K OLODĚJSKÉ N OVINY. Důvodová zpráva. Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích: ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Důvodová zpráva. Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích: ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE."

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY březen 2015 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Úvahy nad rozpočtem Praha si schválila rozpočet a Koloděje budou následovat. Není to veselé čtení. Hlavní město a zároveň nejbohatší český kraj obdrží od státu na jednoho Pražana přes Kč a městským částem z toho pošle 2500 Kč. To je tristní a ostudné. Praha neumí hospodařit a tratí na tom zejména malé městské části. Systém transferů městským částem je obrovskou chybou ODS, ČSSD a TOP 09 z předchozích let, kterou se nynější Rada hlavního města intenzivně zaobírá. Tento nepoměr znamená, že zatímco Praha utrácí za nesmysly jednotkově desetimilióny až miliardy, městským částem často chybí peníze i na holý provoz, nemluvě o rekonstrukcích, či dokonce investicích. Stav infrastruktury v městských částech se vytrvale zhoršuje a škody jdou do desítek miliard. Co to znamená pro Koloděje? Před třemi týdny jsem jednal se starostou Zelenče, který je ve funkci 26 let. Jel jsem se zeptat, jak může financovat tak intenzivní investiční činnost. Byl jsem v šoku. Zeleneč, obec těsně za hranicí Prahy, má dvakrát více obyvatel, než Koloděje, ale DESETINÁSOBNĚ vyšší příjmy ze státního rozpočtu (přerozdělení daní). Každý rok tak zbyde panu starostovi 19 mil Kč na investice a v Zelenči je to vidět. Od listopadu 1989 se v Zelenči sestavuje jen jedna kandidátka, zastupitelstvo spolupracuje a rozvoj obce se tak dá řešit dlouhodobě. Koloděje byly v polovině sedmdesátých let připojeny k Praze administrativně a bez ptaní. Vždy byly na okraji zájmu a Praha je nikterak nerozvíjela. Jak by vypadaly Koloděje za hranicí Prahy? Rozpočet minimálně čtyřnásobný (průměr celé ČR je 9600 Kč na obyvatele), na investice by zbývalo víc, než deset milionů ročně. Chodníky, ulice, škola, podpora sportu i spolků by probíhala úplně jinak. Platby za hromadnou dopravu a připojení k pražské kanalizaci by na tom nic zásadně nezměnily. Konec snění, zpět do reality: Rozpočet, jehož návrh si můžete přečíst, je smutným čtením. Vychází z rozpočtů minulých, v podobné výši. Ve skutečnosti pokryje necelých devadesát procent provozu městské části, bez občasných darů a brigád bychom ani nepřežili. Koloděje nemají žádný jiný zásadní zdroj příjmů, nemají byty k privatizaci, ani rozsáhlý majetek k pronájmu. Zhruba pětimilionový rozpočet má zásadní příjmovou položku dotaci od hlavního města, která je ve stejné výši, jako před téměř dvaceti lety (v té době byl rozpočet Prahy 20 miliard, ted je skoro 50 miliard.) Veškerý rozvoj, který se nám podařilo nastartovat v posledních dvou letech je z dotací, darů, grantů a vlastního přičinění (brigády, používání vlastní soukromé techniky apod). Praha nám nejen že nepomáhala (za dob vlády ODS a ČSSD), ale za vlády TOP 09 ještě navíc házela klacky pod nohy. S nynější Radou hlavního města se vyjednává lépe a v příštích měsících uvidíme, zda jednání povedou k posílení peněz pro Koloděje formou přímých dotací na opravy a investice. Mojí snahou je maximálně využít veškeré dotační a grantové programy a suplovat tak neschopnost i nezájem hlavního města o rozvoj naší městské části. Položka Položka VÝDAJE Název účtu (z GINISU) PŘÍJMY Název účtu Důvodová zpráva návrh rozpočtu 2015 návrh rozočtu 2015 čerpání Vnitřní správa Zastupitelstvo Bezpečnost Odpady ZŠ a MŠ, školní jídelna Požární ochrana Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kultura Kolodějské noviny Knihovna Komunikace CELKEM NÁKLADY čerpání Správní popl.-ověřování,trvalý pobyt Poplatky ze psů Poplatky ze vstupného Poplatky za zábor veř. prostranství Daň z nemovitostí Dotace od MHMP Dotace ze státního rozpočtu Poplatky z knihovny Sociální služby Převod z VHČ Úroky VÝNOSY CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 0 Zastupitelstvu MČ Praha - Koloděje je předkládán návrh rozpočtu na rok Rozpočet MČ Praha Koloděje je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl.m.praze č. 131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl.m.prahy, kterou byl vydán Statut hl.m.prahy a v souladu se směrnicí MČ Praha Koloděje č. 9. Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích: Příjmy: ,- Kč Výdaje: ,- Kč Rozpočet MČ Praha Koloděje je navrhován jako vyrovnaný.

