I. Identifikace churningu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Identifikace churningu"

Transkript

1 STANOVISKO č. STAN/ DRAFT Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá v placení vyšších provizí obchodníkovi s cennými papíry za uskutečnění obchodů na jeho účet, úroků při obchodování na úvěr, poplatků trhu, případně jiných poplatků. Vyšší náklady spojené s obchodováním vedou k potřebě dosažení vyšších výnosů, aby obchodování bylo pro zákazníka ziskové. Churning je porušením povinnosti stanovené obchodníkovi s cennými papíry v 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu poskytovat investiční služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu zákazníků a řádného fungování trhu. I. Identifikace churningu Pro stanovení kritérií a hranice, kdy je jednání obchodníka s cennými papíry třeba posuzovat jako churning, vychází Komise z přístupů aplikovaných na rozvinutých kapitálových trzích, zejména ve Spojených státech amerických. Pro prokázání churningu na účtu zákazníka musí být současně splněny 3 podmínky: a) kontrola obchodníka s cennými papíry nad zákazníkovým účtem b) odpovědnost za správní delikt c) nadměrnost obchodování Ad a) Kontrola obchodníka s cennými papíry nad zákazníkovým účtem První podmínka je nepochybně splněna v případě, kdy obchodník zákazníkovi obhospodařuje účet na základě vlastního uvážení. V tomto případě obchodník sám obchoduje na účet zákazníka a má tak plnou kontrolu nad objemem a frekvencí obchodování. K faktické kontrole nad objemem a frekvencí obchodování na účtu zákazníka může ovšem dojít i v případech, kdy má zákazník s obchodníkem uzavřenu komisionářskou smlouvu. To za podmínky, že se prokáže, že se zákazník u většiny svých obchodů řídil doporučeními obchodníka. Jedná-li zákazník podle obchodníkových doporučení, kontroluje obchodník nepřímo obchodování na účtu zákazníka. 1 Jedná se o faktickou kontrolu obchodování na účtu obchodníkem. 1 Ve Spojených státech v případech Mihara (Mihara v. Dean Witter & Co., 619 F.2d 814, 821 (9th Cir. 1980)) a Hecht v. Harris Upham & Co. (Hecht v. Harris Upham N.D. Cal (1968, DC Cal) 283 F Supp 417, affd. 9th dist.

