Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o školním autobusu. Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo zřídit školní autobus i v odpoledních hodinách. Po dohodě s ředitelkou ZŠ byl zajištěn školní autobus v odpoledních hodinách ve dnech úterý a čtvrtek od listopadu Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SBN-VN-8/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/ do Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse k umístění měřícího zařízení na komunikaci č.. II/127 v k.ú. Načeradec. Městský úřad Vlašim přijal naši žádost na základě závěru jednání ze dne ve věci žádosti o umístění měřícího zařízení na silnici č. II/127 v ul. Pravonínská v k.ú. Načeradec a tato žádost byla předložena ke schválení Radě města Vlašimi. Rada města Vlašim žádost neschválila. Rada městyse Načeradec bere na vědomí informaci starosty městyse o přípravách spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají dne 25. a Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o provedené kontrole Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje k dodržování zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů za rok Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o potvrzeném protokolu revize. Katastrální úřad pro Středočeských kraj, Katastrální pracoviště Benešov provedl dne na Úřadě městyse Načeradec částečnou revizi čísel popisných a evidenčních a upřesnění a porovnání místního a pomístního názvosloví v rámci tvorby digitalizované katastrální mapy v k.ú. Daměnice a Zdiměřice u Načeradce.

2 Rada městyse upozorňuje občany,. aby velkoobjemové kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí, např. v Olešné, na hřbitově v Načeradci. Do kontejnerů často vhazujete stavební suť a nebezpečné odpady ledničky, monitory, obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj. To není velkoobjemový odpad!!! (Tento odpad můžete odevzdávat každý pátek od 13,00 hodin na ÚM Načeradec.) Žádáme občany, aby respektovali podmínky k ukládání do přistavených kontejnerů. Děkujeme za pochopení. Netýká se však jen přistavených kontejnerů v jarním a podzimním období v Načeradci, Daměnicích, Dolní Lhotě a Olešné, ale také kontejnerů umístěných v obcích celoročně. aby nepálili rostlinné zbytky. V tomto ročním období zahrádkáři a chataři provádějí podzimní úklid svých zahrad a často dochází k pálení zbytků rostlin nebo listí. Žádáme Vás, abyste nepálili suché roslinné zbytky znečišťěné chemickými látkami nebo mokré listí nebo jiný odpad. Dochází ke značnému kouři a ten obtěžuje občany v zástavbě nebo i sousedy z vedlejších zahrad. aby nenechávali volně pobíhat psy v obydlené části obce. Víme, že jsme možná s tímto upozorněním protivní, ale neponaučitelné občany je potřeba stále upozorňovat. Reagujeme na stížnosti občanů. Městys Načeradec nabízí k prodeji štěpku. Bližší informace na tel Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech : VÝSLEDKY v obci Načeradec Okrsky celkem zpr. v % Voliči Vydané v seznamu obálky Volební Odevzdané Platné % platných účast v % obálky hlasy hlasů , , ,15 Strana Platné hlasy Strana Platné hlasy číslo název celkem v % číslo název celkem v % 1 Česká str.sociálně demokrat ,79 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 4 0,85 2 Strana svobodných občanů 6 1,28 14 Aktiv nezávislých občanů 1 0,21 3 Česká pirátská strana 8 1,70 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 11 2,35 4 TOP ,90 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 40 8,54 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 4 0,85 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,85 6 Občanská demokratická strana 35 7,47 20 ANO ,16 7 Romská demokratická strana 0 0,00 21 Komunistická str.čech a Moravy 86 18,37 9 politické hnutí Změna 3 0,64 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 10 Strana soukromníků ČR 0 0,00 23 Strana zelených 5 1,06 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 34 7,26 24 Koruna Česká (monarch.strana) 3 0,64 2 str., Načeradské noviny, listopad 2013

