S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec"

Transkript

1 Občianské združenie SOLAR Hvezdáreň Senec Dlhá 24/F, Senec S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec Tento návrh stanov občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec bol schválený na zasadnutí valného zhromaždenia tohto občianskeho združenia, ktoré sa konalo dňa v Senci.

2 Článok 1 Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia je SOLAR Hvezáreň Senec. 2. Sídlom združenia je: Dlhá 24/F, Senec Článok 2 Cieľ a činnosť 1. Cieľom združenia SOLAR Hvezáreň Senec je príprava, koordinácia, realizácia a propagácia astronomických pozorovaní Slnka respektíve objektov slnečnej sústavy medzi mládežou a neodbornou verejnosťou, a tým podpora rozvoja tohto odvetvia astronómie. 2. Pri naplňovaní cieľa združenia SOLAR Hvezáreň Senec uskutočňuje najmä: a./ rozvoj astronómie a prírodných vied, so špeciálnym dôrazom na výučbu a výchovu mládeže b./ prípravu a podporu výučby astronómie v školských a mimoškolských zariadeniach c./ nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami rovnakého alebo podobného zamerania či záujmu d./ organizovanie stretnutí, seminárov, konferencií a programov, realizáciu projektov súvisiacich so zameraním a cieľmi združenia a prispievajúcich k jej prezentovaniu, publikovaniu a propagácii jeho činnosti e./ pripravovanie a vydávanie účelových neziskových publikácií, brožúr, manuálov a informačných materiálov pre jednotlivcov, odborníkov i verejnosť f./ rôzne druhy programov, projektov, výuky a vzdelávania, prednáškovú a osvetovú činnosť v súlade s cieľmi združenia g./ aktivity zamerané na rozvoj amatérskej astronómie h./ aktivity spojené s organizáciou a realizáciou astronomických expedícií za zatmením Slnka a Mesiaca i./ aktivity spojené s organizáciou a koordináciou rôznych vedeckých výskumov Článok 3 Členstvo 1. Členom združenia môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia. 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia. 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena združenia. 4. Zánik členstva: a./ vystúpením členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu

3 b./ vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov združenia, ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti združenia c./ úmrtím člena d./ zánikom združenia. Článok 4 Práva a povinnosti člena 1. Člen má právo najmä: a./ podieľať sa na činnosti združenia b./ voliť a byť volený do orgánov združenia c./ obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko d./ byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku a stanov e./ požívať výhody a zľavy stanovené vnútorným poriadkom združenia pri splnení stanovených podmienok 2. Povinnosti člena sú najmä: a./ dodržiavať stanovy združenia b./ plniť uznesenia orgánov združenia c./ aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať zverené funkcie podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu Článok 5 Orgány združenia 1. Orgánmi združenia SOLAR Hvezáreň Senec sú: a./ valné zhromaždenie b./ predsedníctvo c./ štatutárny orgán d./ revízna komisia. Článok 6 Valné zhromaždenie 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. 2. Valné zhromaždenie najmä: a./ schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny, doplnky b./ volí a odvoláva členov predsedníctva c./ volí a odvoláva členov revíznej komisie d./ schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení e./ schvaľuje plán činnosti a výročnú správu f./ rozhoduje o zrušení združenia alebo o zlúčení združenia s iným združením

4 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej tretina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku združenia alebo spôsobe, akým bude naložené s jeho majetkom, rozhoduje valné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou prítomných členov. V odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť predsedníctvo o inom spôsobe hlasovania valného zhromaždenia. Článok 7 Predsedníctvo 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. 2. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je na dobu neurčitú a to Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 3. Predsedníctvo najmä: a./ volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu b./ riadi a zabezpečuje činnosť združenia c./ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia d./ vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia e./ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia f./ rozhoduje o vytvorení organizačných útvarov a organizačnej štruktúre združenia g./ rozhoduje o zrušení alebo zlúčení združenia s iným združením, ak sa valné zhromaždenie nezíde do dvoch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení alebo rozdelení h./ ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia 4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti a činnosti združenia: a./ zriaďovať sekretariát alebo kanceláriu b./ ustanovovať sekretára, riaditeľa, manažéra, ktorí môžu byť v pracovnom pomere c./ ustanovovať pracovné skupiny a tímy na zabezpečenie úloh a činnosti druženia,ktorých členovia môžu byť v pracovnom pomere d./ zriaďovať organizačné útvary a účelové zariadenia na zabezpečenie úloh v súlade s cieľom združenia e./ ustanoviť poradný zbor Článok 8 Štatutárny orgán 1. Štatutárnym orgánom združenia SOLAR Hvezáreň Senec je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok.v neprítomnosti predsedu a z jeho poverenia ho v stanovenom rozsahu zastupuje podpredseda. 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

