PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. Z 2590/00 OBYTNÝ SOUBOR U STRNADOVÝCH ZAHRAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. Z 2590/00 OBYTNÝ SOUBOR U STRNADOVÝCH ZAHRAD"

Transkript

1 Magistrát hl. m. Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29 / Praha 1 podáno PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. Z 2590/00 OBYTNÝ SOUBOR U STRNADOVÝCH ZAHRAD V souvislosti se zahájením projednávání vlny celoměstsky významných změn územního plánu vznášíme následující připomínky jako obyvatelé lokalit sousedících s parcelami určenými k výstavbě Obytného souboru u Strnadových zahrad: 1) nesouhlasíme s celoplošnou změnou na OV tj. obytná výstavba a jiné a navrhujeme ji zcela vyřadit z projednávání na základě následujících dílčích připomínek a argumentů proti této změně ÚP formulovaných z různých hledisek a souvislostí mimo jiné proto, že 2) v územním plánu není zanesen tok Dejvického potoka a v navržené změně nejsou jasně stanoveny nezastavitelné zelené plochy, bývalé zahradnictví je ideálním prostředím pro vybudování zelených plic čtvrti a klidové zóny širšího dosahu 3) tato změna nebyla na úrovni městské části Praha 6 dostatečně projednána na zastupitelstvu ani s veřejností, změny územního plánu takového rozsahu a dosahu není možné prosadit pouze na základě podnětu investora bez širší odborné a veřejné diskuse 4) projekt obytné čtvrti v zeleni - lze považovat za kvalitní, nejsou však žádné záruky, že bude realizován, potřeba vybudovat centrální náměstí na pomezí Vokovic a Veleslavína je sporná, v sousedství Strnadova zahradnictví se nachází vhodnější lokalita pro zástavbu: brownfields po bývalé teplárně Veleslavín PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ Charakteristika lokality: - jde o plochu bývalého zahradnictví, které již osmnáct let neslouží svému účelu a stalo se přírodním prostředím, s kvalitní půdou bez ekologické zátěže, je útočištěm různých živočichů, ptáků a hmyzu, požadujeme proto provést důkladný zoologický a botanický průzkum - tuto plochu lze rozčlenit zhruba do tří pásem - pruhů (viz. Příloha 1 výkres 1a) - zvláště zajímavý je pruh vyznačený jako I. který tvoří parcely na k.ú. Vokovice mezi areálem školy a tratí. Zde se kromě vzrostlých stromů nachází unikátní poslední dochovaný úsek jinak zatrubněného Dejvického potoka, který má jedinečný historický a přírodní význam pro toto údolí a tvořil od pravěku až donedávna přirozenou osu zdejšího osídlení. Bohužel v rámci projektu obytného souboru není o potoku ani zmínka, navíc podle podle varianty 3 projektové dokumentace, kterou odsouhlasila Rada MČ Praha 6 vede komunikace asi dvacet metrů od školního plotu a podél potoka

