Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne , od 18:00 hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod."

Transkript

1 Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne , od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Libomyšl ( dále jen předsedající). Předsedající schůze konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 93 odst.1 zák.č.128/2000sb., o obcích v platném znění. Informace podle 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libomyšl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha č.1) Konstatoval, ţe je přítomno devět členů zastupitelstva z celkového počtu devíti členů zastupitelstva, Takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné. ( 92 odst.3 zákona o obcích) Před zahájením schůze oznámil p. Babor, ţe bude provádět zvukový záznam (nahrávku) zasedání Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Nohejlová Hana a Fryauf Václav a zapisovatele Praizlera Miroslava K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Libomyšl určuje ověřovateli zápisu - Nohejlovou Hanu a Fryauf Václav a zapisovatelem Praizler Miroslav Usnesení č.44 bylo schváleno. Starosta seznámil zasedání s ověřením zápisu z předešlého zasedání. Předsedající vyhlásil návrh usnesení zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o ověrení zápisu z předešlého zasedání. Hlasování o podaném návrhu Výsledek hlasování: Pro 9hlasŮ, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů. Usnesení č.45 bylo schváleno. Návrh na schválení programu schůze S odvoláním 94 odst.2 zákona o obcích navrhuji doplnění programu jednání bod č.16b autobusový zájezd pro děti s rodiči na Spartu Praha. Zastupitel p. Potencová bod diskuze nespecifikovat, diskuze má být obecná. Hlasování o podaném návrhu Výsledek hlasování: Pro 9hlasŮ, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů. Usnesení č.46 bylo schváleno. Přesedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva, v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Doplněnou o bod 16b Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. program: 1. Volba předsedy a členů kontrolního výboru 2. ÚP Libomyšl úprava návrhu územního plánu obce Libomyšl 3. Smlouva o zřízení věcného břemene nová sloupová VOTS parc.č.1850 ( Pod Pánovem)

2 Hlasování o podaném návrhu str.č.2 4. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č.209/10 přípojka NN pro parc.č.192/2 5. Ceník AVE na r.2015/16 6. Úprava (zámková dlaţba) plochy pod kontejnery tříděného odpadu (COOP) 7. instalace 2ks kamer pro monitoring a) odpadové hospodářství tříděn. odpadu b) sklad techniky obce 8. Ţádost o dotaci na akci Splašková kanalizace Libomyšl z programu 2015 pro Poskytování dotací z rozpočtu Stř.kraje ze Stř. Fondu ţivotního prostředí a zemědělství. 9. Příkazní smlouva ţádost o poskytnutí podpory v rámci programu obvnova venkova. 10. Zadání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem Výkon technického dozoru investora stavby Splašková kanalizace Libomyšl v termínu Určení členů hodnotící komise pro zakázku výkon tech. dozoru 12. Zadání vypracování PD jako podklad pro vyhlášení podlimitní zakázky pro zhotovitele akce: a) hydroizolace čp.24 b) výměna oken a dveří čp.71 c) fasáda čp. 24, 71, rozpočtová změna č.1/ převod pozemků parc.č. 306 a 307 v k.ú. Ţelkovice na LV Obec Libomyšl 15. Strategický plán rozvoje obce Libomyšl pro období 2014/ Finanční příspěvky organizacím kde zřizovatel není obec 17. a) Autobusový zájezd na koncert skupiny Kabát b) Autobusový zájezd dětí s rodiči na Spartu 18. Došlá pošta 19. Diskuze - téma doprava v obci Libomyšl a Ţelkovice 20. Závěr výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdrţel se 0 usnesení č. 47 bylo schváleno Bod č.1 programu - volba předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstvo obce Libomyšl v souladu s 84 odst.2 písm.l) zákona o obcích volí do funkce předsedy kontrolního výboru paní Věru Nesnídalovou. Výsledek hlasování: Pro 7hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 2 hlasy. Usnesení č.48 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Libomyšl v souladu s 84 odst.2 písm.l) zákona o obcích volí za člena kontrolního výboru pana Pitelku Jiřího. Výsledek hlasování: Pro 8hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 1 hlas. Usnesení č.49 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Libomyšl v souladu s 84 odst.2 písm.l) zákona o obcích volí za člena kontrolního výboru pana Šindlera Martina Výsledek hlasování: Pro 9hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů. Usnesení č.50 bylo schváleno. Bod č.2 programu - ÚP Libomyšl úprava návrhu územního plánu obce návrh usnesení Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje úpravu návrhu územního plánu jako reakce na stanovisko zastupitelstva obce Libomyšl ze dne Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů, Proti 1 hlas, Zdrželi se 2 hlasy. Usnesení č.51 bylo schváleno.

