MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 674/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 628 ze dne Uzavření Smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 3 a Matoušem Lipusem Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření Smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 3 a Matoušem Lipusem, která je přílohou č.1 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové,starostce městské části 1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Městská část Praha 3 Havlíčkovo náměstí 700/ Praha 3 zastoupená: starostkou Ing. Vladislavou Hujovou IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0800, (dále jen objednatel ) a Matouš Lipus, nar Žerotínovo nám. 11, Olomouc Bankovní spojení: /0300 (dále jen zhotovitel ) uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o dílo Článek 1 Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení sochy s názvem Noc v rámci 1. ročníku projektu Umístění výtvarných děl na vrchu Vítkov, a to za účelem jejich umístění na dobu určitou na vrchu Vítkov, Praha 3, dle specifikace v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Článek 2 Čas a místo plnění Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do dne V případě nedodržení tohoto termínu provedení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje Místem plnění se rozumí sídlo objednatele.

3 Článek 3 Povinnosti zhotovitele a licence k předmětu díla Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití předmětu díla všemi způsoby, zejména k jeho umístění na vrchu Vítkov a k jeho následnému zpracování ve finálním materiálu dle přílohy č. 1 této smlouvy, na dobu neurčitou. Licenci k užití předmětu díla není objednatel povinen využít. Odměna za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně díla dle článku 4. této smlouvy. Smluvní strany deklarují, že po uplynutí jednoho roku od umístění díla na vrchu Vítkov, bude ze strany objednatele proveden výběr některého z autorských děl, kterým je i předmět díla dle této smlouvy, za účelem jeho trvalého umístění na vrchu Vítkov. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku právních následků licence poskytnuté dle předchozího odstavce této smlouvy pro případ, že k trvalému umístění nebude vybrán předmět díla dle této smlouvy. Dnem doručení oznámení o tom, že předmět díla nebyl vybrán k trvalému umístění na vrchu Vítkov, licence dle této smlouvy zaniká. Povinnost k náhradě škodu vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s právními vadami díla, nese v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a nebezpečí. Článek 4 Cena a způsob placení Cena díla je sjednána pevnou částkou ve výši ,- Kč. Objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla ve dvou splátkách, a to první splátkou ve výši ,- Kč do 7 dnů o uzavření této smlouvy a splátkou ve výši ,- Kč do 15 dnů po předání a převzetí řádně provedeného díla. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla splatná část díla či její část odepsána z účtu objednatele. V případě prodlení se splněním peněžitého závazku podle předchozích odstavců zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Článek 5 Předání a převzetí díla Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně pět pracovních dní předem k předání a převzetí díla v místě plnění. Za objednatele přebere dílo PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky městské části Praha 3. O předání a převzetí díla se sepíše písemný zápis. Zhotovitel je povinen předat pouze řádně provedené dílo.

4 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí. Článek 6 Odstoupení od smlouvy Odstoupit od smlouvy může objednatel dle 2002 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. při porušení smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem, kterým se rozumí zejména to, že předmět díla nebude způsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebudou odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem k jejich odstranění, nejdříve však po 14 dnech. Článek 7 Ustanovení společná a závěrečná Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou v délce 1 roku od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Otázky v této smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zejména ustanoveními 2586 a násl. a 2358 a násl. tohoto zákona. Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými číslovanými dodatky. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejich dodatků byla vedena v evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu, či aby byl celý její obsah ze strany objednatele zveřejněn, zejména v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

5 Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne Ing. Vladislava Hujová, starostka. Matouš Lipus UMÍSTĚNÍ UMĚLECKÝCH DĚL NA VRCHU VÍTKOVĚ V PRAZE 3

6 1. ROČNÍK, 2014 DOKUMENTACE K INSTALACI ZADAVATEL : MČ PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI LIPANSKÁ 405/ PRAHA 3, ŽIŽKOV ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ IAV ING.ARCH. MIKOLÁŠ VAVŘÍN DOBROVSKÉHO 181, ROZTOKY U PRAHY TEL : MOBIL : /2014

