NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: UDRŽ ITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČ NÍ Č ÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/ NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘ EJNOSTÍ MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: , , a LEKTOR: MGR. MICHAL JAROLÍMEK Evropský země dě lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Práce neziskové organizace s veřejností Public relations = cílevědomá práce s veřejností v zájmu organizace Kdo je veřejnost? Nejen ta široká a anonymní, nýbrţ všechny skupiny, které nás obklopují a záleţí nám na nich (v marketingu: cílové skupiny pro naše působení, pro naši komunikaci). Dlouhodobě závisí úspěch jakékoliv organizace na její schopnosti spolupracovat s jinými subjekty v regionu a mimo něj (se samosprávou, s úřady, s médii atd.) nebo s nimi aspoň cílevědomě komunikovat. Je to tzv. podstatné okolí organizace - všechny subjekty, které mohou reálně ovlivnit její činnost, výsledky, či dokonce existenci. 1 Nejčastější cíle organizace v práci s veřejností 1. Získávat podporu veřejnosti, resp. podstatného okolí pro své poslání, pro nové myšlenky a záměry, z nichţ některé mohou být pro určité skupiny kontroverzní nebo aspoň dosáhnout jejich tolerance 2. Propagovat svůj program a sluţby, aby se dostaly k těm, kdo je mohou vyuţít 3. Získat příznivé klima pro rozvoj činnosti, pro fundraisingové kampaně (členské příspěvky) apod. 4. Rozšířit počet a udrţet účast členů, dobrovolníků apod. 5. Vytvářet dobré vztahy mezi organizací a jejím okolím pomocí systematické a cílevědomé komunikace 6. Získávat pochopení a důvěru okolí pro činnost a cíle organizace 7. Ovlivnit chování cílových skupin vůči organizace v ţádoucím směru 8. Vyjadřovat zájmy organizace a sledovat její vliv na veřejnost regionu 9. Vytvářet nebo zlepšovat pozitivní image organizace na veřejnosti (u cílových skupin) 10.Sladit zájmy cílových skupin a veřejnosti se zájmy organizace, zajistit vzájemné porozumění 11.Omezovat moţnost vzájemných konfliktů a napětí 2

3 Práce s veřejností či PR je tedy především o komunikaci. O komunikací s různými cílovými skupinami, různými formami, za pomoci různých prostředků a z různých důvodů. PR jsou trvalá činnost, nikoliv jednorázová, časově ohraničená akce. Dlouhodobý efekt práce s veřejností (na rozdíl od reklamy) je nepřímý a těţko měřitelný - je však předpokladem úspěchu obce, firmy nebo MAS. Reklama i PR pracují s cílovými skupinami, vyuţívají stejné sdělovací prostředky a přispívají k vytvoření dobrého image organizace (firmy nebo MAS). Reklama je součástí marketingu, kdeţto součástí PR bývá propagace. Avšak marketing a PR se liší v základním účelu: marketing včetně reklamy pomáhá prodávat zboţí nebo sluţby, kdeţto PR pomáhá prodávat dobré jméno firmy nebo MAS, zájem a pochopení veřejnosti, sympatie, dobrou vůli, porozumění, co největší soulad zájmů. Otázka k přemýšlení Kdo ve Vaší organizaci pracuje s veřejností? Kdo má uskutečňovat PR ve Vaší organizaci? 2 PRÁCE NEZISKOVÉ ORGANIZACE S VEŘEJNOSTÍ A S PODSTATNÝM OKOLÍM Podle čeho se člověk rozhoduje? Podle skutečnosti, nebo podle toho, jak ji vnímá? Podle toho, jaký ve skutečnosti politik, firma (manţel atd.) je, anebo podle toho, jaký si myslíme, ţe je? O chování veřejnosti rozhoduje její mínění o předmětu jejího zájmu, nikoliv pravý stav věcí. Kdo vytváří veřejné mínění? V komunitách můţeme rozeznat tzv. ekonomickou mocenskou elitu, politickou elitu, intelektuální elitu apod. Chceme-li změnit postoje nebo důvěru lidí, je efektivní zaměřit se na ovlivňování těchto vůdců. Konečný výraz VM není aritmetickým součtem všech mínění, ale 3

