PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU"

Transkript

1 Pražský atletický svaz Praha 4, Pod Děkankou 82 PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Obsahuje: Návrh programu valné hromady Návrh jednacího řádu valné hromady Výroční zprávu Pražského atletického svazu za rok 2010 Zprávu o čerpání rozpočtu PAS v roce 2010 a výsledky hospodaření. Návrh delegátů PAS na valnou hromadu ČAS Návrh rozpočtového záměru PAS na rok 2011 Praha, pondělí 28. února 2011 od 18:00 hodin, sál Mirko Huptycha Stadion ASK Slavia Praha

2 Návrh programu valné hromady Pražského atletického svazu 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schváleni programu 2. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise 3. Výroční zpráva výboru PAS za rok 2010, včetně zprávy o čerpaní rozpočtu a výsledku hospodaření PAS za rok Zpráva revizora PAS 5. Projednání rozpočtového záměru PAS na rok Volba delegátů PAS na valnou hromadu ČAS a schválení kooptace nového člena výboru 7. Aktuální informace 8. Závěr 2

3 Návrh jednacího řádu valné hromady Pražského atletického svazu článek 1 Základní ustanovení 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Pražského atletického svazu. 2. Zasedání valné hromady se může usnášet, je-li při zahájení přítomna nejméně jedna polovina všech k hlasování oprávněných delegátů. článek 2 Pracovní předsednictvo 1. Jednání valné hromady řídí pětičlenné pracovní předsednictvo, jeho složení navrhuje valné hromadě výbor PAS a delegáti valné hromady. 2. Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním; ke zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 3. Pracovní předsednictvo volí ze svého středu předsedajícího valné hromady. 4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání článek 3 Delegáti valné hromady 1. Delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím jsou zástupci pražských atletických oddílů (klubů) vždy jeden zástupce za každý pražský atletický oddíl (klub). 2. Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou také zvoleni členové výboru PAS a revizor PAS. 3. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu podněty či připomínky. Diskusní příspěvek je časově omezen na dobu 3 minut. 4. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti veřejným hlasováním. K přijetí návrhu je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 5. Právo účasti na valné hromadě s právem vystoupit v diskusi, avšak bez hlasovacího práva mají sekretář PAS a vedoucí trenéři pražských SCM. 6. K jednání valné hromady mohou být přizvání hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi. článek 4 Mandátová komise 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má tři členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává valné hromadě zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobila se usnášet. článek 5 Návrhová komise Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady zvolené pracovní předsednictvo valné hromady. 3

4 článek 6 Způsob hlasování valné hromady 1. Zasedání valné hromady se může usnášet, je-li při zahájení přítomna nejméně jedna polovina všech k hlasování oprávněných delegátů. 2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jaké byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly předloženy 3. Každé usnesení valné hromady se stává platným jen tehdy, pokud se pro něj hlasovala většina přítomných delegátů valné hromady. článek 7 Volba delegátů na valnou hromadu ČAS 1. Funkci volební komise pro volbu delegátů na valnou hromadu ČAS plní zvolené pracovní předsednictvo valné hromady. 2. Návrh na složení delegátů pro valnou hromadu ČAS předkládá výbor PAS a delegáti valné hromady. 3. O předložených návrzích rozhodují delegáti valné hromady veřejným hlasováním s tím, že ke zvolení delegáta je postačující obdržet nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů valné hromady 4. Na základě schválení valné hromady může být o složení delegátů na valnou hromadu ČAS hlasováno hromadně. 4

5 Výroční zpráva Pražského atletického svazu za rok 2010 Vážení delegáti pražské atletické valné hromady, výbor Pražského atletického svazu předkládá valné hromadě k odsouhlasení výroční zprávu za rok 2010, ve které jsme se snažili shromáždit podstatné skutečnosti a důležité údaje, které charakterizují pražskou atletiku v průběhu roku Výbor zprávu připravoval s plnou odpovědností jednotlivých členů výboru s přihlédnutím k tomu, že vzhledem k volbě v prosinci roku 2009, byl rok 2010 pro něj rokem prubířským. V prvním roce našeho vedení jsme se snažili přinést do pražského atletického hnutí drobné novinky, ale nebáli jsme se zachovat to, co se v minulosti v Praze osvědčilo. Ne všechno co jsme připravili, se setkalo s kladnou odezvou v našich oddílech a klubech, jsme rádi za všechny připomínky, které se budeme snažit uplatnit v další naší činnosti. Velkou pozornost jsme věnovali oblasti talentované mládeže. Jsme rádi, že jednotlivé části péče o talentovanou atletickou mládež v Praze patří k těm nejlépe hodnoceným v celostátním měřítku. Mnoho času nám zabrala oblast financí a celkového hospodaření našeho svazu. Bylo naší snahou hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Snažili jsme se vyrovnat i s tím, že jsme museli v průběhu roku uhradit nemalou částku za závazky z roku Těší nás, že v této ne lehké ekonomické situaci jsme našli podporu u pražských oddílů a klubů. Na předkládanou zprávu za rok 2010 je třeba se dívat jako na souhrn, informací, přehledů a údajů, tedy skutečností, které se v uplynulém roce staly. To co se stalo, již většinou nelze změnit, ale může nám všem sloužit k tomu, abychom se z výsledků poučili. Součástí výroční zprávy je i řada statistických údajů, které přibližují postavení pražských atletických oddílů a klubů v Praze, ale i jejich přínos pro celou naší atletiku. Výroční zpráva je podkladovým materiálem valné hromady, je určena k projednání a valná hromada by ji měla schválit. Praha 28. února 2011 PaedDr. Vladimír T i k a l předseda PAS 5

