I. METODIKA VEDENÍ PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. METODIKA VEDENÍ PROJEKTU"

Transkript

1 č. projektu CZ /4.1.02/0318 I. METODIKA VEDENÍ PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu CZ / /0318 METODIKA VEDENÍ PROJEKTU TEORETICKÁ ČÁST Tato prováděcí metodika teoretické části vychází z realizace rozvojového programu 3 interaktivních vzdělávacích kurzů pro manažery, podnikatele a zaměstnance malých a středních podniků a pro předpokládané lektory. Zajišťoval ji 1. subtým vedený doc. Ing. Lidmilou Němcovou, CSc. Zpracovala: doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., vedoucí 1. subtýmu

3 CÍL KURZU Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům v oblasti malých a středních podniků (MSP) potřebné znalosti pro správné pochopení společenské odpovědnosti a pro dovednosti při kvalifikovaném prosazování a uplatňování etiky v podnikání. Při realizaci cílů kurzu se vychází z toho, že je třeba zprostředkovat poznání v oblasti podnikatelské etiky, přičemž pedagogickou práci lze charakterizovat takto: 1) lektoři mají krátkodobý časově vymezený prostor, 2) pedagogický proces vede k získání znalostí a dovedností v oblasti aplikované etiky, 3) jde o proces založený na interakci pedagoga a účastníků, 4) počítá se s aktivním podílem každého účastníka včetně samostatného studia doporučené literatury, 5) nezbytná je kvalita lektora (jeho odborná a etická kompetence), 6) výsledky výuky a studia jsou prověřovány, 7) probíhá hodnocení kurzu se zpětnou vazbou. OBSAH KURZU ETIKA PODNIKÁNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA Výcvikový program kurzu Etika podnikání a podniková kultura má tyto části: I. PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST a) Tématické okruhy: 1. Úvod do etiky v podnikání 2. Hospodářská etika a společenská odpovědnost 3. Nástroje kultivace podnikatelské etiky 4. Etické řízení b) Přílohy k teoretické části 1a. Program kurzu Etika podnikání a podniková kultura 1b. Světový (globální) étos 2a. Interakce mezi státní správou a podnikateli - Dotazník 2b. Modely etického rozhodování 2c. Etické principy a jejich aplikace při rozhodování 2d. Krátké případové studie pro řízenou diskusi na téma Etické rozhodování 2e. Lubomír Mlčoch: O důvěře 3a. Případová studie Motorola 3b. Dotazník k uplatňování etiky v podnikání 3c. Nástroje kultivace podnikatelské etiky 4. Příklad prolínání firemních kultur a principů řízení II. INTERAKTIVNÍ TRÉNINKOVÝ SEMINÁŘ (zpracováno v samostatné publikaci 2. subtýmem) III. FOLLOW-UP - WORKSHOP Příloha: 5. Návrh osnovy případové studie IV. ODBORNÁ STÁŽ V BELGII V. KONFERENCE ETIKA PODNIKÁNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA VI. VYDÁNÍ A DISTRIBUCE SBORNÍKU BEST PRACTICES VII. HODNOCENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU VIII. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

4 I. PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST A. TÉMATICKÉ OKRUHY Přednášková část má 4 tématické okruhy: 1. Úvod do etiky v podnikání 2. Hospodářská etika a společenská odpovědnost 3. Nástroje kultivace podnikatelské etiky 4. Etické řízení Specifickým cílem každého tématického okruhu je: - vytvořit filosofický rámec pro celý projekt, - definovat etické principy, nástroje a metody a - diagnostikou způsobilosti metodicky podporovat prohlubování sebereflexe, sebehodnocení a seberozvoje ve vztahu k etice a k jejímu prosazování v podnikatelské praxi. Je zřejmé, že bez teoretického základu a bez znalosti základních pojmů nelze kvalifikovaně vést diskuse a řešit případové studie. Postupuje se od obecného výkladu ke konkrétnímu prosazování metod a nástrojů a k jejich implementaci do podnikové praxe. V rámci časově omezeného výkladu se uvádí příslušná literatura, jejíž znalost umožní hlubší pochopení problematiky. Hodnocení je součástí každého okruhu. 1. tématický okruh: Úvod do etiky v podnikání Cíle Tato část je koncipována v tradičním pojetí jako propedeutika, tj. uvedení do problematiky podnikatelské etiky a podnikové kultury. Obsahuje velmi široké spektrum nejrůznějších problémů z obecné i podnikatelské etiky, proto je nutné u této částí stanovit cíl hlavní a cíle dílčí. Hlavním cílem je vysvětlit účastníkům kurzu klíčové pojmy z obecné etiky - morálka, mravnost, etika, dobro, zlo, svoboda atd. Výklad těchto pojmů a pochopení jejich základních souvztažností umožní účastníkům odpoutat se od laické roviny a přiblížit se k profesionální reflexi problematiky podnikatelské etiky. Dílčí cíle doplňují cíl hlavní. Jde zejména o pochopení nehomogennosti etického myšlení, a to jak z pohledu logické uspořádanosti (v tomto případě se etika se člení na deskriptivní, normativní a metaetiku), tak z pohledu historické nebo také systémové posloupnosti (kde se etika člení na etiku ctnosti, užitku, povinnosti a odpovědnosti). Dále jde o výklad základních etických hodnot důležitých pro ekonomickou praxi (svoboda, spravedlnost, odpovědnost, důvěra, pokrok, prosperita, racionalita apod.) včetně jejich souvztažností. Další dílčí cíl souvisí s podnikovou kulturou: jde o to, aby účastníci kurzu pochopili nejenom strukturu podnikové kultury, ale také její soudobé rysy, které souvisí s přechodem ke znalostní ekonomice a se vznikem tzv. nové podnikové kultury. Absolvent bude zejména znát: - základní pojmy - morálka, mravnost, etika, dobro, zlo, svoboda - význam regulativní ideje ve vztahu k normativní funkci etiky - klíčové otázky etiky (Co je dobré? Co je spravedlivé?) - svoboda - základní hodnota praktické činnosti člověka - etika deskriptivní, normativní a metaetika - stručný přehled etického myšlení - klíčové etické hodnoty pro ekonomickou praxi - podniková kultura. Minimální časová dotace: 2 hodiny (1 hodina = vyučovací hodina o délce 50 minut) Metody výuky: přednáška, seminář Doporučená technika: zpětný projektor nebo vizualizér, přenosný počítač Hodnocení okruhu absolventy: řízená diskuse nebo empirický výzkum formou dotazníku. Literatura: a) základní: Seknička, P. a kol.: Úvod do hospodářské etiky, ASPI Publishing, Praha 2001, ISBN X Sborník dokumentů IV. celostátní konference v etice v podnikání, Praha 2005 (konference se uskutečnila dne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR) b) doporučená:

