âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU"

Transkript

1 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XX. ZÁ Í 2013 âíslo 3 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XXII. díl Tfietí roãník brnûnské v stavy se povedl na jedniãku Souãasn zpûsob tlumení parazitóz pfieïv kavcû v âeské republice Základní v bûry plemenn ch b kû rok 2013

2 Vážené čtenářky a čtenáři svazového zpravodaje, v době, kdy píši tento editorial je venku sice ještě teplo, nicméně léto pomalu končí a neodvratně se blíží podzim období, kdy většina z vás realizuje prodej zástavového skotu. Tedy doba, která vedle jarního telení velkou měrou rozhoduje o ekonomické úspěšnosti vašeho podnikání. V této souvislosti mi dovolte připomenout, že již druhým rokem funguje webová aplikace MaSkot, jejíž jednou z funkcí je i sledování cen zástavového skotu. Od doby uvedení této služby do provozu se ukázalo, že má své opodstatnění a že funguje dobře. Pokud se by se však do ní aktivně zapojilo ještě více chovatelů, mohla by fungovat ještě lépe. A to zejména tím, že by se s ostatními chovateli podělili o to, za jaké ceny se jim podařilo zrealizovat prodej zástavového skotu. Je samozřejmostí, že Vámi poskytnutá data jsou anonymní a vidíte je pouze Vy všichni ostatní uživatelé mohou zobrazit pouze anonymní zprůměrované výsledky. Je to tedy jen a jen ve vašich rukách Přesně před rokem pak padlo další významné rozhodnutí, a to, že se i náš svaz aktivně zapojí do obchodování se s skotem s jediným cílem: nabídnout chovatelům alternativu ke komerčním subjektům působícím na našem trhu. V této chvíli sumarizujeme poptávky našich zahraničních odběratelů, abychom je mohli opět prostřednictvím aplikace MaSkot vyhlásit a plošně tak oslovit všechny chovatele. Pokud máte zájem, jsme zde pro vás! I přesto, že národní výstavě hospodářských zvířat se tento zpravodaj ve velkém věnuje uvnitř čísla, nemohu se o této významné akci nezmínit ani zde. Nebude to však formou nějakých analýz, ale formou poděkování a poblahopřání. Rok od roku je totiž patrný pokrok, kterého čeští chovatelé dosahují při přípravě a prezentaci svých zvířat na výstavách a kterého si všímají i naši zahraniční partneři. Vždyť letošní rok bylo na ohlávce předvedeno již 210 zvířat masných plemen z celkem 266 vystavených! Kdo by si to ještě před několika lety (např. při vzpomínce na letňanské výstavy) dokázal představit, že?! Za to patří skutečně velký dík všem chovatelům, kteří se na výstavu poctivě připravili a tyto přípravy pak zúročili v předvadišti. Díky a jen tak dál! Podzim je pak z pohledu svazu tradičně spojen s konáním výroční členské schůze našeho svazu. Ta letošní je o to významnější, neboť je to schůze volební. Budete zde mít jedinečnou možnost v demokratické volbě podpořit svého kandidáta na post předsedy svazu, který bude v následujícím čtyřletém období rozhodovat o směřování našeho svazu. Vedle toho se bude volit i pětičlenná revizní komise, a proto věřím, že na Skalský dvůr 10. až 11. září přijede v opravdu hojném počtu. Přeji vám úspěšný prodej zástavu a na některé z chovatelských akcí se s Vámi těším na viděnou. Kamil Malát

3 ãasopis âeského svazu chovatelû masného skotu Praha ãíslo 3/2013 roãník XX. OBSAH Aktuálnû... 4 Aktivity âschms Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu... 6 Blondi z Jimramovsk ch Pavlovic Ing. Jan Chroust ml.: Ménû je nûkdy více... 6 Angusáci z Jakubovic Tfietí roãník brnûnské v stavy se povedl na jedniãku V sledková listina ampioni v stavy Národní vítûzové jednotliv ch kategorií Nejlep í chovatelské skupiny Zhodnocení národní v stavy hospodáfisk ch zvífiat Brno 2013 oãima chovatelû Tfie niãka na dortu Národní v stavy aneb Junior team v Brnû Finanãní sbírka âschms pro po kozené povodnûmi Letní náv tûva pobaltsk ch republik Rozmach chovu bezrohého salerse ve Francii Souãasn zpûsob tlumení parazitóz pfieïv kavcû v âeské Republice Skot, kter se u nás nepase: Brangus Základní v bûry plemenn ch b kû rok Pfiehled nejlépe hodnocen ch b kû III. turnus Galerie nejlépe hodnocen ch b kû III. turnus V eobecné podmínky pro odchov plemenn ch b ãkû v sezonû Termíny základních v bûrû a draïeb v roce Recept Salát z grilované zeleniny s peãen m masem pfiedseda: Ing. Miroslav Vráblík Budovatelská 1096, Trhové Sviny tel.: fieditel: Kamil Malát Tû nov 17, Praha 1 tel.: tajemník: Ing. Pavla Vydrová Tû nov 17, Praha 1 tel.: plemenná kniha, fakturace: Anna Stará OsvoboditelÛ 35/9, Lovosice tel.: Adresa svazu Tû nov 17, Praha 1 Tel.: âíslo úãtu: /0800 IâO: DIâ: CZ Kontakty na pracovníky svazu inspektofii svazu: západní âechy Karel Melger Velké Dvorce 64, Pfiimda tel.: stfiední a severní âechy ing. Hubert Herrmann Matou ova 10, Praha 5 tel.: jiïní âechy ing. Vít âepelák Horská 69, âesk Krumlov tel.: v chodní âechy Jan Kopeck fieditel plemenné knihy Osík 201, Osík u Litomy le tel.: Morava Bc. Radek Dobe Voskovcova 2, Olomouc tel.: Titulní strana hlavní fotka: Matyáš Novotný (2,5 roku) na soutěži Junior teamu na národní výstavě v Brně 2013 (foto: Karel Melger) Titulní strana malá fotka: Desetiletá Jitka Hatláková vítězka soutěže Junior teamu na národní výstavě v Brně 2013 (foto: Karel Melger) Vnitřní obálka Aberdeen angus na farmě firmy PG Hazlov (foto: Karel Melger) Vydavatel nenese odpovûdnost za údaje a názory autorû ani jazykovou správnost pfiíspûvkû. Zpravodaj âschms je zapsán v evidenci MK âr pod evidenãním ãíslem MK âr E Tisk: Ekonoprint, Praha Neprodejné. Pro ãleny âschms a PK zdarma. 3

4 Aktuálnû, Svûtov kongres charolais 2014 V roce 2014, tedy pfiesnû po 150-ti letech od zaloïení plemenné knihy a 50 let od vzniku mezinárodní organizace Charolais International, se bude ve Francii konat svûtov kongres charolais. Pfiesn termín kongresu, jehoï program najdete v pfiíloze, je Registraãní formuláfi s cenou bude francouzskou stranou zvefiejnûn v nejbliï ích dnech. V pfiípadû va eho zájmu o úãast na této v jimeãné akci, kontaktujte, prosím, sekretariát svazu, kde vám rádi pomû- Ïeme s pfiihlá ením a dal ími nezbytn mi formalitami.,uzávûrky KUMP 2012 Spolu s tímto zpravodajem dostáváte do rukou tradiãní publikaci Uzávûrky kontroly uïitkovosti za rok Uzávûrky navazují na pfiedcházející publikace a jsou jiï v pofiadí jednadvacát m vydáním uzávûrek KUMP, které byly âesk m svazem chovatelû masného skotu publikovány. Tato publikace je neprodejná a je urãena v hradnû na im ãlenûm. Pokud nûkdo z vás tuto publikaci neobdrïel, rádi vám dodáme náhradní v tisk. V tomto pfiípadû kontaktujte sekretariát svazu., Zmûna adresy plemenné knihy S úãinností od 1. srpna 2013 se mûní po tovní adresa sídla plemenné knihy. Nová adresa je: paní Anna Stará, âschms, OsvoboditelÛ 35/9, Lovosice. Telefonní spojení ( ), stejnû tak jako ová adresa zûstávají beze zmûny. Seznam nov ch ãlenû svazu a plemenné knihy od Fikerle Daniel, Letkov, ádné + PK AA Podolák Jifií, Ing., Mlado ovice, PK CH Zítek Jaroslav, Praha 4, ádné + PK AA T ma Oldfiich, Ing., Dolní Nûmãice, ádné + PK AA Procházka Jifií, Barváfi, ádné + PK AA Roden Karel, Skr ov, ádné + PK DX Pavel Zbynûk, Îenklava, ádné + PK GA Polfin agro, s.r.o., Louãka, PK GA Reinold Manfred, Nová âervená Voda, PK BA PLEMCHOV Stra ice a.s., PK PP a UU,Novela vyhlá ky o oznaãování hospodáfisk ch zvífiat JiÏ poãátkem dubna nabyla úãinnosti novela vyhlá ky ã. 64/2013 Sb. (ke staïení na sekce legislativa âeská republika), kterou se stanoví podrobnosti oznaãování zvífiat a jejich evidence. Z pohledu chovatelû skotu je zásadní zmûnou zejména prodlouïení lhûty pro oznaãování turû ãi zpfiesnûní formulace t kající se spoleãného chovu zvífiat rûzn ch majitelû v jedné stáji. Doposud platná lhûta 72 hodin pro oznaãení telat se novû posouvá aï na 20 dní. V 10 dochází ke zmûnû lhûty tak, Ïe kaïdé tele musí b t trvale oznaãeno dvûma plastov mi u ními známkami do 20 dní po narození (dfiíve do 72 hodin), pfiiãemï do té doby nesmí opustit hospodáfiství, ve kterém se narodilo. Doba hlá ení pfii narození zûstává stejná, tj. 7 dní av ak novû se lhûta poãítá aï ode dne oznaãení zvífiete ( 35 odst. 3). Je v ak nutné poãítat s tím, Ïe ten, kdo tele neoznaãí do 72 hodin od jeho narození a hlá ení nepo le do 7 dnû ode dne narození telete, musí novû do ústfiední evidence hlásit také datum oznaãení ( 35, odst. 1 písm. d), aby bylo zfiejmé, zda nedo lo k pfiekroãení této zákonné lhûty., MaSkot slaví 2. narozeniny S blíïícími se prodeji zástavu bych rád pfiipomenul, Ïe jsou to jiï dva roky, co jsme pro vás spustili novou webovou aplikaci, kterou jsme pojmenovali MaSkot. Pro ty, ktefií ji neznají nebo je tû nepou- Ïívají, uvedu, Ïe má tfii základní funkce sledování cen zástavového skotu, administraci a editaci va ich ãlensk ch záznamû a obchodní systém poptávek. Za dobu svého fungování se do aplikace zaregistrovalo více neï ãtyfii stovky uïivatelû. Velk dík patfií zejména tûm, ktefií se do systému zapojili aktivnû tím, Ïe se s ostatními chovateli podûlili o to, za jaké ceny se jim podafiilo zrealizovat prodej zástavového skotu. Pevnû vûfiíme, Ïe aktuální pfiehled cen a moïnost jejich filtrování dle nejrûznûj ích kritérií mûïe b t dobr m vodítkem pro ty chovatele, ktefií svûj prodej teprve pfiipravují. Pokud jste zástav uï prodali a ceny je tû nenahlásili, buìte solidární a podûlte se s ostatními chovateli i Vy pomáháte tím vzájemnû sami sobû! Pfiipomínám, Ïe Vámi poskytnutá data jsou anonymní a vidíte je pouze Vy v ichni ostatní uïivatelé mohou zobrazit pouze anonymní v sledky, které jsou zprûmûrovány. Data, které takto sbíráme povaïujeme za vysoce dûvûrná a nikdy nejsou zobrazena v konkrétní podobû, s konkrétním jménem spoleãnosti ãi chovatele. Cel systém je zaloïen na dobrovolné spolupráci, pokud údaje doplníte, naoplátku mûïete vidût i v sledky. Registrace a uïívání této aplikace je zcela zdarma a je otevfiena v em chovatelûm masného skotu bez ohledu na to, zda ãleny na eho svazu ãi nikoliv. S podrobnostmi tûchto v ech funkcí a vysvûtlením procesu registrace se mûïete seznámit na adrese 4