2 Kontrola obchodníka s cennými papíry nad zákazníkovým účtem může být nastolena, pokud má obchodník s cennými papíry naprostý vliv nad nezkušeným zákazníkem. Pro posouzení takového stavu je rozhodující, zda má zákazník dostatek znalostí a znalostí, aby dokázal vyhodnotit doporučení obchodníka a odmítl ta, o kterých se domnívá, že jsou nevhodná. Takto lze například určit kontrolu nad obchodováním zákazníka sledováním, kolik pokynů zadal zákazník k investičním nástrojům, které nikdy nevlastnil, dokud na ně nebyl obchodníkem upozorněn. Existuje deset základních prvků, jejichž posouzení napomáhá určit, zda má obchodník faktickou kontrolu na obchodováním zákazníka. Těmi jsou: 2 1. Sofistikovanost zákazníka 2. Předchozí zkušenost zákazníka s cennými papíry 3. Míra důvěry vkládaná zákazníkem do obchodníka 4. Procento obchodů uskutečněných na doporučení obchodníka 5. Množství času věnované zákazníkem vlastní nezávislé analýze 6. Konkludentní souhlas zákazníka s provedením obchodu, pokud byl vědomě učiněn a pokud k němu došlo po úplném upozornění v doporučení obchodníka 7. Předchozí schválení obchodu zákazníkem 8. Současné vedení účtů otevřených zákazníkem u více než jednoho obchodníka 9. Pravdivost a přesnost informací podávaných obchodníkem zákazníkovi 10. Ekonomický základ a vhodnost strategie obchodování, pokud byla zákazníkovi doporučena obchodníkem Na základě těchto faktorů lze ve zkoumaném případě určit míru vlivu obchodníka na zákazníka. Zdrojem zjištění vedle analýzy obchodování na účtu může být zkoumání, zda zákazník ví, jak funguje obchodování na úvěr nebo obchodování s opcemi, jaký je vliv rozhodného dne pro výplatu dividendy na kurz akcií apod. Důležitá jsou též zjištění, zda zákazník rozumí radám a poučením obdrženým od obchodníka. Nedostatečné vysvětlení některých záležitostí, vede k závislosti zákazníka na obchodníkovi. Pouhý fakt, že zákazník schválí uskutečnění obchodu a obdrží konfirmace obchodů, neprokazuje schválení churningu. 3 Skutečnost, že zákazník obdržel konfirmace a měsíční výpisy nelze použít jako námitku kontroly zákazníka nad účtem, pokud takové dokumenty nejsou pro zákazníka dostatečně pochopitelné nebo obchodník po obdržení stížnosti zákazníka nedostatky bagatelizuje a zákazníka uchlácholí. Ad b) Odpovědnost za správní delikt Na rozdíl od některých zahraničních úprav, kde mohou být obchodníky s cennými papíry i fyzické osoby, může být obchodníkem s cennými papíry v České republice pouze právnická osoba. Odpovědnost za správní delikt 4 je u ní koncipována jako objektivní, tedy bez ohledu na zavinění. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu obsahuje v 192 odst. 1 liberační důvod pro 70)) soud judikoval, že potřebný stupeň kontroly je dosažen, jestliže zákazník rutině následuje doporučení obchodníka. 2 Stuart C. Goldberg: Fraudulent Broker-Dealer Practices (1978) 3 V případu Hecht v. Harris Upham soud uvedl, že zatímco konfirmace byly dostatečné pro to, aby informovaly žalobce o uskutečněných obchodech, nebyly dostatečné, aby si uvědomil, že je účet nadměrně obchodován. 4 V případě churningu jde o správní delikt podle 157 odst. 1 písm. m) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

3 zproštění se odpovědnosti právnické osoby za správní delikt, a to prokázání, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti. Ad c) Nadměrnost obchodování Kdy je obchodování na účet zákazníka nadměrné, je třeba posuzovat u každého zákazníka zvlášť s ohledem na jeho investiční profil, finanční situaci, potřeby a cíle. Z tohoto důvodu také neexistují žádné zvláštní standardy pro jeho měření. Charakteristickými znaky nadměrného obchodování bývají nepřiměřeně vysoký obrat na účtu, časté nákupy a prodeje investičních nástrojů a vysoké poplatky placené obchodníkovi. Rozhodujícím kritériem v žádném případě není, zda je účet ziskový nebo ztrátový. Pro určení, zda se u konkrétního zákazníka jednalo o nadměrné obchodování, je třeba nejdříve tohoto zákazníka vyhodnotit s ohledem na jeho cíle, finanční situaci, investiční strategii a vztah k riziku a zařadit ho do jedné ze tří kategorií jako konzervativního, běžného (standardního) nebo spekulativního. Teprve po vyhodnocení zákazníka je možno určit, zda obchodování na jeho účet bylo nadměrné či nikoliv. Toto určení se provádí zejména na základě roční míry dvou kvantitativních ukazatelů, a to obratu na účtu zákazníka a výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka na účtu. Doplňujícími ukazateli jsou ukazatel četnosti nákupů a prodejů na účtu (In and Out Trading) a ukazatel výše nákladů ve vztahu ke ztrátě. Ukazatel obratu na účtu zákazníka (Turnover Rate) je počítán jako celkový objem nákupů (počítaný jako cena investičních nástrojů násobena jejich množstvím) dělený průměrným čistým majetkem zákazníka. 5 Turnover Rate = Celkovy objem nakupu Pr umerny cisty majetek na uctu U tohoto ukazatele se často srovnává s obratem, kterého dosahují na příslušném trhu investiční (správcovské) společnosti, tedy profesionálové, kteří nejsou odměňováni na základě výše obstaraných obchodů (odměna jim náleží z dosaženého zisku nebo podle objemu obhospodařovaného majetku). Ve Spojených státech se tento ukazatel v roce 1990 pohyboval od 0.58 u konzervativních do 1.18 u nejagresivnějších. V případě obchodníků s cennými papíry je tato hodnota obyčejně vyšší. V nedávném případu nadměrného obchodování, který řešila Komise (uvedeném na internetových stránkách Komise v sekci Z rozhodnutí Komise pod číslem KCP/4/2005), dosáhl anualizovaný obrat na účtu u náhodně vybraného vzorku sto padesáti sedmi zákazníků za celé období existence obhospodařovatelského vztahu mezi obchodníkem a těmito zákazníky průměrně výše 24,82. U některých zákazníků však dokonce 71,75, 66,83, resp. 62, Průměrný čistý majetek zákazníka lze nejpřesněji vypočíst jako součet stavů majetku zákazníka ke konci každého obchodního dne vydělený počtem obchodních dnů. Možné je rovněž využít hodnoty stavu majetku ke konci každého měsíce a součet těchto hodnot dělit počtem měsíců, za něž je stav majetku počítán. 6 V rozhodovací praxi americké SEC byly považovány za nadměrné obchodování různé hodnoty: ve věci Laurie Jones Canadyové, Exchange Act Rel. No (April 5, 1999) (za nadměrné byly považovány průměrné roční hodnoty obratu k majetku pohybující se mezi 3.83 a 7.28); ve věci Donalda A. Roche, 64 SEC Dkt (za

