MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 674/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 628 ze dne Uzavření Smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 3 a Matoušem Lipusem Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření Smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 3 a Matoušem Lipusem, která je přílohou č.1 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové,starostce městské části 1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Městská část Praha 3 Havlíčkovo náměstí 700/ Praha 3 zastoupená: starostkou Ing. Vladislavou Hujovou IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0800, (dále jen objednatel ) a Matouš Lipus, nar Žerotínovo nám. 11, Olomouc Bankovní spojení: /0300 (dále jen zhotovitel ) uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o dílo Článek 1 Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení sochy s názvem Noc v rámci 1. ročníku projektu Umístění výtvarných děl na vrchu Vítkov, a to za účelem jejich umístění na dobu určitou na vrchu Vítkov, Praha 3, dle specifikace v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Článek 2 Čas a místo plnění Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do dne V případě nedodržení tohoto termínu provedení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje Místem plnění se rozumí sídlo objednatele.

3 Článek 3 Povinnosti zhotovitele a licence k předmětu díla Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití předmětu díla všemi způsoby, zejména k jeho umístění na vrchu Vítkov a k jeho následnému zpracování ve finálním materiálu dle přílohy č. 1 této smlouvy, na dobu neurčitou. Licenci k užití předmětu díla není objednatel povinen využít. Odměna za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně díla dle článku 4. této smlouvy. Smluvní strany deklarují, že po uplynutí jednoho roku od umístění díla na vrchu Vítkov, bude ze strany objednatele proveden výběr některého z autorských děl, kterým je i předmět díla dle této smlouvy, za účelem jeho trvalého umístění na vrchu Vítkov. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku právních následků licence poskytnuté dle předchozího odstavce této smlouvy pro případ, že k trvalému umístění nebude vybrán předmět díla dle této smlouvy. Dnem doručení oznámení o tom, že předmět díla nebyl vybrán k trvalému umístění na vrchu Vítkov, licence dle této smlouvy zaniká. Povinnost k náhradě škodu vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s právními vadami díla, nese v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a nebezpečí. Článek 4 Cena a způsob placení Cena díla je sjednána pevnou částkou ve výši ,- Kč. Objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla ve dvou splátkách, a to první splátkou ve výši ,- Kč do 7 dnů o uzavření této smlouvy a splátkou ve výši ,- Kč do 15 dnů po předání a převzetí řádně provedeného díla. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla splatná část díla či její část odepsána z účtu objednatele. V případě prodlení se splněním peněžitého závazku podle předchozích odstavců zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Článek 5 Předání a převzetí díla Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně pět pracovních dní předem k předání a převzetí díla v místě plnění. Za objednatele přebere dílo PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky městské části Praha 3. O předání a převzetí díla se sepíše písemný zápis. Zhotovitel je povinen předat pouze řádně provedené dílo.

4 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí. Článek 6 Odstoupení od smlouvy Odstoupit od smlouvy může objednatel dle 2002 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. při porušení smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem, kterým se rozumí zejména to, že předmět díla nebude způsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebudou odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem k jejich odstranění, nejdříve však po 14 dnech. Článek 7 Ustanovení společná a závěrečná Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou v délce 1 roku od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Otázky v této smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zejména ustanoveními 2586 a násl. a 2358 a násl. tohoto zákona. Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými číslovanými dodatky. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejich dodatků byla vedena v evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu, či aby byl celý její obsah ze strany objednatele zveřejněn, zejména v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

5 Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne Ing. Vladislava Hujová, starostka. Matouš Lipus UMÍSTĚNÍ UMĚLECKÝCH DĚL NA VRCHU VÍTKOVĚ V PRAZE 3

6 1. ROČNÍK, 2014 DOKUMENTACE K INSTALACI ZADAVATEL : MČ PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI LIPANSKÁ 405/ PRAHA 3, ŽIŽKOV ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ IAV ING.ARCH. MIKOLÁŠ VAVŘÍN DOBROVSKÉHO 181, ROZTOKY U PRAHY TEL : MOBIL : /2014

