Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ŘÍJNU 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o školním autobusu. Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo zřídit školní autobus i v odpoledních hodinách. Po dohodě s ředitelkou ZŠ byl zajištěn školní autobus v odpoledních hodinách ve dnech úterý a čtvrtek od listopadu Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SBN-VN-8/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/ do Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse k umístění měřícího zařízení na komunikaci č.. II/127 v k.ú. Načeradec. Městský úřad Vlašim přijal naši žádost na základě závěru jednání ze dne ve věci žádosti o umístění měřícího zařízení na silnici č. II/127 v ul. Pravonínská v k.ú. Načeradec a tato žádost byla předložena ke schválení Radě města Vlašimi. Rada města Vlašim žádost neschválila. Rada městyse Načeradec bere na vědomí informaci starosty městyse o přípravách spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají dne 25. a Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o provedené kontrole Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje k dodržování zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů za rok Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o potvrzeném protokolu revize. Katastrální úřad pro Středočeských kraj, Katastrální pracoviště Benešov provedl dne na Úřadě městyse Načeradec částečnou revizi čísel popisných a evidenčních a upřesnění a porovnání místního a pomístního názvosloví v rámci tvorby digitalizované katastrální mapy v k.ú. Daměnice a Zdiměřice u Načeradce.

2 Rada městyse upozorňuje občany,. aby velkoobjemové kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí, např. v Olešné, na hřbitově v Načeradci. Do kontejnerů často vhazujete stavební suť a nebezpečné odpady ledničky, monitory, obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj. To není velkoobjemový odpad!!! (Tento odpad můžete odevzdávat každý pátek od 13,00 hodin na ÚM Načeradec.) Žádáme občany, aby respektovali podmínky k ukládání do přistavených kontejnerů. Děkujeme za pochopení. Netýká se však jen přistavených kontejnerů v jarním a podzimním období v Načeradci, Daměnicích, Dolní Lhotě a Olešné, ale také kontejnerů umístěných v obcích celoročně. aby nepálili rostlinné zbytky. V tomto ročním období zahrádkáři a chataři provádějí podzimní úklid svých zahrad a často dochází k pálení zbytků rostlin nebo listí. Žádáme Vás, abyste nepálili suché roslinné zbytky znečišťěné chemickými látkami nebo mokré listí nebo jiný odpad. Dochází ke značnému kouři a ten obtěžuje občany v zástavbě nebo i sousedy z vedlejších zahrad. aby nenechávali volně pobíhat psy v obydlené části obce. Víme, že jsme možná s tímto upozorněním protivní, ale neponaučitelné občany je potřeba stále upozorňovat. Reagujeme na stížnosti občanů. Městys Načeradec nabízí k prodeji štěpku. Bližší informace na tel Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech : VÝSLEDKY v obci Načeradec Okrsky celkem zpr. v % Voliči Vydané v seznamu obálky Volební Odevzdané Platné % platných účast v % obálky hlasy hlasů , , ,15 Strana Platné hlasy Strana Platné hlasy číslo název celkem v % číslo název celkem v % 1 Česká str.sociálně demokrat ,79 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 4 0,85 2 Strana svobodných občanů 6 1,28 14 Aktiv nezávislých občanů 1 0,21 3 Česká pirátská strana 8 1,70 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 11 2,35 4 TOP ,90 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 40 8,54 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 4 0,85 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,85 6 Občanská demokratická strana 35 7,47 20 ANO ,16 7 Romská demokratická strana 0 0,00 21 Komunistická str.čech a Moravy 86 18,37 9 politické hnutí Změna 3 0,64 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 10 Strana soukromníků ČR 0 0,00 23 Strana zelených 5 1,06 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 34 7,26 24 Koruna Česká (monarch.strana) 3 0,64 2 str., Načeradské noviny, listopad 2013

