PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU"

Transkript

1 Pražský atletický svaz Praha 4, Pod Děkankou 82 PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Obsahuje: Návrh programu valné hromady Návrh jednacího řádu valné hromady Výroční zprávu Pražského atletického svazu za rok 2010 Zprávu o čerpání rozpočtu PAS v roce 2010 a výsledky hospodaření. Návrh delegátů PAS na valnou hromadu ČAS Návrh rozpočtového záměru PAS na rok 2011 Praha, pondělí 28. února 2011 od 18:00 hodin, sál Mirko Huptycha Stadion ASK Slavia Praha

2 Návrh programu valné hromady Pražského atletického svazu 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schváleni programu 2. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise 3. Výroční zpráva výboru PAS za rok 2010, včetně zprávy o čerpaní rozpočtu a výsledku hospodaření PAS za rok Zpráva revizora PAS 5. Projednání rozpočtového záměru PAS na rok Volba delegátů PAS na valnou hromadu ČAS a schválení kooptace nového člena výboru 7. Aktuální informace 8. Závěr 2

3 Návrh jednacího řádu valné hromady Pražského atletického svazu článek 1 Základní ustanovení 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Pražského atletického svazu. 2. Zasedání valné hromady se může usnášet, je-li při zahájení přítomna nejméně jedna polovina všech k hlasování oprávněných delegátů. článek 2 Pracovní předsednictvo 1. Jednání valné hromady řídí pětičlenné pracovní předsednictvo, jeho složení navrhuje valné hromadě výbor PAS a delegáti valné hromady. 2. Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním; ke zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 3. Pracovní předsednictvo volí ze svého středu předsedajícího valné hromady. 4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání článek 3 Delegáti valné hromady 1. Delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím jsou zástupci pražských atletických oddílů (klubů) vždy jeden zástupce za každý pražský atletický oddíl (klub). 2. Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou také zvoleni členové výboru PAS a revizor PAS. 3. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu podněty či připomínky. Diskusní příspěvek je časově omezen na dobu 3 minut. 4. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti veřejným hlasováním. K přijetí návrhu je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 5. Právo účasti na valné hromadě s právem vystoupit v diskusi, avšak bez hlasovacího práva mají sekretář PAS a vedoucí trenéři pražských SCM. 6. K jednání valné hromady mohou být přizvání hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi. článek 4 Mandátová komise 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má tři členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává valné hromadě zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobila se usnášet. článek 5 Návrhová komise Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady zvolené pracovní předsednictvo valné hromady. 3

4 článek 6 Způsob hlasování valné hromady 1. Zasedání valné hromady se může usnášet, je-li při zahájení přítomna nejméně jedna polovina všech k hlasování oprávněných delegátů. 2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jaké byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly předloženy 3. Každé usnesení valné hromady se stává platným jen tehdy, pokud se pro něj hlasovala většina přítomných delegátů valné hromady. článek 7 Volba delegátů na valnou hromadu ČAS 1. Funkci volební komise pro volbu delegátů na valnou hromadu ČAS plní zvolené pracovní předsednictvo valné hromady. 2. Návrh na složení delegátů pro valnou hromadu ČAS předkládá výbor PAS a delegáti valné hromady. 3. O předložených návrzích rozhodují delegáti valné hromady veřejným hlasováním s tím, že ke zvolení delegáta je postačující obdržet nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů valné hromady 4. Na základě schválení valné hromady může být o složení delegátů na valnou hromadu ČAS hlasováno hromadně. 4

5 Výroční zpráva Pražského atletického svazu za rok 2010 Vážení delegáti pražské atletické valné hromady, výbor Pražského atletického svazu předkládá valné hromadě k odsouhlasení výroční zprávu za rok 2010, ve které jsme se snažili shromáždit podstatné skutečnosti a důležité údaje, které charakterizují pražskou atletiku v průběhu roku Výbor zprávu připravoval s plnou odpovědností jednotlivých členů výboru s přihlédnutím k tomu, že vzhledem k volbě v prosinci roku 2009, byl rok 2010 pro něj rokem prubířským. V prvním roce našeho vedení jsme se snažili přinést do pražského atletického hnutí drobné novinky, ale nebáli jsme se zachovat to, co se v minulosti v Praze osvědčilo. Ne všechno co jsme připravili, se setkalo s kladnou odezvou v našich oddílech a klubech, jsme rádi za všechny připomínky, které se budeme snažit uplatnit v další naší činnosti. Velkou pozornost jsme věnovali oblasti talentované mládeže. Jsme rádi, že jednotlivé části péče o talentovanou atletickou mládež v Praze patří k těm nejlépe hodnoceným v celostátním měřítku. Mnoho času nám zabrala oblast financí a celkového hospodaření našeho svazu. Bylo naší snahou hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Snažili jsme se vyrovnat i s tím, že jsme museli v průběhu roku uhradit nemalou částku za závazky z roku Těší nás, že v této ne lehké ekonomické situaci jsme našli podporu u pražských oddílů a klubů. Na předkládanou zprávu za rok 2010 je třeba se dívat jako na souhrn, informací, přehledů a údajů, tedy skutečností, které se v uplynulém roce staly. To co se stalo, již většinou nelze změnit, ale může nám všem sloužit k tomu, abychom se z výsledků poučili. Součástí výroční zprávy je i řada statistických údajů, které přibližují postavení pražských atletických oddílů a klubů v Praze, ale i jejich přínos pro celou naší atletiku. Výroční zpráva je podkladovým materiálem valné hromady, je určena k projednání a valná hromada by ji měla schválit. Praha 28. února 2011 PaedDr. Vladimír T i k a l předseda PAS 5