5 Článok 9 Revízna komisia 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. 2. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 3. Revízna komisia najmä: a./ kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie, b./ kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku. Článok 10 Hospodárenie združenia 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom. 2. Zdrojmi majetku sú: a./ zápisné a členské príspevky, b./ príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, c./ výnosy majetku, d./ príjmy činností pri naplňovaní cieľov združenia, e./ príjmy z iných zákonných zdrojov. 3. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. Článok 11 Zánik združenia 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora a spôsob akým sa naloží s majetkom združenia. 3. Pri likvidácii združenia sa uhradia všetky pohľadávky združenia. Článok 12 Záverečné ustanovenia 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením. V Senci dňa

S t a n o v y občianskeho združenia Homo Liber

S t a n o v y občianskeho združenia Homo Liber S t a n o v y občianskeho združenia Homo Liber Čl. 1 Základné ustanovenia Názov občianskeho združenia: Homo Liber 1. Sídlo: Holubyho 5, 902 01 Pezinok 2. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým

Více

Stanovy záujmového združenia právnických osôb

Stanovy záujmového združenia právnických osôb Stanovy záujmového združenia právnických osôb Preambula Spoločnosť iservice, a.s. je vlastníkom internetového portálu www.zltymelon.sk, prostredníctvom ktorého sa prevádzkuje internetová aukcia pôžičiek,

Více

Stanovy. Občianskeho združenia ZDRUŽENIE VESELÁ ŠKOLA

Stanovy. Občianskeho združenia ZDRUŽENIE VESELÁ ŠKOLA Stanovy Občianskeho združenia ZDRUŽENIE VESELÁ ŠKOLA Článok 1 Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku je Združenie Veselá škola, v anglickom jazyku Association Cheerful

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

S T A N O V Y OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RADA RODIČOV PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE GORKÉHO č. 2042/4, SKALICA

S T A N O V Y OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RADA RODIČOV PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE GORKÉHO č. 2042/4, SKALICA S T A N O V Y OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RADA RODIČOV PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE GORKÉHO č. 2042/4, 909 01 SKALICA čl. I. Všeobecné ustanovenia 1. Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č.2042/4,

Více

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov IDOVE TWELVE študentská spoločnosť STANOVY Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov Základné ustanovenia Článok 1. Názov a sídlo spoločnosti 1.1 Obchodné meno spoločnosti: Idove Twelve, študentská

Více

Stanovy ÚVODNÉ USTANOVENIA. Čl. 1 NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA. 1. Názov občianskeho združenia:

Stanovy ÚVODNÉ USTANOVENIA. Čl. 1 NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA. 1. Názov občianskeho združenia: Stanovy ÚVODNÉ USTANOVENIA Občianske združenie Art School Smižany, (ďalej len občianske združenie ) sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske

Více

N o v é š k o l s k é o d b o r y. Kapitána Jaroša 21, Levice. S t a n o v y. Nových školských odborov. Článok 1 Základné ustanovenia zväzu

N o v é š k o l s k é o d b o r y. Kapitána Jaroša 21, Levice. S t a n o v y. Nových školských odborov. Článok 1 Základné ustanovenia zväzu N o v é š k o l s k é o d b o r y Kapitána Jaroša 21, 934 05 Levice S t a n o v y Nových školských odborov Článok 1 Základné ustanovenia zväzu 1. Odborová organizácia Nové školské odbory (ďalej len NŠO)

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene Článok 1 Základné ustanovenie (1) Rada školy sa zriaďuje pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Hronská 3. (2) Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

STANOVY. Článok I. Základné ustanovenia. 5. Združenie používa v súlade so schváleným interným predpisom logo združenia. Článok II.

