovány tak, že se indikátorové organismy sledují v několika různých koncentracích testovaného materiálu, přičemž kontrolní organismy se za stejných podmínek exponují netoxickému referenčnímu prostředí a eventuální inhibiční efekt se od toxického efektu testovaného vzorku odečítá. Z naměřených hodnot se zkonstruuje dávková křivka vyjadřující závislost sledovaného životního projevu na koncentraci vzorku, v níž lze interpolací zjistit tzv. efektivní koncentraci pro určitou procentuální hladinu snížení tohoto životního projevu. Obvykle se toxický účinek vyjadřuje pomocí EC50, což je taková koncentrace, která vyvolává právě 50% snížení měřené životní funkce. Tato hodnota je za daných podmínek konstantní a je mírou jedovatosti dané látky. Čím je efektivní koncentrace nižší, tím je vyšší toxicita testované látky k použitým indikátorovým organismům. Biotesty se většinou používají k detekci látek nebo směsí látek o koncentracích řádově mg/l (ppm), které vyvolávají měřitelné poškození zdravotního stavu testovacích organismů. Od biotestů nelze očekávat extrémně vysokou analytickou citlivost ani specificitu; jsou určeny spíše ke zjišťování globálního potenciálního nebezpečí pro životní prostředí a k posuzování vzorků z biologického hlediska, zatímco přesná, specifická a vysoce citlivá detekce toxikantů zůstává doménou analytické chemie. V německé státní normě DIN jsou popsány 4 biotesty doporučené pro testování toxicity odpadních vod. Biotesty jsou navrženy tak, aby indikátorovými organismy byly typické druhy zastupující nejvýznamnější složky ekosystémů povrchových vod: ryba (Leuciscus idus), drobný korýš (Daphnia magna), zelená řasa (Scenedesmus subspicatus) a světélkující baktérie (Vibrio fischeri nebo Photobacterium phosphoreum). Posledně zmiňovaný biotest, známý též jako Microtox test (1), je běžně používán i v naší laboratoři a jeho praktickému použití pro měření toxicity odpadů je věnován tento příspěvek. Nevýhody dosavadních biotestů Metody stanovení toxicity vod, které se u nás v současné době rutinně používají (zejména biotesty na rybách, perloočkách a semenech hořčice bílé), mají četné nevýhody. Vzhledem k omezenému počtu jedinců použitých v testu jsou statisticky málo spolehlivé, jejich vyhodnocení je značně subjektivní, testovací organismy je třeba

