S D AInfo. Obsah. Ro ník VII. Základní principy. víceúrov ových model 1. Základní principy. víceúrov ových model

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S D AInfo. Obsah. Ro ník VII. Základní principy. víceúrov ových model 1. Základní principy. víceúrov ových model"

Transkript

1 S D AInfo Informa ní bulletin Sociologického datového archivu 2 Listopad 2005 Ro ník VII. ZDARMA Základní principy víceúrov ových model 1 Dana Hamplová Sociologický ústav AV R lánek podává základní informaci o statistických metodách víceúrov ového modelování. Od 80. let se prudce rozvíjejí statistické metody ozna ované jako víceúrov ové modelování (multilevel modeling), víceúrov ové lineární modely (multilevel linear models), hierarchické lineární modely (hierarchical linear models), kontextové modely (contextual models), regresní modely s náhodnými koe cienty (random-effects regression models), modely se smíšenými efekty (mixed-effect models) i bayesovské lineární modely (Bayesian linear models). I když se nejedná o zcela totožné statistické postupy, jejich principy jsou podobné. Všechny tyto metody berou v úvahu hierarchickou podobu dat, tj. že lov k je sou ástí ur itých skupin, které pat í do v tšího celku, a že jednání lov ka odráží jak jeho individuální charakteristiky, tak vliv skupiny. Klasickým p íkladem této hierarchie je žák, který pat í do ur ité t ídy, jež je sou ástí ur ité školy, která p ísluší k v tšímu celku (nap. regionu nebo národnímu školskému systému). Nejmenší jednotkou dat však nemusí být jen jedinec, ale nap. soubor všech zam stnání jednoho lov ka. V praxi se hierarchická struktura dat odráží v tom, že datové soubory obsahují prom nné, které popisují charakteristiky jednotlivce, a prom nné, které se vztahují ke skupin, do níž tito lidé pat í, a jednání lov ka vysv tluje pomocí obou typ t chto prom nných. Nap. p i analýzách školního prosp chu máme informaci o pohlaví žáka, vzd lání jeho rodi (individuální údaje), praxi u itele i zamení t ídy na matematiku (skupinové charakteristiky) a informace o typu školy, nap. státní versus soukromá (charakteristiky skupiny vyšší úrovn ). Podobn bývají uspo ádány i datové soubory, ve kterých minimální jednotkou není jedinec, ale jeho zkušenosti. V první úrovni p inášejí údaj o konkrétních statusech (nap. o typu práce, postavení, po tu pod ízených, sociální t íd, délce trvání) a ve druhé úrovni poskytují informace o lov ku, který tento status zaujímal (nap. vzd lání i rodinný p vod). Speciálním p ípadem jsou data z longitudinálních studií, ve kterých jedinec p edstavuje vyšší úrove a jednotlivé vlny sb ru dat nižší úrove, i meta-analýza. Bryk a Randenbush [1992] upozor ují, že existují t i zp soby, jak s hierarchizovanými daty pracovat. Zaprvé, m žeme tak charakteristiky skupiny p ipsat jedinci a odhadnout lineární regresi, ve které vysv tlující prom nné zahrnují jak individuální charakteristiky (nap. pohlaví žáka a vzd lání jeho rodi), tak skupinové údaje (nap. praxi u itele v dané t íd nebo typ školy). Toto ešení je sice b žné, problém ale je, že lenové r zných skupin se v ur itých charakteristikách podobají a pozorování nejsou nezávislá (nap. všichni žáci v jedné t íd mají u itele se shodnou délkou praxe). Lineární regrese je p itom založena na p edpokladu, že pozorování nezávislá jsou. Druhou možností, jíž lze hierarchickou strukturu dat ešit, je agregace dat, p i které se ignorují rozdíly v rámci skupiny a charakteristiky pr m rného p edstavitele skupiny se p ipíšou všem jejím len m. Nevýhodou agregace ovšem je, že výsledné vztahy vypadají mnohem siln jší, než ve skute nosti jsou. T etí Obsah Základní principy víceúrov ových model Dana Hamplová Sociální koheze. Teorie, empirické p ístupy, projekty a používaná data Ivo Bayer, Markéta Sedlá ková a Ji í Šafr Plodnost z hlediska legitimity v regionálním pohledu Petra Šalamounová a Gabriela Šamanová Rozd lení domácí práce a hodnocení jeho spravedlnosti ve vybraných evropských zemích Jana Chaloupková The European Social Survey (ESS): o projektu a dostupnosti dat Klára Plecitá-Vlachová a František Kalvas Archiv kvalitativních dat MEDARD v Sociologickém ústavu Tomáš ížek možností, jak lze pracovat s hierarchizovanými daty, je víceúrov- ové modelování, které zohled uje skute nost, že p íslušníci jedné skupiny jsou si podobn jší než lidé, kte í do skupiny nepat í. Víceúrov ové modelování a lineární regrese: rozdíly a podobnosti Principy víceúrov ového modelování lze nejlépe vysv tlit na rozdílu oproti klasické lineární regresi. V lineární regresi se odhaduje konstanta a regresní koe cient, který vyjad uje, jak vysv tlující prom nná ovliv uje úrove analyzovaného jevu. 2 P edpokládá se p itom, že analyzovaný datový soubor je vícemén homogenní a že se jeho jednotlivé podskupiny výrazn neliší ani ve velikosti konstanty, ani v síle vlivu vysv tlující prom nné (konkrétn ve velikosti regresního koe cientu). Ve víceúrov ovém modelování se naopak o ekává, že se konstanta a regresní koe cient v r zných podskupinách datového sou- SDA Info vydává Sociologický ústav AV R s podporou Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy v rámci programu Informa ní infrastruktura výzkumu (reg.. projektu 1N04192). Sociologický datový archiv (SDA) Sociologického ústavu AV R uchovává a zp ístup uje elektronické datové soubory z projekt sociálního výzkumu pro ú ely jejich sekun dární analýzy a poskytuje technickou podporu pro speciální výzkumné projekty.