STANOVY. Článok I. Základné ustanovenia. 5. Združenie používa v súlade so schváleným interným predpisom logo združenia. Článok II. STANOVY občianskeho združenia Partnerstvo BACHUREŇ založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov Článok I. Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia: Partnerstvo BACHUREŇ (ďalej

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

STANOVY ZDRUŽENIA. Rodinné centrum Kramárik (podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) Čl. I ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

STANOVY ZDRUŽENIA. Rodinné centrum Kramárik (podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) Čl. I ZÁKLADNÉ USTANOVENIA STANOVY ZDRUŽENIA Rodinné centrum Kramárik (podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) Čl. I ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1. Názov združenia je: Rodinné centrum Kramárik (ďalej

Více

Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza

Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Článok 1 Základné ustanovenia

Článok 1 Základné ustanovenia STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PRIATELIA SVÄTOJAKUBSKEJ CESTY NA SLOVENSKU CAMINO DE SANTIAGO založeného v súlade so zákonom č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov Článok 1 Základné

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

STANOVY občianskeho združenia NAŠA ŠKOLA

STANOVY občianskeho združenia NAŠA ŠKOLA STANOVY občianskeho združenia NAŠA ŠKOLA 1. 1 Základné ustanovenia 1. Združenie NAŠA ŠKOLA je samostatné, dobrovoľné združenie občanov, prípadne právnických osôb založené podľa prísl. ust. Zák. Č. 83/1990

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

S T A N O V Y. Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu

S T A N O V Y. Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu S T A N O V Y Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Slovenský krasokorčuliarsky zväz je samostatnou, nezávislou, dobrovoľnou, apolitickou a spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA

ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A PRIJATIA NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE 2015 ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A PRIJATIA NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V CÍFERI

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V CÍFERI ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V CÍFERI V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením

Více

Zmluva o spoločenstve Urbariát Bobot Lehota, pozemkové spoločenstvo, Bobot zo dňa v úplnom znení

Zmluva o spoločenstve Urbariát Bobot Lehota, pozemkové spoločenstvo, Bobot zo dňa v úplnom znení Zmluva o spoločenstve Urbariát Bobot Lehota, pozemkové spoločenstvo, Bobot 913 25 zo dňa 10.12.1995 v úplnom znení ( v znení dodatku č. 1 zo dňa 17.03.2002 a dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2014, zosúladená

Více

Stanovy Záujmového združenia právnických osôb Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Stanovy Záujmového združenia právnických osôb Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav Stanovy Záujmového združenia právnických osôb Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav Čl. I Názov, sídlo a právne postavenie záujmového združenia 1. Názov Združenia: Združenie prevádzkovateľov

Více

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 17. 02. 2015 Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA AWPC - Slovakia STANOVY

SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA AWPC - Slovakia STANOVY SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA AWPC - Slovakia STANOVY Základné ustanovenia čl. 1 1.1. SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA (ďalej len AWPC Slovakia ) je občianským združením

Více

S T A N O V Y. Klubu slovenských turistov

S T A N O V Y. Klubu slovenských turistov (Organizačná komisia KST 2.9.2010 návrh) S T A N O V Y Klubu slovenských turistov Základné ustanovenia, poslanie KST a členstvo v KST Článok I. Základné ustanovenia 1) Klub slovenských turistov (ďalej

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Štatút Rady školy. pri Základnej škole s materskou školou Podolie 804, Podolie

Štatút Rady školy. pri Základnej škole s materskou školou Podolie 804, Podolie Štatút Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Podolie 804, 916 22 Podolie Podolie 2016 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. Čl. 1 Základné ustanovenie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. Čl. 1 Základné ustanovenie ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Bratislava 2013 Článok 1 Všeobecné

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky. Základné ustanovenie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky. Základné ustanovenie ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Štatút Slovenskej terminologickej siete

Štatút Slovenskej terminologickej siete Štatút Slovenskej terminologickej siete Článok 1 Základné ustanovenia Názov siete: Slovenská terminologická sieť (STS) Názov v anglickom jazyku: Slovak Terminology Network (STS) Akronym STS sa používa

Více

Stanovy cyklistického sdružení

Stanovy cyklistického sdružení Stanovy cyklistického sdružení Čl. 1 Název a sídlo Název: CK Přerov (dále jen sdružení ) Sídlo: Purkyňova 3, 750 02, Přerov Adresa pro doručování: Pavlína Rohová, Purkyňova 3, 750 02, Přerov Čl. 2 Statut

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole Základnej škole pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, Bratislava

Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole Základnej škole pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, Bratislava Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole Základnej škole pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, 831 03 Bratislava V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

S T A NOVY URBÁR POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Klin. Článok I. Základné ustanovenia

S T A NOVY URBÁR POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Klin. Článok I. Základné ustanovenia S T A NOVY URBÁR POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Klin Článok I. Základné ustanovenia 1. Názov spoločenstva: URBÁR POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Klin. 2. Sídlo spoločenstva: 029 41 Klin č. 147 3. Právne postavenie: URBÁR

