Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKU LTA KATEDRA D JIN UM NÍ OBOR: D JINY VÝTVARNÝC H UM NÍ Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Hana Krubnerová Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Alena Kav áková, Dr. OLOMOUC 2012

2 Prohla uji, e jsem magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatn. K práci jsem pou ila literaturu a prameny uvedené v seznamu na konci. V Li ov dne Hana Krubnerová 2

3 Na tomto míst bych ráda pod kovala p edev ím doc. PaedDr. Alen Kav ákové, Dr. za odborné vedení diplomové práce, za adu cenných podn t, rad a p ipomínek. Dále bych cht la pod kovat zam stnanc m Státního oblastního archivu v Plzni a T eboni a také pracovník m archivu Akademie výtvarných um ní v Praze a archivu Západo eského muzea v Plzni za ochotu, vst ícnost a umo n ní badatelské práce. Za celou adu materiálu a vzpomínek na Aloise Moravce d kuji své babi ce Milen Jílkové (Moravcové), které bych tímto cht la svou práci v novat. 3

4 Obsah 1. Úvod Zhodnocení archivních fond a dosavadního vývoje bádání ivot Aloise Moravce Sdru ení jiho eských výtvar ník Zalo ení a historie SJV Výstavní innost SJV Edi ní a dal í innost SJV Um lecká tvorba Aloise Moravce Ilustrátorská tvorba Grafická tvorba Malí ská tvorba Záv r Prameny Literatura Summary Seznam obrazové p ílohy Obrazové p íloha

5 1. Úvod Ve své práci, jak u i samotný název napovídá, se hodlám zabývat osobností Aloise Moravce a Sdru ením jiho eských výtvarník (dále SJV) v eských Bud jovicích. Konkrétn se jedním z vyty ených úkol stane posouzení mo ného promítnutí n kterých lokálních specifik Jiho eského kraje a dané doby do um lcovy tvorby, stejn jako do innosti jmenovaného sdru ení. Jak akademický malí Alois Moravec, tak i jiho eský spolek SJV, kterého byl výtvarník také lenem, svým významem dokonce p esáhli hranice kraje a svou um leckou inností se zapsali do vývoje eských d jin výtvarného um ní. Moravec se v noval ad odv tví - malb, kresb, grafice a ilustracím knih a asopis. Mimo to v dob kdy il v Plzni, se v noval i scénografii. Dokladem toho se staly kostýmy, které navrhoval pro p edstavení M stského divadla v Plzni. 1 V práci se sna ím o vytvo ení uceleného pohledu na um lcovu ivotní cestu a na vývoj jeho výtvarné tvorby. V t ina autor, kte í se Aloisem Moravcem a jeho dílem zabývali, popisovali um lecké zrání na základ souboru d l vytvo ených v daném výtvarném odv tví. V ichni jej v ak oce ovali jako um lce, který velmi citliv a reáln dokázal zachytit krajinu ve spojení s lov kem. Za cíl své diplomové práce si vyty uji p ipomenout nejen malí e, kreslí e, grafika, ilustrátora Aloise Moravce, který se velmi zajímal o p írodu, um l pojmenovat adu rostlin a ivo ich, ale také osobnost velkého optimisty a velmi zábavného spole níka p i rozhovoru v kavárn i na cestách po jiho eské krajin. V Moravcov výtvarné tvorb, její rozsah je zna ný, zvlá t pak v grafice, se lze orientovat ob as jen s obtí emi. Snahu projevila ada osobností je t za um lcova ivota. Jednalo se p edev ím o jedince, kte í se pohybovali v um lcov okruhu. Po jeho smrti v ak zájem o jeho osobu pomalu ustával. Nakonec Alois Moravec upadl tém v zapomn ní jako jeden z mnoha regionálních malí. To je 1 Alois Moravec, Soubor návrh kostým pro divadelní hru Bed icha Smetany Dalibor, ulo eno v archivu Západo eského muzea v Plzni. 5

6 také jeden z d vod, pro se i já pokou ím nyní s asovým odstupem uchopit jeho ivot a tvorbu vcelku. Jeden z dal ích impuls pro mne p edstavuje p íbuzenský vztah, který na í rodinu s tímto um lcem pojí. Díky tomuto faktu se mi naskytla p íle itost dostat se k velkému mno ství materiálu z poz stalosti Jind icha Moravce, jen byl otcem mojí babi ky Mileny Jílkové, rozené Moravcové. 2 Jind ich s Aloisem Moravcem udr oval ilou korespondenci a n kolikrát spolu i spolupracovali, emu se více v nuji v ásti Ilustrátorská innost. Josef Moravec, otec Jind icha Moravce, narozený v roce 1873 v Nepomuku, kter ý pozd ji pracoval jako editel m anské koly v Mikulovicích u Znojma, byl bratrancem Aloise Moravce. Otcem Josefa Moravce z Nepomuku byl krej í Vojt ch Moravec z Nepomuku, který se narodil v roce 1845 v Borku, a jeho sourozencem byl Alois v otec Josef Moravec narozený roku Po po áte ní kapitole, kde zmi uji autory st ejní literatury, se zabývám ivotem a tvorbou akademického malí e. Moravec se narodil a neustále se vracel do jeho milovaných ji ních ech. Jeho d tství se mu stalo nevysychajícím pramenem, ze kterého erpal inspiraci pro svá díla po celý ivot. Popisuji také jeho pra ské kolení v období kolem první sv tové války, lenství ve spolcích a s tím spojený rozvoj jeho následné um lecké kariéry. V t í pozornost dále v nuji Sdru ení jiho eských výtvarník, do jeho lenství Moravec vstoupil. Zam uji se nejen na historii vzniku a spolkovou práci len, ale i na jeho výstavní, edi ní a dal í innost. Pozoruji jeho p sobení nejen v ji ních echách, ale díky spolupráci s dal ími regionálními organizacemi také v r zných ástech na í zem, zvlá t v hlavním m st Praze. V záv re né ásti práce se zam uji na Moravcovu tvorbu, kterou lením na ilustrátorskou, grafickou a malí skou. Vzhledem k mno ství autorových d l se sna ím pouze na vybraných p íkladech nastínit vývoj a zm ny v jeho um leckém zrání. 2 Opis ásti kroniky v nující se rodu Moravc z Kroniky. 1 e ovické rody , kterou v roce 1953 vytvo il kroniká Augustin Moravec opisy z Archivu zem eské a sepsal rodopisy jednotlivých e ovických rod od roku 1654 do roku Opis ulo en v soukromé poz stalosti Jind icha Moravce v eských Bud jovicích. Kronika. 1 e ovické rody , vyhledáno dne