3 DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2013 Motto: Dobrovolnictví je praktickým výcvikem k občanství. J. Šiklová Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva - touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny. Dobrovolnictví, jako individuální nebo skupinová činnost, umožňuje udržovat a posilovat takové lidské hodnoty jako jsou družnost, zájem o druhé a služba jiným lidem. Středočeský kraj vyhlašuje III. ročník ankety Dobrovolník Středočeského kraje Jde o ocenění dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají kde je třeba, ale někdy se pouze věnují tomu, co je baví a přesto jsou prospěšní celé společnosti. Protihodnotou za svou dobrovolnost nedostávají a ani neočekávají žádné finanční ani jiné ohodnocení, odměnou je jim vlastní uspokojení ze smysluplné činnosti. To nejmenší, co pro ně můžeme udělat my ostatní, je všimnout si jich a ocenit jejich snažení. Ocenění bude uděleno občanům, kteří vykonávají pravidelnou dlouhodobou dobrovolnickou činnost v některém z okruhů dobrovolných aktivit nebo jako ohodnocení počinu/působení při určité mimořádné situaci či za dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Nominovat osobnost na titul Dobrovolník Středočeského kraje 2013 mohou představitelé Středočeského kraje, představitelé obcí se sídlem ve Středočeském kraji, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení. OBLASTI PŮSOBENÍ: 1. Sociální a zdravotní oblast: Např. pomoc zdravotně nezvýhodněným občanům (jedná se o spoluobčany s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižení, jehož dopady činí osobu závislou na pomoci jiných); integrace prostřednictvím rehabilitační, sociální a léčebné péče; osobní asistence; snaha o zajištění aktivního a plnohodnotného života seniorům či péče o dlouhodobě nemocné. 2. Oblast kultury, sportu a ochrany životního prostředí: Např. ochrana a revitalizace přírody a kulturních památek (obvykle regionálního charakteru); pořádání sportovních či uměleckých akcí (nezřídka spojené s humanitárními aktivitami). 3. Výchovná a vzdělávací činnost: Např. mimoškolní volnočasové aktivity; zajištění aktivního naplnění volného času dětí a mládeže jakožto způsob prevence rizikového chování u dětí a mládeže; za pravidelnou a dlouhodobou činnost. 4. Mimořádná, zvláštní příležitost: Udělení ceny za činnost při mimořádné události (humanitární pomoc při živelných katastrofách) apod. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU: 1. Jméno a příjmení navrhovaného, kontaktní adresa, telefon, 2. Věcné zdůvodnění předloženého návrhu - oblast působení (viz. výše) - délka působení v dané oblasti - věková skupina, se kterou dobrovolník pracuje - obecná prospěšnost, přínos společnosti - jaké náhrady jsou hrazeny (cestovné, stravné, ošatné, ) - stručný popis podstaty dobrovolnické činnosti (max. polovina A4) 3. Identifikace navrhovatele - jméno a příjmení, telefonický a ový kontakt (v případě právnické osoby přesný název a adresa sídla, jednací orgán) Lhůta k podání návrhů je do 29. listopadu 2013 včetně. Návrhy se podávají na Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5. Obálku označte heslem DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHODNOCENÍ ANKETY Vyhodnocení ankety proběhne na počátku prosince Návrhy bude posuzovat komise složená ze zástupců Středočeského kraje, Krajského úřadu, neziskových organizací působících na území kraje aj. Slavnostní předání ocenění DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2013 se uskuteční společně se Slavnostním oceněním žáků a studentů za reprezentaci Středočeského kraje 18. prosince 2013 od hod. v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, na Praze 5, Zborovská 11 místnosti č (sál zastupitelstva). 3 str., Načeradské noviny, listopad 2013

