MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 674/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 628 ze dne Uzavření Smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 3 a Matoušem Lipusem Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření Smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 3 a Matoušem Lipusem, která je přílohou č.1 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové,starostce městské části 1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Městská část Praha 3 Havlíčkovo náměstí 700/ Praha 3 zastoupená: starostkou Ing. Vladislavou Hujovou IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0800, (dále jen objednatel ) a Matouš Lipus, nar Žerotínovo nám. 11, Olomouc Bankovní spojení: /0300 (dále jen zhotovitel ) uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o dílo Článek 1 Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení sochy s názvem Noc v rámci 1. ročníku projektu Umístění výtvarných děl na vrchu Vítkov, a to za účelem jejich umístění na dobu určitou na vrchu Vítkov, Praha 3, dle specifikace v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Článek 2 Čas a místo plnění Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do dne V případě nedodržení tohoto termínu provedení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje Místem plnění se rozumí sídlo objednatele.

3 Článek 3 Povinnosti zhotovitele a licence k předmětu díla Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití předmětu díla všemi způsoby, zejména k jeho umístění na vrchu Vítkov a k jeho následnému zpracování ve finálním materiálu dle přílohy č. 1 této smlouvy, na dobu neurčitou. Licenci k užití předmětu díla není objednatel povinen využít. Odměna za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně díla dle článku 4. této smlouvy. Smluvní strany deklarují, že po uplynutí jednoho roku od umístění díla na vrchu Vítkov, bude ze strany objednatele proveden výběr některého z autorských děl, kterým je i předmět díla dle této smlouvy, za účelem jeho trvalého umístění na vrchu Vítkov. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku právních následků licence poskytnuté dle předchozího odstavce této smlouvy pro případ, že k trvalému umístění nebude vybrán předmět díla dle této smlouvy. Dnem doručení oznámení o tom, že předmět díla nebyl vybrán k trvalému umístění na vrchu Vítkov, licence dle této smlouvy zaniká. Povinnost k náhradě škodu vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s právními vadami díla, nese v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a nebezpečí. Článek 4 Cena a způsob placení Cena díla je sjednána pevnou částkou ve výši ,- Kč. Objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla ve dvou splátkách, a to první splátkou ve výši ,- Kč do 7 dnů o uzavření této smlouvy a splátkou ve výši ,- Kč do 15 dnů po předání a převzetí řádně provedeného díla. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla splatná část díla či její část odepsána z účtu objednatele. V případě prodlení se splněním peněžitého závazku podle předchozích odstavců zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Článek 5 Předání a převzetí díla Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně pět pracovních dní předem k předání a převzetí díla v místě plnění. Za objednatele přebere dílo PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky městské části Praha 3. O předání a převzetí díla se sepíše písemný zápis. Zhotovitel je povinen předat pouze řádně provedené dílo.

4 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí. Článek 6 Odstoupení od smlouvy Odstoupit od smlouvy může objednatel dle 2002 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. při porušení smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem, kterým se rozumí zejména to, že předmět díla nebude způsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebudou odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem k jejich odstranění, nejdříve však po 14 dnech. Článek 7 Ustanovení společná a závěrečná Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou v délce 1 roku od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Otázky v této smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zejména ustanoveními 2586 a násl. a 2358 a násl. tohoto zákona. Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými číslovanými dodatky. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejich dodatků byla vedena v evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu, či aby byl celý její obsah ze strany objednatele zveřejněn, zejména v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

5 Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne Ing. Vladislava Hujová, starostka. Matouš Lipus UMÍSTĚNÍ UMĚLECKÝCH DĚL NA VRCHU VÍTKOVĚ V PRAZE 3

6 1. ROČNÍK, 2014 DOKUMENTACE K INSTALACI ZADAVATEL : MČ PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI LIPANSKÁ 405/ PRAHA 3, ŽIŽKOV ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ IAV ING.ARCH. MIKOLÁŠ VAVŘÍN DOBROVSKÉHO 181, ROZTOKY U PRAHY TEL : MOBIL : /2014