7 UMÍSTĚNÍ UMĚLECKÝCH DĚL NA VRCHU VÍTKOVĚ 1. ROČNÍK, PŘEDMĚT Předmětem je realizace a instalace čtyř uměleckých děl po dobu 12 měsíců na vrchu Vítkově. Celkem jedenáct návrhů uměleckých děl pro vrch Vítkov bylo pro letošní rok zpracováno v letním semestru vysokých škol. Dne byly návrhy předloženy odborné hodnotící komisi, která návrhy posoudila a vybrala čtyři díla k realizaci. Členy komise jmenovala rada MČ Praha 3. Komise byla složena z renomovaných umělců a odborníků a zpracovatelů revitalizace vrchu Vítkov, včetně zástupců MHMP a MČ Praha 3. Během léta budou vybraná umělecká díla zrealizována a v září proběhne jejich instalace na vrchu Vítkově za respektování níže uvedených podmínek. Slavnostní odhalení děl veřejnosti se uskuteční v září Umělecká díla byla navržena pod vedením renomovaných výtvarníků v ateliérech pražských vysokých uměleckých škol VŠUP a AVU. Autoři sami navrhli umístění výtvarných děl v určených prostorech, Situování je zakresleno do přiložené katastrální mapy. Během přípravy realizace budou díla v rozpracovanosti konzultována s autory revitalizace vrchu Vítkova. Specifické prostředí vrchu Vítkova s významnou kulturní památkou vytváří předpoklad pro významné obohacení veřejného prostoru města. 2. MÍSTO V letošním roce bude uskutečněn 1. ročník záměru, kdy budou díla realizována po dobu 12 měsíců ve východní části parku na vrchu Vítkově v prostorech na pozemcích parcelní číslo 414, 415 a 2172/9 v katastrálním území Žižkov, Praha ODBORNÁ HODNOTÍCÍ KOMISE Seznam členů: PhDr. Matěj Stropnický, doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., prof. Jaroslav Róna, ing. arch. Ivan Vavřík, ing. arch. Mikoláš Vavřín, MgA. Pavel Karous, ing. Štěpán Špoula, ing. arch. Anna Anděrová, ing. Martina Dolečková. 4. JEDNOTLIVÁ UMĚLECKÁ DÍLA VYBRANÁ K REALIZACI A INSTALACI PO DOBU 12 MĚSÍCŮ /FOTOGRAFIE MODELŮ A POPISY OD AUTORŮ/ 4.1. OLTÁŘ PRO VRCH VÍTKOV AUTOR PAVLÍNA HLAVSOVÁ SITUOVÁNÍ NA POZEMKU P. Č.415 /K. Ú. ŽIŽKOV Má představa se opírá o velmi jasný koncept podpořit a klást důraz nejen na reprezentativní, ale rovněž do jisté míry zastřenou symbolickou funkci vrchu, pro který je nejpříznačnější věhlas bitvy z roku V současné době místu důstojně vévodí budova Národního památníku v čele s monumentálním jezdeckým pomníkem Jana Žižky z Trocnova od Bohumila Kafky. Jak jinak navrátit život místu, které si prošlo tak zásadním

