Pr vodce nákladní p epravou eských drah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pr vodce nákladní p epravou eských drah"

Transkript

1

2 eské dráhy, a. s. Generální editelství Odbor nákladní dopravy a p epravy Náb eží Ludvíka Svobody 12, PRAHA 1 Pr vodce nákladní p epravou eských drah 22. Kombinovaná doprava eských drah íjen 2005

3 OBSAH Seznam použitých zkratek...3 Seznam pracovník odd lení kombinovaných p eprav...3 Kombinovaná doprava...4 Podej zásilky k p eprav...5 Technické parametry velkých kontejner...7 Schvalovací štítek KBK...8 Štítek nástavby...9 Operáto i zabývající se p epravou kontejner...10 Kontejnerové terminály...11 Vozy pro kombinovanou dopravu...12 ady voz pro kombinovanou dopravu...14 Vozy pro nedoprovázenou kombinovanou dopravu...14 Vozy pro doprovázenou kombinovanou dopravu

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK LPR eský lodní a pr myslový registr DPS Dopl kové p epravní služby ICF INTERCONTAINER INTERFRIGO ITE Intermodální p epravní jednotka IMO Mezinárodní národní organizace (International Malitime organization) lb libry PU Provád cí ustanovení SPP Smluvní p epravní podmínky TVZ Tarif vozových zásilek UTI Intermodální p epravní jednotka VN Vým nná nástavba VNVK Všeobecná nakládková a vykládková kolej VK Velký kontejner PTV P epravní a tarifní v stník ACTS Abroll Container Transport Systém SEZNAM PRACOVNÍK ODD LENÍ KOMBINOVANÝCH P EPRAV P íjmení a jméno Tel. Fax Klimešová Dagmar Vedoucí odd. Konrád Ji í Ing. Úst ední obchodní manažer Hejduková Jitka Obchodní manažer Kareš Jan Ing. Obchodní manažer Novotný Pavel Ing. Obchodní manažer Prkna Pavel Systémový specialista

5 KOMBINOVANÁ DOPRAVA Kombinovanou dopravou se ozna uje p eprava zboží v jednom a témže p epravním prost edku nebo silni ním vozidle, kdy p evážná ást trasy se uskute uje po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo na mo i bez manipulace se samotným zbožím a p i- emž po áte ní (svoz) nebo záv re ná ást (rozvoz) probíhá zpravidla po silnici. Kombinovaná doprava doprovázená je p epravou silni ních vozidel na soupravách tvo- ených speciálními nízkopodlažními železni ními vozy. Kombinovaná doprava nedoprovázená se provádí pomocí velkých kontejner, vým nných nástaveb a náv s Nedoprovázená kombinovaná doprava eské dráhy, a. s. nabízejí p epravu jednotlivých zásilek po celé Evrop s možnostmi p eprav na dálný východ a to v etn celkové ceny a projednání p epravních podmínek. Jako nabídku vyšší kvality je možné využívat sít ucelených vlak, kde je nabízeno dodání s p esností na hodiny a spojení jsou po vstupu do EU i velmi výhodná asov. V hlavních p epravních sm rech pobyt na hranicích tém neexistuje. Vlaky jsou vedeny tak, aby byl minimální po et vým n lokomotiv po celé p epravní cest. V sou asné dob za ínají eské dráhy budovat ve ejný kontejnerový terminál v Lovosicích. V p ípad zájmu o p epravy do nebo z tohoto terminálu jsou možné p epravy již dnes. Základní pojmy Za velký kontejner se považuje p epravní prost edek, který: má trvalý charakter, je proto dostate n odolný, aby umož oval op tovné použití, je p izp soben k usnadn ní p epravy zboží jedním nebo více druhy dopravy bez zásahu do obsahu, je opat en za ízeními usnad ujícími manipulaci a upevn ní, má obsah nad 3 m 3 a délku 6 m (20 anglických stop) a více. Za vým nnou nástavbu se považuje p epravní prost edek, který je na vozidlech fixován stejným zp sobem jako velký kontejner, proto má stejná fixa ní za ízení (rohové prvky), jehož fixa ní za ízení musí být umíst na podle specifikací norem pro velké kontejnery, ale vlivem odlišných rozm r nástavby nejsou vždy umíst na v jejich rozích, který nem že být b žn stohován, který m že být p ekládán pomocí bo ních chapadel a lanových záv s. Velké kontejnery a vým nné nástavby p epravované po železnici musí odpovídat platným normám pro stavbu velkých kontejner a vým nných nástaveb. Za technický stav velkých kontejner a vým nných nástaveb odpovídá odesílatel. Pojmy velký kontejner a vým nná nástavba zahrnují p íslušenství a výstroj velkých kontejner a vým nných nástaveb, za podmínky p epravy spole n s ním. Nezahrnuje ani vozidlo, ani p íslušenství a výstroj vozidel, ani obvyklé obaly. 4

