i jinú k tomu pøípravú vše bieše školskú postavú.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i jinú k tomu pøípravú vše bieše školskú postavú."

Transkript

1 PODKONÍ A ŽÁK

2 Pøihodich se jednú k tomu, kdež nalezech v jednom domu právì také v túž hodinu dva, jenž pøišla pohostinu, ana sedíta na pivì. Tu uèiništa poctivì, oba právì bez meškánie dašta mi milé vítanie. A já, pøiblíživ se k nima, posadich sì mezi nima, jakož èasto v krèmì bývá, køièéc: Paní, nalí piva! Jechom sì v odplatu ctíti, podávajíc sobì píti. Poslúchajte tuto právì, poviem vám o jich postavì. Z tìch jeden èlovìk bieše mladý, nejmieše známì brady, na nìmž suknì šerá, umlená, a k tomu kukla zelená; ta také zedrána bieše. Mošnu na hrdle jmieše, v niž by vložil, což mu tøìba, mním, že knihy, také chleba. Deš ky jmieše u pasu, jakž jej vidìch pøi tom èasu;

3 i jinú k tomu pøípravú vše bieše školskú postavú. Druhý, ten sì starší zdáše, vždy sedì bradku súkáše, na nìmž kabátec úzký, krátký, a dosti zedrané šátky; okasalý tak dvornì, k tomu bieše obut v škornì; ty biechu drahnì povetšìly, avšak okolo dìr cìly, skrzì nìž vidìti nohy. A také bieše vpal ostrohy, toèenku jmaje na hlavì. Tak, jakž jej sezøech právì, jistì mi se dvoøák zdieše; høbelce za pasem jmìjéše. Ten mluvieše, hrdì sedì, na své špice pyšnì hledì, øka: Nenie v svìtì toho, ani kto má zbožie tak mnoho, bych chtìl jeho zbožie vzieti a dvora se odpovìdìti. Neb jest tu tolik utìšenie! V svìtì ten jeden nenie, když by dvoøenie okusil, vìènì by dvoøiti musil. Ktož mi o lepšiem bydlu praví, každý se ve lži ostaví.

4 Dotud mluvì ústa trudi, až žáka na sì vzbudi. Ten mu k tomu odpovìdì a øka:,já to dobøì vìdì a tomu já také vìøi, že páni i také rytieøi, ti u dvora dobrú mají, i bohatí, to já znaji. Ale nebožátka chudí! Div, že se jim neostudí pro zlé bydlo jich dvoøenie, neb již vìcší psoty nenie; ti se chodiec psotú klonie A nad to pak vy, podkonie, vy ze všech najhorší máte, kromì že sì v tom neznáte. Byšte se chtìli poznati, svú psotu popsati dáti, což vy jé máte, podkonie: v svìtì vìèie psoty nenie, než vy ji trpíte dobrovolnì. Ale naše bydlo školnie, to já tobì pravím hole, tu je ve všem pravá zvóle, i od pitie i od jedenie, v nièemž nedostatku nenie. My netrpíme nikdy hladu. Když již tovaøišie sadú, tu já dosáhna úkrucha, nenie partéka tak sucha, bych jé nerozmoèil jíchú,

5 tiem lekuje svému bøichu; i budemy dobøì syti. K tomu máme dosti píti pitie ctného do nerody; èasto také vody napijemy se pro zdravie, neb jest velmi dobra hlavì. Ba, od ztravy sì mámy pyšnì, masa, kúr dosti pøielišnì to jest na každé posviecenie, v nièemž nedostatka nenie: když to koli u nás bývá, mámy pøieliš dosti piva. Ale vám miesto sniedanie dadie políèek za ranie. Však ste jedno za ranie syti, bývajíce vždycky biti. Miesto jedenie obìda kyjevá rána pøisedá. A když žák pøesta mluvenie, dvoøák vecì. Toho nenie! Okøièe se naò hnìvivì a øka: Žáku, mluvíš køivì, bychom byli hladoviti u dvora a kyjem biti. Ach, pøehubená partéko, i co jest tobì øeèi této o nás mluviti tøeba, sám nejsa nikdy syt chleba? Co dobrého do vás, žáci?