7 UMÍSTĚNÍ UMĚLECKÝCH DĚL NA VRCHU VÍTKOVĚ 1. ROČNÍK, PŘEDMĚT Předmětem je realizace a instalace čtyř uměleckých děl po dobu 12 měsíců na vrchu Vítkově. Celkem jedenáct návrhů uměleckých děl pro vrch Vítkov bylo pro letošní rok zpracováno v letním semestru vysokých škol. Dne byly návrhy předloženy odborné hodnotící komisi, která návrhy posoudila a vybrala čtyři díla k realizaci. Členy komise jmenovala rada MČ Praha 3. Komise byla složena z renomovaných umělců a odborníků a zpracovatelů revitalizace vrchu Vítkov, včetně zástupců MHMP a MČ Praha 3. Během léta budou vybraná umělecká díla zrealizována a v září proběhne jejich instalace na vrchu Vítkově za respektování níže uvedených podmínek. Slavnostní odhalení děl veřejnosti se uskuteční v září Umělecká díla byla navržena pod vedením renomovaných výtvarníků v ateliérech pražských vysokých uměleckých škol VŠUP a AVU. Autoři sami navrhli umístění výtvarných děl v určených prostorech, Situování je zakresleno do přiložené katastrální mapy. Během přípravy realizace budou díla v rozpracovanosti konzultována s autory revitalizace vrchu Vítkova. Specifické prostředí vrchu Vítkova s významnou kulturní památkou vytváří předpoklad pro významné obohacení veřejného prostoru města. 2. MÍSTO V letošním roce bude uskutečněn 1. ročník záměru, kdy budou díla realizována po dobu 12 měsíců ve východní části parku na vrchu Vítkově v prostorech na pozemcích parcelní číslo 414, 415 a 2172/9 v katastrálním území Žižkov, Praha ODBORNÁ HODNOTÍCÍ KOMISE Seznam členů: PhDr. Matěj Stropnický, doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., prof. Jaroslav Róna, ing. arch. Ivan Vavřík, ing. arch. Mikoláš Vavřín, MgA. Pavel Karous, ing. Štěpán Špoula, ing. arch. Anna Anděrová, ing. Martina Dolečková. 4. JEDNOTLIVÁ UMĚLECKÁ DÍLA VYBRANÁ K REALIZACI A INSTALACI PO DOBU 12 MĚSÍCŮ /FOTOGRAFIE MODELŮ A POPISY OD AUTORŮ/ 4.1. OLTÁŘ PRO VRCH VÍTKOV AUTOR PAVLÍNA HLAVSOVÁ SITUOVÁNÍ NA POZEMKU P. Č.415 /K. Ú. ŽIŽKOV Má představa se opírá o velmi jasný koncept podpořit a klást důraz nejen na reprezentativní, ale rovněž do jisté míry zastřenou symbolickou funkci vrchu, pro který je nejpříznačnější věhlas bitvy z roku V současné době místu důstojně vévodí budova Národního památníku v čele s monumentálním jezdeckým pomníkem Jana Žižky z Trocnova od Bohumila Kafky. Jak jinak navrátit život místu, které si prošlo tak zásadním