8 historickým vývojem a přírodními změnami terénu? Zamyslela jsem se nad posvátným prostorem z obecnějšího hlediska a našla spojitost s prostředím sakrálním, kde právě v případě jejich devastace a zchátrání jsou díky novým funkčním objektům pro rituální svátosti opět postaveny do původní životaschopné role. Symbolicky vzkřísí odsvěcený prostor. V našem případě kopec, kde se znovuvytváří příběh, revitalizuje okolí, aby konečně místo tak významné nabylo svého velkého potenciálu. Zastřít jej tajemstvím a vnuknout mu punc znovunabyté svátosti. Oltář je duchovním centrem chrámu i světa a lze v něm vypozorovat osu, která spojuje to, co je nahoře s tím, co je dole. Tedy nebe se zemí. Ze samotného latinského názvu se oltář překládá jako altus čili vysoký. Tento výklad jsem vzala doslovně a povýšila oltářní desku do roviny, o níž by se dalo říci, že je na přesné hranici těchto dvou domén. Jde o jakýsi posvátný stolec, který vzrůstá od země vzhůru na šesti různě tvarovaných kuželovitých pylonech. Ty mohou být odnoží gotických fiál a odkazovat tak nepřímo k minulosti a době, v níž tento sloh ustrnul. Čistá geometrická jednoduchost nohou je ve vzájemném citlivém kontrastu k vrchní organické formě, která nenaplňuje představu o klasickém architrávu, ale je spíše mělkou nádobou vanovitého tvaru, jež by při dešti symbolicky zachycovala malé množství vody. Vzniká tak určitá teze/napětí mezi sloučením četných konických variací stojných sloupů a vrchní nádržky, jejíž tvarová nesymetričnost působí svěže a živě. Oltář je ve skutečném měřítku naddimenzován, aby na památném místě zazněl vážně a silně jako objekt touhy a do jisté míry se zmocnil prostoru kolem. Při jeho velkorysé rozloze a dominantnosti toho však nelze úplně tak docílit. Spíše než o absurdní nadvládu nad mocností kopce samotného, jde o poměr a vztah čistě mezi divákem a sochou oltáře, jež ho bude převyšovat. Člověk tak bude v přímé konfrontaci se zvláštním pocitem, kdy je sice fyzicky nejblíže přesto nedosažitelně vzdálen od možného nahlédnutí nad rámec veškerého počínání. Danou velikostí je mu zcela znemožněn pohled nad vrchní okrajovou část, tedy do symbolického rezervoáru vody. Určité meditativní poslání a symbol jsoucna jsou možná okázalým, ale já pevně věřím, že stále plně funkčním atributem. Technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů U takto poměrně velké realizace je nejprve nutné nechat si zhotovit svařovanou železnou konstrukci, která by byla následně v dostatečné míře nadstavena polystyrénem a domodelována na finální verzi pomocí klasické sochařské hlíny. Následuje zhotovení několikadílné sádrové formy, která je převezena do firmy specializující se na mnou vybraný finální materiál a sice sklocement (firma AZsklocement v Holešovicích). Při konečné instalaci na daném místě by bylo zapotřebí techniky za účelem pevnostního ukotvení, jenž je nezbytné, jelikož se realizace nachází v prostředí nedaleko vzdáleném dětskému hřišti a jde o poměrně frekventovanou parkovou část vrchu Vítkova NOC AUTOR MATOUŠ LIPUS SITUOVÁNÍ NA POZEMKU P. Č.415 / K. Ú. ŽIŽKOV Uchopení sochy jako personifikace noci, socha jako představa neprostupné tmy. Její silueta nám připomíná animální bytost. Ovšem zblízka, když se ponoříme do jejich záhybů, se také může jednat o hlubinu odkazující k abstrakci. Vnímání noci může být spojováno s představou záhadného, nebezpečí, neznáma. Stejně tak pro nás může znamenat synonymum času určeného pro klidný spánek. V něm prakticky trávíme třetinu našeho života. Konkrétním umístěním do situace na Vítkově se jedná o fragment noci, který nemizí i za bílého dne.

