Pr vodce nákladní p epravou eských drah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pr vodce nákladní p epravou eských drah"

Transkript

1

2 eské dráhy, a. s. Generální editelství Odbor nákladní dopravy a p epravy Náb eží Ludvíka Svobody 12, PRAHA 1 Pr vodce nákladní p epravou eských drah 22. Kombinovaná doprava eských drah íjen 2005

3 OBSAH Seznam použitých zkratek...3 Seznam pracovník odd lení kombinovaných p eprav...3 Kombinovaná doprava...4 Podej zásilky k p eprav...5 Technické parametry velkých kontejner...7 Schvalovací štítek KBK...8 Štítek nástavby...9 Operáto i zabývající se p epravou kontejner...10 Kontejnerové terminály...11 Vozy pro kombinovanou dopravu...12 ady voz pro kombinovanou dopravu...14 Vozy pro nedoprovázenou kombinovanou dopravu...14 Vozy pro doprovázenou kombinovanou dopravu

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK LPR eský lodní a pr myslový registr DPS Dopl kové p epravní služby ICF INTERCONTAINER INTERFRIGO ITE Intermodální p epravní jednotka IMO Mezinárodní národní organizace (International Malitime organization) lb libry PU Provád cí ustanovení SPP Smluvní p epravní podmínky TVZ Tarif vozových zásilek UTI Intermodální p epravní jednotka VN Vým nná nástavba VNVK Všeobecná nakládková a vykládková kolej VK Velký kontejner PTV P epravní a tarifní v stník ACTS Abroll Container Transport Systém SEZNAM PRACOVNÍK ODD LENÍ KOMBINOVANÝCH P EPRAV P íjmení a jméno Tel. Fax Klimešová Dagmar Vedoucí odd. Konrád Ji í Ing. Úst ední obchodní manažer Hejduková Jitka Obchodní manažer Kareš Jan Ing. Obchodní manažer Novotný Pavel Ing. Obchodní manažer Prkna Pavel Systémový specialista

5 KOMBINOVANÁ DOPRAVA Kombinovanou dopravou se ozna uje p eprava zboží v jednom a témže p epravním prost edku nebo silni ním vozidle, kdy p evážná ást trasy se uskute uje po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo na mo i bez manipulace se samotným zbožím a p i- emž po áte ní (svoz) nebo záv re ná ást (rozvoz) probíhá zpravidla po silnici. Kombinovaná doprava doprovázená je p epravou silni ních vozidel na soupravách tvo- ených speciálními nízkopodlažními železni ními vozy. Kombinovaná doprava nedoprovázená se provádí pomocí velkých kontejner, vým nných nástaveb a náv s Nedoprovázená kombinovaná doprava eské dráhy, a. s. nabízejí p epravu jednotlivých zásilek po celé Evrop s možnostmi p eprav na dálný východ a to v etn celkové ceny a projednání p epravních podmínek. Jako nabídku vyšší kvality je možné využívat sít ucelených vlak, kde je nabízeno dodání s p esností na hodiny a spojení jsou po vstupu do EU i velmi výhodná asov. V hlavních p epravních sm rech pobyt na hranicích tém neexistuje. Vlaky jsou vedeny tak, aby byl minimální po et vým n lokomotiv po celé p epravní cest. V sou asné dob za ínají eské dráhy budovat ve ejný kontejnerový terminál v Lovosicích. V p ípad zájmu o p epravy do nebo z tohoto terminálu jsou možné p epravy již dnes. Základní pojmy Za velký kontejner se považuje p epravní prost edek, který: má trvalý charakter, je proto dostate n odolný, aby umož oval op tovné použití, je p izp soben k usnadn ní p epravy zboží jedním nebo více druhy dopravy bez zásahu do obsahu, je opat en za ízeními usnad ujícími manipulaci a upevn ní, má obsah nad 3 m 3 a délku 6 m (20 anglických stop) a více. Za vým nnou nástavbu se považuje p epravní prost edek, který je na vozidlech fixován stejným zp sobem jako velký kontejner, proto má stejná fixa ní za ízení (rohové prvky), jehož fixa ní za ízení musí být umíst na podle specifikací norem pro velké kontejnery, ale vlivem odlišných rozm r nástavby nejsou vždy umíst na v jejich rozích, který nem že být b žn stohován, který m že být p ekládán pomocí bo ních chapadel a lanových záv s. Velké kontejnery a vým nné nástavby p epravované po železnici musí odpovídat platným normám pro stavbu velkých kontejner a vým nných nástaveb. Za technický stav velkých kontejner a vým nných nástaveb odpovídá odesílatel. Pojmy velký kontejner a vým nná nástavba zahrnují p íslušenství a výstroj velkých kontejner a vým nných nástaveb, za podmínky p epravy spole n s ním. Nezahrnuje ani vozidlo, ani p íslušenství a výstroj vozidel, ani obvyklé obaly. 4

