Société anonyme se základním kapitálem 583,270, Zapsané sídlo: 29, boulevard Haussmann PARIS R.C.S PARIS SHRNUTÍ PROSPEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Société anonyme se základním kapitálem 583,270,841.25 Zapsané sídlo: 29, boulevard Haussmann 75009 PARIS 552 120 222 R.C.S PARIS SHRNUTÍ PROSPEKTU"

Transkript

1 Société anonyme se základním kapitálem 583,270, Zapsané sídlo: 29, boulevard Haussmann PARIS R.C.S PARIS SHRNUTÍ PROSPEKTU Toto shrnutí by mělo být čteno jako úvod k prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do zde nabízených akcií by mělo být založeno na důkladném studiu prospektu. Osoby odpovědné za vypracování textu shrnutí, včetně jakýchkoli překladů, nejsou odpovědné za jeho obsah, pokud není zavádějící, nepřesný nebo v rozporu s ostatními částmi prospektu. Investor-žalobce který uplatní nárok vztahující se k informaci obsažené v prospektu nese podle národních právních řádů členských států Evropských společenství nebo členů Evropského hospodářského prostoru náklady na překlad prospektu před zahájením takového soudního řízení. INFORMACE O EMITENTOVI Název společnosti, obchodní obor a státní příslušnost Société Générale bankovnictví Společnost organizovaná podle francouzského práva Přehled oborů podnikání skupiny k 31. Prosinci 2007 Francouzské sítě poskytují zákazníkům-fyzickým osobám (9 milionů), klientům z řad obchodních společností a samostatně výdělečně činných osob plnou škálou finančních produktů a služeb. Sítě Société Générale a Crédit du Nord, které se doplňují pokud jde o jejich rozmístění, pokrývají široký geografický rozsah (2,997 místních poboček). Oddělení mezinárodních bankovních sítí skupiny je přítomno v 37 lokalitách, s významnými pozicemi ve střední a východní Evropě, ve středozemí, v Africe a v zámoří (Outre-mer), sestávající z 2,2795 poboček a přibližně 40,000 zaměstnanců obsluhujících 8.8 milionů nepodnikatelských klientů a více než 730,000 obchodních klientů. Oddělení finančních služeb zahrnuje obchodní finance a služby, spotřebitelské úvěry a pojištění. Oddělení je lídrem v Evropě nejrůznějších tržních segmentech: ve financování zařízení (SG Equipment Finance), ve správě a leasingu IT majetku (ECS) a v operativním leasingu a správě autoparků (ALD Automotive). Ve spotřebitelských úvěrech SG drží pevné pozice ve Francii, Itálii, Německu a v rozvíjejících se zemích. Oddělení řízení globálního invstování a služeb spojuje správu investic (Société Générale Asset Management), privátní bankovnictví (SG Private Banking), pobočku cenných papírů (Société Générale Securities Services), brokerské a clearingové služby (Fimat sloučil se s Calyon Financial od ledna 2008 a vytvořili tak Newedge), a přímé bankovnictví (Boursorama). Ke konci roku 2007, objem aktiv spravovaných GIMS obnášel EUR bilionů a aktiva v úschově obnášela EUR 2,583 bilionů. Oddělení korporátního a investičního bankovnictví (Société Générale Corporate and Investment Banking) vyvíjí integrovaná finanční řešení s vysokou přidanou hodnotou za využití jejích tří klíčových oblastí odbornosti: Euro kapitálové trhy, deriváty a strukturované financování. SG CIB se nyní člení do tří oblastí aktivit: Poradenství; Renty; Měny a Komodity; a Kapitál.

