Pr vodce nákladní p epravou eských drah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pr vodce nákladní p epravou eských drah"

Transkript

1

2 eské dráhy, a. s. Generální editelství Odbor nákladní dopravy a p epravy Náb eží Ludvíka Svobody 12, PRAHA 1 Pr vodce nákladní p epravou eských drah 22. Kombinovaná doprava eských drah íjen 2005

3 OBSAH Seznam použitých zkratek...3 Seznam pracovník odd lení kombinovaných p eprav...3 Kombinovaná doprava...4 Podej zásilky k p eprav...5 Technické parametry velkých kontejner...7 Schvalovací štítek KBK...8 Štítek nástavby...9 Operáto i zabývající se p epravou kontejner...10 Kontejnerové terminály...11 Vozy pro kombinovanou dopravu...12 ady voz pro kombinovanou dopravu...14 Vozy pro nedoprovázenou kombinovanou dopravu...14 Vozy pro doprovázenou kombinovanou dopravu

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK LPR eský lodní a pr myslový registr DPS Dopl kové p epravní služby ICF INTERCONTAINER INTERFRIGO ITE Intermodální p epravní jednotka IMO Mezinárodní národní organizace (International Malitime organization) lb libry PU Provád cí ustanovení SPP Smluvní p epravní podmínky TVZ Tarif vozových zásilek UTI Intermodální p epravní jednotka VN Vým nná nástavba VNVK Všeobecná nakládková a vykládková kolej VK Velký kontejner PTV P epravní a tarifní v stník ACTS Abroll Container Transport Systém SEZNAM PRACOVNÍK ODD LENÍ KOMBINOVANÝCH P EPRAV P íjmení a jméno Tel. Fax Klimešová Dagmar Vedoucí odd. Konrád Ji í Ing. Úst ední obchodní manažer Hejduková Jitka Obchodní manažer Kareš Jan Ing. Obchodní manažer Novotný Pavel Ing. Obchodní manažer Prkna Pavel Systémový specialista

5 KOMBINOVANÁ DOPRAVA Kombinovanou dopravou se ozna uje p eprava zboží v jednom a témže p epravním prost edku nebo silni ním vozidle, kdy p evážná ást trasy se uskute uje po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo na mo i bez manipulace se samotným zbožím a p i- emž po áte ní (svoz) nebo záv re ná ást (rozvoz) probíhá zpravidla po silnici. Kombinovaná doprava doprovázená je p epravou silni ních vozidel na soupravách tvo- ených speciálními nízkopodlažními železni ními vozy. Kombinovaná doprava nedoprovázená se provádí pomocí velkých kontejner, vým nných nástaveb a náv s Nedoprovázená kombinovaná doprava eské dráhy, a. s. nabízejí p epravu jednotlivých zásilek po celé Evrop s možnostmi p eprav na dálný východ a to v etn celkové ceny a projednání p epravních podmínek. Jako nabídku vyšší kvality je možné využívat sít ucelených vlak, kde je nabízeno dodání s p esností na hodiny a spojení jsou po vstupu do EU i velmi výhodná asov. V hlavních p epravních sm rech pobyt na hranicích tém neexistuje. Vlaky jsou vedeny tak, aby byl minimální po et vým n lokomotiv po celé p epravní cest. V sou asné dob za ínají eské dráhy budovat ve ejný kontejnerový terminál v Lovosicích. V p ípad zájmu o p epravy do nebo z tohoto terminálu jsou možné p epravy již dnes. Základní pojmy Za velký kontejner se považuje p epravní prost edek, který: má trvalý charakter, je proto dostate n odolný, aby umož oval op tovné použití, je p izp soben k usnadn ní p epravy zboží jedním nebo více druhy dopravy bez zásahu do obsahu, je opat en za ízeními usnad ujícími manipulaci a upevn ní, má obsah nad 3 m 3 a délku 6 m (20 anglických stop) a více. Za vým nnou nástavbu se považuje p epravní prost edek, který je na vozidlech fixován stejným zp sobem jako velký kontejner, proto má stejná fixa ní za ízení (rohové prvky), jehož fixa ní za ízení musí být umíst na podle specifikací norem pro velké kontejnery, ale vlivem odlišných rozm r nástavby nejsou vždy umíst na v jejich rozích, který nem že být b žn stohován, který m že být p ekládán pomocí bo ních chapadel a lanových záv s. Velké kontejnery a vým nné nástavby p epravované po železnici musí odpovídat platným normám pro stavbu velkých kontejner a vým nných nástaveb. Za technický stav velkých kontejner a vým nných nástaveb odpovídá odesílatel. Pojmy velký kontejner a vým nná nástavba zahrnují p íslušenství a výstroj velkých kontejner a vým nných nástaveb, za podmínky p epravy spole n s ním. Nezahrnuje ani vozidlo, ani p íslušenství a výstroj vozidel, ani obvyklé obaly. 4