9 Umístění do prostoru je plánováno diagonálně, tak aby byla umocněna dynamika sochy, přičemž ta má dvě hlavní pohledové strany. V podstatě se jedná o oboustranný prostorový reliéf. Místo pro instalaci je vybráno na ne zcela exponovaném místě, kde by socha byla zpozorovatelná ze všech stran a již z větší vzdálenosti. Z druhé hlavní pohledové strany a šikmo z týlu se socha bude nacházet v závětří parkové vegetace, aby se předešlo jejímu utopení ve zcela otevřeném prostoru. Záměrem umístění je vytvořit překvapující situaci v momentu zaznamenání sochy. Ta je vzhledem k jejímu tématu a provedení určena především k percepci zblízka. Technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů Socha vznikne poměrovým zvětšením podle již existující sochy - makety v měřítku 1 : 1,5 tak aby její velikost přibližně odpovídala výšce lidské figury. Nejprve bude vymodelována, následovat bude zaformování pomocí lukoprenové a sádrové formy. Poté se přistoupí k zhotovení výdusku z umělého mramoru. Uvnitř bude konstrukce z ocelové armatury. Materiálem byla zvolena imitace mramoru pro podpoření vizuálního vnímání a estetického účinu sochy. V místě, kde bude socha instalována, bude pro dobu umístění vyřešeno upevnění k podložce pomocí čepů, aby se tak zamezilo nežádoucí manipulaci a pohybu se sochou. Jako podložka poslouží nízký betonový sokl o stejném rovnoběžníkovém půdoryse jako je plintus sochy. Jeho výška bude jen mírně převyšovat okolní terén, maximálně bude dosahovat výšky travnatého porostu, tak aby sokl nebyl akcentován TRYCHTÝŘE AUTOR PETRA KŘIVOVÁ SITUOVÁNÍ NA POZEMCÍCH P. Č. 414 A 2172/9, / K. Ú. ŽIŽKOV Stručné objasnění záměru Na počátku stojí báseň německého autora Christiana Morgensterna Trychtýře. Před očima se mi zhmotnila ve scénu, kde se dva v užším bodě spojené trychtýře valí krajinou. Trychtýře se liší průhledem - u jednoho půlměsícový a u druhého kulatý. Použití symbolů slunce a měsíce tvoří reminiscenci k samotné povaze těchto objektů, které svým tvarem vybízí k pohybu, k obíhání. Polidštění trychtýřů jakožto neživých předmětů v básni se odráží v lidském měřítku této sochy. Od vytočení přesného a pravidelného kuželu jsem upustila a dala jsem přednost ruční práci, aby celkový dojem nebyl přehnaně technický. Protože povrch litiny je na celé soše shodný, odlišuji vnitřní a venkovní strany různou drsností povrchu. Umístění rozehrává netradiční vztah. Trychtýř představující slunce se nachází na hraně terénního zlomu. Je více exponován. Druhý trychtýř je umístěn níže, je blíže lesu. Různá poloha trychtýřů podporuje jejich příběh o putování. Instalace v prostředí parku je příhodná, protože završuje původní koncepci soch. Technický popis konstrukčního řešení / Popis použitých materiálů Tvárná litina Pro realizace soch jsem si vybrala tvárnou litinu a to především pro její vzhled a pro možnost umístění sochy trvale do exteriéru. Postup práce:

10 Vytvoření sádrového kopyta na polystyrenovém kuželu. Laminování modelu polyesterovou pryskyřicí v měřítku 1:1. Retušování polyesterovým tmelem. Vytvoření pomocné dřevěné konstrukce pro dusání do pískových forem. Odlévání provádí profesionální slévárna. Instalace a ukotvení děl na připraveném betonovém základu (A)SYMBIONT AUTOR BARBORA KRNINSKÁ SITUOVÁNÍ NA POZEMKU P. Č. 414 / K.Ú. ŽIŽKOV Stručné objasnění záměru: Sochou s názvem (A)symbiont jsem loni v červnu 2013 zakončila svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Jedná se o zjednodušenou monumentální formu dvou objektů - židle a lidské postavy, připomínající určitý hybrid. Na první pohled nevíme, zda je to spíš židle nebo člověk, ani zda jde o transformaci člověka v židli nebo naopak. Celé naddimenzované, lidská postava je zde v jakési podřízené úloze vůči židli, je židlí doslova osedlána, je židli podřízena, je na kolenou. Židle je v poloze zcela normální, prázdná, jevící se jako čekající na někoho, kdo na ni usedne. Židle zde může být ovšem brána i jako zástupce moci, což se k místu Vítkov váže, vzhledem k tomu, že se zde v několika dekádách za sebou podepsaly různé mocnosti. Zabývala jsem se ověřováním vztahu člověka k předmětu běžné denní potřeby a jeho využití k účelům jiným, přesahujícím hranici normálna, určitých daných pravidel. Také rozdíly v používání a chápání židle a tezí o současné sedavé společnosti, v níž se židle stává denním společníkem a nepostradatelným pomocníkem při práci, konverzaci, zábavě a mnoha jiných činnostech. Jde o jiný pohled na danou věc. Je to o jiném přístupu, o jakési sarkastické myšlence, výměně rolí, zpochybnění postavení, ale zároveň též o určitých zvláštnostech, které máme každý v sobě, jen někdo je nechává působit víc a jiný méně. Název (A)symbiont se odvinul od slova Symbiont, jehož výklad je: "Organismus žijící v symbióze (rovnováze) s jiným, nebo jinými organismy." "A" v závorce pak význam slova trochu neguje, neboť z mé práce nemá být jasné čistě jen souznění, nebo soužití, ani pouze kritický pohled na věc, jak by se mohlo zdát. Ráda bych, aby měl divák prostor i pro pochopení věci po svém a zůstala tak zachována určitá mnohost významu. Někdo může v plastice vidět paralelu s totalitarismem, kdy lidé byli přetvářeni v pouhý pasivní mobiliář sloužící vládnoucí garnituře. Což mým záměrem ani nebylo, ale vůbec se tomuto názoru

