PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU"

Transkript

1 Pražský atletický svaz Praha 4, Pod Děkankou 82 PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Obsahuje: Návrh programu valné hromady Návrh jednacího řádu valné hromady Výroční zprávu Pražského atletického svazu za rok 2010 Zprávu o čerpání rozpočtu PAS v roce 2010 a výsledky hospodaření. Návrh delegátů PAS na valnou hromadu ČAS Návrh rozpočtového záměru PAS na rok 2011 Praha, pondělí 28. února 2011 od 18:00 hodin, sál Mirko Huptycha Stadion ASK Slavia Praha

2 Návrh programu valné hromady Pražského atletického svazu 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schváleni programu 2. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise 3. Výroční zpráva výboru PAS za rok 2010, včetně zprávy o čerpaní rozpočtu a výsledku hospodaření PAS za rok Zpráva revizora PAS 5. Projednání rozpočtového záměru PAS na rok Volba delegátů PAS na valnou hromadu ČAS a schválení kooptace nového člena výboru 7. Aktuální informace 8. Závěr 2

3 Návrh jednacího řádu valné hromady Pražského atletického svazu článek 1 Základní ustanovení 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Pražského atletického svazu. 2. Zasedání valné hromady se může usnášet, je-li při zahájení přítomna nejméně jedna polovina všech k hlasování oprávněných delegátů. článek 2 Pracovní předsednictvo 1. Jednání valné hromady řídí pětičlenné pracovní předsednictvo, jeho složení navrhuje valné hromadě výbor PAS a delegáti valné hromady. 2. Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním; ke zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 3. Pracovní předsednictvo volí ze svého středu předsedajícího valné hromady. 4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání článek 3 Delegáti valné hromady 1. Delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím jsou zástupci pražských atletických oddílů (klubů) vždy jeden zástupce za každý pražský atletický oddíl (klub). 2. Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou také zvoleni členové výboru PAS a revizor PAS. 3. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu podněty či připomínky. Diskusní příspěvek je časově omezen na dobu 3 minut. 4. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti veřejným hlasováním. K přijetí návrhu je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 5. Právo účasti na valné hromadě s právem vystoupit v diskusi, avšak bez hlasovacího práva mají sekretář PAS a vedoucí trenéři pražských SCM. 6. K jednání valné hromady mohou být přizvání hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi. článek 4 Mandátová komise 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má tři členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává valné hromadě zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobila se usnášet. článek 5 Návrhová komise Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady zvolené pracovní předsednictvo valné hromady. 3

4 článek 6 Způsob hlasování valné hromady 1. Zasedání valné hromady se může usnášet, je-li při zahájení přítomna nejméně jedna polovina všech k hlasování oprávněných delegátů. 2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jaké byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly předloženy 3. Každé usnesení valné hromady se stává platným jen tehdy, pokud se pro něj hlasovala většina přítomných delegátů valné hromady. článek 7 Volba delegátů na valnou hromadu ČAS 1. Funkci volební komise pro volbu delegátů na valnou hromadu ČAS plní zvolené pracovní předsednictvo valné hromady. 2. Návrh na složení delegátů pro valnou hromadu ČAS předkládá výbor PAS a delegáti valné hromady. 3. O předložených návrzích rozhodují delegáti valné hromady veřejným hlasováním s tím, že ke zvolení delegáta je postačující obdržet nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů valné hromady 4. Na základě schválení valné hromady může být o složení delegátů na valnou hromadu ČAS hlasováno hromadně. 4

5 Výroční zpráva Pražského atletického svazu za rok 2010 Vážení delegáti pražské atletické valné hromady, výbor Pražského atletického svazu předkládá valné hromadě k odsouhlasení výroční zprávu za rok 2010, ve které jsme se snažili shromáždit podstatné skutečnosti a důležité údaje, které charakterizují pražskou atletiku v průběhu roku Výbor zprávu připravoval s plnou odpovědností jednotlivých členů výboru s přihlédnutím k tomu, že vzhledem k volbě v prosinci roku 2009, byl rok 2010 pro něj rokem prubířským. V prvním roce našeho vedení jsme se snažili přinést do pražského atletického hnutí drobné novinky, ale nebáli jsme se zachovat to, co se v minulosti v Praze osvědčilo. Ne všechno co jsme připravili, se setkalo s kladnou odezvou v našich oddílech a klubech, jsme rádi za všechny připomínky, které se budeme snažit uplatnit v další naší činnosti. Velkou pozornost jsme věnovali oblasti talentované mládeže. Jsme rádi, že jednotlivé části péče o talentovanou atletickou mládež v Praze patří k těm nejlépe hodnoceným v celostátním měřítku. Mnoho času nám zabrala oblast financí a celkového hospodaření našeho svazu. Bylo naší snahou hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Snažili jsme se vyrovnat i s tím, že jsme museli v průběhu roku uhradit nemalou částku za závazky z roku Těší nás, že v této ne lehké ekonomické situaci jsme našli podporu u pražských oddílů a klubů. Na předkládanou zprávu za rok 2010 je třeba se dívat jako na souhrn, informací, přehledů a údajů, tedy skutečností, které se v uplynulém roce staly. To co se stalo, již většinou nelze změnit, ale může nám všem sloužit k tomu, abychom se z výsledků poučili. Součástí výroční zprávy je i řada statistických údajů, které přibližují postavení pražských atletických oddílů a klubů v Praze, ale i jejich přínos pro celou naší atletiku. Výroční zpráva je podkladovým materiálem valné hromady, je určena k projednání a valná hromada by ji měla schválit. Praha 28. února 2011 PaedDr. Vladimír T i k a l předseda PAS 5