6 I. Organizační struktura V průběhu roku 2010 nedošlo k žádným podstatným změnám v organizační struktuře Pražského atletického svazu, který je členem Pražské tělovýchovné unie. Je samostatným právním subjektem, který má svou subjektivitu odvozenou od Českého atletického svazu na základě článku XV. stanov ČAS. ODDÍLY A KLUBY Na základě podaných přihlášek tvořilo Pražský atletický svaz celkem 30 oddílů a klubů. V dubnu 2010 přijal ČAS za člena atletický oddíl TJ Sokol Dolní Počernice. Počtem sdružených oddílů a klubů, ale i členskou základnou je Pražský atletický svaz jedním z největších krajských atletických sdruženích. Třicet pražských oddílů a klubů sdružovalo celkem 4601 evidovaných členů. Věkové složení se podstatně neliší od složení celé členské atletické základny vykazovaných mužů je více jak čtvrtina všech členů PAS; naproti tomu junioři a juniorky tvoří jen něco více jak 7% členů. Ani dorostenecké kategorie, které společně tvoří asi 8% členské základny nás neuspokojují. Výrazně lepší je situace v žákovské kategorii, kde celkem 2230 evidovaných členů potvrzuje zájem o atletiku, i když na tomto čísle mají především podíl děti, soustředěné v přípravkách našich oddílů a klubů. Největší členskou základnu má klub ASK Slavia Praha, který vykázal celkem 542 členů. Naproti tomu se nám nepodařilo ověřit členskou základnu ve dvou klubech, které v přihlášce neuvedly členskou základnu, nebo jejich informace se nám nezdá správná ( PSK Union Praha a SK ULTIMA K. LAP TEAM). Na základě informace je evidováno v novém oddíle TJ Sokol Dolní Počernice celkem 28 členů především v žákovské kategorii. Vedle evidence členské základy pražských oddílů a klubů je třeba také posoudit neméně důležitý ukazatel organizační struktury, který vypovídá o tom, kolik našich členů se výrazně přihlásilo k vlastní sportovní činnosti prostřednictvím registrace. V Praze v roce 2010 bylo registrovaných celkem 2483 atletů, to je skoro 54% všech pražských členů atletických klubů a oddílů. Toto číslo je výrazně zkresleno především stále malou snahou našich oddílů a klubů registrovat svoje členy žákovských kategorií. V této kategorii jen 25% našich členů požádalo o registraci. Přesto počet pražských registrovaných atletů patří k největším v České republice. Pražským oddílem s nejvyšším počtem registrovaných atletů na začátku roku 2010 je USK Praha s počtem 340 registrovaných členů, kde 130 registrovaných členů žákovské kategorie tvoří více jak 38% všech registrovaných členů. V Praze však máme i čtyři oddíly u kterých nemáme zaznamenanou žádnou registraci. VÝBOR PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Na základě volby ze dne 10.prosince 2009 byl zvolen devítičlenný nový výbor PAS. V krátké době po volbě písemně rezignovali na členy výboru pánové Petr Novotný a Josef Šrámek. Výbor rozhodl rezignaci přijat a až do září pracoval v počtu 7 členů. Na 8. schůzi výboru, 14. září na návrh předsedy PAS byl za člena výboru kooptován Petr Šarapatka,který byl pověřen vedením úseku trenérů a zvolen místopředsedou PAS. Jeho kooptaci předkládáme dnešní Valné hromadě ke schválení. V průběhu roku 2010 se výbor PAS sešel na 11. jednáních v pravidelném měsíčním intervalu s tím, že pouze v červenci se jednání neuskutečnilo. Již v lednu byl odsouhlasen souhrn hlavních úkolů pro rok 2010, který se stal základem jednání. Ke stěžejním úkolům výbor zařadil a v průběhu roku projednával: - schválení rozpočtového záměru, který bude pokud možno záměrem vyrovnaným; finanční plán byl sestaven v původní verzi jako vyrovnaný, nakonec byl schválen jako schodkový ve výši Kč, na základě zjištění, že výbor musí uhradit nezaplacenou fakturu z roku 2009 za pořádaní mistrovství ČR mužů a žen. Jak se plnění podařilo bude vyhodnoceno v další části Výroční zprávy; 6

7 - připravit nový soutěžní řád pro pražské atletické soutěže hlavní atletické sezóny na dráze roku 2010; při přípravě nového Soutěžního řádu jsme se snažili zařadit do něj další nové prvky. V průběhu realizace se však ukázalo, že v řadě případů byly komplikované, přinášely mnoho otazníků. Hlavním problémem byla oblast hostování. Řada připomínek, dotazů i diskusí vedla k tomu, že jsme v listopadu uspořádali seminář k přípravě soutěží roku 2011, na který jsme pozvali více jak 70 pražských atletických pracovníků. Je škoda, že řada pozvaných nevyužila tuto příležitost. Přesto se na semináři podařilo připravit pro soutěžní komisi a výbor PAS základ pro Soutěžní řád roku výrazně zlepšit informovanost pražských oddílů k zabezpečení tohoto úkolu bylo rozhodnuto v maximální míře využívat webových stránek pražského svazu. Proto výbor v prvních měsících roku odsouhlasit novou koncepci webových stránek a zabezpečil jejich novou grafickou úpravu.na webové stránky umísťoval všechna rozhodující rozhodnutí. Jsme si vědomi, že ne všechno se podařilo. Proto i do budoucna bude o náplň stránek pečovat především správce stránek a sekretář pražského svazu. Očekáváme, že stránky budou více využívat pražské oddíly a zároveň je používat pro zveřejnění svých informací a zpráv; - zahájit jednání se zástupci jednotlivých pražských oddílů a klubů všichni členové výboru v průběhu roku projednávali s většinou pražských oddílů a klubů jejich možnosti pro další činnost. Výsledky osobních jednání jsou nyní zpracovávány do anketního výsledku, který výbor bude znovu posuzovat v dubnu letošního roku; - vrátit se k tradičnímu atletickému utkání Praha - Brno výbor při zabezpečování tohoto úkolů hledal možnosti realizace ve spolupráci s předsedou Jihomoravského KAS. Společně byla vybrána kategorie mladšího žactva, která nemá žádné reprezentační povinnosti. Proto již v březnu jsme uspořádali velice úspěšné halové utkání a v září pak uspořádali i utkání na dráze. V utkání chceme pokračovat i v letošním roce s tím, že družstvo Prahy pojede na podzimní utkání do Brna; - zmapovat podmínky pro atletickou činnost na pražských školách ve spolupráci s odborem školství Magistrátu hl.m. Prahy jsme dokončili průzkum u pražských středních škol a v současné době probíhá další část u velkého množství pražských základních škol. Cílem je hledat možnosti pro ty pražské oddíly a kluby, které nemají vlastní sportovní zařízení a v jejich blízkosti je možnost využít stávající školské zařízení. KOMISE PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Po zvolení výboru byly ustaveny odborné komise pod vedením členů výboru. Šlo především o komise, které přímo zabezpečovaly činnosti Pražského atletického svazu : Soutěžní komise je pětičlenná a v jarních měsících připravila Soutěžní řád pro rok 2010, který byl v některých částech podroben kritice. Ani forma práce komise, osobní setkání a ová komunikace se nesetkala s pochopením. Připravený seminář a následné společné jednání komise připravilo upravený Soutěžní řád pro rok Komisi se podařilo zabezpečit jednotné poplatky za účast v soutěžích družstev i jednoznačně stanovit výši příspěvků za pořádání pražských přebornických soutěží. V pražských soutěžích se podařilo zařadit nové technické delegáty a řídící pracovníky. Komise mládeže se zaměřila na získaní přehledu o pražské mládežnické atletice z různých úhlů pohledu. Tento cíl zajišťuje její složení. V průběhu roku zpracovala stanovisko k mládežnickým soutěžím v Praze. Byla garantem meziměstského utkání mladšího žactva Praha Brno. Hlavním úkolem roku 2011 je příprava reprezentačního družstva Prahy pro Letní Olympiádu dětí a mládeže. 7

