PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. Z 2590/00 OBYTNÝ SOUBOR U STRNADOVÝCH ZAHRAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. Z 2590/00 OBYTNÝ SOUBOR U STRNADOVÝCH ZAHRAD"

Transkript

1 Magistrát hl. m. Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29 / Praha 1 podáno PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. Z 2590/00 OBYTNÝ SOUBOR U STRNADOVÝCH ZAHRAD V souvislosti se zahájením projednávání vlny celoměstsky významných změn územního plánu vznášíme následující připomínky jako obyvatelé lokalit sousedících s parcelami určenými k výstavbě Obytného souboru u Strnadových zahrad: 1) nesouhlasíme s celoplošnou změnou na OV tj. obytná výstavba a jiné a navrhujeme ji zcela vyřadit z projednávání na základě následujících dílčích připomínek a argumentů proti této změně ÚP formulovaných z různých hledisek a souvislostí mimo jiné proto, že 2) v územním plánu není zanesen tok Dejvického potoka a v navržené změně nejsou jasně stanoveny nezastavitelné zelené plochy, bývalé zahradnictví je ideálním prostředím pro vybudování zelených plic čtvrti a klidové zóny širšího dosahu 3) tato změna nebyla na úrovni městské části Praha 6 dostatečně projednána na zastupitelstvu ani s veřejností, změny územního plánu takového rozsahu a dosahu není možné prosadit pouze na základě podnětu investora bez širší odborné a veřejné diskuse 4) projekt obytné čtvrti v zeleni - lze považovat za kvalitní, nejsou však žádné záruky, že bude realizován, potřeba vybudovat centrální náměstí na pomezí Vokovic a Veleslavína je sporná, v sousedství Strnadova zahradnictví se nachází vhodnější lokalita pro zástavbu: brownfields po bývalé teplárně Veleslavín PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ Charakteristika lokality: - jde o plochu bývalého zahradnictví, které již osmnáct let neslouží svému účelu a stalo se přírodním prostředím, s kvalitní půdou bez ekologické zátěže, je útočištěm různých živočichů, ptáků a hmyzu, požadujeme proto provést důkladný zoologický a botanický průzkum - tuto plochu lze rozčlenit zhruba do tří pásem - pruhů (viz. Příloha 1 výkres 1a) - zvláště zajímavý je pruh vyznačený jako I. který tvoří parcely na k.ú. Vokovice mezi areálem školy a tratí. Zde se kromě vzrostlých stromů nachází unikátní poslední dochovaný úsek jinak zatrubněného Dejvického potoka, který má jedinečný historický a přírodní význam pro toto údolí a tvořil od pravěku až donedávna přirozenou osu zdejšího osídlení. Bohužel v rámci projektu obytného souboru není o potoku ani zmínka, navíc podle podle varianty 3 projektové dokumentace, kterou odsouhlasila Rada MČ Praha 6 vede komunikace asi dvacet metrů od školního plotu a podél potoka