4 4 str., Načeradské noviny, listopad 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC Vítání občánků V sobotu se uskutečnilo Vítání občánků na Úřadě městyse Načeradec, kde starosta přivítal nové občánky do života. Slovo zde dostaly i děti z mateřské školy a jak jinak než písničkou a básničkou potěšily své malé kamarády. Jablíčkový týden V týdnu od do jsme pro děti uspořádali již tradiční Jablíčkový týden. Děti se naučily jablíčkové písničky, tanečky a básničky. Jablíčka jsme malovali, vystříhávali i tvořili z látky, modelovali. Po celý týden nám maminky a babičky nosily jablíčkové dobroty, které procházely náročnou porotou, která se skládala s dětí první a druhé třídy. V posledním jablíčkovém dnu děti hodnotily a vybíraly nejkrásnější a nejchutnější jablíčko. Po celý týden byla v MŠ ta správná jablíčková nálada. Děkujeme maminkám a babičkám za pomoc při této akci. Divadelní představení Ve čtvrtek jsme s dětmi navštívili ZŠ, kde měly děti možnost vidět pohádku Jak se hraje Otesánek. Děti byly přímo vtaženy do děje pohádky a staly se z nich herci, čož se dětem velice líbilo, už teď se těšíme na další pohádku. Divadelní představení Ve čtvrtek za námi do MŠ přijelo divadélko Kůzle s pohádkou Cukrárna. Velmi poutavé představení plné písniček a také poučení pro děti o tom, že bez práce nejsou koláče a pomáhat druhým by nám nemělo být cizí a z toho, když někomu pomůžeme můžeme mít nejen radost, ale také dobrý pocit. Jak pracuje redaktor novin V pátek nás navštívil redaktor benešovského týdeníku Jiskra. Redaktor se seznámil s prostředím mateřské školy a p. zástupkyně ředitele Jaroslava Koubíková mu poskytla rozhovor. Některé z dětí si také mohly vyzkoušet odpovídat redaktorovi na jeho otázky. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA NAČERADEC Se stejnou pravidelností, jako se na jiných základních školách konají lyžařské výcvikové kurzy, na Základní škole v Načeradci se žáci již čtvrtým rokem zúčastnili týdenního kurzu anglického jazyka Active English Week. Nespornou výhodou je, že účastníci kurzu nemusí nikam dojíždět, ale lektoři přijedou za svými žáky přímo do školy. Dětem z 3. až 9. třídy se ve dvou skupinách věnovali 2 rodilí mluvčí z Anglie. Lekce byly plné her a aktivit, pomocí nichž si žáci opakovali i doplňovali své jazykové znalosti a dovednosti. Největším přínosem těchto kurzů je možnost zbavit se počátečních zábran a procvičit si komunikaci v angličtině s anglickými mluvčími. Načeradecká škola se snaží svým žákům nabídnout co nejvíce příležitostí k rozvoji cizího jazyka. Kromě výuky anglického jazyka od 3. třídy se žáci od 7. ročníku učí také německý jazyk. Navíc se zájemci mohou v rámci kroužku seznámit s ruským jazykem. Škole byla také schválena žádost o cizojazyčného asistenta v rámci programu Comenius. Zatím však nebyl asistent škole přidělen. Ti se postupně přiřazují na základě shody žádosti žadatelů a asistentů. Přesto se žáci mohou těšit i na další aktivity, které obohatí a rozšíří výuku cizího jazyka, a to například soutěže, aktivity E-twinningu apod. Mgr. Marie Fišerová Projektový den Houby V pondělí proběhl v ZŠ Načeradec projektový den Houby. Měl přijet pan Malý, mykolog, který s žáky 2.stupně měl vyrazit do lesa a určovat nalezené exempláře hub. Bohužel onemocněl, takže jsme vycházku, sběr i určování hub zvládli svými silami s pomocí atlasů hub a internetu. Počasí nám přálo, děti si užily pobyt v přírodě a kromě úlovků hub jsme pozorovali i změny v podzimní přírodě a stopy zvířat. Projektový den se povedl.