8 historickým vývojem a přírodními změnami terénu? Zamyslela jsem se nad posvátným prostorem z obecnějšího hlediska a našla spojitost s prostředím sakrálním, kde právě v případě jejich devastace a zchátrání jsou díky novým funkčním objektům pro rituální svátosti opět postaveny do původní životaschopné role. Symbolicky vzkřísí odsvěcený prostor. V našem případě kopec, kde se znovuvytváří příběh, revitalizuje okolí, aby konečně místo tak významné nabylo svého velkého potenciálu. Zastřít jej tajemstvím a vnuknout mu punc znovunabyté svátosti. Oltář je duchovním centrem chrámu i světa a lze v něm vypozorovat osu, která spojuje to, co je nahoře s tím, co je dole. Tedy nebe se zemí. Ze samotného latinského názvu se oltář překládá jako altus čili vysoký. Tento výklad jsem vzala doslovně a povýšila oltářní desku do roviny, o níž by se dalo říci, že je na přesné hranici těchto dvou domén. Jde o jakýsi posvátný stolec, který vzrůstá od země vzhůru na šesti různě tvarovaných kuželovitých pylonech. Ty mohou být odnoží gotických fiál a odkazovat tak nepřímo k minulosti a době, v níž tento sloh ustrnul. Čistá geometrická jednoduchost nohou je ve vzájemném citlivém kontrastu k vrchní organické formě, která nenaplňuje představu o klasickém architrávu, ale je spíše mělkou nádobou vanovitého tvaru, jež by při dešti symbolicky zachycovala malé množství vody. Vzniká tak určitá teze/napětí mezi sloučením četných konických variací stojných sloupů a vrchní nádržky, jejíž tvarová nesymetričnost působí svěže a živě. Oltář je ve skutečném měřítku naddimenzován, aby na památném místě zazněl vážně a silně jako objekt touhy a do jisté míry se zmocnil prostoru kolem. Při jeho velkorysé rozloze a dominantnosti toho však nelze úplně tak docílit. Spíše než o absurdní nadvládu nad mocností kopce samotného, jde o poměr a vztah čistě mezi divákem a sochou oltáře, jež ho bude převyšovat. Člověk tak bude v přímé konfrontaci se zvláštním pocitem, kdy je sice fyzicky nejblíže přesto nedosažitelně vzdálen od možného nahlédnutí nad rámec veškerého počínání. Danou velikostí je mu zcela znemožněn pohled nad vrchní okrajovou část, tedy do symbolického rezervoáru vody. Určité meditativní poslání a symbol jsoucna jsou možná okázalým, ale já pevně věřím, že stále plně funkčním atributem. Technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů U takto poměrně velké realizace je nejprve nutné nechat si zhotovit svařovanou železnou konstrukci, která by byla následně v dostatečné míře nadstavena polystyrénem a domodelována na finální verzi pomocí klasické sochařské hlíny. Následuje zhotovení několikadílné sádrové formy, která je převezena do firmy specializující se na mnou vybraný finální materiál a sice sklocement (firma AZsklocement v Holešovicích). Při konečné instalaci na daném místě by bylo zapotřebí techniky za účelem pevnostního ukotvení, jenž je nezbytné, jelikož se realizace nachází v prostředí nedaleko vzdáleném dětskému hřišti a jde o poměrně frekventovanou parkovou část vrchu Vítkova NOC AUTOR MATOUŠ LIPUS SITUOVÁNÍ NA POZEMKU P. Č.415 / K. Ú. ŽIŽKOV Uchopení sochy jako personifikace noci, socha jako představa neprostupné tmy. Její silueta nám připomíná animální bytost. Ovšem zblízka, když se ponoříme do jejich záhybů, se také může jednat o hlubinu odkazující k abstrakci. Vnímání noci může být spojováno s představou záhadného, nebezpečí, neznáma. Stejně tak pro nás může znamenat synonymum času určeného pro klidný spánek. V něm prakticky trávíme třetinu našeho života. Konkrétním umístěním do situace na Vítkově se jedná o fragment noci, který nemizí i za bílého dne.

