PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. Z 2590/00 OBYTNÝ SOUBOR U STRNADOVÝCH ZAHRAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. Z 2590/00 OBYTNÝ SOUBOR U STRNADOVÝCH ZAHRAD"

Transkript

1 Magistrát hl. m. Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29 / Praha 1 podáno PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. Z 2590/00 OBYTNÝ SOUBOR U STRNADOVÝCH ZAHRAD V souvislosti se zahájením projednávání vlny celoměstsky významných změn územního plánu vznášíme následující připomínky jako obyvatelé lokalit sousedících s parcelami určenými k výstavbě Obytného souboru u Strnadových zahrad: 1) nesouhlasíme s celoplošnou změnou na OV tj. obytná výstavba a jiné a navrhujeme ji zcela vyřadit z projednávání na základě následujících dílčích připomínek a argumentů proti této změně ÚP formulovaných z různých hledisek a souvislostí mimo jiné proto, že 2) v územním plánu není zanesen tok Dejvického potoka a v navržené změně nejsou jasně stanoveny nezastavitelné zelené plochy, bývalé zahradnictví je ideálním prostředím pro vybudování zelených plic čtvrti a klidové zóny širšího dosahu 3) tato změna nebyla na úrovni městské části Praha 6 dostatečně projednána na zastupitelstvu ani s veřejností, změny územního plánu takového rozsahu a dosahu není možné prosadit pouze na základě podnětu investora bez širší odborné a veřejné diskuse 4) projekt obytné čtvrti v zeleni - lze považovat za kvalitní, nejsou však žádné záruky, že bude realizován, potřeba vybudovat centrální náměstí na pomezí Vokovic a Veleslavína je sporná, v sousedství Strnadova zahradnictví se nachází vhodnější lokalita pro zástavbu: brownfields po bývalé teplárně Veleslavín PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ Charakteristika lokality: - jde o plochu bývalého zahradnictví, které již osmnáct let neslouží svému účelu a stalo se přírodním prostředím, s kvalitní půdou bez ekologické zátěže, je útočištěm různých živočichů, ptáků a hmyzu, požadujeme proto provést důkladný zoologický a botanický průzkum - tuto plochu lze rozčlenit zhruba do tří pásem - pruhů (viz. Příloha 1 výkres 1a) - zvláště zajímavý je pruh vyznačený jako I. který tvoří parcely na k.ú. Vokovice mezi areálem školy a tratí. Zde se kromě vzrostlých stromů nachází unikátní poslední dochovaný úsek jinak zatrubněného Dejvického potoka, který má jedinečný historický a přírodní význam pro toto údolí a tvořil od pravěku až donedávna přirozenou osu zdejšího osídlení. Bohužel v rámci projektu obytného souboru není o potoku ani zmínka, navíc podle podle varianty 3 projektové dokumentace, kterou odsouhlasila Rada MČ Praha 6 vede komunikace asi dvacet metrů od školního plotu a podél potoka