5 Naše posvícení Základní škola se zapojila do projektu společnosti Člověk v tísni akcí Naše posvícení. Cílem akce bylo podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak k řešení problému hladu ve světě. Lokální potraviny jsou kvalitnější, jejich distribuce je méně energeticky náročná, šetrnější k životnímu prostředí. Jejich nákupem přímo podporujeme ekonomiku našeho regionu, místní pěstitele a chovatele. Tento den tedy školní jídelna vařila z místních surovin přírodní vepřový plátek s bramborem, salát z mrkve a zelí. Turistický kroužek - ZOO Praha V úterý navštívilo 19 dětí z třídy základní školy Zoologickou zahradu v Praze. Dětem se nejvíce líbil pavilón slonů a goril. Nakonec se na nás i sluníčko usmálo a výlet se vydařil. Mgr. Jitka Lorencová, Mgr. Jana Švárová 5 str., Načeradské noviny, listopad 2013 SDH Daměnice v roce 2013 Sbor dobrovolných hasičů v Daměnicích má za sebou jednu z dalších úspěšných sezon. I letos jsme byli vidět a nejednou se nám stalo, že nás zastavili cizí lidé s otázkou, kde se vlastně ty Daměnice nacházejí. Rádi bychom tímto shrnuli něco o naší činnosti v roce V únoru byl pořádán tradiční hasičský bál, kterým jsme se všichni loučili s naší starou školou, nicméně započetí prací na rekonstrukci se oproti našim očekáváním protahují a tak to vypadá, že se budeme se školou loučit opět v únoru až na dalším bále, tentokráte snad již doopravdy. V červenci se v Daměnicích konala Benešovská hasičská liga, zároveň jsme si zde připomněli 85. výročí od založení našeho sboru. Jsme rádi, že se k nám již podruhé sjela družstva z okolních okresů. Ačkoliv to pro mnohé diváky není to pravé ořechové pokoukání, protože se dnešní požární sport běhá v elasťákách a je spíše atleticky zaměřený, nacházíme stále více lidí, kteří nám fandí a podporují nás. V rámci vzpomínky na staré časy se na soutěži představila také stará garda s naší historickou stříkačkou B. Máry. V podobném složení se o měsíc později tato sestava objevila i na oslavách založení sboru dobrovolných hasičů v Táboře. V tomto roce jsme sestavili tři soutěžní družstva (muži, ženy A, ženy B). Mužům se podařilo na okrskové soutěži v Horní Lhotě počtvrté za sebou vyhrát. Zbytek roku se účastnili ligových soutěží. Muži byli vidět na Táborské hasičské lize, kam jezdí jako hosté, především je naší prioritou Benešovská liga, kde jsme letos obsadili celkové 5. místo. Ženy A začaly sezonu třetím místem na okrskové soutěži a ve zbytku roku měly podobný program jako muži, tzn. Táborskou a Benešovskou hasičskou ligu. Po úvodních závodech byly dokonce v průběžném vedení obou lig, ale vzhledem k tomu, že se termíny lig překrývají, zvládly na Táborsku absolvovat pouze polovinu závodů, i přesto skončily v této lize na hezkém, celkově sedmém místě. Benešovskou ligou propluly ženy A suverénně, nikoho před sebe celý ročník nepustily a obhájily celkové 1. místo, kterého dosáhly i v loňském roce. Ženy B se představily pouze na ligových soutěžích. V rámci Táborské ligy se několikrát umístily i v první trojce, nicméně nemohly být bodově hodnoceny, a tak výrazně nepromluvily do celkového hodnocení. To se jim podařilo až v lize Benešovské. Zde odrazily útoky soupeřek a poměrně nečekaně skončily na celkovém druhém místě, hned za naším prvním družstvem. V rámci Benešovské ligy tedy naše ženy ukořistily titul mistryň i vicemistryň. Děkujeme tímto všem, kteří nás podporovali a pomohli nám k dosažení těchto krásných výsledků. Společně s 5. místem SDH Daměnice muži, 4. místem SDH Načeradec muži a 5. místem SDH Načeradec ženy má Městys Načeradec v rámci Benešovské hasičské ligy všechna svá družstva v rámci TOP5. Je tedy nejúspěšnějším územně-samosprávním celkem v rámci ligy, což jistě stojí za zmínku. Soutěžní sezonu jsme ovšem nezakončili jako obvykle už v září, ale poslední říjnový víkend jsme se vydali do Širokého dolu na Svitavsku okusit atmosféru největší hasičské soutěže pořádané v ČR. V konkurenci více než 200 přihlášených družstev se ani jednomu z našich tří družstev nepodařilo uspět. Naše účast určitě nebyla zbytečná, máme nové zkušenosti, ale zejména jsme přispěli na dobrou věc, výtěžek z této akce pořadatelé věnují jednomu ze svých členů, který je po vážném zranění upoután na lůžko. No a co nás ještě letos v Daměnicích čeká? 9. listopadu budeme lovit rybník Návesák. A 30. listopadu od 18h proběhne na místní návsi rozsvícení vánočního stromečku. Srdečně vás všechny zveme. Lukáš Vítek, SDH Daměnice