2 boru liší, což se vyjad uje jejich ozna ením jako tzv. náhodné koe - cienty 3 (random coef cients). Cílem víceúrov ového modelování je tuto náhodnost vysv tlit pomocí skupinových charakteristik. Op t m žeme použít p íklad žáka a t ídy. M že nás mimo jiné zajímat, zda školní prosp ch dít te souvisí s jeho pohlavím a zda jsou rozdíly mezi chlapci a d v aty stejné ve všech t ídách. Pokud rozdíly stejné nejsou, tj. konstanta nebo koe cient pro pohlaví ( i obojí) jsou tzv. náhodné, zjiš ujeme, zda velikost rozdílu mezi pohlavími souvisí s praxí u itele, který má t ídu na starosti (lze se nap íklad domnívat, že rozdíly budou zvláš velké u nezkušených u itel ). Jak si vysv tlení náhodnosti pomocí skupinových charakteristik p edstavit v praxi? Soubor regresních koe cient a konstant získaných za jednotlivé skupiny má ur itý pr m r a ur itou varianci a víceúrov ový model se snaží vysv tlit práv tuto varianci. Technicky se to eší odhadem regresních rovnic na dvou úrovních. Rovnice na nižší úrovni se podobají klasické regresi a odhaduje se v nich hodnota závislé prom nné u I-tého jedince v J-té skupin jako Y ij = 0j + 1j X 1j + e ij, kdey ij je odhadovaná hodnota závislé prom nné, 0j konstanta ve skupin J, 1j vliv prom nné X 1 ve skupin J a e ij náhodná chyba. Výsledkem regresních rovnic ve druhé úrovni však není hodnota závislé prom nné, ale koe cient a konstanta pro rovnici první úrovn, které se odhadují jako 0j = Z j + u 0j, 1j = Z j + u 1j, kde 0j a 1j jsou konstanta a koe cient pro regresní rovnici první úrovn, 01 a 11 vliv skupinové charakteristiky Z na konstantu a koe cient první úrovn a u 0j a u 1j náhodné chyby. Konstanta i regresní koe cient na vyšší úrovni jsou stejné pro všechny skupiny, ozna ují se proto jako tzv. xní koe cienty ( xed coef cients). Pokud se odhadne víceúrov ový model jen s konstantou (tj. bez jakýchkoliv vysv tlujících prom nných), m žeme z jeho odhadu vypo ítat tzv. vnitroskupinovou korelaci (intraclass correlation), která vyjad uje, jak velkou ást variance lze vysv tlit na skupinové úrovni. P i odhadování víceúrov ového modelu samoz ejm není nutné, aby se se všemi koe cienty na nižší úrovni pracovalo jako s náhodnými, a pokud se vliv prom nné v jednotlivých skupinách neliší, je vhodné použít xní koe cient. Podle toho, které koe cienty jsou náhodné a které xní, lze rozlišovat celou adu typ víceúrov ových model. Bryk a Randenbush [1992, 2002] nap íklad hovo í o modelech s náhodnými konstantami, ale xními koe cienty prom nných, modelech s náhodnými konstantami i koe cienty i modelech s nenáhodn variujícími koe cienty. ML modely vyžadují relativn vysoký po et skupin (v ideálním p ípad 100 a více). Podle Hoxe [2002] však simulované odhady ukazují, že víceúrov ové modely lze odhadovat i s nižším po tem skupin (mén než 10), je ale nutné po ítat s tím, že odhad podhodnocuje standardní chybu. Doporu uje proto, aby se za statistickou významnost nepovažovala hladina alfa = 0,05, ale vyšší íslo (nap. 0,09 u skupin a 0,06 u 100 skupin). Software Technický výpo et koe cient ve víceúrov ových modelech je pom rn složitý a vyžaduje trp livost a specializované statistické programy. Odhad i jednoduchého modelu se m že pohybovat v ádech n kolika dn. P i výb ru softwaru je t eba vzít v úvahu, jaký typ statistické procedury p i odhadech používáme [více viz Hox 2002]. Mezi nej ast ji používané programy pat í HLM (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling), který Kreft a Leeuw [1998], nazývají o ciálním softwarem víceúrov ového modelování, GLLAMM (Generalized linear latent and mixed models), jenž pracuje v prost edí statistického programu Stata, nebo Mlwin. Možnost odhadovat základní víceúrov ové modely je i v nov jších verzích SPSS. GLLAMM lze v podob ado- lu pro Stata zdarma stáhnout ze stránek jeho spušt ní však vyžaduje, aby m l uživatel Statu Verze 9. Zkrácenou studentskou verzi HLM lze získat zdarma z adresy Ukázkové syntaxe pro HLM, MLwiN, SAS a GLLAMM a data k p íklad m Joopa Hoxe [2002] jsou k dispozici na internetové adrese Záv r Tento text si nekladl za cíl podrobn ji popsat procedury víceúrov ového modelování, ale p iblížit tená i jeho základní pojmy a principy, a umožnit tak lepší porozum ní text m, které s víceúrov ovou analýzou pracují. Zájemc m o bližší porozum ní této metod je v sou asnosti k dispozici celá ada u ebních text i s konkrétními ukázkami. Na záv r je t eba