SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer!"

Transkript

1 SILOE želivský farní list Církev to jsme my všichni. Kněží i laici. Nejsme opuštěné ostrovy. Máme odpovědnost jeden za druhého. Probuď se, člověče! Pro tebe se Bůh stal člověkem. Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí. Pro tebe, pravím, se Bůh stal člověkem. Věčně bys byl mrtev, kdyby se nebyl narodil v čase. Nikdy bys nebyl vysvobozen z hříšného těla, kdyby na sebe nebyl přijal tělo, jako mají hříšní lidé. Byl bys věčným ubožákem, kdyby ti nebyl prokázal toto milosrdenství. Nebyl bys znovu ožil, kdyby nebyl vyšel vstříc tvé smrti. Byl bys klesl, kdyby ti nebyl oporou. Byl bys zahynul, kdyby nebyl přišel. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer!

2 CO JE ADVENT? Advent je prvním obdobím tzv. liturgického roku. Slovo Advent je odvozeno z latinského výrazu adventus, tzn. příchod, a protože toto období bezprostředně předchází vánočním svátkům, je vnímáno především jako příprava na jejich slavení. Křesťanským obsahem Vánoc je oslava příchodu Mesiáše na svět. Mesiáš Zachránce nebo také Vykupitel přijde na svět podle víry křesťanů celkem dvakrát. Poprvé to bylo přibližně před dvěma tisíci lety a křesťané ztotožňují tento první příchod s narozením Ježíše Krista. Druhý příchod očekávají na konci času, kdy bude Bohem ukončena existence světa v té podobě, v jaké ho známe, a bude nastoleno tzv. Boží království. Jinými slovy: Boží láska definitivně zvítězí nad veškerým zlem, které zotročuje člověka, a vše bude obnoveno v lásce. Kdy nastane ten okamžik, neví nikdo, jen Bůh Otec sám. V adventním období si křesťané připomínají oba tyto příchody. Tomu druhému, vzdálenějšímu (kdy Kristus podruhé přijde na tento svět ve své slávě), věnují první část Adventu do 16. prosince. Při bohoslužbách jsou předčítány biblické texty o posledním soudu. Připomínají člověku jeho poslání. Nabádají ho k zamyšlení, jakými cestami člověk opravdu chodí. Dále mu staví před oči všechnu výbavu, kterou křesťan má mít. Další texty připomínají proroctví o Mesiáši a dobro, které s ním přijde na svět k obnově našeho života. Ohlašování této radostné zprávy je spojeno s působením velké postavy Adventu proroka Jana Křtitele. Druhá část Adventu (od 17. prosince) je zaměřena na bezprostřední přípravu na narození Ježíše Krista. Jejím hlavním tématem je víra, že betlémské dítě, které Panna Maria porodila, je slíbeným Mesiášem. Advent nás vybízí k přemýšlení o úloze naděje v lidském životě. Bůh nám přislíbil nový život v radosti, hojnosti a beze strachu.