6 PODEJ ZÁSILKY K P EPRAV Velké kontejnery, vým nné nástavby a náv sy ložené i prázdné se podávají k p eprav jako vozová zásilka. Odesilatel vyhotoví nákladní list na každý VK, VN naložený na voze, m že však podat v z ložený n kolika VK (VN) jedním nákladním listem. V tomto p ípad však musí být VK (VN) ur eny do jedné stanice ur ení. P i p eprav odvalovacích kontejner (systém ACTS) se vždy vystavuje samostatný nákladní list na v z. Pro vypl ování nákladního listu platí obecn platná ustanovení uvedená v ásti druhé. Do sloupce pro pojmenování zboží ozna ení obsahu zásilky zapíše odesílatel ozna ení obsahu zásilky, p epravované ve velkém kontejneru, vým nné nástavb, náv su nebo údaj, že velký kontejner, vým nná nástavba, náv s se p epravuje v prázdném stavu. U velkých kontejner zapíše dále následující údaje: druh, vlastnickou zna ku, identifika ní íslo velkého kontejneru, íslo tarifní položky zboží naloženého ve velkém kontejneru, vlastní hmotnost velkého kontejneru, hmotnost zboží, u prázdného velkého kontejneru vlastní hmotnost. U vým nných nástaveb zapíše dále následující údaje: druh, vlastnický kód, kód výrobní skupiny, registra ní a kontrolní íslo vým nné nástavby, íslo tarifní položky zboží naloženého ve vým nné nástavb, vlastní hmotnost vým nné nástavby, hmotnost zboží, u prázdné vým nné nástavby vlastní hmotnost. Krom zápis výše uvedených, zapíše odesílatel do nákladního listu do sloupce. 31 délkový kód: Délkový kód Velikost Délka v anglických stopách do 6,15 m 25 od 6,16 do 7, od 7,83 do 9, od 9,16 do 13,75 70 náv sy Podmínky pro nakládání a vykládání velkých kontejner a vým nných nástaveb jsou uvedeny v P íloze II k RIV a podmínkách vyhlášených dopravcem v PTV. Dopravce na požádání informuje odesílatele o platných ustanoveních P ílohy II k RIV. 5

7 Odpov dnost za správné uložení velkého kontejneru nebo vým nné nástavby na voze má p epravce, který je podává k p eprav. Nakládkou se nerozumí jen uložení velkého kontejneru nebo vým nné nástavby na v z, ale ješt i dopl ující úkony, p edevším jejich upevn ní. Zjistí-li dopravce nesprávn uložený, p ípadn nezajišt ný velký kontejner nebo vým nnou nástavbu, odmítne zásilku p evzít k p eprav. P íjemce je povinen vrátit velký kontejner nebo vým nnou nástavbu v istém stavu. Dopravce za p ípadné ne istoty neodpovídá. Ložené uzavíratelné velké kontejnery a vým nné nástavby je odesilatel povinen podat k p eprav opat ené záv rami, které sám zav sí. Záv ra musí být taková, aby nemohla být otev ena bez zanechání stop po násilném otev ení. Pro ur ité p epravy m že dopravce s odesílatelem dohodnout upušt ní od zav šení záv ry. Druh záv r a zp sob použití stanoví podmínky vyhlášené dopravcem v PTV. Odesílatel zapíše do nákladního listu do sloupce pro pojmenování zboží po et, íslo a ozna ení záv r, zav šených podle p edchozího odstavce. 6

8 TECHNICKÉ PARAMETRY VELKÝCH KONTEJNER VK ISO Vn jší rozm ry (mm) Vnit ní rozm ry (mm) výška ší ka Délka výška ší ka délka Max. hmotnost brutto (kg) 1 A 2,438 2,438 12,192 2,197 2,260 11,990 30,480 1 AA 2,591 2,438 12,192 2,350 2,260 11,990 30,480 1 AAA 2,896 2,438 12,192 2,502 2,260 11,990 30,480 1 AX <2,438 2,438 12,192 <2,197 2,260 11,990 30,480 1 B 2,438 2,438 9,125 2,197 2,260 8,923 25,400 1 BB 2,591 2,438 9,125 2,350 2,260 8,923 25,400 1 BBB 2,896 2,438 9,125 2,502 2,260 8,923 25,400 1 BX <2,438 2,438 9,125 <2,197 2,260 8,923 25,400 1 C 2,438 2,438 6,068 2,197 2,260 5,854 24,000 1 CC 2,591 2,438 6,068 2,350 2,260 5,854 24,000 1 CX <2,438 2,438 6,068 <2,197 2,260 5,854 24,000 7