2 ČISTÝ BANKOVNÍ VÝNOS Čistý bankovní výnos podle hlavních oborů činnosti (v EUR bilionech) Francouzské bankovní sítě 6,8 7,0 Korporátní a investiční bankovnictví Francouzské bankovní sítě 7,1 4,5 Korporátní a investiční bankovnictví 3,7 Mezinárodní bankovní sítě 2,8 2,4 Finanční služby 3,2 Globální řízení investic a služby Mezinárodní bankovní sítě 3,4 2,8 Finanční služby Globální řízení investic a služby 2006* 2007** *Řízení hotovostních aktivit (activité de banque de flux), dříve integrované v oddělení Finančních služeb, bylo v roce 2007 integrováno do francouzských bankovních sítí. Historická data byla odpovídajícím způsobem upravena. **Odhadované neauditované údaje VYBRANÉ FINANČNÍ INFORMACE Účetní výkazy k 31.prosinci 2006 (IFRS standardy) VÝSLEDKY (v EUR milionech) Čisté bankovní výnosy 22,417 19,166 Provozní výnosy 8,035 6,562 Čistý zisk před odečtením menšinových podílů 5,785 4,916 Čistý zisk 5,221 4,402 Bankovní síť a finanční služby 2,336 1,898 Mezinárodní správa investic a služby Korporátní a investiční bankovnictví 2,340 1,841 Korporátní centrum a další (32) ČINNOSTI (v EUR bilionech) Celková aktiva a závazky * Zákaznické úvěry Zákaznická depozita Kapitál (v bilionech eur) Kapitál akcionářů skupiny * Celkový konsolidovaný kapitál * * Částky upraveny s ohledem na účetní výkazy. Odhadované účetní výkazy k 31. prosinci 2007 (IFRS standardy) byly připraveny za použití procesu podobného tomu, který se obvykle používá pro sepsání konsolidovaných účetních výkazů skupiny. Byly - 2 -

3 přezkoumány na zasedání představenstva 6. února V důsledku odhalení neoprávněných a skrytých aktivit jsou činnosti korporátního a investičního bankovnictví v současné době podrobeny nejrůznějším vyšetřováním jak vnitřním, tak i vnějším, které mohou odhalit nové skutečnosti které musí být vzaty v úvahu. (IFRS neauditovaná data) 2007 VÝSLEDKY (v milionech eur) Čisté bankovní výnosy 21,923 Provozní výnosy (nezahrnující čistou ztrátu z neoprávněných a skrytých tržních aktivit) 6,713 Provozní výnosy (zahrnující čistou ztrátu z neoprávněných a skrytých tržních aktivit) 1,802 Čistý zisk před odečtením menšinových podílů 1,604 Čistý zisk 947 Čistý zisk (podle obchodního segmentu) Francouzské bankovní sítě 1,375 Mezinárodní bankovní sítě 686 Finanční služby 600 Mezinárodní správa investic a služby 652 Korporátní a investiční bankovnictví (2,221) Korporátní centrum (145) PROVOZNÍ KAPITÁL Skupina prohlašuje, že podle jejího názoru je konsolidovaný provozní kapitál Skupiny dostačující k pokrytí svých závazků na dobu 12 měsíců ode dne schválení tohoto prospektu, tj. ode dne, kdy obdrží schválení prospektu Společnost bude splňovat ukazatele likvidity, jak jsou stanoveny bankovními předpisy a že poté, co bude vzato v úvahu zvýšení kapitálu uvedené v nabídce, Skupina bude splňovat aplikovatelný koeficient solventnosti. KONSOLIDOVANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ A KONSOLIDOVANÝ DLUH Société Générale splňuje veškeré ukazatele opatrnosti které jsou aplikovatelné podle platných bankovních regulí: k 30. červnu 2007 její mezinárodní ukazatel platební schopnosti (ukazatel B.I.S.) byl 10.92% (11.11% k 31. prosinci 2006) oproti minimální požadované hodnotě 8%. K těm samým datům si Skupina stojí následovně: k 30. červnu 2007 byl poměr disponibilního kapitálu (vyjma Tier-3 kapitálu) k požadovanému kapitálu 138.5% a k 31. prosinci 2006 činil 141.9% bez opory v dodatečném kapitálu. K 31. prosinci 2007, byl Tier One poměr skupiny odhadován na 6.6%. Odhadované zadlužení a vlastní kapitál k 31. prosinci 2007 (neauditované údaje): 31. prosinec 2007 (v EUR milionech eur) FINANČNÍ DLUH 11,174 Dluh představovaný cennými papíry vydanými společností 11,147 Dluh představovaný cennými papíry bez uvedení zbývající doby splatnosti 27 Jmění (bez zahrnutí příjmu za období) Kapitál 583 Rezervy 25,065 Neuskutečněné nebo odložené kapitálové příjmy nebo ztráty 646 Vlastní jmění (bez zahrnutí příjmu za období) 26,294 Menšinové podíly 3,377 Celkové konsolidované jmění (bez zahrnutí příjmu za období) 29,671 Celkové jmění a dluh 40,845 Čistý finanční dluh Dluh představovaný cennými papíry vydanými společností 11,174 - se zbývající splatností do jednoho roku