6 I. Organizační struktura V průběhu roku 2010 nedošlo k žádným podstatným změnám v organizační struktuře Pražského atletického svazu, který je členem Pražské tělovýchovné unie. Je samostatným právním subjektem, který má svou subjektivitu odvozenou od Českého atletického svazu na základě článku XV. stanov ČAS. ODDÍLY A KLUBY Na základě podaných přihlášek tvořilo Pražský atletický svaz celkem 30 oddílů a klubů. V dubnu 2010 přijal ČAS za člena atletický oddíl TJ Sokol Dolní Počernice. Počtem sdružených oddílů a klubů, ale i členskou základnou je Pražský atletický svaz jedním z největších krajských atletických sdruženích. Třicet pražských oddílů a klubů sdružovalo celkem 4601 evidovaných členů. Věkové složení se podstatně neliší od složení celé členské atletické základny vykazovaných mužů je více jak čtvrtina všech členů PAS; naproti tomu junioři a juniorky tvoří jen něco více jak 7% členů. Ani dorostenecké kategorie, které společně tvoří asi 8% členské základny nás neuspokojují. Výrazně lepší je situace v žákovské kategorii, kde celkem 2230 evidovaných členů potvrzuje zájem o atletiku, i když na tomto čísle mají především podíl děti, soustředěné v přípravkách našich oddílů a klubů. Největší členskou základnu má klub ASK Slavia Praha, který vykázal celkem 542 členů. Naproti tomu se nám nepodařilo ověřit členskou základnu ve dvou klubech, které v přihlášce neuvedly členskou základnu, nebo jejich informace se nám nezdá správná ( PSK Union Praha a SK ULTIMA K. LAP TEAM). Na základě informace je evidováno v novém oddíle TJ Sokol Dolní Počernice celkem 28 členů především v žákovské kategorii. Vedle evidence členské základy pražských oddílů a klubů je třeba také posoudit neméně důležitý ukazatel organizační struktury, který vypovídá o tom, kolik našich členů se výrazně přihlásilo k vlastní sportovní činnosti prostřednictvím registrace. V Praze v roce 2010 bylo registrovaných celkem 2483 atletů, to je skoro 54% všech pražských členů atletických klubů a oddílů. Toto číslo je výrazně zkresleno především stále malou snahou našich oddílů a klubů registrovat svoje členy žákovských kategorií. V této kategorii jen 25% našich členů požádalo o registraci. Přesto počet pražských registrovaných atletů patří k největším v České republice. Pražským oddílem s nejvyšším počtem registrovaných atletů na začátku roku 2010 je USK Praha s počtem 340 registrovaných členů, kde 130 registrovaných členů žákovské kategorie tvoří více jak 38% všech registrovaných členů. V Praze však máme i čtyři oddíly u kterých nemáme zaznamenanou žádnou registraci. VÝBOR PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Na základě volby ze dne 10.prosince 2009 byl zvolen devítičlenný nový výbor PAS. V krátké době po volbě písemně rezignovali na členy výboru pánové Petr Novotný a Josef Šrámek. Výbor rozhodl rezignaci přijat a až do září pracoval v počtu 7 členů. Na 8. schůzi výboru, 14. září na návrh předsedy PAS byl za člena výboru kooptován Petr Šarapatka,který byl pověřen vedením úseku trenérů a zvolen místopředsedou PAS. Jeho kooptaci předkládáme dnešní Valné hromadě ke schválení. V průběhu roku 2010 se výbor PAS sešel na 11. jednáních v pravidelném měsíčním intervalu s tím, že pouze v červenci se jednání neuskutečnilo. Již v lednu byl odsouhlasen souhrn hlavních úkolů pro rok 2010, který se stal základem jednání. Ke stěžejním úkolům výbor zařadil a v průběhu roku projednával: - schválení rozpočtového záměru, který bude pokud možno záměrem vyrovnaným; finanční plán byl sestaven v původní verzi jako vyrovnaný, nakonec byl schválen jako schodkový ve výši Kč, na základě zjištění, že výbor musí uhradit nezaplacenou fakturu z roku 2009 za pořádaní mistrovství ČR mužů a žen. Jak se plnění podařilo bude vyhodnoceno v další části Výroční zprávy; 6

7 - připravit nový soutěžní řád pro pražské atletické soutěže hlavní atletické sezóny na dráze roku 2010; při přípravě nového Soutěžního řádu jsme se snažili zařadit do něj další nové prvky. V průběhu realizace se však ukázalo, že v řadě případů byly komplikované, přinášely mnoho otazníků. Hlavním problémem byla oblast hostování. Řada připomínek, dotazů i diskusí vedla k tomu, že jsme v listopadu uspořádali seminář k přípravě soutěží roku 2011, na který jsme pozvali více jak 70 pražských atletických pracovníků. Je škoda, že řada pozvaných nevyužila tuto příležitost. Přesto se na semináři podařilo připravit pro soutěžní komisi a výbor PAS základ pro Soutěžní řád roku výrazně zlepšit informovanost pražských oddílů k zabezpečení tohoto úkolu bylo rozhodnuto v maximální míře využívat webových stránek pražského svazu. Proto výbor v prvních měsících roku odsouhlasit novou koncepci webových stránek a zabezpečil jejich novou grafickou úpravu.na webové stránky umísťoval všechna rozhodující rozhodnutí. Jsme si vědomi, že ne všechno se podařilo. Proto i do budoucna bude o náplň stránek pečovat především správce stránek a sekretář pražského svazu. Očekáváme, že stránky budou více využívat pražské oddíly a zároveň je používat pro zveřejnění svých informací a zpráv; - zahájit jednání se zástupci jednotlivých pražských oddílů a klubů všichni členové výboru v průběhu roku projednávali s většinou pražských oddílů a klubů jejich možnosti pro další činnost. Výsledky osobních jednání jsou nyní zpracovávány do anketního výsledku, který výbor bude znovu posuzovat v dubnu letošního roku; - vrátit se k tradičnímu atletickému utkání Praha - Brno výbor při zabezpečování tohoto úkolů hledal možnosti realizace ve spolupráci s předsedou Jihomoravského KAS. Společně byla vybrána kategorie mladšího žactva, která nemá žádné reprezentační povinnosti. Proto již v březnu jsme uspořádali velice úspěšné halové utkání a v září pak uspořádali i utkání na dráze. V utkání chceme pokračovat i v letošním roce s tím, že družstvo Prahy pojede na podzimní utkání do Brna; - zmapovat podmínky pro atletickou činnost na pražských školách ve spolupráci s odborem školství Magistrátu hl.m. Prahy jsme dokončili průzkum u pražských středních škol a v současné době probíhá další část u velkého množství pražských základních škol. Cílem je hledat možnosti pro ty pražské oddíly a kluby, které nemají vlastní sportovní zařízení a v jejich blízkosti je možnost využít stávající školské zařízení. KOMISE PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Po zvolení výboru byly ustaveny odborné komise pod vedením členů výboru. Šlo především o komise, které přímo zabezpečovaly činnosti Pražského atletického svazu : Soutěžní komise je pětičlenná a v jarních měsících připravila Soutěžní řád pro rok 2010, který byl v některých částech podroben kritice. Ani forma práce komise, osobní setkání a ová komunikace se nesetkala s pochopením. Připravený seminář a následné společné jednání komise připravilo upravený Soutěžní řád pro rok Komisi se podařilo zabezpečit jednotné poplatky za účast v soutěžích družstev i jednoznačně stanovit výši příspěvků za pořádání pražských přebornických soutěží. V pražských soutěžích se podařilo zařadit nové technické delegáty a řídící pracovníky. Komise mládeže se zaměřila na získaní přehledu o pražské mládežnické atletice z různých úhlů pohledu. Tento cíl zajišťuje její složení. V průběhu roku zpracovala stanovisko k mládežnickým soutěžím v Praze. Byla garantem meziměstského utkání mladšího žactva Praha Brno. Hlavním úkolem roku 2011 je příprava reprezentačního družstva Prahy pro Letní Olympiádu dětí a mládeže. 7

