Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKU LTA KATEDRA D JIN UM NÍ OBOR: D JINY VÝTVARNÝC H UM NÍ Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Hana Krubnerová Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Alena Kav áková, Dr. OLOMOUC 2012

2 Prohla uji, e jsem magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatn. K práci jsem pou ila literaturu a prameny uvedené v seznamu na konci. V Li ov dne Hana Krubnerová 2

3 Na tomto míst bych ráda pod kovala p edev ím doc. PaedDr. Alen Kav ákové, Dr. za odborné vedení diplomové práce, za adu cenných podn t, rad a p ipomínek. Dále bych cht la pod kovat zam stnanc m Státního oblastního archivu v Plzni a T eboni a také pracovník m archivu Akademie výtvarných um ní v Praze a archivu Západo eského muzea v Plzni za ochotu, vst ícnost a umo n ní badatelské práce. Za celou adu materiálu a vzpomínek na Aloise Moravce d kuji své babi ce Milen Jílkové (Moravcové), které bych tímto cht la svou práci v novat. 3

4 Obsah 1. Úvod Zhodnocení archivních fond a dosavadního vývoje bádání ivot Aloise Moravce Sdru ení jiho eských výtvar ník Zalo ení a historie SJV Výstavní innost SJV Edi ní a dal í innost SJV Um lecká tvorba Aloise Moravce Ilustrátorská tvorba Grafická tvorba Malí ská tvorba Záv r Prameny Literatura Summary Seznam obrazové p ílohy Obrazové p íloha

5 1. Úvod Ve své práci, jak u i samotný název napovídá, se hodlám zabývat osobností Aloise Moravce a Sdru ením jiho eských výtvarník (dále SJV) v eských Bud jovicích. Konkrétn se jedním z vyty ených úkol stane posouzení mo ného promítnutí n kterých lokálních specifik Jiho eského kraje a dané doby do um lcovy tvorby, stejn jako do innosti jmenovaného sdru ení. Jak akademický malí Alois Moravec, tak i jiho eský spolek SJV, kterého byl výtvarník také lenem, svým významem dokonce p esáhli hranice kraje a svou um leckou inností se zapsali do vývoje eských d jin výtvarného um ní. Moravec se v noval ad odv tví - malb, kresb, grafice a ilustracím knih a asopis. Mimo to v dob kdy il v Plzni, se v noval i scénografii. Dokladem toho se staly kostýmy, které navrhoval pro p edstavení M stského divadla v Plzni. 1 V práci se sna ím o vytvo ení uceleného pohledu na um lcovu ivotní cestu a na vývoj jeho výtvarné tvorby. V t ina autor, kte í se Aloisem Moravcem a jeho dílem zabývali, popisovali um lecké zrání na základ souboru d l vytvo ených v daném výtvarném odv tví. V ichni jej v ak oce ovali jako um lce, který velmi citliv a reáln dokázal zachytit krajinu ve spojení s lov kem. Za cíl své diplomové práce si vyty uji p ipomenout nejen malí e, kreslí e, grafika, ilustrátora Aloise Moravce, který se velmi zajímal o p írodu, um l pojmenovat adu rostlin a ivo ich, ale také osobnost velkého optimisty a velmi zábavného spole níka p i rozhovoru v kavárn i na cestách po jiho eské krajin. V Moravcov výtvarné tvorb, její rozsah je zna ný, zvlá t pak v grafice, se lze orientovat ob as jen s obtí emi. Snahu projevila ada osobností je t za um lcova ivota. Jednalo se p edev ím o jedince, kte í se pohybovali v um lcov okruhu. Po jeho smrti v ak zájem o jeho osobu pomalu ustával. Nakonec Alois Moravec upadl tém v zapomn ní jako jeden z mnoha regionálních malí. To je 1 Alois Moravec, Soubor návrh kostým pro divadelní hru Bed icha Smetany Dalibor, ulo eno v archivu Západo eského muzea v Plzni. 5

6 také jeden z d vod, pro se i já pokou ím nyní s asovým odstupem uchopit jeho ivot a tvorbu vcelku. Jeden z dal ích impuls pro mne p edstavuje p íbuzenský vztah, který na í rodinu s tímto um lcem pojí. Díky tomuto faktu se mi naskytla p íle itost dostat se k velkému mno ství materiálu z poz stalosti Jind icha Moravce, jen byl otcem mojí babi ky Mileny Jílkové, rozené Moravcové. 2 Jind ich s Aloisem Moravcem udr oval ilou korespondenci a n kolikrát spolu i spolupracovali, emu se více v nuji v ásti Ilustrátorská innost. Josef Moravec, otec Jind icha Moravce, narozený v roce 1873 v Nepomuku, kter ý pozd ji pracoval jako editel m anské koly v Mikulovicích u Znojma, byl bratrancem Aloise Moravce. Otcem Josefa Moravce z Nepomuku byl krej í Vojt ch Moravec z Nepomuku, který se narodil v roce 1845 v Borku, a jeho sourozencem byl Alois v otec Josef Moravec narozený roku Po po áte ní kapitole, kde zmi uji autory st ejní literatury, se zabývám ivotem a tvorbou akademického malí e. Moravec se narodil a neustále se vracel do jeho milovaných ji ních ech. Jeho d tství se mu stalo nevysychajícím pramenem, ze kterého erpal inspiraci pro svá díla po celý ivot. Popisuji také jeho pra ské kolení v období kolem první sv tové války, lenství ve spolcích a s tím spojený rozvoj jeho následné um lecké kariéry. V t í pozornost dále v nuji Sdru ení jiho eských výtvarník, do jeho lenství Moravec vstoupil. Zam uji se nejen na historii vzniku a spolkovou práci len, ale i na jeho výstavní, edi ní a dal í innost. Pozoruji jeho p sobení nejen v ji ních echách, ale díky spolupráci s dal ími regionálními organizacemi také v r zných ástech na í zem, zvlá t v hlavním m st Praze. V záv re né ásti práce se zam uji na Moravcovu tvorbu, kterou lením na ilustrátorskou, grafickou a malí skou. Vzhledem k mno ství autorových d l se sna ím pouze na vybraných p íkladech nastínit vývoj a zm ny v jeho um leckém zrání. 2 Opis ásti kroniky v nující se rodu Moravc z Kroniky. 1 e ovické rody , kterou v roce 1953 vytvo il kroniká Augustin Moravec opisy z Archivu zem eské a sepsal rodopisy jednotlivých e ovických rod od roku 1654 do roku Opis ulo en v soukromé poz stalosti Jind icha Moravce v eských Bud jovicích. Kronika. 1 e ovické rody , vyhledáno dne