5 Aktivity âschms 2013 âerven zájezd nûmeck ch chovatelû plemene limousine po farmách v âr pracovní schûze inspektorû (Hradi tko) zahájení tfietího turnusu v bûrû plemenn ch b kû v roãní ãlenská schûze ASZ v Pelhfiimovû (Vráblík) pfiíprava a organizace NVHZ v Brnû, vãetnû zaji tûní úãasti zahraniãních delegací Dal í ãervnové aktivity: Zfiízení finanãní sbírky pro chovatele po kozené povodnûmi Zpracování a uvefiejnûní v sledkû druhého turnusu základních v bûrû Administrace Ïádostí o dotace (9.A.) Pfiíprava zájezdu na v stavu Sommet de l Elevage 2013 Administrace ãlensk ch poplatkû na rok 2013 âinnosti spojené se zaji tûní expozice na NVHZ v Brnû âervenec pracovní náv tûva farem v Estonsku a Loty sku (Vráblík) pracovní náv tûva chovû HE v Maìarsku (Machaã, Kopeck ) jednání Unie chovatelû hospodáfisk ch zvífiat s ministrem zemûdûlství (Malát, Vráblík) stûhování kanceláfie PK v Lovosicích pracovní schûze inspektorû (VraÏkov) Dal í ãervencové aktivity: Zpracování plemenn ch hodnot a aktualizace DB âinnosti servisní organizace pro obchod v rámci âschms Administrativa spojená s vyúãtováním NVHZ v Brnû âinnost spojená se zaji tûním VâS a semináfie na Skalském Dvofie Srpen jednání v boru âschms (Hradi tko) jednání klubu chovatelû plemene LI na Cukovû schûzka revizní komise âschms, Brodce jednání dozorãí rady âmsch a.s. (Malát) zemûdûlská v stava v Nitfie (Kopeck ) v stava Zemû Ïivitelka, âeské Budûjovice Dal í srpnové aktivity: Administrace spojená s rozdûlováním darû z finanãní sbírky pro chovatele po kozené povodnûmi âinnosti spojené s mezinárodním hodnocením Interbeef Pfiíprava publikace Uzávûrky kontroly uïitkovosti masn ch plemen skotu 2012 Pfiíprava a realizace svazového kalendáfie na rok 2014 âinnost spojená se zaji tûním VâS a semináfie na Skalském Dvofie Pfiíprava materiálû pro tfietí ãíslo svazového zpravodaje 2013 Zvefiejnûní podmínek pro naskladnûní OPB v sezónû 2013/2014 5

6 Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu Zdravím v echny chovatele a ostatní ãleny Svazu, ze severu, na kterém jsme se pohybovali pfii reportáïích v minulém ãísle Zpravodaje, se pfiesuneme smûrem jihov chodním aï na Vysoãinu. Konkrétnû do Jimramovsk ch Pavlovic, o kter ch jste se mohli v na em Zpravodaji (4/2011) doãíst uï díky reportáïi o rodinné farmû Konvalinkov ch, jejichï charolaiské stádo spásá stránû na jedné stranû této obce. Na protûj ím svahu se ale oddává welfare úplnû jiné stádo a jiné masné plemeno: blonde d Aquitaine rodiny Chroustov ch, o kter ch bude právû dne ní reportáï. Pfiíjemnû strávenému dopoledni se zapálen m mlad m chovatelem Ing. Janem Chroustem, jeho dûtmi a Ïenou, pfiedcházelo neménû pfiíjemné setkání s MVDr. Martinem Matûjíãkem, majitelem VETLABFARM s.r.o., a jeho rodinou. Druhou reportáï jsem totiï absolvovala cca 60 km severov chodnû od Pavlovic v malé obci Jakubovice, ve které si Matûjíãkovi plní pomalu ale jistû své velké sny s chovem plemene aberdeen angus. Oba dva mladé chovatele i s jejich zvífiaty jsme mûli moïnost vidût v ãervnu na NVHZ v Brnû. Jak se jim v soutûïích dafiilo, to se dozvíte nejen z reportáïe, ale také na dal ích stránkách tohoto Zpravodaje. Pfiíjemné ãtení vám pfieje Pavla Vydrová REPORTÁŽ Z CHOVU: Jméno hospodáře: Ing. Jan Chroust s rodinou Počet zaměstnanců: stálých 0 (o chod farmy se stará celá rodina Chroustových a příležitostní brigádníci) Obec: Jimramovské Pavlovice Okres: Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina Nadmořská výška: 550 m (pastviny od 550 do cca 650 m) Chované plemeno: blonde d Aquitaine Členem svazu: podzim 2004 (rodiče od roku 1991) V plemenných knihách: BA Základní stádo: 32 ks Zemědělská půda: 85 ha TTP V systému EKO zemědělství: ne Web: ne, ale registrovaná doména Blondi z Jimramovsk ch Pavlovic Ing. Jan Chroust ml.: Ménû je nûkdy více O Jimramovsk ch Pavlovicích se doãtete, Ïe leïí nedaleko mûsteãka Jimramov v okrese Îìár nad Sázavou v nadmofiské v ce kolem 550 m n. m. na toku Vûcovského potoka, kter se pod Jimramovem vlévá do fieky Svratky. Co se ale nedozvíte, je to, jak je tu krásnû. UÏ nûkolik kilometrû pfied cílem zaãíná kopcovit terén nabírat na v raznosti, coï vás jen utvrzuje v tom, Ïe se blíïíte k Vysoãinû. Pavlovice svou lokalitu nezapfiou, silnice se proplétá mezi domky rozeset mi po okolních svazích, nad svûïe zelen mi loukami se rozprostírají tmavé lesy a v e k dokonalosti dokreslují kupovité oblaky plující nad krajinou a vrhající stíny na pastviny a odpoãívající stáda. Îe jste uï o Pavlovicích sly eli? Nepochybuji. Jimramovské Pavlovice jsou totiï právem povaïovány za kolébku chovu blondû v âeské Republice a to zásluhou právû rodiny Chroustov ch. V e zaãalo hned po revoluci Pfied rokem 1989 pracovali oba Honzovi rodiãe v zemûdûlském druïstvu, otec jako hlavní agronom a maminka jako ekonomka. Po revoluci mûli snahu transformovat druïstvo v modelov podnik, ale to se bohuïel nepodafiilo. Oba chtûli zûstat v zemûdûlství, ale stáli pfied nelehkou volbou, kterou cestou se dají: zda odejdou do jiného podniku, nebo zkusí hospodafiit na vlastní pûdû. Historicky patfiil rod ChroustÛ k nejvût- ím místním sedlákûm, a tak se nakonec rodiãe pfieci jen rozhodli, Ïe to zkusí, i kdyï z dûdeãkova hospodafiení toho pfiíli nezbylo a zaãít v podstatû na zelené louce nebylo lehké. Také v bûr smûru, jak m by se mûlo jejich hospodafiení ubírat, nebyl lehk. Pfiem leli nad chovem králíkû, koz, prasat i dojnic. K masnému skotu je pfiivedl aï vzdálen pfiíbuzn, kter pracoval pfied revolucí jako okresní zootechnik, a kter jim pfiinesl katalogy s chovem masného dobytka a pfiivedl je na my lenku zaloïit takov chov u nás, vysvûtluje Honza a dodává: Pfiesvûdãoval je tehdy, Ïe je to krok správn m smûrem, Ïe masàáci mají budoucnost a Ïe je to ve svûtû módní záleïitost. Pfii listování katalogy se dostali aï k plemeni blonde d Aquitaine a jak se shodují Honzovi rodiãe: Byla to láska na první pohled. V hodu mûli v tom, Ïe jim v naprostém zaãátku pomohl tatínkûv bratranec Ïijící ve Francii, kter je pozval na v stavu do Montpellier a tam jim pomohl domluvit dovoz prvních zvífiat, esti patnáctimûsíãních jalovic BA, kter se uskuteãnil uï v roce Zvífiata to byla velmi kvalitní, a tak získali do zaãátku dobr plemenn materiál, se kter m se dalo pracovat. V bûr plemene byl tehdy více ménû náhodn, ale od zaãátku to byla srdeãní záleïitost a nikdy Chroustovi ani na chviliãku nezapochybovali, Ïe jejich rozhodnutí bylo správné. Ménû je nûkdy více Zaãínali tedy se estihlav m základním stádem. Mladé jalo- 6