7 2. Zhodnocení archivních fond a dosavadního vývoje bádání Základním zdrojem informací pro poznání osobnosti Aloise Moravce se mi stala ji zmi ovaná soukromá poz stalost Jind icha Moravce otce moji babi ky Mileny Jílkové. 3 Zachoval se v ní opis kroniky rodu Moravc, korespondence mezi p íbuznými od t icátých a do osmdesátých let 20. století, fotografie, novinové výst i ky a ada výstavních katal og. Dal í významný pramen p edstavoval fond s názvem Alois Moravec ( ) ulo ený ve Státním oblastním archivu v Plzni. 4 Krom katalog a plakát k um lcovým výstavám, osobní korespondence a fotografií je zde ulo eno n kolik skicá, které dopomohly k poznání um lcovy p edev ím malí ské práce v plenéru. Mimo jiné jsem se zde seznámila s n kolika grafickými listy, novoro enkami a adou exlibris. Um lecké tvorb Aloise Moravce se poprvé kriticky v noval Bohumil Polan ve Sborníku grafické práce Hollar v roce lánek s adou malí ových grafických d l p ibli oval um lecké zrání Jiho echa na poli výtvarného um ní po roce 1920, kdy opustil brány koly. Um lc v celo ivotní p íklon k rodné zemi dolo il Polan grafickým cyklem ty lept s názvem Ro ní období. 6 Sám Alois Moravec p iblí il svou osobu ve dvou áste n biografických dílech, které uve ejnil prost ednictvím Sborníku grafické práce Hollar. První text s názvem Lov na krajinu, který doplnil i svými ilustracemi, napsal Alois Moravec v roce V díle se v noval krajiná m, které ozna il za lovce krajiny. Zmínil také, jak na svém putování po eských krajích narazil na kladné i záporné odezvy tohoto povolání mezi ve ejností. Krátké vypráv ní doplnil Moravec d evoryty. 3 Soukromá poz stalost Jind icha Moravce, ulo ena v eských Bud jovicích. 4 Státní oblastní archiv v Plzni, fond Alois Moravec , neuvedeno. 5 Bohumil Polan, Vnit ní postavení Aloise Moravce, Sborník grafické práce Hollar VII, , s Alois Moravec, Ro ní období, Praha Alois Moravec, Lov na krajinu, P íloha Sborníku grafické práce Hollar IX, sv. 4,

8 Druhý Moravc v samostatný literární text s názvem Po átky malí e vydal takté Hollar jako p ílohu tvrtého svazku sbor níku v roce Na trnácti stranách popisoval Moravec d tství chlapce Slávka, který rád maloval a jeho otec u itel - syn v talent velmi podporoval. P íb h velmi kopíroval ivot autora, ale nelze jej zcela ztoto nit s Aloisem Moravcem, proto e jak sám autor na konci p ipsal: Jestli se dozvím, e n kdo roztru uje, e ten Slávek mám být já, tak ho budu soudn stíhat. 9 Vypráv ní dokreslily velmi jemné autorovy litografie v hn dé barv. První monografie v novaná jiho eskému výtvarníkovi pochází z ruky Moravcova p ítele a kolegy Franti ka Viktora Mokrého. 10 Publikace Alois Moravec byla vydána jako desátý svazek knihovny Galerie v roce Mokrý v ní zmínil d tství um lce. S citem popsal krajinu, kde Moravec s rodinou il a vyr stal. Objasnil zde také zásluhy okolí na rozvoji um lcova talentu a jeho následné kolení. Hlavní ást knihy shrnula jeho dosavadní innost, kterou autor obohatil o adu soudobých kritik. Bohu el zde v ak uvedl pouze jméno autora t chto hodnotících statí. Úplné citování zdroje chybí, tak e dohledání je tém nemo né. Výtisk je dopln n adou reprodukcí, které ilustrují text a objevují se i na konci knihy v rozsáhlé obrazové p íloze. K edesátinám um lce sepsal Arsen Pohribný lánek 44 let grafické práce Aloise Moravce uve ejn ný v asopise Hollar v roce V n m sleduje, jak se jeho styl grafické tvorby vyvíjel od koly p es dv sv tové války a do edesátých let. Upozornil na to, e se Moravec stále dr el náklonnosti k venkovu, ím projevoval víru v ivot a zachovával si optimismus i v nep íznivých dobách. 12 Autor také poukázal na to, e se ji mezi mladými um lci nena el ani jeden pokra ovatel této generace, do které pat il Moravec a jeho spolu áci z Akademie výtvarných um ní v Praze. P t stran dokumentujících vývoj um lecké tvorby dokreslil Pohribný reprodukcemi Moravcových grafických list. 8 Alois Moravec, Po átky malí e, P íloha Sborníku grafické práce Hollar XII, sv. 4, Ibidem, s Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec, Praha Arsen Pohribný, 44 let grafické práce Aloise Moravce, Sborník grafické práce Hollar XXXI, sv. 1, 1960, s

