Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích a návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 1.I. projednala 1. návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 9/12/2300/27 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 9/12/2300/89 o výpůjčce 1.II. nesouhlasila 1. s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 9/12/2300/27 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích 1.III. rozhodla 1. předložit ZMČ k odsouhlasení návrh na zpětvzetí finančních prostředků ve výši ,- Kč poskytnutých TSK hl. m. Prahy na základě Smlouvy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích 2. předložit ZMČ návrh na zařazení stavby Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín do investic MČ pro rok IV. konstatovala 1. že projednání návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 9/12/2300/89 o výpůjčce je s ohledem na nesouhlas s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 9/12/2300/27 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích bezpředmětné 1.V. pověřila 1. Zástupce starosty odpovědí TSK hl. m. Prahy k jejich návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 9/12/2300/27 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích a návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 9/12/2300/89 o výpůjčce 2. Znečišťování komunikací vozidly vyjíždějícími z pozemků CZC Reality s.r,o. 2.I. vzala na vědomí 1. informace OPRI o jednání s CZC Reality s.r.o. o zabránění vjezdu neoprávěných vozidel na pozemky CZC Reality s.r.o. a záměru CZC Reality s.r.o. na zřízení sídla firmy při ul. Do zahrádek II 2.II. požaduje 1. pozvat na jednání rady investora a projednat jeho záměr na zřízení sídla firmy při ul. Do zahrádek II Stránka 1 z 6

2 3. Informace o postupu v pořizování a projednávání Metropolitního plánu 4. Žádost o vyjádření ke stavbě Změna užívání části přízemí a 1. patra domu č.p. 65/46 na pozemku parc. č. 161 k.ú. Zličín 3.I. vzala na vědomí 1. informace náměstka RNDr. Hudečka o postupu v pořizování a projednávání Metropolitního plán 4. Žádost o vyjádření ke stavbě Změna užívání části přízemí a 1. patra domu č.p. 65/46 na pozemku parc. č. 161 k.ú. Zličín 4.I. projednala 1. žádost o vyjádření ke stavbě Změna užívání části přízemí a 1. patra domu č.p. 65/46 na pozemku parc. č. 161 k.ú. Zličín jako výjimečně přípustné v ploše OB čistě obytné 4.II. souhlasila 2. s umístěním stavby Změna užívání části přízemí a 1. patra domu č.p. 65/46 na pozemku parc. č. 161 k.ú. Zličín jako výjimečně přípustné v ploše OB čistě obytné 5. Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 179 na pozemku parc. č. 568 k.ú. Zličín, ul. Rozrazilová žádost o souhlas se stavbou pro účely ohlášení stavby 5.I. projednala 1. Žádost o souhlas s přístavbou a stavebními úpravami rodinného domu č.p. 179 na pozemku parc. č. 568 k.ú. Zličín, ul. Rozrazilová 5.II. souhlasila 1. s přístavbou a stavebními úpravami rodinného domu č.p. 179 na pozemku parc. č. 568 k.ú. Zličín, ul. Rozrazilová 6. Zajištění péče o zahradu u budovy ÚMČ. 6.I. rozhodla 1. o výběru dodavatele na zajištění péče o zahradu u budovy ÚMČ firma Zahradní architektura Kurz s.r.o. 6.II pověřila 1. starostku podpisem smlouvy o dílo mezi MČ Praha Zličín a Zahradní architektura Kurz s.r.o. 7. Nabídka společnosti Diakonie Broumov s.r.o. na umístění a provozování kontejneru na sběr textilu. 7.I. souhlasila 1. s umístěním kontejneru Diakonie Broumov na pozemku parc.č. 281/118, k.ú. Zličín 7.II. pověřila 1. starostku podpisem smlouvy mezi MČ Praha Zličína a Diakonií Broumov s.r.o. Stránka 2 z 6

3 8. Tržiště u stanice metra Zličín 8.I. vzala na vědomí 1. prodloužení doby trvání dočasné stavby tržiště u stanice metra Zličín do II. uložila 1. Městské policii Zličín provádět pravidelné kontroly tržiště u stanice metra Zličín z hlediska dodržování stanovených pravidel provozu a veřejného pořádku 2. odboru OPRI zajistit u JUDr. Tošnera přezkoumání souhlasu se změnou v užívání dočasné stavby tržnice 9. Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 319/33 k.ú. Třebonice 9.I. vzala na vědomí 1. sdělení DP HMP ze dne nesouhlas s uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc.č. 319/33 k.ú. Třebonice za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 7407/2012ve výši ,00 Kč a návrh DP HMP zahrnout majetkové vypořádání stanice metra Zličín do směny s Hlavním městem Prahou 9.II. doporučila 1. zastupitelstvu rozhodnout o záměru prodat pozemek parc.č. 319/33 k.ú. Třebonice DP HMP za 60 tis. Kč 10. Návrh OZV HMP o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejných prostranstvích 10.I. projednala 1. návrh OZV HMP o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejných prostranstvích 10.II doporučila 1. do míst se zákazem pouliční umělecké veřejné produkce doplnit bod h) před vchodem do stanic metra 11. Škola informace o čerpání dotace MČ v roce I. projednala 1. čerpání dotace v roce Žádost nájemnice Domu s pečovatelskou službou ve Zličíně (DPS) o umožnění dočasného pobytu rodinného příslušníka v jejím bytě. 12.I. projednala Stránka 3 z 6

