Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o školním autobusu. Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo zřídit školní autobus i v odpoledních hodinách. Po dohodě s ředitelkou ZŠ byl zajištěn školní autobus v odpoledních hodinách ve dnech úterý a čtvrtek od listopadu Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SBN-VN-8/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/ do Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse k umístění měřícího zařízení na komunikaci č.. II/127 v k.ú. Načeradec. Městský úřad Vlašim přijal naši žádost na základě závěru jednání ze dne ve věci žádosti o umístění měřícího zařízení na silnici č. II/127 v ul. Pravonínská v k.ú. Načeradec a tato žádost byla předložena ke schválení Radě města Vlašimi. Rada města Vlašim žádost neschválila. Rada městyse Načeradec bere na vědomí informaci starosty městyse o přípravách spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají dne 25. a Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o provedené kontrole Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje k dodržování zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů za rok Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o potvrzeném protokolu revize. Katastrální úřad pro Středočeských kraj, Katastrální pracoviště Benešov provedl dne na Úřadě městyse Načeradec částečnou revizi čísel popisných a evidenčních a upřesnění a porovnání místního a pomístního názvosloví v rámci tvorby digitalizované katastrální mapy v k.ú. Daměnice a Zdiměřice u Načeradce.

2 Rada městyse upozorňuje občany,. aby velkoobjemové kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí, např. v Olešné, na hřbitově v Načeradci. Do kontejnerů často vhazujete stavební suť a nebezpečné odpady ledničky, monitory, obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj. To není velkoobjemový odpad!!! (Tento odpad můžete odevzdávat každý pátek od 13,00 hodin na ÚM Načeradec.) Žádáme občany, aby respektovali podmínky k ukládání do přistavených kontejnerů. Děkujeme za pochopení. Netýká se však jen přistavených kontejnerů v jarním a podzimním období v Načeradci, Daměnicích, Dolní Lhotě a Olešné, ale také kontejnerů umístěných v obcích celoročně. aby nepálili rostlinné zbytky. V tomto ročním období zahrádkáři a chataři provádějí podzimní úklid svých zahrad a často dochází k pálení zbytků rostlin nebo listí. Žádáme Vás, abyste nepálili suché roslinné zbytky znečišťěné chemickými látkami nebo mokré listí nebo jiný odpad. Dochází ke značnému kouři a ten obtěžuje občany v zástavbě nebo i sousedy z vedlejších zahrad. aby nenechávali volně pobíhat psy v obydlené části obce. Víme, že jsme možná s tímto upozorněním protivní, ale neponaučitelné občany je potřeba stále upozorňovat. Reagujeme na stížnosti občanů. Městys Načeradec nabízí k prodeji štěpku. Bližší informace na tel Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech : VÝSLEDKY v obci Načeradec Okrsky celkem zpr. v % Voliči Vydané v seznamu obálky Volební Odevzdané Platné % platných účast v % obálky hlasy hlasů , , ,15 Strana Platné hlasy Strana Platné hlasy číslo název celkem v % číslo název celkem v % 1 Česká str.sociálně demokrat ,79 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 4 0,85 2 Strana svobodných občanů 6 1,28 14 Aktiv nezávislých občanů 1 0,21 3 Česká pirátská strana 8 1,70 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 11 2,35 4 TOP ,90 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 40 8,54 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 4 0,85 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,85 6 Občanská demokratická strana 35 7,47 20 ANO ,16 7 Romská demokratická strana 0 0,00 21 Komunistická str.čech a Moravy 86 18,37 9 politické hnutí Změna 3 0,64 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 10 Strana soukromníků ČR 0 0,00 23 Strana zelených 5 1,06 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 34 7,26 24 Koruna Česká (monarch.strana) 3 0,64 2 str., Načeradské noviny, listopad 2013

