i jinú k tomu pøípravú vše bieše školskú postavú.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i jinú k tomu pøípravú vše bieše školskú postavú."

Transkript

1 PODKONÍ A ŽÁK

2 Pøihodich se jednú k tomu, kdež nalezech v jednom domu právì také v túž hodinu dva, jenž pøišla pohostinu, ana sedíta na pivì. Tu uèiništa poctivì, oba právì bez meškánie dašta mi milé vítanie. A já, pøiblíživ se k nima, posadich sì mezi nima, jakož èasto v krèmì bývá, køièéc: Paní, nalí piva! Jechom sì v odplatu ctíti, podávajíc sobì píti. Poslúchajte tuto právì, poviem vám o jich postavì. Z tìch jeden èlovìk bieše mladý, nejmieše známì brady, na nìmž suknì šerá, umlená, a k tomu kukla zelená; ta také zedrána bieše. Mošnu na hrdle jmieše, v niž by vložil, což mu tøìba, mním, že knihy, také chleba. Deš ky jmieše u pasu, jakž jej vidìch pøi tom èasu;

3 i jinú k tomu pøípravú vše bieše školskú postavú. Druhý, ten sì starší zdáše, vždy sedì bradku súkáše, na nìmž kabátec úzký, krátký, a dosti zedrané šátky; okasalý tak dvornì, k tomu bieše obut v škornì; ty biechu drahnì povetšìly, avšak okolo dìr cìly, skrzì nìž vidìti nohy. A také bieše vpal ostrohy, toèenku jmaje na hlavì. Tak, jakž jej sezøech právì, jistì mi se dvoøák zdieše; høbelce za pasem jmìjéše. Ten mluvieše, hrdì sedì, na své špice pyšnì hledì, øka: Nenie v svìtì toho, ani kto má zbožie tak mnoho, bych chtìl jeho zbožie vzieti a dvora se odpovìdìti. Neb jest tu tolik utìšenie! V svìtì ten jeden nenie, když by dvoøenie okusil, vìènì by dvoøiti musil. Ktož mi o lepšiem bydlu praví, každý se ve lži ostaví.

4 Dotud mluvì ústa trudi, až žáka na sì vzbudi. Ten mu k tomu odpovìdì a øka:,já to dobøì vìdì a tomu já také vìøi, že páni i také rytieøi, ti u dvora dobrú mají, i bohatí, to já znaji. Ale nebožátka chudí! Div, že se jim neostudí pro zlé bydlo jich dvoøenie, neb již vìcší psoty nenie; ti se chodiec psotú klonie A nad to pak vy, podkonie, vy ze všech najhorší máte, kromì že sì v tom neznáte. Byšte se chtìli poznati, svú psotu popsati dáti, což vy jé máte, podkonie: v svìtì vìèie psoty nenie, než vy ji trpíte dobrovolnì. Ale naše bydlo školnie, to já tobì pravím hole, tu je ve všem pravá zvóle, i od pitie i od jedenie, v nièemž nedostatku nenie. My netrpíme nikdy hladu. Když již tovaøišie sadú, tu já dosáhna úkrucha, nenie partéka tak sucha, bych jé nerozmoèil jíchú,

5 tiem lekuje svému bøichu; i budemy dobøì syti. K tomu máme dosti píti pitie ctného do nerody; èasto také vody napijemy se pro zdravie, neb jest velmi dobra hlavì. Ba, od ztravy sì mámy pyšnì, masa, kúr dosti pøielišnì to jest na každé posviecenie, v nièemž nedostatka nenie: když to koli u nás bývá, mámy pøieliš dosti piva. Ale vám miesto sniedanie dadie políèek za ranie. Však ste jedno za ranie syti, bývajíce vždycky biti. Miesto jedenie obìda kyjevá rána pøisedá. A když žák pøesta mluvenie, dvoøák vecì. Toho nenie! Okøièe se naò hnìvivì a øka: Žáku, mluvíš køivì, bychom byli hladoviti u dvora a kyjem biti. Ach, pøehubená partéko, i co jest tobì øeèi této o nás mluviti tøeba, sám nejsa nikdy syt chleba? Co dobrého do vás, žáci?