9 K vý e zmín nému íslu revui Hollar vy la také p íloha Alois Moravec, Soupis grafických prací. 13 Arsen Pohribný si zde vyty il nesnadný úkol sepsat dosavadní grafickou innost um lce v pokud mo no vy erpávajícím seznamu, na kterém s ním Moravec spolupracoval. Soupis prací rozd lil Pohribný na ást grafiky, která je azena podle data vzniku. Druhý díl, ve kterém sepsal kni ní ilustrace, uspo ádal Pohribný podle nakladatel knih. Katalog opat il Moravec svým doslovem, ve kterém vysv tlil, e asové za azení bylo velmi náro né a ob as i nemo né. 14 Proto z d vod v t í p ehlednosti adil obsa ená díla podle nakladatelství a nikoliv chronologicky, jak bývá obvyklé. V doprovodném textu Pohribný ve stru nosti shrnul profesní ivot Aloise Moravce od d tství a do dosp losti. Katalog doplnily Moravcovy d evoryty s typickými nám ty lidí p i práci a v sepjetí s krajinou. Z tohoto vý e zmín ného soupisu o ty i roky pozd ji erpala Eva Bu gová pro druhé monografické dílo. Publikace s názvem Ilustrátor Alois Moravec vy la v roce Eva Bu gová pojala um lce z pohledu jeho ilustrátorské innosti, která byla velmi rozsáhlá. Záznam ivota Aloise Moravce zapo ala p íchodem do Prahy v roce 1913, kdy nastoupil na Um leckopr myslovou kolu. Vykreslila zde vývoj kolení a p sobení jednotlivých profesor na Moravc v pozd j í styl. Hlavní ást knihy v novala autorka shrnutí práce na výtvarných doprovodech knih od jeho prvotiny v roce 1916 a do roku vydání publikace. Kniha v ak nevytvá í soupis d l, ale postihuje vývoj zm n v pojetí kni ního doprovodu skrze pr ez st ejními p íklady ilustrací. Detailn popsala vzhled vyobrazení a také pou itou techniku, jejím prost ednictvím Moravec dosahoval po adovaného výrazu. Text doplnily t i p vodní d evoryty a reprodukce d l. Na konci doplnila autorka bibliografii, která vy la ze soupisu bibliografie podle nakladatelství uve ejn ného v asopise Hollar v roce 1960, o dal í tituly. 12 Ibidem, s Arsen Pohribný, Alois Moravec, Soupis grafických prací, P íloha Sborníku grafického um ní Hollar XXXI, Praha Ibidem, s Eva Bu gová, Ilustrátor Alois Moravec, Praha

10 Tvorbou akademického malí e Aloise Moravce se ve své diplomové práci Obrazová tvorba Aloise Moravce v mezivále ném období zabývala Jana Kladivová. 16 Napsala ji v roce 1979 na Karlov univerzit v Praze. Kladivová se ve své práci v novala p edev ím období dvacátých a t icátých let 20. století. Pro Moravce znamenaly tyto roky za átek kariéry výtvarníka. Autorka postihla ve t ech kapitolách první t etinu um lcova ivota. Nejd íve nastínila pom ry ve vývoji eského výtvarného um ní v první tvrtin minulého století. Postihla souboj na domácí výtvarné scén mezi eskou tradicí a západními vlivy p icházejícími p edev ím z Francie. Dále na vybraných p íkladech Moravcových obraz ukázala sm r, kterým se um lec ve své práci ubíral. Kladivová také v d jinných souvislostech objasnila, z jakého d vodu a kdy si autor vybíral tématiku krajinou nebo sociální, co p edstavovalo dva hlavní proudy jeho tvorby. V diplomové práci dosp la Jana Kladivová k záv ru, e Moravcovu tvorbu nelze rozd lit do tematických okruh nebo stylov. Podle dobové kritiky v novinách a asopisech vydedukovala, e byl hodnocen kladn p edev ím díky vztahu lov ka k p írod a lásce k ní. Sama autorka v jeho tvorb ocenila, e dokázal skloubit krajinnou a sociální tématiku. Text doplnila o katalog obraz, které uvedla jako p íklady ve své diplomové práci, p ehledem autorových výstav s po tem vystavených d l a soupisem základních biografických dat um lce. Mimo to vytvo ila seznam výtvarných cen a vyznamenání, které Moravec získal, a shrnula zahrani ní cesty, které podniknul ve zkoumaném období. Práce Kladivové se zna n zakládá na Moravcov monografii od Mokrého, kterou kopíruje i asové vymezení. Zcela zde chybí obrazová p íloha popisovaných obraz. Diplomová práce Obrazová tvorba Aloise Moravce v mezivále ném období se stala výchozím zdrojem pro sta Kladivové uve ejn nou ve Sborníku vlastiv dných prací o umav, který vydalo m sto Ka perské Hory k svému 650. výro í v roce 16 Jana Kladivová, Obrazová tvorba Aloise Moravce v mezivále ném období (diplomová práce), Katedra d jin um ní a estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

11 lánek, který autorka nazvala Ko eny tvorby akademického malí e Aloise Moravce, v ak nep inesl dle mého názoru ádné nové objevy i záv ry. Jde pouze o zkrácenou verzi její diplomové práce ur enou pro ir í ve ejnost. O výstavní innosti um lce a áste n i jeho ivot pojednala ada katalog výstav. 18 Úvodní slova v t inou psali Moravcovi p átelé a známí, kte í se pohybovali v jeho okruhu, tvo ili s ním nebo sdíleli stejnou náklonnost k ji ním echám. Mezi nimi se asto objevovalo jméno básníka Ladislava Stehlíka, kritika Bohumila Polana a výtvarníka Karla tiky, jejich texty se neust ále s malými obm nami opakují. Naposledy se k tvorb Aloise Moravce vyjad ovaly novinové lánky Jaroslava Riedla, který intenzivn p ipomínal um lecký p ínos akademického malí e ve dnech výro í jeho narození i úmrtí. Uve ejn né informace ale ji nep iná ely nic nového. 19 Druhým subjektem, kterým jsem se více zabývala ve své práci, je regionální spolek Sdru ení jiho eských výtvarník v eských Bud jovicích. Základem pro zpracování spolku se mi stal fond Sdru ení jiho eských výtvarník (dále SJV), který je ulo en ve Státním oblastním archivu v T eboni (dále SOA T ebo ). 20 Fond uspo ádala Dana Hubená a inventá sepsal Old ich eda. Materiály pochází z let 17 Jana Kladivová, Ko eny tvorby akademického malí e Aloise Moravce, Sborník vlastiv dných prací o umav k 650. výro í m sta Ka perské Hory, Ka perské Hory 1980, s Ladislav Stehlík, Lidé a práce v obrazech akad. Malí e a grafika Aloise Moravce (kat. výst.), Salon výtvarné dílo v Praze Jan Lori, Alois Moravec, souborná výstava p vodní grafiky (kat. výst.), Sí Hollar Praha Karel tika, Alois Moravec (kat. výst.), Výstavní sí Melantrich v Praze Karel tika, Alois Moravec soubor grafiky k edesátinám (kat. výst.), Výstavní sí Hollar v Praze Ladislav Stehlík, Alois Moravec, nositel vyznamenání za vynikající práci (kat. výst.), Vlastiv dné muzeum ve Strakonicích Ladislav Stehlík, Alois Moravec, Pátá výstava prací ze umavy a Po umaví (kat. výst.), umavské muzeum Ka perské Hory Ladislav Stehlík, Alois Moravec (kat. výst.), Okresní vlastiv dné muzeum ve á e nad Sázavou Alois Moravec, grafické dílo (kat. výst.), Sál zámku v Krom í i Vladimír e ucha, Alois Moravec, grafické dílo (kat. výst.), Východo eská galerie v Pardubicích Alois Moravec: Obrazy z Hora ovicka (kat. výst.), M stské muzeum v Hora ovicích Ladislav Stehlík, Zaslou ilý um lec Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Okresní muzeum v Písku Zaslou ilý um lec Alois Moravec, nositel vyznamenání za vynikající práci, umavské Motivy (kat. výst.), Muzeum umavy Ka perské Hory Bohumil Paclík, Alois Moravec (kat. výst.), Husine Blanka Stehlíková Ladislav Stehlík, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Galerie Václava pály v Praze Blanka Stehlíková, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou (rok neuveden). Bo ivoj Lauda, Zaslou ilý um lec Alois Moravec, obrazy a grafiky (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou Jaroslav Riedl, Pootavská malí ská ko ist, eskobud jovické listy, Jaroslav Riedel, Malí prozá ený sluncem i duchem, eskobud jovické listy, , s. 5. Jaroslav Riedl, Moravcovo malí ské dílo, Ned lní kanape,. 13, sobotní p íloha jiho eských Deník Bohemia, , s Státní oblastní archiv T ebo (dále SOA T ebo ), fond Sdru ení jiho eských výtvarník (dále SJV) v eských Bud jovicích , Invetá ev

