4/2006. Poděkování dětem. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2006. Poděkování dětem. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH"

Transkript

1 Îivot 4/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 5 Kultura 8 Informační centrum Poděkování dětem Děkujeme žákům mnichovické mateřské a základní školy za krásnou velikonoční výzdobu, kterou děti pod vedením paní učitelky Bedřišky Hemelíkové zkrášlily prostory Informačního centra. Potěší nás, když se na výrobky dětí přijdete podívat i Vy a necháte na sebe dýchnout velikonoční atmosféru. Těšíme se na Vás. Pracovnice Informačního centra 10 Škola informuje 12 Školka informuje 12 Příspěvky z našich církví 13 Sport 16 Můj svět 17 Ze starých kronik 18 Informace od Z vašich příspěvků 21 Inzerce 24 Společenská kronika 1

2 Îivot Mnichovic KOMUNITNÍ SÍŤ MNICHOVICKA Projekt spolufinancovaný EU prostřednictvím strukturálních fondů SROP Po tříměsíčním zkušebním provozu vstoupila o prvním dubnovém víkendu Komunitní síť Mnichovicka do běžného provozu. Nutno říci, že ne všechny problémy se podařilo během zkušebního provozu vyřešit zcela. Největší starosti nám dělá konfigurace páteřní sítě, kde je stále co ladit. Přestože je síť personálně nezajištěna (správce sítě nastoupí až v červnu), daří se problémy zvládat. Pracujeme po večerech a i o víkendech s neodmyslitelným nadšením a zájmem o věc. V průběhu března probíhaly zkoušky technologie VoIP (internetová telefonie). Lze říci, že byly nad očekávání úspěšné. Ke konci března však začal mít náš poskytovatel konektivity určité technické problémy a situace se poněkud zhoršila. Přes tyto problémy lze říci, že telefonie je v rámci sítě plně funkční a lze ji doporučit. Technické potíže poskytovatel konektivity řeší. K jsme dosáhli 88 připojených uživatelů z celkového počtu 225 žadatelů, což představuje 40%. Tím jsme překročili kvótu, k níž jsme se zavázali při podání žádosti o podporu ze strukturálních fondů o 8 připojených klientů, tedy o 10 %. Vzhledem k potížím, které počátky provozu zákonitě provázely, lze uvedená čísla považovat za vynikající úspěch. Lze předpokládat, že vydrží-li nám současné tempo, překročíme i celoroční kvótu ještě v prvním pololetí. Dalším úspěchem v provozování Komunitní sítě Mnichovicka, který však ocení spíše odborníci, je bezesporu zprovoznění monitorovacího portálu Nagios. Pomocí tohoto systému sledujeme funkčnost celé sítě, a o každém problému, či výpadku jsme okamžitě informováni. Lze tak na problémy reagovat bez zbytečné časové prodlevy, a tak se poslední dobou daří výpadky, kromě těch, které vznikají mimo naši síť na straně poskytovatele, minimalizovat. Dohled zajišťujeme i ve volném čase. V nočních hodinách od 22 do 6 hodin však zajišťován zatím není. I webový portál Komunitní sítě Mnichovicka doznal v poslední době určitých změn. Přibyla rubrika Aktuality v níž se operativně objevují zprávy z provozu sítě. Zároveň je připojeným uživatelům generována ová zpráva s oznámením aktualizace této rubriky. Před spuštěním je také neveřejná uživatelská část webu, v níž budou mít klienti po přihlášení uživatelským jménem a přiděleným heslem možnost sledování čerpání služeb a plateb za ně na časové ose a budou zde také ke stažení daňové doklady. Daňový doklad je samozřejmě na vyžádání možné i zaslat poštou. Tímto elektronickým opatřením se snažíme snižovat provozní náklady tak, aby bylo možné maximum prostředků vynakládat na zajišťování datových služeb v síti. Největší odměnou pro nás budovatele a provozovatele Komunitní sítě Mnichovicka je neustálý příliv nových a nových zájemců o připojení do sítě, i když je kalena poněkud vyšší cenou technologie, která je způsobena především tím, že stále nejsou Českým telekomunikačním úřadem k použití schválena žádná levnější zařízení, byť je jich na trhu dostatek. Jiří Čánský vedoucí Veřejných služeb obce Mnichovice Z jednání zastupitelstva města Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne schválilo: volbu přísedících u Okresního soudu Praha-východ na čtyřleté funkční období paní Stanislavu Zenklovou a Bc. Květuši Čelikovskou prodej části pozemku č.k. 495 k.ú. Mnichovice o výměře 450 m 2 paní Lucii Hrabětové za cenu 350,- Kč/m 2 prodej pozemku č.k k.ú. Mnichovice o výměře 1368 m 2 panu Pavlu Trávníčkovi za celkovou cenu Kč prodej části pozemku č.k. 912/1 k.ú. Mnichovice sourozencům Šárce a Davidu Kurcovým za cenu 350 Kč/m 2 prodej hasičské zbrojnice na Myšlíně čp. 71 manželům Peřinovým za cenu Kč odkoupení nemovitostí, které jsou součástí konkurzní podstaty úpadce SELGEN-Oseva Praha, a to komunikace v k.ú. Mnichovice a k.ú. Myšlín o celkové výměře 580 m 2 za cenu Kč - č.k. 298, 978/2 a 493/6 (ostatní komunikace) rozpočet města Mnichovice na rok 2006 rozpočtový výhled na období výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005 (Základní škola TGM, Mateřská škola a Veřejné služby obce Mnichovice) bezúplatný převod části pozemku č.k. 351/19 k.ú. Mnichovice veřejná komunikace - do majetku města Mnichovice z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytnutí dotací zájmovým sdružením, spolkům 2 a TJ Mnichovice účelově pro výstavbu kabin na rok 2006 dle schváleného rozpočtu města zveřejnění úmyslu směny části pozemku č.k. 1053/1 k.ú. Mnichovice o výměře cca 200 m 2 ve vlastnictví města Mnichovice za pozemek č.k. 977 k.ú. Mnichovice o výměře 103 m 2 ve vlastnictví Lenky a Miroslava Vodenkových a zveřejnění úmyslu prodeje zbylé části pozemku č.k. 1053/1 ve vlastnictví města Mnichovice o výměře cca 100 m 2 zveřejnění úmyslu prodeje oddělených částí pozemku č.k. 1688/2 k.ú. Mnichovice - předzahrádky v ulici Na Bulánce o výměře cca 400 m 2 majitelům domů v ul. Na Bulánce zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č.k. 1679/4 k.ú. Mnichovice zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č.k. 1645/1 k.ú. Mnichovice o výměře 85 m 2 uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku č.k. 1694/2 k.ú. Mnichovice ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Praha za účelem umístění, provozování a údržby vedení kabelu v délce 5 m pro stavbu Mnichovice NN čp. 364 ul. Jiráskova za úplatu 500 Kč a za podmínky závazku ČEZ Distribuce - pokládky nového asfaltového povrchu v celé šíři a délce výkopu uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku č.k. 1688/2 k.ú. Mnichovice ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Praha za účelem umístění, provozování a údržby nového kabelu NN mimo komunikaci v ul. Na Bulánce za úplatu 500 Kč, v případě, že dojde k poškození a narušení živičného povrchu komunikace, požaduje město od ČEZ Distribuce a.s. pokládku nového živičného povrchu v celé šíři a délce výkopu změnu systemizace MěÚ Mnichovice navýšením 1 pracovního místa na pozici odborný pracovník na Stavebním úřadě v Mnichovicích a na pozici sekretářky na MěÚ Mnichovice výjimku z obecně závazné vyhlášky města Mnichovice č. 7/1996, a to povolení stavebních a montážních prací na akci Kanalizace Mnichovic a Vodovod ve městě Mnichovice ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátcích v časovém rozmezí 6,00 až 19,00 hod. dodavateli akce sdružení firem PSVS, REVIS/SRB CR. vzalo na vědomí: odstoupení PhDr. Petra Dvořáka ze zdravotních důvodů z funkce 1. místostarosty a z funkce předsedy Výboru školství, kultury, cestovního ruchu a sportu odstoupení od úmyslu odkoupení pozemku č.k k.ú. Božkov - paní Marie Hlaváčové. nesouhlasí: s prodejem části pozemků č.k a 1370/1 k.ú. Božkov o výměře cca 480 m 2 p. Karlu Švangiradzemu za nabídnutou cenu 100 Kč /m 2. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města (Výtah z usnesení sestavila I. Kuklová)

3 4/2006 Zpráva o činnosti města a městského úřadu Za období v měsíci březnu 2006 Dne byl po projednání se zástupci příspěvkových organizací zveřejněn návrh rozpočtu města na rok 2006 tak, aby se občané mohli k návrhu rozpočtu v zákonné lhůtě vyjádřit. Dne se konalo mimořádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice v sále Informačního centra. Dne se uskutečnilo jednání za přítomnosti zástupců města, dodavatele stavby, TDI ve věci upřesnění termínu pokračování prací na výstavbě vodovodu a kanalizace ve městě Mnichovice. Dne se uskutečnila kontrola na MěÚ Mnichovice, provedená zástupcem SFŽP ČR, předmětem kontroly bylo nakládání s majetkem pořízeným s podporou SFŽP ČR na akci Plošná plynofikace místní části obce Mnichovice, kontrola neshledala závady. Dne se uskutečnilo jednání ve věci aktualizace povodňového plánu města Mnichovice. Dne byly předány na SFŽP ČR podepsané smlouvy o podpoře na akce Kanalizace Mnichovic a Vodovod ve městě Mnichovice. Dne se uskutečnilo jednání se zástupcem Rádia Blaník ve věci předání mediální prezentace dokončeného projektu města Komunitní síť Mnichovicka. Dne starosta města spolu s tajemnicí MěÚ osobně popřáli občance města k významnému životnímu jubileu a předali jí dárek. Dne byla provedena kontrola určeným zástupcem SFŽP ČR - technikem akce, podporované z EU a SFŽP ČR Kanalizace Mnichovic a Vodovod ve městě Mnichovice, a to na postup prací a realizaci v souladu s projektovou dokumentací s výsledkem bez nedostatků. Dne se uskutečnilo jednání na Centru pro regionální rozvoj NUTS II ve věci kontroly monitorovacích ukazatelů dokončeného projektu Komunitní síť Mnichovicka a jeho prezentace. Ve dnech probíhal na MěÚ Mnichovice audit na realizovaný projekt města Mnichovice Vytvoření Informačního centra v Mnichovicích, kontrolní audit neshledal nedostatky. Dne se na MěÚ Mnichovice uskutečnilo jednání za přítomnosti majitelů kanalizačního řadu Horská, zástupců města a majitelky nemovitosti, která se odvolala do probíhajícího kolaudačního řízení na tento řad. Na základě stanoviska odvolatelky bylo závěrem jednání konstatováno, že město neuzavře smlouvu o budoucím převzetí kanalizačního řadu od majitelů kanalizačního řadu, a to z důvodu podaného odvolání do kolaudačního rozhodnutí, a vybuduje řad v ulici Horská za podpory EU a SFŽP. Dne se uskutečnilo řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice v Požárním domě v Mnichovicích. Dne se zástupci města zúčastnili semináře na Krajském úřadu SK ve věci metodické pomoci při vyúčtování dotací z EU. Dne se uskutečnilo jednání se zástupci představenstva Regionu Jih ve věci řešení finanční spoluúčasti na zabezpečení stavby v ulici Pod Kovárnou. Dne starosta města spolu s tajemnicí MěÚ popřáli učitelům ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích k jejich svátku ke Dni učitelů. Dne se na MěÚ uskutečnila schůzka za účasti zástupců města, pana Šimery, TJ Mnichovice a sdružení Sporťáci, ve věci přípravy akce MTB Posázavím, závod na horských kolech. v měsíci dubnu 2006 Dne se uskutečnilo jednání se zástupci Pečovatelské služby Praha - východ ve věci legislativních změn v oblasti pečovatelské služby od roku 2007 a možného převodu této služby na města a obce, včetně finančních prostředků a majetku. Dne se uskutečnilo jednání s firmou Medium projekt ve věci postupu projekčních prací na soukromých přípojkách občanů, kteří se budou napojovat na vodovod a kanalizaci. Dne starosta města spolu s tajemnicí popřáli občance města k významnému životnímu jubileu a předali jí dárek Dne se uskutečnilo jednání se zástupci Osadního výboru Myšlín ve věci realizace pokládky veřejného osvětlení - Myšlínská ulice. Dne se uskutečnilo jednání na Obecním úřadu Všestary ve věci napojení obcí Strančice, Všestary a Klokočná na ČOV Mnichovice. Dne se uskutečnilo jednání se zástupci Správy a údržby Kutná Hora a realizační firmy ve věci stanovení závazného termínu pokládky asfaltového povrchu na Masarykově náměstí v Mnichovicích - ulice Husova a koordinačních prací. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Informace o výstavbě vodovodu a kanalizace v Mnichovicích Vážení občané, věřte, že jsme velice rádi, že mrazy opadly a práce na výstavbě vodovodu a kanalizace mohou pokračovat. Po zdlouhavých jednáních a mnoha urgencích na SFŽP mohly být konečně v březnu 2006 předloženy smlouvy o podpoře na akce města Kanalizace Mnichovic a Vodovod ve městě Mnichovice zastupitelstvu města ke schválení. Smlouvy o podpoře na tyto akce byly schváleny dne na mimořádném zasedání Zastupitelstva města Mnichovice a tudíž nic nebránilo k jejich podpisu. Po podpisu smluv o podpoře následovala kontrola postupu zahájených prací zástupcem SFŽP ČR ulice Sportovní na výstavbě vodovodu Upřesění harmonogramu prací: Ulice Stoka Řad Práce od - do Na Kroupáku S 14 duben Švermova Q 13-2 duben Kunická R 13-1 duben - květen Nová 13 květen - červen Tyršova 13 květen - červen Konrádova P 13 květen - červen V Zátiší F 6 duben - červen Potočiny G 6-5 květen - červen Podskalí F1, F3 6-3, 6-2 duben - červen Kostelní F2 6 duben Husova U 5-1 červen - červenec Bezručova - Sadová - Sokolská D 5 červen - červenec Jánská C 4 květen - červen oblast Jiráskova pod Mohylou červenec - září Oblast Jiráskova - Máchova červenec - říjen Ondřejovská T 1-1 červenec - srpen Mirošovická H2 9 září 3