3 DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2013 Motto: Dobrovolnictví je praktickým výcvikem k občanství. J. Šiklová Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva - touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny. Dobrovolnictví, jako individuální nebo skupinová činnost, umožňuje udržovat a posilovat takové lidské hodnoty jako jsou družnost, zájem o druhé a služba jiným lidem. Středočeský kraj vyhlašuje III. ročník ankety Dobrovolník Středočeského kraje Jde o ocenění dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají kde je třeba, ale někdy se pouze věnují tomu, co je baví a přesto jsou prospěšní celé společnosti. Protihodnotou za svou dobrovolnost nedostávají a ani neočekávají žádné finanční ani jiné ohodnocení, odměnou je jim vlastní uspokojení ze smysluplné činnosti. To nejmenší, co pro ně můžeme udělat my ostatní, je všimnout si jich a ocenit jejich snažení. Ocenění bude uděleno občanům, kteří vykonávají pravidelnou dlouhodobou dobrovolnickou činnost v některém z okruhů dobrovolných aktivit nebo jako ohodnocení počinu/působení při určité mimořádné situaci či za dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Nominovat osobnost na titul Dobrovolník Středočeského kraje 2013 mohou představitelé Středočeského kraje, představitelé obcí se sídlem ve Středočeském kraji, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení. OBLASTI PŮSOBENÍ: 1. Sociální a zdravotní oblast: Např. pomoc zdravotně nezvýhodněným občanům (jedná se o spoluobčany s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižení, jehož dopady činí osobu závislou na pomoci jiných); integrace prostřednictvím rehabilitační, sociální a léčebné péče; osobní asistence; snaha o zajištění aktivního a plnohodnotného života seniorům či péče o dlouhodobě nemocné. 2. Oblast kultury, sportu a ochrany životního prostředí: Např. ochrana a revitalizace přírody a kulturních památek (obvykle regionálního charakteru); pořádání sportovních či uměleckých akcí (nezřídka spojené s humanitárními aktivitami). 3. Výchovná a vzdělávací činnost: Např. mimoškolní volnočasové aktivity; zajištění aktivního naplnění volného času dětí a mládeže jakožto způsob prevence rizikového chování u dětí a mládeže; za pravidelnou a dlouhodobou činnost. 4. Mimořádná, zvláštní příležitost: Udělení ceny za činnost při mimořádné události (humanitární pomoc při živelných katastrofách) apod. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU: 1. Jméno a příjmení navrhovaného, kontaktní adresa, telefon, 2. Věcné zdůvodnění předloženého návrhu - oblast působení (viz. výše) - délka působení v dané oblasti - věková skupina, se kterou dobrovolník pracuje - obecná prospěšnost, přínos společnosti - jaké náhrady jsou hrazeny (cestovné, stravné, ošatné, ) - stručný popis podstaty dobrovolnické činnosti (max. polovina A4) 3. Identifikace navrhovatele - jméno a příjmení, telefonický a ový kontakt (v případě právnické osoby přesný název a adresa sídla, jednací orgán) Lhůta k podání návrhů je do 29. listopadu 2013 včetně. Návrhy se podávají na Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5. Obálku označte heslem DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHODNOCENÍ ANKETY Vyhodnocení ankety proběhne na počátku prosince Návrhy bude posuzovat komise složená ze zástupců Středočeského kraje, Krajského úřadu, neziskových organizací působících na území kraje aj. Slavnostní předání ocenění DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2013 se uskuteční společně se Slavnostním oceněním žáků a studentů za reprezentaci Středočeského kraje 18. prosince 2013 od hod. v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, na Praze 5, Zborovská 11 místnosti č (sál zastupitelstva). 3 str., Načeradské noviny, listopad 2013

