Société anonyme se základním kapitálem 583,270, Zapsané sídlo: 29, boulevard Haussmann PARIS R.C.S PARIS SHRNUTÍ PROSPEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Société anonyme se základním kapitálem 583,270,841.25 Zapsané sídlo: 29, boulevard Haussmann 75009 PARIS 552 120 222 R.C.S PARIS SHRNUTÍ PROSPEKTU"

Transkript

1 Société anonyme se základním kapitálem 583,270, Zapsané sídlo: 29, boulevard Haussmann PARIS R.C.S PARIS SHRNUTÍ PROSPEKTU Toto shrnutí by mělo být čteno jako úvod k prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do zde nabízených akcií by mělo být založeno na důkladném studiu prospektu. Osoby odpovědné za vypracování textu shrnutí, včetně jakýchkoli překladů, nejsou odpovědné za jeho obsah, pokud není zavádějící, nepřesný nebo v rozporu s ostatními částmi prospektu. Investor-žalobce který uplatní nárok vztahující se k informaci obsažené v prospektu nese podle národních právních řádů členských států Evropských společenství nebo členů Evropského hospodářského prostoru náklady na překlad prospektu před zahájením takového soudního řízení. INFORMACE O EMITENTOVI Název společnosti, obchodní obor a státní příslušnost Société Générale bankovnictví Společnost organizovaná podle francouzského práva Přehled oborů podnikání skupiny k 31. Prosinci 2007 Francouzské sítě poskytují zákazníkům-fyzickým osobám (9 milionů), klientům z řad obchodních společností a samostatně výdělečně činných osob plnou škálou finančních produktů a služeb. Sítě Société Générale a Crédit du Nord, které se doplňují pokud jde o jejich rozmístění, pokrývají široký geografický rozsah (2,997 místních poboček). Oddělení mezinárodních bankovních sítí skupiny je přítomno v 37 lokalitách, s významnými pozicemi ve střední a východní Evropě, ve středozemí, v Africe a v zámoří (Outre-mer), sestávající z 2,2795 poboček a přibližně 40,000 zaměstnanců obsluhujících 8.8 milionů nepodnikatelských klientů a více než 730,000 obchodních klientů. Oddělení finančních služeb zahrnuje obchodní finance a služby, spotřebitelské úvěry a pojištění. Oddělení je lídrem v Evropě nejrůznějších tržních segmentech: ve financování zařízení (SG Equipment Finance), ve správě a leasingu IT majetku (ECS) a v operativním leasingu a správě autoparků (ALD Automotive). Ve spotřebitelských úvěrech SG drží pevné pozice ve Francii, Itálii, Německu a v rozvíjejících se zemích. Oddělení řízení globálního invstování a služeb spojuje správu investic (Société Générale Asset Management), privátní bankovnictví (SG Private Banking), pobočku cenných papírů (Société Générale Securities Services), brokerské a clearingové služby (Fimat sloučil se s Calyon Financial od ledna 2008 a vytvořili tak Newedge), a přímé bankovnictví (Boursorama). Ke konci roku 2007, objem aktiv spravovaných GIMS obnášel EUR bilionů a aktiva v úschově obnášela EUR 2,583 bilionů. Oddělení korporátního a investičního bankovnictví (Société Générale Corporate and Investment Banking) vyvíjí integrovaná finanční řešení s vysokou přidanou hodnotou za využití jejích tří klíčových oblastí odbornosti: Euro kapitálové trhy, deriváty a strukturované financování. SG CIB se nyní člení do tří oblastí aktivit: Poradenství; Renty; Měny a Komodity; a Kapitál.