4 spíš aktivních mínění působících uvnitř mocenské struktury nebo skupin obyvatel. (Podobně jako kdyţ se ve volbách počítají jen hlasy těch, kteří přišli volit.) Ve skutečnosti to jsou tzv. místní elity a aktivní tvůrci mínění ( názoroví vůdci ), kdo vytváří veřejné mínění, a nikoliv nějaká vágní veřejnost - neinformovaná, tolerantní, přizpůsobivá a pasivní. Na aktivní tvůrce mínění se tak zaměřuje cílená komunikace. Kdo je názorovým vůdcem? Kdo je nejdůleţitějším činitelem v kaţdé cílové skupině? Kdo je mluvčím této skupiny (je-li organizovaná), kdo je faktickým vůdcem? Kým se členové veřejnosti dají nejsnáze ovlivnit? Koho nejvíce uznávají? Otázky k zamyšlení: S kým komunikuje vaše organizace? Kdo je jejím partnerem? Které cílové skupiny jsou předmětem zájmu vaší organizace? A kdo naopak usiluje o její pozornost? Klíčová otázka: Kdo je tzv. zainteresovanou veřejností? Všichni, kterých se týká existence a činnost organizace. V marketingu existují stakeholders = ti, kteří mají vliv. Vyplatí se proto analyzovat, kdo o rozvoji daného území fakticky spolurozhoduje. A toho přizvat do MAS, s ním spolupracovat či alespoň komunikovat a být zadobře. Vytvořte si seznam těchto důleţitých osob a institucí od náměstků hejtmana aţ po okresní pobočku Hospodářské komory a poté komunikační plán: kdo z vás je navštíví, kdy a o čem s nimi bude komunikovat. Ujasněte si, jaký by byl pro vás ideální výsledek jednání, a to a) teď a krátkodobě, b) později a dlouhodobě. Pro posilování organizace a komunikaci s okolím si sestavte pomocnou tabulku: cílová skupina cíl komunikace nebo plánovaná nejbližší kdo aktivita úkoly odpovíd á 4

5 širší veřejnost, region bez specifikace farmáři a další podnikatelé starostové a obecní zastupitelstva potenciální členové (včetně bank, středních škol, úřadů práce apod.) okolní organizace */ místní média Ministerstvo zemědělství, SZIF krajský úřad a kr. zastupitelstvo svazek obcí, Agrární komora, Hosp. komora aj. vytvářet o sobě pozitivní image, zajistit otevřenost, informovanost a transparentnost v rozhodování a v celé činnosti nabídnout členství zajistit si jejich dostatečnou podporu rozšířit počet členů, zajistit jejich různorodost a přitáhnout ty, kteří mají vlastní kapacity (personální, finanční aj.), takţe mohou pomoci spolupracovat s nimi nebo si aspoň vyměňovat informace a zkušenosti být zadobře, zásobovat zajímavostmi */ Nezapomeňte na sousedy! Okolní organizace mohou tvořit velmi ambiciózní osoby, které nebudou váhat rozšiřovat na váš úkor své území pokoutními dohodami se starosty příhraničních obcí. Vy však potřebujete naopak dobrou sousedskou spolupráci nebo alespoň výměnu informací a zkušeností. Můţete začít společnou akcí (společný seminář, společný zájezd, společný prodej místních výrobků) a pak spolupráci rozšiřovat (společné pracovní skupiny, společný postup vůči kraji apod.). Otázky k zamyšlení: Jaké je vnímané postavení vaší MAS v regionu nebo v celém kraji? 5

6 Jste vnímaní jako malí a slabí, jako důvěryhodní nebo podezřelí, jako vhodní nebo nevhodní ke spolupráci? Anebo vás okolí nevnímá? Máte tak malé výsledky, tak malý vliv, tak slabě komunikujete, že pro veřejnost neexistujete? Co je image? = představa o..., tzn. jak nás vnímají druzí, (dobré nebo špatné) jméno, pověst, (pozitivní nebo negativní) pocit spojený se jménem Image - tři základní otázky: 1. Jaký je současný image naší organizace? 2. Jaký je cílový, ţádoucí, ideální image? 3. Co je třeba učinit, abychom ho dosáhli? 3 HLAVNÍ ZÁSADY A PROSTŘEDKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ aby lidé mohli věřit, musí vědět práce s veřejností vychází především z psychologie, sociologie a ţurnalistiky práce s veřejností je funkcí (úlohou) nejvyššího vedení organizace, nikoliv externisty nebo pověřeného pracovníka dobrý image je vţdy jedním z hlavních a trvalých cílů práce s veřejností je dobré vytvářet dlouhodobou koncepci práce s veřejností zatímco reklama oslovuje veřejnost jednosměrně, public relations usilují o vzájemnou komunikaci reklama můţe být jednorázovou akcí, kdeţto PR jsou průběţnou činností, jsou systematickou prací s veřejností v komerční ani v nekomerční sféře nejde o to, prodat, ale prodávat tj. průběţně a stále komunikovat veřejné mínění má sílu ničit, ale i sílu tvořit i místní veřejné mínění nejen vyţaduje, ale také si zaslouţí systematickou pozornost Jaké informační prostředky pouţívají neziskové organizace pro práci s širší veřejnosti? Podle našeho průzkumu to jsou nejčastěji vlastní webové stránky nebo elektronické zpravodaje (40 6