7 viãky si ponechávali v uzavfieném obratu, b ãci, ktefií plnili kritéria pro naskladnûní, li na OPB a ve vût inû pfiípadû procházeli testem úspû nû. Postupnû se dostali aï na souãasn stav ãítající 32 matek (ke dni reportáïe bylo na chovu 65 ks dobytka). B ãci, ktefií neplní podmínky naskladnûní na odchovnu, jdou na v krm, kter si ale nedûlají sami: UÏ fiadu let spolupracujeme s kolegou, ke kterému b ãky dovezeme, on je vykrmí a po dosaïení poráïkové hmotnosti je necháme porazit na jatkách, maso se zde nechá uzrát a poté je distribuováno zákazníkûm, vysvûtluje Honza a dodává: Máme velmi dobr odbyt, i kdybychom kaïd ch ãtrnáct dní porazili b ka, tak bychom ho bez problémû prodali, ale to není na e cesta, alespoà zatím ne. Chroustovi si libují v libovém mase blondû, mají hodnû zákazníkû, ktefií vyloïenû preferují tento typ masa, libové, bez v raznûj ího aroma a sami v rodinû dávají také pfiednost tomuto typu hovûzího. KaÏd chovatel si brání svoje, ale pravdou je, Ïe je hovûzí z blonda masem dietním a vhodn m nejen pro rodiny s dûtmi. V souãasné dobû ale o roz ífiení farmy neuvaïují, protoïe takov krok je velmi sloïit a je tfieba si ho dobfie rozmyslet. Rozhodnutí v neprospûch roz ífiení se odráïí od potfieby nav it plochu pozemkû, ustájovací kapacitu, pfies nutnost nákupu dal í zemûdûlské techniky aï po zamûstnance atd. Dal ím dûvodem, je také fakt, Ïe Honza má je tû své druhé zamûstnání (nebo první) ve firmû Genoservis, na pozici vedoucího sekce masného skotu. Souãasn stav je udrïiteln, v e funguje velmi dobfie. Ménû je prostû nûkdy více, jak fiíká moje maminka, dopl- Odpočívající stádo plemene blonde d Aquitaine, letošní telata (foto: Pavla Vydrová) Àuje s úsmûvem Honza, kter pfievzal hospodáfiství od rodiãû v roce Byli jedni z prvních, ktefií vyu- Ïili moïnosti pfievést farmu z otce na syna pfies pfiedãasné ukonãení zemûdûlské ãinnosti. Do budoucna by Honza pfieci jen rád farmu o pár desítek hektarû roz ífiil. V souãasné dobû navy ují v mûru jen velice pozvolna, spí e pfiíleïitostnû. Farma obhospodafiuje cca 85 ha (55 ha vlastních, 30 ha pronajat ch). Velkou v hodou je sedmdesátihektarov pastevní areál, kter se nachází v bezprostfiední blízkosti farmy (obytn ch i hospodáfisk ch budov). Dal ích 15 ha mají pronajat ch v sousedním katastru, v echny pozemky se ale nacházejí v okruhu do 10 km. Bezproblémové telení Blondi s porody problémy nemají, tvrdí Honza z vlastní zku enosti: Do 5 8 % se u nich vyskytují nefyziologické polohy, jednou za rok obrácená poloha, jednou za dva roky dvojãata s vy í pravdûpodobností nefyziologické polohy. Pokud je ale matka dobfie vyvinutá a nepfieïene se to s v Ïivou pfied porodem, tak jsou opravdu porody v pofiádku. O krávu, tedy vlastnû jalovici, jsme za celou dobu pfii li pouze jednou, a to bohu- Ïel o takovou, které jsem si velmi cenil a nechtûl ji prodat ani francouzskému chovateli, kter o ni mûl velk zájem. A pak se to stalo a já si uvûdomil, Ïe pokud nûkdo nabízí nadstandartní cenu, má se nabídka pfiijmout. kola Ïivota, uzavírá Honza. Stoprocentní inseminace Chroustovi jsou jedním z mála ãesk ch chovû, na kterém nikdy nepûsobil b k v pfiirozené plemenitbû, neboè plemenice jsou v hradnû inseminovány. Tento zpûsob sebou samozfiejmû nese to, Ïe se jim nikdy nepodafií v echny krávy (jalovice) zapustit. KaÏdoroãnû se jedná zhruba o % nezabfiezl ch zvífiat (cca 5 ks), coï Pohled na Jimramovské Pavlovice z pastevního areálu (foto: Pavla Vydrová) 7

8 Pohled na rodinné sídlo tří generací Chroustových (foto: Pavla Vydrová) je urãitá finanãní ztráta, ale vzhledem k tomu, Ïe se jedná o malou rodinnou farmu, která si na ãeském trhu vybudovala své jméno právû díky nastavenému systému, kter takto funguje jiï od zaãátku, nechtûjí na nûm nic mûnit. Tento zpûsob pfiiná í moïnost mít k dispozici plemenn materiál od celé fiady vynikajících a provûfien ch b kû. Kupci pfiicházejí s konkrétními poïadavky na pûvod zvífiat a vyhovût vût inû z nich znamená drïet si nastaven standard a nepolevovat. V tomto systému je nejdûleïitûj í vãasné odhalení fiíje a inseminovaní pokud moïno v co nejideálnûj í ãas. Z tohoto dûvodu si také v souãasné dobû dûlá Honza témûfi v hradnû inseminace sám, pouze s jaloviãkami mu pomáhá inseminaãní technik. Na vyhledávání fiíjí je v rodinû nej ikovnûj í Honzova maminka, roky její praxe jsou k nezaplacení. Inseminaãní dávky si zaji Èuje Honza ve spolupráci se známou ãeskou firmou Bursia Praha s.r.o., která má v nabídce to nejlep í z francouzské genetiky, kterou v chovu pfieváïnû uplatàují. Na inseminaãních dávkách ne etfií, protoïe to je jejich Ïivobytí. Provûfiení b ci z Francie Z b kû, jejichï inseminaãní dávky jsou v souãasné dobû v chovu pouïívány, je to Crenca (ZBA 755), Aramis (ZBA 749) po otci Leo a Aaron (ZBA 697) po otci Taolenn, jehoï dávky se v souãasnosti fiadí mezi jedny z nejkvalitnûj ích. Dále je to napfi. Brasier (ZBA 825), Argus (ZBA 824), Reveur (ZBA 436) a Scout (ZBA 464). Podíváme-li se do historie, tak v chovu pûsobili napfi. Tonnerre (ZBA 185), Roland (ZBA 165) a Ramo (ZBA 166). Více se o b cích mûïete dozvûdût v databázi b kû na svazovém webu Na mou otázku, má-li mezi b ky nûjakého favorita, si Honza pochvaluje jaloviãky po Scoutovi a na druhou otázku, t kající se odchovu vlastních b kû odpovídá: Plemenné b ãky dáváme pouze na odchovny, na odchov doma nemáme dostateãn prostor a ani ãasovû nám tento zpûsob nevyhovuje. Osobnû jsem zastáncem odchovû na OPB, myslím si, Ïe konfrontace b ãkû ve skupinách s vrstevníky jim jen prospûje. Systém testace na OPB je nastaven správnû, i kdyï je samozfiejmû stále co zlep ovat. Na druhou stranu mám v hrady vûãi Mladý chovatel se svou nejlepší krávou (foto: Pavla Vydrová) odchovu u chovatele, ale kaïd z ãesk ch chovatelû má právo si vybrat a já jsem si jednoznaãnû vybral, stojí si na svém Honza a vysvûtluje: Vidím to z vlastní zku enosti, díky otevfiení odchovu u chovatelû ly odchovny do pozadí, ale osobnû si myslím, Ïe je to lehk krok zpût. Zvífie, které projde odchovnou, by mûlo b t lépe zpenûïitelné neï b ãek z odchovu u chovatele, protoïe prochází tvrd ími podmínkami a je zde zmiàované srovnání s vrstevníky, coï je z mého pohledu dûle- Ïité. Vzhledem k vyuïívání inseminaãních dávek pfieváïnû francouzsk ch b kû, je vût ina zvífiat rohat ch resp. odrohovan ch. Pfiesto zde najdete i pár bezroh ch kusû po otcích z Dánska, rozdíl je v ak patrn na první pohled. V chovu jsou také dvû rohaté krávy dovezené pfiímo z Francie v roce 2004 na osvûïení krve. Ekologicky, ale s rozumem Tak jako asi kaïd chovatel, koketoval Honza s my lenkou, 8

9 Dvě francouzsky působící v chovu (foto: Pavla Vydrová) jestli se stát oficiálnû ekologick m chovem, ãi ne. Nakonec vyhrál, dle jeho slov, selsk rozum: Chemická ochrana pfieci vznikla proto, aby se lidstvo neotrávilo toxiny plísní a hub, které se v zemûdûlské v robû bûïnû vyskytovaly a vyskytují. MoÏná zde byly doby, kdy se chemií nehospodárnû pl tvalo, napfi. hnojení do zásoby apod., ale tyhle ãasy jsou na tûstí nenávratnû pryã a v dne ní dobû, pouïívá-li se na farmû ãi v podniku integrovan systém a chemie v rozumné mífie, tak je to nejãist í a nejefektivnûj í zpûsob hospodafiení, vysvûtluje svûj postoj k ekologii Honza a doplàuje: Osobnû si myslím, Ïe mám k ekologii velmi blízko, ale nedovedu si pfiedstavit, Ïe bychom napfi. jednou za pár let nezlikvidovali Èovíky na pastvinách apod. bylo zji tûno, Ïe mají krávy deficit selenu. V tom roce jsme pfii li opravdu o hodnû telat a bylo tfieba situaci co nejrychleji vyfie- it, fiíká chovatel. Tehdy zaãínala na ãeském trhu firma Alltech, se kterou navázali spolupráci a po ozdravné kûfie zaãali pouïívat minerální doplàky obohacené selenem a od té doby nemají s vitalitou telat Ïádn problém. I kdyï si Honza uvûdomuje, Ïe to mohlo b t zpûsobeno i celou fiadou jin ch faktorû, selplexov m lizûm uï zûstali vûrní. V leto ním roce jim poãasí pfiálo, a tak mají na zimní období nasu eno dostateãné mnoïství kvalitního sena a nebyli nuceni ãást skliznû stáïovat jako napfi. v loàském roce. Sedmdesátihektarov pastevní areál spojen se sala í je velmi pfiíjemn nejen co se t ãe manipulace s dobytkem. Zvífiata se mohou volnû pohybovat a kdykoli vyuïít moïnosti schovat se pfii parném letním sluníãku do stínu stáje, ãehoï také pfii leto ních tropick ch dnech hojnû vyuïívali. Co se t ãe stelivové slámy, tak té mûli do nedávna dostatek. V loàském roce se ale spolupracující podniky rozhodli slámu zaorávat, aby dostali organickou hmotu zpût do pûdy. Na tûstí se nakonec s jedním podnikem domluvili a slámy budou mít dostatek, doufejme nejen na nadcházející období. Lisování, odvoz a uskladnûní slámy, to je díky sehranému t mu skládajícího se z Honzy, jeho tatínka a ikovn ch brigádníkû, doslova koncert. Rodina se pomûrnû intenzivnû vûnuje pastvinám. Ve spolupráci s odborníky z MZLU v Brnû, ktefií jim dûlají poradenství, obnovují kaïd rok ãást pastevního areálu. Farma funguje díky rodiãûm ProtoÏe má Honza své stálé zamûstnání, je zatím chod farmy odkázán ãásteãnû na pomoc rodiãû, ktefií kaïd den brzy ráno zkontrolují stádo a obhlédnou fiíjící se kusy. Tato kontrola se opakuje 2 3x za den. Krávy jsou na manipulaci zvyklé, a tak není problém oddûlit kusy, které je tfieba inseminovat a provést zákrok v sala i, kde je k tomuto úãelu Klademe dûraz na minerální v Ïivu Vzhledem k tomu, Ïe se v chovu nerealizuje v krm b kû, ani odchov u chovatele, je krmná dávka velmi jednoduchá: Pfies léto mají zvífiata k dispozici trávu, vodu a minerální lizy, pfies zimu seno, vodu a minerální liz. Pouze jaloviãky dostávají pfii odstavu pfiíkrm v podobû malého mnoïství jádra = krmné smûsi, kterou si nechávají na zakázku míchat. Nejvût í dûraz je v chovu kladen na minerální v Ïivu: Pfied ãasem jsme mûli problém s vitalitou telat po porodu. Pfii rozborech Ing. Jan Chroust s jalovičkou TETA RF (kategorie stáří měsíců) na NVHZ v Brně oceněnou 2. místem (foto: Karel Melger) 9