2 strana 2 Rozpočet na rok 2015 je rozdělen do dvou okruhů: Rozpočet hlavní činnosti Finanční plán zdaňované činnosti Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2015 respektuje navržený objem v rozpočtovém výhledu na roky Stejně jako v letech minulých jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze zdaňované činnosti, které jsou nedílnou součástí příjmové stránky a jsou určené na krytí výdajů hlavní činnosti. V roce 2015 je zahrnuta částka ve výši ,- Kč (částečně získaná z uvažovaných prodejů pozemků). Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných dotačních vztahů, z předpokládaných vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti. Celkem očekávané příjmy činí ,- Kč. Výdaje Výše objemu výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2015 částky ,- Kč. Investiční a neinvestiční výdaje jsou shrnuty do následujících rozpočtových paragrafů: Paragraf 6171 Činnost místní správy Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč Jedná se o výdaje zajišťující provoz a údržbu úřadu, služby a činnosti související s výkonem státní správy a ostatní výdaje zajišťující výkon funkce úřadu MČ včetně výdajů mzdových. Jenom ,- v roce 2014 jsou mzdy, platby na sociální a zdravotní zabezpečení, ,- služby účetní, Eltodo, aktualizace povinných programů - Triada, MGC, Gordic, Misys, atd jsou platby za vytápění budovy úřadu, knihovny, služebny MP a místní lékařky. Pro srovnání Běchovice mají ,- Kč na činnost místní správy. Paragraf 6112 Zastupitelstvo Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč, jsou určené na odměny zastupitelů vč. mezd místostarosty a starosty. Ty jsou vypočítány dle zákona a vycházejí z počtu trvale hlášených obyvatel. Za poslední dva roky nejsou vypláceny žádné mimořádné odměny a nepočítá se s nimi ani pro rok 2015 Paragraf 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 6 000,- Kč Výdaje jsou určeny na příspěvek na užívání mobilního telefonu strážníka MP. KOLODĚJSKÉ NOVINY Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na likvidaci odpadů kontejnery, v případě úspěchu grantové žádosti na program svozu bioodpadu byde částka použita na spolufinancování MČ Zároveň bychom už nemuseli platit za svoz externím firmám. Paragraf 3117 Základní škola, mateřská škola, školní jídelna Celkové výdaje do oblasti školství jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Jedná se o příspěvek na provoz školních zařízení, navýšený oproti loňsku o necelý čtvrt milion z titulu zvýšení kapacit MŠ, ZŠ a ŠD v důsledku postavení nové MŠ a uviolnění kapacit v ZŠ. Paragraf 5512 Požární ochrana dobrovolná část Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na běžný provoz, údržbu čtyř vozidel, energie, nákup pohonných hmot a materiálu, včetně vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů koloděje Paragraf 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na údržbu zeleně firma Mikapa šest sečí ročně a Jaroslav Seidl úklid, údržba a opravy mobiliáře a majetku MČ, nákup materiálu, OON, pohonné hmoty. V případě úspěchu grantu na pořízení komunální techniky by část prostředků byla použita jako spoluúčast MČ. V takovém případě by poklesly částky hrazené firmě Mikapa. Paragraf 3319 Ostatní záležitosti kultury Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na výlety důchodců, blahopřání k životním jubileím, nově o akci vítání občánků. Paragraf 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na tisk Kolodějských novin. Všechny redakční práce provádíme svépomocí a zdarma. Paragraf 3314 Činnosti knihovnické Celkové výdaje jsou navrhovány v částce ,-Kč. Výdaje jsou určeny na nákup knih do místní knihovny. Leckomu to může přijít moc, ale paní knihovnice argumentuje stále rostoucím zájmem (i počtem) kolodějských čtenářů Pro srovnání: Klánovice ,- Újezd n. Lesy ,- Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou plánovány běžnou opravu a údržbu komunikací. Velké plánované rekonstrukce jsou přímo realizovány i hrazeny Technickou správou komunikací a Odborem technické vybavenosti hlavního města Prahy a nejsou tedy součástí rozpočtu městské části. Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha Koloděje Celkové výnosy jsou plánovány ve výši ,- Kč. Výnosy zahrnují příjmy z pronájmů obecních budov a bytů, příjmy z pronájmů hrobů, příjmy z prodejů pozemků. 1 byt ca ,- Nájemné obchod, ordinace, vinotéka, kadeřnicví, pizzerie, O2 cca ,- Platby za hroby cca ,- Ostatní je plánovaný prodej pozemků. Celkové náklady ve výši ,- Kč. Náklady zahrnují výdaje na běžné opravy budov, dále výdaje za údržbu hřbitova Hospodářský výsledek je plánován ve výši ,- Kč. HV bude zahrnut do rozpočtu MČ v roce 2015 (položka 4131). Závěr: Rozpočet MČ Praha- Koloděje na rok 2015 byl sestaven na základě očekávaných příjmů, na které navazuje plánovaná výše výdajů. Rozpočet je zpracován jako vyrovnaný. Zpracovala: Chalupská