7 % NNO je pouţívá běţně, často nebo pravidelně), informační semináře o aktivitách NNO (40 %), webové stránky mikroregionu nebo obcí (30 %), místní a regionální média, jako jsou zpravodaje obcí, lokální TV apod. (20 %). Jen zřídka se vydává vlastní tištěný zpravodaj. Roste však počet NNO, které vydaly propagační materiály, aby upozornily na svou existenci a výsledky činnosti. Základní seznam prostředků (ne všechny nebo ne vţdy jsou vhodné pro neziskové organizace! vybírejte uváţlivě podle situace): placené inzeráty, které spoluvytvářejí image placené články - buď zpracované redakcí, anebo vlastní sdělení pro tisk, tiskové zprávy apod. zpravodaj nebo časopis pro vlastní členy a pro občany kontaktní dopisy vývěsky a informační tabule jubilejní publikace výroční zprávy články do časopisů avíza pro následující sdělení prostřednictvím u, faxu kontaktní dárky - pro vnější i vnitřní veřejnost (publikace, pero, hodinky,...) propagační broţury, letáky a informační karty, které vysvětlují cíle, výsledky a způsoby práce neziskové organizace přímé rozhovory se zástupci cílových skupin (s vlivnými osobami) dny otevřených dveří rozhlasové a televizní reportáţe interview, brífinky, diskusní vystoupení, panelové diskuse tiskové konference a tiskové besedy vystoupení zástupce organizace na veř. akcích, konferencích, odborných seminářích veřejné akce v reţii organizace (festival, dobročinná akce) účast na soutěţích a jejich sponzorování propagační filmy o neziskové organizaci a regionu a o činnosti organizace lokální televize, zpravodaje obcí 7

8 společenská setkání (večeře apod.) besedy s občany, s rodinnými příslušníky volených členů vyvolání petice veřejná projednávání problémů ankety a průzkumy veřejného mínění videofilmy, CD, DVD hromadné y webové stránky, elektronické zpravodaje informační semináře o aktivitách MAS, o projektových záměrech apod. vlastní vizitky MAS (pro členy nebo volené představitele) jedna paní povídala! Ve dvojicích nebo trojicích vyhodnotíme vybrané tiskoviny neziskových organizací - MAS 4 POSTUPY V PŘÍPRAVĚ PR Rozlišme A/ střednědobý plán PR, B/ kampaň PR a C/ jednotlivou akci. A/ Tvorba plánu práce s veřejností 0. audit PR (v jeho rámci analýza výsledek = vytipování problémů a moţných ohroţení) 1. definice zájmů (rolí) neziskové organizace a z toho odvozených veřejností 2. určení cílových skupin a jejich zájmů, potřeb, očekávání */ 3. seznam cílů neziskové organizace vůči těmto skupinám 4. volba prostředků - plán akcí (seznam podmiňujících fin., org., pers. aj. opatření), příp. odhad nákladů, stanovení realizovatelnosti, odpovědnosti, */ Jaké má daná skupina zájmy a potřeby? Čeho chce docílit? Co tato skupina od neziskové organizace očekává? Co od ní potřebuje (i kdyţ to zatím neví a neočekává)? Příklad ke kroku 2 a 3: 8 Místní akční skupina v roli penězovodu (zprostředkovatele příspěvků místním ţadatelům)

9 prio cílová skupina jejich cíle, zájmy, očekávání, potřeby potenciální ţadatelé politici z většího města a z kraje zaměstnanci MAS naše cíle 1. převis poptávky, 2. spokojenost (kladné hodnocení práce MAS!), 3.splnění monitor. ukazatelů Lze rovněţ pouţít brainstorming a vyhodnocená opatření utřídit technikou ABC. B/ Krátkodobé kampaně PR etapa kampaně: odpovídá na otázky: 1. analýza situace (definování Co se děje? problému PR) 2. tvorba projektu kampaně Co bychom měli udělat a říkat? A proč? Jak a kdy to uděláme a řekneme? 3. realizace kampaně, komunikace - 4. vyhodnocení kampaně Jak jsme to udělali? Co z toho plyne pro příště? C/ Běžný postup při přípravě účelových akcí PR: definice problému nebo příleţitosti cíl akce okamţitá opatření střednědobá opatření (+ návaznosti) 9

10 co je třeba udělat k d o do kdy náklady kdo spolupracuje A nezapomínat na tři zlaté kroky úspěšného sdělení (viz reklama, propagace): 1. vzbudit pozornost 2. dodat informace 3. vyzvat k akci : Námět na úlohu: Co je třeba z marketingového hlediska učinit směrem k okolí při vzniku nové neziskové organizace? 5 OBECNÉ ZÁSADY A FORMY SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY Základní hodnoty vaší komunikace s médii: věrohodnost přesnost pravdivost objektivnost Vyplácí se: mít dobrý start, zejména při nepříjemnostech zajistěte médiím dobrou dostupnost informací (nezapírat se) nebo vyberte vhodného mluvčího -náctero vztahu ke zpravodajům, redaktorům a reportérům : poznejte do detailu svoji organizaci a dosavadní komunikaci lidí z organizace v dané věci odpovídejte na všechny otázky úplně, čestně a bez otálení 10