2 množit a udržovat v definovaném fyziologickém stavu, takže k provádění testů je nutný speciálně školený personál. Rybí test je v mnoha zemích silně kritizován ochránci zvířat, kteří mají námitky proti etické stránce této metody. Hlavním nedostatkem současných biotestů je však dlouhý čas nutný k zjištění výsledků (24 96 h). Při ekologických haváriích se proto může kontaminace během doby testování toxicity rozšířit na rozsáhlé území a dojde k velkým ekologickým i ekonomickým škodám. Minimalizace času nutného k určení toxicity různých materiálů je žádoucí ve všech případech; například zbytečně dlouhé skladování velkého množství podezřelého odpadu do té doby než je známa jeho případná toxicita rovněž přináší problémy a finanční ztráty. Biotesty založené na mortalitě mají nutně diskrétní charakter, tzn. že poskytují jen odpověď typu ano/ne, která neumožňuje jemněji kvantifikovat slabší toxický účinek a už vůbec ne eventuální stimulaci. Další nevýhodou všech dosavadních toxikologických biotestů je, že využívají eukaryotické organismy, takže xenobiotika a kontaminanty preferenčně působící na prokaryota, která tvoří základ trofické pyramidy vodních ekosystémů, mohou uniknout pozornosti. Bakteriální bioluminiscenční test toxicity Uvedené nedostatky nemá alternativní biotest, bakteriální bioluminiscenční test toxicity (BBTT), který se ve vyspělých průmyslových zemích, především v Německu, Kanadě a Francii, s úspěchem používá pro stanovení akutní toxicity různých látek. Princip BBTT. Procedura je založena na schopnosti mořských světélkujících baktérií reagovat změnou bioluminiscence na přítomnost xenobiotik v jejich okolí. Luminiscenční baktérie, které výrobce dodává v dehydratovaném stavu zaručujícím dostatečnou reziduální bioluminiscenci, se až do stanovení toxicity uchovávají v chladu a rehydratují se teprve těsně před použitím. Po resuscitaci se se suspenzí pracuje jako s obyčejnou chemikálií, žádná speciální biologická erudice není nutná. V luminometru (luminiscenčním fotometru) se nejprve změří výchozí bioluminiscence bakteriální suspenze v nepřítomnosti cizorodých látek, pak se přidá testovaná látka v několika koncentracích (normálně se přidává 0,5 ml roztoku s toxikantem k 0,5 ml bakteriální kultury), směsi se určitou dobu (5 30 min) inkubují a nakonec se změří výsledná hodnota bioluminiscence. Čím je testovaná látka toxičtější resp. čím vyšší je koncentrace toxikantů ve vzorku, tím je pokles bioluminiscence výraznější. Jako referenční roztok (blank) se používá netoxický solvent (2% NaCl), v němž je testovaná látka rozpuštěna. Koncentraci chloridu sodného je třeba dodržet, luminiscenční baktérie jako mořské mikroorganismy by při nižší osmolaritě zlyzovaly. Protože bioluminiscence jako enzymový proces závisí na teplotě, provádí se inkubace s toxikantem i měření v temperovaném prostředí, obvykle při 15 C. Z naměřených hodnot bioluminiscence v přítomnosti a nepřítomnosti toxikantu se sestrojí dávková křivka, z níž se vypočítá nebo graficky odečte efektivní koncentrace toxikantu, tj. taková koncentrace, která vyvolává zvolený pokles bioluminiscence (např. EC50 pro 50% inhibici produkce světla). Vybavení pro BBTT. Základním přístrojem pro provádění BBTT je temperovaný analytický luminometr, tj. fotometr vybavený citlivým fotonásobičem pro registraci světla emitovaného luminiscenčními baktériemi. U nás jsou tč. na trhu dva systémy pro měření bioluminiscence, a to poloautomatický LUMIStox německé firmy Dr. B. Lange GmbH a jednoduchý tuzemský luminometr LUMINO M90a distribuovaný pražskou firmou Spinex. Oba výrobci rovněž zajišťují dodávky indikátorových baktérií. Na Západě se většinou používají luminometry Microtox a baktérie americké firmy Microbics Corp. (původně odnož Beckman Instruments Inc.), která tuto metodu vynalezla. Praktické provedení BBTT. Postup závisí na tom, zda je cílem měření zjistit efektivní koncentraci pro určitou hladinu inhibice bioluminiscence nebo jen relativní inhibici vztaženou buď k netoxickému rozpouštědlu (2% NaCl) nebo standardnímu toxikantu (např. síranu zinečnatému). V prvním případě se postupuje zhruba tak, jak je uvedeno v odstavci týkajícím se principu metody. Naměřené hodnoty produkovaného světla se nejprve transformují pomocí tzv. funkce gama, jež je definována jako poměr světla ztraceného v důsledku působení toxikantu a světla zbývajícího. Logaritmus funkce gama se potom vynese v závislosti na logaritmu koncentrace do grafu, z něhož se grafickou interpolací nebo výpočtem zjistí efektivní koncentrace. Toto uspořádání má obvykle smysl jen pro látky, jejichž chemické složení je známé. U vzorků z reálného životního prostředí se spíše uplatní jednodušší (screeningová) verze BBTT, při níž se proměřuje jen jedna koncentrace testované látky a toxicita se vyjadřuje relativně k účinku referenčního roztoku. V extrémním případě lze bioluminiscenci měřit jen jednou, až po proběhnutí inkubace s toxikanty. Tato varianta je tedy mimořádně výhodná pro screening početných vzorků z terénu. Je-li I B výsledná intenzita světla naměřená ve zkumavce, kam byl přidán referenční roztok (blank), a I intenzita světla ve zkumavce s toxikantem, je relativní inhibice tohoto toxikantu vzhledem k blanku rovna H = (1 I / I B ) 100%. Hodnota H může být i záporná, jestliže došlo místo inhibice ke stimulaci. V normálním provedení biotestu by I > I B vedlo k neřešitelné situaci