7 2. Zhodnocení archivních fond a dosavadního vývoje bádání Základním zdrojem informací pro poznání osobnosti Aloise Moravce se mi stala ji zmi ovaná soukromá poz stalost Jind icha Moravce otce moji babi ky Mileny Jílkové. 3 Zachoval se v ní opis kroniky rodu Moravc, korespondence mezi p íbuznými od t icátých a do osmdesátých let 20. století, fotografie, novinové výst i ky a ada výstavních katal og. Dal í významný pramen p edstavoval fond s názvem Alois Moravec ( ) ulo ený ve Státním oblastním archivu v Plzni. 4 Krom katalog a plakát k um lcovým výstavám, osobní korespondence a fotografií je zde ulo eno n kolik skicá, které dopomohly k poznání um lcovy p edev ím malí ské práce v plenéru. Mimo jiné jsem se zde seznámila s n kolika grafickými listy, novoro enkami a adou exlibris. Um lecké tvorb Aloise Moravce se poprvé kriticky v noval Bohumil Polan ve Sborníku grafické práce Hollar v roce lánek s adou malí ových grafických d l p ibli oval um lecké zrání Jiho echa na poli výtvarného um ní po roce 1920, kdy opustil brány koly. Um lc v celo ivotní p íklon k rodné zemi dolo il Polan grafickým cyklem ty lept s názvem Ro ní období. 6 Sám Alois Moravec p iblí il svou osobu ve dvou áste n biografických dílech, které uve ejnil prost ednictvím Sborníku grafické práce Hollar. První text s názvem Lov na krajinu, který doplnil i svými ilustracemi, napsal Alois Moravec v roce V díle se v noval krajiná m, které ozna il za lovce krajiny. Zmínil také, jak na svém putování po eských krajích narazil na kladné i záporné odezvy tohoto povolání mezi ve ejností. Krátké vypráv ní doplnil Moravec d evoryty. 3 Soukromá poz stalost Jind icha Moravce, ulo ena v eských Bud jovicích. 4 Státní oblastní archiv v Plzni, fond Alois Moravec , neuvedeno. 5 Bohumil Polan, Vnit ní postavení Aloise Moravce, Sborník grafické práce Hollar VII, , s Alois Moravec, Ro ní období, Praha Alois Moravec, Lov na krajinu, P íloha Sborníku grafické práce Hollar IX, sv. 4,

8 Druhý Moravc v samostatný literární text s názvem Po átky malí e vydal takté Hollar jako p ílohu tvrtého svazku sbor níku v roce Na trnácti stranách popisoval Moravec d tství chlapce Slávka, který rád maloval a jeho otec u itel - syn v talent velmi podporoval. P íb h velmi kopíroval ivot autora, ale nelze jej zcela ztoto nit s Aloisem Moravcem, proto e jak sám autor na konci p ipsal: Jestli se dozvím, e n kdo roztru uje, e ten Slávek mám být já, tak ho budu soudn stíhat. 9 Vypráv ní dokreslily velmi jemné autorovy litografie v hn dé barv. První monografie v novaná jiho eskému výtvarníkovi pochází z ruky Moravcova p ítele a kolegy Franti ka Viktora Mokrého. 10 Publikace Alois Moravec byla vydána jako desátý svazek knihovny Galerie v roce Mokrý v ní zmínil d tství um lce. S citem popsal krajinu, kde Moravec s rodinou il a vyr stal. Objasnil zde také zásluhy okolí na rozvoji um lcova talentu a jeho následné kolení. Hlavní ást knihy shrnula jeho dosavadní innost, kterou autor obohatil o adu soudobých kritik. Bohu el zde v ak uvedl pouze jméno autora t chto hodnotících statí. Úplné citování zdroje chybí, tak e dohledání je tém nemo né. Výtisk je dopln n adou reprodukcí, které ilustrují text a objevují se i na konci knihy v rozsáhlé obrazové p íloze. K edesátinám um lce sepsal Arsen Pohribný lánek 44 let grafické práce Aloise Moravce uve ejn ný v asopise Hollar v roce V n m sleduje, jak se jeho styl grafické tvorby vyvíjel od koly p es dv sv tové války a do edesátých let. Upozornil na to, e se Moravec stále dr el náklonnosti k venkovu, ím projevoval víru v ivot a zachovával si optimismus i v nep íznivých dobách. 12 Autor také poukázal na to, e se ji mezi mladými um lci nena el ani jeden pokra ovatel této generace, do které pat il Moravec a jeho spolu áci z Akademie výtvarných um ní v Praze. P t stran dokumentujících vývoj um lecké tvorby dokreslil Pohribný reprodukcemi Moravcových grafických list. 8 Alois Moravec, Po átky malí e, P íloha Sborníku grafické práce Hollar XII, sv. 4, Ibidem, s Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec, Praha Arsen Pohribný, 44 let grafické práce Aloise Moravce, Sborník grafické práce Hollar XXXI, sv. 1, 1960, s