11 nepodvádějte, nezkreslujte, nepřehánějte nepromarněte ţádnou příleţitost, kdy můţete novinářům prokázat sluţbu pečujte o novináře jako o zákazníka nebuďte překáţkou, nedělejte potíţe respektujte legitimitu exkluzivity ve vztahu k jednotlivým sdělovacím prostředkům zachovávejte přísnou neutralitu poţádá-li vás novinář o zprávu, udělejte vše, abyste mu ji poskytli i kdyţ budete provokováni, nechovejte se k novinářům příkře - pomáhejte novináři, i kdyţ víte, ţe článek pro vás nebude příznivý skutečnosti líčit v nezkreslené podobě, i kdyby to bylo momentálně nevýhodné (pamatujte na Pensylvánskou železniční) informace musí být vţdy pravdivé a nesmějí se zamlčovat důleţitá fakta nereagovat emotivně, nestěţovat si, nepomlouvat aplikovat princip nejvyššího společného jmenovatele = které všechny společné zájmy má organizace a příslušná cílová skupina či celá veřejnost? 5.1. Setkání s novináři kdy : 1. bude-li přínosem pro novináře a získají zde něco, co nemohou získat snadnější cestou 2. v případě významných událostí, vzniku závaţného konfliktu apod TISKOVÁ KONFERENCE: jen tehdy, kdyţ opravdu máte co říci!!! Musí sdělovacím prostředkům poskytnout základní informace a vyjít vstříc jejich potřebám. Průběh jasný, stručný. Zařiďte si, aby vám šéf či jiná významná osoba nezničila akci svým bezduchým krasořečněním. Příprava : 11

12 řídící konference čitelné štítky s celými jmény a názvem funkce účastníka POMILUJ! (lidi, informace, materiál, organizace, rozpočet) Připravené materiály musí zahrnovat : tiskoviny, které se přímo týkají tématu konference (případu) materiály dokreslující pozadí události, které se konference týká, včetně informací o organizaci (např. v podobě Informační karty viz Příloha I) a o regionu zprávu z tiskové konference (je-li čas ji připravit) grafy, obrázky apod. - stačí i k nahlédnutí, na CD nebo pro snímání TV kamerami a digitálními fotoaparáty Průběh konference: obvyklé schéma: 1. přivítání - jmenovitě hosté, sponzoři 2. (organizační pokyny, jsou-li nutné) 3. úvodní slovo - mluvčí organizace (neuspat, neotrávit, ) 4. (slovo hostům a ostatním referujícím, zpravidla 2-5 minut!) 5. dotazy a odpovědi 6. poděkování, závěr existuje však mnoho odchylek (např. v kombinaci s občerstvením, prohlídkou míst apod.) 5.3. BRÍFINKY: jsou méně formální neţ tiskové konference, uvolněnější jsou vhodné zejména pro sdělení zajímavosti bilanci (např. výroční hodnocení činnosti organizace) při ukončení významné akce A ještě Murphyho zákony komunikace: 12

13 1. Čím víc se komunikuje, tím větší je pravděpodobnost, že se objeví nedorozumění. Proto je lépe nekomunikovat vůbec. 2. Vždycky se najde někdo, kdo ví lépe než vy, co jste svým sdělením myslel. 3. Pokud lze některé sdělení chápat více způsoby, objeví se v novinách ten nejhorší Tisková zpráva to, co svým obsahem, formou a úpravou usnadní redaktorovi práci to, co je zajímavé pro redaktora i pro čtenáře pouţívat formát A4 uvést ZPRÁVA PRO TISK a datum kaţdou zprávu opatřit titulkem rozsah zprávy: stačí i 3-10 řádků (1-2 odstavce), max. na 1 stranu kontakty na autora a pro další informace řádkování a okraje, které umoţní redaktorovi vpisovat změny celkově tak přehledná úprava, aby se zpráva v ideálním případě mohla rovnou pouţít obsahem přednostně aktualita lze přizpůsobit předpokládané rubrice zařazení je-li třeba, uvést, kdy nejdříve smí být zpráva otištěna poslat k rukám příslušného redaktora kopii lze zaslat do servisu ČTK s poznámkou, kdo zprávu obdrţel v organizaci či externě lze mít člověka, který bude redigovat tiskové zprávy, neţ půjdou ven obsah: co, kde, kdy se stalo (připravuje,...), příp. kdo, jak a proč, ale pouze fakta, nikoliv osobní komentáře, názory, připomínky - ledaţe by součástí zprávy bylo citování významného aktéra události do první věty umístit jméno naší organizace pro případ, ţe by redakce zkrátila zprávu na jedinou větu přednost dát kratším větám 13

14 nezapomenout na letní sezónu = větší pravděpodobnost, ţe noviny budou otiskovat naše zprávy! (podobně TV stanice) Struktura rozvinuté tiskové zprávy A) čelo zprávy (= co + kdo + kdy + kde) B) tělo zprávy (= proč + jak + podrobnosti o události) C) pozadí, vývoj událostí, to, co předcházelo D) závěr zprávy Tipy na zajímavé zprávy Podle Lena Rogerse je zpráva taková událost, která: je důleţitá pro mnoho lidí budí veselí mate zdravý rozum vyvolává konflikt přináší tajemné nebo ohromující skutečnosti je nová (dosud se to nepřihodilo, anebo o tom nebylo referováno) je neobvyklá týká se známých osobností nebo míst je natolik romantická, ţe zaujme fantazii lidí dotýká se přímo osobních zájmů mnoha čtenářů, diváků, posluchačů Věčný boj s pravidlem, ţe dobrá zpráva je špatná zpráva TISKOVÁ ZPRÁVA A JEJÍ STAVBA (příklad) Název stručný, výstižný, zajímavý Získá obec Horní po 65 letech zpět zázračnou vodu? A. Čelo zprávy : musí obsahovat odpověď na otázky kdo, co, kdy a kde 14