2 - celá oblast je z hlediska vodohospodářského mimořádná z mnoha hledisek: má významnou retenční funkci, přímo na parcelách dotčených změnou se mohou nacházet další vodní zdroje a také vzhledem k linii jímacích šachet Hradního vodovodu podél ulice Pod Novým lesem. Přitom jakákoliv zástavba v oblasti může narušit zdejší vodní poměry, totéž platí pro všechny další stavební projekty v lokalitě (viz. Příloha 1, fotografie 1b) Z hlediska územního plánu - jde změnu celoplošně určující dosud volné plochy bývalého zahradnictví o rozloze 5,7 ha k obytné výstavbě bez vymezení nezastavitelných ploch zeleně (tam, kde je koncipován park na ZMK, kde by se mělo stavět na OV) - kód míry využití území F umožňuje případně i šestipatrové a vyšší budovy nebo zástavbu městského typu, která zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu - na parcelách 1109/1 a 1002/2 Vokovice (předtím změna č. 2591a č. 2592) změna ÚP zasahuje i do pruhu zeleně ZMK podél ZŠ Na Dlouhém lánu a dostává se až k hranici školního areálu přičemž kopíruje zdejší vodní tok - tuto změnu nelze posoudit izolovaně pouze v rámci vlny celoměstsky významných změn, v témže prostoru probíhá v i EIA na železniční stanici Dlouhý lán a je počítané s územní rezervou pro novou silniční komunikaci v rámci přípravy NÚP. Další argumenty proti Z 2590/00 lze nalézt v souvislosti se zásadními projekty obdobného rozsahu v nejbližším okolí: - spojené stavební a územní řízení na velké obchodní a administrativní centrum Office & Shopping Center na Bořislavce, k.ú. Vokovice - návrh na změnu ÚP ze všeobecně smíšeného (SV) na území čistě obytné (OB), za účelem výstavby bydlení a občanské vybavenosti, na parcelách 608/3-8, 2108/1, 2047/4, 2057/21, 2057/20,2057/22,2057/17 a část 2057/1 (býv. areál OPBH), ul. Na Dračkách, k.ú. Střešovice - budoucí urbanistické řešení prostoru bývalé teplárny Veleslavín(v územním plánu V-D, OV- D, OV ) na ploše srovnatelné se Strnadovým zahradnictvím, k.ú. Veleslavín Z hlediska způsobu prosazování a projednávání této změny na úrovni městské části a dosavadní komunikace MČ Praha 6 s veřejností musíme konstatovat že změna dosud nebyla dostatečně projednána ani na úrovni zastupitelstva ani s veřejností - takto koncipovaná změna je v rozporu s volebním programem ODS ale především s programovým prohlášením rady MČ Praha 6 pro období , kde se o centrálním náměstí, nové železniční zastávce a obytné výstavbě nic nepíše. Naopak, mezi prioritami v oblasti parků a parkových ploch je i citujeme: zřízení centrálního parku Veleslavín akce zahrnuje majetkoprávní řešení v oblasti ploch bývalého Strnadova zahradnictví a zelených pásů na ně navazujících a zřízení centrálního parku pro sídelní část Veleslavína s rekreačními aktivitami navazujícími na sportovní areál ZŠ Na dlouhém lánu. Termín: dosud neurčen, majetkoprávní řešení - návrh této změny nebyl dostatečně projednán na zastupitelstvu (viz.videozáznam ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 6) a byla odhlasována změna z PZA na OV a jiné, ve skutečnosti jde o změnu i ze ZMK na OV.

3 - MČ o této změně mimořádného rozsahu informuje naprosto nedostatečně (např. na setkání představitelů radnice s občany Veleslavína a Vokovic) - radnice Prahy 6 prosadila do záměru modernizace železniční trati Praha Kladno stanici Dlouhý lán na úkor dříve plánované zastávky Ořechovka. Dochází k absurdní situaci, kdy potřeba stanice je zdůvodňována obytnou čtvrtí jež zatím nemá ani oporu v územním plánu zatímco reálně existující čtvrt Ořechovka a připomínky zdejších obyvatel nejsou brány v potaz. Budoucí možná rizika: - celoplošná změna ÚP na OV a jiné může v budoucnu umožnit zástavbu ve větším rozsahu a podle jiného projektu, stavět se může i těsně za školou včetně vybudování příjezdových komunikací - vzhledem k nepředvídatelnému ekonomickému vývoji může developer takto zhodnocené pozemky prodat, složení radnice se může po volbách změnit, z pohledu veřejnosti je jedinou zárukou jasné vymezení zelených a nezastavitelných ploch na parcelách Strnadova zahradnictví URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Z hlediska urbanistické koncepce zdejší části Vokovic a potřeb jejích obyvatel neobstojí řada argumentů uváděných ve prospěch Obytného souboru U Strnadových zahrad (Vokovicemi rozumíme oblast Starých Vokovic podél Kladenské a Dlouhého lánu a přímo sousedící části Starých Dejvic a Předního Veleslavína, je vymezena ulicemi Evropská, Starodejvická, V Průhledu, Pod Novým lesem, Potoční, U Zámečku) viz. Příloha 2 výkres 2a - nový velký obytný celek není pro tuto již přehuštěnou lokalitu žádoucí, v minulosti byl bytovými domy zastavěn i park na náměstí Bořislavka a Dejvický rybníček, les s tůní podél ulice Na Rozdílu, před několika lety byl doslova vecpán dům na roh ulic Na Rozdílu a Za Lány - projekt obytné čtvrti s centrálním náměstím v návaznosti na zastávku Dlouhý lán znamená vznik dvou velkých rušných center pro jednu čtvrť ve vzdálenosti ani ne deseti minut chůze od sebe. Obchodní a admistrativní centrum na Bořislavce je v pokročilé fázi projektové přípravy a je veřejností akceptováno, zároveň je v souladu s Programovým prohlášením Rady městské části Praha 6 (cit. kap. Rekonstrukce centrálních prostor a náměstí Prioritou městské části je posílení významu centrálního prostoru či náměstí v každé sídelní části naší čtvrti. Mezi vytipované oblasti byly vybrány tyto centrální prostory...prostor Bořislavky ve vazbě na komerční centrum. Při dostavbě komerčního centra Bořislavka vedle požadavků městské části na dostatečné kapacity a sortiment obchodního vybavení a odpovídající kapacitu parkovacích ploch je nutné řešit i vestibul prodlouženého metra trasy A s novou stanicí a podmínky návazné autobusové dopravy při autobusových smyčkách Kladenská a Horoměřická. Termín: příprava podkladů 2010 v návaznosti na zpracovávaný projekt prodloužení metra trasy A ) Koncept nového náměstí v lokalitě Dlouhého lánu tedy nemá opodstatnění, více v příloze 2 text 2b a výkres 2c. - případ parcel určených ke změně na k.ú. Vokovice je třeba posuzovat i podle zásady, že nelze vše zastavět, jde o skutečně poslední volné parcely v části Vokovic na jih od Evropské.