3 PAPEŽ FRANTIŠEK NAPSAL REVOLUČNÍ DOKUMENT RADOST EVANGELIA! V dokumentu (originální název: Evangelii Gaudium), který je výsledkem konference kardinálů o tom, jak šířit Kristovo evangelium, představuje plán církve na následující roky. Celý dokument si můžete přečíst na webových stránkách: Zde uvádíme několik zajímavých úryvků: Evangelizace je výzva všem pokřtěným, bez ohledu na jejich postavení v církvi, aby nesli Ježíšovu lásku "ve stavu permanentního misionářského působení" (25) a porazili "velké riziko současného světa" - to, že upadá do individualistického smutku. (2). Papež vybízí "znovu objevit původní svěžest Evangelia", Ježíš nesmí být uvězněn do "nudných schémat". (11). Potřebujeme "pastorační a misionářskou konverzi, která nemůže nechat věci, tak jak jsou" (25) a reformu církevních struktur, aby "se staly všechny více misionářskými." (27). Na této úrovni papež František vstupuje do hry v první osobě. Uvažuje totiž o "konverzi papežství", aby bylo "věrnější významu, který mu chtěl dát Ježíš Kristus a současným potřebám evangelizace". Je třeba posílit úlohu biskupských konferencí a zcela konkrétně uskutečnit onen "smysl kolegiality", který dosud ještě nebyl plně konkretizován (32). Více než kdy jindy je potřebná "ozdravná decentralizace" (16) a při tomto díle obnovy nemusíme mít strach revidovat zvyklosti církve, "které nejsou přímo spjaty s jádrem Evangelia" (43). Termín, který se v exhortaci opakuje snad nejčastěji je "vyjít". Církve ať mají všude "otevřené dveře", aby všichni ti, kdo hledají, nenalezli jen "chlad zavřených dveří". Ani dveře ke svátostem by neměly být nikdy zavřeny. Sama eucharistie "není odměnou pro dokonalé, ale velkorysý lék a potrava pro slabé." To s sebou nese "také pastorační důsledky, k jejichž obezřetnému a odvážnému promyšlení jsme voláni". (47). "Dávám přednost církvi, která má modřiny, je zraněná a špinavá, protože byla venku v ulicích, před církví, která je nezdravá z toho, jak je omezená, a z toho, jak lpí na své vlastní bezpečnosti," napsal František.

4 Papež František neskrývá svůj nesouhlas s těmi, kdo "se cítí nadřazeni ostatním", protože jsou "nezlomně věrni určitému katolickému stylu, který patří minulosti" a "místo aby evangelizovali, klasifikují druhé". Jasný negativní soud je vyjádřen vůči těm, kteří "ostentativně pečují o liturgii, o doktrínu a o prestiž církve, aniž by měli starost o skutečné včlenění Evangelia do potřeb lidí" (95). Toto je "příšerná korupce se zdáním dobra... Bůh ať nás osvobodí od světské církve pod duchovními a pastoračními rouškami!" (97) Křesťanské komunity ať se mají na pozoru před závistí a záští. "Koho chceme s tímto chováním evangelizovat?" (100) Zásadní důležitost má posílení zodpovědnosti laiků, kteří dosud byli "drženi na okraji rozhodování" kvůli "přemrštěnému klerikalismu" (102). Důležité je také "rozšířit prostor pro výraznější přítomnost žen v církvi", zvláště "na různých místech, kde se přijímají důležitá rozhodnutí." (103). Ve vztahu ke světu ať křesťan vždy uvede důvody své vlastní naděje, ale nikoli jako nepřítel, který míří prstem a odsuzuje (271). "Pokud pomohu jediné osobě, aby žila lépe, pak už to je dostatečné pro obhájení daru mého života." (274) Církev není celnice Církev je "Matka s otevřeným náručím". A na jiném místě: "Církev není celnice, je otcovským domem, kde je místo pro každého i s jeho těžkým životem." Volba pro chudé Neposlouchat nářek chudého je vystavení se do pozice "mimo vůli Otcovu". Jedná se o "Boží preferenci, jež má dopad na život víry všech křesťanů, povolaných, aby měli stejné cítění jako měl Ježíš." Papež František vybízí k tomu, abychom nedůvěřovali "slepým silám a neviditelné ruce trhu." Nemáme důvěřovat "ekonomickým zásahům, které jsou novým jedem, jako v situaci, kdy je za účelem zvýšení zisku umenšen pracovní trh, čímž dojde ke vzniku nových vyloučených." Mezi vyloučenými jsou nenarozené děti, "které jsou těmi nejbezbrannějšími a nejnevinnějšími ze všech". "Není progresivní myslet si, že vyřešíme problémy zničením lidského života." Na druhou stranu František připouští, že: "udělali jsme málo pro vhodné doprovázení žen, které se nacházejí ve velmi tvrdých situacích, kde jim potrat připadá jako rychlé řešení jejich hlubokých úzkostí."

