Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKU LTA KATEDRA D JIN UM NÍ OBOR: D JINY VÝTVARNÝC H UM NÍ Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Hana Krubnerová Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Alena Kav áková, Dr. OLOMOUC 2012

2 Prohla uji, e jsem magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatn. K práci jsem pou ila literaturu a prameny uvedené v seznamu na konci. V Li ov dne Hana Krubnerová 2

3 Na tomto míst bych ráda pod kovala p edev ím doc. PaedDr. Alen Kav ákové, Dr. za odborné vedení diplomové práce, za adu cenných podn t, rad a p ipomínek. Dále bych cht la pod kovat zam stnanc m Státního oblastního archivu v Plzni a T eboni a také pracovník m archivu Akademie výtvarných um ní v Praze a archivu Západo eského muzea v Plzni za ochotu, vst ícnost a umo n ní badatelské práce. Za celou adu materiálu a vzpomínek na Aloise Moravce d kuji své babi ce Milen Jílkové (Moravcové), které bych tímto cht la svou práci v novat. 3

4 Obsah 1. Úvod Zhodnocení archivních fond a dosavadního vývoje bádání ivot Aloise Moravce Sdru ení jiho eských výtvar ník Zalo ení a historie SJV Výstavní innost SJV Edi ní a dal í innost SJV Um lecká tvorba Aloise Moravce Ilustrátorská tvorba Grafická tvorba Malí ská tvorba Záv r Prameny Literatura Summary Seznam obrazové p ílohy Obrazové p íloha

5 1. Úvod Ve své práci, jak u i samotný název napovídá, se hodlám zabývat osobností Aloise Moravce a Sdru ením jiho eských výtvarník (dále SJV) v eských Bud jovicích. Konkrétn se jedním z vyty ených úkol stane posouzení mo ného promítnutí n kterých lokálních specifik Jiho eského kraje a dané doby do um lcovy tvorby, stejn jako do innosti jmenovaného sdru ení. Jak akademický malí Alois Moravec, tak i jiho eský spolek SJV, kterého byl výtvarník také lenem, svým významem dokonce p esáhli hranice kraje a svou um leckou inností se zapsali do vývoje eských d jin výtvarného um ní. Moravec se v noval ad odv tví - malb, kresb, grafice a ilustracím knih a asopis. Mimo to v dob kdy il v Plzni, se v noval i scénografii. Dokladem toho se staly kostýmy, které navrhoval pro p edstavení M stského divadla v Plzni. 1 V práci se sna ím o vytvo ení uceleného pohledu na um lcovu ivotní cestu a na vývoj jeho výtvarné tvorby. V t ina autor, kte í se Aloisem Moravcem a jeho dílem zabývali, popisovali um lecké zrání na základ souboru d l vytvo ených v daném výtvarném odv tví. V ichni jej v ak oce ovali jako um lce, který velmi citliv a reáln dokázal zachytit krajinu ve spojení s lov kem. Za cíl své diplomové práce si vyty uji p ipomenout nejen malí e, kreslí e, grafika, ilustrátora Aloise Moravce, který se velmi zajímal o p írodu, um l pojmenovat adu rostlin a ivo ich, ale také osobnost velkého optimisty a velmi zábavného spole níka p i rozhovoru v kavárn i na cestách po jiho eské krajin. V Moravcov výtvarné tvorb, její rozsah je zna ný, zvlá t pak v grafice, se lze orientovat ob as jen s obtí emi. Snahu projevila ada osobností je t za um lcova ivota. Jednalo se p edev ím o jedince, kte í se pohybovali v um lcov okruhu. Po jeho smrti v ak zájem o jeho osobu pomalu ustával. Nakonec Alois Moravec upadl tém v zapomn ní jako jeden z mnoha regionálních malí. To je 1 Alois Moravec, Soubor návrh kostým pro divadelní hru Bed icha Smetany Dalibor, ulo eno v archivu Západo eského muzea v Plzni. 5

6 také jeden z d vod, pro se i já pokou ím nyní s asovým odstupem uchopit jeho ivot a tvorbu vcelku. Jeden z dal ích impuls pro mne p edstavuje p íbuzenský vztah, který na í rodinu s tímto um lcem pojí. Díky tomuto faktu se mi naskytla p íle itost dostat se k velkému mno ství materiálu z poz stalosti Jind icha Moravce, jen byl otcem mojí babi ky Mileny Jílkové, rozené Moravcové. 2 Jind ich s Aloisem Moravcem udr oval ilou korespondenci a n kolikrát spolu i spolupracovali, emu se více v nuji v ásti Ilustrátorská innost. Josef Moravec, otec Jind icha Moravce, narozený v roce 1873 v Nepomuku, kter ý pozd ji pracoval jako editel m anské koly v Mikulovicích u Znojma, byl bratrancem Aloise Moravce. Otcem Josefa Moravce z Nepomuku byl krej í Vojt ch Moravec z Nepomuku, který se narodil v roce 1845 v Borku, a jeho sourozencem byl Alois v otec Josef Moravec narozený roku Po po áte ní kapitole, kde zmi uji autory st ejní literatury, se zabývám ivotem a tvorbou akademického malí e. Moravec se narodil a neustále se vracel do jeho milovaných ji ních ech. Jeho d tství se mu stalo nevysychajícím pramenem, ze kterého erpal inspiraci pro svá díla po celý ivot. Popisuji také jeho pra ské kolení v období kolem první sv tové války, lenství ve spolcích a s tím spojený rozvoj jeho následné um lecké kariéry. V t í pozornost dále v nuji Sdru ení jiho eských výtvarník, do jeho lenství Moravec vstoupil. Zam uji se nejen na historii vzniku a spolkovou práci len, ale i na jeho výstavní, edi ní a dal í innost. Pozoruji jeho p sobení nejen v ji ních echách, ale díky spolupráci s dal ími regionálními organizacemi také v r zných ástech na í zem, zvlá t v hlavním m st Praze. V záv re né ásti práce se zam uji na Moravcovu tvorbu, kterou lením na ilustrátorskou, grafickou a malí skou. Vzhledem k mno ství autorových d l se sna ím pouze na vybraných p íkladech nastínit vývoj a zm ny v jeho um leckém zrání. 2 Opis ásti kroniky v nující se rodu Moravc z Kroniky. 1 e ovické rody , kterou v roce 1953 vytvo il kroniká Augustin Moravec opisy z Archivu zem eské a sepsal rodopisy jednotlivých e ovických rod od roku 1654 do roku Opis ulo en v soukromé poz stalosti Jind icha Moravce v eských Bud jovicích. Kronika. 1 e ovické rody , vyhledáno dne