4 - se zbývající splatností nad jeden rok 10, zbývající splatnost bez uvedení 27 Bankovní termínované vklady 53,144 Termínované vklady a půjčky 75,757 Termínované vklady a úvěry (22,613) Hotovost a hotovostní ekvivalenty (13,635) Hotovost (2,104) Na účtech centrálních bank (6,194) Bankovní vklady na požádání (5,337) Čistý finanční dluh 50,683 Od 31. prosince 2007 nenastala žádná důležitá změna s ohledem na situaci konsolidovaného vlastního jmění skupiny (bez zahrnutí příjmu za období) jak je uvedeno výše. SHRNUTÍ HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ TÝKAJÍCÍCH SE EMITENTA A NABÍZENÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Investoři by měli vzít v úvahu rizikové faktory popsané v kapitole 9 Document de référence a v aktualizacích Document de reference, zejména následující rizikové faktory: úvěrová rizika (včetně rizik v jednotlivých zemích): riziko ztráty způsobené neschopností zákazníků banky, hlavních emitentů nebo jiných protistran dostát svým finančním závazkům; tržní riziko: riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen a úrokových sazeb, z vzájemného vztahu těchto prvků a jejich volantility; strukturální riziko: riziko ztráty nebo ohrožení znehodnocením v bankovní rozvaze v důsledku rozdílů v úrocích nebo směnných kurzech; riziko likvidity: riziko že Skupina nebude schopna dostát svým závazkům při jejich splatnosti; provozní rizika (včetně právních rizik, rizik shody, účetních rizik, environmentálních rizik a reputačních rizik): riziko ztráty nebo podvodu nebo vytvoření nepřesných finančních nebo účetních údajů z důvodu nepřiměřeností nebo selhání v procedurách a vnitřních systémech, lidské chyby nebo vnějších událostí; právní a environmentální rizika; rizika regulačních ukazatelů. Investoři by měli vzít na vědomí že výše uvedený seznam rizik není vyčerpávající a že mohou existovat rizika, která jsou neznámá k datu potvrzení tohoto prospektu, a která se nepovažují za způsobilá mít negativní dopad na Společnost, její činnost nebo finanční postavení. POSLEDNÍ VÝVOJ A VÝHLED Skupina odhalila výjimečný případ podvodu v pododdělení svých tržních činností. Čistý zisk skupiny za fiskální rok 2007 činí EUR 947 milionů, při zohlednění čisté ztráty vyplývajících z tohoto podvodu, dodatečná snížená přehodnocení jejích portfolií aktiv spojené s rizikovými hypotečními úvěry v USA stejně jako snížená přehodnocení spojená s riziky specializovaných protistran. Skupina plánuje navrhnout valné hromadě výplatu dividendy za fiskální rok 2007 v souladu s jejím záměrem v distribučním poměru 45%. Ztráty z podvodných a skrytých pozic Skupina odhalila podvod, výjimečný jak ve svém rozsahu tak i povaze: jeden obchodník, odpovědný za futures hedging běžných finančních instrumentů na evropských ukazatelích kapitálových trhů zaujal masivní podvodné přímé pozice hlavně v letech 2007 a 2008 nad jeho omezené pravomoci. Za pomoci jeho hlubokých znalostí - 4 -