2 ČISTÝ BANKOVNÍ VÝNOS Čistý bankovní výnos podle hlavních oborů činnosti (v EUR bilionech) Francouzské bankovní sítě 6,8 7,0 Korporátní a investiční bankovnictví Francouzské bankovní sítě 7,1 4,5 Korporátní a investiční bankovnictví 3,7 Mezinárodní bankovní sítě 2,8 2,4 Finanční služby 3,2 Globální řízení investic a služby Mezinárodní bankovní sítě 3,4 2,8 Finanční služby Globální řízení investic a služby 2006* 2007** *Řízení hotovostních aktivit (activité de banque de flux), dříve integrované v oddělení Finančních služeb, bylo v roce 2007 integrováno do francouzských bankovních sítí. Historická data byla odpovídajícím způsobem upravena. **Odhadované neauditované údaje VYBRANÉ FINANČNÍ INFORMACE Účetní výkazy k 31.prosinci 2006 (IFRS standardy) VÝSLEDKY (v EUR milionech) Čisté bankovní výnosy 22,417 19,166 Provozní výnosy 8,035 6,562 Čistý zisk před odečtením menšinových podílů 5,785 4,916 Čistý zisk 5,221 4,402 Bankovní síť a finanční služby 2,336 1,898 Mezinárodní správa investic a služby Korporátní a investiční bankovnictví 2,340 1,841 Korporátní centrum a další (32) ČINNOSTI (v EUR bilionech) Celková aktiva a závazky * Zákaznické úvěry Zákaznická depozita Kapitál (v bilionech eur) Kapitál akcionářů skupiny * Celkový konsolidovaný kapitál * * Částky upraveny s ohledem na účetní výkazy. Odhadované účetní výkazy k 31. prosinci 2007 (IFRS standardy) byly připraveny za použití procesu podobného tomu, který se obvykle používá pro sepsání konsolidovaných účetních výkazů skupiny. Byly - 2 -

3 přezkoumány na zasedání představenstva 6. února V důsledku odhalení neoprávněných a skrytých aktivit jsou činnosti korporátního a investičního bankovnictví v současné době podrobeny nejrůznějším vyšetřováním jak vnitřním, tak i vnějším, které mohou odhalit nové skutečnosti které musí být vzaty v úvahu. (IFRS neauditovaná data) 2007 VÝSLEDKY (v milionech eur) Čisté bankovní výnosy 21,923 Provozní výnosy (nezahrnující čistou ztrátu z neoprávněných a skrytých tržních aktivit) 6,713 Provozní výnosy (zahrnující čistou ztrátu z neoprávněných a skrytých tržních aktivit) 1,802 Čistý zisk před odečtením menšinových podílů 1,604 Čistý zisk 947 Čistý zisk (podle obchodního segmentu) Francouzské bankovní sítě 1,375 Mezinárodní bankovní sítě 686 Finanční služby 600 Mezinárodní správa investic a služby 652 Korporátní a investiční bankovnictví (2,221) Korporátní centrum (145) PROVOZNÍ KAPITÁL Skupina prohlašuje, že podle jejího názoru je konsolidovaný provozní kapitál Skupiny dostačující k pokrytí svých závazků na dobu 12 měsíců ode dne schválení tohoto prospektu, tj. ode dne, kdy obdrží schválení prospektu Společnost bude splňovat ukazatele likvidity, jak jsou stanoveny bankovními předpisy a že poté, co bude vzato v úvahu zvýšení kapitálu uvedené v nabídce, Skupina bude splňovat aplikovatelný koeficient solventnosti. KONSOLIDOVANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ A KONSOLIDOVANÝ DLUH Société Générale splňuje veškeré ukazatele opatrnosti které jsou aplikovatelné podle platných bankovních regulí: k 30. červnu 2007 její mezinárodní ukazatel platební schopnosti (ukazatel B.I.S.) byl 10.92% (11.11% k 31. prosinci 2006) oproti minimální požadované hodnotě 8%. K těm samým datům si Skupina stojí následovně: k 30. červnu 2007 byl poměr disponibilního kapitálu (vyjma Tier-3 kapitálu) k požadovanému kapitálu 138.5% a k 31. prosinci 2006 činil 141.9% bez opory v dodatečném kapitálu. K 31. prosinci 2007, byl Tier One poměr skupiny odhadován na 6.6%. Odhadované zadlužení a vlastní kapitál k 31. prosinci 2007 (neauditované údaje): 31. prosinec 2007 (v EUR milionech eur) FINANČNÍ DLUH 11,174 Dluh představovaný cennými papíry vydanými společností 11,147 Dluh představovaný cennými papíry bez uvedení zbývající doby splatnosti 27 Jmění (bez zahrnutí příjmu za období) Kapitál 583 Rezervy 25,065 Neuskutečněné nebo odložené kapitálové příjmy nebo ztráty 646 Vlastní jmění (bez zahrnutí příjmu za období) 26,294 Menšinové podíly 3,377 Celkové konsolidované jmění (bez zahrnutí příjmu za období) 29,671 Celkové jmění a dluh 40,845 Čistý finanční dluh Dluh představovaný cennými papíry vydanými společností 11,174 - se zbývající splatností do jednoho roku