7 2. Zhodnocení archivních fond a dosavadního vývoje bádání Základním zdrojem informací pro poznání osobnosti Aloise Moravce se mi stala ji zmi ovaná soukromá poz stalost Jind icha Moravce otce moji babi ky Mileny Jílkové. 3 Zachoval se v ní opis kroniky rodu Moravc, korespondence mezi p íbuznými od t icátých a do osmdesátých let 20. století, fotografie, novinové výst i ky a ada výstavních katal og. Dal í významný pramen p edstavoval fond s názvem Alois Moravec ( ) ulo ený ve Státním oblastním archivu v Plzni. 4 Krom katalog a plakát k um lcovým výstavám, osobní korespondence a fotografií je zde ulo eno n kolik skicá, které dopomohly k poznání um lcovy p edev ím malí ské práce v plenéru. Mimo jiné jsem se zde seznámila s n kolika grafickými listy, novoro enkami a adou exlibris. Um lecké tvorb Aloise Moravce se poprvé kriticky v noval Bohumil Polan ve Sborníku grafické práce Hollar v roce lánek s adou malí ových grafických d l p ibli oval um lecké zrání Jiho echa na poli výtvarného um ní po roce 1920, kdy opustil brány koly. Um lc v celo ivotní p íklon k rodné zemi dolo il Polan grafickým cyklem ty lept s názvem Ro ní období. 6 Sám Alois Moravec p iblí il svou osobu ve dvou áste n biografických dílech, které uve ejnil prost ednictvím Sborníku grafické práce Hollar. První text s názvem Lov na krajinu, který doplnil i svými ilustracemi, napsal Alois Moravec v roce V díle se v noval krajiná m, které ozna il za lovce krajiny. Zmínil také, jak na svém putování po eských krajích narazil na kladné i záporné odezvy tohoto povolání mezi ve ejností. Krátké vypráv ní doplnil Moravec d evoryty. 3 Soukromá poz stalost Jind icha Moravce, ulo ena v eských Bud jovicích. 4 Státní oblastní archiv v Plzni, fond Alois Moravec , neuvedeno. 5 Bohumil Polan, Vnit ní postavení Aloise Moravce, Sborník grafické práce Hollar VII, , s Alois Moravec, Ro ní období, Praha Alois Moravec, Lov na krajinu, P íloha Sborníku grafické práce Hollar IX, sv. 4,

8 Druhý Moravc v samostatný literární text s názvem Po átky malí e vydal takté Hollar jako p ílohu tvrtého svazku sbor níku v roce Na trnácti stranách popisoval Moravec d tství chlapce Slávka, který rád maloval a jeho otec u itel - syn v talent velmi podporoval. P íb h velmi kopíroval ivot autora, ale nelze jej zcela ztoto nit s Aloisem Moravcem, proto e jak sám autor na konci p ipsal: Jestli se dozvím, e n kdo roztru uje, e ten Slávek mám být já, tak ho budu soudn stíhat. 9 Vypráv ní dokreslily velmi jemné autorovy litografie v hn dé barv. První monografie v novaná jiho eskému výtvarníkovi pochází z ruky Moravcova p ítele a kolegy Franti ka Viktora Mokrého. 10 Publikace Alois Moravec byla vydána jako desátý svazek knihovny Galerie v roce Mokrý v ní zmínil d tství um lce. S citem popsal krajinu, kde Moravec s rodinou il a vyr stal. Objasnil zde také zásluhy okolí na rozvoji um lcova talentu a jeho následné kolení. Hlavní ást knihy shrnula jeho dosavadní innost, kterou autor obohatil o adu soudobých kritik. Bohu el zde v ak uvedl pouze jméno autora t chto hodnotících statí. Úplné citování zdroje chybí, tak e dohledání je tém nemo né. Výtisk je dopln n adou reprodukcí, které ilustrují text a objevují se i na konci knihy v rozsáhlé obrazové p íloze. K edesátinám um lce sepsal Arsen Pohribný lánek 44 let grafické práce Aloise Moravce uve ejn ný v asopise Hollar v roce V n m sleduje, jak se jeho styl grafické tvorby vyvíjel od koly p es dv sv tové války a do edesátých let. Upozornil na to, e se Moravec stále dr el náklonnosti k venkovu, ím projevoval víru v ivot a zachovával si optimismus i v nep íznivých dobách. 12 Autor také poukázal na to, e se ji mezi mladými um lci nena el ani jeden pokra ovatel této generace, do které pat il Moravec a jeho spolu áci z Akademie výtvarných um ní v Praze. P t stran dokumentujících vývoj um lecké tvorby dokreslil Pohribný reprodukcemi Moravcových grafických list. 8 Alois Moravec, Po átky malí e, P íloha Sborníku grafické práce Hollar XII, sv. 4, Ibidem, s Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec, Praha Arsen Pohribný, 44 let grafické práce Aloise Moravce, Sborník grafické práce Hollar XXXI, sv. 1, 1960, s