4 4 str., Načeradské noviny, listopad 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC Vítání občánků V sobotu se uskutečnilo Vítání občánků na Úřadě městyse Načeradec, kde starosta přivítal nové občánky do života. Slovo zde dostaly i děti z mateřské školy a jak jinak než písničkou a básničkou potěšily své malé kamarády. Jablíčkový týden V týdnu od do jsme pro děti uspořádali již tradiční Jablíčkový týden. Děti se naučily jablíčkové písničky, tanečky a básničky. Jablíčka jsme malovali, vystříhávali i tvořili z látky, modelovali. Po celý týden nám maminky a babičky nosily jablíčkové dobroty, které procházely náročnou porotou, která se skládala s dětí první a druhé třídy. V posledním jablíčkovém dnu děti hodnotily a vybíraly nejkrásnější a nejchutnější jablíčko. Po celý týden byla v MŠ ta správná jablíčková nálada. Děkujeme maminkám a babičkám za pomoc při této akci. Divadelní představení Ve čtvrtek jsme s dětmi navštívili ZŠ, kde měly děti možnost vidět pohádku Jak se hraje Otesánek. Děti byly přímo vtaženy do děje pohádky a staly se z nich herci, čož se dětem velice líbilo, už teď se těšíme na další pohádku. Divadelní představení Ve čtvrtek za námi do MŠ přijelo divadélko Kůzle s pohádkou Cukrárna. Velmi poutavé představení plné písniček a také poučení pro děti o tom, že bez práce nejsou koláče a pomáhat druhým by nám nemělo být cizí a z toho, když někomu pomůžeme můžeme mít nejen radost, ale také dobrý pocit. Jak pracuje redaktor novin V pátek nás navštívil redaktor benešovského týdeníku Jiskra. Redaktor se seznámil s prostředím mateřské školy a p. zástupkyně ředitele Jaroslava Koubíková mu poskytla rozhovor. Některé z dětí si také mohly vyzkoušet odpovídat redaktorovi na jeho otázky. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA NAČERADEC Se stejnou pravidelností, jako se na jiných základních školách konají lyžařské výcvikové kurzy, na Základní škole v Načeradci se žáci již čtvrtým rokem zúčastnili týdenního kurzu anglického jazyka Active English Week. Nespornou výhodou je, že účastníci kurzu nemusí nikam dojíždět, ale lektoři přijedou za svými žáky přímo do školy. Dětem z 3. až 9. třídy se ve dvou skupinách věnovali 2 rodilí mluvčí z Anglie. Lekce byly plné her a aktivit, pomocí nichž si žáci opakovali i doplňovali své jazykové znalosti a dovednosti. Největším přínosem těchto kurzů je možnost zbavit se počátečních zábran a procvičit si komunikaci v angličtině s anglickými mluvčími. Načeradecká škola se snaží svým žákům nabídnout co nejvíce příležitostí k rozvoji cizího jazyka. Kromě výuky anglického jazyka od 3. třídy se žáci od 7. ročníku učí také německý jazyk. Navíc se zájemci mohou v rámci kroužku seznámit s ruským jazykem. Škole byla také schválena žádost o cizojazyčného asistenta v rámci programu Comenius. Zatím však nebyl asistent škole přidělen. Ti se postupně přiřazují na základě shody žádosti žadatelů a asistentů. Přesto se žáci mohou těšit i na další aktivity, které obohatí a rozšíří výuku cizího jazyka, a to například soutěže, aktivity E-twinningu apod. Mgr. Marie Fišerová Projektový den Houby V pondělí proběhl v ZŠ Načeradec projektový den Houby. Měl přijet pan Malý, mykolog, který s žáky 2.stupně měl vyrazit do lesa a určovat nalezené exempláře hub. Bohužel onemocněl, takže jsme vycházku, sběr i určování hub zvládli svými silami s pomocí atlasů hub a internetu. Počasí nám přálo, děti si užily pobyt v přírodě a kromě úlovků hub jsme pozorovali i změny v podzimní přírodě a stopy zvířat. Projektový den se povedl.

