Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1368/RMOb-MH/1014/ /RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/19

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1368/RMOb-MH/1014/ /RMOb-MH/1014/46 OF/RMOb/0004/12 Rozpočtová opatření OF/RMOb/0006/12 Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 1370/RMOb-MH/1014/46 OF/RMOb/0007/12 Návrh na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ky příspěvkové organizace 1371/RMOb-MH/1014/46 HSaVV/RMOb/0006/ Návrh smlouvy o technickém zabezpečení voleb /RMOb-MH/1014/46 OM/RMOb/0016/12 Převod pozemků v k. ú. Mariánské Hory a k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava dle zákona č. 173/2012 Sb. 1373/RMOb-MH/1014/46 OM/RMOb/0017/12 Žádost Terézie Demitrové Stexo o pronájem prostor pro umisťování informačně-reklamních panelů do výtahů a společných prostor bytových domů spravovaných MOb MHaH 1374/RMOb-MH/1014/46 OM/RMOb/0014/12 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ev. č. S/0028/2010/M v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava reklama outdoor akzent s. r. o., lokalita ul. Grmelova 1375/RMOb-MH/1014/46 OM/RMOb/0013/12 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ev. č. S/0088/2010/M v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava reklama outdoor akzent s. r. o., lokalita ul. Grmelova 1376/RMOb-MH/1014/46 OM/RMOb/0012/12 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita dvorní část domu Korunní /RMOb-MH/1014/46 OM/RMOb/0015/12 Prodej bytových jednotek v domě na ul. Přemyslovců /RMOb-MH/1014/46 OM/RMOb/0019/12 Návrh na vydání souhlasu se vstupem na pozemek a umístěním stavby Oprava MK Varšavská v k. ú. Zábřeh-Hulváky 1379/RMOb-MH/1014/46 OB/RMOb/0010/12 Žádosti o pronájem bytu 1380/RMOb-MH/1014/ /RMOb-MH/1014/ /RMOb-MH/1014/ /RMOb-MH/1014/46 OB/RMOb/0012/12 Žádost o uzavření nájemní smlouvy společný nájem bytu OB/RMOb/0013/12 Žádost o uzavření nájemní smlouvy z důvodu změny příjmení po sňatku OB/RMOb/0014/12 Návrh na ukončení nájmu bytu OB/RMOb/0019/12 Žádost o prominutí poplatků z prodlení za služby spojené s bydlením Strana 2/19

3 1384/RMOb-MH/1014/46 OB/RMOb/0015/12 Návrh Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro dům Ladislava Ševčíka 1495/23, Ostrava Hulváky 1385/RMOb-MH/1014/46 OB/RMOb/0016/12 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu Provádění vodoinstalatérských prací v bytových domech 1386/RMOb-MH/1014/46 OB/RMOb/0017/12 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna oken v domech Baarova 2 a Korunní /RMOb-MH/1014/46 OB/RMOb/0018/12 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu Montáže, opravy, výměny, revize a tlakové zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1388/RMOb-MH/1014/46 OB/RMOb/0020/12 Revokace usnesení č. 1364/45 ze dne Materiály, které byly staženy : Materiál Název OB/RMOb/0011/12 Žádost o sloučení bytů OB/RMOb/0009/12 Výše nájemného v domě Nájemnická 949/16, Ostrava - Mariánské Hory po rekonstrukci OF/RMOb/0004/12 Rozpočtová opatření číslo: 1368/RMOb-MH/1014/46 1) schvaluje a. zvýší se 6171 Činnost místní správy, pol Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚZ o Kč zvýší se 6171 Činnost místní správy, pol Nájemné o Kč sníží se 6171 Činnost místní správy, pol Ochranné pomůcky o Kč sníží se 6171 Činnost místní správy, pol Opravy a udržování o Kč ORJ 5 sníží se 6171 Činnost místní správy, pol Nespecifikované rezervy, ORJ 10, ÚZ o Kč b. zvýší se 3612 Bytové hospodářství, pol Nákup ostatních služeb o Kč zvýší se 3612 Bytové hospodářství, pol Služby pošt o Kč sníží se 3612 Bytové hospodářství, pol Konzultační, poradenské a právní služby o Kč Strana 3/19