4 Rozdíl v obratu na účtu uskutečněným investičními společnostmi, resp. fondy a na účtu retailových zákazníků je o to zásadnější, pokud si uvědomíme, že poplatek připadající na jednu akcii je u transakcí velkých objemů mnohem nižší. Nejcitovanější ve vztahu k této problematice jsou pravidla uvedená v publikaci někdejšího prezidenta US Advokátního sdružení pro smírčí řízení veřejných investorů (Public Investors Arbitration Bar Association) Stuarta Goldberga Fraudulent Broker-Dealer Practices. Ten uvádí hodnotu 2 jako možnost nadměrného obchodování (jedná se o nadměrné obchodování na účtech konzervativních zákazníků), hodnotu 4 jako presumpci nadměrného obchodování (jedná se o nadměrné obchodování na účtech běžných zákazníků) a hodnotu 6 jako výskyt nadměrného obchodování (jde o nadměrné obchodování i na účtech spekulativních zákazníků). Tabulka č. 1: Vztah obratu na účtu zákazníka k nadměrnému obchodování Poměr nákupů k průměrnému čistému majetku zákazníka Nadměrnost obchodování (churning) Možnost churningu (nadměrné obchodování u konzervativních zákazníků) Presumpce churningu (nadměrné obchodování u běžných zákazníků) Přítomnost churningu (nadměrné obchodování u spekulativních zákazníků) Zdroj: Stuart Goldberg: Fraudulent Broker-Dealer Practices Novější publikace 7 se nicméně vyjadřují k tomuto pravidlu jako překonanému a místo přístupu se vyslovují pro aplikaci pravidla 1-3. Toto pravidlo znamená, že přiměřený roční obrat by se měl pohybovat okolo 1; pokud hodnota vzroste nad jedna, je obchodník povinen nést břemeno dokazování, že obrat vyšší než jedna je normální. Pokud hodnota vyroste k 3, nemělo by již být mnoho prostoru pro prokázání, že se nejedná o nadměrné obchodování. Argumentem pro takovýto přístup je změna poplatků za obchodování, ke které došlo od sedmdesátých let, kdy se Goldbergův tzv. Harvardský standard formoval. Ukazatel výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka (Cost to Equity C/E) zjišťuje, jaké výše dosahuje poměr mezi veškerými náklady, které zákazník zaplatil obchodníkovi k jeho průměrnému čistému majetku. Mezi náklady placené obchodníkovi se řadí provize obchodníkovi za obstarání obchodu, různé poplatky, úroky z poskytnutého úvěru apod. Poplatky placené obchodníkovi představují jeho stimul pro obchodování na účet zákazníka. nadměrné byly považovány průměrné roční hodnoty obratu k majetku 3.3, 4.6 a 7.2); ve věci Geralda E. Donnellyho, 61 SEC Dkt (za nadměrné byly považovány průměrné roční hodnoty obratu k majetku pohybující se mezi 3.1 a 3.8); ve věci stížnosti Johna M. Reynoldse, Exchange Act Rel. No (Dec. 4, 1991), 50 SEC Dkt. 624, 625 (za nadměrnou byla považována průměrná roční hodnota obratu k majetku 4.81). 7 Donald Arthur Winslow & Seth C. Anderson: A Model for Determining the Excessive Trading Element in Churning Claims, 68 N.C. L. REV. 327, (1990)