7 UMÍSTĚNÍ UMĚLECKÝCH DĚL NA VRCHU VÍTKOVĚ 1. ROČNÍK, PŘEDMĚT Předmětem je realizace a instalace čtyř uměleckých děl po dobu 12 měsíců na vrchu Vítkově. Celkem jedenáct návrhů uměleckých děl pro vrch Vítkov bylo pro letošní rok zpracováno v letním semestru vysokých škol. Dne byly návrhy předloženy odborné hodnotící komisi, která návrhy posoudila a vybrala čtyři díla k realizaci. Členy komise jmenovala rada MČ Praha 3. Komise byla složena z renomovaných umělců a odborníků a zpracovatelů revitalizace vrchu Vítkov, včetně zástupců MHMP a MČ Praha 3. Během léta budou vybraná umělecká díla zrealizována a v září proběhne jejich instalace na vrchu Vítkově za respektování níže uvedených podmínek. Slavnostní odhalení děl veřejnosti se uskuteční v září Umělecká díla byla navržena pod vedením renomovaných výtvarníků v ateliérech pražských vysokých uměleckých škol VŠUP a AVU. Autoři sami navrhli umístění výtvarných děl v určených prostorech, Situování je zakresleno do přiložené katastrální mapy. Během přípravy realizace budou díla v rozpracovanosti konzultována s autory revitalizace vrchu Vítkova. Specifické prostředí vrchu Vítkova s významnou kulturní památkou vytváří předpoklad pro významné obohacení veřejného prostoru města. 2. MÍSTO V letošním roce bude uskutečněn 1. ročník záměru, kdy budou díla realizována po dobu 12 měsíců ve východní části parku na vrchu Vítkově v prostorech na pozemcích parcelní číslo 414, 415 a 2172/9 v katastrálním území Žižkov, Praha ODBORNÁ HODNOTÍCÍ KOMISE Seznam členů: PhDr. Matěj Stropnický, doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., prof. Jaroslav Róna, ing. arch. Ivan Vavřík, ing. arch. Mikoláš Vavřín, MgA. Pavel Karous, ing. Štěpán Špoula, ing. arch. Anna Anděrová, ing. Martina Dolečková. 4. JEDNOTLIVÁ UMĚLECKÁ DÍLA VYBRANÁ K REALIZACI A INSTALACI PO DOBU 12 MĚSÍCŮ /FOTOGRAFIE MODELŮ A POPISY OD AUTORŮ/ 4.1. OLTÁŘ PRO VRCH VÍTKOV AUTOR PAVLÍNA HLAVSOVÁ SITUOVÁNÍ NA POZEMKU P. Č.415 /K. Ú. ŽIŽKOV Má představa se opírá o velmi jasný koncept podpořit a klást důraz nejen na reprezentativní, ale rovněž do jisté míry zastřenou symbolickou funkci vrchu, pro který je nejpříznačnější věhlas bitvy z roku V současné době místu důstojně vévodí budova Národního památníku v čele s monumentálním jezdeckým pomníkem Jana Žižky z Trocnova od Bohumila Kafky. Jak jinak navrátit život místu, které si prošlo tak zásadním