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 36119300 VÝROČNÁ SPRÁVA Za rok 2013 apríl 2014 OBSAH: 1. Prehľad činnosti v roku 2013 2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v celých

Více

O B S A H Strana: ČASŤ I. PREAMBULA 1 ČASŤ II. Základné ustanovenia 1 Článok 1. Názov a sídlo odborového zväzu 1 Článok 2. Evidencia OZ DLV 2 Článok 3

O B S A H Strana: ČASŤ I. PREAMBULA 1 ČASŤ II. Základné ustanovenia 1 Článok 1. Názov a sídlo odborového zväzu 1 Článok 2. Evidencia OZ DLV 2 Článok 3 Stanovy ODBOROVÉHO ZVÄZU DREVO,LESY,VODA O B S A H Strana: ČASŤ I. PREAMBULA 1 ČASŤ II. Základné ustanovenia 1 Článok 1. Názov a sídlo odborového zväzu 1 Článok 2. Evidencia OZ DLV 2 Článok 3 Zabezpečenie

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Ing. Darina Keselyová hlavný kontrolór mesta Nitry Číslo materiálu: 1668/2014 Názov materiálu: Spracovateľ: Napísala: Návrh

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

S T A N O V Y Klubu slovenských turistov z 24. februára 1990

S T A N O V Y Klubu slovenských turistov z 24. februára 1990 Čiastka 1 Základné dokumenty KST Strana 1 S T A N O V Y Klubu slovenských turistov z 24. februára 1990 Článok 1 Základné ustanovenia 1) Klub slovenských turistov (ďalej KST) je občianskym združením, ktoré

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Pravidlá používania symbolov, loga a sloganu Košického samosprávneho kraja

Pravidlá používania symbolov, loga a sloganu Košického samosprávneho kraja Pravidlá používania symbolov, loga a sloganu Košického samosprávneho kraja Predseda Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK ) v súlade s ustanovením 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve

Více

STANOVY občianskeho združenia Futbalový klub Scorpions Bratislava

STANOVY občianskeho združenia Futbalový klub Scorpions Bratislava Strana 1 z 5 STANOVY občianskeho združenia Futbalový klub Scorpions Bratislava Článok I. Základné ustanovenia 1) Futbalový klub Scorpions Bratislava (v skrátenom názve FK Scorpions Bratislava, v ďalšom

Více

Článok I Názov a sídlo združenia. Článok II Základné ustanovenia

Článok I Názov a sídlo združenia. Článok II Základné ustanovenia STANOVY záujmového združenia právnických osôb EMOCITY - Klaster pre elektromobilitu a smart city zriadené podľa ustanovenia 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

S M E R N I C A č. 1 / o škodovom konaní. Vnútorná smernica

S M E R N I C A č. 1 / o škodovom konaní. Vnútorná smernica S M E R N I C A č. 1 / 2015 o škodovom konaní a o Škodovej komisii Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Vnútorná smernica Bratislava, marec 2015 1 V súlade s ust. 177 a nasl. zákona č. 311/2001

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

STANOVY občianskeho združenia A E R O K L U B P R E Š O V Základné ustanovenia Aeroklub Prešov je v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z.

STANOVY občianskeho združenia A E R O K L U B P R E Š O V Základné ustanovenia Aeroklub Prešov je v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. STANOVY občianskeho združenia A E R O K L U B P R E Š O V Základné ustanovenia Aeroklub Prešov je v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. dobrovoľným združením občanov, ktorý naväzuje na tradície športového letectva

Více

UZNESENIA č /2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove zo dňa

UZNESENIA č /2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove zo dňa UZNESENIA č. 32 51/2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove Prítomní: podľa prezenčnej listiny č. 4/2015 Obecné zastupiteľstvo v Lenartove prijíma nasledovné uznesenia Uznesenie č. 32/2014 K bodu 1. Otvorenie

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín NÁVRH STANOV Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Čl. I Úvodní ustanovení Název sdružení: Sídlo: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují Čl. II Právní postavení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

S T A N O V Y Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne

S T A N O V Y Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne S T A N O V Y Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne Čl. I. Všeobecné ustanovenie 1. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM) je odborná vedecká spoločnosť, ktorá je mimovládnou, nezávislou,

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles STANOVY SPOLKU Spolek Kuskoles Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Kuskoles (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR marec Cieľom prezentácie je. Predstaviť APSS SR Pomenovať hlavné problémy pri poskytovaní sociálnych služieb Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

Více