6 PODEJ ZÁSILKY K P EPRAV Velké kontejnery, vým nné nástavby a náv sy ložené i prázdné se podávají k p eprav jako vozová zásilka. Odesilatel vyhotoví nákladní list na každý VK, VN naložený na voze, m že však podat v z ložený n kolika VK (VN) jedním nákladním listem. V tomto p ípad však musí být VK (VN) ur eny do jedné stanice ur ení. P i p eprav odvalovacích kontejner (systém ACTS) se vždy vystavuje samostatný nákladní list na v z. Pro vypl ování nákladního listu platí obecn platná ustanovení uvedená v ásti druhé. Do sloupce pro pojmenování zboží ozna ení obsahu zásilky zapíše odesílatel ozna ení obsahu zásilky, p epravované ve velkém kontejneru, vým nné nástavb, náv su nebo údaj, že velký kontejner, vým nná nástavba, náv s se p epravuje v prázdném stavu. U velkých kontejner zapíše dále následující údaje: druh, vlastnickou zna ku, identifika ní íslo velkého kontejneru, íslo tarifní položky zboží naloženého ve velkém kontejneru, vlastní hmotnost velkého kontejneru, hmotnost zboží, u prázdného velkého kontejneru vlastní hmotnost. U vým nných nástaveb zapíše dále následující údaje: druh, vlastnický kód, kód výrobní skupiny, registra ní a kontrolní íslo vým nné nástavby, íslo tarifní položky zboží naloženého ve vým nné nástavb, vlastní hmotnost vým nné nástavby, hmotnost zboží, u prázdné vým nné nástavby vlastní hmotnost. Krom zápis výše uvedených, zapíše odesílatel do nákladního listu do sloupce. 31 délkový kód: Délkový kód Velikost Délka v anglických stopách do 6,15 m 25 od 6,16 do 7, od 7,83 do 9, od 9,16 do 13,75 70 náv sy Podmínky pro nakládání a vykládání velkých kontejner a vým nných nástaveb jsou uvedeny v P íloze II k RIV a podmínkách vyhlášených dopravcem v PTV. Dopravce na požádání informuje odesílatele o platných ustanoveních P ílohy II k RIV. 5

7 Odpov dnost za správné uložení velkého kontejneru nebo vým nné nástavby na voze má p epravce, který je podává k p eprav. Nakládkou se nerozumí jen uložení velkého kontejneru nebo vým nné nástavby na v z, ale ješt i dopl ující úkony, p edevším jejich upevn ní. Zjistí-li dopravce nesprávn uložený, p ípadn nezajišt ný velký kontejner nebo vým nnou nástavbu, odmítne zásilku p evzít k p eprav. P íjemce je povinen vrátit velký kontejner nebo vým nnou nástavbu v istém stavu. Dopravce za p ípadné ne istoty neodpovídá. Ložené uzavíratelné velké kontejnery a vým nné nástavby je odesilatel povinen podat k p eprav opat ené záv rami, které sám zav sí. Záv ra musí být taková, aby nemohla být otev ena bez zanechání stop po násilném otev ení. Pro ur ité p epravy m že dopravce s odesílatelem dohodnout upušt ní od zav šení záv ry. Druh záv r a zp sob použití stanoví podmínky vyhlášené dopravcem v PTV. Odesílatel zapíše do nákladního listu do sloupce pro pojmenování zboží po et, íslo a ozna ení záv r, zav šených podle p edchozího odstavce. 6