6 PODEJ ZÁSILKY K P EPRAV Velké kontejnery, vým nné nástavby a náv sy ložené i prázdné se podávají k p eprav jako vozová zásilka. Odesilatel vyhotoví nákladní list na každý VK, VN naložený na voze, m že však podat v z ložený n kolika VK (VN) jedním nákladním listem. V tomto p ípad však musí být VK (VN) ur eny do jedné stanice ur ení. P i p eprav odvalovacích kontejner (systém ACTS) se vždy vystavuje samostatný nákladní list na v z. Pro vypl ování nákladního listu platí obecn platná ustanovení uvedená v ásti druhé. Do sloupce pro pojmenování zboží ozna ení obsahu zásilky zapíše odesílatel ozna ení obsahu zásilky, p epravované ve velkém kontejneru, vým nné nástavb, náv su nebo údaj, že velký kontejner, vým nná nástavba, náv s se p epravuje v prázdném stavu. U velkých kontejner zapíše dále následující údaje: druh, vlastnickou zna ku, identifika ní íslo velkého kontejneru, íslo tarifní položky zboží naloženého ve velkém kontejneru, vlastní hmotnost velkého kontejneru, hmotnost zboží, u prázdného velkého kontejneru vlastní hmotnost. U vým nných nástaveb zapíše dále následující údaje: druh, vlastnický kód, kód výrobní skupiny, registra ní a kontrolní íslo vým nné nástavby, íslo tarifní položky zboží naloženého ve vým nné nástavb, vlastní hmotnost vým nné nástavby, hmotnost zboží, u prázdné vým nné nástavby vlastní hmotnost. Krom zápis výše uvedených, zapíše odesílatel do nákladního listu do sloupce. 31 délkový kód: Délkový kód Velikost Délka v anglických stopách do 6,15 m 25 od 6,16 do 7, od 7,83 do 9, od 9,16 do 13,75 70 náv sy Podmínky pro nakládání a vykládání velkých kontejner a vým nných nástaveb jsou uvedeny v P íloze II k RIV a podmínkách vyhlášených dopravcem v PTV. Dopravce na požádání informuje odesílatele o platných ustanoveních P ílohy II k RIV. 5

7 Odpov dnost za správné uložení velkého kontejneru nebo vým nné nástavby na voze má p epravce, který je podává k p eprav. Nakládkou se nerozumí jen uložení velkého kontejneru nebo vým nné nástavby na v z, ale ješt i dopl ující úkony, p edevším jejich upevn ní. Zjistí-li dopravce nesprávn uložený, p ípadn nezajišt ný velký kontejner nebo vým nnou nástavbu, odmítne zásilku p evzít k p eprav. P íjemce je povinen vrátit velký kontejner nebo vým nnou nástavbu v istém stavu. Dopravce za p ípadné ne istoty neodpovídá. Ložené uzavíratelné velké kontejnery a vým nné nástavby je odesilatel povinen podat k p eprav opat ené záv rami, které sám zav sí. Záv ra musí být taková, aby nemohla být otev ena bez zanechání stop po násilném otev ení. Pro ur ité p epravy m že dopravce s odesílatelem dohodnout upušt ní od zav šení záv ry. Druh záv r a zp sob použití stanoví podmínky vyhlášené dopravcem v PTV. Odesílatel zapíše do nákladního listu do sloupce pro pojmenování zboží po et, íslo a ozna ení záv r, zav šených podle p edchozího odstavce. 6