10 Kráva s teletem (foto: Pavla Vydrová) zbudováno vhodné fixaãní zafiízení, bez kterého by farma nemohla fungovat. Druhou stájí je porodna, která je otevfiená a vyu- Ïívá se pouze pfies zimní období. Nachází se v pfiízemí hospodáfiské budovy, ve které si mladí manïelé zbudovali krásné bydlení. V noci staãí sebûhnout v pyïamu do stáje a podívat se, jestli se nûkterá netelí, usmívá se majitel, hlídání kamerou není tfieba. V porodnû vás také na první pohled zaujme dûmysln systém nahánûcích uliãek a fixaãních klecí, které by mûl mít, dle slov majitele, kaïd chovatel k dispozici a tím pfiedcházet zranûním jak zvífiat, tak o etfiovatelû. Organizátor versus vystavovatel Mlad chovatel se úãastní národní v stavy v Brnû nejen jako vystavovatel, ale také jako organizátor, protoïe firma Genoservis, u které Honza pracuje, je hlavním organizátorem této v stavy. Má na sv ch bedrech ve spolupráci s kolegy a pracovníky svazu zaji tûní celé expozice masného skotu a dal í organizaãní zále- Ïitosti t kající se této velké v stavy. Je obdivuhodné, Ïe se i pfies maximální pracovní vytíïenost úãastní v stavy také jako chovatel. Velk dík patfií opût rodiãûm, ktefií mu pomáhají s pfiípravou vybran ch kusû. Z takového pfiístupu by si mûli vzít pfiíklad nûktefií chovatelé, vãetnû tûch chovajících plemeno blonde d Aquitaine, které nebylo na v stavû zastoupeno tak, jak by si zaslouïilo, coï také Honzu velmi mrzí. Satisfakcí za nároãné období bylo urãitû pro celou rodinu 2. místo v kategorii jalovic ve stáfií mûsícû, které získala TETA RF (CZ ). Tato jaloviãka je po na í nejvût í, nejlep í a nejhodnûj í krávû, která je letos jiï 13-ti letá, je to její zásluha i ocenûní, dodává hrdû majitel. Centrální kotelna = sen hospodáfie Rodina vlastní 13 ha lesa, meze a remízky, které je tfieba ãistit a udrïovat, a proto by rádi vybudovali kotelnu na vytápûní v ech obytn ch budov farmy dfievní tûpkou. Tento zpûsob vytápûní se zdá Honzovi Porodna připravená na období telení (foto: Pavla Vydrová) z jejich pohledu nejlogiãtûj í i nejekonomiãtûj í. A tak jsme se pfies kotelnu dostali k úplnému závûru. Nezb vá mi neï se rozlouãit a popfiát celé rodinû mnoho úspûchû v jejich plemenáfiské práci, aby si i do budoucna udrïela svûj standard a práce jim byla i nadále koníãkem tak, jako tomu v jejich pfiípadû skuteãnû je. Panu Ing. Janu Chroustovi, otci mladého chovatele a b valému pfiedsedovi na eho Svazu, a jeho Ïenû pevné zdraví a aè je neopou tí vitalita a entuziasmus, s jak m svému synovi pomáhají. ManÏelce Darinû a dvûma ãipern m dûtem, Adélce a Kubíkovi, dûkuji za milé pfiijetí a Honzovi bych ráda popfiála hodnû tûdr ch kupcû a (dle jeho pfiání) více blondû na ãesk ch a moravsk ch pastvinách. 10

11 REPORTÁŽ Z CHOVU: Angusáci z Jakubovic Název Firmy: VETLABFARM s.r.o. (majitel MVDr. Ing. Martin Matějíček) Počet zaměstnanců: stálých 0 (o farmu se stará majitel s manželkou a vypomáhají jim brigádníci) Obec: Jakubovice (Dolní Čermná) Okres: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj Nadmořská výška: m n. m. Chované plemeno: aberdeen angus Členem svazu: květen 2000 V plemenných knihách: AA Základní stádo: 70 ks + 4 býci v přirozené plemenitbě Zemědělská půda: 115 ha pastvin, 5 ha luk, 20 ha orné půdy V systému EKO zemědělství: ne WEB: nemají, ale plánují V e zaãalo uï na kole Martin Matûjíãek je absolventem VFU a MZLU v Brnû. K doktorskému titulu získanému v roce 1999 pfiidal o rok pozdûji je tû titul inïen rsk, protoïe si chtûl doplnit zootechnické vzdûlání. Pochází z 10 km vzdálené Dolní Dobrouãe, otec i dûd sice pracovali u dráhy, ale geny po babiãce, která pocházela z hospodáfiství, ho táhly k zemûdûlství. Pfii studiu se nespokojil jen s teorií, ale jezdil do chovû a seznamoval se tak s praxí a realitou panující v Ïivoãi né v robû. Je tû jako student se dostal k informaci, Ïe v Jakubovicích ukonãil zemûdûlskou ãinnost rolník, kter mûl pûdu po Státních statcích, a tak získal nákupem prvních 40 ha TTP. Oficiálnû v e zaãalo uï v roce 1999, kdy jako ãerstv absolvent VFU zaloïil s doc. Josefem Illkem firmu VETLABFARM s.r.o. (veterinární laboratofi a farma). Kompetence si rozdûlili tak, Ïe faremní ãást s chovem masného skotu v Jakubovicích mûl na starost Martin a doc. Illek laboratofi na vy etfiování produkãních metabolick ch poruch u skotu, která mûla základnu v Brnû Bohunicích na Jakubovice leïí 2,5 km od Dolní âermné ve smûru na Lan kroun v okrese Ústí nad Orlicí a první písemná zmínka o nich pochází jiï z roku Do roku 1972 byly samostatnou obcí s vlastní samosprávou, ale v tomto roce se staly místní ãástí právû Dolní âermné. Dominantou obce je barokní kostel sv. Antonína Paduánského, kter byl postaven v roce 1697 a právû za ním si na pûkném a klidném místû vybudovali manïelé Matûjíãkovi pfied pár lety svûj nov domov. Jejich firma VETLABFARM s.r.o. vlastní témûfi v e, kam od kostela dál oko dohlédne: pastviny, pole, louky, hospodáfiské budovy staré i po rekonstrukci, stohy balíkû, tûïkou techniku, vaky s kukufiiãnou siláïí a nelze opomenout ani poblíï odpoãívající stádo ovcí, v dálce se klidnû popásající stádo angusû a ustájené plemenné b ky a b ãky v Ïíru, na které jsou majitelé právem py ní. Vítejte u MatûjíãkÛ, chovatelû plemene aberdeen angus a majitelû dvou národních vítûzû a ampiona plemene z leto ní Národní v stavy v Brnû. Aberdeen angus na chovu VETLABFARM s.r.o. (foto: archiv rodiny) poliklinice. V roce 2009 se bohuïel spolumajitelé roze li a kaïd se vydal svou cestou. Martinovi zûstala faremní ãást s chovem angusû a hospodáfiství funguje jiï 14. rokem. V roce 1992 bylo do SENECO s.r.o. Polná dovezeno 18 ks vysokobfiezích kanadsk ch jalovic a odtud byly tyto krávy v poãtu 12ti ks pfievezeny právû do Jakubovic. Na zdej- ích pozemcích na nû ãekal prales v podobû bodláky a stafiinou zarostl ch neudrïovan ch pozemkû, se kter mi si ale krávy velmi hravû poradily. K ãistokrevn m anguskám záhy pfiibylo je tû dvanáct jalovic pfiíjemkyà embryí plemene âestr a základní stádo v poãtu 24 ks bylo kompletní. âeské straky byly, kromû své role pfiíjemkyà, pouïívány v pfievodném kfiíïení a postupnû vyfiazovány spoleãnû s nízkopodílov mi kfiíïenci AA. Po ãtrnácti letech se pfievodem dostali Matûjíãkovi u kfiíïencû na úroveà 88% 94% a 97% podílu AA a souãasná generace uï má oznaãení G100, ale jsou samozfiejmû vedeni v oddílu B plemenné knihy. ProtoÏe mají manïelé ambice mít chov 100% ãistokrevn, uï pût let nezafiazují kfiíïenky a vyuïívají je jenom a pouze na embryotransfer. Obrat stáda je velmi striktnû uzavfien, v jimkou je pouze nákup plemenn ch b kû, protoïe chov se mûïe py nit statutem IBR a BVD prost m. Dnes obhospodafiuje Martin se svou rodinou kolem 140 ha zemûdûlské pûdy z toho 115 ha TTP (pastviny v rámci pastevního areálu). Dal ích 5 ha je mimo pastevní areál a ty se sklízí jako louky. V echny pozemky se nacházejí v okolí Jakubovic, starají se zhruba o polovinu místní zemûdûlské pûdy a druhou ãást obhos- 11