4 1. žádost nájemnice DPS o umožnění dočasného pobytu rodinného příslušníka v jejím bytě v DPS a protože žadatelka sama žádost pozastavila, přesouvá konečné rozhodnutí na příští jednání rady 12.II. rozhodla 1. že podmínkou pro umožnění dočasného pobytu rodinného příslušníka v bytě nájemnice v DPS bude dodání vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu a soběstačnosti uvedené osoby 12. III. konstatovala, že 1. případě, že do termínu konání příštího jednání rady žadatelka žádost neobnoví, bude odložena 13. Zápis dětí do mateřské školy 13.I. vzala na vědomí 1. informaci o zápisu dětí do mateřské školy ve dnech 19. a 20. března 13.II. konstatovala, že 1. do rozšířeného provozu mateřské školy může být pro školní rok 2013/2014 přijato maximálně 80 dětí, z toho 24 dětí náhradou za odcházející žáky do první třídy a 56 dětí do plánovaného nového pavilonu mateřské školy může být přijato 14. Návrh rozpočtu MČ, návrh investic Rada MČ nepřijala k tomuto bodu usnesení. 15. Park Na prameništi x krematorium Rada MČ nepřijala k tomuto bodu usnesení. 16. Pozemky parc.č. 448, 849, 850, 851 a 852 k.ú. Zličín využití pro hasiče 16.I. vzala na vědomí 1. informace Ing. Jarouše z jednání se zástupci SDH Zličín 16.II. rozhodla 1. o záměru výpůjčky pozemků parc.č. 448, 849, 850, 851 a 852 k.ú. Zličín pro SDH Zličín, po zápisu vlastnictví MČ do KN 16.III. uložila 1. odboru VSE zveřejnit záměr výpůjčky pozemků parc.č. 448, 849, 850, 851 a 852 k.ú. Zličín pro SDH Zličín na úřední desku 2. odboru VSE ve spolupráci s právním zástupcem připravit návrh smlouvy o výpůjčce pozemků parc.č. 448, 849, 850, 851 a 852 k.ú. Zličín pro SDH Zličín Stránka 4 z 6

5 17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce a.s. 17.I. schválila 1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a PREdistribuce a.s. na pozemek parc.č. 766, k.ú. Zličín na umístění stavby podzemního kabelového vedení 1 kv, břemeno bude zřízeno jako úplatné 17.II. pověřila 1. zástupce starosty podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a PREdistribuce a.s. na pozemek parc.č. 766, k.ú. Zličín na umístění stavby podzemního kabelového vedení 1 kv, břemeno bude zřízeno jako úplatné 18. Mandátní smlouva zajištění výběrového řízení na stavbu Přístavby MŠ Praha Zličín 18.I. schválila 1. mandátní smlouvu mezi MČ a WebSport & Consulting service s.r.o. na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve smyslu 151 citovaného zákona na podlimitní veřejnou zakázku Přístavba MŠ Praha Zličín 18.II. pověřila 1. zástupce starosty podpisem mandátní smlouvy mezi MČ a WebSport & Consulting service s.r.o. na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve smyslu 151 citovaného zákona na podlimitní veřejnou zakázku Přístavba MŠ Praha Zličín 19. Smlouva o zřízení věcného břemene Vodafone Czech Republic a.s. 19.I. schválila 1. smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ a Vodafone Czech Republic a.s. na pozemky parc.č. 804/1, 804/2, 880/12, 880/13, 880/14, k.ú. Zličín na uložení přívodního elektro napájecího kabelu jako přípojky na veřejnou rozvodnou síť pro provoz základnové stanice mobilních telefonů na pozemku parc.č. 684/2, k.ú. Zličín, břemeno bude zřízeno jako úplatné 19.II. pověřila 1. starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a Vodafone Czech Republic a.s. na pozemky parc.č. 804/1, 804/2, 880/12, 880/13, 880/14, k.ú. Zličín na uložení přívodního elektro napájecího kabelu jako přípojky na veřejnou rozvodnou síť pro provoz základnové stanice mobilních telefonů na pozemku parc.č. 684/2, k.ú. Zličín, břemeno bude zřízeno jako úplatné 20. Knihovna Zličín 20.I. souhlasila 1. s objednáním dodávky a montáže dvou kusů vertikálních žaluzií do přízemí knihovny u pana Jiřího Jaška 20.II. pověřila 1. zástupce starosty podpisem objednávky na dodávku a montáž dvou kusů vertikálních žaluzií na pana Jiřího Jaška Stránka 5 z 6

6 21. Návrh kupní smlouvy pozemek v Tylovické ulici 21.I. souhlasila 1. s prodejem pozemku parcel. č. 768/5 o výměře 67m 2 za cenu ,00Kč. 2. s návrhem kupní smlouvy na pozemek parcel. č. 768/5 o výměře 67m 2 za cenu ,00Kč. 21.II. doporučila 1. předložit návrh smlouvy na jednání ZMČ Zapsala: Ing. Kubíková, tajemnice Ve Zličíně: Ing. Miroslav Jarouš zástupce starosty. Miroslav Muzikář zástupce starosty JUDr. Marta Koropecká, starostka Stránka 6 z 6

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 102. konané dne 6. 9. 2010 USN RM 372/2010 401/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 102. konané dne 6. 9. 2010 USN RM 372/2010 401/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 102 konané dne 6. 9. 2010 372/2010 401/2010 Přítomni: starostka Alena Samková zástupce starostky Ing. Jiří Vintiška (mimo bod

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

mistři české republiky

mistři české republiky zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 44 srpen září 2013 mistři české republiky Rozhovor s Markem Ždánským Jarmark Dipačápi v Itálii 1 kultura MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZLIČÍN

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více