4 Pokud se po zdejších obyvatelích žádá aby přijali úplnou zástavbu Bořislavky o které je již rozhodnuto, pak je jim za to je třeba něco ponechat - dopravní zátěž v oblasti je značná, ulicemi Kladenská a Na Dlouhém lánu probíhají dvě paralelní radiály s Evropskou, výstavba domů tuto situaci jen zhorší. Již po dokončení centra na Bořislavce se předpokládá nárůst automobilové dopravy o 5000 aut denně, další auta přibudou po dokončení obytného souboru, což si vynutí budování dalších silničních komunikací (příloha 2 výkres 2a) - potřeba výstavby s obchody a službami je zdůvodňována nedostatkem nákupních možností a občanské vybavenosti. Přitom ve stávající zástavbě na Kladenské a K lánu je větší počet trvale nebo dlouhodobě nevyužívaných prostor, navíc jak již bylo řečeno má obrovské nákupní centrum vzniknout na Bořislavce - obáváme se že dojde k dalšímu zahuštění čtvrti, zvýšení dopravní zátěže a zprůjezdnění dosud klidných míst - jediné co zde opravdu chybí a co zde kdysi bývalo je velká souvislá přírodní plocha zeleně a výrazně klidová zóna Klidová zóna lokality areál školy Na Dlouhém lánu a MŠ Nechanského? Poukazujeme na obsah zprávy Komise pro životní prostředí ČSAV k významu zeleně pro zdraví populace a upozorňujeme na důležitost zachovaní velkého nezastavěného zeleného prostoru v sousedství školního areálu, tedy tam, kde tráví většinu dne děti všeho věku a kde jsou na školním hřišti celodenně provozovány sportovní aktivity. Zdejší školní zahrady jsou naprosto výjimečné tím, že nesousedí se žádnou frekventovanou průjezdní komunikací, přímo za školou je dýchající volný prostor se starými stromy a potokem. Jsou proto v okolí Kladenské nejlepším možným místem pro pobyt dětí. Nová rozlehlá plocha přírodního charakteru s vodními prvky těsně vedle školy ( jejíž dobudování se tu logicky nabízí) by mohla poskytnout v Praze vzácnou příležitost ke svobodným a volným hrám. Navrhovaný projekt obytného souboru sice zahrnuje zeleň, je to však zeleň mezi bloky domů, tedy ryze městské prostředí. Předkládáme naše souhrnné stanovisko k navrhované změně územního plánu Z 2590/00 a to hlediska vymezené širší oblasti sousedících čtvrtí Přední Veleslavín, Staré Vokovice, Staré Dejvice, Střešovice - Ořechovka (mezi ulicemi Evropská, Gymnazijní, Pevnostní, Milady Horákové, Střešovická, Na Petřinách, Veleslavínská, Kladenská viz. Příloha 4 výkres 4a) Především trváme na zachování konceptu Centrálního parku Veleslavín i v oblasti Strnadova zahradnictví a to v podobě Centrálního parku Vokovice na celistvé ploše, tak aby měl charakter zelených plic lokality a nově vytvářel i zachovával tuto jedinou a poslední klidovou zónu bez zástavby a dopravy. Zde situovaný velký park přírodního typu (tedy obdobný např. Chotkovým sadům) s dominantou Dejvického potoka by mohl být nadále obýván zvířaty a ptáky a obnovil by přírodu a prostor pro svobodné hry dětí. Na