ješt dodat, že víceúrov ové modelování lze využít i pro analýzy t í a více úrovní. Tyto modely jsou však velmi náro né na odhady, protože koe cienty vysv tlujících prom nných na první úrovni mohou nabývat podobu náhodných koe cient na obou vyšších rovinách, regresní koe cienty z druhé úrovn mohou nabývat podoby náhodných koe cient na t etí úrovni a navíc regresní koe cienty pro interakce mezi úrovní jedna a dv mohou být náhodné ve t etí rovin. T í- a víceúrov ové modely se proto používají spíše z ídka a ne všechny softwary specializované na víceúrov ovou analýzu je um jí odhadnout. Nap. podprogram Staty Gllamm odhaduje jen dvouúrov ové modely, HLM umí odhadovat modely s maximáln t emi úrovn mi. Poznámky 1 Tento lánek vznikl v rámci projektu Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti podporovaného grantem GA AV R 1QS Podobné principy platí i p i modelování dichotomické prom nné, kde však dochází k nelineární (nap. logitové) transformaci. 3 Tato terminologie m že být matoucí, protože i konstanta se nazývá náhodným koe cientem. Citovaná a doporu ená literatura Bryk, A.S., S.W. Randenbush 1992 (2002). Hierarchical Linear Models. London: Sage. Hox, J Multilevel Analysis. Mahwan: Lawrence Erlbaum Associates. Kreft, I., J. de Leeuw Introducing Multilevel Modeling. London: Sage. Sociální koheze. Teorie a empirické p ístupy, projekty a používaná data 1 Ivo Bayer, Markéta Sedlá ková, Ji í Šafr Sociologický ústav AV R lánek nabízí vstupní pohled do problematiky zkoumání sociální koheze na lokální a makrospole enské úrovni. P edstavena je teoretická diskuse pojmu a r zné typy indikátor, ada výzkumných projekt a typ analyzovaných dat. K pojmu koheze Sociální kohezi i soudržnosti 2 v nují v sou asnosti pozornost sociální v dy i praktická politika. Tato tematika se objevuje v posledních patnácti letech jako jeden z centrálních cíl evropských zemí jak na lokální, i národní, tak i na nadnárodní úrovni. Koheze p edstavuje nejd ležit jší podmínku stability politického systému, bezpe nosti a zdroj ekonomické výkonnosti. Ukazuje se, že nedostatek sociální soudržnosti, indikovaný jako slabé sociální vazby a nízká solidarita v komunitách, m že vést ke zvýšenému tlaku na výdaje z ve ejných rozpo t. Mluví se též o nové krizi sociální koheze [Forrest a Kearns 2001], která je zp sobena zastavením r stu st ední t ídy a s ní spjatého životního stylu, rostoucími nerovnostmi a z nich plynoucí sociální fragmentací a úpadkem sdílených morálních hodnot. Studium koheze souvisí také s p íbuznými pojmy, jako je solidarita, udržování sociálního ádu, kolektivní identita, sociální konsensus, inkluze/exkluze, sociální kapitál, které jsou n kdy chápány p ímo jako její synonyma. Kohezivní spole nost i skupinu lze de novat také pomocí negativních fenomén. Jako protiklad soudržn p sobících jev bývá nej ast ji zmi ována anomie (absence norem), sociální rozpad a diferenciace [Beck 2001], slabé sociální vazby i nízká úrove sociální solidarity [Berger-Schmitt 2002]. V moderní sociologii - 2 -

3 m sta (mezioborové tzv. urban studies) jsou používány koncepty jako sociální dezorganizace, sociální dislokace a sociální dezintegrace [Hirsch eld, Bowers 1997]. Jak upozor ují Kearns a Forrest [2000], p i výzkumu a implementaci politik podporujících soudržnost je zapot ebí odlišovat prostorové úrovn, v nichž koheze vzniká: národ mezi m sty, m sto m stský region a sousedství. Toto prostorové rozlišení je d ležité, nebo koheze na jedné úrovni nemusí p ispívat ke kohezi vyššího celku. Proto o sociální kohezi nelze jednozna n hovo it jako o pozitivním sociálním fenoménu bez uvedení daného kontextu. Sociální koheze v teoretickém diskurzu Pro empirické výzkumy není teoretická diskuse v žádném p ípad podružná. Naopak, podle daného p ístupu nebo diskurzu se volí jak p edm t výzkumu, tak i výzkumné techniky. V teorii nalezneme problematiku koheze zhruba v rámci t í r zných diskurs : teorie moderny a modernizace, teorie ob anské spole nosti a ob anství a teorie sociálního státu. Teorie moderny a modernizace Koncepce v rámci teorie moderny souvisí p vodn s klasickým rozlišováním p edmoderní a moderní spole nosti. V konkrétní podob lze rozlišit normy a rutiny, které vycházejí z pevných tradi ních forem komunikace ve spole enství, jako rodinné, lokální, náboženské aj. kontakty, od takových norem, které vyr stají na p d širší spole nosti. Tyto druhé nebo také