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 Pracovní skupina R12 Koncem ledna jsem navrhl vznik pracovní skupiny starostů okolních městských částí a obcí (Úvaly, Květnice, Sibřina, Újezd, Běchovice, Koloděje, Dubeč, Uhříněves, Královice) s úmyslem urychlit a podpořit dokončení okruhu v původní trase a zejména realizaci obchvatu Běchovic a Újezda (rychlostní silnice I/12), která povede kolem Koloděje. Tento projekt se připravuje od roku 1996 a nyní je ve fázi přípravy dokumentace pro Územní rozhodnutí. Trasa je zafixovaná již patnáct let, včetně mimoúrovňových křížení a sjezdů. V komisi zasednou i projektanti a odborníci na infrastrukturní investice. Cíle pracovní skupiny jsou: 1. ukončit porovnávání více variant (Regionální varianta) a soustředit se na dokončení rozpracovaného Pražského okruhu 2. předložení souhrnných připomínek městských částí k předmětným dopravním stavbám (510, 511, 515 a I/12), zejména pak k a. protihlukovým opatřením b. návaznostem radiálních přivaděčů (zejména I/12 musí být realizována souběžně s dokončením okruhu, mluví se též o obchvatu Uhříněvsi) 3. jednotná, trvalá a mediální podpora našich městských částí vůči co nejkratšímu termínu dokončení výše uvedených dopravních staveb (nyní plánované uvedení do provozu je rok 2021, když vše půjde hladce) Nyní za sebou máme první čtyři schůzky, členové pracovní skupiny se setkali s ministrem dopravy, ředitelem ŘSD, projektanty proběhla v Újezdě velká koordinační schůze všech starostů výše uvedených obcí a MČ, je naplánováno projednávání na magistrátu. O postupu vás budu informovat Zbyněk Passer Zprovozněn bude i závlahový systém. Na hřišti se tak bude moct hrát již od podzimu letošního roku. b) Dostavba kabin dle platného stavebního povolení a rekonstrukce stávajících kabin (nebo instalace dočasných kabin pro zajištění letošní sezóny - staré a léta nepoužívané kabiny bohužel fotbalisté zatím používat nemohou, má je pronajaty pan Luděk Grabinský, o jejich uvolnění pro potřeby fotbalu intenzivně jednáme a na obou stranách je dobrá vůle se dohodnout a navrátit tak fotbal zpět do Koloděj). c) Výstavba tréninkového hřiště s brankami za jižní bránou proběhne letos, či příští rok. d) Výstavba víceúčelové pevné sportovní haly s umělou trávou za severní bránou. Hala bude k dispozici nejen kolodějským fotbalistům, ale i dalším sportovcům. Výstavba haly by mohla proběhne jako poslední fáze s předpokladem realizace v letech 2016/2017. Připravované investice a dotační programy Jelikož rozpočet, závislý téměř výhradně na hlavním městě je vpravdě zoufalý, veškerý rozvoj Koloděj je závislý na grantech a dotacích. Pokládám tento systém za pokřivený a neefektivní, ale bohužel je realitou. Dalším problémem z hlediska plánovaných investic bylo složení mandátů zastupitelů za TOP 09, které neumožňuje projednání grantů a dotací zastupitelstvem a tím brzdí přípravu investičních akcí v Kolodějích. Předkládám investiční akce na nichž pracujeme: 1) Fotbal se ještě letos vrátí zpět do Koloděj na obnovené hřiště a do zrekonstruovaných kabin! Čtyřfázová obnova fotbalového hřiště bude realizována ve spolupráci s Brankářskou školou Pařízek (investor a provozovatel), která bude zrekonstruované hřiště a jeho nové zázemí užívat společně s našimi fotbalisty a plánovaným obnovením dětského fotbalu v Kolodějích. a) Ještě letos v létě dojde k rekonstrukci povrchu hřiště a jeho mírné zmenšení na normami požadované hodnoty. 2) Dočkáme se konečně generální opravy tankodromu ve východní části Koloděj Stavba č TV Koloděje, etapa 0010 (výměna povrchu a rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace v ulicích K Sibřině, Bohdašínská, Kvasinská a Kounovská) byla přerušena kvůli dohadům části místních obyvatel o ideální finální podobě dopravního řešení této lokality. Jinak měla a mohla být tato rekonstrukce dokončena již před více, než pěti lety. Nynější podoba je s obyvateli projednaná, má platné stavební povolení a Odbor technické vybavenosti s ní počítal ve výhledu staveb pro letošní rok. Nyní projednávám s paní

