BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.. č. 460/2005 Sb., č.28/2007 Sb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.. č. 460/2005 Sb., č.28/2007 Sb"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání Datum revize IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE/DOVOZCE Obchodní název přípravku Číslo CAS Číslo ES (EINECS) Doporučený účel použití přípravku Identifikace výrobce/dovozce: Dovozce: Jméno/obchodní jméno Místo podnikání Identifikační číslo (IČO) Tel. Fax Zahraniční výrobce/dovozce: Jméno/obchodní jméno Adresa Tel. Nouzové telefonní číslo SPANJAARD SPARK AEROSOL Autokosmetický + průmyslový výrobek CRYSTAL CORN, s.r.o. Zborovská 60, Praha 5 Malá Strana Spanjaard EU B.V.c/o FMS,B.V. Spiegelgracht JP Amsterdam, NL Spanjaard Limited, tel Wynberg, Sandton, P.O.Box7294,Johannesburg 2000,South Africa ++ (27) Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 Tel. (24 hodin/den): , , INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU Popis Autokosmetický průmyslový výrobek Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Identifikační čísla Název látky Koncentrace (%) Symbol nebezpečí/r-věty Klasifikace CAS: / ES(Einecs): / Index.č.: / Propan / butan R12 F+ 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku Efekt na zdraví očí Efekt na zdraví kůže Efekt na zdraví požití Efekt na zdraví nadýchání Extrémně hořlavý. Kontejner je pod tlakem: nenechávejte na přímém slunci a chraňte před teplotami vyššími než 50 C. Při použití může vytvořit hořlavou/explosivní směs pára-vzduch. Kapalina nebo mlha může způsobit mírnou dočasnou iritaci. Kapalina nebo studená pára může způsobit omrzlinu a poškození rohovky. Opakované nebo dlouhodobé kontakty mohou vyvolat vysychání kůže, které může vést k iritaci a dermatitidě. Požití může mít následující efekty: závrať, žaludeční iritace, průjem, zvedání žaludku. Aspirace během polknutí nebo zvracení může vážně poškodit plíce. Vystavení páře nebo mlze může mít následující efekty: závrať, ospalost, anestézie, mentální nepořádek, zvedání žaludku, zvrácení, narušení vidění. Působí jako jednoduchá asfyxie koncentrace vyšší než 14% může způsobit symptomy nedostatku kyslíku, který vede k ztrátě vědomí jestliže vystavení pokračuje. Časově je vystavení během normální manipulace a použití mnohem kratší než by mohlo způsobit výše uvedené efekty. 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Speciální pokyny Při zasažení očí Při styku s kůží Plynový nosič je asfyxie. Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody minimálně na 15 minut a přitom nechte oči otevřené. Vyhledejte lékařskou pomoc jestli trvá bolest nebo červenání. Omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařkou pomoc jestliže se vyskytuje puchýře nebo trvá červenání. Kontaminované oděvy se musí vyprat nebo chemicky vyčistit před použitím. strana 1/4

2 BEZPEČNOSTNÍ LIST Při požití Při nadýchání Další údaje Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy jestliže pacient ztrácí vědomí nebo je v bezvědomí nebo má záchvat. Jestliže výrobek pronikne do plic např. během polknutí nebo zvracení okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte pacienta z místa. Nechte ho v klidu a v teple. Vyhledejte lékařskou pomoc jestliže se necítí dobře. Jestliže má dýchací potíže poskytněte kyslík. Jestliže se zastaví dýchání nebo ukazuje se signál selhání poskytněte umělé dýchání. Jestli chybí tep poskytněte externí srdeční kompresi. Vyhledejte lékařskou pomoc. Vyléčit symptomaticky. Po požití mohou být užitečné absorbenty jako aktivované uhlí. 5. POKYNY PRO HASEBNÍ ZÁSAH Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Zvláštní nebezpečí Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Používejte pěnu, suché chemikálie nebo oxid uhličitý. Udržovat kontejnery a okolí v chladnu vodním sprejem. Nepoužívejte vodní trysky. Kontejnery mohou explodovat v blízkosti ohně. Může vytvořit explosivní směsi s vzduchem. Používejte kompletní ochranné oděvy a soběstačné dýchací zařízení. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Bezpečné opatření pro ochranu osob Bezpečné opatření pro ochranu životního prostředí Doporučené metody čištění a zneškodnění Používejte příslušné ochranné oděvy. Materiál může vytvořit kluzné podmínky na zemi Snažit se zabránit, aby výrobek se nedostal do kanalizace nebo vodních toků. Zachytat a absorbovat použitím hlíny, písku nebo jiného inertního materiálu. Přelít do vhodného kontejneru pro obnovení nebo likvidaci. Nechte vypařit jestliže je bezpečné nebo zachytat a absorbovat použitím hlíny, písku nebo jiného inertního materiálu. Přelít do vhodného kontejneru pro obnovení nebo likvidaci. Odstraňte prodíraný kontejner na bezpečné místo. Vyvarujte se na akumulaci plynu, která může vytvořit explosivní koncentraci. 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Pokyny pro zacházení Pokyny pro skladování Adekvátní ventilace musí být poskytnutá jestliže je riziko akumulace páry. Vyhnout se inhalaci páry. Skladovací prostor musí být zakrytý, chladný, suchý, dobře větrané a mimo přímé slunce. Neskladovat blízko zdroje tepla nebo vznícení. Skladovací teplota musí být pod 50 C. Uzavřený kontejner muže explodovat jestliže je vystaven teplu. 8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB Standardy pracovní exposice Propelent UK EH40:OES 600ppm(1450mg/m3) 8h TWA UK EH40:OES 750ppm(1810mg/m3) 15min TWA FRG:MAK 1000ppm (2350mg/m3) 8 TWA Peak limitation category IV ACGIH: TLV 800 ppm (1900 mg/m3 3 ) 8 hod. TWA. Technické opatření na omezení expozice osob Ochrana dýchacích orgánů Ochrana rukou Ochrana očí Ochrana celého těla Další údaje Exposice tohoto materiálu může být kontrolovaná mnoha způsoby. Opatření vhodná pro individuální pracoviště závisí na tom jakým způsobem se materiál používá a možnosti exposice. Jestliže je riziko exposice na vysoké koncentrace páry používejte ochranné respirační pomůcky. Používat dobrý ochranný krém Ochranné brýle proti chemikálii jestliže je riziko rozstříkání. Jestliže je riziko rozstříkání používejte gumové zástěry. Během aplikace musí být zdroj otevřeného světla a ohně odstraněn a adekvátní ventilace musí být zajištěna.