8 TECHNICKÉ PARAMETRY VELKÝCH KONTEJNER VK ISO Vn jší rozm ry (mm) Vnit ní rozm ry (mm) výška ší ka Délka výška ší ka délka Max. hmotnost brutto (kg) 1 A 2,438 2,438 12,192 2,197 2,260 11,990 30,480 1 AA 2,591 2,438 12,192 2,350 2,260 11,990 30,480 1 AAA 2,896 2,438 12,192 2,502 2,260 11,990 30,480 1 AX <2,438 2,438 12,192 <2,197 2,260 11,990 30,480 1 B 2,438 2,438 9,125 2,197 2,260 8,923 25,400 1 BB 2,591 2,438 9,125 2,350 2,260 8,923 25,400 1 BBB 2,896 2,438 9,125 2,502 2,260 8,923 25,400 1 BX <2,438 2,438 9,125 <2,197 2,260 8,923 25,400 1 C 2,438 2,438 6,068 2,197 2,260 5,854 24,000 1 CC 2,591 2,438 6,068 2,350 2,260 5,854 24,000 1 CX <2,438 2,438 6,068 <2,197 2,260 5,854 24,000 7

9 SCHVALOVACÍ ŠTÍTEK KBK Písmena jsou vygravírována, vyražena nebo jasn a spolehliv vyvedena jakýmkoli jiným zp sobem CSC - SAFETY APPROVAL 8 1. COUNTRY OF APPROVAL REFERENCE 5 2. DATE MANUFACTURED 3. IDENTIFICATION No 4. MAXIMUM GROSS WEIGHT... kg...lb ALLOWABLE STACKING WEIGHT FOR 1,8 g...kg...lb 6. RACKING TEST LOAD VALUE...kg...lb 7. END WALL STRENGHT 8. SIDE WALL STRENGHT 9. DATES OF EXAMINATIONS P i nakládání je t eba v novat zvýšenou pozornost údaj m uvedeným pod íslem 1 a Schvalující zem a íslo schválení schvalující zem musí být ozna ena znakem, používaným pro ozna ení zem p i registraci automobil v mezinárodním provozu. 2. Datum (m síc, rok) výroby. 3. Identifika ní íslo kontejneru ud leno výrobcem výrobní, nebo u existujících kontejner, u kterých výrobní íslo není známo, íslo ud lené schvalovacím orgánem. 4. Maximální hrubá (brutto) hmotnost (kg a lb). 5. P ípustná stohovací hmotnost p i zatížení 1,8 g (kg a lb). 6. Hodnota zatížení p i bo ní zkoušce na pevnost konstrukce (bo ní tuhost) (kg a lb). 7. Pevnost elní st ny uvádí se na štítku pouze v p ípad, jestliže bo ní st ny jsou vypo teny na zatížení nižší nebo vyšší o 0,6 než maximální p ípustné užite né zatížení, tj. 0,6 P. 8. Pevnost bo ní st ny uvádí se na štítku pouze v p ípad, jestliže bo ní st ny jsou vypo teny na zatížení nižší nebo vyšší než maximáln p ípustné zatížení užite né, tj. 0,6 P. 9. Datum (m síc a rok) pravidelné prohlídky (nap. 08/97). Toto datum nesmí být v dob nakládky prošlé (tedy nap. kontejner s posledním datem prohlídky 08/97 nelze p epravovat v 9. m síci 97). 8