12 Aberdeen angus na chovu VETLABFARM s.r.o. (foto: archiv rodiny) podafiuje ZOD Îichlínek. V loàském roce nav ili v mûru nákupem dvaceti ha orné pûdy, ze které sklidili kukufiici na siláï (do vakû) pro vlastní b ky. Letos je bohuïel dlouhá zima donutila nasít na tyto pozemky znovu kukufiici. Na polích byl totiï sníh je tû 18. dubna, proto museli ustoupit od pûvodního zámûru osít pole jarním jeãmenem. V bûr hybridní kukufiice na zrno byl zámûrn, protoïe si ji dají na krmn fond u firmy ADW AGRO a.s., od které berou kukufiiãné vloãky s moãovinou Enstar performer 17. Jedineãné plemeno Tehdy Martin ani pfiíli nepfiem lel nad v hodami a nev hodami plemene a prostû bral, co bylo k dispozici, ale z dne ního pohledu to vidí tak, Ïe to byla volba více neï dobrá a mûl-li by v dne ní dobû právo volby, volil by stejnû. Pro nû je prostû angus tím jedin m a nejlep ím masn m plemenem. Masné plemeno se chová pro maso, které musí mít nejvy í moïnou kvalitu a to angus bezpochyby má, fiíká spokojen majitel. Matûjíãkovi nedají dopustit na mramorované maso plné chuti a dodávají: Nejde jen o tu kvalitu masa a v tûïnost, ale také o ranost, která pfiímo souvisí s ekonomickou efektivností, odolnost, snadné porody a úïasné matefiské vlastnosti. Velice si ve svém chovu ceníme krav, které bez problému pfiijmou i cizí tele (napfi. z dvojãat, kdy matka obvykle pfiijme pouze jednoho potomka), tzv. kojné, protoïe máme v chovu více jak 10 % porodû dvojãata. âlovûk se pofiád uãí V minulosti mûli problémy s vitalitou telat po porodu a se sacím reflexem. V té dobû nemûli dostateãné skladovací prostory, protoïe historicky (z dob StatkÛ) zde byl sice vybudován kravín, ale bez seníku, a tak byli nuceni seno v balících nechávat volnû venku a tím byla samozfiejmû kvalita objemu negativnû ovlivnûna. Problémy mûla zejména telata rodící se ke konci období telení, tzn. od matek, které byly vystaveny nekvalitnímu objemu del í dobu bfiezosti neï ty, které se telily na zaãátku. Od té doby se snaïí maximum krmení dostat pod stfiechu a tyto problémy ustaly. V minulém roce pfii li pro zmûnu o velk poãet telat díky prûjmûm, a to i pfiesto, Ïe krávy plo nû vakcinují. V leto ním roce se zase projevilo nedostateãné podávání minerálních komponentû protrahovan mi porody, tedy takov ch, které trvají v raznû déle neï obvykle. Ale i toto bylo na tûstí velmi rychle vyfie- eno a pozdûj í porody jiï byly v pofiádku. âlovûk se stále uãí, kaïd rok je jin a pfiiná í nové nástrahy, které je tfieba rychle fie it a vyfie it, shodují se man- Ïelé. Pfiirozená plemenitba versus inseminace V loàském a pfiedloàském roce importovali po dvou b cích ze Skotska a fiadí se tak k jednûm z mála ãesk ch chovatelû, ktefií si dovezli Ïivé b ky AA ze zahraniãí. Tfii z tûchto b kû stále pûsobí v pfiirozené plemenitbû na zdej- ím chovu. ProtoÏe se snaïí o kvalitní chov se irokou nabídkou plemenného materiálu, co se 12 Aberdeen angus na chovu VETLABFARM s.r.o. (foto: archiv rodiny)

13 Letošní šampion plemene AA z NVHZ v Brně Blelack Black Vesuvius K369 se svým majitelem (foto: Karel Melger) t ãe zajímav ch pûvodu, zamûfiují se samozfiejmû také na inseminaci. V zaãátcích se jednalo spí e o chov rozmnoïovací neï lechtitelsk, ale pokud chceme produkovat kvalitní zvífiata, je tfieba vyuïívat inseminaci provûfien mi b ky nejvy í kvality a vlastností, které je v chovu tfieba zlep it, dodává Petra Matûjíãková. Co se t ãe nákupu Ïiv ch plemenn ch b kû, tak doposud jsme si vybírali kaïdoroãnû na v bûrech jednoho b ka, kter se nám zdál nejlep í a byli jsme za nûj ochotni zaplatit i vy í ãástku, protoïe vûfiíme, Ïe je to krok správn m smûrem a Ïe se nám to vyplatí, vysvûtluje Petra a Martin dodává: K nákupu b kû ze Skotska jsme pfiistoupili zejména proto, Ïe v posledních letech postrádáme v ãeské populaci zvífiata s dobr m osvalením zadních partií. V âeské republice ãlovûk najde buì zvífiata rámcová, ale ménû osvalená, nebo zmasilá, ale zase men ího tûlesného rámce. V roce 2010 jsem byl ve Skotsku a mûl tak moïnost srovnání. Tam lze sehnat bez problémû zvífiata velkého rámce s dobr m osvalením a právû to byl impuls pro nákup b kû a dovozu Ïiv ch zvífiat do na eho chovu. Skot tí chovatelé nabízejí rûznou genetiku, je tam moïnost v bûru a kaïd si podle mého názoru mûïe najít to, co potfiebuje, já jsem si na el a jsem spokojen. V souãasné dobû fie í majitelé problém s nákupem kvalitního ãerveného b ka (k ãervené ãásti jejich stáda). âervené stádo sice Vaky s kukuřičnou siláží v pozadí s kostelíkem a střechou rodinného sídla (foto: Pavla Vydrová) pfieváïnû inseminují, ale potfiebují jednoho b ka na doskok. O jednoho reda jsme bohuïel pfii li a z toho, co nabízí v souãasnosti ãesk trh, jsme si nevybrali, protoïe genetická základna není u ãervené formy anguse tak iroká jako u té ãerné, a tak je velmi tûïké sehnat nûco nového a oïivit krev, vysvûtlují. Jedinou moïností je tedy dle manïelû opût nákup v zahraniãí: dovézt do âr dal ího b ka ze Skotska, nebo zkusit napfi. dánskou genetiku. Co se t ãe b kû, jsem velmi nároãná, uzavírá téma b kû Petra s úsmûvem. V souãasné dobû ãítá základní stádo 70 krav, jsou pod stavem, protoïe pfiistoupili k razantnûj í brakaci nízkopodílov ch kfiíïenek. Nechtûjí se ale na pln stav (cca 100 ks) dostat za kaïdou cenu co nejdfiíve. SnaÏí se vybudovat kvalitní stádo s dobr m genetick m základem a to chce svûj ãas. Jaloviãky, které nejsou vhodné do B ci pûsobící v chovu v minulosti: ZAA 328 Mewil Jona 17J AAP 554 Mambo Red z Pûãína ZAA 440 Kanon Red ET (kanadské embryo) pûsobil 11 let, odbûr dávek na inseminaãní stanici (velmi oblíben, má pfies 3000 potomkû), zakoupili ho ze ZOD Lánov, excelentní v drï v pfiirozené plemenitbû. ZAA 553 Národní Vítûz z Pûãína (NV z LetÀan, pûsobil v chovu 4 sezóny) ZAA 696 Rocky Red z Pûãína ZAA 885 Blelack Prince William K371 Souãasní b ci: ZAA 884 Blelack Black Vesuvius K369 ( ampionem plemene na NVHZ, letos pûsobil v chovu první sezónu, plánují odbûr na inseminaãní stanici) ZAA 938 Blelack Black Star L622 ZAA 939 Netherton Black Tiger L641 ZAA 970 Urzus z Jakubovic (leto ní národní vítûz ve své kategorii na NVHZ v Brnû) 13

14 b kû v konvenãním hospodafiení je daleko efektivnûj í a pfiiná í takové finanãní zisky, kter ch nelze pfii ekologickém systému tak lehce dosáhnout. V sezónû jsou zvífiata, kromû b kû ve v krmu, na pastvinách. Jaloviãky se vypou tûjí na pastvu aï po zapu tûní, koncem kvûtna. V zimním období jsou krávy na hluboké podest lce v kravínû s venkovním zpevnûn m v bûhem, kde je také krmi tû. Aberdeen angus na chovu VETLABFARM s.r.o. (foto: archiv rodiny) obratu stáda, se prodávají pfieváïnû jako zástav a ojedinûle jako vysokobfiezí. B ãky, ktefií plní podmínky pro zafiazení do testu, si nechávají v odchovu u chovatele a ostatní zûstávají také doma, ale na v krm. Z uvedeného je patrné, Ïe Matûjíãkovi upfiednostàují odchov plemenn ch b kû doma a nevyuïívají moïnosti umístûní na OPB. Odchov doma jim pfiijde pfiirozenûj í, mají kontrolu nad pfiípravou b ka k pfiedvedení a minimalizují stresové situace související s tímto odchovem. O plemenné b ãky i zástavové jalovice je velk zájem, a tak s odbytem nemají sebemen í problém. Krmivová základna a ustájení Co se t ãe objemn ch krmiv, tak je farma zcela sobûstaãná. Problémy nastávají, tak jako na velkém mnoïství hospodáfiství po celé âr, s dostateãn m zaji tûním slámy. V souãasné dobû jsou nuceni nakupovat a dováïet slámu i ze vzdálenosti vût í neï 40 km, coï je samozfiejmû velmi nev hodné z pohledu pfiejezdû, ãasové nároãnosti a spotfieby paliv, o cenû slámy nemluvû. Farma spotfiebuje minimálnû 600 balíkû za sezónu a ideální by byla zásoba cca 800 ks. Souãasn stav je nutí k nákupu orné pûdy, kdy je paradoxnû hlavní potfiebou získání slámy a ne v nosû z obilovin. Bioplynové stanice, které vût inu místní slámy spolykají, jsou rozesety po celém okolí, coï se samozfiejmû také negativnû odráïí na údrïnosti a úrodnosti pûdy díky nedodrïování osevních postupû, shodují se Matûjíãkovi. V systému ekologického zemûdûlství nejsou nejen díky tomu, Ïe s nastaven m systémem v rámci EU nesouhlasí, ale také proto, Ïe si uvûdomují, Ïe v krm O brigádníky není nouze O chod farmy se stará Petra s Martinem a brigádníci. Stálé zamûstnance firma, po negativních zku enostech, nemá. Vzhledem k tomu, Ïe se rodinka pomalu ale jistû rozrûstá (nov pfiírûstek je na cestû) a Petra se bude co nevidût starat o dvû malé dûti, funguje jako zootechniãka, vede celou agendu firmy a Martin má je tû své druhé zamûstnání, budou moïná muset stálého zamûstnance pfiijmout. I kdyï osobnû mají lep í zku enosti právû s brigádníky, neï se zamûstnanci a nedostatkem pracovní síly na v pomoc netrpí. Chod farmy pfies zimu je zaji tûn tak, Ïe se nast lá kaïd tfietí den a zaváïí krmení kaïd druh den. Petra se umí k práci postavit, v zemûdûlství vyrûstala a vïdy chtûla dûlat tuto práci, má za sebou 12 let jako zootechniãka v Nahofianské a.s. a nyní si jiï sedm m rokem plní sen o Ïivotû na rodinné farmû. Mám se co otáãet, aby v e fungovalo jak má, s hlídáním tfiíleté Moniãky mi na tûstí obãas vypomáhá babiãka, dodává Petra. 14 Aberdeen angus na chovu VETLABFARM s.r.o. (foto: archiv rodiny)