9 K vý e zmín nému íslu revui Hollar vy la také p íloha Alois Moravec, Soupis grafických prací. 13 Arsen Pohribný si zde vyty il nesnadný úkol sepsat dosavadní grafickou innost um lce v pokud mo no vy erpávajícím seznamu, na kterém s ním Moravec spolupracoval. Soupis prací rozd lil Pohribný na ást grafiky, která je azena podle data vzniku. Druhý díl, ve kterém sepsal kni ní ilustrace, uspo ádal Pohribný podle nakladatel knih. Katalog opat il Moravec svým doslovem, ve kterém vysv tlil, e asové za azení bylo velmi náro né a ob as i nemo né. 14 Proto z d vod v t í p ehlednosti adil obsa ená díla podle nakladatelství a nikoliv chronologicky, jak bývá obvyklé. V doprovodném textu Pohribný ve stru nosti shrnul profesní ivot Aloise Moravce od d tství a do dosp losti. Katalog doplnily Moravcovy d evoryty s typickými nám ty lidí p i práci a v sepjetí s krajinou. Z tohoto vý e zmín ného soupisu o ty i roky pozd ji erpala Eva Bu gová pro druhé monografické dílo. Publikace s názvem Ilustrátor Alois Moravec vy la v roce Eva Bu gová pojala um lce z pohledu jeho ilustrátorské innosti, která byla velmi rozsáhlá. Záznam ivota Aloise Moravce zapo ala p íchodem do Prahy v roce 1913, kdy nastoupil na Um leckopr myslovou kolu. Vykreslila zde vývoj kolení a p sobení jednotlivých profesor na Moravc v pozd j í styl. Hlavní ást knihy v novala autorka shrnutí práce na výtvarných doprovodech knih od jeho prvotiny v roce 1916 a do roku vydání publikace. Kniha v ak nevytvá í soupis d l, ale postihuje vývoj zm n v pojetí kni ního doprovodu skrze pr ez st ejními p íklady ilustrací. Detailn popsala vzhled vyobrazení a také pou itou techniku, jejím prost ednictvím Moravec dosahoval po adovaného výrazu. Text doplnily t i p vodní d evoryty a reprodukce d l. Na konci doplnila autorka bibliografii, která vy la ze soupisu bibliografie podle nakladatelství uve ejn ného v asopise Hollar v roce 1960, o dal í tituly. 12 Ibidem, s Arsen Pohribný, Alois Moravec, Soupis grafických prací, P íloha Sborníku grafického um ní Hollar XXXI, Praha Ibidem, s Eva Bu gová, Ilustrátor Alois Moravec, Praha

10 Tvorbou akademického malí e Aloise Moravce se ve své diplomové práci Obrazová tvorba Aloise Moravce v mezivále ném období zabývala Jana Kladivová. 16 Napsala ji v roce 1979 na Karlov univerzit v Praze. Kladivová se ve své práci v novala p edev ím období dvacátých a t icátých let 20. století. Pro Moravce znamenaly tyto roky za átek kariéry výtvarníka. Autorka postihla ve t ech kapitolách první t etinu um lcova ivota. Nejd íve nastínila pom ry ve vývoji eského výtvarného um ní v první tvrtin minulého století. Postihla souboj na domácí výtvarné scén mezi eskou tradicí a západními vlivy p icházejícími p edev ím z Francie. Dále na vybraných p íkladech Moravcových obraz ukázala sm r, kterým se um lec ve své práci ubíral. Kladivová také v d jinných souvislostech objasnila, z jakého d vodu a kdy si autor vybíral tématiku krajinou nebo sociální, co p edstavovalo dva hlavní proudy jeho tvorby. V diplomové práci dosp la Jana Kladivová k záv ru, e Moravcovu tvorbu nelze rozd lit do tematických okruh nebo stylov. Podle dobové kritiky v novinách a asopisech vydedukovala, e byl hodnocen kladn p edev ím díky vztahu lov ka k p írod a lásce k ní. Sama autorka v jeho tvorb ocenila, e dokázal skloubit krajinnou a sociální tématiku. Text doplnila o katalog obraz, které uvedla jako p íklady ve své diplomové práci, p ehledem autorových výstav s po tem vystavených d l a soupisem základních biografických dat um lce. Mimo to vytvo ila seznam výtvarných cen a vyznamenání, které Moravec získal, a shrnula zahrani ní cesty, které podniknul ve zkoumaném období. Práce Kladivové se zna n zakládá na Moravcov monografii od Mokrého, kterou kopíruje i asové vymezení. Zcela zde chybí obrazová p íloha popisovaných obraz. Diplomová práce Obrazová tvorba Aloise Moravce v mezivále ném období se stala výchozím zdrojem pro sta Kladivové uve ejn nou ve Sborníku vlastiv dných prací o umav, který vydalo m sto Ka perské Hory k svému 650. výro í v roce 16 Jana Kladivová, Obrazová tvorba Aloise Moravce v mezivále ném období (diplomová práce), Katedra d jin um ní a estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