4 Îivot Mnichovic a kanalizace ve městě, která konstatovala, že práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací a podanou žádostí. V měsíci březnu nás čekalo ještě vyplnění potřebných finančních platebních kalendářů v elektronickém prostředí Benefill, monitorovacích zpráv, harmonogramů, což Evropská unie kromě zahájených prací vyžaduje. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období byl změněn původní harmonogram postupu prací, které v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města budou probíhat v některých případech i o sobotách a nedělích, tak aby mohl být dodržen stanovený termín dokončení prací, tj V souvislosti s umístěním vyprojektovaných veřejných částí přípojek k hranici pozemku upozorňujeme občany města na tu skutečnost, aby se v případě požadavků na změnu umístění již vyprojektovaných veřejných částí přípojek k jejich nemovitosti spojili s projektantem p. Novákem (mobilní telefon ), a to v termínu minimálně 1 měsíc před zahájením prací dle zveřejněného harmonogramu, jinak nebude na případné požadavky o změny reflektováno. V tomto časovém předstihu je možno provést případný posun staničení vyprojektovaných přípojek, tak aby realizační firma mohla tyto odsouhlasené změny městem provést v termínu. Chtěli bychom touto cestou požádat občany města o shovívavost při výstavbě vodovodních a kanalizačních systémů, vždyť na tuto akci máme tak Sportovní L 12 duben - květen Nad Tratí L květen - červen Nádražní L, I, J 10-4, 10-1, 10 duben - listopad Svahová K 10-1 duben - červen Nad Potokem N duben - květen Lipová L duben - květen V Zahrádkách E 10-3 črven - červenec Pod Kovárnou J 10-2 červen - červenec Lomená H 8 říjen Na Okrouhlíku N 11 září - říjen Na Vráži M2 10 říjen - listopad Zámecká M, M1, L 10 duben - listopad V Pěšinách L, L květen - srpen Luční - Sluneční N3, N září Spojovací -Růžová N2 11-4, 11-5 srpen - září Vilová M, TF 10-6 květen - červen krátký časový termín, který nelze posunout. Konec programového období EU je rok 2006, takže žádná prodloužení termínu nejsou možná. Budeme se snažit vyjít občanům v maximální míře vstříc, je nám jasné, že bez problémů se taková akce neobejde. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Dotace na rozšíření Mateřské školy v Mnichovicích o jednu třídu nám byla přidělena Prostřednictvím Života Mnichovic a na jednání zastupitelstva města jsme Vás již několikrát informovali o podané žádosti v rámci vypsaného podprogramu Podpora obnovy venkova programu Podpora regionálního rozvoje. Jednalo se o žádost o dotaci z dotačního titulu Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na projekt města Mnichovice podporovaný skupinou dětí z MŠ. Projekt nese název Rozšíření Mateřské školy v Mnichovicích o jednu třídu, rekonstrukce a vybavení. Když jsme se v průběhu měsíce prosince 2005 dozvěděli, že je možno podat v rámci tohoto programu žádost o dotaci na rozšíření naší mateřské školy o další třídu, začali jsme ihned jednat. V rámci tohoto programu mohla být podána pouze žádost o dotaci na rekonstrukci a vybavení prostor, ale podmínkou bylo, aby byla podpořená skupinou dětí. Oslovili jsme ředitelku MŠ Mgr. Hybešovou jako garanta dětí MŠ, zda-li by se s dětmi na tomto projektu nepodílela. I když bylo na vše málo času, děti z mateřské školy s ředitelkou se ihned pustily do práce. Na přípravě projektu se podílela skupina 13 dětí MŠ ve věku 5-6 let. Děti vytvořily obrazové koláže nových prostor, jak si představují, aby vypadala nová třída pro jejich kamarády a zároveň vymyslely název třídy Motýlková. K tomuto názvu vyrobily modely motýlků z keramiky. Obrázky a keramické modely motýlků budou po rekonstrukci objektu umístěny v nově vytvořené třídě mateřské školy. Cílem projektu bylo vytvořit nové vhodné prostory a prostředí Mateřské školy v Mnichovicích a mít možnost podpořit tak rozvoj osobnosti dětí předškolního věku. Byli jsme velice potěšeni, že náš projekt byl v měsíci březnu 2006 vyhodnocen Ministerstvem pro místní rozvoj k přidělení dotace. Bylo nám oznámeno, že dostaneme dotaci ve výši Kč. Pro umístění další třídy Mateřské školy v Mnichovicích bude nutná rekonstrukce objektu č.p. 600, Tyršova v Mnichovicích. Tato rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Vladimírem Peckou a dle vydaného stavebního povolení. Navrhovanými stavebními úpravami vznikne nová, samostatně přístupná třída pro 20 dětí, s kompletním hygienickým a provozním zázemím. Rekonstruovaná plocha zabírá 172 m 2. Vstup do nově zrekonstruovaných prostor MŠ bude ze západní strany budovy. Ze vstupní chodby se bude vcházet do šatny a do denní místnosti dětí. Dále zde vznikne umývárna a WC dětí, WC pro učitelku, úklidová komora, sklad lůžek a sklad hraček. Dojde tak pouze k rekonstrukci vnitřních prostor, architektonický ráz budovy zůstane beze změny. Prostory budou nově vybaveny nábytkem a zařízením dle hygienických požadavků a příslušných norem pro zařízení MŠ. Předpokládaná rekonstrukce a vybavení prostor proběhne v průběhu letních měsíců, tak aby děti mohly v měsíci září nastoupit do nově otevřené třídy Mateřské školy. Zapojením dětí naší mateřské školy do komunitního plánování projektu, na kterém se spolupodílely vytvářením hodnot vlastními silami, mohl být náš projekt úspěšný a získat tak podporu při udělení dotace. Za toto dětem a ředitelce MŠ patří velký dík. Vždyť dětem, které si uvědomují, že svojí činností vytváří hodnoty pro ostatní děti, se zvyšuje vědomí vlastní odpovědnosti a pospolitosti, což je velice důležité. Nyní se již všichni společně těšíme na nové prostory, které vzniknou v mateřské škole pro školní rok Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Poděkování za finanční dar sociálně slabým občanům města Mnichovice Jménem sociálně slabých občanů města děkujeme touto cestou panu Ing. Ivanu Drbohlavovi, že uhradil za 16 majitelů nemovitostí, v jejichž finančních možnostech nebylo možné zaplatit příspěvek na vybudování veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek finanční částku Kč na účet města Mnichovice. Díky tomuto daru Ing. Ivana Drbohlava se tito občané města budou moci napojit na veřejný vodovod a kanalizaci. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice 4

5 4/2006 Poděkování archiváři města Mnichovice Jménem města a MěÚ Mnichovice děkujeme touto cestou panu Stanislavu Jarošovi z Mnichovic za vykonávání dlouholeté záslužné práce archiváře pro město Mnichovice a jeho budoucí generace. Pan Jaroš pečlivě zdokumentoval veškeré dochované archivní materiály a po celou dobu aktivně vedl archiv. Vyslovujeme veliký dík panu Stanislavu Jarošovi za jeho dosavadní práci a velice nás mrzí, že ze zdravotních důvodů nemůže tuto práci i nadále vykonávat. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Kultura v Mnichovicích Malé hudební okénko Antonín Dvořák - genialita, kterou dodnes obdivuje celý svět 2. díl Cesta Antonína Dvořáka narozdíl od mnohých, byla velmi strmá. Jeho prvním úspěchem se staly v r.1876 Moravské dvojzpěvy, které mu otevřely okno do celého světa. Komu mohl být Dvořák velmi vděčný na začátku kariéry za propagaci svého díla - nejprve v Německu? Byl to J. Brahms. A byl to právě on, který byl těmito Dvojzpěvy tak nadšen, až napsal mladému Dvořákovi dopis, že je doporučí nakladateli F. Simrockovi, což také v polovině prosince r udělal. Jako zkušený komponista se nemýlil, Moravské dvojzpěvy příští rok u Simrocka vyšly pod názvem Klänge aus Mähren a byly ještě téhož roku vyprodány. Po tomto velkém úspěchu Simrock požádal, aby Dvořák zkomponoval ještě České tance, které by byly jakýmsi protějškem slavných Brahmsových Uherských tanců. Tak vznikla roku 1878 I. řada Slovanských tanců (8 tanců) pro klavír pro čtyři ruce. Motivy čerpal jak z tanců českých, tak slovenských, jihoslovenských a maloruských. Úspěch byl ohromný. Když Simrock viděl fantastický průlom, který proslavil neznámého mladičkého Čecha doslova přes noc po celém světě, naléhal, aby napsal ještě II. řadu. A tak do r přibylo ještě dalších 8 tanců a tento skutek byl vpravdě korunován ještě většími ovacemi. V dějinách hudby to bylo od doby Mozarta opět něco nevídaného. Ještě téhož roku byly hrány ve Vídni, Berlíně, Lipsku, Drážďanech, Hamburku, Kolíně n.rýnem, v Londýně, New Yorku, Manchestru, Petrohradě a jinde. Jak vidíme, výčet měst byl veliký a ještě větší byly úspěchy. Slovanské tance doslova kosmickou rychlostí obletěly celý svět a podmanily si srdce milióny lidí. I kritici se předháněli. Nikomu nebylo toto dílo lhostejné. Dvořákova touha, aby se alespoň trochu líbily, předčila očekávání. Svou duchovností a noblesností se postavily na srovnatelnou úroveň s Tanci uherskými. Německý kritik Luis Ehlert nadšeně psal: Považuji Slovanské tance za dílo, jenž právě půjde celým světem jako Uherské tance Brahmsovy. O napodobení není řeči, jeho tance nejsou Brahmsovské, božská prozřetelnost proudí touto hudbou a proto jest zcela populární. Tento neobyčejný úspěch donutil Dvořáka, aby pro domácí scénu napsal ještě Bagately pro dvoje housle, violoncello a harmonium, Smyčcové sexteto, Koncertní kus pro housle a klavír. Z Německa se popularita a oblíbenost Dvořáka přenesla do Anglie. Právě tam prodělává v r.1882 bouřlivý úspěch jeho symfonie D-dur a r.1883 v Londýně Stabat Mater, kam byl pozván, aby osobně řídil v Albert Hall toto oratorium. Angličtí kritikové se vyjadřovali, že v současné době není druhého díla, které by bylo tak posvátné. Bohužel jen samotný Dvořák věděl, kolik je v něm obsaženo slz, neboť tak mohla být uctěna památka jeho tří dětí, které velmi rychle po sobě zemřely. Současně tak byla i oslavena Matka trpitelka, která se zde potkává pod křížem s Pannou Marií. O tomto dramatu mohla nejvíce vypovídat sama Worcesterská katedrála, při jehož provedení na festivalu sedělo pět tisíc posluchačů. Ano, nevýslovný dojem, jenž znovu a znovu zasahuje i dnes svojí intimní výpovědí celou bytost člověka do nejskrytější hlubiny duše. Anglické úspěchy učinily z našeho Mistra umělce světové slávy. K jeho stěžejním dílům přibylo ještě slavné Requiem. Završením uznání Dvořákovy geniality v Anglii bylo v neposlední řadě jeho jmenování čestným doktorem na Universitě v Cambridge. Ale největší úspěchy na něj teprve čekaly. V r.1891 mu byla učiněna nabídka, aby přijal místo ředitele na konzervatoři v New Yorku. Po delším váhání nabídku nakonec přijal a podepsal smlouvu na dva roky s platem 15 tisíc dolarů ročně a čtyřměsíční dovolenou. Kromě vyučování na konzervatoři Američané žádali, aby se žáky nastudoval 4 koncerty a aby řídil dalších šest koncertů v některých amerických městech, ve kterých by se hrály jeho skladby. To byla nabídka přímo královská. Cesta do New Yorku se uskutečnila v polovině září 1892 za doprovodu jeho ženy, dcery Otylie, syna Antonína a impresária J. Kovaříka ze Spilleville v Americe. Před odjezdem se ještě s rodnou vlastí rozloučil řadou koncertů, a to v roli výkonného umělce - pianisty v klavírním triu. Z Prahy vyjeli jedné neděle za přítomnosti přátel a známých, kteří se přišli s Mistrem rozloučit, popřát šťastnou cestu a zamávat. V pondělí nasedli v Brémách na parník, který je dopravil do Anglie a odtud pokračovali plných devět dní přes moře. 29.září loď šťastně zakotvila v newyorském přístavu, kde je již očekával sekretář konzervatoře, aby zařídil patřičné formality s ubytováním. Amerika přijala Dvořáka s neuvěřitelně otevřenou náručí. Noviny dennodenně o něm chrlily články. Pravdou je, že když zjistily, že pochází z obyčejné řeznické rodiny, vedlo je to k tak silné euforii, že někdy vznikaly až 5