10 ŠTÍTEK NÁSTAVBY 1 Kód slu itelnosti s železni ním vozem 2,3 íslo profilu kombinované dopravy 4,5 Národní íslo spole nosti pro kombinovanou dopravu 6,7,8 íslo silni ní kombinované dopravy podniku uvnit národní spole nosti pro kombinovanou dopravu 9,10,11,12 Podnikatelské íslo silni ní nákladové jednotky v kombinované doprav 13 Schvalovací zna ka 14 íslo schválení k železni nímu provozu (nezávazné) 15 Sériové íslo ( íslice se dosazují odzadu) Význam ísel: 1,2,3 Technická ísla 4,5,6,7,8,9,10,11,12 Registra ní ísla 9

11 OPERÁTO I ZABÝVAJÍCÍ SE P EPRAVOU KONTEJNER Název firmy Adresa telefon fax BOHEMIAKOMBI spol. s r. o. Opletalova 6, Praha 1 Tel.: Fax: SKD INTRANS, a. s. Jana Želivského 2, Praha 3 Tel.: Fax: MAERSK INTERMODAL EUROPE s. r. o. Karla Engliše 519/11, Praha 5 Tel.: Fax: METRANS, a. s. Podleská 926, Praha 10 Tel.: Fax: Argo Bohemia s. r. o. Hybernská 20, Praha 1 Tel.: Fax: ERS Celní 1144, M lník Tel.: Fax:

12 KONTEJNEROVÉ TERMINÁLY Vlastník Adresa Tel. / Fax SKD INTRANS, a. s. P erov MAERSK METRANS, a. s. Praha Žižkov Želivského Praha 3 Žižkov M lník Celní M lník Praha Uh ín ves Podleská Praha 10 Uh ín ves Lípa nad D evnicí Zlín 11 Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: eské dráhy, a. s. Lovosice Ve výstavb 11

13 VOZY PRO KOMBINOVANOU DOPRAVU Musí spl ovat základní technické požadavky a to zejména: musí být vybaveny trny, které jsou schopné zajistit stabilitu velkých kontejner a vým nných nástaveb v prázdném i loženém stavu proti ú ink m bo ního v tru. Každá ást vozu, která vytvá í p ekážku nad rovinou nakládání musí být sklopná nebo výsuvná. Vozy musí být vybaveny samo- innou brzdou, která brzdí podle zát že a to pro každý podvozek p i rychlosti do 120 km/h. Tyto vozy mají max. výšku podlahy od 1150 do 1180 mm nad temenem kolejnice. Vybavení na tlumení náraz nebo bez tohoto vybavení (tyto vozy však mohou být použity pouze v ucelených vlacích). Vozy musí být schopné pojížd t oblouk o polom ru 75 m. Pro kombinovanou dopravu p i p eprav po železnici je možné na tratích v eské republice vid t železni ní vozy pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb: typ 1 podvozkové vozy krátké typ 2 podvozkové vozy 60 vhodné pro nápravový tlak 20 t, typ 2 a podvozkové vozy 60 vhodné pro nápravový tlak 22,5 t, typ 2 b podvozkové vozy delší než 60 vhodné pro nápravový tlak 22,5 t, typ 4 kloubové vozy 80 s t emi podvozky, nápravový tlak 20 t, typ 4a kloubové 80 s t emi podvozky, nápravový tlak 22,5 t, typ 5 dvounápravové vozy 40 dále vozy pro kombinovanou p epravu železnice silnice (pro p epravu náv s ) typ 1a, 1b podvozkové vozy s kapsou na p epravu náv s, vým nných nástaveb, pop. velkých kontejner. typ 4 podvozkové vozy se sníženou podlahou pro p epravu soupravy taha náv s. 1) P íklady za azení voz pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb do uvedených typ : k typu 1 pat í vozy ady Sgmmss a Sgjkkmmss. K voz m typu 2 pat í vozy Sgss, Sgjss, k typu 2 a pat í tyto ady voz Sgnss, k typu 2 b pat í vozy ady Sggnss, k typu voz 4 pat í podvozkové vozy 80 Sggoss (nápr. tlak 20 t), max. hmotnost vozu 27 t, vozy typu 4 a jsou podvozkové kloubové vozy delší než 80 se t emi podvozky (Sggnoss), vozy typu 5 jsou dvounápravové typu Lgss. 2) vozy pro p epravu silnice železnice k typu voz 1 pat í vozy kapsové pro p epravu velkých kontejner a vým nných nástaveb uchopitelných kleštinami ady Sdgkkmss, typ 4 jde o podvozkové vozy pro p epravu silni ních vozidel ady Saadkms. 12