6 I. Organizační struktura V průběhu roku 2010 nedošlo k žádným podstatným změnám v organizační struktuře Pražského atletického svazu, který je členem Pražské tělovýchovné unie. Je samostatným právním subjektem, který má svou subjektivitu odvozenou od Českého atletického svazu na základě článku XV. stanov ČAS. ODDÍLY A KLUBY Na základě podaných přihlášek tvořilo Pražský atletický svaz celkem 30 oddílů a klubů. V dubnu 2010 přijal ČAS za člena atletický oddíl TJ Sokol Dolní Počernice. Počtem sdružených oddílů a klubů, ale i členskou základnou je Pražský atletický svaz jedním z největších krajských atletických sdruženích. Třicet pražských oddílů a klubů sdružovalo celkem 4601 evidovaných členů. Věkové složení se podstatně neliší od složení celé členské atletické základny vykazovaných mužů je více jak čtvrtina všech členů PAS; naproti tomu junioři a juniorky tvoří jen něco více jak 7% členů. Ani dorostenecké kategorie, které společně tvoří asi 8% členské základny nás neuspokojují. Výrazně lepší je situace v žákovské kategorii, kde celkem 2230 evidovaných členů potvrzuje zájem o atletiku, i když na tomto čísle mají především podíl děti, soustředěné v přípravkách našich oddílů a klubů. Největší členskou základnu má klub ASK Slavia Praha, který vykázal celkem 542 členů. Naproti tomu se nám nepodařilo ověřit členskou základnu ve dvou klubech, které v přihlášce neuvedly členskou základnu, nebo jejich informace se nám nezdá správná ( PSK Union Praha a SK ULTIMA K. LAP TEAM). Na základě informace je evidováno v novém oddíle TJ Sokol Dolní Počernice celkem 28 členů především v žákovské kategorii. Vedle evidence členské základy pražských oddílů a klubů je třeba také posoudit neméně důležitý ukazatel organizační struktury, který vypovídá o tom, kolik našich členů se výrazně přihlásilo k vlastní sportovní činnosti prostřednictvím registrace. V Praze v roce 2010 bylo registrovaných celkem 2483 atletů, to je skoro 54% všech pražských členů atletických klubů a oddílů. Toto číslo je výrazně zkresleno především stále malou snahou našich oddílů a klubů registrovat svoje členy žákovských kategorií. V této kategorii jen 25% našich členů požádalo o registraci. Přesto počet pražských registrovaných atletů patří k největším v České republice. Pražským oddílem s nejvyšším počtem registrovaných atletů na začátku roku 2010 je USK Praha s počtem 340 registrovaných členů, kde 130 registrovaných členů žákovské kategorie tvoří více jak 38% všech registrovaných členů. V Praze však máme i čtyři oddíly u kterých nemáme zaznamenanou žádnou registraci. VÝBOR PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Na základě volby ze dne 10.prosince 2009 byl zvolen devítičlenný nový výbor PAS. V krátké době po volbě písemně rezignovali na členy výboru pánové Petr Novotný a Josef Šrámek. Výbor rozhodl rezignaci přijat a až do září pracoval v počtu 7 členů. Na 8. schůzi výboru, 14. září na návrh předsedy PAS byl za člena výboru kooptován Petr Šarapatka,který byl pověřen vedením úseku trenérů a zvolen místopředsedou PAS. Jeho kooptaci předkládáme dnešní Valné hromadě ke schválení. V průběhu roku 2010 se výbor PAS sešel na 11. jednáních v pravidelném měsíčním intervalu s tím, že pouze v červenci se jednání neuskutečnilo. Již v lednu byl odsouhlasen souhrn hlavních úkolů pro rok 2010, který se stal základem jednání. Ke stěžejním úkolům výbor zařadil a v průběhu roku projednával: - schválení rozpočtového záměru, který bude pokud možno záměrem vyrovnaným; finanční plán byl sestaven v původní verzi jako vyrovnaný, nakonec byl schválen jako schodkový ve výši Kč, na základě zjištění, že výbor musí uhradit nezaplacenou fakturu z roku 2009 za pořádaní mistrovství ČR mužů a žen. Jak se plnění podařilo bude vyhodnoceno v další části Výroční zprávy; 6

7 - připravit nový soutěžní řád pro pražské atletické soutěže hlavní atletické sezóny na dráze roku 2010; při přípravě nového Soutěžního řádu jsme se snažili zařadit do něj další nové prvky. V průběhu realizace se však ukázalo, že v řadě případů byly komplikované, přinášely mnoho otazníků. Hlavním problémem byla oblast hostování. Řada připomínek, dotazů i diskusí vedla k tomu, že jsme v listopadu uspořádali seminář k přípravě soutěží roku 2011, na který jsme pozvali více jak 70 pražských atletických pracovníků. Je škoda, že řada pozvaných nevyužila tuto příležitost. Přesto se na semináři podařilo připravit pro soutěžní komisi a výbor PAS základ pro Soutěžní řád roku výrazně zlepšit informovanost pražských oddílů k zabezpečení tohoto úkolu bylo rozhodnuto v maximální míře využívat webových stránek pražského svazu. Proto výbor v prvních měsících roku odsouhlasit novou koncepci webových stránek a zabezpečil jejich novou grafickou úpravu.na webové stránky umísťoval všechna rozhodující rozhodnutí. Jsme si vědomi, že ne všechno se podařilo. Proto i do budoucna bude o náplň stránek pečovat především správce stránek a sekretář pražského svazu. Očekáváme, že stránky budou více využívat pražské oddíly a zároveň je používat pro zveřejnění svých informací a zpráv; - zahájit jednání se zástupci jednotlivých pražských oddílů a klubů všichni členové výboru v průběhu roku projednávali s většinou pražských oddílů a klubů jejich možnosti pro další činnost. Výsledky osobních jednání jsou nyní zpracovávány do anketního výsledku, který výbor bude znovu posuzovat v dubnu letošního roku; - vrátit se k tradičnímu atletickému utkání Praha - Brno výbor při zabezpečování tohoto úkolů hledal možnosti realizace ve spolupráci s předsedou Jihomoravského KAS. Společně byla vybrána kategorie mladšího žactva, která nemá žádné reprezentační povinnosti. Proto již v březnu jsme uspořádali velice úspěšné halové utkání a v září pak uspořádali i utkání na dráze. V utkání chceme pokračovat i v letošním roce s tím, že družstvo Prahy pojede na podzimní utkání do Brna; - zmapovat podmínky pro atletickou činnost na pražských školách ve spolupráci s odborem školství Magistrátu hl.m. Prahy jsme dokončili průzkum u pražských středních škol a v současné době probíhá další část u velkého množství pražských základních škol. Cílem je hledat možnosti pro ty pražské oddíly a kluby, které nemají vlastní sportovní zařízení a v jejich blízkosti je možnost využít stávající školské zařízení. KOMISE PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Po zvolení výboru byly ustaveny odborné komise pod vedením členů výboru. Šlo především o komise, které přímo zabezpečovaly činnosti Pražského atletického svazu : Soutěžní komise je pětičlenná a v jarních měsících připravila Soutěžní řád pro rok 2010, který byl v některých částech podroben kritice. Ani forma práce komise, osobní setkání a ová komunikace se nesetkala s pochopením. Připravený seminář a následné společné jednání komise připravilo upravený Soutěžní řád pro rok Komisi se podařilo zabezpečit jednotné poplatky za účast v soutěžích družstev i jednoznačně stanovit výši příspěvků za pořádání pražských přebornických soutěží. V pražských soutěžích se podařilo zařadit nové technické delegáty a řídící pracovníky. Komise mládeže se zaměřila na získaní přehledu o pražské mládežnické atletice z různých úhlů pohledu. Tento cíl zajišťuje její složení. V průběhu roku zpracovala stanovisko k mládežnickým soutěžím v Praze. Byla garantem meziměstského utkání mladšího žactva Praha Brno. Hlavním úkolem roku 2011 je příprava reprezentačního družstva Prahy pro Letní Olympiádu dětí a mládeže. 7