6 Však ste vy hubení žebráci, jenž teèete dóm od domu, hekajíce a chtiece tomu, by vám dali jíchy mastné. Auvech, vaše bydlo strastné! Tu vám dadie partéku režnú a s tiem vás pesky vyženú. Pakli již na vaše šèestie vám dadie v nìkterém miestì jíchy nemastné a málo, vej, kak se vám dobøe stalo! Již se vše zdálo po vóli. tiem pak bìžíte do školy a to s velmi dobrú myslí, mniec, byšte na hody pøišli. Tu vás pak starší omýtie, i chléb i jíchu vám vzchytie a to všecko zjedie sami Jmú se vás bíti metlami, budú sì nad vámi mstíti hnìvy, nejsúc dobøe syti. Ach, to vám psota nehovie! Slýchal sem dávné pøíslovie, že žákóm draho vaøenie. Protož ty nechaj sváøenie se mnú, neb já také vìdì praviti o vašiej biedì, což vy jé máte, žáci. Ale my, panici dvoøáci, když již za stolem sìdem, inhed na sì lúèiemy chlebem,

7 my nic nešetøímy toho, neb ho mámy pøieliš mnoho. Tu nám dadie jésti dosti. Pakliže pro jiné hosti nás kuchaøi zapomanú, inhed já od stola vstanu i bìžím tam sám k kuchyni: dadie mi dosti zvìøinypakli nenie, ale kaše. To jest všì útìcha náše, že jé ukydá druh druha a tudy nás mine túha. Nìkdy sì vladaø v mì vpeøí a mì svú holí udeøí v pleci nebo v hlavu ranú. Inhed já odbìhnu v stranu, toho nikakž nenechaji, od mateøe mu nalaji: kromì leè by byla hlucha, tož jéj nepovzní u ucha. Když pak bude po veèeøi, což nás koli dvorské sbìøi, béøemy sì dolóv s hradu a netrpiece v nièemž hladu. Ale vy, žáci nebožátka, ach, že vás jest váše matka, tìžcì nosivši v životì, pøirodila k takéj psotì! Já sì tomu velmi divi, že ste jedno bitím živi.

8 Však vás za obyèìj tepú, jednak burcují, jednak svlekú, vymyšlujíc muky nové, o vy kaziec metly bøìzové. Netaže toho doøéci, žák sì chtieše hnìvy ztéci a øka: Vy, podkoní hubení, však ste vy tak zahubeni! V vás jsú zakrsaly kosti, pro psotu nemohúc rósti. Kdyžs mne nechtìl zbaviti, již chci z knih o tom praviti, což já o vás psáno mám. Když jeden jel cìstú sám, hodného pacholka ptaje, podkonie sobì nemaje, tu sì jemu èrt pokázal, inhed mu sì pøikázal i slúžil mu k jeho vóli. Což jedno rozkázal koli, v tom nikdy nebyl rozpaèen avšak èasto za vrch vláèen. To on všecko trpìl míle až právì do jedné chvíle, když sì tak povìtøie zrudi, hroznú slotu s dešèem zbudi, o nìmž jest strach povìdìti. Šèastný, ktož mohl usedìti toho neèasu pod støìchú. Èrtu nebieše do smiechu, ano s nìho šaty berú,

9 kuklu i plášèe s hrdla derú podlé obyèeje i práva, jako sì i dnes tøìpaèkám stává. Opìt vše téhož èasu slunce pokáza svú krásu, pusti svój poprslek jasný; by èas horký, velmi krásný. Tuž panoše každý zvlášèe pacholku podává plášèe a plášè mokr a pln dešèe! Tu sì tepruv èrtu stešèe. I zìvi sì pánu svému a takto povìdì jemu: Tuto mého bydla nenie. Beru, pane, odpušèenie. Již sem dobøì zkusil toho, že mají zlého bydla mnoho tøepaèky: kudyž sì obrátie, vždycky v psotì chvíli krátie. Viece mluviti nerodì, inhed sì kamosi podì. Vyprnu sì jim všem z oèí, jedne ze sì vicher zatoèi. Èím ty sì pak chceš chlubiti? Vidíš, že èrt nechtìl tøepaèkú býti. To jest dosti znamenie, že horšieho bydla nenie, než vy je máte, pøepaèky. Ale já, když sedím s žáèky, to bez chlúby chci povìdìti, tu sú mnohé mìstské dìti, jenž jsú také pod mú stáží:

10 ty já všecky metlú káži a sám sì pak bitie zhojím. V svátek sì jeho nic nebojím. A když pøijde èas postný, mnì vdìèný a velmi radostný, o nìmž jest dlúhé pravenie, co mám tehdy utìšenie! Když já již budu na poli, ano všecko po méj vóli, neviem nic o chudobì, sem sám dobrovolem sobì. Jakžkoli pøídu ke vsi, inhed bojuji se psy, an každý preè bìží, skolí, a já jej ranil svú holí. Jakž mì náhle sedlky zoèie, inhed ke mnì pøiskoèie, neuèinie k tomu lénì, padnú na svoji kolenì, mé obrázky cìlují a mì daøiti slibují, tepúce sì v prsi náramnì, tiežíc, co bych ráèil, na mnì. Já jé za vajce poproši, ana inhed bìží k koši i po všech sì høadách zplazí a kde které hniezdo zlazí, ve všech kútiech pilnì hledá, mnì vždy práznu jíti nedá. Pak odtad pójdu s radostí a nabrav již vajec dosti.

11 A kdež sì namìte slepice, hus neb která kaèice, když já ji popadnu koli, téj jest vždy jíti do školy. A sedlák sì chce hoøem vstéci však mi nesmie nice øéciani protivného slova, boje sì póhonu do Pasova. My žáci i také knìžie, kamž koli po svìtì bìžie, to, vedì, malá vìc nenie, nebojíme sì obìšenie. Ale vy, hubené panošky, vy nejste bezpeèni trošky; vy strachy zdrástíte kèici jedúc mimo šibenici. Vám sì tøìba ohlédati a pøìd sebú sì žehnati, neb jest pilnì tøìba toho. Dvoøák sì rozhnìva z toho a øka: Mizero nevlídná, k èemu tobì ta øìè nesklidná? Však ty za pléšku nestojíš, nebs huben, metly sì bojíš a jsi živ na svìtì sotnì, obcházìje sì robotnì. Ty sì robotnì obchodíš, a ktomu v zlých šatech chodíš; ale to hanba nenie v školském bìhu. Kterak pak o tvém noclehu?

12 Ty ležeš na kamnách nynie, ale až bude ondy zimì, inhed sì o to s tebú svadie a na kamna viec nedadie. Ješèe bude tobì blazì, dadie-li léci na podlazì. Tu ležíš dosti nemìkce, zimú sì tøasa a zuby šèekce. A k tomu vstánie rané! Když sì pak na tì dostane všì školská pracná tøieda, tepruv tobì bude bìda. Když ty již dieš,že prost budeš, toho nikoli nezbudeš. Tu tobì vše zpósobiti, školu mésti i ztopiti, nièehož nic neminúti. A kde pak odpoèinúti a léhaje velmi tvrdì? Ale já sì mám od toho hrdì. By ty vidìl mú posteli, když já sobì slámy nasteli! Tu já ležím v pokoji. Èastokrát také pospím v hnoji. Toho já neèiním pro jiné, kromì když dešèem zmoknu jediné, aby mé rúcho zsechlo k jitru. To já vstana pìknì vytru, aby na mnì stálo èistì. To já tobì pravi jistì, že sì mne chlapi velmi bojé,