4 - se zbývající splatností nad jeden rok 10, zbývající splatnost bez uvedení 27 Bankovní termínované vklady 53,144 Termínované vklady a půjčky 75,757 Termínované vklady a úvěry (22,613) Hotovost a hotovostní ekvivalenty (13,635) Hotovost (2,104) Na účtech centrálních bank (6,194) Bankovní vklady na požádání (5,337) Čistý finanční dluh 50,683 Od 31. prosince 2007 nenastala žádná důležitá změna s ohledem na situaci konsolidovaného vlastního jmění skupiny (bez zahrnutí příjmu za období) jak je uvedeno výše. SHRNUTÍ HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ TÝKAJÍCÍCH SE EMITENTA A NABÍZENÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Investoři by měli vzít v úvahu rizikové faktory popsané v kapitole 9 Document de référence a v aktualizacích Document de reference, zejména následující rizikové faktory: úvěrová rizika (včetně rizik v jednotlivých zemích): riziko ztráty způsobené neschopností zákazníků banky, hlavních emitentů nebo jiných protistran dostát svým finančním závazkům; tržní riziko: riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen a úrokových sazeb, z vzájemného vztahu těchto prvků a jejich volantility; strukturální riziko: riziko ztráty nebo ohrožení znehodnocením v bankovní rozvaze v důsledku rozdílů v úrocích nebo směnných kurzech; riziko likvidity: riziko že Skupina nebude schopna dostát svým závazkům při jejich splatnosti; provozní rizika (včetně právních rizik, rizik shody, účetních rizik, environmentálních rizik a reputačních rizik): riziko ztráty nebo podvodu nebo vytvoření nepřesných finančních nebo účetních údajů z důvodu nepřiměřeností nebo selhání v procedurách a vnitřních systémech, lidské chyby nebo vnějších událostí; právní a environmentální rizika; rizika regulačních ukazatelů. Investoři by měli vzít na vědomí že výše uvedený seznam rizik není vyčerpávající a že mohou existovat rizika, která jsou neznámá k datu potvrzení tohoto prospektu, a která se nepovažují za způsobilá mít negativní dopad na Společnost, její činnost nebo finanční postavení. POSLEDNÍ VÝVOJ A VÝHLED Skupina odhalila výjimečný případ podvodu v pododdělení svých tržních činností. Čistý zisk skupiny za fiskální rok 2007 činí EUR 947 milionů, při zohlednění čisté ztráty vyplývajících z tohoto podvodu, dodatečná snížená přehodnocení jejích portfolií aktiv spojené s rizikovými hypotečními úvěry v USA stejně jako snížená přehodnocení spojená s riziky specializovaných protistran. Skupina plánuje navrhnout valné hromadě výplatu dividendy za fiskální rok 2007 v souladu s jejím záměrem v distribučním poměru 45%. Ztráty z podvodných a skrytých pozic Skupina odhalila podvod, výjimečný jak ve svém rozsahu tak i povaze: jeden obchodník, odpovědný za futures hedging běžných finančních instrumentů na evropských ukazatelích kapitálových trhů zaujal masivní podvodné přímé pozice hlavně v letech 2007 a 2008 nad jeho omezené pravomoci. Za pomoci jeho hlubokých znalostí - 4 -