8 Komise rozhodčích, která má pět členů zabezpečuje v průběhu trvání halové sezóny i letní sezóny na dráze každodenně obsazení alespoň jednu atletickou soutěž, v řadě případu však je v jeden den soutěží víc. Systém delegace zpravovaný Terezou Trčkovou průběžně vyřizuje žádosti oddílů a klubů, ale i žádosti jiných subjektů na delegaci kvalitních rozhodčích. Vedle toho komise také zabezpečuje pro rozhodčí celou oblast školení a doškolování, stejně jako posuzovaní pražských atletických sportovišť jak odpovídají pravidlům atletiky. Místopředseda PAS Ladislav Kárský sestavil komisi se širokým rozsahem činnosti. Komise především zabezpečovala úsek spolupráce s pražskými oddíly, v současné době kompletuje zprávu o pražských oddílech, která vznikla na základě jednání členů výboru se zástupci pražských oddílů a klubů. Ve spolupráci s revizorem PAS připravila pro pražské oddíly a kluby materiál k zabezpečení bezpečnosti při vlastní sportovní činnosti. Dalším obsahem byl úsek vnějších vztahů, s cílem jednání s Magistrátem hl. města Prahy a Pražské tělovýchovné unie se zaměřením na oblast ekonomiky. Neméně důležitým článkem činnosti je oblast propagace. Komise v současné době připravuje podkladový materiál s pracovní názvem Pražská atletika se představuje Komise se podílela i na zabezpečení školení a doškolování trenérů ve spolupráci s metodickou komisí ČAS. Komise soutěží mimo dráhu a veteránské atletiky ve svém tříčlenném složení věnovala mimořádnou pozornost především běžeckým závodům mimo dráhu. V této souvislosti je třeba vyzvednout především celoroční péči o Pražský běžecký pohár mládeže v roce 2010 pod patronací firmy NEWLINE. Jako novinku roku 2010 zařadila do svého programu péči o dva pražské přebory veteránů v březnovém termínu veteránský krosový přebor a v červnu pak zajištění 30.ročníku Pražské veteraniády ve Stromovce. Ekonomická komise ve specifickém trojčlenném složení mohla ovlivnit ekonomiku svazu až od hlavní atletické sezóny. Halová sezóna byla připravena našimi předchůdci a výbor ji plně respektoval. Hlavním problémem bylo velmi složité jednání o úhradě faktury za mistrovství ČR v roce 2009, která nebyla uhrazena, ani zanesena do svazového účetnictví. Museli jsme počítat se závazkem ve výši Kč, to je více jak 15% vlastního svazového rozpočtu. V průběhu roku pracovala se schváleným rozpočtovým záměrem včetně nezbytných úprav. Výsledky hospodaření jsou součástí této zprávy. II. Pražské sportovní soutěže Jsou hlavní oblasti činnosti Pražského atletického svazu v roce 2010 v celé jejich šíří. Připravovali jsme náborové závody, veřejné závody v hale i na dráze. Přebornické soutěže jednotlivců i řadu utkání v městském přeboru družstev. Specialitou Prahy je i Pražský běžecký pohár mládeže a od roku 2010 i meziměstské utkání mladšího žactva Praha-Brno. Řadu závodů nesoutěžního charakteru pořádají přímo naše oddíly a kluby. Pražský svaz přímo garantoval v roce 2010 celkem 34 závodů soutěží jednotlivců a 32 kol soutěží družstev. VEŘEJNÉ ZÁVODY V průběhu celého roku pražské oddíly a kluby pod patronací svazu připravily celkem 25 veřejných závodů. Soutěže byly rozloženy do celého atletického roku. V halové sezóně jsme připravili celkem 13 závodů a 12 závodů v sezóně na dráze. Pražský rozpis přímo určuje veřejné závody pro žactvo a veřejné závody pro ostatní věkové kategorie. Především halové soutěže jsou často navštěvovány atlety mimopražských oddílů a není výjimkou účast více jak 250 závodníků. Na zabezpečení těchto veřejných závodů se především podílejí atletické oddíly a kluby USK Praha, PSK Olymp Praha a Dukla Praha v halové sezóně. Letní veřejné závody jsou pak především v režii oddílů a klubů ASK Slavia Praha, SK Spartak Praha 4 a SK Kotlářka. 8