8 TECHNICKÉ PARAMETRY VELKÝCH KONTEJNER VK ISO Vn jší rozm ry (mm) Vnit ní rozm ry (mm) výška ší ka Délka výška ší ka délka Max. hmotnost brutto (kg) 1 A 2,438 2,438 12,192 2,197 2,260 11,990 30,480 1 AA 2,591 2,438 12,192 2,350 2,260 11,990 30,480 1 AAA 2,896 2,438 12,192 2,502 2,260 11,990 30,480 1 AX <2,438 2,438 12,192 <2,197 2,260 11,990 30,480 1 B 2,438 2,438 9,125 2,197 2,260 8,923 25,400 1 BB 2,591 2,438 9,125 2,350 2,260 8,923 25,400 1 BBB 2,896 2,438 9,125 2,502 2,260 8,923 25,400 1 BX <2,438 2,438 9,125 <2,197 2,260 8,923 25,400 1 C 2,438 2,438 6,068 2,197 2,260 5,854 24,000 1 CC 2,591 2,438 6,068 2,350 2,260 5,854 24,000 1 CX <2,438 2,438 6,068 <2,197 2,260 5,854 24,000 7

9 SCHVALOVACÍ ŠTÍTEK KBK Písmena jsou vygravírována, vyražena nebo jasn a spolehliv vyvedena jakýmkoli jiným zp sobem CSC - SAFETY APPROVAL 8 1. COUNTRY OF APPROVAL REFERENCE 5 2. DATE MANUFACTURED 3. IDENTIFICATION No 4. MAXIMUM GROSS WEIGHT... kg...lb ALLOWABLE STACKING WEIGHT FOR 1,8 g...kg...lb 6. RACKING TEST LOAD VALUE...kg...lb 7. END WALL STRENGHT 8. SIDE WALL STRENGHT 9. DATES OF EXAMINATIONS P i nakládání je t eba v novat zvýšenou pozornost údaj m uvedeným pod íslem 1 a Schvalující zem a íslo schválení schvalující zem musí být ozna ena znakem, používaným pro ozna ení zem p i registraci automobil v mezinárodním provozu. 2. Datum (m síc, rok) výroby. 3. Identifika ní íslo kontejneru ud leno výrobcem výrobní, nebo u existujících kontejner, u kterých výrobní íslo není známo, íslo ud lené schvalovacím orgánem. 4. Maximální hrubá (brutto) hmotnost (kg a lb). 5. P ípustná stohovací hmotnost p i zatížení 1,8 g (kg a lb). 6. Hodnota zatížení p i bo ní zkoušce na pevnost konstrukce (bo ní tuhost) (kg a lb). 7. Pevnost elní st ny uvádí se na štítku pouze v p ípad, jestliže bo ní st ny jsou vypo teny na zatížení nižší nebo vyšší o 0,6 než maximální p ípustné užite né zatížení, tj. 0,6 P. 8. Pevnost bo ní st ny uvádí se na štítku pouze v p ípad, jestliže bo ní st ny jsou vypo teny na zatížení nižší nebo vyšší než maximáln p ípustné zatížení užite né, tj. 0,6 P. 9. Datum (m síc a rok) pravidelné prohlídky (nap. 08/97). Toto datum nesmí být v dob nakládky prošlé (tedy nap. kontejner s posledním datem prohlídky 08/97 nelze p epravovat v 9. m síci 97). 8