2 - celá oblast je z hlediska vodohospodářského mimořádná z mnoha hledisek: má významnou retenční funkci, přímo na parcelách dotčených změnou se mohou nacházet další vodní zdroje a také vzhledem k linii jímacích šachet Hradního vodovodu podél ulice Pod Novým lesem. Přitom jakákoliv zástavba v oblasti může narušit zdejší vodní poměry, totéž platí pro všechny další stavební projekty v lokalitě (viz. Příloha 1, fotografie 1b) Z hlediska územního plánu - jde změnu celoplošně určující dosud volné plochy bývalého zahradnictví o rozloze 5,7 ha k obytné výstavbě bez vymezení nezastavitelných ploch zeleně (tam, kde je koncipován park na ZMK, kde by se mělo stavět na OV) - kód míry využití území F umožňuje případně i šestipatrové a vyšší budovy nebo zástavbu městského typu, která zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu - na parcelách 1109/1 a 1002/2 Vokovice (předtím změna č. 2591a č. 2592) změna ÚP zasahuje i do pruhu zeleně ZMK podél ZŠ Na Dlouhém lánu a dostává se až k hranici školního areálu přičemž kopíruje zdejší vodní tok - tuto změnu nelze posoudit izolovaně pouze v rámci vlny celoměstsky významných změn, v témže prostoru probíhá v i EIA na železniční stanici Dlouhý lán a je počítané s územní rezervou pro novou silniční komunikaci v rámci přípravy NÚP. Další argumenty proti Z 2590/00 lze nalézt v souvislosti se zásadními projekty obdobného rozsahu v nejbližším okolí: - spojené stavební a územní řízení na velké obchodní a administrativní centrum Office & Shopping Center na Bořislavce, k.ú. Vokovice - návrh na změnu ÚP ze všeobecně smíšeného (SV) na území čistě obytné (OB), za účelem výstavby bydlení a občanské vybavenosti, na parcelách 608/3-8, 2108/1, 2047/4, 2057/21, 2057/20,2057/22,2057/17 a část 2057/1 (býv. areál OPBH), ul. Na Dračkách, k.ú. Střešovice - budoucí urbanistické řešení prostoru bývalé teplárny Veleslavín(v územním plánu V-D, OV- D, OV ) na ploše srovnatelné se Strnadovým zahradnictvím, k.ú. Veleslavín Z hlediska způsobu prosazování a projednávání této změny na úrovni městské části a dosavadní komunikace MČ Praha 6 s veřejností musíme konstatovat že změna dosud nebyla dostatečně projednána ani na úrovni zastupitelstva ani s veřejností - takto koncipovaná změna je v rozporu s volebním programem ODS ale především s programovým prohlášením rady MČ Praha 6 pro období , kde se o centrálním náměstí, nové železniční zastávce a obytné výstavbě nic nepíše. Naopak, mezi prioritami v oblasti parků a parkových ploch je i citujeme: zřízení centrálního parku Veleslavín akce zahrnuje majetkoprávní řešení v oblasti ploch bývalého Strnadova zahradnictví a zelených pásů na ně navazujících a zřízení centrálního parku pro sídelní část Veleslavína s rekreačními aktivitami navazujícími na sportovní areál ZŠ Na dlouhém lánu. Termín: dosud neurčen, majetkoprávní řešení - návrh této změny nebyl dostatečně projednán na zastupitelstvu (viz.videozáznam ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 6) a byla odhlasována změna z PZA na OV a jiné, ve skutečnosti jde o změnu i ze ZMK na OV.