2 - celá oblast je z hlediska vodohospodářského mimořádná z mnoha hledisek: má významnou retenční funkci, přímo na parcelách dotčených změnou se mohou nacházet další vodní zdroje a také vzhledem k linii jímacích šachet Hradního vodovodu podél ulice Pod Novým lesem. Přitom jakákoliv zástavba v oblasti může narušit zdejší vodní poměry, totéž platí pro všechny další stavební projekty v lokalitě (viz. Příloha 1, fotografie 1b) Z hlediska územního plánu - jde změnu celoplošně určující dosud volné plochy bývalého zahradnictví o rozloze 5,7 ha k obytné výstavbě bez vymezení nezastavitelných ploch zeleně (tam, kde je koncipován park na ZMK, kde by se mělo stavět na OV) - kód míry využití území F umožňuje případně i šestipatrové a vyšší budovy nebo zástavbu městského typu, která zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu - na parcelách 1109/1 a 1002/2 Vokovice (předtím změna č. 2591a č. 2592) změna ÚP zasahuje i do pruhu zeleně ZMK podél ZŠ Na Dlouhém lánu a dostává se až k hranici školního areálu přičemž kopíruje zdejší vodní tok - tuto změnu nelze posoudit izolovaně pouze v rámci vlny celoměstsky významných změn, v témže prostoru probíhá v i EIA na železniční stanici Dlouhý lán a je počítané s územní rezervou pro novou silniční komunikaci v rámci přípravy NÚP. Další argumenty proti Z 2590/00 lze nalézt v souvislosti se zásadními projekty obdobného rozsahu v nejbližším okolí: - spojené stavební a územní řízení na velké obchodní a administrativní centrum Office & Shopping Center na Bořislavce, k.ú. Vokovice - návrh na změnu ÚP ze všeobecně smíšeného (SV) na území čistě obytné (OB), za účelem výstavby bydlení a občanské vybavenosti, na parcelách 608/3-8, 2108/1, 2047/4, 2057/21, 2057/20,2057/22,2057/17 a část 2057/1 (býv. areál OPBH), ul. Na Dračkách, k.ú. Střešovice - budoucí urbanistické řešení prostoru bývalé teplárny Veleslavín(v územním plánu V-D, OV- D, OV ) na ploše srovnatelné se Strnadovým zahradnictvím, k.ú. Veleslavín Z hlediska způsobu prosazování a projednávání této změny na úrovni městské části a dosavadní komunikace MČ Praha 6 s veřejností musíme konstatovat že změna dosud nebyla dostatečně projednána ani na úrovni zastupitelstva ani s veřejností - takto koncipovaná změna je v rozporu s volebním programem ODS ale především s programovým prohlášením rady MČ Praha 6 pro období , kde se o centrálním náměstí, nové železniční zastávce a obytné výstavbě nic nepíše. Naopak, mezi prioritami v oblasti parků a parkových ploch je i citujeme: zřízení centrálního parku Veleslavín akce zahrnuje majetkoprávní řešení v oblasti ploch bývalého Strnadova zahradnictví a zelených pásů na ně navazujících a zřízení centrálního parku pro sídelní část Veleslavína s rekreačními aktivitami navazujícími na sportovní areál ZŠ Na dlouhém lánu. Termín: dosud neurčen, majetkoprávní řešení - návrh této změny nebyl dostatečně projednán na zastupitelstvu (viz.videozáznam ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 6) a byla odhlasována změna z PZA na OV a jiné, ve skutečnosti jde o změnu i ze ZMK na OV.