6 Něco z minulosti. Vánoce dříve narozených Na vánoční svátky se připravovali hospodáři i hospodyně, hospodáři připravovali řezanku pro dobytek a dřevo na topení, hospodyně pekly vánočky v peci. Ve větších hospodářstvích měli žentoury a motory, v malých chalupách se řezalo ručně a řezání dřeva dalo hodně práce. V zimě se topilo pařezím, řezání a štípání loučí z pařezí dalo hodně práce a topilo se s ní proto, že v zimě bylo na řezání ruční pilou dostatek času a v kuchyni bylo teplo. Pravdivé bylo vyprávění, že u pařezí se zahřeje člověk třikrát - při dobývání, štípání a u kamen. Vánoční stromek se vybíral, aby měl stejný počet větví, nejhezčí stromky byly v panském lese, porazil se velký kus lesa, dobylo se pařezí, stromky se sázely podle šňůry na vzdálenost 1 m, rozrůstaly se na všechny strany pravidelně. Aby nelákaly zájemce, o to se staral hajný pan Rokos, se dvěma pomocníky procházeli pasekou a těm nejhezčím uřezávali nějakou větev. Majitelé lesů prořezávali paseky a vybírali v nich vánoční stromky. Obchodníci, kteří je v Praze prodávali, platili za stromek 1Kčs, za kolik je prodávali, jsem nezjistil. Dva naši občané se rozhodli, že zkusí podnikat s prodejem vánočních stromků. Dovezli je do Prahy nákladním automobilem, od magistrátu dostali povolení k prodeji a určené místo, kde mohou prodávat. Všechna frekventovaná místa měli obsazené dlouholetí prodejci a na naše podnikatele zůstalo místo u Zelené Lišky a to byl v té době okraj Prahy. Snažili se, nabízeli, ale neprodali. Na Štědrý den ráno se rozhodli, že je nejvyšší čas k návratu, aby stihli vánoční svátky s rodinou. Řídili se heslem: Kdo uteče, ten vyhraje, opustili prodejní místo i stromky a spěchali na nádraží. Zapoměli, že na magistrátu jsou zapsáni, ale měli štěstí, policista, který měl tento obvod, byl kamarád vračkovického rodáka, žil celý život v Praze a byl to velký dobrák, požádal policistu, aby to nehlásil, zaplatil autodopravci a ten vyvezl stromky z Prahy. Na zdobení stromků se vyráběly řetízky, z cepové slámy se nastříhaly stébla 4 cm dlouhá, provlékaly se nití a mezi se dávaly barevné papíry. Mimo ovoce a ořechů bylo na stromku doma pečené cukroví, to doopravdické, kupované se věsilo na horní patra. Ježíšek byl mnohem chudší než ten současný, dostávali jsme jen dárky, které jsme nutně potřebovali. První větší dárek jsem dostal v pěti letech, tašku do školy na záda, ušil mi ji Pepík Přibylů a k němu musím na chvíli odbočit od vánočních svátků. Přibylovi neměli Pepíka, Pepík byl Práže a bylo jich v naší vsi osm. Mámy pro ně jezdily do ústavu do Prahy, byly to děti svobodných matek a za jejich výchovu k celému zaopatření dostávaly 100 Kčs za měsíc. Peníze dostávali pravidelně, pravděpodobně je platil stát a od matek je vymáhal. Když dovršily děti šesti roků, tak se odváděly a padlo mnoho slz od pěstounů a hlavně od dětí, náves byla plná dětí, měly hodně kamarádů, žily ve skromných podmínkách, ale byly šťastné a často se k nám vracely jako domů. Pepík Přibylů byl jako člen rodiny, vyučil se sedlářem, s vračkovskými rekrůty šel k odvodu, bydlel v Praze a do vsi často jezdil na návštěvu a pomáhat na poli, jenom jsme se divili, že Pepík Přibylů je Josef Bednář. Ke Štědrovečerní večeři byla ryba s bramborovým salátem s octem, pepřem a cibulí, vánočka a čaj, ovoce, ořechy a černá omáčka se suchými švestkami. Tradiční kuba se vařila málo, dělala potíže na Půlnoční, tvořilo se po ní velké množství vzduchu v dutině břišní. Po večeři se musel krátit čas, než se šlo na Půlnoční, hrály se karty, nevěsty u nás střevíce ke dveřím neházely, měly stoprocentní předpověď budoucnosti u profesionální kartářky ve Vlašimi, všem se splnilo všechno, co karty předpověděly. Šťastně se provdaly, dostaly hodné a věrné muže, jenom jedna kartářku nenavštívila a zůstala svobodná. Na poslouchání rozhlasu jsme museli počkat, elektřina byla u nás zavedena až v roce 1942, do té doby byl ve vsi jen jeden rozhlasový přijímač na baterie u Rezků, v roce 1938 jsme je požádali, jestli můžeme večer přijít a poslechnout si zprávy. Byli jsme tam 23. září, vysílání bylo přerušované, potom bylo hlášení, že je v Praze klid, šli jsme spát a potom prezident roubliky vyhlásil všeobecnou mobilizaci všech záložníků do čtyřiceti let. V Načeradci prožívali večer před Půlnoční jako ve městě, v malých skupinách korzovali mladí na náměstí a v ulicích. Za druhé světové války byly v Načeradci slavné Půlnoční, vystupovala při nich Podblanická kapela a mužský a dívčí pěvecký sbor. Při přípravě byla ještě jedna práce nad plán, o které již mladší generace neví, bylo nařízeno přísné zatemnění oken, aby se osvětlená okna nestala terčem leteckých náletů a musela být zatemněna také okna kostela. Důležitou postavou o Půlnoční byl ponocný, mše mohla začít, až když odpískal dvanáct, svůj úkol plnil svědomitě, stál u vchodu do kostela a na prstech ruky počítal, aby odpískal přesně dvanáct. Věřím, že později narození o tyto řádky velký zájem mít nebudou, ale v prořídlých řadách pamětníků si ještě někteří oživí vzpomínky na prožité dětství a mládí. Jan Doubek, Vračkovice 6 str., Načeradské noviny, listopad 2013