5 podobu parku takového významu je třeba vypsat veřejnou architektonickou soutěž (v této souvislosti je třeba v ÚP rozlišit plochy určené jako ZMK a OV). Rozlehlý park ve strategicky příhodném místě Strnadova zahradnictví by pak měl význam pro rozsáhlejší oblast Starých Vokovic, Předního Veleslavína, Střešovic Ořechovky, Starých Dejvic i části Petřin, z tohoto pohledu jej nemůže zastoupit park zamýšlený kolem zámečku Veleslavín (je již zasunut hluboko na katastru Veleslavína, navíc poměrně blízko Evropské a budoucích rušných přestupních stanic železnice a metra). Velká parková plocha, dobře přístupná pro pěší a cyklisty (po navrženém pásu radiální zeleně na zapuštěné buštěhradské dráze) by mohla i v oblasti Starých Dejvic a Ořechovky částečně kompenzovat zhoršení životního prostředí po dokončení MO respektive po vybudování komunikace Svatovítská Gymnazijní + Výduchu Octárna. Obdobně by se tím vynahradila obyvatelům PředníhoVeleslavína, Vokovic i Starých Dejvic zátěž exhalacemi podél Evropské a zvýšený provoz po dokončení administrativního a obchodního centra a stanice metra na Bořislavce, o několikaletých dopadech výstavby trati, metra a administrativního centra nemluvě. Kromě tzv. Strouhaláku všechny ostatní větší parky ve vyjmenovaných čtvrtích včetně většiny dětských hřišť jsou u více či méně frekventovaných komunikací (např. Evropská - Hadovka, U Dejvického rybníčku) Přimlouváme se za vypracování širší urbanistické studie která posoudí společně vztahy ve výše jmenovaných lokalitách neboť takto je definován prostor, který z pohledu každodenního života považujeme za svůj. Z hlediska dopravy a) nejsme zásadně proti železniční stanici Dlouhý lán, i když ji vnímáme jako luxus, upozorňujeme však, že je prosazována na úkor potřebnější stanice v oblasti Ořechovky. V této věci byla dne podána i připomínka v rámci veřejného projednávání posudku EIA na Modernizaci trati Praha Kladno. b) nesouhlasíme se zachováním územní rezervy pro nové dopravní napojení Petřin na Červený Vrch ( jde napříč systémem skal s jímacími štolami Hradního vodovodu, zavádí automobilovou dopravu do sousedství dvou škol a školky v oblasti, navíc je tato trasa v kolizi s budoucím radiálním pásem zeleně) c) odmítáme jakékoliv zprůjezdnění pro automobily podél zadní části areálu školy a Dlouhém lánu v linii Na Rozdílu V Předním Veleslavíně Požadujeme zanesení toku Dejvického potoka jako významného prvku městské krajiny do všech map včetně územního plánu a v rámci možností i vymezení jeho ochranného pásma. To je přirozeně tvořeno širokým pásem zeleně v celé šíři pruhu mezi školu a tratí na všech parcelách určených ke změně na katastru Vokovic, (tedy tak jak to slibuje volební program ODS, dvacetimetrový pruh podle varianty 3 projektové dokumentace považujeme za nedostatečný a jakoukoliv silniční komunikaci podél potoka za nepřijatelnou). Park by mohl být dalším pokračováním historického radiálního zeleného pásu Dejvic na území Vokovic a společně s plánovaným novým radiálním zeleným pásem na zatunelovaném tělese buštěhradské dráhy musí tvořit minimální variantu pro zeleň stabilizovanou jako nezastavitelné území v příští podobě územního plánu. Považujeme za nutné přesně rozlišit část, kde se bude stavět a kde bude výhradně zeleň. O obytné výstavbě v rámci bývalých Strnadových zahrad lze uvažovat na katastru Veleslavína na plochách, které jsou více zastavěny skleníky čili v úrovni již existujících bytových domů v areálu, to odpovídá pruhu III v příloze1 výkres 1a. Přimlouváme se za snížení kódu míry využití území z F na E tak, aby byla možná pouze rozvolněná zástavba městského typu a menší počet pater.