15 O vyřešení sporu mezi obcemi Dolní a Horní rozhodne podle dnešního oznámení Krajský soud v Hradci Králové. Novinářům to řekl jeho předseda Josef Soudce. B. Tělo zprávy : musí obsahovat odpověď na otázku proč a jak Rozsudkem Okresního soudu v Nepolisech byla budova bývalého státního statku, ležícího na rozhraní katastru obou obcí, i s přilehlým pozemkem přiřazena k obci Dolní. Zastupitelé obce Horní se však proti rozsudku odvolali. Hlavním důvodem sporu je to, že v roce 1991 byl na pozemku objeven vydatný zdroj minerální vody, která působí proti ztrátě paměti, slepotě, hluchotě a cizoložství. C. Tzv. pozadí : jak to bylo předtím, co předcházelo Starosta obce Horní Pavel Petr řekl, že historicky, až do územně správního členění v roce 1961 patřila budova i pozemek k obci Horní a teprve vznikem tzv. střediskových obcí došlo ke změně. Je zklamán vývojem celého případu, neboť žaloba byla podána již v květnu 1993, krajský soud však rozhodne až letos. D. Závěr : význam, co bude dál, co z toho vyplývá apod. Dnešní rozhodnutí bude precedentem pro několik desítek podobných případů, kdy se obce ucházejí o majetek, který nyní patří sousedům. Odhaduje se, že celková hodnota sporných nemovitostí dosahuje 2,5 miliardy Kč. V současně době je vedeno 75 určovacích žalob a některé již dospěly k Vrchnímu soudu.! Připravte tiskovou zprávu o 15

16 Osnova projektu 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstiţný název projektu Marketing místních potravinových produktů - šance pro zemědělské podnikání v mikroregionu Sdruţení Růţe Projektem dojde ke vzniku a rozvoji nové a v mikroregionu dosud neuskutečňované sluţby ve prospěch drobných podnikatelů v zemědělských a nezemědělských činnostech. Z tohoto důvodu projekt zapadá do opatření (fiche) SLUŢBY - Vytváření a zlepšování sluţeb ve prospěch harmonie venkovského prostředí mikroregionu Projekt je neinvestičního a neziskového charakteru, tj. předkladateli nepřinese během realizační fáze ani poté čistý zisk Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle Cíle projektu Specifické cíle (cíle, které bude projekt naplňovat podle Strategie a opatření) Prostředí ve kterém ţijeme, tj. ţivotní prostředí v nejširším významu je závislé na nastavení vnitřních mechanismů, navzájem provázaných systémů, které musí být pravidelně obsluhovány a aktualizovány. Prostředí venkovské oblasti je natolik kvalitní nakolik kvalitní jsou tyto obsluţné systémy, nakolik jsou schopny se přizpůsobit zvyšujícím se nárokům a nakolik pokrývají celou oblast. Zlepšování zdraví a harmonie venkovského prostředí je závislé na kvalitních, komplexních a efektivních sluţbách, jejichţ potřeba je definována především lidmi ţijícími v tomto prostředí. Cílem fiche je podpořit vznik a rozvoj takových sluţeb, které pomohou posílit sociální a ekonomické vazby v mikroregionu. Cílem je dosaţení takové kvality sluţeb, která bude odpovídat závazným standardům, pokud tyto standardy existují. Při rozboru tématu na který je strategie zaměřena bylo dosaţeno shody, ţe kvalita ţivota je závislá na kvalitě a stabilitě třech základních pilířů. Jeden z těchto pilířů je představován zdravým a harmonickým prostředím venkovské oblasti. Toto prostředí je chápáno jako vzájemně provázaný soubor skládající z obyvatel, přírodních a krajinných prvků a stavebních výtvorů člověka. Vznik a trvale udrţitelný rozvoj tohoto prostředí je závislý na kvalitě a případném vzniku sluţeb, které jsou člověkem realizovány ve prospěch všech částí tohoto souboru, tj. lidem, přírodě, stavbám. V souladu s tím, ţe MAS klade důraz nejen na výsledky realizace strategie, ale rovněţ na způsob této realizace, projevuje se v této fichi pět základních principů (5K) pro realizaci strategie. Tyto principy jsou vtěleny do bodovacích kritérií. Pro tuto fichi je prioritní naplňovat především princip Komunikace, Komunity, Krásy a Kultury. Cíle ţadatele Všeobecným cílem projektu je vytvořit podmínky pro vznik nové sluţby, která bude podporovat a zajišťovat odbyt místních produktu potravinového charakteru uvnitř mikroregionu Sdruţení Růţe. Tento všeobecný cíl projektu je moţné splnit pouze dosaţením několika dílčích specifických cílů. Ty jsou následující: 1) Získání dokonalého přehledu o podmínkách vytvoření trţních vazeb mezi místními producenty a místními odběrateli 2) Vytvořit a uplatnit marketingové nástroje, které pomohou zvýšit odbyt místní potravinové produkce uvnitř mikroregionu 3) Uvést na místní trh nejméně jeden nový produkt, který propojí potravinovou a řemeslnou výrobu z místních zdrojů 4) Vytvořit podmínky pro vznik organizační struktury, která bude novou sluţbu provozovat 16