4 strana 4 KOLODĚJSKÉ NOVINY radní Plamínkovou financování první etapy této rekonstrukce tak, aby práce byly zahájeny v letošním roce. Celkový rozpočet je nyní výrazně nižší, než před pěti lety, v první etapě by Odbor technické vybavenosti hlavního města Prahy investoval 10,8 mil. Kč, celkový rozpočet projektant (Zavos) odhaduje na 30 mil. Kč. Rekonstrukce zahrnuje i nový dopravní režim a značení dle projektu, řadu zpomalovacích prvků poblíž křižovatek ulic, zálivy na parkování aut a nové vjezdy na pozemky. 3) Díra nedíra, furt se zalívá Řečeno s Josefem Krampolem. Vypadá to, že se nám podaří zajistit zalití těch nejhorších děr po celých Kolodějích, které řad z nás denně zlobí a ničí nám auta. S naší svépomocí a s malými firmami namísto drahých firem, zvyklých pracovat pro ŘSD, nebo TSK to vypadá, že se znovu vejdeme pod sto tisíc korun za celé Koloděje. Není to sice nový povrch, ale musíme tak vystačit do doby, než se za pomoci dotací města povrchy starých ulic kompletně obnoví.

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 4) Univerzální pracant pro Koloděje Díky možnosti dvouzdrojového dotačního financování (Evropské fondy + Praha) jsme připravili konfiguraci univerzálního stroje pro letní i zimní údržbu městské části, který by měl výrazně snížit prašnost po zimě i v létě a zvýšit komfort obyvatel Koloděj. Stroj odstraňuje z chodníků a ulic listí, sníh, prach, seče trávu a má řadu dalších, doplňujících funkcí. Vzhledem ke svému výkonu bude použitelný i při údržbě velkých ploch, jako je prak Skála, prostory kolem rybníků na Rokytce a fotbalového hřiště. Pokud nám grant vyjde, Kolodějům se sníží výdaje na údržbu zelených ploch firmou Mikapa a ušetřené peníze budeme moci použít na podporu činnosti spolků, dětských kroužků i sportovních oddílů, kde nám nyní peníze chybějí. a popelnice. Tento projekt významně sníží náklady městské části na odvoz odpadu. Příští rok bychom rádi pokračovali vybudováním kompostárny mimo intravilán obce, čímž náklady Koloděj i jednotlivých domácností na likvidaci bioodpadu dále klesnou a občané dostanou možnost získat během roku kompost na své zahrádky. Program je financován Evropskou Unií. V případě úspěchu bychom jej chtěli zavést letos a s detaily vás seznámit pomocí provozního řádu. Hodnota první fáze (svozový program) jsou necelé dva miliony korun, podíl financování EU je 90 %, o úhradě zbylých 5-10 % jednáme s hlavním městem. 6) Nové cesty, lavičky a koše Níže uvedené projekty předpokládají převedení zbytku evropských peněz na revitalizace území, doplnění obecních mobiliářů a obnovu historických polních cest z resortu Ministerstva zemědělství na hlavní město Prahu, o čemž se rozhodne během jara. 5) Budeme mít vlastní moderní program likvidace boiodpadu? Připravujeme ucelený program kompostování v Kolodějích, který sníží zátěž životního prostředí a zvyší podíl recyklace degradovatelného odpadu v místě jeho vytváření. Program bude zahrnovat kontejnerový lehký nákladní automobil, kontejnery pro svoz sezónního bioodpadu (listí, tráva), kompostéry