6 Však ste vy hubení žebráci, jenž teèete dóm od domu, hekajíce a chtiece tomu, by vám dali jíchy mastné. Auvech, vaše bydlo strastné! Tu vám dadie partéku režnú a s tiem vás pesky vyženú. Pakli již na vaše šèestie vám dadie v nìkterém miestì jíchy nemastné a málo, vej, kak se vám dobøe stalo! Již se vše zdálo po vóli. tiem pak bìžíte do školy a to s velmi dobrú myslí, mniec, byšte na hody pøišli. Tu vás pak starší omýtie, i chléb i jíchu vám vzchytie a to všecko zjedie sami Jmú se vás bíti metlami, budú sì nad vámi mstíti hnìvy, nejsúc dobøe syti. Ach, to vám psota nehovie! Slýchal sem dávné pøíslovie, že žákóm draho vaøenie. Protož ty nechaj sváøenie se mnú, neb já také vìdì praviti o vašiej biedì, což vy jé máte, žáci. Ale my, panici dvoøáci, když již za stolem sìdem, inhed na sì lúèiemy chlebem,

7 my nic nešetøímy toho, neb ho mámy pøieliš mnoho. Tu nám dadie jésti dosti. Pakliže pro jiné hosti nás kuchaøi zapomanú, inhed já od stola vstanu i bìžím tam sám k kuchyni: dadie mi dosti zvìøinypakli nenie, ale kaše. To jest všì útìcha náše, že jé ukydá druh druha a tudy nás mine túha. Nìkdy sì vladaø v mì vpeøí a mì svú holí udeøí v pleci nebo v hlavu ranú. Inhed já odbìhnu v stranu, toho nikakž nenechaji, od mateøe mu nalaji: kromì leè by byla hlucha, tož jéj nepovzní u ucha. Když pak bude po veèeøi, což nás koli dvorské sbìøi, béøemy sì dolóv s hradu a netrpiece v nièemž hladu. Ale vy, žáci nebožátka, ach, že vás jest váše matka, tìžcì nosivši v životì, pøirodila k takéj psotì! Já sì tomu velmi divi, že ste jedno bitím živi.

8 Však vás za obyèìj tepú, jednak burcují, jednak svlekú, vymyšlujíc muky nové, o vy kaziec metly bøìzové. Netaže toho doøéci, žák sì chtieše hnìvy ztéci a øka: Vy, podkoní hubení, však ste vy tak zahubeni! V vás jsú zakrsaly kosti, pro psotu nemohúc rósti. Kdyžs mne nechtìl zbaviti, již chci z knih o tom praviti, což já o vás psáno mám. Když jeden jel cìstú sám, hodného pacholka ptaje, podkonie sobì nemaje, tu sì jemu èrt pokázal, inhed mu sì pøikázal i slúžil mu k jeho vóli. Což jedno rozkázal koli, v tom nikdy nebyl rozpaèen avšak èasto za vrch vláèen. To on všecko trpìl míle až právì do jedné chvíle, když sì tak povìtøie zrudi, hroznú slotu s dešèem zbudi, o nìmž jest strach povìdìti. Šèastný, ktož mohl usedìti toho neèasu pod støìchú. Èrtu nebieše do smiechu, ano s nìho šaty berú,

9 kuklu i plášèe s hrdla derú podlé obyèeje i práva, jako sì i dnes tøìpaèkám stává. Opìt vše téhož èasu slunce pokáza svú krásu, pusti svój poprslek jasný; by èas horký, velmi krásný. Tuž panoše každý zvlášèe pacholku podává plášèe a plášè mokr a pln dešèe! Tu sì tepruv èrtu stešèe. I zìvi sì pánu svému a takto povìdì jemu: Tuto mého bydla nenie. Beru, pane, odpušèenie. Již sem dobøì zkusil toho, že mají zlého bydla mnoho tøepaèky: kudyž sì obrátie, vždycky v psotì chvíli krátie. Viece mluviti nerodì, inhed sì kamosi podì. Vyprnu sì jim všem z oèí, jedne ze sì vicher zatoèi. Èím ty sì pak chceš chlubiti? Vidíš, že èrt nechtìl tøepaèkú býti. To jest dosti znamenie, že horšieho bydla nenie, než vy je máte, pøepaèky. Ale já, když sedím s žáèky, to bez chlúby chci povìdìti, tu sú mnohé mìstské dìti, jenž jsú také pod mú stáží:

10 ty já všecky metlú káži a sám sì pak bitie zhojím. V svátek sì jeho nic nebojím. A když pøijde èas postný, mnì vdìèný a velmi radostný, o nìmž jest dlúhé pravenie, co mám tehdy utìšenie! Když já již budu na poli, ano všecko po méj vóli, neviem nic o chudobì, sem sám dobrovolem sobì. Jakžkoli pøídu ke vsi, inhed bojuji se psy, an každý preè bìží, skolí, a já jej ranil svú holí. Jakž mì náhle sedlky zoèie, inhed ke mnì pøiskoèie, neuèinie k tomu lénì, padnú na svoji kolenì, mé obrázky cìlují a mì daøiti slibují, tepúce sì v prsi náramnì, tiežíc, co bych ráèil, na mnì. Já jé za vajce poproši, ana inhed bìží k koši i po všech sì høadách zplazí a kde které hniezdo zlazí, ve všech kútiech pilnì hledá, mnì vždy práznu jíti nedá. Pak odtad pójdu s radostí a nabrav již vajec dosti.

11 A kdež sì namìte slepice, hus neb která kaèice, když já ji popadnu koli, téj jest vždy jíti do školy. A sedlák sì chce hoøem vstéci však mi nesmie nice øéciani protivného slova, boje sì póhonu do Pasova. My žáci i také knìžie, kamž koli po svìtì bìžie, to, vedì, malá vìc nenie, nebojíme sì obìšenie. Ale vy, hubené panošky, vy nejste bezpeèni trošky; vy strachy zdrástíte kèici jedúc mimo šibenici. Vám sì tøìba ohlédati a pøìd sebú sì žehnati, neb jest pilnì tøìba toho. Dvoøák sì rozhnìva z toho a øka: Mizero nevlídná, k èemu tobì ta øìè nesklidná? Však ty za pléšku nestojíš, nebs huben, metly sì bojíš a jsi živ na svìtì sotnì, obcházìje sì robotnì. Ty sì robotnì obchodíš, a ktomu v zlých šatech chodíš; ale to hanba nenie v školském bìhu. Kterak pak o tvém noclehu?

12 Ty ležeš na kamnách nynie, ale až bude ondy zimì, inhed sì o to s tebú svadie a na kamna viec nedadie. Ješèe bude tobì blazì, dadie-li léci na podlazì. Tu ležíš dosti nemìkce, zimú sì tøasa a zuby šèekce. A k tomu vstánie rané! Když sì pak na tì dostane všì školská pracná tøieda, tepruv tobì bude bìda. Když ty již dieš,že prost budeš, toho nikoli nezbudeš. Tu tobì vše zpósobiti, školu mésti i ztopiti, nièehož nic neminúti. A kde pak odpoèinúti a léhaje velmi tvrdì? Ale já sì mám od toho hrdì. By ty vidìl mú posteli, když já sobì slámy nasteli! Tu já ležím v pokoji. Èastokrát také pospím v hnoji. Toho já neèiním pro jiné, kromì když dešèem zmoknu jediné, aby mé rúcho zsechlo k jitru. To já vstana pìknì vytru, aby na mnì stálo èistì. To já tobì pravi jistì, že sì mne chlapi velmi bojé,

13 kadyž chodie nebo stojé, pokornì mi sì klanìjí, vežde: Vítaj, panièe!,dìjí. Sedláci pøìde mnú sršie i také slepice pršie, s nimiž já mám hroznú útìchu: kteréž dosáhnu do mìchu, ta sì viec nepozná zasì, sniem ji s tovaøiši v kvasì. To také pravil neskrytì, že nemám péèe na bitie; na tom bych mohl pøisieci, že v tomto cìlém mìsieci nejsem já bit pro mú vinu, kromì vyjmúc jedinú, leè kdy z klamu po hlavici, neb za vrch, nebo po líci. V tom já nice pána nevini, neb on to vše z klamu èiní. Mám pána po všiej svéj vóli; da mi, což poprosím koli; má mi nový kabát dáti, netáhne jeho jedne zedrati. Což mi sì pak nedostává, když mi jedno hlava zdráva? Však již netrpím psoty viece. Ale však, pravdu praviece, já z mladu na svéj hlavici nosil sem tìžkú pøílbici, doniž sem rynéøem byl. Ale již sem já té psoty zbyl.