5 kontrolních procedur vyplývajících z jeho dřívějšího zaměstnání na úseku řízení rizik dokázal skrývat tyto pozice prostřednictvím složitého schématu transakcí. Neexistuje žádné zbytkové vystavení riziku v souvislosti s těmito pozicemi, které byly odhaleny 19. a 20. ledna Bylo rozhodnuto uzavřít tyto pozice tak brzy, jak to bude možné v nejlepším zájmu integrity trhu a akcionářů Skupiny. S ohledem na objem pozic a na vyskytující se velmi nevýhodné tržní podmínky má tento případ podvodu negativní dopad EUR 4.9 bilionu, který Skupina zaúčtovala na svůj zisk za rok 2007 před zdaněním. Dodatečná snížená přehodnocení aktiv spojených se zaručenými dluhovými obligacemi ohroženými trhem rezidentních nemovitostí v USA a pojišťovacími společnostmi udělujícími záruky emitentům Skupina zaúčtuje rezervy a snížená přehodnocení ve výši EUR 2.6 bilionu vztahující se k rizikům z trhu rezidentních nemovitostí v USA: EUR -1,250 milionů na portfolio nehedgeovaných zaručených dluhových obligací, EUR -947 milionů jako protiváha rizik týkajících se specializovaných pojistitelů; EUR 325 milion na obchodním portfoliu hypotečních zástavních listů. B. INFORMACE O TRANSAKCI Účel a využití prostředků získaných emisí Zvýšení kapitálu o EUR 5.5 bilionu umožní Skupině posílit vlastní jmění a obnovit pro-forma koeficient Tier One 8.0% k 31. prosinci 2007 po vzetí v úvahu akvizice doplňkových tranší představujících 37.8% ruské banky Rosbank. Skupina si dala za cíl koeficient Tier One (Bâle 1) ve výši 8.0% do konce roku Počet akcií, které mají být nově 116,654,168 akcií. vydány Upisovací cena nových akcií EUR za akcii. Hrubý výnos emise EUR 5,541,072, Odhadovaný čistý výnos emise EUR 5, milionů Datum od kterého nové akcie opravňují své držitele k nároku na dividendy Přednostní upisovací práva (DPS) 1.leden Nové akcie nezakládají právo na dividendu, o které může být rozhodnuto valnou hromadou za fiskální rok Úpis nových akcií je přednostně vyhrazen pro: držitele akcií vytvářejících akciový kapitál (existující akcie zapsané na držitelově účtu ke konci obchodování 20. února 2008 a akcie vyplývající z uplatnění opcí na odkoupení akcií z plánů 2002, 2003, 2004 a 2005 učiněné nejpozději 26. února 2008; nebo převodce DPS. Držitelé DPS mohou upsat: s nezrušitelným právem (à titre irréductible) jednu novou akcii za čtyři existující vlastněné akcie (čtyři DPS umožní úpis jedné akcie za upisovací cenu EUR za akcii); a za podmínky snížení (à titre réductible) dodatečné nové akcie nad počet, který jsou oprávněni upsat nezrušitelně