6 Îivot Mnichovic bájné legendy. Na konzervatoři ho práce zase tolik nezatěžovala, neboť učil třikrát v týdnu dvě hodiny kompozici a dvakrát v týdnu dvě hodiny orchestr, ostatní čas byl jeho a mohl jej tedy věnovat své práci. První, co složil, byl hymnus na americkou vlajku The American Flag, potom komorní díla ještě obohatil mimo jiné o kvartet F-dur a kvintet Es-dur. Pro své děti složil roztomilou a velmi známou sonatinu G-dur pro housle a klavír. Vrcholem jeho tvorby se pak stala proslulá 9. symfonie Z nového světa, komponovaná od začátku roku do 24. května jeho prvního pobytu v Americe. Vykazuje jeho okouzlení přírodou, intonaci a motivy, které nejsou ani ryze české, ani americké. Nový svět Mistra okouzlil natolik, že jeho střední věty nesou lyricko-epický děj, který se srovnává s lyrikou Longfellovou, Písní o Hiawathovi. Symfonie je sebevědomou fanfárou, kde se mísí odstíny české s jakýmisi novými - odvozeninami černošských spirituálů, ve kterých Dvořák odkrývá zápas černochů o svobodu a lidskou důstojnost. Poprvé byla provedena v Carnegie Hall v New Yorku pod vedením A. Seidla - ředitele Philharmonie Society. Úspěch byl nevídaný. Dvořák píše o tomto triumfu Simrockovi: Úspěch byl velkolepý. Časopisy tvrdí, že žádný skladatel neměl takový úspěch. Jsem šťastný. Gratuluji Vám i sobě, že dílo vyjde u Vás. Na Quartett a Quintett dojde rovněž příští týden. V r prožívá Dvořák nový úspěch, tentokrát se svým novým smyčcovým kvartetem F-dur a smyčcovým kvintetem Es-dur. Mimo skladby houslové napsal: Suitu pro klavír, Tři ouvertury, Dumky, Rondo pro cello. Simrock skoupil všechno jeho dílo, kterému sám Brahms dělal korektury. Ač vydobyl Dvořák pro své dílo největší možná uznání, mnoho četných cen a doktorátů, touha po vlasti a po Čechách jej nakonec přivedla k definitivnímu návratu. A tak 27. dubna stanul na půdě své milované vlasti - tentokrát již nadobro, k radosti své i k radosti celého národa. Marta Marečková Městské kulturní středisko Říčany (Program duben a květen 2006) Úterý 18. dubna, hod. Afflatus kvintet - komorní koncert. 19. dubna dubna Hold rodnému městu - výstava obrazů Jaroslava Koreše tentokrát se zaměřením na motivy ze Říčan. V DUBNU USPOŘÁDÁ MĚKS ŘÍČANY DVA NÁKUPNÍ ZÁJEZDY DO POLSKA. Středa 3. května, hod. Na tý louce zelený - lidová opereta J. Beneše s J. Zímou. Středa 10. května, hod. Lijavec - hraje Cimrmanova společnost Pátek 12. května, hod. Hrajeme a zpíváme si s pohádkou - soubor Mikeš připravil koncert ke Dni matek. Po koncertě se uskuteční autogramiáda hudebního skladatele Pavla Jurkoviče. Středa 17. května, hod. Jitka Čechová (klavír), Zdena Kloubová (soprán) - komorní koncert. Středa 24. května, hod. Jarní koncert říčanského komorního orchestru. Mnichovicko - říčanské kapele Pankix se podařilo zvítězit v devátém ročníku prestižní celorepublikové soutěže rockových kapel Rock Nymburk Získala nejen cenu poroty, která byla složena z novinářů různých hudebních časopisů a deníků (mj. MF DNES), ale i hlavní cenu v hlasování diváků. Zařadila se tak po bok minulých vítězů, např. Divokýho Billa, Votchi nebo Projektu Parabelum. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! Pořadí poroty: 1. Pankix 2. 1st Choice 3. Calathea Pankix je první! Pořadí diváků: 1. Pankix 2. Woodoo 3. 1st Choice Redakce Přijímáme přihlášky do základních tanečních kurzů. Bližší informace, přihlášky a předprodej vstupenek v kanceláři MěKS Říčany, 17. listopadu 214, telefon KHS MTB Posázavím května se v Mnichovicích pojede již 4. ročník cyklistických závodů pro veřejnost na horských a trekingových kolech KHS MTB Posázavím Pořadatelé Petr Šimera a město Mnichovice Vás všechny zvou (nejen závodníky, ale i diváky) na pondělí 1. května na mnichovické náměstí, kde bude již počtvrté v 10 hodin odstartován cyklistický závod. Pořadatelé počítají, že průběh akce, počet účastníků a organizace budou přibližně stejné jako loni, jen trasa dozná menších změn z důvodu budování nové kanalizace na Božkově. Rádi bychom počítali opět s pěkným počasím. Pro ty z Vás, kteří se zúčastní závodů aktivně, máme pár důležitých informací: prezentace proběhne v den závodu od 7,00 do 9,30 hodin, na dětský okruh do 9,45 hodin. Řazení na startu bude organizováno do dvou vln, podle startovního čísla. Start hlavního závodu je v 10,00 hodin, děti budou startovat na své trati (délka dle věku) hned po odjezdu závodníků na hlavní 50 km trať. Pro upřesnění dětských závodů bude v budově školy vyvěšen, jako každoročně, leták s podrobnostmi o trasách i závodu samotném. Všechny děti budou za svůj výkon odměněny občerstvením, tyčinkou Snickers a poukázkou od McDonald s. Závodit se bude v těchto kategoriích: M 1 - muži do 29 let, mladší M 2 - muži do 39 let, M 3 - muži do 49 let, M 4 - muži nad 50 let, starší Ž 1 - ženy do 35 let, mladší Ž 2 - ženy od 35 let, starší Závod žen je součástí Boccia titanium Women Cup, kde v celkovém pořadí závodu jsou i šperky s diamantem. T - team - tří až pětičlenné družstvo z kategorie jednotlivců, nahlásí členy a název teamu. Hodnotí se součet tří nejlepších časů. Š - školní team let, tří až pětičlenné družstvo závodící za školu na 50 km okruhu, startovné platí společně (450 Kč), nezletilí při prezentaci předají písemný souhlas rodičů s absolvováním závodu.

7 4/2006 loňský vítěz Dětský okruh: D 1 děti, 6 8 let D 2 děti, 9 11 let D 3 děti, let Prezentovat se můžete již nyní, do 22. dubna za snížené startovné 340 Kč pro účastníky loňského ročníku (nutné uvézt loňské startovní číslo) ostatní 390 Kč, nebo v den závodu na startu za 450 Kč. Školní teamy dohromady 450 Kč. Pro tělesně postižené závodníky je startovné při prezentaci 100 Kč. Startovné na dětský okruh stojí 20 Kč. Po závodech se můžete těšit na tradiční občerstvení a benešovské pivo Ferdinand, startující na hlavní trati najdou v tašce propagačními materiály, tričko nebo sklenici s logem závodu. V tombole, do které získáte automaticky lístek se startovním číslem, jsou ceny v celkové hodnotě přes Kč, mezi nimi jsou i tři kola KHS v celkové ceně Kč. Pro ty celkově nejlepší je připravena peněžitá odměna a v jednotlivých kategoriích jsou připraveny hodnotné ceny. Mnohé z nich dodali sponzoři, kteří mají svá loga pod tímto článkem. Všem sponzorům patří dík a předem děkuji i těm z Vás, kteří svou účastí tuto akci podpoří. Na závěr bych chtěl poděkovat především Rádiu Blaník, firmě Kinetik a společnosti Italfood z Mirošovic, kteří jako jediní reagovali na mou výzvu v ŽM o podporu sportovní akce. Petr Šimera spolupořadatel závodu Dne 2. dubna uskutečnilo naše O.K.O v Hotelu Myšlín svoji malou jarní přehrávku, na které se sešly děti, aby opět předvedly rodičům, známým, ale i samy sobě, co se za půl roku naučily. A protože jsme zapomněli vylepit plakáty, zveme všechny naše posluchače na další malou uměleckou produkci, která se bude konat 21. května. Zazní zde opět naše dua. Součastně zveme i všechny děti, které si nás touží poslechnout, eventuelně si s námi příští školní rok i zahrát. Tradičně děkujeme našemu mecenáši panu Peřinovi, v jehož hotelu se cítíme téměř jako doma a který dětem přichystá vždy skvělé zmrzlinové poháry, aby se jim příště dobře hrálo a měly se opět na co těšit. Za O.K.O. Marta Marečková Internet v knihovně V Jiráskově knihovně je od zdarma internet. Od do je v knihovně prodejní výstava nakladatelství Egmont pro děti, která se po roce pro svůj úspěch opakuje. Ila Žáková 7