3 DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2013 Motto: Dobrovolnictví je praktickým výcvikem k občanství. J. Šiklová Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva - touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny. Dobrovolnictví, jako individuální nebo skupinová činnost, umožňuje udržovat a posilovat takové lidské hodnoty jako jsou družnost, zájem o druhé a služba jiným lidem. Středočeský kraj vyhlašuje III. ročník ankety Dobrovolník Středočeského kraje Jde o ocenění dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají kde je třeba, ale někdy se pouze věnují tomu, co je baví a přesto jsou prospěšní celé společnosti. Protihodnotou za svou dobrovolnost nedostávají a ani neočekávají žádné finanční ani jiné ohodnocení, odměnou je jim vlastní uspokojení ze smysluplné činnosti. To nejmenší, co pro ně můžeme udělat my ostatní, je všimnout si jich a ocenit jejich snažení. Ocenění bude uděleno občanům, kteří vykonávají pravidelnou dlouhodobou dobrovolnickou činnost v některém z okruhů dobrovolných aktivit nebo jako ohodnocení počinu/působení při určité mimořádné situaci či za dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Nominovat osobnost na titul Dobrovolník Středočeského kraje 2013 mohou představitelé Středočeského kraje, představitelé obcí se sídlem ve Středočeském kraji, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení. OBLASTI PŮSOBENÍ: 1. Sociální a zdravotní oblast: Např. pomoc zdravotně nezvýhodněným občanům (jedná se o spoluobčany s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižení, jehož dopady činí osobu závislou na pomoci jiných); integrace prostřednictvím rehabilitační, sociální a léčebné péče; osobní asistence; snaha o zajištění aktivního a plnohodnotného života seniorům či péče o dlouhodobě nemocné. 2. Oblast kultury, sportu a ochrany životního prostředí: Např. ochrana a revitalizace přírody a kulturních památek (obvykle regionálního charakteru); pořádání sportovních či uměleckých akcí (nezřídka spojené s humanitárními aktivitami). 3. Výchovná a vzdělávací činnost: Např. mimoškolní volnočasové aktivity; zajištění aktivního naplnění volného času dětí a mládeže jakožto způsob prevence rizikového chování u dětí a mládeže; za pravidelnou a dlouhodobou činnost. 4. Mimořádná, zvláštní příležitost: Udělení ceny za činnost při mimořádné události (humanitární pomoc při živelných katastrofách) apod. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU: 1. Jméno a příjmení navrhovaného, kontaktní adresa, telefon, 2. Věcné zdůvodnění předloženého návrhu - oblast působení (viz. výše) - délka působení v dané oblasti - věková skupina, se kterou dobrovolník pracuje - obecná prospěšnost, přínos společnosti - jaké náhrady jsou hrazeny (cestovné, stravné, ošatné, ) - stručný popis podstaty dobrovolnické činnosti (max. polovina A4) 3. Identifikace navrhovatele - jméno a příjmení, telefonický a ový kontakt (v případě právnické osoby přesný název a adresa sídla, jednací orgán) Lhůta k podání návrhů je do 29. listopadu 2013 včetně. Návrhy se podávají na Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5. Obálku označte heslem DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHODNOCENÍ ANKETY Vyhodnocení ankety proběhne na počátku prosince Návrhy bude posuzovat komise složená ze zástupců Středočeského kraje, Krajského úřadu, neziskových organizací působících na území kraje aj. Slavnostní předání ocenění DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2013 se uskuteční společně se Slavnostním oceněním žáků a studentů za reprezentaci Středočeského kraje 18. prosince 2013 od hod. v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, na Praze 5, Zborovská 11 místnosti č (sál zastupitelstva). 3 str., Načeradské noviny, listopad 2013