5 Přílohy: Anzenbacher, A.: Úvod do etiky, Academia - Karmelitánské nakl., Praha 2001 Kohák, E.: Svoboda, soužití, svědomí. Kapitoly z mezilidské etiky, Sociologické nakladatelství, Praha 2004 Příkaský, J.P.: Etika, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000 Scruton, R. Průvodce inteligentního člověka filosofií, Barrister a Principal studio, Brno 2003 Šroněk, I.: Etiketa a etika v podnikání, Management Press, Praha 1995 Thompson, M.: Přehled etiky, Portál, Praha a, 1b 2. tématický okruh: Hospodářská etika a společenská odpovědnost Cíle Tato část je koncipována jako mezistupeň mezi obecnou rovinou prvé a konkrétní rovinou třetí části. Hospodářská etika je předkládána nejenom jako akademická disciplína s interdisciplinárním charakterem, ale především jako disciplína praktická, s úzkou vazbou na rozhodovací procesy, které zasahují také do vztahů uvnitř i vně organizace. Jsou probírány rovněž modely rozhodovacích procesů, etická kompetentnost i faktory, které ovlivňují etické jednání jednotlivce. Vedle hledisek ekonomické racionality (inženýrský přístup) se zdůrazňují též humanitní hlediska (etický přístup). Hospodářská etika souvisí s komplexním chápáním postavení podnikatele ve společnosti. Tato reflexe je důležitá i z pohledu tzv. historických perspektiv. V tomto kontextu dochází k seznámení s pojmy společenské odpovědnosti firmy (corporate social responsibility), teorie participujících skupin (stakeholder theory) a teorie podniku jako řádného občana (corporate citizenship). Závěr okruhu vede k pochopení základního poznatku, že smyslem aplikace etiky nemůže být pouhé kritizování skutečnosti, ale především předcházení negativním jevům (na příkladu boje proti korupci). Okruh je doplněn dotazníkem na interakci státní a podnikatelské sféry v ČR. Absolvent bude zejména znát: - pojmy hospodářská, podnikatelská, profesionální, manažerská etika - vztahy mezi praktickou a akademickou sférou - etická infrastruktura na národní a mezinárodní úrovni - názory na postavení podnikatele ve společnosti - významné podnikatelské osobnosti v českých zemích a v zahraničí - úrovně etických rozhodovacích procesů - modely etických rozhodovacích procesů - Kohlbergův model morálního rozvoje - pojem etické kompetentnosti - vnější a vnitřní etiku v organizaci - charakteristika organizací podle stupně etického vývoje - koncepce společenské a morální odpovědnosti organizace (corporate social responsibility) - teorie podniku jako řádného občana (corporate citizenship) - teorie participujících skupin (stakeholder theory) - příčiny korupce - potírání korupce v národním i mezinárodním měřítku. Minimální časová dotace: 5 hodin (1 hodina = vyučovací hodina o délce 50 minut) Metody výuky: přednáška, řízená diskuse, případové studie, dotazníkové šetření, práce s textem, práce s internetem Doporučená technika: PowerPointová prezentace, zpětný projektor, flip chart Hodnocení části kurzu absolventy: řízená diskuse, dotazníky Literatura: a) základní: Bláha J. a Z. Dytrt: Manažerská etika, Management Press, Praha 2003, ISBN Seknička, P. a kol..: Úvod do hospodářské etiky, ASPI Publishing, Praha 2001, ISBN X Sborník dokumentů IV. celostátní konference v etice v podnikání, Praha 2005 (konference se uskutečnila dne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR) Bohatá M.: Základy hospodářské etiky,vše Praha, Praha 1997, ISBN Mlčoch L.: Ekonomie důvěry a společného dobra, Národohosp. ústav J. Hlávky, Praha 2005, ISBN Putnová,A.,Seknička,P.: Etické řízení ve firmě. Grada publishing, Praha 2007, ISBN

6 Přílohy: www - stránky jednotlivých ministerstev ČR b) doporučená: Frič a kol.: Korupce na český způsob, G+G, Praha 1999, ISBN Remišová A.: Podnikatelská etika v praxi, Bratislava 1999, ISBN Geršlová J.: Podnikatelské osobnosti, Slezská universita, Karviná 1994, ISBN denní tisk, ekonomické časopisy 1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e 3. tématický okruh: Nástroje kultivace podnikatelské etiky Cíle Hlavním cílem okruhu je ukázat na etické a sociální dimenze podnikání a představit účastníkům možnosti systémového zlepšení podnikatelské etiky a sociálního klimatu ve firmě. Důležité jsou principy transparentnosti, předběžné opatrnosti a leadership. Absolventi kurzu budou v tomto okruhu seznámeni s hlavními nástroji, které je možné aplikovat v podnikatelské sféře, a s kritérii, které z nástrojů jsou vhodné právě pro jejich konkrétní formu aktivit. Jde např.o instituci etického ombudsmana, best practices, mezinárodní standardy, etické kodexy, etický a sociální audit, etické vzdělávání, kulaté stoly, etické komise aj. Problematika bude doplněna o výsledky studií a dotazníkového šetření v České republice o stavu podnikatelské etiky, které budou podkladem pro diskusi o podnikatelském prostředí v ČR. Okruh představuje současný etický koncept v byznysu. Tento koncept je zvláště důležitý při současných procesech globalizace, přinášejících nové výzvy dnešní generaci podnikatelů, která by je měla být schopna řešit s adekvátní znalostí nejnovější teorie a praxe. Absolvent bude zejména znát: - definovat problémy, analyzovat je a řešit, rozhodovat z hlediska etické a sociální perspektivy - chápat a budovat transparentnost ve vlastní firmě - posoudit svoji firmu a vyhodnotit svá rozhodnutí s přihlédnutím k principům transparentnosti a předběžné opatrnosti - umět hodnotit z pohledu etiky vlastní podnikatelskou činnost - vybrat vhodné nástroje pro jejich formu aktivit - aplikovat vhodné nástroje pro zlepšení etického klimatu v podnikatelské sféře - rozpoznat typy řízení a etické principy v řízení - leadership - být schopen definovat etický kodex a poznat jeho přednosti i nevýhody - zvládnout základní principy jeho tvorby - porovnat vlastní praxi s ověřenými mezinárodními přístupy (tzv. best practices) - seznámení se sociálním a etickým auditem a s jeho výhodami i omezeními - znát instituci etického ombudsmana - znát podstatu etického vzdělávání - pochopit souvislosti mezi každodenním rozhodováním a globálními otázkami, které jsou spojeny s podnikatelskými aktivitami. Minimální časová dotace: 5 hodin (1 hodina = vyučovací hodina o délce 50 minut) Metody výuky: přednáška (tvoří 60 procent), řízená diskuse, případové studie, anonymní dotazování při dotazníkovém šetření Doporučená technika: PowerPointová prezentace, zpětný projektor Hodnocení části kurzu absolventy: řízená diskuse.. dotazníky Literatura a) základní: Seknička, P.: Úvod do hospodářské etiky, ASPI Publishing, Praha 2001, ISBN X Sborník dokumentů IV. celostátní konference v etice v podnikání, Praha 2005 (konference se uskutečnila dne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR) Putnová A., Seknička P., Uhlář P.: Etický a sociální audit - nástroj zkvalitnění řízení, Prospektrum, Praha 2005, ISBN Putnová,A.,Seknička,P.: Etické řízení ve firmě. Grada publishing, Praha 2007, ISBN Bohatá M.: ETIKA, EKONOMIE A ETICKÝ PŘÍSTUP V TEORII FIRMY. CERGE - NHÚ, DISKUSNÍ MATERIÁL Č. 70, KVĚTEN 1995 DVOŘÁČEK, J.: INTERNÍ AUDIT A KONTROLA. C.H.BECK PRAHA 2000 KRÁLÍČEK, V.: AUDITING, VŠE PRAHA 1997 Putnová, A.: Společenský styk, rétorika, etika podnikání. Studijní text pro magisterské studium, VUT BRNO 2003 ROLNÝ, I.: ETIKA A PODNIKOVÁ STRATEGIE. NAKLADATELSTVÍ BOSKOVICE, 1998 STEINMANN, H. A A. LÖHR: ZÁKLADY PODNIKOVÉ ETIKY. VICTORIA PUBLISHING PRAHA 1995 ŠRONĚK, I.: ETIKETA A ETIKA V PODNIKÁNÍ. MANAGEMENT PRESS PRAHA 1995