6 Souhlasíme s tím, že širší okolí Bořislavky je z urbanistického hlediska poškozeno a nedořešeno, nesmí zde však dojít k zástavění veškerých volných ploch, centrální prostory tato čtvrť má a budování nového náměstí není nezbytné. Potřebu obytné výstavby, obchodů a služeb je třeba posuzovat v souvislosti s již chváleným vybudováním Office & Shopping Center na Bořislavce a s poukazem na logičtější a k životnímu prostředí šetrnější možnost vystavět velkou obytnou čtvrť (OV a jiné) v prostoru zrušené výtopny Veleslavín. Zde by byl projekt typu Strnadových zahrad skutečným přínosem. Výstavba nové obytné čtvrti pod názvem Obytný soubor U Strnadových zahrad není v zájmu zdejších obyvatel ani dětí které chodí a budou chodit do místních škol a školek, příslib vysoce nadstandardní formy bydlení s náměstím botanickou zahradou na tom nemůže příliš změnit. V dlouhodobém výhledu rozvoje našich čtvrtí dáváme přednost dvěma velkým parkům, které budou na východě a západě (první ve Strnadových zahradách a druhý kolem zámečku Veleslavín) sousedit s novou čtvrtí jež překryje a oživí brownfields po někdejší teplárně, viz. Příloha 4 výkres 4b. Na zahradách, byť užitkových a zpustlých, se totiž nestaví, zvláště jsou-li v jsou v sousedství k dispozici průmyslové areály. Anna Matoušková Na Dlouhém lánu Praha 6 telefon: Datum:... Podpis:... SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1) Charakteristika lokality a) výkres 1a k pásmům Strnadova zahradnictví b) fotografie 1b Dejvický potok 10 ks formát A4 Příloha 2) Urbanismus Vymezení užší oblasti Staré Vokovice a těsně sousedící část Starých Dejvic, Ořechovky a Předního Veleslavína a) výkres 2a se zanesením průjezdních komunikací b) text 2b seznam a popis lokálních center Vokovic c) výkres 2c mapa lokálních center Vokovic Příloha 3 nepřiložena

7 Příloha 4) Urbanismus Vymezení širší oblasti a) výkres 4a hranice oblasti se zakreslením stávající zeleně b) výkres 4b se zakreslením budoucích možných funkcí S textem nesouhlasné připomínky k návrhu změny územního plánu Z 2590/00 vyjadřují svůj souhlas a stejnou připomínku podávají tito občané okolních čtvrtí a rodiče dětí navštěvujících ZŠ Na Dlouhém lánu a MŠ Nechanského: Jméno Příjmení Bydliště Podpis