13 kadyž chodie nebo stojé, pokornì mi sì klanìjí, vežde: Vítaj, panièe!,dìjí. Sedláci pøìde mnú sršie i také slepice pršie, s nimiž já mám hroznú útìchu: kteréž dosáhnu do mìchu, ta sì viec nepozná zasì, sniem ji s tovaøiši v kvasì. To také pravil neskrytì, že nemám péèe na bitie; na tom bych mohl pøisieci, že v tomto cìlém mìsieci nejsem já bit pro mú vinu, kromì vyjmúc jedinú, leè kdy z klamu po hlavici, neb za vrch, nebo po líci. V tom já nice pána nevini, neb on to vše z klamu èiní. Mám pána po všiej svéj vóli; da mi, což poprosím koli; má mi nový kabát dáti, netáhne jeho jedne zedrati. Což mi sì pak nedostává, když mi jedno hlava zdráva? Však již netrpím psoty viece. Ale však, pravdu praviece, já z mladu na svéj hlavici nosil sem tìžkú pøílbici, doniž sem rynéøem byl. Ale již sem já té psoty zbyl.

14 V tom sì pochlubiti mohu a z toho dìkuji Bohu, že sem tak velmi povýšen, všìm žákóm mohu býti pyšen. Sám však znamenaj cti této: sem podkoním sedné léto a k tomu mám dobrú nádìji a to jistì øéci smìji: netáhne mój pán dluhóv zbýti, mì chc støìlcem uèiniti. Pak neponesu tlumoka, ano samostøiel u boka a k tomu suknì èistá, na niejž haklíkóv na tøi sta. Kdež budu v nenámém kraji, mì vežde za pána mají. Protož, huben sagitáøi, i kací sú tvoji sváøi? Proti mnì viec neroï mluviti, neb jest vìènì ve psí býti. Vám jest pøisúzena psota, byšte ji mìli do života. Žáku to bieše protivno; vecì: Jest mi velmi divno hrdú øìè slyšì od tebe. I zda sám již neznáš sebe? Vy, tøìpaèky nebožátka, to vám nikdy nenie svátka. Všaks ty hubená satrapa! Èím chceš lepší býti chlapa, na každý den hnój kydaje

15 a k lepšiemu èáky nemaje? Ty sì nevrovnáš žáku, neb my mámy lepší èáku, ne jako vy, chlapi hlúpí. Z žákóv bývají biskupi komuž toho Bóh popøìje, v nìmž jest má dobrá nádìje. Prodlí-li mi Bóh zdravie, až bude o svìtiem Václavì, ješto již daleko nenie, pøijmu já prvé svìcenie. Inhed sobì pleš proholi, a kto mi pøìkazí koli, tomu bude nelzì zbýti, vždy mu jest pohnánu býti. Zaplatí mi to dosti drazì, pojé se mnú calet v Prazì. Což mi pak bude škoditi, když já již budu choditi hrdì v mešném rúše zlatém, jsa knìzem neb prelátem, když já budu v kostele, a ty stojíš jako tele v svém zedraném rúše letnì, na mì smieš hledìti setnì? Protož, nebožtíku lichý, razi to: ostavuj sì pýchy a se mnú nechaj sváøenie. Však vidíš, že statka nenie. Ješèe nad to vìrnì pravi: chceš-li prodlenie svému zdraví,

16 nebudiž viec dvoøskú chasútak snad prodlíš svého èasu. Jinak zhyneš na živo ì, neb nenie koncì vašiej psotì, aniž jesti lepšie èáka. Protož razi, u sedláka pøistati v dobréj dìdinì, zda tì tady psota mine. Tu tepa v hlavu pšenici obráníš sì šibenici. A když žák svú øìè vylíèi, dvoøák sì inhed vstýèi, hnìvivì naò tøasa hlavú, hrozì jemu rukú pravú, øka: Již nepøìzøím toho déle, by pak bylo i v kostele. Mluvíš na mì, ješto nenie. I zda již úfáš v své svìcenie? Døiev než doèakáš plešì, budeš ty utopen v mìše, jakož sì i jiným dìje. I v tom-li jest tvá nádìje? Døiev než ty budeš prelátem, spieše ješèe budeš katem. Neb najviec biøici, kati, vše bývají literáti. Téhož ty také nezbudeš, po maléj chvíli katem budeš. Ješèe vìrnì razi tobì: pøizøi, již jest èas, o sobì,