5 Hodnota nákladů placených zákazníkem také představuje zisk, kterého musí obchodník při obhospodařování majetku zákazníka dosáhnout, aby obchodování pro zákazníka nebylo ztrátové (tzv. break-even point). Ziskovost obchodování ovšem není důvodem, aby nadměrné obchodování na zákazníkově účtu nebylo považováno za churning. Cost To Equity = Ves ker e naklady Pr umerny cisty majetek na uctu Stuart Goldberg ve své publikaci Fraudulent Broker-Dealer Practices uvádí, že hodnota 4 % ukazuje na možnost nadměrného obchodování, 8 % je již presumpcí nadměrného obchodování a 12 % ukazuje na výskyt nadměrného obchodování. Tabulka č. 2: Vztah C/E k nadměrnému obchodování Výše nákladů ve vztahu k průměrnému čistému majetku zákazníka 4 % 8 % 12 % Nadměrnost obchodování (churning) Možnost churningu (nadměrné obchodování u konzervativních zákazníků) Presumpce churningu (nadměrné obchodování u běžných zákazníků) Přítomnost churningu (nadměrné obchodování u spekulativních zákazníků) Zdroj: Stuart Goldberg: Fraudulent Broker-Dealer Practices Ibbotson Associates uvádí, 8 že průměrná roční výše výnosu z akcií v S&P 500 composite index (index 500 akcií vybraných pro tržní velikost, likviditu a representaci příslušného průmyslové odvětví, jedno z nejužívanějších měřítek pro celý akciový trh ve Spojených státech) po započítání změn cen a vyplacení všech dividend dosahovala v letech 1926 až 2000 hodnoty 11 %. Ve výše uvedeném Komisí řešeném případu nadměrného obchodování dosáhl ukazatel výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka u téhož vzorku sto padesáti sedmi zákazníků za stejné období průměrné hodnoty 32,45 % p.a., u některých zákazníků pak dokonce 48,11 %, 45,36 % či 43,93 % p.a. Winslow a Anderson ve své publikaci uvádějí, že pokud výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka překoná 11 % a pokud objem obchodů na zákazníkově účtu třikrát převýší výši průměrného majetku lze jen stěží očekávat, že tento účet bude zákazníkovi přinášet zisk a je tak důvodné se domnívat, že je nadměrně obchodován. Poté by mělo být důkazní břemeno na obchodníkovi s cennými papíry, aby dokázal, že se nejedná o nadměrné obchodování. 8 Stocks, bonds, bills and inflation, 2000 Yearbook, Chicago 2000