17 2. Ţadatel / Předkladatel projektu 2.1. Identifikace ţadatele Název žadatele Novohradská občanská společnost Adresa trvalého bydliště/sídlo společnosti, PSČ, tel., Navrátilova 247, Nové Hrady, , Právní statut, statutární zástupci, způsob zastupování společnosti apod. Občanské sdruţení Ing. Lukáš Šácha předseda sdruţení Sdruţení zastupuje předseda a podepisování smluvních a jiných dokumentů se děje tak, ţe k podpisu předsedy je připojen obtisk razítka IČ OKEČ (max 6 znaků) číselný kód oborové klasifikace ekonomických činností (pokud je ţadatelem podnikatelský subjekt) Ţadatelem je nestátní nezisková organizace Hlavní podnikatelské aktivity (v souladu s výpisem Obchodního rejstříku ne starším neţ 6 měsíců), (pokud je ţadatelem podnikatelský subjekt) Ţadatelem je nestátní nezisková organizace 2.2. Popis ţadatele Obor podnikání nebo činnost Cílem činnosti ţadatele se od počátku jeho existence stala snaha realizovat projekty a akce, které svým obsahem posilují socio-ekonomickou stabilitu venkovského prostoru, rozvíjejí kulturní, společenský a sportovní ţivot v oblasti Novohradských hor a tuto oblast současně propagují. Spolu s tím je však vţdy kladen důraz i na způsob realizace těchto projektů a akcí. Cílem je zde od počátku široká spolupráce s dalšími občany, neziskovými organizacemi a spolky, s podnikatelskými subjekty a s místní samosprávou. Díky takto vzniklým "realizačním týmům" se sdruţení snaţí posilovat občanskou společnost. Sdruţení aktivně vstupuje i do širších vazeb v rámci mikroregionu a kraje. Je kolektivním členem Mikroregionu Sdruţení Růţe, členem krajské organizace Spolku pro obnovu venkova a členem občanského sdruţení Greenways Praha Vídeň Historie ţadatele Novohradská občanská společnost (NOS) vznikla v únoru roku 1999 z iniciativy 7 občanů V roce 2004 měla NOSka šest členů, ale na projektech s ní spolupracovalo více jak sto dobrovolníků. Prvním významným realizovaným projektem byl projekt Hledání novohradské historie Uskutečnil se v roce 1999 a jeho výsledkem byl intenzivní sběr historických fotografií a materiálů a 17

18 uspořádání následné výstavy. Během dvou měsíců konání výstavu navštívilo více jak návštěvníků. V roce 2000 organizace vytvořila historicko-naučnou cyklotrasu s názvem Pamětí Novohradska. Dnes je tato trasa v pořadí prvním, ale geograficky prostředním dílem naučné trilogie. Významným projektem v roce 2001 byl pokus zmapovat potenciál k rozvoji šetrné turistiky na Novohradsku. Po půlročním úsilí vznikla studie Šetrná turistika Šance pro Novohradsko, která obsahuje analýzu situace včetně SWOT analýzy, rozvojové priority a zásobník projektových záměrů, které odpovídají základní filozofii k přírodě šetrného turismu. Několik projektových záměrů jiţ bylo v průběhu minulých let uskutečněno. Jeden z nich je předmětem tohoto projektu. Pro rok 2002 byl stěţejní projekt Místa setkávání, který si kladl za cíl vtáhnout veřejnost do plánování a úprav některých veřejných prostranství ve městě. Výsledkem projektu nebyl v tomto případě produkt turistického ruchu, ale od minulých projektů se nelišil způsobem realizace. Maximální spolupráce s co nejširším okruhem lidí a subjektů a práce s veřejností byla pro projekt příznačná. Doposud posledním dokončeným projektem bylo vytvoření dvou historicko naučných okruhů Pamětí Slepičích hor a Pamětí Vitorazska. Všechny výše zmíněné projekty byly realizovány pomocí širokého spektra místních partnerů. Vedle samospráv všech obcí v mikroregionu Sdruţení Růţe a některých v mikroregionu Pomalší a Vitorazsko ( cca 35 obcí ) se jednalo o další neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Díky této spolupráci a díky úspěšným výsledkům, kterých bylo touto spoluprácí dosaţeno se sdruţení stalo respektovanou organizací s vysokým kreditem. Díky tomu jí byla v červnu 2003 svěřena aktualizace rozvojové strategie Mikroregionu Sdruţení Růţe a vytvoření Akčního plánu na období a na podzim 2003 byla organizace pověřena vytvořením programu místní akční skupiny pro program LEADER + a po jeho vyhlášení i pro LEADER ČR Součástí této práce byla i aktivní účast na zformování místní akční skupiny Majetkoprávní vztahy Realizace projektu není vázána na jedno místo, které by muselo být v majetku či dlouhodobém pronájmu ţadatele. V rámci projektu dojde pouze ke krátkodobým pronájmům (např. jednodenním) za účelem uskutečnění některých marketingových akcí či pracovních setkání s cílovou skupinou a dalšími partnery. Projekt bude realizován prostřednictvím zařízení, které je ve vlastnictví sdruţení (počítačová technika, tiskárna) nebo které vlastní členové sdruţení a budou je v projektu vyuţívat (osobní automobil, telefon apod.) Součástí projektu je i aktivita, jejímţ výsledkem by mělo být nalezení vhodných prostor pro činnost nově vzniklé odbytové organizace. Zde bude projekt navazovat na právě realizovaný projekt ţadatele s názvem Brownfields mikroregionu Sdruţení Růţe a bude vyuţívat jeho výsledků Organizace subjektu NOS je nestátní neziskovou organizací, která je registrována jako občanské sdruţení v registru Ministerstva vnitra. Nejvyšším orgánem sdruţení je valná hromada, která se schází minimálně jednou do roka. Valná hromada volí tříčlenný výbor sdruţení, který řídí chod sdruţení v období mezi valnými hromadami. Výbor je sloţen z předsedy, místopředsedy a hospodáře, který vykonává funkci účetního a pokladníka. Sdruţení zastupuje při všech smluvních aktech předseda. Pro realizaci projektů je vţdy stanoven realizační tým, který je vţdy sloţen minimálně z vedoucího projektu a finančního manaţera. Počet členů realizačního týmu je závislý na velikosti a typu projektu. Sloţení realizačního týmu pro tento projekt je obsahem kapitoly č Zpracovatel projektu uveďte, zda zpracovatelem projektu je žadatel, nebo zda byla využita poradenská firma, případně jiná firma (včetně názvu firmy); Na zpracování projektu se podílel ţadatel spolu s poradenskou firmou a partnerem projektu. Partnerem projektu je obecně prospěšná společnost ROSA, která má zkušenosti s přípravou lokálních potravinových trţních vazeb. Role a zapojení partnera je podrobněji rozepsáno v kapitole