10 ŠTÍTEK NÁSTAVBY 1 Kód slu itelnosti s železni ním vozem 2,3 íslo profilu kombinované dopravy 4,5 Národní íslo spole nosti pro kombinovanou dopravu 6,7,8 íslo silni ní kombinované dopravy podniku uvnit národní spole nosti pro kombinovanou dopravu 9,10,11,12 Podnikatelské íslo silni ní nákladové jednotky v kombinované doprav 13 Schvalovací zna ka 14 íslo schválení k železni nímu provozu (nezávazné) 15 Sériové íslo ( íslice se dosazují odzadu) Význam ísel: 1,2,3 Technická ísla 4,5,6,7,8,9,10,11,12 Registra ní ísla 9

11 OPERÁTO I ZABÝVAJÍCÍ SE P EPRAVOU KONTEJNER Název firmy Adresa telefon fax BOHEMIAKOMBI spol. s r. o. Opletalova 6, Praha 1 Tel.: Fax: SKD INTRANS, a. s. Jana Želivského 2, Praha 3 Tel.: Fax: MAERSK INTERMODAL EUROPE s. r. o. Karla Engliše 519/11, Praha 5 Tel.: Fax: METRANS, a. s. Podleská 926, Praha 10 Tel.: Fax: Argo Bohemia s. r. o. Hybernská 20, Praha 1 Tel.: Fax: ERS Celní 1144, M lník Tel.: Fax:

12 KONTEJNEROVÉ TERMINÁLY Vlastník Adresa Tel. / Fax SKD INTRANS, a. s. P erov MAERSK METRANS, a. s. Praha Žižkov Želivského Praha 3 Žižkov M lník Celní M lník Praha Uh ín ves Podleská Praha 10 Uh ín ves Lípa nad D evnicí Zlín 11 Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: eské dráhy, a. s. Lovosice Ve výstavb 11

13 VOZY PRO KOMBINOVANOU DOPRAVU Musí spl ovat základní technické požadavky a to zejména: musí být vybaveny trny, které jsou schopné zajistit stabilitu velkých kontejner a vým nných nástaveb v prázdném i loženém stavu proti ú ink m bo ního v tru. Každá ást vozu, která vytvá í p ekážku nad rovinou nakládání musí být sklopná nebo výsuvná. Vozy musí být vybaveny samo- innou brzdou, která brzdí podle zát že a to pro každý podvozek p i rychlosti do 120 km/h. Tyto vozy mají max. výšku podlahy od 1150 do 1180 mm nad temenem kolejnice. Vybavení na tlumení náraz nebo bez tohoto vybavení (tyto vozy však mohou být použity pouze v ucelených vlacích). Vozy musí být schopné pojížd t oblouk o polom ru 75 m. Pro kombinovanou dopravu p i p eprav po železnici je možné na tratích v eské republice vid t železni ní vozy pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb: typ 1 podvozkové vozy krátké typ 2 podvozkové vozy 60 vhodné pro nápravový tlak 20 t, typ 2 a podvozkové vozy 60 vhodné pro nápravový tlak 22,5 t, typ 2 b podvozkové vozy delší než 60 vhodné pro nápravový tlak 22,5 t, typ 4 kloubové vozy 80 s t emi podvozky, nápravový tlak 20 t, typ 4a kloubové 80 s t emi podvozky, nápravový tlak 22,5 t, typ 5 dvounápravové vozy 40 dále vozy pro kombinovanou p epravu železnice silnice (pro p epravu náv s ) typ 1a, 1b podvozkové vozy s kapsou na p epravu náv s, vým nných nástaveb, pop. velkých kontejner. typ 4 podvozkové vozy se sníženou podlahou pro p epravu soupravy taha náv s. 1) P íklady za azení voz pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb do uvedených typ : k typu 1 pat í vozy ady Sgmmss a Sgjkkmmss. K voz m typu 2 pat í vozy Sgss, Sgjss, k typu 2 a pat í tyto ady voz Sgnss, k typu 2 b pat í vozy ady Sggnss, k typu voz 4 pat í podvozkové vozy 80 Sggoss (nápr. tlak 20 t), max. hmotnost vozu 27 t, vozy typu 4 a jsou podvozkové kloubové vozy delší než 80 se t emi podvozky (Sggnoss), vozy typu 5 jsou dvounápravové typu Lgss. 2) vozy pro p epravu silnice železnice k typu voz 1 pat í vozy kapsové pro p epravu velkých kontejner a vým nných nástaveb uchopitelných kleštinami ady Sdgkkmss, typ 4 jde o podvozkové vozy pro p epravu silni ních vozidel ady Saadkms. 12