9 SCHVALOVACÍ ŠTÍTEK KBK Písmena jsou vygravírována, vyražena nebo jasn a spolehliv vyvedena jakýmkoli jiným zp sobem CSC - SAFETY APPROVAL 8 1. COUNTRY OF APPROVAL REFERENCE 5 2. DATE MANUFACTURED 3. IDENTIFICATION No 4. MAXIMUM GROSS WEIGHT... kg...lb ALLOWABLE STACKING WEIGHT FOR 1,8 g...kg...lb 6. RACKING TEST LOAD VALUE...kg...lb 7. END WALL STRENGHT 8. SIDE WALL STRENGHT 9. DATES OF EXAMINATIONS P i nakládání je t eba v novat zvýšenou pozornost údaj m uvedeným pod íslem 1 a Schvalující zem a íslo schválení schvalující zem musí být ozna ena znakem, používaným pro ozna ení zem p i registraci automobil v mezinárodním provozu. 2. Datum (m síc, rok) výroby. 3. Identifika ní íslo kontejneru ud leno výrobcem výrobní, nebo u existujících kontejner, u kterých výrobní íslo není známo, íslo ud lené schvalovacím orgánem. 4. Maximální hrubá (brutto) hmotnost (kg a lb). 5. P ípustná stohovací hmotnost p i zatížení 1,8 g (kg a lb). 6. Hodnota zatížení p i bo ní zkoušce na pevnost konstrukce (bo ní tuhost) (kg a lb). 7. Pevnost elní st ny uvádí se na štítku pouze v p ípad, jestliže bo ní st ny jsou vypo teny na zatížení nižší nebo vyšší o 0,6 než maximální p ípustné užite né zatížení, tj. 0,6 P. 8. Pevnost bo ní st ny uvádí se na štítku pouze v p ípad, jestliže bo ní st ny jsou vypo teny na zatížení nižší nebo vyšší než maximáln p ípustné zatížení užite né, tj. 0,6 P. 9. Datum (m síc a rok) pravidelné prohlídky (nap. 08/97). Toto datum nesmí být v dob nakládky prošlé (tedy nap. kontejner s posledním datem prohlídky 08/97 nelze p epravovat v 9. m síci 97). 8

10 ŠTÍTEK NÁSTAVBY 1 Kód slu itelnosti s železni ním vozem 2,3 íslo profilu kombinované dopravy 4,5 Národní íslo spole nosti pro kombinovanou dopravu 6,7,8 íslo silni ní kombinované dopravy podniku uvnit národní spole nosti pro kombinovanou dopravu 9,10,11,12 Podnikatelské íslo silni ní nákladové jednotky v kombinované doprav 13 Schvalovací zna ka 14 íslo schválení k železni nímu provozu (nezávazné) 15 Sériové íslo ( íslice se dosazují odzadu) Význam ísel: 1,2,3 Technická ísla 4,5,6,7,8,9,10,11,12 Registra ní ísla 9

11 OPERÁTO I ZABÝVAJÍCÍ SE P EPRAVOU KONTEJNER Název firmy Adresa telefon fax BOHEMIAKOMBI spol. s r. o. Opletalova 6, Praha 1 Tel.: Fax: SKD INTRANS, a. s. Jana Želivského 2, Praha 3 Tel.: Fax: MAERSK INTERMODAL EUROPE s. r. o. Karla Engliše 519/11, Praha 5 Tel.: Fax: METRANS, a. s. Podleská 926, Praha 10 Tel.: Fax: Argo Bohemia s. r. o. Hybernská 20, Praha 1 Tel.: Fax: ERS Celní 1144, M lník Tel.: Fax:

12 KONTEJNEROVÉ TERMINÁLY Vlastník Adresa Tel. / Fax SKD INTRANS, a. s. P erov MAERSK METRANS, a. s. Praha Žižkov Želivského Praha 3 Žižkov M lník Celní M lník Praha Uh ín ves Podleská Praha 10 Uh ín ves Lípa nad D evnicí Zlín 11 Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: eské dráhy, a. s. Lovosice Ve výstavb 11