nové normy vznikají v difúzním prostoru spontánn rozvíjených forem spolupráce, které jsou schopné p ekonat statusové, zájmové i jiné bariéry. Claus Offe [1999] mluví o civiliza n spole enských formách soudržnosti, které vytvá ejí sociální vazby i p es vžité tradice a normy a nikoliv v nich. Charakterizuje je relativní nezávislost na konkrétním statusu a primordiálním zakotvení, nízká míra exkluzivity a nepot ebnost speciálních p edpoklad pro spolupráci. Do této kategorie lze za adit také pojetí odvozující sociální soudržnost ze široce pojatého sociálního konsensu v kontextu sociální diferenciace, navíc v souvislosti s procesy modernizace [Machonin a kol. 2004]. Teorie ob anské spole nosti a ob anství Ob anská spole nost je ve ejný prostor mezi státní a soukromou sférou, vypln ný množstvím autonomních organizací a iniciativ. P edm tem zkoumání jsou kolektivní normy, které nejsou chápány jako právní normy, ale jako normy civic society, které podstatným zp sobem sociální soudržnost zajiš ují. Tento p ístup navazuje na komunitaristickou diskusi, zd raz ující, že ob anská spole nost se vytvá í p edevším zdola a požadavek demokratických práv je tedy nutn spojen s p evzetím zodpov dnosti jednotlivými ob any. Sociální soudržnost v tomto smyslu lze de novat v závislosti na smyslu ob an pro v ci ve ejné a na jejich ochot se prakticky angažovat, a to i v politických otázkách. Celý diskurs navazuje na teorii komplementárnosti ob anské spole nosti vi systém m politické moci a ekonomického sv ta. O ob anské spole nosti pojednává jako o t etí sfé e, která ob ostatní sféry nezbytn dopl uje. V centru pozornosti je sociální soudržnost a její komponenty nikoliv samostatn, ale práv ve vztahu k ostatním dv ma sférám. Vztah k politické participaci rozebírá asi nejd kladn ji van Deth [1997, 2000]. Zde souvisí zkoumání sociální soudržnosti, zvlášt pak jejích aktivizujících lánk, všeobecn s výzkumy politické participace a zájmu o politiku, nap. se zkoumáním spolkového života a jeho vlivu na politickou aktivizaci ob an. Krom toho se pozornost v nuje jednorázovým akcím s politickým charakterem, jako jsou demonstrace, podpisové akce atd. Na lokální úrovni sem pat í všechny aktivity, hodnoty a postoje, které jsou výrazem místní solidarity a tuto solidaritu upev ují. Rozhodující je míra sdílené spoluzodpov dnosti za lokální problémy a podíl na angažovanosti v nich. Teorie sociálního státu Souvislost mezi sociální soudržností a sociálním státem je nejrozší- en jší v praktickém používání, ale je bohat zastoupena i v sociologickém diskurzu. V sou asné dob je stále více pojímaná na pozadí krize státu sociálního zabezpe ení. Tato krize má tím, že vede k odbourávání státu sociálního zabezpe ení, jednozna n desintegrující ú inky na sociální soudržnost, vede k desolidarizaci spole nosti. ím sociáln polarizovan jší je spole nost, tím menší je spole ný horizont zkušeností individuí, ímž se zmenšuje základ pro kooperaci orientovanou na spole enství. Manfred Schmidt [1998] zjistil, že zájem ob an o budoucnost je tím v tší, ím rozsáhlejší je stát sociálního zabezpe ení. Na druhé stran není sociální soudržnost prostou funkcí bohatství spole nosti [Delhey 2002]. Všeobecn však platí, že ím delší je asový horizont ob an, tím spíše jsou ochotní investovat do inností p ispívajících k r stu koheze. Dimenze sociální koheze V sou asných analýzách je sociální koheze pojímána bu jako multidimenzionální jev nebo jako latentní konstrukt s mnohonásobnými indikátory, což Friedkin [2004] nazývá multidimenzionální resp. multi- -indikátorový p ístup. Variant dimenzí sociální koheze se v literatu e vyskytuje zna né množství, jejich p ehlednou systematizaci uvád jí Forrest a Kearns [2001]. Roz le ují je nejprve na p t nejzákladn jších dimenzí domén. P i empirickém výzkumu jsou tyto obecné dimenze dále operacionalizovány do díl ích jev a konkrétního chování lidí, které vede ke kohezi skupiny i spole nosti (viz tabulku 1). Pojetí uplat ované Evropskou komisí, koncipované kolektivem Wolfganga Becka [2001], chápe sociální kohezi spolu se sociáln ekonomickým zabezpe ením, sociální inkluzí a zplnomoc ováním za jednu ze vzájemn propojených složek kvality sociálního života. Soudržnost tvo í p t dimenzí, které zárove p edstavují její indikátory: bezpe nost ve ejnosti; mezigenera ní solidaritu; kohezi sociálních status a ekonomickou kohezi; sociální kapitál, sít a d v