14 Nákladní vozy pro kombinovanou dopravu, které spl ují mezinárodní technické podmínky pro provoz jsou ozna eny na podélníku vozu zna kou, která má tvar trojúhelníku a uvnit je umíst no písmeno. Tyto ozna ení jsou: P kapsové železni ní vozy typu 1a a 1b (1) s podp rou, C železni ní vozy pro p epravu VK a VN, N kapsové železni ní vozy pro p epravu náv s, K, R, T systém železni ních podvozk s adaptérem, B nosné vozy. Jednotky kombinované dopravy V kombinované doprav se používají tyto nákladové jednotky: velké kontejnery, vým nné nástavby, náv sy, náv sy na železni ních podvozcích Schválené rozm ry pro silni ní vozidla podle evropských zákon zp sobují, že p i p eprav t chto vozidel a nákladových jednotek dochází k p ekro ení ložné míry. P eprava se proto uskute uje po železni ních tratích, které jsou kodifikovány pro kombinovanou dopravu. Trasy se ozna ují kódovými písmeny P C, nap íklad P/C 341, P/C 22. Je též povolena odd lená kodifikace tras. V p ípad, kdy výkyvné vlastnosti naložených jednotek na pneumatikách (náv sy) vyžadují omezení, použije se toto u kódové trasy P. Kodifikaci tras provádí každá železnice podle vlastních pravidel. Za základ se berou profily rohových výšek st echy nad základní rovinou. Takto existuje 100 profil, které jsou íslovány ve výškové stupnici po 10 mm od 00 do 99 (do ší ky 2550 mm) a od 330 do 429 (od ší ky 2550 mm). Všechny nákladové jednotky se ozna ují štítky s uvedením kódového ísla. Na základ údaj na tomto štítku a druhu vozu, na kterém jsou naloženy, se ur uje, zda je zásilku možné p epravit po ur eném tra ovém úseku. 13

15 ADY VOZ PRO KOMBINOVANOU DOPRAVU Vozy pro nedoprovázenou kombinovanou dopravu Pro kombinovanou nedoprovázenou dopravu bylo vyrobeno v Evrop zhruba kolem 90 ad voz. Na našem území se nejvíce vyskytují následující ady voz : a) staršího data výroby 1) Sgs (Pasy pro mezinárodní p epravu nevhodné, prozatím ud lena výjimka pro železnice ŽSR, PKP), 2) Sgjs (Kas), b) spl ující technické parametry pro mezinárodní kombinovanou dopravu: 1) Sgnss...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 2) Sdgmss...4 nápravový kapsový v z, 3) Sdgmnss...4 nápravový košový v z, 4) Lgs...2 nápravový plošinový v z, 5) Lgss...2 nápravový plošinový v z, 6) Sgjns...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 7) Sdgkkmss...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 8) Sgss 4. skupiny...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 9) Sggmrss...6 nápravový kloubový kontejnerový v z, 10) Sggors...6 nápravový lánkový kontejnerový v z, 11) Sggoss...6 nápravový lánkový kontejnerový v z, 12) Sgmmns...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 13) Sgmmnss...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 14) Sggmrss 90 CZ...6 nápravový kloubový kontejnerový v z, 15) Sggmrrss nápravový kloubový kontejnerový v z, 16) Sggmrss nápravový kloubový kontejnerový v z. Z t chto voz vlastní D ady Sggmrss 90, Sgnss, Sgjs a Sgs. 14