5 Naše posvícení Základní škola se zapojila do projektu společnosti Člověk v tísni akcí Naše posvícení. Cílem akce bylo podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak k řešení problému hladu ve světě. Lokální potraviny jsou kvalitnější, jejich distribuce je méně energeticky náročná, šetrnější k životnímu prostředí. Jejich nákupem přímo podporujeme ekonomiku našeho regionu, místní pěstitele a chovatele. Tento den tedy školní jídelna vařila z místních surovin přírodní vepřový plátek s bramborem, salát z mrkve a zelí. Turistický kroužek - ZOO Praha V úterý navštívilo 19 dětí z třídy základní školy Zoologickou zahradu v Praze. Dětem se nejvíce líbil pavilón slonů a goril. Nakonec se na nás i sluníčko usmálo a výlet se vydařil. Mgr. Jitka Lorencová, Mgr. Jana Švárová 5 str., Načeradské noviny, listopad 2013 SDH Daměnice v roce 2013 Sbor dobrovolných hasičů v Daměnicích má za sebou jednu z dalších úspěšných sezon. I letos jsme byli vidět a nejednou se nám stalo, že nás zastavili cizí lidé s otázkou, kde se vlastně ty Daměnice nacházejí. Rádi bychom tímto shrnuli něco o naší činnosti v roce V únoru byl pořádán tradiční hasičský bál, kterým jsme se všichni loučili s naší starou školou, nicméně započetí prací na rekonstrukci se oproti našim očekáváním protahují a tak to vypadá, že se budeme se školou loučit opět v únoru až na dalším bále, tentokráte snad již doopravdy. V červenci se v Daměnicích konala Benešovská hasičská liga, zároveň jsme si zde připomněli 85. výročí od založení našeho sboru. Jsme rádi, že se k nám již podruhé sjela družstva z okolních okresů. Ačkoliv to pro mnohé diváky není to pravé ořechové pokoukání, protože se dnešní požární sport běhá v elasťákách a je spíše atleticky zaměřený, nacházíme stále více lidí, kteří nám fandí a podporují nás. V rámci vzpomínky na staré časy se na soutěži představila také stará garda s naší historickou stříkačkou B. Máry. V podobném složení se o měsíc později tato sestava objevila i na oslavách založení sboru dobrovolných hasičů v Táboře. V tomto roce jsme sestavili tři soutěžní družstva (muži, ženy A, ženy B). Mužům se podařilo na okrskové soutěži v Horní Lhotě počtvrté za sebou vyhrát. Zbytek roku se účastnili ligových soutěží. Muži byli vidět na Táborské hasičské lize, kam jezdí jako hosté, především je naší prioritou Benešovská liga, kde jsme letos obsadili celkové 5. místo. Ženy A začaly sezonu třetím místem na okrskové soutěži a ve zbytku roku měly podobný program jako muži, tzn. Táborskou a Benešovskou hasičskou ligu. Po úvodních závodech byly dokonce v průběžném vedení obou lig, ale vzhledem k tomu, že se termíny lig překrývají, zvládly na Táborsku absolvovat pouze polovinu závodů, i přesto skončily v této lize na hezkém, celkově sedmém místě. Benešovskou ligou propluly ženy A suverénně, nikoho před sebe celý ročník nepustily a obhájily celkové 1. místo, kterého dosáhly i v loňském roce. Ženy B se představily pouze na ligových soutěžích. V rámci Táborské ligy se několikrát umístily i v první trojce, nicméně nemohly být bodově hodnoceny, a tak výrazně nepromluvily do celkového hodnocení. To se jim podařilo až v lize Benešovské. Zde odrazily útoky soupeřek a poměrně nečekaně skončily na celkovém druhém místě, hned za naším prvním družstvem. V rámci Benešovské ligy tedy naše ženy ukořistily titul mistryň i vicemistryň. Děkujeme tímto všem, kteří nás podporovali a pomohli nám k dosažení těchto krásných výsledků. Společně s 5. místem SDH Daměnice muži, 4. místem SDH Načeradec muži a 5. místem SDH Načeradec ženy má Městys Načeradec v rámci Benešovské hasičské ligy všechna svá družstva v rámci TOP5. Je tedy nejúspěšnějším územně-samosprávním celkem v rámci ligy, což jistě stojí za zmínku. Soutěžní sezonu jsme ovšem nezakončili jako obvykle už v září, ale poslední říjnový víkend jsme se vydali do Širokého dolu na Svitavsku okusit atmosféru největší hasičské soutěže pořádané v ČR. V konkurenci více než 200 přihlášených družstev se ani jednomu z našich tří družstev nepodařilo uspět. Naše účast určitě nebyla zbytečná, máme nové zkušenosti, ale zejména jsme přispěli na dobrou věc, výtěžek z této akce pořadatelé věnují jednomu ze svých členů, který je po vážném zranění upoután na lůžko. No a co nás ještě letos v Daměnicích čeká? 9. listopadu budeme lovit rybník Návesák. A 30. listopadu od 18h proběhne na místní návsi rozsvícení vánočního stromečku. Srdečně vás všechny zveme. Lukáš Vítek, SDH Daměnice