8 Komise rozhodčích, která má pět členů zabezpečuje v průběhu trvání halové sezóny i letní sezóny na dráze každodenně obsazení alespoň jednu atletickou soutěž, v řadě případu však je v jeden den soutěží víc. Systém delegace zpravovaný Terezou Trčkovou průběžně vyřizuje žádosti oddílů a klubů, ale i žádosti jiných subjektů na delegaci kvalitních rozhodčích. Vedle toho komise také zabezpečuje pro rozhodčí celou oblast školení a doškolování, stejně jako posuzovaní pražských atletických sportovišť jak odpovídají pravidlům atletiky. Místopředseda PAS Ladislav Kárský sestavil komisi se širokým rozsahem činnosti. Komise především zabezpečovala úsek spolupráce s pražskými oddíly, v současné době kompletuje zprávu o pražských oddílech, která vznikla na základě jednání členů výboru se zástupci pražských oddílů a klubů. Ve spolupráci s revizorem PAS připravila pro pražské oddíly a kluby materiál k zabezpečení bezpečnosti při vlastní sportovní činnosti. Dalším obsahem byl úsek vnějších vztahů, s cílem jednání s Magistrátem hl. města Prahy a Pražské tělovýchovné unie se zaměřením na oblast ekonomiky. Neméně důležitým článkem činnosti je oblast propagace. Komise v současné době připravuje podkladový materiál s pracovní názvem Pražská atletika se představuje Komise se podílela i na zabezpečení školení a doškolování trenérů ve spolupráci s metodickou komisí ČAS. Komise soutěží mimo dráhu a veteránské atletiky ve svém tříčlenném složení věnovala mimořádnou pozornost především běžeckým závodům mimo dráhu. V této souvislosti je třeba vyzvednout především celoroční péči o Pražský běžecký pohár mládeže v roce 2010 pod patronací firmy NEWLINE. Jako novinku roku 2010 zařadila do svého programu péči o dva pražské přebory veteránů v březnovém termínu veteránský krosový přebor a v červnu pak zajištění 30.ročníku Pražské veteraniády ve Stromovce. Ekonomická komise ve specifickém trojčlenném složení mohla ovlivnit ekonomiku svazu až od hlavní atletické sezóny. Halová sezóna byla připravena našimi předchůdci a výbor ji plně respektoval. Hlavním problémem bylo velmi složité jednání o úhradě faktury za mistrovství ČR v roce 2009, která nebyla uhrazena, ani zanesena do svazového účetnictví. Museli jsme počítat se závazkem ve výši Kč, to je více jak 15% vlastního svazového rozpočtu. V průběhu roku pracovala se schváleným rozpočtovým záměrem včetně nezbytných úprav. Výsledky hospodaření jsou součástí této zprávy. II. Pražské sportovní soutěže Jsou hlavní oblasti činnosti Pražského atletického svazu v roce 2010 v celé jejich šíří. Připravovali jsme náborové závody, veřejné závody v hale i na dráze. Přebornické soutěže jednotlivců i řadu utkání v městském přeboru družstev. Specialitou Prahy je i Pražský běžecký pohár mládeže a od roku 2010 i meziměstské utkání mladšího žactva Praha-Brno. Řadu závodů nesoutěžního charakteru pořádají přímo naše oddíly a kluby. Pražský svaz přímo garantoval v roce 2010 celkem 34 závodů soutěží jednotlivců a 32 kol soutěží družstev. VEŘEJNÉ ZÁVODY V průběhu celého roku pražské oddíly a kluby pod patronací svazu připravily celkem 25 veřejných závodů. Soutěže byly rozloženy do celého atletického roku. V halové sezóně jsme připravili celkem 13 závodů a 12 závodů v sezóně na dráze. Pražský rozpis přímo určuje veřejné závody pro žactvo a veřejné závody pro ostatní věkové kategorie. Především halové soutěže jsou často navštěvovány atlety mimopražských oddílů a není výjimkou účast více jak 250 závodníků. Na zabezpečení těchto veřejných závodů se především podílejí atletické oddíly a kluby USK Praha, PSK Olymp Praha a Dukla Praha v halové sezóně. Letní veřejné závody jsou pak především v režii oddílů a klubů ASK Slavia Praha, SK Spartak Praha 4 a SK Kotlářka. 8

9 PRAŽSKÉ HALOVÉ PŘEBORY Pražský atletický svaz v roce 2010 zařadil do svého programu uskutečnit halové přebory pro kategorie staršího žactva a dorostu, pro juniorské kategorie a dospělé. Přebornické soutěže se uskutečnily ve všech disciplínách mimo vícebojů. Dvoudenní společná soutěž pro kategorie dorostu, juniorů a dospělých proběhla ve Stromovce a dvoudenní soutěž žactva pak v přetlakové hale na Strahově. Na pražských halových přeborech se uskutečnilo celkem 790 startů; startovali závodníci 18 pražských oddílů a klubů.. Nejvíce startů jsme zaznamenali v žákovské kategorii, kde startovali atleti ze 16 pražských oddílů a klubů. Nejméně byla obsazena juniorská kategorie, kde se uskutečnilo jen 119 startů atletů z 12 pražských oddílů a klubů. Při halových pražských soutěžích bylo rozdáno celkem 256 medailí a získali je atleti 15 pražských oddílů a klubů. Celkově nejvíce medailí, 60 získali atleti ASK Slavia Praha ( ) a mohou se těšit i z nejvíce získaných prvních míst. Dalšími oddíly v pořadí jsou ze 32 medailemi PSK Olymp Praha ( ) a SK Spartak Praha 4 s 30 umístěními ( ) PRAŽSKÉ PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ NA DRÁZE Tyto soutěže proběhly v tradičním rozsahu. Uskutečnila se soutěž mladšího žactva, společný přebor kategorie dorostu a staršího žactva a tradiční přebor juniorské kategorie společně s přeborem mužů a žen. Podzimní termín byl vyhrazen společnému vícebojařskému přeboru Prahy všech věkových kategorií. Na těchto pražských přeborech se uskutečnilo celkem 1552 startů. Nejvíce startů jsme opět zaznamenali v žákovských kategoriích. V soutěži mladšího žactva se uskutečnilo celkem 449 startů, v soutěžích staršího žactva pak 471 startů. V žákovských kategoriích startovali atleti 15 pražských oddílů a klubů. Naproti tomu v soutěžích dorosteneckých kategorií se uskutečnilo celkem 292 startů a v nich startovali sportovci 14 pražských oddílů a klubů. Společná soutěž juniorských kategorií, mužů a žen zaregistrovala celkem 340 startů. Vzhledem k počtu přihlášených atletů a atletek se uskutečnila v kategorii žen a juniorek společná soutěž ve všech disciplínách. Kategorie juniorů měla samostatnou soutěž jen v sedmi disciplínách. Nejvíce startů na přeborech Prahy absolvovali atleti ASK Slavia Praha ( 290 ve všech kategoriích), dále pak SK ZŠ Jeseniova (276) a USK Praha (161). Nejmenší počet startům jsme zaznamenali u oddílů AC Praha 1890 a TJ ČUZ Praha vždy 2 starty. Při přeborech Prahy na dráze bylo uděleno celkem 426 medailí ( ). Umístění na prvních třech místech si rozdělili sportovci 16 pražských oddílů a klubů. Nejúspěšnějším pražským klubem na přeborech Prahy na dráze se stal v roce 2010 oddíl SK ZŠ Jeseniova Praha, který získal 81 medailových umístění ( ), především v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Na dalších místech se umístily oddíly ASK Slavia Praha 77 ( ), SK Spartak Praha 4 42 umístění ( ) a USK Praha získal taká 42 umístění ( ). Nejvíce prvních míst 33 patří také sportovcům SK ZŠ Jeseniova. Dva pražské kluby získaly pouze jedno medailové umístění v obou případech za první místo, jsou to AC Praha 1890 a ŠAK Novoborská. Počet udělených medailí je ovlivněn nedostatečným počtem startujících v některých disciplínách přeboru Prahy na dráze, PRAŽSKÉ PŘEBORY DRUŽSTEV V průběhu roku se uskutečnilo celkem 32 kol soutěží družstev ve kterých startovalo celkem 50 družstev v pěti kategoriích. Charakteristickým rysem mládežnických soutěží pražského přeboru družstev byla společná družstva chlapců a dívek a jejich společné hodnocení. Novinkou pak byla soutěž mládežnických družstev - společné koedukované družstvo juniorských a dorosteneckých kategorií. Tradiční soutěž družstev byla zachována 9