6 strana 6 a) Blatovská Jak jsme vás již informovali, připravujeme projekt asfaltové cyklostezky z konce Ponrepovy ulice na Újezdský Blatov. Chceme zlepšit kvalitu této velmi frekventované polní cesty pro pěší, cyklisty i jezdce na koních. Kromě samotného povrchu a odvodnění cesty bude rekultivována i zeleň podél Blatovské aleje (propojka mezi koncem Ponrepovy ulice a Újezdským Blatovem). Náletové křoviny budou vykáceny a zasázeno bude ovocné stromořadí, cestu budou doplňovat lavičky a odpadkové koše. Projekt připravujeme ve spolupráci s MČ Praha 21, projektantem Ing. Syrovým a Technickou správou komunikací. KOLODĚJSKÉ NOVINY barev (Nadace ČEZ a Besip) pro nás TSK projektuje zpomalovací prvky, které by se též měly realizovat v druhé polovině letošního roku b) Do Běchovic Stejný dotační program chceme použít na vyčištění koryta Rokytky od náletových dřevin a padlých stromů. Břeh Rokytky by měla lemovat pěší mlatová cesta o níž jsem informoval v minulých číslech KN. Zde je třeba uvést vážné námitky místního mysliveckého sdružení. Správci místní honitby mají na základě nedobrých zkušeností s neukázněnými pejskaři vážné obavy z rušení zde sídlící zvěře. Nyní se ve spolupráci s myslivci snažíme najít takovou variantu propojení Koloděj a Běchovic, která bude atraktivní pro pěší i cyklisty a zároveň šetrná k místní populaci divoké zvěře. c) Prostřední cestou po desítkách let znovu na Dubeč Další z historických cest, která se snad v dohledné době dočká obnovení je Prostřední cesta, tj stará formanská cesta na Dubeč, která by se měla stát součástí páteřní sítě pražských cyklostezek. Na projektu nyní zahajujeme práce. 7) Bezpečnost přechodů pro chodce Po dvou letech snah, proseb a přemlouvání se nám podařilo prosadit zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. První dva přechody před Sokolovnou budou realizovány již letos, další v příštím roce. Kromě osvětlení a reflexních Informace z úřadu KONTEJNERY 1. POLOLETÍ dubna 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 19. dubna (NEDĚLE!!!) 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! 25. dubna 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! 16. května 1x ul. u obchodu na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! 27. května 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! 13. června 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 27. června 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! Kontejnery budou přistaveny v sobotu: na velkoobjemový odpad hod. s obsluhou POZOR NA DOBU PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA ZELEŇ!!! Co do velkoobjemového kontejneru PATŘÍ? Rozhodně ANO: starý nábytek-skříně, postele, stoly, židle, křesla, koberce, linolea, matrace, elektrotechnika-pračky, myčky, videa, počítače, rádia, zdravotní keramika-umyvadla, záchody Co do velkoobjemového kontejneru NEPATŘÍ? Rozhodně NE: stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady, odpad ze zahrady

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 První slavnostní vítání občánků v Kolodějích proběhne 20. dubna 2015 od 16 hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Koloděje. Rodiče přihlášených dětí obdrží zároveň písemnou pozvánku na adresu, kterou uvedli na přihlášce. První svoz bioodpadu v Kolodějích je v pondělí Další svozy jsou vždy v pondělí v sudý týden. BIOODPAD je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci. SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU úterý Sběr je v ul. V Lipách úterý u obchodu, úterý vždy od do hod. Připomínáme všem majitelům psů: Místní poplatek za psa je splatný do Platby za psa 2015 začneme přijímat v hotovosti od Poplatek za jednoho psa 300,- Kč Poplatek za každého dalšího psa stejného majitele 600,- Kč Poplatek za psa důchodci 200,- Kč Poplatek za každého dalšího psa důchodci 300,- Kč Poplatek v bytových domech 1 500,- Kč Poplatek za každého dalšího psa téhož majitele v bytových domech 2 250,- Kč Ti, kteří nechali svého psa označit čipem či tetováním mají nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících od označení na úlevu od poplatku (prosíme předložit doklad o čipování či tetování). Využijte možnosti zaplatit místní poplatek v úředních hodinách přímo v pokladně ÚMČ. Upozorňujeme, že termín splatnosti určený vyhláškou hl. m. Prahy nebude již prodlužován. Včas nezaplacený neb o vůbec nezaplacený poplatek bude vyměřen platebním výměrem, přičemž ÚMČ využije ustanovení 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který umožňuje nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek. Těšíme se na Vás i Vaše děti. Nesvítí Vám lampa před domem??? Zjistěte číslo lampy!!! Závady můžete nahlásit telefonicky: HLÁŠENÍ PORUCH NON STOP volání zdarma. Vaše hlášení bude doručeno centrálnímu dispečinku společnosti, který toto oznámení předá odpovědným servisním pracovníkům společnosti ELTODO a zajistí odstranění závad(y). Poruchu rovněž můžete nahlásit na: Nové knihy v knihovně Beletrie: D. Dán: Uzel J. Hájíček: Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku J. Updike: Tátovy slzy a jiné povídky C. Sundbergová: Brambory na vloupačku I. Procházková: Vraždy v kruhu B. Erskinová: Nejtemnější hodina J. H. Holmberg: Temnější odstíny Švédska H. Mankell: Ve slepé uličce Ch. Linková: V údolí lišek S. Ebertová: Krev a stříbro Dětské a pro mládež: A. Goldflam: Pohádky O nepotřebných věcech a lidech D. Walliams: Ďábelská zubařka Z. Pospíšilová: Pohádky do hajan A. Lindgrenová: Vánoční příběhy Pěkné počtení přeje Hana Videtičová knihovnice