4 4 str., Načeradské noviny, listopad 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC Vítání občánků V sobotu se uskutečnilo Vítání občánků na Úřadě městyse Načeradec, kde starosta přivítal nové občánky do života. Slovo zde dostaly i děti z mateřské školy a jak jinak než písničkou a básničkou potěšily své malé kamarády. Jablíčkový týden V týdnu od do jsme pro děti uspořádali již tradiční Jablíčkový týden. Děti se naučily jablíčkové písničky, tanečky a básničky. Jablíčka jsme malovali, vystříhávali i tvořili z látky, modelovali. Po celý týden nám maminky a babičky nosily jablíčkové dobroty, které procházely náročnou porotou, která se skládala s dětí první a druhé třídy. V posledním jablíčkovém dnu děti hodnotily a vybíraly nejkrásnější a nejchutnější jablíčko. Po celý týden byla v MŠ ta správná jablíčková nálada. Děkujeme maminkám a babičkám za pomoc při této akci. Divadelní představení Ve čtvrtek jsme s dětmi navštívili ZŠ, kde měly děti možnost vidět pohádku Jak se hraje Otesánek. Děti byly přímo vtaženy do děje pohádky a staly se z nich herci, čož se dětem velice líbilo, už teď se těšíme na další pohádku. Divadelní představení Ve čtvrtek za námi do MŠ přijelo divadélko Kůzle s pohádkou Cukrárna. Velmi poutavé představení plné písniček a také poučení pro děti o tom, že bez práce nejsou koláče a pomáhat druhým by nám nemělo být cizí a z toho, když někomu pomůžeme můžeme mít nejen radost, ale také dobrý pocit. Jak pracuje redaktor novin V pátek nás navštívil redaktor benešovského týdeníku Jiskra. Redaktor se seznámil s prostředím mateřské školy a p. zástupkyně ředitele Jaroslava Koubíková mu poskytla rozhovor. Některé z dětí si také mohly vyzkoušet odpovídat redaktorovi na jeho otázky. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA NAČERADEC Se stejnou pravidelností, jako se na jiných základních školách konají lyžařské výcvikové kurzy, na Základní škole v Načeradci se žáci již čtvrtým rokem zúčastnili týdenního kurzu anglického jazyka Active English Week. Nespornou výhodou je, že účastníci kurzu nemusí nikam dojíždět, ale lektoři přijedou za svými žáky přímo do školy. Dětem z 3. až 9. třídy se ve dvou skupinách věnovali 2 rodilí mluvčí z Anglie. Lekce byly plné her a aktivit, pomocí nichž si žáci opakovali i doplňovali své jazykové znalosti a dovednosti. Největším přínosem těchto kurzů je možnost zbavit se počátečních zábran a procvičit si komunikaci v angličtině s anglickými mluvčími. Načeradecká škola se snaží svým žákům nabídnout co nejvíce příležitostí k rozvoji cizího jazyka. Kromě výuky anglického jazyka od 3. třídy se žáci od 7. ročníku učí také německý jazyk. Navíc se zájemci mohou v rámci kroužku seznámit s ruským jazykem. Škole byla také schválena žádost o cizojazyčného asistenta v rámci programu Comenius. Zatím však nebyl asistent škole přidělen. Ti se postupně přiřazují na základě shody žádosti žadatelů a asistentů. Přesto se žáci mohou těšit i na další aktivity, které obohatí a rozšíří výuku cizího jazyka, a to například soutěže, aktivity E-twinningu apod. Mgr. Marie Fišerová Projektový den Houby V pondělí proběhl v ZŠ Načeradec projektový den Houby. Měl přijet pan Malý, mykolog, který s žáky 2.stupně měl vyrazit do lesa a určovat nalezené exempláře hub. Bohužel onemocněl, takže jsme vycházku, sběr i určování hub zvládli svými silami s pomocí atlasů hub a internetu. Počasí nám přálo, děti si užily pobyt v přírodě a kromě úlovků hub jsme pozorovali i změny v podzimní přírodě a stopy zvířat. Projektový den se povedl.