3 (logaritmus záporného čísla neexistuje). V tomto smyslu tedy má screeningová verze BBTT širší použitelnost než úplná verze poskytující hodnoty efektivních koncentrací. MATERIÁL A METODY Měření bioluminiscence Bioluminiscence chemicky čistých látek byla měřena v luminometru LUMIStox (Dr. B. Lange GmbH, SRN), ostatní měření byla prováděna pomocí tuzemského přístroje LUMINO M90a. V prvním případě jsme použili firemní indikátorové baktérie Vibrio fischeri NRRL-B a BBTT prováděli podle normy DIN (tj. doba kontaktu s toxikantem byla 30 min a ředicí řada 1:1). Ke sběru dat sloužil osobní počítač vybavený programem LUMISsoft (Dr. Lange). V druhém případě jsme pracovali s lyofilizovanými baktériemi Photobacterium phosphoreum LX-1, kontaktní doba byla 15 min a ředicí řada byla volena podle potřeby. Látky s omezenou rozpustností ve vodě byly rozpouštěny ve 2% NaCl obsahujícím 2% (v/v) 2-propanolu, takže jeho konečná koncentrace ve směsi s baktériemi byla 1%. Naměřené hodnoty jsme zpracovávali buď pomocí programu Quattro Pro nebo programem MTOX napsaným v jazyce Turbo-Pascal (Borland). Xenobiotika Pokud není uvedeno jinak, chemicky čisté látky pocházely od firmy Riedel de-haën (Seelze, SRN); o-kresol byl od Sigma Chemical Co. (St. Louis, USA) a 2,4,6-trichlorfenol od firmy Merck-Schuchardt (Hohenbrunn, SRN). Anonymní výluhy z pevných odpadů a vzorky povrchových vod nám poskytla firma EKOS z Hradce Králové. DELOR 104 (směs polychlorovaných bifenylů) byl výrobkem někdejšího n.p. Chemko Strážske. CBM 8 (směs 20% 2-(1-methylethoxy)fenolmethylkarbamátu, chlorbenzenu a dimethylformamidu) byl od firmy TAD Pharmazeutisches Werk GmbH (Cuxhaven, SRN). Dimethoate (aktivní látka: O,O-dimethyl-S(N-methylkarbamoylmethyl)-dithiofosfát, 380 g/l), Elocron (aktivní látka: 2-(1,3 dioxolan-2-yl)-fenyl-n-methylkarbamát, 50%), Nematin (methyldithiokarbamát sodný, 29,5%) a Reglone (bromid 1,1'-ethylen-2,2'-dipyridylia, 200 mg/l) byly získány z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Salmocid 240 byl od firmy Salmocid GmbH (Selfkant, SRN). VÝSLEDKY Typický graf BBTT anorganického toxikantu s divaletním kationtem těžkého kovu (pořízený pomocí kalkulačního listu v Quattro Pro) je na obr. 1. Roztok CdCl 2 ve 2% NaCl byl proměřován ve 3 časech (5, 15 a 30 min inkubace s indikátorovými baktériemi). Pro látky tohoto typu je charakteristické, že s prodlužující se dobou expozice výrazně roste toxický efekt, což se v grafu projevuje posunem dávkové křivky nahoru..obr. 1. BBTT chloridu kademnatého