14 V tom sì pochlubiti mohu a z toho dìkuji Bohu, že sem tak velmi povýšen, všìm žákóm mohu býti pyšen. Sám však znamenaj cti této: sem podkoním sedné léto a k tomu mám dobrú nádìji a to jistì øéci smìji: netáhne mój pán dluhóv zbýti, mì chc støìlcem uèiniti. Pak neponesu tlumoka, ano samostøiel u boka a k tomu suknì èistá, na niejž haklíkóv na tøi sta. Kdež budu v nenámém kraji, mì vežde za pána mají. Protož, huben sagitáøi, i kací sú tvoji sváøi? Proti mnì viec neroï mluviti, neb jest vìènì ve psí býti. Vám jest pøisúzena psota, byšte ji mìli do života. Žáku to bieše protivno; vecì: Jest mi velmi divno hrdú øìè slyšì od tebe. I zda sám již neznáš sebe? Vy, tøìpaèky nebožátka, to vám nikdy nenie svátka. Všaks ty hubená satrapa! Èím chceš lepší býti chlapa, na každý den hnój kydaje

15 a k lepšiemu èáky nemaje? Ty sì nevrovnáš žáku, neb my mámy lepší èáku, ne jako vy, chlapi hlúpí. Z žákóv bývají biskupi komuž toho Bóh popøìje, v nìmž jest má dobrá nádìje. Prodlí-li mi Bóh zdravie, až bude o svìtiem Václavì, ješto již daleko nenie, pøijmu já prvé svìcenie. Inhed sobì pleš proholi, a kto mi pøìkazí koli, tomu bude nelzì zbýti, vždy mu jest pohnánu býti. Zaplatí mi to dosti drazì, pojé se mnú calet v Prazì. Což mi pak bude škoditi, když já již budu choditi hrdì v mešném rúše zlatém, jsa knìzem neb prelátem, když já budu v kostele, a ty stojíš jako tele v svém zedraném rúše letnì, na mì smieš hledìti setnì? Protož, nebožtíku lichý, razi to: ostavuj sì pýchy a se mnú nechaj sváøenie. Však vidíš, že statka nenie. Ješèe nad to vìrnì pravi: chceš-li prodlenie svému zdraví,

16 nebudiž viec dvoøskú chasútak snad prodlíš svého èasu. Jinak zhyneš na živo ì, neb nenie koncì vašiej psotì, aniž jesti lepšie èáka. Protož razi, u sedláka pøistati v dobréj dìdinì, zda tì tady psota mine. Tu tepa v hlavu pšenici obráníš sì šibenici. A když žák svú øìè vylíèi, dvoøák sì inhed vstýèi, hnìvivì naò tøasa hlavú, hrozì jemu rukú pravú, øka: Již nepøìzøím toho déle, by pak bylo i v kostele. Mluvíš na mì, ješto nenie. I zda již úfáš v své svìcenie? Døiev než doèakáš plešì, budeš ty utopen v mìše, jakož sì i jiným dìje. I v tom-li jest tvá nádìje? Døiev než ty budeš prelátem, spieše ješèe budeš katem. Neb najviec biøici, kati, vše bývají literáti. Téhož ty také nezbudeš, po maléj chvíli katem budeš. Ješèe vìrnì razi tobì: pøizøi, již jest èas, o sobì,

17 a já z dobrých lidí pomocí øemesla chci dopomoci. Tudy nìèso psoty pozbudeš a potom obìšen budeš. To øek, ruku naò opøìže a žák ho k sobì za vrch dosìže, k tomu jej v hlavu udeøi. Tak sì druh v druha vpeøi za vrch tak nelítostivì, druh druhu hlavu køivì. K tomu pohlavci suší pleskájí okolo uší. Tak zaroveò bez rozpaèi druh druha pod sì tlaèí; hrozný hømet jde o podlahu, i sen i on búchá hlavú, nepoddada sì druh druhu. Rvášta sì chvíli tak dlúhú, drúce sobì ústa rózno, až mì by hledìti hrozno. Nechtì sì dívati tomu, brach sì preè z toho domu, ana sì za vrch vláèíta. Rujtaž sì, dokud ráèíta! To jest krèemná pøíhoda, neb sì pivo pie a ne voda. Dnes, ktož rád do krèmy chodí, èastokrát sì jemu pøihodí, že zvie pøíhody nekaké

18 a k tomu noviny také. Mnohému sì tak zraèí, najviec, ktož sì tam omraèí, že má doma co praviti. Avšak sì je lépe zbaviti a v noci, jakž èas jest, spáti, a doma novin doèakati.