5 Naše posvícení Základní škola se zapojila do projektu společnosti Člověk v tísni akcí Naše posvícení. Cílem akce bylo podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak k řešení problému hladu ve světě. Lokální potraviny jsou kvalitnější, jejich distribuce je méně energeticky náročná, šetrnější k životnímu prostředí. Jejich nákupem přímo podporujeme ekonomiku našeho regionu, místní pěstitele a chovatele. Tento den tedy školní jídelna vařila z místních surovin přírodní vepřový plátek s bramborem, salát z mrkve a zelí. Turistický kroužek - ZOO Praha V úterý navštívilo 19 dětí z třídy základní školy Zoologickou zahradu v Praze. Dětem se nejvíce líbil pavilón slonů a goril. Nakonec se na nás i sluníčko usmálo a výlet se vydařil. Mgr. Jitka Lorencová, Mgr. Jana Švárová 5 str., Načeradské noviny, listopad 2013 SDH Daměnice v roce 2013 Sbor dobrovolných hasičů v Daměnicích má za sebou jednu z dalších úspěšných sezon. I letos jsme byli vidět a nejednou se nám stalo, že nás zastavili cizí lidé s otázkou, kde se vlastně ty Daměnice nacházejí. Rádi bychom tímto shrnuli něco o naší činnosti v roce V únoru byl pořádán tradiční hasičský bál, kterým jsme se všichni loučili s naší starou školou, nicméně započetí prací na rekonstrukci se oproti našim očekáváním protahují a tak to vypadá, že se budeme se školou loučit opět v únoru až na dalším bále, tentokráte snad již doopravdy. V červenci se v Daměnicích konala Benešovská hasičská liga, zároveň jsme si zde připomněli 85. výročí od založení našeho sboru. Jsme rádi, že se k nám již podruhé sjela družstva z okolních okresů. Ačkoliv to pro mnohé diváky není to pravé ořechové pokoukání, protože se dnešní požární sport běhá v elasťákách a je spíše atleticky zaměřený, nacházíme stále více lidí, kteří nám fandí a podporují nás. V rámci vzpomínky na staré časy se na soutěži představila také stará garda s naší historickou stříkačkou B. Máry. V podobném složení se o měsíc později tato sestava objevila i na oslavách založení sboru dobrovolných hasičů v Táboře. V tomto roce jsme sestavili tři soutěžní družstva (muži, ženy A, ženy B). Mužům se podařilo na okrskové soutěži v Horní Lhotě počtvrté za sebou vyhrát. Zbytek roku se účastnili ligových soutěží. Muži byli vidět na Táborské hasičské lize, kam jezdí jako hosté, především je naší prioritou Benešovská liga, kde jsme letos obsadili celkové 5. místo. Ženy A začaly sezonu třetím místem na okrskové soutěži a ve zbytku roku měly podobný program jako muži, tzn. Táborskou a Benešovskou hasičskou ligu. Po úvodních závodech byly dokonce v průběžném vedení obou lig, ale vzhledem k tomu, že se termíny lig překrývají, zvládly na Táborsku absolvovat pouze polovinu závodů, i přesto skončily v této lize na hezkém, celkově sedmém místě. Benešovskou ligou propluly ženy A suverénně, nikoho před sebe celý ročník nepustily a obhájily celkové 1. místo, kterého dosáhly i v loňském roce. Ženy B se představily pouze na ligových soutěžích. V rámci Táborské ligy se několikrát umístily i v první trojce, nicméně nemohly být bodově hodnoceny, a tak výrazně nepromluvily do celkového hodnocení. To se jim podařilo až v lize Benešovské. Zde odrazily útoky soupeřek a poměrně nečekaně skončily na celkovém druhém místě, hned za naším prvním družstvem. V rámci Benešovské ligy tedy naše ženy ukořistily titul mistryň i vicemistryň. Děkujeme tímto všem, kteří nás podporovali a pomohli nám k dosažení těchto krásných výsledků. Společně s 5. místem SDH Daměnice muži, 4. místem SDH Načeradec muži a 5. místem SDH Načeradec ženy má Městys Načeradec v rámci Benešovské hasičské ligy všechna svá družstva v rámci TOP5. Je tedy nejúspěšnějším územně-samosprávním celkem v rámci ligy, což jistě stojí za zmínku. Soutěžní sezonu jsme ovšem nezakončili jako obvykle už v září, ale poslední říjnový víkend jsme se vydali do Širokého dolu na Svitavsku okusit atmosféru největší hasičské soutěže pořádané v ČR. V konkurenci více než 200 přihlášených družstev se ani jednomu z našich tří družstev nepodařilo uspět. Naše účast určitě nebyla zbytečná, máme nové zkušenosti, ale zejména jsme přispěli na dobrou věc, výtěžek z této akce pořadatelé věnují jednomu ze svých členů, který je po vážném zranění upoután na lůžko. No a co nás ještě letos v Daměnicích čeká? 9. listopadu budeme lovit rybník Návesák. A 30. listopadu od 18h proběhne na místní návsi rozsvícení vánočního stromečku. Srdečně vás všechny zveme. Lukáš Vítek, SDH Daměnice