19 Profesionální poradci Přestoţe má ţadatel dostatek zkušeností s přípravou projektů, zvolil v tomto případě asistenci profesionálního poradce, kterým je Petr Heidinger Kancelář projektového poradenství Adresa: Větrná 866/46, Čské Budějovice IČO: Důvodem je především skutečnost, ţe P. Heidinger má zkušenosti s přípravou projektů do strukturálních fondů a ţádosti, které zpracovával dosud zpracovával (za rok 2004 a 2005 celkem 10) byly z 80% úspěšné a byly vybrány k podpoře. 3. Lokalizace projektu Název: o 3.1. Popis oblasti: o kraje Jihočeský kraj okresu České Budějovice (dle bývalého územního uspořádání). Nyní se jedná o území těchto obcí s rozšířenou působností: Trhové Sviny, Kaplice, České Budějovice o místa realizace projektu Místem realizace projektu je celé území Místní akční skupiny Sdruţení Růţe, coţ představuje 21 obcí. Projekt se přímo dotkne kaţdé z těchto obcí, protoţe v kaţdé obci existuje alespoň jedno odbytové místo, které bude předmětem mapování a současně bude zahrnuto do územního pokrytí novou sluţbou. 4. Popis hlavního záměru projektu Výchozí situace popište výchozí stav před zahájením realizace projektu; Tým, který připravoval tento projekt se v samotném začátku snaţil podrobně analyzovat situaci, která je v současnosti v mikroregionu v oblasti místních potravinových produktů. Tento tým dospěl k několika zjištěním, které se staly východiskem pro formulování projektu. Zjištění jsou následující: - v území MAS existuje 150 zaregistrovaných drobných či větších producentů potravinových výrobků, které jsou určeny buď přímo pro trh nebo pro další zpracování. - Tito zemědělští podnikatelé jsou identifikováni, ale nejsou identifikovány jejich potřeby, rozvojové záměry a na druhé straně i omezení. Víme, ţe existují, víme co produkují, ale nevíme kdo jsou jejich dodavatelé a jestli a v jaké míře dodávají na trh v rámci mikroregionu. - V mikroregionu existuje minimum výrobců, kteří finalizují svůj produkt aţ do fáze přímé spotřeby. Svému výrobku tak nedávají nejvyšší přidanou hodnotu, kterou by jejich výrobky mohly mít. Je zřejmé, ţe existuje několik důvodů tohoto stavu. Existuje soubor několika omezení, které brání konkrétním výrobcům ve vstupu na spotřební trh. Tato omezí mohou být: o Nedostatek finančních prostředků na nákup nové technologie a marketing o Nesrozumitelná legislativa a příliš legislativních restrikcí bránící vstupu nového výrobku na trh o Nedostatečné know-how výrobců jak produkty dále zpracovávat o Malá zkušenost či nedostatečná časová a personální kapacita pro aktivní marketing o Nedostatek kvalifikovaného personálu či spolupracovníků o Nepřipravení potencionální odběratelé Je zřejmé, ţe ne u všech zemědělců se projevují stejná omezení. Některá se projevují ve větší míře jiná nepůsobí tak intenzivně. V této souvislosti však neexistuje konkrétní rozbor jednotlivých omezení u jednotlivých zemědělců. Není známo jaká omezení u koho převládají a jaká je jejich četnost a intenzita z pohledu celého mikroregionu. Tato neznalost pak nedovoluje přesně nastavit mechanismy pro eliminaci těchto omezení (vzdělávání, poradenství, cílená finanční podpora, společný marketing apod.) 19

