VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ANDREA PORTOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ANDREA PORTOVÁ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ANDREA PORTOVÁ

2 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

3 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, Praha 5 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Logistika v zahraničním obchodě, její význam Červen / 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Andrea Portová / KLZ06 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA Ing. František Janatka, CSc. JMÉNO VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROHLÁŠENÍ STUDENTA Prohlašuji tímto, že jsem zadanou bakalářskou práci na uvedené téma vypracovala samostatně a že jsem ke zpracování této bakalářské práce použila pouze literární prameny v práci uvedené. Datum a místo: Praha, podpis studenta PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu bakalářské práce, za metodické vedení a odborné konzultace, které mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce.

4 Logistika v zahraničním obchodě, její význam Logistics in foreign Trade, the Importance Autor: Andrea Portová

5 Souhrn: Tato bakalářská práce se zabývá procesem a problematikou vývozní dokumentace nutné k zajištění exportu piva do Spojených států amerických zajišťovanou pražskou pobočkou pivovarnické společnosti Anheuser-Busch InBev. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti logistiky, jejím významu pro zahraniční obchod a je popsána nutná dokumentace pro kontejnerovou přepravu. V analytické části byly definovány nedostatky současného procesu uplatňovaného ve firmě InBev v Praze a navrhnuta řešení, která zajistí splnění aktuálních bezpečnostních opatření (pravidlo ISF 10+2) a celou proceduru vývozní dokumentace připravovanou ve firmě InBev zefektivní, tak, aby zákazník nebyl dotčen prodloužením dodacích termínů nebo dokonce vrácením zboží. Návrhy by měly zabránit nejen vysokým penalizacím ze strany celních orgánů USA, ale i zabránit poškození dlouho budované značky společnosti a jejích produktů. Summary: This final thesis examines the processes and procedures related to export documentation, required for large volume export of beer to the United States of America, provided by the local Prague branch of Anheuser Busch InBev breweries group. The theoretical part describes the basic principles of logistics, the crucial importance of effective logistics for foreign trade, as well as the particular details of documentation required for large volume, international container freighting. The analytical section defines the inefficiencies of the existing processes used at the Prague based company InBev, and proposes solutions to these, which will ensure the fulfillment of current security requirements (directive ISF 10 2). The thesis proposes improvements of various processes, with particular focus on export documentation, to minimize the risks of longer delivery times, or even the return of goods, both extremely detrimental to customer relations, and subsequently revenue. The proposed improvements will avoid high penalizations by US customs, while enhancing the reputation of the company and its products available on time.

6 Klíčová slova: Logistika, zahraniční obchod, dokumentace, kontejnerová doprava, bezpečnostní opatření. Keywords: Logistics, international trade, container transport, brewer, border security, importer security filing. JEL Classification: R410 - Transportation, Demand, Supply, and Congestion; Safety and Accidents; Transportation Noise F100 - Trade: General

7

8 Obsah 1 Úvod Cíle práce Metodika Teoretická část Vymezení pojmu logistika Význam logistiky v zahraničním obchodě a aktuální trendy Smluvní zajištění přepravních operací Dokumenty v mezinárodním obchodě Dodací podmínka a INCOTERMS INCOTERMS Kontejnerová přeprava Druhy kontejnerů Hlavní přístavy v Evropě Konosament Bill of Lading (B/L) Funkce konosamentu Druhy konosamentů Obsah konosamentu a jeho náležitosti FIATA konosament (FBL) Bezpečnostní opatření Analytická část Představení společnosti - historie Pivovar Beck s and Co Brémské přístavy Přístav New York/New Jersey InBev Praha Logistická administrativa Dokumentace pro vývoz do USA Uzavírání přepravních smluv v námořní dopravě Bezpečnostní opatření a jejich aplikace v InBev hod Manifest Pravidlo ISF

9 3.6.3 Současná procedura Nedostatky a navrhovaná zlepšení ve společnosti InBev Doporučení navrhovaná k realizaci Závěr...30 Literatura...32 Přílohy...34

10 Seznam zkratek: B/L CBP EDI ETA ETD FIATA ICC Bill of Lading námořní konosament, zasílatelský přepravní dokument U.S. Custom and Border Protection Electronic Data Interchange elektronická výměna dat estimated time of Arrival, očekávané datum příjezdu (lodi) estimated time of departure, očekávané datum odplutí (lodi) Mezinárodní federace zasilatelských sdružení Mezinárodní obchodní komora INCOTERMS International Commercial Terms ISF MTO TEU Importer Security Filing Multimodal Transport Operator - operátor multimodální přepravy Twentyfoot Equivalent Unit, základní mezinárodní jednotka používaná v kontejnerových přepravách k vyjádření kapacity (objemu, velikostí) kontejnerů ZFIN automaticky generovaná elektronická zpráva s údaji o objednávce vytvořená InBevem a zasílaná celnímu agentovi