4 Výsledky měření toxicity chemicky definovaných xenobiotik jsou shrnuty v tab. 1. Protože indikátorové baktérie velmi dobře tolerovaly 2-propanol v koncentracích, které byly nutné pro udržení málo rozpustných aromatických xenobiotik v roztoku, byl tento alkohol zvolen jako přídavek do vodných roztoků ke stanovení toxicity dotyčných organických látek. Hodnoty efektivních koncentrací pro 50% inhibici bioluminiscence byly podle metody QSAR (quantitative structure activity relationships, ref. 2) přepočteny na L/mmol a logaritmovány, čímž byla získána toxicita T r. Tabulka 1. Toxicita vybraných xenobiotik podle výsledků BBTT a xenobiotikum M r EC20 EC50 T r [mg/l] [mg/l] [mm] 2-propanol 60, , ,00 298,885 2,476 dusičnan olovnatý 333,11 0,86 1,51 0,005 2,344 dusitan sodný 69,00 279,03 790,03 11,450 1,059 chlorid kademnatý 183,32 1,58 7,55 0,041 1,385 chlorid nikelnatý 129,62 155,33 481,41 3,714 0,570 chlorid rtuťnatý 271,50 0,28 0,31 0,001 2,942 toluén 92,14 2,02 19,70 0,214 0,670 hydrochinon 110,11 0,12 0,20 0,002 2,741 o-kresol 108,14 6,43 24,10 0,223 0,652 m-kresol 108,14 2,64 10,88 0,101 0,997 p-kresol 108,14 0,25 1,34 0,012 1,907 2,4,6-trichlorfenol 197,45 0,73 2,11 0,011 1,971 pentachlorfenol 266,34 0,68 1,78 0,007 2,175 a Měření v systému LUMIStox podle DIN M r : relativní molekulová hmotnost; EC20, EC50: efektivní koncentrace pro 20% resp. 50% inhibici bioluminiscence při 15 C a kontaktní době 30 min; T r : toxicita (ref. 2) Vodné výluhy z průmyslových odpadů byly připraveny standardním způsobem a BBTT byl proveden pomocí luminometru LUMINO M90a. Před měřením jsme neupravovali ph roztoků, aby se tak dal vyjádřit příspěvek ph k celkové toxicitě. Výsledky BBTT chemicky nedefinovaných vzorků z praxe jsou shrnuty v tab. 2. Protože u látek tohoto typu nelze vyjádřit hodnotu T r (srv. tab. 1), a přitom EC50 u četných vzorků chybí, byla jako ukazatel toxicity zahrnuta veličina RH (%) pracovně označovaná stupeň inhibice, která je rovna poměru hodnoty H dosažené s maximální použitou koncentrací daného xenobiotika k obdobné hodnotě H st odpovídající inkubaci se standardním toxikantem (ZnSO 4, 50 mg/l). Z tabulky je zřejmé, že z testovaných odpadů byl nejtoxičtější elektrárenský popílek. V tomto ojedinělém případě bylo nutno původní vodný výluh pro BBTT 100 předředit. Některé materiály jako např. výkopové zeminy neumožňovaly výpočet efektivní koncentrace, protože inhibice byla naopak příliš nízká (často docházelo ke stimulaci bioluminiscence) nebo dávková křivka měla jinak anomální charakter. Látky uvedené v této tabulce byly testovány rovněž biotesty zahrnutými u nás do norem (V. Dvořák, nepublikováno). Tyto studie prokázaly, že mezi výsledky BBTT a standardních biotestů je vynikající korelace. Citlivost BBTT byla srovnatelná s citlivostí testu na Poecilia reticulata (popř. o něco lepší) a poněkud nižší než je citlivost Daphnia magna. I když ani BBTT nebylo možno aplikovat na všechny typy výluhů, měla tato metoda o poznání méně bílých míst než klasické biotesty. Poslední série xenobiotik zahrnovala PCB a pesticidy běžně používané v zemědělství (tab. 3). Látky málo rozpustné ve vodě byly podobně jako organické toxikanty z tab. 1 měřeny v přítomnosti 1% 2-propanolu. Tabulka ukazuje, že jak DELOR 104, tak většina studovaných pesticidů jsou dost toxické vůči Photobacterium phosphoreum, takže BBTT je možno použít např. k detekci kontaminace půdy, vody a zemědělských produktů těmito látkami.