8 Îivot Mnichovic Tři instituce - Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem, Dětský domov ve Strančicích a občanské sdružení Koordinační centrum sociálně právní ochrany dětí, uspořádaly dne v Hotelu Myšlín společný večer navazující na podobné setkání v říjnu roku Organizátoři pozvali na Myšlín zpěváky z Mnichovic, Stránčic, Struhařova a Říčan, kteří tvoří nedávno založený pěvecký sbor působící při ZUŠ v Říčanech pod vedením magistry umění paní Martiny Červené. Písně, které v kultivovaném podání sboru zazněly, byly holdem víry a naděje blížících se velikonočních svátků. Atributy křesťanského pojetí Velikonoc - bolest, láska, naděje a víra jsou každodenní realitou v instituci, která pečuje o děti, které žijí mimo vlastní rodinu. S Dětským domovem ve Strančicích seznámil diváky jeho ředitel Co se děje na Myšlíně? MUDr. Pavel Biskup a krátkou přednáškou s videoprojekcí přiblížil veřejnosti nelehký úkol pečovat nejen o zdravé děti, ale také o děti s vážným zdravotním postižením. Za péči o handicapovanou dcerku přišli Dětskému domovu ve Strančicích veřejně poděkovat manželé Hájkovi, jejichž výpověď byla velmi dojemná. Velikonočním koncertem Komorního smyčcového orchestru Quattro Corde pod vedením magistra umění dirigenta Jiřího Kubíka večer vyvrcholil. Emotivní dílo Josefa Haydna Sedm slov vykupitelových na kříži, provázené citací z Bible bylo ojedinělým zážitkem. Orchestr složený z hudebníků různých profesí dokázal, že i ryze amatérské těleso dokáže pod citlivým vedením předvést profesionální výkon. Zcela zaplněný koncertní sál Hotelu Myšlín aplaudoval ještě dlouho po doznění posledního akordu a nutno dodat, že hudebníci po skončení koncertu konstatovali, že se málokdy setkávají s tak vnímavým publikem, jako ten večer na Myšlíně. Na závěr se omlouváme pravidelným návštěvníkům akcí Občanského sdružení Myšlín, tedy jsem, za posunutí termínu výstavy fotografií pana V. Peřiny, Velikonoční ostrovy, která se z technických důvodů uskuteční na podzim tohoto roku. Anna Celbová RODINNÝ KLUB PŘÍSTAV DUBEN A KVĚTEN tel.: , patron Přístavu: Informační centrum Plánované akce Již podruhé jsme vyjeli obhlížet méně známá místa Prahy. V únoru to bylo Národní technické muzeum a Náprstkovo muzeum. 8 V březnu jsme si troufli na víc: - Loreta s pokladnicí a sv. Starostou - Knihovny Strahovského kláštera s jejich geologickými sbírkami a unikátní malbou - pěšky Petřínem na Újezd, ale cestou zastávka v Čarodějnické jeskyni, o které většina lidí neví, ale my jsme dostali víno a džus za to, že jsme se nebáli - Pražské Jezulátko a Šperky Marie Callas byly krásným zakončením. Všem se nám to líbilo. Škoda, že nás nebylo víc. To se snad zlepší při příštích akcích. Proto opět připomínáme: května do Kutné Hory. Máme objednán vstup do středověkého stříbrného dolu Osel, ražbu Pražských grošů ve Vlašském dvoře a návštěvu kostnice, kde je pietně uspořádáno na 40 tisíc lidských kostí. Chrám sv. Barbory, gotické měšťanské domy, středověká kašna, odpočinek u říčky Vraklice - je samozřejmý. Prosíme 200 Kč do konce dubna! Odjezd v 6,00 hod. z náměstí června na žádost mnoha občanů pojedeme opět do Prahy: Vyšehradské hradby, Vyšehrad, Myslbekovy sochy (z českých pověstí), katakomby s dalšími sbírkami soch a hlavně hřbitov našich slavných osobností Slavín (Smetana, Němcová atd.). Odjezd vlakem v 8,42 hod. - Vyvrcholením naší půlroční činnosti bude v sobotu 8. července zájezd do Českého

9 4/2006 Krumlova, spojený s návštěvou divadelního představení Tři mušketýři v otáčivém divadle Zámecké zahrady. Je to drahá záležitost, ale snad patří k všeobecné vzdělanosti, alespoň jednou toto divadlo navštívít. Seznam zájemců máme, ale ještě se můžete přihlásit a hlavně: vstupenky musíme zaplatit se značným předstihem, proto prosíme 600 Kč do konce dubna. V ceně je zlevněná vstupenka do divadla a autobus. Že si prohlédneme Český Krumlov a odpočineme si před večerem, je samozřejmé. Věříme, že se občané zúčastní toho, co pro ně organizujeme, a prosíme, přijďte s návrhy, co chcete vidět, kam bychom měli jet. Neseďte doma! Stanislava Zenklová Informační centrum Přehled kulturních pořadů v Praze, návštěvy vybraných muzeí, galerií, památek a výstav, ve kterých je v určité dny vstup zdarma České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, bývalý barokní kostel sv. Máří Magdaleny Každý první čtvrtek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod. Atelier a galerie Flora, Přemyslovská 29, Praha 3 Otevřeno út - čt: 11,00-18,30 hod., pá: 11,00-17,00 hod. Oděvní galerie: Autorské originály českých výtvarníků z přírodních materiálů, oděv i úplet, šperk, keramika, Maříž, sklo, grafika, fotografie, oděvní doplňky, design Galerie design centra ČR, Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Otevřeno po - pá: 10,00-18,00 hod. Výstavy: Vynikající výrobek roku a Národní cena za design 2005 (od do ) Galerie na úřadě, Úřad MČ Praha 7, 2. patro, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Výstava: Oldřich Teringer - Le cirque nouveau - výstava fotografií z divadelního festivalu Letní Letná 2005 (do ) Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1 Vstupné dobrovolné, otevřeno denně 10,00-12,00 hod. a 13,00-18,00 hod. Výstava: Miloslav Chlupáč - akademický sochař vystavuje své velkoformátové kresby a sochy, které vycházejí z figurálního tvaru a jsou zpracovány v přesně vyvážených kubizujících formách (do ) Galerie Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Nám. J. Palacha 80, Praha 1 Otevřeno denně 10,00-18,00 hod. Výstava: KunstlandSchaft - objekty, kresby, fotografie a videoprojekce jsou výsledkem několikadenního projektu Art residence v Kremži, který představil vzájemné prolínání rakouské a české kultury. (od do ) Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8, 1. patro Otevřeno po, st: 8,00-18,00 hod., út, čt: 8,00-15,30 hod., pá: 8,00-15,00 hod. Výstava: Ing. Vladimír Filáček - Pražské motivy - obrazy malované technikou olej, akvarel, tempery (od do ) Staroměstská radnice - sál architektů, Staroměstské nám. 1 (4. patro, vchod přes turistické informace), Praha 1 Otevřeno po: 11,00-18,00 hod., út ne: 9,00-18,00 hod. Expozice: Model hl.m. M. Prahy z konce 20. století, stálá expozice části nového modelu Prahy v měřítku 1:1000 Výstava: Pražské radnice - výstava věnuje pozornost historii a současnosti státní správy a městské samosprávy, zabývá se také architekturou a posláním současných radničních budov, připravil Útvar rozvoje hl. m. Prahy (od ) Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1 Otevřeno každé úterý od 17,00 19,00 hod. Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 (tzv. Bílý dům foyer budovy) Otevřeno po a st: 8,00-18,00 hod., út a čt: 8,00-15,30 hod., pá: 8,00-15,00 hod. (není-li uvedeno jinak) Výstava: Roman Krejčí: Cesty k přírodě - fotografie na téma národní parky USA, česká krajina, krajina Prahy 8 a flóra (do ) Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 Každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20,00 hod. a za symbolické vstupné 1 Kč pro děti, studenty, rodiče s dětmi a seniory Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, Praha 1 Každou první středu v měsíci od 15,00 do 20,00 hod. (platí do stálých expozic a na výstavy) Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1 Každé první pondělí v měsíci Historická expozice Národního muzea, Lobkovický palác, Pražský hrad, Jiřská 3, Praha 1 Každou první středu v měsíci od 9,00 do 17,00 hod. Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1 Každý první pátek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod. Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7 První pátek v měsíci od 12,00 hod. Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 Každou první středu v měsíci od 9,00 do 17,00 hod. Plynárenské muzeum, U Plynárny 500, Praha 4 Expozice je přístupná po celý rok pouze po 9

10 Îivot Mnichovic předchozím objednání na tel.: nebo Stálá expozice: Počátky a vývoj plynárenství v Čechách i ve světě, modely výrobních zařízení a plynojemů, staré plynové spotřebiče Výstavní síň muzea v Uhříněvsi, Nové náměstí 1251, Praha 10 Uhříněves Vstupné dobrovolné, otevřeno po - čt: 14,00-17,00 hod., pá: 9,00-14,00 hod., so - ne: 15,00-18,00 hod. Výstava: , 50 let od maturity - práce bývalých absolventů IV. a Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze - obrazy, plastiky, goblény, grafika, knihy, grafické návrhy, písmo. Autoři prof. Zdeněk Balaš, Milada Anderlová, Ing. Petr Augusta aj. (od do ) Martina Burianová Informační centrum Škola informuje IV.část V minulém díle jsme se pokusili vysvětlit termín kompetence, co to jsou kompetence, k čemu slouží a kam žáky směrují. Ovšem nelze vytvářet kompetence pomocí pasivních učebních metod. Metod práce je celá řada (frontální, skupinová, práce ve dvojicích, individuální aj.), některé se používají odjakživa, některé se začaly používat teprve nedávno. Všechny metody směřují ke stejnému cíli - naučit. Je mnoho způsobů, jak se žáci něco naučí, jak si látku upevní, zopakují a jak učitel látku prověří. A právě o metodách práce a metodách výuky Vám dnes chceme prostřednictvím našich hrdinů něco povědět. Nechci se o tu vaši školu moc starat, mám svých starostí dost, ale zajímalo by mne, jestli se učíte pořád stejným způsobem, jako jsem se učila já. Já si pamatuju, vidím to, jako by to bylo dneska, jak paní učitelka stojí před tabulí, my děti sedíme na svých místech v lavicích s rukama za zády. Nikdo z nás nesmí opustit místo, pouze když je vyvolán, jde před tabuli, kde ho paní učitelka vyzkouší, zavzpomínala maminka Marie. Na udivené pohledy svých dětí dodala na vysvětlenou: No, když se teď pořád mluví o tom, jak je dnešní škola jiná, moderní, tak bych chtěla vědět, jestli se něco změnilo i tady. Jestli se teď už učíte jenom ve skupinách nebo jak. To se nedá tak říct, maminko, rozvyprávěla se Maruška, my se totiž učíme pokaždé jinak. Záleží na předmětu, na učiteli, nebo na tom, co zrovna děláme - jestli probíráme novou látku, jestli opakujeme nebo jestli učitel kontroluje, co jsme si z daného tématu zapamatovali. Taky ale záleží na tom, ve kterém Změny v našem školství ročníku jsme. Paní učitelka uplatňuje jiné metody, když jsme v osmičce, než když jsme byli v první třídě, kdy jsme se teprve učili, jak se učit. Takže metody jsou různé. Maruška má pravdu, připojil se Honzík, někdy, když je potřeba vysvětlit novou a obtížnou látku, je pro nás i pro učitele nejlepší, když nám ji vysvětlí všem společně a najednou, a to od tabule nebo od svého stolu, někdy s pomocí dataprojektoru, někdy jen ústně. Aha, takto jsme se učili my, poznamenala maminka. (Frontální výuka probíhá tak, že učitel hovoří o daném tématu - všem žákům předává informace najednou, všichni si do sešitů opíšou stejný zápis, společně probíhá procvičování. Kontrola osvojení látky probíhá buď písemnou formou, nebo individuálním zkoušením u tabule.) U jiné látky, pokračoval Honzík, je ale pro nás zajímavější, když dostaneme zadání práce do skupiny a sami se snažíme o daném tématu dozvědět co nejvíce. Nezpracováváme odpovědi sami, ale jako skupina. Abychom dosáhli výsledku, musíme spolupracovat, rozdělit si úkoly a činnosti - každý dělá něco jiného a teprve dohromady dává naše práce smysl. (Někteří učitelé zařazují do svých hodin metody skupinové práce. Tato metoda je náročná, protože má určitá pravidla, která je nutné pro úspěšný výsledek dodržet. Učitel zadává práci jednotlivým skupinám, v každé skupině rozdělí dětem role (např. vedoucí, mluvčí, zapisovatel, vyhledávač informací apod. Na této metodě je nejdůležitější hodnocení, které řídí učitel svými otázkami jednotlivým skupinám, např. Co jste měli za úkol? Jak se vám ve skupině pracovalo? Kdo se podílel na práci nejvíc? S kým se vám špatně spolupracovalo? A proč? Sdělte nám výsledek své práce. A učitel, který celou dobu pozoroval žáky při práci, potom vyhodnotí, jak pracovaly jednotlivé skupiny.) Já osobně mám nejraději práci ve dvojicích. V matematice spolupracuji s Terezkou, kterou baví matematika stejně jako mě, a proto můžeme společně řešit i těžší příklady. (K procvičení učiva je vhodná metoda práce ve dvojicích. Tuto metodu zařazuje učitel pouze do části hodiny a snaží se vytvářet takové dvojice, jejichž spolupráce bude efektivní.) Já měla vždycky ráda klid, nedovedu si představit, že by se mě při práci pořád někdo na něco vyptával a mluvil mi do všeho, zamyslela se maminka a Maruška se přidala: Aha, tak už vím, po kom tohle mám. (Ne všechny děti pracují stejně rychle, ne každé pochopí vždy a každou látku. A některé děti potřebují na práci svůj klid. Zatímco Pepíkovi stačí v matematice ukázat jeden vzorový příklad na výpočet procent a všechny ostatní příklady už počítá sám, Maruška potřebuje svoje tempo, aby došla ke správnému výsledku. Paní učitelka tedy zadá příklady, které mají děti vypočítat, a děti si vlastním tempem procvičují.) Jak jsme v úvodu zmínili, metod práce je mnoho. V jedné hodině se může vystřídat i několik metod, nebo učitel může zůstat pouze u jedné. Záleží na učiteli, jakou metodu zvolí. Při volbě metody bere v úvahu probírané téma, konkrétní kolektiv a momentální atmosféru ve třídě. Podstatné zůstává - předat učivo takovou formou, která je efektivní a podněcuje u žáků chuť k učení. Jana Velebová Eva Hruštincová Vyučování není jen práce ve třídě a u počítače, ale také různé jiné aktivity doplňující učivo, mj. i exkurze. Na úterý jsme si naplánovali exkurzi na hvězdárnu do Ondřejova, neboť v Mnichovicích ČEZ prováděl 10 Poděkování našim rodičům nezbytné práce na distribuční síti a byla přerušena dodávka elektřiny. Počasí je letos velmi vrtkavé, stále zima nebo prší. My však věřili, že ke konci měsíce března už bude pěkně. To se ovšem později ukázalo velmi mylné. V úterý ráno prosvítalo sluníčko a tak nálada byla dobrá. Cesta autobusem rychle uběhla a za chvíli jsme již procházeli parkem u hvězdárny. Byli jsme první skupina, která v letošním roce otevírala