8 PŘÍLOHA 2 text 2b CENTRA VOKOVIC v okolí ulic Na Dlouhém lánu, Kladenská a části Červeného vrchu A Bořislavka budoucí rušné centrum nadlokálního významu velké lokální centrum STANICE METRA OBCHODY A SLUŽBY KANCELÁŘE B Park v ulici K Lánu před ZŠ Na Dlouhém lánu malé lokální centrum 1 již existující, OBCHODY, LÉKÁRNA je potřeba jej dořešit např. vestavěním drobných architektonických prvků pro občanskou vybavenost (obdobně s tím počítá Programové prohlášení RMČ Praha 6): 1) např. KAVÁRNA v oblasti Dlouhého lánu v centrálním kruhovém pavilonku na místě vybetonované plochy a pískoviště v parku před školou 2) dostavba dvou symetrických malých nízkých objektů jako protiváhy k budově školy a v rámci přetavby schodů ve svahu parku mezi Kladenskou a OD Šárka, jejich funkce může být zvažována, vypsání architektonické soutěže na řešení Pozn. Dojde zde k dočasnému záboru prostranství v souvislosti s budováním stanice metra Poliklinika Na Dlouhém lánu malé lokální centrum 2 CENTRUM REGENERACE CORDEUS POLIKLINIKA LÉKÁRNA - na dvě budovy navazují zahrady a nedořešený park před zimním stadionem, možnost úpravy do funkční podoby veřejného prostoru sloužícího pacientům a klientům - v širším okolí je zde dětské hřiště v parku ul. Na rozdílu a dětské centrum Jája v parku mezi ul. Kladenská a Na Dlouhém lánu C Klidová zóna u školy Na Dlouhém lánu

9 Možné pojetí: Centrální park Vokovice s Dejvickým potokem (kaskády tůněk a rybníček v prostoru prohlubně u bývalé školní družiny) a menší nově koncipovaný Obytný soubor u Strnadových zahrad na Veleslavíně bez centrálního náměstí D Chybějící duchovní centrum Starých Vokovic - přírodní prvek Dejvický potok posílit a obnovit jeho význam pro někdejší osídlení - kaple, zvonička, pomník?... či jakákoliv malá dominanta, v jaké podobě a kde?

VELESLAVÍN - VOKOVICE STARÉ DEJVICE

VELESLAVÍN - VOKOVICE STARÉ DEJVICE Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/35 111 21 Praha 1 V Praze dne 27. listopadu 2009 VELESLAVÍN - VOKOVICE STARÉ DEJVICE Věcně shodné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti

Více

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK Odbor životního protředí odd. Ochrany přírody a krajiny - ing. Ivan Bednář odd. Péče o zeleň ing. Jiří Karnecki Magistrát Hlavního města Prahy Jungmannova 29/34 110 00 Praha 1 Vážený pane ing. Bednáři,

Více

2. Žádáme, aby byla zrušena územní rezerva UD/21 pro vybudování spojky ulic Evropská a Na Petřinách vedoucí ulicemi Na Větrníku a Alžírskou.

2. Žádáme, aby byla zrušena územní rezerva UD/21 pro vybudování spojky ulic Evropská a Na Petřinách vedoucí ulicemi Na Větrníku a Alžírskou. Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 V Praze dne 27. listopadu 2009 Námitky zástupce veřejnosti na základě věcně shodných připomínek při pořizování nového

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Věc: Námitky zástupce veřejnosti ke změně územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. Z 2590/00

Věc: Námitky zástupce veřejnosti ke změně územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. Z 2590/00 Magistrát hl.m. Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35 111 21 Praha 1 V Praze dne 3.8.2011 Věc: Námitky zástupce veřejnosti ke změně územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. Z 2590/00 Na základě

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne 10. ledna 2011

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne 10. ledna 2011 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne ledna 2011 Námitka občanů Prahy podaná zmocněným zástupcem veřejnosti ve věci řízení o vydání celoměstsky

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Příloha č. 2 k zápisu z 12. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy strana 1/1 Návrh změny Z-1424/07 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy Číslo změny Městská část Lokalita Předmět

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 18/27 ze dne 16.6.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém zasedání dne 28. 5. 2001 územní plán Obce (dále jen

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Zásady zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče

Zásady zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče Zásady zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče I. Obecná ustanovení 1.1. Žádost o zřízení věcného břemenem majetku města bude posuzována s ohledem na zábor, znehodnocení a

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle ů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP 2016 1 Navrhovaná úprava: Míra využití ploch 1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Číslo změny Městská část 2841 Praha 6 Liboc, Ruzyně 1807/1, 1837/63 a další, k.ú. Ruzyně, 468/1,2 a další, k.ú. Liboc; lokalita