5 Tabulka 2. Toxicita vodných výluhů průmyslových odpadů a vzorků z životního prostředí materiál ph EC50(15,15) RH (%) (% max.konc.) standard ZnSO 4, 50 mg/l 6,95 17,6 100 výkopová zemina 7,61 a 5 popílek 13,45 0,3 120 b kal 7,68 a 52 odpadní voda 11,50 23,0 113 povrchová voda 7,78 a 82 chemický odpad 9,10 24,4 92 barvivo 6,42 36,8 c 30 a Anomální dávková křivka, hodnota EC50 neexistuje b Pro 100 zředěný výluh c Hodnota EC20(15,15), 50% inhibice nebylo dosaženo Tabulka 3. Toxicita PCB a některých pesticidů Označení použití EC20(15,15) a EC50(15,15) a (mg/l) (mg/l) DELOR 104 různé aplikace 0,2 1,9 CBM 8 insekticid 17,1 65,7 Dimethoate insekticid 18,1 50,3 Elocron insekticid 86,5 164,3 Salmocid dezinficiens 0,056 0,15 Nematin víceúčel. pesticid < ,0053 Reglone desikant 1464,0 b a Vztaženo k navážce distribuční formy preparátu b 50% inhibice nebylo dosaženo DISKUSE Výsledky uvedené v tomto sdělení ukazují, že BBTT lze uspokojivě využít ke stanovení akutní toxicity řady anorganických i organických xenobiotik, a to jak chemicky definovaných čistých látek, tak komplexních směsí z prostředí a průmyslových odpadů. Jako velmi výhodná se ukázala možnost měření toxicity v ternárních soustavách xenobiotikum/voda/2-propanol, v nichž lze analyzovat i látky prakticky nerozpustné v čisté vodě. Pro dokonalé rozpuštění všech studovaných toxikantů stačila výsledná koncentrace 2-propanolu 1% (v/v), ale v případě ještě méně rozpustných látek by bylo možno množství 2-propanolu dále zvýšit. Tato možnost je u dosud známých biotestů unikátní a velmi cenná, protože jak ukazují výsledky uvedené v tab. 1, i chemikálie s minimální rozpustností ve vodě (pentachlorfenol) vykazují v přítomnosti relativně velmi nízkých koncentrací alkoholu vysokou toxicitu. Podobné podmínky je nutno předpokládat i v povrchových vodách, jež mohou být současně kontaminovány málo rozpustnými organickými toxikanty a alkoholy či jinými rozpouštědly, které jejich toxicitu radikálně zvyšují. Výhodou BBTT dále je, že umožňuje kvantifikovat i libovolně velký stimulační efekt, v čemž se podobá biotestu s klíčením semen hořčice bílé, ale ve srovnání s touto metodou je BBTT mnohem přesnější, reprodukovatelnější, statisticky robustnější a nakonec i pohodlnější na provádění. Za největší výhodu BBTT oproti tradičním biotestům je však nutno pokládat bezkonkurenčně krátký čas potřebný k získání výsledků. V této práci byl čas kontaktu s xenobiotikem většinou 15 nebo 30 min, takže včetně přípravy pracovní suspenze indikátorových baktérií trval kompletní test i s vyhodnocením zhruba 1 hodinu. V naléhavých případech, kdy je nutno velmi rychle předběžně zhodnotit toxicitu neznámých vzorků, jako např. při ekologických haváriích, lze (jen s malou újmou na přesnosti) zkrátit jak dobu přípravy, tak inkubaci s toxikantem, takže měření lze provést během cca 30 min. Celý biotest je tedy asi rychlejší než bioanalytické metody zahrnuté u nás do oficiálních metodik.