6 Pro stejný účel je v České republice nejlépe použitelný index PX-D. 9 Ten vzrostl od svého zavedení z počáteční hodnoty bodů ( ) během 6 a půl roku na hodnotu 2.985,1 bodu ( ). Průměrný roční výnos českých akcií je tedy podle tohoto indexu 18,32 % (hodnota ovšem nezahrnuje vyplacené dividendy, které by průměrný roční výnos zvýšily). Relativně krátké časové období, za které je toto číslo počítáno, však snižuje jeho vypovídací hodnotu (při použití jiných indexů, které poskytují data za delší časové období je průměrný roční výnos nižší). 10 Stejně tak ji ovlivňuje i fakt, že během tohoto období vstoupila Česká republika do Evropské unie. Přestože by trh v České republice s ohledem na jeho řazení mezi emerging markets mohl po určité období dosahovat teoreticky vyšších výnosů, nelze rozumně předpokládat, že by v dlouhodobém měřítku výnos českých akcií překonal 11 %. Podle názoru Komise se tak lze připojit k Winslowovu a Andersenovu závěru. Komise bude každý případ nadměrného obchodování na účtu zákazníka posuzovat jednotlivě podle jeho specifik, při svém rozhodování však bude vždy vycházet z ukazatelů obratu na účtu a výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka (s výjimkou uvedenou níže v bodu II.) přepočtených na roční bázi, a to bez ohledu na zisk nebo ztrátu realizovanou na zákazníkově účtu. Výše uvedené závěry vychází z dlouhodobých výsledků trhů a obchodník s cennými papíry jakožto profesionál nemůže dopředu odůvodněně předpokládat, že výsledek bude navzdory očekávaným hodnotám pro zákazníka pozitivní. Opačný přístup by vedl k absurdnímu závěru, že zisk dosažený na zákazníkově účtu v důsledku štěstí při investování do levných spekulativních akcií (tzv. penny stocks), případně během období výrazného růstu trhů, kdy by vzestup kursů pokryl též vysoké náklady na účtu, zprošťuje obchodníka odpovědnosti za nadměrné obchodování. Ukazatel četnosti nákupů a prodejů na účtu (In and Out Trading) zjišťuje, během jak dlouhého časového období jsou nakoupené investiční nástroje opět prodány. Nepřiměřeně vysoký počet intraday nebo krátkodobých obchodů naznačuje neúčelné nákupy a prodeje. Krátkodobost držených pozic je často způsobena takovým nastavením stop-loss pokynů, že již při malé změně kurzu dojde k uzavření pozice a peněžní prostředky zákazníka jsou k dispozici pro nové obchodování a získávání provizí obchodníkem. Podle Rössnera a Arendtse 11 lze churning předpokládat v případech, kdy je 50 % hodnoty majetku na účtu drženo méně než 15 dní. Ukazatel výše nákladů ve vztahu ke ztrátě zjišťuje jakou částí se provize, úroky, poplatky a další náklady na správu účtu podílely na celkové ztrátě. Ukazatel je počítán jako poměr mezi celkovými náklady placenými zákazníkem a ztrátou na účtu. Nadměrné obchodování je poté identifikováno, pokud je toto číslo velmi vysoké. To totiž znamená, že podstatnou část ztráty mají na svědomí náklady na správu účtu a nikoli kursové ztráty. Podle Rössnera a Arendtse 12 lze nadměrné obchodování spatřovat, pokud ukazatel převyšuje 50 %. Nedostatkem tohoto ukazatele je jeho nižší průkaznost. Velká kursová ztráta způsobená poklesem trhů tento ukazatel zmenšuje a opticky tak snižuje i výši zákazníkovi účtovaných nákladů. Na druhou 9 Index, do jehož báze může být zařazena nefondová emise obchodovaná ve SPAD. Jeho hodnotu tedy určují nejobchodovanější české akcie a nejlépe odráží vývoj trhu. 10 PX-GLOB (Globální cenový index počítaný po každé seanci zahrnující všechny emise akcií a podílových listů, u nichž byl na Burze cenných papírů Praha nejpozději v předchozím burzovním dnu stanoven platný kurs) vzrostl z počáteční hodnoty bodů ( ) během 11 let na hodnotu 1 771,7 bodů ( ). Jeho průměrný roční vzestup činí 5,34 %. Index PX-50 vzrost z počáteční hodnoty bodů ( ) během 11 a půl roku na hodnotu 1 471,3 bodu ( ). Jeho průměrný roční vzestup tedy činí 3,41 %. 11 Rössner/Arendts, WM Wertpapier-Mitteilungen tamtéž