11 lánek, který autorka nazvala Ko eny tvorby akademického malí e Aloise Moravce, v ak nep inesl dle mého názoru ádné nové objevy i záv ry. Jde pouze o zkrácenou verzi její diplomové práce ur enou pro ir í ve ejnost. O výstavní innosti um lce a áste n i jeho ivot pojednala ada katalog výstav. 18 Úvodní slova v t inou psali Moravcovi p átelé a známí, kte í se pohybovali v jeho okruhu, tvo ili s ním nebo sdíleli stejnou náklonnost k ji ním echám. Mezi nimi se asto objevovalo jméno básníka Ladislava Stehlíka, kritika Bohumila Polana a výtvarníka Karla tiky, jejich texty se neust ále s malými obm nami opakují. Naposledy se k tvorb Aloise Moravce vyjad ovaly novinové lánky Jaroslava Riedla, který intenzivn p ipomínal um lecký p ínos akademického malí e ve dnech výro í jeho narození i úmrtí. Uve ejn né informace ale ji nep iná ely nic nového. 19 Druhým subjektem, kterým jsem se více zabývala ve své práci, je regionální spolek Sdru ení jiho eských výtvarník v eských Bud jovicích. Základem pro zpracování spolku se mi stal fond Sdru ení jiho eských výtvarník (dále SJV), který je ulo en ve Státním oblastním archivu v T eboni (dále SOA T ebo ). 20 Fond uspo ádala Dana Hubená a inventá sepsal Old ich eda. Materiály pochází z let 17 Jana Kladivová, Ko eny tvorby akademického malí e Aloise Moravce, Sborník vlastiv dných prací o umav k 650. výro í m sta Ka perské Hory, Ka perské Hory 1980, s Ladislav Stehlík, Lidé a práce v obrazech akad. Malí e a grafika Aloise Moravce (kat. výst.), Salon výtvarné dílo v Praze Jan Lori, Alois Moravec, souborná výstava p vodní grafiky (kat. výst.), Sí Hollar Praha Karel tika, Alois Moravec (kat. výst.), Výstavní sí Melantrich v Praze Karel tika, Alois Moravec soubor grafiky k edesátinám (kat. výst.), Výstavní sí Hollar v Praze Ladislav Stehlík, Alois Moravec, nositel vyznamenání za vynikající práci (kat. výst.), Vlastiv dné muzeum ve Strakonicích Ladislav Stehlík, Alois Moravec, Pátá výstava prací ze umavy a Po umaví (kat. výst.), umavské muzeum Ka perské Hory Ladislav Stehlík, Alois Moravec (kat. výst.), Okresní vlastiv dné muzeum ve á e nad Sázavou Alois Moravec, grafické dílo (kat. výst.), Sál zámku v Krom í i Vladimír e ucha, Alois Moravec, grafické dílo (kat. výst.), Východo eská galerie v Pardubicích Alois Moravec: Obrazy z Hora ovicka (kat. výst.), M stské muzeum v Hora ovicích Ladislav Stehlík, Zaslou ilý um lec Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Okresní muzeum v Písku Zaslou ilý um lec Alois Moravec, nositel vyznamenání za vynikající práci, umavské Motivy (kat. výst.), Muzeum umavy Ka perské Hory Bohumil Paclík, Alois Moravec (kat. výst.), Husine Blanka Stehlíková Ladislav Stehlík, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Galerie Václava pály v Praze Blanka Stehlíková, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou (rok neuveden). Bo ivoj Lauda, Zaslou ilý um lec Alois Moravec, obrazy a grafiky (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou Jaroslav Riedl, Pootavská malí ská ko ist, eskobud jovické listy, Jaroslav Riedel, Malí prozá ený sluncem i duchem, eskobud jovické listy, , s. 5. Jaroslav Riedl, Moravcovo malí ské dílo, Ned lní kanape,. 13, sobotní p íloha jiho eských Deník Bohemia, , s Státní oblastní archiv T ebo (dále SOA T ebo ), fond Sdru ení jiho eských výtvarník (dále SJV) v eských Bud jovicích , Invetá ev

12 1925 a 1950, kdy regionální spolek p sobil. Poté co sdru ení ukon ilo svou innosti, odkázalo ve kerou dokumentaci archivu, díky emu je dnes fond velmi obsáhlý. Mezi dokumenty se nachází p ihlá ky len, výstavní katal ogy, pozvánky na výstavy, výst i ky ohlas z dobového tisku, ale i ú etní doklady a dal í listiny spojené s inností sdru ení. Samo Sdru ení jiho eských výtvarník vydávalo jednou ro n v letech 1934 a 1941 sv j Sborník výtvarného um ní Práce. 21 Po p tileté odmlce vy lo poslední íslo Sborníku Práce SJV, Um ní ji ních ech za roky Ro enky informovaly o prob hlých i plánovaných výstavách, uve ej ovaly um lecké stat svých len, p ipomínaly výro í narození i úmrtí len a významných osobností výtvarné scény. Na konci ka dého ísla bylo shrnuto, co projednala valná hromada spolku. Textovou slo ku doplnila ada reprodukcí výtvar ných d l len SJV. Nejnov ji se Sdru ení jiho eských výtvarník v noval Old ich Nesvadba ve své diplomové práci s názvem Sdru ení jiho eských výtvarník v eských Bud jovicích , kterou napsal b hem svého studia na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích v roce Old ich Nesvadba zprost edkoval pohled na spolek p edev ím z historického hlediska. Uvedl historii vzniku a zalo ení SJV, organiza ní strukturu, výstavní a publika ní innost spolku. V medailoncích p ipomn l n které vybrané leny organizace a také legioná e v adách SJV. Ve své práci se zam il spí e na d jinné souvislosti spolku a jeho osobností ne na výtvarnou stránku. 21 Karel Chochola (red.), Práce: sborník výtvarného um ní, eské Bud jovice, est ísel sborníku z let a dále Ji í M. Linhart (red.), Um ní ji ních ech , Sborník Práce SJV, eské Bud jovice Old ich Nesvadba, Sdru ení jiho eských výtvarník v eských Bud jovicích (diplomová práce), Historický ústav Filozofické fakulty Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích, eské Bud jovice