6 Teoretická hodnota DPS Registrace nových akcií EUR 5.86 (po vzetí v úvahu dividendy vypočtené na základě distribučního kurzu 45% použitého na odhadovaný čistý zisk za rok 2007, j. EUR 0,9, bez prejudice ohledně návrhu představenstva (dne 20. února 2008) na dividendu valné hromadě akcionářů dne 20. února 2008), na základě uzavírací ceny akcií Société Générale dne 8. února 2008, nebo EUR Na trhu Eurolist burzy cenných papírů NYSE Euronext Paris, od jejich plánované emise 13. března 2008, na sekundární kotovací lince pod ISIN kódem FR do výplaty dividend která může být rozhodnuta valnou hromadou akcionářů svolanou ke schválení účetních výkazů za fiskální rok 2007, nebo pokud nebude vyplácena dividenda, do uzavření obchodování v den, ve který se výše zmíněná valná hromada bude konat; poté na stejné kotovací lince jako existující akcie Společnosti které se již obchodují na trhu Eurolist burzy cenných papírů NYSE Euronext Paris obchodované pod stejným ISIN kódem, tj. FR Záměr hlavních akcionářů upsat Upisování DPS které budou přiděleny Société Générale FCPE v souvislosti s existujícími akciemi v FCPE budou částečně prodány správcovské společnosti během období ve kterém se DPS obchodují, takže prostředky z prodeje jsou plně reinvestovány do akcií společnosti. Žádný akcionář nevyjádřil Společnosti svůj úmysl v souvislosti s jeho účastí na zvýšení kapitálu. Emise nových akcií bude upsána podle záruky výkonu (garantie de bonne fin) ve smyslu článku L francouzského obchodního zákoníku. Shrnutí hlavních rizikových faktorů vztahujících se k nabízeným cenným papírům Trh DPS může nabídnout pouze omezenou likviditu a může být vysoce volantilní. Není žádná záruka že se rozvine trh s novými akciemi, když budou nejprve registrovány na trhu Eurolist burzy cenných papírů NYSE Euronext Paris sekundární kotace, a pokud se takový trh rozvine, tyto akcie mohou podléhat větší volantilitě než stávající akcie Společnosti. Akciové podíly stávajících akcionářů, kteří nevyužijí svá DPS, se naředí. Tržní cena akcií Společnosti může fluktuovat a spadnout pod upisovací cenou za akcie do uplatnění DPS. Prodeje DPS na trhu v průběhu upisovací doby mohou negativně ovlivnit cenu DPS a prodeje akcií společnosti na trhu v průběhu nebo po emisi mohou negativně ovlivnit cenu akcií. V případě že se cena akcií Společnosti podstatně sníží, DPS mohou ztratit svou hodnotu. C. NAŘEDĚNÍ A ROZDĚLENÍ AKCIOVÉHO KAPITÁLU Částka a rozdělení akciového kapitálu a hlasovacích práv k 5. únoru 2007 Ke dni 5. února 2007, plně splacený akciový kapitál činí EUR 583,270, a sestává se z 466,616,673 akcií

7 Naředění Dopad emise na podíl na vlastním jmění Dopad emise na podíl na vlastním jmění, počítáno na základě konsolidovaného vlastního jmění skupiny, z finančních informací odhadovaných k 31. prosinci 2007 (neauditované údaje) a počet akcií tvořících základní kapitál k 31. prosinci 2007: Kapitál připadající na akcionáře Společnosti (v eurech) Nerozředěný základ Rozředěný základ 1 Před vydáním nových akcií Po vydání 116,654,168 nových akcií (1) Výpočty jsou založeny na předpokladu, že veškeré akciové opce budou uplatněny. Dopad emise na účetní hodnotu připadající na akcii Dopad emise na účetní hodnotu Skupiny připadající na akcii, výpočet proveden na základě (i) konsolidovaného vlastního jmění Skupiny odhadovaného k 31. prosinci 2007 (bez vzetí v úvahu TSS a TSDI stejně jako úroků, které mají být vyplaceny držitelům takových instrument, avšak zahrnující účetní hodnotu obchodních akcií držených Skupinou a akcií dohody o likviditě) a (ii) počet akcií v oběhu k 31. prosinci 2007: Účetní hodnota na akcii (v eurech) Nerozředěný základ Rozředěný základ 1 Před vydáním nových akcií pocházejících ze zvýšení kapitálu Po vydání 116,654,168 nových akcií pocházejících ze zvýšení kapitálu (1) Výpočty jsou založeny na předpokladu, že veškeré akciové opce budou uplatněny stejně jako že budou získány všechny volné akcie. Dopad emise na stávající akcionáře Dopad na podíl na kapitálu akcionáře držícího 1% akciového kapitálu před emisí, který neupíše nové akcie, vypočtený na základě počtu akcií tvořících kapitál ke dni 5. února 2008: Akcionářský podíl jako % Před vydáním nových akcií 1.00% Po vydání 116,654,168 nových akcií 0.80 % D. PRAKTICKÉ PODMÍNKY Indikativní časový plán Únor 10, 2008 Potvrzení AMF. Uzavření underwriting agreement. Únor 11, 2008 Únor 13, 2008 Tisková zpráva o hlavních rysech transakce. Zveřejnění oznámení v Bulletin des annonces légales obligatoires ( BALO ) týkající se zvýšení kapitálu a oznámení o pozastavení práva uplatňovat úpisy akcií a opce na nákup. Zveřejnění shrnutí prospektu ve francouzském tisku