11 1 Úvod Zvolené téma logistiky a jejího významu v zahraničním obchodě je velmi aktuální problematikou, neboť bez optimálně zvoleného a nastaveného systému logistiky nelze kvalitně realizovat téměř jakoukoli obchodní činnost. V rámci zahraničního obchodu je otázka významu logistiky o to složitější, protože je nutné dodržovat nejen vnitrostátní, ale také mezinárodní legislativní, bezpečnostní a další nařízení. Celá práce je rozdělena na část teoretickou a část analytickou. V části teoretické jsou nejprve definovány základní pojmy z oblasti logistiky, vysvětleny principy logistiky z hlediska smluvního zajištění při přepravě, dodacích podmínek. V rámci bakalářské práce je také popsán význam logistiky v mezinárodním obchodě v obecné rovině. Dále se práce zaměří na kontejnerovou přepravu a klíčovou dokumentaci, která s tímto druhem přepravy souvisí. Práce také zmiňuje hlavní evropské přístavy a hodnotí jejich význam v kontextu mezinárodní přepravy. Zmíněny budou také mezinárodní dodací podmínky INCOTERMS a problematika bezpečnostních opatření, vzniklých v návaznosti na teroristický útok na Světové obchodní centrum v USA, které vyvolalo mnoho změn v obchodní i v přepravní sféře. V analytické části bakalářské práce je problematika dokumentace analyzována a aplikována na konkrétním příkladu zajišťovatele logistických služeb. Vybrán byl významný potravinářský podnik, který má v České republice umístěno hlavní logistické centrum a kde se připravuje na denní bázi kompletní dokumentace potřebná k vývozu z jednotlivých výrobních závodů v oblasti střední Evropy. Jedná se o mezinárodní společnost Anheuser Busch InBev Česká republika, která zajišťuje tyto činnosti pro mateřské pivovary skupiny Anheuser Busch v Evropě. Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku vývozní dokumentace nutnou pro export piva z německého pivovaru v Brémách do USA, která se připravuje ve firmě InBev Czech v Praze. Pražská pobočka zajišťuje logistické činnosti v rámci mezinárodní pivovarnické skupiny Anheuser Busch InBev. Na podkladě srovnání s informacemi zjištěnými v teoretické části popisuje práce jejich uplatnění na konkrétním případě. Byly zdokumentovány nedostatky a navržena možná zlepšení, která by přípravu dokumentace, zejména dokumentaci nutnou pro splnění bezpečnostních předpisů v dané firmě, učinila efektivnější. 1

12 Dále jsou představeny cíle bakalářské práce včetně zvolené metodiky nejvhodnější pro naplnění stanovených cílů. 1.1 Cíle práce Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku vývozní dokumentace nutné pro vývoz piva z německého pivovaru do USA a připravovanou ve firmě InBev Czech a navrhnout určitá řešení, které celou proceduru zefektivní a zajistí splnění podmínek bezpečnostního opatření zavedené v nedávné době americkou vládní organizací. V závislosti na hlavním cíli byly pak definovány dílčí cíle práce: - v teoretické části popsat základní pojmy a principy v oblasti logistiky; - vysvětlit význam logistiky v zahraničním obchodě; - popsat dokumentaci nutnou k přepravě zboží kontejnerovou dopravou, zejména pak námořní konosament, dodací podmínky; - v analytické části pak na konkrétním případu vysvětlit aktuální bezpečnostní opatření a jejich aplikaci v konkrétní firmě; - identifikovat nedostatky a navrhnout proces, který zajistí včasné splnění podmínek nutných k hladkému průběhu celé obchodní transakce, kdy nedojde tak v konečném důsledku k posunutí dodacích termínů pro zákazníky. 1.2 Metodika Nejdříve byla pro teoretickou část vybrána a poté použita česká i zahraniční odborná literatura a internetové zdroje. Tím byly definovány základní pojmy a principy z oblasti logistiky, významu logistiky v zahraničním obchodě a zejména dokumentace potřebná k vývozu. Po prostudování příslušné literatury následovalo praktické řešení, kdy byl vybrán významný potravinářský podnik, který má v České republice umístěno hlavní logistické centrum a kde se připravuje na denní bázi kompletní dokumentace potřebná k vývozu z jednotlivých výrobních závodů v oblasti střední Evropy. Práce byla zpracována na podkladě šetření v dané společnosti, v průběhu roku Na základě rozhovoru s manažerem logistické administrace byly jednotlivé dokumenty zdokumentovány 2

13 a dále bylo zkoumáno, s jakými riziky v rámci vývozní dokumentace, především se zavedením bezpečnostních opatření, se společnost potýká. Výsledky šetření byly využity k návrhům ke zlepšení. Po studiu interní dokumentace byl s manažerem posouzen aktuální stav procesu a bylo navrženo několik změn v celé proceduře, které by zabránilo pozdnímu zaslání nutných dokumentů a tím nesplnění zadaných podmínek, tak, aby nedocházelo k finančním postihům či posunutí dodacích termínů s dopadem na konečného zákazníka. Výsledná stanoviska jsou popsána v analytické části bakalářské práce. 3