13 VOZY PRO KOMBINOVANOU DOPRAVU Musí spl ovat základní technické požadavky a to zejména: musí být vybaveny trny, které jsou schopné zajistit stabilitu velkých kontejner a vým nných nástaveb v prázdném i loženém stavu proti ú ink m bo ního v tru. Každá ást vozu, která vytvá í p ekážku nad rovinou nakládání musí být sklopná nebo výsuvná. Vozy musí být vybaveny samo- innou brzdou, která brzdí podle zát že a to pro každý podvozek p i rychlosti do 120 km/h. Tyto vozy mají max. výšku podlahy od 1150 do 1180 mm nad temenem kolejnice. Vybavení na tlumení náraz nebo bez tohoto vybavení (tyto vozy však mohou být použity pouze v ucelených vlacích). Vozy musí být schopné pojížd t oblouk o polom ru 75 m. Pro kombinovanou dopravu p i p eprav po železnici je možné na tratích v eské republice vid t železni ní vozy pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb: typ 1 podvozkové vozy krátké typ 2 podvozkové vozy 60 vhodné pro nápravový tlak 20 t, typ 2 a podvozkové vozy 60 vhodné pro nápravový tlak 22,5 t, typ 2 b podvozkové vozy delší než 60 vhodné pro nápravový tlak 22,5 t, typ 4 kloubové vozy 80 s t emi podvozky, nápravový tlak 20 t, typ 4a kloubové 80 s t emi podvozky, nápravový tlak 22,5 t, typ 5 dvounápravové vozy 40 dále vozy pro kombinovanou p epravu železnice silnice (pro p epravu náv s ) typ 1a, 1b podvozkové vozy s kapsou na p epravu náv s, vým nných nástaveb, pop. velkých kontejner. typ 4 podvozkové vozy se sníženou podlahou pro p epravu soupravy taha náv s. 1) P íklady za azení voz pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb do uvedených typ : k typu 1 pat í vozy ady Sgmmss a Sgjkkmmss. K voz m typu 2 pat í vozy Sgss, Sgjss, k typu 2 a pat í tyto ady voz Sgnss, k typu 2 b pat í vozy ady Sggnss, k typu voz 4 pat í podvozkové vozy 80 Sggoss (nápr. tlak 20 t), max. hmotnost vozu 27 t, vozy typu 4 a jsou podvozkové kloubové vozy delší než 80 se t emi podvozky (Sggnoss), vozy typu 5 jsou dvounápravové typu Lgss. 2) vozy pro p epravu silnice železnice k typu voz 1 pat í vozy kapsové pro p epravu velkých kontejner a vým nných nástaveb uchopitelných kleštinami ady Sdgkkmss, typ 4 jde o podvozkové vozy pro p epravu silni ních vozidel ady Saadkms. 12

14 Nákladní vozy pro kombinovanou dopravu, které spl ují mezinárodní technické podmínky pro provoz jsou ozna eny na podélníku vozu zna kou, která má tvar trojúhelníku a uvnit je umíst no písmeno. Tyto ozna ení jsou: P kapsové železni ní vozy typu 1a a 1b (1) s podp rou, C železni ní vozy pro p epravu VK a VN, N kapsové železni ní vozy pro p epravu náv s, K, R, T systém železni ních podvozk s adaptérem, B nosné vozy. Jednotky kombinované dopravy V kombinované doprav se používají tyto nákladové jednotky: velké kontejnery, vým nné nástavby, náv sy, náv sy na železni ních podvozcích Schválené rozm ry pro silni ní vozidla podle evropských zákon zp sobují, že p i p eprav t chto vozidel a nákladových jednotek dochází k p ekro ení ložné míry. P eprava se proto uskute uje po železni ních tratích, které jsou kodifikovány pro kombinovanou dopravu. Trasy se ozna ují kódovými písmeny P C, nap íklad P/C 341, P/C 22. Je též povolena odd lená kodifikace tras. V p ípad, kdy výkyvné vlastnosti naložených jednotek na pneumatikách (náv sy) vyžadují omezení, použije se toto u kódové trasy P. Kodifikaci tras provádí každá železnice podle vlastních pravidel. Za základ se berou profily rohových výšek st echy nad základní rovinou. Takto existuje 100 profil, které jsou íslovány ve výškové stupnici po 10 mm od 00 do 99 (do ší ky 2550 mm) a od 330 do 429 (od ší ky 2550 mm). Všechny nákladové jednotky se ozna ují štítky s uvedením kódového ísla. Na základ údaj na tomto štítku a druhu vozu, na kterém jsou naloženy, se ur uje, zda je zásilku možné p epravit po ur eném tra ovém úseku. 13

15 ADY VOZ PRO KOMBINOVANOU DOPRAVU Vozy pro nedoprovázenou kombinovanou dopravu Pro kombinovanou nedoprovázenou dopravu bylo vyrobeno v Evrop zhruba kolem 90 ad voz. Na našem území se nejvíce vyskytují následující ady voz : a) staršího data výroby 1) Sgs (Pasy pro mezinárodní p epravu nevhodné, prozatím ud lena výjimka pro železnice ŽSR, PKP), 2) Sgjs (Kas), b) spl ující technické parametry pro mezinárodní kombinovanou dopravu: 1) Sgnss...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 2) Sdgmss...4 nápravový kapsový v z, 3) Sdgmnss...4 nápravový košový v z, 4) Lgs...2 nápravový plošinový v z, 5) Lgss...2 nápravový plošinový v z, 6) Sgjns...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 7) Sdgkkmss...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 8) Sgss 4. skupiny...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 9) Sggmrss...6 nápravový kloubový kontejnerový v z, 10) Sggors...6 nápravový lánkový kontejnerový v z, 11) Sggoss...6 nápravový lánkový kontejnerový v z, 12) Sgmmns...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 13) Sgmmnss...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 14) Sggmrss 90 CZ...6 nápravový kloubový kontejnerový v z, 15) Sggmrrss nápravový kloubový kontejnerový v z, 16) Sggmrss nápravový kloubový kontejnerový v z. Z t chto voz vlastní D ady Sggmrss 90, Sgnss, Sgjs a Sgs. 14