5 kontrolních procedur vyplývajících z jeho dřívějšího zaměstnání na úseku řízení rizik dokázal skrývat tyto pozice prostřednictvím složitého schématu transakcí. Neexistuje žádné zbytkové vystavení riziku v souvislosti s těmito pozicemi, které byly odhaleny 19. a 20. ledna Bylo rozhodnuto uzavřít tyto pozice tak brzy, jak to bude možné v nejlepším zájmu integrity trhu a akcionářů Skupiny. S ohledem na objem pozic a na vyskytující se velmi nevýhodné tržní podmínky má tento případ podvodu negativní dopad EUR 4.9 bilionu, který Skupina zaúčtovala na svůj zisk za rok 2007 před zdaněním. Dodatečná snížená přehodnocení aktiv spojených se zaručenými dluhovými obligacemi ohroženými trhem rezidentních nemovitostí v USA a pojišťovacími společnostmi udělujícími záruky emitentům Skupina zaúčtuje rezervy a snížená přehodnocení ve výši EUR 2.6 bilionu vztahující se k rizikům z trhu rezidentních nemovitostí v USA: EUR -1,250 milionů na portfolio nehedgeovaných zaručených dluhových obligací, EUR -947 milionů jako protiváha rizik týkajících se specializovaných pojistitelů; EUR 325 milion na obchodním portfoliu hypotečních zástavních listů. B. INFORMACE O TRANSAKCI Účel a využití prostředků získaných emisí Zvýšení kapitálu o EUR 5.5 bilionu umožní Skupině posílit vlastní jmění a obnovit pro-forma koeficient Tier One 8.0% k 31. prosinci 2007 po vzetí v úvahu akvizice doplňkových tranší představujících 37.8% ruské banky Rosbank. Skupina si dala za cíl koeficient Tier One (Bâle 1) ve výši 8.0% do konce roku Počet akcií, které mají být nově 116,654,168 akcií. vydány Upisovací cena nových akcií EUR za akcii. Hrubý výnos emise EUR 5,541,072, Odhadovaný čistý výnos emise EUR 5, milionů Datum od kterého nové akcie opravňují své držitele k nároku na dividendy Přednostní upisovací práva (DPS) 1.leden Nové akcie nezakládají právo na dividendu, o které může být rozhodnuto valnou hromadou za fiskální rok Úpis nových akcií je přednostně vyhrazen pro: držitele akcií vytvářejících akciový kapitál (existující akcie zapsané na držitelově účtu ke konci obchodování 20. února 2008 a akcie vyplývající z uplatnění opcí na odkoupení akcií z plánů 2002, 2003, 2004 a 2005 učiněné nejpozději 26. února 2008; nebo převodce DPS. Držitelé DPS mohou upsat: s nezrušitelným právem (à titre irréductible) jednu novou akcii za čtyři existující vlastněné akcie (čtyři DPS umožní úpis jedné akcie za upisovací cenu EUR za akcii); a za podmínky snížení (à titre réductible) dodatečné nové akcie nad počet, který jsou oprávněni upsat nezrušitelně