9 K vý e zmín nému íslu revui Hollar vy la také p íloha Alois Moravec, Soupis grafických prací. 13 Arsen Pohribný si zde vyty il nesnadný úkol sepsat dosavadní grafickou innost um lce v pokud mo no vy erpávajícím seznamu, na kterém s ním Moravec spolupracoval. Soupis prací rozd lil Pohribný na ást grafiky, která je azena podle data vzniku. Druhý díl, ve kterém sepsal kni ní ilustrace, uspo ádal Pohribný podle nakladatel knih. Katalog opat il Moravec svým doslovem, ve kterém vysv tlil, e asové za azení bylo velmi náro né a ob as i nemo né. 14 Proto z d vod v t í p ehlednosti adil obsa ená díla podle nakladatelství a nikoliv chronologicky, jak bývá obvyklé. V doprovodném textu Pohribný ve stru nosti shrnul profesní ivot Aloise Moravce od d tství a do dosp losti. Katalog doplnily Moravcovy d evoryty s typickými nám ty lidí p i práci a v sepjetí s krajinou. Z tohoto vý e zmín ného soupisu o ty i roky pozd ji erpala Eva Bu gová pro druhé monografické dílo. Publikace s názvem Ilustrátor Alois Moravec vy la v roce Eva Bu gová pojala um lce z pohledu jeho ilustrátorské innosti, která byla velmi rozsáhlá. Záznam ivota Aloise Moravce zapo ala p íchodem do Prahy v roce 1913, kdy nastoupil na Um leckopr myslovou kolu. Vykreslila zde vývoj kolení a p sobení jednotlivých profesor na Moravc v pozd j í styl. Hlavní ást knihy v novala autorka shrnutí práce na výtvarných doprovodech knih od jeho prvotiny v roce 1916 a do roku vydání publikace. Kniha v ak nevytvá í soupis d l, ale postihuje vývoj zm n v pojetí kni ního doprovodu skrze pr ez st ejními p íklady ilustrací. Detailn popsala vzhled vyobrazení a také pou itou techniku, jejím prost ednictvím Moravec dosahoval po adovaného výrazu. Text doplnily t i p vodní d evoryty a reprodukce d l. Na konci doplnila autorka bibliografii, která vy la ze soupisu bibliografie podle nakladatelství uve ejn ného v asopise Hollar v roce 1960, o dal í tituly. 12 Ibidem, s Arsen Pohribný, Alois Moravec, Soupis grafických prací, P íloha Sborníku grafického um ní Hollar XXXI, Praha Ibidem, s Eva Bu gová, Ilustrátor Alois Moravec, Praha

10 Tvorbou akademického malí e Aloise Moravce se ve své diplomové práci Obrazová tvorba Aloise Moravce v mezivále ném období zabývala Jana Kladivová. 16 Napsala ji v roce 1979 na Karlov univerzit v Praze. Kladivová se ve své práci v novala p edev ím období dvacátých a t icátých let 20. století. Pro Moravce znamenaly tyto roky za átek kariéry výtvarníka. Autorka postihla ve t ech kapitolách první t etinu um lcova ivota. Nejd íve nastínila pom ry ve vývoji eského výtvarného um ní v první tvrtin minulého století. Postihla souboj na domácí výtvarné scén mezi eskou tradicí a západními vlivy p icházejícími p edev ím z Francie. Dále na vybraných p íkladech Moravcových obraz ukázala sm r, kterým se um lec ve své práci ubíral. Kladivová také v d jinných souvislostech objasnila, z jakého d vodu a kdy si autor vybíral tématiku krajinou nebo sociální, co p edstavovalo dva hlavní proudy jeho tvorby. V diplomové práci dosp la Jana Kladivová k záv ru, e Moravcovu tvorbu nelze rozd lit do tematických okruh nebo stylov. Podle dobové kritiky v novinách a asopisech vydedukovala, e byl hodnocen kladn p edev ím díky vztahu lov ka k p írod a lásce k ní. Sama autorka v jeho tvorb ocenila, e dokázal skloubit krajinnou a sociální tématiku. Text doplnila o katalog obraz, které uvedla jako p íklady ve své diplomové práci, p ehledem autorových výstav s po tem vystavených d l a soupisem základních biografických dat um lce. Mimo to vytvo ila seznam výtvarných cen a vyznamenání, které Moravec získal, a shrnula zahrani ní cesty, které podniknul ve zkoumaném období. Práce Kladivové se zna n zakládá na Moravcov monografii od Mokrého, kterou kopíruje i asové vymezení. Zcela zde chybí obrazová p íloha popisovaných obraz. Diplomová práce Obrazová tvorba Aloise Moravce v mezivále ném období se stala výchozím zdrojem pro sta Kladivové uve ejn nou ve Sborníku vlastiv dných prací o umav, který vydalo m sto Ka perské Hory k svému 650. výro í v roce 16 Jana Kladivová, Obrazová tvorba Aloise Moravce v mezivále ném období (diplomová práce), Katedra d jin um ní a estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

11 lánek, který autorka nazvala Ko eny tvorby akademického malí e Aloise Moravce, v ak nep inesl dle mého názoru ádné nové objevy i záv ry. Jde pouze o zkrácenou verzi její diplomové práce ur enou pro ir í ve ejnost. O výstavní innosti um lce a áste n i jeho ivot pojednala ada katalog výstav. 18 Úvodní slova v t inou psali Moravcovi p átelé a známí, kte í se pohybovali v jeho okruhu, tvo ili s ním nebo sdíleli stejnou náklonnost k ji ním echám. Mezi nimi se asto objevovalo jméno básníka Ladislava Stehlíka, kritika Bohumila Polana a výtvarníka Karla tiky, jejich texty se neust ále s malými obm nami opakují. Naposledy se k tvorb Aloise Moravce vyjad ovaly novinové lánky Jaroslava Riedla, který intenzivn p ipomínal um lecký p ínos akademického malí e ve dnech výro í jeho narození i úmrtí. Uve ejn né informace ale ji nep iná ely nic nového. 19 Druhým subjektem, kterým jsem se více zabývala ve své práci, je regionální spolek Sdru ení jiho eských výtvarník v eských Bud jovicích. Základem pro zpracování spolku se mi stal fond Sdru ení jiho eských výtvarník (dále SJV), který je ulo en ve Státním oblastním archivu v T eboni (dále SOA T ebo ). 20 Fond uspo ádala Dana Hubená a inventá sepsal Old ich eda. Materiály pochází z let 17 Jana Kladivová, Ko eny tvorby akademického malí e Aloise Moravce, Sborník vlastiv dných prací o umav k 650. výro í m sta Ka perské Hory, Ka perské Hory 1980, s Ladislav Stehlík, Lidé a práce v obrazech akad. Malí e a grafika Aloise Moravce (kat. výst.), Salon výtvarné dílo v Praze Jan Lori, Alois Moravec, souborná výstava p vodní grafiky (kat. výst.), Sí Hollar Praha Karel tika, Alois Moravec (kat. výst.), Výstavní sí Melantrich v Praze Karel tika, Alois Moravec soubor grafiky k edesátinám (kat. výst.), Výstavní sí Hollar v Praze Ladislav Stehlík, Alois Moravec, nositel vyznamenání za vynikající práci (kat. výst.), Vlastiv dné muzeum ve Strakonicích Ladislav Stehlík, Alois Moravec, Pátá výstava prací ze umavy a Po umaví (kat. výst.), umavské muzeum Ka perské Hory Ladislav Stehlík, Alois Moravec (kat. výst.), Okresní vlastiv dné muzeum ve á e nad Sázavou Alois Moravec, grafické dílo (kat. výst.), Sál zámku v Krom í i Vladimír e ucha, Alois Moravec, grafické dílo (kat. výst.), Východo eská galerie v Pardubicích Alois Moravec: Obrazy z Hora ovicka (kat. výst.), M stské muzeum v Hora ovicích Ladislav Stehlík, Zaslou ilý um lec Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Okresní muzeum v Písku Zaslou ilý um lec Alois Moravec, nositel vyznamenání za vynikající práci, umavské Motivy (kat. výst.), Muzeum umavy Ka perské Hory Bohumil Paclík, Alois Moravec (kat. výst.), Husine Blanka Stehlíková Ladislav Stehlík, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Galerie Václava pály v Praze Blanka Stehlíková, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou (rok neuveden). Bo ivoj Lauda, Zaslou ilý um lec Alois Moravec, obrazy a grafiky (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou Jaroslav Riedl, Pootavská malí ská ko ist, eskobud jovické listy, Jaroslav Riedel, Malí prozá ený sluncem i duchem, eskobud jovické listy, , s. 5. Jaroslav Riedl, Moravcovo malí ské dílo, Ned lní kanape,. 13, sobotní p íloha jiho eských Deník Bohemia, , s Státní oblastní archiv T ebo (dále SOA T ebo ), fond Sdru ení jiho eských výtvarník (dále SJV) v eských Bud jovicích , Invetá ev