8 historickým vývojem a přírodními změnami terénu? Zamyslela jsem se nad posvátným prostorem z obecnějšího hlediska a našla spojitost s prostředím sakrálním, kde právě v případě jejich devastace a zchátrání jsou díky novým funkčním objektům pro rituální svátosti opět postaveny do původní životaschopné role. Symbolicky vzkřísí odsvěcený prostor. V našem případě kopec, kde se znovuvytváří příběh, revitalizuje okolí, aby konečně místo tak významné nabylo svého velkého potenciálu. Zastřít jej tajemstvím a vnuknout mu punc znovunabyté svátosti. Oltář je duchovním centrem chrámu i světa a lze v něm vypozorovat osu, která spojuje to, co je nahoře s tím, co je dole. Tedy nebe se zemí. Ze samotného latinského názvu se oltář překládá jako altus čili vysoký. Tento výklad jsem vzala doslovně a povýšila oltářní desku do roviny, o níž by se dalo říci, že je na přesné hranici těchto dvou domén. Jde o jakýsi posvátný stolec, který vzrůstá od země vzhůru na šesti různě tvarovaných kuželovitých pylonech. Ty mohou být odnoží gotických fiál a odkazovat tak nepřímo k minulosti a době, v níž tento sloh ustrnul. Čistá geometrická jednoduchost nohou je ve vzájemném citlivém kontrastu k vrchní organické formě, která nenaplňuje představu o klasickém architrávu, ale je spíše mělkou nádobou vanovitého tvaru, jež by při dešti symbolicky zachycovala malé množství vody. Vzniká tak určitá teze/napětí mezi sloučením četných konických variací stojných sloupů a vrchní nádržky, jejíž tvarová nesymetričnost působí svěže a živě. Oltář je ve skutečném měřítku naddimenzován, aby na památném místě zazněl vážně a silně jako objekt touhy a do jisté míry se zmocnil prostoru kolem. Při jeho velkorysé rozloze a dominantnosti toho však nelze úplně tak docílit. Spíše než o absurdní nadvládu nad mocností kopce samotného, jde o poměr a vztah čistě mezi divákem a sochou oltáře, jež ho bude převyšovat. Člověk tak bude v přímé konfrontaci se zvláštním pocitem, kdy je sice fyzicky nejblíže přesto nedosažitelně vzdálen od možného nahlédnutí nad rámec veškerého počínání. Danou velikostí je mu zcela znemožněn pohled nad vrchní okrajovou část, tedy do symbolického rezervoáru vody. Určité meditativní poslání a symbol jsoucna jsou možná okázalým, ale já pevně věřím, že stále plně funkčním atributem. Technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů U takto poměrně velké realizace je nejprve nutné nechat si zhotovit svařovanou železnou konstrukci, která by byla následně v dostatečné míře nadstavena polystyrénem a domodelována na finální verzi pomocí klasické sochařské hlíny. Následuje zhotovení několikadílné sádrové formy, která je převezena do firmy specializující se na mnou vybraný finální materiál a sice sklocement (firma AZsklocement v Holešovicích). Při konečné instalaci na daném místě by bylo zapotřebí techniky za účelem pevnostního ukotvení, jenž je nezbytné, jelikož se realizace nachází v prostředí nedaleko vzdáleném dětskému hřišti a jde o poměrně frekventovanou parkovou část vrchu Vítkova NOC AUTOR MATOUŠ LIPUS SITUOVÁNÍ NA POZEMKU P. Č.415 / K. Ú. ŽIŽKOV Uchopení sochy jako personifikace noci, socha jako představa neprostupné tmy. Její silueta nám připomíná animální bytost. Ovšem zblízka, když se ponoříme do jejich záhybů, se také může jednat o hlubinu odkazující k abstrakci. Vnímání noci může být spojováno s představou záhadného, nebezpečí, neznáma. Stejně tak pro nás může znamenat synonymum času určeného pro klidný spánek. V něm prakticky trávíme třetinu našeho života. Konkrétním umístěním do situace na Vítkově se jedná o fragment noci, který nemizí i za bílého dne.