9 PRAŽSKÉ HALOVÉ PŘEBORY Pražský atletický svaz v roce 2010 zařadil do svého programu uskutečnit halové přebory pro kategorie staršího žactva a dorostu, pro juniorské kategorie a dospělé. Přebornické soutěže se uskutečnily ve všech disciplínách mimo vícebojů. Dvoudenní společná soutěž pro kategorie dorostu, juniorů a dospělých proběhla ve Stromovce a dvoudenní soutěž žactva pak v přetlakové hale na Strahově. Na pražských halových přeborech se uskutečnilo celkem 790 startů; startovali závodníci 18 pražských oddílů a klubů.. Nejvíce startů jsme zaznamenali v žákovské kategorii, kde startovali atleti ze 16 pražských oddílů a klubů. Nejméně byla obsazena juniorská kategorie, kde se uskutečnilo jen 119 startů atletů z 12 pražských oddílů a klubů. Při halových pražských soutěžích bylo rozdáno celkem 256 medailí a získali je atleti 15 pražských oddílů a klubů. Celkově nejvíce medailí, 60 získali atleti ASK Slavia Praha ( ) a mohou se těšit i z nejvíce získaných prvních míst. Dalšími oddíly v pořadí jsou ze 32 medailemi PSK Olymp Praha ( ) a SK Spartak Praha 4 s 30 umístěními ( ) PRAŽSKÉ PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ NA DRÁZE Tyto soutěže proběhly v tradičním rozsahu. Uskutečnila se soutěž mladšího žactva, společný přebor kategorie dorostu a staršího žactva a tradiční přebor juniorské kategorie společně s přeborem mužů a žen. Podzimní termín byl vyhrazen společnému vícebojařskému přeboru Prahy všech věkových kategorií. Na těchto pražských přeborech se uskutečnilo celkem 1552 startů. Nejvíce startů jsme opět zaznamenali v žákovských kategoriích. V soutěži mladšího žactva se uskutečnilo celkem 449 startů, v soutěžích staršího žactva pak 471 startů. V žákovských kategoriích startovali atleti 15 pražských oddílů a klubů. Naproti tomu v soutěžích dorosteneckých kategorií se uskutečnilo celkem 292 startů a v nich startovali sportovci 14 pražských oddílů a klubů. Společná soutěž juniorských kategorií, mužů a žen zaregistrovala celkem 340 startů. Vzhledem k počtu přihlášených atletů a atletek se uskutečnila v kategorii žen a juniorek společná soutěž ve všech disciplínách. Kategorie juniorů měla samostatnou soutěž jen v sedmi disciplínách. Nejvíce startů na přeborech Prahy absolvovali atleti ASK Slavia Praha ( 290 ve všech kategoriích), dále pak SK ZŠ Jeseniova (276) a USK Praha (161). Nejmenší počet startům jsme zaznamenali u oddílů AC Praha 1890 a TJ ČUZ Praha vždy 2 starty. Při přeborech Prahy na dráze bylo uděleno celkem 426 medailí ( ). Umístění na prvních třech místech si rozdělili sportovci 16 pražských oddílů a klubů. Nejúspěšnějším pražským klubem na přeborech Prahy na dráze se stal v roce 2010 oddíl SK ZŠ Jeseniova Praha, který získal 81 medailových umístění ( ), především v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Na dalších místech se umístily oddíly ASK Slavia Praha 77 ( ), SK Spartak Praha 4 42 umístění ( ) a USK Praha získal taká 42 umístění ( ). Nejvíce prvních míst 33 patří také sportovcům SK ZŠ Jeseniova. Dva pražské kluby získaly pouze jedno medailové umístění v obou případech za první místo, jsou to AC Praha 1890 a ŠAK Novoborská. Počet udělených medailí je ovlivněn nedostatečným počtem startujících v některých disciplínách přeboru Prahy na dráze, PRAŽSKÉ PŘEBORY DRUŽSTEV V průběhu roku se uskutečnilo celkem 32 kol soutěží družstev ve kterých startovalo celkem 50 družstev v pěti kategoriích. Charakteristickým rysem mládežnických soutěží pražského přeboru družstev byla společná družstva chlapců a dívek a jejich společné hodnocení. Novinkou pak byla soutěž mládežnických družstev - společné koedukované družstvo juniorských a dorosteneckých kategorií. Tradiční soutěž družstev byla zachována 9

10 v kategorii mužů a žen. Především některá opatření Soutěžního řádu v soutěži mládeže a staršího žactva byla v průběhu roku kritizována. Z celkového počtu 49 družstev startovalo v soutěži mužů 7 družstev, v soutěži žen pak 5 družstev. Ve společné soutěži dorostenecké a juniorské kategorie startovalo 7 družstev. Největší účast byla v žákovských kategoriích. V kategorii staršího žactva ve dvou skupinách startovalo 10 družstev a ve třech skupinách mladšího žactva pak 21 družstev. Z celkového počtu 31 pražských oddílů a klubů,v přebornických soutěžích družstev startovala družstva z 18 pražských oddílů a klubů. Přebornické tituly získaly družstva PSK Olymp Praha v kategorii mužů a žen. Družstvo SK ZŠ Jeseniova v kategorii mládeže a družstva ASK Slavia Praha v obou žákovských kategoriích. Soutěže přípravek byly organizovány ve dvou formách a družstva pražských oddílů a klubů měla možnost výběru mezi soutěži, která využívala prvky Dětské atletiky a soutěži, která byla výrazně zaměřena na atletické disciplíny. Do soutěží přípravek se zapojila většina pražských oddílů a klubů. V roce 2010 se v těchto soutěžích nekonal přebor Prahy. PRAŽSKÉ PŘEBORY V CHŮZI A PŘESPOLNÍM BĚHU Mimo atletickou dráhu jsme uskutečnili dvě soutěže. Přebor Prahy v chůzi na tradiční trati Praha Brandýs a přebor v přespolním běhu všech věkových kategorií v listopadu ve Stromovce. Stejně jako v minulosti jsme zaznamenali minimální účast v chodecké soutěži ( pět startujících) a ani účast 55 startujících ve všech kategoriích přespolního běhu nás nepřesvědčila. Přesto jsme v těchto soutěžích rozdělili celkem 33 medailí atletům 9 pražských oddílů a klubů. SOUTĚŹE POHÁRU ROZHLASU Soutěže poháru rozhlasu nepatří v Praze k silným stránkám činnosti. Přesto se podařilo uskutečnit 5 soutěží okresního charakteru. Květnové pražské finále na Julisce mělo nakonec velmi dobrou úroveň PRAŽSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE Zdařilou soutěží roku 2010 byl Pražský běžecký pohár. Cekem 24 běžeckých závodů v průběhu roku přilákalo velké množství startujících ve čtyřech věkových kategoriích. Velkým přínosem této soutěže je především velká účast neregistrovaných žáků a žákyň. Pro bodování bylo připraveno celkem 22 závodů pro kategorii přípravek, 23 závodů pro mladší žactvo a 24 závodů pro starší žactvo a dorost. Málo se osvědčilo do bodování zařazení běžeckých soutěží na přeborech Prahy v hale a na dráze v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Při bodování deseti míst v každém závodě dosáhlo na bodování v roce 2010 celkem 449 startujících v těchto věkových kategoriích: Přípravka chlapci 69 bodujících Přípravka dívek 73 bodujících Mladší žáci 74 Mladší žákyně 78 Starší žáci 54 Starší žákyně 46 Dorostenci 34 Dorostenky 21 Soutěž byla podpořena firmou NEWLINE, která pro soutěž věnovala ceny ze svého sportovního sortimentu. MEZIMĚSTSKÉ UTKÁNÍ PRAHA BRNO MLADŠÍHO ŽACTVA Novinkou pražských soutěží byl I. ročník meziměstského utkání Praha Brno mladšího žactva. Soutěž byla organizována v hale i na dráze ve všech soutěžních disciplínách kategorie mladšího žactva s tím, že za družstvo startovali v každé disciplíně tři závodníci. Halové utkání se uskutečnilo v neděli 20. března v hale Otakara Jandery ve Stromovce. V utkání zvítězilo družstvo Prahy poměrem 178:142. Na utkání jsme pozvali i rodiče chlapců a dívek, kteří v utkání startovali. Velmi nás potěšil jejich zájem a velká účast. Soutěž na dráze se uskutečnila 28. září 2010 a závodům, které jsme znovu připravili ve Stromovce, nepřálo počasí. Soutěž, ve které opět zvítězilo družstvo Prahy poměrem 233:

11 se musela uskutečnit znovu v hale. Jedinou venkovní disciplínou byla soutěž v hodu kriketovým míčkem. Jsme rozhodnuti v soutěži pokračovat a připravujeme halovou soutěž v Praze. Utkání na dráze v podzimním termínu se uskuteční v Brně. III. Pražské oddíly na mistrovstvích České republiky Atleti pražských oddílů a klubů tvořili významnou část účastníků mistrovských soutěží České republiky. Na všech mistrovských soutěžích ČR se uskutečnilo celkem 4987 startů. Z toho atleti Prahy z 945 starty se na soutěžích podíleli celou pětinou. Nejvíce se podíleli na účasti v soutěžích mužů a žen, nejméně pak v žákovských kategoriích. Málo se daří obsazovat mistrovské soutěže mimo dráhu. Atleti ASK Slavia Praha uskutečnili na mistrovských soutěžích celkem 179 startů, PSK Olymp Praha 151 startů a USK Praha pak 145 startů. Při mistrovských soutěžích České republiky získali sportovci pražských oddílů 222 medailových umístění ( ). Nejvíce mistrovských titulů získali atleti TJ Dukla Praha 25, USK Praha 24 a PSK Olymp Praha 22 titulů. Nejúspěšnějším oddílem se stal oddíl TJ DUKLA Praha s 55 medailemi ( ) dalšími v pořadí jsou kluby PSK Olymp Praha 49 umístění ( ) a USK Praha 43 umístění ( ). Významný podíl pražských oddílů a klubů je i v soutěžích družstev, které řídil v roce 2010 Český atletický svaz. V soutěžích extraligy startovalo 6 družstev pražských oddílů a klubů. V českých skupinách I.ligy soutěžila 4 družstva pražských oddílů a klubů. Ve stejných skupinách II.ligy pak 13 pražských družstev. Mistrovská soutěže družstev mužů a žen byla úspěšná pro družstvo žen USK Praha, které získalo mistrovský titul. Na druhých místech se umístila družstva TJ Dukla Praha v soutěži mužů a družstvo PSK Olymp Praha v soutěži žen. V celostátních soutěžích mládežnických družstev se do finále probojovalo 10 družstev pražských oddílů a klubů. Pouze družstva žákovských kategorií se neumístila na medailových místech. Mládežnická družstva v mistrovské soutěži získala 3 druhá místa (USK Praha, ASK Slavia Praha a SK ZŠ Jeseniova) a jedno třetí místo (ASK Slavia Praha). IV. Talentovaná mládež I v roce 2010 byla tato oblast vedle dlouhodobé péče pražských atletických oddílů a klubů zabezpečována péči jednotlivých článků talentované mládeže zřízených v Praze. Tyto články péče o atletické talenty byly zřízeny u rozhodujících pražských oddílů a klubů. SPORTOVNÍ STŘEDISKA Tři Sportovní střediska po nezbytných organizačních změnách v roce 2009 pracovala u klubů : SK ZŠ Jeseniova Praha sportovní středisko pečovalo v průběhu roku o velký počet mládeže ( 92 v kategorii žactva a 156 v přípravkách). Vlastní sportovní přípravu zabezpečovalo celkem 19 trenérů. ASK Slavia Praha ve spolupráci s ZŠ Filozovská zabezpečuje největší počet mládeže( 66 v kategorii žactva a více jak 350 v přípravkách). Ve sportovním středisku pracuje v různé úrovní celkem 17 trenérů. V průběhu roku bylo třeba řešit drobné organizační problémy s vedením školy. USK Praha středisko pracuje ve specifických podmínkách při tradičně dobré spolupráci s ZŠ Petřiny-Jih. Dosud pracuje s nejmenším počtem mládeže ( 69 žactvo a 92 přípravka). Sportovní přípravu zabezpečuje 9 trenérů v různých pozicích. Při hodnocení činnosti bylo potvrzeno, že pražská střediska budou v činnosti pokračovat i v roce

12 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Pražské gymnázium v celostátním srovnání pečuje o výrazně menší počet sportovců a jejich přípravu zabezpečuje minimální počet trenérů. Přesto dvacet studentů, atletů v roce 2010 získalo na mistrovstvích České republiky 22 medailových umístění. Gymnázium dlouhodobě úspěšně spolupracuje se všemi pražskými Sportovními středisky a především pak s oddílem ASK Slavia Praha. Činnost všech sportovních gymnázií u nás nemá dostatečnou oporu v současné legislativě, přesto, že pečují o jednu část talentované mládeže. í SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE V péči dvou pražských SCM bylo v roce celkem 95 sportovců z 12 pražských oddílů. Ve střediscích bylo zařazeno 44 sportovců dorosteneckého věku, 31 juniorů a juniorek. Střediska zabezpečovalo i sportovní přípravu 15 atletů ve věku do 22 let a pěti sportovcům žákovského věku. Z 95 zařazených sportovců bylo 59mužského pohlaví a 38 ženského. SCM Praha 1 5 pod vedením Vladimíra Kučery, zabezpečovalo celkem 45 sportovců z pěti pražských oddílů. Z celkového počtu členů se péče zaměřila především na kategorii dorostu 23 členů a juniorů 16 členů. SCM Praha 6 10, které vede Petr Šarapatka zabezpečovalo sportovní přípravu pro 50 členů z 8 pražských oddílů. I v tomto centru převažuje kategorie dorostu 21 a juniorů 15. Byla také zabezpečována příprava 11 členů do 22 let. Při podzimních prověrkách, bylo potvrzeno,že obě pražská centra budou i v letošním roce pokračovat ve své činnosti. Podrobný přehled o složení obou SCM v roce 2010 je součástí statistických přehledů. V. Činnost sboru rozhodčích Nejpočetnější organizátorskou složkou PAS, která zabezpečuje vlastní atletické soutěže, je pražský sbor atletických rozhodčích. Sbor má v současné době v evidenci 169 členů. Z tohoto počtu je aktivních pouze 70 členů to je necelých 42%. V průběhu roku 2010 delegovala komise rozhodčí své členy na - 25 soutěžních závodů v průběhu halové sezóny - 65 soutěží v průběhu hlavní letní sezóny Pražští rozhodčí rozhodovali nejen významné pražské mezinárodní soutěže jako MJO, Pražský maratón, ale i soutěže mistrovství České republiky.přesto převážná činnost je zaměřena na pražské přebornické soutěže, na velké množství veřejných závodů pořádaných pražskými oddíly a klubů ale i na náborové atletické soutěže, především běžecké. Malý počet aktivních rozhodčích je limitován i věkovou strukturou členů sboru rozhodčích, proto v případě dvou a více soutěží v jeden den je obtížné zajistit kvalitní delegaci na všechny soutěže,. Právě proto komise zabezpečila školení nových rozhodčích. Velice oceňujme práci všech aktivních rozhodčích, náš dík patří Tereze Trčkové, za každodenní nominanční činnost, oceňujme ty členy sboru rozhodčích kteří našli cestu na závody v loňském roce nejčastěji - jsou to Pavel Mácha 30 soutěží; Karel Mácha - 31 soutěží; Jiří Dvořák - 28 soutěží. Výbor svazu v průběhu roku 2010 zahájil jednání o možnosti jednotného oblečení pro pražské rozhodčí. Výsledkem je jednotné modré tričko,potvrzujeme, že naše snaha pokračuje a snažíme se dosáhnout toho, aby rozhodcovský set obsahoval vedle dvou triček, ještě kalhoty,vhodnou mikinu a bundu do deště. VI. Školení a semináře Školení a vzdělávání atletických pracovníků v Praze nebylo v roce 2010 pro výbor svazu prioritou. Přesto odborné komise připravily i pro oblast trenérů a rozhodčích základní kurzy a semináře. Trochu nás mrzí, že tyto kurzy nenašly větší ohlas u pražských oddílů a klubů. Domníváme se, že především v této oblasti jsme nedokázali plně využít naše webové stránky k propagaci a informovanosti našich oddílů a klubů, což se projevilo v malé účasti. 12