15 Úspûch na leto ní národní v stavû v Brnû Mladí chovatelé mají za sebou dvû v stavy. Premiéru si odbyli vloni na pfielomu srpna a záfií na Zemi Îivitelce pfii První Jihoãeské angus show odkud si pfiivezli II. a III. místo v plemenn ch b cích. V leto ním roce jste mohli vidût Petru s Martinem a jejich zvífiata pfii NVHZ v Brnû. Úspûch i spokojenost byla veliká. Pfiivezli si hned tfii ocenûní: V kategorii jalovic se na 1. místû umístila VANDA RED Z JAKUBOVIC ( CZ), mezi mlad mi b ky vybran mi v roce 2013 exceloval URSUS Z JA- KUBOVIC (ZAA 970) a stal se tak národním vítûzem své kategorie a nejvût í úspûch zaznamenal v kategorii star ích b kû BLELACK BLACK VESUVIUS K369 (ZAA 884, chovatel: Messrs N F Massie & Sons,Dimmet), kter se stal národním vítûzem své kategorie a ampionem plemene AA. Jejich fotky mûïete najít ve fotogalerii k národní v stavû na jiném místû tohoto zpravodaje. Je tû jednou velká gratulace! Na v stavy jezdíme proto, aby se o nás vûdûlo, protoïe si myslíme, Ïe máme kvalitní dobytek, máme kupcûm co nabídnout a musíme se nauãit také dobfie prodat, fiíká Petra a dodává: Osobnû mám velkou radost z umístûní na ich jaloviãek a na eho b ka, to je na e chlouba, to co jsme sami vychovali. Vítûzství Vesuva není tolik na í zásluhou, my jsme ho do âech jen dovezli, ale je to krásné zvífie a vyhrál urãitû zaslouïenû. Máme Martin a Petra Matějíčkovy spolu s Colinem Davidsonem na národní výstavě v Brně 2013 se šampionem plemene aberdeen angus býkem Blelack Black Vesuvius K369 (ZAA 884) (foto: Karel Melger) z toho velkou radost a tû íme se na jeho potomky, aï se s nimi budeme moci pochlubit na dal ích v stavách. V stava nám pfiinesla více, neï jsme oãekávali, nejen co se t ãe ocenûní, ale také máme mnoho kupcû, ktefií si nás díky v stavû na li. Prodej ze dvora a plány do budoucna Prodej ze dvora se v souãasné dobû organizuje pouze jako prodej ãtvrtí. Mají vlastní chladicí box, ve kterém odvû ují maso 3 t dny a následnû ãtvrtû prodávají stál m zákazníkûm, nebo je vyuïívají jako naturálie brigádníkûm. Doma se zpenûïují pouze ty kusy, které nemají potenciál k dobrému zpenûïení na jatkách. Do budoucna by rádi prodej ze dvora roz ífiili, ale je to ãasovû i pracovnû nároãné, tak je to zatím pouze plán. Krátkodobé, stfiednûdobé i dlouhodobé plány jsou tedy jasné: sehnat ãerveného b ka, nav it základní stádo, zbudovat skladovací prostory, pfiípadnû roz ífiit prodej ze dvora. To, co je ale ãeká v dohledné dobû, to co se chystá uï témûfi devût mûsícû, je nov potomek, kter jim chybí do poãtu, aby mohli plnû vyuïívat v hody rodinného vstupného (2+2). Nezb vá mi tedy neï popfiát celé rodinû, aby se jim podafiilo naplnit v echny sny a plány, které mají, ale hlavnû hodnû zdraví a pohody v em ãlenûm rodiny, i tûm nenarozen m! Budeme se tû it na nûkteré dal í v stavû, nejen na potomky Vesuva! Aberdeen angus na chovu VETLABFARM s.r.o. (foto: archiv rodiny) 15

16 Tfietí roãník brnûnské v stavy se povedl na jedniãku Kamil Malát, âschms Unaveni, ale Èastni a spokojeni, Ïe se v stava povedla a v e dobfie dopadlo, se v nedûli veãer v ichni chovatelé rozjeli domû. Nedûlní soutûïí Junior teamu tak byl zavr- en ãtyfidenní program nároãn, ale velmi vydafien. JiÏ první dva roãníky jsme hodnotili velice kladnû, a tak oãekávání, jak se povede leto ní akce, byla opravdu velká. Velmi vysoká kvalita pfiedveden ch zvífiat a jejich perfektní pfiipravenost byly hlavními dûvody, proã mûïeme konstatovat, Ïe úroveà celé v stavy, a zejména pak rozsah expozice masného skotu, byla na evropské úrovni a opût posunula v stavnictví masného skotu u nás o stupínek v e. Po dvouleté odmlce se na brnûnském v stavi ti ve ãtyfidenním programu pfiedstavilo celkem 266 kusû masného skotu z nichï bylo více neï 200 pfiedvedeno. Oproti pfiedchozím akcím tak opût vzrostl zájem na ich chovatelû o tuto v stavu a stejnû tak se i roz ífiil poãet vystavovan ch masn ch plemen. Celkovû si náv tûvníci mohli prohlédnout uï dvaadvacet plemen, a to vãetnû plemene dexter, které bylo oficiálnû v âeské republice uznáno teprve v kvûtnu. Kromû tradiãních masn ch plemen se na v stavû pfiedstavila i skupina exotick ch jako napfi. texas longhorn, wagyu ãi jiï zmínûn dexter. Ihned po vstupu do haly P, bylo patrné, jak skot na v stavû dominuje. Plocha celého pavilonu skoro z poloviny patfiila právû masnému skotu a také stánkûm jednotliv ch chovatelsk ch klubû, kde chovatelé svá plemena propagovali. Masn m plemenûm byl proto v programu vyhrazen cel ãtvrtek, sobota a z velké ãásti i nedûle. Po oficiálním zahájení v stavy, kterému kulisu dotváfielo pfiedvedení plemeníkû nûkolika masn ch plemen, zaãali od 11 hodin soutûïní pfiehlídky. Jako první se v soutûïním ringu pfiedstavilo plemeno blonde d Aquitaine, jehoï hodnocení se ujal odborník na slovo vzat : Jean Blanc z Francie, kterému asistovali dva nejv znamnûj í francouz- tí chovatelé tohoto plemene pánové Patrick Sazy a Fréderic Planté. Za ampiona plemene zvolili jalovici VANESA Z HLUKU ET (ãíslo katalogu 65) z chovu pana Minafiíka z Hluku. Po blondech pfiedvadi tû patfiilo plemeni charolais. I pro hodnocení arolákû jsme pfiizvali zahraniãního sudího Françoise Gauthého z Francie, kter je jiï na im chovatelûm velmi dobfie znám z pfiedchozích v stav. V napínavém finále byl nakonec ampionem plemene charolais vybrán b k UTOPIE AGROCHYT (ZPT 143, ãíslo katalogu 117) z chovu Agrochyt Mohelno s.r.o. rodiny Chytkov ch. âtvrteãní odpoledne pak patfiilo plemeni limousine, které poãtem vystaven ch zvífiat patfiilo k druhému nejpoãetnûj ímu plemeni vûbec. SoutûÏ limousinû pískal vynikající chovatel tohoto plemene z Nûmecka, pan Michael Klemm ze Saska. Ten za celkového ampiona plemene vybral plemeníka EUPLUS (ZLI 888, ãíslo katalogu 196) v majetku pana Josefa Papáãka z Kali tû. Pan Papáãek se rozhodl celou ãástku Kã, kterou získal od svazu za ampiona plemene, vûnovat na povod- Àovou sbírku vyhlá enou na ím svazem. Toto sympatické gesto v ichni pfiítomní ocenili hlasit m aplausem. Závûr ãtvrteãního dne pak patfiil masnému simentálovi. Jeho hodnocení se ujal nûmeck odborník Gernot Pohl z nûmecké asociace chovatelû masného simentála a zároveà pracovník firmy RSA, kter za ampiona plemene vybral jalovici VENDY NOVÉ VODY P (ãíslo katalogu 206) z chovu pana Manfréda Reinolda ze Staré âervené Vody. V pátek probíhalo jednání pracovní skupiny masného simentála, kterého se zúãastnila zhruba dvacítka hostû z celé Evropy. Kromû schûze byl pro úãastníky nachystán i praktick program v podobû náv tûv nûkolika farem s chovem masného simentála. Sobota pak patfiila soutûïním pfiehlídkám dal ích masn ch plemen. Jako první do pfiedvadi tû vstoupli zástupci plemene aberdeen angus, jehoï hodnocení se ujal skotsk chovatel Colin Davidson. Vzhledem k tomu, Ïe toto plemeno bylo na v stavû s 53 vystaven mi kusy zastoupeno nejpoãetnûji, tak i ãas vûnovan soutûïní pfiehlídce tomu odpovídal. ampion plemene byl proto vybrán teprve krátce pfied jednou hodinou odpolední. Tím se ve 16