4 sníží se 3612 Bytové hospodářství, pol Ostatní nákupy jinde nezařazené o Kč sníží se 3612 Bytové hospodářství, pol Nákup kolků o Kč sníží se 3612 Bytové hospodářství, pol Programové vybavení o Kč sníží se 3613 Nebytové hospodářství, pol Opravy a udržování o Kč ORJ 7 c. zvýší se 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol Přijaté neinvestiční dary o Kč zvýší se 6112 Zastupitelstva obcí, pol Nákup ostatních služeb o Kč ÚZ 162, ORJ 11 2) ukládá finančnímu odboru realizovat schválená rozpočtová opatření Iveta Šrámková, pověřena vedením finančního odboru Termín: OF/RMOb/0006/12 Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru číslo: 1369/RMOb-MH/1014/46 žádost ředitelky Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru společnosti EVRAZ Vítkovice Steel, a. s. 2) souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti EVRAZ Vítkovice Steel, a. s. dle odst. 2, čl. VII zřizovací listiny ze dne a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu finančnímu odboru informovat o souhlasném stanovisku ředitelku příspěvkové organizace Iveta Šrámková, pověřena vedením finančního odboru Termín: Strana 4/19

5 OF/RMOb/0007/12 Návrh na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ky příspěvkové organizace číslo: 1370/RMOb-MH/1014/46 1) rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ky Alternativní mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22a, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ ) schvaluje text oznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ky příspěvkové organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu finančnímu odboru zajistit veškeré úkony související s konkursním řízením Iveta Šrámková, pověřena vedením finančního odboru HSaVV/RMOb/0006/12 Návrh smlouvy o technickém zabezpečení voleb číslo: 1371/RMOb-MH/1014/46 nabídky a návrh na uzavření smlouvy o technickém zabezpečení voleb se společností CS21 Nextnet, s.r.o. se sídlem Ostrava, Cihelní 81, PSČ , IČ o výběru nejvhodnější nabídky zadavatele a uzavření smlouvy o technickém zabezpečení voleb se společností CS21 Nextnet, s.r.o. se sídlem Ostrava, Cihelní 81, PSČ , IČ v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. odboru HSaVV připravit smlouvu k podpisu Bc. Naďa Ann Olchawski, vedoucí odboru hospodářské správy a vnitřních věcí Termín: Strana 5/19

6 OM/RMOb/0016/12 Převod pozemků v k. ú. Mariánské Hory a k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava dle zákona č. 173/2012 Sb. číslo: 1372/RMOb-MH/1014/46 žádost majetkového odboru magistrátu o zaslání seznamu pozemků splňující podmínky pro převod dle zákona č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů a nacházející se na území MOb MHaH 2) doporučuje orgánům města zařadit pozemky uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu do seznamu podle odstavce 1 písm. f) zákona č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů majetkovému oddělení zaslat toto doporučení RMOb majetkovému odboru MMO Bc. Jindřiška Pavúková, vedoucí majetkového oddělení Termín: OM/RMOb/0017/12 Žádost Terézie Demitrové Stexo o pronájem prostor pro umisťování informačně-reklamních panelů do výtahů a společných prostor bytových domů spravovaných MOb MHaH číslo: 1373/RMOb-MH/1014/46 žádost Terézie Demitrové Stexo, s místem podnikání Ilava, Pivovarská 424/75, IČ o pronájem prostor pro umístění informačněreklamních panelů v prostorách bytových domů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených MOb MHaH žádosti nevyhovět Strana 6/19