11 nebráním, tím spíš, měla-li by být plastika umístěna na Vítkově. Právě tímto pojetím by mohl mít (A)symbiont zajímavou vazbu s Národním památníkem, neboť by byl umístěn přímo proti němu, daleko na druhém konci masivní až brutální a v kontextu s místem necitlivě provedené silnice Pražačka. Mým prvotním záměrem však byly jiné druhy výkladů. Základním motivem byla především bizarnost, která se váže jak k české historii, tak k místu Vítkov, především k památníku, který během své existence plnil roli využití pro několik druhů režimů a diktatury, jež se ho v jistých dobách dotkly. Technický popis konstrukčního řešení a popis materiálů Rozměry sochy jsou zhruba: 290x150x300 cm, váha cca 450 kg. Finálním materiálem je sklocement, který je pevný, odolný a nepodléhá příliš povětrnostním podmínkám, tudíž je velice vhodný pro umístění v exteriéru Nepotřebuje vnitřní konstrukci, použila jsem pouze jackelový rám, který uvnitř spojuje opěradlo se sedákem. Díky tomu, že je materiál samonosný, umožnuje divákovi i bližší kontakt, ne - li přímo takový, že může na židli sám usednout, čímž dochází k interakci s divákem. Socha je statická a nemusí být ukotvena do země. Přiložený model je v měřítku 1:10, materiál: pórobeton. 5. POSUDKY ODBORNÉ HODNOTÍCÍ KOMISE Komise doporučila na první místo v studentské sochařské soutěži návrh Pavlíny Hlavsové Oltář pro vrh Vítkov. Na navrhovaném objektu výběrová komise ocenila především to, že autorka presentovala protoarchitekturu tedy artefakt na pomezí architektury a designu a volného uměleckého díla, které vybočuje z běžně vnímané představy o soše ve veřejném prostoru. Obsahově dílo evokuje oltář v krajině, které může být pochopen jako nepatetický komentář k symbolické hodnotě hory Vítkov jako důležitého místa paměti národa a ikonou jeho emancipačních snah ale zároveň může plnit funkci veřejného altánu či nabízet místo pro pozorování městské krajiny. Objekt má i svoji scénografickou kvalitu a mohlo by hravými uživateli města sloužit nejen jako místo pro relaxaci i jako platforma dětských i dospělých her či programů. Dílo by mohlo vytvořit z dané lokace v parku oblíbené místo setkávání a pikniků a to zcela v autentickém nově vytvořeném prostoru, které by svojí proporcí a tvaroslovím dodá anonymní louce lidský rozměr. Archetypální přísně geometrická forma sochy zároveň nabízí i kontext s aktuálními polohami designu. Pro svoje vícevrstevnatou polohu si získal projekt jednomyslně podporu odborné komise, ta ale doporučuje dílo oproti návrhu nepatrně naddimenzovat ideálně na výšku 300 cm. Na druhém místě v soutěži se umístily dva návrhy. Jedno z děl ohodnocené druhým místem je návrh sochy Noc od Matouše Lipuse. Komise ocenila, že dílo mluví současným výtvarným jazykem v kombinaci s čitelnou příběhovostí. Jako zdařilá se ukázala kombinace abstraktního konceptuálního uvažování s tušenou až humornou animální morfologií. Pozoruhodná je pro sochu netypická pohledovost pouze ze dvou stran v podstatě se jedná o dvojstranný reliéf. Objekt je také zajímavý svou grafickou polohou a zpracováním v dynamickém detailu, který bude vtahovat diváka a lákat k bližšímu prozkoumání artefaktu a nutit ho tak k jeho vlastní interpretaci díla. Členové komise se těší na emoce a nové významy, které dílu přisoudí fantazie veřejnosti a možný vznik nové urbánní legendy: Sejdeme se u Tupé na pochodu, Kolie, Masarykova kníru. Komise doporučuje zvážit umístění podél pěší nebo cyklistické trasy, aby se podtrhl pohyb v díle obsažený. Na druhém místě se také umístil návrh Trychtýře od Petry Křivové. Na navrhovaných objektech komise uznala kvalitní práci s instalováním v krajině parku. Osazená díla evokují pocit putování objektů po terénu a průhledy objekty nabízejí pohled na okolní krajinu. Čistá minimalistická vizualita dostane v zarostlém neexponovaném prostředí nový význam a vytvoří novou poezii místa. Inspirací pro návrh artefaktů je báseň Trychtýře od Christiana Morgensterna, jehož absurdní, protodadajistická tvorba měla nezanedbatelný vliv na kulturu Československého undergroundu. Místo tedy může mít i literární kontext a stát se jakýmsi neformálním památníkem tohoto německého básníka.