14 2 Teoretická část V teoretické části práce bude popsán význam logistiky v mezinárodním obchodě v obecné rovině, dále se pak práce zaměří na kontejnerovou přepravu a klíčovou dokumentaci, která s tímto druhem přepravy souvisí. Budou také zmíněny hlavní evropské přístavy a zhodnocen jejich význam. V neposlední řadě se bude práce věnovat také mezinárodním dodacím podmínkám INCOTERMS, jejich smyslu, významu a způsobu jejich využití. 2.1 Vymezení pojmu logistika Než se dostaneme k samotnému významu logistiky v mezinárodním měřítku, je potřeba si definovat, co vlastně pojem logistika znamená. Novák, Pernica, Svoboda a Zelený (2005, s. 120) uvádějí, že logistika je proces plánování, realizace a kontroly účinného, nákladově efektivního toku a slaďování zásob surovin, výrobních zásob a zásob hotových výrobků a souvisejících informací mezi místem vzniku a místem spotřeby. Dle Machkové, Černohlávkové, Sata a kol. (2010) se zjednodušeně řečeno jedná na jedné straně o pohyb hotových výrobků, obalů a odpadů, na straně druhé pak o poskytování logistických činností a služeb včetně pohybu informací. Cílem logistické činnosti je komplexní uspokojení specifických potřeb zákazníků v konkrétním místě a optimálním čase (Machková, Černohlávková, Sato a kol., 2010, s.143). 2.2 Význam logistiky v zahraničním obchodě a aktuální trendy Vzhledem k tomu, že v současnosti existuje v logistice velká konkurence, snaží se podle autorů Machková, Černohlávková, Sato a kol. (2010), poskytovatelé logistických služeb o neustálé zlepšování poskytovaných služeb a o hledání různých konkurenčních výhod, aby byli schopni ve svém oboru uspět. Podle autorů se jedná především o snahu poskytovat tzv. služby šité na míru každému jednotlivému klientovi, aby byla jejich spolupráce co nejefektivnější a docházelo k co možná nejvyšší úspoře nákladů. Právě v oblasti úspory nákladů dochází dle stejných autorů v současné době zpravidla k integraci logistických řetězců, aby bylo možné využít synergického efektu. 4

15 V současném moderním světě jsou hojně využívány informační technologie, které zajistí lepší kontrolu nad přepravovaným zbožím. Informace jsou cenným kapitálem každé společnosti a kvalitní komunikační a informační systém zaručí bezchybnost při plánování skladových zásob a expedování zboží a tím i konkurenční výhodu. Díky lepší koordinaci ať už informačních nebo materiálových toků se tak zrychluje a zpružňuje celý logistický proces. Jak uvádí Svoboda (2006) trend přesunu k velkým nadnárodním provozovatelům dopravy, kteří maji svoji působnost v mnoha světových regionech, se bude zrychlovat. Také podle stejného autora lze předpokládat, že v rozsáhlé míře budou od mezinárodních dopravců očekávány kvalitní integrované služby v oblastech celního odbavení, komplemetace a dekompletace zásilek apod. Svoboda (2006) dále říká, že v oblasti logistiky bude zásadní řešit systém elektronické výměny dat EDI. Na tom se shodují oba autoři Novák i Svoboda. Jak již bylo naznačeno v úvodní části, individuální řešení podle Machkové a kol. (2010) jen málokdy vede k úspěšnému řešení logistiky, v dnešní době je čím dál tím větší snaha o komplexní řešení problémů. David a Stewart (2010) říkají, že s růstem cestovního ruchu souvisí i uniformní preference spotřebitelů, které se stále více po celém světě navzájem podobají. Firmy pak musí za účelem uspokojení těchto zákazníků globálně expandovat, příblížit produkt zákazníkovi ať se nachází kdekoliv. Podle autorů často musí logističtí manažeři čelit problému, že věci, které fungují dobře v domácím prostředí, nefungují tak dobře v prostředí jiné země a to se může týkat např. infrastuktury, znalosti právního prostředí dané země atd. Proto je třeba tyto odlišnosti včas rozpoznat a řešit. David a Stewart (2010) tvrdí, že bez dostatečných znalostí infrastuktury určité země a znalosti dopravní cesty, které může ovlivnit mimo jiné např. způsob balení, může dojít k přepravním škodám, penalizaci či dokonce vrácení zboží zpět vývozci. Podle Branche (2006) mezinárodní obchod zvyšuje konkurenceschopnost a brání monopolu lokálních výrobců na domácím trhu. 5