7 majetkovému oddělení informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Bc. Jindřiška Pavúková, vedoucí majetkového oddělení Termín: OM/RMOb/0014/12 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ev. č. S/0028/2010/M v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava reklama outdoor akzent s. r. o., lokalita ul. Grmelova číslo: 1374/RMOb-MH/1014/46 návrh majetkového oddělení na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne , ev. č. S/0028/2010/M, uzavřené se společností outdoor akzent s. r. o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, PSČ , IČ uzavřít s účinností od se společností outdoor akzent s. r. o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, PSČ , IČ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne , ev. č. S/0028/2010/M, kterým se mění účel a výše nájemného dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému oddělení připravit dodatek k podpisu Bc. Jindřiška Pavúková, vedoucí majetkového oddělení Termín: OM/RMOb/0013/12 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ev. č. S/0088/2010/M v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava reklama outdoor akzent s. r. o., lokalita ul. Grmelova číslo: 1375/RMOb-MH/1014/46 návrh majetkového oddělení na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne , ev. č. S/0088/2010/M, uzavřené se společností outdoor akzent s. r. o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, PSČ , IČ Strana 7/19

8 uzavřít s účinností od se společností outdoor akzent s. r. o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, PSČ , IČ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne , ev. č. S/0088/2010/M, kterým se mění účel a výše nájemného dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému oddělení připravit dodatek k podpisu Bc. Jindřiška Pavúková, vedoucí majetkového oddělení Termín: OM/RMOb/0012/12 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita dvorní část domu Korunní 54 číslo: 1376/RMOb-MH/1014/46 žádost XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX o pronájem části pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m 2 z celkové výměry 80 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem vybudování dřevníku přístřešku sloužícího pro uložení dřeva uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu pozemku, a to části p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m 2 z celkové výměry 80 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 180 Kč, s nájemcem XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX majetkovému oddělení připravit smlouvu k podpisu Bc. Jindřiška Pavúková, vedoucí majetkového oddělení Termín: Strana 8/19

9 4) zmocnila 1. místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy RSDr. Jiří Boháč, 1. místostarosta OM/RMOb/0015/12 Prodej bytových jednotek v domě na ul. Přemyslovců 44 číslo: 1377/RMOb-MH/1014/46 žádost o prodej bytových jednotek v domě č. p. 967 ul. Přemyslovců 44 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou stávajícími nájemci domu 2) doporučuje ZMOb nabídnout a prodat bytové jednotky v domě č. p. 967 ul. Přemyslovců 44 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. č. 947 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 242 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, stávajícím nájemcům v domě, a to: 1. b. j. č. 967/1 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 395/7779 XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX Kč 2. b. j. č. 967/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 366/7779 XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, Ostrava - Mariánské Hory za částku Kč 3. b. j. č. 967/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 374/7779 XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX Kč 4. b. j. č. 967/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 408/7779 XXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX Kč 5. b. j. č. 967/5 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 757/7779 XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX Kč 6. b. j. č. 967/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 1034/7779 XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX Kč Strana 9/19

10 7. b. j. č. 967/7 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 376/7779 XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX Kč 8. b. j. č. 967/8 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 453/7779 XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX Kč 9. b. j. č. 967/9 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 454/7779 XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX Kč 10. b. j. č. 967/10 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 502/7779 XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX Kč 11. b. j. č. 967/11 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 373/7779 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX Kč 12. b. j. č. 967/12 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 452/7779 manž. XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ostrava - Mariánské Hory za částku Kč 13. b. j. č. 967/13 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 457/7779 XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX Kč 14. b. j. č. 967/14 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 498/7779 XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX Kč 15. b. j. č. 967/15 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 880/7779 XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX Kč a uzavřít s kupujícími kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu věcném dle přílohy č. 3 předloženého materiálu starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Ing. arch. Liana Janáčková, starostka MOb Termín: Strana 10/19

11 OM/RMOb/0019/12 Návrh na vydání souhlasu se vstupem na pozemek a umístěním stavby Oprava MK Varšavská v k. ú. Zábřeh-Hulváky číslo: 1378/RMOb-MH/1014/46 žádost společnosti Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČ , podanou prostřednictvím společnosti JACKO, projekty & vozovky s. r. o., o vydání souhlasu k umístění stavby Oprava MK Varšavská v k. ú. Zábřeh-Hulváky vydat souhlas se vstupem na pozemek p. p. č. 388/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava a s umístěním stavby Oprava MK Varšavská pro Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČ majetkovému oddělení informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Bc. Jindřiška Pavúková, vedoucí majetkového oddělení Termín: OB/RMOb/0010/12 Žádosti o pronájem bytu číslo: 1379/RMOb-MH/1014/46 žádosti XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X XXXX XX XXX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.636,80 Kč b) XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč Strana 11/19