3 - MČ o této změně mimořádného rozsahu informuje naprosto nedostatečně (např. na setkání představitelů radnice s občany Veleslavína a Vokovic) - radnice Prahy 6 prosadila do záměru modernizace železniční trati Praha Kladno stanici Dlouhý lán na úkor dříve plánované zastávky Ořechovka. Dochází k absurdní situaci, kdy potřeba stanice je zdůvodňována obytnou čtvrtí jež zatím nemá ani oporu v územním plánu zatímco reálně existující čtvrt Ořechovka a připomínky zdejších obyvatel nejsou brány v potaz. Budoucí možná rizika: - celoplošná změna ÚP na OV a jiné může v budoucnu umožnit zástavbu ve větším rozsahu a podle jiného projektu, stavět se může i těsně za školou včetně vybudování příjezdových komunikací - vzhledem k nepředvídatelnému ekonomickému vývoji může developer takto zhodnocené pozemky prodat, složení radnice se může po volbách změnit, z pohledu veřejnosti je jedinou zárukou jasné vymezení zelených a nezastavitelných ploch na parcelách Strnadova zahradnictví URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Z hlediska urbanistické koncepce zdejší části Vokovic a potřeb jejích obyvatel neobstojí řada argumentů uváděných ve prospěch Obytného souboru U Strnadových zahrad (Vokovicemi rozumíme oblast Starých Vokovic podél Kladenské a Dlouhého lánu a přímo sousedící části Starých Dejvic a Předního Veleslavína, je vymezena ulicemi Evropská, Starodejvická, V Průhledu, Pod Novým lesem, Potoční, U Zámečku) viz. Příloha 2 výkres 2a - nový velký obytný celek není pro tuto již přehuštěnou lokalitu žádoucí, v minulosti byl bytovými domy zastavěn i park na náměstí Bořislavka a Dejvický rybníček, les s tůní podél ulice Na Rozdílu, před několika lety byl doslova vecpán dům na roh ulic Na Rozdílu a Za Lány - projekt obytné čtvrti s centrálním náměstím v návaznosti na zastávku Dlouhý lán znamená vznik dvou velkých rušných center pro jednu čtvrť ve vzdálenosti ani ne deseti minut chůze od sebe. Obchodní a admistrativní centrum na Bořislavce je v pokročilé fázi projektové přípravy a je veřejností akceptováno, zároveň je v souladu s Programovým prohlášením Rady městské části Praha 6 (cit. kap. Rekonstrukce centrálních prostor a náměstí Prioritou městské části je posílení významu centrálního prostoru či náměstí v každé sídelní části naší čtvrti. Mezi vytipované oblasti byly vybrány tyto centrální prostory...prostor Bořislavky ve vazbě na komerční centrum. Při dostavbě komerčního centra Bořislavka vedle požadavků městské části na dostatečné kapacity a sortiment obchodního vybavení a odpovídající kapacitu parkovacích ploch je nutné řešit i vestibul prodlouženého metra trasy A s novou stanicí a podmínky návazné autobusové dopravy při autobusových smyčkách Kladenská a Horoměřická. Termín: příprava podkladů 2010 v návaznosti na zpracovávaný projekt prodloužení metra trasy A ) Koncept nového náměstí v lokalitě Dlouhého lánu tedy nemá opodstatnění, více v příloze 2 text 2b a výkres 2c. - případ parcel určených ke změně na k.ú. Vokovice je třeba posuzovat i podle zásady, že nelze vše zastavět, jde o skutečně poslední volné parcely v části Vokovic na jih od Evropské.

4 Pokud se po zdejších obyvatelích žádá aby přijali úplnou zástavbu Bořislavky o které je již rozhodnuto, pak je jim za to je třeba něco ponechat - dopravní zátěž v oblasti je značná, ulicemi Kladenská a Na Dlouhém lánu probíhají dvě paralelní radiály s Evropskou, výstavba domů tuto situaci jen zhorší. Již po dokončení centra na Bořislavce se předpokládá nárůst automobilové dopravy o 5000 aut denně, další auta přibudou po dokončení obytného souboru, což si vynutí budování dalších silničních komunikací (příloha 2 výkres 2a) - potřeba výstavby s obchody a službami je zdůvodňována nedostatkem nákupních možností a občanské vybavenosti. Přitom ve stávající zástavbě na Kladenské a K lánu je větší počet trvale nebo dlouhodobě nevyužívaných prostor, navíc jak již bylo řečeno má obrovské nákupní centrum vzniknout na Bořislavce - obáváme se že dojde k dalšímu zahuštění čtvrti, zvýšení dopravní zátěže a zprůjezdnění dosud klidných míst - jediné co zde opravdu chybí a co zde kdysi bývalo je velká souvislá přírodní plocha zeleně a výrazně klidová zóna Klidová zóna lokality areál školy Na Dlouhém lánu a MŠ Nechanského? Poukazujeme na obsah zprávy Komise pro životní prostředí ČSAV k významu zeleně pro zdraví populace a upozorňujeme na důležitost zachovaní velkého nezastavěného zeleného prostoru v sousedství školního areálu, tedy tam, kde tráví většinu dne děti všeho věku a kde jsou na školním hřišti celodenně provozovány sportovní aktivity. Zdejší školní zahrady jsou naprosto výjimečné tím, že nesousedí se žádnou frekventovanou průjezdní komunikací, přímo za školou je dýchající volný prostor se starými stromy a potokem. Jsou proto v okolí Kladenské nejlepším možným místem pro pobyt dětí. Nová rozlehlá plocha přírodního charakteru s vodními prvky těsně vedle školy ( jejíž dobudování se tu logicky nabízí) by mohla poskytnout v Praze vzácnou příležitost ke svobodným a volným hrám. Navrhovaný projekt obytného souboru sice zahrnuje zeleň, je to však zeleň mezi bloky domů, tedy ryze městské prostředí. Předkládáme naše souhrnné stanovisko k navrhované změně územního plánu Z 2590/00 a to hlediska vymezené širší oblasti sousedících čtvrtí Přední Veleslavín, Staré Vokovice, Staré Dejvice, Střešovice - Ořechovka (mezi ulicemi Evropská, Gymnazijní, Pevnostní, Milady Horákové, Střešovická, Na Petřinách, Veleslavínská, Kladenská viz. Příloha 4 výkres 4a) Především trváme na zachování konceptu Centrálního parku Veleslavín i v oblasti Strnadova zahradnictví a to v podobě Centrálního parku Vokovice na celistvé ploše, tak aby měl charakter zelených plic lokality a nově vytvářel i zachovával tuto jedinou a poslední klidovou zónu bez zástavby a dopravy. Zde situovaný velký park přírodního typu (tedy obdobný např. Chotkovým sadům) s dominantou Dejvického potoka by mohl být nadále obýván zvířaty a ptáky a obnovil by přírodu a prostor pro svobodné hry dětí. Na