16 2.3 Smluvní zajištění přepravních operací Jak uvádí Machková, Černohlávková, Sato a kol. (2010), na zajištění přepravy se podílejí zasílatelé (speditéři) a dopravci. Zasílatel má povinnost dopravu smluvně obstarat, nemusí ji ale sám realizovat. Zasílatelé pak zpravidla kromě smluvního obstarání přepravy nabízejí další navazující služby v podobě skladování, celního odbavení, pojištění, balení atd. Veškeré tyto zasílatelské služby jsou poskytovány v rámci tzv. zasílatelské smlouvy, ve které se dle autorů zasílatel zavazuje, že za úplatu, vlastním jménem, ale na účet příkazce a na jeho riziko obstará přepravu věci z místa odeslání do místa určení. Po uzavření smlouvy a převzetí zásilky zasílatelem k přepravě je pak příkazci vystaveno tzv. speditérské osvědčení (Forwarder s Certificate of Receipt FCR), po jejím odeslání pak také tzv. speditérské potvrzení (Forwarder s Certificate of Transport FCT). Autoři dále definují úlohu dopravce, který na rozdíl od speditéra zajišťuje přepravu vlastními dopravními prostředky, do smluvních vztahů s příkazci vstupuje vlastním jménem, na vlastní účet a riziko. Přeprava zásilky je realizována na základě smlouvy o přepravě věci, která dle autorů obsahuje závazek dopravce příkazci, že za úplatu (přepravné) přepraví určitou věc z místa odeslání do místa určení. Dopravce je potom povinen přepravu provést s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu nebo ve smluvené lhůtě. Machková, Černohlávková, Sato a kol. (2010) dále uvádí, že po uzavření smlouvy o přepravě věci, je vydán tzv. nákladní list (waybill), dokládající převzetí zásilky k přepravě. V námořní, říční a kombinované dopravě plní zpravidla legitimační funkci tzv. náložný list konosament (bill of lading). Ten ale na rozdíl od nákladního listu je obchodovatelným cenným papírem, který slouží také jako doklad, na základě kterého má pouze oprávněná osoba právo požadovat vydání zásilky a představuje tedy vlastnické právo k přepravované zásilce. 2.4 Dokumenty v mezinárodním obchodě Podle Machkové a kol. (2010) se podle složitosti mezinárodních obchodních případů mění i počet nutných dokumentů. 6

17 Můžeme je dle stejných autorů rozdělit podle funkce na dokumenty: - dokumenty obchodní (nabídka, objednávka, faktura, balící list atd.); - dokumenty pro celní účely (certifikáty, deklarace); - dokumenty přepravní a skladovací (potvrzení o převzetí zboží, speditérské potvrzení o odeslání, dispoziční dokumenty); - dokumenty platební a úvěrové (např. žádost o akreditiv, bankovní záruka, směnka, atd.); - dokumenty pojišťovací (pojistka, protokol o škodě, a další). Dokumenty dispoziční, jako například náložný list (Bill of Lading) budou podrobně rozebrány v kapitole 2.7 Konosament Bill of Lading B/L. Dle Branche (2006) se v současnosné době příprava dokumentů a jejich přenos uskutečňuje v elektronické podobě. Proto je většina exportérů nucena aktivně používat adekvátní počítačový software, který je použitelný v rámci celého oborového segmentu. Dle stejného autora mají exportéři online přístup k různým organizacím vydávající požadovanou dokumentaci či potvrzení, což urychluje a zefektivňuje společně s ovou korespondencí celý proces. Zde panuje shoda mezi autory Svoboda a Branch. 7

18 2.5 Dodací podmínka a INCOTERMS Jak uvádí Machková, Černohlávková, Sato a kol. (2010, s. 88) dodací podmínka určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a převzetím zboží. Podle stejných autorů se pak jedná především o: - způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu; - způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího; - další povinnosti stran při zajišťování dopravy, nakládky a vykládky zboží, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení apod. Je tedy nedílnou součástí kupní smlouvy, jelikož určuje mimo jiné, jaká výše nákladů vzniklých při dodávce zboží bude hrazena kupujícím a jaká naopak prodávajícím. V mezinárodním obchodě jsou zpravidla používána výkladová pravidla INCOTERMS (International Commercial Terms), které vydává Mezinárodní obchodní komora v Paříži. Tato pravidla byla poprvé vydána v roce 1936 a od té doby byla celkem sedmkrát pozměňována a inovována, a to v roce 1953, 1967, 1980, 1990, 2000, Nové verze ale zcela nenahrazují verze předchozí, proto je nutné u dodacích podmínek vždy uvádět, kterou verzi se dohodli smluvní strany při uzavření obchodu použít, například tedy nejaktuálnější INCOTERMS Dalším důležitým aspektem, který autoři Machková a kol. (2010, s. 89) uvádějí je, že INCOTERMS neřeší otázku přechodu vlastnictví ke zboží, ale pouze otázku přechodu nákladů a rizik, INCOTERMS totiž vycházejí ze zásady určování minimální povinnosti stran INCOTERMS 2010 Jak je ve stejném zdroji Machková, Černohlávková, Sato a kol. (2010) dále popsáno, počátkem roku 2010 vstoupila v platnost nejnovější verze těchto mezinárodních výkladových pravidel, která oproti starším verzím podchycuje současné trendy mezinárodního obchodu. INCOTERMS 2010 (2010) jsou tvořeny 11 doložkami, rozdělenými do 2 skupin podle způsobu přepravy. Pro všechny druhy přepravy je 8