6 Něco z minulosti. Vánoce dříve narozených Na vánoční svátky se připravovali hospodáři i hospodyně, hospodáři připravovali řezanku pro dobytek a dřevo na topení, hospodyně pekly vánočky v peci. Ve větších hospodářstvích měli žentoury a motory, v malých chalupách se řezalo ručně a řezání dřeva dalo hodně práce. V zimě se topilo pařezím, řezání a štípání loučí z pařezí dalo hodně práce a topilo se s ní proto, že v zimě bylo na řezání ruční pilou dostatek času a v kuchyni bylo teplo. Pravdivé bylo vyprávění, že u pařezí se zahřeje člověk třikrát - při dobývání, štípání a u kamen. Vánoční stromek se vybíral, aby měl stejný počet větví, nejhezčí stromky byly v panském lese, porazil se velký kus lesa, dobylo se pařezí, stromky se sázely podle šňůry na vzdálenost 1 m, rozrůstaly se na všechny strany pravidelně. Aby nelákaly zájemce, o to se staral hajný pan Rokos, se dvěma pomocníky procházeli pasekou a těm nejhezčím uřezávali nějakou větev. Majitelé lesů prořezávali paseky a vybírali v nich vánoční stromky. Obchodníci, kteří je v Praze prodávali, platili za stromek 1Kčs, za kolik je prodávali, jsem nezjistil. Dva naši občané se rozhodli, že zkusí podnikat s prodejem vánočních stromků. Dovezli je do Prahy nákladním automobilem, od magistrátu dostali povolení k prodeji a určené místo, kde mohou prodávat. Všechna frekventovaná místa měli obsazené dlouholetí prodejci a na naše podnikatele zůstalo místo u Zelené Lišky a to byl v té době okraj Prahy. Snažili se, nabízeli, ale neprodali. Na Štědrý den ráno se rozhodli, že je nejvyšší čas k návratu, aby stihli vánoční svátky s rodinou. Řídili se heslem: Kdo uteče, ten vyhraje, opustili prodejní místo i stromky a spěchali na nádraží. Zapoměli, že na magistrátu jsou zapsáni, ale měli štěstí, policista, který měl tento obvod, byl kamarád vračkovického rodáka, žil celý život v Praze a byl to velký dobrák, požádal policistu, aby to nehlásil, zaplatil autodopravci a ten vyvezl stromky z Prahy. Na zdobení stromků se vyráběly řetízky, z cepové slámy se nastříhaly stébla 4 cm dlouhá, provlékaly se nití a mezi se dávaly barevné papíry. Mimo ovoce a ořechů bylo na stromku doma pečené cukroví, to doopravdické, kupované se věsilo na horní patra. Ježíšek byl mnohem chudší než ten současný, dostávali jsme jen dárky, které jsme nutně potřebovali. První větší dárek jsem dostal v pěti letech, tašku do školy na záda, ušil mi ji Pepík Přibylů a k němu musím na chvíli odbočit od vánočních svátků. Přibylovi neměli Pepíka, Pepík byl Práže a bylo jich v naší vsi osm. Mámy pro ně jezdily do ústavu do Prahy, byly to děti svobodných matek a za jejich výchovu k celému zaopatření dostávaly 100 Kčs za měsíc. Peníze dostávali pravidelně, pravděpodobně je platil stát a od matek je vymáhal. Když dovršily děti šesti roků, tak se odváděly a padlo mnoho slz od pěstounů a hlavně od dětí, náves byla plná dětí, měly hodně kamarádů, žily ve skromných podmínkách, ale byly šťastné a často se k nám vracely jako domů. Pepík Přibylů byl jako člen rodiny, vyučil se sedlářem, s vračkovskými rekrůty šel k odvodu, bydlel v Praze a do vsi často jezdil na návštěvu a pomáhat na poli, jenom jsme se divili, že Pepík Přibylů je Josef Bednář. Ke Štědrovečerní večeři byla ryba s bramborovým salátem s octem, pepřem a cibulí, vánočka a čaj, ovoce, ořechy a černá omáčka se suchými švestkami. Tradiční kuba se vařila málo, dělala potíže na Půlnoční, tvořilo se po ní velké množství vzduchu v dutině břišní. Po večeři se musel krátit čas, než se šlo na Půlnoční, hrály se karty, nevěsty u nás střevíce ke dveřím neházely, měly stoprocentní předpověď budoucnosti u profesionální kartářky ve Vlašimi, všem se splnilo všechno, co karty předpověděly. Šťastně se provdaly, dostaly hodné a věrné muže, jenom jedna kartářku nenavštívila a zůstala svobodná. Na poslouchání rozhlasu jsme museli počkat, elektřina byla u nás zavedena až v roce 1942, do té doby byl ve vsi jen jeden rozhlasový přijímač na baterie u Rezků, v roce 1938 jsme je požádali, jestli můžeme večer přijít a poslechnout si zprávy. Byli jsme tam 23. září, vysílání bylo přerušované, potom bylo hlášení, že je v Praze klid, šli jsme spát a potom prezident roubliky vyhlásil všeobecnou mobilizaci všech záložníků do čtyřiceti let. V Načeradci prožívali večer před Půlnoční jako ve městě, v malých skupinách korzovali mladí na náměstí a v ulicích. Za druhé světové války byly v Načeradci slavné Půlnoční, vystupovala při nich Podblanická kapela a mužský a dívčí pěvecký sbor. Při přípravě byla ještě jedna práce nad plán, o které již mladší generace neví, bylo nařízeno přísné zatemnění oken, aby se osvětlená okna nestala terčem leteckých náletů a musela být zatemněna také okna kostela. Důležitou postavou o Půlnoční byl ponocný, mše mohla začít, až když odpískal dvanáct, svůj úkol plnil svědomitě, stál u vchodu do kostela a na prstech ruky počítal, aby odpískal přesně dvanáct. Věřím, že později narození o tyto řádky velký zájem mít nebudou, ale v prořídlých řadách pamětníků si ještě někteří oživí vzpomínky na prožité dětství a mládí. Jan Doubek, Vračkovice 6 str., Načeradské noviny, listopad 2013