6 BBTT má samozřejmě, stejně jako všechny biotesty, svá omezení. Především je to metoda zcela nespecifická, neumožňující určit ani rámcově chemickou podstatu toxikantu: menší množství toxičtější látky vyvolá stejný sumární efekt jako větší množství méně jedovaté látky. Bez předběžných pokusů nelze předem stoprocentně určit, zda určitá látka bude pro luminiscenční baktérie toxická. Jak je však vidět z předložených výsledků, spektrum typů sloučenin, které se dají bioluminiscenčním testem sledovat, je značně široké, takže je naděje, že BBTT bude vyhovovat i pro další toxikanty. Při měření zbarvených toxikantů se musí provádět korekce na absorbanci, která by jinak simulovala vyšší toxický efekt. V popisovaných verzích BBTT bylo nutné do roztoků toxikantů přidávat NaCl kvůli osmolaritě. Naše nedávné pokusy však ukazují, že jednoduchá úprava metody tuto nutnost odstraňují, čímž se BBTT stává ještě rychlejším a pohodlnějším. Všechny uvedené skutečnosti nás utvrzují v přesvědčení, že bakteriální bioluminiscenční test toxicity je neobyčejně hodnotná metoda pro expresní vyhodnocování akutní toxicity různých xenobiotik, která by měla být co nejdříve zahrnuta mezi oficiální biotesty i u nás. Literatura (1) Bulich, A.A. (1982): A practical and reliable method for monitoring the toxicity of aquatic samples, Process Biochemistry, Vol. 17, pp (2) Kaiser, K.L.E., Ribo, J.M. (1985): QSAR of toxicity of chlorinated aromatic compounds, in Tichý, M. (ed.): QSAR in Toxicology and Xenobiochemistry, Elsevier, Amsterdam, pp

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol. EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz BIOODPADY-5. března 2009 - POPULUS 2 CO TO JE EKOTOXICITA? Ekotoxicita

Více

Luminometr LUMIStox 300. Stanovení toxicity luminiscenčními bakteriemi

Luminometr LUMIStox 300. Stanovení toxicity luminiscenčními bakteriemi Luminometr LUMIStox 300 Stanovení toxicity luminiscenčními bakteriemi Dále nabízíme: Fotometry-přenosné, laboratorní VIS, UV-VIS, analytický systém testy Hach-Lange, mobilní kolorimetry pro jednoúčelová

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD.

Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD. Czech Phycology, Olomouc, 2: 129-137, 2002 129 Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD. Application of algal bioassays for toxicity evaluation of SPMD. Vladimír K o č í 1, Martin M l e j n e k 1,

Více

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina 1. Testovací organismus 1.1. Charakteristika organismu Vajíčka žábronožky slaniskové se k nám dováží v konzervách, téměř výhradně vyráběných v USA, například

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V., Záleská, M.

Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V., Záleská, M. EKOTOXICITA ODPADŮ STANOVENÁ AKVATICKÝMI A TERESTRICKÝMI ZKOUŠKAMI PODLE NAVRŽENÝCH METODICKÝCH POKYNŮ MŽP K HODNOCENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V.,

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ Mithon SVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení kapalin používaných při obrábění kovů. Tento

Více

POROVNÁNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ LEGISLATIVY V OBLASTI TESTOVÁNÍ EKOTOXICITY ODPADŮ

POROVNÁNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ LEGISLATIVY V OBLASTI TESTOVÁNÍ EKOTOXICITY ODPADŮ POROVNÁNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ LEGISLATIVY V OBLASTI TESTOVÁNÍ EKOTOXICITY ODPADŮ Martina Formánková, Tomáš Bouda ALS Czech Republic s.r.o., Laboratoř Česká Lípa 1 Úvod Jaké jsou rozdíly mezi českou a slovenskou

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. AgroBio Opava, s.r.o. Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660 Datum vydání: 14.12.2001 Datum revize: 15.10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. AgroBio Opava, s.r.o. Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660 Datum vydání: 14.12.2001 Datum revize: 15.10. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace přípravku Obchodní název: Identifikace přípravku Směsné vícesložkové plně vodorozpustné hnojivo bez obsahu chloridů určené pro hnojivou

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí

Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí Ing. Hana Krejsová Příklad č. 1 (vodný roztok) Nebezpečnost směsi CLP vodní prostředí Složka A 3 %, Aquatic Chronic 2 Složka B 9 %, Aquatic Chronic

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD Ing. Lenka Fremrová 1 Prověření ČSN a TNV v roce 2010 ČSN 75 7712 Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu ČSN 75 7713 Jakost vod Biologický rozbor

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu

Více

Verze: 2.1 Datum revize: 13.01.2012

Verze: 2.1 Datum revize: 13.01.2012 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : hnojiva 1.3