3 - MČ o této změně mimořádného rozsahu informuje naprosto nedostatečně (např. na setkání představitelů radnice s občany Veleslavína a Vokovic) - radnice Prahy 6 prosadila do záměru modernizace železniční trati Praha Kladno stanici Dlouhý lán na úkor dříve plánované zastávky Ořechovka. Dochází k absurdní situaci, kdy potřeba stanice je zdůvodňována obytnou čtvrtí jež zatím nemá ani oporu v územním plánu zatímco reálně existující čtvrt Ořechovka a připomínky zdejších obyvatel nejsou brány v potaz. Budoucí možná rizika: - celoplošná změna ÚP na OV a jiné může v budoucnu umožnit zástavbu ve větším rozsahu a podle jiného projektu, stavět se může i těsně za školou včetně vybudování příjezdových komunikací - vzhledem k nepředvídatelnému ekonomickému vývoji může developer takto zhodnocené pozemky prodat, složení radnice se může po volbách změnit, z pohledu veřejnosti je jedinou zárukou jasné vymezení zelených a nezastavitelných ploch na parcelách Strnadova zahradnictví URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Z hlediska urbanistické koncepce zdejší části Vokovic a potřeb jejích obyvatel neobstojí řada argumentů uváděných ve prospěch Obytného souboru U Strnadových zahrad (Vokovicemi rozumíme oblast Starých Vokovic podél Kladenské a Dlouhého lánu a přímo sousedící části Starých Dejvic a Předního Veleslavína, je vymezena ulicemi Evropská, Starodejvická, V Průhledu, Pod Novým lesem, Potoční, U Zámečku) viz. Příloha 2 výkres 2a - nový velký obytný celek není pro tuto již přehuštěnou lokalitu žádoucí, v minulosti byl bytovými domy zastavěn i park na náměstí Bořislavka a Dejvický rybníček, les s tůní podél ulice Na Rozdílu, před několika lety byl doslova vecpán dům na roh ulic Na Rozdílu a Za Lány - projekt obytné čtvrti s centrálním náměstím v návaznosti na zastávku Dlouhý lán znamená vznik dvou velkých rušných center pro jednu čtvrť ve vzdálenosti ani ne deseti minut chůze od sebe. Obchodní a admistrativní centrum na Bořislavce je v pokročilé fázi projektové přípravy a je veřejností akceptováno, zároveň je v souladu s Programovým prohlášením Rady městské části Praha 6 (cit. kap. Rekonstrukce centrálních prostor a náměstí Prioritou městské části je posílení významu centrálního prostoru či náměstí v každé sídelní části naší čtvrti. Mezi vytipované oblasti byly vybrány tyto centrální prostory...prostor Bořislavky ve vazbě na komerční centrum. Při dostavbě komerčního centra Bořislavka vedle požadavků městské části na dostatečné kapacity a sortiment obchodního vybavení a odpovídající kapacitu parkovacích ploch je nutné řešit i vestibul prodlouženého metra trasy A s novou stanicí a podmínky návazné autobusové dopravy při autobusových smyčkách Kladenská a Horoměřická. Termín: příprava podkladů 2010 v návaznosti na zpracovávaný projekt prodloužení metra trasy A ) Koncept nového náměstí v lokalitě Dlouhého lánu tedy nemá opodstatnění, více v příloze 2 text 2b a výkres 2c. - případ parcel určených ke změně na k.ú. Vokovice je třeba posuzovat i podle zásady, že nelze vše zastavět, jde o skutečně poslední volné parcely v části Vokovic na jih od Evropské.

4 Pokud se po zdejších obyvatelích žádá aby přijali úplnou zástavbu Bořislavky o které je již rozhodnuto, pak je jim za to je třeba něco ponechat - dopravní zátěž v oblasti je značná, ulicemi Kladenská a Na Dlouhém lánu probíhají dvě paralelní radiály s Evropskou, výstavba domů tuto situaci jen zhorší. Již po dokončení centra na Bořislavce se předpokládá nárůst automobilové dopravy o 5000 aut denně, další auta přibudou po dokončení obytného souboru, což si vynutí budování dalších silničních komunikací (příloha 2 výkres 2a) - potřeba výstavby s obchody a službami je zdůvodňována nedostatkem nákupních možností a občanské vybavenosti. Přitom ve stávající zástavbě na Kladenské a K lánu je větší počet trvale nebo dlouhodobě nevyužívaných prostor, navíc jak již bylo řečeno má obrovské nákupní centrum vzniknout na Bořislavce - obáváme se že dojde k dalšímu zahuštění čtvrti, zvýšení dopravní zátěže a zprůjezdnění dosud klidných míst - jediné co zde opravdu chybí a co zde kdysi bývalo je velká souvislá přírodní plocha zeleně a výrazně klidová zóna Klidová zóna lokality areál školy Na Dlouhém lánu a MŠ Nechanského? Poukazujeme na obsah zprávy Komise pro životní prostředí ČSAV k významu zeleně pro zdraví populace a upozorňujeme na důležitost zachovaní velkého nezastavěného zeleného prostoru v sousedství školního areálu, tedy tam, kde tráví většinu dne děti všeho věku a kde jsou na školním hřišti celodenně provozovány sportovní aktivity. Zdejší školní zahrady jsou naprosto výjimečné tím, že nesousedí se žádnou frekventovanou průjezdní komunikací, přímo za školou je dýchající volný prostor se starými stromy a potokem. Jsou proto v okolí Kladenské nejlepším možným místem pro pobyt dětí. Nová rozlehlá plocha přírodního charakteru s vodními prvky těsně vedle školy ( jejíž dobudování se tu logicky nabízí) by mohla poskytnout v Praze vzácnou příležitost ke svobodným a volným hrám. Navrhovaný projekt obytného souboru sice zahrnuje zeleň, je to však zeleň mezi bloky domů, tedy ryze městské prostředí. Předkládáme naše souhrnné stanovisko k navrhované změně územního plánu Z 2590/00 a to hlediska vymezené širší oblasti sousedících čtvrtí Přední Veleslavín, Staré Vokovice, Staré Dejvice, Střešovice - Ořechovka (mezi ulicemi Evropská, Gymnazijní, Pevnostní, Milady Horákové, Střešovická, Na Petřinách, Veleslavínská, Kladenská viz. Příloha 4 výkres 4a) Především trváme na zachování konceptu Centrálního parku Veleslavín i v oblasti Strnadova zahradnictví a to v podobě Centrálního parku Vokovice na celistvé ploše, tak aby měl charakter zelených plic lokality a nově vytvářel i zachovával tuto jedinou a poslední klidovou zónu bez zástavby a dopravy. Zde situovaný velký park přírodního typu (tedy obdobný např. Chotkovým sadům) s dominantou Dejvického potoka by mohl být nadále obýván zvířaty a ptáky a obnovil by přírodu a prostor pro svobodné hry dětí. Na