10 v kategorii mužů a žen. Především některá opatření Soutěžního řádu v soutěži mládeže a staršího žactva byla v průběhu roku kritizována. Z celkového počtu 49 družstev startovalo v soutěži mužů 7 družstev, v soutěži žen pak 5 družstev. Ve společné soutěži dorostenecké a juniorské kategorie startovalo 7 družstev. Největší účast byla v žákovských kategoriích. V kategorii staršího žactva ve dvou skupinách startovalo 10 družstev a ve třech skupinách mladšího žactva pak 21 družstev. Z celkového počtu 31 pražských oddílů a klubů,v přebornických soutěžích družstev startovala družstva z 18 pražských oddílů a klubů. Přebornické tituly získaly družstva PSK Olymp Praha v kategorii mužů a žen. Družstvo SK ZŠ Jeseniova v kategorii mládeže a družstva ASK Slavia Praha v obou žákovských kategoriích. Soutěže přípravek byly organizovány ve dvou formách a družstva pražských oddílů a klubů měla možnost výběru mezi soutěži, která využívala prvky Dětské atletiky a soutěži, která byla výrazně zaměřena na atletické disciplíny. Do soutěží přípravek se zapojila většina pražských oddílů a klubů. V roce 2010 se v těchto soutěžích nekonal přebor Prahy. PRAŽSKÉ PŘEBORY V CHŮZI A PŘESPOLNÍM BĚHU Mimo atletickou dráhu jsme uskutečnili dvě soutěže. Přebor Prahy v chůzi na tradiční trati Praha Brandýs a přebor v přespolním běhu všech věkových kategorií v listopadu ve Stromovce. Stejně jako v minulosti jsme zaznamenali minimální účast v chodecké soutěži ( pět startujících) a ani účast 55 startujících ve všech kategoriích přespolního běhu nás nepřesvědčila. Přesto jsme v těchto soutěžích rozdělili celkem 33 medailí atletům 9 pražských oddílů a klubů. SOUTĚŹE POHÁRU ROZHLASU Soutěže poháru rozhlasu nepatří v Praze k silným stránkám činnosti. Přesto se podařilo uskutečnit 5 soutěží okresního charakteru. Květnové pražské finále na Julisce mělo nakonec velmi dobrou úroveň PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE Zdařilou soutěží roku 2010 byl Pražský běžecký pohár. Cekem 24 běžeckých závodů v průběhu roku přilákalo velké množství startujících ve čtyřech věkových kategoriích. Velkým přínosem této soutěže je především velká účast neregistrovaných žáků a žákyň. Pro bodování bylo připraveno celkem 22 závodů pro kategorii přípravek, 23 závodů pro mladší žactvo a 24 závodů pro starší žactvo a dorost. Málo se osvědčilo do bodování zařazení běžeckých soutěží na přeborech Prahy v hale a na dráze v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Při bodování deseti míst v každém závodě dosáhlo na bodování v roce 2010 celkem 449 startujících v těchto věkových kategoriích: Přípravka chlapci 69 bodujících Přípravka dívek 73 bodujících Mladší žáci 74 Mladší žákyně 78 Starší žáci 54 Starší žákyně 46 Dorostenci 34 Dorostenky 21 Soutěž byla podpořena firmou NEWLINE, která pro soutěž věnovala ceny ze svého sportovního sortimentu. MEZIMĚSTSKÉ UTKÁNÍ PRAHA BRNO MLADŠÍHO ŽACTVA Novinkou pražských soutěží byl I. ročník meziměstského utkání Praha Brno mladšího žactva. Soutěž byla organizována v hale i na dráze ve všech soutěžních disciplínách kategorie mladšího žactva s tím, že za družstvo startovali v každé disciplíně tři závodníci. Halové utkání se uskutečnilo v neděli 20. března v hale Otakara Jandery ve Stromovce. V utkání zvítězilo družstvo Prahy poměrem 178:142. Na utkání jsme pozvali i rodiče chlapců a dívek, kteří v utkání startovali. Velmi nás potěšil jejich zájem a velká účast. Soutěž na dráze se uskutečnila 28. září 2010 a závodům, které jsme znovu připravili ve Stromovce, nepřálo počasí. Soutěž, ve které opět zvítězilo družstvo Prahy poměrem 233:

11 se musela uskutečnit znovu v hale. Jedinou venkovní disciplínou byla soutěž v hodu kriketovým míčkem. Jsme rozhodnuti v soutěži pokračovat a připravujeme halovou soutěž v Praze. Utkání na dráze v podzimním termínu se uskuteční v Brně. III. Pražské oddíly na mistrovstvích České republiky Atleti pražských oddílů a klubů tvořili významnou část účastníků mistrovských soutěží České republiky. Na všech mistrovských soutěžích ČR se uskutečnilo celkem 4987 startů. Z toho atleti Prahy z 945 starty se na soutěžích podíleli celou pětinou. Nejvíce se podíleli na účasti v soutěžích mužů a žen, nejméně pak v žákovských kategoriích. Málo se daří obsazovat mistrovské soutěže mimo dráhu. Atleti ASK Slavia Praha uskutečnili na mistrovských soutěžích celkem 179 startů, PSK Olymp Praha 151 startů a USK Praha pak 145 startů. Při mistrovských soutěžích České republiky získali sportovci pražských oddílů 222 medailových umístění ( ). Nejvíce mistrovských titulů získali atleti TJ Dukla Praha 25, USK Praha 24 a PSK Olymp Praha 22 titulů. Nejúspěšnějším oddílem se stal oddíl TJ DUKLA Praha s 55 medailemi ( ) dalšími v pořadí jsou kluby PSK Olymp Praha 49 umístění ( ) a USK Praha 43 umístění ( ). Významný podíl pražských oddílů a klubů je i v soutěžích družstev, které řídil v roce 2010 Český atletický svaz. V soutěžích extraligy startovalo 6 družstev pražských oddílů a klubů. V českých skupinách I.ligy soutěžila 4 družstva pražských oddílů a klubů. Ve stejných skupinách II.ligy pak 13 pražských družstev. Mistrovská soutěže družstev mužů a žen byla úspěšná pro družstvo žen USK Praha, které získalo mistrovský titul. Na druhých místech se umístila družstva TJ Dukla Praha v soutěži mužů a družstvo PSK Olymp Praha v soutěži žen. V celostátních soutěžích mládežnických družstev se do finále probojovalo 10 družstev pražských oddílů a klubů. Pouze družstva žákovských kategorií se neumístila na medailových místech. Mládežnická družstva v mistrovské soutěži získala 3 druhá místa (USK Praha, ASK Slavia Praha a SK ZŠ Jeseniova) a jedno třetí místo (ASK Slavia Praha). IV. Talentovaná mládež I v roce 2010 byla tato oblast vedle dlouhodobé péče pražských atletických oddílů a klubů zabezpečována péči jednotlivých článků talentované mládeže zřízených v Praze. Tyto články péče o atletické talenty byly zřízeny u rozhodujících pražských oddílů a klubů. SPORTOVNÍ STŘEDISKA Tři Sportovní střediska po nezbytných organizačních změnách v roce 2009 pracovala u klubů : SK ZŠ Jeseniova Praha sportovní středisko pečovalo v průběhu roku o velký počet mládeže ( 92 v kategorii žactva a 156 v přípravkách). Vlastní sportovní přípravu zabezpečovalo celkem 19 trenérů. ASK Slavia Praha ve spolupráci s ZŠ Filozovská zabezpečuje největší počet mládeže( 66 v kategorii žactva a více jak 350 v přípravkách). Ve sportovním středisku pracuje v různé úrovní celkem 17 trenérů. V průběhu roku bylo třeba řešit drobné organizační problémy s vedením školy. USK Praha středisko pracuje ve specifických podmínkách při tradičně dobré spolupráci s ZŠ Petřiny-Jih. Dosud pracuje s nejmenším počtem mládeže ( 69 žactvo a 92 přípravka). Sportovní přípravu zabezpečuje 9 trenérů v různých pozicích. Při hodnocení činnosti bylo potvrzeno, že pražská střediska budou v činnosti pokračovat i v roce

12 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Pražské gymnázium v celostátním srovnání pečuje o výrazně menší počet sportovců a jejich přípravu zabezpečuje minimální počet trenérů. Přesto dvacet studentů, atletů v roce 2010 získalo na mistrovstvích České republiky 22 medailových umístění. Gymnázium dlouhodobě úspěšně spolupracuje se všemi pražskými Sportovními středisky a především pak s oddílem ASK Slavia Praha. Činnost všech sportovních gymnázií u nás nemá dostatečnou oporu v současné legislativě, přesto, že pečují o jednu část talentované mládeže. í SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE V péči dvou pražských SCM bylo v roce celkem 95 sportovců z 12 pražských oddílů. Ve střediscích bylo zařazeno 44 sportovců dorosteneckého věku, 31 juniorů a juniorek. Střediska zabezpečovalo i sportovní přípravu 15 atletů ve věku do 22 let a pěti sportovcům žákovského věku. Z 95 zařazených sportovců bylo 59mužského pohlaví a 38 ženského. SCM Praha 1 5 pod vedením Vladimíra Kučery, zabezpečovalo celkem 45 sportovců z pěti pražských oddílů. Z celkového počtu členů se péče zaměřila především na kategorii dorostu 23 členů a juniorů 16 členů. SCM Praha 6 10, které vede Petr Šarapatka zabezpečovalo sportovní přípravu pro 50 členů z 8 pražských oddílů. I v tomto centru převažuje kategorie dorostu 21 a juniorů 15. Byla také zabezpečována příprava 11 členů do 22 let. Při podzimních prověrkách, bylo potvrzeno,že obě pražská centra budou i v letošním roce pokračovat ve své činnosti. Podrobný přehled o složení obou SCM v roce 2010 je součástí statistických přehledů. V. Činnost sboru rozhodčích Nejpočetnější organizátorskou složkou PAS, která zabezpečuje vlastní atletické soutěže, je pražský sbor atletických rozhodčích. Sbor má v současné době v evidenci 169 členů. Z tohoto počtu je aktivních pouze 70 členů to je necelých 42%. V průběhu roku 2010 delegovala komise rozhodčí své členy na - 25 soutěžních závodů v průběhu halové sezóny - 65 soutěží v průběhu hlavní letní sezóny Pražští rozhodčí rozhodovali nejen významné pražské mezinárodní soutěže jako MJO, Pražský maratón, ale i soutěže mistrovství České republiky.přesto převážná činnost je zaměřena na pražské přebornické soutěže, na velké množství veřejných závodů pořádaných pražskými oddíly a klubů ale i na náborové atletické soutěže, především běžecké. Malý počet aktivních rozhodčích je limitován i věkovou strukturou členů sboru rozhodčích, proto v případě dvou a více soutěží v jeden den je obtížné zajistit kvalitní delegaci na všechny soutěže,. Právě proto komise zabezpečila školení nových rozhodčích. Velice oceňujme práci všech aktivních rozhodčích, náš dík patří Tereze Trčkové, za každodenní nominanční činnost, oceňujme ty členy sboru rozhodčích kteří našli cestu na závody v loňském roce nejčastěji - jsou to Pavel Mácha 30 soutěží; Karel Mácha - 31 soutěží; Jiří Dvořák - 28 soutěží. Výbor svazu v průběhu roku 2010 zahájil jednání o možnosti jednotného oblečení pro pražské rozhodčí. Výsledkem je jednotné modré tričko,potvrzujeme, že naše snaha pokračuje a snažíme se dosáhnout toho, aby rozhodcovský set obsahoval vedle dvou triček, ještě kalhoty,vhodnou mikinu a bundu do deště. VI. Školení a semináře Školení a vzdělávání atletických pracovníků v Praze nebylo v roce 2010 pro výbor svazu prioritou. Přesto odborné komise připravily i pro oblast trenérů a rozhodčích základní kurzy a semináře. Trochu nás mrzí, že tyto kurzy nenašly větší ohlas u pražských oddílů a klubů. Domníváme se, že především v této oblasti jsme nedokázali plně využít naše webové stránky k propagaci a informovanosti našich oddílů a klubů, což se projevilo v malé účasti. 12