5 O Vánocích se Slovo stalo tělem, Bůh se stal člověkem. To znamená: Má omezení, má selhání, mé nejistoty jsou Božím prostorem ve světě. On se ujal péče o to všechno, to vše přijal... Kde se dotýkám svých omezení, tam se vskutku dotýkám Jeho, tam není důvodu mít méně naděje, ale naopak více. Přijmout svá omezení znamená přijmout Jeho. V mých omezeních je zároveň Bůh! To, co mohu dát ve svých omezeních druhým, je příliš málo, než to, co potřebují a žádají. Přesto v těchto mých omezeních je Bůh, který se dává v mém darování se... (Klaus Hemmerle) Vánoční divadlo dětí 2012

6 ADVENT V KLÁŠTEŘE (program pro farníky a návštěvníky kláštera) 6. prosinec 2013 (Památka sv. Mikuláše) 17:00 hod. DĚTSKÁ MŠE SVATÁ s mikulášskou besídkou 7. prosinec 2013 (sobota po 1. neděli adventní) 14:00 hod. Duchovní obnova Přednáška P. Řehoře J. Žáčka, OPraem: Liturgie jako zdroj života společenství církve Možnost přijmout svátost smíření! 17:00 hod. MŠE SVATÁ 8. prosinec 2013 (2. neděle adventní) 10:30 hod. MŠE SVATÁ 9. prosince 2013 (Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu) 17:00 hod. MŠE SVATÁ 14. prosinec 2013 (Sobota po 2. neděli adventní) 06:30 hod. RORÁTNÍ MŠE SVATÁ Po mši svaté bude malé posezení u kávy a čaje pro všechny účastníky. 14:00 hod. 16:00 hod. Nácvik dětí na vánoční vystoupení 18:00 hod. Setkání biřmovanců 15. prosinec 2013 (3. neděle adventní) 10:30 hod. Mše svatá 15:00 hod. Adventní posezení farníků u kávy a čaje 21. prosinec 2013 (Sobota po 3. neděli adventní) 06:30 hod. RORÁTNÍ MŠE SVATÁ Po mši svaté bude malé posezení u kávy a čaje pro všechny účastníky. 09:00 hod. Vánoční úklid kostela a zdobení (Zveme všechny pomocníky včetně mladých lidí!) 14:00 16:00 hod. Nácvik dětí na vánoční vystoupení 22. prosinec 2013 (4. neděle adventní) 10:30 hod. Mše svatá 23. prosinec 2013 (Pondělí před Štědrým dnem) 06:30 hod. RORÁTNÍ MŠE SVATÁ

7 Roráty byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: Rorate coeli desuper (rosu dejte, nebesa, shůry). Roráty připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice. Dnes se rorátní bohoslužby konají ve všedních adventních dnech v časných ranních hodinách. Často začínají průvodem s lampičkami či svícemi a někdy jsou částečně slaveny ve tmě kostela se svícemi. V dnešní době světla, reklam a hluku je zvláště toto ztišení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik potřebnou schopnost očekávání, těšení se a žasnutí. Roráty se v naší farnosti uskuteční již počtvrté od roku A zvlášť pro děti mají neopakovatelnou atmosféru. A proto se sejdeme brzy ráno, v 6:30 hod. před kostelem , a Kolem bude ještě tma. Děti si před vchodem zapálí své lampičky/lucerničky a ve světelném průvodu všichni vstoupíme za zpěvu prastaré písně Ejhle Hospodin přijde do ztemnělého opatského kostela. Proto bude dobré, když se tepleji oblečete. Průvod bude pro děti i dospělé velkou připomínkou naší cesty životem, cesty za Pánem. Pak začne mše svatá a po ní teplý čaj.

