I. METODIKA VEDENÍ PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. METODIKA VEDENÍ PROJEKTU"

Transkript

1 č. projektu CZ /4.1.02/0318 I. METODIKA VEDENÍ PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu CZ / /0318 METODIKA VEDENÍ PROJEKTU TEORETICKÁ ČÁST Tato prováděcí metodika teoretické části vychází z realizace rozvojového programu 3 interaktivních vzdělávacích kurzů pro manažery, podnikatele a zaměstnance malých a středních podniků a pro předpokládané lektory. Zajišťoval ji 1. subtým vedený doc. Ing. Lidmilou Němcovou, CSc. Zpracovala: doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., vedoucí 1. subtýmu

3 CÍL KURZU Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům v oblasti malých a středních podniků (MSP) potřebné znalosti pro správné pochopení společenské odpovědnosti a pro dovednosti při kvalifikovaném prosazování a uplatňování etiky v podnikání. Při realizaci cílů kurzu se vychází z toho, že je třeba zprostředkovat poznání v oblasti podnikatelské etiky, přičemž pedagogickou práci lze charakterizovat takto: 1) lektoři mají krátkodobý časově vymezený prostor, 2) pedagogický proces vede k získání znalostí a dovedností v oblasti aplikované etiky, 3) jde o proces založený na interakci pedagoga a účastníků, 4) počítá se s aktivním podílem každého účastníka včetně samostatného studia doporučené literatury, 5) nezbytná je kvalita lektora (jeho odborná a etická kompetence), 6) výsledky výuky a studia jsou prověřovány, 7) probíhá hodnocení kurzu se zpětnou vazbou. OBSAH KURZU ETIKA PODNIKÁNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA Výcvikový program kurzu Etika podnikání a podniková kultura má tyto části: I. PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST a) Tématické okruhy: 1. Úvod do etiky v podnikání 2. Hospodářská etika a společenská odpovědnost 3. Nástroje kultivace podnikatelské etiky 4. Etické řízení b) Přílohy k teoretické části 1a. Program kurzu Etika podnikání a podniková kultura 1b. Světový (globální) étos 2a. Interakce mezi státní správou a podnikateli - Dotazník 2b. Modely etického rozhodování 2c. Etické principy a jejich aplikace při rozhodování 2d. Krátké případové studie pro řízenou diskusi na téma Etické rozhodování 2e. Lubomír Mlčoch: O důvěře 3a. Případová studie Motorola 3b. Dotazník k uplatňování etiky v podnikání 3c. Nástroje kultivace podnikatelské etiky 4. Příklad prolínání firemních kultur a principů řízení II. INTERAKTIVNÍ TRÉNINKOVÝ SEMINÁŘ (zpracováno v samostatné publikaci 2. subtýmem) III. FOLLOW-UP - WORKSHOP Příloha: 5. Návrh osnovy případové studie IV. ODBORNÁ STÁŽ V BELGII V. KONFERENCE ETIKA PODNIKÁNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA VI. VYDÁNÍ A DISTRIBUCE SBORNÍKU BEST PRACTICES VII. HODNOCENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU VIII. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

4 I. PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST A. TÉMATICKÉ OKRUHY Přednášková část má 4 tématické okruhy: 1. Úvod do etiky v podnikání 2. Hospodářská etika a společenská odpovědnost 3. Nástroje kultivace podnikatelské etiky 4. Etické řízení Specifickým cílem každého tématického okruhu je: - vytvořit filosofický rámec pro celý projekt, - definovat etické principy, nástroje a metody a - diagnostikou způsobilosti metodicky podporovat prohlubování sebereflexe, sebehodnocení a seberozvoje ve vztahu k etice a k jejímu prosazování v podnikatelské praxi. Je zřejmé, že bez teoretického základu a bez znalosti základních pojmů nelze kvalifikovaně vést diskuse a řešit případové studie. Postupuje se od obecného výkladu ke konkrétnímu prosazování metod a nástrojů a k jejich implementaci do podnikové praxe. V rámci časově omezeného výkladu se uvádí příslušná literatura, jejíž znalost umožní hlubší pochopení problematiky. Hodnocení je součástí každého okruhu. 1. tématický okruh: Úvod do etiky v podnikání Cíle Tato část je koncipována v tradičním pojetí jako propedeutika, tj. uvedení do problematiky podnikatelské etiky a podnikové kultury. Obsahuje velmi široké spektrum nejrůznějších problémů z obecné i podnikatelské etiky, proto je nutné u této částí stanovit cíl hlavní a cíle dílčí. Hlavním cílem je vysvětlit účastníkům kurzu klíčové pojmy z obecné etiky - morálka, mravnost, etika, dobro, zlo, svoboda atd. Výklad těchto pojmů a pochopení jejich základních souvztažností umožní účastníkům odpoutat se od laické roviny a přiblížit se k profesionální reflexi problematiky podnikatelské etiky. Dílčí cíle doplňují cíl hlavní. Jde zejména o pochopení nehomogennosti etického myšlení, a to jak z pohledu logické uspořádanosti (v tomto případě se etika se člení na deskriptivní, normativní a metaetiku), tak z pohledu historické nebo také systémové posloupnosti (kde se etika člení na etiku ctnosti, užitku, povinnosti a odpovědnosti). Dále jde o výklad základních etických hodnot důležitých pro ekonomickou praxi (svoboda, spravedlnost, odpovědnost, důvěra, pokrok, prosperita, racionalita apod.) včetně jejich souvztažností. Další dílčí cíl souvisí s podnikovou kulturou: jde o to, aby účastníci kurzu pochopili nejenom strukturu podnikové kultury, ale také její soudobé rysy, které souvisí s přechodem ke znalostní ekonomice a se vznikem tzv. nové podnikové kultury. Absolvent bude zejména znát: - základní pojmy - morálka, mravnost, etika, dobro, zlo, svoboda - význam regulativní ideje ve vztahu k normativní funkci etiky - klíčové otázky etiky (Co je dobré? Co je spravedlivé?) - svoboda - základní hodnota praktické činnosti člověka - etika deskriptivní, normativní a metaetika - stručný přehled etického myšlení - klíčové etické hodnoty pro ekonomickou praxi - podniková kultura. Minimální časová dotace: 2 hodiny (1 hodina = vyučovací hodina o délce 50 minut) Metody výuky: přednáška, seminář Doporučená technika: zpětný projektor nebo vizualizér, přenosný počítač Hodnocení okruhu absolventy: řízená diskuse nebo empirický výzkum formou dotazníku. Literatura: a) základní: Seknička, P. a kol.: Úvod do hospodářské etiky, ASPI Publishing, Praha 2001, ISBN X Sborník dokumentů IV. celostátní konference v etice v podnikání, Praha 2005 (konference se uskutečnila dne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR) b) doporučená:

5 Přílohy: Anzenbacher, A.: Úvod do etiky, Academia - Karmelitánské nakl., Praha 2001 Kohák, E.: Svoboda, soužití, svědomí. Kapitoly z mezilidské etiky, Sociologické nakladatelství, Praha 2004 Příkaský, J.P.: Etika, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000 Scruton, R. Průvodce inteligentního člověka filosofií, Barrister a Principal studio, Brno 2003 Šroněk, I.: Etiketa a etika v podnikání, Management Press, Praha 1995 Thompson, M.: Přehled etiky, Portál, Praha a, 1b 2. tématický okruh: Hospodářská etika a společenská odpovědnost Cíle Tato část je koncipována jako mezistupeň mezi obecnou rovinou prvé a konkrétní rovinou třetí části. Hospodářská etika je předkládána nejenom jako akademická disciplína s interdisciplinárním charakterem, ale především jako disciplína praktická, s úzkou vazbou na rozhodovací procesy, které zasahují také do vztahů uvnitř i vně organizace. Jsou probírány rovněž modely rozhodovacích procesů, etická kompetentnost i faktory, které ovlivňují etické jednání jednotlivce. Vedle hledisek ekonomické racionality (inženýrský přístup) se zdůrazňují též humanitní hlediska (etický přístup). Hospodářská etika souvisí s komplexním chápáním postavení podnikatele ve společnosti. Tato reflexe je důležitá i z pohledu tzv. historických perspektiv. V tomto kontextu dochází k seznámení s pojmy společenské odpovědnosti firmy (corporate social responsibility), teorie participujících skupin (stakeholder theory) a teorie podniku jako řádného občana (corporate citizenship). Závěr okruhu vede k pochopení základního poznatku, že smyslem aplikace etiky nemůže být pouhé kritizování skutečnosti, ale především předcházení negativním jevům (na příkladu boje proti korupci). Okruh je doplněn dotazníkem na interakci státní a podnikatelské sféry v ČR. Absolvent bude zejména znát: - pojmy hospodářská, podnikatelská, profesionální, manažerská etika - vztahy mezi praktickou a akademickou sférou - etická infrastruktura na národní a mezinárodní úrovni - názory na postavení podnikatele ve společnosti - významné podnikatelské osobnosti v českých zemích a v zahraničí - úrovně etických rozhodovacích procesů - modely etických rozhodovacích procesů - Kohlbergův model morálního rozvoje - pojem etické kompetentnosti - vnější a vnitřní etiku v organizaci - charakteristika organizací podle stupně etického vývoje - koncepce společenské a morální odpovědnosti organizace (corporate social responsibility) - teorie podniku jako řádného občana (corporate citizenship) - teorie participujících skupin (stakeholder theory) - příčiny korupce - potírání korupce v národním i mezinárodním měřítku. Minimální časová dotace: 5 hodin (1 hodina = vyučovací hodina o délce 50 minut) Metody výuky: přednáška, řízená diskuse, případové studie, dotazníkové šetření, práce s textem, práce s internetem Doporučená technika: PowerPointová prezentace, zpětný projektor, flip chart Hodnocení části kurzu absolventy: řízená diskuse, dotazníky Literatura: a) základní: Bláha J. a Z. Dytrt: Manažerská etika, Management Press, Praha 2003, ISBN Seknička, P. a kol..: Úvod do hospodářské etiky, ASPI Publishing, Praha 2001, ISBN X Sborník dokumentů IV. celostátní konference v etice v podnikání, Praha 2005 (konference se uskutečnila dne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR) Bohatá M.: Základy hospodářské etiky,vše Praha, Praha 1997, ISBN Mlčoch L.: Ekonomie důvěry a společného dobra, Národohosp. ústav J. Hlávky, Praha 2005, ISBN Putnová,A.,Seknička,P.: Etické řízení ve firmě. Grada publishing, Praha 2007, ISBN

6 Přílohy: www - stránky jednotlivých ministerstev ČR b) doporučená: Frič a kol.: Korupce na český způsob, G+G, Praha 1999, ISBN Remišová A.: Podnikatelská etika v praxi, Bratislava 1999, ISBN Geršlová J.: Podnikatelské osobnosti, Slezská universita, Karviná 1994, ISBN denní tisk, ekonomické časopisy 1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e 3. tématický okruh: Nástroje kultivace podnikatelské etiky Cíle Hlavním cílem okruhu je ukázat na etické a sociální dimenze podnikání a představit účastníkům možnosti systémového zlepšení podnikatelské etiky a sociálního klimatu ve firmě. Důležité jsou principy transparentnosti, předběžné opatrnosti a leadership. Absolventi kurzu budou v tomto okruhu seznámeni s hlavními nástroji, které je možné aplikovat v podnikatelské sféře, a s kritérii, které z nástrojů jsou vhodné právě pro jejich konkrétní formu aktivit. Jde např.o instituci etického ombudsmana, best practices, mezinárodní standardy, etické kodexy, etický a sociální audit, etické vzdělávání, kulaté stoly, etické komise aj. Problematika bude doplněna o výsledky studií a dotazníkového šetření v České republice o stavu podnikatelské etiky, které budou podkladem pro diskusi o podnikatelském prostředí v ČR. Okruh představuje současný etický koncept v byznysu. Tento koncept je zvláště důležitý při současných procesech globalizace, přinášejících nové výzvy dnešní generaci podnikatelů, která by je měla být schopna řešit s adekvátní znalostí nejnovější teorie a praxe. Absolvent bude zejména znát: - definovat problémy, analyzovat je a řešit, rozhodovat z hlediska etické a sociální perspektivy - chápat a budovat transparentnost ve vlastní firmě - posoudit svoji firmu a vyhodnotit svá rozhodnutí s přihlédnutím k principům transparentnosti a předběžné opatrnosti - umět hodnotit z pohledu etiky vlastní podnikatelskou činnost - vybrat vhodné nástroje pro jejich formu aktivit - aplikovat vhodné nástroje pro zlepšení etického klimatu v podnikatelské sféře - rozpoznat typy řízení a etické principy v řízení - leadership - být schopen definovat etický kodex a poznat jeho přednosti i nevýhody - zvládnout základní principy jeho tvorby - porovnat vlastní praxi s ověřenými mezinárodními přístupy (tzv. best practices) - seznámení se sociálním a etickým auditem a s jeho výhodami i omezeními - znát instituci etického ombudsmana - znát podstatu etického vzdělávání - pochopit souvislosti mezi každodenním rozhodováním a globálními otázkami, které jsou spojeny s podnikatelskými aktivitami. Minimální časová dotace: 5 hodin (1 hodina = vyučovací hodina o délce 50 minut) Metody výuky: přednáška (tvoří 60 procent), řízená diskuse, případové studie, anonymní dotazování při dotazníkovém šetření Doporučená technika: PowerPointová prezentace, zpětný projektor Hodnocení části kurzu absolventy: řízená diskuse.. dotazníky Literatura a) základní: Seknička, P.: Úvod do hospodářské etiky, ASPI Publishing, Praha 2001, ISBN X Sborník dokumentů IV. celostátní konference v etice v podnikání, Praha 2005 (konference se uskutečnila dne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR) Putnová A., Seknička P., Uhlář P.: Etický a sociální audit - nástroj zkvalitnění řízení, Prospektrum, Praha 2005, ISBN Putnová,A.,Seknička,P.: Etické řízení ve firmě. Grada publishing, Praha 2007, ISBN Bohatá M.: ETIKA, EKONOMIE A ETICKÝ PŘÍSTUP V TEORII FIRMY. CERGE - NHÚ, DISKUSNÍ MATERIÁL Č. 70, KVĚTEN 1995 DVOŘÁČEK, J.: INTERNÍ AUDIT A KONTROLA. C.H.BECK PRAHA 2000 KRÁLÍČEK, V.: AUDITING, VŠE PRAHA 1997 Putnová, A.: Společenský styk, rétorika, etika podnikání. Studijní text pro magisterské studium, VUT BRNO 2003 ROLNÝ, I.: ETIKA A PODNIKOVÁ STRATEGIE. NAKLADATELSTVÍ BOSKOVICE, 1998 STEINMANN, H. A A. LÖHR: ZÁKLADY PODNIKOVÉ ETIKY. VICTORIA PUBLISHING PRAHA 1995 ŠRONĚK, I.: ETIKETA A ETIKA V PODNIKÁNÍ. MANAGEMENT PRESS PRAHA 1995