16 Vysv tlivky písmenného ozna ení voz : S a se 6 nápravami (2 t ínápravové podvozky) aa s 8 nebo více nápravami b nosný v z pro st ední pa-kontejnery d za ízený pro p epravu silni ních vozidel bez patra (1) e za ízený pro p epravu silni ních vozidel s patrem f zp sobilý pro p epravu tunelem a pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií ff zp sobilý pouze pro p epravu tunelem s Velkou Británií fff zp sobilý pouze pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií g za ízený pro p epravu kontejner o celkové délce do 60 stop v etn gg za ízený pro p epravu kontejner o celkové délce v tší než 60 stop j se za ízením na tlumení náraz m ložná délka vozu (jednotky) ze dvou ástí ložná délka 27 m a více mm ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka do 22 m n se 4 nápravami: ložná hmotnost více než 60 t se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost více než 75 t o ze 3 ástí oo ze 4 nebo více ástí p beze st n r lánkový v z rr vozová jednotka (1) vozy, které mohou p epravovat krom kontejner a vým nných nástaveb také silni ní vozidla, se ozna í mimo vedlejšího písmenného ozna ení g, pop. gg i vedlejším adovým ozna ením d. 15

17 L a aa f ff fff g j m mm o oo r lánkový v z vozová jednotka zp sobilý pro p epravu tunelem a pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií zp sobilý pouze pro p epravu tunelem s Velkou Británií zp sobilý pouze pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií za ízený pro p epravu kontejner se za ízením na tlumení náraz ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka od18 m v etn do 22 m ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka do 18 m ze 3 ástí ze 4 nebo více ástí ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka 27 m a více K g j k kk l m mm n za ízený pro p epravu kontejner se za ízením na tlumení náraz ložná hmotnost do 20 t ložná hmotnost od 20 t v etn do 25 t bez klanic ložná délka od 9 m v etn do 12 m ložná délka do 9 m ložná hmotnost více než 30 t 16

18 Stru né charakteristiky t chto voz : Sgnss 4nápravový kontejnerový v z ísla voz (interval): Ur en pro p epravu velkých kontejner podle UIC a 2 a vým nných nástaveb podle UIC na mezinárodních tratích o rozchodu 1435 mm. Technický popis Kostra spodku vozu je rámové konstrukce skládající se ze dvou vn jších podélník prom nné výšky spojených p í níky a elníky v nosný rošt. Na vn jších podélnících je rozmíst no 28 ks sklopných fixa ních prvk, které slouží k upevn ní kontejner a vým nných nástaveb. Dvounápravový podvozek typu Y 25 L/Rssl s rozvorem dvojkolí 1800 mm a pr m rem kol 920 mm je s. výroby. Ru ní brzda je ovládaná ze zem. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu...20 t ložná hmotnost...70 t hmotnost na nápravu...22,5 t max. rychlost km/h 17

19 Sdgmss 4nápravový kapsový v z ísla voz (interval): 4591 Ur en pro p epravu sedlových náv s podle UIC p íloha 3, p estavitelných sk íní, upevnitelných sklopnými epy a velkých kontejner na mezinárodních tratích o rozchodu 1435 mm. Technický popis Kostra spodku vozu je rámové konstrukce skládající se ze dvou vn jších podélník. Zde je rozmíst no 12 ks fixa ních prvk, které slouží k upevn ní vým nných nástaveb a kontejner. Na p edstavku vozu se nachází posuvné sedlo ur ené k zajišt ní sedlových náv s. V z má pevnou podlahu, náv sy musí mít speciáln zesílenou kostru. Podvozky typu Y 25 Lssi-f jsou vybaveny ru ní po ádací brzdou. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm výška sedla pro náv sy mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost t hmotnost na nápravu... 22,5 t max. rychlost p i hmotn. na nápr. 18 t km/h p i hmotn. na nápr. 22,5 t km/h 18

20 Sdgmnss 4nápravový košový v z ísla voz (interval): 4587 Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb v ucelených vlakových soupravách. Technický popis Kostra spodku vozu je ocelová sva ovaná konstrukce skládající se ze dvou vn jších podélník prom nné výšky spojených p í níky a elníky v nosný rošt. Na vn jších podélnících je rozmíst no 28 ks sklopných ep, které slouží k uchycení vým nných nástaveb a kontejner na voze. Na každém ele vozu je levá stupa ka s výsuvným madlem. Ve st ení ásti vozu je z obou stran žeb ík umož ující výstup na v z a p echod na druhou stranu vozu. V z má odnímatelnou podlahu (koš). Koš se vyjme z vozu, taha s náv sem najede do koše a koš i s náv sem se vloží do vozu. Náv sy nemusí mít speciáln zesílenou kostru. Podvozky typu Y 25 Ls (s) d 1 umož ují nejvyšší provozní rychlost 120 km/h. jsou vybaveny ru ní po ádací brzdou. Možnost použití vozu pro p epravy trajekty. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu...20 t ložná hmotnost...70 t hmotnost na nápravu...22,5 t max. rychlost (20 t/nápr.) km/h (22,5 t/nápr.) km/h vým nných nástaveb skup. 1, 2, 3, 3A, 4 Typ Ambrogio 4 max mm 19