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY Názory a výzvy Naděje pro Koloděje se rozjíždí Vážení Kolodějáci, Předně mi dovolte Vám poděkovat za reakce na můj článek v minulých Kolodějských novinách. Velmi mne potěšil zájem některých spoluobčanů aktivně se zapojit do dění v Kolodějích a snaha podpořit dobrou věc. Při společných setkáváních podobně smýšlejících lidí vykrystalizoval nápad na založení sdružení nezávislých kandidátů s názvem Naděje pro Koloděje. Hlavní prioritou sdružení je vrátit do Koloděj slušnost a profesionalitu, transparentně informovat o dění v naší obci, a aktivně působit při vyjednávání finančních grantů. Nejde nám o vlastní obohacení, získání moci či o sebeprosazování, ale o službu občanům v tom nejlepším slova smyslu. Založení hnutí je tak logickým vyústěním snahy přivést do komunální politiky nové lidi, kteří mají čas a chuť se angažovat, nové myšlenky, které by mohly oslovit ostatní spoluobčany, tak i dát novou naději v lepší budoucnost Koloděj. Dovolím si tvrdit, že do řad nového hnutí se podařilo přivést kvalitní lidi, se zkušenostmi s komunální politikou, fungováním pražského magistrátu a vysokým morálním kreditem. Skladba kandidátů do místního zastupitelstva jde napříč všemi věkovými kategoriemi, různým profesním zaměřením i samotnou adresou v obci. Mám-li být více konkrétní, naši kandidáti mají bohaté zkušenosti s vedením a chodem radnice, orientují se v dopravní problematice, investiční i kontrolní činnosti na úrovni městské části či v oblasti vyjednávání finančních grantů. Dále nabízí erudici v oblasti informačních technologií s důrazem na transparentní webovou prezentaci radnice, či disponují zkušenostmi z novinářské branže. Jedná se o lidi bez politické příslušnosti a jejich ochota a snaha přispět k lepší a nadějnější správě obce je čistě občanským postojem. Jelikož jsme nepolitický subjekt, naše účast v červnových volbách bude záviset na Vás. Abychom se mohli účastnit voleb a usilovat o Vaše hlasy, potřebujeme do začátku dubna shromáždit seznam podporovatelů. Proto Vás v průběhu března budeme obcházet s petičním archem a žádat Vás o podporu naší kandidátky. Podpisem petičního archu se nezavazujete k volbě našeho sdružení, pouze nám dáváte šanci se účastnit voleb do zastupitelstva městské části. V případě, že bychom se v průběhu března nedostavili, ale Vy byste měli přesto zájem nás podpořit, neváhejte mne prosím kontaktovat na adrese Buďte součástí Naděje pro Koloděje! Za Vaši podporu předem děkujeme. S úctou Tomáš Holinka Za Naděje pro Koloděje (-: POMOZTE NAJÍT ZTRACENÉ KOČKY :-) Prosíme o pomoc, 18. února - ve středu se v ulici Panská zahrada či poblíž kostela ztratila 2 půlroční koťata. Kočičky jsou milé, důvěřivé, jedna celá černá, druhá mourovatá. Slyší na jméno Klaudie a Mourina, jsou drobnějšího vzrůstu. Pravděpodobně s někým odešly a již se nevrátily. Prosíme, kdo by o nich něco věděl info na tel: Moc děkujeme, nálezci odměna :-) Ze školy a školky 1. Speciální tvůrčí setkání adoptivních rodičů stromů do školní zahrady Na 25. března 2015 iniciátoři projektu Adoptuj strom do školní zahrady (zveřejněném na portále jako poděkování organizují pro adoptivní rodiče stromů setkání se známou osobností. Proč speciální a proč tvůrčí setkání? Setkání bude nejen jedinečným prostředkem k navázání vzájemných vztahů mezi jednotlivými dárci stromů, ale v průběhu setkání se seznámí i s našimi vzácnými hosty: Akademickou malířkou Jitkou Štenclovou, která naši proměnu zahrady již dříve podpořila věnovaným autorským dílem do benefiční Aukce pro zahradu. Rodiče budou mít možnost seznámit se s její pestrou uměleckou tvorbou a životní inspirací. Součástí setkání bude připraven rovněž autorský výtvarný workshop pro děti i dospělé. Mgr. Margit Slimákovou, Ph.D., která se zabývá zdravotní prevenci a výživou prakticky celý život. Představí téma Zdravá výživa dětí a Zdravá strava pro každého a bude odpovídat na dotazy jak v pohodě a zdravě jíst, proč je zdravá výživa tak důležitá, co je to zdravá strava a jak ji převést do praxe. Na závěr poděkujeme i našim partnerům projektu, kteří podporují a pomáhají s proměnou školní zahrady, seznámíme rodiče s akcí společné výsadby stromů a bližšími informacemi o adoptovaných stromech. Ing. Darina Vlčková