8 Komise rozhodčích, která má pět členů zabezpečuje v průběhu trvání halové sezóny i letní sezóny na dráze každodenně obsazení alespoň jednu atletickou soutěž, v řadě případu však je v jeden den soutěží víc. Systém delegace zpravovaný Terezou Trčkovou průběžně vyřizuje žádosti oddílů a klubů, ale i žádosti jiných subjektů na delegaci kvalitních rozhodčích. Vedle toho komise také zabezpečuje pro rozhodčí celou oblast školení a doškolování, stejně jako posuzovaní pražských atletických sportovišť jak odpovídají pravidlům atletiky. Místopředseda PAS Ladislav Kárský sestavil komisi se širokým rozsahem činnosti. Komise především zabezpečovala úsek spolupráce s pražskými oddíly, v současné době kompletuje zprávu o pražských oddílech, která vznikla na základě jednání členů výboru se zástupci pražských oddílů a klubů. Ve spolupráci s revizorem PAS připravila pro pražské oddíly a kluby materiál k zabezpečení bezpečnosti při vlastní sportovní činnosti. Dalším obsahem byl úsek vnějších vztahů, s cílem jednání s Magistrátem hl. města Prahy a Pražské tělovýchovné unie se zaměřením na oblast ekonomiky. Neméně důležitým článkem činnosti je oblast propagace. Komise v současné době připravuje podkladový materiál s pracovní názvem Pražská atletika se představuje Komise se podílela i na zabezpečení školení a doškolování trenérů ve spolupráci s metodickou komisí ČAS. Komise soutěží mimo dráhu a veteránské atletiky ve svém tříčlenném složení věnovala mimořádnou pozornost především běžeckým závodům mimo dráhu. V této souvislosti je třeba vyzvednout především celoroční péči o Pražský běžecký pohár mládeže v roce 2010 pod patronací firmy NEWLINE. Jako novinku roku 2010 zařadila do svého programu péči o dva pražské přebory veteránů v březnovém termínu veteránský krosový přebor a v červnu pak zajištění 30.ročníku Pražské veteraniády ve Stromovce. Ekonomická komise ve specifickém trojčlenném složení mohla ovlivnit ekonomiku svazu až od hlavní atletické sezóny. Halová sezóna byla připravena našimi předchůdci a výbor ji plně respektoval. Hlavním problémem bylo velmi složité jednání o úhradě faktury za mistrovství ČR v roce 2009, která nebyla uhrazena, ani zanesena do svazového účetnictví. Museli jsme počítat se závazkem ve výši Kč, to je více jak 15% vlastního svazového rozpočtu. V průběhu roku pracovala se schváleným rozpočtovým záměrem včetně nezbytných úprav. Výsledky hospodaření jsou součástí této zprávy. II. Pražské sportovní soutěže Jsou hlavní oblasti činnosti Pražského atletického svazu v roce 2010 v celé jejich šíří. Připravovali jsme náborové závody, veřejné závody v hale i na dráze. Přebornické soutěže jednotlivců i řadu utkání v městském přeboru družstev. Specialitou Prahy je i Pražský běžecký pohár mládeže a od roku 2010 i meziměstské utkání mladšího žactva Praha-Brno. Řadu závodů nesoutěžního charakteru pořádají přímo naše oddíly a kluby. Pražský svaz přímo garantoval v roce 2010 celkem 34 závodů soutěží jednotlivců a 32 kol soutěží družstev. VEŘEJNÉ ZÁVODY V průběhu celého roku pražské oddíly a kluby pod patronací svazu připravily celkem 25 veřejných závodů. Soutěže byly rozloženy do celého atletického roku. V halové sezóně jsme připravili celkem 13 závodů a 12 závodů v sezóně na dráze. Pražský rozpis přímo určuje veřejné závody pro žactvo a veřejné závody pro ostatní věkové kategorie. Především halové soutěže jsou často navštěvovány atlety mimopražských oddílů a není výjimkou účast více jak 250 závodníků. Na zabezpečení těchto veřejných závodů se především podílejí atletické oddíly a kluby USK Praha, PSK Olymp Praha a Dukla Praha v halové sezóně. Letní veřejné závody jsou pak především v režii oddílů a klubů ASK Slavia Praha, SK Spartak Praha 4 a SK Kotlářka. 8

9 PRAŽSKÉ HALOVÉ PŘEBORY Pražský atletický svaz v roce 2010 zařadil do svého programu uskutečnit halové přebory pro kategorie staršího žactva a dorostu, pro juniorské kategorie a dospělé. Přebornické soutěže se uskutečnily ve všech disciplínách mimo vícebojů. Dvoudenní společná soutěž pro kategorie dorostu, juniorů a dospělých proběhla ve Stromovce a dvoudenní soutěž žactva pak v přetlakové hale na Strahově. Na pražských halových přeborech se uskutečnilo celkem 790 startů; startovali závodníci 18 pražských oddílů a klubů.. Nejvíce startů jsme zaznamenali v žákovské kategorii, kde startovali atleti ze 16 pražských oddílů a klubů. Nejméně byla obsazena juniorská kategorie, kde se uskutečnilo jen 119 startů atletů z 12 pražských oddílů a klubů. Při halových pražských soutěžích bylo rozdáno celkem 256 medailí a získali je atleti 15 pražských oddílů a klubů. Celkově nejvíce medailí, 60 získali atleti ASK Slavia Praha ( ) a mohou se těšit i z nejvíce získaných prvních míst. Dalšími oddíly v pořadí jsou ze 32 medailemi PSK Olymp Praha ( ) a SK Spartak Praha 4 s 30 umístěními ( ) PRAŽSKÉ PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ NA DRÁZE Tyto soutěže proběhly v tradičním rozsahu. Uskutečnila se soutěž mladšího žactva, společný přebor kategorie dorostu a staršího žactva a tradiční přebor juniorské kategorie společně s přeborem mužů a žen. Podzimní termín byl vyhrazen společnému vícebojařskému přeboru Prahy všech věkových kategorií. Na těchto pražských přeborech se uskutečnilo celkem 1552 startů. Nejvíce startů jsme opět zaznamenali v žákovských kategoriích. V soutěži mladšího žactva se uskutečnilo celkem 449 startů, v soutěžích staršího žactva pak 471 startů. V žákovských kategoriích startovali atleti 15 pražských oddílů a klubů. Naproti tomu v soutěžích dorosteneckých kategorií se uskutečnilo celkem 292 startů a v nich startovali sportovci 14 pražských oddílů a klubů. Společná soutěž juniorských kategorií, mužů a žen zaregistrovala celkem 340 startů. Vzhledem k počtu přihlášených atletů a atletek se uskutečnila v kategorii žen a juniorek společná soutěž ve všech disciplínách. Kategorie juniorů měla samostatnou soutěž jen v sedmi disciplínách. Nejvíce startů na přeborech Prahy absolvovali atleti ASK Slavia Praha ( 290 ve všech kategoriích), dále pak SK ZŠ Jeseniova (276) a USK Praha (161). Nejmenší počet startům jsme zaznamenali u oddílů AC Praha 1890 a TJ ČUZ Praha vždy 2 starty. Při přeborech Prahy na dráze bylo uděleno celkem 426 medailí ( ). Umístění na prvních třech místech si rozdělili sportovci 16 pražských oddílů a klubů. Nejúspěšnějším pražským klubem na přeborech Prahy na dráze se stal v roce 2010 oddíl SK ZŠ Jeseniova Praha, který získal 81 medailových umístění ( ), především v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Na dalších místech se umístily oddíly ASK Slavia Praha 77 ( ), SK Spartak Praha 4 42 umístění ( ) a USK Praha získal taká 42 umístění ( ). Nejvíce prvních míst 33 patří také sportovcům SK ZŠ Jeseniova. Dva pražské kluby získaly pouze jedno medailové umístění v obou případech za první místo, jsou to AC Praha 1890 a ŠAK Novoborská. Počet udělených medailí je ovlivněn nedostatečným počtem startujících v některých disciplínách přeboru Prahy na dráze, PRAŽSKÉ PŘEBORY DRUŽSTEV V průběhu roku se uskutečnilo celkem 32 kol soutěží družstev ve kterých startovalo celkem 50 družstev v pěti kategoriích. Charakteristickým rysem mládežnických soutěží pražského přeboru družstev byla společná družstva chlapců a dívek a jejich společné hodnocení. Novinkou pak byla soutěž mládežnických družstev - společné koedukované družstvo juniorských a dorosteneckých kategorií. Tradiční soutěž družstev byla zachována 9