7 Přílohy: b) doporučená: - European Business Ethics Network - U.S. International Council for Business - Anti-Corruption Network for Transition Economics - World Customs Organization - OECD 1a, 3a, 3b, 3c 4. tématický okruh: Etické řízení Cíle Cílem tohoto tématického okruhu je integrovat všechny dosud získané znalosti a poznatky tak, aby je účastníci kurzu mohli využít při rozhodování o etických problémech a dilematech. Základem je výklad mnohodimenzionálního pojmu etické řízení. Základ je ve výkladu principů, nástrojů a metod etického řízení. V tomto případě je nutné krok za krokem vysvětlit zásady operacionalizace principů a nástrojů etického řízení. Pozornost je nutno věnovat především výkladu v praxi osvědčených principů etického řízení a operacionalizaci základního nástroje podnikatelské etiky, kterým je kodex etiky. Klíčovou roli v etickém řízení mají základní metody - dialog a konsenzus. Uvedené prvky vytváří základ etické infrastruktury podniku. Velký význam má pochopení souvztažnosti nástrojů etického řízení s osvědčenými praktikami soudobého managementu. Jde zejména o podnikatelskou správu akciových společností, teorii participujících skupin, sociální odpovědnost podniku. Etickým řízením by měly být vytvářeny podmínky pro zavedení integrovaného etického programu, a to prostřednictvím aplikace integrovaných manažerských systémů. Účastníci kurzu by měli pochopit různé úrovně etického řízení a zároveň získat, alespoň základní představu a obsahu a fungování integrovaných programů etiky v rámci integrovaných manažerských systémů. Absolvent bude zejména znát: - principy etického řízení a jejich zavedení do praxe - nástroje a metody etického řízení a jejich souvztažnosti - klíčové etické hodnoty pro ekonomickou teorii a praxi - svoboda, spravedlnost, odpovědnost, důvěra, pokrok, prosperita, racionalita apod. - etická infrastruktura podniku - podnikatelská správa akciových společností - eticko-kulturní cíle - teorie participujících skupin - sociální odpovědnost podniku - integrované systémy řízení - BSC, IMS - integrovaný etický program podniku - souvztažnosti etického řízení a změnového, cílového a projektového managementu. Minimální časová dotace: 3 hodiny (1 hodina = vyučovací hodina o délce 50 minut) Metody výuky: přednáška, seminář, kolokvium, případové studie. Doporučená technika: zpětný projektor nebo vizualizér, přenosný počítač, internet Hodnocení kurzu absolventy: řízená diskuse. empirický výzkum formou dotazníku Literatura: a) základní: Seknička, P. a kol: Úvod do hospodářské etiky, ASPI Publishing, Praha 2001 Putnová, A., Seknička, P., Uhlář, P. a kol.: Etický a sociální audit nástroj zkvalitnění řízení, Prospektrun, Praha 2005 Putnová,A.,Seknička,P.: Etické řízení ve firmě. Grada publishing, Praha 2007, ISBN Sborník dokumentů IV. celostátní konference v etice v podnikání, Praha 2005 (konference se uskutečnila dne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR) b) doporučená: Bohatá, M.: Základy hospodářské etiky, VŠE, Praha 1997 Fotr, J., Dědina, J., Hrůzová, H.: Manažerské rozhodování, Ekopress, Praha 2003 Friedman, A.L., Miles, S.: Stakeholders Theory and Practice, Oxford University Press, New York 2006 Luknič, A. S.: Štvrtý rozmer podnikania etika, Slovak Academic Press, Trenčín 1994 Rolný, I.: Etika v podnikové strategii, Albert, Boskovice 1998 Trnková, J.: Společenská odpovědnost firem: komplexním průvodce tématem a závěry z průzkumu v ČR, Business Leaders Forum, únor 2004 Přílohy: 1a, 4

8 B. PŘÍLOHY K TEORETICKÉ ČÁSTI Seznam příloh: 1a. Program kurzu Etika podnikání a podniková kultura 1b. SVĚTOVÝ (GLOBÁLNÍ) ÉTOS 2a. Interakce mezi státní správou a podnikateli - Dotazník 2b. Modely etického rozhodování 2c. Etické principy a jejich aplikace při rozhodování 2d. Krátké případové studie pro řízenou diskusi na téma Etické rozhodování 2e. Lubomír Mlčoch: O důvěře 3A. PŘÍPADOVÁ STUDIE MOTOROLA 3b. Dotazník k uplatňování etiky v podnikání 3C. NÁSTROJE KULTIVACE PODNIKATELSKÉ ETIKY 4. PŘÍKLAD PROLÍNÁNÍ FIREMNÍCH KULTUR A PRINCIPŮ ŘÍZENÍ

9 PŘÍLOHA 1A PROGRAM KURZU ETIKA PODNIKÁNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA Vzorový program Teoretická část zajišťuje 1. subtým 1. den: Mgr. Ivan Paul: Úvod (1 hod.) PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.: Základní pojmy, vývoj etického myšlení, systém hodnot pro ekonomickou praxi (2 hod.) Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.: Hospodářská etika, společenská odpovědnost v podnikání, korupce a další negativní jevy, význam důvěry (5 hod.) 2. den: Doc. RNDr. Putnová, PhD, MBA: Nástroje kultivace podnikatelské etiky, etický kodex, sociální a etický audit, etické řízení v mezinárodním měřítku, česká realita (5 hod.) PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.: Etické řízení, etická infrastruktura v podniku a integrované systémy řízení, perspektivy a vize hospodářské a podnikové etiky (3 hod.) Poznámka: Na konci každého bloku vyhrazen čas na diskusi a závěry. Praktická část zajišťuje 2. subtým viz Metodika Ing. Hely a ing. Dlouhého ÚVOD DO ETIKY V PODNIKÁNÍ (PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.) Základní teze: Morálka jako reálná aplikace morálních zákonitostí a pravidel, mravních hodnot, ale i sympatie, důstojnosti a piety. Etika: relativně samostatná věda filozofického charakteru, která je v podstatě teorií morálky, přesněji: věda o mravně relevantním jednání a chování člověka. Regulativní idea: ve své podstatě morální zákonitost či pravidlo, např. zlaté pravidlo morálky. Vztah dobra a zla: Co je dobré? Co je spravedlivé? základní otázky etiky, ale také: Jak má člověk správně žít? Základní hodnota praktické činnosti člověka: svoboda, vztah mezi rozumem a vědomím, svoboda volby a svoboda vůle, jednotlivé úrovně svobody. Vývoj etického myšlení (stručný přehled): Sokrates, Platon, Aristoteles, Tomáš Akvinský, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Adam Smith, Emmanuel Kant, J. St. Mill, K. Marx, současná etika. Podnikatelská kultura: charakteristika, funkce a úrovně. Výklad souvztažnosti základních hodnot: svobody a spravedlnosti v kontextu se systémem euro-amerických hodnot v ekonomické a hospodářsko - politické praxi. HOSPODÁŘSKÁ ETIKA (doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.) Základní teze: Základní pojmy aplikované etiky: Hospodářská etika, podnikatelská etika, manažerská etika, profesionální etika aj. - Pracovní definice hospodářské etiky: reflexe etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnujících individuální, korporativní i společenské normy a hodnoty. Tato reflexe se může týkat základních idejí a rozhodování, ale i specifických oblastí (např. marketing, reklama, pracovní vztahy, ochrana životního prostředí aj.). Vznik a vývoj hospodářské etiky jako relativně samostatné vědy: - Názory na postavení podnikatele ve společnosti. Tradice v českých zemích. - Vztah mezi praktickou a akademickou sférou. - Etická infrastruktura na úrovni národní, mezinárodní a globální. Konkrétní příklady (SEE, EBEN, TI aj). Etické rozhodovací procesy: - Etika jako součást rozhodovacích procesů. Posuzujeme co jednotlivý subjekt dělá, může dělat a měl by dělat, aby se choval eticky. - Úrovně etických rozhodovacích procesů: - mikro (úroveň jednotlivce) - střední (jde o střední úroveň podniků a organizací) - makroúroveň (úroveň státu) - mezinárodní - globální (celosvětová) - Modely etických rozhodovacích procesů - Kohlbergův model morálního rozvoje - Faktory ovlivňující etické jednání: - společensko-ekonomické prostředí - individuální vlivy - organizační vlivy