21 Lgs 2nápravový plošinový v z ísla voz (interval): 4416, 4423, Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 30, 40, Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost... 28,5 t hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 20

22 Lgss 2nápravový kontejnerový plošinový v z ísla voz (interval): 4437 Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 30, 40, vým nných nástaveb skup. 1, 2, 3, 3A, 4 Typ Ambrogio 4 max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...28,5 t / 120 km/h...33,5 t / 100 km/h hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 21

23 Sgs 4nápravový podvozkový v z ísla voz (interval): , 4545, 4547 Ur en pro p epravu kontejner, silni ních vozidel, výrobk strojírenských a hutnických. Technický popis V z je vybaven d ev nou podlahou, 2 elními st nami o výšce 600 mm, po každé stran podélníku je osazeno 8 sklopných klanic, sklopné upev ovací prvky pro p epravu kontejner. Možno p epravovat kontejnery ISO 1A, 1B, 1C, 1D. Pro mezinárodní p epravu nevyhovuje povolena výjimka do r Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost t hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 22

24 Sgjs 4nápravový podvozkový plošinový v z ísla voz (interval): Ur en pro p epravu kontejner a silni ních vozidel. Technický popis V z je vybaven d ev nou podlahou, po každé stran podélníku je osazeno 8 sklopných klanic, sklopné upev ovací prvky pro p epravu kontejner. Možno p epravovat kontejnery ISO 1A, 1B, 1C, 1D. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...54,5 t hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 23

25 Sgjns 4nápravový podvozkový plošinový v z ísla voz (interval): 4559 Ur en pro p epravu kontejner a silni ních vozidel. Technický popis V z je vybaven d ev nou podlahou, po každé stran podélníku je osazeno 8 sklopných klanic, sklopné upev ovací prvky pro p epravu kontejner. Možno p epravovat kontejnery ISO 1A, 1B, 1C, 1D. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm ložná délka mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost... 56,5 t hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 24

26 Sgss 4nápravový podvozkový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4549, 4550, Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 30, 40 max 60 vým nných nástaveb skup. 1, 3A, 4 Typ max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...61,0 t / 100 km/h hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 25

27 Sgmmns 4nápravový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4508 Ur en pro p epravu kontejner. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 40 max. 40 Vým nné nástavby Skup. 1 max mm Skup. 4 max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm, vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost... 63,0 t / 100 km/h hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h Vozy jsou ur eny p ednostn pro p epravu mléka v tancích GC. 26

28 Sggmrss 90 CZ 6nápravový kloubový kontejnerový v z ísla voz (interval) 4961 Základní technická data rozchod mm, délka vozu mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm ložná délka mm pr m r dvoukolí mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu...29,8 t ložná hmotnost v režimu s...105,2 t ložná hmotnost v režimu ss...90,2 t hmotnost na nápravu v režimu s...22,5 t hmotnost na nápravu v režimu ss...20,0 t max. konstruk ní rychlost km/h p i 20,0 t/nápr. max. konstruk ní rychlost km/h p i 22,5 t/nápr. ší ka spodku vz (ložená) mm

29 Sggmrss 90 6nápravový lánkový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4961 Základní technická data rozchod mm délka vozu mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu t ložná hmotnost... 88,0 t hmotnost na nápravu... 22,5 t max. rychlost km/h 28

30 Sggmrss 104 6nápravový lánkový kontejnerový v z VK 20 VK 20 Vým. nást. Vým. nást. VK 40 VK 40 Vým. nást. Vým. nást. Vým. nást. Vým. nást. 29

31 Sggmrrss 2jednotkový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4931, 4932, 4942 Ur en pro p epravu kontejner. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner všech typ max Vým nné nástavby všechny typy max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost ,3 t / 120 km/h ,3 t / 100 km/h hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 30

32 Sfggmrrss 2jednotkový kontejnerový v z Ur en pro p epravu kontejner. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...88,0 t / 120 km/h hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 31

33 Vozy pro doprovázenou kombinovanou dopravu Saads jednotkový nízkopodlažní v z pro p epravu silni ních vozidel ísla voz (interval): 4911 Ur en pro p epravu silni ních vozidel. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu... 38,0 t ložná hmotnost... 88,0 t hmotnost na nápravu... 20,0 t max. rychlost km/h 32