11 4/2006 sezónu. Pan Čech se svými spolupracovníky se nám věnovali a bylo nám i nabídnuto, zda se někteří žáci v příštím školním roce nechtějí věnovat astronomii. Je to téma k zamyšlení. Při zpáteční cestě od dvoumetru se po obloze začaly honit mraky, které nevěstily nic dobrého. Autobus již odjel a další jel až za tři hodiny. S nadějí jsme vyrazili pěšky. V lese za Ondřejovem nás už zastihl déšť, který nechtěl přestat, naopak sílil. A tak brzy po cestě nešli žáci ale vodníci. Naše naděje, že přestane pršet, se rozplývaly stále více a více. Nakonec přišly na řadu mobily. Rodiče nás nezklamali. Rozjela se akce na naši záchranu. Proto dnes touto cestou děkujeme paní Olze Novákové, manželům Josefu a Mileně Vladykovým a panu Jaroslavu Žádníkovi z Mirošovic, kteří nám velice pomohli. Všechny nás postupně odvezli domů. Tak neslavně skončilo naše putování za vzděláváním, ale chuť na další dobrodružství nám počasí nevzalo. Šesťáci a třídní učitelky Recitační soutěž Ta letošní zima nám ale dala zabrat! Jaro ne a ne přijít. Tak jsme si s dětmi řekli, že tu dlouhou zimu zaženeme. Už moc dlouho kralovala a my se těšíme na jaro. Jak na to? Uspořádáme jarní recitační soutěž. Když dáme dohromady jarní básničky, jistě jaro přivoláme. Už když jsme začali v jednotlivých třídách básničky nacvičovat, sluníčko vykukovalo zpoza mraků a jaro bylo cítit ve vzduchu. V pátek 31. března, když soutěž na naší škole probíhala, se již jaro pevně chopilo své vlády. Básničky s jarní tematikou našich básníků a také vlastní tvorba našich dětí zimu opravdu zahnaly. A že mezi našimi dětmi roste spousta malých básníků, dokazuje například básnička Jaro Honzy Kašpárka ze 4.A. Mgr. Jana Skopková Jan Kašpárek - Jaro Všechen sníh už roztaje, saně půjdou do stáje. Budou tam až do zimy, Vždyť teď rostou květiny. Vždyť teď svítí sluníčko na lesy i políčko. Vlaštovičky už jsou tu, vrací se k nám přes vodu. Čápi už jsou u komína. Už je jaro.sláva, hurá! Dostal jsem nedávno pozvání od ředitelství naší školy na recitační soutěž dětí. Mohu říci, že jsem byl příjemně překvapen, kolik z nich má docela milý a hezký vztah k této, dnes již trochu opomíjené, literární tvorbě. Dokonce řada z nich přednesla svá vlastní básnická dílka. Přitom jsem si všiml několika dětí, které mají zřejmě mimořádné nadání, a tak jsem si v duchu řekl, že zde možná vidím příštího významného herce nebo básníka, kdo ví. Chtěl bych proto upřímně poděkovat za milé pozvání a také za krásné setkání s tolika mladými lidmi. Musel jsem si mimoděk vzpomenout i na své školní začátky v této krásné škole. Musím také vyslovit uznání všem členkám pedagogického sboru, které tuto krásnou akci perfektně zorganizovaly a udělaly tak na tomto poli pro estetickou výchovu našich dětí kus dobré práce. Ještě jednou děkuji za mimořádně krásný zážitek. Antonín Mareček Slovo speciálního pedagoga Již po několik století se v různých zemích světa na základě praktických zkušeností ustálil zvyk, že do 1. třídy přicházejí děti ve stáří kolem šesti let. Teprve v posledních desetiletích výzkumy ukazují, že tato praxe má i své teoretické oprávnění. Kolem 6. roku se totiž dovršuje vývoj fyzických a psychických schopností dítěte tak, že je připraveno na výuku čtení, psaní a počítání. Ukazuje se, že dítě, které vstupuje do školy, by mělo být sociálně a pracovně zralé. Školní zralost je tedy schopnost dítěte přizpůsobit se nárokům, které na ně klade škola, resp. školní vyučování. To znamená, že se dítě umí, byť na kratší dobu, soustředit, zajímá ho systematičtější práce, vystupuje samostatněji, umí se přirozeně podřídit domluveným pravidlům. Dítě by mělo správně vyslovovat všechny hlásky. Do šesti let se mohutně rozvíjí řeč. Zvláště, když jsou děti k vyprávění povzbuzovány, když se jim povídají nebo předčítají pohádky a příběhy. Děti se nápadně vyvíjejí i po stránce motorické. Před vstupem do školy by měly být tělesně obratné, ale i manuálně zručné, rády si staví, kreslí, vystřihují, lepí. Za nezralé můžeme označit děti s dílčím oslabením ve vývoji některých výše jmenovaných funkcí a schopností. Dítě nezralé bývá často hravé, neklidné nebo naopak utlumené, nesoustředěné. Varováním může být i přecitlivělost, neschopnost komunikace s dospělými, vzdorovitost a agresivita vůči dětem i dospělým. Snad každý z rodičů si přeje, aby jeho dítě bylo ve škole úspěšné. Právě pečlivé zvážení současných možností dítěte je jedním ze zá- 11

12 Îivot Mnichovic kladních předpokladů dobrého startu a školní úspěšnosti. Poslední možností, kdy můžeme dítěti, u kterého si nejsme zcela jisti, že jeho školní dráha bude probíhat bez výraznějších problémů, připravit lepší startovací podmínky, je odklad školní docházky. Celý rok dalšího vývoje v takovém případě může velmi pomoci. Pokud máte pochybnosti, důvěřujte odborníkům a poraďte se s nimi. Velmi vhodné je zvolit zejména psychologické vyšetření školní zralosti. Rozhodnete-li nyní správně, potom budete spokojeni nejen Vy rodiče, ale především Vaše dítě a naopak. Přeji Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům šťastný start do další životní etapy, naplněný jen radostí a spokojeností. PaedDr. Renata Zemánková V lednu proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Zápisu, jak je již tradicí, předcházel Den otevřených dveří a návštěva předškoláčků ve škole. Navštívili své starší kamarády v 1. třídách, zjistili, co se již naučili a sami si zkusili vyřešit některé školní úkoly. Učitelky 1. stupně se na oplátku byly podívat v mateřské škole, aby se Zápis do 1. třídy seznámily s budoucími prvňáky a podívaly se, co všechno děti ze školky už umí. K zápisu se dostavilo 48 dětí, z toho 11 rodičů ještě zvažuje eventuální odklad školní docházky pro dítě. Pro rodiče jsme proto přímo ve škole zajistili možnost konzultovat školní zralost dítěte s psycholožkou pedagogické poradny Mgr. Libuší Vondráškovou. Při zápisu byla také některým dětem doporučena intenzivní logopedická péče. Půl roku do nástupu do školy je ještě dostatečně dlouhá doba na docvičení správné výslovnosti. Mgr. Dagmar Andrlová Kapacita školy V poslední době se objevilo několik dotazů na to, jestli je kapacita školy dostatečná a zda bude zřízena přípravná třída. Ze zákona mají rodiče právo vybrat si pro své dítě takovou školu, která jim svým programem nejvíce vyhovuje (nejenom v místě bydliště). Pouze v případě, že počet přihlášených žáků převyšuje kapacitu školy, mají přednost děti s trvalým pobytem v místě školy. A jaká je situace v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice? V současnosti máme 330 žáků. Maximální kapacita školy je 370 žáků, tzn. že zatím můžeme přijímat nové žáky bez omezení. Také se objevila otázka na zřízení tzv. přípravné třídy (pro děti v posledním roce před nástupem do 1. třídy). Podle zákona lze přípravnou třídu zřídit pouze pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí při počtu nejméně 8 žáků. Tato skutečnost však v Mnichovicích zatím nenastala. Mgr. Marcela Erbeková ředitelka školy Školka informuje Den otevřených dveří v Mateřské škole Ve středu od od 8,00 do 16,00 hod. jsme otevřeli mateřskou školu pro všechny, kdo se chtěl podívat, ale hlavně pro rodiče s dětmi, aby si prohlédli jaké hračky a prostředí tu máme. Děti se mohly zapojit do hry s kamarády, zacvičit si a poznat, jak den v mateřské škole probíhá. Kamarádi ze Sluníček, Berušek a Čertíků svými výrobky s nadšením, před očekávanou návštěvou, jarně vyzdobili své třídy, herny i šatny. Na oknech svítila sluníčka, u stropu se třepetali ptáčci. Barevní motýlci a tečkované berušky s kytičkami zdobili stěny i nástěnky, které rodiče informují o tom, co děti vytvořily za uplynulý týden a o čem si vypráví. První krůčky dětí vedly k hračkám, některé se hned zapojily do hry, jiné si hrály s maminkou. Možno bylo nahlédnout do keramické a výtvarné dílny, kde děti z mateřské školy spolu s paní učitelkou připravily výstavku svých prací za letošní školní rok. Po celý den bylo v naší mateřské škole plno nových tvářiček. Naše děti ochotně ukázaly, co už umí a jak se hrou zapojují do výchovných činností. Překvapily s úklidem hraček, pomáhaly při prostírání stolečků a ukazovaly samostatnost při oblékání. S rodiči jsme hovořili o provozu školky, výchovných činnostech, zájmových kroužcích, stravování a o jejich dětech, jak se těší do mateřské školy, co mají rády, co je baví. Při prohlídce naší školky si rodiče vyzvedli přihlášku k zápisu na školní rok 2006/2007, kterou do doručí poštou či osobně do mateřské školy. Děti si mohly vybrat lízátka z košíčku od kamarádů a malé čokoládky Rádio Blaník od PhDr. Dvořáka. Přihlášky k zápisu byly k vyzvednutí i od 8,00 do 16,00 hod. I v tento den jsme umožnili, při zájmu rodičů a dětí, prohlídku prostor mateřské školy. Přišly se podívat i děti, které již chodí do školy, ale rády se zastaví si popovídat, zavzpomínat a pozorují, co se změnilo. Případné informace, týkající se zápisu a provozu školky, budou podávány ve dnech a od 13,00 do 17,00 hod v MŠ. Marie Čechová učitelka MŠ Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Velikonoce jsou méně populární než Vánoce. Kolik lidí přijde na půlnoční o Vánocích, i když jinak celý rok do kostela nechodí. Ale kdo přijde z těchto jednoročních 12 křesťanů na Vzkříšení, tedy na obřady Bílé soboty, které začínají po západu slunce (u nás ve 20 hod.). Jenže přijít jen na Bílou sobotu večer a neprožít Zelený čtvrtek, Velký pátek či již Květnou neděli a celou dobu postní od Popeleční středy, to je jako vzít si z oběda jen šlehačku na dortu. 40 postních všedních dní od Popeleční středy