9 Umístění do prostoru je plánováno diagonálně, tak aby byla umocněna dynamika sochy, přičemž ta má dvě hlavní pohledové strany. V podstatě se jedná o oboustranný prostorový reliéf. Místo pro instalaci je vybráno na ne zcela exponovaném místě, kde by socha byla zpozorovatelná ze všech stran a již z větší vzdálenosti. Z druhé hlavní pohledové strany a šikmo z týlu se socha bude nacházet v závětří parkové vegetace, aby se předešlo jejímu utopení ve zcela otevřeném prostoru. Záměrem umístění je vytvořit překvapující situaci v momentu zaznamenání sochy. Ta je vzhledem k jejímu tématu a provedení určena především k percepci zblízka. Technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů Socha vznikne poměrovým zvětšením podle již existující sochy - makety v měřítku 1 : 1,5 tak aby její velikost přibližně odpovídala výšce lidské figury. Nejprve bude vymodelována, následovat bude zaformování pomocí lukoprenové a sádrové formy. Poté se přistoupí k zhotovení výdusku z umělého mramoru. Uvnitř bude konstrukce z ocelové armatury. Materiálem byla zvolena imitace mramoru pro podpoření vizuálního vnímání a estetického účinu sochy. V místě, kde bude socha instalována, bude pro dobu umístění vyřešeno upevnění k podložce pomocí čepů, aby se tak zamezilo nežádoucí manipulaci a pohybu se sochou. Jako podložka poslouží nízký betonový sokl o stejném rovnoběžníkovém půdoryse jako je plintus sochy. Jeho výška bude jen mírně převyšovat okolní terén, maximálně bude dosahovat výšky travnatého porostu, tak aby sokl nebyl akcentován TRYCHTÝŘE AUTOR PETRA KŘIVOVÁ SITUOVÁNÍ NA POZEMCÍCH P. Č. 414 A 2172/9, / K. Ú. ŽIŽKOV Stručné objasnění záměru Na počátku stojí báseň německého autora Christiana Morgensterna Trychtýře. Před očima se mi zhmotnila ve scénu, kde se dva v užším bodě spojené trychtýře valí krajinou. Trychtýře se liší průhledem - u jednoho půlměsícový a u druhého kulatý. Použití symbolů slunce a měsíce tvoří reminiscenci k samotné povaze těchto objektů, které svým tvarem vybízí k pohybu, k obíhání. Polidštění trychtýřů jakožto neživých předmětů v básni se odráží v lidském měřítku této sochy. Od vytočení přesného a pravidelného kuželu jsem upustila a dala jsem přednost ruční práci, aby celkový dojem nebyl přehnaně technický. Protože povrch litiny je na celé soše shodný, odlišuji vnitřní a venkovní strany různou drsností povrchu. Umístění rozehrává netradiční vztah. Trychtýř představující slunce se nachází na hraně terénního zlomu. Je více exponován. Druhý trychtýř je umístěn níže, je blíže lesu. Různá poloha trychtýřů podporuje jejich příběh o putování. Instalace v prostředí parku je příhodná, protože završuje původní koncepci soch. Technický popis konstrukčního řešení / Popis použitých materiálů Tvárná litina Pro realizace soch jsem si vybrala tvárnou litinu a to především pro její vzhled a pro možnost umístění sochy trvale do exteriéru. Postup práce:

10 Vytvoření sádrového kopyta na polystyrenovém kuželu. Laminování modelu polyesterovou pryskyřicí v měřítku 1:1. Retušování polyesterovým tmelem. Vytvoření pomocné dřevěné konstrukce pro dusání do pískových forem. Odlévání provádí profesionální slévárna. Instalace a ukotvení děl na připraveném betonovém základu (A)SYMBIONT AUTOR BARBORA KRNINSKÁ SITUOVÁNÍ NA POZEMKU P. Č. 414 / K.Ú. ŽIŽKOV Stručné objasnění záměru: Sochou s názvem (A)symbiont jsem loni v červnu 2013 zakončila svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Jedná se o zjednodušenou monumentální formu dvou objektů - židle a lidské postavy, připomínající určitý hybrid. Na první pohled nevíme, zda je to spíš židle nebo člověk, ani zda jde o transformaci člověka v židli nebo naopak. Celé naddimenzované, lidská postava je zde v jakési podřízené úloze vůči židli, je židlí doslova osedlána, je židli podřízena, je na kolenou. Židle je v poloze zcela normální, prázdná, jevící se jako čekající na někoho, kdo na ni usedne. Židle zde může být ovšem brána i jako zástupce moci, což se k místu Vítkov váže, vzhledem k tomu, že se zde v několika dekádách za sebou podepsaly různé mocnosti. Zabývala jsem se ověřováním vztahu člověka k předmětu běžné denní potřeby a jeho využití k účelům jiným, přesahujícím hranici normálna, určitých daných pravidel. Také rozdíly v používání a chápání židle a tezí o současné sedavé společnosti, v níž se židle stává denním společníkem a nepostradatelným pomocníkem při práci, konverzaci, zábavě a mnoha jiných činnostech. Jde o jiný pohled na danou věc. Je to o jiném přístupu, o jakési sarkastické myšlence, výměně rolí, zpochybnění postavení, ale zároveň též o určitých zvláštnostech, které máme každý v sobě, jen někdo je nechává působit víc a jiný méně. Název (A)symbiont se odvinul od slova Symbiont, jehož výklad je: "Organismus žijící v symbióze (rovnováze) s jiným, nebo jinými organismy." "A" v závorce pak význam slova trochu neguje, neboť z mé práce nemá být jasné čistě jen souznění, nebo soužití, ani pouze kritický pohled na věc, jak by se mohlo zdát. Ráda bych, aby měl divák prostor i pro pochopení věci po svém a zůstala tak zachována určitá mnohost významu. Někdo může v plastice vidět paralelu s totalitarismem, kdy lidé byli přetvářeni v pouhý pasivní mobiliář sloužící vládnoucí garnituře. Což mým záměrem ani nebylo, ale vůbec se tomuto názoru