10 v kategorii mužů a žen. Především některá opatření Soutěžního řádu v soutěži mládeže a staršího žactva byla v průběhu roku kritizována. Z celkového počtu 49 družstev startovalo v soutěži mužů 7 družstev, v soutěži žen pak 5 družstev. Ve společné soutěži dorostenecké a juniorské kategorie startovalo 7 družstev. Největší účast byla v žákovských kategoriích. V kategorii staršího žactva ve dvou skupinách startovalo 10 družstev a ve třech skupinách mladšího žactva pak 21 družstev. Z celkového počtu 31 pražských oddílů a klubů,v přebornických soutěžích družstev startovala družstva z 18 pražských oddílů a klubů. Přebornické tituly získaly družstva PSK Olymp Praha v kategorii mužů a žen. Družstvo SK ZŠ Jeseniova v kategorii mládeže a družstva ASK Slavia Praha v obou žákovských kategoriích. Soutěže přípravek byly organizovány ve dvou formách a družstva pražských oddílů a klubů měla možnost výběru mezi soutěži, která využívala prvky Dětské atletiky a soutěži, která byla výrazně zaměřena na atletické disciplíny. Do soutěží přípravek se zapojila většina pražských oddílů a klubů. V roce 2010 se v těchto soutěžích nekonal přebor Prahy. PRAŽSKÉ PŘEBORY V CHŮZI A PŘESPOLNÍM BĚHU Mimo atletickou dráhu jsme uskutečnili dvě soutěže. Přebor Prahy v chůzi na tradiční trati Praha Brandýs a přebor v přespolním běhu všech věkových kategorií v listopadu ve Stromovce. Stejně jako v minulosti jsme zaznamenali minimální účast v chodecké soutěži ( pět startujících) a ani účast 55 startujících ve všech kategoriích přespolního běhu nás nepřesvědčila. Přesto jsme v těchto soutěžích rozdělili celkem 33 medailí atletům 9 pražských oddílů a klubů. SOUTĚŹE POHÁRU ROZHLASU Soutěže poháru rozhlasu nepatří v Praze k silným stránkám činnosti. Přesto se podařilo uskutečnit 5 soutěží okresního charakteru. Květnové pražské finále na Julisce mělo nakonec velmi dobrou úroveň PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE Zdařilou soutěží roku 2010 byl Pražský běžecký pohár. Cekem 24 běžeckých závodů v průběhu roku přilákalo velké množství startujících ve čtyřech věkových kategoriích. Velkým přínosem této soutěže je především velká účast neregistrovaných žáků a žákyň. Pro bodování bylo připraveno celkem 22 závodů pro kategorii přípravek, 23 závodů pro mladší žactvo a 24 závodů pro starší žactvo a dorost. Málo se osvědčilo do bodování zařazení běžeckých soutěží na přeborech Prahy v hale a na dráze v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Při bodování deseti míst v každém závodě dosáhlo na bodování v roce 2010 celkem 449 startujících v těchto věkových kategoriích: Přípravka chlapci 69 bodujících Přípravka dívek 73 bodujících Mladší žáci 74 Mladší žákyně 78 Starší žáci 54 Starší žákyně 46 Dorostenci 34 Dorostenky 21 Soutěž byla podpořena firmou NEWLINE, která pro soutěž věnovala ceny ze svého sportovního sortimentu. MEZIMĚSTSKÉ UTKÁNÍ PRAHA BRNO MLADŠÍHO ŽACTVA Novinkou pražských soutěží byl I. ročník meziměstského utkání Praha Brno mladšího žactva. Soutěž byla organizována v hale i na dráze ve všech soutěžních disciplínách kategorie mladšího žactva s tím, že za družstvo startovali v každé disciplíně tři závodníci. Halové utkání se uskutečnilo v neděli 20. března v hale Otakara Jandery ve Stromovce. V utkání zvítězilo družstvo Prahy poměrem 178:142. Na utkání jsme pozvali i rodiče chlapců a dívek, kteří v utkání startovali. Velmi nás potěšil jejich zájem a velká účast. Soutěž na dráze se uskutečnila 28. září 2010 a závodům, které jsme znovu připravili ve Stromovce, nepřálo počasí. Soutěž, ve které opět zvítězilo družstvo Prahy poměrem 233:

11 se musela uskutečnit znovu v hale. Jedinou venkovní disciplínou byla soutěž v hodu kriketovým míčkem. Jsme rozhodnuti v soutěži pokračovat a připravujeme halovou soutěž v Praze. Utkání na dráze v podzimním termínu se uskuteční v Brně. III. Pražské oddíly na mistrovstvích České republiky Atleti pražských oddílů a klubů tvořili významnou část účastníků mistrovských soutěží České republiky. Na všech mistrovských soutěžích ČR se uskutečnilo celkem 4987 startů. Z toho atleti Prahy z 945 starty se na soutěžích podíleli celou pětinou. Nejvíce se podíleli na účasti v soutěžích mužů a žen, nejméně pak v žákovských kategoriích. Málo se daří obsazovat mistrovské soutěže mimo dráhu. Atleti ASK Slavia Praha uskutečnili na mistrovských soutěžích celkem 179 startů, PSK Olymp Praha 151 startů a USK Praha pak 145 startů. Při mistrovských soutěžích České republiky získali sportovci pražských oddílů 222 medailových umístění ( ). Nejvíce mistrovských titulů získali atleti TJ Dukla Praha 25, USK Praha 24 a PSK Olymp Praha 22 titulů. Nejúspěšnějším oddílem se stal oddíl TJ DUKLA Praha s 55 medailemi ( ) dalšími v pořadí jsou kluby PSK Olymp Praha 49 umístění ( ) a USK Praha 43 umístění ( ). Významný podíl pražských oddílů a klubů je i v soutěžích družstev, které řídil v roce 2010 Český atletický svaz. V soutěžích extraligy startovalo 6 družstev pražských oddílů a klubů. V českých skupinách I.ligy soutěžila 4 družstva pražských oddílů a klubů. Ve stejných skupinách II.ligy pak 13 pražských družstev. Mistrovská soutěže družstev mužů a žen byla úspěšná pro družstvo žen USK Praha, které získalo mistrovský titul. Na druhých místech se umístila družstva TJ Dukla Praha v soutěži mužů a družstvo PSK Olymp Praha v soutěži žen. V celostátních soutěžích mládežnických družstev se do finále probojovalo 10 družstev pražských oddílů a klubů. Pouze družstva žákovských kategorií se neumístila na medailových místech. Mládežnická družstva v mistrovské soutěži získala 3 druhá místa (USK Praha, ASK Slavia Praha a SK ZŠ Jeseniova) a jedno třetí místo (ASK Slavia Praha). IV. Talentovaná mládež I v roce 2010 byla tato oblast vedle dlouhodobé péče pražských atletických oddílů a klubů zabezpečována péči jednotlivých článků talentované mládeže zřízených v Praze. Tyto články péče o atletické talenty byly zřízeny u rozhodujících pražských oddílů a klubů. SPORTOVNÍ STŘEDISKA Tři Sportovní střediska po nezbytných organizačních změnách v roce 2009 pracovala u klubů : SK ZŠ Jeseniova Praha sportovní středisko pečovalo v průběhu roku o velký počet mládeže ( 92 v kategorii žactva a 156 v přípravkách). Vlastní sportovní přípravu zabezpečovalo celkem 19 trenérů. ASK Slavia Praha ve spolupráci s ZŠ Filozovská zabezpečuje největší počet mládeže( 66 v kategorii žactva a více jak 350 v přípravkách). Ve sportovním středisku pracuje v různé úrovní celkem 17 trenérů. V průběhu roku bylo třeba řešit drobné organizační problémy s vedením školy. USK Praha středisko pracuje ve specifických podmínkách při tradičně dobré spolupráci s ZŠ Petřiny-Jih. Dosud pracuje s nejmenším počtem mládeže ( 69 žactvo a 92 přípravka). Sportovní přípravu zabezpečuje 9 trenérů v různých pozicích. Při hodnocení činnosti bylo potvrzeno, že pražská střediska budou v činnosti pokračovat i v roce