5 podobu parku takového významu je třeba vypsat veřejnou architektonickou soutěž (v této souvislosti je třeba v ÚP rozlišit plochy určené jako ZMK a OV). Rozlehlý park ve strategicky příhodném místě Strnadova zahradnictví by pak měl význam pro rozsáhlejší oblast Starých Vokovic, Předního Veleslavína, Střešovic Ořechovky, Starých Dejvic i části Petřin, z tohoto pohledu jej nemůže zastoupit park zamýšlený kolem zámečku Veleslavín (je již zasunut hluboko na katastru Veleslavína, navíc poměrně blízko Evropské a budoucích rušných přestupních stanic železnice a metra). Velká parková plocha, dobře přístupná pro pěší a cyklisty (po navrženém pásu radiální zeleně na zapuštěné buštěhradské dráze) by mohla i v oblasti Starých Dejvic a Ořechovky částečně kompenzovat zhoršení životního prostředí po dokončení MO respektive po vybudování komunikace Svatovítská Gymnazijní + Výduchu Octárna. Obdobně by se tím vynahradila obyvatelům PředníhoVeleslavína, Vokovic i Starých Dejvic zátěž exhalacemi podél Evropské a zvýšený provoz po dokončení administrativního a obchodního centra a stanice metra na Bořislavce, o několikaletých dopadech výstavby trati, metra a administrativního centra nemluvě. Kromě tzv. Strouhaláku všechny ostatní větší parky ve vyjmenovaných čtvrtích včetně většiny dětských hřišť jsou u více či méně frekventovaných komunikací (např. Evropská - Hadovka, U Dejvického rybníčku) Přimlouváme se za vypracování širší urbanistické studie která posoudí společně vztahy ve výše jmenovaných lokalitách neboť takto je definován prostor, který z pohledu každodenního života považujeme za svůj. Z hlediska dopravy a) nejsme zásadně proti železniční stanici Dlouhý lán, i když ji vnímáme jako luxus, upozorňujeme však, že je prosazována na úkor potřebnější stanice v oblasti Ořechovky. V této věci byla dne podána i připomínka v rámci veřejného projednávání posudku EIA na Modernizaci trati Praha Kladno. b) nesouhlasíme se zachováním územní rezervy pro nové dopravní napojení Petřin na Červený Vrch ( jde napříč systémem skal s jímacími štolami Hradního vodovodu, zavádí automobilovou dopravu do sousedství dvou škol a školky v oblasti, navíc je tato trasa v kolizi s budoucím radiálním pásem zeleně) c) odmítáme jakékoliv zprůjezdnění pro automobily podél zadní části areálu školy a Dlouhém lánu v linii Na Rozdílu V Předním Veleslavíně Požadujeme zanesení toku Dejvického potoka jako významného prvku městské krajiny do všech map včetně územního plánu a v rámci možností i vymezení jeho ochranného pásma. To je přirozeně tvořeno širokým pásem zeleně v celé šíři pruhu mezi školu a tratí na všech parcelách určených ke změně na katastru Vokovic, (tedy tak jak to slibuje volební program ODS, dvacetimetrový pruh podle varianty 3 projektové dokumentace považujeme za nedostatečný a jakoukoliv silniční komunikaci podél potoka za nepřijatelnou). Park by mohl být dalším pokračováním historického radiálního zeleného pásu Dejvic na území Vokovic a společně s plánovaným novým radiálním zeleným pásem na zatunelovaném tělese buštěhradské dráhy musí tvořit minimální variantu pro zeleň stabilizovanou jako nezastavitelné území v příští podobě územního plánu. Považujeme za nutné přesně rozlišit část, kde se bude stavět a kde bude výhradně zeleň. O obytné výstavbě v rámci bývalých Strnadových zahrad lze uvažovat na katastru Veleslavína na plochách, které jsou více zastavěny skleníky čili v úrovni již existujících bytových domů v areálu, to odpovídá pruhu III v příloze1 výkres 1a. Přimlouváme se za snížení kódu míry využití území z F na E tak, aby byla možná pouze rozvolněná zástavba městského typu a menší počet pater.