6 Něco z minulosti. Vánoce dříve narozených Na vánoční svátky se připravovali hospodáři i hospodyně, hospodáři připravovali řezanku pro dobytek a dřevo na topení, hospodyně pekly vánočky v peci. Ve větších hospodářstvích měli žentoury a motory, v malých chalupách se řezalo ručně a řezání dřeva dalo hodně práce. V zimě se topilo pařezím, řezání a štípání loučí z pařezí dalo hodně práce a topilo se s ní proto, že v zimě bylo na řezání ruční pilou dostatek času a v kuchyni bylo teplo. Pravdivé bylo vyprávění, že u pařezí se zahřeje člověk třikrát - při dobývání, štípání a u kamen. Vánoční stromek se vybíral, aby měl stejný počet větví, nejhezčí stromky byly v panském lese, porazil se velký kus lesa, dobylo se pařezí, stromky se sázely podle šňůry na vzdálenost 1 m, rozrůstaly se na všechny strany pravidelně. Aby nelákaly zájemce, o to se staral hajný pan Rokos, se dvěma pomocníky procházeli pasekou a těm nejhezčím uřezávali nějakou větev. Majitelé lesů prořezávali paseky a vybírali v nich vánoční stromky. Obchodníci, kteří je v Praze prodávali, platili za stromek 1Kčs, za kolik je prodávali, jsem nezjistil. Dva naši občané se rozhodli, že zkusí podnikat s prodejem vánočních stromků. Dovezli je do Prahy nákladním automobilem, od magistrátu dostali povolení k prodeji a určené místo, kde mohou prodávat. Všechna frekventovaná místa měli obsazené dlouholetí prodejci a na naše podnikatele zůstalo místo u Zelené Lišky a to byl v té době okraj Prahy. Snažili se, nabízeli, ale neprodali. Na Štědrý den ráno se rozhodli, že je nejvyšší čas k návratu, aby stihli vánoční svátky s rodinou. Řídili se heslem: Kdo uteče, ten vyhraje, opustili prodejní místo i stromky a spěchali na nádraží. Zapoměli, že na magistrátu jsou zapsáni, ale měli štěstí, policista, který měl tento obvod, byl kamarád vračkovického rodáka, žil celý život v Praze a byl to velký dobrák, požádal policistu, aby to nehlásil, zaplatil autodopravci a ten vyvezl stromky z Prahy. Na zdobení stromků se vyráběly řetízky, z cepové slámy se nastříhaly stébla 4 cm dlouhá, provlékaly se nití a mezi se dávaly barevné papíry. Mimo ovoce a ořechů bylo na stromku doma pečené cukroví, to doopravdické, kupované se věsilo na horní patra. Ježíšek byl mnohem chudší než ten současný, dostávali jsme jen dárky, které jsme nutně potřebovali. První větší dárek jsem dostal v pěti letech, tašku do školy na záda, ušil mi ji Pepík Přibylů a k němu musím na chvíli odbočit od vánočních svátků. Přibylovi neměli Pepíka, Pepík byl Práže a bylo jich v naší vsi osm. Mámy pro ně jezdily do ústavu do Prahy, byly to děti svobodných matek a za jejich výchovu k celému zaopatření dostávaly 100 Kčs za měsíc. Peníze dostávali pravidelně, pravděpodobně je platil stát a od matek je vymáhal. Když dovršily děti šesti roků, tak se odváděly a padlo mnoho slz od pěstounů a hlavně od dětí, náves byla plná dětí, měly hodně kamarádů, žily ve skromných podmínkách, ale byly šťastné a často se k nám vracely jako domů. Pepík Přibylů byl jako člen rodiny, vyučil se sedlářem, s vračkovskými rekrůty šel k odvodu, bydlel v Praze a do vsi často jezdil na návštěvu a pomáhat na poli, jenom jsme se divili, že Pepík Přibylů je Josef Bednář. Ke Štědrovečerní večeři byla ryba s bramborovým salátem s octem, pepřem a cibulí, vánočka a čaj, ovoce, ořechy a černá omáčka se suchými švestkami. Tradiční kuba se vařila málo, dělala potíže na Půlnoční, tvořilo se po ní velké množství vzduchu v dutině břišní. Po večeři se musel krátit čas, než se šlo na Půlnoční, hrály se karty, nevěsty u nás střevíce ke dveřím neházely, měly stoprocentní předpověď budoucnosti u profesionální kartářky ve Vlašimi, všem se splnilo všechno, co karty předpověděly. Šťastně se provdaly, dostaly hodné a věrné muže, jenom jedna kartářku nenavštívila a zůstala svobodná. Na poslouchání rozhlasu jsme museli počkat, elektřina byla u nás zavedena až v roce 1942, do té doby byl ve vsi jen jeden rozhlasový přijímač na baterie u Rezků, v roce 1938 jsme je požádali, jestli můžeme večer přijít a poslechnout si zprávy. Byli jsme tam 23. září, vysílání bylo přerušované, potom bylo hlášení, že je v Praze klid, šli jsme spát a potom prezident roubliky vyhlásil všeobecnou mobilizaci všech záložníků do čtyřiceti let. V Načeradci prožívali večer před Půlnoční jako ve městě, v malých skupinách korzovali mladí na náměstí a v ulicích. Za druhé světové války byly v Načeradci slavné Půlnoční, vystupovala při nich Podblanická kapela a mužský a dívčí pěvecký sbor. Při přípravě byla ještě jedna práce nad plán, o které již mladší generace neví, bylo nařízeno přísné zatemnění oken, aby se osvětlená okna nestala terčem leteckých náletů a musela být zatemněna také okna kostela. Důležitou postavou o Půlnoční byl ponocný, mše mohla začít, až když odpískal dvanáct, svůj úkol plnil svědomitě, stál u vchodu do kostela a na prstech ruky počítal, aby odpískal přesně dvanáct. Věřím, že později narození o tyto řádky velký zájem mít nebudou, ale v prořídlých řadách pamětníků si ještě někteří oživí vzpomínky na prožité dětství a mládí. Jan Doubek, Vračkovice 6 str., Načeradské noviny, listopad 2013