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

Hynek z Poděbrad. Májový sen. Renesance

Hynek z Poděbrad. Májový sen. Renesance Renesance 7 Hynek z Poděbrad Májový sen (2. pol. 15. stol.) Raně renesanční milostná báseň, navazující v některých rysech na středověkou milostnou lyriku, avšak její náměty jsou již přetvořeny v duchu

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Á Ý Á Í Š š ů Š ž ú ř ž ú ř ř š ů ř ř ů Ů ř ů ň ů ř š é ů ž ř š ž é ř é ř š š ž ř ž ř ů ž ř ů ž ů é ř ž é ž ž ř ř ň ž ř ř ů š é ř ž ů ŠÍ é ř ň ů ř š é ř é ř š é ů ž š é ů é ú š é ž š š é é ř é é š ř ň

Více

ú Í Š Š Ť Í Š Š ň Ó Š Í Í Š Í ž Í Í Í ú Š Ů Č Š Š Á Í Š ú Í Ť Ů Í ž ž Ť Š Í ž ú ž Č ž Ú ž ť Í Í ú Ú ž ú ú Í ž Í Í Í ú ú Ú Í Ó ú Í Ů ú ú Ú Ó Í Í Í ú ú ž ú Í ú ž Č Ú Í ň É Í ú Í ú Í Č ň ň Č Ú ň ň ž Í Í ž

Více

š ž Ú ú š ž š ó ó š ď ž š š š ž ď Ž Í ž š Ž š Í ž š Ž ž ž ó ž š š š ó ž š š ž ó š ó ú š š š ž š ď š ž ó ú š Ž š ž É š š š š ž š š š š ž š š š Ž ž ž š š ž ž ň š Ž ú ž š š ň ž š ž ž š š Ř É š Ř Á É Ů Ž Í

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Petr Chelčický. O trojiem lidu

Petr Chelčický. O trojiem lidu O trojiem lidu Petr Chelčický Již pochybení, kteréž mám a k kterému rozumu o rozdělení trojího lidu, jenž se počítá od některých u víře Kristově, opět zase vzkazovánie nechám, ale, jakož žádáš toho, abych

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 78 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 3. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

ý ě ě ř ý ř é ř é ý ě ů ě ř ý ýš é é š é Í ř ě ř é ř ě ř é ř é ý ě Ů ř ě ý ř ě ě Í žš ě ě ú é Ů ě ý ě ě ŠÍ ř é ý ě ř Ž Ý ú é ů ě ý ě ě š Ž ý ě š Č ř é é ý ě ř ž é ú š Ů ř ě ř ý ň é ň ý š ý Č ý Í Č ý Č

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Prezentace 6-CJL -1-ročník Slovesnost doby české renesance a humanismu (3)

Prezentace 6-CJL -1-ročník Slovesnost doby české renesance a humanismu (3) Prezentace 6-CJL -1-ročník Slovesnost doby české renesance a humanismu (3) Jan Ámos Komenský (1592 Jižní Morava 1670 Amsterodam) Spisovatel, filozof, biskup Jednoty bratrské, učitel národů. Jako biskup

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Karel Havlíèek Borovský KRÁL LÁVRA. KRAJSKÉ NAKLADATELSTVÍ Havlíèkùv Brod - 1 -

Karel Havlíèek Borovský KRÁL LÁVRA. KRAJSKÉ NAKLADATELSTVÍ Havlíèkùv Brod - 1 - Karel Havlíèek Borovský KRÁL LÁVRA KRAJSKÉ NAKLADATELSTVÍ Havlíèkùv Brod - 1 - Byltì jednou jeden starý dobrý král, ale je to dávno, taky od Èech dál, troje moøe, devatery hory dìlí ten kraj od èeské komory,

Více

ODPOVĚDI Z TICHA. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ. Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání.

ODPOVĚDI Z TICHA. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ. Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání. 23 Jeffrey Chappel PENÍZE Kdy se dočkám finančního zajištění? Peníze nejsou žádná jistota.