8 VÁNOCE V KLÁŠTEŘE (program pro farníky a návštěvníky kláštera) 24. prosinec 2013 (Štědrý den) 16:00 hod. MŠE SVATÁ Z VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ PRO DĚTI 22:00 hod. VÁNOČNÍ PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ 25. prosinec 2013(Boží hod vánoční) 10:30 hod. MŠE SVATÁ 26. prosinec 2013 (Svátek svatého Štěpána) 10:30 hod. MŠE SVATÁ 13:00 16:00 hod. Živý betlém 15:00 Vánoční koncert Rybova mše svatá 29. prosinec 2013 (Svátek svaté rodiny) 10:30 hod. MŠE SVATÁ (s požehnáním rodin) 31. prosinec 2013 (sv. Silvestr I., papež) 16:00 hod. MŠE SVATÁ na poděkovaní za rok 2013 s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalšího roku 23:30 hod. Adorace Nejsvětější svátosti oltářní a svátostné požehnání (po adoraci společný přípitek s farníky) 1. leden 2014 (Slavnost Matky Boží Panny Marie) 10:30 MŠE SVATÁ (Světový den modliteb za mír) 5. leden 2014 (2. neděle po Narození Páně) 10:30 MŠE SVATÁ 6. leden 2014 (Slavnost Zjevení Páně) 17:00 MŠE SVATÁ (žehnání vody, křídy a kadidla) 12. leden 2014 (Slavnost křtu Páně) 10:30 MŠE SVATÁ (obnova křestních závazků) Živý betlém v klášteře