12 Jako čtvrtý objekt k realizaci komise doporučuje objekt (A)symbiont od Barbory Krninské. Jde o hybrid člověka s židlí, kde lidská postava je v podřízené poloze vůči židli. Komise oceňuje situování (A)symbionta do průsečíků významných průhledů, směrem z vrcholové aleje a hlavního nástupu a vjezdu na Vítkov od Ohrady. V tomto průhledu se silně a čitelně uplatňuje boční silueta objektu na pozadí porostu. Již z dálky je patrná komunikace mezi (A)symbiontem a památníkem symbolem státu, který degradoval minulý režim (tak jako celý národ). 6. OBECNÉ POŽADAVKY NA UMĚLECKÁ DÍLA Požadavky obecně Celkový záměr instalace výtvarných děl studentů z ateliérů VŠUP a AVU na vrchu Vítkově je řešen v souladu s projektem revitalizace vrchu Vítkova, jehož aktualizaci MZO MHMP připravuje v letošním roce. Tvůrci uměleckých děl budou respektovat podmínky správce parku a podmínky památkářů s tím, že trvalá instalace kteréhokoliv z nich bude předmětem dalšího projednání. Konkrétní umístění uměleckých děl nesmí zasahovat do stávajících stromů a keřů, nesmí omezovat běžnou údržbu parku a musí respektovat stávající podzemní vedení inženýrských sítí a závlah Umělecká díla musí být provedena tak, aby splnila tyto základní obecně technické požadavky: Mechanická odolnost a stabilita Díla musí být provedena tak, aby nemohla způsobit náhlé nebo postupné zřícení, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu díla a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu, ohrožení provozuschopnosti a poškození sítí technického vybavení v dosahu díla. Díla budou dále respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí Díla musí být provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat a aby neohrožovala životní prostředí zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomností nebezpečných částic v ovzduší, nepříznivých účinků elektromagnetického záření či nevhodných světelně technických vlastností. Ochrana proti hluku Díla musí být provedena tak, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat a to i na sousedících pozemcích a stavbách. Bezpečnost při užívání Díla musí být provedena tak, aby po dobu plánované životnosti vyhověla požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout po instalaci díla. 7. OSAZENÍ UMĚLECKÝCH DĚL DO TERÉNU Umělecká díla budou osazena na štíhlé betonové piloty s ocelovými trny. Piloty budou vybetonovány do jam vyvrtaných zemními vrtáky do průměru 200mm, do hloubky cca 1m. Oltář bude kotven ke čtyřem pilotám, noc ke dvěma pilotám, každý trychtýř ke dvěma pilotám a asymbiont ke čtyřem pilotám. Piloty budou prováděny za účasti autorů koncepce revitalizace vrchu. 8. STRUČNÉ INFORMACE O STAVU REVITALIZACE VRCHU VÍTKOV V rámci akce Praha kulturní město Evropy v roce 2000 byla vypsána MČ Praha 3 ideová urbanisticko-architektonická soutěž na uspořádání a využití území na Vrchu Vítkov s kvalitně obsazenou porotou. Soutěž vyhrál tým Červený, Holeček, Turek, Vavřín. Po delším čase byli vítězové vyzváni Magistrátem ke zpracování projektu na revitalizaci vrchu Vítkova. Celkovou koncepci