12 1925 a 1950, kdy regionální spolek p sobil. Poté co sdru ení ukon ilo svou innosti, odkázalo ve kerou dokumentaci archivu, díky emu je dnes fond velmi obsáhlý. Mezi dokumenty se nachází p ihlá ky len, výstavní katal ogy, pozvánky na výstavy, výst i ky ohlas z dobového tisku, ale i ú etní doklady a dal í listiny spojené s inností sdru ení. Samo Sdru ení jiho eských výtvarník vydávalo jednou ro n v letech 1934 a 1941 sv j Sborník výtvarného um ní Práce. 21 Po p tileté odmlce vy lo poslední íslo Sborníku Práce SJV, Um ní ji ních ech za roky Ro enky informovaly o prob hlých i plánovaných výstavách, uve ej ovaly um lecké stat svých len, p ipomínaly výro í narození i úmrtí len a významných osobností výtvarné scény. Na konci ka dého ísla bylo shrnuto, co projednala valná hromada spolku. Textovou slo ku doplnila ada reprodukcí výtvar ných d l len SJV. Nejnov ji se Sdru ení jiho eských výtvarník v noval Old ich Nesvadba ve své diplomové práci s názvem Sdru ení jiho eských výtvarník v eských Bud jovicích , kterou napsal b hem svého studia na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích v roce Old ich Nesvadba zprost edkoval pohled na spolek p edev ím z historického hlediska. Uvedl historii vzniku a zalo ení SJV, organiza ní strukturu, výstavní a publika ní innost spolku. V medailoncích p ipomn l n které vybrané leny organizace a také legioná e v adách SJV. Ve své práci se zam il spí e na d jinné souvislosti spolku a jeho osobností ne na výtvarnou stránku. 21 Karel Chochola (red.), Práce: sborník výtvarného um ní, eské Bud jovice, est ísel sborníku z let a dále Ji í M. Linhart (red.), Um ní ji ních ech , Sborník Práce SJV, eské Bud jovice Old ich Nesvadba, Sdru ení jiho eských výtvarník v eských Bud jovicích (diplomová práce), Historický ústav Filozofické fakulty Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích, eské Bud jovice

13 3. ivot Aloise Moravce Jiho eská obec Malé Chy ky 23 severn od Milevska le í v oblasti nazývané eská Sibi. Zde v kopcovité, drsné krajin skoro sedm set metr nad mo em dne 5. ledna 1899 p i el na sv t malí a grafik Alois Moravec [1]. Chlapec se narodil do u itelské rodiny jako první syn Josefa Mor avce a jeho man elky Ane ky [2]. Malí ova matka Ane ka Moravcová, rozená mídová se narodila v okresu Písek v obci Dmý tice dne 21. ledna Byla enou v domácnosti. Josef Moravec se narodil 23. b ezna 1849 v Borku v okresu Plze. Alois v otec studoval polytechniku a architekturu v Praze, ale nemohl ji dokon it pro smrt rodi. 25 Za al p sobit jako u itel na kolách po ji ních echách Jistebnice, Chy ky, St elské Ho tice. Mimo vyu ování ve kolách si p ivyd lával také jako portrétista. Rod Moravc p vodn pochází z obce e ovice u Nepomuka, kde byl jedním ze starých usedlých selských rod. 26 První záznam o Moravcích v místní kronice vznikl ji 5. listopadu Z této doby jsou zapsáni v dom íslo popisné 11. Alois Moravec byl prvorozené dít a m l ty i mlad í sourozence. Sestra Marie 28 se narodila druhá, ale nedo ila se ani jednoho roku. Dal í sestra Ane ka 29 se provdala za ing. Ji ího Krechlera do Prahy a m la s ním dv d ti - Ji inu a Jind icha. Bratr Vojt ch 30 se kolil jako ák u profesora Josefa Go ára 31 a stal se akademickým 23 Dne ní název obce - Chy ky. Moravec se stal jejím estným ob anem. 24 Rodný list Aloise Moravce, ulo en na matrice Obecního ú adu v Chy kách, opis p evzat z projektu Osobnosti Chy ecka ák Z Chy ky 2008, vyhledáno dne 11. zá í Ladislav Stehlík, Alois Moravec, Nositel vyznamenání Za vynikající práci (kat. výst.), Vlastiv dné muzeum v Strakonicích 1964, s Kronika. 1 e ovické rody , V roce 1953 kroniká Augustin Moravec vytvo il opisy z Archivu zem eské a sepsal rodopisy jednotlivých e ovických rod od roku 1654 do roku 1954., vyhledáno dne 11. zá í Opis ásti kroniky v nující se rodu Moravc z Kroniky. 1 e ovické rody , kterou v roce 1953 vytvo il kroniká Augustin Moravec opisy z Archivu zem eské a sepsal rodopisy jednotlivých e ovických rod od roku 1654 do roku Opis ulo en v soukromé poz stalosti Jind icha Moravce v eských Bud jovicích. 28 Ibidem. ( v Chy kách v Chy kách) 29 Ibidem. ( v Chy kách - nezji t no) 30 Ibidem. ( v Chy kách - nezji t no) 31 Jind ich Bo ecký, Josef Go ár, Otakar Novotný, Praha Zden k Luke, Josef Go ár, Praha (R ), Rostislav vácha, Josef Go ár, in: And la Horová (ed.), Nová encyklopedie eského výtvarného um ní, A-M, Praha 1995, s