13 4/2006 do Bílé soboty nám jednak připomíná 40 dní, kdy Ježíš byl na poušti, ale zároveň je to 40 dní naší duchovní obnovy. V Ninive se lidé, a byli to pohané, 40 dní postili a tím se vyhnuli zkáze, kterou jim Bůh skrze Jonáše oznamoval. Na Květnou neděli si připomínáme slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku, kdy mu lidé házeli na cestu palmové ratolesti a provolávali slávu slovy: Hosana, v zápětí ale titíž lidé volali Ukřižuj. Ve Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí si připomínáme Kristovo utrpení. Proto již na Květnou neděli se čtou Pašije, tedy evangelium o Kristově utrpení. Na Zelený čtvrtek Pán Ježíš slavil Poslední večeři, tedy 1. mši svatou a dal moc apoštolům proměňovat chléb a víno v Kristovo Tělo a Kristovu Krev. Pak se potil krví v Getsemanské zahradě, kdy v modlitbě prožíval vnitřní zápas, na jehož konci bylo Kristovo vítězné Ano, ano k utrpení za nás. Pak zrada Jidášova. Na Velký Pátek křížová cesta a ukřižování, na Bílou sobotu uložení do hrobu. To vše si v kostele připomínáme, to vše prožíváme. O to větší pak máme radost z oslavy Kristova Vzkříšení zvláště, když my sami v postní době zemřeme hříchu a vstaneme z mrtvých k novému životu s Ježíšem, třeba i po mnoha letech ve svaté zpovědi či ve svatém křtu, neboť na Bílou sobotu bývají i svaté křty dospělých, kteří se na tento zlomový okamžik v jejich životě připravují 1-2 roky. Kéž Ježíš Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý nám ukazuje cestu, kterou máme kráčet i my k věčnému štěstí v nebi. P. Ivan Kudláček farář Sport v Mnichovicích 65 let pozemního hokeje v Mnichovicích V letošním roce se dožívá 65 let od svého založení oddíl pozemního hokeje TJ Mnichovice. Jeho zásluhou se jméno našeho města dostalo do povědomí naší široké sportovní veřejnosti a také do zahraničí. To bylo konstatováno při zahájení výroční schůze oddílu v neděli 2. dubna v sále restaurace U Koupadla, kde se sešlo přes dvacet členů oddílu. Po zahájení Petrem Doležalem vyslechli všichni zprávu o činnosti za uplynulý rok, kterou přednesl předseda oddílu Miroslav Vodenka. Ze zprávy i z následujících informací P. Doležala vyplynulo, že se oddíl nachází ve složité situaci, kdy se nejen nedaří po stránce sportovní tak, jak bychom si přáli, ale hrnou se i na oddíl starosti hospodářské a organizační. Stále více hrozí nutná výstavba nebo alespoň rekonstrukce hráčských kabin, nutné zabezpečení podemletých břehů Mnichovky a samotná úprava hřiště, tj. nejen hrací plochy, ale i okolí, branek apod. Tyto věci vyžadují nemalé finanční náklady a také nutnou účast a pomoc členstva. Stavební rekonstrukce kabin je ve stadiu jednání s MěÚ Mnichovice, je zpracována příslušná dokumentace. Na zpevnění břehů potoka je svážen kámen a oprava bude prováděna po skončení jarní sezóny z velké části svépomocí v letní přestávce. Po sportovní stránce si nejlépe vede družstvo mužů pod vedením trenéra A. Santorcla, které je sice po podzimní části extraligy až na čtvrtém místě, ale s minimálním bodovým odstupem na první Slavii. Družstvo má reálné možnosti umístit se na medailovém místě, což by byl jistě pěkný dárek k letošnímu jubileu. Družstvo žen bylo v posledních třech letech vždy ve finále o mistrovský titul v hale. Letos se jim už tak nevedlo a zůstaly mimo finále. Navíc hrozí odchod některých předních hráček do zahraničního působení, což je sice pro Mnichovice vyznamenáním, ale pro družstvo velká ztráta. Mládež je v současné době nejslabší stránkou oddílu, v oficiální soutěži je pouze družstvo starších žákyň na 3. místě tabulky. Družstva obou přípravek se snaží, hrají pěkné turnaje a jsou naší nadějí pro zlepšení hráčské základny do budoucnosti. Jen kdyby se našli trenéři a trenérky, bylo by po starostech. A tak po podnětné diskusi bylo konstatováno, že při zlepšení organizace a zvýšení odhodlání má oddíl pozemního hokeje na to, aby tuto krizovou situaci zvládl a své významné jubileum důstojně oslavil. Antonín Mareček Zimní soustředění žáků A a přípravky ve fotbale Po úspěšném absolvování loňského zimního fotbalového soustředění jsme se opět rozhodli jet společně. Družstvo Žáků A s Miroslavem Bartákem a družstvo Přípravky s Tomášem Bartákem a Pavlem Šafaříkem. Jelikož družstvo Přípravky Žákům A loni velice pomohlo při účasti na některých našich mistrovských zápasech, z důvodu malého počtu Žáků A, kluci nebyli proti. Bylo jen výhodou, že budou všichni společně a proto se kolektiv ještě více ucelí a doufáme, že nám budou zase nápomocni. 13

14 Îivot Mnichovic Tentokrát jsme se rozhodli nejet tak daleko, rozhodli jsme se pro Klub DÉMON v Prosečnici u Benešova. Doprava byla zajištěna autem některých rodičů Přípravky a trenérů. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a sprchou zajišťovalo oproti loňsku všechny nároky na hygienu. Prostředí kolem areálu bylo výborné pro různé krátké i dlouhé běhy, umělá tráva přímo u klubu (sice ještě zasněžená) zajišťovala každodenní zápas a Žáci navštívili i dvakrát bazén v Benešově pro správné uvolnění namožených svalů. Musím pochválit také ty nejmenší, kteří se účastnili a absolvovali s Přípravkou všechny kategorie soutěží. Někteří hrají ještě za Minikopanou. Závěrečný večer byla opět uspořádána a připravena vedoucími Mílou Šafaříkovou a Eliškou Vodenkovou bojová hra, která ukázala odvahu malých fotbalistů. Poslední noc si kluci zpestřili i kanadskou nocí. Trenéři v průběhu konání hodnotili různé dovednosti hráčů a rychlost a na závěr vše vyhodnotili a nejlepší odměnili. Žáci byli odměněni věcnými cenami a Přípravka medailemi, diplomy a ti nejlepší soškami fotbalistů. Po vyhodnocení byli všichni odměněni i zmrzlinovým pohárem, který připravil kuchař klubu, který mimo jiné velmi dobře zajišťoval i jídlo a pitný režim čtyřikrát denně, takže opravdu nikdo neměl hlad. Po návratu nyní pokračujeme v náročnějších trénincích již v Mnichovicích, abychom do začátku sezóny vstoupili dobře připraveni. Myslím, že jediné, co nám chybí, je dobré počasí a u Žáků A počet hráčů. Věříme však, že kluci se s tím poperou a zápasy odehrajeme s nasazením. Děkujeme všem zúčastněným. Eliška Vodenková Soustředění žákyň v pozemním hokeji a podvečery byly věnovány taktické přípravě. Předposlední den nás zradilo počasí, vytrvale pršelo a tak se děvčata věnovala odpočinku (zcela zaslouženému) a čas si krátila turnajem ve stolním fotbálku. Domníváme se, že soustředění svůj účel splnilo, fyzické síly se v přijatelné míře nabraly a kolektiv upevnil. Podle několika ohlasů Ve dnech se uskutečnilo soustředění družstva žákyň v Peci pod Sněžkou. Celkem se zúčastnilo patnáct děvčat a dva trenéři. Vinou nejrůznějších zdravotních problémů byl počet účastnic o šest nižší, než jsme původně předpokládali. Dopolední program vyplnil trénink zaměřený na získání fyzické kondice, odpoledne následovala vycházka z řad účastnic i jejich rodičů se soustředění líbilo, a to je pro nás důležité. Chtěli bychom ještě vyjádřit veliké a upřímné poděkování manželům Drbohlavovým, kteří nejenže zapůjčili chatu, ale též celý náš pobyt sponzorovali v plném rozsahu. Jiří Müller Soutež o nejlepší hip-hoperku ZŠ Mnichovice ve spolupráci s firmou Mountfield, sponzorem celé akce, Občanským sdružením ROSa Mnichovice a Gabrielou Jirákovou pořádá v neděli od 8 hod. soutěž o nejlepší hip-hoperku. Soutěž je určena pro všechny dívky ve věku let, které mají chuť si zatančit a vyhrát zajímavé ceny. Hlavní cenou je Discman. Na tuto soutěž není nutná žádná předchozí příprava, s sebou pouze sportovní oblečení a 30 Kč jako startovné. Případné dotazy a přihlášky posílejte na com nebo volejte na tel.: Těšíme se na všechny! Za pořadatele Gabriela Jiráková 14

15 4/2006 Fotbal Mnichovičtí žáci B, proč reprezentují?... protože hrají a vyhrávají! Není zimní turnaj, abychom na něm nebyli. To, že jsme se umístili dobře, si můžete přečíst. Jak už jsme Vás informovali, dne jsme vybojovali 2. místo v Dobřichovicích. Následoval turnaj v Říčanech tam jsme skončili na 3. místě. Do nového roku jsme vstoupili s dalšími úspěchy. Nejdříve jsme sehráli velice těžký, ale krásný turnaj pořádaný UMBREM v Říčanech a opět jsme získali 3. místo. Vrcholem naší zimní přípravy před soustředěním byl turnaj pořádaný OFS Praha-východ, kde jsme z našich kluků sestavili dokonce dvě mužstva. Jedno, které hrálo za Mnichovice a tento turnaj vyhrálo, a druhé, zkombinované ze čtyř kluků z Mnichovic a tří z Ondřejova, které se umístilo na 3. místě. Jelikož se jednalo o turnaje mladších žáků, tj. r a mladší, chlapci předvedli, že dokáží dobře hrát i s pražský- 15