5 podobu parku takového významu je třeba vypsat veřejnou architektonickou soutěž (v této souvislosti je třeba v ÚP rozlišit plochy určené jako ZMK a OV). Rozlehlý park ve strategicky příhodném místě Strnadova zahradnictví by pak měl význam pro rozsáhlejší oblast Starých Vokovic, Předního Veleslavína, Střešovic Ořechovky, Starých Dejvic i části Petřin, z tohoto pohledu jej nemůže zastoupit park zamýšlený kolem zámečku Veleslavín (je již zasunut hluboko na katastru Veleslavína, navíc poměrně blízko Evropské a budoucích rušných přestupních stanic železnice a metra). Velká parková plocha, dobře přístupná pro pěší a cyklisty (po navrženém pásu radiální zeleně na zapuštěné buštěhradské dráze) by mohla i v oblasti Starých Dejvic a Ořechovky částečně kompenzovat zhoršení životního prostředí po dokončení MO respektive po vybudování komunikace Svatovítská Gymnazijní + Výduchu Octárna. Obdobně by se tím vynahradila obyvatelům PředníhoVeleslavína, Vokovic i Starých Dejvic zátěž exhalacemi podél Evropské a zvýšený provoz po dokončení administrativního a obchodního centra a stanice metra na Bořislavce, o několikaletých dopadech výstavby trati, metra a administrativního centra nemluvě. Kromě tzv. Strouhaláku všechny ostatní větší parky ve vyjmenovaných čtvrtích včetně většiny dětských hřišť jsou u více či méně frekventovaných komunikací (např. Evropská - Hadovka, U Dejvického rybníčku) Přimlouváme se za vypracování širší urbanistické studie která posoudí společně vztahy ve výše jmenovaných lokalitách neboť takto je definován prostor, který z pohledu každodenního života považujeme za svůj. Z hlediska dopravy a) nejsme zásadně proti železniční stanici Dlouhý lán, i když ji vnímáme jako luxus, upozorňujeme však, že je prosazována na úkor potřebnější stanice v oblasti Ořechovky. V této věci byla dne podána i připomínka v rámci veřejného projednávání posudku EIA na Modernizaci trati Praha Kladno. b) nesouhlasíme se zachováním územní rezervy pro nové dopravní napojení Petřin na Červený Vrch ( jde napříč systémem skal s jímacími štolami Hradního vodovodu, zavádí automobilovou dopravu do sousedství dvou škol a školky v oblasti, navíc je tato trasa v kolizi s budoucím radiálním pásem zeleně) c) odmítáme jakékoliv zprůjezdnění pro automobily podél zadní části areálu školy a Dlouhém lánu v linii Na Rozdílu V Předním Veleslavíně Požadujeme zanesení toku Dejvického potoka jako významného prvku městské krajiny do všech map včetně územního plánu a v rámci možností i vymezení jeho ochranného pásma. To je přirozeně tvořeno širokým pásem zeleně v celé šíři pruhu mezi školu a tratí na všech parcelách určených ke změně na katastru Vokovic, (tedy tak jak to slibuje volební program ODS, dvacetimetrový pruh podle varianty 3 projektové dokumentace považujeme za nedostatečný a jakoukoliv silniční komunikaci podél potoka za nepřijatelnou). Park by mohl být dalším pokračováním historického radiálního zeleného pásu Dejvic na území Vokovic a společně s plánovaným novým radiálním zeleným pásem na zatunelovaném tělese buštěhradské dráhy musí tvořit minimální variantu pro zeleň stabilizovanou jako nezastavitelné území v příští podobě územního plánu. Považujeme za nutné přesně rozlišit část, kde se bude stavět a kde bude výhradně zeleň. O obytné výstavbě v rámci bývalých Strnadových zahrad lze uvažovat na katastru Veleslavína na plochách, které jsou více zastavěny skleníky čili v úrovni již existujících bytových domů v areálu, to odpovídá pruhu III v příloze1 výkres 1a. Přimlouváme se za snížení kódu míry využití území z F na E tak, aby byla možná pouze rozvolněná zástavba městského typu a menší počet pater.