14 Nákladní vozy pro kombinovanou dopravu, které spl ují mezinárodní technické podmínky pro provoz jsou ozna eny na podélníku vozu zna kou, která má tvar trojúhelníku a uvnit je umíst no písmeno. Tyto ozna ení jsou: P kapsové železni ní vozy typu 1a a 1b (1) s podp rou, C železni ní vozy pro p epravu VK a VN, N kapsové železni ní vozy pro p epravu náv s, K, R, T systém železni ních podvozk s adaptérem, B nosné vozy. Jednotky kombinované dopravy V kombinované doprav se používají tyto nákladové jednotky: velké kontejnery, vým nné nástavby, náv sy, náv sy na železni ních podvozcích Schválené rozm ry pro silni ní vozidla podle evropských zákon zp sobují, že p i p eprav t chto vozidel a nákladových jednotek dochází k p ekro ení ložné míry. P eprava se proto uskute uje po železni ních tratích, které jsou kodifikovány pro kombinovanou dopravu. Trasy se ozna ují kódovými písmeny P C, nap íklad P/C 341, P/C 22. Je též povolena odd lená kodifikace tras. V p ípad, kdy výkyvné vlastnosti naložených jednotek na pneumatikách (náv sy) vyžadují omezení, použije se toto u kódové trasy P. Kodifikaci tras provádí každá železnice podle vlastních pravidel. Za základ se berou profily rohových výšek st echy nad základní rovinou. Takto existuje 100 profil, které jsou íslovány ve výškové stupnici po 10 mm od 00 do 99 (do ší ky 2550 mm) a od 330 do 429 (od ší ky 2550 mm). Všechny nákladové jednotky se ozna ují štítky s uvedením kódového ísla. Na základ údaj na tomto štítku a druhu vozu, na kterém jsou naloženy, se ur uje, zda je zásilku možné p epravit po ur eném tra ovém úseku. 13

15 ADY VOZ PRO KOMBINOVANOU DOPRAVU Vozy pro nedoprovázenou kombinovanou dopravu Pro kombinovanou nedoprovázenou dopravu bylo vyrobeno v Evrop zhruba kolem 90 ad voz. Na našem území se nejvíce vyskytují následující ady voz : a) staršího data výroby 1) Sgs (Pasy pro mezinárodní p epravu nevhodné, prozatím ud lena výjimka pro železnice ŽSR, PKP), 2) Sgjs (Kas), b) spl ující technické parametry pro mezinárodní kombinovanou dopravu: 1) Sgnss...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 2) Sdgmss...4 nápravový kapsový v z, 3) Sdgmnss...4 nápravový košový v z, 4) Lgs...2 nápravový plošinový v z, 5) Lgss...2 nápravový plošinový v z, 6) Sgjns...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 7) Sdgkkmss...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 8) Sgss 4. skupiny...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 9) Sggmrss...6 nápravový kloubový kontejnerový v z, 10) Sggors...6 nápravový lánkový kontejnerový v z, 11) Sggoss...6 nápravový lánkový kontejnerový v z, 12) Sgmmns...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 13) Sgmmnss...4 nápravový podvozkový kontejnerový v z, 14) Sggmrss 90 CZ...6 nápravový kloubový kontejnerový v z, 15) Sggmrrss nápravový kloubový kontejnerový v z, 16) Sggmrss nápravový kloubový kontejnerový v z. Z t chto voz vlastní D ady Sggmrss 90, Sgnss, Sgjs a Sgs. 14