13 Při přípravě odborného vzdělávání budeme nadále úzce spolupracovat s odbornými komisemi ČASu. Všechny naše připravované akce budou otevřeny i pro zájemce z mimopražských oddílů a klubů ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ Školení a semináře trenérů jsme pro pražské oddíly a kluby připravovali ve spolupráci s metodickou komisí ČASu. Organizačně se na všech akcích výrazně podílel revizor PAS. Školení trenérů III. třídy proběhlo v Praze v dubnovém termínu za účasti 12 frekventantů z pražských oddílů. Školení trenérů IV. třídy v březnu pak absolvovalo celkem 11 zájemců především z oddílu SK ZŠ Jeseniova V březnovém termínu( ) se uskutečnil seminář pro trenéry přípravek IV. a III. třídy, tohoto semináře se zúčastnilo celkem 6 trenérů z pražských oddílů a klubů. Podzimní doškolovací seminář( ) byl určen trenérům všech kvalifikačních stupňů a prodloužení trenérské kvalifikace si zajistilo 19 pražských trenérů. Dalších 12 pražských zájemců získalo trenérské kvalifikace na školeních, které probíhaly mimo Prahu ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE ROZHODČÍCH Komise rozhodčích připravila v průběhu roku 2010, školení rozhodčích III. třídy ve dvou termínech : - v dubnovém ( ) se školení zúčastnilo celkem 7 frekventantů především z oddílu SK Spartak Praha4; SK ZŠ Jeseniova a AŠK Mazurská. - v listopadovém (13.11) se školení zúčastnilo 5 účastníků z oddílu Dukla Praha, USK Praha, Bohemians Praha a dalších. Seminář k prolongaci pro rozhodčí II. a III. třídy, který se uskutečnil ve stejném termínu jako podzimní školení rozhodčích umožnil prodloužit osvědčení rozhodčího pro 8 účastníků. Školení i seminář byl lektorsky i ekonomicky zabezpečen komisí rozhodčích PAS. SEMINÁŘ VÝBORU PAS K PRAŽSKÝM SOUTĚŽÍM Na základě řady připomínek k systému pražských soutěží v roce 2010 rozhodl výbor uspořádat seminář pro široký okruh pražských pracovníků,kteří se podílejí v Praze na různých úsecích při zabezpečování soutěží. Z celkového počtu 70 pozvaných, si na seminář našlo cestu 35 pracovníků. Je škoda, že malý ohlas měl seminář u pracovníků na postech ředitelů závodů,řídicích pracovníků soutěží a hlavních rozhodčích soutěží. Mrzí nás, že na seminář nenašli cestu ani zástupci deseti pražských oddílů a klubů. Přesto se na tomto semináři sešlo dosud nejširší fórum,které o pražských soutěžích diskutovalo, ale především přijalo řadu doporučení na úpravu Soutěžního řádu pro rok

14 Zpráva o čerpání rozpočtu Pražského atletického svazu v roce 2010 a výsledky hospodaření PŘÍJMY SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Plán Skutečnost Příspěvek na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Příjmy SCM celkem PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Příspěvek ČAS na zabezpečení soutěží PAS Příspěvek ČAS na soutěže PR, SP Příspěvek ČAS na zabezpečení činnosti PAS Poplatky pražských oddílů za účast družstev a) Družstva mužů a žen b) Družstva juniorských a dorosteneckých kategorií c) Družstva staršího žactva d) Družstva mladšího žactva Granty, spoluúčast Prahy a další státní příspěvky a) Přiznané granty hl.m.prahy b) Spoluúčast Prahy na pořádaných akcích c) Sportuj s námi Školení a semináře poplatky a) Školení a semináře rozhodčích poplatky b) kolení a semináře trenérů poplatky 8. Příjmy z pronájmů sportovišť Ostatní příjmy a) Bankovní úroky 54 b) Sponzorské dary c) Reklamní činnost d) Ostatní příjmy Příjmy PAS celkem VYDÁNÍ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Plán Skutečnost Náklady na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Náklady SCM celkem

15 VYDÁNÍ PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Přebornické soutěže Prahy a) Halové soutěže b) Soutěže mimo dráhu c) Soutěže na dráze Přebornické soutěže Prahy družstev a) Přebor Prahy mužů a žen b) Přebor Prahy juniorských a dorosteneckých kategorií c) Přebor Prahy družstev staršího žactva d) Přebor Prahy družstev mladšího žactva Nemistrovské soutěže a) Veřejné halové soutěže b) Veřejné závody na dráze c) Pohár rozhlasu d) Pražský běžecký pohár mládeže e) Středoškolský pohár f) Meziměstské utkání Praha-Brno mladšího žactva Mzdové a osobní výdaje a) Dodatečné úhrady z roku b) Náklady sekretáře svazu c) Náklady na delegaci rozhodčích d) Náklady na správu webových stránek e) Náklady členů výboru Organizačně technické výdaje a) telekomunikační poplatky (telefon,internet) b) poplatky za webové stránky c) Náklady na tisk publikací d) Kancelářské potřeby e) Tisk diplomů f) Nákup cen a medailí pro soutěže g)údržba a opravy h) Občerstvení při jednání výboru Školení a semináře a) Školení a semináře trenérů b) Školení a semináře rozhodčích c) Seminář k systému soutěží Úhrada pronájmů sportovišť Ostatní výdaje a) Bankovní poplatky b) Pojištění 400 c) Pravidla atletiky nákup d) Ostatní náklady Závazek PAS z roku VYDÁNÍ CELKEM REKAPITULACE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl 15