7 VÝSLEDKY NAČERADSKÝCH FOTBALOVÝCH MUŽSTEV SK NAČERADEC, II. třída, sk. B, okr. Benešov datum domácí hosté výsledky SK Načeradec Přestavlky 3 : Pravonín SK Načeradec 4 : SK Načeradec Chotýšany 7 : Mezno SK Načeradec 2 : SK Načeradec Vrch. Janovice 5 : 3 Pozvánka na další zápasy: ,00 hod Struhařov - SK Načeradec ,30 hod SK Načeradec Jankov Rk. Tým Záp Body 1. Divišov Maršovice Jankov Struhařov Jírovice Pravonín Sokol Přestavlky Dolní Kralovice SK Načeradec Neveklov Vrch.Janovice Mezno Popovice Chotýšany 11 5 SK Načeradec: OP 5+1 mladší žáci, okr. Benešov podzim 2013/2014 datum domácí hosté výsledky SK Načeradec Dolní Kralovice 4 : Velíš SK Načeradec 3 : Trh. Štěpánov SK Načeradec 10 : SK Načeradec Tichonice 2 : 9 BLANÍK NAČERADEC, IV. třída, sk. D, okr. Benešov podzim 2013/2014 datum domácí hosté výsledky Pravonín B Blaník 1 : Blaník Libež B 2 : Hulice Blaník 1 : Blaník Louňovice B 1 : Kamberk Blaník 3 : 6 INZERCE Prodám dámské kolo. Tel Prodám letošní kohoutky AMROX. Cena 150 Kč/ks. Tel Firma RECTA s.r.o. Načeradec zahájila výrobu SLAMĚNÝCH PELETEK (sláma z obilí nebo řepky). Cena 3 Kč/kg. Telefon Vypracuji projektovou dokumentaci pro Váš nový rodinný dům, případně projekt pro rekonstrukci Vašeho staršího domu či bytu. Bezkonkurenčně nízká cena. Mobil: Ztráty a nálezy Tyto klíče byly nalezeny na silnici Vračkovice Načeradec dne Rk. Tým Záp Body 1. Tichonice Dolní Kralovice Trh.Štěpánov Velíš SK Načeradec Bílkovice 10 6 Rk. Tým Záp Body 1. Vracovice Čechtice B Kamberk Blaník Načeradec Libež B Zdislavice B Hulice Libouň Dolní Kralovice B Miřetice B Louňovice B Pravonín B 11 4 Tato peněženka byla nalezena dne v zámecké zahradě v Načeradci. Informace na tel. č , Úřad městyse Načeradec. 7 str., Načeradské noviny, listopad 2013