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Vysvětlivky: Důležité pojmy Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Vysvětlivky: Důležité pojmy Module 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Slovník důležitých pojmů

Více

Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad 273 43

Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad 273 43 Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad 273 43 Výroba a zpracování paliv a maziv, produkce nemrznoucích směsí pro chlazení automobilů a

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Biologické metody v technických normách Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. CEN/TC 230 Rozbor vod Ad hoc WG 1 Fyzikální a chemické metody WG 2 Biologické metody a metody pro hodnocení ekologického

Více

KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ)

KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ) KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ) 2.4.1 Všeobecné definice 2.4.1.1 Látky ohrožující životní prostředí zahrnují, mimo jiné, kapalné nebo tuhé látky znečišťující vodní prostředí

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a. nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin. výrobků pro stavby do vody a půdy.

Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a. nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin. výrobků pro stavby do vody a půdy. Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 3/2001 Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a půdy. Centrum

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Bezpečnostní list Podle směrnice ES 1907/2006/EC Mycoplasma Detection Kit Strana 1/6

Bezpečnostní list Podle směrnice ES 1907/2006/EC Mycoplasma Detection Kit Strana 1/6 Strana 1/6 Verze: 1.2 Datum přípravy: 20.03.2007 Datum tisku: 29.11.2012 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Informace o výrobku Obchodní název přípravku: Katalogové číslo: Určení:

Více

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE M. Minařík, M. Sotolářová 1), J. Masák 2), A. Čejková 2), M. Pohludka 2), M. Siglová 2), V. Jirků 2), 1) EPS, spol. s

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Základní pojmy Jsou podrobně

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Verze 1.2 Datum revize 11.05.2015 Datum vytištění 12.05.2015

Verze 1.2 Datum revize 11.05.2015 Datum vytištění 12.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Doporučená

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Analytická chemie postupy, reakce a metody

Analytická chemie postupy, reakce a metody Analytická chemie postupy, reakce a metody Co je to analytická chemie? chemický vědní obor zabývající se chemickou analýzou konkrétním postupem zjišťování složení chemických látek a materiálů postupem

Více

: Sterillium classic pure

: Sterillium classic pure ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Doporučená

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku Laboratorní úloha Diluční měření průtoku pro předmět lékařské přístroje a zařízení 1. Teorie Diluční měření průtoku patří k velmi používaným nepřímým metodám v biomedicíně. Využívá se zejména tehdy, kdy

Více

NÁVRH ZMĚN HODNOCENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ V ČESKÉ LEGISLATIVĚ

NÁVRH ZMĚN HODNOCENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ V ČESKÉ LEGISLATIVĚ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, 1(2012): 94-100 ISSN 1335-0285 NÁVRH ZMĚN HODNOCENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ V ČESKÉ LEGISLATIVĚ Simona Vosáhlová 1, Dagmar Sirotková 2, Jakub

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

MEL: přenosné mikrobiologické testy

MEL: přenosné mikrobiologické testy 40 MEL: přenosné mikrobiologické testy Kompletní přenosné laboratoře Široké spektrum parametrů Připravené testy Snadné použití Spolehlivé výsledky Mikrobiologická laboratoř v kufříku V terénu lze měřit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Charakteristika kalů z ČOV z hlediska použití na zemědělské půdě Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí

Více

Hodnocení zdravotních rizik při využívání odpadu. MUDr. M. Zimová, CSc. NRL pro hygienu půdy a odpadů mzimova@szu.cz

Hodnocení zdravotních rizik při využívání odpadu. MUDr. M. Zimová, CSc. NRL pro hygienu půdy a odpadů mzimova@szu.cz Hodnocení zdravotních rizik při využívání odpadu MUDr. M. Zimová, CSc. NRL pro hygienu půdy a odpadů mzimova@szu.cz SP/2f3/118/08 v roce 2010 Výzkum skutečných vlastností odpadů považovaných za vhodný

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY Klára Kobetičová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav chemie ochrany prostředí Centralizovaný

Více

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky Analýza transpiračních křivek, založená na vážení odříznutých