7 Přílohy: b) doporučená: - European Business Ethics Network - U.S. International Council for Business - Anti-Corruption Network for Transition Economics - World Customs Organization - OECD 1a, 3a, 3b, 3c 4. tématický okruh: Etické řízení Cíle Cílem tohoto tématického okruhu je integrovat všechny dosud získané znalosti a poznatky tak, aby je účastníci kurzu mohli využít při rozhodování o etických problémech a dilematech. Základem je výklad mnohodimenzionálního pojmu etické řízení. Základ je ve výkladu principů, nástrojů a metod etického řízení. V tomto případě je nutné krok za krokem vysvětlit zásady operacionalizace principů a nástrojů etického řízení. Pozornost je nutno věnovat především výkladu v praxi osvědčených principů etického řízení a operacionalizaci základního nástroje podnikatelské etiky, kterým je kodex etiky. Klíčovou roli v etickém řízení mají základní metody - dialog a konsenzus. Uvedené prvky vytváří základ etické infrastruktury podniku. Velký význam má pochopení souvztažnosti nástrojů etického řízení s osvědčenými praktikami soudobého managementu. Jde zejména o podnikatelskou správu akciových společností, teorii participujících skupin, sociální odpovědnost podniku. Etickým řízením by měly být vytvářeny podmínky pro zavedení integrovaného etického programu, a to prostřednictvím aplikace integrovaných manažerských systémů. Účastníci kurzu by měli pochopit různé úrovně etického řízení a zároveň získat, alespoň základní představu a obsahu a fungování integrovaných programů etiky v rámci integrovaných manažerských systémů. Absolvent bude zejména znát: - principy etického řízení a jejich zavedení do praxe - nástroje a metody etického řízení a jejich souvztažnosti - klíčové etické hodnoty pro ekonomickou teorii a praxi - svoboda, spravedlnost, odpovědnost, důvěra, pokrok, prosperita, racionalita apod. - etická infrastruktura podniku - podnikatelská správa akciových společností - eticko-kulturní cíle - teorie participujících skupin - sociální odpovědnost podniku - integrované systémy řízení - BSC, IMS - integrovaný etický program podniku - souvztažnosti etického řízení a změnového, cílového a projektového managementu. Minimální časová dotace: 3 hodiny (1 hodina = vyučovací hodina o délce 50 minut) Metody výuky: přednáška, seminář, kolokvium, případové studie. Doporučená technika: zpětný projektor nebo vizualizér, přenosný počítač, internet Hodnocení kurzu absolventy: řízená diskuse. empirický výzkum formou dotazníku Literatura: a) základní: Seknička, P. a kol: Úvod do hospodářské etiky, ASPI Publishing, Praha 2001 Putnová, A., Seknička, P., Uhlář, P. a kol.: Etický a sociální audit nástroj zkvalitnění řízení, Prospektrun, Praha 2005 Putnová,A.,Seknička,P.: Etické řízení ve firmě. Grada publishing, Praha 2007, ISBN Sborník dokumentů IV. celostátní konference v etice v podnikání, Praha 2005 (konference se uskutečnila dne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR) b) doporučená: Bohatá, M.: Základy hospodářské etiky, VŠE, Praha 1997 Fotr, J., Dědina, J., Hrůzová, H.: Manažerské rozhodování, Ekopress, Praha 2003 Friedman, A.L., Miles, S.: Stakeholders Theory and Practice, Oxford University Press, New York 2006 Luknič, A. S.: Štvrtý rozmer podnikania etika, Slovak Academic Press, Trenčín 1994 Rolný, I.: Etika v podnikové strategii, Albert, Boskovice 1998 Trnková, J.: Společenská odpovědnost firem: komplexním průvodce tématem a závěry z průzkumu v ČR, Business Leaders Forum, únor 2004 Přílohy: 1a, 4

8 B. PŘÍLOHY K TEORETICKÉ ČÁSTI Seznam příloh: 1a. Program kurzu Etika podnikání a podniková kultura 1b. SVĚTOVÝ (GLOBÁLNÍ) ÉTOS 2a. Interakce mezi státní správou a podnikateli - Dotazník 2b. Modely etického rozhodování 2c. Etické principy a jejich aplikace při rozhodování 2d. Krátké případové studie pro řízenou diskusi na téma Etické rozhodování 2e. Lubomír Mlčoch: O důvěře 3A. PŘÍPADOVÁ STUDIE MOTOROLA 3b. Dotazník k uplatňování etiky v podnikání 3C. NÁSTROJE KULTIVACE PODNIKATELSKÉ ETIKY 4. PŘÍKLAD PROLÍNÁNÍ FIREMNÍCH KULTUR A PRINCIPŮ ŘÍZENÍ

9 PŘÍLOHA 1A PROGRAM KURZU ETIKA PODNIKÁNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA Vzorový program Teoretická část zajišťuje 1. subtým 1. den: Mgr. Ivan Paul: Úvod (1 hod.) PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.: Základní pojmy, vývoj etického myšlení, systém hodnot pro ekonomickou praxi (2 hod.) Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.: Hospodářská etika, společenská odpovědnost v podnikání, korupce a další negativní jevy, význam důvěry (5 hod.) 2. den: Doc. RNDr. Putnová, PhD, MBA: Nástroje kultivace podnikatelské etiky, etický kodex, sociální a etický audit, etické řízení v mezinárodním měřítku, česká realita (5 hod.) PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.: Etické řízení, etická infrastruktura v podniku a integrované systémy řízení, perspektivy a vize hospodářské a podnikové etiky (3 hod.) Poznámka: Na konci každého bloku vyhrazen čas na diskusi a závěry. Praktická část zajišťuje 2. subtým viz Metodika Ing. Hely a ing. Dlouhého ÚVOD DO ETIKY V PODNIKÁNÍ (PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.) Základní teze: Morálka jako reálná aplikace morálních zákonitostí a pravidel, mravních hodnot, ale i sympatie, důstojnosti a piety. Etika: relativně samostatná věda filozofického charakteru, která je v podstatě teorií morálky, přesněji: věda o mravně relevantním jednání a chování člověka. Regulativní idea: ve své podstatě morální zákonitost či pravidlo, např. zlaté pravidlo morálky. Vztah dobra a zla: Co je dobré? Co je spravedlivé? základní otázky etiky, ale také: Jak má člověk správně žít? Základní hodnota praktické činnosti člověka: svoboda, vztah mezi rozumem a vědomím, svoboda volby a svoboda vůle, jednotlivé úrovně svobody. Vývoj etického myšlení (stručný přehled): Sokrates, Platon, Aristoteles, Tomáš Akvinský, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Adam Smith, Emmanuel Kant, J. St. Mill, K. Marx, současná etika. Podnikatelská kultura: charakteristika, funkce a úrovně. Výklad souvztažnosti základních hodnot: svobody a spravedlnosti v kontextu se systémem euro-amerických hodnot v ekonomické a hospodářsko - politické praxi. HOSPODÁŘSKÁ ETIKA (doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.) Základní teze: Základní pojmy aplikované etiky: Hospodářská etika, podnikatelská etika, manažerská etika, profesionální etika aj. - Pracovní definice hospodářské etiky: reflexe etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnujících individuální, korporativní i společenské normy a hodnoty. Tato reflexe se může týkat základních idejí a rozhodování, ale i specifických oblastí (např. marketing, reklama, pracovní vztahy, ochrana životního prostředí aj.). Vznik a vývoj hospodářské etiky jako relativně samostatné vědy: - Názory na postavení podnikatele ve společnosti. Tradice v českých zemích. - Vztah mezi praktickou a akademickou sférou. - Etická infrastruktura na úrovni národní, mezinárodní a globální. Konkrétní příklady (SEE, EBEN, TI aj). Etické rozhodovací procesy: - Etika jako součást rozhodovacích procesů. Posuzujeme co jednotlivý subjekt dělá, může dělat a měl by dělat, aby se choval eticky. - Úrovně etických rozhodovacích procesů: - mikro (úroveň jednotlivce) - střední (jde o střední úroveň podniků a organizací) - makroúroveň (úroveň státu) - mezinárodní - globální (celosvětová) - Modely etických rozhodovacích procesů - Kohlbergův model morálního rozvoje - Faktory ovlivňující etické jednání: - společensko-ekonomické prostředí - individuální vlivy - organizační vlivy