17 mene belgické modrobílé nakonec zvolil mladého b ka VARGA Z ÚSTRA IC (ZBM 305, ãíslo katalogu 87) z chovu pana Ladislava Zigáãka z Ústra ic. Pfiedposledním hodnocen m plemenem bylo plemeno hereford, kde rozhodãí Karel eba vybral za ampiona plemene plemenici PAULA Z DROUHAVâE (ãíslo katalogu 143) z chovu pana Zeleného z Drouhavãe. Z kolekce piemontû pak stejn sudí vybral jako nelep ího zástupce plemene jalovici VANA FRANC (ãíslo katalogu 228) ze ZD Francova Lhota. Ocenění chovatelé plemene limousine (foto: Karel Melger) velmi napínavém finále stal plemenn b k BLELACK BLACK VESUVIUS (ZAA 884, ãíslo katalogu 58) z chovu firmy Vetlabfarm pana Martina Matûjíãka z Dolní Dobrouãe. Po soutûïi angusû se mikrofonu ujal Jean-Pierre Gajan, fieditel chovatelského uskupení Groupe Gascon, kter hodnotil obû francouzská rustikální plemena nejprve gasconne a poté i salers. Jako ampiona plemene gasconne zvolil plemenného b ka AS DE CAP (ZGS 85, ãíslo katalogu 136) z chovu pana Petersika z MontáÏnû obchodní firmy s.r.o. I pan Petersik se vefiejnû rozhodl celou ãástku, kterou obdrïel od svazu za svého ampiona, vûnovat na povodàové konto zfiízené na ím svazem. Celkov m vítûzem v plemeni salers se pak stal opût plemenn b k SETR Z PROTIVCE (ZSA 134, ãíslo katalogu 245) z chovu pana Davida Krejcara z Tû ínova. Po francouzsk ch plemenech uï pfiedvadi tû patfiilo belgiãákûm, jejichï hodnocení se ujal fieditel plemenné knihy v Belgii, pan Pierre Mallieu. Ve svém závûreãném hodnocení, kdy vybíral celkového ampiona plemene, konstatoval, Ïe úroveà tohoto plemene u nás zaznamenala skuteãnû velk posun a pfiedvedená zvífiata by smûle mohla konkurovat jedincûm v zemi pûvodu. ampionem ple- SoutûÏními pfiehlídkami jednotliv ch plemene v ak sobotní program masného skotu je tû nekonãil. Podveãer je tû patfiil divácky velmi atraktivnímu hodnocení nejlep ích plemenn ch b kû bez rozdílu plemene. V kategorii mlad ích b kû byl jako nejlep í vybrán plemeník UTOPIE AGROCHYT (ZPT 143, ãíslo katalogu 117) z chovu Agrochyt Mohelno s.r.o. rodiny Chytkov ch, ve star- ích b cích si pak titul nejlep ího b ka odnesl plemeník EUPLUS (ZLI 888, ãíslo katalogu 196) z chovu pana Josefa Papáãka z farmy Kali tû. V nedûli pfied polednem pfii lo na fiadu oficiální komentované pfiedstavení plemene dexter spojené se slavnostním pfiedáním certifikátu o zápisu do plemenné knihy s pofiadov m ãíslem 1. 17

18 Tento okamïik byl o to zajímavûj í a divácky atraktivnûj í, neboè majitelem dexterû není nikdo jin, neï slavn ãesk herec a chovatel v jedné osobû, Karel Roden. Ten v loàském a leto ním roce zakoupil nûkolik dexterû v Dánsku a nyní jiï má na své farmû ve Skr ovû celkem 19 jedincû tohoto zajímavého plemene. Karel Roden spolu se sv m bratrem Marianem se osobnû ujali pfiedvedení kolekce vystavovan ch dexterû plemenného b ka, krávy s teletem a jalovice. Po pfiedání certifikátu patfiilo pfiedvadi tû v hale P soutûïi chovatelsk ch skupin, kter ch se pfiihlásilo nevídané mnoïství: 3 skupiny angusû, 4 skupiny limousinû, po jedné pak za plemena hereford, charolais a masn simentál. Chovatelské skupiny doplnila i kolekce dexterû, která v ak nesplàovala kritéria pro soutûï, proto se zúãastnila spí e symbolicky. Nejlep í angusskou skupinou byla zvolena kolekce zvífiat z chovu Miroslava Vráblíka, v limousinech pak zvítûzil Josef Papáãek z Kali tû. SoutûÏ v ak byla napínavá aï do posledního okamïiku porota nakonec jako nejlep í skupinu ze v ech vybrala kolekci plemene charolais sloïenou ze zvífiat z farmy Agrochyt Mohelno s.r.o. rodiny Chytkov ch. V jednu hodinu se pak pfied diváky pfiedstavili také mladí chovatelé z Junior teamu, kter pfii na em svazu funguje jiï tfietím rokem. Nejenom kvûli na im mlad m chovatelûm jsme velmi rádi, Ïe i tato ãást programu se nadmíru povedla a Ïe na e juniory povzbuzovala a podporovala zaplnûná tribuna. UÏ tak atraktivní ãást programu je tû více podpofiila úãast je tû ani ne tfiíletého Matyá e Novotného, kter je vnukem pana a ka, chovatele angusû z Rantífiova a také pfiítomnost Karla Rodena coby porotce ve tfiíãlenné komisi, která soutûï mlad ch chovatelû hodnotila. Dojemná podívaná v kategorii mlad ích juniorû do vûku 15 let a na druhé stranû skuteãnû profesionální pfiedvedení zvífiat v kategorii star ích juniorû, byly hlavními dûvody hlasitého potlesku v ech lidí na tribunû i v jejím okolí. V tûïké konkurenci jako nejlep í junior bez ohledu na vûk nakonec zvítûzila desetiletá Jitka Hatláková, která se stala i vítûzkou ve své vûkové kategorii. ampionem star ích juniorû byl pak zvolen osmnáctilet Vladimír Chytka. Speciální ocenûní získal i jiï zmínûn Matyá ek za odvahu, kterou pfii pfiedvádûní angusské jaloviãky svého dûdy ukázal. Chovatelé plemene aberdeen angus ve stánku (foto: Karel Melger) Kromû soutûïních pfiehlídek, které byly stûïejním programem, jsme v stavu vyuïili rovnûï i k propagaci kvalitního hovûzího masa. Pro leto ní roãník jsme navázali spolupráci se spoleãností Mitrovsk dvûr, která pro nás 18

19 Ocenění chovatelé plemene piemontese (foto: Karel Melger) zaji Èovala prodej hovûzích steakû a hovûzího ragú. Kromû kvalitního masa z anguse z vlastní produkce Mitrovského statku, byly pro náv tûvníky pfiipraveny steaky také z plemene limousine a blonde d Aquitaine. Na sobotu jsme pak pfiipravili pro náv tûvníky divácky atraktivní podívanou v podobû roïnûní celého angusského b ka, kterého dodalo ZD Brloh. RoÏnûní b ka se setkalo s velk m zájmem, neboè v pût hodin odpoledne jiï nebylo co prodávat. To, Ïe je brnûnská v stava velmi v znamnou mezinárodní akcí dokládá i vysok zájem zahraniãních chovatelû a jin ch odborníkû, ktefií pfiijali na e pozvání a v stavy se zúãastnili. Mûli jsme moïnost uvítat zástupce z Francie, Irska, v carska, Dánska, Belgie, Holandska, Nûmecka, Slovenska, Estonska ãi Rakouska. Závûrem bych chtûl jménem kolektivu pracovníkû âeského svazu chovatelû masného skotu svazu podûkovat v em chovatelûm za jejich profesionální pfiístup a za jejich úsilí, které vûnovali pfiípravû zvífiat bylo to skuteãnû perfektní, díky za to! Podûkování patfií rovnûï i v em organizátorûm a spoluorganizátorûm celé akce aè uï je to BVV a.s. ãi Genoservis a.s., ale také na im sponzorûm, ktefií finanãnû ãi materiálnû podpofiili na í úãast na v stavû a expozici masného skotu: zejména trojlístku firem Zoetis âeská republika, s.r.o., Agrotrans s.r.o. a TopAngus. Podûkovat musíme i firmám Bursia Praha s.r.o. a Natural, spol.s r.o., jejichï zástupci nám pomohli se zabezpeãením úãasti zahraniãních rozhodãích. Vfielé díky patfií také firmám Profi Press s.r.o., âeskomoravská spoleãnost chovatelû a.s., ALM centrum s.r.o., Genoservis a.s. a Fartmtec a.s., které vûnovaly vûcné ceny do soutûïe Junior teamu a v neposlední fiadû i Karlu Rodenovi, kter k vl na na i prosbu, aby se stal jedním z porotcû pfii soutûïi Junior teamu. I profesionální aparát svazu se prostfiednictvím sv ch zamûstnancû snaïil sv m dílem pfiispût k úspûchu celé akce, coï si myslím, Ïe se také povedlo. A co si tedy pfiát? AÈ se v ichni ve zdraví sejdeme zase za dva roky v Brnû! Karel Roden zamûnil jevi tû za pfiedvadi tû b kû Na národní v stavû hospodáfisk ch zvífiat a zemûdûlské techniky v Brnû se v pfiedvadi ti pavilonu P objevil i ãesk herec Karel Roden. Nepfiivedla ho sem nová filmová role, n brï zcela reálná práce chovatele, kterému pfied pár lety uãarovalo irského plemene dexter. Po dexterech touïil asi pût let, a tak pfiedloni zakoupil v Dánsku men í stádo. Nyní jiï má na své farmû ve Skr ovû celkem 19 jedincû tohoto zajímavého plemene. Stal se tak prvním chovatelem tohoto plemene v âr, kter je zapsán v plemenné knize âeského svazu chovatelû masného skotu. V nedûli pfied polednem pfii lo na fiadu i komentované pfiedstavení plemene dexter spojené se slavnostním pfiedáním certifikátu jeho majiteli o zápisu do plemenné knihy s pofiadov m ãíslem 1. Rozhodl jsem se pro dextery pro jejich velikost a dobr charakter. Myslím, Ïe je to dobrá volba pro lidi, ktefií se chtûjí vrátit k pfiírodû a odcházejí z mûst na venkov, kde si koupí statek nebo chalupu, odpovídá Karel Roden na otázku, proã si vybral právû plemeno dexter. Na v stavû v Brnû ocenil pfiátelsk pfiístup chovatelû, organizaci i mnoïství vystaven ch plemen a kusû zvífiat. My jsme zase ocenili jeho zdravé nad ení a zápal s jak m se spolu se sv m bratrem vûnoval pfiípravû a pfiedvádûní sv ch zvífiat. 19