16 Vysv tlivky písmenného ozna ení voz : S a se 6 nápravami (2 t ínápravové podvozky) aa s 8 nebo více nápravami b nosný v z pro st ední pa-kontejnery d za ízený pro p epravu silni ních vozidel bez patra (1) e za ízený pro p epravu silni ních vozidel s patrem f zp sobilý pro p epravu tunelem a pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií ff zp sobilý pouze pro p epravu tunelem s Velkou Británií fff zp sobilý pouze pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií g za ízený pro p epravu kontejner o celkové délce do 60 stop v etn gg za ízený pro p epravu kontejner o celkové délce v tší než 60 stop j se za ízením na tlumení náraz m ložná délka vozu (jednotky) ze dvou ástí ložná délka 27 m a více mm ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka do 22 m n se 4 nápravami: ložná hmotnost více než 60 t se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost více než 75 t o ze 3 ástí oo ze 4 nebo více ástí p beze st n r lánkový v z rr vozová jednotka (1) vozy, které mohou p epravovat krom kontejner a vým nných nástaveb také silni ní vozidla, se ozna í mimo vedlejšího písmenného ozna ení g, pop. gg i vedlejším adovým ozna ením d. 15

17 L a aa f ff fff g j m mm o oo r lánkový v z vozová jednotka zp sobilý pro p epravu tunelem a pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií zp sobilý pouze pro p epravu tunelem s Velkou Británií zp sobilý pouze pro prámovou p epravu (trajekt) s Velkou Británií za ízený pro p epravu kontejner se za ízením na tlumení náraz ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka od18 m v etn do 22 m ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka do 18 m ze 3 ástí ze 4 nebo více ástí ložná délka vozu (jednotky) ze 2 ástí ložná délka 27 m a více K g j k kk l m mm n za ízený pro p epravu kontejner se za ízením na tlumení náraz ložná hmotnost do 20 t ložná hmotnost od 20 t v etn do 25 t bez klanic ložná délka od 9 m v etn do 12 m ložná délka do 9 m ložná hmotnost více než 30 t 16

18 Stru né charakteristiky t chto voz : Sgnss 4nápravový kontejnerový v z ísla voz (interval): Ur en pro p epravu velkých kontejner podle UIC a 2 a vým nných nástaveb podle UIC na mezinárodních tratích o rozchodu 1435 mm. Technický popis Kostra spodku vozu je rámové konstrukce skládající se ze dvou vn jších podélník prom nné výšky spojených p í níky a elníky v nosný rošt. Na vn jších podélnících je rozmíst no 28 ks sklopných fixa ních prvk, které slouží k upevn ní kontejner a vým nných nástaveb. Dvounápravový podvozek typu Y 25 L/Rssl s rozvorem dvojkolí 1800 mm a pr m rem kol 920 mm je s. výroby. Ru ní brzda je ovládaná ze zem. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu...20 t ložná hmotnost...70 t hmotnost na nápravu...22,5 t max. rychlost km/h 17