10 Etické a inženýrské přístupy: - Význam důvěry ve společnosti (práce s textem) - Hodnotová orientace v české společnosti - Etická kompetentnost Etika v organizaci: - vnitřní - vnější Společenská a morální odpovědnost organizace: - Společenská odpovědnost (social responsibility) - mnoho definic i překladů Reflektuje nejenom ekonomickou, ale i sociální a enviromentální oblast; zkoumá kdo, komu a zač je odpovědný. - Morální odpovědnost. Teorie: - Teorie podniku jako řádného občana (corporate citizenship) - Teorie participujících skupin (stakeholder theory) - Pyramida společenské odpovědnosti( pyramida corporate social responsibility) - Charakteristika organizací podle morálního stupně rozvoje Korupce jako příklad negativních jevů ve společnosti: - Příčiny korupce. - Boj proti korupci v mezinárodním měřítku (Transparency international, indexy vnímání korupce a další). NÁSTROJE KULTIVACE PODNIKATELSKÉ ETIKY (doc. RNDr. Putnová, PhD, MBA) Základní teze: ŘEŠENÍ ETICKÝCH DILEMAT: Rozhodovací proces, rozvoj etické představivosti NÁSTROJE KULTIVACE: - Transparentnost - Princip předběžné opatrnosti - Styl řízení / leadership - Etický ombudsman - Best practices - Mezinárodní standardy aj. Etický kodex Etický a sociální audit Aktivity podporující etické řízení v mezinárodním měřítku - Směrnice OECD - Kulatý stůl Caux a jeho pokračování General Principles (1999) - Kjótský protokol - Lisabonská strategie - Vize 2000 FAKTORY ÚSPĚCHU (podle Omahy) - Globální etické výzvy ( Donaldsonovy hypernormy, Bowieho přístup, vize H. Künga)ev. další ČESKÁ REALITA: VÝSLEDKY VÝZKUMU ETICKÉ ŘÍZENÍ (PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.) Základní teze: Souvztažnosti metod a nástrojů v etice v podnikání, význam metody dialogu a konsensu. Systém klíčových etických hodnot pro ekonomickou praxi: svoboda, spravedlnost, odpovědnost, důvěra, pokrok, prosperita, racionalita. Principy etického řízení - české a mezinárodní: vztahy k participujícím skupinám na podnikání. Vznik etické infrastruktury v podniku ve vztahu k celistvosti řízení podniku. Integrovaný systém etického řízení v podniku: hodnoty, nástroje, metody. Souvztažnosti systému BSC a klíčových hodnot, role nefinančních ukazatelů.