9 SVĚDECTVÍ O SETKÁNÍ S BOHEM Ahoj, jmenuji se Petr, dnes je mi 39 let. ( ) Vyrůstal jsem v rodině, kde se náboženské otázky prakticky nerozebíraly. Otec sice chodíval každou neděli do katolického kostela, ale s námi dětmi se moc nemodlil, o Ježíši Kristu nemluvil a z Bible jsme společně nikdy nečetli. Matka v Boha nevěřila. Podporováni matkou se nám dětem do kostela chodit nechtělo. Nebavilo nás to tam a duchovně jsme nebyli schopni pochopit hloubku a krásu bohoslužby. Když jsem dosáhl věku, kdy si sám člověk začne klást otázky po smyslu života a přemýšlet o možnosti posmrtného života, dospěl jsem k závěru, že posmrtný život pravděpodobně existuje. Začal jsem věřit v Boha, který lidstvo a svět stvořil, ale o člověka se během života nestará a po smrti ho podle jeho skutků buď přijme do nebe nebo zavrhne. Vznikla tak moje představa Boha soudce čekajícího na zemřelé duše někde na konci vesmíru. V dospívání se mé zájmy začaly postupně zaměřovat od školy a studia k jiným zálibám. Přednost jsem začal dávat rockové hudbě, začal jsem se učit na elektrickou kytaru a hrát v kapele, chodil na zábavy, a koncerty. Výsledkem bylo, že jsem začal kouřit a nadměrně pít alkohol. Po čase jsem příležitostně kouřil marihuanu, užíval halucinogenní houbičky a vnitřně jsem se nebránil zkusit prakticky cokoliv. K tomu jsem začal takzvaně balit holky. Nebránil jsem se žádným krátkodobým vztahům ani těm na jednu noc. Když mi bylo 21 let, zažil jsem už po několikáté rozchod s dívkou, s kterou jsem chodil delší čas. Mrzelo mě to a já si v tu chvíli uvědomil, že toužím po lásce. Po hlubokém a trvalém vztahu se ženou, která by mne milovala takového, jaký jsem. Cítil jsem velkou vnitřní prázdnotu. Jednou, když jsem byl zase sám, toulal jsem se jen tak ulicemi města Brna, až jsem došel ke katedrále sv. Petra a Pavla. Na nástěnce mě zaujala pozvánka do společenství mládeže. Tenkrát jsem si vzpomněl na moji věřící babičku, která mi jednou řekla: Zapamatuj si, když si vezmeš holku, která bude ctít desatero, tak budeš mít mnohem jednodušší život. A já si tenkrát uvědomil, že v mém seznamu dívek nebyla ani jedna křesťanka. Hned se mi zrodil v hlavě nápad, že zajdu do tohoto společenství a takzvaně sbalím nějakou křesťanku. Nemohl jsem se dočkat toho dne, až bude ono avizované společenství mládeže. Šel jsem na něj s velkým očekáváním. Ale už před kostelem jsem ve spěšné chůzi vnímal otázku, která se ozvala někde v mém nitru: Proč tam jdeš? Odpověděl jsem: Přece abych sbalil křesťanku. A je to správné? ozvalo se v mém nitru podruhé. Já si v tu chvíli uvědomil, že bych měl jít do kostela v prvé řadě hlavně kvůli Bohu, aspoň tak podobně jsem to vnímal. Dál už nebyl čas, abych nad tím přemýšlel, protože jsem šel pozdě. Katedrála byla prázdná, ale kdosi mě nasměroval k boku oltáře, odkud vedly schody do krypty pod katedrálu, na místo původního kostela. Bohoslužba již byla v plném proudu. Skupina asi 20 převážně mladých lidí zpívala za doprovodu kytar. Bylo to pro mě něco nového. Byl jsem zvyklý, že při bohoslužbě hrají varhany. Tady jsem se ocitl ve společenství, které nadšeně zpívalo rytmické a dynamické písně. Během mše jsem si uvědomil, že se se mnou něco děje. Začal jsem vnímat vnitřní žár, jakoby mi hořelo srdce. V duchu jsem si říkal: Co to je? Po krátké bohoslužbě jáhen vyzval všechny mladé, aby zůstali na společenství mládeže. Bylo nás cca 10. Jáhen si připravil krátkou přednášku o modlitbě a půstu, hrály se hry a zpívalo se. Mládež byla veselá. Na můj vkus až příliš veselá. Smáli se, drželi se za ruce apod.. Měl jsem pocit, že jsem se ocitl někde v blázinci. V duchu si říkal, tak mezi tyhle blázny už nevkročím a s napětím jsem sledoval hodinky a přál si, aby už byl konec. Navíc jsem měl sraz s kámošem v hospodě a já měl strach, že to nestihnu. Konečně byl konec, rychle jsem se rozloučil a spěchal na šalinu. Během cesty na zastávku jsem si ale uvědomil, že pořád silně vnímám, že mi hoří srdce. Nechápal jsem to, ale uvědomoval jsem si,