7 VÝSLEDKY NAČERADSKÝCH FOTBALOVÝCH MUŽSTEV SK NAČERADEC, II. třída, sk. B, okr. Benešov datum domácí hosté výsledky SK Načeradec Přestavlky 3 : Pravonín SK Načeradec 4 : SK Načeradec Chotýšany 7 : Mezno SK Načeradec 2 : SK Načeradec Vrch. Janovice 5 : 3 Pozvánka na další zápasy: ,00 hod Struhařov - SK Načeradec ,30 hod SK Načeradec Jankov Rk. Tým Záp Body 1. Divišov Maršovice Jankov Struhařov Jírovice Pravonín Sokol Přestavlky Dolní Kralovice SK Načeradec Neveklov Vrch.Janovice Mezno Popovice Chotýšany 11 5 SK Načeradec: OP 5+1 mladší žáci, okr. Benešov podzim 2013/2014 datum domácí hosté výsledky SK Načeradec Dolní Kralovice 4 : Velíš SK Načeradec 3 : Trh. Štěpánov SK Načeradec 10 : SK Načeradec Tichonice 2 : 9 BLANÍK NAČERADEC, IV. třída, sk. D, okr. Benešov podzim 2013/2014 datum domácí hosté výsledky Pravonín B Blaník 1 : Blaník Libež B 2 : Hulice Blaník 1 : Blaník Louňovice B 1 : Kamberk Blaník 3 : 6 INZERCE Prodám dámské kolo. Tel Prodám letošní kohoutky AMROX. Cena 150 Kč/ks. Tel Firma RECTA s.r.o. Načeradec zahájila výrobu SLAMĚNÝCH PELETEK (sláma z obilí nebo řepky). Cena 3 Kč/kg. Telefon Vypracuji projektovou dokumentaci pro Váš nový rodinný dům, případně projekt pro rekonstrukci Vašeho staršího domu či bytu. Bezkonkurenčně nízká cena. Mobil: Ztráty a nálezy Tyto klíče byly nalezeny na silnici Vračkovice Načeradec dne Rk. Tým Záp Body 1. Tichonice Dolní Kralovice Trh.Štěpánov Velíš SK Načeradec Bílkovice 10 6 Rk. Tým Záp Body 1. Vracovice Čechtice B Kamberk Blaník Načeradec Libež B Zdislavice B Hulice Libouň Dolní Kralovice B Miřetice B Louňovice B Pravonín B 11 4 Tato peněženka byla nalezena dne v zámecké zahradě v Načeradci. Informace na tel. č , Úřad městyse Načeradec. 7 str., Načeradské noviny, listopad 2013