11 PŘÍLOHA 1B SVĚTOVÝ (GLOBÁLNÍ) ÉTOS 1. VLIV PŘIROZENÉHO MORÁLNÍHO PRAVIDLA - ZLATÉ PRAVIDLO MORÁLKY NEJLÉPE JE TENTO ZÁKON CHARAKTERIZOVÁN VE ZLATÉM PRAVIDLU MORÁLKY: CO NECHCEŠ, ABY TI ČINIL JINÝ, NEČIŇ TY JEMU. CO CHCEŠ, ABY TI ČINIL JINÝ, ČIŇ JEMU I TY. UVEDENÉ NEGATIVNÍ I POZITIVNÍ VYJÁDŘENÍ ZLATÉHO PRAVIDLA OBSAHUJE I NUTNOU POKORU, TJ. ČLOVĚK SI UVĚDOMUJE, ŽE NENÍ STŘEDEM VŠEHO DĚNÍ, ALE TAKÉ ŽIJE PRO DRUHÉ A SAMOTNÉ ŠTĚSTÍ VNÍMÁ V CELÉ JEHO KOMPLEXITĚ (CO VADÍ MNĚ - JISTĚ ZRAŇUJE I DRUHÉHO). PŘIROZENÝ MRAVNÍ ZÁKON TAKÉ: - NEPŮSOBÍ POUZE Z VNĚJŠÍHO POPUDU, ALE ZEVNITŘ, COŽ DOKAZUJÍ NAŠE ZKUŠENOSTI: PODVÁDĚNÍ, POMLOUVÁNÍ, VYSMÍVÁNÍ, PŘEHLÍŽENÍ, LHANÍ APOD.; - REFLEKTUJE VLIV SPOLEČENSKÉHO SOUŽITÍ, TOUHU PO JISTOTĚ. 2. ZÁKLADNÍ PLATFORMA SOUDOBÉ DISKUSE O VZNIKU SVĚTOVÉHO ÉTOSU DNEŠNÍ SVĚT JE TURBULENTNÍ, MĚNÍ SE LIDÉ, VZTAHY, VĚCI, ČLOVĚK SE VÍCE VZTAHUJE K NĚČEMU, CO JE STÁLÉ - RELATIVNĚ STÁLÁ JSOU MRAVNÍ PRAVIDLA, JIŽ V 60-TÝCH LETECH 19. STOLETÍ THOMAS BUCKLE NAPSAL: NENÍ POCHYBY O TOM, ŽE NENÍ NA SVĚTĚ NIC, CO BY DOZNALO TAK MÁLO ZMĚN JAKO ONY VELKÉ ZÁSADY, KTERÉ TVOŘÍ MORÁLKU. KE SVĚTOVÉMU ÉTOSU JE TŘEBA DOSPĚT DIALOGEM A KONSENZEM A VYUŽÍT TAK KLÍČOVOU METODU HOSPODÁŘSKÉ, RESP. POD- NIKATELSKÉ ETIKY. TAKOVÝ DIALOG MŮŽE PROBÍHAT POUZE ZA URČITÝCH PŘEDPOKLADŮ: - OBĚ STRANY DIALOGU MUSEJÍ BÝT RACIONÁLNÍ, TJ. SCHOPNÉ PODÁVAT A PŘIJÍMAT DŮVODY JEDNÁNÍ; - OBĚ STRANY MUSEJÍ BÝT SVOBODNÉ, TJ. SCHOPNÉ VOLIT, JEDNAT ZÁMĚRNĚ PŘI SLEDOVÁNÍ SVÝCH CÍLŮ A VIZÍ A BRÁT NA SEBE ODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ; - KAŽDÁ STRANA MUSÍ USILOVAT O SOUHLAS DRUHÝCH A BÝT PŘIPRAVENA DĚLAT ÚSTUPKY PRO DOSAŽENÍ KONSENZU; - KAŽDÁ STRANA MUSÍ BÝT PŘIJÍMÁNA JAKO SUVERÉNNÍ ČINITEL, TJ. SVOBODNĚ JEDNAJÍCÍ; - KAŽDÁ STRANA MUSÍ BÝT SCHOPNA CHÁPAT A DODRŽOVAT ZÁVAZKY, NAPŘ. DODRŽOVÁNÍ SMLOUVY. ZÁKLADNÍ INSPIRACÍ JE ZLATÉ PRAVIDLO MORÁLKY, KTERÉ ZRAČÍ ZÁKLADNÍ MRAVNÍ POSTOJ, NA KTERÉM SE SHODNOU ROZLIČNÉ NÁBOŽENSKÉ, NÁRODNÍ I PODNIKOVÉ KULTURY. 3. KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY SVĚTOVÉHO ÉTOSU SVĚTOVÝ ÉTOS JE NUTNÉ MINIMUM SPOLEČNÝCH HUMÁNNÍCH HODNOT, MĚŘÍTEK A ZÁKLADNÍCH POSTOJŮ. SVĚTOVÝ ÉTOS JE POSTAVEN NA KONSENZU: - HODNOTOVÉM (ZÁVAZNÉ HODNOTY), - KRITERIÁLNÍM (NEODVOLATELNÁ KRITÉRIA), - POSTOJOVÉM (ZÁKLADNÍ POSTOJE). SVĚTOVÝ ÉTOS NEMÁ TOTÁLNÍ CHARAKTER, ALE JE TO MINIMÁLNÍ ETICKÝ KONSENZUS A NESTÍRÁ ROZDÍLY MEZI NÁRODY, KULTU- RAMI A RŮZNOSTÍ NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ, ALE TAKÉ MEZI FORMAMI ŽIVOTA, KONCEPCEMI VĚDY, HOSPODÁŘSKÝMI SYSTÉMY. HOSPODÁŘSKÁ ETIKA MUSÍ VNÍMAT VŠE S VĚDOMÍM SOUVZTAŽNOSTI KONKURENCE A ETIKY, ESTETIKY A POLITIKY. ZÁKLADNÍ RYSY KONCEPTU SVĚTOVÉHO ŘÁDU: - VYTVOŘENÍ MEZINÁRODNÍHO KONKURENČNÍHO ŘÁDU, - ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ FLEXIBILITY FINANČNÍCH TOKŮ A JEJICH VAZBA NA REÁLNÉ HOSPODÁŘSKÉ CÍLE, PŘEDEVŠÍM RŮST ZAMĚST- NANOSTI, - SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROTI NARŮSTAJÍCÍM STRUKTURÁLNÍM ZMĚNÁM, - VYROVNÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ PROPASTI MEZI NĚKTERÝMI SVĚTOVÝMI REGIONY, - INTERNALIZACE ROSTOUCÍCH SOCIÁLNÍCH A EKOLOGICKÝCH NÁKLADŮ, KTERÉ PLYNOU Z HOSPODÁŘSKÉ GLOBALIZACE, - KVALITNÍ MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ NORMY. V OBLASTI ETIKY PODNIKÁNÍ VYUŽÍT: - PROBLEMATIKU SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKŮ, - CORPORATE GOVERNANCE JAKO NÁVOD PRO NOVODOBÉ PODNIKÁNÍ, TJ. PRO EFEKTIVNÍ SPOJENÍ ORGANIZAČNÍCH, FINANČNCH A ETICKÝCH CÍLŮ PODNIKÁNÍ.

12 PŘÍLOHA 2A INTERAKCE MEZI STÁTNÍ SPRÁVOU A PODNIKATELI Dotazník Podnikatelská sféra vstupuje do interakcí se státní správou. Kvalita podnikání je do značné míry ovlivněna i prací státní správy, t.j. činností státních úředníků na všech úrovních. V dnešní době vláda ČR vynakládá úsilí i finanční prostředky k tomu, aby se zlepšil image státních úředníků navenek ve vztahu k obyvatelstvu a aby se zvýšila profesionalita zaměstnanců ve státní sféře. Význam má i příslušný platný etický kodex. Státní zaměstnanec se má chovat jako public servant neboli jeho pracovní náplní má být především služba veřejnosti. Cílem dotazníku je: - zjistit image státního úředníka u našich podnikatelů, u samotných účastníků projektu a u podnikatelské sféry jako takové; - dále zjistit, jaké mají zkušenosti s jednáním a prací státní správy. Výsledky dotazníku nejenom poslouží vlastnímu záměru projektu, t. zn. zvýšení etického vnímání v podnikatelské sféře (která je do jisté míry napojena na státní správu i na celkové etické prostředí společnosti), ale také pomohou předat nové podněty a závěry Institutu státní správy, který jako orgán Úřadu vlády má na starosti vzdělávání zaměstnanců státní správy. Forma: řízené dotazování Otázky: 1. Jaký je podle Vašeho názoru současný image zaměstnance státní správy? 2. Jaký je převážně obecný image zaměstnance státní správy u podnikatelské sféry a u české společnosti? 3. Uveďte osobní zkušenosti s kontakty se státní správou: - pozitivní - neutrální - negativní 4. Uveďte konkrétní příklady vlastních zkušeností. 5. Čím Vás obohatil studijní pobyt v Belgii s hlediska vztahu podnikatele se státní správou?

13 PŘÍLOHA 2B MODELY ETICKÉHO ROZHODOVÁNÍ Praxe nám přináší celou řadu problémů, které mají etickou dimenzi, k níž je nutno při řešení přihlížet. Avšak model etického rozhodování nelze postihnout žádným vzorcem, do kterého bychom pouze dosadili příslušné údaje a dospěli k jednoznačnému řešení. Ve skutečnosti se hledají odpovědi na sérii otázek. Proto etiku považujeme za proces, nikoli za řešení samo o sobě (M.Bohatá). Je třeba: a) vyloučit nepodstatné informace, b) identifikovat vlastní etický problém a c) navrhnout principy, na nichž může spočinout etické řešení. Jinými slovy : Model etického rozhodování poskytuje návod pro logickou analýzu etických dilemat a pro hledání řešení. Nemůže dát jednoznačnou odpověď nebo návod, jak rozhodnout v každém konkrétním případu. Mnohé poradenské firmy vytvořily vlastní modely etického rozhodování, které odpovídají na následující otázky v několika krocích. Nejznámější je model firmy Andersen & Co.: 1. Které skutečnosti jsou důležité (identifikace relevantních faktů, je třeba vyloučit nepodstatné informace)? 2. Jaké etické otázky se zde vyskytují (identifikace etických problémů)? 3. Kdo jsou zainteresovaní účastníci (identifikace hlavních aktérů)? 4. Jaké jsou možné alternativy? 5. Jaká je etická stránka alternativ? (Jde o Identifikaci etického obsahu alternativ podle následujících hledisek - na př.: a) hledisko utilitární (užitek, náklady); b) hledisko spravedlnosti, čestnosti; c) hledisko práv a povinností jednotlivých stakeholderů.) 6. Jaké jsou praktické překážky (identifikace praktických omezení)? 7. Co by se mělo udělat (rozhodnutí a návrh opatření)? 8. Kontrola našeho svědomí; tento krok není uváděn u všech modelů. (Není dobré dělat rozhodnutí pouze na základě vlastního svědomí či intuice - je nutno použít racionálních rozhodovacích nástrojů. Etický filtr.)