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 Zážitkový výlet za masopustními maskami V pondělí se děti se svými učiteli z MŠ vydali na výlet do Zákup, do muzea a výrobny karnevalových masek. Expozice je jediná svého druhu v České republice a ukazuje historii výroby masopustního a karnevalového zboží v tomto městě od roku Celou touto expozicí se prolíná život zakladatele firmy na výrobu karnevalového zboží v Zákupech Eduarda Helda. Děti si prohlédly vystavené masky, které se zde vyrábějí, dokonce si je mohly i samy vyzkoušet. V kreativní dílně si pak dle své fantazie vlastní masku také namalovaly. Tento výlet za poznáním byl financován z výtěžku z prodeje dobrot a laskomin při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Kolodějích. Mgr. Dana Petráková ČTENÍ POMÁHÁ...že se ve školní družině čtou pohádky, to už je letitá tradice ale už loni jsme vyzkoušeli četbou pohádek podporovat charitativní akce. Proto se i letos účastníme projektu "Čtení pomáhá". Za každou přečtenou knížku mohou děti dostat 50 Kč ve formě 1 kreditu, který lze poukázat na libovolnou charitativní akci dle nabídky. Číst mohou děti sami, v družině či s rodiči a prarodiči. Myslíme, že tato motivace ke čtení je velmi prospěšná. Registrovat se může jakékoli dítě až do středoškolského věku. Bližší informace můžete získat na adrese: nebo na webových stránkách školní družiny. Za 2. oddělení ŠD Jitka Lacinová Výlet do Terária V únoru vyrazily děti ze školní družiny do dubečského Terária. Zájem dětí byl nebývalý a bylo taky proč. Jedovatí fotografie pořídila Bc. Tereza Chalupská hadi, ještěři a krokodýli - to se jen tak nevidí. Děti pozorně poslouchaly výklad průvodkyně a měly možnost se ptát na různé zajímavosti. Byly dokonce pochváleny, že tak hodné děti tam už dlouho neměli. Spokojenost byla tedy na všech stranách. Jitka Lacinová a Renata Ševčíková - vychovatelky školní družiny

10 strana 10 Matějské veselí aneb průvod masek V den svátku Matěje 24. února se před školou a školkou v Kolodějích začaly dít věci. Postupně se scházely pohádkové bytosti, strašidýlka i zvířátka. Byl tu k vidění indián, sněhulák, víly i rytíři, dokonce žirafa, lev, kohout, nechyběl šašek ani kominík. Všichni se společně vydali maškarním průvodem po Kolodějích, aby pozdravili a pobavili obyvatele poklidného městečka. Díky tomu vznikla ojedinělá podívaná na originální masky, které si oblékly všechny děti i učitelé. Veselá nálada a slavnostní atmosféra stejně jako natěšenost dětí byla cítit všude kolem. Zejména mladší děti byly patřičně hrdé na masky, které si oblékly a vžily se do role svých postav. Byl to pořádný rámus. Někteří pískali na flétny, jiní bili na tamburíny, chrastili vlastnoručně vyrobenými ruchadly i řinčeli vozembouchy. Na naší radnici už bylo pro všechny přichystané pohoštění, a protože to bylo v Kolodějích, nechyběly kulaté sušenky. Kobyla Sybila předvedla, jak umí poslouchat pana ředitele, převlečeného za šaška, ale moc se jí to nepovedlo, jelikož ho nejdřív nakopla a potom dokonce kousla. Za to jí všichni porazili hromovou ranou z papírového pytlíku. KOLODĚJSKÉ NOVINY Kobylu skolil ras za prohřešky, kterých se v posledním roce dopustila. Kobyla chudák padla k zemi a všem jí bylo líto. Pan starosta, s maskou kostlivce, ji oživil blahodárným mlékem. Ta vyskočila! Všichni zpívali a tančili a nakonec se po třídách rozešli zpátky do školy. Po cestě se ještě děti cpaly dobrotami, až se jim za ušima dělaly boule. To vše s krásným pocitem, že se den vydařil a že se alespoň na chvilku děti i učitelé stali někým jiným. Hlavně společně ukázali, že když je dobrá zábava, čas utíká hrozně rychle. Mgr. Dana Petráková a Ing. Darina Vlčková Jarní Petrklíč se děti ze ZŠ z kroužku flétny, zúčastní muzikantského festivalu Jarní Petrklíč. Soutěž se koná v Jesenici u Prahy. Budou zde vystupovat sólistky Anna Husová a Kateřina Horbowyová, komorní sbor a velký sbor zobcových fléten. Podrobnější informace na webových stránkách Držme dětem pěsti, a kdo může, přijďte je osobně podpořit. Děti budou vystupovat pod vedením Mgr. Petrákové, doprovod na klavír Hana Mašková. Mgr. Petráková fotografie pořídila a upravila Ing. Darina Vlčková Není město jako město organizuje mateřská škola tvořivou dílnu s názvem Není město jako město ve spolupráci s Nadací Proměny. Jak se tvoří město? Jakou má strukturu? Co v něm potřebujeme? Lektoři seznámí děti hravou formou se strukturou města a rozšíří povědomí o architektuře a krajinné tvorbě. Děti si vyzkouší, jak těžká, však zajímavá je práce architekta. Hotové produkty, malá města, budou ke zhlédnutí v mateřské škole. Mgr. Petráková