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

KLECANY, DO KLECÁNEK 22

KLECANY, DO KLECÁNEK 22 Bytové domy, DO KLECÁNEK 22 E-mail: info@michalhavelkacz Mob: +420 604 253 941 www michalhavelka cz ZÁSTUPCE INVESTORA: David Kunze tel : 603826604 ŘÍJEN 2016 Ing Arch Patrik Dolák ČÍS VÝKR: - - POPIS

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15 Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015 č. 563 / 15 Stanovisko MČ P6 k projednání změny územního rozhodnutí pro stavbu Office & shopping centre Bořislavka změna územního rozhodnutí,

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který vymezení zastavěného území vydal: Rada města Suchdol nad Lužnicí číslo jednací: RM 78/14/1422

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV Zpracovatel: 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: únor 2016 ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM:

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM: PROGRAM: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. - Modřanský biograf A B C D E F identifikační údaje lokalita stávající stav původní záměr navržená studie námitky název stavby: místo stavby: Řadové domy v Modřanech parc.č.

Více

PŘIPOMÍNKA č. 86 Připomínka je rozdělena na 12 dílčích připomínek:

PŘIPOMÍNKA č. 86 Připomínka je rozdělena na 12 dílčích připomínek: PŘIPOMÍNKA č. 86 Připomínka je rozdělena na 12 dílčích připomínek: 86-1 Námitka č. 86 86-2 86-3 86-4 86-5 Připomínka č. 86/1 podaná Statutárním městem Ostrava městským obvodem Svinov, se sídlem Bílovecká

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST PROJEKT Územní studie Vojnův Městec(Žďár nad Sázavou) p.č.508/2, 508 / 1,509 / 1, 507, 1611 GENERÁLNÍ PROJEKTANT MOLO ARCHITEKTI s.r.o. Bubenská 1, Praha 7. 170 00 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MgA.Patrik Zamazal

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne Městská část Praha 11 Zápis č.20 z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne 24.11.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11 Usnášeníschopnost:

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Ú Z E M N Í P L Á N M Ě S T A S T R Á Ž N I C E Z m ě n a č. V Opatření obecné povahy Změna č. V územního plánu města Strážnice Zastupitelstvo města Strážnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: katastrální území: zadavatel: pořizovatel: zpracovatel: Územní studie Vracov nám. Míru jižní část Vracov Město Vracov, náměstí Míru 202,

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

Cena jednotlivých pozemků na území města Rýmařova a v jeho místních částech bude stanovena dle zastupitelstvem města schválené cenové mapy.

Cena jednotlivých pozemků na území města Rýmařova a v jeho místních částech bude stanovena dle zastupitelstvem města schválené cenové mapy. Pozemky vhodné pro podnikatelské aktivity Rýmařov V Rýmařově se nachází v majetku města pozemky, které jsou vhodné pro drobnou výrobu a výrobní služby bez negativních vlivů na okolí (např. drobné provozovny,

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA NA ZÁKLADĚ MANDÁTNÍ SMLOUVY ZPRACOVATEL:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

Čj. OÚÚP 2317/ /10/MMH. N á v r h z p r á v y o u p l a tňování Územního plánu Kouty 1/5. Čl. 1 Základní údaje.

Čj. OÚÚP 2317/ /10/MMH. N á v r h z p r á v y o u p l a tňování Územního plánu Kouty 1/5. Čl. 1 Základní údaje. Čj. OÚÚP 2317/2010-8117/10/MMH N á v r h z p r á v y o u p l a tňování Územního plánu Kouty Čl. 1 Základní údaje Pořizovatel: Zpracovatel ÚP: Zpracovatel Změny č. 1 ÚP: Městský úřad Třebíč oddělení Úřad

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel dle 14 z.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP ÚZEMNÍ STUDIE NAD TRATÍ P Plloocchhyy S O 4433,, V P 4444,, S O 4455,, V P 4466,,V P 4499,, S O 5522,, V P 5533 zz Ú ÚP PV Viim mppeerrkk ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor Steinbrenerova

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 7. prosince 2015

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 7. prosince 2015 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 7. prosince 2015 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více