14 PŘÍLOHA 2C ETICKÉ PRINCIPY A JEJICH APLIKACE PŘI ROZHODOVÁNÍ 1. Principy spojené s teorií užitku: Morální je takové rozhodnutí, které přináší největší užitek co největšímu počtu stakeholderů. Vychází se z toho, že každý člověk má právo na důstojnost a úctu. 2. Princip zlatého pravidla: Nečiň jinému, co nechceš, aby jiní činili tobě. 3. Princip vlastního zájmu (self-interest) - osvícení egoisté: Morální je takové rozhodnutí, které maximalizuje vlastní prospěch, ale přitom nijak úmyslně nepoškodí ostatní účastníky. Vychází se z toho, že jejich práva musí být respektována, ale bere se v úvahu rovněž individuální svoboda, právo jednotlivce si vybírat a právo na soukromé vlastnictví. 4. Princip Kantovský Morální je takové rozhodnutí, které minimalizuje porušování práv ostatních zájmových skupin. Je třeba respektovat základní práva člověka a s dotyčnými skupinami nebo jednotlivci konzultovat event. opatření, která by měla dopady přímé či nepřímé. Závěry: Na všech úrovních rozhodování je třeba - při respektování důstojnosti člověka - uvažovat o důsledcích svého jednání, přebírat osobní odpovědnost za svá rozhodnutí, a to jak v oblasti odborné a právní, tak i etické. Etika se musí stát nezbytnou součástí profesionality v podnikatelské sféře.

15 PŘÍLOHA 2D KRÁTKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE PRO ŘÍZENOU DISKUSI NA TÉMA ETICKÉ ROZHODOVÁNÍ Smyslem krátké případové studie je analyzovat postoje respondentů a jejich vnímání etických problémů. Je třeba uvést, o jaký etický problém jde. Posluchači zakroužkují své hodnocení, uvedou a zdůvodní své stanovisko. Tyto krátké případy jsou podkladem pro širokou diskusi, pro interdisciplinární přístupy i pro pochopení složitosti rozhodovacích procesů. Uvádíme dva ilustrativní příklady. 1. Firma zaplatila Kč za konzultace úředníkovi státní správy cizí země, který na oplátku přislíbil pomoc při zadání smlouvy umožňující konečný zisk ve výši 10 milionů Kč. Je to podle Vás: - přijatelné, - spíše přijatelné, - spíše nepřijatelné, - nepřijatelné. 2. Podnikatelka se zúčastnila tendru vyhlášeného městem, kde je její manžel starostou. Tento tendr vyhrála. Je to podle Vás: - přijatelné, - spíše přijatelné, - spíše nepřijatelné, - nepřijatelné.

16 PŘÍLOHA 2E LUBOMÍR MLČOCH: O DŮVĚŘE Tento výňatek z promočního projevu děkana Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Karolinu slouží: - k diskusi o významu důvěry ve společnosti a - k pochopení inženýrského a etického přístupu. Člověk sám, malá společenství, jakými jsou rodina, kolektivy v zaměstnání, vztahy obchodní směny, finančnictví, politický život, komunikace mezi dvěma lidmi i komunikace masová, tedy i lidská společnost jako národní a mezinárodní společenství - nuže zde všude je nezbytná ona křehká věcička, jakou je vzájemná důvěra. V kmenu slova je víra, a víra znamená spolehnutí se na něco nebo na někoho. Důvěru podporuje konzistence slov a činů, diskrétnost, loajalita, otevřenost jednání, vnímavost k druhému, umění naslouchat a umění vést dialog. Důvěru nahlodává oportunismus ve všech podobách, jimiž člověk prosazuje své individuální zájmy: tedy pokud se lidské ego sníží i ke lži a polopravdě, k úskoku, klamu, podvodu či dokonce k tomu nejhoršímu: násilí a vraždě. Ve světě globální ekonomie, globální výměny informací, v antropologii, jakou přinesla všezahrnující tržní ekonomika, velice záleží na tom, zda procesy učení se lidí ze vzájemných kontaktů a transakcí vedou k hledání, objevování nového a tvůrčího, anebo zda spíše vedou ke snaze o exploataci a zneužívání těch, s nimiž přicházíme do styku. Kultury mohou být postaveny na osobní cti a mohou stát na všudypřítomné korupci. Sdílené mentální modely, ideologie a instituce, rozmanité podnikatelské, finanční i politické kultury rozevírají před námi jakousi mentální mapu oné antropologii, jakou přinesla všezahrnující tržní ekonomika, velice záleží na tom, zda procesy učení se lidí ze vzájemných kontaktů a transakcí vedou k hledání, objevování nového a tvůrčího, anebo zda spíše vedou ke snaze o exploataci a zneužívání těch, s nimiž přicházíme do styku. Kultury mohou být postaveny na osobní cti a mohou stát na všudypřítomné korupci. Sdílené mentální modely, ideologie a instituce, rozmanité podnikatelské, finanční i politické kultury rozevírají před námi jakousi mentální mapu oné globální vesnice, jakou je dnešní svět. To, že se v tomto světě důvěry stále nedostává, se projevuje již v odborných termínech jednotlivých profesních domén, kde se setkáváme s koncepty jako je ručení, smluvní závazky, zaštiťovací úsilí či morální hazard. Čím vyšší je stav nedůvěry ve společnosti, tím vyšší jsou transakční náklady v ekonomické i politické sféře. Transakční náklady jsou vyvolány třením ve společnosti, můžeme-li použít hrubé analogie s fyzikou, a toto tření je dáno mírou naší ignorance - stále nedokonalé racionality člověka - a mírou již zmíněného oportunismu v našem jednání. Jedním z projevů globální propojenosti dnešního světa je skutečnost, že i ve světě vědních disciplín se stále výrazněji prosazují ti, k nimž euroamerická civilizace přišla kdysi v dvojí možné podobě: jako křesťanské misie a jako byznys. Stačí nahlédnout do edičních plánů světových vydavatelství, abychom rozpoznali jména japonských, čínských a indických autorů. A co je pozoruhodné: jsou to oni, kdo nám často připomínají kořeny naší civilizace - na něž jako bychom my sami někdy zapomínali. Profesor Amartya Sen píše již před několika lety na téma Etiky a ekonomie, Francis Fukuyama napsal knihu přímo k našemu tématu: The trust - tedy Důvěra. A konečně mi dovolte připomenout čínského ekonoma Stevana Cheunga, který vystudoval v USA a stal se předním odborníkem v teorii vlastnických práv, aby se poté vrátil do Hongkongu, kde přednáší instituční ekonomii. Steven Chung říká: Není-liž pravda, Desatero přikázání bylo ustanoveno k tomu, aby pomohlo snížit transakční náklady ve společnosti? Jsou tomu necelé čtyři roky, co jeden z ministrů naší tehdejší vlády na první velké konferenci o etice byznysu u nás na kritiku ze strany amerických obchodních kruhů, že jednání českých obchodních partnerů vyvolává rostoucí nedůvěru zahraničních investorů, odpověděl protitvrzením, že etika našich podnikatelů a manažerů není o nic horší než jinde. A kdo tvrdí opak, nechť to dokáže!? Důvěra se nedokazuje. Důvěra buď je, anebo není. Dokazuje se vina či nevina. Tam, kde soudní jednání nesměřuje a nekončí důkazem viny či neviny, roste zákonitě nedůvěra. Důvěra se snadno ztrácí a těžko získává. Důvěra je součástí společného dobra národa, ba jeho předpokladem. Při našich omezených individuálních i národních zdrojích potřebujeme naléhavě a přednostně investovat do znovunabývání ztracené důvěry. Na rozdíl od výroku, který u nás byl vyřčen v letech devadesátých, a od té doby byl mnohokrát citován, napsal Oliver Wendell Holmes již před sto lety: Nevkládej svou důvěru v peníze, ale své peníze vkládej do důvěry. Jen tehdy nepřevládne ve společenství Proudhonovo přesvědčení, že vlastnictví je krádež. Naopak, potřebujeme se dopracovat ke starému anglickému přísloví, že vlastnictví je důvěra.