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B. Některá omezení využitelnosti syrovátky jako dekontaminačního média Markéta SEQUENSOVÁ, Ivan LANDA Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha marketasq@seznam.cz, landa@fzp.cz Abstrakt Sanační technologie

Více

Příloha I. Provedení testu akutní toxicity se světélkujícími bakteriemi Vibrio fischeri metodou Flash (Standardní operační procedura RECETOX)

Příloha I. Provedení testu akutní toxicity se světélkujícími bakteriemi Vibrio fischeri metodou Flash (Standardní operační procedura RECETOX) Příloha I Provedení testu akutní toxicity se světélkujícími bakteriemi Vibrio fischeri metodou Flash (Standardní operační procedura RECETOX) Provedení testu akutní toxicity se světélkujícími bakteriemi

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 WASH FLOOR.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 WASH FLOOR. 07. května 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3. Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

EnviroPen biosenzor pro detekci halogenovaných polutantů

EnviroPen biosenzor pro detekci halogenovaných polutantů LOSCHMIDTOVY LABORATOŘE MASARYKOVA UNIVERZITA HaloPen Moderní biosensor pro detekci halogenovaných látek in situ EnviroPen biosenzor pro detekci halogenovaných polutantů Halogenované uhlovodíky Halogenované

Více

Seidengasse 9 1070 Wien Austria Telefonní: +43152325010 Fax: +431523250160 office@schuelke.at www.schuelke.com

Seidengasse 9 1070 Wien Austria Telefonní: +43152325010 Fax: +431523250160 office@schuelke.at www.schuelke.com 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Bertha von Suttner Str. 7, D-34111 Kassel Postfach 10 20 29, D-34131 Kassel telefon (+49)561/9301-0, telefax (+49)561/9301-1753

Bertha von Suttner Str. 7, D-34111 Kassel Postfach 10 20 29, D-34131 Kassel telefon (+49)561/9301-0, telefax (+49)561/9301-1753 1. Označení látky/přípravku a firmy Obchodní název Magnesia- Výrobce Hederich- K+S KALI GmbH Bertha von Suttner Str. 7, D-34111 Kassel Postfach 10 20 29, D-34131 Kassel telefon (+49)561/9301-0, telefax

Více

Datum vyhotovení: 3.4.2001 Datum přepracování: 30.3.2004 Strana 1 (celkem 5)

Datum vyhotovení: 3.4.2001 Datum přepracování: 30.3.2004 Strana 1 (celkem 5) Datum přepracování: 30.3.2004 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY Obchodní název přípravku: DIMILIN 48 SC Číslo listu A343001a 1.5.0 N - nebezpečný pro životní prostředí Chemický název Synonyma:

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Chloramix D. Chloramix D. (4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný, dihydrát; troclosen sodný, dihydrát). Chemický vzorec látky:

Chloramix D. Chloramix D. (4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný, dihydrát; troclosen sodný, dihydrát). Chemický vzorec látky: Datum vydání: 12.6.2006 Datum revize: 16.7.2008 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: dichlorisokyanurát

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D.

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Experiment, ze kterého prezentace vychází, se prováděl pro potřebu vzniku listu ZZS HMP k typové činnosti

Více

Vývoj nového biosensoru k rychlému monitorování a mapování kontaminace v životním prostředí

Vývoj nového biosensoru k rychlému monitorování a mapování kontaminace v životním prostředí LOSCHMIDTOVY LABORATOŘE MASARYKOVA UNIVERZITA Vývoj nového biosensoru k rychlému monitorování a mapování kontaminace v životním prostředí Bidmanová Š., Kotlánová M., Rataj T., Damborský J., Trtílek M.,

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

HP PCR Product Purification Kit, 50 pcs.

HP PCR Product Purification Kit, 50 pcs. 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11732668001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek

Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek Petr Havlíček Brand Manager BODE Disinfectants BODE SCIENCE CENTER. Výzkumem k prevenci infekcí Komise pro dezinfekční prostředky ve Svazu pro aplikovanou hygienu

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin T Další názvy látky:

Více