14 architektem. O enil se s Bed i kou Zimovou a m l s ní syna Ale e. il v Praze Dejvicích a asto se s bratrem Aloisem nav t voval. Poslední z d tí byl Josef 32, který studoval Reálnou kolu ve Strakonicích, poté pokra oval na U itelském ústavu v Praze. Nakonec nastoupi l jako u itel v B ezn u Loun. Rodina Moravcova ila v Chy kách v p ízemí jednoposcho ového domu ísla popisného 22 [3]. P vodn d m pat il idovské rodin Oppenheimer. 33 V Chy kách byli Moravcovi a do roku 1908, kdy se p est hovali do St elských Ho tic u Hora ovic za novým pracovním místem Josefa Moravce. Oproti p edchozímu chudému a nehostinnému kraji bylo okolí St elských Ho tic pro malého Aloise rájem. P edev ím eka Otava poskytoval a nové zajímavosti a zá itky pro devítiletého chlapce koupání, chasníky plavící kon nave er, v zim eku plnou ledových ker. 34 Povodí eky Otavy se stalo malí ovou velkou láskou a doménou hned od samého po átku. Samotná ves St elské Ho tice le ela na pom rn frekventované cest a díky zámku s parkem budila dojem m ste ka. Talent zd dil Alois Moravec po svém otci Josefovi, ten také ji jako ák Reálné koly v Rokycanech vynikal jako skv lý kreslí. P esto e nemohl po smrti svých rodi dostudovat, nevzdal se svého nadání. Dokonce se kreslením portrét p ivyd lával a jen litoval, e se sám nemohl vy kolit a v novat se um ní. I tak to byl lov k velmi vzd laný se irokým rozhledem. Proto u svého syna jeho talent v emo n podporoval a rozvíjel. 35 Alois Moravec se vzd lával nejprve v letech na Obecné kole ve St elských Ho ticích, poté p e el na M anskou kolu do Hora ovic. Zde u il vynikající u itel kreslení Ladislav Novotný, který p edával ák m nejen výborné 32 Opis (pozn. 27) - ( v Kozlov v Lounech na zápal mozkových blan) 33 Augustin Jarolímek, Chý ecko v historii více jak osmi století, Chy ky 2009, s Po roce 1918 tento d m koupil u itel Tomá ek, a proto se mu za alo íkat Tomá kovna. Do dne ních dn se bohu el nezachoval, proto e jej po p íchodu komunismu dalo zbo it Jednotné zem d lské dru stvo. 34 Ladislav Stehlík, Alois Moravec (pozn. 25), s Bo ivoj Lauda, Zaslou ilý um lec Alois Moravec, obrazy a grafika (kat. výst.), M stské muzeum v Milevsku Krom svého syna se také zaslou il o to, e p esv d il rodi e Richarda Laudy, aby souhlasili se studiem svého syna na pra ské malí ské akademii u profesora Maxmiliána Pirnera. Vladimír Havel, Od kupectví k palet, Blatná, rok neuveden, s

15 kreslí ské základy a pohotovost, ale také lásku k um ní. 36 Z roku 1909 se dochovaly první ná rtky nadaného koláka. Ukazují na velkou spontánnost, kreslí skou pohotovost a smysl pro barevnou harmonii. Díky v em p íznivým vliv m slo il p ijímací zkou ku na Um leckopr myslové kole v Praze. Mladík dokonce usp l v konkurenci uchaze, z nich n kte í vy li Bohá ovu moderní um leckou kolu malí ství v Praze 37 nebo Soukromou výtvarnou kolu Karla Reisnera v Praze. 38 Do Prahy p i el mladý Alois Moravec poprvé v roce 1913 jako trnáctiletý práv v den poh bu svého vel kého um leckého vzoru Mikolá e Al e. 39 Na Um leckopr myslové kole v Praze studoval nejd íve ve v eobecném odd lení u profesora Emanuela Dít te 40 a Arno ta Hofbauera 41, u kterých b hem povinných dvou let získal základy kresby a malby. 42 Následn p e el do ateliéru mladého profesora Franti ka Kysely 43, který rozvíjel kreslí skou tradici pod vlivem Mikolá e Al e. M l také vliv na orientaci svého áka sm rem ke grafickým disciplínám, které Moravec vyu il p edev ím v kni ních ilustracích. Je t na kole ve svých sedmnácti letech za al pracovat na grafických úpravách knih. Jeho první ilustrovaná kniha O vysvobození prince Jirky od Antonína Sovy vy la v nakladatelství Hejdy a Tu ka v roce V tém e roce se objevila v nakladatelství Franti ka Topi e i dal í kniha s jeho ilustracemi eské pohádky o Kristu Pánu od Karla Václava Raise. 45 Oba po iny velmi kladn p ijala kritika i nakladatelé, tak e se mu následn zakázky jen hrnuly. Více k jeho prvním ilustracím a dal ímu po ínání se v nuji v kapitole Ilustrátorská innost. 36 Ladislav Stehlík, Alois Moravec (pozn. 25), s U ili na ni brat i Bohá ové, Alois, Josef a Maxmilián. - (AP) Alena Pomajzlová, Bohá brat i, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Eva Bu gová (pozn. 15), s Ibidem. 40 Emanuel Dít, ml. (1862 Praha 1944 Praha), profesor figurální kresby a malby na UPRUM v Praze v letech (AKo) Adriana Ko ísková, Emanuel Dít ml., in: And la Horová (ed.), A- M (pozn. 31), s Arno t Hofbauer ( Praha Praha) - (TV) Tomá Vl ek, Arno t Hofbauer, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s Franti ek Kysela ( Kou im Praha) - Emanuel Poche Sylva Mare ová, Franti ek Kysela, Praha (JL) Jaroslava Lencová, Franti ek Kysela, in: And la Horová (ed.), A- M (pozn. 31), s Antonín Sova, O vysvobození prince Jirky, Praha