17 PŘÍLOHA 3A PŘÍPADOVÁ STUDIE MOTOROLA Shamus O Shaunessy byl průbojný chlápek irské národnosti, který dosáhl povýšení ve firmě Motorola v Dublinu a ve věku 42 let byl povýšen na ředitele pobočky Motoroly v zemi s velice odlišnou kulturou od Irska. Společnost věřila v jeho silnou reputaci, který oplývá moudrostí a přichází se věcem na kloub. Shamus nikdy předtím nepracoval v zahraničí a liboval si v této výzvě. Týden po příjezdu do Exotiky se začal pečlivě dívat na každou velkou nákladovou položku. Jedna položka ho rychle zaujala, byly to náklady na přepravu. Shamus rozuměl, jak je důležité pro Motorolu, aby měla svoje materiály, dílce a výrobky procleny rychle a bez problémů. Všiml si, že poplatky účtované přepravcem se rychle zvyšovaly po dobu 7 let bez jasného důvodu. Shamus zavolal Petera Plassitta, manažera logistiky. Peter byl rodilý Exotičan, který pracoval pro Motorolu už 21 let. Byl znám pro svoji horlivost mít vše uhlazené a harmonizované. Peter řekl Shamusovi, když byla pobočka před 22 lety otevřena, měli 3 přepravce, Golden Wings Expediters, Quikshoot Brothers a Magic Touch, Ltd. Nejlepším přepravcem se stal Magic Touch a tak se staral o 80-90% dopravy. 75% obchodu Magic Touch bylo s Motorolou. Peter také řekl, že oni rozumí dobře kultuře exotické byrokracie. Vědí, jak obstarat všechny špinavé detaily, takže my už nemusíme dělat nic. Později, ještě toho dne, Shamus ucítil problémy. Co jsou to ty špinavé detaily? Proč to stálo tolik je obstarat? A proč byl Peter tak neochotný o tom mluvit? Dříve než mohl Shamus odpovědět na tyto otázky ke své spokojenosti, Ray Brainright odpověděl na ně v novinovém článku. Ray byl charakter, drzý, ambiciózní 28letý reportér, které pracoval jako korespondent v Exotice. V jeho analytických reportážích se těšil ze šokování mezinárodní obchodní komunity děláním srandy z toho, co on nazýval pokrytectví. V tomto případě Ray uspěl. Když Shamus četl jeho článek, vybuchl. (Exotic City, Exotika, 15. března) Zahraniční obchodní komunita je plna příběhů o rostoucích nákladech zvaných přepravní. Většina úředníků celní správy je známá pro ochotu přijímat úplatky. Jsou mistři v tahání za nos, když některá zahraniční firma nerozumí této kultuře a odmítá takové platby. Více než několik exotických přepravců je takto živeno již několik let. Vydělávají nejvíce na mezinárodních firmách, které mají krátké dodací termíny. Často jim účtují dvakrát až třikrát více než firmám místním. Jako příklad pro ilustraci Magic Touch, Ltd. Tato společnost má jen asi 12 zaměstnanců a podniká mimo hlavní sídlo, které může být popsáno jako skromné. Má ohromný příjem díky Motorole a několika dalším mezinárodním společnostem. Říká se, že zaměstnanci Motoroly nevidí nic špatného v jejich počínání. Může taková společnost v toto věřit? Jeden by se divil. Shamus si vzal několik minut na vydechnutí. Potom svolal vedení společnosti na schůzku v 13,30 konanou následující den s jednoduchou agendou. Jak se zachovat v této situaci? Shamus se připravil na schůzku a dal dohromady tato fakta: Když Motorola začala operovat na Exotickém trhu dostala od ministerstva rozvoje písemné potvrzení, že tyto praktiky nebudou fungovat a nebudou dovoleny. Ostatní nadnárodní společnosti obdržely to stejné. Situace se změnila. Inflace vzrostla a zvýšené platy celníků byly tím sníženy o inflaci. To vedlo ke ztrátě disciplíny. Vláda země automaticky předpokládá, že je nezbytné zvýšit jejich platy o inflaci, protože by mohly celníci zvyšovat svůj příjem úplatky. Během posledních pěti let pět manažerů se tiše vyjádřilo, že placení přepravních poplatků by mohla být ubohá etická praxe a proto i ubohá obchodní praxe. Dva z manažerů tvrdili, že Motorola musí být v bratrské pozici, i když chce nebo nechce, protože Magic Touch je spojován s Motorolou ve veřejném mínění. Závěrem, všech pět má zájem na tom, že dokud Motorola nepodnikne něco,mohly by ztratit pověst uncompromising integrity a s tím i důležitou obchodní výhodu. Následující den v 13,30 schůzka začala... Otázky k diskusi: 1. Když věděli, že přepravní náklady stoupají, jaká je odpovědnost managementu Motoroly v Exotice? 2. Předpokládejme fakt, že Magic Touch uplácí, co měla Motorola udělat? Je zde spojitost mezi etickým postojem firmy Motorola a Magic Touch? Je Motorola více odpovědná za etiku Magic Touch než Magic Touch za Motorolu? 3. Předpokládejme, že reportáže o úplatcích jsou pravdivé, má být odpovědnost dána na Magic Touch, úředníky nebo vládu té země? 4. Kdo by se v Motorole měl zeptat více otázek? Kdy? A jaké? Měly by Motorola/Exotika vyjít s tímto případem na veřejnost?