13 3. ivot Aloise Moravce Jiho eská obec Malé Chy ky 23 severn od Milevska le í v oblasti nazývané eská Sibi. Zde v kopcovité, drsné krajin skoro sedm set metr nad mo em dne 5. ledna 1899 p i el na sv t malí a grafik Alois Moravec [1]. Chlapec se narodil do u itelské rodiny jako první syn Josefa Mor avce a jeho man elky Ane ky [2]. Malí ova matka Ane ka Moravcová, rozená mídová se narodila v okresu Písek v obci Dmý tice dne 21. ledna Byla enou v domácnosti. Josef Moravec se narodil 23. b ezna 1849 v Borku v okresu Plze. Alois v otec studoval polytechniku a architekturu v Praze, ale nemohl ji dokon it pro smrt rodi. 25 Za al p sobit jako u itel na kolách po ji ních echách Jistebnice, Chy ky, St elské Ho tice. Mimo vyu ování ve kolách si p ivyd lával také jako portrétista. Rod Moravc p vodn pochází z obce e ovice u Nepomuka, kde byl jedním ze starých usedlých selských rod. 26 První záznam o Moravcích v místní kronice vznikl ji 5. listopadu Z této doby jsou zapsáni v dom íslo popisné 11. Alois Moravec byl prvorozené dít a m l ty i mlad í sourozence. Sestra Marie 28 se narodila druhá, ale nedo ila se ani jednoho roku. Dal í sestra Ane ka 29 se provdala za ing. Ji ího Krechlera do Prahy a m la s ním dv d ti - Ji inu a Jind icha. Bratr Vojt ch 30 se kolil jako ák u profesora Josefa Go ára 31 a stal se akademickým 23 Dne ní název obce - Chy ky. Moravec se stal jejím estným ob anem. 24 Rodný list Aloise Moravce, ulo en na matrice Obecního ú adu v Chy kách, opis p evzat z projektu Osobnosti Chy ecka ák Z Chy ky 2008, vyhledáno dne 11. zá í Ladislav Stehlík, Alois Moravec, Nositel vyznamenání Za vynikající práci (kat. výst.), Vlastiv dné muzeum v Strakonicích 1964, s Kronika. 1 e ovické rody , V roce 1953 kroniká Augustin Moravec vytvo il opisy z Archivu zem eské a sepsal rodopisy jednotlivých e ovických rod od roku 1654 do roku 1954., vyhledáno dne 11. zá í Opis ásti kroniky v nující se rodu Moravc z Kroniky. 1 e ovické rody , kterou v roce 1953 vytvo il kroniká Augustin Moravec opisy z Archivu zem eské a sepsal rodopisy jednotlivých e ovických rod od roku 1654 do roku Opis ulo en v soukromé poz stalosti Jind icha Moravce v eských Bud jovicích. 28 Ibidem. ( v Chy kách v Chy kách) 29 Ibidem. ( v Chy kách - nezji t no) 30 Ibidem. ( v Chy kách - nezji t no) 31 Jind ich Bo ecký, Josef Go ár, Otakar Novotný, Praha Zden k Luke, Josef Go ár, Praha (R ), Rostislav vácha, Josef Go ár, in: And la Horová (ed.), Nová encyklopedie eského výtvarného um ní, A-M, Praha 1995, s

14 architektem. O enil se s Bed i kou Zimovou a m l s ní syna Ale e. il v Praze Dejvicích a asto se s bratrem Aloisem nav t voval. Poslední z d tí byl Josef 32, který studoval Reálnou kolu ve Strakonicích, poté pokra oval na U itelském ústavu v Praze. Nakonec nastoupi l jako u itel v B ezn u Loun. Rodina Moravcova ila v Chy kách v p ízemí jednoposcho ového domu ísla popisného 22 [3]. P vodn d m pat il idovské rodin Oppenheimer. 33 V Chy kách byli Moravcovi a do roku 1908, kdy se p est hovali do St elských Ho tic u Hora ovic za novým pracovním místem Josefa Moravce. Oproti p edchozímu chudému a nehostinnému kraji bylo okolí St elských Ho tic pro malého Aloise rájem. P edev ím eka Otava poskytoval a nové zajímavosti a zá itky pro devítiletého chlapce koupání, chasníky plavící kon nave er, v zim eku plnou ledových ker. 34 Povodí eky Otavy se stalo malí ovou velkou láskou a doménou hned od samého po átku. Samotná ves St elské Ho tice le ela na pom rn frekventované cest a díky zámku s parkem budila dojem m ste ka. Talent zd dil Alois Moravec po svém otci Josefovi, ten také ji jako ák Reálné koly v Rokycanech vynikal jako skv lý kreslí. P esto e nemohl po smrti svých rodi dostudovat, nevzdal se svého nadání. Dokonce se kreslením portrét p ivyd lával a jen litoval, e se sám nemohl vy kolit a v novat se um ní. I tak to byl lov k velmi vzd laný se irokým rozhledem. Proto u svého syna jeho talent v emo n podporoval a rozvíjel. 35 Alois Moravec se vzd lával nejprve v letech na Obecné kole ve St elských Ho ticích, poté p e el na M anskou kolu do Hora ovic. Zde u il vynikající u itel kreslení Ladislav Novotný, který p edával ák m nejen výborné 32 Opis (pozn. 27) - ( v Kozlov v Lounech na zápal mozkových blan) 33 Augustin Jarolímek, Chý ecko v historii více jak osmi století, Chy ky 2009, s Po roce 1918 tento d m koupil u itel Tomá ek, a proto se mu za alo íkat Tomá kovna. Do dne ních dn se bohu el nezachoval, proto e jej po p íchodu komunismu dalo zbo it Jednotné zem d lské dru stvo. 34 Ladislav Stehlík, Alois Moravec (pozn. 25), s Bo ivoj Lauda, Zaslou ilý um lec Alois Moravec, obrazy a grafika (kat. výst.), M stské muzeum v Milevsku Krom svého syna se také zaslou il o to, e p esv d il rodi e Richarda Laudy, aby souhlasili se studiem svého syna na pra ské malí ské akademii u profesora Maxmiliána Pirnera. Vladimír Havel, Od kupectví k palet, Blatná, rok neuveden, s