6 Teoretická hodnota DPS Registrace nových akcií EUR 5.86 (po vzetí v úvahu dividendy vypočtené na základě distribučního kurzu 45% použitého na odhadovaný čistý zisk za rok 2007, j. EUR 0,9, bez prejudice ohledně návrhu představenstva (dne 20. února 2008) na dividendu valné hromadě akcionářů dne 20. února 2008), na základě uzavírací ceny akcií Société Générale dne 8. února 2008, nebo EUR Na trhu Eurolist burzy cenných papírů NYSE Euronext Paris, od jejich plánované emise 13. března 2008, na sekundární kotovací lince pod ISIN kódem FR do výplaty dividend která může být rozhodnuta valnou hromadou akcionářů svolanou ke schválení účetních výkazů za fiskální rok 2007, nebo pokud nebude vyplácena dividenda, do uzavření obchodování v den, ve který se výše zmíněná valná hromada bude konat; poté na stejné kotovací lince jako existující akcie Společnosti které se již obchodují na trhu Eurolist burzy cenných papírů NYSE Euronext Paris obchodované pod stejným ISIN kódem, tj. FR Záměr hlavních akcionářů upsat Upisování DPS které budou přiděleny Société Générale FCPE v souvislosti s existujícími akciemi v FCPE budou částečně prodány správcovské společnosti během období ve kterém se DPS obchodují, takže prostředky z prodeje jsou plně reinvestovány do akcií společnosti. Žádný akcionář nevyjádřil Společnosti svůj úmysl v souvislosti s jeho účastí na zvýšení kapitálu. Emise nových akcií bude upsána podle záruky výkonu (garantie de bonne fin) ve smyslu článku L francouzského obchodního zákoníku. Shrnutí hlavních rizikových faktorů vztahujících se k nabízeným cenným papírům Trh DPS může nabídnout pouze omezenou likviditu a může být vysoce volantilní. Není žádná záruka že se rozvine trh s novými akciemi, když budou nejprve registrovány na trhu Eurolist burzy cenných papírů NYSE Euronext Paris sekundární kotace, a pokud se takový trh rozvine, tyto akcie mohou podléhat větší volantilitě než stávající akcie Společnosti. Akciové podíly stávajících akcionářů, kteří nevyužijí svá DPS, se naředí. Tržní cena akcií Společnosti může fluktuovat a spadnout pod upisovací cenou za akcie do uplatnění DPS. Prodeje DPS na trhu v průběhu upisovací doby mohou negativně ovlivnit cenu DPS a prodeje akcií společnosti na trhu v průběhu nebo po emisi mohou negativně ovlivnit cenu akcií. V případě že se cena akcií Společnosti podstatně sníží, DPS mohou ztratit svou hodnotu. C. NAŘEDĚNÍ A ROZDĚLENÍ AKCIOVÉHO KAPITÁLU Částka a rozdělení akciového kapitálu a hlasovacích práv k 5. únoru 2007 Ke dni 5. února 2007, plně splacený akciový kapitál činí EUR 583,270, a sestává se z 466,616,673 akcií

7 Naředění Dopad emise na podíl na vlastním jmění Dopad emise na podíl na vlastním jmění, počítáno na základě konsolidovaného vlastního jmění skupiny, z finančních informací odhadovaných k 31. prosinci 2007 (neauditované údaje) a počet akcií tvořících základní kapitál k 31. prosinci 2007: Kapitál připadající na akcionáře Společnosti (v eurech) Nerozředěný základ Rozředěný základ 1 Před vydáním nových akcií Po vydání 116,654,168 nových akcií (1) Výpočty jsou založeny na předpokladu, že veškeré akciové opce budou uplatněny. Dopad emise na účetní hodnotu připadající na akcii Dopad emise na účetní hodnotu Skupiny připadající na akcii, výpočet proveden na základě (i) konsolidovaného vlastního jmění Skupiny odhadovaného k 31. prosinci 2007 (bez vzetí v úvahu TSS a TSDI stejně jako úroků, které mají být vyplaceny držitelům takových instrument, avšak zahrnující účetní hodnotu obchodních akcií držených Skupinou a akcií dohody o likviditě) a (ii) počet akcií v oběhu k 31. prosinci 2007: Účetní hodnota na akcii (v eurech) Nerozředěný základ Rozředěný základ 1 Před vydáním nových akcií pocházejících ze zvýšení kapitálu Po vydání 116,654,168 nových akcií pocházejících ze zvýšení kapitálu (1) Výpočty jsou založeny na předpokladu, že veškeré akciové opce budou uplatněny stejně jako že budou získány všechny volné akcie. Dopad emise na stávající akcionáře Dopad na podíl na kapitálu akcionáře držícího 1% akciového kapitálu před emisí, který neupíše nové akcie, vypočtený na základě počtu akcií tvořících kapitál ke dni 5. února 2008: Akcionářský podíl jako % Před vydáním nových akcií 1.00% Po vydání 116,654,168 nových akcií 0.80 % D. PRAKTICKÉ PODMÍNKY Indikativní časový plán Únor 10, 2008 Potvrzení AMF. Uzavření underwriting agreement. Únor 11, 2008 Únor 13, 2008 Tisková zpráva o hlavních rysech transakce. Zveřejnění oznámení v Bulletin des annonces légales obligatoires ( BALO ) týkající se zvýšení kapitálu a oznámení o pozastavení práva uplatňovat úpisy akcií a opce na nákup. Zveřejnění shrnutí prospektu ve francouzském tisku