ru; altruismus. eský sociolog Ji í Musil [2005] rozlišuje z hlediska obsahové úrovn p t jiných dimenzí: sociáln -strukturální (mobilita, sociální struktura, inkluze/exkluze), institucionální (instituce a normy), kulturn -symbolickou (kulturní symboly a hodnoty), dimenzi identit (p ináležitost ke komunit a tolerance) a aktivit (participace). Podle Reginy Berger-Schmittové [2002] lze p i výzkumech tyto dimenze subsumovat do dvou hlavních dimenzí. První dimenze nerovnosti se týká r zných oblastí distribuce bohatství ve spole nosti: rovné p íležitosti r zných skupin obyvatelstva, míra nerovností a sociálních št pení, rozsah sociálního vylou ení a diskriminace. Druhou pak p edstavuje dimenze sociálního kapitálu, pod kterou zahrnujeme: vazby, které vedou k navazování sociálních kontakt resp. spojují, sdílené hodnoty a normy, d v ru v ostatní lidi a spole enské instituce, pocit solidarity, smysl pro sounáležitost s komunitou a sdílenou identitu. Hledání konceptuálního rámce výzkumu sociální koheze se v nuje také kanadská socioložka Jane Jenson [Jenson 1998; Beauvais, Jenson 2002]. Ta ve své hojn citované stati [1998] klasi kuje na základ rozboru sociologické literatury p t základních dimenzí reprezentujících sociální kohezi. Dimenze jsou vymezeny následujícími protikladnými pojmy: sounáležitost / izolace (sociální koheze jako sdílené hodnoty, smysl pro p ináležitost ke komunit ), inkluze / exkluze (koheze vyžaduje širokou ú ast na tržním výkonu, konkrétn na pracovním trhu), participace / pasivita (koheze vyžaduje management ve ejných záležitostí a partnerství t etího sektoru jako opozici k deziluzi z politiky), uznání / odmítnutí (koheze znamená pluralismus ne jako pouhý fakt, ale jako zvláštní sílu, kterou je tolerance k rozdíl m) a legitimita - 3 -

4 / nelegitimita (sociální koheze p edpokládá uchování ve ejných i soukromých institucí, které jednají jako mediáto i kon ikt ). Jenson zd raz uje, že kulturní a lingvistické rozdíly nejsou pro sociální kohezi ur ující, nebo ta nezávisí na jejich existenci i neexistenci, ale na tom, jak se da í rozdíly zvládat [ibid.: 31]. Zásadním úkolem pro diskuzi je tak identi kace mechanism a institucí pot ebných k vytvo ení rovnováhy mezi sociální spravedlností a sociální kohezí. Dimenze navržené Jensonovou doplnil Paul Bernard [1999] o šestou dimenzi rovnosti / nerovnosti. Tím propojil analytickou perspektivu koheze s principem rovnosti a sociální spravedlnosti. P ístupy k mení V tšina výzkumných projekt zabývajících se sociální kohezí pracuje s jejími úrovn mi i dimenzemi, které následn operacionalizuje do mitelných znak. Indikátory lze rozd lit do dvou skupin podle toho, jak vznikala data, ze kterých jsou konstruovány. První, mnohem menší skupinu tvo í indikátory odvozené z dat, které vznikly p ímo za ú elem mení n jaké dimenze sociální koheze, nej ast ji ve spojitosti s výzkumem sociálního kapitálu, bezpe nosti nebo participace. Druhou, v tší skupinu tvo í indikátory pocházející z již provedených výzkum a datových bází, které se primárn kohezi nev nují, a jsou proto používány v sekundární analýze odvozující kohezi nep ímo. Doménu primárního výzkumu koheze p edstavoval p vodn výzkum malých skupin. Mení koheze bylo rozpracováno již ve t icátých letech minulého století v sociometrii, která se zabývá m - ením interstrukturních vazeb v malých sociálních skupinách. Sociáln psychologický p ístup (L. Festinger a další) zd raz uje postoje a jednání individuálních len skupiny. Jedná se p edevším o délku trvání lenství, ale i o okolnosti, které ovliv ují toto trvání, dále participaci na skupinových aktivitách, kooperaci nebo jiné p isp ní ku prosp chu skupiny (teorie skupinové dynamiky) [Friedkin 2004]. P íklad, jak lze pom rn jednoduše operacionalizovat v dotazníkovém šet ení sociální kohezi na lokální úrovni místa bydlišt, p edstavuje p ístup orientovaný na zkušenost a jednání používaný výzkumem British Crime Survey z roku Ten k mení koheze využívá bloku p ti otázek 3, kde první zní: Jaké povahy je podle vás lokální spole enství, ve kterém žijete d lají lidé v ci spole n a snaží se navzájem si pomáhat, i se starají spíše sami o sebe? Další otázky zjiš ují hodnocení atraktivity místa pro bydlení, nej ast ji se vyskytující sociální problémy v lokalit, návrhy a ú ast na jejich ešení. Obdobn postupoval i n mecký projekt KOMPASS. Hierschvield a Bowers [1997] ve svém výzkumu koheze m