13 Při přípravě odborného vzdělávání budeme nadále úzce spolupracovat s odbornými komisemi ČASu. Všechny naše připravované akce budou otevřeny i pro zájemce z mimopražských oddílů a klubů ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ Školení a semináře trenérů jsme pro pražské oddíly a kluby připravovali ve spolupráci s metodickou komisí ČASu. Organizačně se na všech akcích výrazně podílel revizor PAS. Školení trenérů III. třídy proběhlo v Praze v dubnovém termínu za účasti 12 frekventantů z pražských oddílů. Školení trenérů IV. třídy v březnu pak absolvovalo celkem 11 zájemců především z oddílu SK ZŠ Jeseniova V březnovém termínu( ) se uskutečnil seminář pro trenéry přípravek IV. a III. třídy, tohoto semináře se zúčastnilo celkem 6 trenérů z pražských oddílů a klubů. Podzimní doškolovací seminář( ) byl určen trenérům všech kvalifikačních stupňů a prodloužení trenérské kvalifikace si zajistilo 19 pražských trenérů. Dalších 12 pražských zájemců získalo trenérské kvalifikace na školeních, které probíhaly mimo Prahu ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE ROZHODČÍCH Komise rozhodčích připravila v průběhu roku 2010, školení rozhodčích III. třídy ve dvou termínech : - v dubnovém ( ) se školení zúčastnilo celkem 7 frekventantů především z oddílu SK Spartak Praha4; SK ZŠ Jeseniova a AŠK Mazurská. - v listopadovém (13.11) se školení zúčastnilo 5 účastníků z oddílu Dukla Praha, USK Praha, Bohemians Praha a dalších. Seminář k prolongaci pro rozhodčí II. a III. třídy, který se uskutečnil ve stejném termínu jako podzimní školení rozhodčích umožnil prodloužit osvědčení rozhodčího pro 8 účastníků. Školení i seminář byl lektorsky i ekonomicky zabezpečen komisí rozhodčích PAS. SEMINÁŘ VÝBORU PAS K PRAŽSKÝM SOUTĚŽÍM Na základě řady připomínek k systému pražských soutěží v roce 2010 rozhodl výbor uspořádat seminář pro široký okruh pražských pracovníků,kteří se podílejí v Praze na různých úsecích při zabezpečování soutěží. Z celkového počtu 70 pozvaných, si na seminář našlo cestu 35 pracovníků. Je škoda, že malý ohlas měl seminář u pracovníků na postech ředitelů závodů,řídicích pracovníků soutěží a hlavních rozhodčích soutěží. Mrzí nás, že na seminář nenašli cestu ani zástupci deseti pražských oddílů a klubů. Přesto se na tomto semináři sešlo dosud nejširší fórum,které o pražských soutěžích diskutovalo, ale především přijalo řadu doporučení na úpravu Soutěžního řádu pro rok

14 Zpráva o čerpání rozpočtu Pražského atletického svazu v roce 2010 a výsledky hospodaření PŘÍJMY SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Plán Skutečnost Příspěvek na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Příjmy SCM celkem PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Příspěvek ČAS na zabezpečení soutěží PAS Příspěvek ČAS na soutěže PR, SP Příspěvek ČAS na zabezpečení činnosti PAS Poplatky pražských oddílů za účast družstev a) Družstva mužů a žen b) Družstva juniorských a dorosteneckých kategorií c) Družstva staršího žactva d) Družstva mladšího žactva Granty, spoluúčast Prahy a další státní příspěvky a) Přiznané granty hl.m.prahy b) Spoluúčast Prahy na pořádaných akcích c) Sportuj s námi Školení a semináře poplatky a) Školení a semináře rozhodčích poplatky b) kolení a semináře trenérů poplatky 8. Příjmy z pronájmů sportovišť Ostatní příjmy a) Bankovní úroky 54 b) Sponzorské dary c) Reklamní činnost d) Ostatní příjmy Příjmy PAS celkem VYDÁNÍ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Plán Skutečnost Náklady na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Náklady SCM celkem

15 VYDÁNÍ PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Přebornické soutěže Prahy a) Halové soutěže b) Soutěže mimo dráhu c) Soutěže na dráze Přebornické soutěže Prahy družstev a) Přebor Prahy mužů a žen b) Přebor Prahy juniorských a dorosteneckých kategorií c) Přebor Prahy družstev staršího žactva d) Přebor Prahy družstev mladšího žactva Nemistrovské soutěže a) Veřejné halové soutěže b) Veřejné závody na dráze c) Pohár rozhlasu d) Pražský běžecký pohár mládeže e) Středoškolský pohár f) Meziměstské utkání Praha-Brno mladšího žactva Mzdové a osobní výdaje a) Dodatečné úhrady z roku b) Náklady sekretáře svazu c) Náklady na delegaci rozhodčích d) Náklady na správu webových stránek e) Náklady členů výboru Organizačně technické výdaje a) telekomunikační poplatky (telefon,internet) b) poplatky za webové stránky c) Náklady na tisk publikací d) Kancelářské potřeby e) Tisk diplomů f) Nákup cen a medailí pro soutěže g)údržba a opravy h) Občerstvení při jednání výboru Školení a semináře a) Školení a semináře trenérů b) Školení a semináře rozhodčích c) Seminář k systému soutěží Úhrada pronájmů sportovišť Ostatní výdaje a) Bankovní poplatky b) Pojištění 400 c) Pravidla atletiky nákup d) Ostatní náklady Závazek PAS z roku VYDÁNÍ CELKEM REKAPITULACE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl 15