6 Souhlasíme s tím, že širší okolí Bořislavky je z urbanistického hlediska poškozeno a nedořešeno, nesmí zde však dojít k zástavění veškerých volných ploch, centrální prostory tato čtvrť má a budování nového náměstí není nezbytné. Potřebu obytné výstavby, obchodů a služeb je třeba posuzovat v souvislosti s již chváleným vybudováním Office & Shopping Center na Bořislavce a s poukazem na logičtější a k životnímu prostředí šetrnější možnost vystavět velkou obytnou čtvrť (OV a jiné) v prostoru zrušené výtopny Veleslavín. Zde by byl projekt typu Strnadových zahrad skutečným přínosem. Výstavba nové obytné čtvrti pod názvem Obytný soubor U Strnadových zahrad není v zájmu zdejších obyvatel ani dětí které chodí a budou chodit do místních škol a školek, příslib vysoce nadstandardní formy bydlení s náměstím botanickou zahradou na tom nemůže příliš změnit. V dlouhodobém výhledu rozvoje našich čtvrtí dáváme přednost dvěma velkým parkům, které budou na východě a západě (první ve Strnadových zahradách a druhý kolem zámečku Veleslavín) sousedit s novou čtvrtí jež překryje a oživí brownfields po někdejší teplárně, viz. Příloha 4 výkres 4b. Na zahradách, byť užitkových a zpustlých, se totiž nestaví, zvláště jsou-li v jsou v sousedství k dispozici průmyslové areály. Anna Matoušková Na Dlouhém lánu Praha 6 telefon: Datum:... Podpis:... SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1) Charakteristika lokality a) výkres 1a k pásmům Strnadova zahradnictví b) fotografie 1b Dejvický potok 10 ks formát A4 Příloha 2) Urbanismus Vymezení užší oblasti Staré Vokovice a těsně sousedící část Starých Dejvic, Ořechovky a Předního Veleslavína a) výkres 2a se zanesením průjezdních komunikací b) text 2b seznam a popis lokálních center Vokovic c) výkres 2c mapa lokálních center Vokovic Příloha 3 nepřiložena

7 Příloha 4) Urbanismus Vymezení širší oblasti a) výkres 4a hranice oblasti se zakreslením stávající zeleně b) výkres 4b se zakreslením budoucích možných funkcí S textem nesouhlasné připomínky k návrhu změny územního plánu Z 2590/00 vyjadřují svůj souhlas a stejnou připomínku podávají tito občané okolních čtvrtí a rodiče dětí navštěvujících ZŠ Na Dlouhém lánu a MŠ Nechanského: Jméno Příjmení Bydliště Podpis