12 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Pražské gymnázium v celostátním srovnání pečuje o výrazně menší počet sportovců a jejich přípravu zabezpečuje minimální počet trenérů. Přesto dvacet studentů, atletů v roce 2010 získalo na mistrovstvích České republiky 22 medailových umístění. Gymnázium dlouhodobě úspěšně spolupracuje se všemi pražskými Sportovními středisky a především pak s oddílem ASK Slavia Praha. Činnost všech sportovních gymnázií u nás nemá dostatečnou oporu v současné legislativě, přesto, že pečují o jednu část talentované mládeže. í SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE V péči dvou pražských SCM bylo v roce celkem 95 sportovců z 12 pražských oddílů. Ve střediscích bylo zařazeno 44 sportovců dorosteneckého věku, 31 juniorů a juniorek. Střediska zabezpečovalo i sportovní přípravu 15 atletů ve věku do 22 let a pěti sportovcům žákovského věku. Z 95 zařazených sportovců bylo 59mužského pohlaví a 38 ženského. SCM Praha 1 5 pod vedením Vladimíra Kučery, zabezpečovalo celkem 45 sportovců z pěti pražských oddílů. Z celkového počtu členů se péče zaměřila především na kategorii dorostu 23 členů a juniorů 16 členů. SCM Praha 6 10, které vede Petr Šarapatka zabezpečovalo sportovní přípravu pro 50 členů z 8 pražských oddílů. I v tomto centru převažuje kategorie dorostu 21 a juniorů 15. Byla také zabezpečována příprava 11 členů do 22 let. Při podzimních prověrkách, bylo potvrzeno,že obě pražská centra budou i v letošním roce pokračovat ve své činnosti. Podrobný přehled o složení obou SCM v roce 2010 je součástí statistických přehledů. V. Činnost sboru rozhodčích Nejpočetnější organizátorskou složkou PAS, která zabezpečuje vlastní atletické soutěže, je pražský sbor atletických rozhodčích. Sbor má v současné době v evidenci 169 členů. Z tohoto počtu je aktivních pouze 70 členů to je necelých 42%. V průběhu roku 2010 delegovala komise rozhodčí své členy na - 25 soutěžních závodů v průběhu halové sezóny - 65 soutěží v průběhu hlavní letní sezóny Pražští rozhodčí rozhodovali nejen významné pražské mezinárodní soutěže jako MJO, Pražský maratón, ale i soutěže mistrovství České republiky.přesto převážná činnost je zaměřena na pražské přebornické soutěže, na velké množství veřejných závodů pořádaných pražskými oddíly a klubů ale i na náborové atletické soutěže, především běžecké. Malý počet aktivních rozhodčích je limitován i věkovou strukturou členů sboru rozhodčích, proto v případě dvou a více soutěží v jeden den je obtížné zajistit kvalitní delegaci na všechny soutěže,. Právě proto komise zabezpečila školení nových rozhodčích. Velice oceňujme práci všech aktivních rozhodčích, náš dík patří Tereze Trčkové, za každodenní nominanční činnost, oceňujme ty členy sboru rozhodčích kteří našli cestu na závody v loňském roce nejčastěji - jsou to Pavel Mácha 30 soutěží; Karel Mácha - 31 soutěží; Jiří Dvořák - 28 soutěží. Výbor svazu v průběhu roku 2010 zahájil jednání o možnosti jednotného oblečení pro pražské rozhodčí. Výsledkem je jednotné modré tričko,potvrzujeme, že naše snaha pokračuje a snažíme se dosáhnout toho, aby rozhodcovský set obsahoval vedle dvou triček, ještě kalhoty,vhodnou mikinu a bundu do deště. VI. Školení a semináře Školení a vzdělávání atletických pracovníků v Praze nebylo v roce 2010 pro výbor svazu prioritou. Přesto odborné komise připravily i pro oblast trenérů a rozhodčích základní kurzy a semináře. Trochu nás mrzí, že tyto kurzy nenašly větší ohlas u pražských oddílů a klubů. Domníváme se, že především v této oblasti jsme nedokázali plně využít naše webové stránky k propagaci a informovanosti našich oddílů a klubů, což se projevilo v malé účasti. 12

13 Při přípravě odborného vzdělávání budeme nadále úzce spolupracovat s odbornými komisemi ČASu. Všechny naše připravované akce budou otevřeny i pro zájemce z mimopražských oddílů a klubů ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ Školení a semináře trenérů jsme pro pražské oddíly a kluby připravovali ve spolupráci s metodickou komisí ČASu. Organizačně se na všech akcích výrazně podílel revizor PAS. Školení trenérů III. třídy proběhlo v Praze v dubnovém termínu za účasti 12 frekventantů z pražských oddílů. Školení trenérů IV. třídy v březnu pak absolvovalo celkem 11 zájemců především z oddílu SK ZŠ Jeseniova V březnovém termínu( ) se uskutečnil seminář pro trenéry přípravek IV. a III. třídy, tohoto semináře se zúčastnilo celkem 6 trenérů z pražských oddílů a klubů. Podzimní doškolovací seminář( ) byl určen trenérům všech kvalifikačních stupňů a prodloužení trenérské kvalifikace si zajistilo 19 pražských trenérů. Dalších 12 pražských zájemců získalo trenérské kvalifikace na školeních, které probíhaly mimo Prahu ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE ROZHODČÍCH Komise rozhodčích připravila v průběhu roku 2010, školení rozhodčích III. třídy ve dvou termínech : - v dubnovém ( ) se školení zúčastnilo celkem 7 frekventantů především z oddílu SK Spartak Praha4; SK ZŠ Jeseniova a AŠK Mazurská. - v listopadovém (13.11) se školení zúčastnilo 5 účastníků z oddílu Dukla Praha, USK Praha, Bohemians Praha a dalších. Seminář k prolongaci pro rozhodčí II. a III. třídy, který se uskutečnil ve stejném termínu jako podzimní školení rozhodčích umožnil prodloužit osvědčení rozhodčího pro 8 účastníků. Školení i seminář byl lektorsky i ekonomicky zabezpečen komisí rozhodčích PAS. SEMINÁŘ VÝBORU PAS K PRAŽSKÝM SOUTĚŽÍM Na základě řady připomínek k systému pražských soutěží v roce 2010 rozhodl výbor uspořádat seminář pro široký okruh pražských pracovníků,kteří se podílejí v Praze na různých úsecích při zabezpečování soutěží. Z celkového počtu 70 pozvaných, si na seminář našlo cestu 35 pracovníků. Je škoda, že malý ohlas měl seminář u pracovníků na postech ředitelů závodů,řídicích pracovníků soutěží a hlavních rozhodčích soutěží. Mrzí nás, že na seminář nenašli cestu ani zástupci deseti pražských oddílů a klubů. Přesto se na tomto semináři sešlo dosud nejširší fórum,které o pražských soutěžích diskutovalo, ale především přijalo řadu doporučení na úpravu Soutěžního řádu pro rok