19 určeno 7 doložek a pro námořní a vnitrozemskou vodní plavbu pak zbývající 4 doložky jak je uvedeno v následující tabulce. Tabulka 1 Doložky pro všechny druhy přepravy Doložky pro všechny druhy přepravy Doložka Anglické označení České označení EXW Ex Works (insert named place of delivery) Ze závodu (uveďte místo dodání) FCA Free Carrier (insert named place of delivery) Vyplaceně dopravci (uveďte místo dodání) CPT Carriage Paid to (insert named place of Přeprava placena do (uveďte místo destination) určení) CIP Carriage and Insurance Paid (insert named place Přeprava a pojištění placeny do of destination) (uveďte místo určení) DAT S dodáním do terminálu (uveďte Delivered at Terminal (insert named terminal at přístavní terminál nebo místo port or place of destination) určení) DAP Delivered at Place (insert named place of S dodáním do určitého místa destination) (uveďte místo určení) DDP Delivered Duty Paid (insert named place of S dodáním clo placeno (uveďte destination) místo určení) Zdroj: Incoterms (2010) Dále platí pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu v následující tabulce uvedené doložky. Tabulka 2 Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu Doložka Anglické označení České označení FAS Free Alongside Ship (insert named port of shipment) FOB Free on Board (insert named port of shipment) CFR Cost and Freight (insert named port of destination) CIF Cost Insurance and Freight (insert named port of destination) Zdroj: Incoterms (2010) Vyplaceně k boku lodi (uveďte přístav nalodění) Vyplaceně loď (uveďte přístav nalodění) Náklady a přepravné (uveďte přístav určení) Náklady, pojištění a přepravné (uveďte přístav určení) 9

20 Stejný zdroj pak také uvádí, že na rozdíl od starších verzí INCOTERMS 2010 obsahují 2 nové doložky, kterými jsou: - DAT Delivered at Terminal s dodáním do terminálu, tato doložka se používá především pro kontejnerovou přepravu, přičemž prodávající odpovídá za zásilku a hradí veškeré náklady spojené s její přepravou až do smluveného přístavu; - DAP Delivered at Place s dodáním do určitého místa, kupující přebírá odpovědnost za zásilku v místě určení a dále si také hradí náklady spojené s její vykládkou. 2.6 Kontejnerová přeprava Podle Nováka, Pernici, Svobody a Zeleného (2005) je kontejnerová přeprava v celosvětovém měřítku nejrozšířenější multimodální přepravou. Ta je definována jako přeprava, která využívá alespoň dva dopravní obory s využitím jednoho přepravního dokladu. Jedná se o doklad nazývaný náložný list, neboli konosament (B/L Bill of Lading), který je dnes představován FIATA B/L. Jak autoři dále uvádějí, kombinovanou přepravu nezajišťují přímo dopravci, ale tzv. operátoři MTO (Multimodal Transport Operator), kteří provozují kontejnerové terminály a překladiště, provádějí či zajišťují svoz a rozvoz zásilek, pronajímají přepravní prostředky (kontejnery), organizují ucelené kontejnerové vlaky atd. (Novák, Pernica, Svoboda a Zelený (2005, s. 262). Kontejnerová přeprava je realizována, jak již vyplývá z jejího názvu, prostřednictvím standardizovaných přepravních jednotek kontejnerů Druhy kontejnerů Jak uvádějí Machková, Černohlávková, Sato a kol. (2010), kontejnery dělíme podle přepravního objemu na: - dvacetistopé (20 feet) s kapacitou přepravit náklad o váze až kg a objemu 33,15 m 3 ; - čtyřicetistopé (40 feet) s kapacitou přepravit náklad o váze až kg a objemu 67,70 m 3. 10