16 Îivot Mnichovic mi mužstvy, která hrají někdy i o tři třídy výš. Dokázali porazit i taková mužstva jako jsou např. Podolí, Spartu, Meteor, Motorlet, Sedlčany aj. Chtěli bychom tímto klukům poděkovat za snahu o ohromnou píli, kterou věnují jak turnajům, tak i tréninkům. Víme, že to nemají lehké, většina se jim posmívá, že je trénují ženské, ale oni to po všech těch letech nevzdávají a poháry a radost z vítězství jsou jim odměnou. Kluci, děkujeme. Vivien Bočková Jitka Chaloupková Vaše trenérky Můj svět Jsou to vlastně takové kousky života, na které se hezky vzpomíná, o kterých se také zpívá, že jsou ze všech pohádek ty nejhezčí, a že se už nikdy nenavrátí. A my lidé, zvláště ti dříve narození, u nichž začíná pomalu převažovat melancholie nad praktickým pohledem, máme naše pohádky mládí zvláště rádi už proto, že jsou naše a jsou pravdivé. Tak třeba když otevřete staré rodinné album nebo zdvihnete víko krabice se starými fotografiemi a pohlednicemi. Dýchne na vás ta podmanivá vůně minulosti. Ještě že je máme, ty vybledlé fotografie, ty kolorované staré pohlednice se známkou tatíčka Masaryka nebo dokonce s razítkem C a K pošty přes vousatou tvář Františka Josefa. Adresy už nám mnoho neříkají, zato 16 Pohádky mládí si rádi přečteme různá blahopřání a gratulace k svátku nebo různá sdělení, že je v Mnichovicích krásně, že se Máňa musí vdávat a že jsme byli na houbách a přinesli maliny. Kde jsou ty časy, kdy se s oblibou takové pohledy posílaly. To dneska se pošle esemeska, že jsme dobře dojeli a za chvíli dostanete třeba digitální obrázek i se zvukem nebo celé albíčko na cédéčku. Žádné pohledy se známkami a poštovním razítkem pro sběratele. A tak se dneska rád probírám starými pohledy, které se stávají cenným zbožím pro fandy a sběratele. Tak třeba vezměme obrázky našeho náměstí. Tomu nejstaršímu nechci ani věřit. Obrázek ukazuje prázdný, kamenitý svah, ohraničený domečky s malebnými barokními štíty a nahoře s majestátní věží kostela. Středem náměstí je vidět vymletý pruh od přívalu vody, která se řítí po každém dešti hlubokou škarpou od školy po náměstí, vyplaví Panskou hospodu, zahne k mostu a ještě než se vrhne do Mnichovky stačí někdy vyplavit pivovar včetně kovárny pana Hlaváčka. Tenkrát to totiž byla jediná kanalizace, jiná nebyla. A ten romantický most, kamenný s oblouky, daleko menší než mají třeba v Písku. Neměl sice sochy, ale měl uprostřed krásný kamenný podstavec se železným křížem. Když jej bourali, bylo mi do pláče. Škoda jeho kamenných oblouků, ale co naplat, stejně by ten dnešní těžký a neustálý provoz neunesl. Nebo rád vzpomínám na obchod pana Freunda, který stál na místě dnešní Snahy. Byl to stejný domeček s barokním štítem jako ty okolní, ale co bylo uvnitř věcí! Tam jste dostali skutečně koupit všechno, co bylo tenkrát možné. Od cukru, mouky, soli přes kosy, biče a hrábě až po radlici, kolo k vozu nebo řetěz na kozu. S obdivem jsme jako děti vzhlížely ke stropu, kde většina těchto věcí visela. A dole plno pytlů se vším možným - moukou, obilím, čočkou, hrachem, solí. A pan Freund se svým nástupcem, ryšavým panem Neumanem, pobíhali po krámě s malými lopatkami, nabírali z pytlů do kornoutů, a při tom se stále ptali, jaké je další ctěné přání. Já jsem nastavil tašku, kam jsem dostal pět kilo kukuřice pro husy a ještě jsem chvíli postál, abych se na chvíli potěšil pohledem na skleněné dózy plné barevných bonbonů, žlutých medových a fialových fialek. A také, abych vyslechl různé novinky, kterými se kupující stále bavili. To bylo zpráv a připomínek, což tehdy nahra-

17 4/2006 Hrádecké a Lovosické jeho syn Adam, sezením na Dymokurech. Ten statky rozmnožil přikoupením kláštera svatého Prokopa a statku Mrač. Roku 1600 se stal nejvyšším hofmistrem a roku 1616 místodržícím Království českého. Pan Adam pojal za manželku Alžbětu, rozenou z Valdštejna, větve Moravské a Brtnické. Podruhé se oženil s Emilií ze Žerotína, s kterou mu připadly další statky žerotínské, židlochovické, Milotice a i dům v Celetné ulici v Praze. Adam z Valdštejna byl jedním z nejzovalo dnešní čtení novin. Po cestě domů jsem toho měl plnou hlavu a musel jsem to mamince zopakovat. A vůbec, vždycky jsem rád chodil mamince nakupovat. Zvláště ke strejdovi Hladíkovi za mostem, tam co se buduje nová pizzerie. V obchodě strejda pražil čerstvé burské oříšky a za padesátník jich byl plný kornout a my jsme jej vylouskali ještě před krámem k malé radosti tety Hladíkové, která nám při zametání neustále hrozila. Také jsem, zvláště v letě, běhal tatínkovi k Malkovským pro pivo. V Panské hospodě se čepovalo pivo ve sklípku na dvoře, kde vždycky leželi dva bernardýni. Za sklípkem byla komora plná kusů ledu, nasekaného v zimě na Halašáku. A já musel běžet se džbánem rychle domů, aby za srpnového vedra nezteplalo a táta aby mohl prohlásit, že bylo jako křen. A tak dnes, stejně jako vy starší pamětníci, i já často vzpomínám na různé příběhy ze starých Mnichovic, veselé i smutné, na tehdejší práci na poli, na pasení hus a sbírání klásků na Budíkově, na sbírání malin a hub, na koupání v Hubačově, na tehdy nové koupaliště v Potočinách, na staré kino v pivovaře a i to nové u Urbanů, i na krásné plesy v tomtéž sále, na revoluční dny v máji pětačtyřicátém, na sportování v hokeji i kopané, na divadlo a Naší scénu. Jak jsme za války jezdili v zatemněném vlaku plném kouře z doma dělaných cigaret i jak se bourala Panská hospoda nebo radnice, a mně bylo z toho trochu smutno. A tak se dnes v tom vzpomínání dostávám často do situace, kdy s hrdostí sleduji výstavbu a růst našeho města a na druhé straně je mi trochu smutno, že mizí ta stará romantika našeho mládí. Ale ti dnešní mladí vyrůstají přece opět v současném prostředí, které tvoří romantiku zase jejich mládí. Jejich táta už si nepůjde koupit k Freundovi novou kosu, ale zajde si rovnou koupit motorovou sekačku a peníze na ni mu vypadnou z bankomatu u moderního Informačního centra, potom si sedne do jednoho z mnoha zaparkovaných aut a zajede si na oběd třeba na Myšlín. To je romantika mládí současné doby. Tak proč vzdychat, vždyť to je přece život, který se stále mění, který se nezastaví a půjde stále dál. A že každá generace bude jednou na své mládí jako na nejhezčí část svého života ráda vzpomínat. Je to přece přirozené a na tom se už nic měnit nebude. Budou to zase jejich pohádky mládí. Antonín Mareček Ze starých kronik Roku 1554 v pátek před svatým Tiburcím synové po Jaroslavu ze Šellenberka prodali panství hrádecké panu Janovi mladšímu z Valdštejna. Jan z Valdštejna zastával od roku 1554 úřad nejvyššího sudí, od roku 1570 úřad nejvyššího komoří. Když císař Maxmilián II. přesídlil s celým svým dvorem do Vídně, učinil jej místodržícím v Království českém. Jan z Valdštejna rozmnožoval své jmění dolováním stříbra u Mnichovic. Začal dobývat i zlato z křemenité půdy v údolí Jidašek, Mnichovice za Valdštejnů táhnoucím se k Myšlínu. Ze stříbra razil své mince. (Na vrchní straně byl Jan z Valdštejna a na Hrádku, na druhé straně - nad Sázavou - nejvyšší komorník Království českého Anno 1565.) Za třicetileté války byly štoly zavaleny a dolování stříbra zastaveno. U Mnichovic se dolovalo stříbro na vrchu Šibenička. Jan z Valdštejna zemřel v Praze dne 15. června 1576, pochován byl v kostele Choceradském, kde náhrobní kámen hlásá jeho jméno. Po smrti Jana z Valdštejna zdědil panství 17

18 Îivot Mnichovic přednějších mužů svého věku. Protože ho císař Rudolf považoval za věrného služebníka, postoupil mu klášter sázavský se všemi svršky a nábytky, vložením do zemských desek jako dědičný statek Valdštejnský. Přesto, že se přiznával ke straně pod obojí, stál věrně při císaři Matyášovi i po smrti, i při korunovaci krále Ferdinanda II. Tento císař ho poslal k pobouřeným stavům s obšírným psaním, aby je po dobrém naklonil k pokoji. Stavové čeští počali pana Adama pronásledovat, až ho uvěznili. Protože Fridricha za českého krále nechtěl uznat, byl roku 1620 zbaven všech svých statků v Čechách i na Moravě. Nakonec byl ze země vyhnán. Utekl k kurfirstu saskému, kde bojoval proti českým povstalcům v markrabství Lužickém a dobyl města Budišína. Za nepřítomnosti pana Adama se vedlo jeho poddaným na statcích Hrádeckých zle. Stravu zde pro sebe shánělo jak stavovské, tak císařské vojsko nebo je střídavě ležení vyjídalo. Tak tomu bylo i v městečku Mnichovicích. Mimo hladu zde řádil roku 1621 mor, na který mnoho lidí zemřelo. Po nešťastné bitvě bělohorské se Adam z Valdštejna vrátil do Čech ve slavném průvodu s 20 koňmi jízdními a 16 kočovnými. Krátký čas pobyl v Praze. Potom se odebral do Lužice. Roku 1621 přijel opět do Prahy a usadil se na svých zabraných statcích. Císař Ferdinand II. za všechny prokázané služby po 36 let konaných rakouskému domu rozmnožil znak valdštejnský a roku 1628 povýšil ve Znojmě pět synů Adama z Valdštejna do stavu hraběcího Svaté říše římské s celým potomstvem. Adam hraběcího titulu používal. Roku 1627, 22. února, byl panu Adamovi svěřen úřad nejvyššího purkrabí v Království českém. Rád se zdržoval na Hrádku, k němuž přistavěl nové křídlo. Své statky velmi rozšiřoval z velké konfiskace po tragické smrti Albrechta z Valdštejna, vévody Fridlantského (zavražděného v Chebu r. 1634). Koupil panství v Mnichově Hradišti, Zvířetice, Studenky, Dymokury, jakož i nádherný palác v Praze na Malé Straně, který vystavěl vévoda Fridlantský r Za Adama z Valdštejna roku 1630 stihl městečko Mnichovice velký zhoubný požár. Vyhořela radnice a shořely všechny listinné památky a obecní spisy. Na přímluvu pana Adama obnovil císař Ferdinand II. všechna dřívější práva městečka a zvláštním majestátem obdařil městečko ještě jedním trhem. Nato sám pan Adam je k vyzvednutí městečka nadal zvláštním privilegiem, týkajícím se práva várečného na vaření piva a postavením vlastního pivovaru a uvolněním robot. Karel Dražil kronikář města Informace od......měú Mnichovice Mobilní svoz nebezpečných odpadů Vážení občané, město Mnichovice pro Vás zajistilo svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční: v sobotu Na těchto stanovištích budete moci odpad odložit: Mnichovice - náměstí u autobusové zastávky 10,00-11,00 hod. Myšlín - u autobusové zastávky 11,30-12,00 hod. Božkov - u lip 12,15-12, 45 hod. Pro informaci uvádíme seznam nebezpečných odpadů: - rozpouštědla - kyseliny - zásady - fotochemikálie - pesticidy - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice) - olej a tuk - detergenty obsahující nebezpečné látky - baterie a akumulátory - vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky - dřevo obsahující nebezpečné látky Spolu s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky. Městský úřad Mnichovice 18 Informace od......redakce Změny v inzerci Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že se v poslední době značně zvýšil zájem o inzerování prostřednictvím našeho časopisu, což způsobilo celkové kapacitní omezení, rozhodli jsme se s platností od následujícího čísla tj. 05/2006 pozměnit podmínky pro zadávání inzerátů. Nové podmínky jsou následující: 1. Rubrika Inzeráty bude v rozsahu maximálně čtyři strany. 2. Z technických důvodů nebude možnost si předplatit (jak tomu bylo doposud) inzeráty k opakovanému vytištění na dobu delší jak 3 měsíce, tzn. že opakované předplacení je možné učinit opět po 3 měsících. 3. Mění se rovněž maximální a minimální velikost zadávaného inzerátu. Maximální velikost činí 1/4 strany, minimální velikost je 1/16 strany. 4. Inzeráty budou rozděleny do dvou skupin: komerční (zpoplatněné) a soukromé (zdarma). 5. V souvislosti s výše uvedenými změnami jsme rovněž byli nuceni upravit ceník nově zadávaných inzerátů: 1/4 strany (100x125 mm) 600 Kč 1/8 strany (100x60 mm) 300 Kč 1/16 strany (100x27,5 mm) 150 Kč Komerční inzeráty mohou být zpracovány v libovolném formátu (1/4, 1/8, 1/16), avšak rozměry inzerátu musí být zachovány. Soukromé inzeráty, které jsou zcela zdarma přijímáme pouze ve formátech 1/16 a 1/8. Veškeré zpracované žádosti, prosím, zasílejte nejlépe v elektronické podobě (EPS, PDF, JPG, TIFF) na adresu MěÚ v Mnichovicích k rukám paní Ivany Kuklové, tel nebo 313, Mgr. Lenka Klechová