8 PŘÍLOHA 2 text 2b CENTRA VOKOVIC v okolí ulic Na Dlouhém lánu, Kladenská a části Červeného vrchu A Bořislavka budoucí rušné centrum nadlokálního významu velké lokální centrum STANICE METRA OBCHODY A SLUŽBY KANCELÁŘE B Park v ulici K Lánu před ZŠ Na Dlouhém lánu malé lokální centrum 1 již existující, OBCHODY, LÉKÁRNA je potřeba jej dořešit např. vestavěním drobných architektonických prvků pro občanskou vybavenost (obdobně s tím počítá Programové prohlášení RMČ Praha 6): 1) např. KAVÁRNA v oblasti Dlouhého lánu v centrálním kruhovém pavilonku na místě vybetonované plochy a pískoviště v parku před školou 2) dostavba dvou symetrických malých nízkých objektů jako protiváhy k budově školy a v rámci přetavby schodů ve svahu parku mezi Kladenskou a OD Šárka, jejich funkce může být zvažována, vypsání architektonické soutěže na řešení Pozn. Dojde zde k dočasnému záboru prostranství v souvislosti s budováním stanice metra Poliklinika Na Dlouhém lánu malé lokální centrum 2 CENTRUM REGENERACE CORDEUS POLIKLINIKA LÉKÁRNA - na dvě budovy navazují zahrady a nedořešený park před zimním stadionem, možnost úpravy do funkční podoby veřejného prostoru sloužícího pacientům a klientům - v širším okolí je zde dětské hřiště v parku ul. Na rozdílu a dětské centrum Jája v parku mezi ul. Kladenská a Na Dlouhém lánu C Klidová zóna u školy Na Dlouhém lánu

9 Možné pojetí: Centrální park Vokovice s Dejvickým potokem (kaskády tůněk a rybníček v prostoru prohlubně u bývalé školní družiny) a menší nově koncipovaný Obytný soubor u Strnadových zahrad na Veleslavíně bez centrálního náměstí D Chybějící duchovní centrum Starých Vokovic - přírodní prvek Dejvický potok posílit a obnovit jeho význam pro někdejší osídlení - kaple, zvonička, pomník?... či jakákoliv malá dominanta, v jaké podobě a kde?

VELESLAVÍN - VOKOVICE STARÉ DEJVICE

VELESLAVÍN - VOKOVICE STARÉ DEJVICE Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/35 111 21 Praha 1 V Praze dne 27. listopadu 2009 VELESLAVÍN - VOKOVICE STARÉ DEJVICE Věcně shodné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti

Více

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK Odbor životního protředí odd. Ochrany přírody a krajiny - ing. Ivan Bednář odd. Péče o zeleň ing. Jiří Karnecki Magistrát Hlavního města Prahy Jungmannova 29/34 110 00 Praha 1 Vážený pane ing. Bednáři,

Více

2. Žádáme, aby byla zrušena územní rezerva UD/21 pro vybudování spojky ulic Evropská a Na Petřinách vedoucí ulicemi Na Větrníku a Alžírskou.

2. Žádáme, aby byla zrušena územní rezerva UD/21 pro vybudování spojky ulic Evropská a Na Petřinách vedoucí ulicemi Na Větrníku a Alžírskou. Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 V Praze dne 27. listopadu 2009 Námitky zástupce veřejnosti na základě věcně shodných připomínek při pořizování nového

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Věc: Námitky zástupce veřejnosti ke změně územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. Z 2590/00

Věc: Námitky zástupce veřejnosti ke změně územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. Z 2590/00 Magistrát hl.m. Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35 111 21 Praha 1 V Praze dne 3.8.2011 Věc: Námitky zástupce veřejnosti ke změně územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. Z 2590/00 Na základě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Ú Z E M N Í P L Á N M Ě S T A S T R Á Ž N I C E Z m ě n a č. V Opatření obecné povahy Změna č. V územního plánu města Strážnice Zastupitelstvo města Strážnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST PROJEKT Územní studie Vojnův Městec(Žďár nad Sázavou) p.č.508/2, 508 / 1,509 / 1, 507, 1611 GENERÁLNÍ PROJEKTANT MOLO ARCHITEKTI s.r.o. Bubenská 1, Praha 7. 170 00 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MgA.Patrik Zamazal