9 Umístění do prostoru je plánováno diagonálně, tak aby byla umocněna dynamika sochy, přičemž ta má dvě hlavní pohledové strany. V podstatě se jedná o oboustranný prostorový reliéf. Místo pro instalaci je vybráno na ne zcela exponovaném místě, kde by socha byla zpozorovatelná ze všech stran a již z větší vzdálenosti. Z druhé hlavní pohledové strany a šikmo z týlu se socha bude nacházet v závětří parkové vegetace, aby se předešlo jejímu utopení ve zcela otevřeném prostoru. Záměrem umístění je vytvořit překvapující situaci v momentu zaznamenání sochy. Ta je vzhledem k jejímu tématu a provedení určena především k percepci zblízka. Technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů Socha vznikne poměrovým zvětšením podle již existující sochy - makety v měřítku 1 : 1,5 tak aby její velikost přibližně odpovídala výšce lidské figury. Nejprve bude vymodelována, následovat bude zaformování pomocí lukoprenové a sádrové formy. Poté se přistoupí k zhotovení výdusku z umělého mramoru. Uvnitř bude konstrukce z ocelové armatury. Materiálem byla zvolena imitace mramoru pro podpoření vizuálního vnímání a estetického účinu sochy. V místě, kde bude socha instalována, bude pro dobu umístění vyřešeno upevnění k podložce pomocí čepů, aby se tak zamezilo nežádoucí manipulaci a pohybu se sochou. Jako podložka poslouží nízký betonový sokl o stejném rovnoběžníkovém půdoryse jako je plintus sochy. Jeho výška bude jen mírně převyšovat okolní terén, maximálně bude dosahovat výšky travnatého porostu, tak aby sokl nebyl akcentován TRYCHTÝŘE AUTOR PETRA KŘIVOVÁ SITUOVÁNÍ NA POZEMCÍCH P. Č. 414 A 2172/9, / K. Ú. ŽIŽKOV Stručné objasnění záměru Na počátku stojí báseň německého autora Christiana Morgensterna Trychtýře. Před očima se mi zhmotnila ve scénu, kde se dva v užším bodě spojené trychtýře valí krajinou. Trychtýře se liší průhledem - u jednoho půlměsícový a u druhého kulatý. Použití symbolů slunce a měsíce tvoří reminiscenci k samotné povaze těchto objektů, které svým tvarem vybízí k pohybu, k obíhání. Polidštění trychtýřů jakožto neživých předmětů v básni se odráží v lidském měřítku této sochy. Od vytočení přesného a pravidelného kuželu jsem upustila a dala jsem přednost ruční práci, aby celkový dojem nebyl přehnaně technický. Protože povrch litiny je na celé soše shodný, odlišuji vnitřní a venkovní strany různou drsností povrchu. Umístění rozehrává netradiční vztah. Trychtýř představující slunce se nachází na hraně terénního zlomu. Je více exponován. Druhý trychtýř je umístěn níže, je blíže lesu. Různá poloha trychtýřů podporuje jejich příběh o putování. Instalace v prostředí parku je příhodná, protože završuje původní koncepci soch. Technický popis konstrukčního řešení / Popis použitých materiálů Tvárná litina Pro realizace soch jsem si vybrala tvárnou litinu a to především pro její vzhled a pro možnost umístění sochy trvale do exteriéru. Postup práce:

10 Vytvoření sádrového kopyta na polystyrenovém kuželu. Laminování modelu polyesterovou pryskyřicí v měřítku 1:1. Retušování polyesterovým tmelem. Vytvoření pomocné dřevěné konstrukce pro dusání do pískových forem. Odlévání provádí profesionální slévárna. Instalace a ukotvení děl na připraveném betonovém základu (A)SYMBIONT AUTOR BARBORA KRNINSKÁ SITUOVÁNÍ NA POZEMKU P. Č. 414 / K.Ú. ŽIŽKOV Stručné objasnění záměru: Sochou s názvem (A)symbiont jsem loni v červnu 2013 zakončila svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Jedná se o zjednodušenou monumentální formu dvou objektů - židle a lidské postavy, připomínající určitý hybrid. Na první pohled nevíme, zda je to spíš židle nebo člověk, ani zda jde o transformaci člověka v židli nebo naopak. Celé naddimenzované, lidská postava je zde v jakési podřízené úloze vůči židli, je židlí doslova osedlána, je židli podřízena, je na kolenou. Židle je v poloze zcela normální, prázdná, jevící se jako čekající na někoho, kdo na ni usedne. Židle zde může být ovšem brána i jako zástupce moci, což se k místu Vítkov váže, vzhledem k tomu, že se zde v několika dekádách za sebou podepsaly různé mocnosti. Zabývala jsem se ověřováním vztahu člověka k předmětu běžné denní potřeby a jeho využití k účelům jiným, přesahujícím hranici normálna, určitých daných pravidel. Také rozdíly v používání a chápání židle a tezí o současné sedavé společnosti, v níž se židle stává denním společníkem a nepostradatelným pomocníkem při práci, konverzaci, zábavě a mnoha jiných činnostech. Jde o jiný pohled na danou věc. Je to o jiném přístupu, o jakési sarkastické myšlence, výměně rolí, zpochybnění postavení, ale zároveň též o určitých zvláštnostech, které máme každý v sobě, jen někdo je nechává působit víc a jiný méně. Název (A)symbiont se odvinul od slova Symbiont, jehož výklad je: "Organismus žijící v symbióze (rovnováze) s jiným, nebo jinými organismy." "A" v závorce pak význam slova trochu neguje, neboť z mé práce nemá být jasné čistě jen souznění, nebo soužití, ani pouze kritický pohled na věc, jak by se mohlo zdát. Ráda bych, aby měl divák prostor i pro pochopení věci po svém a zůstala tak zachována určitá mnohost významu. Někdo může v plastice vidět paralelu s totalitarismem, kdy lidé byli přetvářeni v pouhý pasivní mobiliář sloužící vládnoucí garnituře. Což mým záměrem ani nebylo, ale vůbec se tomuto názoru

11 nebráním, tím spíš, měla-li by být plastika umístěna na Vítkově. Právě tímto pojetím by mohl mít (A)symbiont zajímavou vazbu s Národním památníkem, neboť by byl umístěn přímo proti němu, daleko na druhém konci masivní až brutální a v kontextu s místem necitlivě provedené silnice Pražačka. Mým prvotním záměrem však byly jiné druhy výkladů. Základním motivem byla především bizarnost, která se váže jak k české historii, tak k místu Vítkov, především k památníku, který během své existence plnil roli využití pro několik druhů režimů a diktatury, jež se ho v jistých dobách dotkly. Technický popis konstrukčního řešení a popis materiálů Rozměry sochy jsou zhruba: 290x150x300 cm, váha cca 450 kg. Finálním materiálem je sklocement, který je pevný, odolný a nepodléhá příliš povětrnostním podmínkám, tudíž je velice vhodný pro umístění v exteriéru Nepotřebuje vnitřní konstrukci, použila jsem pouze jackelový rám, který uvnitř spojuje opěradlo se sedákem. Díky tomu, že je materiál samonosný, umožnuje divákovi i bližší kontakt, ne - li přímo takový, že může na židli sám usednout, čímž dochází k interakci s divákem. Socha je statická a nemusí být ukotvena do země. Přiložený model je v měřítku 1:10, materiál: pórobeton. 5. POSUDKY ODBORNÉ HODNOTÍCÍ KOMISE Komise doporučila na první místo v studentské sochařské soutěži návrh Pavlíny Hlavsové Oltář pro vrh Vítkov. Na navrhovaném objektu výběrová komise ocenila především to, že autorka presentovala protoarchitekturu tedy artefakt na pomezí architektury a designu a volného uměleckého díla, které vybočuje z běžně vnímané představy o soše ve veřejném prostoru. Obsahově dílo evokuje oltář v krajině, které může být pochopen jako nepatetický komentář k symbolické hodnotě hory Vítkov jako důležitého místa paměti národa a ikonou jeho emancipačních snah ale zároveň může plnit funkci veřejného altánu či nabízet místo pro pozorování městské krajiny. Objekt má i svoji scénografickou kvalitu a mohlo by hravými uživateli města sloužit nejen jako místo pro relaxaci i jako platforma dětských i dospělých her či programů. Dílo by mohlo vytvořit z dané lokace v parku oblíbené místo setkávání a pikniků a to zcela v autentickém nově vytvořeném prostoru, které by svojí proporcí a tvaroslovím dodá anonymní louce lidský rozměr. Archetypální přísně geometrická forma sochy zároveň nabízí i kontext s aktuálními polohami designu. Pro svoje vícevrstevnatou polohu si získal projekt jednomyslně podporu odborné komise, ta ale doporučuje dílo oproti návrhu nepatrně naddimenzovat ideálně na výšku 300 cm. Na druhém místě v soutěži se umístily dva návrhy. Jedno z děl ohodnocené druhým místem je návrh sochy Noc od Matouše Lipuse. Komise ocenila, že dílo mluví současným výtvarným jazykem v kombinaci s čitelnou příběhovostí. Jako zdařilá se ukázala kombinace abstraktního konceptuálního uvažování s tušenou až humornou animální morfologií. Pozoruhodná je pro sochu netypická pohledovost pouze ze dvou stran v podstatě se jedná o dvojstranný reliéf. Objekt je také zajímavý svou grafickou polohou a zpracováním v dynamickém detailu, který bude vtahovat diváka a lákat k bližšímu prozkoumání artefaktu a nutit ho tak k jeho vlastní interpretaci díla. Členové komise se těší na emoce a nové významy, které dílu přisoudí fantazie veřejnosti a možný vznik nové urbánní legendy: Sejdeme se u Tupé na pochodu, Kolie, Masarykova kníru. Komise doporučuje zvážit umístění podél pěší nebo cyklistické trasy, aby se podtrhl pohyb v díle obsažený. Na druhém místě se také umístil návrh Trychtýře od Petry Křivové. Na navrhovaných objektech komise uznala kvalitní práci s instalováním v krajině parku. Osazená díla evokují pocit putování objektů po terénu a průhledy objekty nabízejí pohled na okolní krajinu. Čistá minimalistická vizualita dostane v zarostlém neexponovaném prostředí nový význam a vytvoří novou poezii místa. Inspirací pro návrh artefaktů je báseň Trychtýře od Christiana Morgensterna, jehož absurdní, protodadajistická tvorba měla nezanedbatelný vliv na kulturu Československého undergroundu. Místo tedy může mít i literární kontext a stát se jakýmsi neformálním památníkem tohoto německého básníka.