6 Souhlasíme s tím, že širší okolí Bořislavky je z urbanistického hlediska poškozeno a nedořešeno, nesmí zde však dojít k zástavění veškerých volných ploch, centrální prostory tato čtvrť má a budování nového náměstí není nezbytné. Potřebu obytné výstavby, obchodů a služeb je třeba posuzovat v souvislosti s již chváleným vybudováním Office & Shopping Center na Bořislavce a s poukazem na logičtější a k životnímu prostředí šetrnější možnost vystavět velkou obytnou čtvrť (OV a jiné) v prostoru zrušené výtopny Veleslavín. Zde by byl projekt typu Strnadových zahrad skutečným přínosem. Výstavba nové obytné čtvrti pod názvem Obytný soubor U Strnadových zahrad není v zájmu zdejších obyvatel ani dětí které chodí a budou chodit do místních škol a školek, příslib vysoce nadstandardní formy bydlení s náměstím botanickou zahradou na tom nemůže příliš změnit. V dlouhodobém výhledu rozvoje našich čtvrtí dáváme přednost dvěma velkým parkům, které budou na východě a západě (první ve Strnadových zahradách a druhý kolem zámečku Veleslavín) sousedit s novou čtvrtí jež překryje a oživí brownfields po někdejší teplárně, viz. Příloha 4 výkres 4b. Na zahradách, byť užitkových a zpustlých, se totiž nestaví, zvláště jsou-li v jsou v sousedství k dispozici průmyslové areály. Anna Matoušková Na Dlouhém lánu Praha 6 telefon: Datum:... Podpis:... SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1) Charakteristika lokality a) výkres 1a k pásmům Strnadova zahradnictví b) fotografie 1b Dejvický potok 10 ks formát A4 Příloha 2) Urbanismus Vymezení užší oblasti Staré Vokovice a těsně sousedící část Starých Dejvic, Ořechovky a Předního Veleslavína a) výkres 2a se zanesením průjezdních komunikací b) text 2b seznam a popis lokálních center Vokovic c) výkres 2c mapa lokálních center Vokovic Příloha 3 nepřiložena