16 V roce 1916 p e el na Akademii výtvarných um ní v Praze do grafické speciálky profesora Maxe vabinského, kam se dostal ji bez p ijímacích zkou ek. 46 Stejn jako ada dal ích student nav tívil Alois Moravec soukromý ateliér vabinského ve Lvovské ulici a ukázal mu své práce, díky nim byl p ijat na Akademii. 47 Profesor m l velké nároky na své áky a neakceptoval lajdáctví a bohémství. Dokázal v ak na druhou stranu ocenit snahu a píli. Alois Moravec nem l s morálkou problémy. Nadále tedy pod vedením nového profesora rozvíjel al ovskou tradici a výtvarné znalosti, které získal ji v p edchozích letech u profesora Kysely. Na akademii se ve t íd specializované na grafiku kolil osm semestr a do roku B hem svého studia jej profesor vabinský hodnotil známkou velmi dobrý. 48 Mezi jeho spolu áky pat il nap íklad Vlastimil Rada 49, Vojt ch Sedlá ek 50, Jan Rambousek 51, Karel tika 52 nebo Jan Slaví ek 53, syn známého malí e Antonína Slaví ka 54. Jan Rambousek na n j zavzpomínal v lánku o t íd profesora vabinského pro asopis Hollar slovy: V koutku sed l malý, vrto ivý neposeda Moravec, jedna z posledních nad jí koly Karel Václav Raisner, eské pohádky o Kristu Pánu, Praha Eva Bu gová (pozn. 15), s Jo ka Dvo á ek, Malí domoviny, Signál 1978, s Jan Rambousek, O grafické speciálce profesora Maxe vabinského, Sborník grafických práce Hollar, ,. 4, s Archiv Akademie výtvarných um ní v Praze, Katalogy grafické koly prof. Maxe vabinského , ulo eno na Akademii výtvarných um ní v Praze, neuvedeno. 49 Vlastimil Rada (1895 eské Bud jovice 1962 Praha), na AVU v Praze ( Jan Kv t: Vlastimil Rada: Malí a ilustrátor, Praha Vlastimil Rada: , Praha (JB) Jana Brabcová, Vlastimil Rada, in: And la Horová (ed.), Nová encyklopedie eského výtvarného um ní, N-, Praha 1995, s Vojt ch Sedlá ek (1892 Lib any 1973 Praha), na AVU v Praze ( ) - Václav Vilém t ch, Vojt ch Sedlá ek, Praha Vlastimil Kv tenský, Vojt ch Sedlá ek, Hradec Králové (SM) Simona Mayerová, Vojt ch Sedlá ek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jan Rambousek (1895 Praha 1976 Praha), na AVU v Praze ( ) - Ji í Hlu i ka, Jan Rambousek, Praha (JW) Jana Wittlichová, Jan Rambousek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Karel tika (1898 Praha 1975 Praha), na AVU v Praze ( ) - (LH) Lubomír Hlavi ka, Karel tika, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jan Slaví ek (1900 Praha 1970 Praha), syn Antonína Slaví ka, na AVU v Praze ( ) - Lubo Hlavá ek, Jan Slaví ek, Praha (DKr) Daniela Kramerová, Jan Slaví ek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Antonín Slaví ek ( Praha Praha) - Roman Prahl, Antonín Slaví ek: , Praha Jan Marius Tome, Antonín Slaví ek, Praha (MHl) Miroslava Hlavá ková, Antonín Slaví ek, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jan Rambousek (pozn. 47), s

17 Spolu se svými spolu áky ze vabinského t ídy Vlastimilem Radou, Vojt chem Sedlá kem a Janem Rambouskem vstoupil Alois Moravec do Výtvarného odboru Um lecké besedy 56 v Praze v roce Uvnit Um lecké besedy tak vzniklo seskupení um lc nazývané domovinné k ídlo, které získalo význam ve vývoji novodobého eského malí ství. 57 V této dob vládl dialog mezi star í a novou nastupující generací um lc, ale i vým na názor mezi jednotlivci. Jedni se p iklán li k západním vzor m p edev ím francouzským. Naproti tomu si Alois Moravec spolu se svými druhy vybrali druhou skupinu, která se p imykala k národnímu d dictví. Mezi jejich vzory m eme po ítat hlavn Mikolá e Al e 58, ale i Antonína Slaví ka a Jana Preislera 59. K vývoji ve sv t pak p istupovali opatrn a p ijímali jen málo z nových um leckých forem. Hlavní p ínos domovinného k ídla je datován po první sv tové válce, kdy Moravec spole n s Vlastimilem Radou, Vojt chem Sedlá kem, Janem Rambouskem, Jaroslavem Jare em 60, Gustou Nekolovou 61, Václavem Rabasem a Bohumilem Ullrychem 62 ve své tvorb vyjád ili sv j postoj k sociálnímu a venkovskému realismu. P iná eli nový pohled na eskou krajinu, která byla zbavena romantické malebnosti a symbolismu. Konec války potom vedl domovinné k ídlo k um leckým projev m s pozorností zam enou na sociální témata. Hlavním tématem ve dvacátých letech 20. století se jim stala eská krajina a sepjetí venkovského lov ka s ní. Um lci cht li dosáhnout sv tovosti jinými prost edky ne 56 (JB) Jana Brabcová, Um lecká beseda, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Bohumil Polan (pozn. 5), s Blanka Stehlíková, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou nedatováno. 58 Mikolá Ale ( Mirotice Praha) malí, kreslí, ilustrátor, dekoratér - Lubo Hlavá ek, Mikolá Ale, Praha Ji í Kotalík, Mikolá Ale : (kat. výst.), Jízdárna Pra ského hradu v Praze Roman Prahl, Mikolá Ale, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Jan Preisler ( Popovice Praha) - Ji í Kotalík, Jan Preisler, Praha Petr Wittlich, Jan Preisler, , Praha (EP-DKr) Eva Petrová - Daniela Kramerová, Jan Preisler, in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s Jaroslav Jare ( Kutná Hora Praha) - Redakce, Jaroslav Jare, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Gusta (Augusta) Neklová-Jare ová ( Jablonné u Nevelkova Kutná Hora) - (JK) Ji í Kohoutek, Gusta (Augusta) Neklová-Jare ová, in: And la Horová (ed.), Nová encyklopedie eského výtvarného um ní, Dodatky, Praha 2004, s Bohumil Ullrych ( Velký Bor Praha) - Franti ek Viktor Mokrý, Bohumil Ullrych, Praha