10 Etické a inženýrské přístupy: - Význam důvěry ve společnosti (práce s textem) - Hodnotová orientace v české společnosti - Etická kompetentnost Etika v organizaci: - vnitřní - vnější Společenská a morální odpovědnost organizace: - Společenská odpovědnost (social responsibility) - mnoho definic i překladů Reflektuje nejenom ekonomickou, ale i sociální a enviromentální oblast; zkoumá kdo, komu a zač je odpovědný. - Morální odpovědnost. Teorie: - Teorie podniku jako řádného občana (corporate citizenship) - Teorie participujících skupin (stakeholder theory) - Pyramida společenské odpovědnosti( pyramida corporate social responsibility) - Charakteristika organizací podle morálního stupně rozvoje Korupce jako příklad negativních jevů ve společnosti: - Příčiny korupce. - Boj proti korupci v mezinárodním měřítku (Transparency international, indexy vnímání korupce a další). NÁSTROJE KULTIVACE PODNIKATELSKÉ ETIKY (doc. RNDr. Putnová, PhD, MBA) Základní teze: ŘEŠENÍ ETICKÝCH DILEMAT: Rozhodovací proces, rozvoj etické představivosti NÁSTROJE KULTIVACE: - Transparentnost - Princip předběžné opatrnosti - Styl řízení / leadership - Etický ombudsman - Best practices - Mezinárodní standardy aj. Etický kodex Etický a sociální audit Aktivity podporující etické řízení v mezinárodním měřítku - Směrnice OECD - Kulatý stůl Caux a jeho pokračování General Principles (1999) - Kjótský protokol - Lisabonská strategie - Vize 2000 FAKTORY ÚSPĚCHU (podle Omahy) - Globální etické výzvy ( Donaldsonovy hypernormy, Bowieho přístup, vize H. Künga)ev. další ČESKÁ REALITA: VÝSLEDKY VÝZKUMU ETICKÉ ŘÍZENÍ (PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.) Základní teze: Souvztažnosti metod a nástrojů v etice v podnikání, význam metody dialogu a konsensu. Systém klíčových etických hodnot pro ekonomickou praxi: svoboda, spravedlnost, odpovědnost, důvěra, pokrok, prosperita, racionalita. Principy etického řízení - české a mezinárodní: vztahy k participujícím skupinám na podnikání. Vznik etické infrastruktury v podniku ve vztahu k celistvosti řízení podniku. Integrovaný systém etického řízení v podniku: hodnoty, nástroje, metody. Souvztažnosti systému BSC a klíčových hodnot, role nefinančních ukazatelů.

11 PŘÍLOHA 1B SVĚTOVÝ (GLOBÁLNÍ) ÉTOS 1. VLIV PŘIROZENÉHO MORÁLNÍHO PRAVIDLA - ZLATÉ PRAVIDLO MORÁLKY NEJLÉPE JE TENTO ZÁKON CHARAKTERIZOVÁN VE ZLATÉM PRAVIDLU MORÁLKY: CO NECHCEŠ, ABY TI ČINIL JINÝ, NEČIŇ TY JEMU. CO CHCEŠ, ABY TI ČINIL JINÝ, ČIŇ JEMU I TY. UVEDENÉ NEGATIVNÍ I POZITIVNÍ VYJÁDŘENÍ ZLATÉHO PRAVIDLA OBSAHUJE I NUTNOU POKORU, TJ. ČLOVĚK SI UVĚDOMUJE, ŽE NENÍ STŘEDEM VŠEHO DĚNÍ, ALE TAKÉ ŽIJE PRO DRUHÉ A SAMOTNÉ ŠTĚSTÍ VNÍMÁ V CELÉ JEHO KOMPLEXITĚ (CO VADÍ MNĚ - JISTĚ ZRAŇUJE I DRUHÉHO). PŘIROZENÝ MRAVNÍ ZÁKON TAKÉ: - NEPŮSOBÍ POUZE Z VNĚJŠÍHO POPUDU, ALE ZEVNITŘ, COŽ DOKAZUJÍ NAŠE ZKUŠENOSTI: PODVÁDĚNÍ, POMLOUVÁNÍ, VYSMÍVÁNÍ, PŘEHLÍŽENÍ, LHANÍ APOD.; - REFLEKTUJE VLIV SPOLEČENSKÉHO SOUŽITÍ, TOUHU PO JISTOTĚ. 2. ZÁKLADNÍ PLATFORMA SOUDOBÉ DISKUSE O VZNIKU SVĚTOVÉHO ÉTOSU DNEŠNÍ SVĚT JE TURBULENTNÍ, MĚNÍ SE LIDÉ, VZTAHY, VĚCI, ČLOVĚK SE VÍCE VZTAHUJE K NĚČEMU, CO JE STÁLÉ - RELATIVNĚ STÁLÁ JSOU MRAVNÍ PRAVIDLA, JIŽ V 60-TÝCH LETECH 19. STOLETÍ THOMAS BUCKLE NAPSAL: NENÍ POCHYBY O TOM, ŽE NENÍ NA SVĚTĚ NIC, CO BY DOZNALO TAK MÁLO ZMĚN JAKO ONY VELKÉ ZÁSADY, KTERÉ TVOŘÍ MORÁLKU. KE SVĚTOVÉMU ÉTOSU JE TŘEBA DOSPĚT DIALOGEM A KONSENZEM A VYUŽÍT TAK KLÍČOVOU METODU HOSPODÁŘSKÉ, RESP. POD- NIKATELSKÉ ETIKY. TAKOVÝ DIALOG MŮŽE PROBÍHAT POUZE ZA URČITÝCH PŘEDPOKLADŮ: - OBĚ STRANY DIALOGU MUSEJÍ BÝT RACIONÁLNÍ, TJ. SCHOPNÉ PODÁVAT A PŘIJÍMAT DŮVODY JEDNÁNÍ; - OBĚ STRANY MUSEJÍ BÝT SVOBODNÉ, TJ. SCHOPNÉ VOLIT, JEDNAT ZÁMĚRNĚ PŘI SLEDOVÁNÍ SVÝCH CÍLŮ A VIZÍ A BRÁT NA SEBE ODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ; - KAŽDÁ STRANA MUSÍ USILOVAT O SOUHLAS DRUHÝCH A BÝT PŘIPRAVENA DĚLAT ÚSTUPKY PRO DOSAŽENÍ KONSENZU; - KAŽDÁ STRANA MUSÍ BÝT PŘIJÍMÁNA JAKO SUVERÉNNÍ ČINITEL, TJ. SVOBODNĚ JEDNAJÍCÍ; - KAŽDÁ STRANA MUSÍ BÝT SCHOPNA CHÁPAT A DODRŽOVAT ZÁVAZKY, NAPŘ. DODRŽOVÁNÍ SMLOUVY. ZÁKLADNÍ INSPIRACÍ JE ZLATÉ PRAVIDLO MORÁLKY, KTERÉ ZRAČÍ ZÁKLADNÍ MRAVNÍ POSTOJ, NA KTERÉM SE SHODNOU ROZLIČNÉ NÁBOŽENSKÉ, NÁRODNÍ I PODNIKOVÉ KULTURY. 3. KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY SVĚTOVÉHO ÉTOSU SVĚTOVÝ ÉTOS JE NUTNÉ MINIMUM SPOLEČNÝCH HUMÁNNÍCH HODNOT, MĚŘÍTEK A ZÁKLADNÍCH POSTOJŮ. SVĚTOVÝ ÉTOS JE POSTAVEN NA KONSENZU: - HODNOTOVÉM (ZÁVAZNÉ HODNOTY), - KRITERIÁLNÍM (NEODVOLATELNÁ KRITÉRIA), - POSTOJOVÉM (ZÁKLADNÍ POSTOJE). SVĚTOVÝ ÉTOS NEMÁ TOTÁLNÍ CHARAKTER, ALE JE TO MINIMÁLNÍ ETICKÝ KONSENZUS A NESTÍRÁ ROZDÍLY MEZI NÁRODY, KULTU- RAMI A RŮZNOSTÍ NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ, ALE TAKÉ MEZI FORMAMI ŽIVOTA, KONCEPCEMI VĚDY, HOSPODÁŘSKÝMI SYSTÉMY. HOSPODÁŘSKÁ ETIKA MUSÍ VNÍMAT VŠE S VĚDOMÍM SOUVZTAŽNOSTI KONKURENCE A ETIKY, ESTETIKY A POLITIKY. ZÁKLADNÍ RYSY KONCEPTU SVĚTOVÉHO ŘÁDU: - VYTVOŘENÍ MEZINÁRODNÍHO KONKURENČNÍHO ŘÁDU, - ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ FLEXIBILITY FINANČNÍCH TOKŮ A JEJICH VAZBA NA REÁLNÉ HOSPODÁŘSKÉ CÍLE, PŘEDEVŠÍM RŮST ZAMĚST- NANOSTI, - SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROTI NARŮSTAJÍCÍM STRUKTURÁLNÍM ZMĚNÁM, - VYROVNÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ PROPASTI MEZI NĚKTERÝMI SVĚTOVÝMI REGIONY, - INTERNALIZACE ROSTOUCÍCH SOCIÁLNÍCH A EKOLOGICKÝCH NÁKLADŮ, KTERÉ PLYNOU Z HOSPODÁŘSKÉ GLOBALIZACE, - KVALITNÍ MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ NORMY. V OBLASTI ETIKY PODNIKÁNÍ VYUŽÍT: - PROBLEMATIKU SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKŮ, - CORPORATE GOVERNANCE JAKO NÁVOD PRO NOVODOBÉ PODNIKÁNÍ, TJ. PRO EFEKTIVNÍ SPOJENÍ ORGANIZAČNÍCH, FINANČNCH A ETICKÝCH CÍLŮ PODNIKÁNÍ.