12 1925 a 1950, kdy regionální spolek p sobil. Poté co sdru ení ukon ilo svou innosti, odkázalo ve kerou dokumentaci archivu, díky emu je dnes fond velmi obsáhlý. Mezi dokumenty se nachází p ihlá ky len, výstavní katal ogy, pozvánky na výstavy, výst i ky ohlas z dobového tisku, ale i ú etní doklady a dal í listiny spojené s inností sdru ení. Samo Sdru ení jiho eských výtvarník vydávalo jednou ro n v letech 1934 a 1941 sv j Sborník výtvarného um ní Práce. 21 Po p tileté odmlce vy lo poslední íslo Sborníku Práce SJV, Um ní ji ních ech za roky Ro enky informovaly o prob hlých i plánovaných výstavách, uve ej ovaly um lecké stat svých len, p ipomínaly výro í narození i úmrtí len a významných osobností výtvarné scény. Na konci ka dého ísla bylo shrnuto, co projednala valná hromada spolku. Textovou slo ku doplnila ada reprodukcí výtvar ných d l len SJV. Nejnov ji se Sdru ení jiho eských výtvarník v noval Old ich Nesvadba ve své diplomové práci s názvem Sdru ení jiho eských výtvarník v eských Bud jovicích , kterou napsal b hem svého studia na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích v roce Old ich Nesvadba zprost edkoval pohled na spolek p edev ím z historického hlediska. Uvedl historii vzniku a zalo ení SJV, organiza ní strukturu, výstavní a publika ní innost spolku. V medailoncích p ipomn l n které vybrané leny organizace a také legioná e v adách SJV. Ve své práci se zam il spí e na d jinné souvislosti spolku a jeho osobností ne na výtvarnou stránku. 21 Karel Chochola (red.), Práce: sborník výtvarného um ní, eské Bud jovice, est ísel sborníku z let a dále Ji í M. Linhart (red.), Um ní ji ních ech , Sborník Práce SJV, eské Bud jovice Old ich Nesvadba, Sdru ení jiho eských výtvarník v eských Bud jovicích (diplomová práce), Historický ústav Filozofické fakulty Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích, eské Bud jovice

13 3. ivot Aloise Moravce Jiho eská obec Malé Chy ky 23 severn od Milevska le í v oblasti nazývané eská Sibi. Zde v kopcovité, drsné krajin skoro sedm set metr nad mo em dne 5. ledna 1899 p i el na sv t malí a grafik Alois Moravec [1]. Chlapec se narodil do u itelské rodiny jako první syn Josefa Mor avce a jeho man elky Ane ky [2]. Malí ova matka Ane ka Moravcová, rozená mídová se narodila v okresu Písek v obci Dmý tice dne 21. ledna Byla enou v domácnosti. Josef Moravec se narodil 23. b ezna 1849 v Borku v okresu Plze. Alois v otec studoval polytechniku a architekturu v Praze, ale nemohl ji dokon it pro smrt rodi. 25 Za al p sobit jako u itel na kolách po ji ních echách Jistebnice, Chy ky, St elské Ho tice. Mimo vyu ování ve kolách si p ivyd lával také jako portrétista. Rod Moravc p vodn pochází z obce e ovice u Nepomuka, kde byl jedním ze starých usedlých selských rod. 26 První záznam o Moravcích v místní kronice vznikl ji 5. listopadu Z této doby jsou zapsáni v dom íslo popisné 11. Alois Moravec byl prvorozené dít a m l ty i mlad í sourozence. Sestra Marie 28 se narodila druhá, ale nedo ila se ani jednoho roku. Dal í sestra Ane ka 29 se provdala za ing. Ji ího Krechlera do Prahy a m la s ním dv d ti - Ji inu a Jind icha. Bratr Vojt ch 30 se kolil jako ák u profesora Josefa Go ára 31 a stal se akademickým 23 Dne ní název obce - Chy ky. Moravec se stal jejím estným ob anem. 24 Rodný list Aloise Moravce, ulo en na matrice Obecního ú adu v Chy kách, opis p evzat z projektu Osobnosti Chy ecka ák Z Chy ky 2008, vyhledáno dne 11. zá í Ladislav Stehlík, Alois Moravec, Nositel vyznamenání Za vynikající práci (kat. výst.), Vlastiv dné muzeum v Strakonicích 1964, s Kronika. 1 e ovické rody , V roce 1953 kroniká Augustin Moravec vytvo il opisy z Archivu zem eské a sepsal rodopisy jednotlivých e ovických rod od roku 1654 do roku 1954., vyhledáno dne 11. zá í Opis ásti kroniky v nující se rodu Moravc z Kroniky. 1 e ovické rody , kterou v roce 1953 vytvo il kroniká Augustin Moravec opisy z Archivu zem eské a sepsal rodopisy jednotlivých e ovických rod od roku 1654 do roku Opis ulo en v soukromé poz stalosti Jind icha Moravce v eských Bud jovicích. 28 Ibidem. ( v Chy kách v Chy kách) 29 Ibidem. ( v Chy kách - nezji t no) 30 Ibidem. ( v Chy kách - nezji t no) 31 Jind ich Bo ecký, Josef Go ár, Otakar Novotný, Praha Zden k Luke, Josef Go ár, Praha (R ), Rostislav vácha, Josef Go ár, in: And la Horová (ed.), Nová encyklopedie eského výtvarného um ní, A-M, Praha 1995, s