3 Bod č.3 programu - Smlouva o zřízení věcného břemene nová sloupová VOTS parc.č.1850 (Pod Pánovem) Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro parc.č v k.ú. Libomyšl vedenou na LV10001 sloupová VOTS (trafostanice) Usnesení č.52 bylo schváleno. Bod č.4 programu - Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č.209/10 přípojka NN pro parc.č.192/2. Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro parc.č. 209/10 v k.ú. Libomyšl vedenou na LV10001 přípojka NN pro parc.č.192/2. Usnesení č.53 bylo schváleno. Bod č.5 cení AVE na rok 2015/16 Zastupitelstvo obce schvaluje ceník firmy AVE na svoz odstranění komunálního odpadu, svozu a zpracování separovaných sloţek směsného komunálního odpadu. Usnesení č.54 bylo schváleno. Bod č.6 programu - úprava plochy pod kontejnery tříděného odpadu (COOP) Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu plochy pod kontejnery tříděného odpadu u prodejny COOP. Usnesení č.55 bylo schváleno Bod č.7 programu - instalace 2ks kamer pro monitoring odpadového hospodářství tříděného odpadu a skladu techniky. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup a osazení kamer pro monitoring uloţiště tříděného odpadu u prodejny COOP a skladu techniky obce. Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, Proti 2 hlasy, Zdrželi se 0 hlasů. Usnesení č.56 bylo schváleno str.č.3 Bod č.8.1 programu - Podání žádosti o dotaci z programu 2015 Poskytování dotací Stř.kraje ze Stř.Fondu životního prostředí a zemědělství na akci Splašková kanalizace Libomyšl Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti o dotaci na akci Splašková kanalizace Libomyšl Z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Ţivotního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce Usnesení č.57 bylo schváleno

4 str.č.4 Bod č.8.2 programu - Podání žádosti o dotaci z programu 2015 Poskytování dotací Stř.kraje ze Stř.Fondu životního prostředí a zemědělství na akci Dětské hřiště Libomyšl Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti o dotaci na akci Dětské hřiště Libomyšl z dotačního programu Usnesení č.58 bylo schváleno Bod č.9 programu - Příkazní smlouva žádost o poskytnutí podpory v rámci programu obnova venkova. Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje příkazní smlouvu příkazník ELCOS GROUP s.r.o. Radlická 2000/3, Praha 5 - Smíchov Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 3 hlasy. Usnesení č.59 bylo schváleno. Bod č.10 programu - Zadání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem Výkon technického dozoru investora stavby Splašková kanalizace Libomyšl. V termínu Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje zadání nabídky malého rozsahu s názvem Výkon technického dozoru investora stavby Splašková kanalizace Libomyšl Usnesení č.60 bylo schváleno. Bod č.11 programu - Určení členů hodnotící komise pro zakázku Výkon tech.dozoru Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje členy hodnotící komise předseda Červenka Václav členové - Praizler Miroslav a Vašek Ladislav Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 2 hlasy. Usnesení č.61 bylo schváleno. Bod č.12 programu - Zadání vypracování PD jako podkladu pro vyhlášení podlimitní zakázky pro zhotovitele akce: a) hydroizolace čp.24 b) výměna oken a dveří čp.71 c) fasáda čp. 24, 71, 111 Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje zadání vypracování PD na uvedené akce - hydroizolace čp.24, výměna oken a dveří čp.71, fasáda objektů čp. 24, 71, 111. a dle vnitřní směrnice budou osloveny dvě projekční kanceláře. Usnesení č.62 bylo schváleno.

5 Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje zadání výpočtu tepelných ztrát objektu čp.71 včetně návrhu na sníţení tepelných ztrát uvedeného objektu čp.71. Usnesení č.63 bylo schváleno. Bod č.13 programu - rozpočtová změna č.1/2015 Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2015 Usnesení č.64 bylo schváleno. Bod č.14 programu - převod pozemků parc.č. 306 a 307 v k.ú. Želkovice na LV Obec Libomyšl Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č.306 a 307 v k.ú. Ţelkovice na LV Obec Libomyšl Usnesení č.65 bylo schváleno. Bod č.15 programu - Strategický plán obce Libomyšl pro rok 2014/2018 ŹÁDNÉ USNESENÍ Bod č.16 programu - Finanční příspěvky organizacím kde zřizovatel není obec Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje dar organizaci Svaz neslyšících a nedoslýchavých ZO V České republice, Palackého nám.2, Hořovice, ič částku ve výši 1.000,-Kč Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy. Usnesení č.66 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje dar organizaci Český svaz ochránců přírody základní Organizace, Švermova 748/II, Rokycany částku ve výši 1.000,-Kč Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy. Usnesení č.67 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje dar organizaci Spolek za Libomyšl ve výši ,-Kč Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 3 hlasy. Usnesení č.68bylo schváleno. Bod č. 17a programu Autobusový zájezd na koncert skupiny Kabát Návrh usneseni Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje uspořádání autobusového zájezdu na koncert skupiny Kabát dne na fotbalovém stadionu Lokomotivy Plzeň s cenou 600,-Kč za osobu. Usnesení č.69 bylo schváleno. str.5

6 str.6 Bod č. 17b programu Autobusový zájezd na fotbalový stadion Sparta Praha Návrh usneseni Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje uspořádání autobusového zájezdu na fotbalový stadion Sparta Praha Usnesení č.70 bylo schváleno. Bod č. 18 programu Došlá pošta Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1. rekonstrukce polní cesty parc.č v k.ú. Libomyšl 2. AZ elektrostav výměna vedení v Ţelkovicích 3. Svoz nebezpečného odpadu sobota Zastupitelstvo obce Libomyšl schvaluje profinancování akcí konaných dne k výročí obce oproti předloţeným nákladovým účtům. Usnesení č.71 bylo schváleno.

7

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin.

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45)

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45) Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová = členové

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více