12 PŘÍLOHA 2A INTERAKCE MEZI STÁTNÍ SPRÁVOU A PODNIKATELI Dotazník Podnikatelská sféra vstupuje do interakcí se státní správou. Kvalita podnikání je do značné míry ovlivněna i prací státní správy, t.j. činností státních úředníků na všech úrovních. V dnešní době vláda ČR vynakládá úsilí i finanční prostředky k tomu, aby se zlepšil image státních úředníků navenek ve vztahu k obyvatelstvu a aby se zvýšila profesionalita zaměstnanců ve státní sféře. Význam má i příslušný platný etický kodex. Státní zaměstnanec se má chovat jako public servant neboli jeho pracovní náplní má být především služba veřejnosti. Cílem dotazníku je: - zjistit image státního úředníka u našich podnikatelů, u samotných účastníků projektu a u podnikatelské sféry jako takové; - dále zjistit, jaké mají zkušenosti s jednáním a prací státní správy. Výsledky dotazníku nejenom poslouží vlastnímu záměru projektu, t. zn. zvýšení etického vnímání v podnikatelské sféře (která je do jisté míry napojena na státní správu i na celkové etické prostředí společnosti), ale také pomohou předat nové podněty a závěry Institutu státní správy, který jako orgán Úřadu vlády má na starosti vzdělávání zaměstnanců státní správy. Forma: řízené dotazování Otázky: 1. Jaký je podle Vašeho názoru současný image zaměstnance státní správy? 2. Jaký je převážně obecný image zaměstnance státní správy u podnikatelské sféry a u české společnosti? 3. Uveďte osobní zkušenosti s kontakty se státní správou: - pozitivní - neutrální - negativní 4. Uveďte konkrétní příklady vlastních zkušeností. 5. Čím Vás obohatil studijní pobyt v Belgii s hlediska vztahu podnikatele se státní správou?

13 PŘÍLOHA 2B MODELY ETICKÉHO ROZHODOVÁNÍ Praxe nám přináší celou řadu problémů, které mají etickou dimenzi, k níž je nutno při řešení přihlížet. Avšak model etického rozhodování nelze postihnout žádným vzorcem, do kterého bychom pouze dosadili příslušné údaje a dospěli k jednoznačnému řešení. Ve skutečnosti se hledají odpovědi na sérii otázek. Proto etiku považujeme za proces, nikoli za řešení samo o sobě (M.Bohatá). Je třeba: a) vyloučit nepodstatné informace, b) identifikovat vlastní etický problém a c) navrhnout principy, na nichž může spočinout etické řešení. Jinými slovy : Model etického rozhodování poskytuje návod pro logickou analýzu etických dilemat a pro hledání řešení. Nemůže dát jednoznačnou odpověď nebo návod, jak rozhodnout v každém konkrétním případu. Mnohé poradenské firmy vytvořily vlastní modely etického rozhodování, které odpovídají na následující otázky v několika krocích. Nejznámější je model firmy Andersen & Co.: 1. Které skutečnosti jsou důležité (identifikace relevantních faktů, je třeba vyloučit nepodstatné informace)? 2. Jaké etické otázky se zde vyskytují (identifikace etických problémů)? 3. Kdo jsou zainteresovaní účastníci (identifikace hlavních aktérů)? 4. Jaké jsou možné alternativy? 5. Jaká je etická stránka alternativ? (Jde o Identifikaci etického obsahu alternativ podle následujících hledisek - na př.: a) hledisko utilitární (užitek, náklady); b) hledisko spravedlnosti, čestnosti; c) hledisko práv a povinností jednotlivých stakeholderů.) 6. Jaké jsou praktické překážky (identifikace praktických omezení)? 7. Co by se mělo udělat (rozhodnutí a návrh opatření)? 8. Kontrola našeho svědomí; tento krok není uváděn u všech modelů. (Není dobré dělat rozhodnutí pouze na základě vlastního svědomí či intuice - je nutno použít racionálních rozhodovacích nástrojů. Etický filtr.)