14 Zpráva o čerpání rozpočtu Pražského atletického svazu v roce 2010 a výsledky hospodaření PŘÍJMY SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Plán Skutečnost Příspěvek na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Příjmy SCM celkem PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Příspěvek ČAS na zabezpečení soutěží PAS Příspěvek ČAS na soutěže PR, SP Příspěvek ČAS na zabezpečení činnosti PAS Poplatky pražských oddílů za účast družstev a) Družstva mužů a žen b) Družstva juniorských a dorosteneckých kategorií c) Družstva staršího žactva d) Družstva mladšího žactva Granty, spoluúčast Prahy a další státní příspěvky a) Přiznané granty hl.m.prahy b) Spoluúčast Prahy na pořádaných akcích c) Sportuj s námi Školení a semináře poplatky a) Školení a semináře rozhodčích poplatky b) kolení a semináře trenérů poplatky 8. Příjmy z pronájmů sportovišť Ostatní příjmy a) Bankovní úroky 54 b) Sponzorské dary c) Reklamní činnost d) Ostatní příjmy Příjmy PAS celkem VYDÁNÍ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Plán Skutečnost Náklady na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Náklady SCM celkem

15 VYDÁNÍ PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Přebornické soutěže Prahy a) Halové soutěže b) Soutěže mimo dráhu c) Soutěže na dráze Přebornické soutěže Prahy družstev a) Přebor Prahy mužů a žen b) Přebor Prahy juniorských a dorosteneckých kategorií c) Přebor Prahy družstev staršího žactva d) Přebor Prahy družstev mladšího žactva Nemistrovské soutěže a) Veřejné halové soutěže b) Veřejné závody na dráze c) Pohár rozhlasu d) Pražský běžecký pohár mládeže e) Středoškolský pohár f) Meziměstské utkání Praha-Brno mladšího žactva Mzdové a osobní výdaje a) Dodatečné úhrady z roku b) Náklady sekretáře svazu c) Náklady na delegaci rozhodčích d) Náklady na správu webových stránek e) Náklady členů výboru Organizačně technické výdaje a) telekomunikační poplatky (telefon,internet) b) poplatky za webové stránky c) Náklady na tisk publikací d) Kancelářské potřeby e) Tisk diplomů f) Nákup cen a medailí pro soutěže g)údržba a opravy h) Občerstvení při jednání výboru Školení a semináře a) Školení a semináře trenérů b) Školení a semináře rozhodčích c) Seminář k systému soutěží Úhrada pronájmů sportovišť Ostatní výdaje a) Bankovní poplatky b) Pojištění 400 c) Pravidla atletiky nákup d) Ostatní náklady Závazek PAS z roku VYDÁNÍ CELKEM REKAPITULACE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl 15

16 PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl ČERPÁNÍ ROZPOČTU Návrh rozpočtového záměru pro rok 2010 byl odstupujícím výborem předložen valné hromadě v prosinci 2009 a byl upřesňován v lednu a únoru 2010 na základě schválených hlavních úkolů pro rok Jasná situace byla v hospodaření SCM, kdy plánované příjmy jsou průběhu roku zcela realizovány ve vlastním tréninkovém procesu. Naproti tomu rozpočet PAS bylo velmi složité upřesnit a hlavně jej v prvním roce působení výboru přesně realizovat. Rozpočet pro SCM předpokládal příjmy ve výši Kč a vydání ve stejné výši. Na základě schválených dělidel bylo nakonec pro obě pražská střediska vyčleněna předsednictvem ČAS částka Kč, to znamená, že došlo k navýšení o částku Kč. V průběhu roku 2010 byly přidělené prostředky v plné výši vyčerpány v souladu s platnou směrnici o čerpání prostředků SCM. Pro pořádek je třeba zdůraznit, že vedoucí trenéři ve své kompetenci rozhodují o jejich využití pro jednotlivé členy SCM. Velká část prostředků směřuje k zabezpečení tréninkového procesu ( výcvikové tábory, materiál, zdravotní prohlídky, rehabilitace apod.). Menší část směřuje k zabezpečení nezbytné organizace. Výbor na své prosincové schůzi projednal a schválil hospodaření obou sportovních center mládeže s tím, že všechny přidělené prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu v souladu s platnými předpisy. Rozpočet PAS předpokládal příjmy ve výši Kč a vydání ve výši Kč. Byl tedy potvrzen jako schodkový s tím, že schodek dosáhne částky Kč. V příjmové části je rozpočet postaven na příspěvcích ČAS, které jsou směrovány k jednotlivým činnostem. Příspěvky ČAS tvoří obvykle 50% rozpočtu. Nezbytnou součástí jsou příspěvky pražských oddílů a klubů na zabezpečení soutěží. Ostatní plánované příjmy byly zanedbatelné. Příjmy ve skutečnosti dosáhly částky Kč, byly tedy vyšší o Kč, především na základě zvýšení příspěvků ČAS o Kč. Na druhé straně v průběhu měsíce ledna byly uhrazeny pražskými oddíly pronájmy přetlakové haly z roku Naproti tomu se nepodařilo naplnit kapitolu ostatních příjmů Výdajové kapitoly rozpočtu předpokládaly náklady ve výši Kč. Naproti tomu skutečnost vykazuje výdaje ve výši Kč. To znamená že plánované výdaje byly překročeny o částku Kč. Z předloženého přehledu vyplývá, že velká část výdajů je směrována k soutěžím v roce 2010 jsme na soutěže věnovali více jak 385 tisíc to je více jak 54 % všech prostředků. Na mzdové a osobní náklady jsme věnovali 105 tisíc korun, za pronájem přetlakové haly jsme v roce 2010 zaplatili 58 tisíc. Důležitou položkou je i úhrada pohledávky z roku 2009 ve výši 98 tisíc. Rekapitulace skutečných příjmu a výdajů pražského atletického svazu při příjmech ve výši Kč a výdajích Kč vykazuje schodek ve výši Kč. K tomu je třeba zdůraznit, že součástí výdajů je i závazek svazu z roku 2009 ve výši Kč. II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Hospodaření pražského atletického svazu v roce 2010 při příjmech ve výši Kč a výdajích ve výši Kč vykazuje schodek ve výši Kč. Nedílnou součástí výsledků hospodaření je i úhrada závazku z roku 2009 za pořádání mistrovství ČR mužů a žen ve výši Kč. Hospodaření pražského atletického svazu nebude v roce 2010 zatíženo žádnou daňovou povinností z příjmů. 16