12 c) XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX, na dobu určitou do d) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX na dobu určitou do bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit smlouvy k podpisu Termín: ) rozhodla nevyhovět žádosti: a) XXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX b) XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX c) XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX d) XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX e) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX 5) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Termín: OB/RMOb/0012/12 Žádost o uzavření nájemní smlouvy společný nájem bytu číslo: 1380/RMOb-MH/1014/46 žádost XXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX o uzavření nájemní smlouvy Strana 12/19

13 o uzavření nájemní smlouvy s XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX X XXXX XX XXX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX na dobu neurčitou, výše základního nájemného 3.955,95 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit smlouvu k podpisu Termín: OB/RMOb/0013/12 Žádost o uzavření nájemní smlouvy z důvodu změny příjmení po sňatku číslo: 1381/RMOb-MH/1014/46 žádost XXXXX XXXXXXX o uzavření nájemní smlouvy o uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.510,60 Kč bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb a připravit smlouvu k podpisu Termín: Strana 13/19

14 OB/RMOb/0014/12 Návrh na ukončení nájmu bytu číslo: 1382/RMOb-MH/1014/46 návrh na ukončení nájmu bytu u: a) XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXX XX XX XXXXXXXXX XXX b) XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XX XXXXXXXXX XXX c) XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XX XXXXXXXXX XXX 2) bere na vědomí ukončení nájmu bytu s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a v případě nepředání bytu řešení vyklizení bytu soudní cestou 3) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X XXXX XX XX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.383,55 Kč 4) ukládá bytovému odboru: a. informovat nájemce o ukončení nájmu a v případě nepředání bytu předat tuto bytovou záležitost právnímu zástupci MOb MHaH k řešení soudní cestou b. připravit smlouvu k podpisu Termín: OB/RMOb/0019/12 Žádost o prominutí poplatků z prodlení za služby spojené s bydlením číslo: 1383/RMOb-MH/1014/46 žádost XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava Mariánské Hory o prominutí poplatků z prodlení za služby spojené s bydlením ve výši Kč Strana 14/19

15 žádosti nevyhovět 5) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Termín: OB/RMOb/0015/12 Návrh Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro dům Ladislava Ševčíka 1495/23, Ostrava Hulváky číslo: 1384/RMOb-MH/1014/46 návrh Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro dům Ladislava Ševčíka 1495/23, Ostrava - Hulváky po vybudování nové samostatné vodovodní přípojky na návrh bytového odboru o uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ pro dům Ladislava Ševčíka 1495/23, Ostrava - Hulváky po vybudování nové samostatné vodovodní přípojky, platba vodného a stočného byla stanovena zálohově ve výši Kč měsíčně s následným ročním vyúčtováním záloh na základě skutečného množství dodané vody dle odečtu fakturačního vodoměru bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu Termín: Strana 15/19

16 OB/RMOb/0016/12 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu Provádění vodoinstalatérských prací v bytových domech číslo: 1385/RMOb-MH/1014/46 požadavek bytového odboru na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení 12, odst. 3 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění s předmětem plnění Provádění vodoinstalatérských prací v bytových domech v Ostravě Mariánských Horách oslovit pět firem dle předloženého návrhu bytového odboru k podání cenových nabídek k této veřejné zakázce malého rozsahu s předmětem plnění Provádění vodoinstalatérských prací v bytových domech v rozsahu dle důvodové zprávy bytovému odboru oslovit pět firem dle předloženého návrhu k podání cenových nabídek k této veřejné zakázce Termín: ) zřídila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení nabídek ve složení: předseda: RSDr. Jiří Boháč členové: Roman Konečný Petr Sumara náhradník: Ing. arch. Liana Janáčková náhradníci: Alfonz Gratza Libor Šrámek 5) ukládá hodnotící komisi předložit RMOb návrh na zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu předseda komise Termín: Strana 16/19