21 Stejný zdroj dále popisuje, jak je kontejnerová přeprava v praxi organizována, a to následovně: - less than container load (LCL) jedná se o tzv. kusové zásilky, které jsou v přístavu odeslání kompletovány a sdružovány tak, aby byla co nejefektivněji využita kapacita daného kontejneru, a následně jsou odeslány do přístavu určení; - full container load (FCL) jedná se o tzv. celokontejnerové zásilky, kdy je zásilka natolik velká, ať už do objemu nebo hmotnosti, že je možné kontejner zcela zaplnit. Jak uvádějí Novák, Pernica, Svoboda a Zelený (2005, s. 264) základní mezinárodní jednotkou používanou v kontejnerových přepravách k vyjádření kapacity (objemu, velikostí) kontejnerů je tzv. Twentyfoot Equivalent Unit TEU, přičemž platí, že 1 TEU = 1 20 kontejner řady ISO 1 C. Výše zmiňovaní autoři pak také dále kontejnery dělí podle druhu na - univerzální neboli skříňové kontejnery; - open top neboli kontejnery s otevřeným vrchem; - výsypné kontejnery; - bulk kontejnery pro hromadný suchý substrát; - plošinové kontejnery; - nádržkové kontejnery s vestavěnou cisternou; - izotermické kontejnery bez chladících agregátů; - chladící kontejnery s chladícími nebo temperujícími agregáty Hlavní přístavy v Evropě Podle Nováka (2005) byly námořní přístavy vždy vnímány jako centra světového obchodu, ve kterých sídlily mimo jiné komoditní burzy, banky, pojišťovny a jiné finanční ústavy zde zakládaly své pobočky. Dále zde vznikala svobodná bezcelní pásma a rozsáhlé bezcelní zóny, striktně oddělené od státních území. 11

22 Námořní přístavy autor dělí podle účelu na: - zbožové (nakládací, vykládací); - kontejnerové. Jak Novák (2005) dále uvádí, námořní přístavy jsou také posuzovány dle své velikosti, a to na základě počtu přeložených tun za 1 rok u hromadných substrátů nebo dle přeložených TEU za 1 rok u kontejnerových terminálů. Na základě tohoto kritéria je největším evropských přístavem Rotterdam, dále jsou pak ostatní evropské přístavy řazeny co do velikosti následovně: Hamburk, Antverpy, Brémy, Gioia Tauro, Felixstowe, Algeciras, Valencia, Le Havre, Janov, Barcelona, La Spezia. Za zmínku stojí i rychlým tempem se rozrůstající přístavy v Asii, největším je přístav Singapur. Přístav Brémy bude představen dále v analytické části této práce. 2.7 Konosament Bill of Lading (B/L) Nejvýznamnějším dokladem v rámci námořní dopravy je bezesporu tzv. konosament, nebo-li náložný list. Jak uvádí Novák (2005), první dokumenty podobné dnešním konosamentům se objevily již v dobách římského impéria při přepravě obilí. S příchodem kapitalismu a snahou navazování vztahů se vzdálenějšími destinacemi začínalo docházet k tomu, že zboží bylo předáváno k přepravě i jiným subjektům, které se za úplatu zabývaly dopravou cizích zásilek. Z tohoto důvodu také vyvstala potřeba vystavovat dokument, který by potvrzoval převzetí zboží k přepravě a zároveň závazek, že bude tato zásilka v přístavu určení předána kompetentní osobě. Jednalo se tak o první prototypy konosamentů Funkce konosamentu Jak dále Novák (2005) uvádí, plní konosament následující základní funkce: - potvrzení o převzetí zboží; - důkaz o dopravní/přepravní smlouvě; - cenný a obchodovatelný papír. 12

23 Tzv. gesce, neboli potvrzení rejdaře o převzetí zboží na loď je v listinné podobě konosamentu vyjádřena slovy Shipped on Board nebo také Received for Shipment. Podle Nováka (2005) se tím stvrzuje, a to buď kapitánem nebo jeho agentem, že přijali nebo naložili určité množství zboží k přepravě. Stejně tak se rejdař zavazuje, že vydá zboží v přístavu určení ve stejném stavu a množství, které uvádí konosament. Co se týče jeho další funkce, jakožto důkazu o dopravní či přepravní smlouvě, autor k tomu píše, že konosament sám o sobě není dopravní/přepravní smlouvou, ale vzhledem ke skutečnosti, že byl vystaven, je důkazem o její existenci. K ukončení takovéto přepravy pak tedy dochází při převzetí zboží oprávněnou osobou, která předloží rejdaři originál konosamentu. Zároveň konosament obsahuje základní práva a povinnosti dopravce a odesílatele. Konosament je tedy jako cenný papír podle Nováka (2005) dokladem legitimačním, prezentačním a dispozičním Je obchodovatelným cenným papírem v tom případě, je-li vystaven na řad nebo na doručitele. Právě v převoditelnosti na další osobu spočívá jeho obchodovatelnost. V souvislosti s jeho funkcí jako dispozičního dokumentu je třeba důsledně odlišovat pojmy náložný a nákladní list. Originál náložného listu, tedy konosamentu, opravňuje jeho držitele k tomu, aby zásilku od rejdaře vyzvedl, rejdař je povinen mu po jeho předložení zásilku vydat. Na druhé straně nákladní listy nejsou obchodovatelnými cennými papíry a v jejich případě jde podle Nováka (2005, s. 329) o oprávnění k disponování se zásilkou, resp. o právo nakládat se zásilkou. Toto právo náleží odesílateli nebo také dopravci, záleží na podmínkách, které jsou stanovené v dopravní nebo přepravní smlouvě. Na rozdíl od náložného listu nákladní list dostane příjemce od dopravce až ve chvíli, kdy mu zásilku předá v místě určení. Slouží tak i jako dokument, který si dopravce nechá od příjemce potvrdit jako důkaz o doručení zásilky Druhy konosamentů Jak Novák (2005) dále uvádí, dělíme konosamenty podle převoditelnosti: - na řad (Order B/L) - je nejčastěji využívaným druhem konosamentu, je plně obchodovatelný a převádí se za pomoci indosace, neboli rubopisu, což znamená, že každý naloďovatel (Shipper), který postupuje konosament dalšímu subjektu (bance, příjemci apod.), musí zadní stranu konosamentu opatřit tzv. žírem; 13