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v listopadu oslaví Svobodová Jarmila Načeradec 80 let Paýr Jaroslav Daměnice 80 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Úmrtí Jarmila Koldová, Pravětice ve věku 94 let Marie Postřihačová, Načeradec ve věku 68 let Pomůžete nám? Žádáme maminky, babičky, ženy, děvčata, tety možná i nějaké pány (abychom neurazili), pomozte nám napéci vánoční cukroví na vánoční trhy v Načeradci. Děkujeme. Vánoční cukroví přinášejte v týdnu od do na Úřad městyse Načeradec. Prodejci, přijměte pozvání na VÁNOČNÍ TRHY do NAČERADCE, které se konají v sobotu od 9 do 14 hodin na náměstí. Stánek Vám zapůjčíme. Zveme řezbáře, výrobce keramiky, košíkáře, paličkování, výrobce dřevěných hraček, výrobce vánočních ozdob, adventních věnců atd., prostě všechny šikovné lidi. V případě zájmu se informujte na u nebo na tel Volejbalový oddíl při TJ Blaník Načeradec pořádá VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DNE 16. LISTOPADU 2013 od 8,30 hodin v tělocvičně Základní školy Načeradec. Přihlášena jsou družstva: Pacov, Senožaty, Praha, Načeradec, Nostalgie, Mladá Vožice. PŘIJĎTE SE PODÍVAT A FANDIT (přezůvky nutné). Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: str., Načeradské noviny, listopad 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

NAČERADSKÉ NOVINY. Perokresba VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC

NAČERADSKÉ NOVINY. Perokresba VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 11 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LISTOPAD 2014 Perokresba VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC Komunální volby dne 10. a 11.10.2014 výsledky

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

O MAS Blaník, o. s. 25.11.2014, Čechtice. Konference ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník

O MAS Blaník, o. s. 25.11.2014, Čechtice. Konference ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník O MAS Blaník, o. s. 25.11.2014, Čechtice 1 Vznik MAS Blaník, o.s. Podzim roku 2012 Východiska: Aktualizace strategie Posázaví o.p.s. Čerpání dotací v novém období i z dalších fondů mimo PRV Operativnější

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ Sbor dobrovolných hasičů Braník ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 PROPOZICE školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ I. Základní informace o soutěži Vyhlašovatelem

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2014 Daměnice MULTIFUNKČNÍ OBJEKT

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2014 Daměnice MULTIFUNKČNÍ OBJEKT NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2014 Daměnice MULTIFUNKČNÍ OBJEKT OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC V souladu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 Vernisáž výstavy fotografií p. Hany Matějkové, kterou zahájil ředitel Rabasovy galerie, akad. malíř Václav Zoubek Výstavu můžete zhlédnout ve

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 ZPRAVODAJ číslo 14 Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku. Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí,

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Obec: Pačejov. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. 24.05.2014 4 4 100,00 659 98 14,87 98 98

Obec: Pačejov. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. 24.05.2014 4 4 100,00 659 98 14,87 98 98 Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. 24.05.2014 Obec: Pačejov Okrsky celkem zpr. v % 4 4 100,00 659 98 14,87 98 98 1 SNK Evropští demokraté 1 1,02 X 5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Zpravodaj 9. městyse Knínice u Boskovic 2011. Slavnostní otevření sportovně-kulturního areálu v Knínicích u Boskovic

Zpravodaj 9. městyse Knínice u Boskovic 2011. Slavnostní otevření sportovně-kulturního areálu v Knínicích u Boskovic Zpravodaj 9 městyse Knínice u Boskovic 2011 Slavnostní otevření sportovně-kulturního areálu v Knínicích u Boskovic Neděle 25. září 2011 ve 14.00 hod. Program: slavnostní otevření areálu volný vstup do

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více