11 nebráním, tím spíš, měla-li by být plastika umístěna na Vítkově. Právě tímto pojetím by mohl mít (A)symbiont zajímavou vazbu s Národním památníkem, neboť by byl umístěn přímo proti němu, daleko na druhém konci masivní až brutální a v kontextu s místem necitlivě provedené silnice Pražačka. Mým prvotním záměrem však byly jiné druhy výkladů. Základním motivem byla především bizarnost, která se váže jak k české historii, tak k místu Vítkov, především k památníku, který během své existence plnil roli využití pro několik druhů režimů a diktatury, jež se ho v jistých dobách dotkly. Technický popis konstrukčního řešení a popis materiálů Rozměry sochy jsou zhruba: 290x150x300 cm, váha cca 450 kg. Finálním materiálem je sklocement, který je pevný, odolný a nepodléhá příliš povětrnostním podmínkám, tudíž je velice vhodný pro umístění v exteriéru Nepotřebuje vnitřní konstrukci, použila jsem pouze jackelový rám, který uvnitř spojuje opěradlo se sedákem. Díky tomu, že je materiál samonosný, umožnuje divákovi i bližší kontakt, ne - li přímo takový, že může na židli sám usednout, čímž dochází k interakci s divákem. Socha je statická a nemusí být ukotvena do země. Přiložený model je v měřítku 1:10, materiál: pórobeton. 5. POSUDKY ODBORNÉ HODNOTÍCÍ KOMISE Komise doporučila na první místo v studentské sochařské soutěži návrh Pavlíny Hlavsové Oltář pro vrh Vítkov. Na navrhovaném objektu výběrová komise ocenila především to, že autorka presentovala protoarchitekturu tedy artefakt na pomezí architektury a designu a volného uměleckého díla, které vybočuje z běžně vnímané představy o soše ve veřejném prostoru. Obsahově dílo evokuje oltář v krajině, které může být pochopen jako nepatetický komentář k symbolické hodnotě hory Vítkov jako důležitého místa paměti národa a ikonou jeho emancipačních snah ale zároveň může plnit funkci veřejného altánu či nabízet místo pro pozorování městské krajiny. Objekt má i svoji scénografickou kvalitu a mohlo by hravými uživateli města sloužit nejen jako místo pro relaxaci i jako platforma dětských i dospělých her či programů. Dílo by mohlo vytvořit z dané lokace v parku oblíbené místo setkávání a pikniků a to zcela v autentickém nově vytvořeném prostoru, které by svojí proporcí a tvaroslovím dodá anonymní louce lidský rozměr. Archetypální přísně geometrická forma sochy zároveň nabízí i kontext s aktuálními polohami designu. Pro svoje vícevrstevnatou polohu si získal projekt jednomyslně podporu odborné komise, ta ale doporučuje dílo oproti návrhu nepatrně naddimenzovat ideálně na výšku 300 cm. Na druhém místě v soutěži se umístily dva návrhy. Jedno z děl ohodnocené druhým místem je návrh sochy Noc od Matouše Lipuse. Komise ocenila, že dílo mluví současným výtvarným jazykem v kombinaci s čitelnou příběhovostí. Jako zdařilá se ukázala kombinace abstraktního konceptuálního uvažování s tušenou až humornou animální morfologií. Pozoruhodná je pro sochu netypická pohledovost pouze ze dvou stran v podstatě se jedná o dvojstranný reliéf. Objekt je také zajímavý svou grafickou polohou a zpracováním v dynamickém detailu, který bude vtahovat diváka a lákat k bližšímu prozkoumání artefaktu a nutit ho tak k jeho vlastní interpretaci díla. Členové komise se těší na emoce a nové významy, které dílu přisoudí fantazie veřejnosti a možný vznik nové urbánní legendy: Sejdeme se u Tupé na pochodu, Kolie, Masarykova kníru. Komise doporučuje zvážit umístění podél pěší nebo cyklistické trasy, aby se podtrhl pohyb v díle obsažený. Na druhém místě se také umístil návrh Trychtýře od Petry Křivové. Na navrhovaných objektech komise uznala kvalitní práci s instalováním v krajině parku. Osazená díla evokují pocit putování objektů po terénu a průhledy objekty nabízejí pohled na okolní krajinu. Čistá minimalistická vizualita dostane v zarostlém neexponovaném prostředí nový význam a vytvoří novou poezii místa. Inspirací pro návrh artefaktů je báseň Trychtýře od Christiana Morgensterna, jehož absurdní, protodadajistická tvorba měla nezanedbatelný vliv na kulturu Československého undergroundu. Místo tedy může mít i literární kontext a stát se jakýmsi neformálním památníkem tohoto německého básníka.