7 VÝSLEDKY NAČERADSKÝCH FOTBALOVÝCH MUŽSTEV SK NAČERADEC, II. třída, sk. B, okr. Benešov datum domácí hosté výsledky SK Načeradec Přestavlky 3 : Pravonín SK Načeradec 4 : SK Načeradec Chotýšany 7 : Mezno SK Načeradec 2 : SK Načeradec Vrch. Janovice 5 : 3 Pozvánka na další zápasy: ,00 hod Struhařov - SK Načeradec ,30 hod SK Načeradec Jankov Rk. Tým Záp Body 1. Divišov Maršovice Jankov Struhařov Jírovice Pravonín Sokol Přestavlky Dolní Kralovice SK Načeradec Neveklov Vrch.Janovice Mezno Popovice Chotýšany 11 5 SK Načeradec: OP 5+1 mladší žáci, okr. Benešov podzim 2013/2014 datum domácí hosté výsledky SK Načeradec Dolní Kralovice 4 : Velíš SK Načeradec 3 : Trh. Štěpánov SK Načeradec 10 : SK Načeradec Tichonice 2 : 9 BLANÍK NAČERADEC, IV. třída, sk. D, okr. Benešov podzim 2013/2014 datum domácí hosté výsledky Pravonín B Blaník 1 : Blaník Libež B 2 : Hulice Blaník 1 : Blaník Louňovice B 1 : Kamberk Blaník 3 : 6 INZERCE Prodám dámské kolo. Tel Prodám letošní kohoutky AMROX. Cena 150 Kč/ks. Tel Firma RECTA s.r.o. Načeradec zahájila výrobu SLAMĚNÝCH PELETEK (sláma z obilí nebo řepky). Cena 3 Kč/kg. Telefon Vypracuji projektovou dokumentaci pro Váš nový rodinný dům, případně projekt pro rekonstrukci Vašeho staršího domu či bytu. Bezkonkurenčně nízká cena. Mobil: Ztráty a nálezy Tyto klíče byly nalezeny na silnici Vračkovice Načeradec dne Rk. Tým Záp Body 1. Tichonice Dolní Kralovice Trh.Štěpánov Velíš SK Načeradec Bílkovice 10 6 Rk. Tým Záp Body 1. Vracovice Čechtice B Kamberk Blaník Načeradec Libež B Zdislavice B Hulice Libouň Dolní Kralovice B Miřetice B Louňovice B Pravonín B 11 4 Tato peněženka byla nalezena dne v zámecké zahradě v Načeradci. Informace na tel. č , Úřad městyse Načeradec. 7 str., Načeradské noviny, listopad 2013