3 strana 2/4 BEZPEČNOSTNÍ LIST 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Skupenství Barva Zápach (vůně) Hodnota ph Rozmezí teplot varu ( C) Bod vzplanutí (PMCC) ( C) Meze výbušnosti : horní (%) dolní (%) Rozpustnost ve vodě (kg/m 3 ) Tenze pár (kpa) Hustota (kg/m 3 ) Auto-hořlavost ( C) Viskosita (cst) Kapalina. Bledohnědá. Mírný. Nerozpustné ve vodě. Zbytek kapaliny: 190 do Nerozpustné. Aerosol: 320 při 25 C při 25 C 10. STABILITA A REAKTIVITA Podmínky, za nichž je výrobek stabilní Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat Materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku Nebezpečné rozkladné produkty Stabilní za normálních podmínek. Vystavení přímému slunci. Teploty vyšší než 50 C. Silná oxidační činidla Nedokonalé spalování bude generovat: oxidy uhlíku, oxid uhelnatý. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU Akutní toxicita Dráždivost oči Dráždivost kůže Senzibilizace - kůže Sub-akutní/subchronická toxicita Chronická toxicita/karcinogenita Mutagenita Nízký stupeň akutní toxicity Data pro velmi podobný materiál naznačují, že tento výrobek může způsobí iritaci očí. Data pro velmi podobný materiál naznačují, že tento výrobek pravděpodobně nezpůsobí iritaci pokožky. Žádná známá zpráva o citlivosti pokožky Exposice inhalací byla oznámena, že působí snížení aktivity a narkózu. Žádné relevantní studium není identifikováno Žádné relevantní studium není identifikováno 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU Pohyblivost Rozložitelnost/Vytrvalost Bio-akumulace Ekotoxicita Výrobek prosakuje do půdy a kontaminuje vodu. Očekává se, že se výrobek bude částečně nebo pomalu biologicky odbourávat. Neočekává se, že by výrobek bioakumuloval. Výrobek je klasifikován jako mírně toxický vodním odrůdám. 13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ Způsob likvidace přípravku Způsob zneškodňování kontaminovaného obalu Zařazení odpadu podle vyhl. č. 185/2001 Odstraňte prodíraný kontejner na bezpečné místo. Nespalovat uzavřené kontejnery. Likvidovat podle všech aplikovaných místních a státních legislativ. Neřezat, neprorážet, nesvařovat na nebo blízko kontejneru. Nespalovat uzavřené kontejnery. Kód druhu odpadu Název druhu odpadu průmyslový plyn ve vysokotlakých a nízkotlakých nádobách a průmyslových aerosolových nádobách

4 Kategorie odpadu Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy N Y15 strana 3/4 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. č. 460/2005 Sb., č.28/2007 Sb 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Číslo UN UN Technický název UN UN Typ obalu Pozemní přeprava (ADR/RID) Identifikační číslo látky Popis nákladního listu Číslo položky Identifikační číslo nebezpečí Námořní přeprava (IMDG) MFAG Technický název Číslo EMS Letecká přeprava (IATA): Technický název Typ obalu 1950 Uhlovodíkový plyn, zkapalněný, n.o.s. nebo směs uhlovodíkových plynů zkapalněných, n.o.s Aerosol. 2 5F 620 Aerosol 2-13 Aerosol, hořlavý, n.o.s. (kapacita méně než 1 litr) Neuvádí se 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEPISECH Klasifikace označení přípravku podle zákona č. 356/2003 F+ Symbol nebezpečí Extrémně hořlavý Nebezpečné látky: Aerosolová označení propan / butan. Extrémně hořlavý. Obal je pod tlakem: Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50 C. Neprorážejte nebo nespalujte i po použití. Neskladovat blízko zdroje vznícení Nekuřte. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na jiné žhavé předměty. Škodlivý. Ukládejte mimo dosah dětí. R-věty R12 Extrémně hořlavý. S-věty S2 S3 S16 S51 Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v chladnu. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. EINECS Seznam EC Doplněk I Klasifikace Přípravek obsahuje jen látky uvedené v seznamu EINECS F+ Extrémně hořlavý. 16. DALŠÍ INFORMACE Odvolání Obsah a formát tohoto MSDS jsou v souladu s EEC Commission Directive 2001/58/EC R-věty R12 Extrémně hořlavý. R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. Kontaktní místo pro poskytování technických informací: CRYSTAL CORN, s.r.o., Zborovská 60, Praha 5, tel.: , fax.: Odvolání