12 Jako čtvrtý objekt k realizaci komise doporučuje objekt (A)symbiont od Barbory Krninské. Jde o hybrid člověka s židlí, kde lidská postava je v podřízené poloze vůči židli. Komise oceňuje situování (A)symbionta do průsečíků významných průhledů, směrem z vrcholové aleje a hlavního nástupu a vjezdu na Vítkov od Ohrady. V tomto průhledu se silně a čitelně uplatňuje boční silueta objektu na pozadí porostu. Již z dálky je patrná komunikace mezi (A)symbiontem a památníkem symbolem státu, který degradoval minulý režim (tak jako celý národ). 6. OBECNÉ POŽADAVKY NA UMĚLECKÁ DÍLA Požadavky obecně Celkový záměr instalace výtvarných děl studentů z ateliérů VŠUP a AVU na vrchu Vítkově je řešen v souladu s projektem revitalizace vrchu Vítkova, jehož aktualizaci MZO MHMP připravuje v letošním roce. Tvůrci uměleckých děl budou respektovat podmínky správce parku a podmínky památkářů s tím, že trvalá instalace kteréhokoliv z nich bude předmětem dalšího projednání. Konkrétní umístění uměleckých děl nesmí zasahovat do stávajících stromů a keřů, nesmí omezovat běžnou údržbu parku a musí respektovat stávající podzemní vedení inženýrských sítí a závlah Umělecká díla musí být provedena tak, aby splnila tyto základní obecně technické požadavky: Mechanická odolnost a stabilita Díla musí být provedena tak, aby nemohla způsobit náhlé nebo postupné zřícení, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu díla a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu, ohrožení provozuschopnosti a poškození sítí technického vybavení v dosahu díla. Díla budou dále respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí Díla musí být provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat a aby neohrožovala životní prostředí zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomností nebezpečných částic v ovzduší, nepříznivých účinků elektromagnetického záření či nevhodných světelně technických vlastností. Ochrana proti hluku Díla musí být provedena tak, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat a to i na sousedících pozemcích a stavbách. Bezpečnost při užívání Díla musí být provedena tak, aby po dobu plánované životnosti vyhověla požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout po instalaci díla. 7. OSAZENÍ UMĚLECKÝCH DĚL DO TERÉNU Umělecká díla budou osazena na štíhlé betonové piloty s ocelovými trny. Piloty budou vybetonovány do jam vyvrtaných zemními vrtáky do průměru 200mm, do hloubky cca 1m. Oltář bude kotven ke čtyřem pilotám, noc ke dvěma pilotám, každý trychtýř ke dvěma pilotám a asymbiont ke čtyřem pilotám. Piloty budou prováděny za účasti autorů koncepce revitalizace vrchu. 8. STRUČNÉ INFORMACE O STAVU REVITALIZACE VRCHU VÍTKOV V rámci akce Praha kulturní město Evropy v roce 2000 byla vypsána MČ Praha 3 ideová urbanisticko-architektonická soutěž na uspořádání a využití území na Vrchu Vítkov s kvalitně obsazenou porotou. Soutěž vyhrál tým Červený, Holeček, Turek, Vavřín. Po delším čase byli vítězové vyzváni Magistrátem ke zpracování projektu na revitalizaci vrchu Vítkova. Celkovou koncepci