8 Oznámení NYSE Euronext. Únor 21, 2008 Tiskové zpráva oznamující roční konsolidované výsledky za rok 2007 Zveřejnění úplných účetních výkazů, včetně rozvahy, výsledovky a poznámek ke konsolidovaným účetním výkazům na webové stránce Société Générale (www.socgen.fr nebo Začátek upisovacího období oddělení a zahájení obchodování s DPS na trhu Eurolist burzy cenných papírů NYSE Euronext Paris. Únor 22, 2008 Únor 29, 2008 Březen 11, 2008 Březen 13, 2008 Zveřejnění finančního oznámení oznamujícího roční konsolidované výsledky v celostátně distribuovaných novinách. Konec upisovacího období konec obchodování s DPS. Oznámení o NYSE Euronext registraci nových akcií společně konečnou částkou zvýšení kapitálu. Emise nových akcií vypořádání úhrady - vydání. Registrace nových akcií. Opětovné nabytí práva uplatňovat opce na nákup akcií. Nabídka bude otevřena pro veřejnost ve Francii a v následujících zemích v Evropské unii kde prospekt projde procesem udělení pasu emitenta a bude zveřejněn v souladu se Směrnicí o prospektu cenného papíru: Německo, Belgie, Španělsko, Itálie, Lucembursko, Česká Republika, Rumunsko a Velká Británie. Procedura uplatnění přednostních upisovacích práv K uplatnění svých přednostních upisovacích práv držitelé musí podat žádost u svých zmocněných finančních zprostředkovatelů kdykoli mezi 21. únorem 2008 a 29. únorem 2008 včetně a zaplatit odpovídající upisovací cenu. Neuplatněné DPS se stanou na konci upisovacího období, tj. 29. února 2008 při uzavření obchodování automaticky neplatnými a neúčinnými. Finanční zprostředkovatelé Úpis akcií a převody prostředků upisovateli jejichž akcie jsou registrovány na spravovaných akciových účtech nebo vydány jako akcie na držitele nebo registrovány na jejich oprávněného finančního zprostředkovatele jednajícího jejich jmémen a za ně budou ve Francii akceptovány oprávněnými finančními zprostředkovateli do 29. února Úpisy a platby akcionářů jejichž akcie jsou v plně zaknihované podobě budou akceptovány bez poplatku do 29. Února 2008 včetně u Société Générale, 32, rue du Champ de Tir, B.P , Nantes Cedex 3. Každý úpis musí zahrnovat platbu upisovací ceny. Prostředky zaplacené za úpis budou shromažďovány Société Générale, která připraví zatímní list opravňující k emisi nových akcií

9 Vztahy s investory Patrick Sommelet Investor Relations Officer Tour Société Générale DEVL/INV Paris La Défense Cedex Dostupnost prospektu Kopie prospektu týkajícího se veřejné nabídky ve Francii jsou k dispozici zdarma od Société Générale Tour Société Générale, 17, Cours de Valmy Paris La Défense. Prospekt je rovněž k dispozici na webové stránce AMF a na webové stránce Société Générale nebo ir.socgen.com

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112. PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.044 POZVÁNKA pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112. PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.044 POZVÁNKA pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako Prvky. Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ PROSPEKTU Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny Prvky, jejichž

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ;

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ; SHRNUTÍ Následující souhrnné informace si nečiní nárok na úplnost a je třeba je chápat jako úvod k podrobnějším informacím uvedeným v jiných částech tohoto Prospektu, odkud byly převzaty, a s přihlédnutím

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank. Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více