14 PŘÍLOHA 2C ETICKÉ PRINCIPY A JEJICH APLIKACE PŘI ROZHODOVÁNÍ 1. Principy spojené s teorií užitku: Morální je takové rozhodnutí, které přináší největší užitek co největšímu počtu stakeholderů. Vychází se z toho, že každý člověk má právo na důstojnost a úctu. 2. Princip zlatého pravidla: Nečiň jinému, co nechceš, aby jiní činili tobě. 3. Princip vlastního zájmu (self-interest) - osvícení egoisté: Morální je takové rozhodnutí, které maximalizuje vlastní prospěch, ale přitom nijak úmyslně nepoškodí ostatní účastníky. Vychází se z toho, že jejich práva musí být respektována, ale bere se v úvahu rovněž individuální svoboda, právo jednotlivce si vybírat a právo na soukromé vlastnictví. 4. Princip Kantovský Morální je takové rozhodnutí, které minimalizuje porušování práv ostatních zájmových skupin. Je třeba respektovat základní práva člověka a s dotyčnými skupinami nebo jednotlivci konzultovat event. opatření, která by měla dopady přímé či nepřímé. Závěry: Na všech úrovních rozhodování je třeba - při respektování důstojnosti člověka - uvažovat o důsledcích svého jednání, přebírat osobní odpovědnost za svá rozhodnutí, a to jak v oblasti odborné a právní, tak i etické. Etika se musí stát nezbytnou součástí profesionality v podnikatelské sféře.

15 PŘÍLOHA 2D KRÁTKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE PRO ŘÍZENOU DISKUSI NA TÉMA ETICKÉ ROZHODOVÁNÍ Smyslem krátké případové studie je analyzovat postoje respondentů a jejich vnímání etických problémů. Je třeba uvést, o jaký etický problém jde. Posluchači zakroužkují své hodnocení, uvedou a zdůvodní své stanovisko. Tyto krátké případy jsou podkladem pro širokou diskusi, pro interdisciplinární přístupy i pro pochopení složitosti rozhodovacích procesů. Uvádíme dva ilustrativní příklady. 1. Firma zaplatila Kč za konzultace úředníkovi státní správy cizí země, který na oplátku přislíbil pomoc při zadání smlouvy umožňující konečný zisk ve výši 10 milionů Kč. Je to podle Vás: - přijatelné, - spíše přijatelné, - spíše nepřijatelné, - nepřijatelné. 2. Podnikatelka se zúčastnila tendru vyhlášeného městem, kde je její manžel starostou. Tento tendr vyhrála. Je to podle Vás: - přijatelné, - spíše přijatelné, - spíše nepřijatelné, - nepřijatelné.

16 PŘÍLOHA 2E LUBOMÍR MLČOCH: O DŮVĚŘE Tento výňatek z promočního projevu děkana Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Karolinu slouží: - k diskusi o významu důvěry ve společnosti a - k pochopení inženýrského a etického přístupu. Člověk sám, malá společenství, jakými jsou rodina, kolektivy v zaměstnání, vztahy obchodní směny, finančnictví, politický život, komunikace mezi dvěma lidmi i komunikace masová, tedy i lidská společnost jako národní a mezinárodní společenství - nuže zde všude je nezbytná ona křehká věcička, jakou je vzájemná důvěra. V kmenu slova je víra, a víra znamená spolehnutí se na něco nebo na někoho. Důvěru podporuje konzistence slov a činů, diskrétnost, loajalita, otevřenost jednání, vnímavost k druhému, umění naslouchat a umění vést dialog. Důvěru nahlodává oportunismus ve všech podobách, jimiž člověk prosazuje své individuální zájmy: tedy pokud se lidské ego sníží i ke lži a polopravdě, k úskoku, klamu, podvodu či dokonce k tomu nejhoršímu: násilí a vraždě. Ve světě globální ekonomie, globální výměny informací, v antropologii, jakou přinesla všezahrnující tržní ekonomika, velice záleží na tom, zda procesy učení se lidí ze vzájemných kontaktů a transakcí vedou k hledání, objevování nového a tvůrčího, anebo zda spíše vedou ke snaze o exploataci a zneužívání těch, s nimiž přicházíme do styku. Kultury mohou být postaveny na osobní cti a mohou stát na všudypřítomné korupci. Sdílené mentální modely, ideologie a instituce, rozmanité podnikatelské, finanční i politické kultury rozevírají před námi jakousi mentální mapu oné antropologii, jakou přinesla všezahrnující tržní ekonomika, velice záleží na tom, zda procesy učení se lidí ze vzájemných kontaktů a transakcí vedou k hledání, objevování nového a tvůrčího, anebo zda spíše vedou ke snaze o exploataci a zneužívání těch, s nimiž přicházíme do styku. Kultury mohou být postaveny na osobní cti a mohou stát na všudypřítomné korupci. Sdílené mentální modely, ideologie a instituce, rozmanité podnikatelské, finanční i politické kultury rozevírají před námi jakousi mentální mapu oné globální vesnice, jakou je dnešní svět. To, že se v tomto světě důvěry stále nedostává, se projevuje již v odborných termínech jednotlivých profesních domén, kde se setkáváme s koncepty jako je ručení, smluvní závazky, zaštiťovací úsilí či morální hazard. Čím vyšší je stav nedůvěry ve společnosti, tím vyšší jsou transakční náklady v ekonomické i politické sféře. Transakční náklady jsou vyvolány třením ve společnosti, můžeme-li použít hrubé analogie s fyzikou, a toto tření je dáno mírou naší ignorance - stále nedokonalé racionality člověka - a mírou již zmíněného oportunismu v našem jednání. Jedním z projevů globální propojenosti dnešního světa je skutečnost, že i ve světě vědních disciplín se stále výrazněji prosazují ti, k nimž euroamerická civilizace přišla kdysi v dvojí možné podobě: jako křesťanské misie a jako byznys. Stačí nahlédnout do edičních plánů světových vydavatelství, abychom rozpoznali jména japonských, čínských a indických autorů. A co je pozoruhodné: jsou to oni, kdo nám často připomínají kořeny naší civilizace - na něž jako bychom my sami někdy zapomínali. Profesor Amartya Sen píše již před několika lety na téma Etiky a ekonomie, Francis Fukuyama napsal knihu přímo k našemu tématu: The trust - tedy Důvěra. A konečně mi dovolte připomenout čínského ekonoma Stevana Cheunga, který vystudoval v USA a stal se předním odborníkem v teorii vlastnických práv, aby se poté vrátil do Hongkongu, kde přednáší instituční ekonomii. Steven Chung říká: Není-liž pravda, Desatero přikázání bylo ustanoveno k tomu, aby pomohlo snížit transakční náklady ve společnosti? Jsou tomu necelé čtyři roky, co jeden z ministrů naší tehdejší vlády na první velké konferenci o etice byznysu u nás na kritiku ze strany amerických obchodních kruhů, že jednání českých obchodních partnerů vyvolává rostoucí nedůvěru zahraničních investorů, odpověděl protitvrzením, že etika našich podnikatelů a manažerů není o nic horší než jinde. A kdo tvrdí opak, nechť to dokáže!? Důvěra se nedokazuje. Důvěra buď je, anebo není. Dokazuje se vina či nevina. Tam, kde soudní jednání nesměřuje a nekončí důkazem viny či neviny, roste zákonitě nedůvěra. Důvěra se snadno ztrácí a těžko získává. Důvěra je součástí společného dobra národa, ba jeho předpokladem. Při našich omezených individuálních i národních zdrojích potřebujeme naléhavě a přednostně investovat do znovunabývání ztracené důvěry. Na rozdíl od výroku, který u nás byl vyřčen v letech devadesátých, a od té doby byl mnohokrát citován, napsal Oliver Wendell Holmes již před sto lety: Nevkládej svou důvěru v peníze, ale své peníze vkládej do důvěry. Jen tehdy nepřevládne ve společenství Proudhonovo přesvědčení, že vlastnictví je krádež. Naopak, potřebujeme se dopracovat ke starému anglickému přísloví, že vlastnictví je důvěra.