14 architektem. O enil se s Bed i kou Zimovou a m l s ní syna Ale e. il v Praze Dejvicích a asto se s bratrem Aloisem nav t voval. Poslední z d tí byl Josef 32, který studoval Reálnou kolu ve Strakonicích, poté pokra oval na U itelském ústavu v Praze. Nakonec nastoupi l jako u itel v B ezn u Loun. Rodina Moravcova ila v Chy kách v p ízemí jednoposcho ového domu ísla popisného 22 [3]. P vodn d m pat il idovské rodin Oppenheimer. 33 V Chy kách byli Moravcovi a do roku 1908, kdy se p est hovali do St elských Ho tic u Hora ovic za novým pracovním místem Josefa Moravce. Oproti p edchozímu chudému a nehostinnému kraji bylo okolí St elských Ho tic pro malého Aloise rájem. P edev ím eka Otava poskytoval a nové zajímavosti a zá itky pro devítiletého chlapce koupání, chasníky plavící kon nave er, v zim eku plnou ledových ker. 34 Povodí eky Otavy se stalo malí ovou velkou láskou a doménou hned od samého po átku. Samotná ves St elské Ho tice le ela na pom rn frekventované cest a díky zámku s parkem budila dojem m ste ka. Talent zd dil Alois Moravec po svém otci Josefovi, ten také ji jako ák Reálné koly v Rokycanech vynikal jako skv lý kreslí. P esto e nemohl po smrti svých rodi dostudovat, nevzdal se svého nadání. Dokonce se kreslením portrét p ivyd lával a jen litoval, e se sám nemohl vy kolit a v novat se um ní. I tak to byl lov k velmi vzd laný se irokým rozhledem. Proto u svého syna jeho talent v emo n podporoval a rozvíjel. 35 Alois Moravec se vzd lával nejprve v letech na Obecné kole ve St elských Ho ticích, poté p e el na M anskou kolu do Hora ovic. Zde u il vynikající u itel kreslení Ladislav Novotný, který p edával ák m nejen výborné 32 Opis (pozn. 27) - ( v Kozlov v Lounech na zápal mozkových blan) 33 Augustin Jarolímek, Chý ecko v historii více jak osmi století, Chy ky 2009, s Po roce 1918 tento d m koupil u itel Tomá ek, a proto se mu za alo íkat Tomá kovna. Do dne ních dn se bohu el nezachoval, proto e jej po p íchodu komunismu dalo zbo it Jednotné zem d lské dru stvo. 34 Ladislav Stehlík, Alois Moravec (pozn. 25), s Bo ivoj Lauda, Zaslou ilý um lec Alois Moravec, obrazy a grafika (kat. výst.), M stské muzeum v Milevsku Krom svého syna se také zaslou il o to, e p esv d il rodi e Richarda Laudy, aby souhlasili se studiem svého syna na pra ské malí ské akademii u profesora Maxmiliána Pirnera. Vladimír Havel, Od kupectví k palet, Blatná, rok neuveden, s

15 kreslí ské základy a pohotovost, ale také lásku k um ní. 36 Z roku 1909 se dochovaly první ná rtky nadaného koláka. Ukazují na velkou spontánnost, kreslí skou pohotovost a smysl pro barevnou harmonii. Díky v em p íznivým vliv m slo il p ijímací zkou ku na Um leckopr myslové kole v Praze. Mladík dokonce usp l v konkurenci uchaze, z nich n kte í vy li Bohá ovu moderní um leckou kolu malí ství v Praze 37 nebo Soukromou výtvarnou kolu Karla Reisnera v Praze. 38 Do Prahy p i el mladý Alois Moravec poprvé v roce 1913 jako trnáctiletý práv v den poh bu svého vel kého um leckého vzoru Mikolá e Al e. 39 Na Um leckopr myslové kole v Praze studoval nejd íve ve v eobecném odd lení u profesora Emanuela Dít te 40 a Arno ta Hofbauera 41, u kterých b hem povinných dvou let získal základy kresby a malby. 42 Následn p e el do ateliéru mladého profesora Franti ka Kysely 43, který rozvíjel kreslí skou tradici pod vlivem Mikolá e Al e. M l také vliv na orientaci svého áka sm rem ke grafickým disciplínám, které Moravec vyu il p edev ím v kni ních ilustracích. Je t na kole ve svých sedmnácti letech za al pracovat na grafických úpravách knih. Jeho první ilustrovaná kniha O vysvobození prince Jirky od Antonína Sovy vy la v nakladatelství Hejdy a Tu ka v roce V tém e roce se objevila v nakladatelství Franti ka Topi e i dal í kniha s jeho ilustracemi eské pohádky o Kristu Pánu od Karla Václava Raise. 45 Oba po iny velmi kladn p ijala kritika i nakladatelé, tak e se mu následn zakázky jen hrnuly. Více k jeho prvním ilustracím a dal ímu po ínání se v nuji v kapitole Ilustrátorská innost. 36 Ladislav Stehlík, Alois Moravec (pozn. 25), s U ili na ni brat i Bohá ové, Alois, Josef a Maxmilián. - (AP) Alena Pomajzlová, Bohá brat i, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Eva Bu gová (pozn. 15), s Ibidem. 40 Emanuel Dít, ml. (1862 Praha 1944 Praha), profesor figurální kresby a malby na UPRUM v Praze v letech (AKo) Adriana Ko ísková, Emanuel Dít ml., in: And la Horová (ed.), A- M (pozn. 31), s Arno t Hofbauer ( Praha Praha) - (TV) Tomá Vl ek, Arno t Hofbauer, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s Franti ek Kysela ( Kou im Praha) - Emanuel Poche Sylva Mare ová, Franti ek Kysela, Praha (JL) Jaroslava Lencová, Franti ek Kysela, in: And la Horová (ed.), A- M (pozn. 31), s Antonín Sova, O vysvobození prince Jirky, Praha