19 4/2006 Informace od......od starosty Zákresy v Mnichovických Novinách neodpovídají skutečnosti Vážení čtenáři, ten, kdo se zajímá o projednávanou změnu územního plánu (UP) našeho města jistě četl s tím související články v Životě Mnichovic č.3/2006. Dovolte, abych k mé odpovědi na dotaz redakce k článku Územní plán Mnichovic věc veřejná? uvedl informaci, která je od vydání minulého čísla nová. Výměra navrhovaných funkčních ploch v návrhu zadání změny UP č. 1 mimo současně zastavěné a zastavitelné území vymezené stávajícím platným UP je cca 17 ha. Tedy 2,1% z výměry katastru Mnichovic. Hlavní podíl na tomto čísle má 9,4 ha rozptýlené zástavby rodinných domů s výrazným podílem zeleně, 5,3 ha rekreace a zahrádek a 1,78 ha bydlení rekreačního, městského a venkovského typu. Tyto aktuální údaje vznikají během posledního měsíce na základě projednávání změny UP s dotčenými orgány - především s příslušnými odbory životního prostředí. Nejen s ohledem na výše uvedené, musím občany důrazně upozornit na to, že informace a zákresy změny UP prezentované v posledním čísle Mnichovických Novin neodpovídají skutečnosti. Mnoho z toho, co je tedy dále o UP v Mnichovických Novinách psáno, není správné, včetně různých tvrzení a spekulací. Vážení občané, již z mé informace v minulém čísle na str. 13 mimo jiné vyplývá, že veřejnost bude o podobě návrhu (upozorňuji, že půjde skutečně o návrh a ne ještě o platnou změnu UP) dohodnutého s dotčenými orgány zákonným postupem informována včetně veřejného projednání. Mgr. Jakub Žvejkal Informace od......sportovně kulturního centra v Ondřejově Step aerobik a Pilates s Hankou a Markétou Šulcovými v SKC Ondřejov Jestliže jste ještě nebyli na víkendové akci Sportovně kulturního centra v Ondřejově, tak máte novou příležitost v neděli 23. dubna Přijďte si zacvičit s matkou a dcerou, trenérkou a závodnicí z Fitness centra Hanky Šulcové, s titulem - mistryně světa ve fitness družstvech v kategorii fitness aerobik. Obě jsou profesionální lektorky Českého svazu aerobiku a mezinárodní školy FISAF. Čeká na Vás nedělní dopoledne se zajímavým programem a atmosférou. Program: 8,30 hod. - prezence 9,00 hod. - Pilates - je jedna z nejlepších speciálních metod cvičení zaměřená na posílení těla, zvýšení ohebnosti, vytrvalosti a koncentrace, vytvořená J. H. Pilatesem v roce Je stále moderní a najdeme ji jak v programu fitness center, tak i v pohybové přípravě hereček a modelek. 10,30 hod. - Step aerobik - je oblíbená forma účinného aerobního cvičení na speciálním nářadí - stepech. Cena za dopoledne 150 Kč, diváci 50 Kč (výjimečně 80 Kč za lekci). Je pro Vás připraveno 40 stepů. Podložky na Pilates si raději vezměte s sebou. Už se na Vás těšíme ve Sportovně kulturním centru Ondřejov, Choceradská 62, tel.: Gábina Jiráková Informace od......mnichovických hasičů Hasiči chrání životní prostředí V únoru zasahovali mnichovičtí hasiči u tří případů, jejichž společným jmenovatelem byla ochrana životního prostředí. Asi nejblíže k velké tragédii byla dopravní nehoda na Myšlíně. Vozidlo Mitsubishi Pajero dostalo smyk na kluzké vozovce, prorazilo plot sportovního areálu a spadlo do potoka. Nikomu se nic nestalo a tak měli hasiči hlavní starost o to, aby do vody neunikly ropné látky, což by v rychle tekoucí vodě mohlo znamenat zamoření úseku několika kilometrů. K tomu naštěstí nedošlo. Zásah spočíval v provedení protipožárních opatření a vyproštění vozidla pomocí přivolaného jeřábu. Informace o dalších zásazích jednotky jsou průběžně k dispozici na webových stránkách Karel Pátek velitel jednotky SDH 19

20 Îivot Mnichovic Z vašich příspěvků (redakce se nemusí ztotožňovat s názorem přispěvovatele) Poradíte? Tak jako již po několikáté, probírali jsme na redakční radě Života Mnichovic problém, ke kterému se stále vracíme. Po zveřejnění článku pana Hurdy s kritikou služeb na Šibeničním vrchu v březnovém čísle našeho časopisu, jsme znovu řešili stejnou otázku. Máme dávat možnost obhajoby lidem, kterých se týká negativně zaměřený článek z rubriky čtenářů Z vašich příspěvků ještě v tomtéž čísle nebo nechat proběhnout jeden kalendářní měsíc, který je nezbytný k přípravě dalšího čísla? A mohu říct - co člověk, to jiný názor. První možnost by znamenala rychle shánět každého pohaněného, nabízet mu možnost obhajoby a vysvětlení situace z jeho pohledu a doufat, že se problém (v případě, že je to pravda) rychleji ututlá a hanba přece jenom nebude tak velká, v případě pomluvy (která vždycky uškodí) věci uvést na pravou míru co nejdřív a eliminovat tak její zničující dopad. Pomiňme, že by to bylo velmi technicky náročné, někdy i neproveditelné. Některé příspěvky přicházejí ke zpracování až na poslední chvíli, mnohdy v den oficiální uzávěrky, ale můžeme se o to pokusit. Druhá varianta zdá se mi poctivější. Neznám noviny, byť by se jednalo o měsíčník, které by předem zaručovaly obhajobu všech napadených ještě v tomtéž čísle. A kdo z nás může být arbitrem pravdy a záměrné lži? Ale zase, jde o názor jednotlivce. Pan Zenkl měl, stejně jako každý jiný občan možnost se v dalším čísle ŽM v článku o své provozovně vyjádřit, ale tuto možnost odmítl. V rubrice, o které mluvím, byla námi dána jasná pravidla: neotiskneme nic vulgárního, nezákonného a také žádný anonym. Pokud máte čas a chuť, přispějte svým názorem na tuto problematiku a pomozte nám rozhodnout, jak být co nejspravedlivější. Rádi se necháme inspirovat dalšími pohledy těch, kteří v Mnichovicích žijí a kterým má tento časopis sloužit. A věřte, že o to se opravdu snažíme. Linda Vrbíková Skoumalová Třídění odpadů patří ke standardní kultuře moderního člověka Podpora třídění odpadů není jen záležitostí obce, která bezprostředně ovlivňuje své občany. Také Středočeský kraj podporuje svými aktivitami správné fungování odpadového hospodářství. Hovořil o nich Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana Středočeského kraje zodpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství. Je známo, že pro oblast odpadů je nejdůležitější zajistit kvalitní informovanost občanů. Co pro to kraj dělá? Středočeský kraj má schválený Plán odpadového hospodářství (POH), který definuje, co je nutno v této oblasti v nejbližších letech udělat. Tento materiál vyšel ve vyhlášce, která je na území kraje závazná (vyhláška č. 1/2005). My se nyní snažíme, aby se POH dostalo do povědomí kompetentních lidí v celém kraji - hlavně, aby ho znali na obcích, jichž se asi nejvíc dotýká. Proto jsme připravili pro obce publikaci, kde jsou cíle a závěry POH shrnuty. Pro úřady sice také pořádáme školení, ale myslím, že je lepší, aby lidé dostali materiál do ruky a mohli si ho přečíst. Pro 143 středočeských středních škol a 23 měst jsme od spustili soutěžní informační kampaň. K tomu chystáme takzvaný startovací balíček, kde budou potřebné informace, a taky třeba plastové sáčky na tříděný odpad. Naše kampaň má hlavní cíl: zvýšit a zkvalitnit tříděný sběr. Vyhodnocujete, zda má vaše kampaň na třídění vliv? Ano. Poprvé podobná informační kampaň proběhla před dvěma lety, kdy dostávali informace lidé přímo do schránek. Analýza pak potvrdila, že se zlepšilo množství a kvalita třídění v městech a obcích. Nyní rozjíždíme druhou vlnu. Navíc tu jsou efekty, které na první pohled nevidíme. Chceme, aby každý občan kraje měl v podvědomí, že třídění odpadů patří ke standardní kultuře moderního člověka. Aby věděl, že jsou tady kontejnery na separovaný odpad a někdo se o ně stará. Odpady nemusí končit bez užitku někde na skládce. Papír, sklo, plasty i kovy se mohou vytřídit a znovu využít. Jaké cíle si stanovil kraj ve svém Plánu odpadového hospodářství? Velmi stručně řečeno, naším hlavním cílem je zvýšit využití komunálních odpadů. Zatímco v roce 2001 dosáhlo v našem kraji využití komunálních odpadů necelých 65 kg na obyvatele, v roce 2008 chceme dosáhnout využití 93 kg komunálních odpadů na obyvatele. Z toho by měly představovat více než polovinu využitelné složky a obaly (tedy dnes tříděný sběr), 20 dále bychom chtěli sebrat asi 40 kg / obyvatele biologických odpadů a necelých 6 kilogramů elektrošrotu. Je to cíl hodně vysoký, ale ještě nejsou vyčerpány všechny možnosti, abychom ho dosáhli. Našich cílů je však mnohem více, a právě s nimi se mohou obce seznámit ve zmíněné publikaci. POH kraje si lze také přečíst na webových stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz). Spousta další zajímavých informací je na specializovaném serveru kde zájemce nalezne vše, co kolem odpadů potřebuje vědět. Třídicí systémy jsou drahé, protože se musejí kupovat barevné kontejnery, zajišťovat svozy atd. Nezvýší se v důsledku třídění pro občany poplatky za odpad? Já si myslím, že tak to není. Dnes se podstatné množství komunálních odpadů odstraňuje uložením na skládkách. Za to je třeba platit poplatky, které podle zákona o odpadech progresivně rostou (v letech vzrostou dvaapůlkrát). Proto je pro odpadové hospodářství efektivnější vytřídit z odpadu všechny složky, které lze dále využít. PET lahve, ostatní plasty, papír, sklo i kovy, které občané uloží do barevných kontejnerů, jsou vlastně suroviny, s nimiž se obchoduje. Teprve poměrně malou část zbytkového, dále nevyužitelného odpadu je možné uložit na skládku, a tím snížit náklady na odpadové hospodářství. Jinak řečeno, když se podaří nastavit systém komunálního odpadového hospodářství tak, aby se podstatná část odpadů stala předmětem separace a na skládce končilo jen nezbytné množství tzv. zbytkových odpadů, tak to na svých peněženkách pocítí i občané. I v podílu, ukládaném na skládky, je stále poměrně velké množství materiálů, které je škoda uložit bez užitku. Mám na mysli například biologické odpady, což jsou odpady ze zahrad a zelených ploch, dřevo atd., dále jsou ve zbytkovém odpadu také útržky plastů nebo papírů, které už se nedaří vytřídit a podobně. Jak by se s tímto zbytkem mělo nakládat? Rádi bychom tento podíl přeměňovali na alternativní palivo, jež by šetřilo primární zdroje energie, jako je uhlí nebo plyn. Kraj se snaží hledat využití ve stávajících spalovacích a energetických zařízeních, jako jsou například cementárny, vápenky nebo elektrárny. Rozhodně v této chvíli nechceme budovat jednoúčelovou spalovnu typu Malešické spalovny v Praze. Středočeský kraj má poměrně hodně skládek i jiných zařízení pro nakládání s odpady. Sledujete, zda neohrožují životní prostředí? Před dvěma - třemi lety kraj provedl supervizi všech v kraji provozovaných skládek. Šlo o účelově zaměřenou kontrolu, provedenou skupinou specialistů s rozsáhlými zkušenostmi, jež šla nad rámec toho, co třeba dělá Česká inspekce životního prostředí. Kontrola prověřila, jak vedou

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila.

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉ RADY ZE DNE 24.2.2012 Program: a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. b)soutěž O putovní studentský pohár trvá celý rok a jednotlivé

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více