15 kreslí ské základy a pohotovost, ale také lásku k um ní. 36 Z roku 1909 se dochovaly první ná rtky nadaného koláka. Ukazují na velkou spontánnost, kreslí skou pohotovost a smysl pro barevnou harmonii. Díky v em p íznivým vliv m slo il p ijímací zkou ku na Um leckopr myslové kole v Praze. Mladík dokonce usp l v konkurenci uchaze, z nich n kte í vy li Bohá ovu moderní um leckou kolu malí ství v Praze 37 nebo Soukromou výtvarnou kolu Karla Reisnera v Praze. 38 Do Prahy p i el mladý Alois Moravec poprvé v roce 1913 jako trnáctiletý práv v den poh bu svého vel kého um leckého vzoru Mikolá e Al e. 39 Na Um leckopr myslové kole v Praze studoval nejd íve ve v eobecném odd lení u profesora Emanuela Dít te 40 a Arno ta Hofbauera 41, u kterých b hem povinných dvou let získal základy kresby a malby. 42 Následn p e el do ateliéru mladého profesora Franti ka Kysely 43, který rozvíjel kreslí skou tradici pod vlivem Mikolá e Al e. M l také vliv na orientaci svého áka sm rem ke grafickým disciplínám, které Moravec vyu il p edev ím v kni ních ilustracích. Je t na kole ve svých sedmnácti letech za al pracovat na grafických úpravách knih. Jeho první ilustrovaná kniha O vysvobození prince Jirky od Antonína Sovy vy la v nakladatelství Hejdy a Tu ka v roce V tém e roce se objevila v nakladatelství Franti ka Topi e i dal í kniha s jeho ilustracemi eské pohádky o Kristu Pánu od Karla Václava Raise. 45 Oba po iny velmi kladn p ijala kritika i nakladatelé, tak e se mu následn zakázky jen hrnuly. Více k jeho prvním ilustracím a dal ímu po ínání se v nuji v kapitole Ilustrátorská innost. 36 Ladislav Stehlík, Alois Moravec (pozn. 25), s U ili na ni brat i Bohá ové, Alois, Josef a Maxmilián. - (AP) Alena Pomajzlová, Bohá brat i, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Eva Bu gová (pozn. 15), s Ibidem. 40 Emanuel Dít, ml. (1862 Praha 1944 Praha), profesor figurální kresby a malby na UPRUM v Praze v letech (AKo) Adriana Ko ísková, Emanuel Dít ml., in: And la Horová (ed.), A- M (pozn. 31), s Arno t Hofbauer ( Praha Praha) - (TV) Tomá Vl ek, Arno t Hofbauer, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s Franti ek Kysela ( Kou im Praha) - Emanuel Poche Sylva Mare ová, Franti ek Kysela, Praha (JL) Jaroslava Lencová, Franti ek Kysela, in: And la Horová (ed.), A- M (pozn. 31), s Antonín Sova, O vysvobození prince Jirky, Praha

16 V roce 1916 p e el na Akademii výtvarných um ní v Praze do grafické speciálky profesora Maxe vabinského, kam se dostal ji bez p ijímacích zkou ek. 46 Stejn jako ada dal ích student nav tívil Alois Moravec soukromý ateliér vabinského ve Lvovské ulici a ukázal mu své práce, díky nim byl p ijat na Akademii. 47 Profesor m l velké nároky na své áky a neakceptoval lajdáctví a bohémství. Dokázal v ak na druhou stranu ocenit snahu a píli. Alois Moravec nem l s morálkou problémy. Nadále tedy pod vedením nového profesora rozvíjel al ovskou tradici a výtvarné znalosti, které získal ji v p edchozích letech u profesora Kysely. Na akademii se ve t íd specializované na grafiku kolil osm semestr a do roku B hem svého studia jej profesor vabinský hodnotil známkou velmi dobrý. 48 Mezi jeho spolu áky pat il nap íklad Vlastimil Rada 49, Vojt ch Sedlá ek 50, Jan Rambousek 51, Karel tika 52 nebo Jan Slaví ek 53, syn známého malí e Antonína Slaví ka 54. Jan Rambousek na n j zavzpomínal v lánku o t íd profesora vabinského pro asopis Hollar slovy: V koutku sed l malý, vrto ivý neposeda Moravec, jedna z posledních nad jí koly Karel Václav Raisner, eské pohádky o Kristu Pánu, Praha Eva Bu gová (pozn. 15), s Jo ka Dvo á ek, Malí domoviny, Signál 1978, s Jan Rambousek, O grafické speciálce profesora Maxe vabinského, Sborník grafických práce Hollar, ,. 4, s Archiv Akademie výtvarných um ní v Praze, Katalogy grafické koly prof. Maxe vabinského , ulo eno na Akademii výtvarných um ní v Praze, neuvedeno. 49 Vlastimil Rada (1895 eské Bud jovice 1962 Praha), na AVU v Praze ( Jan Kv t: Vlastimil Rada: Malí a ilustrátor, Praha Vlastimil Rada: , Praha (JB) Jana Brabcová, Vlastimil Rada, in: And la Horová (ed.), Nová encyklopedie eského výtvarného um ní, N-, Praha 1995, s Vojt ch Sedlá ek (1892 Lib any 1973 Praha), na AVU v Praze ( ) - Václav Vilém t ch, Vojt ch Sedlá ek, Praha Vlastimil Kv tenský, Vojt ch Sedlá ek, Hradec Králové (SM) Simona Mayerová, Vojt ch Sedlá ek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jan Rambousek (1895 Praha 1976 Praha), na AVU v Praze ( ) - Ji í Hlu i ka, Jan Rambousek, Praha (JW) Jana Wittlichová, Jan Rambousek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Karel tika (1898 Praha 1975 Praha), na AVU v Praze ( ) - (LH) Lubomír Hlavi ka, Karel tika, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jan Slaví ek (1900 Praha 1970 Praha), syn Antonína Slaví ka, na AVU v Praze ( ) - Lubo Hlavá ek, Jan Slaví ek, Praha (DKr) Daniela Kramerová, Jan Slaví ek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Antonín Slaví ek ( Praha Praha) - Roman Prahl, Antonín Slaví ek: , Praha Jan Marius Tome, Antonín Slaví ek, Praha (MHl) Miroslava Hlavá ková, Antonín Slaví ek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jan Rambousek (pozn. 47), s