16 PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl ČERPÁNÍ ROZPOČTU Návrh rozpočtového záměru pro rok 2010 byl odstupujícím výborem předložen valné hromadě v prosinci 2009 a byl upřesňován v lednu a únoru 2010 na základě schválených hlavních úkolů pro rok Jasná situace byla v hospodaření SCM, kdy plánované příjmy jsou průběhu roku zcela realizovány ve vlastním tréninkovém procesu. Naproti tomu rozpočet PAS bylo velmi složité upřesnit a hlavně jej v prvním roce působení výboru přesně realizovat. Rozpočet pro SCM předpokládal příjmy ve výši Kč a vydání ve stejné výši. Na základě schválených dělidel bylo nakonec pro obě pražská střediska vyčleněna předsednictvem ČAS částka Kč, to znamená, že došlo k navýšení o částku Kč. V průběhu roku 2010 byly přidělené prostředky v plné výši vyčerpány v souladu s platnou směrnici o čerpání prostředků SCM. Pro pořádek je třeba zdůraznit, že vedoucí trenéři ve své kompetenci rozhodují o jejich využití pro jednotlivé členy SCM. Velká část prostředků směřuje k zabezpečení tréninkového procesu ( výcvikové tábory, materiál, zdravotní prohlídky, rehabilitace apod.). Menší část směřuje k zabezpečení nezbytné organizace. Výbor na své prosincové schůzi projednal a schválil hospodaření obou sportovních center mládeže s tím, že všechny přidělené prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu v souladu s platnými předpisy. Rozpočet PAS předpokládal příjmy ve výši Kč a vydání ve výši Kč. Byl tedy potvrzen jako schodkový s tím, že schodek dosáhne částky Kč. V příjmové části je rozpočet postaven na příspěvcích ČAS, které jsou směrovány k jednotlivým činnostem. Příspěvky ČAS tvoří obvykle 50% rozpočtu. Nezbytnou součástí jsou příspěvky pražských oddílů a klubů na zabezpečení soutěží. Ostatní plánované příjmy byly zanedbatelné. Příjmy ve skutečnosti dosáhly částky Kč, byly tedy vyšší o Kč, především na základě zvýšení příspěvků ČAS o Kč. Na druhé straně v průběhu měsíce ledna byly uhrazeny pražskými oddíly pronájmy přetlakové haly z roku Naproti tomu se nepodařilo naplnit kapitolu ostatních příjmů Výdajové kapitoly rozpočtu předpokládaly náklady ve výši Kč. Naproti tomu skutečnost vykazuje výdaje ve výši Kč. To znamená že plánované výdaje byly překročeny o částku Kč. Z předloženého přehledu vyplývá, že velká část výdajů je směrována k soutěžím v roce 2010 jsme na soutěže věnovali více jak 385 tisíc to je více jak 54 % všech prostředků. Na mzdové a osobní náklady jsme věnovali 105 tisíc korun, za pronájem přetlakové haly jsme v roce 2010 zaplatili 58 tisíc. Důležitou položkou je i úhrada pohledávky z roku 2009 ve výši 98 tisíc. Rekapitulace skutečných příjmu a výdajů pražského atletického svazu při příjmech ve výši Kč a výdajích Kč vykazuje schodek ve výši Kč. K tomu je třeba zdůraznit, že součástí výdajů je i závazek svazu z roku 2009 ve výši Kč. II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Hospodaření pražského atletického svazu v roce 2010 při příjmech ve výši Kč a výdajích ve výši Kč vykazuje schodek ve výši Kč. Nedílnou součástí výsledků hospodaření je i úhrada závazku z roku 2009 za pořádání mistrovství ČR mužů a žen ve výši Kč. Hospodaření pražského atletického svazu nebude v roce 2010 zatíženo žádnou daňovou povinností z příjmů. 16

17 Návrh delegátů PAS na valnou hromadu ČAS V souladu s ustanovením stanov ČAS článek VI odstavec 4 až 7 stanovil výbor ČAS počty delegátů na valnou hromadu ČAS, která se uskuteční v sobotu 26. března 2011 pro Pražský atletický svaz následovně : 1.Z evidence registrovaných sportovců podle čl.vi odstavec 6 Stanov ČAS byl stanoven pro Pražský atletický svaz celkový počet delegátů na Z tohoto počtu, opět na základě výše uvedeného článku stanov, volí přímo svého delegáta pražské oddíly, které mají registrováno více jak 150 členů, jsou to oddíly a kluby : TJ Dukla Praha, SK ZŠ Jeseniova, SK Kotlářka Praha, PSK Olymp Praha, ASK Slavia Praha, Spartak Praha 4 a USK Praha. 3.Výbor PAS navrhuje valné hromadě doplnit delegaci Prahy na počet 15 s tím, že předkládá valné hromadě návrh, aby delegáty byli zvolení níže uvedení členové výboru PAS 1. Radek B á r t l 2. Adriana D v o ř á k o v á 3. Ladislav K á r s k ý 4. Vladimír K u č e r a 5. Jindřich 6. Jan R u d a 7. Petr Š a r a p a t k a 8. Vladimír T i k a l Náhradníci : Milan G á l a Bedřich S k á l a 4. Předseda PAS informoval svým dopisem předsedy pražských oddílů a klubů, kteří vysílají přímo své delegáty o této skutečnosti, včetně přijatých opatření předsednictva ČAS k zabezpečení Valné hromady ČAS. 17

18 Návrh Rozpočtového záměru PAS pro rok 2011 PŘÍJMY SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Plán Skutečnost Příspěvek na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Příjmy SCM celkem PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Příspěvek ČAS na zabezpečení soutěží PAS Příspěvek ČAS na soutěže PR, SP Příspěvek ČAS na zabezpečení činnosti PAS Poplatky pražských oddílů za účast družstev /1 Družstva mužů a žen /2 Družstva juniorských a dorosteneckých kategorií /3 Družstva staršího žactva /4 Družstva mladšího žactva Granty, spoluúčast Prahy a další státní příspěvky /1 Přiznané granty hl.m.prahy /2 Spoluúčast Prahy na pořádaných akcích /3 Sportuj s námi 6. Školení a semináře poplatky /1Školení a semináře rozhodčích poplatky /2 Školení a semináře trenérů poplatky Příjmy z pronájmů sportovišť 8. Ostatní příjmy /1 Bankovní úroky 8/2 Sponzorské dary /3 Reklamní činnost /4 Ostatní příjmy Příjmy PAS celkem VYDÁNÍ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Náklady na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Náklady SCM celkem Plán Skutečnost 18

19 VYDÁNÍ PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Přebornické soutěže Prahy jednotlivců /1 Halové soutěže /1a Přebor Prahy v hale pro žactvo /1b Přebor Prahy v hale dospělých /2 Soutěže mimo dráhu /2a Přebor Prahy v přespolním běhu /3 Přebornické soutěže na dráze /3a Přebor Prahy mladšího žactva /3b Přebor Prahy Dorosteneckých žákovských kategorií /3c Přebor Prahy mužů,žen a juniorských kategorií /3d Přebor Prahy ve vícebojích všech kategorií Přebornické soutěže Prahy družstev (MPD) /1 Přebor Prahy družstev mužů a žen /2 Přebor Prahy juniorských a dorosteneckých kategorií /2a Pražský pohár mládeže /2b Přebor Prahy mládežnických a juniorských kategorií /3 Přebor Prahy družstev staršího žactva /4 Přebor Prahy mladšího žactva Nemistrovské soutěže /1 Výdaje na veřejné halové závody 3/2 Výdaje na veřejné závody na dráze 3/2a Veřejné závody žákovských kategorií 3/2b Veřejné závody ostatních kategorií 3/3 Výdaje na soutěže poháru rozhlasu /4 Výdaje na soutěže středoškolského poháru /5 Výdaje na soutěže běžeckého poháru mládeže /6 Meziměstské utkání PRAHA-BRNO mladšího žactva /6a Utkání V hale Praha /6b Utkání na dráze - Brno Mzdové a osobní výdaje /1 Náklady sekretáře svazu /2 Náklady na delegaci rozhodčích /3 Náklady na správu webových stránek /4 Náklady členů výboru /5 Ostatní mzdové náklady Organizačně technické výdaje /1 Telekomunikační poplatky (telefon,internet) /2 Poplatky za webové stránky /3 Náklady na tisk publikací /4 Kancelářské potřeby /5 Tisk diplomů /6 Nákup cen a medailí pro soutěže /7 Údržba a opravy /8 Občerstvení při jednání výboru Školení a semináře /1Školení a semináře trenérů /2 Školení a semináře rozhodčích /3 Seminář k systému soutěží Úhrada pronájmů sportovišť 8. Ostatní výdaje /1 Bankovní poplatky /2 Pojištění 500 8/3 Odměny pro nejlepší mladé atlety Prahy v roce /4 Odměny družstvům v Pražském poháru mládeže /5 Ostatní náklady Závazek PAS z roku VYDÁNÍ CELKEM