12 Jako čtvrtý objekt k realizaci komise doporučuje objekt (A)symbiont od Barbory Krninské. Jde o hybrid člověka s židlí, kde lidská postava je v podřízené poloze vůči židli. Komise oceňuje situování (A)symbionta do průsečíků významných průhledů, směrem z vrcholové aleje a hlavního nástupu a vjezdu na Vítkov od Ohrady. V tomto průhledu se silně a čitelně uplatňuje boční silueta objektu na pozadí porostu. Již z dálky je patrná komunikace mezi (A)symbiontem a památníkem symbolem státu, který degradoval minulý režim (tak jako celý národ). 6. OBECNÉ POŽADAVKY NA UMĚLECKÁ DÍLA Požadavky obecně Celkový záměr instalace výtvarných děl studentů z ateliérů VŠUP a AVU na vrchu Vítkově je řešen v souladu s projektem revitalizace vrchu Vítkova, jehož aktualizaci MZO MHMP připravuje v letošním roce. Tvůrci uměleckých děl budou respektovat podmínky správce parku a podmínky památkářů s tím, že trvalá instalace kteréhokoliv z nich bude předmětem dalšího projednání. Konkrétní umístění uměleckých děl nesmí zasahovat do stávajících stromů a keřů, nesmí omezovat běžnou údržbu parku a musí respektovat stávající podzemní vedení inženýrských sítí a závlah Umělecká díla musí být provedena tak, aby splnila tyto základní obecně technické požadavky: Mechanická odolnost a stabilita Díla musí být provedena tak, aby nemohla způsobit náhlé nebo postupné zřícení, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu díla a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu, ohrožení provozuschopnosti a poškození sítí technického vybavení v dosahu díla. Díla budou dále respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí Díla musí být provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat a aby neohrožovala životní prostředí zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomností nebezpečných částic v ovzduší, nepříznivých účinků elektromagnetického záření či nevhodných světelně technických vlastností. Ochrana proti hluku Díla musí být provedena tak, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat a to i na sousedících pozemcích a stavbách. Bezpečnost při užívání Díla musí být provedena tak, aby po dobu plánované životnosti vyhověla požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout po instalaci díla. 7. OSAZENÍ UMĚLECKÝCH DĚL DO TERÉNU Umělecká díla budou osazena na štíhlé betonové piloty s ocelovými trny. Piloty budou vybetonovány do jam vyvrtaných zemními vrtáky do průměru 200mm, do hloubky cca 1m. Oltář bude kotven ke čtyřem pilotám, noc ke dvěma pilotám, každý trychtýř ke dvěma pilotám a asymbiont ke čtyřem pilotám. Piloty budou prováděny za účasti autorů koncepce revitalizace vrchu. 8. STRUČNÉ INFORMACE O STAVU REVITALIZACE VRCHU VÍTKOV V rámci akce Praha kulturní město Evropy v roce 2000 byla vypsána MČ Praha 3 ideová urbanisticko-architektonická soutěž na uspořádání a využití území na Vrchu Vítkov s kvalitně obsazenou porotou. Soutěž vyhrál tým Červený, Holeček, Turek, Vavřín. Po delším čase byli vítězové vyzváni Magistrátem ke zpracování projektu na revitalizaci vrchu Vítkova. Celkovou koncepci

13 revitalizace vrchu Vítkova zpracoval tým pod vedením architekta Mikoláše Vavřína. V koncepci byl maximálně respektován přírodní ráz vrchu s umístěním takřka neviditelných staveb v siluetě a porostu Vítkova (do svahu zapuštěná vyhlídková restaurace, konstrukce lávek a mostů splývajících s porostem). U paty vrchu a ve vrcholové partii byly navrženy okružní cesty pro pěší, cyklisty a bruslaře. Spodní okruh byl koncepčně propojen s městem množstvím nových vstupů a dětských hřišť na žižkovské i karlínské straně. Bohaté komunikační propojení okruhů šikmo vedenými cestami s vyhlídkami a odpočívadly by přineslo zásadní oživení svahů kopce. Projekt revitalizace centrální části vrchu získal územní a stavební povolení. Z této koncepce byla realizována pouze 3 dětská hřiště a částečné úpravy zeleně. Poté Magistrát v realizaci zcela ustal a nyní deklaruje přípravu aktualizace revitalizace vrchu Vítkova. Program umísťování uměleckých děl na vrchu Vítkově a jeho realizaci autoři koncepce revitalizace vítají v očekávání významného obohacení veřejného prostoru města. Ing. Arch. Mikoláš Vavřín Ing. Arch. Jan Červený Autoři koncepce revitalizace vrchu Vítkov

14

15

16 Důvodová zpráva Smlouva je uzavírána s autorem jednoho z vítězných návrhů, jejichž realizaci schválila RMČ usnesením č. 546 ze dne a navazuje na schválení projektu Umístění výtvarných děl na vrchu Vítkově - 1. ročník Usnesením RMČ č. 289 ze dne Smlouva byla posouzena a schválena advokátní kanceláří A.K. Veselý.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 487/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 439 ze dne 17.07.2013 Nerezové bazény Pražačka - III.etapa - projektová dokumentace pro provedení stavby Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 342 ze dne 21.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 342 ze dne 21.05.2014 č.j.: 379/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 342 ze dne 21.05.2014 MŠ Libická 4/ 2271, Praha3 - oprava střechy Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provést opravu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 823/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 767 ze dne 15.09.2014 Uzavření Smlouvy o technické pomoci pro získání dotace na zpřístupnění kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Rada