17 Spolu se svými spolu áky ze vabinského t ídy Vlastimilem Radou, Vojt chem Sedlá kem a Janem Rambouskem vstoupil Alois Moravec do Výtvarného odboru Um lecké besedy 56 v Praze v roce Uvnit Um lecké besedy tak vzniklo seskupení um lc nazývané domovinné k ídlo, které získalo význam ve vývoji novodobého eského malí ství. 57 V této dob vládl dialog mezi star í a novou nastupující generací um lc, ale i vým na názor mezi jednotlivci. Jedni se p iklán li k západním vzor m p edev ím francouzským. Naproti tomu si Alois Moravec spolu se svými druhy vybrali druhou skupinu, která se p imykala k národnímu d dictví. Mezi jejich vzory m eme po ítat hlavn Mikolá e Al e 58, ale i Antonína Slaví ka a Jana Preislera 59. K vývoji ve sv t pak p istupovali opatrn a p ijímali jen málo z nových um leckých forem. Hlavní p ínos domovinného k ídla je datován po první sv tové válce, kdy Moravec spole n s Vlastimilem Radou, Vojt chem Sedlá kem, Janem Rambouskem, Jaroslavem Jare em 60, Gustou Nekolovou 61, Václavem Rabasem a Bohumilem Ullrychem 62 ve své tvorb vyjád ili sv j postoj k sociálnímu a venkovskému realismu. P iná eli nový pohled na eskou krajinu, která byla zbavena romantické malebnosti a symbolismu. Konec války potom vedl domovinné k ídlo k um leckým projev m s pozorností zam enou na sociální témata. Hlavním tématem ve dvacátých letech 20. století se jim stala eská krajina a sepjetí venkovského lov ka s ní. Um lci cht li dosáhnout sv tovosti jinými prost edky ne 56 (JB) Jana Brabcová, Um lecká beseda, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Bohumil Polan (pozn. 5), s Blanka Stehlíková, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou nedatováno. 58 Mikolá Ale ( Mirotice Praha) malí, kreslí, ilustrátor, dekoratér - Lubo Hlavá ek, Mikolá Ale, Praha Ji í Kotalík, Mikolá Ale : (kat. výst.), Jízdárna Pra ského hradu v Praze Roman Prahl, Mikolá Ale, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Jan Preisler ( Popovice Praha) - Ji í Kotalík, Jan Preisler, Praha Petr Wittlich, Jan Preisler, , Praha (EP-DKr) Eva Petrová - Daniela Kramerová, Jan Preisler, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jaroslav Jare ( Kutná Hora Praha) - Redakce, Jaroslav Jare, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Gusta (Augusta) Neklová-Jare ová ( Jablonné u Nevelkova Kutná Hora) - (JK) Ji í Kohoutek, Gusta (Augusta) Neklová-Jare ová, in: And la Horová (ed.), Nová encyklopedie eského výtvarného um ní, Dodatky, Praha 2004, s Bohumil Ullrych ( Velký Bor Praha) - Franti ek Viktor Mokrý, Bohumil Ullrych, Praha

18 pouhým následováním forem Pa í ské koly. 63 Alois Moravec se ú astnil v ech lenských výstav Výtvarného odboru Um lecké besedy a do roku Besední sborník ivot tém v ka dém ísle uve ej oval reprodukce jeho výtvarných d l. Vedle Výtvarného odboru Um lecké besedy se Alois Moravec stal od roku 1919 ádným lenem Spolku eských um lc grafik Hollar (dále S UG Hollar). 64 Ji jako ák Akademie výtvarných um ní v Praze na doporu ení profesora Maxe vabinského posílal spolu s Vojt chem Sedlá kem své grafické listy do Hollaru. 65 Po ádném p ijetí se hned od po átku velmi aktivn podílel na výstavní innosti a to jak na domácích tak i zahrani ních výstavách nap íklad i v Tokiu, Pa í i nebo Londýn. Sborník grafického um ní Hollar, který vycházel jednou za tvrt roku, pravideln p iná el svým tená m ukázky t chto vystavených d l v podob reprodukcí. 63 Blanka Stehlíková, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou. 64 K zalo ení Sdru ení eských um lc grafik Hollar (zkratka S UG Hollar) do lo roku 1917, t sn p ed vznikem eskoslovenské republiky díky dv ma výtvarným um lc m, Tavíkovi Franti ku imonovi a Maxi vabinskému. Spole n tito grafici stanuli ve vedení p vodní organizace, která ítala patnáct len. Mezi první leny pat il nap íklad Franti ek Bílek, Vratislav Hugo Brunner, Bohumír Jaron k, Zden k Kratochvíl, Franti ek Kysela, Jan Kon pek, Karel Vik a dal í. Do názvu si spolek vybral jméno významného eského barokního rytce a kreslí e Václava Hollara. Jedním z hlavních úkol sdru ení se stala propagace národní grafické tvorby. Do doby zalo ení Hollara bylo známo pouze pár autor. Poté se do pov domí celého sv ta dostalo eské a eskoslovenské grafické um ní. Díky Hollaru získalo mnoho grafik lep í podmínky pro uplatn ní své práce a mo nost vystavovat na výstavách tuzemských i zahrani ních. Vedle lenských výstav Hollar, které se organizovaly pravideln, se konala ada samostatných výstav v novaných kresb, grafice a kni ní innosti. Po ádání výstav sdru ením Hollar se zam ovalo i na zahrani í. První mezinárodní výstava se konala v Jugoslávii, po ní následovala Francie, Belgie, Holandsko, Finsko, Estonsko, dvakrát za sebou Spojené státy americké a poté Londýn a dal í m sta v Anglii. V anglickém prost edí pak byl Hollar nejvý e ohodnocen a kritika obdivovala úrove grafické práce len. V echách pak Sdru ení eských um lc grafik seznamovalo diváky s francouzskou grafickou tvorbou, ruskou kni ní i volnou grafikou i soubory holandské, dánské a polské grafiky. Od roku 1923 za al Hollar vydávat sv j vlastní asopis s názvem Hollar, který byl od po átku um leckou revue sv tové úrovn. Nejv t í podíl na tom m l vedoucí redaktor Jan Rambousek díky svým organiza ním schopnostem. Po p ti ro nících jej vyst ídal iniciátor kulturních akcí Hollara a hlava spolkového ivota Artur Novák, který asopis vedl dal ích patnáct ro ník. Sborník grafické práce Hollar p iná el lánky o vývoji v grafické tvorb. Shrnoval celo ivotní um leckou práci autor jak tuzemských (Alois Moravec, Vojt ch Sedlá ek) tak zahrani ních (Francisco Goya a Honore Daumier). Mimo to p ipomínal výro í narození, kulatin a smrti významných osobností. Uvád l také soupis um leckých výstav u nás i v cizin. Objevovali se v n m i recenze a upomínky na nov vydané knihy, asopisy a dal í tisky. Po et len spolku Hollar se s ka dou dal í výstavou zvy oval a ustálil na ísle, které se udr elo a do osvobození v roce Mezi nov p íchozími leny se asto objevovali áci profesora Maxe vabinského, který od roku 1910 vedl speciální ateliér grafiky na Akademii výtvarných um ní. Jeho áky byli nap íklad Jan Rambousek, Vojt ch Sedlá ek, Alois Moravec, Vlastimil Rada. Franti ek Dvo ák, P l století eské grafiky, S UG Hollar , Praha (JM) Jind ich Machalický, Hollar, S UG Hollar, Sdru ení eských výtvarných um lc grafik Hollar, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s (JM) Jind ich Machalický, Hollar, Sborník grafické práce Hollar, in: Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s