20 REKAPITULACE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl Statistické přehledy 1. Členská základna Pražského atletického svazu v roce Registrovaní atleti pražských oddíl v roce Přehled o účasti pražských oddíl v městském přeboru družstev 4. Přehled o počtu startů na pražských přeborech jednotlivců v roce Přehled o počtu startů v soutěžích mimo dráhu v roce Přehled o počtu startů na mistrovstvích České republiky v roce Přehled o medailových umístění v přebornických a mistrovských soutěžích v roce Konečné pořadí soutěží pražského přeboru družstev v roce Přehled o zařazení atletů Prahy do SCM v roce Nejlepší atleti Prahy mládežnických kategorií pro rok Přehled o nově vyškolených trenérech v roce

ASK Slavia Praha 80 SK ZŠ Jeseniova Praha 69 Univerzitní sportovní klub Praha 40 Atletika Jižní Město 38 SK Kotlářka Praha 36 Spartak Praha 4 31 TJ

ASK Slavia Praha 80 SK ZŠ Jeseniova Praha 69 Univerzitní sportovní klub Praha 40 Atletika Jižní Město 38 SK Kotlářka Praha 36 Spartak Praha 4 31 TJ Oddíl Počet startů ASK Slavia Praha 80 SK ZŠ Jeseniova Praha 69 Univerzitní sportovní klub Praha 40 Atletika Jižní Město 38 SK Kotlářka Praha 36 Spartak Praha 4 31 6 4 7 A. C. Sparta Praha 16 6 4 3 TJ

Více

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 Pražský atletický svaz 140 00 Praha 4, Pod Děkankou 82 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 I. ČÁST Obsah strana Pražská termínová listina 2 Všeobecná ustanovení pražských soutěží 3 Přebor Prahy mužů, žen, juniorů,

Více

SAUCONY PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE

SAUCONY PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE SAUCONY PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE 2009 SAUCONY PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE 2009 Řídící pracovník soutěže Jindřich LINHART Adresa: Vondroušova 1162, 163 00 Praha 6 Řepy II e-mail: jin.linhart@post.cz

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 II. ČÁST

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 II. ČÁST Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 II. ČÁST OBSAH: I. Pražská termínová listina 3 II. Všeobecná ustanovení pro pražské soutěže 7 III. Soutěžní řád městského

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17.

I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17. 2009 OBSAH strana I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17. V. Rozpisy veřejných závodů v Praze 23. VI. Pražský

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Halové soutěže Libereckého KAS 2015

Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Obsah Termínová listina Soutěžní řád KP jednotlivců Rozpisy krajských přeborů jednotlivců Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu a) ZDROJE FINANCOVÁNÍ b) ČINNOSTI ČMSHb (střediska) ZDROJE PŘÍJMY VÝDAJE BILANCE 1 ČMSHb - vlastní zdroje

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010 1 z 6 11.5.2010 20:00 Výsledky Veřejné závody PAS Datum konání: 11.5.2010 Místo konání: Praha-Děkanka Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Ondřej Benda Jan Feher

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora TECHNICKÁ ČÁST Sportovně-technické činnosti komise AVZO TSČ ČR

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení 1/ Všechny závody jsou organizovány podle pravidel atletiky, soutěžních řádů, vydaných ČAS v brožurce Atletické soutěže 2005 a dle této brožurky PAS. 2/ Věkové kategorie : muži

Více

DRUŽSTVA DOROSTENCŮ, DOROSTENEK A JUNIORŮ

DRUŽSTVA DOROSTENCŮ, DOROSTENEK A JUNIORŮ DRUŽSTVA DOROSTENCŮ, DOROSTENEK A JUNIORŮ Květa Hájková V sezóně 2014 jsme do soutěží družstev přihlásili družstva dorostenců, dorostenek a juniorů. Vzhledem k minimálnímu počtu juniorek, jsme tuto kategorii

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Heinrichova 24, Brno, 602 00

Heinrichova 24, Brno, 602 00 Heinrichova 24, Brno, 602 00 Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno IČO:41 60 56 08 Bankovní spojení:13 41 89 03 09/0800 DIČ: CZ41605608 www.vskuniverzitabrno.cz Zápis konference dne 24.5.2012 Řádná

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014 Zápis z dozorčí rady konané dne 5..0 Přítomni: Ing. Jindřich Svoboda, Ing. Martin Barták, Lenka Krejčíková Omluven: Ing. Petr Villner. Informace o stavu Sportovního klubu SC Kolín a HC Kolínští Kozlové

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s.

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Grantový program Sportovní centra dětí v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2015 Jihlava,

Více

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Závěrečná zpráva za rok 2013 Obsah závěrečné zprávy: A) Název projektu B) Příjemce projektu C) Řešitel projektu D) Cíle projektu E) Personální

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí 1/ Úvod Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:28 hod po obdržení informace o počtu delegátů. 2/ Volba mandátové komise

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Moravia High Jump Tour-Hustopečské skákání Jablonecká hala 2015 Jablonec nad Nisou

Moravia High Jump Tour-Hustopečské skákání Jablonecká hala 2015 Jablonec nad Nisou PŘEDBĚŽNÁ TERMÍNOVÁ LISTINA 2015 (stav k 20. říjnu 2014) HALA Leden 5. Akademické mistrovství ČR Praha-Strahov 7. 1. halová středa Jablonec nad Nisou 9. 1. veřejné závody PAS Praha-Strahov 10. Přebor Středočeského

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

2. kolo seriálu DPP 2015

2. kolo seriálu DPP 2015 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice 20. 6. 2015 Sportcentrum Račice veslařský kanál 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice Pořadatel Svaz potápěčů České republiky Klub potápěčů KRAKEN Litoměřice Místo konání

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 BŘEZEN 4. VC v hodu břemenem 7. Veřejný závod na dráze 24. M ČR v přespolním běhu všech kategorií Střelské Hoštice M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 1. kolo chůze extraliga mužů

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R 1. ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová, Ondřej Kalaš.

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová, Ondřej Kalaš. Zápis z 3. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 2. 2013 od 9:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový pivovar

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Praha bez předsudků 2010

Praha bez předsudků 2010 V Praze dne 11. 2. 2010 Vážení přátelé, sportovně sociální projekt prevence kriminality a sociálně patologických jevů Sport bez předsudků 2010, který letos probíhá již 7. rokem, si Vás a Vaši základní

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2015 Leden HALA 3. Župní přebor ve skoku o tyči

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 Tel./fax.: 2 35 32 33 32 info@ddmp6.cz www.ddmp6.cz DDM hl. m. Prahy Stadion mládeže, Na Kotlářce, Praha 6 ve spolupráci

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Preambule Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Živnostenské společenstvo podkovářů je sdružením fyzických a právnických osob - podnikatelů v oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky.

Více