24 - na jméno (Named) jak vyplývá z jeho názvu, jedná se o konosament vystavený na jméno příjemce, není tedy možné ho převádět rubopisem, lze ale k jeho převodu využít tzv. cesi, tj. právní listinu o postupu práv vyplývající z dokumentu; - na doručitele (Bearer B/L) tento druh konosamentu je nejméně častý, rejdař je po jeho předložení povinen vydat zboží jakékoliv osobě, která se jím prokáže. Pokud se na konosament díváme z hlediska nalodění a přijetí zboží, dělí je autor následovně: - konosament palubní (On Board) je vystavován na zboží skutečně přijaté; - konosament přejímací (Received for Shipment) na rozdíl od palubního konosamentu je pouze potvrzením dopravce, že zboží bylo převzato k nalodění a že byl zajištěn lodní prostor. Mezi další druhy konosamentu pak podle Nováka (2005) také patří: - průběžný konosament (Throught B/L) využívá se v multimodální dopravě, kdy je zásilka přepravována dvěma nebo více dopravci; - společný konosament (Joint B/L) je využíván, pokud se na přepravě zásilky podílí více rejdařů; - sběrný konosament (Groupage B/L) jedná se o palubní konosament, na základě kterého se hromadně přepravuje několik menších zásilek za účelem úspory nákladů Obsah konosamentu a jeho náležitosti Novák (2005) se dále zmiňuje o základních náležitostech, které musí konosament obsahovat. Jedná se o následující údaje: - jméno lodi a rejdaře; - místo nalodění; - jméno odesílatele; - místo určení; 14

25 - jméno příjemce nebo na čí řad je konosament vystaven; - notifikační adresa; - název zboží, množství, objem a značka; - zjevný stav zboží a obalů; - dopravné/přepravné; - dobu a místo vydání konosamentu; - číslo a počet vydaných konosamentů; - podpis rejdaře, kapitána nebo agenta FIATA konosament (FBL) Dle Nováka (2005) je FIATA 1 konosament (FBL) nejvýznamnějším zasílatelským přepravním dokumentem pro multimodální přepravu, opírající se o tzv. Jednotná pravidla Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC). V souvislosti s ním je třeba důsledně rozlišovat 2 subjekty, které se na této multimodální přepravě podílejí, a to zasílatelé a operátoři MTO. MTO totiž dle Nováka (2005) nejedná jako zasílatel, ale vystupuje vlastním jménem na vlastní účet. Nejedná tedy na straně přepravce, ale je zde vůči němu obchodním partnerem. MTO ručí za zboží po celou dobu přepravy a přebírá na sebe také plnou odpovědnost za její realizaci. Pokud se tedy zasílatel rozhodne vystupovat jako MTO, přechází na něj odpovědnost za dodání zboží až na místo určení, ať už přepravu uskuteční sám nebo jiný dopravce. FIATA FBL je obchodovatelným cenným papírem, který opravňuje držitele jeho originálu k vyzvednutí zásilky. V tištěné podobě má bleděmodrou barvu, musí být vystaven v angličtině, němčině nebo francouzštině, dále obsahuje v případě České republiky emblém Svazu spedice a logistiky, jakož to řádného člena FIATA, a kódové označení státu CZ. Tyto konosamenty se vystavují v několika originálech, přičemž jednotlivé originály jsou pak na přední straně očíslovány, aby bylo zřejmé, o kolikátý originál se jedná. 1 FIATA Mezinárodní federace zasilatelských sdružení založena r

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS 1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky) představují soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 13.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Studijní a informační materiály

Studijní a informační materiály INCOTERMS 2000 1. Úvod Na počátku každého obchodu, zahraničního i tuzemského, existuje zpravidla smlouva (kontrakt), tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran,

Více

1 EXW rizika náklady EXW (ex works) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamţikem, kdy prodávající dá zboţí k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 1 Literatura Mezinárodní obchodní operace, 5. aktualizované vydání, Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv Nákladní doprava

Více

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11.