17 PŘÍLOHA 3A PŘÍPADOVÁ STUDIE MOTOROLA Shamus O Shaunessy byl průbojný chlápek irské národnosti, který dosáhl povýšení ve firmě Motorola v Dublinu a ve věku 42 let byl povýšen na ředitele pobočky Motoroly v zemi s velice odlišnou kulturou od Irska. Společnost věřila v jeho silnou reputaci, který oplývá moudrostí a přichází se věcem na kloub. Shamus nikdy předtím nepracoval v zahraničí a liboval si v této výzvě. Týden po příjezdu do Exotiky se začal pečlivě dívat na každou velkou nákladovou položku. Jedna položka ho rychle zaujala, byly to náklady na přepravu. Shamus rozuměl, jak je důležité pro Motorolu, aby měla svoje materiály, dílce a výrobky procleny rychle a bez problémů. Všiml si, že poplatky účtované přepravcem se rychle zvyšovaly po dobu 7 let bez jasného důvodu. Shamus zavolal Petera Plassitta, manažera logistiky. Peter byl rodilý Exotičan, který pracoval pro Motorolu už 21 let. Byl znám pro svoji horlivost mít vše uhlazené a harmonizované. Peter řekl Shamusovi, když byla pobočka před 22 lety otevřena, měli 3 přepravce, Golden Wings Expediters, Quikshoot Brothers a Magic Touch, Ltd. Nejlepším přepravcem se stal Magic Touch a tak se staral o 80-90% dopravy. 75% obchodu Magic Touch bylo s Motorolou. Peter také řekl, že oni rozumí dobře kultuře exotické byrokracie. Vědí, jak obstarat všechny špinavé detaily, takže my už nemusíme dělat nic. Později, ještě toho dne, Shamus ucítil problémy. Co jsou to ty špinavé detaily? Proč to stálo tolik je obstarat? A proč byl Peter tak neochotný o tom mluvit? Dříve než mohl Shamus odpovědět na tyto otázky ke své spokojenosti, Ray Brainright odpověděl na ně v novinovém článku. Ray byl charakter, drzý, ambiciózní 28letý reportér, které pracoval jako korespondent v Exotice. V jeho analytických reportážích se těšil ze šokování mezinárodní obchodní komunity děláním srandy z toho, co on nazýval pokrytectví. V tomto případě Ray uspěl. Když Shamus četl jeho článek, vybuchl. (Exotic City, Exotika, 15. března) Zahraniční obchodní komunita je plna příběhů o rostoucích nákladech zvaných přepravní. Většina úředníků celní správy je známá pro ochotu přijímat úplatky. Jsou mistři v tahání za nos, když některá zahraniční firma nerozumí této kultuře a odmítá takové platby. Více než několik exotických přepravců je takto živeno již několik let. Vydělávají nejvíce na mezinárodních firmách, které mají krátké dodací termíny. Často jim účtují dvakrát až třikrát více než firmám místním. Jako příklad pro ilustraci Magic Touch, Ltd. Tato společnost má jen asi 12 zaměstnanců a podniká mimo hlavní sídlo, které může být popsáno jako skromné. Má ohromný příjem díky Motorole a několika dalším mezinárodním společnostem. Říká se, že zaměstnanci Motoroly nevidí nic špatného v jejich počínání. Může taková společnost v toto věřit? Jeden by se divil. Shamus si vzal několik minut na vydechnutí. Potom svolal vedení společnosti na schůzku v 13,30 konanou následující den s jednoduchou agendou. Jak se zachovat v této situaci? Shamus se připravil na schůzku a dal dohromady tato fakta: Když Motorola začala operovat na Exotickém trhu dostala od ministerstva rozvoje písemné potvrzení, že tyto praktiky nebudou fungovat a nebudou dovoleny. Ostatní nadnárodní společnosti obdržely to stejné. Situace se změnila. Inflace vzrostla a zvýšené platy celníků byly tím sníženy o inflaci. To vedlo ke ztrátě disciplíny. Vláda země automaticky předpokládá, že je nezbytné zvýšit jejich platy o inflaci, protože by mohly celníci zvyšovat svůj příjem úplatky. Během posledních pěti let pět manažerů se tiše vyjádřilo, že placení přepravních poplatků by mohla být ubohá etická praxe a proto i ubohá obchodní praxe. Dva z manažerů tvrdili, že Motorola musí být v bratrské pozici, i když chce nebo nechce, protože Magic Touch je spojován s Motorolou ve veřejném mínění. Závěrem, všech pět má zájem na tom, že dokud Motorola nepodnikne něco,mohly by ztratit pověst uncompromising integrity a s tím i důležitou obchodní výhodu. Následující den v 13,30 schůzka začala... Otázky k diskusi: 1. Když věděli, že přepravní náklady stoupají, jaká je odpovědnost managementu Motoroly v Exotice? 2. Předpokládejme fakt, že Magic Touch uplácí, co měla Motorola udělat? Je zde spojitost mezi etickým postojem firmy Motorola a Magic Touch? Je Motorola více odpovědná za etiku Magic Touch než Magic Touch za Motorolu? 3. Předpokládejme, že reportáže o úplatcích jsou pravdivé, má být odpovědnost dána na Magic Touch, úředníky nebo vládu té země? 4. Kdo by se v Motorole měl zeptat více otázek? Kdy? A jaké? Měly by Motorola/Exotika vyjít s tímto případem na veřejnost?

18 PŘÍLOHA 3B DOTAZNÍK K UPLATŇOVÁNÍ ETIKY V PODNIKÁNÍ Řídíte se při rozhodování etickými principy Investuje vaše firma do kultivace vnitrofiremního prostředí, např. školením? Chápete BE jako součást strategie firmy? Cítíte ohrožení firmy v důsledku nedodržování etických pravidel? Máte ve firmě zpracován etický kodex nebo obdobný dokument? Jste vy osobně ochoten/a spolupracovat na projektech, které se zabývají problematikou hospodářské etiky? Kde spatřujete největší problémy podnikatelské etiky uvnitř firmy? Kde spatřujete největší problémy hospodářské etiky? Ano Obvykle ano Zřídka /nevím Obvykle ne Ne