34

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

Směrnice 2001/16 - Interoperabilita transevropského konvenčního železničního systému

Směrnice 2001/16 - Interoperabilita transevropského konvenčního železničního systému 01/16-ST04 část 2 verze CS07 TSI-WAG původ EN Stav NA Směrnice 2001/16 - Interoperabilita transevropského konvenčního železničního systému Technická specifikace pro interoperabilitu Subsystém: Vozový park

Více

info@novingrosty.cz 420 595 782 426 NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: 595 782 425-6

info@novingrosty.cz 420 595 782 426 NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: 595 782 425-6 info@novingrosty.cz 420 595 782 426 TAHOKOVOVÉ PODLAHOVÉ ROŠTY A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ ČSN EN ISO 9001:2001 www.novingrosty.cz NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení krycích mřížek (dále jen mřížek) KMM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog SKLÁDACÍ VRATA Produktový katalog JaP-Jacina SPECIALISTA V OBORU VRATOVÉ TECHNIKY GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA SKLÁDACÍ VRATA HANGÁROV VRATA ÁDACÍ RATA HANGÁROVÁ

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

(Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1229/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 101/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky Pivovar Nymburk Maschinenfabrik

Více

Díl IV K O M B I N O V A N Á D O P R A V A

Díl IV K O M B I N O V A N Á D O P R A V A Díl IV K O M B I N O V A N Á D O P R A V A změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 33 Díl IV KOMBINOVANÁ DOPRAVA ODDÍL 1. VŠEOBECNÁ TARIFNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah platnosti 1. Ustanovení tohoto dílu platí pro přepravu

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o. PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, kv ten 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720 Chomutov

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

doplňují těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují, zejména zarážedla, oplocení, zábradlí, prohlídkové a čisticí jámy,

doplňují těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují, zejména zarážedla, oplocení, zábradlí, prohlídkové a čisticí jámy, Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., ze dne 30. června 1995, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Díl IV K O M B I N O V A N Á D O P R A V A

Díl IV K O M B I N O V A N Á D O P R A V A Díl IV K O M B I N O V A N Á D O P R A V A změna č. 1 účinná od 01. 02. 2010 35 Díl IV KOMBINOVANÁ DOPRAVA ODDÍL 1. VŠEOBECNÁ TARIFNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah platnosti 1. Ustanovení tohoto dílu platí pro přepravu

Více

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR Kolejový jeřáb Gottwald GS 150.14 TR se svými parametry řadí mezi nejvýkonnější kolejové jeřáby v Evropě. Jeho konstrukce umožňuje manipulaci s břemeny, které v našich

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod ed p istoupením k montáži prosím zkontrolujte obsah balení pokud jde o množství a kvalitu sou ástek. ed p istoupením k montáži vrat je nutné se podrobn seznámit s níže uvedeným

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Zkušební laboratoř VUZ Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 Braník

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Zkušební laboratoř VUZ Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 Braník Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušební laboratoř (zkoušky neprovádí) Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 - Braník 2. Zkušební centrum VUZ Velim, 281 02 Cerhenice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu OSOBNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 20150023 Dodávka

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

TECHNICKO POSTUPOVÁ DOKUMENTACE RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT

TECHNICKO POSTUPOVÁ DOKUMENTACE RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT TECHNICKO POSTUPOVÁ DOKUMENTACE RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT 1. Vydání Termosprzęt Červen 2002 OBSAH 1. TECHNICKÝ POPIS LEŠENÍ... 5 1.1.FUNKCE LEŠENÍ... 5 1.2.TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA LEŠENÍ... 5

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD Č E S K É D R Á H Y PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD RCP Česká Třebová č. j. pro dráhu - vlečku: TSR Jablonec n. N. odbočující ve stanici: Jablonec nad Nisou Účinnost od: 01. května 2006 Vrchní přednosta UŽST Dopravní

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Rozvaděče FW s třídou izolace I

Rozvaděče FW s třídou izolace I s třídou izolace I Oceloplechové rozvodnice pro zapuštěnou a nástěnnou montáž s třídou izolace I a vestavnou hloubkou 110 mm. Rozvodnice jsou určeny pro bytovou a občanskou výstavbu. Dodávány jsou kompletní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 DNA ELIPTICKÁ A POLOKULOVÁ Technické dodací podmínky, rozměry, mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a hmotnosti QA 42 5801 Platí od 2009-02-01

Více

BEZPEČNĚ NAHORU CENÍK 05/07.02

BEZPEČNĚ NAHORU CENÍK 05/07.02 BEZPEČNĚ NAHORU CENÍK 05/07.02 OBSAH Ráy 4 Podlahy 5 Lešeňové výlezy vnitřní 5 Lešeňové výlezy vnější 6 Nosníky 6 Vertikální ztužení 7 Nánožky 7 Stranová ochrana 8 Vrchní ukončení lešení 9 Záchytná lešení