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15 Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015 č. 563 / 15 Stanovisko MČ P6 k projednání změny územního rozhodnutí pro stavbu Office & shopping centre Bořislavka změna územního rozhodnutí,

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEHOVEC NÁVRH

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEHOVEC NÁVRH 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEHOVEC NÁVRH V Praze, 07/2012 ARCHDAN Ing. arch. Jiří Danda SEZNAM PŘÍLOH : Textová část- návrh 1. změny ÚP Grafická čás A. Výkres základního členění území 1 : 5 000 B. Hlavní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Cena jednotlivých pozemků na území města Rýmařova a v jeho místních částech bude stanovena dle zastupitelstvem města schválené cenové mapy.

Cena jednotlivých pozemků na území města Rýmařova a v jeho místních částech bude stanovena dle zastupitelstvem města schválené cenové mapy. Pozemky vhodné pro podnikatelské aktivity Rýmařov V Rýmařově se nachází v majetku města pozemky, které jsou vhodné pro drobnou výrobu a výrobní služby bez negativních vlivů na okolí (např. drobné provozovny,

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky:

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky: 11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky: - a) c) H. Štěpánková, K. Vacková, Dr. Vacková, bytem Čenětice 3, 251 68 Kamenice,

Více

Zápis z 18. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 18. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 18. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 14. 4. 2014 Místo jednání: velká zasedací místnost, přízemí ÚMČ Praha 21 Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora, p. Samec,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PEČKY JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY USNESENÍM Č. 3/2012 ZE DNE 20.6.

M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PEČKY JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY USNESENÍM Č. 3/2012 ZE DNE 20.6. M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města PEČKY jako příslušný orgán dle 6, odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A

T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A II.1 Vyhodnocení využití z hlediska širších vztahů a vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z hlediska širších vztahů nevyplývají

Více

Pořizovatel: Městský úřad v Novém Boru, úřad územního plánování, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Pořizovatel: Městský úřad v Novém Boru, úřad územního plánování, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RADVANEC ZMĚNA Č.1 Pořizovatel: Městský úřad v Novém Boru, úřad územního plánování, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor Zpracovatel: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64,

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Opatření obecné povahy o změně č. 1 územního plánu města Stříbra Schválené usnesením Zastupitelstva města Stříbra č.. dne

Opatření obecné povahy o změně č. 1 územního plánu města Stříbra Schválené usnesením Zastupitelstva města Stříbra č.. dne Příloha č. 8 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 8. března 200 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Opatření obecné povahy o změně č. územního plánu města Stříbra Schválené usnesením

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, území na západním rohu ulic Litevská a Bajkalská doplněné podání

Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, území na západním rohu ulic Litevská a Bajkalská doplněné podání P10 037897/2008 Odbor územního rozvoje 7. schůze Oddělení strategie a koordinace Rady m. č. Praha 10 dne 2.4.2008 Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, území na

Více

NÁMITKA č. 194 194-1

NÁMITKA č. 194 194-1 NÁMITKA č. 194 194-1 Námitka č. 194 194-2 194-3 194-4 194-5 194-6 194-7 194-8 194-9 194-10 194-11 194-12 194-13 Námitkou č. 194 podanou společností Callidus trading, spol. s r.o., sídlem Bohumínská 410/135,

Více

Územní plán sídelního útvaru Rousínov. ZMĚNA č. IX. Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP. Odůvodnění

Územní plán sídelního útvaru Rousínov. ZMĚNA č. IX. Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP. Odůvodnění Územní plán sídelního útvaru Rousínov ZMĚNA č. IX Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006 Sb.,

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 7. prosince 2009 Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu a pořizování celoměstsky

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více