19 PŘÍLOHA 3C NÁSTROJE KULTIVACE PODNIKATELSKÉ ETIKY OSNOVA PŘEDNÁŠKY: TRANSPARENTNOST: JE FORMOU SPRAVEDLNOSTI A PODMÍNKOU PRO DOBRÉ HODNOCENÍ FIRMY PRINCIP PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI: JEDNOTLIVEC I FIRMA BY SE MĚLI CHOVAT JAKO BY POTENCIÁLNÍ RIZIKO BYLO REÁLNÉ; OBAVY EKOLOGICKÉ, BEZPEČNOSTNÍ, STYK S PROBLEMATICKÝMI OSOBAMI A FIRMAMI STYL ŘÍZENÍ / LEADERSHIP CO ZNAMENÁ BÝT LEADEREM: - VYTVOŘIT A SDĚLIT VIZI BUDOUCNOSTI, - UKÁZAT SMYSL DĚNÍ KOLEM NÁS, ABY DÁVAL NADĚJI DO BUDOUCNA, - UMĚT KULTIVOVAT KULTURU ORGANIZACE, - VZBUZOVAT DŮVĚRU ETICKÝ OMBUDSMAN BEST PRACTICES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ISO NORMY 9000, ISO TQM SA 8000 AA 1000 OHSAS ETICKÝ KODEX UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD KODEXU: - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY - VZTAHY K AKCIONÁŘŮM A OSTATNÍM INVESTORŮM - VZTAHY K DODAVATELI - VZTAHY K VLÁDĚ A MÍSTNÍM ORGÁNŮM - PLACENÍ DANÍ - VZTAHY S KONKURENCÍ - OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU - VZTAHY K MAJITELŮM - VZTAHY MANAGEMENTU K ZAMĚSTNANCŮM ETICKÝ A SOCIÁLNÍ AUDIT FINANČNÍ AUDIT: - ZÁKON Č. 552/91SB. (O STÁTNÍ KONTROLE) - ZÁKON Č. 513/91 (OBCHODNÍ ZÁKONÍK) NEFINANČNÍ AUDIT: - ENVIRONMENTÁLNÍ AUDIT - PERSONÁLNÍ AUDIT - AUDIT PRODUKTIVITY - TECHNOLOGICKÝ AUDIT - AUDIT JAKOSTI - AUDIT INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - AUDIT SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ CÍLE: - TRANSPARENTNOST - KONTROLA MOCI PRO VŠECHNY SKUPINY STAKEHOLDERS ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU VE SPOLEČNOSTI PŘÍNOS PRO MANAGEMENT MOŽNOSTI ZNEUŽITÍ GLOBÁLNÍ ETICKÉ VÝZVY DONALDSONOVY HYPERNOMY BOWIEHO PŘÍSTUP VIZE H. KÜNGA OTEVŘENÉ OTÁZKY ČESKÁ REALITA DISKUSE

20 PŘÍLOHA 4 PŘÍKLAD PROLÍNÁNÍ FIREMNÍCH KULTUR A PRINCIPŮ ŘÍZENÍ VÝROBNÍ ZÁVOD NUMMI (NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING INC.) VYBUDOVANÝ V USA SPOLEČNOSTMI TOYOTA A GENERAL MOTORS SE STAL JEDNÍM Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPOLEČNÝCH PODNIKŮ V HISTORII SVĚTOVÉHO AUTOMOBILOVÉHO STROJÍREN- STVÍ. VE SPOLEČNÉM PROJEKTU SE SPOJILY DVĚ VELKÉ SVÉBYTNÉ KORPORACE VYZNÁVAJÍCÍ ODLIŠNOU FIREMNÍ KULTURU A PRACUJÍCÍ PODLE SVÝCH VLASTNÍCH PRINCIPŮ. JEDNÁNÍ O PROJEKTU BYLO ZAHÁJENO V ROCE 1983, KDY TOYOTA NA SEBE PŘEVZALA ODPOVĚDNOST ZA ŘÍZENÍ PODNIKU A JEHO FINANČNÍ VÝSLEDKY A DÁLE SE ZAVÁZALA DO SPOLEČNÉHO PODNIKU VLOŽIT 100 MILIONŮ USD. AMERICKÁ STRANA DO PROJEKTU VLOŽILA POUZE VÝROBNÍ ZÁVOD REMONT V KALIFORNII, V NĚMŽ BYLA UKONČENA VÝROBA V ROCE PROSTŘEDÍ CHÁTRAJÍCÍHO ZÁVODU BYLO NEVÁBNÉ, KVALITA PRACOVNÍ SÍLY ŽALOSTNÁ - NEOMLUVENÉ ABSENCE, ALKOHOL, DROGY NA PRA- COVIŠTI BÝVALY BĚŽNÝM JEVEM. ODBORY SILNÉ, NEKOMPROMISNÍ, NEÚSTUPNÉ. TO JSOU VÝCHOZÍ PODMÍNKY. V LETECH 1983 AŽ 1985 ŘEŠENY TYTO PROBLÉMY: - TVRDÁ KONKURENCE - FORD A CHRYSLER (OMEZENÍ PRO OD FTC PRO JOINT VENTURE, KTERÉ TRVALO AŽ DO R. 1993), - ODBORY - FUNDAMENTÁLNÍ ROZDÍLY V PŘÍSTUPECH MEZI USA A JAPONSKEM, - NOVÉ PRINCIPY ŘÍZENÍ - SNAHA NASTOLIT ATMOSFÉRU VZÁJEMNÉ DŮVĚRY A SPOLUPRÁCE, - NÁROČNÝ VÝBĚR PRO DĚLNICKÉ PROFESE (ODMÍTNUTO BYLO POUZE 10% UCHAZEČŮ - ASI 300), - VÝCVIKOVÉ ORIENTAČNÍ KUZY - TÝMOVÁ PRÁCE OGANIZACE PRÁCE, JAPONSKÁ KONCEPCE ORGANIZACE VÝROBY, ŘÍZENÍ KVA- LITY. NOVÁ PODNIKOVÁ KULTURA BYLA POSTAVENA NA KVALITATIVNĚ JINÉM CHOVÁNÍ MONTÉRŮ, NA JINÉ INTENZITĚ PRÁCE, ALE I NA ODLIŠNÉM ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, KLÍČOVOU SE STALA KVALITA. PROLNUTÍ RŮZNÝCH PODNIKOVÝCH KULTUR VEDLO VE SVÉ PODSTA- TĚ KE VZNIKU TŘETÍ, KTERÁ STÁLA NĚKDE NA POMEZÍ OBOU: - VZÁJEMNÁ ÚCTA, - UVĚDOMĚLÁ DISCIPLÍNA, - PODPORA TVORBY A INOVACÍ, - TVRDÁ DISCIPLÍNA A PODŘÍZENOST - POŘÁDEK A JAKO ZÁKLAD DŮVĚRA, - KOMPETENTNOST, - GARANCE ZAMĚSTNANOSTI - JISTOTA O ZÍTŘKU, - DŮRAZ NA KOMPLEXNOST A ZDOKONALOVÁNÍ.

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

SBORNÍK BEST PRACTICES

SBORNÍK BEST PRACTICES Etika podnikání a podniková kultura č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 SBORNÍK BEST PRACTICES Sborník dobrých zkušeností účastníků projektu s uplatňováním etiky podnikání v podmínkách MSP Tento projekt

Více

APLIKACE METOD A NÁSTROJŮ PODNIKATELSKÉ ETIKY V ČESKÉM PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ

APLIKACE METOD A NÁSTROJŮ PODNIKATELSKÉ ETIKY V ČESKÉM PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ APLIKACE METOD A NÁSTROJŮ PODNIKATELSKÉ ETIKY V ČESKÉM PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ Pro Transparency International - Česká republika, o.p.s. zpracovali: Petr Čaník Petra Čaníková 2006 Autoři výzkumu a studie:

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

E. Mazák, V. Soldát: Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách

E. Mazák, V. Soldát: Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách (draft schválený vedoucím katedry MFI dr. K. Preussem, CSc 6.10.2005) E. Mazák, V. Soldát: Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách 1 Obsah E. Mazák, V. Soldát: Etika

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního opatření, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64.

Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního opatření, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64. Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního opatření, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64.0001 Projekt Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Sociologie managementu

Sociologie managementu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Sociologie managementu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více