16 V roce 1916 p e el na Akademii výtvarných um ní v Praze do grafické speciálky profesora Maxe vabinského, kam se dostal ji bez p ijímacích zkou ek. 46 Stejn jako ada dal ích student nav tívil Alois Moravec soukromý ateliér vabinského ve Lvovské ulici a ukázal mu své práce, díky nim byl p ijat na Akademii. 47 Profesor m l velké nároky na své áky a neakceptoval lajdáctví a bohémství. Dokázal v ak na druhou stranu ocenit snahu a píli. Alois Moravec nem l s morálkou problémy. Nadále tedy pod vedením nového profesora rozvíjel al ovskou tradici a výtvarné znalosti, které získal ji v p edchozích letech u profesora Kysely. Na akademii se ve t íd specializované na grafiku kolil osm semestr a do roku B hem svého studia jej profesor vabinský hodnotil známkou velmi dobrý. 48 Mezi jeho spolu áky pat il nap íklad Vlastimil Rada 49, Vojt ch Sedlá ek 50, Jan Rambousek 51, Karel tika 52 nebo Jan Slaví ek 53, syn známého malí e Antonína Slaví ka 54. Jan Rambousek na n j zavzpomínal v lánku o t íd profesora vabinského pro asopis Hollar slovy: V koutku sed l malý, vrto ivý neposeda Moravec, jedna z posledních nad jí koly Karel Václav Raisner, eské pohádky o Kristu Pánu, Praha Eva Bu gová (pozn. 15), s Jo ka Dvo á ek, Malí domoviny, Signál 1978, s Jan Rambousek, O grafické speciálce profesora Maxe vabinského, Sborník grafických práce Hollar, ,. 4, s Archiv Akademie výtvarných um ní v Praze, Katalogy grafické koly prof. Maxe vabinského , ulo eno na Akademii výtvarných um ní v Praze, neuvedeno. 49 Vlastimil Rada (1895 eské Bud jovice 1962 Praha), na AVU v Praze ( Jan Kv t: Vlastimil Rada: Malí a ilustrátor, Praha Vlastimil Rada: , Praha (JB) Jana Brabcová, Vlastimil Rada, in: And la Horová (ed.), Nová encyklopedie eského výtvarného um ní, N-, Praha 1995, s Vojt ch Sedlá ek (1892 Lib any 1973 Praha), na AVU v Praze ( ) - Václav Vilém t ch, Vojt ch Sedlá ek, Praha Vlastimil Kv tenský, Vojt ch Sedlá ek, Hradec Králové (SM) Simona Mayerová, Vojt ch Sedlá ek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jan Rambousek (1895 Praha 1976 Praha), na AVU v Praze ( ) - Ji í Hlu i ka, Jan Rambousek, Praha (JW) Jana Wittlichová, Jan Rambousek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Karel tika (1898 Praha 1975 Praha), na AVU v Praze ( ) - (LH) Lubomír Hlavi ka, Karel tika, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jan Slaví ek (1900 Praha 1970 Praha), syn Antonína Slaví ka, na AVU v Praze ( ) - Lubo Hlavá ek, Jan Slaví ek, Praha (DKr) Daniela Kramerová, Jan Slaví ek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Antonín Slaví ek ( Praha Praha) - Roman Prahl, Antonín Slaví ek: , Praha Jan Marius Tome, Antonín Slaví ek, Praha (MHl) Miroslava Hlavá ková, Antonín Slaví ek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jan Rambousek (pozn. 47), s

17 Spolu se svými spolu áky ze vabinského t ídy Vlastimilem Radou, Vojt chem Sedlá kem a Janem Rambouskem vstoupil Alois Moravec do Výtvarného odboru Um lecké besedy 56 v Praze v roce Uvnit Um lecké besedy tak vzniklo seskupení um lc nazývané domovinné k ídlo, které získalo význam ve vývoji novodobého eského malí ství. 57 V této dob vládl dialog mezi star í a novou nastupující generací um lc, ale i vým na názor mezi jednotlivci. Jedni se p iklán li k západním vzor m p edev ím francouzským. Naproti tomu si Alois Moravec spolu se svými druhy vybrali druhou skupinu, která se p imykala k národnímu d dictví. Mezi jejich vzory m eme po ítat hlavn Mikolá e Al e 58, ale i Antonína Slaví ka a Jana Preislera 59. K vývoji ve sv t pak p istupovali opatrn a p ijímali jen málo z nových um leckých forem. Hlavní p ínos domovinného k ídla je datován po první sv tové válce, kdy Moravec spole n s Vlastimilem Radou, Vojt chem Sedlá kem, Janem Rambouskem, Jaroslavem Jare em 60, Gustou Nekolovou 61, Václavem Rabasem a Bohumilem Ullrychem 62 ve své tvorb vyjád ili sv j postoj k sociálnímu a venkovskému realismu. P iná eli nový pohled na eskou krajinu, která byla zbavena romantické malebnosti a symbolismu. Konec války potom vedl domovinné k ídlo k um leckým projev m s pozorností zam enou na sociální témata. Hlavním tématem ve dvacátých letech 20. století se jim stala eská krajina a sepjetí venkovského lov ka s ní. Um lci cht li dosáhnout sv tovosti jinými prost edky ne 56 (JB) Jana Brabcová, Um lecká beseda, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Bohumil Polan (pozn. 5), s Blanka Stehlíková, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou nedatováno. 58 Mikolá Ale ( Mirotice Praha) malí, kreslí, ilustrátor, dekoratér - Lubo Hlavá ek, Mikolá Ale, Praha Ji í Kotalík, Mikolá Ale : (kat. výst.), Jízdárna Pra ského hradu v Praze Roman Prahl, Mikolá Ale, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Jan Preisler ( Popovice Praha) - Ji í Kotalík, Jan Preisler, Praha Petr Wittlich, Jan Preisler, , Praha (EP-DKr) Eva Petrová - Daniela Kramerová, Jan Preisler, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jaroslav Jare ( Kutná Hora Praha) - Redakce, Jaroslav Jare, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Gusta (Augusta) Neklová-Jare ová ( Jablonné u Nevelkova Kutná Hora) - (JK) Ji í Kohoutek, Gusta (Augusta) Neklová-Jare ová, in: And la Horová (ed.), Nová encyklopedie eského výtvarného um ní, Dodatky, Praha 2004, s Bohumil Ullrych ( Velký Bor Praha) - Franti ek Viktor Mokrý, Bohumil Ullrych, Praha