20 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Národní v stavy masn ch plemen Brno 2013 Aberdeen angus Kat. Kategorie Konečné pořadi Ušní číslo/st. reg. Jméno Chovatel Majitel Telata 038 Tele NV CZ MEWIL ZZ TOP 1B Vráblík Miroslav, ing., Trhové Sviny Vráblík Miroslav, ing., Trhové Sviny 032 Tele 1. místo CZ MEWIL ZEUS 2B Vráblík Miroslav, ing., Trhové Sviny Vráblík Miroslav, ing., Trhové Sviny 021 Tele 2. místo CZ ZORANKA PAVAS Šumavský angus spol.s r.o., Soběsuky Šumavský angus spol.s r.o., Soběsuky 017 Tele 3. místo CZ ZIKMUND Z RANTÍŘOVA Šašek Vladimír, ing., Rantířov Šašek Vladimír, ing., Rantířov Jalovice 008 I. a NV CZ VERRA Z RANTÍŘOVA Šašek Vladimír, ing., Rantířov Šašek Vladimír, ing., Rantířov 001 I. a 1. místo CZ VANDA RED Z JAKUBOVIC VETLABFARM s.r.o., D. Dobrouč VETLABFARM s.r.o., D. Dobrouč 006 I. a 2. místo CZ VANDA TEGRO TEGRO s.r.o., Těšenov TEGRO s.r.o., Těšenov 014 I. a 3. místo CZ VIVIEN RED Z PĚČÍNA Lepša Vladimír, Pěčín Lepša Vladimír, Pěčín Mladé krávy na 1. a 2. teleti 018 II. a NV CZ TINA RED Z PĚČÍNA Lepša Vladimír, Pěčín Lepša Vladimír, Pěčín 016 II. a 1. místo CZ TREFA Z RANTÍŘOVA Šašek Vladimír, ing., Rantířov Šašek Vladimír, ing., Rantířov 022 II. a 2. místo CZ UNCE Z RANTÍŘOVA Šašek Vladimír, ing., Rantířov Šašek Vladimír, ing., Rantířov 020 II. a 3. místo CZ TAMARA PAVAS Šumavský angus spol.s r.o., Soběsuky Šumavský angus spol.s r.o., Soběsuky Starší krávy na 3. a více telat 029 II. b NV CZ MÍLA Z RANČIC 4P Šebelka Milan, SZ, Rančice Šebelka Milan, SZ, Rančice 043 II. b 1. místo CZ PANDA TEGRO TEGRO s.r.o., Těšenov TEGRO s.r.o., Těšenov 033 II. b 2. místo CZ ORBA PAVAS Šumavský angus spol.s r.o., Soběsuky Šumavský angus spol.s r.o., Soběsuky 025 II. b 3. místo CZ LINDA Z LOZIC Roubínek Jiří, Lozice Hrubý Vítězslav, Luže Mladí býci vybraní v roce III. a NV ZAA 970 URSUS Z JAKUBOVIC VETLABFARM s.r.o., D. Dobrouč VETLABFARM s.r.o., D. Dobrouč 046 III. a 1. místo ZAA 940 MEWIL UNIKÁT 55Z M.I.L.O.S.Inc. ČR Těšínov Vráblík Miroslav, ing., Trhové Sviny 049 III. a 2. místo ZAI 017 VITORIO RED ZDB ZD Brloh ZD Brloh 052 III. a 3. místo ZAI 028 VINNI RED POLMER POLMER spol.s r.o., Vizovice POLMER spol.s r.o., Vizovice Býci nad 3 roky stáří 058 III. c ŠP, NV ZAA 884 BLELACK BLACK VESUVIUS K369 Messrs N F Massie & Sons, Dimmet VETLABFARM s.r.o., D. Dobrouč 055 III. c 1. místo ZAA 697 RUNWAY ET Kofroň Jan, ing., Radhostice Dvořák Josef, ing., Telecí 056 III. c 2. místo ZAA 808 TUSCON Dvořák Josef, ing., Telecí Šumavský angus spol.s r.o., Soběsuky 057 III. c 3. místo ZAA 858 TBILISI J.E. Egert Jiří, ing., Lomnice n. Lužnicí Nejdl Zdeněk, Kvaslice ŠAMPION PLEMENE 058 III. c ŠP, NV ZAA 884 BLELACK BLACK VESUVIUS K369 Messrs N F Massie & Sons, Dimmet VETLABFARM s.r.o., D. Dobrouč Blonde d Aquitaine Kat. Kategorie Konečné pořadi Ušní číslo/st. reg. Jméno Chovatel Majitel Jalovice ve stáří měsíců 065 I. a ŠP, NV CZ VANESA Z HLUKU ET Minaříková Hana, Hluk Minaříková Hana, Hluk 060 I.a 1. místo CZ USMARY Z ROCHOVA Šťastný Antonín, SZ, Vědlice Šťastný Antonín, SZ, Vědlice 064 I.a 2. místo CZ VANDA Z ROCHOVA Šťastný Antonín, SZ, Vědlice Šťastný Antonín, SZ, Vědlice 062 I.a 3. místo CZ ULMA ZE ŠKAREZU ET Fidler Božetěch, Škarez Fidler Božetěch, Škarez Jalovice ve stáří měsíců 071 I. b NV CZ UNIE Z ROCHOVA Šťastný Antonín, SZ, Vědlice Šťastný Antonín, SZ, Vědlice 066 I. b 1. místo CZ SEDMIKRÁSKA ZE ŠKAREZU ET Fidler Božetěch, Škarez Fidler Božetěch, Škarez 068 I. b 2. místo CZ TETA RF Chroust Jan, ing., J. Pavlovice Chroust Jan, ing., J. Pavlovice 067 I. b 3. místo CZ TARA ZE ŠKAREZU ET Fidler Božetěch, Škarez Fidler Božetěch, Škarez Mladí býci vybraní v roce III. a NV ZBA 879 VIKTORY MZLU Mendelova univerzita Brno ŠZP Žabčice Mendelova univerzita Brno ŠZP Žabčice 074 III. a 1. místo ZBA 871 UTAH Z ROCHOVA Šťastný Antonín, SZ, Vědlice Šťastný Antonín, SZ, Vědlice 075 III. a 2. místo ZBA 873 VLAMA Z ROCHOVA Šťastný Antonín, SZ, Vědlice Šťastný Antonín, SZ, Vědlice ŠAMPION PLEMENE 065 I. a ŠP, NV CZ VANESA Z HLUKU ET Minaříková Hana, Hluk Minaříková Hana, Hluk 20

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIX. PROSINEC 2012 âíslo 4 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XIX. díl Angus show se vydafiila na jedniãku Chov krav bez trïní produkce

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVIII. âerven 2011 âíslo 2 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XIII. díl Sháníte kvalitní hovûzí maso? Není problém... Romagnola plemeno

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVIII. PROSINEC 2011 âíslo 4 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XV. díl Chov masn ch plemen skotu a v roba hovûzího masa Angus Tour

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIX. ZÁ Í 2012 âíslo 3 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XVIII. díl 20 let chovu Blonde d Aquitaine z Rochova Sladká a Ïhavá Francie

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XXI. B EZEN 2014 âíslo 1 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XXIV. díl Skot, kter se u nás nepase: Nelore cattle Molekulární genetika

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIX. âerven 2012 âíslo 2 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XVII. díl Náv tûva zástupcû Skotské asociace Highland Cattle Minerální

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XX. âerven 2013 âíslo 2 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XXI. díl Gen dvojího osvalení u plemene angus Genomická selekce u masného

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIX. B EZEN 2012 âíslo 1 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XVI. díl Kvalitní maso se musí umût nejen vyrobit! Skot, kter se u nás

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVI. âerven 2009 âíslo 2 Z OBSAHU: Austrálie zemû masnému skotu zaslíbená VzhÛru za piemonty do podhûfií Alp Beef Expo 2009 Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XV. ZÁ Í 2008 âíslo 3 Z OBSAHU: Charolaisk kongres aneb jak to v echno zaãalo a skonãilo Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu II. díl Virové

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVIII. B EZEN 2011 âíslo 1 Z OBSAHU: Exkurze do systému chovu masného skotu ve Francii Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XII. díl Brahman

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 Vážení chovatelé, i přesto, že červnové číslo zpravodaje by mělo dle kalendářních měsíců být prvním letním, při pohledu z okna alespoň

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVI. B EZEN 2009 âíslo 1 Z OBSAHU: Principy v bûru selekãních znakû Japonské hovûzí: maso wagyu Seriál: Jak se Ïije ãesk m a evropsk m chovatelûm masného skotu

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene dexter ze dne 27. 8. 2015, ve Skrýšově prezenční

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

AGRO-MĚŘÍN, a.s. www.agro-merin.cz

AGRO-MĚŘÍN, a.s. www.agro-merin.cz adresář firmy PLEMO PLEMO, a.s. www.plemo.cz Zarybník 56,594 0 Měřín fax : 566 544 25 Mobil : 602 739 735 plemo@agro-merin.cz ŘEDITEL PLEMA, a.s. HLAVNÍ ŠLECHTITEL H SKOTU Ludvík Dodávka Zarybník 56,594

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

ROâNÍK XIV. B EZEN 2007 âíslo 1

ROâNÍK XIV. B EZEN 2007 âíslo 1 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIV. B EZEN 2007 âíslo 1 Vážení členové a členky svazu a PK, právě se Vám dostává do rukou první letošní číslo svazového zpravodaje. Již na první pohled je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1

ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1 Vážené chovatelky a chovatelé, píše se rok 2008 a dlouho očekávaná událost je tu. O čem že to mluvím? O tom, že již tento rok se bude

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. PROSINEC 2010 âíslo 4 Z OBSAHU: Druh v jezd Junior teamu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XI. díl Angus tour 2010 Morava Highland v

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře 1. Schůzi zahájil předseda ČSCHMS ing. Pavel Káčer 2. Řízení schůze se ujal ing. Chroust, pozdravil všechny přítomné a provedl uvítání

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU Emil KRUPA Alena SVITÁKOVÁ Zdeňka VESELÁ Luboš VOSTRÝ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 25. září, Skalský Dvůr Šlechtění masného skotu Z. Veselá: Plemenné hodnoty u masného

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XX. PROSINEC 2013 âíslo 4 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XXIII. díl Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Interbeef Metoda

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz Praktické skúsenosti s reprodukciou a odchovom teliat v stádach dojčiacich kráv Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz cz Nitra 29.11.2007

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika Vladimír Bartovic, fieditel Institutu pro evropskou

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Přítomni: dle presenční listiny u předsedy klubu Zahájení: Ing. Machač přivítání přítomných a seznámení s programem

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více