13 revitalizace vrchu Vítkova zpracoval tým pod vedením architekta Mikoláše Vavřína. V koncepci byl maximálně respektován přírodní ráz vrchu s umístěním takřka neviditelných staveb v siluetě a porostu Vítkova (do svahu zapuštěná vyhlídková restaurace, konstrukce lávek a mostů splývajících s porostem). U paty vrchu a ve vrcholové partii byly navrženy okružní cesty pro pěší, cyklisty a bruslaře. Spodní okruh byl koncepčně propojen s městem množstvím nových vstupů a dětských hřišť na žižkovské i karlínské straně. Bohaté komunikační propojení okruhů šikmo vedenými cestami s vyhlídkami a odpočívadly by přineslo zásadní oživení svahů kopce. Projekt revitalizace centrální části vrchu získal územní a stavební povolení. Z této koncepce byla realizována pouze 3 dětská hřiště a částečné úpravy zeleně. Poté Magistrát v realizaci zcela ustal a nyní deklaruje přípravu aktualizace revitalizace vrchu Vítkova. Program umísťování uměleckých děl na vrchu Vítkově a jeho realizaci autoři koncepce revitalizace vítají v očekávání významného obohacení veřejného prostoru města. Ing. Arch. Mikoláš Vavřín Ing. Arch. Jan Červený Autoři koncepce revitalizace vrchu Vítkov

14

15

16 Důvodová zpráva Smlouva je uzavírána s autorem jednoho z vítězných návrhů, jejichž realizaci schválila RMČ usnesením č. 546 ze dne a navazuje na schválení projektu Umístění výtvarných děl na vrchu Vítkově - 1. ročník Usnesením RMČ č. 289 ze dne Smlouva byla posouzena a schválena advokátní kanceláří A.K. Veselý.

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo,

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo, Husité s křižáky se 12. července utkají na Vítkově str. 20 KAM V LÉTĚ S DĚTMI NA POSLEDNÍ CHVÍLI str. 17 Za poznání historie by se platit nemělo, říká ředitel Armádního muzea Žižkov Aleš Knížek str. 13

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ Město Ostrava vyhlašuje v souladu s ust. 847 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE Výtvarná / architektonická soutěž o návrh: POMNÍK / NÁHROBEK DĚČÍNSKÝCH MĚŠŤANŮ MĚSTA NA MARIÁNSKÉ LOUCE PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE 1. Ustavující zasedání navržené soutěžní poroty 1.1. Ustavující zasedání

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136 274 53 Slaný NAŠE Č. SPISU: 7154/2015 NAŠE ČJ.: MUSLANY/25249/2015/ODSH VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Černický TEL.: 312 511 260 E-MAIL: cernicky@meuslany.cz

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO č. /15/OVV OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Smluvní strany 1. Statutární město

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S t r á n k a 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/10.01155. 1. Preambule

Více