Více

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015 V roce 1965 představila vagonka Bautzen jako následníka stroje VT 4.12.01 (173 001) z roku 1964 druhý prototyp s označením VT 4.12.02, takzvaný kolejový autobus (Schienenbus). Vůz měl větší výkon než jednička

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony Článek 281-2014 - KLASIFIKACE A DEFINICE TERÉNNÍCH VOZŮ 1. KLASIFIKACE 1.1 Kategorie a skupiny Automobily používané pro cross-country rallye jsou rozděleny do následujících kategorií a skupin: Kategorie

Více

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče Mlázovické služby, s.r.o., IČ: 28822773, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZADAVATEL Název zadavatele: Mlázovické služby,

Více

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů PATENTOVÝ SPIS (19) ČESKÁ REPUBLIKA (2 l)čislo přihlášky: 1999-2458 (22) Přihlášeno. 12.07.1999 (40) Zveřejněno: 17.01.2001 (Věstník č. 1/2001) (47) Uděleno: 07.11.2000 (24) Oznámeno udělení ve Včstníku:

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUSEN Horké komory Přestupní ochranný kryt 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Technická specifikace 3 3. Ideový návrh přestupního ochranného krytu 7 4. Vnitřní uspořádání ochranného

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

Katalog příslušenství pro komunální techniku

Katalog příslušenství pro komunální techniku Katalog příslušenství pro komunální techniku Kontakt: EURO BAGGING s.r.o. Tel. 566 543 930 Průmyslová 2082 Fax. 566 542 009 594 01 Velké Meziříčí Víceúčelový nosič s bočním posunem Použití: víceúčelový

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 9.1.1.3 Střihačky STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 Stříhačka řetězů S 16 (dále jen střihačka) je určena ke stříhání řetězů, kulatiny, resp. jiných průřezově odpovídajících profilů z materiálu o pevnosti do 600 MPa.

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

B. P R O V O Z N Í Č Á S T

B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1. Jízda vozidel v obvodu služebny B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1.1. Ustanovení o posunu v obvodu lokomotivní remízy. Při jízdě hnacích vozidel (dále jen HV) v obvodu služebny strojvedoucí upraví rychlost

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Příloha č. 5 k výměru MF č. 01/2013 URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Obecné podmínky 1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY 1. Historie 2. Základní pojmy 3. Skupiny automobilů 4. Vlastnosti automobilů Elektrická soustava a elektronické řízení o Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel,

Více

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ. www.preventmorava.cz

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ. www.preventmorava.cz PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ 2015 www.preventmorava.cz Prevent Morava s.r.o. Michálkovická 1942/86 710 00 Ostrava Slezská Ostrava Tel / fax: 596 244 693 e- mail: prevent@preventmorava.cz

Více

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska... Kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska... 289 Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361 Nerezová jednořadá kuličková ložiska... 373 Dvouřadá kuličková ložiska... 391 Jednořadé vačkové

Více

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla:

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění Název veřejné zakázky: pozdějších předpisů Nákup podvozku, sněhového pluhu

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

výška bočnic šířka l.p. délka l.p. hmotnost PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (bočnice z tvarovaného pozink. plechu, "V" oje)

výška bočnic šířka l.p. délka l.p. hmotnost PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (bočnice z tvarovaného pozink. plechu, V oje) AGADOS s.r.o. tel. 566 653 311 CENÍK PŘÍVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ AGADOS Průmyslová 2081 fax. 566 653 368 Platný od 15.02.2010 59401 Velké Mezříčí obchod@agados.cz název. PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (e z tvarovaného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM)

Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu dodávky Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM) O B S A H: 1.

Více

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi Pavel Janoušek 1 Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi Klíčová slova: zkušební centrum, velký zkušební okruh, malý zkušební okruh, dynamický zkušební stav, hala na přípravu zkoušek, akreditovaná

Více

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20 V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU. T ATE 78507 Změna č. 0 T ATE 78507

ATE, s.r.o. TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU. T ATE 78507 Změna č. 0 T ATE 78507 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/rm o veřejných zakázkách Města Předmět (název) zakázky: Dodávka kancelářských kontejnerů

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s.

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. A) Výroba plášťů z produkce MITAS a.s. je založena na nejnovějších poznatcích a nejmodernějších technologiích. Tyto pláště svými technickými parametry (tj.

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002 Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 Těsnící materiály Sika - spárové pásy Druh Sika - spárové pásy jsou elastické profily z umělých hmot na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Rozlišujeme

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2016 Vydání č.: 1 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od 1.5.2003 Příloha 4 1 z 18

PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od 1.5.2003 Příloha 4 1 z 18 PŘÍLOHA 4 ÚPLNÝ SOUPIS INFORMACÍ V TECHNICKÝCH POPISECH K ŽÁDOSTEM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU VOZIDEL KATEGORIE T A TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SAMOSTATNÝCH

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více