7 Příloha 4) Urbanismus Vymezení širší oblasti a) výkres 4a hranice oblasti se zakreslením stávající zeleně b) výkres 4b se zakreslením budoucích možných funkcí S textem nesouhlasné připomínky k návrhu změny územního plánu Z 2590/00 vyjadřují svůj souhlas a stejnou připomínku podávají tito občané okolních čtvrtí a rodiče dětí navštěvujících ZŠ Na Dlouhém lánu a MŠ Nechanského: Jméno Příjmení Bydliště Podpis

8 PŘÍLOHA 2 text 2b CENTRA VOKOVIC v okolí ulic Na Dlouhém lánu, Kladenská a části Červeného vrchu A Bořislavka budoucí rušné centrum nadlokálního významu velké lokální centrum STANICE METRA OBCHODY A SLUŽBY KANCELÁŘE B Park v ulici K Lánu před ZŠ Na Dlouhém lánu malé lokální centrum 1 již existující, OBCHODY, LÉKÁRNA je potřeba jej dořešit např. vestavěním drobných architektonických prvků pro občanskou vybavenost (obdobně s tím počítá Programové prohlášení RMČ Praha 6): 1) např. KAVÁRNA v oblasti Dlouhého lánu v centrálním kruhovém pavilonku na místě vybetonované plochy a pískoviště v parku před školou 2) dostavba dvou symetrických malých nízkých objektů jako protiváhy k budově školy a v rámci přetavby schodů ve svahu parku mezi Kladenskou a OD Šárka, jejich funkce může být zvažována, vypsání architektonické soutěže na řešení Pozn. Dojde zde k dočasnému záboru prostranství v souvislosti s budováním stanice metra Poliklinika Na Dlouhém lánu malé lokální centrum 2 CENTRUM REGENERACE CORDEUS POLIKLINIKA LÉKÁRNA - na dvě budovy navazují zahrady a nedořešený park před zimním stadionem, možnost úpravy do funkční podoby veřejného prostoru sloužícího pacientům a klientům - v širším okolí je zde dětské hřiště v parku ul. Na rozdílu a dětské centrum Jája v parku mezi ul. Kladenská a Na Dlouhém lánu C Klidová zóna u školy Na Dlouhém lánu

9 Možné pojetí: Centrální park Vokovice s Dejvickým potokem (kaskády tůněk a rybníček v prostoru prohlubně u bývalé školní družiny) a menší nově koncipovaný Obytný soubor u Strnadových zahrad na Veleslavíně bez centrálního náměstí D Chybějící duchovní centrum Starých Vokovic - přírodní prvek Dejvický potok posílit a obnovit jeho význam pro někdejší osídlení - kaple, zvonička, pomník?... či jakákoliv malá dominanta, v jaké podobě a kde?

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení

Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení Stav k červnu 2007 Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, Martin Skalský Chlumova 17, 130 00 Praha 3 Telefon / fax: +420 222 781 471, e-mail:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 8. listopadu 2009

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 8. listopadu 2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 8. listopadu 2009 Námitka ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy My, Krocan - občanské sdružení,

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 369

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 369 Záměry na provedení změn v území 2.17 2.17 ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ Území města prochází neustálým vývojem doprovázeným jeho změnami. Nový stavební zákon považuje za změnu v území změnu jeho využití

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA Katastrální území Slatina u Jevíčka a katastrální území Březinka TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Datum: X. 2010 Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Objednatel: Obec Slatina

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K.

Více

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Mokrý Lom zastoupená starostou Ing. Martinem Ehrlichem 374 01 p.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY Textová část A, D Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí Objednatel : Obec Lavičky zastoupená starostou obce panem Jiřím Bradáčem Zhotovitel : S T U

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC RADVANICE POŘIZOVATEL: MěÚ TRUTNOV ODBOR ROZVOJE MĚSTA A MAJETKU MĚSTA ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více