7 stranu zisk na účtu činí tento ukazatel neaplikovatelným, ačkoli i ziskové účty mohou být postiženy churningem. II. Opční a marginové účty Nutně vyšší frekvence obchodování na opčních a marginových účtech rozpoutala v minulosti debatu nad klasifikováním churningu u těchto typů účtů. Zpráva zvláštní studie opčních trhů pro americkou SEC z roku 1978 kritizovala užití ukazatele ročního obratu pro hodnocení churningu u opčních účtů. Argumentem bylo, že v kalkulaci by měla být zohledněna expirace tzv. krátkých opcí. V jiných diskuzích bylo argumentováno, že opce je krátkodobý investiční nástroj, u nějž lze očekávat vyšší ukazatel obratu na účtu. Studie se přímo vyslovila ve prospěch použití ukazatele nákladů k majetku pro hodnocení účtu na nadměrné obchodování. Kratší doba expirace těchto nástrojů totiž nutně vede k vyšší frekvenci obchodování. Ukazatel nákladů k majetku, který úzce souvisí s analýzou rovnováhy výnosů a nákladů (Break-even analysis) 13, do hodnocení zahrnuje též úrok z úvěru. Je tedy vhodnější i pro analýzu nadměrného obchodování na marginových účtech, které díky nuceně uzavíraným pozicím a obchodování na základě páky vykazují vyšší frekvenci obchodování. Analýza rovnováhy výnosů a nákladů umožňuje sledovat náklady obchodování na účtu a rozhodnout, zda je zvolená strategie vhodná pro příslušného zákazníka. Uvedené vede k závěru, že u opčních a marginových účtů je vhodné pro analýzu nadměrného obchodování použít ukazatele Cost to Equity. III. Náhrada škody Dalším problematickým aspektem churningu je odpovědnost obchodníka s cennými papíry za škodu. Podle jednoho názoru je obchodník odpovědný za provize a jiné poplatky, které nadměrným obchodováním získal, podle jiného názoru musí poškozenému zákazníkovi uhradit též rozdíl mezi pravděpodobnou hodnotou účtu, kterou by měl, pokud by nebyl nevhodně obchodován a hodnotou poté, co na něm byl prováděn churning. 14 Z pohledu Komise je tato otázka důležitá, neboť výše způsobené škody je jedním z faktorů ovlivňujících sankci ukládanou obchodníkovi. Zákazník, který se rozhodl investovat svoje volné prostředky, očekává a je srozuměn s tím, že se jeho investice bude v čase vyvíjet. Tento vývoj může být pro zákazníka pozitivní, ale také negativní. V souladu s tímto předpokladem je Komise názoru, že škodu způsobenou zákazníkovi netvoří pouze zaplacené provize, úroky nebo jiné poplatky obchodníkovi, ale též škoda (ušlý zisk) určitelná jako rozdíl mezi aktuální hodnotou majetku na účtu a hodnotou, kterou by majetek měl, pokud by byl účet spravován řádně. Hodnotu ušlého zisku je třeba určit na základě investičních záměrů zákazníka s vkládanými prostředky. Jestliže bylo zákazníkovým záměrem investovat do akcií, je třeba řádný vývoj portfolia určit na základě příslušného indexu. 15 Pokud chtěl zákazník investovat způsobem přinášejícím 13 Analýza, jaký musí být minimální výnos na účtu, aby se vůbec zaplatily náklady na něm vzniklé. 14 Ferdinand S. Tinio: Stockbroker Churning Liability 15 Volba rozhodného indexu závisí na konkretizaci zákazníkových investičních záměrů s ohledem na obor (technologie, stavitelství apod.) a teritorium (Česká republika, Spojené státy americké, Německo apod.). Možná je i kombinace několika indexů v příslušném poměru.