17 a já z dobrých lidí pomocí øemesla chci dopomoci. Tudy nìèso psoty pozbudeš a potom obìšen budeš. To øek, ruku naò opøìže a žák ho k sobì za vrch dosìže, k tomu jej v hlavu udeøi. Tak sì druh v druha vpeøi za vrch tak nelítostivì, druh druhu hlavu køivì. K tomu pohlavci suší pleskájí okolo uší. Tak zaroveò bez rozpaèi druh druha pod sì tlaèí; hrozný hømet jde o podlahu, i sen i on búchá hlavú, nepoddada sì druh druhu. Rvášta sì chvíli tak dlúhú, drúce sobì ústa rózno, až mì by hledìti hrozno. Nechtì sì dívati tomu, brach sì preè z toho domu, ana sì za vrch vláèíta. Rujtaž sì, dokud ráèíta! To jest krèemná pøíhoda, neb sì pivo pie a ne voda. Dnes, ktož rád do krèmy chodí, èastokrát sì jemu pøihodí, že zvie pøíhody nekaké

18 a k tomu noviny také. Mnohému sì tak zraèí, najviec, ktož sì tam omraèí, že má doma co praviti. Avšak sì je lépe zbaviti a v noci, jakž èas jest, spáti, a doma novin doèakati.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Příloha 1. Jednotlivá bázová slova souboru s počtem přísloví. Brada 1 přísloví. Břicho 3 přísloví. Čelo 1 přísloví. Hlava / hlavy 9 přísloví

Příloha 1. Jednotlivá bázová slova souboru s počtem přísloví. Brada 1 přísloví. Břicho 3 přísloví. Čelo 1 přísloví. Hlava / hlavy 9 přísloví Příloha 1 Jednotlivá bázová slova souboru s počtem přísloví Brada 1 přísloví Břicho 3 přísloví Čelo 1 přísloví Hlava / hlavy 9 přísloví Hrst 1 přísloví Chlup 1 přísloví Jazyk 12 přísloví Koleno 1 přísloví

Více

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně,

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA

Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA BYLTÌ jednou jeden starý dobrý král, ale je to dávno, taky od Èech dál, troje moøe, devatery hory dìlí kraj ten od èeské komory, kde on panoval. Byl král irský Lávra,

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

Číže sú to koně. Čí to húsky na tej vodě Číže ste husličku, čí že? Čože je to za prekrásne ftáča Dalmácia

Číže sú to koně. Čí to húsky na tej vodě Číže ste husličku, čí že? Čože je to za prekrásne ftáča Dalmácia A dyž já pojedu na dolino orať A dyž sa valášek narodí A já dobre vím A já su synek z Polanky A já taká dzivočka A tere Hranice A v tých Nových zámkoch A vy páni muzikanti Aby nás pán Bůh miloval Aj hájek,

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Satiry Hradeckého rukopisu

Satiry Hradeckého rukopisu III/2-CJ1/2.4/Šv Satiry Hradeckého rukopisu Zopakujme si Otázky k diskusi na úvod: 1. Promluvte o době vlády Karla IV. (1346-1378) na českém území. 2. Z hlediska literárního považujeme toto období za vrchol

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

TEXTY. I. Milostný nářek

TEXTY. I. Milostný nářek TEXTY I. Milostný nářek I.1 Ach, toť sem smutný i pracný I Ach, toť sem smutný i pracný i nevzácný v cizém kraji! Dalekoť sem v neznámosti, 5 v nemilosti túhú lkaji. Ro. Kudyžt sě koli obráci, tuť sem

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

Více

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád.

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 5 800044 640164 Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 1 24.5.2008 Po těžkém životě častokrát

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_05. Úvodní část seznámení s cílem hodiny- bajka

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_05. Úvodní část seznámení s cílem hodiny- bajka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_05 Úvodní část seznámení s cílem hodiny- bajka Hlavní část čtení bajky, seznámení s historií bajky, s autory bajek Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Legenda. o svaté Kateřině

Legenda. o svaté Kateřině Legenda o svaté Kateřině dyž za dávných časuov v Hřiešě jeden ciesař pohan bieše, ten vládnieše všemi králi, což jich bylo bliz i vzdáli 5 všeho lidu pohanského. Maxencius jme toho zlého bylo, tak nám