8 Oznámení NYSE Euronext. Únor 21, 2008 Tiskové zpráva oznamující roční konsolidované výsledky za rok 2007 Zveřejnění úplných účetních výkazů, včetně rozvahy, výsledovky a poznámek ke konsolidovaným účetním výkazům na webové stránce Société Générale (www.socgen.fr nebo Začátek upisovacího období oddělení a zahájení obchodování s DPS na trhu Eurolist burzy cenných papírů NYSE Euronext Paris. Únor 22, 2008 Únor 29, 2008 Březen 11, 2008 Březen 13, 2008 Zveřejnění finančního oznámení oznamujícího roční konsolidované výsledky v celostátně distribuovaných novinách. Konec upisovacího období konec obchodování s DPS. Oznámení o NYSE Euronext registraci nových akcií společně konečnou částkou zvýšení kapitálu. Emise nových akcií vypořádání úhrady - vydání. Registrace nových akcií. Opětovné nabytí práva uplatňovat opce na nákup akcií. Nabídka bude otevřena pro veřejnost ve Francii a v následujících zemích v Evropské unii kde prospekt projde procesem udělení pasu emitenta a bude zveřejněn v souladu se Směrnicí o prospektu cenného papíru: Německo, Belgie, Španělsko, Itálie, Lucembursko, Česká Republika, Rumunsko a Velká Británie. Procedura uplatnění přednostních upisovacích práv K uplatnění svých přednostních upisovacích práv držitelé musí podat žádost u svých zmocněných finančních zprostředkovatelů kdykoli mezi 21. únorem 2008 a 29. únorem 2008 včetně a zaplatit odpovídající upisovací cenu. Neuplatněné DPS se stanou na konci upisovacího období, tj. 29. února 2008 při uzavření obchodování automaticky neplatnými a neúčinnými. Finanční zprostředkovatelé Úpis akcií a převody prostředků upisovateli jejichž akcie jsou registrovány na spravovaných akciových účtech nebo vydány jako akcie na držitele nebo registrovány na jejich oprávněného finančního zprostředkovatele jednajícího jejich jmémen a za ně budou ve Francii akceptovány oprávněnými finančními zprostředkovateli do 29. února Úpisy a platby akcionářů jejichž akcie jsou v plně zaknihované podobě budou akceptovány bez poplatku do 29. Února 2008 včetně u Société Générale, 32, rue du Champ de Tir, B.P , Nantes Cedex 3. Každý úpis musí zahrnovat platbu upisovací ceny. Prostředky zaplacené za úpis budou shromažďovány Société Générale, která připraví zatímní list opravňující k emisi nových akcií

9 Vztahy s investory Patrick Sommelet Investor Relations Officer Tour Société Générale DEVL/INV Paris La Défense Cedex Dostupnost prospektu Kopie prospektu týkajícího se veřejné nabídky ve Francii jsou k dispozici zdarma od Société Générale Tour Société Générale, 17, Cours de Valmy Paris La Défense. Prospekt je rovněž k dispozici na webové stránce AMF a na webové stránce Société Générale nebo ir.socgen.com

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112. PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.044 POZVÁNKA pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným

Více

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112. PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.044 POZVÁNKA pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank. Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ K: 24. 2. 2012 Obsah KB AMETYST 4 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7 Účetní

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

T I S K O V Á Z P R Á V A

T I S K O V Á Z P R Á V A Praha, 26. února 2015 Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii 1 Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT,

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense Zpráva auditora týkající

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA k 30. 6. 2015 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Shrnutí stát EHS Popis emitenta

Shrnutí stát EHS Popis emitenta Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více