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v listopadu oslaví Svobodová Jarmila Načeradec 80 let Paýr Jaroslav Daměnice 80 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Úmrtí Jarmila Koldová, Pravětice ve věku 94 let Marie Postřihačová, Načeradec ve věku 68 let Pomůžete nám? Žádáme maminky, babičky, ženy, děvčata, tety možná i nějaké pány (abychom neurazili), pomozte nám napéci vánoční cukroví na vánoční trhy v Načeradci. Děkujeme. Vánoční cukroví přinášejte v týdnu od do na Úřad městyse Načeradec. Prodejci, přijměte pozvání na VÁNOČNÍ TRHY do NAČERADCE, které se konají v sobotu od 9 do 14 hodin na náměstí. Stánek Vám zapůjčíme. Zveme řezbáře, výrobce keramiky, košíkáře, paličkování, výrobce dřevěných hraček, výrobce vánočních ozdob, adventních věnců atd., prostě všechny šikovné lidi. V případě zájmu se informujte na u nebo na tel Volejbalový oddíl při TJ Blaník Načeradec pořádá VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DNE 16. LISTOPADU 2013 od 8,30 hodin v tělocvičně Základní školy Načeradec. Přihlášena jsou družstva: Pacov, Senožaty, Praha, Načeradec, Nostalgie, Mladá Vožice. PŘIJĎTE SE PODÍVAT A FANDIT (přezůvky nutné). Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: str., Načeradské noviny, listopad 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta městyse Načeradec podle

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL. Číslo zápisu: 5 Datum schůze: 14.12. 2014 16:00 20:30 hod.

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL. Číslo zápisu: 5 Datum schůze: 14.12. 2014 16:00 20:30 hod. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 5 Datum schůze: 14.12. 2014 Čas: 16:00 20:30 hod. Místo: Zdislavice Účastníci Odstupující rada Lukáš Vítek, Milan Pádivý, Ondřej Ryba, Jan Trefil, Antonín Hlinský

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014 Novostavba TRIBUNY v Načeradci Novostavba tribuny na hřišti v Načeradci se pomalu blíží ke konci. Vně budovy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 1 Datum schůze: 20. 1. 2013 Čas: 17:00 21:00 hod. Místo: Načeradec Účastníci Rada BNL Hosté Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Jan Trefil, Ondřej Ryba Celkem

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Český jazyk přídavná jména. Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy.

Český jazyk přídavná jména. Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy. Český jazyk přídavná jména 1. Doplň koncovku přídavných jmen Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy. Půjčila jsem si maminčin_ šaty. Zúčastnili se i špičkov_

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Přítomni: Omluven: pp. Mgr. Veverka, Ing. Houdek, Gregor, Merhaut, Tkáč 1. Kontrola zápisu řešení VHP RM obdržela stanovisko Mgr. Wachtlové

Více