13 revitalizace vrchu Vítkova zpracoval tým pod vedením architekta Mikoláše Vavřína. V koncepci byl maximálně respektován přírodní ráz vrchu s umístěním takřka neviditelných staveb v siluetě a porostu Vítkova (do svahu zapuštěná vyhlídková restaurace, konstrukce lávek a mostů splývajících s porostem). U paty vrchu a ve vrcholové partii byly navrženy okružní cesty pro pěší, cyklisty a bruslaře. Spodní okruh byl koncepčně propojen s městem množstvím nových vstupů a dětských hřišť na žižkovské i karlínské straně. Bohaté komunikační propojení okruhů šikmo vedenými cestami s vyhlídkami a odpočívadly by přineslo zásadní oživení svahů kopce. Projekt revitalizace centrální části vrchu získal územní a stavební povolení. Z této koncepce byla realizována pouze 3 dětská hřiště a částečné úpravy zeleně. Poté Magistrát v realizaci zcela ustal a nyní deklaruje přípravu aktualizace revitalizace vrchu Vítkova. Program umísťování uměleckých děl na vrchu Vítkově a jeho realizaci autoři koncepce revitalizace vítají v očekávání významného obohacení veřejného prostoru města. Ing. Arch. Mikoláš Vavřín Ing. Arch. Jan Červený Autoři koncepce revitalizace vrchu Vítkov

14

15

16 Důvodová zpráva Smlouva je uzavírána s autorem jednoho z vítězných návrhů, jejichž realizaci schválila RMČ usnesením č. 546 ze dne a navazuje na schválení projektu Umístění výtvarných děl na vrchu Vítkově - 1. ročník Usnesením RMČ č. 289 ze dne Smlouva byla posouzena a schválena advokátní kanceláří A.K. Veselý.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 823/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 767 ze dne 15.09.2014 Uzavření Smlouvy o technické pomoci pro získání dotace na zpřístupnění kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Rada

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 343 ze dne 21.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 343 ze dne 21.05.2014 č.j.: 383/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 343 ze dne 21.05.2014 ZŠ K Lučinám - výměna oken tělocvičen Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provést výměnu oken

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I. č.j.: 34/2013 Smlouva o výpůjčce MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 50 ze dne 30.01.2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. smlouvu o výpůjčce kontejnerů

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 564/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 531 ze dne 15.07.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 Název vnitřního předpisu: SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RADY MĚSTA

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy)

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Zde jsou uvedeny obchodní podmínky zadavatele (níže označeného za objednatele ). Obchodní podmínky jsou pro usnadnění jejich

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 23.04.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více