19 Sdgmss 4nápravový kapsový v z ísla voz (interval): 4591 Ur en pro p epravu sedlových náv s podle UIC p íloha 3, p estavitelných sk íní, upevnitelných sklopnými epy a velkých kontejner na mezinárodních tratích o rozchodu 1435 mm. Technický popis Kostra spodku vozu je rámové konstrukce skládající se ze dvou vn jších podélník. Zde je rozmíst no 12 ks fixa ních prvk, které slouží k upevn ní vým nných nástaveb a kontejner. Na p edstavku vozu se nachází posuvné sedlo ur ené k zajišt ní sedlových náv s. V z má pevnou podlahu, náv sy musí mít speciáln zesílenou kostru. Podvozky typu Y 25 Lssi-f jsou vybaveny ru ní po ádací brzdou. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm výška sedla pro náv sy mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost t hmotnost na nápravu... 22,5 t max. rychlost p i hmotn. na nápr. 18 t km/h p i hmotn. na nápr. 22,5 t km/h 18

20 Sdgmnss 4nápravový košový v z ísla voz (interval): 4587 Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb v ucelených vlakových soupravách. Technický popis Kostra spodku vozu je ocelová sva ovaná konstrukce skládající se ze dvou vn jších podélník prom nné výšky spojených p í níky a elníky v nosný rošt. Na vn jších podélnících je rozmíst no 28 ks sklopných ep, které slouží k uchycení vým nných nástaveb a kontejner na voze. Na každém ele vozu je levá stupa ka s výsuvným madlem. Ve st ení ásti vozu je z obou stran žeb ík umož ující výstup na v z a p echod na druhou stranu vozu. V z má odnímatelnou podlahu (koš). Koš se vyjme z vozu, taha s náv sem najede do koše a koš i s náv sem se vloží do vozu. Náv sy nemusí mít speciáln zesílenou kostru. Podvozky typu Y 25 Ls (s) d 1 umož ují nejvyšší provozní rychlost 120 km/h. jsou vybaveny ru ní po ádací brzdou. Možnost použití vozu pro p epravy trajekty. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu...20 t ložná hmotnost...70 t hmotnost na nápravu...22,5 t max. rychlost (20 t/nápr.) km/h (22,5 t/nápr.) km/h vým nných nástaveb skup. 1, 2, 3, 3A, 4 Typ Ambrogio 4 max mm 19

21 Lgs 2nápravový plošinový v z ísla voz (interval): 4416, 4423, Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 30, 40, Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost... 28,5 t hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 20

22 Lgss 2nápravový kontejnerový plošinový v z ísla voz (interval): 4437 Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 30, 40, vým nných nástaveb skup. 1, 2, 3, 3A, 4 Typ Ambrogio 4 max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...28,5 t / 120 km/h...33,5 t / 100 km/h hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 21

23 Sgs 4nápravový podvozkový v z ísla voz (interval): , 4545, 4547 Ur en pro p epravu kontejner, silni ních vozidel, výrobk strojírenských a hutnických. Technický popis V z je vybaven d ev nou podlahou, 2 elními st nami o výšce 600 mm, po každé stran podélníku je osazeno 8 sklopných klanic, sklopné upev ovací prvky pro p epravu kontejner. Možno p epravovat kontejnery ISO 1A, 1B, 1C, 1D. Pro mezinárodní p epravu nevyhovuje povolena výjimka do r Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost t hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 22

24 Sgjs 4nápravový podvozkový plošinový v z ísla voz (interval): Ur en pro p epravu kontejner a silni ních vozidel. Technický popis V z je vybaven d ev nou podlahou, po každé stran podélníku je osazeno 8 sklopných klanic, sklopné upev ovací prvky pro p epravu kontejner. Možno p epravovat kontejnery ISO 1A, 1B, 1C, 1D. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...54,5 t hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 23

25 Sgjns 4nápravový podvozkový plošinový v z ísla voz (interval): 4559 Ur en pro p epravu kontejner a silni ních vozidel. Technický popis V z je vybaven d ev nou podlahou, po každé stran podélníku je osazeno 8 sklopných klanic, sklopné upev ovací prvky pro p epravu kontejner. Možno p epravovat kontejnery ISO 1A, 1B, 1C, 1D. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm ložná délka mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost... 56,5 t hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 24