17 Návrh delegátů PAS na valnou hromadu ČAS V souladu s ustanovením stanov ČAS článek VI odstavec 4 až 7 stanovil výbor ČAS počty delegátů na valnou hromadu ČAS, která se uskuteční v sobotu 26. března 2011 pro Pražský atletický svaz následovně : 1.Z evidence registrovaných sportovců podle čl.vi odstavec 6 Stanov ČAS byl stanoven pro Pražský atletický svaz celkový počet delegátů na Z tohoto počtu, opět na základě výše uvedeného článku stanov, volí přímo svého delegáta pražské oddíly, které mají registrováno více jak 150 členů, jsou to oddíly a kluby : TJ Dukla Praha, SK ZŠ Jeseniova, SK Kotlářka Praha, PSK Olymp Praha, ASK Slavia Praha, Spartak Praha 4 a USK Praha. 3.Výbor PAS navrhuje valné hromadě doplnit delegaci Prahy na počet 15 s tím, že předkládá valné hromadě návrh, aby delegáty byli zvolení níže uvedení členové výboru PAS 1. Radek B á r t l 2. Adriana D v o ř á k o v á 3. Ladislav K á r s k ý 4. Vladimír K u č e r a 5. Jindřich 6. Jan R u d a 7. Petr Š a r a p a t k a 8. Vladimír T i k a l Náhradníci : Milan G á l a Bedřich S k á l a 4. Předseda PAS informoval svým dopisem předsedy pražských oddílů a klubů, kteří vysílají přímo své delegáty o této skutečnosti, včetně přijatých opatření předsednictva ČAS k zabezpečení Valné hromady ČAS. 17

18 Návrh Rozpočtového záměru PAS pro rok 2011 PŘÍJMY SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Plán Skutečnost Příspěvek na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Příjmy SCM celkem PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Příspěvek ČAS na zabezpečení soutěží PAS Příspěvek ČAS na soutěže PR, SP Příspěvek ČAS na zabezpečení činnosti PAS Poplatky pražských oddílů za účast družstev /1 Družstva mužů a žen /2 Družstva juniorských a dorosteneckých kategorií /3 Družstva staršího žactva /4 Družstva mladšího žactva Granty, spoluúčast Prahy a další státní příspěvky /1 Přiznané granty hl.m.prahy /2 Spoluúčast Prahy na pořádaných akcích /3 Sportuj s námi 6. Školení a semináře poplatky /1Školení a semináře rozhodčích poplatky /2 Školení a semináře trenérů poplatky Příjmy z pronájmů sportovišť 8. Ostatní příjmy /1 Bankovní úroky 8/2 Sponzorské dary /3 Reklamní činnost /4 Ostatní příjmy Příjmy PAS celkem VYDÁNÍ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Náklady na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Náklady SCM celkem Plán Skutečnost 18

19 VYDÁNÍ PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Přebornické soutěže Prahy jednotlivců /1 Halové soutěže /1a Přebor Prahy v hale pro žactvo /1b Přebor Prahy v hale dospělých /2 Soutěže mimo dráhu /2a Přebor Prahy v přespolním běhu /3 Přebornické soutěže na dráze /3a Přebor Prahy mladšího žactva /3b Přebor Prahy Dorosteneckých žákovských kategorií /3c Přebor Prahy mužů,žen a juniorských kategorií /3d Přebor Prahy ve vícebojích všech kategorií Přebornické soutěže Prahy družstev (MPD) /1 Přebor Prahy družstev mužů a žen /2 Přebor Prahy juniorských a dorosteneckých kategorií /2a Pražský pohár mládeže /2b Přebor Prahy mládežnických a juniorských kategorií /3 Přebor Prahy družstev staršího žactva /4 Přebor Prahy mladšího žactva Nemistrovské soutěže /1 Výdaje na veřejné halové závody 3/2 Výdaje na veřejné závody na dráze 3/2a Veřejné závody žákovských kategorií 3/2b Veřejné závody ostatních kategorií 3/3 Výdaje na soutěže poháru rozhlasu /4 Výdaje na soutěže středoškolského poháru /5 Výdaje na soutěže běžeckého poháru mládeže /6 Meziměstské utkání PRAHA-BRNO mladšího žactva /6a Utkání V hale Praha /6b Utkání na dráze - Brno Mzdové a osobní výdaje /1 Náklady sekretáře svazu /2 Náklady na delegaci rozhodčích /3 Náklady na správu webových stránek /4 Náklady členů výboru /5 Ostatní mzdové náklady Organizačně technické výdaje /1 Telekomunikační poplatky (telefon,internet) /2 Poplatky za webové stránky /3 Náklady na tisk publikací /4 Kancelářské potřeby /5 Tisk diplomů /6 Nákup cen a medailí pro soutěže /7 Údržba a opravy /8 Občerstvení při jednání výboru Školení a semináře /1Školení a semináře trenérů /2 Školení a semináře rozhodčích /3 Seminář k systému soutěží Úhrada pronájmů sportovišť 8. Ostatní výdaje /1 Bankovní poplatky /2 Pojištění 500 8/3 Odměny pro nejlepší mladé atlety Prahy v roce /4 Odměny družstvům v Pražském poháru mládeže /5 Ostatní náklady Závazek PAS z roku VYDÁNÍ CELKEM

20 REKAPITULACE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl Statistické přehledy 1. Členská základna Pražského atletického svazu v roce Registrovaní atleti pražských oddíl v roce Přehled o účasti pražských oddíl v městském přeboru družstev 4. Přehled o počtu startů na pražských přeborech jednotlivců v roce Přehled o počtu startů v soutěžích mimo dráhu v roce Přehled o počtu startů na mistrovstvích České republiky v roce Přehled o medailových umístění v přebornických a mistrovských soutěžích v roce Konečné pořadí soutěží pražského přeboru družstev v roce Přehled o zařazení atletů Prahy do SCM v roce Nejlepší atleti Prahy mládežnických kategorií pro rok Přehled o nově vyškolených trenérech v roce

ASK Slavia Praha 80 SK ZŠ Jeseniova Praha 69 Univerzitní sportovní klub Praha 40 Atletika Jižní Město 38 SK Kotlářka Praha 36 Spartak Praha 4 31 TJ

ASK Slavia Praha 80 SK ZŠ Jeseniova Praha 69 Univerzitní sportovní klub Praha 40 Atletika Jižní Město 38 SK Kotlářka Praha 36 Spartak Praha 4 31 TJ Oddíl Počet startů ASK Slavia Praha 80 SK ZŠ Jeseniova Praha 69 Univerzitní sportovní klub Praha 40 Atletika Jižní Město 38 SK Kotlářka Praha 36 Spartak Praha 4 31 6 4 7 A. C. Sparta Praha 16 6 4 3 TJ

Více

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 Pražský atletický svaz 140 00 Praha 4, Pod Děkankou 82 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 I. ČÁST Obsah strana Pražská termínová listina 2 Všeobecná ustanovení pražských soutěží 3 Přebor Prahy mužů, žen, juniorů,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, Praha 6

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, Praha 6 Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Čtvrté pokračování projektu systémové dlouhodobé podpory mládežnické atletiky v Praze na základě programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze

Více

Pražský atletický svaz Zátopkova 2/100, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013

Pražský atletický svaz Zátopkova 2/100, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013 Pražský atletický svaz Zátopkova 2/100, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013 I. ČÁST Obsah strana Pražská termínová listina 2 Všeobecná ustanovení pražských soutěží 3 Přebor Prahy mužů, žen, juniorů,

Více

SAUCONY PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE

SAUCONY PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE SAUCONY PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE 2009 SAUCONY PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE 2009 Řídící pracovník soutěže Jindřich LINHART Adresa: Vondroušova 1162, 163 00 Praha 6 Řepy II e-mail: jin.linhart@post.cz

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 II. ČÁST

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 II. ČÁST Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 II. ČÁST OBSAH: I. Pražská termínová listina 3 II. Všeobecná ustanovení pro pražské soutěže 7 III. Soutěžní řád městského

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2016

Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2016 Pražský atletický svaz Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2016 I. ČÁST Obsah strana Pražská termínová listina 2 Všeobecná ustanovení pražských soutěží 3 Přebor Prahy mužů, žen, juniorů,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Oblast Severní Morava 702 00 OSTRAVA Mor. Ostrava, Vítkovická 3083/1 TEL. 596 617 191, 733 553 177 E-mail:basketsm@seznam.cz Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete

Více

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, 772 00 OLOMOUC, Česká republika tel.: 585 224 676, e-mail: akol@centrum.cz web: http://atletikaolomouc.cz IČO: 41031369, bankovní spojení: Komerční banka Olomouc,

Více

Valná hromada florbalového klubu Florbal Havířov. 23. dubna 2014 od hod.