5 Všechny informace a instrukce uvedené v tomto MSDS (bezpečnostní datový list materiálu) jsou na základě současné vědecké a technické znalosti do data uvedeného v tomto MSDS a jsou presentovány poctivě a brány za korektní. Tato informace se týká PRODUKTU JAKO TAKOVÉHO. Je na odpovědnosti lidí, kteří dostávají toto MSDS, aby zajistili, že informace obsažené v tomto MSDS i když jsou dodány třetí straně, že jsou předány, důkladně přečteny a pochopeny všemi lidmi, kteří mohou používat, manipulovat, likvidovat nebo v jakémkoliv způsobu přijít do kontaktu s výrobkem. Nicméně pokud podmínky manipulace a použití jsou mimo naše kontroly, nedáváme žádnou garanci za výsledky a nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím tohoto materiálu. Je odpovědnost uživatele, aby dodržoval platné statní a místní zákony a předpisy. strana 4/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky:

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELL FENELLA VLB 3201 Datum vydání: 11/2001 Revize: / Datum revize: III / 7/2003 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 1.10.2005 Strana: 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: ARAL zimní kapalina do ostřikovačů do -80 C Další

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. PROPAN - BUTAN Datum vydání: 3.5.2004 Revize: 01

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. PROPAN - BUTAN Datum vydání: 3.5.2004 Revize: 01 podle vyhlášky č. 231/200 Sb. Datum vydání: 3.5.200 Revize: 01 Datum revize: 13.9.200 Strana 1 ze 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace látky nebo přípravku: Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 452EP [FBS-LF], Komp. A Označení přípravku: Z062 [Z181] 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELL MYSELLA XL 40 Datum vydání: 7/2005 Revize: / Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

ZE DNE 18. PROSINCE 2006. Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) Podle anglického originálu výrobce: June 2007 ONE SHOT

ZE DNE 18. PROSINCE 2006. Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) Podle anglického originálu výrobce: June 2007 ONE SHOT Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Insekticidní sprejová bombička 1.3. Identifikace výrobce,

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Datum vyhotovení v ČR: 24.4.2004 Datum revize v ČR: 24.4.2004 Datum posledního přepracování v zahraničí: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku: Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku: Možné nesprávné použití látky/přípravku: Bezpečnostní list: Sanosil Super 25Ag Sanosil Super 25 Ag, strana 1 z 9 Datum vydání: 4.1. 2000 Datum revize: 18.2. 2009 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DITRIBUTORA NEBO

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 LOCTITE FREKOTE B-15 Strana 1 z 6 Č. SDB : 170544 Datum revize v zahraničí: 20.08.2008 Datum revize v ČR: 10.09.2008 Datum vyhotovení v ČR: 17.12.2004 Obchodní

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení 1907/2006/ES Datum vydání: 09.12.2010 Strana: 1/7 Datum revize: 24.07.2009 Crafco Superseal 777; 1614A; Low-Mod JFR

Bezpečnostní list dle Nařízení 1907/2006/ES Datum vydání: 09.12.2010 Strana: 1/7 Datum revize: 24.07.2009 Crafco Superseal 777; 1614A; Low-Mod JFR Datum vydání: 09.12.2010 Strana: 1/7 Datum revize: 24.07.2009 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku: Další název přípravku: -- 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 Gigazyme BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 30. 05. 2004 Datum revize v ČR: 15.12. 2007 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 15. 1. 2006 Datum revize: 15. 1. 2006 Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Název výrobku: Aquadot -Aufhärtungsmittel 25 00 10 = VP9113 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Čistič motorů LMF Chemický název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: přípravek určený

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

SHELL CZECH REPUBLIC a.s.

SHELL CZECH REPUBLIC a.s. SHELL CZECH REPUBLIC a.s. BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELL FENELLA FLUID F 601 Datum vydání: 1/2001 Revize: / Datum revize: III/ 4/2007 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Datum revize v ČR: 20.11.2002 Datum posledního přepracování v zahraničí: 06.10.2000 Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 1. Identifikace přípravku,

Více

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111 Datum vydání originálu: 22.11.2009 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Označení produktu: Účel použití: HERBOL HERBOLUX GRUND ZQ stavební nátěr 1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s.,

Více