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

DOPORUČUJEME Gustavo Adolfo Bécquer: Paprsek luny tajemné španělské

DOPORUČUJEME Gustavo Adolfo Bécquer: Paprsek luny tajemné španělské 1 DOPORUČUJEME Gustavo Adolfo Bécquer: Paprsek luny tajemné španělské legendy Kdo je ta tajemná žena, do níž se v nočním lese zamiloval Manrique? Proč není radno se o dušičkové noci přibližovat k Vrchu

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Alexandreida. Zopakujme si. III/2-CJ1/2.1/Šv. Otázky k diskusi na úvod:

Alexandreida. Zopakujme si. III/2-CJ1/2.1/Šv. Otázky k diskusi na úvod: III/2-CJ1/2.1/Šv Alexandreida Zopakujme si Otázky k diskusi na úvod: 1. Charakterizujte společenské poměry v Čechách v období rozvoje česky psané literatury (poslední čtvrtina 13. století počátek 15. století).

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Osud nepravidelných substantiv

Osud nepravidelných substantiv Osud nepravidelných substantiv v současné češtině Tilman Berger, Tubinky (tberger@uni-tuebingen.de) 14. listopadu 2003 Velká rozmanitost deklinačního systému češtiny vysoký počet deklinačních vzorů různé

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř 1: obrý den ptáčkové, dobrý den lese. Ráno je takové překrásné, že se zpívat chce hlasitě lidem i kosům, pavouci na sítě navlékli rosu. 2: obrý den panenko, dobrý

Více

Junák je pravdomluvný

Junák je pravdomluvný Pokřik ze soutěže: Pravda je síla pravda je krása dobrá je víla světa je spása Junák je pravdomluvný Pravda je hodnotou sama o sobě. I kdyby lež měla delší nohy, i kdyby lží a podvody bylo lze dosáhnout

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Práce s textem podvojný deník

Práce s textem podvojný deník VY_12_INOVACE_21 Práce s textem podvojný deník pro 9. ročník ZŠ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova Říjen 2011 Mgr. Dana Kubínková Materiál určen k procvičování učiva.

Více

Metodický list/anotace: Pracovní list určený k opakování, možno použít i jako test

Metodický list/anotace: Pracovní list určený k opakování, možno použít i jako test Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 1.11.2012 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_03_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Věta tázací pracovní list Jméno a příjmení:

Věta tázací pracovní list Jméno a příjmení: č. 2 název Věta tázací anotace Pracovní list je zaměřen na poznávání a určování věty tázací, dále na rozvoj čtení s porozuměním. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou.

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Kabát Tomáš Dušek Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Tyhle kabáty jsou už k nesehnání a cena bývá vysoká. Dost jsem za něj zaplatil,

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Chrámy boří déšť. ...snad nás krovky k zemi snesou a budem se dívat jak v nás ty kapky deště nejsou A budem zpívat

Chrámy boří déšť. ...snad nás krovky k zemi snesou a budem se dívat jak v nás ty kapky deště nejsou A budem zpívat Chrámy boří déšť Nabíráme směr k nirvánám a ve válkách ládujeme kvér Až s kudlou v zádech víme víc Chrámy boří déšť S noblesou a po kapkách Stačí jen říct A možná - jednou - někdy - příště - snad Každá

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Hynek z Poděbrad. Májový sen. Renesance

Hynek z Poděbrad. Májový sen. Renesance Renesance 7 Hynek z Poděbrad Májový sen (2. pol. 15. stol.) Raně renesanční milostná báseň, navazující v některých rysech na středověkou milostnou lyriku, avšak její náměty jsou již přetvořeny v duchu

Více

Anonym. Kronika tak řečeného Dalimila (po r. 1310)

Anonym. Kronika tak řečeného Dalimila (po r. 1310) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Anonym Kronika tak řečeného Dalimila (po r. 1310) Předmluva Tuto sě počíná kronika Mnozí pověsti hledají, v tom múdřě a dvorně činie, ale že své země netbají,

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více