10 že se vnitřně raduji. Bylo mi krásně. Měl jsem z toho rozporuplné pocity a ptal se sám sebe: Co to je? Už tady tvrdnu 15 minut, obořil se na mě kamarád před hospodou. Já se mu omluvil a nějak jsem nechtěl rozebírat, kde jsem byl. Možná se i tak trochu styděl o tom mluvit. Nicméně on sám poznal, že ze mne vyzařuje dobrá nálada a myslel si, že jsem sbalil nějakou holku. Ten večer někam chvátal a já zůstal asi u třetího piva sám. Pokuřoval jsem cigaretu a uvažoval nad tím vším, co se stalo. V nitru jsem cítil stále oheň. V noci před spaním jsem poklekl a modli se: Pane Ježíši, nevím, co se to se mnou děje, ale jestli jsi to Ty, tak se Ti odevzdávám a chci Tě poznat. Druhý den ráno jsem se vzbudil a vnímal velikou radost. Srdce mi stále hořelo a já se cítil šťastný. Už jsem to nebyl já. Svět jsem viděl úplně jinýma očima. Znovu jsem se narodil. Měl jsem pocit, že celý můj dosavadní život jsem byl mrtev, jako bych ho prospal ve špatném snu. Teď se mi otevřely oči i uši a já vnímal svět jinak, viděl všechnu jeho krásu. Dnes vím, že jsem se narodil znovu a to z Ducha Svatého a začal opravdově žít. ( ) Ježíš Kristus se mě ujal. Osvobodil mne ze závislosti na nikotinu, na alkoholu, naučil mne rozpoznávat věci dobré a zlé, vnímat i svět duchovní, nejenom ten viditelný. V podstatě se učím stále a Pán to se mnou nemá mnohdy jednoduché. Uznejte, udělat z rockera tíhnoucímu k tomuto světu, zatíženého okovy nejrůznějších žádostí, nové stvoření, svobodné Boží dítě, to dá fušku i Duchu Svatému :-). Naštěstí Pán je trpělivý. Doutnající knot neuhasí a nalomenou třtinu nedolomí. Díky Bohu. Chci Vám nyní říci to nejpodstatnější. Bůh člověka bezpodmínečně miluje. My lidé na počátku našich dějin zhřešili proti Bohu. Hřích vede ke smrti. Smrt se stala naší lidskou přirozeností. I my hřešíme proti Bohu a našim bližním. Potřebujeme spásu. Bůh je láska. Bůh si tak člověka zamiloval, že poslal svého jednorozeného Syna Ježíše Krista, aby se ponížil, stal se člověkem a zemřel za naše hříchy. Třetího dne vstal z mrtvých a přemohl smrt. Navždy zlomil prokletí člověka. Teď nabízí spásu všem i Tobě. Neexistuje hříšník, kterému by Pán nemohl odpustit hříchy. On dokonce touží po tom, aby Ti mohl odpustit hříchy. Čím větší jsi hříšník, tím více touží Ti darovat věčný život. Jestli chceš přijmout život, stát se Božím dítětem a jeho lidem, uznej své hříchy, vyznej je Ježíši Kristu, popros o odpuštění, čiň pokání a odevzdej svůj život bezpodmínečně do rukou Ježíše Krista, Božího Syna. Věř a vyznej svými ústy, že Ježíš je Pán a Bůh. Pros ho o Ducha Svatého a jeho dary. Poslouchej Pána a buď mu věrný i Jeho slovu. Buď a zůstaň pokorný. Odpouštěj a buď milosrdný. Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe! Denně se modli. Vstup plně do nějakého křesťanského společenství, které vyznává trojjediného Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Po svém obrácení jsem se nemohl dočkat, až zas půjdu na společenství mládeže, mezi ty radostné "blázny". I já jsem se stal bláznem, jedním z nich. Po půl roce začala chodit do společenství i moje budoucí manželka. Pán mi dal 4 krásné děti. Byl mnohokrát ke mně laskavý a milosrdný. Někdy se lidé tohoto světa mé víře posmívají, ale já vím jedno. Ani po 18 letech bych neměnil. Děkuji Bohu za den, kdy mi daroval věčný život a dal se mi poznat. Dal mi poznat svoji lásku. Dnes vím, že Bůh nečeká někde na konci vesmíru v pozici přísného soudce, aby soudil zemřelé duše, ale je zde mezi námi, aby zachránil, co zahynulo. Bůh je živý. Bůh je život a chce Ti ho darovat. Tak neváhej a vydej se s Ježíšem na cestu.

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu ROČNÍK V. ČÍSLO 5/2010 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu Jan 12,24 K Ježíši se jistě tlačily zástupy lidu, když vyprávěl podobenství o rozsévači, ale na hrstku

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Vánoce 2014 a Nový rok 2015

Vánoce 2014 a Nový rok 2015 Vánoce 2014 a Nový rok 2015 v kostele sv. Tomáše v Brně 4 Příleˇzitost ke svátosti smíření bude v našem kostele: 17. 12. 19. 12. (od středy do pátku) vˇzdy od 15.30 do 18 hodin a 22. 12. 23. 12. (v pondělí

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více