18 pouhým následováním forem Pa í ské koly. 63 Alois Moravec se ú astnil v ech lenských výstav Výtvarného odboru Um lecké besedy a do roku Besední sborník ivot tém v ka dém ísle uve ej oval reprodukce jeho výtvarných d l. Vedle Výtvarného odboru Um lecké besedy se Alois Moravec stal od roku 1919 ádným lenem Spolku eských um lc grafik Hollar (dále S UG Hollar). 64 Ji jako ák Akademie výtvarných um ní v Praze na doporu ení profesora Maxe vabinského posílal spolu s Vojt chem Sedlá kem své grafické listy do Hollaru. 65 Po ádném p ijetí se hned od po átku velmi aktivn podílel na výstavní innosti a to jak na domácích tak i zahrani ních výstavách nap íklad i v Tokiu, Pa í i nebo Londýn. Sborník grafického um ní Hollar, který vycházel jednou za tvrt roku, pravideln p iná el svým tená m ukázky t chto vystavených d l v podob reprodukcí. 63 Blanka Stehlíková, Alois Moravec, Výb r z díla (kat. výst.), Al ova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou. 64 K zalo ení Sdru ení eských um lc grafik Hollar (zkratka S UG Hollar) do lo roku 1917, t sn p ed vznikem eskoslovenské republiky díky dv ma výtvarným um lc m, Tavíkovi Franti ku imonovi a Maxi vabinskému. Spole n tito grafici stanuli ve vedení p vodní organizace, která ítala patnáct len. Mezi první leny pat il nap íklad Franti ek Bílek, Vratislav Hugo Brunner, Bohumír Jaron k, Zden k Kratochvíl, Franti ek Kysela, Jan Kon pek, Karel Vik a dal í. Do názvu si spolek vybral jméno významného eského barokního rytce a kreslí e Václava Hollara. Jedním z hlavních úkol sdru ení se stala propagace národní grafické tvorby. Do doby zalo ení Hollara bylo známo pouze pár autor. Poté se do pov domí celého sv ta dostalo eské a eskoslovenské grafické um ní. Díky Hollaru získalo mnoho grafik lep í podmínky pro uplatn ní své práce a mo nost vystavovat na výstavách tuzemských i zahrani ních. Vedle lenských výstav Hollar, které se organizovaly pravideln, se konala ada samostatných výstav v novaných kresb, grafice a kni ní innosti. Po ádání výstav sdru ením Hollar se zam ovalo i na zahrani í. První mezinárodní výstava se konala v Jugoslávii, po ní následovala Francie, Belgie, Holandsko, Finsko, Estonsko, dvakrát za sebou Spojené státy americké a poté Londýn a dal í m sta v Anglii. V anglickém prost edí pak byl Hollar nejvý e ohodnocen a kritika obdivovala úrove grafické práce len. V echách pak Sdru ení eských um lc grafik seznamovalo diváky s francouzskou grafickou tvorbou, ruskou kni ní i volnou grafikou i soubory holandské, dánské a polské grafiky. Od roku 1923 za al Hollar vydávat sv j vlastní asopis s názvem Hollar, který byl od po átku um leckou revue sv tové úrovn. Nejv t í podíl na tom m l vedoucí redaktor Jan Rambousek díky svým organiza ním schopnostem. Po p ti ro nících jej vyst ídal iniciátor kulturních akcí Hollara a hlava spolkového ivota Artur Novák, který asopis vedl dal ích patnáct ro ník. Sborník grafické práce Hollar p iná el lánky o vývoji v grafické tvorb. Shrnoval celo ivotní um leckou práci autor jak tuzemských (Alois Moravec, Vojt ch Sedlá ek) tak zahrani ních (Francisco Goya a Honore Daumier). Mimo to p ipomínal výro í narození, kulatin a smrti významných osobností. Uvád l také soupis um leckých výstav u nás i v cizin. Objevovali se v n m i recenze a upomínky na nov vydané knihy, asopisy a dal í tisky. Po et len spolku Hollar se s ka dou dal í výstavou zvy oval a ustálil na ísle, které se udr elo a do osvobození v roce Mezi nov p íchozími leny se asto objevovali áci profesora Maxe vabinského, který od roku 1910 vedl speciální ateliér grafiky na Akademii výtvarných um ní. Jeho áky byli nap íklad Jan Rambousek, Vojt ch Sedlá ek, Alois Moravec, Vlastimil Rada. Franti ek Dvo ák, P l století eské grafiky, S UG Hollar , Praha (JM) Jind ich Machalický, Hollar, S UG Hollar, Sdru ení eských výtvarných um lc grafik Hollar, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s (JM) Jind ich Machalický, Hollar, Sborník grafické práce Hollar, in: Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s

19 B hem let strávených ve spolku Hollar se soust edil p edev ím na svou výtvarnou tvorbu a do administrativních a organiza ních inností samotného sdr u ení p íli nezasahoval, jak dokládají Zprávy o innosti S UG Hollar uvád né v tvrtletníku Hollar. 66 Moravec zastával pouze men í a okrajové funkce. N kolikrát jej jmenovali na valné hromad do výstavní poroty spolu s dal ími leny spolku. 67 Jindy jej zas nap íklad vyslali jako zástupce Hollaru na poh ební ob ad zesnulého Franti ka Bílka do jeho jiho eského rodi t Chýnova. 68 Roku 1923 ode el za svou enou Al b tou rozenou Petrovou do Plzn, 69 kde se um lecká atmosféra rozvíjela pomaleji. Z tohoto d vodu se také ihned stal v d í osobností Sdru ení západo eských výtvarných um lc. 70 lenem spolku byl a do roku Pr myslové m sto s periférií plnou továren p inutilo Moravce uchopit nový tematický proud v jeho tvorb sociální nám ty z m stského prost edí. P edev ím pracoval v plze ském podniku kodovky. V novém prost edí si ale um lec p es v echno ponechal sv j osobitý styl. Komponoval grafické soubory lept, suchých jehel s názvy jako Ro ní období, Z kdy ského Po umaví a Plze. Mimo to i navrhnul scénické výpravy pro operu Dalibor od Bed icha Smetany [4,5] a pro hru Franka Wedekinda Procitnutí jara v m stském plze ském divadle. 71 Moravec zde získal nové p átele nap íklad profesora Josefa Skupu 72, rodáka ze Strakonic, malí e Augustina N mejce 73 a také legendár ního divadelníka Vendelína Budila Bohumil Paclík, Alois Moravec (kat. výst.), Prachatice Zprávy o innosti S UG Hollar, Sborník grafické práce Hollar I-XXXV, Arthur Novák, Zprávy o innosti S UG Hollar v roce 1941, Sborník grafické práce Hollar XIIX, sv. 2, 1942, s Arthur Novák, Zprávy o innosti S UG Hollar v roce 1941, Sborník grafické práce Holar XIIX, sv. 3, 1942, s Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s. 16. Opis ásti kroniky v nující se rodu Moravc z Kroniky. 1, (pozn. 27). 70 Petr Jindra, Um ní eského západu, Sdru ení západo eských výtvarných um lc v Plzni , Plze Soubor návrh kostým pro operu Dalibor od Bed icha Smetany, ulo eno v archivu Západo eského muzea v Plzni. - Franti ek Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s Jaroslav Riedl, Malí prozá ený sluncem i duchem, eskobud jovické listy, pátek 7. b ezna 1997, s Josef Skupa ( Strakonice Praha) loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro m stské divadlo v Plzni navrhoval nap íklad kulisy. Pavel Grym, Spejbl a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu, symfonie jednoho ivota, ár nad Sázavou (AKo) Adriana Ko isková-primusová, Augustin N mejc ( Nepomuk Plze ), in: And la Horová (ed.), N- (pozn. 49), s