26 Sgss 4nápravový podvozkový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4549, 4550, Ur en pro p epravu kontejner a vým nných nástaveb. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 30, 40 max 60 vým nných nástaveb skup. 1, 3A, 4 Typ max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...61,0 t / 100 km/h hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 25

27 Sgmmns 4nápravový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4508 Ur en pro p epravu kontejner. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner 20, 40 max. 40 Vým nné nástavby Skup. 1 max mm Skup. 4 max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm, vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost... 63,0 t / 100 km/h hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h Vozy jsou ur eny p ednostn pro p epravu mléka v tancích GC. 26

28 Sggmrss 90 CZ 6nápravový kloubový kontejnerový v z ísla voz (interval) 4961 Základní technická data rozchod mm, délka vozu mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm ložná délka mm pr m r dvoukolí mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu...29,8 t ložná hmotnost v režimu s...105,2 t ložná hmotnost v režimu ss...90,2 t hmotnost na nápravu v režimu s...22,5 t hmotnost na nápravu v režimu ss...20,0 t max. konstruk ní rychlost km/h p i 20,0 t/nápr. max. konstruk ní rychlost km/h p i 22,5 t/nápr. ší ka spodku vz (ložená) mm

29 Sggmrss 90 6nápravový lánkový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4961 Základní technická data rozchod mm délka vozu mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vzdálenost oto ných ep mm vlastní hmotnost vozu t ložná hmotnost... 88,0 t hmotnost na nápravu... 22,5 t max. rychlost km/h 28

30 Sggmrss 104 6nápravový lánkový kontejnerový v z VK 20 VK 20 Vým. nást. Vým. nást. VK 40 VK 40 Vým. nást. Vým. nást. Vým. nást. Vým. nást. 29

31 Sggmrrss 2jednotkový kontejnerový v z ísla voz (interval): 4931, 4932, 4942 Ur en pro p epravu kontejner. Technický popis Možnost nakládky velkých kontejner všech typ max Vým nné nástavby všechny typy max mm Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost ,3 t / 120 km/h ,3 t / 100 km/h hmotnost na nápravu t max. rychlost km/h 30

32 Sfggmrrss 2jednotkový kontejnerový v z Ur en pro p epravu kontejner. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu kg ložná hmotnost...88,0 t / 120 km/h hmotnost na nápravu...20 t max. rychlost km/h 31

33 Vozy pro doprovázenou kombinovanou dopravu Saads jednotkový nízkopodlažní v z pro p epravu silni ních vozidel ísla voz (interval): 4911 Ur en pro p epravu silni ních vozidel. Základní technická data rozchod mm délka vozu p es nárazníky mm výška ložné plochy nad temeno kolejnice mm vlastní hmotnost vozu... 38,0 t ložná hmotnost... 88,0 t hmotnost na nápravu... 20,0 t max. rychlost km/h 32

34

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 P í r u k a o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 I. ÚVOD A POPIS (1) Dnem 1.5.2004 se eská republika stala lenem Evropských spole enství

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

Trh bydlení v R - financování

Trh bydlení v R - financování U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA:

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis )

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 5408_13.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) Všeobecn Poplatníkem dan silni ní je fyzická nebo právnická osoba, která - je

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Letecké p ístroje. Obsah

Letecké p ístroje. Obsah Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Provozní návod Interroll ZoneControl

Provozní návod Interroll ZoneControl Provozní návod Interroll ZoneControl Chapter-ID: Verze Provozní P eklad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel.: +49 2193 23 0 Fax:

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WORKSHOP PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ OBSAH PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE: DŘEVĚNÉ MOSTY V SOUČASNOSTI........2 1 ÚVOD..2 2 MATERIÁL....................................................................................2

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Superb Asi tak t i roky života strávíte v aut. Vybírejte proto s rozvahou. Nová ŠKODA Superb. Bez cestování si už dnešní sv t asi nikdo z nás nedovede p edstavit. I když Vám p

Více