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 437/2014. č. 446 ze dne 09.06.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 437/2014. č. 446 ze dne 09.06.2014 č.j.: 437/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 446 ze dne 09.06.2014 ZŠ a MŠ, nám. J. z Lobkovic, budova Perunova 6/975 - oprava hřiště Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 303/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 303/2014 č.j.: 303/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 266 ze dne 23.04.2014 Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 252/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 223 ze dne 08.04.2015 Předložení příkazní smlouvy s Občanským sdružením Buči, Koněvova 2430/162, Praha 3, o provádění úklidu Rada

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014 č.j.: 82/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 12.02.2014 "MŠ V Zahrádkách - výstavba nového objektu" - výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 169 ze dne 10.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 169 ze dne 10.03.2014 č.j.: 170/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 169 ze dne 10.03.2014 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce školní kuchyně a výstavba sauny" zpracování dokumentace

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 272/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 241 ze dne 22.04.2015 Smlouva o výpůjčce výstavy s názvem "Příběhy bezvýhradné lidskosti - Přemysl Pitter, výjimečná postava v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I. č.j.: 34/2013 Smlouva o výpůjčce MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 50 ze dne 30.01.2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. smlouvu o výpůjčce kontejnerů

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 591/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 522 ze dne 28.08.2013 Smlouva o dílo na servis a údržbu výtahů v jeslích Roháčova 40, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 729/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 27.08.2014 Směrnice Pořizování, evidence a účtování kulturních předmětů v majetku MČ Praha 3 Rada městské části I. r

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1060/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 17.12.2014 Vydání souhlasu pro Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2483, 2484, 2485 Praha 3, IČ 272 09 555,

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami:

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Městská část Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15 zastoupena Milanem Wenzlem, starostou Městské části Prahy 15 IČO: 00231355

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 867/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 799 ze dne 09.12.2013 Kupní smlouva, spojená s dohodou o započtení, o koupi halových garáží v ulici Lucemburská bez č.p. s pozemkem

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 301/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 268 ze dne 22.04.2015 Spoluúčast na pořádání odborného semináře "Od studie k realizaci nejen z pohledu investora" a odsouhlasení

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Obec Přezletice Sídlo: Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ: 00240656 Číslo účtu: 247611399/0800 Zastoupen: Tomášem

Více

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 uzavřená na základě vzájemné dohody smluvních stran, jejíž předmětem je Městský kamerový dohlížecí systém pro město Stříbro, jehož specifikace je uvedena v technické

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 Název vnitřního předpisu: SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RADY MĚSTA

Více

IČ: 00232068 Dič: CZ00232068 zastoupené Robertem Nečasem, starostou obce kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ: 00232068 Dič: CZ00232068 zastoupené Robertem Nečasem, starostou obce kontaktní osoba ve věcech technických: Dodatek č. I ke SMLUVE DIL Č. 1/2014 ze dne 26. 8. 2014 uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zflěflĺ Smluvní strany: 1. bec Křečovice se sídlem KřeČovíce 9, 257 56

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 514/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 383 ze dne 15.6.2011 ke smlouvě o napojení objektu jeslí, Roháčova 40, Praha 3 na poplachový monitorovací systém hlavního města

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 827/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 761 ze dne 29.11.2013 Smlouva o dílo mezi Městskou částí Praha 3 a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 695/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 654 ze dne 27.08.2014 "Bořivojova 918/27, Praha 3 - rekonstrukce objektu na malometrážní byty" - vypracování dokumentace pro provedení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Věc: Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby

Více

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto DAROVACÍ SMLOUVU

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto DAROVACÍ SMLOUVU příloha č. 1 TOP 09 IČ : 71339728 se sídlem: Újezd 450/50, 118 00 Praha 1 Malá Strana účet č.: 10909090/5500 zastoupená: Pavlem Severou, generálním sekretářem Bc. Radkem Vondrou, předsedou regionální organizace

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více