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová síť přes

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 1 Mezinárodní obchodní operace, 6. aktualizované a doplněné vydání, Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv, 2014 Nákladní

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 3

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 3 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 3 Námořní doprava a přeprava Je provozována lodními společnostmi buď jako liniová nebo trampová. Liniová je pravidelná doprava podle jízdního

Více

Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou

Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou Jan Drabina, Business Development Manager 9. 12. 2015 09/12/15 Kühne + Nagel globální logistická síť: Celosvětová síť více

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz Obsah přednášky Základní druhy obchodní dokumentace Smlouvy

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu Přednáška č.10 Cenová politika v mezinárodním marketingu Pojem mezinárodní cenová politika Cena - je peněžní částka účtovaná za výrobek službu nebo jeho hodnotu, kterou zákazníci mění za užitek z užívání

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

KONFERENCE DHL GLOBAL FORWARDING. Kamil Kuzba Head of Marketing & Sales Praha, 10. května 2016

KONFERENCE DHL GLOBAL FORWARDING. Kamil Kuzba Head of Marketing & Sales Praha, 10. května 2016 KONFERENCE DHL GLOBAL FORWARDING Kamil Kuzba Head of Marketing & Sales Praha, 10. května 2016 Časový harmonogram 16:00 Letter of Credit - Bezpečné obchodování i v neznámých zemích. 16:30 Coffee break 16:45

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014 1. Předmět Předmětem těchto obchodních podmínek jsou dodávky metylesteru mastných kyselin (dále též jen FAME nebo zboží )

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Přepravní systémy kusových zásilek Marie Jedličková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Přepravní systémy kusových zásilek Marie Jedličková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Přepravní systémy kusových zásilek Marie Jedličková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o.

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. www.zajdo.cz Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o podrobnější informace o naší společnosti a dovolte nám tedy, abychom se stručně

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Indie logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 17.srpna 2015

Indie logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 17.srpna 2015 Indie logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 17.srpna 2015 INDIE, o velikosti menšího kontinentu a nejlidnatější země na světě a rychle se rozvíjející hospodářská velmoc (BRIC), patří k významným

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obsah. Preambule... XI. Úvod... XIII. Teorie a metody... XV. Seznam obrázků a tabulek... XXV

Obsah. Preambule... XI. Úvod... XIII. Teorie a metody... XV. Seznam obrázků a tabulek... XXV Obsah Preambule... XI Úvod... XIII Teorie a metody... XV Seznam obrázků a tabulek... XXV 1. Termíny, údaje a jednotky používané v námořní dopravě a přepravě.... 1 1.1 Vymezení základních pojmů.... 1 1.2

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Dokumenty v mezinárodním obchodním a platebním styku popis a typologie

Dokumenty v mezinárodním obchodním a platebním styku popis a typologie Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce do předmětu Právo mezinárodního obchodu Dokumenty v mezinárodním obchodním a platebním styku popis a typologie Vyučující: prof. JUDr.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2, Pavel Mazač 3 Anotace: Příspěvek se zabývá popisem kritických míst v technologickém

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 20. března 2013 Čj. ČTÚ-7 673/2013-610/IV. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Působnost Nebude-li s nákupním oddělením společnosti Valeo (dále jen Nákupní oddělení ) dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné obchodní podmínky na veškeré nákupy výrobků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě COKOLIV, ODKUDKOLIV A KAMKOLIV Po moři či vzduchem. Malé i nadrozměrné. LETECKÁ PŘEPRAVA KURÝRNÍ SLUŽBY KUSOVÉ NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY - LCL NADMĚRNÁ A SPECIÁLNÍ DOPRAVA

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV ve VDO akceptované CS ČR

Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV ve VDO akceptované CS ČR Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV ve VDO akceptované CS ČR 1. Úvod 2. Doprava z DS na jedno místo stočení bez dalšího prodeje ve VDO 2.1. Vlastní zboží 2.2. Zboží

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV ve VDO akceptované CS ČR

Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV ve VDO akceptované CS ČR Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV ve VDO akceptované CS ČR 1. Úvod 2. Doprava z DS na jedno místo stočení bez dalšího prodeje ve VDO 2.1. Vlastní zboží 2.2. Zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Než odcestujete do Číny Kritéria pro výběr partnera před osobní návštěvou 1. Posouzení podle dodacích a platebních podmínek 2. Cenová kalkulace 3. Ochrana

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Systém řízení kvality v praxi konkrétní organizace v oblasti zaměřené na zákazníka TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY PŘÍPADOVÁ STUDIE

IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY PŘÍPADOVÁ STUDIE IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové poptávky... 2 3. Analýza asijského trhu s poptávaným zbožím... 2 4. Regionální průzkum trhu s poptávaným zbožím... 3 5. Nabídka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Kupující: Obchodní firma : Sídlo : IČO : DIČ : Bankovní spojení : V zastoupení : Zapsaná v obchodní rejstříku dále jen k u p u j í c í a Prodávající: Obchodní firma : Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více