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v listopadu oslaví Svobodová Jarmila Načeradec 80 let Paýr Jaroslav Daměnice 80 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Úmrtí Jarmila Koldová, Pravětice ve věku 94 let Marie Postřihačová, Načeradec ve věku 68 let Pomůžete nám? Žádáme maminky, babičky, ženy, děvčata, tety možná i nějaké pány (abychom neurazili), pomozte nám napéci vánoční cukroví na vánoční trhy v Načeradci. Děkujeme. Vánoční cukroví přinášejte v týdnu od do na Úřad městyse Načeradec. Prodejci, přijměte pozvání na VÁNOČNÍ TRHY do NAČERADCE, které se konají v sobotu od 9 do 14 hodin na náměstí. Stánek Vám zapůjčíme. Zveme řezbáře, výrobce keramiky, košíkáře, paličkování, výrobce dřevěných hraček, výrobce vánočních ozdob, adventních věnců atd., prostě všechny šikovné lidi. V případě zájmu se informujte na u nebo na tel Volejbalový oddíl při TJ Blaník Načeradec pořádá VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DNE 16. LISTOPADU 2013 od 8,30 hodin v tělocvičně Základní školy Načeradec. Přihlášena jsou družstva: Pacov, Senožaty, Praha, Načeradec, Nostalgie, Mladá Vožice. PŘIJĎTE SE PODÍVAT A FANDIT (přezůvky nutné). Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: str., Načeradské noviny, listopad 2013

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta městyse Načeradec podle

Více

Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014

Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V PROSINCI 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse souhlasila s podáním žádosti

Více

Ročník: 54 číslo: 5 informační zpravodaj OÚ Načeradec KVĚTEN 2012

Ročník: 54 číslo: 5 informační zpravodaj OÚ Načeradec KVĚTEN 2012 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 54 číslo: 5 informační zpravodaj OÚ Načeradec KVĚTEN 2012 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v dnešním příspěvku Vás budu informovat o zatím získaných dotacích v letošním roce.

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

JEDOVNICKÝ listopad/prosinec 2013

JEDOVNICKÝ listopad/prosinec 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ listopad/prosinec 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 11/12 2013 Na obálce: Nerealizovaný návrh oltáře pro jedovnický kostel Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka LEDEN 2015 Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor Vypouštění balónků Ježíškovi Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 2015/2016

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZMĚNILA SE MÍSTA ZASTÁVEK

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZMĚNILA SE MÍSTA ZASTÁVEK Jílovská KVĚTEN 2014 Číslo 5 Ročník XXIII Vyšlo dne: 16. 5. 2014 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Od nového měsíce pro cestující, kteří jezdí autobusem do Jílového a do Bynova, nastaly změny.

Více

číslo 44 prosinec 2014

číslo 44 prosinec 2014 číslo 44 prosinec 2014 Vážení spoluobčané, do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. V úvodním článku Vás nejdříve seznámím s činností zastupitelstva obce v posledním období. Po říjnových

Více

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 11 číslo Uvnitř najdete Vánoce tradiční i moderní na str. 14 a 15 Noc otevřených dveří bude mít reprízu na str. 21 Liga sportu základních škol zná své vítěze

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více