20 V letech pro svou ob ivu p ijal práci na ivnostenských kolách jako odborný u itel. Nejd íve u il v Plzni nap íklad na Odborné kole typografické a poté také v Praze, kam se roku 1926 p est hoval nadobro. Usadil se p ímo v centru hlavního m sta. Z jeho bytu a zárove ateliéru v nejvy ím pat e domu ísla popisného 21 na Národní t íd m l nádherný výhled na panorama Hrad an. Po roce 1936 do roku 1950 vystavoval se Sdru ením jiho eských výtvarník, kde spolu se svými kolegy a kamarády Bohumilem Ullrychem a Franti kem Viktorem Mokrým 75 vytvo ili jakési pra ské k ídlo. 76 Sdru ení se podrobn v nuji v samostatné 4. kapitole. Jednalo se ve své dob o velmi významný, regionální, výtvarn zam ený spolek, který se na rozdíl od ostatních stal progresivní um leckou organizací a v dob fa istického ohro ení republiky m l podstatnou kulturn výchovnou funkci. 77 Alois Moravec asto cestoval do ciziny a to jak na ka doro ní letní pobyty, tak po sv tových galeriích. Víde nav tívil v letech 1918 a 1922, Berlín a Drá any v letech 1919 a 1930, Mnichov v roce 1920, Pa í v letech 1924, 1925 a 1930, Belgii, Holandsko a Londýn v roce Zahrani ní cesty dokumentoval skicami a následn i grafickými listy, ale nikdy nevytvo il více ne pár d l jako milou vzpomínku. Talent malí e nepot eboval exotické kraje i naaran ovaná záti í, spokojil se s eskou venkovskou krajinou. P esto e il v Praze ve st edu m sta a ze svého ateliéru m l nádherný výhled na Pra ský hrad s letohrádkem královny Anny a Pet ínem, málo kdy se uchýlil k tomu, aby m stské prost edí ztvárnil. Ve své tvorb z stal v rný eské krajin a místním obyvatel m. 74 Vendelín Budil ( Praha Plze ) editel M stského divadla v Plzni v letech 1889 a 1891, poté 1895 a 1900 a nakonec v letech 1902 a Olga Spálová, Sága rodu Budilova: sto let eského divadla na jevi ti i v zákulisí, Praha Franti ek Viktor Mokrý ( Praha Praha) Josef Richard Marek, Franti ek Viktor Mokrý, Praha (AKa) Alena Kav áková, Franti ek Viktor Mokrý, in: And la Horová (ed.), A-M (pozn. 31), s Jaroslav Riedl (pozn. 71), s Bo ivoj Lauda (pozn. 35). 78 Franti k Viktor Mokrý, Alois Moravec (pozn. 10), s

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Univerzita Pardubice Fakulta filozofická e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Jaroslava Patermanová Bakalá ská práce 2011 Prohla uji: Tuto práci jsem

Více

Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., 19.8. Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky. 4. 9. Rybá ské závody. 11. 9. Posvícenský nohejbal

Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., 19.8. Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky. 4. 9. Rybá ské závody. 11. 9. Posvícenský nohejbal Ro ník VIII íslo 2 www.kostenice.xf.cz duben - erven 2010 Podzimní akce Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky 4. 9. Rybá ské závody 11. 9. Posvícenský nohejbal Výlet s Jitkou. (více str. 4) Prázdninové

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Miroslav ehák Bakalá ská práce 2011 Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré prameny,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

Historie textilního tisku, Tiba a.s.-vlastiv dné tení

Historie textilního tisku, Tiba a.s.-vlastiv dné tení stát, ale také na úrovni region, což se u nás v echách (nebo chcete-li v esku ) rovná kraj m. Proces decentralizace by pokra oval ve zrušení okres v esku (chcete-li echách), do konce roku 2002. Poté by

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

COM MUNIO Laienforum 2007 2007

COM MUNIO Laienforum 2007 2007 COM MUNIO Laienforum 2007 2007 ...nech sv j dar p ed oltá em a jdi se nejprve smí it se svým bratrem... ( Mt 5, 24a) slovo na cestu Milé sestry a milí brat i, jsou slova, která jako by asem ztratila sv

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Na vydání almanachu se podíleli:

Na vydání almanachu se podíleli: Na vydání almanachu se podíleli: Bek Jaroslav, ornej Pavel, Dlouhý Miroslav, Duánek Karel, Hanzlík Karel, Hlavá ek Even, Holub Ji í, Hromádka Tomá, Hujer Ji í, Indra Zden k, Jaro Frantiek, Jur ková Marie,

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

Pak odtržení Slovenska, nacistická okupace ech, Druhá sv tová válka a op t zav ené hranice.

Pak odtržení Slovenska, nacistická okupace ech, Druhá sv tová válka a op t zav ené hranice. Z historie eského horolezectví Níže uvedený lánek p ipravil pro webové stránky HS v roce 2007, ke 111. výro í eského horolezectví, Vladimír Chroust Procházka ml. ze zápisk svého otce, poprvé áste publikovaných

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra eského jazyka a literatury LENKA VACKOVÁ III. ro ník - prezen ní studium Obor: eský jazyk a výchova ke zdraví se zam ením na vzd lávání Jazykové

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více