16 PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl ČERPÁNÍ ROZPOČTU Návrh rozpočtového záměru pro rok 2010 byl odstupujícím výborem předložen valné hromadě v prosinci 2009 a byl upřesňován v lednu a únoru 2010 na základě schválených hlavních úkolů pro rok Jasná situace byla v hospodaření SCM, kdy plánované příjmy jsou průběhu roku zcela realizovány ve vlastním tréninkovém procesu. Naproti tomu rozpočet PAS bylo velmi složité upřesnit a hlavně jej v prvním roce působení výboru přesně realizovat. Rozpočet pro SCM předpokládal příjmy ve výši Kč a vydání ve stejné výši. Na základě schválených dělidel bylo nakonec pro obě pražská střediska vyčleněna předsednictvem ČAS částka Kč, to znamená, že došlo k navýšení o částku Kč. V průběhu roku 2010 byly přidělené prostředky v plné výši vyčerpány v souladu s platnou směrnici o čerpání prostředků SCM. Pro pořádek je třeba zdůraznit, že vedoucí trenéři ve své kompetenci rozhodují o jejich využití pro jednotlivé členy SCM. Velká část prostředků směřuje k zabezpečení tréninkového procesu ( výcvikové tábory, materiál, zdravotní prohlídky, rehabilitace apod.). Menší část směřuje k zabezpečení nezbytné organizace. Výbor na své prosincové schůzi projednal a schválil hospodaření obou sportovních center mládeže s tím, že všechny přidělené prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu v souladu s platnými předpisy. Rozpočet PAS předpokládal příjmy ve výši Kč a vydání ve výši Kč. Byl tedy potvrzen jako schodkový s tím, že schodek dosáhne částky Kč. V příjmové části je rozpočet postaven na příspěvcích ČAS, které jsou směrovány k jednotlivým činnostem. Příspěvky ČAS tvoří obvykle 50% rozpočtu. Nezbytnou součástí jsou příspěvky pražských oddílů a klubů na zabezpečení soutěží. Ostatní plánované příjmy byly zanedbatelné. Příjmy ve skutečnosti dosáhly částky Kč, byly tedy vyšší o Kč, především na základě zvýšení příspěvků ČAS o Kč. Na druhé straně v průběhu měsíce ledna byly uhrazeny pražskými oddíly pronájmy přetlakové haly z roku Naproti tomu se nepodařilo naplnit kapitolu ostatních příjmů Výdajové kapitoly rozpočtu předpokládaly náklady ve výši Kč. Naproti tomu skutečnost vykazuje výdaje ve výši Kč. To znamená že plánované výdaje byly překročeny o částku Kč. Z předloženého přehledu vyplývá, že velká část výdajů je směrována k soutěžím v roce 2010 jsme na soutěže věnovali více jak 385 tisíc to je více jak 54 % všech prostředků. Na mzdové a osobní náklady jsme věnovali 105 tisíc korun, za pronájem přetlakové haly jsme v roce 2010 zaplatili 58 tisíc. Důležitou položkou je i úhrada pohledávky z roku 2009 ve výši 98 tisíc. Rekapitulace skutečných příjmu a výdajů pražského atletického svazu při příjmech ve výši Kč a výdajích Kč vykazuje schodek ve výši Kč. K tomu je třeba zdůraznit, že součástí výdajů je i závazek svazu z roku 2009 ve výši Kč. II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Hospodaření pražského atletického svazu v roce 2010 při příjmech ve výši Kč a výdajích ve výši Kč vykazuje schodek ve výši Kč. Nedílnou součástí výsledků hospodaření je i úhrada závazku z roku 2009 za pořádání mistrovství ČR mužů a žen ve výši Kč. Hospodaření pražského atletického svazu nebude v roce 2010 zatíženo žádnou daňovou povinností z příjmů. 16

17 Návrh delegátů PAS na valnou hromadu ČAS V souladu s ustanovením stanov ČAS článek VI odstavec 4 až 7 stanovil výbor ČAS počty delegátů na valnou hromadu ČAS, která se uskuteční v sobotu 26. března 2011 pro Pražský atletický svaz následovně : 1.Z evidence registrovaných sportovců podle čl.vi odstavec 6 Stanov ČAS byl stanoven pro Pražský atletický svaz celkový počet delegátů na Z tohoto počtu, opět na základě výše uvedeného článku stanov, volí přímo svého delegáta pražské oddíly, které mají registrováno více jak 150 členů, jsou to oddíly a kluby : TJ Dukla Praha, SK ZŠ Jeseniova, SK Kotlářka Praha, PSK Olymp Praha, ASK Slavia Praha, Spartak Praha 4 a USK Praha. 3.Výbor PAS navrhuje valné hromadě doplnit delegaci Prahy na počet 15 s tím, že předkládá valné hromadě návrh, aby delegáty byli zvolení níže uvedení členové výboru PAS 1. Radek B á r t l 2. Adriana D v o ř á k o v á 3. Ladislav K á r s k ý 4. Vladimír K u č e r a 5. Jindřich 6. Jan R u d a 7. Petr Š a r a p a t k a 8. Vladimír T i k a l Náhradníci : Milan G á l a Bedřich S k á l a 4. Předseda PAS informoval svým dopisem předsedy pražských oddílů a klubů, kteří vysílají přímo své delegáty o této skutečnosti, včetně přijatých opatření předsednictva ČAS k zabezpečení Valné hromady ČAS. 17