18 PŘÍLOHA 3B DOTAZNÍK K UPLATŇOVÁNÍ ETIKY V PODNIKÁNÍ Řídíte se při rozhodování etickými principy Investuje vaše firma do kultivace vnitrofiremního prostředí, např. školením? Chápete BE jako součást strategie firmy? Cítíte ohrožení firmy v důsledku nedodržování etických pravidel? Máte ve firmě zpracován etický kodex nebo obdobný dokument? Jste vy osobně ochoten/a spolupracovat na projektech, které se zabývají problematikou hospodářské etiky? Kde spatřujete největší problémy podnikatelské etiky uvnitř firmy? Kde spatřujete největší problémy hospodářské etiky? Ano Obvykle ano Zřídka /nevím Obvykle ne Ne

19 PŘÍLOHA 3C NÁSTROJE KULTIVACE PODNIKATELSKÉ ETIKY OSNOVA PŘEDNÁŠKY: TRANSPARENTNOST: JE FORMOU SPRAVEDLNOSTI A PODMÍNKOU PRO DOBRÉ HODNOCENÍ FIRMY PRINCIP PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI: JEDNOTLIVEC I FIRMA BY SE MĚLI CHOVAT JAKO BY POTENCIÁLNÍ RIZIKO BYLO REÁLNÉ; OBAVY EKOLOGICKÉ, BEZPEČNOSTNÍ, STYK S PROBLEMATICKÝMI OSOBAMI A FIRMAMI STYL ŘÍZENÍ / LEADERSHIP CO ZNAMENÁ BÝT LEADEREM: - VYTVOŘIT A SDĚLIT VIZI BUDOUCNOSTI, - UKÁZAT SMYSL DĚNÍ KOLEM NÁS, ABY DÁVAL NADĚJI DO BUDOUCNA, - UMĚT KULTIVOVAT KULTURU ORGANIZACE, - VZBUZOVAT DŮVĚRU ETICKÝ OMBUDSMAN BEST PRACTICES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ISO NORMY 9000, ISO TQM SA 8000 AA 1000 OHSAS ETICKÝ KODEX UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD KODEXU: - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY - VZTAHY K AKCIONÁŘŮM A OSTATNÍM INVESTORŮM - VZTAHY K DODAVATELI - VZTAHY K VLÁDĚ A MÍSTNÍM ORGÁNŮM - PLACENÍ DANÍ - VZTAHY S KONKURENCÍ - OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU - VZTAHY K MAJITELŮM - VZTAHY MANAGEMENTU K ZAMĚSTNANCŮM ETICKÝ A SOCIÁLNÍ AUDIT FINANČNÍ AUDIT: - ZÁKON Č. 552/91SB. (O STÁTNÍ KONTROLE) - ZÁKON Č. 513/91 (OBCHODNÍ ZÁKONÍK) NEFINANČNÍ AUDIT: - ENVIRONMENTÁLNÍ AUDIT - PERSONÁLNÍ AUDIT - AUDIT PRODUKTIVITY - TECHNOLOGICKÝ AUDIT - AUDIT JAKOSTI - AUDIT INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - AUDIT SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ CÍLE: - TRANSPARENTNOST - KONTROLA MOCI PRO VŠECHNY SKUPINY STAKEHOLDERS ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU VE SPOLEČNOSTI PŘÍNOS PRO MANAGEMENT MOŽNOSTI ZNEUŽITÍ GLOBÁLNÍ ETICKÉ VÝZVY DONALDSONOVY HYPERNOMY BOWIEHO PŘÍSTUP VIZE H. KÜNGA OTEVŘENÉ OTÁZKY ČESKÁ REALITA DISKUSE

20 PŘÍLOHA 4 PŘÍKLAD PROLÍNÁNÍ FIREMNÍCH KULTUR A PRINCIPŮ ŘÍZENÍ VÝROBNÍ ZÁVOD NUMMI (NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING INC.) VYBUDOVANÝ V USA SPOLEČNOSTMI TOYOTA A GENERAL MOTORS SE STAL JEDNÍM Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPOLEČNÝCH PODNIKŮ V HISTORII SVĚTOVÉHO AUTOMOBILOVÉHO STROJÍREN- STVÍ. VE SPOLEČNÉM PROJEKTU SE SPOJILY DVĚ VELKÉ SVÉBYTNÉ KORPORACE VYZNÁVAJÍCÍ ODLIŠNOU FIREMNÍ KULTURU A PRACUJÍCÍ PODLE SVÝCH VLASTNÍCH PRINCIPŮ. JEDNÁNÍ O PROJEKTU BYLO ZAHÁJENO V ROCE 1983, KDY TOYOTA NA SEBE PŘEVZALA ODPOVĚDNOST ZA ŘÍZENÍ PODNIKU A JEHO FINANČNÍ VÝSLEDKY A DÁLE SE ZAVÁZALA DO SPOLEČNÉHO PODNIKU VLOŽIT 100 MILIONŮ USD. AMERICKÁ STRANA DO PROJEKTU VLOŽILA POUZE VÝROBNÍ ZÁVOD REMONT V KALIFORNII, V NĚMŽ BYLA UKONČENA VÝROBA V ROCE PROSTŘEDÍ CHÁTRAJÍCÍHO ZÁVODU BYLO NEVÁBNÉ, KVALITA PRACOVNÍ SÍLY ŽALOSTNÁ - NEOMLUVENÉ ABSENCE, ALKOHOL, DROGY NA PRA- COVIŠTI BÝVALY BĚŽNÝM JEVEM. ODBORY SILNÉ, NEKOMPROMISNÍ, NEÚSTUPNÉ. TO JSOU VÝCHOZÍ PODMÍNKY. V LETECH 1983 AŽ 1985 ŘEŠENY TYTO PROBLÉMY: - TVRDÁ KONKURENCE - FORD A CHRYSLER (OMEZENÍ PRO OD FTC PRO JOINT VENTURE, KTERÉ TRVALO AŽ DO R. 1993), - ODBORY - FUNDAMENTÁLNÍ ROZDÍLY V PŘÍSTUPECH MEZI USA A JAPONSKEM, - NOVÉ PRINCIPY ŘÍZENÍ - SNAHA NASTOLIT ATMOSFÉRU VZÁJEMNÉ DŮVĚRY A SPOLUPRÁCE, - NÁROČNÝ VÝBĚR PRO DĚLNICKÉ PROFESE (ODMÍTNUTO BYLO POUZE 10% UCHAZEČŮ - ASI 300), - VÝCVIKOVÉ ORIENTAČNÍ KUZY - TÝMOVÁ PRÁCE OGANIZACE PRÁCE, JAPONSKÁ KONCEPCE ORGANIZACE VÝROBY, ŘÍZENÍ KVA- LITY. NOVÁ PODNIKOVÁ KULTURA BYLA POSTAVENA NA KVALITATIVNĚ JINÉM CHOVÁNÍ MONTÉRŮ, NA JINÉ INTENZITĚ PRÁCE, ALE I NA ODLIŠNÉM ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, KLÍČOVOU SE STALA KVALITA. PROLNUTÍ RŮZNÝCH PODNIKOVÝCH KULTUR VEDLO VE SVÉ PODSTA- TĚ KE VZNIKU TŘETÍ, KTERÁ STÁLA NĚKDE NA POMEZÍ OBOU: - VZÁJEMNÁ ÚCTA, - UVĚDOMĚLÁ DISCIPLÍNA, - PODPORA TVORBY A INOVACÍ, - TVRDÁ DISCIPLÍNA A PODŘÍZENOST - POŘÁDEK A JAKO ZÁKLAD DŮVĚRA, - KOMPETENTNOST, - GARANCE ZAMĚSTNANOSTI - JISTOTA O ZÍTŘKU, - DŮRAZ NA KOMPLEXNOST A ZDOKONALOVÁNÍ.

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska Putnova@fbm.vutbr.cz Literatura BOHATÁ,M.: Uplatnění etického přístupu v teorii firmy. Diskusní materiál č.70., CERGE EI, Praha 1995 BOHATÁ, M. Základy

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více