19 B hem let strávených ve spolku Hollar se soust edil p edev ím na svou výtvarnou tvorbu a do administrativních a organiza ních inností samotného sdr u ení p íli nezasahoval, jak dokládají Zprávy o innosti S UG Hollar uvád né v tvrtletníku Hollar. 66 Moravec zastával pouze men í a okrajové funkce. N kolikrát jej jmenovali na valné hromad do výstavní poroty spolu s dal ími leny spolku. 67 Jindy jej zas nap íklad vyslali jako zástupce Hollaru na poh ební ob ad zesnulého Franti ka Bílka do jeho jiho eského rodi t Chýnova. 68 Roku 1923 ode el za svou enou Al b tou rozenou Petrovou do Plzn, 69 kde se um lecká atmosféra rozvíjela pomaleji. Z tohoto d vodu se také ihned stal v d í osobností Sdru ení západo eských výtvarných um lc. 70 lenem spolku byl a do roku Pr myslové m sto s periférií plnou továren p inutilo Moravce uchopit nový tematický proud v jeho tvorb sociální nám ty z m stského prost edí. P edev ím pracoval v plze ském podniku kodovky. V novém prost edí si ale um lec p es v echno ponechal sv j osobitý styl. Komponoval grafické soubory lept, suchých jehel s názvy jako Ro ní období, Z kdy ského Po umaví a Plze. Mimo to i navrhnul scénické výpravy pro operu Dalibor od Bed icha Smetany [4,5] a pro hru Franka Wedekinda Procitnutí jara v m stském plze ském divadle. 71 Moravec zde získal nové p átele nap íklad profesora Josefa Skupu 72, rodáka ze Strakonic, malí e Augustina N mejce 73 a také legendár ního divadelníka Vendelína Budila Bohumil Paclík, Alois Moravec (kat. výst.), Prachatice Zprávy o innosti S UG Hollar, Sborník grafické práce Hollar I-XXXV, Arthur Novák, Zprávy o innosti S UG Hollar v roce 1941, Sborník grafické práce Hollar XIIX, sv. 2, 1942, s Arthur Novák, Zprávy o innosti S UG Hollar v roce 1941, Sborník grafické práce Holar XIIX, sv. 3, 1942, s Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s. 16. Opis ásti kroniky v nující se rodu Moravc z Kroniky. 1, (pozn. 27). 70 Petr Jindra, Um ní eského západu, Sdru ení západo eských výtvarných um lc v Plzni , Plze Soubor návrh kostým pro operu Dalibor od Bed icha Smetany, ulo eno v archivu Západo eského muzea v Plzni. - Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s Jaroslav Riedl, Malí prozá ený sluncem i duchem, eskobud jovické listy, pátek 7. b ezna 1997, s Josef Skupa ( Strakonice Praha) loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro m stské divadlo v Plzni navrhoval nap íklad kulisy. Pavel Grym, Spejbl a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu, symfonie jednoho ivota, ár nad Sázavou (AKo) Adriana Ko isková-primusová, Augustin N mejc ( Nepomuk Plze ), in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s

20 V letech pro svou ob ivu p ijal práci na ivnostenských kolách jako odborný u itel. Nejd íve u il v Plzni nap íklad na Odborné kole typografické a poté také v Praze, kam se roku 1926 p est hoval nadobro. Usadil se p ímo v centru hlavního m sta. Z jeho bytu a zárove ateliéru v nejvy ím pat e domu ísla popisného 21 na Národní t íd m l nádherný výhled na panorama Hrad an. Po roce 1936 do roku 1950 vystavoval se Sdru ením jiho eských výtvarník, kde spolu se svými kolegy a kamarády Bohumilem Ullrychem a Franti kem Viktorem Mokrým 75 vytvo ili jakési pra ské k ídlo. 76 Sdru ení se podrobn v nuji v samostatné 4. kapitole. Jednalo se ve své dob o velmi významný, regionální, výtvarn zam ený spolek, který se na rozdíl od ostatních stal progresivní um leckou organizací a v dob fa istického ohro ení republiky m l podstatnou kulturn výchovnou funkci. 77 Alois Moravec asto cestoval do ciziny a to jak na ka doro ní letní pobyty, tak po sv tových galeriích. Víde nav tívil v letech 1918 a 1922, Berlín a Drá any v letech 1919 a 1930, Mnichov v roce 1920, Pa í v letech 1924, 1925 a 1930, Belgii, Holandsko a Londýn v roce Zahrani ní cesty dokumentoval skicami a následn i grafickými listy, ale nikdy nevytvo il více ne pár d l jako milou vzpomínku. Talent malí e nepot eboval exotické kraje i naaran ovaná záti í, spokojil se s eskou venkovskou krajinou. P esto e il v Praze ve st edu m sta a ze svého ateliéru m l nádherný výhled na Pra ský hrad s letohrádkem královny Anny a Pet ínem, málo kdy se uchýlil k tomu, aby m stské prost edí ztvárnil. Ve své tvorb z stal v rný eské krajin a místním obyvatel m. 74 Vendelín Budil ( Praha Plze ) editel M stského divadla v Plzni v letech 1889 a 1891, poté 1895 a 1900 a nakonec v letech 1902 a Olga Spálová, Sága rodu Budilova: sto let eského divadla na jevi ti i v zákulisí, Praha Franti ek Viktor Mokrý ( Praha Praha) Josef Richard Marek, Franti ek Viktor Mokrý, Praha (AKa) Alena Kav áková, Franti ek Viktor Mokrý, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Jaroslav Riedl (pozn. 71), s Bo ivoj Lauda (pozn. 35). 78 Franti k Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více