16 Vysv tlivky písmenného ozna ení voz : S a se 6 nápravami (2 t ínápravové podvozky) aa s 8 nebo více nápravami b nosný v z pro st ední pa-kontejnery d za ízený pro p epravu silni ních vozidel bez patra (1) e za ízený pro p epravu silni ních vozidel s patrem f zp sobilý pro p epravu tunelem a pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií ff zp sobilý pouze pro p epravu tunelem s Velkou Británií fff zp sobilý pouze pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií g za ízený pro p epravu kontejner o celkové délce do 60 stop v etn gg za ízený pro p epravu kontejner o celkové délce v tší než 60 stop j se za ízením na tlumení náraz m ložná délka vozu (jednotky) ze dvou ástí ložná délka 27 m a více mm ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka do 22 m n se 4 nápravami: ložná hmotnost více než 60 t se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost více než 75 t o ze 3 ástí oo ze 4 nebo více ástí p beze st n r lánkový v z rr vozová jednotka (1) vozy, které mohou p epravovat krom kontejner a vým nných nástaveb také silni ní vozidla, se ozna í mimo vedlejšího písmenného ozna ení g, pop. gg i vedlejším adovým ozna ením d. 15

17 L a aa f ff fff g j m mm o oo r lánkový v z vozová jednotka zp sobilý pro p epravu tunelem a pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií zp sobilý pouze pro p epravu tunelem s Velkou Británií zp sobilý pouze pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií za ízený pro p epravu kontejner se za ízením na tlumení náraz ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka od18 m v etn do 22 m ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka do 18 m ze 3 ástí ze 4 nebo více ástí ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka 27 m a více K g j k kk l m mm n za ízený pro p epravu kontejner se za ízením na tlumení náraz ložná hmotnost do 20 t ložná hmotnost od 20 t v etn do 25 t bez klanic ložná délka od 9 m v etn do 12 m ložná délka do 9 m ložná hmotnost více než 30 t 16

18 Stru né charakteristiky t chto voz : Sgnss 4nápravový kontejnerový v z ísla voz (interval): Ur en pro p epravu velkých kontejner podle UIC a 2 a vým nných nástaveb podle UIC na mezinárodních tratích o rozchodu 1435 mm. Technický popis Kostra spodku vozu je rámové konstrukce skládající se ze dvou vn jších podélník prom nné výšky spojených p í níky a elníky v nosný rošt. Na vn jších podélnících je rozmíst no 28 ks sklopných fixa ních prvk, které slouží k upevn ní kontejner a vým nných nástaveb. Dvounápravový podvozek typu Y 25 L/Rssl s rozvorem dvojkolí 1800 mm a pr m rem kol 920 mm je s. výroby. Ru ní brzda je ovládaná ze zem. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu...20 t ložná hmotnost...70 t hmotnost na nápravu...22,5 t max. rychlost km/h 17

19 Sdgmss 4nápravový kapsový v z ísla voz (interval): 4591 Ur en pro p epravu sedlových náv s podle UIC p íloha 3, p estavitelných sk íní, upevnitelných sklopnými epy a velkých kontejner na mezinárodních tratích o rozchodu 1435 mm. Technický popis Kostra spodku vozu je rámové konstrukce skládající se ze dvou vn jších podélník. Zde je rozmíst no 12 ks fixa ních prvk, které slouží k upevn ní vým nných nástaveb a kontejner. Na p edstavku vozu se nachází posuvné sedlo ur ené k zajišt ní sedlových náv s. V z má pevnou podlahu, náv sy musí mít speciáln zesílenou kostru. Podvozky typu Y 25 Lssi-f jsou vybaveny ru ní po ádací brzdou. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm výška sedla pro náv sy mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost t hmotnost na nápravu... 22,5 t max. rychlost p i hmotn. na nápr. 18 t km/h p i hmotn. na nápr. 22,5 t km/h 18