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

když ticho zpívá Když ticho zpívá

když ticho zpívá Když ticho zpívá ticho zpívá když 1.Když ticho zpívá 2. Veselé vánoční hody 3. Veselé vánoční hody (orchestr) 4. Půjdem spolu do Betléma 5. Půjdem spolu do Betléma (orchestr) 6. Chtíc, aby spal 7. Chtíc, aby spal (orchestr)

Více

Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. B) G. Preissová psala hry z prostředí: a) Slovácka b) Hanácka c) jižních Čech d) severních Čech

Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. B) G. Preissová psala hry z prostředí: a) Slovácka b) Hanácka c) jižních Čech d) severních Čech Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení VY_12_INOVACE_Pos_32 materiálu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

a) A KDYŽ JE NĚKDY VŠECKO b) Patálie s dýní NA DRAKA Čtyři kluci výtržníci

a) A KDYŽ JE NĚKDY VŠECKO b) Patálie s dýní NA DRAKA Čtyři kluci výtržníci Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: I/2 Číslo dokumentu: VY_12_INOVACE_CJ.S1.04 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU???

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny

Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny III/2-CJ1/2.12/Šv Zopakujme si Otázky k diskusi na úvod: 1. Co už víme o legendě? Pokuste se definovat tento literární žánr. 2. Které staroslověnské legendy

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

William Shakespeare SONETY

William Shakespeare SONETY William Shakespeare SONETY nakladatelství: Mladá fronta knihovna: Máj pøeložil: Jan Vladislav Praha 1970 Elektronickou verzi pøipravili Schacallos a Atheneum - literatura na webu http://atheneum.zde.cz

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

F. L. ÈELAKOVSKÝ OHLASY PÍSNÍ ÈESKÝCH

F. L. ÈELAKOVSKÝ OHLASY PÍSNÍ ÈESKÝCH F. L. ÈELAKOVSKÝ OHLASY PÍSNÍ ÈESKÝCH Národní básnictví slovanské nalezlo za tìchto posledních let tolik milovníkùv, a tolikero sbírek národních písní vydáno tiskem, že každá skoro vìtev velikého stromu

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Karel Jaromír Erben: KYTICE

Karel Jaromír Erben: KYTICE Karel Jaromír Erben: KYTICE KYTICE Zemøela matka a do hrobu dána, siroty po ní zùstaly; i pøicházely každièkého rána a matièku svou hledaly. I zželelo se matce milých dítek; duše její se vrátila a vtìlila

Více

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti Jackson Pollock Největší americký malíř 1. Život a dílo 2. Závislosti Znáte Pollocka? dripping * 28. 1. 1912 Cody, Wyoming 11. 8. 1956 Springs, Long Island Jackson Pollock alkoholismus Připravila

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

é é é é é é é é é é ž š Í é é ž Í ů é ž é Í é é ž Ž š Ř Ž ž ž ú ů š ú é ž ů é Ž š š Ž ů é é Ž é š é é ž é ž é é é é ž é ž š éž Ý š é é ž ů é é é ž ž š ů é é ž é é é Í Í Í é ž é ž š ů ů é é ž é š ů é Ý

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Autorem portrétu Karla Havlíčka Borovského na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Karla Havlíčka Borovského na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Král Lávra tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Volné Myšlenky v roce 1925 (BOROVSKÝ, Karel Havlíček. Král Lávra. Praha : Volná myšlenka, 1925. 48 s.). Autorem portrétu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

My tři králové - text

My tři králové - text My tři králové - text My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štestí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Nám třem se hvězda

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi.

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Blahopřání M33-031 Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Modré očka, hebká líčka, zaťukala princeznička. Hodně štěstí moje malá, hlavně ať jsi vždycky zdravá, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně!

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně! TVOŘIVÉ MYŠLENKY Žijte odvážně! Pardubice 2011 Postupy, které vás posunou dál Věnováno všem, kteří se nebojí žít. ÚVOD Žijeme ve společnosti, která si hraje na jistotu a zabezpečení. Uvěřili jsme, že neustálou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku Pomůcky: text příběhu, který dětem převyprávíme, příp. si jej společně přečteme Dohadování před soubojem Rozdělíme

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více