20 - V mikroregionu existují odbytové příleţitosti, které lze rozdělit na stálé a příleţitostné. Mezi stále je moţné zahrnout všechny místní prodejny, farmy, které prodávají ze dvora, restaurace a další zařízení hromadného stravování. V mikroregionu není ţádný super či jiný market. Mezi příleţitostné odbytové příleţitosti je pak moţné zařadit nejrůznější trhy, poutě, slavnosti, kulturní či společenské akce apod. Důleţité zjištění je, ţe v minimální míře se v rámci těchto příleţitostí nabízejí místní produkty a to jak potravinového, tak i řemeslného charakteru. Není však známo, co brání obchodníkům tyto produkty nabízet. Cena? Kvalita? Logistika? Nevědomost ţe existují? Odpovědi na tyto otázky pomohou nastavit strategii pro uvedení místních produktů na místní trh. - Zkušenosti ze zahraničí ukazují, ţe místní produkty jsou mimo jiné zajímavým turistickým lákadlem (někdy i výkladní skříní) a mohou zvednout zájem o další turistické aktivity a cíle v oblasti. Podobný efekt se projevuje i v Pohorské Vsi, kterou je moţné povaţovat za pilotní obec místní specifické potravinové produkce. - V mikroregionu se v současné době realizuje projekt zaměřený na podporu tradičních lidových řemesel. Oba projekty by se mohli vhodně doplňovat a dosáhnout tak synergického efektu. - V současné době realizuje HBSW a.s. reklamu na Dobrou vodu a vyuţívá k tomu image Novohradských hor jako přírody, která je zdravá a nezkaţená. Opět se zde přímo nabízí vyuţití tohoto image, které je předkládáno celé české veřejnosti a spojit s tím marketing místních produktů. Analýza projektového záměru a prostředí ve kterém by se měl uskutečnit prokázala, ţe projekt má velmi silný rozvojový potenciál, který můţe výrazně zlepšit stav ekonomických, sociálních a demografických parametrů. Analýza také ukázala, ţe realizace bude moţná po jednotlivých postupných krocích a dosaţení plně fungujícího místního potravinového trhu je dosaţitelné v horizontu 3-5 let. Přestoţe výsledky projektu budou konkrétní a hmatatelné je jej nutno chápat jako první krok a jako přípravu na finanční mechanismy následujícího období Evropské unie Zdůvodnění projektu zde uveďte podstatu problému, který projekt řeší, zdůvodnění proč je projekt vhodný pro Strategii MAS a příslušné opatření; V současná době jsou trhy potravin čím dál tím více průmyslovější a globalizovanější. Nabídka potravin v supermarketech je stále pestřejší a zároveň jejich ceny jsou stále niţší a niţší. Můţeme být ale tímto stavem spokojeni? Společnost ale platí příliš vysokou cenu za to, jakým směrem se výroba potravin ubírá. Stávající trh potravin totiţ neuspokojuje naše skutečné potřeby. - Průmyslový výroba zpracování potravin má za následek nárůst dopravních vzdáleností a s tím všechny negativní důsledky z dopravy. - Potraviny jsou zpracovávány způsobem, který sice zaručí jejich dlouhou trvanlivost, nehledí však na moţná zdravotní rizika z různých aditiv, ochucovadel a pod. To podporuje rozvoj civilizačních chorob (obezitu, srdeční choroby, cukrovku). - Industrializace zemědělství vede k zániku malých farem a nárůstu nezaměstnanosti na venkově. I v čistě zemědělských oblastech jen velice malé procento obyvatelstva pracuje na produkci, či zpracování a výrobě potravin. - Ztrácejí se tradiční vazby města ne venkov, městské děti uţ mnohdy ani netuší, jak a kde vznikají základní potraviny. Ani my většinou nevíme, odkud vlastně pochází to, co jíme. - Kultura supermarketů a nabídky polotovarů vede k ochuzení místních tradičních jídelníčků. - Nabídka hotových jídel, a fast food deformuje naše stravovací návyky, méně jíme s rodinou, či přáteli. Řešení je moţné vidět v podpoře a rozvíjení místních potravinových trhů (systémů), spojujících přímo místní producenty s místními konzumenty. Místní potravinový trh má totiţ pozitivní 20

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.00 Uvítání účastníků PROGRAM SETKÁNÍ 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.30 Identifikace problémů a příležitostí s oblasti CR (skupinová diskuse) 19.00 Přestávka s občerstvením

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 16 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, 9 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více