stských lokalit v Liverpoolu v kontextu kriminality rozlišili p ímé a nep ímé indikátory. První p edstavují úrove sociální kontroly vykonávanou obyvateli lokality, druhé zahrnují vysokou uktuaci obyvatel, nízký socioekonomický status, sociální heterogenitu a rozpad rodin. Tyto obecné indikátory dále operacionalizují do díl ích znak, které využívají v sekundární analýze. Jedná se o agregovaná data (policejní záznamy, o ciální statistiky, výzkumy spot ebního chování). V roce 2000 se v Kanad pod záštitou neziskové organizace Canadian Council on Social Development (CCSD) uskute nil seminá akademických i vládních odborník nazvaný Social Cohesion Indicators Project. Kladl si za cíl najít možné indikátory sociální koheze a posunout konceptuální de nici sm rem ke kvanti kovatelným indikátor m, které by bylo možno získat z již existujících databází z 80. a 90. let. Experti je roz lenili na indikátory podmínek s vlivem na sociální kohezi, které se dále št pí na ekonomické podmínky, životní šance a ukazatele kvality života, a na prvky sociáln kohezivní aktivity, kterými jsou mítka ochoty ke spolupráci a participaci. Každý z t chto indikátor je dále operacionalizován do zcela konkrétních znak [detailní vý et viz Jackson et. al. 2000: ]. Ekonomické podmínky mající vliv na aktivity p íznivé sociální kohezi zahrnují: distribuci p íjm (6 znak ), p íjmovou polarizaci (3), chudobu (3), zam stnanost (4), prostorovou mobilitu (1). Životní šance pak obsahují: pé i o zdraví (5), vzd lání (4), odpovídající a dostupné bydlení (3). Dalším indikátorem je kvalita života p edstavující: zdraví obyvatelstva (4), osobní a rodinnou bezpe nost (6), ekonomické zabezpe ení (4), situaci rodin (5), využití volného asu (4), životní podmínky rozdvojené na infrastrukturu podporující interakce (2) a komunika ní sít (3), kvalitu p irozeného životního prost edí (3). Druhou skupinou jsou prvky sociáln kohezivní aktivity: zaprvé ochota kooperovat sestávající se z d v ry v druhé lidi (1 znak), d v ry v instituce (2), respektu k odlišnosti imigrant (2), vnímání vzájemnosti (3), sounáležitosti (2); zadruhé participace len ná na sociální spot ebu resp. sociáln podp rné sít (3), ú ast v sítích a skupinách dobrovolnictví (4), skupinové aktivity (4), míru dobro- inné aktivity (1) a politickou participaci (1). Samostatný indikátor tvo í gramotnost (1). Jak je patrné z vý tu velkého množství položek indikátor, kanadský p ístup p edstavuje z ejm nejpodrobn jší operacionalizaci sociální koheze. V podobném duchu realizuje n mecký ZUMA v Mannheimu sp ízn ný nadnárodní projekt European System of Social Indicators (EUSI), o n mž referujeme dále. Berger-Schmittová [2002] v analýze sociální koheze mezi zem mi EU d lí základní dimenze (nerovnost a sociální kapitál) na další subdimenze, a ty pak pokrývá konkrétními indikátory (viz tabulku 2). Tyto ukazatele za období 80. a 90. let získává z datových bází statistických ú ad sledovaných zemí, údaj WHO, OECD, EU a Eurobarometru. Pro dimenzi nerovnosti vytvá í z 22 indikátor souhrnný welfare index (rozsah 0 až 100) 4. Výzkumné projekty zkoumající kohezi a zdroje dat Výzkum sociální koheze je ve spole enských v dách v poslední dekád pom rn rozvinutou oblastí, kterou zde lze postihnout pouze z ásti. Výzkumy sociální koheze na r zných úrovních podporuje mnoha programy výrazn Evropská unie. Nap. v 6. rámcovém programu pro výzkum lze nalézt více než 80 projekt zkoumajících p ímo nebo nep ímo sociální a ekonomickou soudržnost 5. Výzkumných témat je nep eberné množství, nej ast ji se jedná o participaci, sociální exkluzi, migraci, životní podmínky v problémových m stských tvrtích, kriminalitu, za le ování minorit, chudobu a reformu sociálního státu. Sociální kohezí se zabývá i mnoho výzkum, jejichž p edm tem je studium sociálního kapitálu, o nichž jsme psali v minulém SDA-Info [Sedlá ková, Šafr 2005]. P íkladem jednoho z nich je projekt CONS- CISE - Contribution of Social Capital in the Social Economy to Local Economic Development in Western Europe, který na mezinárodní úrovni studoval roli neziskového sektoru a sociálního kapitálu v lokálním ekonomickém rozvoji, sociální kohezi a za le ování (inkluzi) 6. Výzkumné projekty (regionální) koheze p i Univerzit v Sussexu (Velká Británie) Na Univerzit Sussexu ve výzkumném geogra ckém centru je realizováno n kolik výzkumných projekt s mezinárodní ú astí: Evalua