20 Sdgmnss 4nápravový košový v z ísla voz (interval): 4587 Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb v ucelených vlakových soupravách. Technický popis Kostra spodku vozu je ocelová sva ovaná konstrukce skládající se ze dvou vn jších podélník prom nné výšky spojených p í níky a elníky v nosný rošt. Na vn jších podélnících je rozmíst no 28 ks sklopných ep, které slouží k uchycení vým nných nástaveb a kontejner na voze. Na každém ele vozu je levá stupa ka s výsuvným madlem. Ve st ení ásti vozu je z obou stran žeb ík umož ující výstup na v z a p echod na druhou stranu vozu. V z má odnímatelnou podlahu (koš). Koš se vyjme z vozu, taha s náv sem najede do koše a koš i s náv sem se vloží do vozu. Náv sy nemusí mít speciáln zesílenou kostru. Podvozky typu Y 25 Ls (s) d 1 umož ují nejvyšší provozní rychlost 120 km/h. jsou vybaveny ru ní po ádací brzdou. Možnost použití vozu pro p epravy trajekty. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu...20 t ložná hmotnost...70 t hmotnost na nápravu...22,5 t max. rychlost (20 t/nápr.) km/h (22,5 t/nápr.) km/h vým nných nástaveb skup. 1, 2, 3, 3A, 4 Typ Ambrogio 4 max mm 19

21 Lgs 2nápravový plošinový v z ísla voz (interval): 4416, 4423, Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 30, 40, Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost... 28,5 t hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 20

22 Lgss 2nápravový kontejnerový plošinový v z ísla voz (interval): 4437 Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 30, 40, vým nných nástaveb skup. 1, 2, 3, 3A, 4 Typ Ambrogio 4 max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...28,5 t / 120 km/h...33,5 t / 100 km/h hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 21

23 Sgs 4nápravový podvozkový v z ísla voz (interval): , 4545, 4547 Ur en pro p epravu kontejner, silni ních vozidel, výrobk strojírenských a hutnických. Technický popis V z je vybaven d ev nou podlahou, 2 elními st nami o výšce 600 mm, po každé stran podélníku je osazeno 8 sklopných klanic, sklopné upev ovací prvky pro p epravu kontejner. Možno p epravovat kontejnery ISO 1A, 1B, 1C, 1D. Pro mezinárodní p epravu nevyhovuje povolena výjimka do r Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost t hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 22

24 Sgjs 4nápravový podvozkový plošinový v z ísla voz (interval): Ur en pro p epravu kontejner a silni ních vozidel. Technický popis V z je vybaven d ev nou podlahou, po každé stran podélníku je osazeno 8 sklopných klanic, sklopné upev ovací prvky pro p epravu kontejner. Možno p epravovat kontejnery ISO 1A, 1B, 1C, 1D. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...54,5 t hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 23

25 Sgjns 4nápravový podvozkový plošinový v z ísla voz (interval): 4559 Ur en pro p epravu kontejner a silni ních vozidel. Technický popis V z je vybaven d ev nou podlahou, po každé stran podélníku je osazeno 8 sklopných klanic, sklopné upev ovací prvky pro p epravu kontejner. Možno p epravovat kontejnery ISO 1A, 1B, 1C, 1D. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm ložná délka mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost... 56,5 t hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 24

26 Sgss 4nápravový podvozkový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4549, 4550, Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 30, 40 max 60 vým nných nástaveb skup. 1, 3A, 4 Typ max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...61,0 t / 100 km/h hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 25

27 Sgmmns 4nápravový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4508 Ur en pro p epravu kontejner. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 40 max. 40 Vým nné nástavby Skup. 1 max mm Skup. 4 max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm, vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost... 63,0 t / 100 km/h hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h Vozy jsou ur eny p ednostn pro p epravu mléka v tancích GC. 26