Valná hromada florbalového klubu Florbal Havířov. 23. dubna 2014 od hod. Florbal Havířov, MSH Havířov, Astronautů 2, 736 01 Havířov Město E-mail: info@havirovskyflorbal.cz, Web: www.havirovskyflorbal.cz IČ: 64630455, Bankovní spojení: ČSOB 106369658/0300 Valná hromada florbalového

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

T J V S T Á B O R - A T L E T I K A

T J V S T Á B O R - A T L E T I K A T J V S T Á B O R - A T L E T I K A Bydlinského 2867, Tábor 390 02, tel: +420 777 66 72 66, e-mail: vs.tabor@atletikatabor.cz IČO: 00476561, Bank. spojení: ČSOB a.s. 412793123/0300 800, VAR.SYM. 01 Valná

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více

Halové soutěže Libereckého KAS 2015

Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Obsah Termínová listina Soutěžní řád KP jednotlivců Rozpisy krajských přeborů jednotlivců Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17.

I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17. 2009 OBSAH strana I. Všeobecná ustanovení 3. II. Termínová listina 4. III. Řád soutěží družstev 6. IV. Rozpisy přebornických soutěží jednotlivců 17. V. Rozpisy veřejných závodů v Praze 23. VI. Pražský

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ

Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením občanů, provozujících tělovýchovu, sport, turistiku a nezbytnou hospodářskou

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení Český svaz tělesné výchovy-regionální sdružení se sídlem v Olomouci Legionářská 12, 779 00 Olomouc ( návrh změn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013) S T A N O V Y Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2014/2015. Obsah ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ

Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2014/2015. Obsah ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2014/2015 Soutěže spadající do řízení ČLS, pořádané ČLS a technicky zajišťované lukostřeleckými kluby (LK) a oddíly (LO) v souladu s Kalendářem lukostřeleckých závodů

Více

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Zápis Výboru číslo: 012017 / PLČB Datum konání: 12. 1. 2017 Zapisovatel: Filip Pytel PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Přítomni: Miroslav Horký, Arnošt Petráček ml., Filip Pytel, Božena

Více

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu a) ZDROJE FINANCOVÁNÍ b) ČINNOSTI ČMSHb (střediska) ZDROJE PŘÍJMY VÝDAJE BILANCE 1 ČMSHb - vlastní zdroje

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ Valná hromada hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová (dále jen hokejový oddíl ) přijala na své schůzi konané dne 26. února 2011 Interní

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga Soutěže v roce 2017 Pro lepší plánování závodní činnosti Vám přinášíme přehled soutěží všech družstev. U našich mladších závodníků i přehled všech závodů, které pro jejich kategorii pořádáme nebo se jich

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ADIDAS. Pražský běžecký pohár mládeže kolo. 4. kolo - dorostenci

ADIDAS. Pražský běžecký pohár mládeže kolo. 4. kolo - dorostenci ADIDAS Pražský běžecký pohár mládeže 2013 Datum: 10.4.2013 Místo: Centrální park Praha 13 Ředitel: Mgr. Radek Bártl Hl. rozhodčí: Kateřina Jindřichová Startér: Ing. Josef Šrámek Pořádající klub: SK Aktis

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora TECHNICKÁ ČÁST Sportovně-technické činnosti komise AVZO TSČ ČR

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010 1 z 6 11.5.2010 20:00 Výsledky Veřejné závody PAS Datum konání: 11.5.2010 Místo konání: Praha-Děkanka Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Ondřej Benda Jan Feher

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2007/2008

Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2007/2008 Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2007/2008 Soutěže spadající do řízení ČLS, pořádané ČLS a technicky zajišťované lukostřeleckými kluby (LK) a oddíly (LO) v souladu s Kalendářem lukostřeleckých závodů

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Dotační politika ČSA

Dotační politika ČSA Dotační politika ČSA 2016-2018 Dotační politika ČSA 2016 2018 byla projednána na výjezdním jednání Předsednictva ČSA dne 31. srpna 2015 a schválena Předsednictvem ČSA dne 21. září 2015. V tomto znění platí

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

Připomínky a návrhy ke stanovám ČSJu jsou uvedeny žlutě. Zdůvodnění navrhovatele je uvedeno růžově. Vyjádření členů pléna je uvedeno zeleně

Připomínky a návrhy ke stanovám ČSJu jsou uvedeny žlutě. Zdůvodnění navrhovatele je uvedeno růžově. Vyjádření členů pléna je uvedeno zeleně Připomínky a návrhy ke stanovám ČSJu jsou uvedeny žlutě Zdůvodnění navrhovatele je uvedeno růžově Vyjádření členů pléna je uvedeno zeleně Článek 10 - VALNÁ HROMADA Nejvyšším orgánem ČSJu, O.s.,je valná

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ SOUTĚŽE ZIMA-JARO

Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ SOUTĚŽE ZIMA-JARO Pražský atletický svaz PRAŽSKÉ SOUTĚŽE ZIMA-JARO 2009/2010 Obsah strana Termínová listina 3 Základní informační přehled 4 A. Přebory Prahy jednotlivců 5 B. Přebor Prahy žactva 7 C. Veřejné závody žactva

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 20.5.2016 Datum a místo: Přítomni: 20.5.2016 Praha Linert Martin, Bajger Jiří, Protiva Martin, Steffek Pavel, Zlámal Jaromír (DR ČAST) Omluveni: Jányš Ondřej, Svoboda Libor

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E ZÁTOPKOVA 100/2, 160 17 PRAHA 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1724809504/0600 tel.: +420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE Číslo směrnice: 13/2011 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od:

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Zásady činnosti sportovních středisek

Zásady činnosti sportovních středisek Zásady činnosti sportovních středisek Článek I Systém sportovních středisek 1. Systém sportovních středisek je vymezen vládními dokumenty: Zákon č.115/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesení

Více

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky PROPOZICE Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí 4. 6. ledna Horní Mísečky 1 2 Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí. Propozice upravené dne

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014

Zápis z dozorčí rady konané dne 25.4.2014 Zápis z dozorčí rady konané dne 5..0 Přítomni: Ing. Jindřich Svoboda, Ing. Martin Barták, Lenka Krejčíková Omluven: Ing. Petr Villner. Informace o stavu Sportovního klubu SC Kolín a HC Kolínští Kozlové

Více

25. ročník Chodovské tretry. sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin

25. ročník Chodovské tretry. sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin 25. ročník Chodovské tretry podpořena finančním grantem města Chodova a Karlovarského kraje Pořadatel ŠAK Chodov, z. s. ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov Datum sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin Místo

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXIX.

Více