8 nízkorizikový pravidelný zisk, bude jako podklad výpočtu náhrady škody zvolen výnos poskytovaný v příslušné době konzervativními typy investičních nástrojů. Názor Komise o nutnosti zohlednit ve výpočtu škody způsobené zákazníkovi též předpokládaný vývoj jeho portfolia je zastáván i judikaturou ve Spojených státech amerických. 16 Tato část se zabývá pouze škodou vzniklou na účtu zákazníka. Není vyloučeno, že zákazník bude v soukromoprávním sporu uplatňovat na obchodníkovi i náhradu jiných škod způsobených např. vedením sporu s obchodníkem. Kontaktní osoba: Mgr. Evžen Šťastný, tel.: , 16 V případu Hatrock v. Edward K. Jones & Co. (Hatrock v. Edward K. Jones & Co., 750 F. 2d 767 (9th Cir. 1984)) se soud vyjádřil, že investor by měl obdržet nadměrné provize účtované obchodníkem a pokles hodnoty investorova portfolia, v který vedlo podvodné obchodování. Kalkulace pro určení poklesu hodnoty účtu je rozdíl mezi tím, co by žalobce měl, pokud by s účtem bylo nakládáno řádně a co měl ve skutečnosti, když poškozování skončilo. V případu Davis v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. (Davis v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., 906 S.W. 2d 1206 (8th Cir. 1990)) při určování náhrady škody odvolací soud souhlasil se soudem první instance, že zákazníkovou škodou, přestože účet dosahoval zisku, jsou provize zaplacené v souvislosti s neschválenými obchody a churningem a ztráta hodnoty zákazníkova účtu nebo ztráty hotovosti utrpěné zákazníkem. Takovou částkou je hodnota, kterou by měl účet, pokud by na něm nebyly prováděny neoprávněné obchody nebo churning mínus částka, kterou zákaznice obdržela, včetně hodnoty účtu a peněz zaplacených jí obchodníkem.

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost World Investment Mediator s.r.o., (dále jen Zprostředkovatel ) v souladu s ust. 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

K pravidlům jednání se zákazníky

K pravidlům jednání se zákazníky Z rozhodovací praxe KCP/4/2005 K pravidlům jednání se zákazníky Jednání obchodníka s cennými papíry, který při poskytování investičních služeb provádí transakce, jejichž zřejmým účelem je generování provize

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

MiFID. Markets in Financial Instruments Directive

MiFID. Markets in Financial Instruments Directive Markets in Financial Instruments Directive Směrnice o trzích finančních nástrojů Pravidla při poskytování investičních služeb Evropský předpis Výbor evropských regulátorů cenných papírů Cíl sladit ochranu

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 9/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 9/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 opravdu dotvořil formaci hlavy a ramena s dvojitým pravým ramenem. Cílová cena byla dosažena rychleji, než se dalo očekávat. Nyní se konsoliduje index

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce Bližší informace o investičních službách Korporátní akce Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX se stále pohybuje v sideway (1080 1280). Nyní je zajímavá situace tím, že nedošlo při posledním poklesu k překonání 200 denního klouzavého průměru.

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011 Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 překonal poslední maxima, která byla pod 1350. To je obecně považováno za býčí znamení. Proražení maxim bylo ale falešné a hodnota indexu se vrátila

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Technická Analýza. Fio, burzovní společnost, a.s.

Technická Analýza. Fio, burzovní společnost, a.s. Technická Analýza Fio, burzovní společnost, a.s. S&P 500: Hranice 50% fibo retracement předchozího poklesu byla již pokořena o více bodů než by bvlo zdrávo. Nicméně přesný odraz od 50% fibo není nutný

Více

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu,

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu, PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Informace o emisích a trhu Článek 1 Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob (1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů resp.

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více