K olodějské N oviny. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. duben 2015

K olodějské N oviny. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. duben 2015 K olodějské N oviny duben 2015 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Pokračujeme v opravách komunikací, mohlo by to jít rychleji a snad i lépe, ale za málo peněz je málo muziky a

Více

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo místostarosty

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo místostarosty K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2013 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Úřad městské části a Mateřská škola Vás srdečně zvou na Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které proběhne ve

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Jak jsme volili v Kolodějích. Výsledy voleb přímé volby prezidenta

Jak jsme volili v Kolodějích. Výsledy voleb přímé volby prezidenta K OLODĚJSKÉ N OVINY únor 2013 zpravodaj úřadu městské části praha koloděje Slovo starosty Přímá volba prezidenta měla v Kolodějích jednoznačný výsledek, velký ohlas i značnou účast, díky které jsme se

Více

Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH

Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH Vážení občané, celý příběh rezignace kolodějské TOP 09 na zastupitelské mandáty

Více

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Pokračování prací na Skále. listopad 2012

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Pokračování prací na Skále. listopad 2012 K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2012 zpravodaj úřadu městské části praha koloděje Slovo starosty Milí spoluobčané, děkuji panu Zdeňku Kovářovi za roky poctivé práce a energie, kterou Kolodějím věnoval. Není

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 PŘÍRODA PRÁCE V PARKU U ČEŇKU SE ZPOMALILY STR. 20 ROZHOVOR: ANCA COVRIGOVÁ PRAHA 14 JE V PRÁCI

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Výroční zpráva úřadu MČ a Komisí Rady MČ str. 2, 3 Nabídka sociálních služeb pro seniory str. 8

Výroční zpráva úřadu MČ a Komisí Rady MČ str. 2, 3 Nabídka sociálních služeb pro seniory str. 8 ÚJEZDSKÝ noviny MČ Praha 21 z d a r m a 2012 ZPRAVODAJ Výroční zpráva úřadu MČ a Komisí Rady MČ str. 2, 3 Nabídka sociálních služeb pro seniory str. 8 Vážení a milí čtenáři, rok 2012 byl vyhlášen Evropskou

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015 Ročník 63 03/2014 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015 DO 28. 3. VÝSTAVA RADO JARÁBEK: RADOVÁNÍ CHVALSKÝ ZÁMEK DO 5. 4. ODYSSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ ANEB STAŇ SE HRDINOU! CHVALSKÝ ZÁMEK 8. 3. 15.00

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY Kdo nechce kanalizaci na Suchdole?

SUCHDO L SKÉ. L ISTY Kdo nechce kanalizaci na Suchdole? SUCHDO L SKÉ 32015 ob asník M Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za p e tení Dědická smlouva str. 17 Na Suchdole hoří! str. 23 Mikoláš a Miloš na Suchdole str. 27 stojí za zapsání pátek 4.

Více

INFORMACE. PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA. Co čeká Suchdol v roce 2009

INFORMACE. PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA. Co čeká Suchdol v roce 2009 INFORMACE 12009 PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Czech POINT str. 4 Sběr nebezpečného odpadu str. 5 Sociální systém v roce 2009 str. 7 Souzvuky Vladimíra

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

05/2015. Ročník 63 POČERNICKÉ DĚTI OSLAVILY DEN ZEMĚ

05/2015. Ročník 63 POČERNICKÉ DĚTI OSLAVILY DEN ZEMĚ 05/2015 Ročník 63 POČERNICKÉ DĚTI OSLAVILY DEN ZEMĚ Kalendář akcí v Horních Počernicích v květnu 2015 Od 11. 4. do 14. 6. PTAČÍ SVĚT A LASTURY VŠECH MOŘÍ NA ZÁMKU CHVALSKÝ ZÁMEK Od 29. 4. do 11. 5. VÝSTAVA

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 Bludovan ZDARMA 8/2014 Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014 V roce 2010 bylo v komunálních volbách zvoleno 15 členů zastupitelstva obce. Byli to: Za ODS: Ing. Pavel Ston,

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová 10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH foto Světla Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, v závěru roku bychom měli bilancovat, avšak s Vaším dovolením, se ohlédnutím za rokem

Více

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH 3,-kc ú j e z d s k ý zpravodaj 12 p r o s i n e c 2005 OBSAH Úvod - str. 1 Zprávy z rady - str. 2 Z úřadu - str. 4 OŽPD - str. 6 Rady občanům - str. 10 Rozhovory s lidmi - str. 11 Otázky čtenářů - str.

Více

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červenec srpen / 2013 Hlavní téma: Povodeň v Říčanech Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun Slovo úvodem Martin Hůrka historik z Muzea Říčany

Více

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014 K OLODĚJSKÉ N OVINY duben 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Letošní boj o finanční prostředky z magistrátu i grantů je stejně tuhý, jako vloni. Jsou to historicky nejhorší

Více