17 OB/RMOb/0017/12 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna oken v domech Baarova 2 a Korunní 34 číslo: 1386/RMOb-MH/1014/46 požadavek bytového odboru na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení 12, odst. 3 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění s předmětem plnění Výměna oken v domech Baarova 2 a Korunní 34 v Ostravě Mariánských Horách oslovit pět firem dle návrhu k podání cenových nabídek k této veřejné zakázce malého rozsahu s předmětem plnění Výměna oken v domech Baarova 2 a Korunní 34 v rozsahu dle důvodové zprávy bytovému odboru oslovit pět firem dle předloženého návrhu k podání cenových nabídek k této veřejné zakázce Termín: ) zřídila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení nabídek ve složení: předseda: Ing. arch. Liana Janáčková členové: Bc. Patrik Hujdus Ing. Lukáš Lesňák náhradník: RSDr. Jiří Boháč náhradníci: Ing. Jiří Jezerský Alfonz Gratza 5) ukládá hodnotící komisi předložit RMOb návrh na zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu předseda komise Termín: Strana 17/19

18 OB/RMOb/0018/12 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu Montáže, opravy, výměny, revize a tlakové zkoušky vyhrazených plynových zařízení číslo: 1387/RMOb-MH/1014/46 požadavek bytového odboru na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení 12, odst. 3 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění s předmětem plnění Montáže, opravy, výměny, revize a tlakové zkoušky vyhrazených plynových zařízení v Ostravě Mariánských Horách oslovit pět firem dle předloženého návrhu bytového odboru k podání cenových nabídek k této veřejné zakázce malého rozsahu s předmětem Montáže, opravy, výměny, revize a tlakové zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu dle důvodové zprávy bytovému odboru oslovit pět firem dle předloženého návrhu k podání cenových nabídek k této veřejné zakázce Termín: ) zřídila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení nabídek ve složení: předseda: RSDr. Jiří Boháč členové: Roman Konečný Jana Pagáčová náhradník: Ing. arch. Liana Janáčková náhradníci: Alfonz Gratza Ing. Lukáš Lesňák 5) ukládá hodnotící komisi předložit RMOb návrh na zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu předseda komise Termín: Strana 18/19

19 OB/RMOb/0020/12 Revokace usnesení č. 1364/45 ze dne číslo: 1388/RMOb-MH/1014/46 k usnesení č. 1365/RMOb-MH/1014/45 1) revokuje své usnesení č. 1364/45 ze dne ) projednala žádost vzdělávací společnosti METER Silesia, spol. s r. o., se sídlem Nivnická 331/23, Mariánské Hory, Ostrava, IČ o pronájem nebytových prostor - kanceláře s příslušenstvím umístěné v budově č. p. 307 na ul. Přemyslovců 65, stojící na pozemku st. p. č. 267 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 3) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou do se vzdělávací společností METER Silesia, spol. s r. o., se sídlem Nivnická 331/23, Mariánské Hory, Ostrava, IČ za účelem zajištění konzultačních a školicích činností, se smluvním nájemným včetně služeb spojených s užíváním nebytového prostoru ve výši Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 4) ukládá bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu Termín: Strana 19/19

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 27. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 19. prosince 2011 čís. usn. 853/27 882/27 Ing. arch.

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 2146/RMOb-MH/1014/72-2184/RMOb-MH/1014/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 28. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 9. ledna 2012 čís. usn. 884/28 915/28 Ing. arch.

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2012 čís. 1490/RMOb-MH/1014/50-1521/RMOb-MH/1014/50 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. listopadu 2011 čís. usn. 757/24 780/24 Ing. arch.

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 15.10.2012 čís. 1392/RMOb-MH/1014/47-1423/RMOb-MH/1014/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 čís. 0025/ZMOb-MH/1418/3-0030/ZMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2013 čís. 1699/RMOb-MH/1014/57-1734/RMOb-MH/1014/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 12. září 2011 čís. usn. 626/20 654/20 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 25. ledna 2010 čís. usn. 2306/79 čís. usn. 2331/79

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.11.2016 čís. 0194/ZMOb-MH/1418/15-0212/ZMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více