5 ting the impact on cohesion of EU competitiveness and competition policies 7, Inequality and Cohesion project 8. Cílem t etího projektu ESRC Project on Regional Economic Performance, Governance and Cohesion in an Enlarged Europe 9 je zkoumat trendy v regionálních nerovnostech a sociální kohezi v kontextu zm n produk ních systém, pracovních trh a demogra ckých režim v zemích EU, p edevším pak ve Velké Británii, ve st edomo ské oblasti a ve st ední a východní Evrop. K tomu je budována vlastní databáze pro srovnávací analýzu ekonomické výkonnosti (nezam stnanost, pracovní doba, indikátory produktivity atd.). Projekty zkoumající social indicators v Kanad Studiu sociální koheze je zna ná pozornost v nována také v Kanad na univerzit v Montrealu, v p idruženém think-tanku Canadian Policy Research Networks (CPRN) a neziskové organizaci Canadian Council on Social Development 10. O rozsáhlém projektu Social Cohesion in Canada: Possible Indicators [Jackson et al. 2000] jsme již referovali v p edchozí ásti pojednávající o indikátorech. Existuje také Social Cohesion Project 11, který zkoumá kohezi v kontextu globalizace. O ciální projekty Evropské unie a EUROSTATu Sb rem dat o sociální kohezi se zabývá i Evropská unie. Evropská komise 12, sekce Regional Policy vydává Report on Economic and Social Cohesion 13, kde p ináší tvrdá statistická data o nezam stnanosti, vzd lanosti, ve ejných výdajích, dopravní dostupnosti a HDP jednotlivých region (NUTS 2). Zpráva nabízí p ehledné zpracování v statistické p íloze s mapami, grafy a tabulkami 14. Zajímavý je projekt Urban Audit, který sleduje 250 vybraných statistických indikátor v 256 velkých m stech v 27 evropských zemích. 15 Sleduje demogra cké, sociální a ekonomické údaje, ob anskou angažovanost, vzd lanost, kvalitu životního prost edí, dopravu, úrove informatizace a kultury. Návšt vník webové stránky projektu má možnost vyhledávat pro ly jednotlivých m st, srovnávat je navzájem i stahovat data (v CSV formátu). Projekty a výzkumy v n mecky mluvících zemích V N mecku je sociální koheze jedním z témat projektu Social Indicators realizovaného p i Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) 16 v Mannheimu, který vedle indikátor sociální koheze pro N mecko pracuje rovn ž na European System of Social Indicators (EUSI). N mecký statistický ú ad (Statistisches Bundesamt) vydal ve spolupráci s WZB a ZUMA ve svém Datenreport 2002 kapitolu o sociální soudržnosti v Evrop. 17 Jedná se o výsledky Euromodulu z let 1999/2000 z t chto zemí: Ma arsko, N mecko, Slovinsko, Špan lsko, Švédsko a Švýcarsko. Zkoumá vnímání sociálních kon ikt, míru sociálních nerovností a jejich percepci, d v ru a participaci jako i bezpe nost a kriminalitu v obci. Datenreport 2004 obsahuje obdobnou, ale stru n jší kapitolu od Reginy Berger-Schmittové Aspekte des sozialen Zusammenhalts, kde srovnává více zemí (data jsou z European Social Survey 2002/03 a z Eurobarometru 2001) 18. P edm tem zkoumání jsou sociální kontakty, d v ra a ochota angažovat se. Sociální soudržností na komunální úrovni se zabýval také dlouhodobý a velmi rozsáhlý projekt KOMPASS, ízený Bertelsmann Stiftung a GEBIT Müster 19. Projekt je už ukon en, ale obce, v nichž byl provád n, v implementaci výsledk pokra ují. Nebyl zamen pouze na výzkum, ale práv na vytvo ení konceptu, jak sociální soudržnost a kvalitu života v komunitách zvýšit. Výsledkem [Bruckner et al. 2002] jsou návrhy pro decizní sféru 20. Sou ástí projektu byl i empirický výzkum, který provád l Institut für Demoskopie Allensbach 21. Zkoumána byla tato témata: sousedské vztahy, lenství v dobrovolných organizacích, chudoba a nezam stnanost, bydlení, d v ra v komunální politiku a integrace cizinc. Pro Švýcarsko existují v rámci stránek tam jšího statistického ú adu Bundesamt für Statistik data o sociální soudržnosti. Zajímavé z našeho hlediska jsou údaje o lenství v dobrovolných organizacích a o participaci 22. Výzkumný projekt Sociální a kulturní soudržnost v diferencované spole nosti ( R) V sou asnosti je v R realizován rozsáhlý projekt Sociální a kulturní soudržnost v diferencované spole nosti (CESES UK) 23, který navazuje na p edchozí výzkum zamený na mechanismy dosahování sociální soudržnosti s d razem na sociální strati kaci a roli sociálního státu v procesu modernizace [Machonin a kol. 2004] Momentáln probíhají soub žn výzkumné projekty jednotlivých tým : mezinárodní komparace indikátor