28 Sggmrss 90 CZ 6nápravový kloubový kontejnerový v z ísla voz (interval) 4961 Základní technická data rozchod mm, délka vozu mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm ložná délka mm pr m r dvoukolí mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu...29,8 t ložná hmotnost v režimu s...105,2 t ložná hmotnost v režimu ss...90,2 t hmotnost na nápravu v režimu s...22,5 t hmotnost na nápravu v režimu ss...20,0 t max. konstruk ní rychlost km/h p i 20,0 t/nápr. max. konstruk ní rychlost km/h p i 22,5 t/nápr. ší ka spodku vz (ložená) mm

29 Sggmrss 90 6nápravový lánkový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4961 Základní technická data rozchod mm délka vozu mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu t ložná hmotnost... 88,0 t hmotnost na nápravu... 22,5 t max. rychlost km/h 28

30 Sggmrss 104 6nápravový lánkový kontejnerový v z VK 20 VK 20 Vým. nást. Vým. nást. VK 40 VK 40 Vým. nást. Vým. nást. Vým. nást. Vým. nást. 29

31 Sggmrrss 2jednotkový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4931, 4932, 4942 Ur en pro p epravu kontejner. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner všech typ max Vým nné nástavby všechny typy max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost ,3 t / 120 km/h ,3 t / 100 km/h hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 30

32 Sfggmrrss 2jednotkový kontejnerový v z Ur en pro p epravu kontejner. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...88,0 t / 120 km/h hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 31

33 Vozy pro doprovázenou kombinovanou dopravu Saads jednotkový nízkopodlažní v z pro p epravu silni ních vozidel ísla voz (interval): 4911 Ur en pro p epravu silni ních vozidel. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu... 38,0 t ložná hmotnost... 88,0 t hmotnost na nápravu... 20,0 t max. rychlost km/h 32

34

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis )

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 5408_13.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) Všeobecn Poplatníkem dan silni ní je fyzická nebo právnická osoba, která - je

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Ceník židlí a stolů KIDS

Ceník židlí a stolů KIDS Ceník židlí a stolů KIDS Platnost: od 9. 2. 2015 CZK DĚTSKÉ ŽIDLE Strana FREAKY... 1 FREAKY SPORT... 1 MYFLEXO... 1 ACTIKID A2... 2 ACTIKID A3...NOVINKA.... 2 SMARTY...NOVINKA.... 2 DĚTSKÉ STOLY PROFI3...

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

Průvodce nákladní přepravou Českých drah. 25. Vyúčtování služeb Reklamace Uplatňování nároku na náhradu škody

Průvodce nákladní přepravou Českých drah. 25. Vyúčtování služeb Reklamace Uplatňování nároku na náhradu škody Průvodce nákladní přepravou Českých drah 25. Vyúčtování služeb Reklamace Uplatňování nároku na náhradu škody květen 2006 eské dráhy, a. s. Generální editelství Odbor nákladní dopravy a p epravy Náb eží

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. P IJETÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap. srpen 2005

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 P í r u k a o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 I. ÚVOD A POPIS (1) Dnem 1.5.2004 se eská republika stala lenem Evropských spole enství

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap íklad o zboží

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ T - Line S - Line X - Line 1 2 3 1> Nový Double Cab s pevnou snímatelnou st echou (80) 2> s pevnou snímatelnou st echou (77) 3> King Cab s pevnou snímatelnou st echou

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

7. Sk ín Light FORM. 7.1 Sk ín Light FORM

7. Sk ín Light FORM. 7.1 Sk ín Light FORM 7. Technické parametry: LTD desky tl. 18 mm použité hrany ABS tlouš ky 0,5 mm, elní hrana vrchu adna zesílena na 2mm pohledová záda umož ují umístit sk í do prostoru police jsou zajišt ny proti vysunutí,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více