18 Návrh Rozpočtového záměru PAS pro rok 2011 PŘÍJMY SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Plán Skutečnost Příspěvek na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Příjmy SCM celkem PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Příspěvek ČAS na zabezpečení soutěží PAS Příspěvek ČAS na soutěže PR, SP Příspěvek ČAS na zabezpečení činnosti PAS Poplatky pražských oddílů za účast družstev /1 Družstva mužů a žen /2 Družstva juniorských a dorosteneckých kategorií /3 Družstva staršího žactva /4 Družstva mladšího žactva Granty, spoluúčast Prahy a další státní příspěvky /1 Přiznané granty hl.m.prahy /2 Spoluúčast Prahy na pořádaných akcích /3 Sportuj s námi 6. Školení a semináře poplatky /1Školení a semináře rozhodčích poplatky /2 Školení a semináře trenérů poplatky Příjmy z pronájmů sportovišť 8. Ostatní příjmy /1 Bankovní úroky 8/2 Sponzorské dary /3 Reklamní činnost /4 Ostatní příjmy Příjmy PAS celkem VYDÁNÍ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Náklady na činnost SCM Sportovní centrum PRAHA Sportovní centrum PRAHA Náklady SCM celkem Plán Skutečnost 18

19 VYDÁNÍ PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Plán Skutečnost 1. Přebornické soutěže Prahy jednotlivců /1 Halové soutěže /1a Přebor Prahy v hale pro žactvo /1b Přebor Prahy v hale dospělých /2 Soutěže mimo dráhu /2a Přebor Prahy v přespolním běhu /3 Přebornické soutěže na dráze /3a Přebor Prahy mladšího žactva /3b Přebor Prahy Dorosteneckých žákovských kategorií /3c Přebor Prahy mužů,žen a juniorských kategorií /3d Přebor Prahy ve vícebojích všech kategorií Přebornické soutěže Prahy družstev (MPD) /1 Přebor Prahy družstev mužů a žen /2 Přebor Prahy juniorských a dorosteneckých kategorií /2a Pražský pohár mládeže /2b Přebor Prahy mládežnických a juniorských kategorií /3 Přebor Prahy družstev staršího žactva /4 Přebor Prahy mladšího žactva Nemistrovské soutěže /1 Výdaje na veřejné halové závody 3/2 Výdaje na veřejné závody na dráze 3/2a Veřejné závody žákovských kategorií 3/2b Veřejné závody ostatních kategorií 3/3 Výdaje na soutěže poháru rozhlasu /4 Výdaje na soutěže středoškolského poháru /5 Výdaje na soutěže běžeckého poháru mládeže /6 Meziměstské utkání PRAHA-BRNO mladšího žactva /6a Utkání V hale Praha /6b Utkání na dráze - Brno Mzdové a osobní výdaje /1 Náklady sekretáře svazu /2 Náklady na delegaci rozhodčích /3 Náklady na správu webových stránek /4 Náklady členů výboru /5 Ostatní mzdové náklady Organizačně technické výdaje /1 Telekomunikační poplatky (telefon,internet) /2 Poplatky za webové stránky /3 Náklady na tisk publikací /4 Kancelářské potřeby /5 Tisk diplomů /6 Nákup cen a medailí pro soutěže /7 Údržba a opravy /8 Občerstvení při jednání výboru Školení a semináře /1Školení a semináře trenérů /2 Školení a semináře rozhodčích /3 Seminář k systému soutěží Úhrada pronájmů sportovišť 8. Ostatní výdaje /1 Bankovní poplatky /2 Pojištění 500 8/3 Odměny pro nejlepší mladé atlety Prahy v roce /4 Odměny družstvům v Pražském poháru mládeže /5 Ostatní náklady Závazek PAS z roku VYDÁNÍ CELKEM

20 REKAPITULACE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Celkové příjmy Celkové vydání Rozdíl Statistické přehledy 1. Členská základna Pražského atletického svazu v roce Registrovaní atleti pražských oddíl v roce Přehled o účasti pražských oddíl v městském přeboru družstev 4. Přehled o počtu startů na pražských přeborech jednotlivců v roce Přehled o počtu startů v soutěžích mimo dráhu v roce Přehled o počtu startů na mistrovstvích České republiky v roce Přehled o medailových umístění v přebornických a mistrovských soutěžích v roce Konečné pořadí soutěží pražského přeboru družstev v roce Přehled o zařazení atletů Prahy do SCM v roce Nejlepší atleti Prahy mládežnických kategorií pro rok Přehled o nově vyškolených trenérech v roce

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

Materiál pro jednání 25. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 30. května 2013. RS ČSTV Jihlava podporuje:

Materiál pro jednání 25. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 30. května 2013. RS ČSTV Jihlava podporuje: Materiál pro jednání 5. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 0. května 0 RS ČSTV Jihlava podporuje: Vážená paní, vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat s důvěrou členskou základnu Vaší tělovýchovné jednoty,

Více

Konference sport a stát ZPRAVODAJ ČSTV. Dlouhodobý program činnosti ČSTV. 12. ročník Kinderiády. SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii. www.cstv.

Konference sport a stát ZPRAVODAJ ČSTV. Dlouhodobý program činnosti ČSTV. 12. ročník Kinderiády. SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii. www.cstv. Konference sport a stát Dlouhodobý program činnosti ČSTV 6 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 12. ročník Kinderiády SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii www.cstv.cz V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání

Více

TABULKY 2013 SOKOL KOLÍN ATLETIKA

TABULKY 2013 SOKOL KOLÍN ATLETIKA TABULKY 2013 SOKOL KOLÍN ATLETIKA Na Tabulkách 2013 spolupracovali Mgr. Barbora Glaserová, Mgr. Antonín Morávek, Mgr. Ondřej Pařík, Mgr. Stanislav Plešinger, Mgr. Ratislav Šedina, Mgr. Jana Šedinová, Mgr.

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v 15.30 hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

70 let atletiky v Hranicích 1940 2010

70 let atletiky v Hranicích 1940 2010 70 let atletiky v Hranicích 1940 2010 U příležitosti oslavy výročí 70 let organizované atletiky v Hranicích a 50 let existence oddílu atletiky SK Hranice, rozhodl se výbor oddílu vydat publikaci, která

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

VYHLAŠUJEME! Soutěž o nejhezčí sportovní fotografii

VYHLAŠUJEME! Soutěž o nejhezčí sportovní fotografii VYHLAŠUJEME! Soutěž o nejhezčí sportovní fotografii 7 2009 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA OHLÉDNUTÍ za MS v hokejbalu MODERNÍ PĚTIBOJ Současný nejúspěšnější olympijský sport www.cstv.cz Vážení

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 5

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 5 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 5 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo s. 2 Sekretariát

Více

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy... 3 2. Základní údaje, kontakty... 5 3. Profil... 5 4. Organizační struktura... 7 5. Schéma řízení orgánů a útvarů...

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

MASARYKOVA UNIVERSITA

MASARYKOVA UNIVERSITA MASARYKOVA UNIVERSITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Budování organizační struktury plaveckého klubu Kometa Brno v nových podmínkách po roce 1989. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více