kvality života ve vybraných zemích EU, komunitní výzkum vybraných malých lokalit v kontextu analýzy periferních/ rozvojov potenciálních území R (CESES UK), expertní šet ení problematiky sociální exkluze a inkluze (FSS MU), kvalitativní výzkum solidarity v rodinách pe ujících o staré lidi (FSV UK). Dále se v rámci kontinuálního výzkumu Naše spole nost realizuje vícefázové šet ení ve ejného mín ní (SOÚ AV R), které se soust edí na používání a porozum ní pojmu sociální soudržnost v eské populaci, její hodnotové orientace, vnímání sociálních nerovností a kon ikt, hodnocení kvality mezilidských vztah a problematiku d v ry. Práv probíhající velký reprezentativní výzkum Sociální a kulturní soudržnost, mobilita a p edávání hodnotových orientací a postoj (SOÚ AV R) se pokouší o komplexní zkoumání soudržnosti v dimenzích a indikátorech používaných ve výzkumech a konceptech výše popsaných (hodnoty, ob anská kultura, sociální kapitál, dynamika nerovností atd.). Záv r Mohli jsme p edstavit pouze stru ný výb r ze všech projekt a výzkum. Co drží spole nost pohromad, je centrální téma sociologie již od jejího po átku, teprve v posledních dvou dekádách se sociální koheze stává p edm tem empirického bádání. To je mimo jiné dáno zájmem decizní sféry, která nancuje rozmanité výzkumné projekty s o ekáváním konkrétních, v praxi použitelných výsledk. Poznámky 1 lánek vznikl v rámci projektu Sociální a kulturní soudržnost v diferencované spole nosti (reg.. 1J028/04 DP2) podpo eného Národním programem výzkumu Ministerstva práce a sociálních v cí R. ásti tohoto textu byly publikovány ve Studiích CESES 9/2004 [Šafr, Sedlá ková; Bayer 2005]. 2 Termíny soudržnost a koheze používáme v tomto textu jako synonyma. Nicmén auto i této stati navrhli jinde [Šafr, Sedlá ková 2005] používání pojm koheze a soudržnost v odborném jazyce odd lovat. Pojem koheze tak vymezují pro sociáln v dní diskurs, soudržnost pak pro praktický-sociopolitický diskurs. 3 P esné zn ní v British Crime Survey Questionnaire (03/11/03) je dostupné na The Question Bank; Social Surveys and Research Questionnaires Online, 4 Hodnota indexu v roce 1997/99 pro eskou republiku byla 53, p i emž nejvyšší hodnoty z tehdejších zemí EU dosáhlo Švédsko (75), nejmén ecko (47). 5 Jejich p ehled lze nalézt na adrese informa ního serveru evropské v dy 6 Internetovou prezentaci projektu naleznete na: viz též Šafr, Sedlá ková [2005] Prakticko-politickou strategii Evropské komise pro podporu soudržnosti (Directorate General of Social Cohesion) je možno nalézt na 13 Poslední zprávou o stavu soudržnosti je t etí z roku Vybraná data z EUROSTATu nabízí i eský statistický ú ad na http: //www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/socialni_soudrznost_mezinarodni_srovnani Výzkum byl provád n v n kolika vybraných m stech a krajích v Severním Porýní-Vestfálsku, Dolním Sasku a Šlesvicko-Holštýnsku. 19 Informace o celém projektu v etn ísel za jednotlivé obce a strategií jsou na 20 Dotazník je k dispozici na adrese 21 indicateur_de_devloppement/thematisch.set.706.html 22 Vedle hlavního ešitele Centra pro sociální a ekonomické analýzy (CESES, UK FSV) se na projektu podílejí Sociologický ústav AV R, Fakulta sociálních v d UK a Fakulta sociálních studií MU Brno.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje 7. Odvrácená strana migrace a rozvoje V ra - Karin Brázová Cílem této kapitoly založené p evážn na zahrani ních odborných studiích k jednotlivým témat m je poskytnout p ehled o aspektech, které problematizují

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE

Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE Community Research EVROPSKÁ KOMISE Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE VĚDA A SPOLEČNOST Máte zájem o evropský výzkum? S tvrtletníkem RTD info budete

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE

LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE Břízová Pavla: Strategie Evropa 2020: Jsou národní cíle přiměřené? Fendrich Luboš: Globalizace, vojenská moc a stát Konečná Jana: Jižní křídlo EU a regionální politika Krajča Štěpán: Regiony v evropské

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Kvali a iv a v a av a a l a Praha 2008 r r a h 2008 ISBN 978-80-86878-65-2 OBSAH 1 Úvod...9 2 Základní principy...13 3 Strategické priority...21 4 Aktivní stárnutí...21

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více