18 pouhým následováním forem Pa í ské koly. 63 Alois Moravec se ú astnil v ech lenských výstav Výtvarného odboru Um lecké besedy a do roku Besední sborník ivot tém v ka dém ísle uve ej oval reprodukce jeho výtvarných d l. Vedle Výtvarného odboru Um lecké besedy se Alois Moravec stal od roku 1919 ádným lenem Spolku eských um lc grafik Hollar (dále S UG Hollar). 64 Ji jako ák Akademie výtvarných um ní v Praze na doporu ení profesora Maxe vabinského posílal spolu s Vojt chem Sedlá kem své grafické listy do Hollaru. 65 Po ádném p ijetí se hned od po átku velmi aktivn podílel na výstavní innosti a to jak na domácích tak i zahrani ních výstavách nap íklad i v Tokiu, Pa í i nebo Londýn. Sborník grafického um ní Hollar, který vycházel jednou za tvrt roku, pravideln p iná el svým tená m ukázky t chto vystavených d l v podob reprodukcí. 63 Blanka Stehlíková, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou. 64 K zalo ení Sdru ení eských um lc grafik Hollar (zkratka S UG Hollar) do lo roku 1917, t sn p ed vznikem eskoslovenské republiky díky dv ma výtvarným um lc m, Tavíkovi Franti ku imonovi a Maxi vabinskému. Spole n tito grafici stanuli ve vedení p vodní organizace, která ítala patnáct len. Mezi první leny pat il nap íklad Franti ek Bílek, Vratislav Hugo Brunner, Bohumír Jaron k, Zden k Kratochvíl, Franti ek Kysela, Jan Kon pek, Karel Vik a dal í. Do názvu si spolek vybral jméno významného eského barokního rytce a kreslí e Václava Hollara. Jedním z hlavních úkol sdru ení se stala propagace národní grafické tvorby. Do doby zalo ení Hollara bylo známo pouze pár autor. Poté se do pov domí celého sv ta dostalo eské a eskoslovenské grafické um ní. Díky Hollaru získalo mnoho grafik lep í podmínky pro uplatn ní své práce a mo nost vystavovat na výstavách tuzemských i zahrani ních. Vedle lenských výstav Hollar, které se organizovaly pravideln, se konala ada samostatných výstav v novaných kresb, grafice a kni ní innosti. Po ádání výstav sdru ením Hollar se zam ovalo i na zahrani í. První mezinárodní výstava se konala v Jugoslávii, po ní následovala Francie, Belgie, Holandsko, Finsko, Estonsko, dvakrát za sebou Spojené státy americké a poté Londýn a dal í m sta v Anglii. V anglickém prost edí pak byl Hollar nejvý e ohodnocen a kritika obdivovala úrove grafické práce len. V echách pak Sdru ení eských um lc grafik seznamovalo diváky s francouzskou grafickou tvorbou, ruskou kni ní i volnou grafikou i soubory holandské, dánské a polské grafiky. Od roku 1923 za al Hollar vydávat sv j vlastní asopis s názvem Hollar, který byl od po átku um leckou revue sv tové úrovn. Nejv t í podíl na tom m l vedoucí redaktor Jan Rambousek díky svým organiza ním schopnostem. Po p ti ro nících jej vyst ídal iniciátor kulturních akcí Hollara a hlava spolkového ivota Artur Novák, který asopis vedl dal ích patnáct ro ník. Sborník grafické práce Hollar p iná el lánky o vývoji v grafické tvorb. Shrnoval celo ivotní um leckou práci autor jak tuzemských (Alois Moravec, Vojt ch Sedlá ek) tak zahrani ních (Francisco Goya a Honore Daumier). Mimo to p ipomínal výro í narození, kulatin a smrti významných osobností. Uvád l také soupis um leckých výstav u nás i v cizin. Objevovali se v n m i recenze a upomínky na nov vydané knihy, asopisy a dal í tisky. Po et len spolku Hollar se s ka dou dal í výstavou zvy oval a ustálil na ísle, které se udr elo a do osvobození v roce Mezi nov p íchozími leny se asto objevovali áci profesora Maxe vabinského, který od roku 1910 vedl speciální ateliér grafiky na Akademii výtvarných um ní. Jeho áky byli nap íklad Jan Rambousek, Vojt ch Sedlá ek, Alois Moravec, Vlastimil Rada. Franti ek Dvo ák, P l století eské grafiky, S UG Hollar , Praha (JM) Jind ich Machalický, Hollar, S UG Hollar, Sdru ení eských výtvarných um lc grafik Hollar, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s (JM) Jind ich Machalický, Hollar, Sborník grafické práce Hollar, in: Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s

19 B hem let strávených ve spolku Hollar se soust edil p edev ím na svou výtvarnou tvorbu a do administrativních a organiza ních inností samotného sdr u ení p íli nezasahoval, jak dokládají Zprávy o innosti S UG Hollar uvád né v tvrtletníku Hollar. 66 Moravec zastával pouze men í a okrajové funkce. N kolikrát jej jmenovali na valné hromad do výstavní poroty spolu s dal ími leny spolku. 67 Jindy jej zas nap íklad vyslali jako zástupce Hollaru na poh ební ob ad zesnulého Franti ka Bílka do jeho jiho eského rodi t Chýnova. 68 Roku 1923 ode el za svou enou Al b tou rozenou Petrovou do Plzn, 69 kde se um lecká atmosféra rozvíjela pomaleji. Z tohoto d vodu se také ihned stal v d í osobností Sdru ení západo eských výtvarných um lc. 70 lenem spolku byl a do roku Pr myslové m sto s periférií plnou továren p inutilo Moravce uchopit nový tematický proud v jeho tvorb sociální nám ty z m stského prost edí. P edev ím pracoval v plze ském podniku kodovky. V novém prost edí si ale um lec p es v echno ponechal sv j osobitý styl. Komponoval grafické soubory lept, suchých jehel s názvy jako Ro ní období, Z kdy ského Po umaví a Plze. Mimo to i navrhnul scénické výpravy pro operu Dalibor od Bed icha Smetany [4,5] a pro hru Franka Wedekinda Procitnutí jara v m stském plze ském divadle. 71 Moravec zde získal nové p átele nap íklad profesora Josefa Skupu 72, rodáka ze Strakonic, malí e Augustina N mejce 73 a také legendár ního divadelníka Vendelína Budila Bohumil Paclík, Alois Moravec (kat. výst.), Prachatice Zprávy o innosti S UG Hollar, Sborník grafické práce Hollar I-XXXV, Arthur Novák, Zprávy o innosti S UG Hollar v roce 1941, Sborník grafické práce Hollar XIIX, sv. 2, 1942, s Arthur Novák, Zprávy o innosti S UG Hollar v roce 1941, Sborník grafické práce Holar XIIX, sv. 3, 1942, s Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s. 16. Opis ásti kroniky v nující se rodu Moravc z Kroniky. 1, (pozn. 27). 70 Petr Jindra, Um ní eského západu, Sdru ení západo eských výtvarných um lc v Plzni , Plze Soubor návrh kostým pro operu Dalibor od Bed icha Smetany, ulo eno v archivu Západo eského muzea v Plzni. - Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s Jaroslav Riedl, Malí prozá ený sluncem i duchem, eskobud jovické listy, pátek 7. b ezna 1997, s Josef Skupa ( Strakonice Praha) loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro m stské divadlo v Plzni navrhoval nap íklad kulisy. Pavel Grym, Spejbl a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu, symfonie jednoho ivota, ár nad Sázavou (AKo) Adriana Ko isková-primusová, Augustin N mejc ( Nepomuk Plze ), in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s

20 V letech pro svou ob ivu p ijal práci na ivnostenských kolách jako odborný u itel. Nejd íve u il v Plzni nap íklad na Odborné kole typografické a poté také v Praze, kam se roku 1926 p est hoval nadobro. Usadil se p ímo v centru hlavního m sta. Z jeho bytu a zárove ateliéru v nejvy ím pat e domu ísla popisného 21 na Národní t íd m l nádherný výhled na panorama Hrad an. Po roce 1936 do roku 1950 vystavoval se Sdru ením jiho eských výtvarník, kde spolu se svými kolegy a kamarády Bohumilem Ullrychem a Franti kem Viktorem Mokrým 75 vytvo ili jakési pra ské k ídlo. 76 Sdru ení se podrobn v nuji v samostatné 4. kapitole. Jednalo se ve své dob o velmi významný, regionální, výtvarn zam ený spolek, který se na rozdíl od ostatních stal progresivní um leckou organizací a v dob fa istického ohro ení republiky m l podstatnou kulturn výchovnou funkci. 77 Alois Moravec asto cestoval do ciziny a to jak na ka doro ní letní pobyty, tak po sv tových galeriích. Víde nav tívil v letech 1918 a 1922, Berlín a Drá any v letech 1919 a 1930, Mnichov v roce 1920, Pa í v letech 1924, 1925 a 1930, Belgii, Holandsko a Londýn v roce Zahrani ní cesty dokumentoval skicami a následn i grafickými listy, ale nikdy nevytvo il více ne pár d l jako milou vzpomínku. Talent malí e nepot eboval exotické kraje i naaran ovaná záti í, spokojil se s eskou venkovskou krajinou. P esto e il v Praze ve st edu m sta a ze svého ateliéru m l nádherný výhled na Pra ský hrad s letohrádkem královny Anny a Pet ínem, málo kdy se uchýlil k tomu, aby m stské prost edí ztvárnil. Ve své tvorb z stal v rný eské krajin a místním obyvatel m. 74 Vendelín Budil ( Praha Plze ) editel M stského divadla v Plzni v letech 1889 a 1891, poté 1895 a 1900 a nakonec v letech 1902 a Olga Spálová, Sága rodu Budilova: sto let eského divadla na jevi ti i v zákulisí, Praha Franti ek Viktor Mokrý ( Praha Praha) Josef Richard Marek, Franti ek Viktor Mokrý, Praha (AKa) Alena Kav áková, Franti ek Viktor Mokrý, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Jaroslav Riedl (pozn. 71), s Bo ivoj Lauda (pozn. 35). 78 Franti k Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956. Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956. Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956 Inventář Číslo EL NAD: 512 Evidenční číslo pomůcky: 162 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA

ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA GHMP TZ č. 24 9/10, 23. 9. 2010 Bílkova vila, Galerie hlavního města Prahy Mickiewiczova 1 / 233, Praha 6 Hradčany Tisková zpráva ke znovuotevření Bílkovy vily ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA Ateliérovou vilu

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení:

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení: Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě Úprava preventivních právních opatření v České republice Důležitá vysvětlení: 1. Tabulka vychází z určitých životních situací/otázek z oblasti

Více

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav 15.4.2007 Ponechal Lukáš, Hromková Lucie 1 Obec Nosislav leží v okolí řeky Svratky na hranici Ždánického lesa a Dyjskosvrateckého úvalu.

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 31.března 2005 od 17:00 Přítomni:

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s. konané 6. června 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

Regionální muzeum v Litomyšli zřizované Pardubickým krajem

Regionální muzeum v Litomyšli zřizované Pardubickým krajem Regionální muzeum v Litomyšli zřizované Pardubickým krajem TISKOVÁ ZPRÁVA 20. duben 2012 REKONSTRUKCE MUZEA Z důvodu generální rekonstrukce bude muzeum uzavřeno pro veřejnost od 1. července 2012. Veškerý

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

miroslav šnajdr st. lidé a obrazy

miroslav šnajdr st. lidé a obrazy miroslav šnajdr st. lidé a obrazy 24. 5. 24. 7. 2014 ^ terezka schubertová olej, akryl, tempera, plátno, 2007 > vnučka lucinka schubertová olej, tempera, pastel, plátno, 2006 < na titulní straně děvčátko

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 30. 1. 2012 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č.

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č. Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8999 NAD č. 67 Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939- Zpracovali: Mgr.

Více

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 34. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 29. června 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

Petr Pavliňák. obrazy / fotografie

Petr Pavliňák. obrazy / fotografie Petr Pavliňák obrazy / fotografie SVĚT UMĚNÍ PETRA PAVLIŇÁKA Jarní sněhy, olej, papír Letní krajina, olej, papír Sad, olej, papír Krajina po dešti, olej, papír Není žádnou výjimkou, zabývá-li se výtvarný

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Návrh ZÁKON ze dne...... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 WWW.PODPORATALENTU.CZ TENTO PROJEKT

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 2. ledna 2013 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-947/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 998 761 Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim Běstvina 111,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.)

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.) ZAKLÁDÁNÍ JZD Na základě zákona o JZD (č. 69/1949 Sb.) mělo v každé obci vzniknout jednotné zemědělské družstvo (JZD) a nahradit tak všechny dosavadní typy družstev (např. strojní, hospodářská, meliorační,

Více